Sunteți pe pagina 1din 78

Dragi parinli,

Cartea de fata este un Instrument utll Tn pregatirea copilulul pentru :;;coala, deoarece
II famillarizeaza pe acesta cu notlunile elementare de matematlca.
Mai Tntal , copilul va Tnvata sa compare lungimea, lallmea $i Tnaltlmea diferitelor oblec-
te Aceasta se realizeaza pnn intermediul unor exercil11Tn care i se cere sa aranjeze
oblectele Tntr-o anumita ordine. de la cel mal mare la cel mai mlc $i invers.
APOI , copllul va Tnvata numaratoarea $i calculul pana la douazeci, sa numere Tn ordine
crescatoare $i descrescatoare, sa coreleze un numar dat de oblecte cu 0 cifra, sa
determine numarullipsa dintr- un $11' numenc.
Un capitol de un nlvel mai ndlcat de diflcultate este "Compunerea $1 descompllnerea
Ilumerelor naturale' , Tn care copilul Tnvata sa descompuna un numarTn doua mai mici
(Initial, numere pana la 10, cu exemple), sa compuna din doua numere mal mici unul
mai mare, dar $1 sa determine numarui lipsa. De exemplu , nurnarul7 este compus din
4 $1. .. 7 Copilul trebuie sa Indice numarul3
Tn capitolul "Compararea numerelor", copilul Tnvata sa compare, pornind de la exem-
pie, se familiarizeaza cu semnele matematice , mal mare" ( , "mai mlc" ), "ega I" (=)
$1 Tnvata sa Ie foloseasca pentru compararea numerelor
Tn capltolele urmatoare, copilul Tnvata sa rezolve exercitii $1 probleme de adunare $1
de scadere cu numere pana la 10 $i sa noteze rezolvarea lor, folosind semnele "plus"
(+), "millus" (-), "egal" (=). Rezolvarile sunt facilitate de foloslrea exemplelor ilustrate.
Tn capltolul "Elemente de geometrie", copllulT:;;1 va Tnsu:;;1 notlunile de linie dreapta, linle
c urba $1 Iinie franta , va afla ca unghlurile pot fi drepte, asclilite $1 obtuze Va Tnvata , Tn
plus, sa deosebeasca figunle $1 corpurile geometrice de baza.
Este foarte Important sa-I Tnvalam pe copil sa determine pozitla oblectelorTn spatlu,
foloslnd cuvintele' JOS, sus, In tafa, dupa, fntre, langa. Deosebit de utile pentru viitorul
elev sunt exercitille pentru dezvoltarea aptitud lnll de orientare , cu ajutorul exercitl ilor
cu patralele
Orgallizati lecjiile din carte Tn a$a fel Tncat durata lor sa nu depa$easca trelzeci de
minute pe Zl. Daca mlcutul nu face fata sarcinli, rezolvatl exerciliul Tmpreuna cu el pe
etape. Tinetl minte ca nu trebule sa-$i piarda Tncrederea Tn sine. Tn tlmpullectiilor, asi -
gurall 0 amblanta TncuraJatoare $1 creatoare . Laudali -I cat mal des pentru sargulnla ,
diclln acest fel Ti TncuraJali interesul pentru stu diu

Va dorim succes!
Marimea

Aceasta ra\i1 e mlci1

Aceasta rata e mare

Aceasta floare Aceasta Aceasta e ~i Aceasta e cea


e mare. e mal mica mal mica. mai mica

Une9te cu sageti um brelele , de la cea mai mica la cea mai mare.


Acest fular e Ilt Acest fular (; Tngust.

Aceasta Aceasta ACE3S 3 v i Ace:) ta eea


frunza e latl1. e ingusta. mal i'ngUSl8. mai ingusta.

Arata zmeul care merge pe drumul Tngust. Ce cu loare are zmeul care
merge pe drumu l lat?

5
Aceasta cast! e Inalta Acea ta casEl e mlci3.

Acest Acesta Acesta e $1 Acesta e cel


copac e inall e mal mlc. malmlC maimic.

Ce culoare au tlchiile lungl? Dar cele scurte?

6
Aceasta undita e lunga. Aceasta undita G scurta.

Aceasta banda
e cea mal lunga

Aceasta e m I SCJrta .

