Sunteți pe pagina 1din 92
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTARIRE nr.1465 din 30 decembrie 2016 iu Pentru aprobarea proiectului Codului aerian al Republicii Moldova fn temeiul Legii nr. 64-XI din 31 mai 1990 cu privire la Guvem (republicaté in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art, 1018), cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul HOTARASTE: Se aproba si se prezint& Parlamentului spre examinare proiectul Codului aerian al Republicii Moldova. PAVEL FILIP 117217,20.0peratoriTatianDoe_2016Hotari\Apeob Cod seria docx Aprobat, prin Hotarirea Guvernului nr.1465 din 30 decembrie 2016 CODUL AERIAN AL REPUBLICI MOLDOVA. Parlamentul adopt prezentul Cod. Prezentul Cod transpune Regulamentul (CE) nr.216/2008 al Parlamentului european si al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune in domeniul aviafiei civile si instituirea unei Agentii Europene de Siguranti a Aviagiei si de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 si a Directivei 2004/36/CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 79 din 19 martie 2008. Articolul 1. Domeniul de aplicare (1) Prevederile prezentului Cod se aplic& activititilor aeronautice civile gi activititilor aeronautice conexe, precum si persoanelor fizice $i juridice care desfiigoara aceste activitati in spatiul aerian si pe teritoriul Republicii Moldova, dupa cum urmeaza: a) proiectirii, fabricarii, intretinerii si exploatirii produselor, pieselor si dispozitivelor acronautice, precum gi personalului $i organizatiilor implicate in proiectarea, fabricarea gi intretinerea produselor, pieselor si dispozitivelor respective; b) personalului si organizatiilor implicate in operarea acronavelor; ©) proiectirii, intretinerii si exploatirii acrodromurilor/heliporturilor, precum si personalului si organizayiilor implicate in aceste activitsti, fra a aduce atingere legislatiei din domeniul mediului si al amenajarii teritoriului, din domeniul protejarii imprejurimilor aerodromurilor; d) proiectarii, fabricirii si intrefinerii echipamentelor de aerodrom (aeroporty/heliport, precum si personalului si organizatiilor implicate; ©) proiectirii, fabric&rii si intrefinerii managementul traficului aerian si servi precum $i personalului si organizatiilor implicate in aceste activititi; f) managementului traficului aerian $i serviciilor de navigatie aeriand, precum gi personalului si organizatiilor implicate in aceste activitati; 8) serviciilor de deservire la sol (handling), necesare pentru sosirea si plecarea aeronavelor pe/de pe aerodrom/aeroport, deservirii transporturilor aeriene, precum gi personalului si organizatiilor implicate in aceste activititi; h) serviciilor prestate in zonele de securitate cu acces restricjionat ale aeroporturilor, precum si personalului si organizatiilor implicate in aceste activitagi; (721720 40pentoaiodDe: 2016 Ab, Co sin doce 4 lor care nu intra in categoria activitatilor aeronautice civile si activitifilor aeronautice conexe, avind drept efect ajungerea in spatiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranta zborurilor aeronavelor sau in alt mod pot pun in pericol siguranta zborurilor si securitatea aeronautica. (2) Codul se aplicd aeronavelor, inclusiv produselor, pieselor si echipamentelor instalate pe acestea, care sint: a) proiectate sau fabricate de o organizatie pentru care autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile asigura controtul sigurantei; b) inmatriculate in Republica Moldova, in afara de situafia in care activitatea reglementati de supraveghere a sigurantei a fost delegata unei f&ti terfe si nu sint operate de cdtre un operator din Republica Moldova; ©) inmatriculate intr-o jar tert si operate de un operator pentru care supravegherea operafiunilor este asigurati de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile; 4) inmatriculate fntr-o far terf& sau inmatriculate in Republica Moldova pentru care a fost delegat activitatea reglementatA de supraveghere a sigurangei unei {ari terfe gi utilizate de cétre un operator dintr-o fara terfA spre, in interiorul sau in afara Republicii Moldova. (3) Prezentul Cod nu aduce atingere drepturilor unor {ri terfe, astfel cum sint specificate in tratatele internationale, in special in Conventia privind aviatia civil internafionala, semnati la Chicago, la 7 decembrie 1944, ratificata prin Hotirirea Parlamentului nr. 97-XII din 12 mai 1994 (Conventia de la Chicago). (4) Prezentul Cod nu se aplica: a) produselor, pieselor, dispozitivelor, personalului si organizatiilor in cazul indeplinirii unor servicii sau activitsti militare, vamale, polifienesti ori alte activititi sau servicii similare; b) aerodromurilor sau pirfilor componente ale acestora, precum gi echipamentelor, personalului si organizafiilor, in cazul in care sint controlate $i operate de forfele sistemului nafional de aparare; ©) managementului traficului aerian si serviciilor de navigatie aerian’, inclusiv sistemelor si componentelor, personalului si organizatiilor, in cazul in care sint furnizate sau puse la dispozitie de catre forjele sistemului national de aparare. Articolul 2. Obiective (1) Obiectivul prezentului Cod este stabilirea si mentinerea unui nivel ridicat de siguranf& a aviatiei civile in Republica Moldova. (2) in domeniile vizate de prezentul Cod se au in vedere si urmatoarele obiective: a) asigurarea unui nivel ridicat de protectie a mediului; 1172,1720.8OperatorTatana\Doe_ 2016 HotrcVAprob_Cod, asian doce 5 b) facilitarea liberei circulatii a mérfurilor, persoanelor si serviciilor, precum gi asigurarea accesului liber la piaa serviciilor in domeniul aviatiei civile; ©) indeplinirea obligafiilor care decurg din Conventia de la Chicago, alte tratate internationale in domeniu la care Republica Moldova este parte, prin asigurarea unei bune reprezentiri a acestor dispozitii in prezentul Cod si in normele sale de aplicare; 4) stabilirea unei cooperiri corespunzatoare cu firi terfe si organizafii internationale. @) Mijloacele pentru realizarea obiectivelor mentionate la alineatele (1) i (2) sint urmatoarele: a) elaborarea, adoptarea si aplicarea tuturor actelor necesare; b) recunoasterea, fri cerinfe suplimentare, a cettificatelor, licenfelor, aprobarilor sau a altor documente emise pentru produse, personal sau organizatii de Agentia European de Siguranti a Aviatiei (EASA), de citre autoritafile aeronautice ale altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor organizatii internationale din domeniul aviafiei civile, conform tratatelor internationale; ©) asigurarea independengei functionale a autoritifii administrative de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviafiei civile. Articolul 3. Suveranitatea asupra spatiului aerian Aplicarea prezentului Cod aerian se face ffra a aduce atingere suveranitafii depline si exclusive asupra spatiului aerian al Republicii Moldova, precum $i reglementarilor specifice ap&rdrii, ordinii publice si securit&tii nationale. Articolul 4. Spafiul aerian nafional (1) Spafiul aerian nafional reprezinti coloana de aer situati deasupra teritoriului de suveranitate al Republicii Moldova, pind la limita inferioara a spatiului extraatmosferic. (2) in spatiul aerian national se pot desfagura: a) trafic aerian general; b) trafic aerian operational; c) activitdti civile sau militare legate de utilizarea spafiului aerian. (3) Spafiul aerian national cuprinde: a) spatiul de trafic aerian ce reprezint& portiunea din spatiul aerian national unde se permite activitatea aeronautica, precum si terenurile destinate decolarilor gi aterizirilor, indiferent de apartenenta si de natura activititii de zbor; b) zonele rezervate. ce reprezintA portiunile din spatiul aerian national, destinate unor activitdti aeronautice militare, activitafilor aeronautice de scoal’, de sport aeronautic, de fncercare si de omologare a aeronavelor, de naturi utilitard si altele similare, precum gi altor activitdti stabilite prin reglementari specifice; c) zonele reglementate constituite din zone periculoase, zone restrictionate sau zone interzise, precum si cfile aeriene conditionale si zonele de activitate comuni in zona de frontier’ de stat. 10721720.Opeatc tine. 2016 Hot Aprob, Ca seran docx 6 (4) Clasificarea spafiului aerian nafional din punct de vedere al asiguririi serviciilor de trafic aerian se stabileste in conformitate cu standardele elaborate de organizatiile internationale de aviatie civil la care Republica Moldova este parte contractanté. (5) fn timp de pace, autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatici civile, impreund cu Organul central de specialitate din domeniul apararii, organizeazd spafiul aerian national si stabileste principiile si regulile de folosire a acestuia pentru activitatile aeronautice civile sau militare, dupa caz, (6) Cerintele si procedura de autorizare a zborurilor in spatiul aerian national se aproba de Guvern. (7) Autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviafiei civile sau organul central de specialitate din domeniul ap&rarii poate restrictiona sau interzice temporar desfasurarea traficului aerian general intr-o portiune ori in intreg spafiul aerian nafional din motive ce ar ameninja capacitatea de aparare, ordinea public’ si securitatea national, conform atributiilor ce le revin. (8) Spafiul aerian national poate fi integrat din punctul de vedere al furniz&rii serviciilor de navigatie aeriana in unul sau mai multe blocuri functionale de spatiu aerian stabilite prin tratate incheiate de Republica Moldova cu alte state, fn baza reglementarilor specifice aplicabile. (9) Modul de actiune impotriva aeronavelor care utilizeazd neautorizat spafiul aerian al Republicii Moldova este determinat de Legea nr. 143 dit 21 iunie 2012 privind controlul spafiului aerian (Monitorul Oficial al Republi Moldova, 2012, nr. 155-159, art. 512). (10) Utilizatorii aeronavelor usoare si ultrausoare, folosite in activitatile de aviatie general, pot efectua zboruri in spafiul aerian necontrolat ffir autorizare, doar cu notificarea prealabila a unititii de aprare antiaeriana a organului central de specialitate din domeniul apararii. (1D) Aeronavele de stat care opereazA intr-o portiune de spatiu aerian aflat sub controlul serviciilor de trafic aerian civile trebuie si opereze ca trafic aerian general. Guvernul aproba reglementiri pentru aeronavele de stat, care asigur& siguranfa zborurilor aeronavelor civile. (12) Orice activitate care nu intra in categoria activitatilor aeronautice civile, avind drept efect ajungerea in spajiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru ranta zborurilor aeronavelor, poate fi efectuat numai cu conditia coordonarii prealabile cu autoritatea administrativa de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile. (13) Este interzisi lansarea in aer a obiectelor in zonele servitutilor aeronautice sau utilizarea unor dispozitive de iluminare indreptate spre aeronava, cabina pilotilor in orice fazi a zborului, precum gi alte actiuni similare ce prezinti pericol pentru siguranta zborurilor. Articolul 5. Definifii (1) in sensul prezentului Cod se definesc urmatoarele nofiuni: W721 2040perteTian\Do.2016Wotri Apr. Ct serian doce 7 accident — eveniment legat de utilizarea aeronavei, produs din momentul in care o persoand urc& la bordul aeronavei cu intentia efectuarii unui zbor pind in momentul in care toate persoanele aflate la bordul acronavei pardsesc aeronava, pe parcursul ciruia: 1) persoana este raniti grav sau mortal in urma: a) aflarii 1a bordul aeronavei; b) contactului nemijlocit cu una dintre parfile aeronavei, inclusiv cele care s-au desprins de aceasta; c) expunerii directe fluxului de gaze a motorului cu reacfie, cu exceptia cazurilor in care leziunile corporale sint provocate de cauze naturale, de sine insugi sau de alte persoane, ori in cazul in care leziunile sint provocate calatorilor fiird bilet, ascunsi in zonele inaccesibile pasagerilor si membrilor echipajului; 2) aeronava este deteriorati sau are loc dezmembrarea constructiei acesteia, in urma cérui fapt: a) se reduce durabilitatea