Sunteți pe pagina 1din 13
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA Nel4-05 1600 Chisinay 03” OF 20g . Biroul Permanent al Parlamentului in temeiul art.73 si art.74 alin, (3) din Constitutia Republicii Moldova, se prezint& spre examinare, fn mod prioritar, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, aprobat prin Hotirirea Guvernului nr.122 din 3 martie 2017. Responsabil de prezentarea in Parlament a proiectului de lege este Ministerul Finanfelor. Anexe: 1. Hotirfrea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege (in limba romana = 1 fila gi in limba rusi — 1 fil&); . Proiectul de lege (in limba romana —-10 file si in limba rusa -10 file); . Nota informativa la proiectul de lege (1 fila); |. Raportul de expertiza al Centratui National Anticoruptie (4 file); . Avizul Ministerului Justifiei (2 file). Prim-ministru (LLP PAVEL FILIP wEeNn Ex:A. lonay Tel.:250224 Casa Guvermulal, MD-2033, Chisinau, Telefon: Fax: Republica Moldova +373.22 250 101 4373-22 242696 GUVERNUL REPUBLICIH] MOLDOVA HOTARIRE or.122 Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 Privind plata pentru poluarea mediului Guvernul HOTARASTE: Se aproba si se prezint& Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluareg diol PAVEL FILIP DIRECTIA ombeatine E50 2 DE GUVERN Prim-minist# 17217 204peran00!VANUL 201 HOT ARARIE7AvedO3477 goog Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.1540-XIII_ din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului Parlamentul adopta prezenta lege. Art. L - Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 54-55, art. 378), cu modificarile si completirile ulterioare, se modifica si se completeazé dup’ cum urmeaza: 1. La articolul 1 litera b), dup’ cuvintul ,poluantilor” se introduce textul ,, , de colectare, reciclare gi distrugere a deseurilor”, iar in final se completeaz cu cuvintele asia deseurilor de ambalaje”. 2. Articolul 3 se completeaz cu urmatoarele nofiuni: »ambalaj compozit — ambalaj confectionat din diferite materiale, precum hirtie, carton neondulat, material plastic si/sau aluminiu, care nu pot fi separate manual, niciunal dintre aceste materiale neavind o pondere semnificativa pentru a putea incadra ambalajul la un tip de material (de exemplu, tetra-pac ambalaj primar ~ ambalajul care confine nemijlocit prodisul gi este conceput gi realizat pentru a indeplini functia de unitate de vinzare, pentru utilizatorul final sau consumator la punctul de achizitie. Nu sint considerate ambalaje primare obiectele care fac parte integrant& din produs, necesare pentru a confine, a susfine sau a pistra produsul, daca toate elementele sale sint destinate pentru a fi utilizate, consumate sau eliminate impreuné cu produsul (de exemply, plicul de ceai, membrana de la mezeluri); ambalaj secundar - ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achizitie 0 grupare a unui numéar de unitati de vinzare, indiferent daca acesta este vindut ca atare utilizatorului sau consumatorului final ori dacd ambalajul dat serveste numai ca mijloc de umplere a rafturilor in punctul de vinzare; ambalajul poate fi separat de produs firs a afecta caracteristicile produsului; ambalaj terfiar - ambalaj conceput pentru a usura manipularea si transportul unui numér de unitati de vinzare sau ambalaje grupate, in scopul prevenirii deteriorarii in timpul manipul&rii oti transportitii. 3. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins: »Articolul 11. Taxa pentru méarfurile care, in procesul utilizarii, cauzeazi poluarea mediului (1) Subiecfi ai taxei reglementate de prezentul articol sint persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate si forma juridici de organizare, si persoanele fizice care desfasoard activitate de intreprinzator sub orice forma stabilita de legislatie si care: a) produc mirfuri care, in procesul utilizirii, cauzeazi poluarea mediului, indicate in alin.