Aceasta e ~i mai scurta

Aceasta e cea mai scurta

Compara an imalele dupa marime. Spune cine are gatu l cel mai lung,
picioarele cele mai lungi, urechile cele mai lungi, coada cea mai scurta .
Ac.)st cast: we,e e gras. Acest rastravetE; e sublire.

Aceast'l r:artf. E: graaC'~1.

AcE. sn p ma" sublim.

Al"eaSla e . i rnai . Jbtire.

Aced::;ta e CGa
mai sub Ire.

Une9te cu linii cutiuta 9i creioanele subtiri, apoi paharele 9i creioanele


groase.

8
Aranjeaza obieetele* de la eel mai mare la eel mai mie. Noteaza Tn
patratele literele serise pe ele.

* Aici $i in continuare vom numi obiecte lucrurile, plantele, animalele ~i oamenii.

9
Calculul
Cat: melci sunt Tn imagine? Dar omizl? Dar broa~te?

C \1 ariCI sunt Tn imagine? Dar ur.:p Dar iepuri?


Tn care acvariu sunt multi pe$ti? Dar putin i? Tn care este unul singur?
Dar niciunul?
Zero TI (;utle nu sunt bomboane .

Prive:;;te cu atentie model ul :;;i scrie Tn patratele cifra O.

I " "
,.' ,:
.. .:
' ~, ,:'

-~---,--,-----'---- '- - ' - - - - -

Care fu lar are multe dungi? Care are putine dungi? Care are 0 singura
dungiJ.? Care nu are niciuna?

12
Unu FI8care desen repre7inta un oblect

Prive$te cu atenVe modelul $i scrie 'in patratele cifra 1,

--
C-I ---'-;~
' ~-/;r
: -~-/;r
: --'---
/ ': -1

I
--, -~---
...;:
-- - - - ----'------ - - - - - - - - -

Doi F ecart; desen reprezlnta doua oblecte

Prive$te cu atentie modelul $i scrie 'in patratele cifra 2.

---02------ :""', :"" ', ~~


- - - - 0:'''"7' " ",

---""
-"-'--
- - , - - " "" -- ~--""
" '-"
" ~ ' --~'-'~- ..... ;.-. -

'~
"'~'--~-------~------~--~--

13
Trei Tn fiecare vas sun cate trel flor'

Prive$te cu atentie modelul $i scri e Tn patratele cifra 3.

r--?3- --.... ---.-- --


, I.,. ' "
.:,'
~ .~',
.~

.. ~..:_
. _
''',' - -,- 7''-:, - - -": - -
.~
,
~,_ ,:
.~

_ ", .. -'
,
.~
,
... , ,~ _ _ ,

!
" :
'!,

~
' ': ~~~~~~~~~~I

Masa are patru plCloare


Patru Scaunul are tot patru picloare.

Prive$te cu atentie modelu l $i scrie Tn patratele cifra 4.

-. , ----~-- ------~-----

/.J
Cinci lepura$ul are cinci baloane

Prive$te cu atentie modelul $i scrie in patratele cifra 5.

Sase
, Caracatita ar $ase PUI

Prive$te cu atentie modelul $i scrie in patratele cifra 6.

---- =

~---
~apte $apte pisoia9i st u eumlnt' In e'-19u1e1

Prive9te eu atentie modelu l 9i scrie in patratele cifra 7.

" 7
~"""'--~'' ''7.'~
./ i
" "',.' ,'.,', ""?~
I
- - .--t----'~ ~
I

~,
~" -,"-~':~~~===-,-~_--,-I__-,--- __--'--_____ ~

-e
Opt Clovnul are opt mingl

Prive9te cu atentie modelul 9i scrie in patratele cifra 8,

" ". .
~
- . . / ~-
.

/\ - _..../\..'-
'

~ -"- ~
'
: .' :
'
- /f,;: .-
",-"',',,'

- - ' - - .... -~
><
' ..-!... ~-

~,~
/ -~~------+-+---~----~
:/ \ :
- ' _.'' .--- ' - - - - ' ' - - - - ' - - - - ' - - -- ---'--'---'

16
Noua Noua oamenl de z!!lpad!!l stau Tn cur e.

Prive:;;te cu atentie modelul :;;i scrie Tn patratele cifra 9.