construcjiei, se inrautijesc caracteristicile tehnice sau aerodinamice; si b) se cere © reparafie generalé sau inlocuirea parti componente deteriorate; ¢) cu exceptia cazurilor de deteriorare sau oprire a motorului, daci se deterioreaz& numai motorul, capota sau accesoriile, sau deteriorarea se reduce la elice, extremititile aripilor, anten’, pneuri, frine, carenaj, mici urme de lovituri ori perforari in invelisul aeronavei; 3) aeronava a disparut sau este inaccesibili; aerodrom — orice suprafaté definita (inclusiv orice cladiri, instalatii si echipamente) de teren sau apa sau aflati pe o structurd fix, structura fixd off- shore sau structuri plutitoare, destinaté a fi utilizati fie integral, fie parfial in scopul sosirii, plecdrii si migcdrilor la suprafajd a unei aeronave; activitafi aeronautice civile — totalitate a activitatilor legate de proiectarea, constructia, atestarea, reparatia, intretinerea si operarea aeronavelor civile, a aerodromurilor si a altor obiective de infrastructuri de aeronautica civild, de serviciile de navigatie aeriand, de pregatirea personalului acronautic civil, precum gi a activitatilor aeronautice civile conexe acestora; activitdgi aeronautice civile conexe — totalitate a serviciilor care contribuie direct la asigurarea desfasurarii activitatilor aeronautice civile; aeroport ~ ansamblu constituit din aerodrom, aerogara si alte instalatii destinate primirii si expedierii aeronavelor, deservirii transporturilor aerie1 aeronavé — orice aparat care se menfine in atmosferd ca urmare a reactiilor aerodinamice, altele decit reactiile aerului cu suprafafa terestra; aeronava de stat — aeronava folositi pentru servicii militare, vamale sau de politie; aeronave fara pilot — aeronave ghidate fie de cdtre un pilot automat de la bordul lor, fie prin telecomanda de la un centru de control de Ia sol sau dintr-o alt& aeronava pilotata de echipaj uman; aeroport international — orice aeroport de pe teritoriul Republicii Moldova desemnat de c&tre Guvern ca aeroport de intrare gi de iesire pentru traficul aerian {72.1720 Operator Tatina\Doe_2016 Hota pro Cod. sein doce 8 international, unde se indeplinesc formalititile de frontier, vamale, de sindtate public, fitosanitare si veterinare, precum si orice alte proceduri similare; agent aeronautic — orice persoand juridicd certificat’ si desfagoare activitati in domeniul aviatiei civile; management al traficului aerian(ATM)/serviciile de navigafie aeriand (ANS) — functiile din domeniul managementului traficului aerian, serviciile de navigafie aeriand, astfel cum sint definite in actele normative, si serviciile care constau in generarea, prelucrarea, formatarea si furnizarea de date citre traficul aerian general in scopul navigatiei aeriene critice pentru sigurant’; autoritate administrativé de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviagiei civile — Autoritatea Aeronautica Civili a Republicii Moldova; autorizatie de operator aerian — act permisiv care atest autorizarea unui operator aerian de a efectua operatiuni comerciale specializate (Iucru aerian); bloc de spatiu aerian — spatiu aerian cu dimensiuni stabilite in spatiu si timp, in interiorul cdruia sint prestate servicii de navigatie aeriana; bloc functional de spatiu aerian — bloc de spatiu aerian care se bazeazA pe ceringe operational si care este stabilit indiferent de frontierele de stat, in care furnizarea de servicii de navigatie aeriané gi functiile conexe sint bazate pe performanta si optimizate cu scopul de a consolida, in fiecare bloc functional de spatiu aerian, cooperarea dintre furnizorii de servicii de navigatie aeriand si, dupa caz, furnizorul integrat; cartografiere acusticd — prezentare, pentru o anumiti zona, a datelor privind situatiile existente sau prognozate referitoare la zgomot, in functie de un indicator de zgomot, si care evidentiaza depasirile valorilor-limit in vigoare, numérul de persoane afectate dintr-o anumitA zona sau numérul de locuinte expuse la anumite valori ale indicatorului de zgomot; cerinfe tehnice — act tehnico-normativ care confine prevederi, cerinfe sau standarde specifice unui domeniu sau unui element distinct al acestuia, aprobat de citre autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile; certificare ~ orice forma de recunoastere care atest ci un produs, pies sau echipament, organizatie sau persoand respect cerinfele aplicabile, inclusiv dispozitiile prezentului Cod si normele sale de aplicare, precum si eliberarea unui certificat corespunzator care atest conformitatea; certificat — orice aprobare, autorizatie sau alt document eliberat ca rezultat al certificarii; certificat de navigabilitate - document prin care, in urma unei inspectii, revizii, reparatii, modificdri sau instalari, se dovedeste c& aeronava sau pirtile ei componente corespund normelor de navigabilitate in vigoare; certificat de operator aerian — document care atestA autorizarea unui operator aerian de a efectua activitati de transport aerian comercial; control — totalitatea actiunilor de verificare a indeplinirii de catre agentul aeronautic a prevederilor actelor normative in vigoare, realizate de ciitre reprezentanti imputernicigi ai autoritdjii administrative de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile prin vizitarea agentului \172.1720-AOpeatnhTaan\Doe,2016¥otsi Apr Cod seran dock 9 aeronautic sau prin invitarea reprezentantilor acestuia 1a autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile; coordonator — persoani fizic& sau juridicd responsabil& pentru alocarea $i monitorizarea folosirii sloturilor orare pe un aeroport coordonat, in conformitate cu conditiile si modul de alocare a sloturilor orare, aprobate de Guvern; directiva de navigabilitate ~ cerin{a scrisa, obligatorie, emisd sau validat& de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile cdtre operatorii de aeronave de un model/tip determinat, prin care se informeazi despre existenja unor condifii care interfereazd navigabilitatea continua a aeronavei, motorului, sistemelor, parfi componente sau altor echipamente aeronautice si trebuie sa fie inlaturate sub conditia pierderii navigabilitatii; directivi de siguranjd aeronauticé — act normativ emis de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile c&tre agenfii aeronautici, in scopul prevenirii si/sau inlaturarii neintirziate a unui risc inacceptabil, iminent si direct pentru siguranta zborurilor sau in scopul transpunerii normelor de sigurant aplicabile; directiva operationald — act normativ emis de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile catre agentii aeronautici, prin intermediul cdruia se realizeaz& implementarea reglementarilor aeronautice civile, standardelor operationale sau aplicarea normelor ce {in de operafiuni de zbor sau alt& activitate operational, si/sau prin care se interzic, se limiteazi anumite operatiuni de zbor sau sint subiectul unor condifii impuse in interesul sigurantei zborurilor; echipamente de aerodrom ~ orice echipamente, aparate, dispozitive auxiliare, programe software sau accesorii care se utilizeazi sau sint destinate utilizar, astfel incit si contribuie la operarea unei aeronave pe un aerodrom; expertiza examinarea gi analiza documentelor efectuate de catre autoritatea administrativé de implementare $i realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile pentru stabilirea corespunderii condifiilor de forma si confinut aplicabile; heliport — aerodrom sau suprafaf’ definit& pe o structuri, utilizat’ total sau parfial in scopul ateriz&rii, decolirii si migcdrii pe suprafafd a elicopterelor; incident — eveniment, altul decit accidentul, legat de utilizarea unei aeronave, care afecteaz& sau ar putea afecta siguranta exploatirii acesteia; informatie aeronauticd — informatie referitoare la siguranta zborurilor, la navigatia aeriand, la alte chestiuni de ordin tehnic, administrativ sau juridic; inspector aeronautic -— persoand fizici care are o calificare corespunz&toare, confirmati prin documentele respective, imputemicit’ de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile s& efectueze inspectii aeronautice; inspectie aeronautica ~ actiuni de verificare a persoanelor fizice si juridice care activeaza in domeniul aviatiei civile, a aeronavelor sau a componentelor lor 1172.17.20 6Operaton\Tatana\Doc_2016\otare\Aprob_Cd_serian.doce 10 fn vederea stabilirii corespunderii acestora cu cerintele si standardele nationale si internationale in domeniu; management al traficului aerian — ansamblu al functiilor de la bordul aeronavelor $i de Ja sol (servicii de trafic aerian, managementul spatiului aerian si managementul fluxurilor de trafic aerian) necesare pentru a asigura migcarea sigur si eficient a aeronavelor in toate fazele lor de operare; masa maxima certificata a aeronavei la decolare (MTOW) — greutatea aeronavei indicaté in certificatul de navigabilitate al aeronavei sau in alt document care confine datele respective; materiale de indrumare — materiale fara caracter obligatoriu dezvoltate de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile, care ajutd ilustrarea semnificatiei unei cerinte sau specificatii si este utilizat in sprijinul interpretirii prezentului Cod, a normelor sale de aplicare sia mijloacelor acceptabile de punere in conformitate; marfuri — orice bunuri materiale transportate 1a bordul aeronavei, cu exceptia postei, proviziilor de bord si a bagajelor insofite sau a bagajelor expediate gresit; mijloace acceptabile de punere in conformitate — recomanditi emise de c&tre autoritatea administrativ’ de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile, care au scopul de a ilustra esenfa conformarii cu prevederile legale sau normative, reglementarile aeronautice civile, specificatiile de certificare. Odat’ implementate de agentii aeronautici, autoritatea administrativ’ de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile confer prezumtia de conformitate; operare comerciala — orice operare a unei aeronave, contra cost sau in schimbul altor valori, la dispozitia publicului sau, cind nu este la dispozitia publicului, care face obiectul unui contract intre un operator gi un client, acesta din urmi neexercitind nici un control asupra operatorului; operator ~ orice persoans fizic& sau juridicA care opereaz4 sau propune operarea uneia sau mai multor aeronave sau a unuia sau mai multor aerodromuri; organ central de specialitate in domeniul aviatiei civile — Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor a Republicii Moldova; personal aeronautic — echipaje de zbor, inclusiv insotitorii de bord, personalul de la sol, personalul tehnic si personalul cu functii de control si supraveghere; piese $i echipamente — orice instrumente, echipamente, mecanisme, piese, aparate, dispozitive auxiliare, programe software sau accesorii, inclusiv echipamente de comunicatii, care se utilizeazi sau sint destinate utilizarii in operarea sau comanda unei aeronave in zbor; expresia cuprinde si p&rfi ale unui corp de aeronava, ale unui motor sau ale unei elice sau echipamentul utilizat in manevrarea aeronavei de la sol; plan de zbor ~ informatie speciala referitoare la zborul preconizat sau la o porfiune a acestuia, prezentata organelor serviciilor de trafic aerian; Planificare acusticé — controlare a zgomotului viitor prin mésuri planificate, cum ar fi amenajarea teritoriului, ingineria sistemelor de gestionare a 1\172.1720.40peatonTasan\Doc_ 2016 otro Cod sein doen u traficului, planificarea circulatiei, reducerea prin misuri de izolare acusticd a zgomotului $i controlul surselor de zgomot; platforma — 0 zona definita care este destinatd stationarii aeronavelor in scopul imbarcarii sau debarcarii pasagerilor, postei sau marfurilor, aliment&rii cu combustibil, stationarii sau intretinerii; prescriptie inspectorialé aeronauticd — dispozitie cu caracter individual, emisi de cAtre inspectorul aeronautic in urma efectuarii inspectiei aeronautice, in care sint stabilite incdlcarile cerinfelor si standardelor in vigoare de cdtre 0 persoand fizic& sau juridic supusa inspectiei aeronautice, precum