(2); ZOON\ANUL 201 MHOTARARIS47Tuedact8-3477. docx 4 b) importa mairfuri care, in procesul utilizArii, cauzeazi poluarea mediului, indicate in alin.(2); c) procur& de 1a persoane fizice si juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relat fiscale cu sistemul ei bugetar marfuri care, in procesul utilizarii, cauzeazA poluarea mediului, indicate in alin.(2). (2) Categoriile de m&rfuri care, in procesul utilizarii, cauzeaz poluarea mediului a) marfurile stabilite in anexa nr.8; b) ambalajul primar din material ‘plastic care contine produse cu 0 consistenfa lichida, indiferent de viscozitate (clasificat la pozifiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 si 3923 30); c) ambalajul primar compozit care confine produse cu o consistent lichid’, indiferent de viscozitate (clasificat la pozitia tarifara 4819 20 000); 4) ambalajul primar din aluminiu (clasificat la pozitia tarifari 7612) care confine produse cu 0 consistenja lichidd, indiferent de viscozitate. (3) Cota taxei pentru mérfurile care, in procesul utilizirii, cauzeazA poluarea mediului se stabileste: 1) pentru mérfurile indicate in anexa nr.8: a) pentru mirfurile importate — conform cotelor stabilite in anexa nr.8 calculate din valoarea (valoarea facturat8) a marfurilor importate; b) pentru mérfurile procurate de la persoane fizice si juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relafii fiscale cu sistemul ei bugetar — conform cotelor stabilite in anexa nr.8, calculate din valoarea de procurare a acestora; ©) pentru marfurile de fabricatie proprie — conform cotelor stabilite in anexa nr.8, calculate din valoarea livratii; 2) pentru ambalajul primar din material plastic (clasificat la pozitiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 si 3923 30) care confine produse cu o consistenta lichida, indiferent de viscozitate: | pind la 0,20 litri sau kg inclusiv bucata 0,18 MDL peste 0,20 litri sau kg pink la 0,50 lite sau bucata 0,36 MDL | kg inclusiv peste 0,50 littl sau kg pind Ia 1,00 tra ‘ucatt 0,72 MDL sau kg inclusiv peste 1,00 litru sau kg pind la 3,00 litri Ducat 0,90 MDL sau kg inclusiv peste 3,00 litri sau kg bucatt 1,35 MDL 3) pentru ambalajul primar compozit (clasificat la pozifia tarifari 4819 20 000) care confine produse cu o consistenfa lichida, indiferent de viscozitate: pind la 0,10 litri sau kg inclusiv bucati 0,30 MDL _| peste 0,10 litri sau kg pind la 0,50 litri ducati 0,50 MDL sau kg inclusiv Z\QOI\ANUL. 201 7)HOTARARNG47Tvedactat 3477 ook peste 0,50 litri sau kg pina la 1,00 litri bucata 1,00 MDL sau kg inclusiv peste 1,00 litru sau kg pind Ta 2,00 litri bucatt 1,50 MDL sau kg inclusiv [peste 2,00 litri_sau kg bucati 2,50 MDL 4) pentru ambalajul primar din aluminiu (clasificat la pozitia tarifard 7612) care confine produse cu o consistenfé lichida, indiferent de viscozitate: [pind la 0,50 lite sau kg inclusiv bucatit 0,15 MDL peste 0,50 litri sau kg pind la 1,00 litri bucatsi 0,30 MDL sau kg inclusiv peste 1,00 litru sau kg pind la 2,00 lit sau bucati 0,38 MDL kg inclusiv | [peste 2,00 litei sau kg bucatt 0,56 MDL (4) Se scutesc de taxa stabilita de prezentul articol: 1) marfurile importate si/sau livrate din contul imprumuturilor si granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanjie de stat, din contul imprumuturilor acordate de organismele financiare internationale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizitii proiectelor respective, precum si din contul granturilor acordate institufiilor finanfate de la buget, conform listei aprobate de Guvemn; 2) mirfurile destinate proiectelor de asistenf’ tehnic’, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de cdtre organizatiile internationale si {Arile donatoare in cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de Guvern; 3) méirfurile destinate acordarii de asistenfi in caz de calamitate natural, de conflict armat si in alte situatii exceptionale, precum si marfurile primite in calitate de ajutoare umanitare, in modul stabilit de Guvern; 4) marfurile si ambalajele destinate exportului; 5) ambalajul aferent medicamentelor prevazute de Legea nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire-la medicamente; 6) ambalajul aferent dispozitivelor medicale previzute de Legea nr.92 din 26 aprilie 2012 cu privire la dispozitivele medicale; 7) marfurile introduse pe teritoriul vamal al arii de cdtre agenfii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova inregistrafi la Camera fnregistrarii de Stat, cu conditia raminerii marfurilor pe teritoriul necontrolat de c&tre organele constitufionale; 8) mirfurile fabricate de subiectii specificati a alin.(1) al prezentului articol care, in procesul utilizarii, cauzeazA poluarea mediului i la a caror producere au fost utilizate, in calitate de materie prima si/sau materiale, marfurile indicate in anexa nr.8; 9) ambalajul din material plastic (clasificat la pozifiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 si 3923 30), ambalajul compozit (specificat ta pozifia tarifara 4819 20 000) sauambalajul din aluminiu (clasificat la pozitia tarifard 7612), cu condifia c& ambalajele menfionate au fost procurate de la persoane fizice si juridice de pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepfia celor care nu au relafii fiscale cu sistemul ei 28001\ANUL 201 NHOTARARIGAT Medi 3477 doc 6 bugetar, sau au fost anterior importate de c&tre subiectii specificafi la alin(1) al prezentului articol, sau au fost fabricate de subiectii specificafi la alin.(1) al prezentului articol cu utilizareal in calitate de materie prima gi/sau materiale, a mrfurilor indicate in anexa nr.8.” 4. Articolul 14 va avea urmitorul cuprins: (1) Subiectii prezentei legi sint obligafi s& calculeze in mod independent plaile pentru poluarea mediului prevazute la art.6, 9, 10 si 11, s& achite la bugetul de stat plafile respective gi s& prezinte Serviciului Fiscal de Stat darile de seam& corespunz&toare, utilizind, in mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronica, in condifiile stipulate la art.187 alin, (2') din Codul fiscal, Forma $i modul de completare a darilor de seam& sint aprobate de Ministerul Finantelor. (2) Subiectii vizafi la art.6 alin.(1), art.9 alin.(1) si art.10 alin.(1) calculeaza, achit& si prezinté darea de seamA trimestrial, pind la data de 25 a lunii imediat urmftoare trimestrului de gestiune. (3) Subiectii vizati la art.9 alin.(2) si (3) calculeaz, achita si prezinta darea de seamé anual, pind la data de 25 a lunii februarie a anului urmator de gestiune. (4) Subiecfii vizaji la art.11 alin.(1) calculeaz&, achit& si prezint& darea de seam& lunar, pind la data de 25 a lunii imediat urmatoare lunii de gestiune.” 5, Anexa nr. 8 va avea urmatorul cuprins: Anexa nr. 8 Ja Legea privind plata pentru poluarea mediului LISTA marfurilor care, in procesul utilizirii, cauzeaz& poluarea mediului Denumirea mirfurilor conform Nomenclaturii | Cota combinate a marfurilor taxei iz 2 3 eral, wleluri minerale si produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase 707 (eu exeepia ‘Uleiuri gi alte produse rezultate din distilarea gudronului de ] 1,0 2707 10 100, hula la temperaturiinalte; produse similare la care 2707 20 100, ‘greutatea constituentilor aromatici depaseste greutatea 2707 30 100, constituenfilor nearomatici 2707 50) 2709.00 Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase: 2709 0090900 ~ Altele 05, 2713 20 000. Bitum de petrol 15 2714 Bitumuri si asfalturi naturale, sisturi si nisipuri bituminoase, | 1,5 asfaltiti si roci asfaltice