- /"': ("": - - :""': -- :,-",~ - . /"": -


9 -
'.,,'f
- - '.. ,' - - -
""',1 ..... ;:
.. _ _ . L _ _
"---f
_ ' . _'-..
' _ _ .
..f
. _ __

..
-- .... : .
~

......1
_.... , -;;::::;;:;:;;;;:;:;;;;::::;;:::;;:;:;;;;:;:;;;::::::;:::::::;:;::::::::;:::::::::::::::::::::;=::

Zece Zece c!!lp$une s-au copt Tn gradina.

Prive:;;te cu atentie modelul:;;i scrieTn patratele numarul 10.

/" ": - - -....:-,


:'....' .: - -

, ....,.- - -
---.: : :
i
'. .....:
Numara obiectele din fiecare caseta $i scrie rezultatele Tn cerculete.

o o
Numara obiectele din fiecare caseta $i scrie rezu ltatele Tn cerculete.

o o
Coloreaza 3 stelute cu albastru, 4 stelute cu ro$U, 5 stelute cu galben,
6 stelute cu verde : Cate stelute au ramas necolorate?

uuuuuuuuuu
UUUUUUUUUU
Scrie In cercu lete raspunsurile la Intrebari.

Cate aripi are pasarea? o Cate brate are


steaua-de-mare? o

Cate cod ite are cate l u~ul? o Cate picioru~e are


Qandacul? o

Cate roti are calea~ca? O Cate capete are balaurul? 0


Scrie In cerculete raspunsurile la Intrebari.

Cate picioare are


caracatita? o Cate abtibilduri sunt
pe valiza? o

Cate fe restre are casa? O Cate pete are ciuperca? 0


Scrie cifrele li psa.
Coloreaza desenul. Cifrele Iti arata culoarea creioanelor de care vei
avea nevole.

1 - galbena

2 - neagra

3 - ro9ie

4 - albastra

5 - verde

Une9te numerele Tn ordine de la 1 la 10.

CD CD CD CD
00
(0
Raspunde la Tntrebari:
1) Cl.te degete are 0 mana?
2) Cate degete au doua maini?
3) Cate zile are saptamana?
4) Ce numere sunt mai mici decat 6?
5) Ce numere sunt mai mari decat 6 9i mai mici decat 10?
6) Cati ani ai? Cati ani aveai anu l trecut?

22
Ce obiect poate fi vazut pe aceasta pagina de cinci ori?
Tn imagine sunt zece felloare de portocala, lar
Unsprezece al!:iturl mal e una Tn total sunt unsprezece felioare

Prive$te eu atentie modelul $i serie Tn p!:itr!:itele numarul 11,

10 1+121=112 1

~~:,~;~;~~
Tn Imagine sunt zeee baloane ro$1I $1 dou!:i
Doisprezece albastre Tn total sunt douasprezeee baloane

Prive$te eu atentie modelul $i serie Tn patratele numarul 12,

--
7 '
_ __
'-2' ,- :r- ,''', .
~:,
..!
"j:
,' .. ',
;--.Jco,:: ___ "._,= . ~. _ _ _ I

-- - ":':'::".'';:;;;;;
'~ =;;;;;;;;;;;;===;;;;;;;;;~
Tn Imagine sunt zece C3rlige verzi $1 trel
Treisprezece albastre. In total sunt +relsprezece cElrlige.

Prive$te cu atentie modelul $i scrie in patratele numarul 13.

-' ? ~.,~-

"j .:;
- ,- ".. ,".'- --;;;;;.,;;;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;;;;;;;;~J

10 + 1 14 14

Tn Imagine sunt zece carnaclor iar alaturi mal


Paisprezece unt patru. Tn totai sunt paisprezece carnaclon

Prive$te cu atentie modelul $i scrie in patratele numarul 14.

- .. ;' - ':,
'/ ~'i__
101+151=1151
e I
Tn Imagine sunt zece flon rOf$1I f$1 ClnCl flon
Cincisprezece albastre Tn total sunt ClnClsprezece flon

Prive~te cu atentie modelul ~i scrie in patratele numarul 15.