si termenele de inlturare a acestor incdlcari; privilegii — drepturi sau imputerniciri acordate defindtorului unui certificat; produs — aeronava, un motor sau 0 elice; reglementari aeronautice civile — act tehnico-normativ, aprobat de citre Guvem, in scopul aplicarii cadrului normativ national si implementirii reglementirilor internationale, care confine norme specifice, standarde, cerinte si proceduri si este executoriu pentru persoanele fizice si juridice care activeaza in domeniul aviatiei civile; securitate aeronauticé - complex de masuri, resurse umane si materiale prevazute pentru protectia aviatiei civile impotriva actelor de interventie ilicit’; serviciu de control al traficului aerian (ATC) — serviciu furnizat in scopul: @ de a impiedica coliziunile: = dintre aeronave; si ~ in zona de manevr4, intre aeronave gi obstacole; si (b) de a accelera si a mentine un flux ordonat al traficului aerian; servicii de navigaie aeriand — servicii de trafic aerian, servicii de comunicafie, navigatie si supraveghere, servicii meteorologice pentru navigafia aeriand gi servicii de informagii aeronautic servicii de trafic aerian (ATS) ~ diferite servicii de informare cu privire la zbor, servicii de alertare, servicii de consultant in domeniul traficului aerian si servicii de control al traficului aerian (servicii de control zonal, de abordare i aerodrom); serviciu aerian — orice serviciu aerian, regulat si neregulat, realizat cu ajutorul aeronavei in scopul transportului public de pasageri, post sau marfuri; servicii de deservire la sol (handling) - servicii necesare pentru sosirea $i plecarea aeronavelor pe/de pe aerodrom/aeroport si/sau deservirii transporturilor aeriene; servitute aeronauticé — conditii, restric{ii, obligafii impuse de reglementirile aeronautice civile nationale si/sau internafionale, in interesul sigurantei zborului; sistem de management al siguranfei ~ abordare sistemicd pentru managementul sigurantei, inclusiv al structurilor organizafionale necesare, al responsabilitatilor, politicilor si procedurilor; slot — permisiune acordati de un coordonator, de utilizare a tuturor infrastructurilor aeroportuare necesare pentru prestarea unui serviciu aerian pe un 1M172.17.204,0peraton\Tatana\Doc_2016\otare\Aprob_Cor_ sean doce 2 aeroport coordonat la o dat si ord precise, in vederea aterizArii sau decolarii, potrivit aloc&rii facute de coordonator; spatiu aerian nagional — spagiu aerian de deasupra teritoriului Republicii Moldova; specificatii de certificare — standarde tehnice aprobate de autoritatea public de reglementare in domeniul aviatiei civile in scopul implementarii prezentului Cod si altor documente tehnice subordonate si utilizate de cdtre agentul aeronautic in procesul de certificare; supraveghere continua ~ totalitate a actiunilor intreprinse de catre autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile dupa acordarea certificatului/autorizatiei, ce constau in analiza continud si sistematic’ a informatiilor obtinute in cadrul expertizelor, controalelor sau inspectiilor aeronautice, pentru a verifica, pe perioada valabilitatii certificatului/autorizatiei, daca condifiile in baza carora a fost acordat certificatul/autorizatia, continu s& fie indeplinite de c&tre agentul aeronautic, precum si de luare a masurilor de siguranfA necesare; teren pentru decolarea/aterizarea aeronavelor usoare si a aparatelor de zbor ultrausoare — orice suprafafa terestri (acvaticd) sau a unei constructii aleas de citre utilizator sub responsabilitatea sa pentru decolare si/sau aterizare dup regulile de zbor la vedere si in conformitate cu caracteristicile de zbor si tehnice a acestor aeronave; trafic aerian ~ toate aeronavele aflate in zbor si aeronavele care se deplaseaz pe suprafata de manevra a unui aerodrom; trafic aerian general — toate deplasarile aeronavelor civile, precum si toate deplasarile aeronavelor de stat (inclusiv ale aeronavelor militare, vamale si de politic) atunci cind aceste deplasari sint realizate in conformitate cu procedurile Organizatiei Aviatiei Civile Internationale; utilizatori ai spafiului aerian — operatori de aeronave exploatate in traficul aerian general; zond interzisd — spatiu aerian de dimensiuni stabilite in care zborul aeronavelor este interzis; zond cu restricfii — spatiu aerian de dimensiuni stabilite in care zborul acronavelor este limitat de anumite condifii; zone supuse servitutilor aeronautice — zone aferente aerodromurilor certificate si echipamentelor serviciilor de navigatie aeriana aflate sub incidenta servitutilor aeronautice Capitotul II ADMINISTRAREA PUBLICA iN DOMENIUL AVIATIEI CIVILE Articolul 6. Misiunea, functiile de baz& si atributiile principale ale organului central de specialitate in domeniul aviatici civile (1) Misiunea organului central de specialitate consti in elaborarea si promovarea politicii Guvernului in domeniul aviatiei civile. {1721720 AOperaantDne. 2016 Ap, Cole dex 1B (2) Funotiile de baz ale organului central de specialitate in domeniul aviatiei civile sint elaborarea, asigurarea implementdrii, monitorizarea, evaluarea si raportarea asupra realizarii politicii Guvernului pentru dezvoltarea durabila a ramurii aviatiei civile in conditiile sigurantei zborurilor, securitafii aeronautice si calitatii serviciilor prestate. (3) in scopul realizirii functiilor sale de baz3, organul central de specialitate din domeniul aviatiei civile are urmatoarele atributii principale: a) elaboreazi si propune Guvernului pentru aprobare documente de politici care s& contin vectorii de dezvoltare a aviatiei civile, precum si proiecte de acte legislative $i normative de implementare a acestora; b) propune Guvernului pentru aprobare, la propunerea autorit&ii administrative de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile, politica de siguranté si Programul National de Siguranfi a Aviaici, emite reglementiri specifice privind raportarea si investigarea tehnicA a evenimentelor de aviatie civild, precum si desf¥surarea activititilor de ciutare — salvare a aeronavelor civile in cazul accidentelor si incidentelor aeronautice produse pe teritoriul Republicii Moldova; c) elaboreaz4 si propune Guvernului pentru aprobare proiecte de acte legislative si normative, precum si emite acte normative de punere in aplicare, in domeniile facilitérii transporturilor aeriene, protectiei consumatorilor, protectiei mediului si accesului la piafa serviciilor in domeniul aeronautic; d) inainteazi spre aprobare Guvernului proiectele tratatelor internationale in domeniul aviatiei civile, conform Legii nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internationale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.24-26, art. 137); e) reprezinti Republica Moldova in relafiile cu organismele internationale ale aviatiei civile si autoritatile similare striine pe sarcinile ce tin de elaborarea gi promovarea politicii in domeniul aviatiei civile si/sau in domeniul desfasurarii operatiunilor de clutare — salvare si investigatie tehnicd in cazul accidentelor si incidentelor din aviafia ci f) adopt misurile necesare pentru asigurarea desfasurarii operafiunilor de c&utare-salvare gi a investigatiei tehnice in cazul accidentelor $i incidentelor din aviafia civil produse pe teritoriul Republicii Moldova, precum gi a participarii Ia investigatia accidentelor si incidentelor din aviatia civild produse pe teritoriul altor state in care sint implicate aeronavele civile inmatriculate in Republica Moldova; g) aproba, la propunerea autorititii administrative de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile, in conformitate cu metodologia aprobaté de Guvern, mirimile taxelor pentru serviciile aeroportuare si de navigatie aerian&, cu exceptia cazurilor prevazute de alte acte normative; h) adopt& misurile necesare privind protectia consumatorilor in domeniul aviatiei civile; i) asigura supravegherea administrarii patrimoniului statului transmis in gestiunea operativa a intreprinderilor ale c&ror fondator este. \\172.1720.Operatoe Tasans\Doe_2016 HotareApeb Cod. sian dock “4 (4) Organul central de specialitate din domeniul aviafiei civile poate delega unele dintre functiile sau atributiile sale c&tre autoritatile administrative din subordine, precum gi organismelor tehnice specializate. (6) Organul central de specialitate din domeniul aviatiei civile trebuie s& aib& subdiviziune specializat pentru realizarea competenfelor stabilite de prezentul Cod, dotat cu personal de calificare corespunzitoare. principale ale Articolul 7, Misiunea, functiile de bazi si atributii lor in domeniul administrative de implementare gi realizare a pol aviagiei civile (1) Misiunea autoritifii administrative de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile consti in implementarea politicilor in domeniul aviatiei civile si in supravegherea respectarii de cre persoanele fizice si juridice a cadrului normativ in acest domeniu pentru asigurarea sigurantei zborurilor si securitafii aeronautice. (2) Funcfiile de bazi ale autoritijii administrative de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile sint: a) realizarea politicii de stat in domeniul aviatiei civile; b) asigurarea executirii obligatiilor si realizirii drepturilor Republicii Moldova care rezulti din prevederile tratatelor intemationale in domeniu gi urmirirea execut&rii acestora, in special a cerinfelor, standardelor i recomandarilor Organizatiei Aviatici Civile Internationale; ©) asigurarea aplicarii cadrului normativ prin activitatea de certificare, supraveghere continui gi control in domeniu. @) fn vederea executirii misiunii si a functiilor de baz’, autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviafiei civile exercitS urmatoarele atributii principale: 1)de reglementare normativ-juridica: a)propune organului central de specialitate pentru promovare si/sau aprobare proiecte de acte legislative si normative in domeniul aviatiei civile; b)aprobi, in limitele competentelor, cerinje tehnice si standarde de certificare, alte acte normative cu caracter tehnic conforme cu reglementirile, standardele, practicile recomandate si procedurile elaborate de Organizatia Aviatiei Civile Internationale si de alte organisme internafionale de aviatie civil la care Republica Moldova este parte; ©)emite, in limitele competentelor, specificatii de certificare, directive de siguranfA aeronautic’, directive operafionale, directive de navigabilitate care se vor aplica pentru o perioadi de pini la 12 luni calendaristice de la data emiterii, termen in care prevederile lor vor fi transferate in reglementiri aeronautice civile, aprobate de citre Guvern; demite acte administrative, mijloace acceptabile de punere in conformitate i materiale de indrumare, implementarea cirora confer prezumtia de conformitate, decizii privind acceptarea sau revocarea acceptiirii 1172.1720.4\0pertoeTatana\Doe_2016 Hota prob Cod serian dock 15 conducatorilor responsabili nominalizafi ai agentilor aeronautici, executorii pentru persoanele fizice si juridice care activeaza in domeniul aviafiei civile; 2)de organizare si supraveghere a utilizdrii spatiului aerian: a) stabileste zonele interzise, zonele cu restricfii, zonele periculoase si zonele rezervate din spatiul aerian al Republicii Moldova si alte aspecte de organizare a spatiului aerian; b) aproba caile aeriene si regulile de zbor in spafiul aerian al Republicii Moldova; ©) stabileste, in comun cu organul central de specialitate din domeniul ap&ririi, modul de coordonare a zborurilor civile si militare in spafiul aerian al Republicii Moldova; 4) elibereaz permisiuni de zbor pentru zboruri internationale neregulate, autorizatii de operare pentru zboruri internationale regulate, supravegheaz’ efectuarea zborurilor regulate si neregulate; €) supravegheazA respectarea regulilor de utilizare a spatiului aerian la efectuarea zborurilor de c&tre aeronavele civile si aparatele de zbor; 3)de exercitare a activitatilor de registru in aviagia civila: a) fine Registrul aerian al Republicii Moldova; b) fine Registrul aerodromurilor/aeroporturilor civile, heliporturilor