Sunteți pe pagina 1din 1

pentru orchestr5 pe care am

dirijat_o de multe ori, un Con_


certino pentru pian, o sonatinipentru
vioard _ am cin-
plScere gi cu speranla, cu COMPOZITIILE LUI DINU LIPATTI
"
:11 natald
mea "", dorinla fi"rbirt" pm
gdseqte in Lipatti un poet
demn d" "e;;;:
bil sd redea nostalgia ." i"ii"ia," peisajele "r,
rea sa... sale, du_
Adio, dragi Dinu.
Dumneata ai avut o stea pe frunte...,,

Eucure gti, i,anuarie_martie


l"g g s
1 DIN COMPOZITIILE MICULUI DINU _
- intocmai dupS execulia
,,notate
autorului (mai 7g22),, ld.e
Joseph Paschil!
1. Le printemps
2. Chanson pour Grand-M6re
3. Dorelina
4. Triste s6paration
5. MarEul qtrengarilor
6. Regrete
7. Dutrce amintire
B. A ma bonne Surcea
Dedi,ca{ie; Nr. 6
- ,,Mameic.
Prima audi.{i,e .. Bucuregti, mai lgZ2,Ia pian : autorul.
2 SONATA PtrNTRU PIAN (2 ianuarie 1982)
- I Allegro rnoderato
II Andante
IIi Allegro
Motta.' ,,Muzica este limtrrajul zeilor,,
Di,stdnc{ii.. IMen{iunea I la Concursul na}ional de
compozilie,,George Enescu,, (1982)
3 SONATINA ptrNTRU VIOARA SI PIAN, op. 1{.
- (Funddfeanca, 2A sept. 1938)
I Allegro moderato
* Num6rul de opus care apare numai la citeva lucrdri este cel
.

indicat de autor intr-o sumar5 list5 personald a compoziliilor sale.

197