16

Omlda din Imagine are zece cizmulite rof$ii 91 9ase


~aisprezece cizmulite albastre Tn total are f$a!sprezece cizmulite

Prive~te cu atentie modelul ~i scrie in patratele numarul 16.

-In
_ _ -"- , ~(_
)
/'!,i
_
'.-, .','.',',''--',
: --,f~
:_
:,'-',
.":--------,-------II

~;Y7:--~'
. . .
--:: ~
l '
" : .'
- '- -":'-''--;;:;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;~;;;;;;;;;;;;~~
101+ 7 117

Tn pomul de iarna sunt zeee jueani iar alatun


~aptesprezece Tne~ $apte Tn total sunt $aptesprezeee juearii

Prive$te eu atentie modelul $i serie Tn patrate le numarul 17.

,"l .' -.-:

18

-e
Tn Imagine sunt zeee nasturi verzl $1 opt nas-
Optsprezece tun rO$11 Tn total sunt opt prezeee nasturi

Prive$te eu atentie modelul $i serie Tn patratele numarul 18.


Tn Imagine sun zece mere verzi ~i nou~ mere
Nouasprezece galbene Tn to al sunt nou~sprezece mere.

Prive~te cu atentie modelu l $i scrie Tn patratele numarul 19.

"./ ,.. ....:


'. . . .::
'.-'._ - -

- ,':.., :''''.- -- '- --


: :
----,

_L ~-)
~~~~~~~~~~

Tn Imagine sun! zece balona~e de stlpun


AI~tun mai sunt zece Tn to al sunt dou~
Douazeci zeci de balona~e de ~pun

Prive~te cu atentie modelul $i scrie Tn patrate le numarul 20.

-2 -Q . . . .'.
_ "
:,'
.
. 7-;~----- : ......-:--,..".\"
.... :
, ,
"
__--'.-::.... ,...... _ _ ( .. ~_,.. .i..___ _

- :~7 .. \
~ ~~~~~~. c...:~
Ajuta catelu!?ul sa ajunga acasa, unind numerele in ordine de la 1 la 20.

Spune care sunt numerele invecinate !?i scrie-Ie in cerculetele goale.

@@ o@oo@o
OO@) @O@
@OOOOOO@
OOOO@
29
Compunerea ~i descompunerea
numerelor naturale
Numil.rul dOl este compus din doull. Unltll.tl De exemplu, mal lOS
avem doua fru nze. una de stejar $ 1 una de artar

"'_. ~ M
Numarul trel poate fi com pus In mod diferit

Trei Inseamna doi $1 unu 2 1

Trellnseamna unu $i doi 1 2

Prive$te imaginile. Spune cum e com pus numarul patru.


Scrie Tn patratele cifre le cerute.
Ajuta fetita sa puna in mod diferit in farfurii cele cinci fructe.
Deseneaza in farfurii le goale fructele care lipsesc.

lata cum se poate compune numaru l ~ase Deseneaza in tabelul din


dreapta atatea cercuri ~ i patrate cate sunt indicate in tabelul din stanga

5 1
0 0 0 0 0 DI
4 2

3 3

2 4
I
1 5
Compune Tn mod diferit numarul $apte . Completeaza cerculetele
goale cu cifrele care li psesc

Compune Tn mod diferit numarul opt. Deseneaza Tn ferestrele goale


numarul de puncte necesar.

7
6 3

5 2

4 1
Pe fiecare rand sunt noua obiecte. Numara mai Tntai ciupercile,
apoi florile. Scrie raspunsurile Tn patratele.
Cum putem compune numarul 10? Scrie cifrele corespunzatoare
in patratelele goale.
Spune cum pot fi compuse numerele de pe fiecare easEl. Scrie cifrele
respective Tn ferestre le goale.

QO-O
o 0-0 @@{>W

c::. 0-0
0-0=
0-0

Scrie Tn cerculetele goale cifrele care lipsesc pentru a compune


numerele din cercu letele albastre .

8
Compararea numerelor
Une~te prin liniute omizile 9i merele In a9a fel Incat fiecarei omizi
sa-i revina un mar. Sunt mai multe mere sau mai multe omizi?

I
Une~te prin liniute clovnii 9i scaunele In a~a fe l Incat fiecarui clovn
sa- i revina un scaun. Sunt mai multi clovni sau mai multe scaune?
Une$te prin lin iute baietii $i bicicletele Tn a$a felTncat fiecarui baiat
sa-i revina 0 bicicleta. Sunt mai multi baieti sau mai multe biciclete?
Tnva\El. semnele matematice.

>
Mal mare
<
Mal mlc Egal

DouEl. mere Tnseamn!l. 0 cantitate mal mare dect un m!l.r

o parEl. Tnseamna 0 cantitate mal mlc!l. decat trel pere

DouEl. portocale Tnseamn!l. 0 cantitate egalEl. cu alte douEl. portocale


Com para numarul de obiecte din stanga $i din dreapta cerculetelor
ScrieTn cerculetesemnele cerute "mai mare" (, "mai mic" ), "egal" (=)

o o

o o
Prive$te cu atentie imaginea. Spune care dintre animale suntTn numar
mai mare: aricii sau vulpile, $oriceii sau aricii, iepura$ii sau broscutele?
41
$i numerele pot fi comparate,

2 >1 1< 2

1= 1

Compara cantitatea de obiecte din stanga ~i din dreapta cerculetelor,


Scrie Tn cerculetele goale semnele "mai mare" (. "mai mic" ) ~i "egal" (=),

5Ll2J
o
Deseneaza in partea dreapta a ehenarului un numar mai mare
de patratele deeatin partea stanga.

o 0
o 0
o 0
o 0
Deseneaza in partea dreapta a ehenarulu i un numar de eereulete
mai mie deeat in partea stanga.

000
000
000

Deseneaza in partea stanga a ehenarului un numar mai mie


de triunghiuri deeat Tn partea dreapta.

Deseneaza in partea dreapta a ehenarului un numar de eereulete


egal eu eel din stanga.

000
000
0000