i terenurilor pentru decolare/aterizare a aeronavelor ugoare $i a aparatelor de zbor ultraugoare; ‘4) de reprezentare $i cooperare internationala: a) reprezinti Republica Moldova in organizatiile inteafionale in domeniul aviatiei civile, inclusiv Organizatia Aviatiei Civile Internationale, Agentia Europeand de Siguranti a Aviatiei, Conferinja Europeand a Aviatiei Civile si Eurocontrol, precum gi in raport cu autoritafile similare din alte state, cu exceptia domeniilor care se aflé in responsabilitatea administrafiei publice centrale de specialit b) menfine relafii de colaborare cu organismele internationale specializate si autoritatile similare din alte state; ¢) elaboreaz& si propune administratiei publice centrale de specialitate pentru promovare proiectele tratatelor internationale, precum si propuneri de aderare a Republicii Moldova la tratatele internationale in domeniul aviatiei civile; d) incheie acorduri de colaborare, schimb de experienta si informatie de specialitate cu organismele intemationale specializate si autoritatile similare din alte state, in condifiile Legii nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internationale ale Republicii Moldova; ) incheie acorduri privind transferul de competenje cu autorititile aeronautice ale altor state in baza articolului 83bis al Conventiei de la Chicago; f) desemneazi companiile acriene conform acordurilor bilaterale in condifiile stabilite de cdtre Guvern; 5) de certificare/autorizare, supraveghere continua si control: a) supravegheaz4 asigurarea siguranfei zborurilor aeronavelor civile si securitijii aeronautice de c&tre operatorii aerieni, operatorii de aerodromuri/ 11721720-8OpraTatnaoe_2016 owe Aprob_ Cod san doc 16 aeroporturi, furnizorii serviciilor de navigafie arian, alte persoane fizice si juridice care activeaz’ in domeniul aviatiei civile; b) supravegheaz’ implementarea sistemelor de management al sigurantei zborurilor ale agentilor aeronautici; c) certificd si supravegheaz4 exercitarea activititilor aeronautice civile si activitatilor acronautice civile conexe; d) supravegheazi respectarea normelor de navigabilitate de cdtre operatorii aerieni si intreprinderile care execut lucrari de reparatie si intrejinere a tehnicii aeronautice; e) verificd, elibereazd, valideazi, suspend& si revoc& certificatele de navigabilitate pentru aeronavele civile si pentru alt tehnic& aeronautica; f) certificd, exercitii supravegherea continud si desemneaz organele responsabile pentru serviciile de trafic aerian, de informare aeronautic’, de proiectare a procedurilor de zbor, de telecomunicatii aeronautice, meteorologie aeronauticdé, securitate aeronautic’, precum si institutiile medicale care efectueazi examenul medical al personalului aeronautic; 2) acord’, prelungeste valabilitatea, valideazd, accepti, modifica, limiteaz4, suspend sau revocd documentele de autorizare a personalului aeronautic, a utilizatorilor aeronavelor usoare $i ultrausoare, a examinatorilor de medicind aeronautic, certificatele (autorizatiile) agentilor aeronautici care desf¥soara activitifi aeronautice civile si activit&ti aeronautice civile conexe, certificatele (autorizatiile) pentru serviciile prestate in zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor; h) certific& si supravegheaz& exploatarea aerodromurilor/aeroporturilor $i alte servicii de deservire la sol; i) elibereaz8, valideaz3, accept, recunoaste, suspendi si revoci documentele de certificare a produselor, dispozitivelor si mijloacelor tehnice utilizate in aviatia civild; j) autorizeaz& si supravegheaza transportul bunurilor periculoase la bordul aeronavelor; k) asigur’ managementul frecventelor de telecomunicatii alocate aviafiei civile, autorizeaza instalarea si exploatarea radioemigétoarelor in benzile de frecvente acordate aviatiei civile, supravegheaza utilizarea acestora si tine baza de date nationale pentru radioemifitoarele din domeniul aviatiei civile; 1) autorizeaz& instalarea echipamentului de radiocomunicafii la bordul aeronavelor civile inmatriculate in Republica Moldova gi supravegheazi utilizarea acestora; m) supravegheaz& respectarea reglementérilor speciale de simplificare a formalitatilor legate de facilitarea transporturilor aeriene internationale; n) supravegheaz& exploatarea aeronavelor civile; ©) supravegheaza asigurarea metrologica in aviatia civila; p) constaté si examineazi contraventiile in domeniul aviatiei civile, precum si aplic& sancfiuni contraventionale in conformitate cu prevederile Codului contraventional; 6)asigurd realizarea activitatilor de informare acronautica; 1172.17.20. OpertrTatiana\Doe_2016ffotrVpeob. Cod acian ocx ” 7) aproba programele de instruire a personalului aeronautic; 8) asigura colectarea de la persoanele fizice si juridice care efectueazi activititi in domeniul aviatiei civile a datelor statistice, a altor date necesare pentru analiza activitatii in domeniu, precum si transmite aceste date organismelor internationale in domeniu, conform cerintelor de forma si de confinut indicate de acestea; 9) verific’ corectitudinea formarii si propune pentru aprobare administratiei publice centrale de specialitate marimile tarifelor pentru serviciile aeroportuare gi de navigatie aerian’; 10) avizeazd constructia si reconstructia aerodromurilor/aeroporturilor civile; 11) avizeazé amplasarea constructiilor, instalatiilor si echipamentelor in zonele supuse servitutilor de aeronautic& civild aferente aerodromurilor si amplasirii echipamentelor de navigafie aerian’; 12) exercit& functiile si atributiile de asigurare a securitafii aeronautice stabilite de cadrul normativ in domeniul securitatii aeronautice; 13) propune organului central de specialitate pentru aprobare structura si condifiile de retribuire a muncii personalului autorititii administrative de implementare $i realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile in conformitate cu cerinfele si practica international in domeniu; 14) propune Guvernului pentru aprobare Regulamentul de organizare si functionare al autorititii administrative de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile, precum si efectivul-limit3, in conformitate cu cerinfele si practica internationala in domeniu. (4) in cazul in care autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile nu dispune de capacititi necesare pentru certificdri specifice, ea poate, cu acordul solicitantului, s4 contracteze o entitate internationalA calificatd in certificdrile respective. Totodati, aceast prevedere nu limiteaz drepturile solicitangilor rezidenti de a contracta direct servicii de certificare de la entitatile internationale calificate. Articolul 8. Organizarea activitifii autorititii administrative de implementare $i realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile (1) Autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile este 0 autoritate public autonomi de cettificare, supraveghere si control in domeniul aviatiei civile, care are statut de persoan juridic& de drept public, subordonat’ organului central de specialitate, cu buget autonom, Autoritatea administrativa de implementare $i realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile {si desfigoari activitatea pe baza_principiului autogestiunii si autonomiei financiare. (2) Autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile isi exercit& functiile si atribujiile in baza unui Regulament aprobat de citre Guvern. (3) Directorul autoritatii administrative de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile este selectat in urma unui concurs public, {1721720 40peo Taam, 2016 Ap, Col ain doce 18 organizat de catre organul central de specialitate si numit tn functie prin ordin al ministrului. Directorii adjuncti ai autorittii administrative de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile sint selectati in conformitate cu Regulamentul de organizare gi funcfionare a autorita{ii administrative de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile si sint numiti in funcjie prin ordin al ministrului, 1a propunerea Directorului autorit&tii administrative de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile. (4) Candidat la functia de director si director adjunct al autorititii administrative de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile poate fi persoana care corespunde urmatoarelor cerinte generale: a) este cetdifean al Republicii Moldova; b) are studii universitare/postuniversitare in domeniul economic, juridic, tehnic sau este detin&tor de certificat de personal aeronauti ¢) are o experienfa de muncd in domeniul aviatiei civile sau domenii conexe de cel putin 5 ani, dintre care 3 ani in functie de conducere; d) se bucura de o reputatie ireprosabila; e) cunoaste limba de stat, limba rusa si limba engleza la un nivel de comunicare fluenta si redactare a textelor; (5) Nu poate candida la functia de director si director adjunct persoana care are antecedente penale pentru infractiuni grave, deosebit de grave gi exceptional de grave savirsite cu intengie, precum si persoana care are antecedente penale pentru savirsirea infractiunilor contra bunei desfagurari a activitatii in sfera publica. (©) Asigurarea finanyfrii activitatii autorititii administrative de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile se efectueazi prin incasarea platilor de supraveghere a mentinerii condifiilor de certificare a serviciilor de navigatie aeriand, a operatorilor aerieni si a aerodromurilor. (7) Autoritatea administrativi de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile elaboreaza anual, pina la data de 15 noiembrie, proiectul bugetului pentru anul urmator, care consta din: a) plafile de supraveghere a mentinerii conditiilor de certificare a serviciilor de navigatie aerian’; b) plitile de supraveghere a mentinerii conditiilor de certificare a aerodromurilor in functie de Codul atribuit; c) platile de supraveghere a menfinerii conditillor de certificare a operatorilor aerieni care efectueaz& transporturi in afara teritoriului Republicii Moldova; d) alte surse financiare prevazute de lege. (8) Autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile propune Guvernului, prin intermediul organului central de specialitate din domeniul aviatiei civile, pentru aprobare bugetul anual, in limitele necesitatilor de asigurare a unei activitati conforme si a independentei financiare a autoritatii administrative de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviafiei civile. fn caz c& bugetul autoritéii administrative de 1172.1720.A0peratratina\Doe_2016 otro _Cod_ sein doce 9 implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile nu este aprobat pind la inceputul anului financiar, autoritatea administrativa de implementare $i realizare a politicilor in domeniul aviatic ile isi va limita cheltuielile lunare la mérimea 1/12 din cheltuielile stabilite pentru anul precedent. Anual, pina la data de 1 mai, autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile transmite Guvernului raportul financiar. Evidenta contabilé se efectueaz4 in conformitate cu cerintele standardelor nationale de contabilitate. Executarea anuala a bugetului se verificd printr-un audit independent, al c&rui raport este transmis Guvernului spre informare pind la data de 1 iunie. (9) Cuantumul plitilor de supraveghere a mentinerii condifiilor de certificare a serviciilor de navigatic aeriana este stabilit de Guvern in marime de pind la 1 euro/toné/MTOW aeronava la decolare/aterizare. Cuantumul platilor de supraveghere a mentinerii conditiilor de certificare a aerodromurilor este stabilit de Guvem in mirime de: pind la 0,5 euro/pasager la plecare si la sosire — pentru aerodrom Cod 2; pind la 2 euro/pasager la plecare gi la sosire — pentru aerodrom Cod 3 si Cod 4. Cuantumul plafilor de supraveghere a mentinerii condifiilor de certificare a operatorilor aerieni care efectueaza transporturi in afara teritoriului Republicii Moldova este stabilit de Guvern in marime de pina la 1 euro tona/MTOW aeronava la decolare. (10) Platile de supraveghere a mentinerii conditiilor de certificare se