al ‘Hidrocarburi si derivatii lor halogenafi, sulfonafi, nitraji sau nitrozagi 2901 (eu exceptia Hidrocarburiacielice 05 2901 10 000, 2901 24 000, 2901 29 000) 2902 (cu exceptia Hidrocarburi cielice 08 Z\QOH ANUL 201 HOTARARIGA77 edactt-3477 dex i z 3 2902 11000, 2902 19 000, 2902 20 000, 2902 30 000, 2902 44 000, 2902.90 000) 2903, Derivati halogenati ai hidrocarburilor Os (cu exceptia 2903 39 900 - Fluoruri si ioduri ~ Substange importate, care sint altemative si de ‘in raport cu substanfele ce distrug stratul de ozon (HFC-134a 1,1,1,2-Tetrafluoretan; HEC-152a 1,1-Difluoretan; HEC-125 Pentafluoretan; HFC-32 Difluoretan; HFC- 23 Trifluoretan) 2907 Fenoli; fenoli — alcool Os Tngrigiminte_ 3102 Thgrigiminte minerale sau chimice azotate 15 3103 ‘Ingrigiminte minerale sau chimice fosfatice 1S 3104 Tngrigdminte minerale sau chimice potasice 15 3105 Tngrisdminte minerale sau chimice care confin douli sau trei | 0,5 dintre elementele fertilizante azot, fosfor si potasiu; alte ‘ngrdsdminte; produse de la acest capitol prezentate fie in tablete sau forme similare, fie in ambalaje cu o greutate brut de maximum 10 kg Lacuri, substanfe colorante i vopsele 3204 Substanje colorante organice sintetice, chiar cu compozijie | _1,5 cchimic& definits; preparate menfionate in nota 3 la capitolul 32 din Nomenclatura combinati a marfurilor, pe bazd de substanfe colorante organice sintetice; produse organice sintetice de tipul celor utilizate ca agenti de stralucire fluorescenta sau ca luminofori, chiar eu compozitie chimic& definits 3205 00 000 Lacuri colorante; preparate menionate in nota 3 lal 15 capitolul 32 din Nomenclatura combinata a mérfurilor, pe baz de lacuri colorante 3206 Alte substanfe colorante; preparate menfionate fn nota 3 la capitolul 32 din Nomenclatura combinati a ma&rfurilor, altele decit cele de la poritiile 3203, 3204 sau 3205; produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofori, chiar cu compozitie chimica definita: = pigmenti si preparate pe baz de dioxid de titan: 3206 11 000 = care confin minimum 80% dioxid de titan din greutatea | 3,0 produsului_uscat 3206 19 000 altele 3.0 3206 20 000 = pigmenti si preparate pe baz de compusi ai cromului 3.0 alte _substante colorante si alte preparate 3206 41 000 = ultramarin gi preparatele pe bazA de ultramarin is 3206 42 000 ~ litopon 5 alfi pigmenti si preparate pe bazi de sulfur de | 1,5 zine 3206 49 100 == magnetita 1S 2\QOI\ANUL 201 7HOTARARIGATTedacta3477 docx i 2 3206 49 300 = Begmeas! ‘gi preparate pe baz de compusi ai cadmiului 3,0 3206 49 700 Ls 3206 50000 “reds aor ep color utlizate ca luminofort 15 3207 Pigmenfi, opacifiangi reparate, compozifi vitrifiabile, engobe, produse lichide pentru obfinerea fuciului_ si preparate si de tipul celor utilizate in emailurilor, frite de sticls si alt sticlé sub forma de pulbere, de granule, de lamele sau de fulgi_ 3208 Lacuri si vopsele (inclusiv emailuri) pe baz de polimeri sintetici sau de polimeri i dizolvagi intr-un mediu neapos; solu capitolul 32 din Nomenclatura combinata a mérfurilor 30 3209 Lacuri si vopsele (inclusiv emailuri) pe baz de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificafi, dispersafi sau dizolvati intr-un mediu apos 30 3210 00 ‘Alte lacuri si vopsele (inclusiv emailuri gi vopsele de apa, pigmenti de ap& preparati de tipul celor utilizati pentru finisarea pieilor 30 3211 00 000 ‘Sicativi preparafi 15 3212 Pigmengi (inclusiv pulberi si fulgi metalici) dispersafi in medii neapoase sub form de lichid sau de pastt, de tipul celot utilizate pentru fabricarea vopselelor (inclusiv a emailurilor); folii pentru marcare prin presare la cald; tincturi si alte substante colorante prezentate in forme sau ambalaje conditionate pentru vinzarea cu am&nuntul 0,5 ‘Agenfi de suprafafi, preparate pentru splat si