Numara cate buburuze sunt pe fiecare frunza. Pe ce frunza sunt
cele mai putine? Une~te frunzele prin li niute Tn a~a felTncat numarul
buburuzelor sa creasca de la una la alta .

I
Numara cate cap~une suntTn fiecare co~u l et. Tn ce co~u l et sunt
cele mai multe? U ne~te co~uletele prin liniute Tn a~a felTncat numarul
cap~unelor sa scada de la unul la altui.

44
Scrie Tn cerculetele goale semnele "mai mare" (, "mai mic" ) sau
egal (=).

(D00 0 00 0 00
0 00 eD00 0 00
0 00 (Do @)00
0 00 0 00 0 00
Scrie Tn patratelele goale numere Tn a$a felTncat comparatia sa fie
corecta.

01<13 5 1 >J~
11< 61>
21< 71> 6 =

31< 81>1-,
41<1_, 91>1_,
Exercitii
,
Tnvata semnele matematice

+ Semnul "plus' se pune cand vrem sa adunam,


sa adaugam

Semnul "minus" se pune cand vrem sa scMem

Semnul .egal se pune Tnalnte de rezultat

Operatla cu semnul "plus (+) se nume$te adunare.

+
Opera\la cu semnul .mlnus" se nume$te scMere.

3 I- I 2 1 11 1
Rezolva exerciti i1e. Scrie Tn chenare fiecare operatie , CU numarul
de obiecte dat

@@
+
@ @J
Prive$te cu atentie imaginile . Rezolva exercitii1e de adunare .
Scrie raspunsuri le.
Prive$te cu atentie imaginile. Rezolva exerci1ii1e de sci'idere.
Scrie raspunsurile.

7 I- I5 I= I I
Rezolva exercitiile :;;i pune cu ajutorul liniilor scrisorile Tn cutii le
corespunzatoare numerelor.

9 10

Rezolva exercitii1e :;;i, cu ajutorul liniilor, leaga baloanele de raspunsurile f


corecte.

Completeaza lantul cu numerele potrivite.


Mare9te fiecare numar cu 0 un itate 9i scrie rezultatul Tn tabel.

Mic90reaza fiecare numar cu 0 unitate 9i scrie rezultatu l Tn tabel.

Completeaza lantul de numere.

Scrie Tn cerculete sem nele "plus" (+) sau "minus" (- ).

10 1 =2 70 3 =4 70 1 =8

30 2 =1 50 5= 10 40 1=5
50 1 =6 80 4 =4 90 6 =3

60 4=2 40 2 =6 100 8 =2
Completeaza patratelele goale efectuand urmatoarele operatii

+2

1 --- 4---
-~

2--- 5---

3--- 6---

-3

3--- 6---

4--- 7---

5--- 8---

-2

2 --- 5---

3--- 6---

4--- 7---
Echi libreaza cantaru l adaugand Tn dreapta cifrele care lipsesc.

5+1 4+

Rezolva exercitii le.

sl+1 1lJ 3 7 +12 lJ 61-11JD


1

101-161lJ sl-11'L! 7i- 61lJ


s +12J lJ 7 ~~lJ 3 - 3 1 lJ
6 +12 lJ 3 + 31 : l J SCl 7 U

91- 41=1 6i-141=1 ~ - 1 6' =


3 +121=J 61+ 3 =1 &1 6 --

sl - silJ 3 1- 2 D 41+ 3 L
Probleme
Rezolvi;t problema . lonica are dOl ursuleti !?I trel ma$lnute.
Cate jucani are lonlca?

2 + 3 =15 Scne rezolvar a problemel


lonlci;t are Clnci lucan I

Rezolva problemele. Scrie rezolvarile.


Maria a gasit trei manatarci $i patru hribi. Cate ciuperci a gasit Maria
Tn total?

1J 1

Pe mal erau $apte barci, iar trei dintre ele au plecat pe apa Cate barci
au ramas pe mal?

111
Rezolva problemele.
Mihai a prins opt pe$ti$ori. Cezar a prins cu doi pe$ti$ori mai mult.
Cati pe$ti$ori a prins Cezar?

Tn curte erau $ase pui$ori, iar doi dintre ei au plecat. Cati pui$ori
au ramas?

1J 1

Sofia avea noua creioane, dar i-a dat doua lui Andrei. Cate creioane
i-au ramas Sofiei?

.Ll I 1

55
Prive$te imaginile $i alcatuie$te probleme . Scrie rezolvarea lor.
Privef?te imagin ile f?i alcatuief?te probleme. Scrie rezolvarea lor.

J- I I

57
Prive~te imaginile ~i alcatuie~te probleme. Scrie rezolvarea lor.

I
1-
O~j:J
'--<t5
Rezolva aceste probleme amuzante.
Tntr-o farfurie sunt doua banane :;;i patru mere. Cate legume sunt
Tn total Tn farfurie? (Tn farfurie nu sunt legume, ci numai fructe)

Pe un mal se afla pui:;;orii de gaina, pe celalalt - bobocii de rata.


La mijloc este 0 insulita. Cine va ajunge mai repede Tnot la insulita?
(Bobocii. Pui:;;orii nu potlnota.)