transferd lunar de c&tre agentii economici certificati pe contul curent al autoritatii administrative de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile pind. la data de 25 inclusiv a lunii imediat urmitoare. Autoritatea administrativ’ de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile define dreptul exclusiy de a utiliza mijloacele de pe contul siu conform bugetului aprobat. Mijloacele neutilizate in anul financiar curent se transfera in bugetul anului urmator. Daca in cursul anului financiar curent se formeazd un deficit de mijloace banesti, autoritatea administrativ’ de implementare gi realizare a politicilor in domeniul avis ‘ile are dreptul sa-1 compenseze din contul bugetului anului urmator, propunind administratiei publice centrale de specialitate pentru promovare rectificarea corespunzatoare a cuantumului platilor de supraveghere a menfinerii condifiilor de certificare in limitele prevazute la alineatul (7). Pentru cheltuielile curente ce nu pot fi acoperite din platile de supraveghere a mentinerii conditiilor de certificare, autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviafiei civile are dreptul si contracteze imprumuturi bancare cu dobinzi rezonabile. Autoritatea administrativa de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile ramburseazi imprumuturile din mijloacele obfinute de 1a platile de supraveghere a mentinerii conditiilor de certificare colectate ulterior. (11) Un transfer incomplet sau intirziat pe contul autoritAtii administrative de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile a platilor de supraveghere a mentinerii conditiilor de certificare atrage dupa sine penalitate in mirime stabilité de Guvern. Neachitarea platilor de supraveghere a mentinerii condifiilor de certificare, scadente la perioada de 60 de zile calendaristice, 1N172.17204\Operaoiatana\Doe_2016 Hoar VApobCod_serian docx 20 serveste temei pentru suspendarea, pind la achitarea datoriei, a certificatelor/autorizatiilor emise de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile. (12) Exceptie de la prevederile prezentului articol o vor constitui mijloacele financiare incasate de la solicitant de c&tre autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatici civile exclusiv in marimile si in scopul achitirii onorariilor regulamentare ale entititilor internationale care au fost contractate si/sau cirora le-a fost delegata de catre autoritatea administrativa de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile atributia de certificare. Aceste mijloace financiare si cheltuieli se reflecté separat la executarea bugetului autoritafii administrative de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile, nefiind calificate ca excedent de venituri si cheltuieli. (13) Patrimoniul si mijloacele financiare obfinute din plitile de supraveghere ale autorit&fii administrative de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile sint scutite de impozite si taxe. Capitolul 11 ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE A SIGURANTEI ZBORURILOR, Articolul 9. Dispozitii generale referitor la supravegherea continu’ (1) in scopul realiz&rii siguranjei zborului, urmitoarele categorii de agenti aeronautici civili sint supusi certific&rii si supravegherii continue: a) operatorii aerieni, corespunz&tor cu operatiunile aeriene civile pe care le desfisoara; b) agentii aeronautici civili care au ca obiect de activitate proiectarea, fabricarea si intretinerea aeronavelor, motoarelor, elicelor, pieselor si echipamentelor asociate, precum $i cei care au ca obiect de activitate procesele specializate, inclusiv incercarile de tip, testarile specializate si distribuirea produselor aeronautice; ©) agenfii aeronautici civili care desfisoara activitati de proiectare, constructii, montaj, reparatii pentru elemente de infrastructura si echipamente care concur’ direct la siguranta zborului; 4) agenfii aeronautici civili care au ca obiect de activitate furnizarea serviciilor de navigatie aeriana, precum gi activititile aeroportuare; e) agenii aeronautici civili care se ocupa cu pregitirea personalului aeronautic civil; f) alte categorii de agenti aeronautici civili, potrivit reglement&rilor specifice aplicabile; g) personalul aeronautic civil. (2) Prin eliberarea de c&tre autoritatea administrativa de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile a unui certificat, autorizatie sau aprobare se atest conformitatea solicitantului cerintelor si condifiilor stabilite si specifica privilegiile acordate acestuia. Certificatul (permisiunea, atestatul, 11721720 Opn aan 20164 Apo Coser dock a autorizatia, aprobarea, acceptarea) rimine valabil atit timp cit personalul aeronautic sau agentul aeronautic demonstreaz in cadrul supravegherii continue c& indeplineste cerintele si conditiile care au stat la baza certificirii. (3) Pentru aceasta, autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile verifica: a)conformitatea cu cerinfele aplicabile produselor, _pieselor, echipamentelor, persoanelor sau organizatiilor care fac obiectul certificdrii inainte de a elibera un certificat/autorizatie sau o aprobare, dupa caz; b)mentinerea conformititii cu cerintele aplicabile produselor, piesclor, echipamentelor, persoanelor sau organizatiilor pe care le-a certificat; ¢)aplicarea misurilor corective care trebuie realizate si aprobate de autoritatea administrativa de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile ca urmare a analizei informatiei relevante pe care a primit-o referitor Ia o problema de sigurant ce implica produse, piese, echipamente, persoane sau organizafii care fac obiectul prezentului Cod si al normelor sale de aplicare. (4) Verificarea prevazut la alincatul (3) se realizeazd de catre autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile in cadrul procesului de supraveghere continua prin inspectii aeronautice, expertize si controale ale produselor, pieselor, echipamentelor, organizatiilor, persoanelor si activititilor supuse procedurilor de certificare (permisiune, atestare, autorizare, aprobare, acceptare), conform prevederilor prezentului Cod sinormelor sale de aplicare. (5) Persoanele fizice si juridice care desfasoari activitati in domeniul aviatiei civile pe teritoriul sau in afara teritoriului Republicii Moldova in baza certificatelor gi autorizatiilor emise de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile sint obligate si prezinte autorit&tii administrative de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviafiei civile informatia si documentele care confirma respectarea continua a condifiilor de certificare in exercitarea activit&tii si s& asigure accesul persoanelor imputemicite de autoritatea administrativa de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviafiei civile 1a informatiile, documentele, produsele, piesele si echipamentele care fac parte din conditiile de certificare, autorizare si/sau permisiune, in locurile si zonele aflate sub jurisdictia sau controlul lor. (6) Conditiile tehnice pentru emiterea, validarea, mentinerea, modificarea, limitarea, suspendarea sau revocarea certificatelor si efectuarea supravegherii continue se stabilesc prin reglementri aeronautice civile. Articolul 10. Activitatea de supraveghere continua (1) Sfera supravegherii continue trebuie si ia in considerare rezultatele activitatilor de supraveghere anterioare si priorititile in materie de siguranfi. (2) Autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile colecteazi gi prelucreaza orice informatie considerati utild in procesul de supraveghere continua, 172.17.204OpertoriTatiana\Doe_ 2016 HotareAprob_Cod nein docx 2 Articolul 11. Programul de supraveghere continua (1) Autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile instituie si mentine un program de supraveghere continua care si cuprind’ toate activitatile supuse certificarii, autorizarii sau aprobarii de c&tre autoritatea administrativ’ de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile. (2) Pentru agenfii aeronautici certificati de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviafiei civile, programul de supraveghere este elaborat tinind cont de natura specifici a agentului aeronautic, de complexitatea activitatilor sale, de rezultatele activititilor anterioare de cettificare gi/sau de supraveghere si se bazeaza pe evaluarea riscurilor asociate. (3) Programul de supraveghere include in cadrul fiecirui ciclu de planificare a supravegherii: a) intilniri stabilite intre cadrul de conducere responsabil si autoritatea administrativé de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile, pentru a se asigura cd ambele parti rimin informate cu privire la aspectele importante; b) evaluarea capacitatii economico-financiare, expertize, controale, audituri si inspectii, inclusiv inspectii la platforma si inspectii inopinate, dupa caz; c) evidente ale datelor la care trebuie s& aibi loc audituri, inspectii si intilniri si ale datelor la care s-au derulat respectivele audituri, inspectii si intilniri. (4) Pentru agentii aeronautici certificati de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile se aplicd un ciclu de planificare a supravegherii de 12 luni, care poate fi redus daci exist dovezi c4 performanta in materie de siguranté a agentului aeronautic a scdzut sau poate fi extins dupa cum urmeaza: 1) pind la maximum 24 luni, dacd autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile a constatat c&, in decursul celor 12 luni anterioare: a) agentul aeronautic a demonstrat o identificare eficienté a pericolelor in materie de sigurangd a aviafiei si un management eficace al riscurilor asociate; b) agentul aeronautic a demonstrat continuu ca tine complet sub control toate schimbarile; c) nu s-au emis. neconformitati de nivelul 1, prevazute la articolul 12 alineatul (1) punctul 1) din prezentul Cod; d) toate actiunile corective au fost aplicate in termenul acceptat sau prelungit de autoritatea administrativi de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile. 2) pind la maximum 36 de luni daca, pe ling conditiile de mai sus, agentul aeronautic a instituit, iar autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile a aprobat, un sistem eficace de raportare continua c&itre autoritatea administrativa de implementare si realizare a 1172.17 20.40pertor Tatians\Doe_ 2016 Apob_Cod_ sera doc 2 politicilor in domeniul aviafiei civile cu privire la performanfa in materie de siguranfd si la conformitatea cu reglementérile a agentului insasi. (5) Pentru realizarea atributiilor de supraveghere economicd, fiecare agent aeronautic prezinté autorititii administrative de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile, trimestrial, pind in data de 30 a lunii urmtoare, informafia economico-financiard, pentru a oferi imaginea reali a elementelor contabile (active, pasive, capital propriu, cheltuicli, venituri, rezultate financiare) ale entitaii conform cerinfelor de form si de continut aprobate de organul central de specialitate din domeniul aviatiei civile, la propunerea autoritiii publice de reglementare in domeniul aviatiei civile. Articolul 12. Neconformititile cerinjelor aplicabile (1) Autoritatea administrative de implementare $i realizare a politicilor in domeniul aviafiei civile dispune de un sistem de analiza a neconformitiilor sub raportul semnificafiei lor in materie de siguranti: 1) 0 neconformitate de nivelul 1 se constaté de c&tre autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatici civile atunci cind se atest orice neconformitate semnificativa cu cerintele aplicabile din prezentul Cod si din normele sale de aplicare, cu procedurile si manualele agentului aeronautic sau cu condifiile unei aprobari sau ale unui certificat, care reduce nivelul de sigurant& sau reprezinti un risc major pentru siguranfa zborului. Neconformitatile de nivelul 1 includ, dar nu se limiteazd la: a) neacordarea accesului inspectorilor autorititii administrative de implementare si realizare.a politicilor in domeniul aviatiei civile la baza materiala a agentului aeronautic in timpul programului