curiifat, preparate lubrifiante 3402 ‘Agenfi organici de suprafafa (alfii_decit_sipunurile), preparate tensioactive, preparate pentru spAlat (inclusiv preparatele auxiliare pentru spalat) $i preparate de curatat, care contin sau nu spun, altele decit cele de la pozitia 3401 10 3408 Preparate lubrifiante (inclusiv lichide de ricire, preparate Pentru degriparea suruburilor, preparate antirugind sau anticorozive si preparate pentru demulare pe bazi de lubrifiany’) si preparate de tipul celor utilizate pentru teatarea ca Ulel greene mateallor texte, pelo, blinurilor sau altor materiale, cu excepfia preparatelor care contin, cu rol de constituenti de bazi, minimum 70% in gzeutate uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase 10 Insecticide, rodenticide, erbicide, inbibitori de germinare gi regulatori de restere pentru plante, dezinfectanti si produse similare 3808 (cu exceptia 3808 91 200 si 3808 94 200) Insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide, inhibitori de germinare si regulator de crestere pentru plante, dezinfectanti si produse similare, prezentate in forme sau ambalaje pentru vinzarea cu. amanuntul sau ca preparate, sau ca articole (de exemplu: panglici, mese si luminari cu sulf i hirtie speciald contra mustelor) 3808 91 200 Insecticide pe baz de hidrocarburi clorurate 30 3808 94 200 Dezinfectangi pe baz de compugi halogenati 3,0 3811 Preparate antidetonante, inhibitori de oxidare, aditivi peptizanti, amelioratori de viscozitate, aditivi anticorozivi gi alti aditivi preparati pentru uleiurile minerale (inclusiv pentru benzina) sau pentru alte lichide utilizate in aceleagi scopuri ca gi uleiurile minerale 2\001\ANUL 201 7HOTARARIGATT ect 3477 docx 1 2 z 3812 Preparate numite ,acceleratori de vulcanizare”, plastifianfi | 1,5 ‘compusi pentru cauciuc sau materiale plastice nedenumite si necuprinse in alth parte; preparate antioxidante si alti stabilizatori compusi pentru cauciuc sau materiale plastice 381400 Solvenfi si diluanfi organici compusi, nedenumifi gi necupringi in alti parte; preparate concepute pentru {indepartarea lacurilor si vopselelor: 3814 00 100 = Pe baz de acetat de butil T 3819 00 000 Lichide pentru frine hidraulice si alte lichide preparate | 1,5 pentru transmisii hidraulice care nu confin sau confin sub 70% din greutate uleiuri din petrol sau din minerale ituminoase 3820.00 000 Preparate antigel si lichide preparate pentru degivrare 15 3823, ‘Acizi grasi monocarboxilici industriali; uleiuri acide de| 1,5 rafinare; alcooli gragi industrial “Materiale plastice si articole din acestea 3901 Polimeri de etilend sub forme primare 05 3902 Polimeri de propilend sau de alte olefine sub forme primare | 15 3903 Polimeri de stiren sub forme primare 15 3904 Polimeri de clorurd de vinil sau de alte olefine halogenate | 3,0 sub forme primare 3905 Polimeri de acetat de vinil sau de alfi esteri de vinil sub| 3,0 forme primare; alfi polimeri de vinil sub forme primare 3906 Polimeri acriliei sub forme primare 30) 3907 Poliacetali, alfi polieteri si rasini epoxidice sub forme | 3,0 primare; policarbonafi, rasini alchidice, poliester alti poliesteri sub forme primare 3908 Poliamide sub forme primare 30 3909 Rgini aminice, rigini fenolice si poliuretani sub forme | 3,0 3910 00 000 TS 3911 Régini de petrol, risini cumaron-indenice, politerpene, | 3,0 polisulfuri, polisulfoni si alte produse menfionate in nota 3 la capitolul 39 din Nomenclatura combinat& a mérfurilor, nedenumite si neclasificate in alté parte, sub forme primare 3912 Celulozs si derivatii ei chimici, nedenumifi si necupringi in | 3,0 alt& parte, sub forme primare 3913 Polimeri naturali (de exemplu, acid alginic) si polimeri| 15 naturali modificati (de exemplu, proteine intarite, de chimici ai cauciucului natural), nedenumiti $i necupringi in