Elemente de geometrie


Acesta este un punct Acestea sunt linil Ltniile pot fi dlferite.
drepte curbe i frante.

Llnlile repte pot ft trasate Tn difente direqii.

Acestea sunt linii onzontale.

Acestea sunt linll vertlcale.

Ace tea sunt linli oblice

Ltnille curbe pot fi $i ele diferite.

Aceasta este 0 linle curM lar acea ta este 0 linie curM


Tnchl s ~. deschls~

60
Ce obiecte au forma asemanatoare cu 0 linie dreapta?
Dar cu una curba?

Une9te punctele Tn lin ii verticale cu un creion ro9u, Tn lini i orizontale -


cu unul albastru, Tn linii obi ice - cu unul verde .

..

'.

Deseneaza Tn jurul ciupercii 0 linie curba Tnch isa, iar Tn jurul florii 0 linie
curba deschisa .
Linille se pot Intersecta. Locul unde se Intersecteaza se nume$te
punct de interseGtie Pnntr-un punct p01trece 0 multlme de linll

Prin douti punc1e pot treee 0 singura linie dreapta $i mal multe linil
curbe

Pnn mal multe puncte a$ezate la Tntamplare poate treee 0 lin Ie curba,
sr nlcluna dreapta.

DaeE! 0 linle dreapta este limltata Tn doua par\i, ob\lnem un segment.


Lunglmea segmentulul poate fi masurata eu aJutorul riglei
Lunglmea aeestUi egment este de 10 em

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Traseaza prin aeeste doua punete 0 linie dreapta $i eateva linii eurbe,

Gase$te pe desen punetele de intersectie ale liniilor $i mareheaza-Ie


eu punete,

Traseaza drumul pentru boboe, ariei $i mele Tn a$a fel Tneat ei sa se


Tntalneasea Tn aeela$i punet.

fd--. ~/

Une$te punetele prin linii Tn a$a fel Tneat sa obtii segmente,


Dac~ dJntr-un punct tragem dou~ linii drepte vom obline un unghi
Punctul deasupra caruia e desena! bradul este varful unghiului
drumurile pe care merg camioanele un! latunle unghiului

Unghlunle pot fJ difente

Unghl drept Unghl ascutlt Unght obtuz

Prive$te cu atentie desenul. Coloreaz~ pasarea din varful ungh iului


cu galben , iar pasarile de pe laturile unghiu lui - cu verde.

64
Deseneaza lang a unghiul aseutit 0 eiuperea, langa eel drept - un steag,
iar langa eel obtuz - 0 minge ,

Arata unghiurile drepte, obtuze 9i aseutite din figurile urmatoare,

/
Priv89te eu atentie imaginile, Gas89te unghiurile drepte, obtuze
9i aseutite din aeeste obieete,

~D';;"II'II'IIIIII"'I1~
-~~ -~
:: ::{5> ::
= =
=illlllllllllllllllllllilif
o
o
o 0
o Iinle frantCl i'nchIS~ formeaza un pollgon N um ~ru l de unghlun
dintr-un poligon determlna denumlrea lUI

Triunghl Patrulater

I
Pentagon Hexagon

Patrulalerul care are toate unghiunle drepte se nume~te dreptunghi

Dreptungh lul care are toate laturile egale se nume~te p~tra t


EXlsti:! flguri care nu au unghlurl .

Cere Oval

Numara cate unghiuri au aceste poligoane. Une:;;te figuri le cu cifrele


cerute.

o
o


Gase:;;te poligoanele :;;i coloreaza-Ie.

o
Figurile geometrice care au volum se numesc corpuri geometrice.

Cub Cllindru

Sfera Con

Paraleliplped
Prive$te cu atentie desenul. Une$te fiecare obiect cu corpul geometric
cu care se aseamana.

Uita-te In jur $i gase$te obiectele care ti se pare ca seaman a


cu corpurile geometrice pe care Ie cuno$ti
Orientarea Tn spatiu

Pe$ti$orii plutesc Tn diterite directii Pe$ti$orii galbeni plutesc spre


dreapta, iar cei alba;;tn , spre stanga.

Gase$te cheitele Tntoarse spre stanga $i Tncercuie$te- Ie


Cine sta mai sus pe aeest balansoar?

Cine loeuie!;>te eel mai sus Tn aeeasta easa? Dar eel mai jos?
Deseneaza Tn mana stanga a fetitei un steag, iar Tn eea dreapta,
un balon.

71
Motanelul din imagine a hotarat sa se joace cu CO!;)ul.

Motanelul e pe CO!;). Motanelul e ub CO!;).

