Sunteți pe pagina 1din 18
MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA.), Nr. 300/27.1V.2017 15 MINISTERUL SANATATIL ORDIN privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor Vazénd Referatul de aprobare al Directiol jenerale de asistent3 medicala gi stinatete publice FB, 9.535/2017, ‘Adresa Autor Nationale de Management al Caillat in Sénétate nr. 508 din 02,03,2017, inregistreta la Ministerul Sanat cu r.FB. 1.820 din 03.03.2017, {ingnd cont de Hotérérea Colegitiui director al Autortati Nationale de Management al Calittii m S&n8tate nr. 2 din 5 aprile 2017 privind adoptares edie! a doua a standardelor, procedunlor si metedologel de acrediere a spitalelor, In temaiul art. § lit. c) ain Hot&réree Guvemulul nr. 629/2015 privind componente, atrioullile, modu de orgarizare §1 functionare ale Autontaii Nefionale de Management al Cali in Sénatato, al art, 174 alin, (1) i ert. 249 alin. (2) din Lege. ‘hr, 95/2006 privind retorma in domeniul sanatati, republicet8, cu modific&rile $I completérile ulterioare. si al ert. 7 ain. (4) din Hotérarea Guvernului nr, 144/2010 privind organizarea si funclionarea Ministerukt Sén&tati, cu modificenle §1 completarie uterioare, ‘ministrul sanatatil emite urmétorul ordi Att. 1. ~ Se sproba Standerdele de acreditare a spitaelor, prevazute in anexe re. 1 At. 2. ~ Se aprod8 Provedura ¢i metodolagie de evaluare Si acreditere a spliailor, pravazute in anexa nr. 2. Att, 3.— (1) La data intréit in vigoare 2 prezentului ordin, Ordinu! ministraui sén&sti nr, 877/2016 pentru aproberes Procedurilor, standerdelor si retodologiei ce evaluare si ‘acreditare a spitatelor publicat in Montorul Oflcial el Romeniel, Partea I, nr. 587 din 2 august 2016, se abrog’. (2) Pentru sptalale afisto In cls de acredtere, emiteree rapoarislor sia cettiicatelor de acreditare se face in ccontormitate cu lagisagia n vigoare la date initia procesului de pereditere (3) Pentru spitalele acrecitate la data intreril tn vigoare a Prezentuiulordin, monitorizaree, reevaluera gi reacreditarea se