alt parte, sub forme primare 3914 00 000 ‘Schimbatori de ioni pe bazi de polimeri de la pozifille| 15 3901-3913, sub forme primare 3916 (cu exceptia Monofilamente a ciror dimensiune maxima in secjiunea | 2,0 3916 20 000) transversala depageste 1 mm (monofire), inele, tije, bare $i profile, chiar prelucrate la suprafats, dar neprelucrate altfel, din material plastic: 3916 20 000 = din polimeri de cloruri de vinil 30, ‘3917 (cu exceptia 3917 21, | Tubur, fevi si accesorii ale acestora (de exemplu, imbinari, | 1,5 391723) coturi,flanse), din materiale plastic: 391721 = din polimeri de 05 391723 = din polimeri de clorurd de vinil 3,0 3918 (cu excepia Tnvelitori din materiale plastice pentru podele, autoadezive | 2,0 Z\GOT\ANUL 201 HOTARARIS47 edatat 347 doox 1 2 a 3918 10 100) ‘sau nu, n rulouri sau in forma de plici de pardosealé sau de dale; invelitori pentru perefi si tavane din materiale plastice definite in nota 9 Ia capitolul 39 din Nomenclatura combinati a mArfurilor ‘3918 10 100 = constind dintr-un suport impregnat, imbricat sau acoperit | 3,0 ‘cu poli (cloruri de vinil) 3919 euexcepfia 3919 10 | Plici, folii, benzi, panglici, pelicule si alte forme plate | 1,5 120) autoadezive, din materiale plastice, inclusiv in rulouri: 3919 10 120 = din poli (clorura de vinil) sau din polietilend 30 3920 (eu excepfia 3920 10, | Alte placi, folit, pelicule, benzi, panglici si lame, din| 1,5 3920 30 000, 3920 43-3920 | materiale plastice nealveolare, neranforsate, nestratificate, 49, 392094 000, neasociate cu alte materiale, neprevizute cu un suport: 392099 520, 3920 99 530) 3920 10 = din polimeri de etilent 0 3920 30 000 = din polimeri de stiren 15 3920 43-3920 9 = din polimeri de cloruri de vinil 30) 392094 000 fenolice 3,0, 3920 99 520 poli (fluorurd de vinil); pelicule din poli (aleool | 3,0 vinitic) orientat biaxial care confine in greutate minimum 97% poli (alcool vinilic), neacoperite, de o grosime de maximum 1 mm. 3920 99330 = membrane schimbitoare de ioni, din material plastic | 3,0 fluorurat, utlizate in celule electrolitice cloralcaline ‘3921 (eu exceptia 3921 12 | Alte placi, oli, pelicule, benzi si lame din material plastic: | 1,5 00, 3921 90 300) 3921 12 000 = din polimeri de clorurd de 3.0. 3921 90 300 = din ragini fenolice 3,0. 3923 (cu excepfia Articole de transport sau de ambalare din materiale plastice; | 1,5 3923 21 000, bbugoane, dopuri, capace, capsule gi alte dispozitive de 3923.29 100) inchidere din materiale plastice: 3923 21 000 = din polimeri de etilend 05 3923 29 100 = din poli (clorura de vinil) 3.0. 3924 Vesela, alte articole de menaj sau obiecte de wz casnie gi] 1,0 articole de igiend sau de toaleti, din materiale plastice ‘Cauciue gi articole din cauciue 4001 Cauciue natural, balatd, gutapercd, guayul, chicle gi gume | 0,5 naturale similare, sub forme primare sau in placi, folii sau benzi 4002 Cauciue sintetic si factice derivat din uleiuri, sub forme| 1,5 are sau in plici, foi si benzi; amestecuri ale produselor din pozifia 4001 cu produse din prezenta pozitie, sub forme primare sau in placi, foi sau benzi 4003 00 000 ‘Cauciue regenerat, sub forme primare sau in plici, for sau| 1,5 benzi 4005 ‘Cauciue amestecat, nevulcanizat, sub forme primare sau in| 1,5 pléci, foi sau benzi 4006 ‘Allte forme (de exemplu, baghete, tuburi, profile) gi articole | 1,5 (de exemplu, discuri, rondele) din cauciue nevulcanizat 4007 00 000 Fire si corzi din cauciue vuleanizat is. 4008 lic, foi, benz, baghete si profile din cauciue vulcanizat | 1,5 ‘Z\GON\ANUL 201 AHOTARARIGATMedectt3477 docx u 2 nedurificat 4009 ‘Tuburi, fevi si furtunuri din cauciuc vulcanizat nedurificat, previzute sau nu cu accesoriile lor (de exemplu, racorduri, 1s 4010 ‘Benzi transportoare sau curele de transmisie din cauciue vuleanizat 1S aon ‘Anvelope pneumatice noi din eauciue 15. 