normal de lucru si dupa doua solicitari scrise; ) cazurile in care agentul aeronautic a prezentat acte confirmative false in scopul obfinerii si/sau mentinerii valabilitatii certificatului de agent aeronautic; ©) dovada unor practici neregulamentare sau a utilizarii frauduloase a certificatului agentului aeronautic; d) prestatia nesatisfacdtoare a conducatorilor responsabili din cadrul agentului aeronautic, in conformitate cu cerinfele stabilite de Guvern; ©) efectuarea schimbarilor care necesiti o aprobare prealabil fara a fi primit aprobarea din partea autorit&tii administrative de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile; 2) © neconformitate de nivelul 2 se constati de c&tre autoritatea administrativ’ de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile atunci cind se atest& orice neconformitate cu cerinfele aplicabile din prezentul Cod gi din normele sale de aplicare, cu procedurile si manualele agentului aeronautic sau cu condifiile unei aprobari sau ale unui certificat, care ar putea reduce nivelul de siguranta sau ar putea periclita siguranta zborului. (2) Cind se face o constatare a neconformitétii in cursul supravegherii sau prin orice alte mijloace, autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile comunica respectiva neconformitate in scris agentului aeronautic si soliciti actiuni corective pentru solutionarea 1172.1720-0peraiatna\Doe_2016Uatrs Apb, Cod srndoce "4 neconformitatii (neconformitétilor) identificate. Pentru aeronavele straine, in cazurile prevazute de actele normative, autoritatea administrativa de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile informeazi statul fn care este inmatriculat& aeronava. (3) in cazul neconformitatilor de nivelul 1, autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile ia masuri imediate si adecvate pentru a interzice sau pentru a limita activitatile si, dacd este cazul, in functie de amploarea neconformititii, revocd certificatul sau aprobarea specific sau ia m&suri in vederea limitirii ori suspendarii complete sau partiale a certificatului sau aprobarii specifice, pind cind agentul aeronautic a intreprins actiuni corective corespunzitoare. (4) in cazul neconformititilor de nivelul 2, autoritatea administrativa de implementare $i realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile: a) acord agentului aeronautic un termen pentru prezentarea cdtre autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile a planului de actiuni corective si implementarea actiunilor corective corespunz&toare naturii neconformitatii, care, initial, nu depaseste trei luni, termen care curge din momentul aprobrii planului de actiuni corective. La finalul acestei perioade si in functie de natura neconformitifii, autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile poate prelungi perioada de trei luni sub rezerva existentei unui plan satisfaic&tor de actiuni corective, aprobat de autoritatea administrativa de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile; si b) evalueaz actiunile corective si planul de implementare propus de agentul aeronautic si, dac& evaluarea concluzioneaza c& acestea sint suficiente pentru a solutiona neconformitatea (neconformitifile), le accept. (5) in cazul in care agentul aeronautic nu depune un plan de actiuni corective acceptabil sau nu executd actiunile corective in termenul acceptat sau prelungit de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile, neconformitatea se transformi in neconformitatea de nivelul 1 si se iau masurile prevazute la alineatul (3). (6) Dac, in cursul supravegherii sau prin alte mijloace, autoritatea administrativa de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile gaseste dovezi care indici 0 neconformitate cu cerinfele aplicabile din partea unei persoane care define un certificat, o calificare sau un atestat eliberat in conformitate cu prezentul Cod si cu normele sale de aplicare, autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviagiei civile actioneaza in modul urmitor: 1) semnaleazd o neconformitate, o inregistreazi, 0 comunica in scris titularului certificatului, calificarii sau atestatului si efectueaza o investigatie; 2) in cazul in care neconformitatea este confirmata: a) limiteaz4, suspendA sau revocd certificatul, calificarea sau atestatul, dupa caz, atunci cind s-a identificat problema de siguranfa; si b) ia orice alte méasuri necesare pentru a preveni menfinerea neconformitatii; 1\721720-OpertrtTaanDoe. 2016 Het. Cal seran ocx 25 3) informeaza persoana sau organizafia care a eliberat certificatul medical sau atestatul, daca este cazul. (7) Daca, in cursul supravegherii sau prin alte mijloace, se glsesc dovezi care indic& 0 neconformitate cu cerintele aplicabile din partea unei persoane care face obiectul cerinfelor prevazute in prezentul Cod gi in normele sale de aplicare si care nu define un certificat, o calificare sau un atestat eliberat in conformitate cu respectivul Cod si normele sale de aplicare, autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile ia toate masurile executorii necesare pentru a preveni mentinerea acelei neconformititi. (8) Autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile tine evidenta tuturor neconformitatilor pe care le-a facut sau care i-au fost comunicate si, dupa caz, a masurilor executorii pe care le-a aplicat, precum si a tuturor actiunilor corective si a datei incheierii actiunilor intreprinse in legatura cu neconformitatile. Articolul 13, Inspectori aeronautici (1) Inspectorii aeronautici sint independeni in derularea activitttii de inspectie (audit, expertiz, control) fati de orice persoand fizicd si juridic’, inclusiv la emiterea prescriptiilor inspectoriale. (2) Inspectorii autoritatii administrative de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile au dreptul, in exercitarea atributiilor de serviciu: a) s& aib& acces nelimitat, neconditionat si fri formalitati aditionale pe teritoriul si la obiectele care aparfin sau se. afl sub controlul agentilor aeronautici, situate pe teritoriul Republicii Moldova sau in afara, precum si la bordul aeronavelor (inclusiv in cabina pilotilor, cu permisiunea comandantului) inmatriculate in Republica Moldova pe durata zborului; b)s& aplice misuri prevazute de prezentul Cod, alte acte normative, precum si reglementirile acronautice civile menite si asigure nivelul corespunz&tor de sigurant, inclusiv in cazul in care exist un pericol iminent pentru siguranfa zborului, care nu poate fi inkiturat imediat; c)s& suspende neintirziat operatiunea specifick agentului si/sau personalului acronautic inspectat care reprezinti pericol pentru siguranta aeronauticd, pind la remedierea corespunzitoare a deficientelor constatate; ) s& opreasc& operarea aeronavei in cazul in care sint depistate incalcdri care pot pune in pericol viafa sau sinatatea oamenilor ori pot conduce la pagube materiale. (3) Prescriptiile inspectoriale aeronautice sint executorii pentru persoanele fizice si juridice care activeazi in domeniul aviatiei civile. Neindeplinirea prescriptiei inspectoriale aeronautice fn cazul unei neconformitati de nivelul 2, in termenul stabilit, aceasta devine neconformitate de nivelul | si serveste drept temei pentru suspendarea sau revocarea de cétre autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile a autorizatiei de activitate in domeniul aviatici civile. 172.1720 4vOpeatrTaiana\Doc_2016\otarir\Aprob Co seian dock 26 (4) fn situatia in care agentul aeronautic, obiectele, facilitatile pasibile inspect&rii, certificarii sau autorizarii de c&tre autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile se afla pe teritoriul unui aerodrom/aeroport certificat, operatorul de aerodrom este obligat s& asigure accesul inspectorilor spre cle fard unele formalititi suplimentare. (5) Autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul avi: civile solicité de la agentii aeronautici, in scopul mentinerii calificarii inspectorilor sai, admiterea acestora la indeplinirea atributiilor functionale determinate de certificatul personalului aeronautic pe care fl define inspectorul, fra remunerare din partea agentilor aeronautici. (6) Inspectorii aeronautici contractati de autoritatea administrativa de implementare $i realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile ad-hoc nu pot efectua inspectii aeronautice in privinta agentilor aeronautici cu care se afla in raporturi de muncé, altele decit cele prevazute de alineatul (5) al prezentului articol. Articolul 14. Suspendarea gi reluarea valabilitAtii certificatelor/ autorizatiilor (1) Suspendarea activittii in domeniul aviatiei civile are ca efect suspendarea (sistarea) unor genuri de activitate, a unor lucrari concrete, a altor actiuni necesare activitatii aeronautice civile. (2) Autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile va suspenda certificatul daci in urma rezultatelor investigatiei, controlului, inspectiilor de supraveghere asupra _activitAtii defindtorului de certificate/autorizatie/aprobare s-au depistat urmatoarele: a) nu sfnt respectate prevederile cadrului normativ in vigoare, iar personaluV/agentul aeronautic nu inlaturé neconformitatile depistate, conform articolului 12; b) nu sint respectate cerinfele in baza c&rora a fost acordat certificatul; c) nu sint inlaturate deficienfele depistate in procesul desfasurarii inspectiilor si supravegherii continue; d) neachitarea platilor de supraveghere de cel pugin 2 luni consecutive. (3) fn alte cazuri decit cele prevazute la alineatul (2), autoritatea administrativi de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile suspenda certificatul la solicitarea definatorului de certificat. (4) Decizia si motivele suspendarii in cazurile stabilite la alineatul (2) vor fi comunicate in scris detin’torului certificatului/autorizatiei/permisului, urmind ca, in termen de 3 zile lucratoare, autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviafiei civile s& se adreseze in instanta de judecata. In caz de nerespectare a termenului stabilit, suspendarea se anuleaza. Decizia autorititii administrative de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatici civile privind suspendarea activitatii in domeniul aviatiei civile se aplica pina la adoptarea de catre instanja de judecata a hotdririi definitive si irevocabile. (5) Termenul maxim de suspendare a activitatii este de 6 luni. 1172.17 20-OpertnTain\Doe_2016 tari Apo Cod evan doce a (© Decizia privind suspendarea activititii, in cazurile prevazute la alineatul (2), isi inceteazd actiunea dupa constatarea de citre autoritatea administrativa de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile a lichidarii incdlc&rii pentru care a fost aplicaté suspendarea sau in cazul expirarii termenului suspendarii in cazul prevazut la alineatul (3) din prezentul articol. Daca, in termen de 6 luni, incalcarile pentru care a fost suspendat certificatul nu au fost fnlaturate, certificatul se revocd. Articolul 15. Revocarea (2) Autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile va revoca certificatul in cazul in care: a) se vor depista date neautentice in documentele prezentate la cliberarea certificatului; b) definatorul certificatului a fost radiat din registrul persoanelor juridic c) se atesti nerespectarea a dowa oari consecutiv a prescriptiilor inspectoriale privind lichidarea incalcarilor ce tin de conditiile ce au stat la baza eliberarii certificatului; 4d) nu sint achitate pliile de supraveghere mai mult de 6 luni; ) nu sint inlaturate, in termenul stabilit, care nu poate depasi 6 luni, a circumstantelor care au dus la suspendarea temporara a certificatului. (2) Titularal certificatului este obligat, in decurs de 5 zile lucratoare de la data adoptarii deciziei de retragere sau revocare a certificatului, si depund la autoritatea administrativa de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile originalul acestuia. Articolul 16. Inspectii la platform. Refinerea la sol (1) Inspectiile la platforma se efectueaz4 intr-o maniera standardizata, stabilité in reglementarile aeronautice civile. (2) Daca