Motanelul e dup!l. co ~ Motanelul e In CO$

Motanelul e Tn fala CO$Ului Motanelul e langa CO$


Nume~te obiectele care se afla deasupra melcului, sub cheie, Tntre
frunza ~i cheie, Tn dreapta umbrelei, Tn stanga cheii.

Coloreaza obiectul care se afla Tn cutie cu ro~u, Tn fala cutiei - cu


albastru, dupa cutie - cu galben, Tn dreapta cutiei - cu verde, iar
Tn stanga cutiei - cu maro.

73
Tn partea stanga de sus a paginii e desenat un pui~or Tn dreapta sus -
un iepura~ , In stanga jos - un motanel , Tn dreapta jos - un ursule\,
iarTn mijlocul paginii un fluture.

Stanga sus Dreapta sus

Mijl cui paginii

Stanga jos Dreapta jos


Ce este desenatTn dreapta sus, in stanga jos, in dreapta jOs, in stanga
sus, la mijloc?

Deseneaza in dreapta sus un triunghi, in stanga sus, un patrat, in


dreapta jos, un oval, i n stanga jOs, un cerc. Ce figura este desenata
in mijlocul paginii?
Deseneaza Tn patratelele goale puncte Tn aceea:;;i ordine ca Tn modelul
de alaturi.Completeaza Tn patratele modelul punctat

iHUB II! UHill BItlJllHll tl~ I


IltD HillE ltl If ITtI lilUl tl lB I

aII 11HJllnlJtJJlltt. Unllll~11


Deseneaza Tn dreapta exact acelea:;;i fig uri ca Tn partea stanga.
Tncepe sa desenezi de la fiecare punctTn directia indicata de sageti .

~-"----'-D--- . _-- -=1-


~-+--'---' -

I I
. ..
i

I -
,
.. . . -- - - ---- - -- - -- .. --- - - - - -

-------~.~.
-- -- I
I
I - - - - - - - - -- - -- - - 1

.~
I
--

I
I
I ,
J - - ,
~

,
I I
,
Deseneaza Tncepand de la punct, dupa indicatiile de mai jos. Spune
cine e reprezentatln imagine.
Trei patratele Tn sus, un patratel Tn stanga, patru patratele Tn sus, un
patratel Tn dreapta, un patratel Tn jos, doua patratele Tn dreapta, un patra-
tel Tn sus, un patratel Tn dreapta, doua patratele Tn jos, cinci piHratele Tn
dreapta, doua patratele Tn sus, un patratel Tn stanga, un patratel Tn sus ,
doua patratele Tn stanga, un patratel Tn sus, trei patratele Tn dreapta, un
patratel Tn jOs, un patratel Tn dreapta, opt patratele Tn jos, un patratel Tn
stanga, doua patratele Tn sus, un patratel Tn stanga, doua patratele Tn
jOs, un patratel Tn stanga, doua patratele Tn sus, trei patratele Tn stanga ,
doua patratele Tn jOs, un patratel Tn stanga, doua patratele Tn sus, un
patratel Tn stanga, doua patratele Tn jOs, un patratel Tn stanga

I I
I I! II
I

I I I
I
I I

I
I

I,
I -.L I ,
-
Sumar

MAR IMEA 4

CALCULUL 10

COMPUNEREA $1 DESCOMPUNEREA
NUMERELOR NATURALE
30

COMPARAREA NUMERELOR 36

EXERCITII 46

PROBLEME 54

ELEMENTE DE GEOMETRIE 60

ORIENTAREA TN SPATIU 70
4- 6 ani

ROSMAN
COPYright ROSMAN - PRESS Publishing
1
Texte de S E Gavnna, N.L. KLJteavm8
I.G Toporkova , S.v $erblnlna
lIustral;; de S.G. Kurklna
Design macheta de A.B. Mahotina

Editura Litera
O.P. 53 ; CP 212, sector 4, Bueure;;ti , Romania
tel. 0213196390, 0314251619,0752548372;
e-mail: comenzi@litera .ro
str. B.P. Hasdeu nr. 2, Chi;;in~u, MD-2005
tel ./fax: (37322) 292 932, 294 110,
e-mail: litera@litera.md

Copyright 2013 Litera


pentru versiunea Tn limba romn~
Toate drepturile rezervate
Ne puteti viz ita pe
www.litera.ro
Editor: Vidra$cu $i fiii
Corector: Georgiana Enache
Coperta: Vladimir Zmeev
Tehnoredactare $i prepress: Olga Ciuntu

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Rom~n i ei


Tnv,W:J,m sa calculam 4-6 ani! S.E. Gavrina, N.L. Ku teavina,
I.G. Toporkova, s.v. $erbinina; il.: S.G. Kurkina. -
Bucure:'?ti-Chi:;;inau : Litera, 2013
ISBN 978-606 -686 -201-1
I. Gavrina, S .E.
II. Kuteavina, N.L
III. Toporkova. I.G.
IV. ~erbinina, sv
v. Kurkina , S.G. (il.)
372.47

S-ar putea să vă placă și