4012 ‘Anvelope pneumatice resapate sau uzate, din cauciuc; bandaje, benzi de rulare amovibile pentru anvelope si flapsuri”, din cauciue 3,0 4013 ‘Camere de aer din cauciue 15 4016 ‘Alte articole din cauciuc vulcanizat nedurificat 4017 00 000 ‘Cauciuc durficat (de exemplu, ebonitd) sub toate Formele, inclusiv degeurile si resturile; articole din cauciuc durificat 15 ‘Cutii, saci, pungl, cornete gi alte ambalaje din hirtie, carton; obiecte din carton pentru birou, pentru magazine 4819 Cut, saci, pungi, comnete gi alte ambalaje din hirtie, carton, vat de celulozi sau straturi subtiri din fibre celulozice; obiecte din carton pentru birou, pentru magazine sau similare is ‘Articole din piatrii, ipsos, ciment, azbest, mic sau din materiale similare a ‘Articole din azbociment, celulozociment sau similare is 6812 ‘Azbest prelucrat in fibre; amestecuri pe baz de azbest sau pe bazi de azbest si carbonat de magneziu; articole din aceste amestecuri sau din azbest (de exemplu: fire, fesdturi, obiecte de imbriciminte, obiecte de acoperit capul, tect, gamituri), chiar armate, altele decit cele de la 6811 sau 6813, 3,0 13 Materials dosjune anisole in asesiea (de exemplu, plici, role, benzi, segmenfi, discuri, saibe, membrane) emontate, pentru frine, pentru ambreiaje sau pentru toate organele supuse frecari, pe bazi de azbest, de alte substante minerale sau de celulozA, chiar combinate cu. materiale textile sau cu alte materiale 30 Sticld si articole din sticlA 7019 Fibre de sticla (inclusiv vatl de sticia) 51 articole din aceste materiale (de exemplu, fire, tesdturi) 13 Recipiente similare din aluminiu, pentru orice substanfe (cu exceptia gazelor comprimate sau lichefiate), cu 0 capacitate de maximum 300 |, fir dispozitive mecanice sau termice, chiar ‘ciptusite sau izolate termic 7612.90 900 ~Alltele 1S ‘Plumb gi articole din plumb 7804 Piaci, table, folit gi benzi din plumb, pulberi si fulgi (paiete) | 2,0 din plumb Masini, aparate si echipamente electrice gi parti ale acestora; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de televiziune de inregistrat sau de reprodus imagine gi sunet; parti si accesorii ale acestor aparate 3506 (eu exceptia de ple electrice: 13 8506 30 000, 8506 60 000, 8506 80 050) 8506 30 000 = cu oxid de mercur 3.0 8506 60 000 eu aer-zine 3.0 Z\QOW\ANUL 201 7HOTARARIDA77vedaett 3477 docx 2 1 2 3 8506 80 050 ~ baterii uscate cu zine-carbon, cu tensiunea de minimum | 3,0 5,5 V, dar de maximum 6,5 V 3507 (eu excepfia 8507 10, | Acumulatoare electrice, inclusiv separatoarele lor, chiar de | 1,3 850720, 8507 30) forma pitratl sau dreptunghiulard: 8507 10 = cu plumb, de tipul celor utilizate pentru demararea| 3,0 ‘motoarelor cu piston 850720 alte acumulatoare cu plumb 3.0 850730 cu nichel-cadmiu 30. ‘8539 (cu exceptia Lampi gi tuburi electrice cu incandescenti sau cu 0,5 853931, 8539 32) descrcare, inclusiv articole numite ,faruri si proiectoare cetange” si Limpi si tuburi cu raze ultraviolete sau infrarosi; impi cu arc: 353931 = fluorescente, eu catod cald 30 853932, = lampi cu vapori de mercur sau de sodiu; limpi eu halogenura metalic: 8539 32 200 == eu vapori de mercur sau de sodiu 20 8539 32.900 = eu halogenur’ metalic 15 8540 Laimpi, tuburi gi valve electronice cu catod cald, cu catod| 3,0 rece sau cu fotocatod (de exemplu, lmpi, tuburi gi valve cu vid, cu vapori sau cu gaz, tuburi redresoare cu vapori de ‘mereur, tuburi catodice, tuburi si valve pentru camere de televiziune),altele decit cele de la pozitia 8539 Vehicule terestre, altele dectt tramvaiul si materialul rulant de cale ferat; Arti i accesorii ale acestora 8702 ‘Autovehicule pentru transportul de minimum 10 persoane, inclusiv soferul: 8702.10 190 = folosite 05 8702 1090 = folosite 0,5 8702 90.190 = folosite 0,5 8702.90 390 = folosite 0,5 