in urma inspectiei 1a platform’ se constat sau exist o banuiala rezonabila c& aeronava intentioneaza sa efectueze un zbor far ca operatorul s& fi executat actiunea corectiva corespunzétoare, autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile notifica pilotul comandant/comandantul sau operatorul c& aeronava nu are permisiunea de a incepe zborul pind la noi dispozifii i retine aeronava la sol. (3) in cazul in care aeronava este retinut& la sol, autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile comunicd in scris neconformitatea operatorului, solicitindu-i acestuia si faci dovada actiunilor corective intreprinse si informeazi imediat autoritatea competent a statului operatorului si a statului in care este inmatriculat’ aeronava. in colaborare cu aceste autoritii, se stabilesc conditiile necesare in care aeronava poate primi permisiunea de decolare. (4) Dac& neconformitatea afecteazi valabilitatea certificatului_ de navigabilitate a aeronavei, refinerea la sol este ridicati de catre autoritatea administrativ’ de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile numai in momentul in care operatorul face dovada ca: \W72.172 OpertratnlDoc 2016 Hoe AO Co. ein doce 28 a) se conformeaza cerinjelor aplicabile; b) define © autorizafie de zbor sau un document echivalent emis de autoritatea competent a statului de inmatriculare sau a statului operatorului in urma constatirii ci aeronava si restricfiile aferente corespunzitoare care compenseaz abaterile de la cerinje permit aeronavei s& efectueze un zbor in conditii de siguranta; ) a obfinut permisiunea farilor tere care vor fi survolate, daci este cazul. (5) Prevederi detaliate privind inspectiile la platformA si retinerea aeronavelor la sol se confin in reglementdri aeronautice civile. Articolul 17. Transferul responsabilit3tilor de supraveghere continua (1) In cazul unei aeronave inmatriculate intr-un alt stat si operate de un operator aerian din Republica Moldova, autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviafiei civile poate incheia, conform Conventiei de la Chicago si atributiilor ce fi revin prin prezentul Cod, acorduri bilaterale cu autorititile aeronautice din acel stat, prin care se preiau, in totalitate sau in parte, functiile si obligatiile ce revin statului de inmatriculare a aeronavei. (2) fn cazul unei aeronave inmatriculate in Registrul aerian al Republicii Moldova gi operate de un operator aerian dintr-un alt stat, autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile poate incheia, conform Conventiei de la Chicago $i potrivit atributiilor ce ii revin prin prezentul Cod, acorduri bilaterale cu autoritatile aeronautice din acel stat prin care se transfer, in totalitate sau in parte, functiile si obligafiile ce revin statului de inmatriculare a aeronavei. (3) Acordurile de transfer de responsabilitate incheiate intre statele parte la Conventia de la Chicago, in baza articolului 83bis al Conventiei, se recunosc de Republica Moldova. Articolul 18. Exceptiri si derogari (1) Autoritatea administrativa de implementare $i realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile poate acorda, in conformitate cu prevederile cadrului normativ nafional si international, exceptiri si derogéri de la prevederile reglementiilor aeronautice civile sau standardului numai in cazurile cind aceasta nu contravine normei legale aplicabile si numai in condifiile in care prin aceasta nu este afectata siguranfa zborurilor, securitatea aeronautic’ sau interesul public. (2) Acordarea derogarilor/exceptirilor se efectueaz’ in baza analizei riscurilor asociate. Procedura de acordare a derogiirilor/exceptiiilor este aprobat de autoritatea administrativ’ de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile. 1§172.1720.0peratorTasana\Doe_2016Hoars\Aprob_Codaeiandooe 29 Capitolul IV NAVIGABILITATEA Articolul 19. fnmatricularea aeronavelor (1) Registrul aerian al Republicii Moldova este documentul administrativ in care sint inmatriculate aeronavele civile aflate in proprietate sau, in baza unor aranjamente contractuale prevazute de legislafia civil in vigoare, in posesia si folosinta persoanelor fizice sau juridice din Republica Moldova. (2) O aeronava civila poate fi inmatriculata in Registrul aerian numai daca: a) nu este inmatriculata in alt stat; b) posed un certificat de tip valid, emis, acceptat sau validat de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile; c) posed un certificat de navigabilitate de export valid. (3) Certificatul de inmatriculare emis de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile trebuie s& contind datele de identificare ale aeronavei civile, insemnul de nationalitate si de ‘jnmatriculare, datele de identificare a detindtorului si/sau a proprietarului. Inscriptionarea datelor de identificare pe aeronava civild se efectucazi in conformitate cu cerintele tehnice aprobate de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile. (4) Prin inmatricularea in Registrul aerian, acronava respectivA capita nationalitatea Republicii Moldova. (5) Certificatul de inmatriculare este document obligatoriu la bordul aeronavelor. (© Prin exceptie de la prevederile alineatul (5), in cazul aeronavelor fair pilot la bord, certificatul de inmatriculare trebuie s4 se afle in permanenta la persoana care asigura controlul de la distanfé al aeronavei. (7) inmatricularea unei aeronave civile in Registrul aerian al Republicii Moldova si certificatul de inmatriculare nu constituie dovada detinerii legale sau a proprietifii asupra aeronavei civile in nici o actiune juridicd fn care detinerea sau proprietatea aeronavei respective este én litigiu. (8) Actele de proprietate sau de transmitere a proprietitii, de constituire de gaj sau a altor operatiuni reale care privesc o aeronava civila sint reglementate de legislatia nafionala gi se inscriu in Registrul aerian. (9) O aeronava se radiazi din Registrul aerian al Republicii Moldova in urmitoarele situafii: a) aeronava este transferatA cAtre autoritatile militare, vamale sau de politie ale Republicii Moldova; b) aeronava a fost distrus& si nu poate fi restabilitd; c) aeronava este declarata disparuta; d) aeronava este scoasa din folosintA sau casati; ) operatorul aerian (titular al certificatului de inmatriculare), cu acordul proprietarului aeronavei, a depus o cerere de radiere a aeronavei; 1M172.17:20\OperauTatians\Doe_2016\otreiAprob_Coseian. docx 30 f) proprietarul aeronavei, cu notificarea operatorului aerian, a depus 0 cerere de radiere a aeronavei; g) este adoptata o decizie de radiere a comisiei formate in cadrul autoritatii administrative de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile, conform prevederilor stabilite in reglementri aeronautice civile; h) lipsa certificatului de navigabilitate pentra o perioad’ mai mare de 3 luni consecutive, cu exceptia cazului in care aeronava este in proces de reparatie $i se afl la producator sau la o alt intreprindere autorizaté in modul corespunzator, dac& perioada nu depaseste 2 ani consecutivi. (10) in cazul solicitarii inmatricularii in Registrul aerian a unui nou tip de aeronava, costurile legate de instruirea personalului autorita{ii administrative de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile vor fi suportate de c&tre solicitant. La inmatricularea ulterioari a aeronavelor de acelasi tip in Registrul aerian, solicitantii ulteriori vor compensa solidar costurile pentru instruirea personalului autorité{ii administrative de implementare $i realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile. (11) Prevederile detaliate referitoare la inmatriculare, radiere si administrarea Registrului aerian al Republicii Moldova vor fi expuse in reglementari aeronautice civile, aprobate de Guvern si documente tehnice subordonate, aprobate de autoritatea publica de reglementare in domeniul aviatici civile. Articolul 20. Navigabilitatea (1) Aeronavele mentionate la articolul 1 alineatul (2) literele (a), (b) si (c) se conformeaza cerinfelor esentiale de navigabilitate din anexa nr.1 la prezentul Cod. Prin exceptie de la acest alineat, aeronavele din anexa nr.2 la prezentul Cod se conformeazi cerinelor de navigabilitate stabilite in reglementirile aeronautice civile. (2) Conformarea aeronavelor prevazute la articolul 1 alineatul (2) litera (b), precum gi a produselor, pieselor si echipamentelor instalate pe acestea se stabileste in conformitate cu urmatoarele dispozitii: a) produsele defin un certificat de tip sau alt document echivalent, eliberat, recunoscut sau validat de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile. Certificatul de tip gi certificarea modificarilor aduse la respectivul certificat de tip, inclusiv certificatele de tip suplimentare, se elibereaza in cazul in care solicitantul demonstreazi c& produsul se conformeazi unci baze de certificare de tip, stabilité pentru asigurarea conformarii cu cerinfele esentiale mentionate Ia alineatul (1), $i ci produsul nu prezint& trisdturi sau caracteristici care s& fi afecteze siguranta in operare. Certificatul de tip se refer la produs, precum gi la toate piesele si echipamentele instalate pe acesta; b) misurile prevazute la alineatul (5) pot defini o cerin{& de certificare in domeniul pieselor si al echipamentelor. Certificatele pentru piese si echipamente se elibereaz& atunci cind solicitantul a demonstrat c& piesele si echipamentele \\17217:20 4v0pertriTatiana\Doe_2016\Hotare\Aprob_Cod_acian dock 31 sint conforme cu specificatiile detaliate in materie de navigabilitate, instituite pentru a asigura respectarea cerinfelor esentiale mentionate la alineatul (1); c) 0 aeronava este operat doar daca poseda un certificat de navigabilitate valid, eliberat de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile. Certificatul se elibereazi atunci cind solicitantul demonstreaza cA aeronava este conforma cu proiectul de tip aprobat in certificatul su de tip si ci documentele, inspectiile si incercarile relevante demonstreazi c& aeronava este in conditie de operare in siguranfé. Acest certificat de navigabilitate rimine valabil atit timp cit nu este suspendat, revocat sau anulat si atit timp cit aeronava este intretinut’ in conformitate cu cerintele esentiale din anexa nr.1 la prezentul Cod, precum si cu masurile adoptate in temeiul alineatului (5); d) organizatiile responsabile pentru intrefinerea produselor, a pieselor gi a echipamentelor demonstreazi ci dispun de capacitatea si mijloacele necesare pentru a-gi asuma responsabilitatile legate de privilegiile de care dispun. fn afara unor dispozitii contrare, aceste capacitati si mijloace sint recunoscute prin emiterea de c&tre autoritatea administrativ’ de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile a unei aprobari organizatiei. in cadrul aprobirii se specifica privilegiile acordate organizatiei autorizate si domeniul de aplicare al respectivei aprobari; €) organizatiile responsabile pentru proiectarea si fabricarea produselor, pieselor si echipamentelor demonstreazA c& dispun de capacitatea si mijloacele necesare pentru a-si asuma responsabilitatile legate de privilegiile de care dispun. In afara unor dispozitii contrare, aceste capacitati si mijloace sint recunoscute prin emiterea unei aprobari organizafiei. in cadrul aprobirii se specific’ privilegiile acordate organizatiei autorizate si domeniul de aplicare al respectivei aprobiri; £) personalul responsabil cu punerea in serviciu a unui produs, a unei piese sau a unui echipament dupa intretinere trebuie si detina un certificat al personalului de fntrefinere, eliberat, recunoscut sau validat de autoritatea administrativ’ de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile; 1g) capacitatea organizatiilor de instruirea personalului de intrejinere de a-si asuma raspunderea legati de privilegiile de care dispun in privinfa cliberarii certificatelor menfionate Ia litera (f) se recunoaste prin emiterea de c&tre autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviafiei civile a unei aprobari. (3) Aeronavele menfionate a articolul 1 alineatul (2) litera (a) si