8704 Autovehicule pentru transportul mérfurilor: 8704 21 390 05 8704 21 990 05 ‘8704 22 990 05 8704 23 990 05 8704 31 390 045, 8704 31990 05 8704 32.990 Os”, Art. IL. ~ (1) Prezenta lege intrd in vigoare la 1 ianuarie 2017, cu exceptia . d), alin. (3) pet. 4) si a cotei de Ia pozitia tarifard 7612 90 900 din art. 11 alin. (2) li anexa nr.8, care vor intra in vigoare la data publicarii. (2) Guvernul va aduce actele sale normative in concordant cu prezenta lege. Presedintele Parlamentului _Z)00IANUL 201 HOTARARRS47Meedacta-347. doce Nota informativa la proiectul de lege pentru modificarea $i completarea Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului. Prezentul proiect de lege confine propuneri de modificare si completare a Legii nr. 1540- XI din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, care prevede concretizarea normelor ce fin de aplicarea noului mecanism de calculare, achitare si control a taxei pentru marfurile care, in procesul utilizarii, cauzeaz poluarea mediului reglementatA in Legea nr.1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului (prin prisma Legii nr.281 din 16.12.2016 pentru modificarea si completarea unor acte legislative). ‘Modificarea este cauzati de faptul cA, reprezentantii mediylui de afaceri au intimpinat dificultaji in procesul de aplicare si au determinat tratdri duale ale amendamentelor la Legea nr.1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului, care au fost puse in aplicare la 01 ianuarie 2017. Astfel, urmare discufiilor avute in cadrul sedinfelor din 31.01.2017 si 17.02.2017 cu reprezentanfii mediului de afaceri si cu participarea reprezentanfilor autoritafilor interesate, si finind cont de propunerile inaintate si lacunele depistate a fost elaborat si definitivat proiectul de lege respectiv, acordind agenfilor economici claritate in modul de calculare si achitare a taxei pentru mérfurile care, in procesul utilizrii, cauzeazA poluarea mediului. {in acest sens, proiectul de lege include reglementarea nofiunilor noi aferent ambalajului compozit si a ambalajului primar, fiind exclusé tratarea dual a normelor prevazute in Lege. De asemenea, proiectul de lege prevede concretizarea marfurilor care, in procesul utilizarii, cauzeaz& poluarea mediului si anume: marfurile stabilite in anexa nr.8, ambalajul din material plastic, care confine produse cu o consistent lichida indiferent de viscozitate (clasificat la pozifiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 si 3923 30), ambalajul compozit, care confine produse cu o consistenja lichid& indiferent de viscozitate (clasificat la pozifia tarifaré 4819 20 000), precum si pentru ambalajul din aluminiu (clasificat la pozifia tarifar’ 7612) care confine produse cu o consistenfi lichida indiferent de viscozitate, Totodati, cota taxei pentru marfurile care, in procesul utilizarii, cauzeaz& poluarea mediului se stabileste in dependent de puterea de poluare a mediului inconjuraitor, conform anexei nr.8, precum si de ambalajul primar utilizat (din material plastic, compozit sau din aluminiu) care confine produse cu o consisten{a lichida indiferent de viscozitate. Un alt aspect important inclus in proiect vizeaz scutirea de tax pentru méarfurile care, in procesul utilizarii, cauzeaz4 poluarea mediului pentru ambalajul aferent medicamentelor prevazute de Legea cu privire la medicamente nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997, ambalajul aferent dispozitivelor medicale prevazute de Legea cu privire la dispozitivele medicale nr.92 din 26 aprilie 2012, precum si pentru mérfurile fabricate de subiecti care, in procesul utilizarii, cauizeazi poluarea mediului si la a c&ror producere au fost utilizate, in calitate de materie prima si/sau materiale, m&rfuri indicate in anexa nr.8. [fom MINISTRU, (4 Octavian ARMASU