produsele, piesele si echipamentele montate in cadrul acestora respect dispozifiile alineatului (2) literele (a), (b) si (e) din prezentul articol. (4) Prin derogare de la alineatele (1) si (2): a) se poate elibera un permis de zbor dac& se demonstreazA c& aeronava este in misuri si efectueze un zbor normal in conditii de siguranta deplina. Permisul de zbor se elibereaz cu restrictiile corespunztoare, in special pentru garantarea sigurantei terfilor; 1W72.1720-NoperonTadan\Doe 2016 Ach Cod san doce 32 b) se poate elibera un certificat de navigabilitate restrictiv unei aeronave careia nu i s-a eliberat un certificat de tip in conformitate cu dispozitiile de la alineatul (2) litera (a). fn acest caz, se demonstreaz& c& aeronava se conformeazi specificatiilor de navigabilitate specifice, iar existenta unor abateri de la cerintele esentiale prevazute la alineatul (1) nu afecteazA siguranta utilizirii aeronavei pentru scopul vizat. Aeronavele care sint eligibile pentru a obtine astfel de cettificate restrictive, precum si restrictiile privind utilizarea acestora se definesc conform masurilor prevazute la alineatul (5); c) daci numarul de aeronave de acelasi tip care beneficiaz4 de certificate de navigabilitate restrictive justificd acest Iucru, se poate elibera un certificat de tip restrictiv si se poate stabili o baz de certificare de tip corespunzitoare. (5) in vederea aplicirii corespunz&toare a prevederilor prezentului articol, Guvernul aproba reglementiri aeronautice civile, iar autoritatea administrativa de implementare si tealizare a politicilor in domeniul aviafiei civile aprob& specificatii de certificare si alte documente tehnice subordonate necesare. (6 La aprobarea actelor normative menfionate in alineatul (5), Guvernul i autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile asigura c& acestea: a) reflect starea actual a tehnicii si cele mai bune practici aplicate 1a nivel international in domeniul navigabilit&tii; b) fin cont de experienta acumulati la nivel mondial in operarea aeronavelor, precum si de progresele tehnico-stiintifice; c) permit si se ia masuri imediate in leg’turi cu cauzele constatate ale accidentelor $i ale incidentelor grave; 4) nu impun aeronavelor mentionate la articolul 1 alineatul (3) litera (c) cerinfe care ar fi incompatibile cu obligafiile care revin statelor membre ale Organizatiei Aviatiei Civile Internationale. Capitolul V PROTECTIA MEDIULUI Articolul 21. Protectia mediului (1) in sensul prezentului Cod, protectia mediului reuneste toate activitatile ce au ca scop reducerea impactului aviatiei civile asupra mediului, datorat zgomotului produs de aeronavele civile, emisiilor motoarelor de aviatie, substantelor folosite in cadrul activititilor aeronautice civile si reziduurilor rezultate in urma desfasurarii acestor activitéi. (2) Organul central de specialitate din domeniul aviafiei civile stabileste, impreuna cu organul central de specialitate din domeniul mediului, politici si reglementiri specifice in domeniul protectici mediului. (3) in scopul protectiei mediului, organul central de specialitate din domeniul aviatiei civile poate restrictiona operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din Republica Moldova sau in spafiul aerian national, in conformitate cu normele si procedurile aprobate de Guvern. 1172.17 20.0peratod Tatiana 2016 Hota prob_Cod_serian docx 33 (4) Organul central de specialitate din domeniul aviatiei civile, in comun cu organul central de specialitate din domeniul mediului, stabileste actiunile de protectie a mediului, care, in urma derularii activitatilor specifice, au un impact semnificativ asupra mediului inconjurator. (5) Organul central de specialitate din domeniul aviafiei civile asigura procedura de evaluare a impactului asupra mediului a activitatilor planificate in domeniul aeronauticii civile si domenii conexe, in conformitate cu Legea nr. 86 din 29 mai 2014 cu privire la evaluarea impactului asupra mediului, (© Organul central de specialitate din domeniul aviatiei civile, la solicitarea operatorului aeroportului, poate aproba misuri temporare si derogari ce permit operarea aeronavelor civile, care au impact semnificativ asupra mediului. (7) Prevederile alineatului (3) nu se aplic’ urmitoarelor categorii de aeronave civile: a) aeronavele de stat; b) aeronavele Republicii Moldova care executi misiuni oficiale, prezidentiale sau guvernamentale, iar in cazul celor straine, pe bazi de reciprocitate; c) aeronavele ce opereazA in folosul Organizatiei Natiunilor Unite, Crucii Rosi si Semilunii Rosi; ) aeronavele civile care efectueazA misiuni de cAutare gi de salvare ori care transport personal sau materiale in cadrul acestor misiuni; e) aeronavele care efectueazA misiuni umanitare si de ajutorare urgent; f) aeronavele care sint nevoite s4 aterizeze din cauze tehnice, din cauza condifiilor meteorologice nefavorabile sau a unor situatii de fort majora; g) aeronavele care aterizeazi din dispozitia administratiei publice centrale de specialitate si/sau a organului central de specialitate in domeniul apararii. (8) in cazul aparitiei necesititii minimizArii efectelor nocive asupra s&n&tafii umane si pentru menfinerea calit’tii zgomotului ambiental, operatorii aerodromurilor din Republica Moldova vor asigura efectuarea cartografierii acustice a zonei in care se afld aerodromul, in baza cerinfelor aprobate de Guvern, a actelor normative aprobate de organul central de specialitate din domeniul aviafiei civile in comun cu organul central de specialitate din domeniul mediului. Pentru acoperirea costurilor suportate de operatorii aerodromurilor pentru asigurarea masurilor de atenuare sau prevenire a nivelului sporit de zgomot ambiental se aplicd tariful pe zgomot ambiental aeroportuar, in conformitate cu Metodologia privind baza de calcul si aprobarea taxelor pentru serviciile aeroportuare si de navigatie aeriand aprobata de Guvern. (9) in baza rezultatelor obfinute prin cartografierea acustica, operatorii aerodromurilor din Republica Moldova vor elabora hirfile acustice si planurile de actiuni de diminuare a zgomotului si vor intreprinde masurile necesare de planificare acustica, (10) Hartile acustice, precum gi planurile de actiuni vor fi aprobate de organul central de specialitate din domeniul aviatici civile, in vederea diminuarii 1172.17.20.\Operatoni\Tatiana\Doe_2016\otrii prob Cod aerandoce 34 zgomotului si vor fi puse la dispozitia publicului, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informationale disponibile. Capitolul VI PERSONALUL AERONAUTIC Articolul 22. Personalul aeronautic (1) Personalul aeronautic se compune din persoane fizice cu un grad satisfacdtor de stndtate, avind o pregitire special, confirmata printr-un certificat cliberat de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile in conformitate cu reglementirile acronautice civile in vigoare si cuprinde personalul aeronautic navigant si personal aeronautic nenavigant. (2) Personalul aeronautic navigant si cel nenavigant trebuie s& defind certificate valabile eliberate de c&tre autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile si certificate medicale valabile pentru operatiunea care trebuie efectuata, eliberate de examinatori de medicind aeronautic’ sau de centre de medicina aeronautica. (3) Cerinfele esentiale privind autorizarea personalului aeronautic, precum si persoanelor si organizafiilor implicate in instruirea, testarea, verificarea si evaluarea medicala a acestora, inclusiv gi a simulatoarelor de zbor se contin in anexa nr4 la prezentul Cod. Cerinfele pentru personalul care opereaz’ aeronavele confinute in anexa nr.2 la prezentul Cod, sint aprobate de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatici civile (4) Cerintele si procedura de autorizare a personalului aeronautic se stabileste de Guvem prin reglementari aeronautice civile si de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile prin documente tehnice subordonate. Articotul 23. Echipajul aeronavei civile (1) Personalul aeronautic navigant este constituit din echipajul de zbor (pilofi, ingineri naviganti) si echipajul de cabind. (2) Echipajul aeronavei civile este constituit din personal certificat, care desfigoar’ activitii la bord in conformitate cu reglementirile specifice aplicabile. (3) Membrii echipajului aeronavei au obligatia ca, pe intreaga perioad’ a misiunii de zbor, si aibi asupra lor documentele de certificare individuale obligatorii previzute de reglementiiile specifice aplicabile. (4) Echipajul se afla in subordinea comandantului de aeronava civili. Articotul 24 Comandantul aeronavei (1) Comandantul aeronavei civile este desemnat de operatorul aerian, pentru fiecare zbor, cu exceptia cazului in care prin reglementiri specifice, se prevede altfel. 172.1128 open anosiDo 2016oar Ach, Co sian ck 35 (2) Functia de comandant de aeronava civil este indepliniti de pilotul comandant, certificat pentru categoria, clasa sau tipul aeronavei civile respective si avind autorizafia corespunztoare in termen de valabilitate. (3) Persoana care indeplineste condifiile prevazute la alineatul (5) are functia de comandant de aeronava din momentul inceperii misiunii de zbor si pind in momentul terminarii acesteia. (4) Comandantul aeronavei civile care remorcheaza alte aeronave este comandantul acestora pind la declansarea lor. (5), Comandantul aeronavei civile rispunde de pregitirea si executarea in siguranfi a fiecZrai zbor, precum si de comportamentul si disciplina echipajului Ia bord gi la sol, cu respectarea prevederilor prezentului Cod, a reglementirilor aeronautice civile aprobate de Guvem, si altor documente tehnice subordonate aprobate de autoritatea administrativa de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile. (6) Comandantul aeronavei refuz4 decolarea atunci cind constata nereguli in legaturd cu indeplinirea sarcinilor ce fi revin, in conformitate cu reglementirile specifice in vigoare. (7) in timpul misiunii sale de zbor, comandantul de aeronava civil poate delega atributii, dar nu poate si igi delege responsabilitatile. (8) In cazul in care acesta este impiedicat, din orice cauz4, in cursul zborului sau la sol, s& isi indeplineasca functia, in lipsa desemnarii prealabile a unei alte persoane pentru a-| inlocui, functia de comandant de aeronava civili va fi exercitaté de unul dintre ceilalti membri ai echipajului de zbor, in ordinea stabilitd prin reglementitile specifice aplicabile. (9) Comandantul unei aeronave civile aflate in zbor are autoritatea asupra fntregului personal aeronautic civil la bord. (10) Indicafiile date de comandantul de aeronava civild in timpul zborului, in scopul asigurarii siguranfei zborului, sint obligatorii pentru toate persoanele aflate la bord. (11) Comandantul de aeronava civilA poate debarca orice membru al echipajului si orice pasager la o escal& intermediara, pentru motive determinate de siguranta zborului si de pastrare a ordinii in aeronava civil’. (12) fn caz de pericol, comandantul de aeronava civil’ va lua masurile necesare pentru salvarea pasagerilor, a echipajului, a incdrciturii, precum si a aeronavei. (13) fn cazul unui accident, comandantul de aeronava civilé igi mengine toate imputemicirile pind in momentul cind autoritatea competenta il elibereaza de atributiile ce fi revin in leg&tura cu operarea aeronavei. (14) Prin derogare de la prevederile alineatelor (2) - (4), operatorul poate desemna fn functia de comandant de aeronava civil si o alt persoani decit pilotul comandant. (15) Obligatiile si responsabilitatile pentru executarea misiunii de zbor se impart intre comandantul de aeronava civil si pilotul comandant, dup cum urmeaza: 172.17 20.8Operstoe\Tatana\Doe_2016\Hotarir\Aprob_Cod serandoce 36 a) pilotul comandant poarté rispundere, de la inceperea si pind la finalizarea operatiunii de zbor cu aeronava civil’, de conducerea tehnica si de siguranfa aeronavei si poate intreprinde orice mAsura pentru realizarea sigurantei zborului; b) comandantul de aeronava raspunde, in conformitate cu dispozitiile prezentului Cod, de executarea misiunii de zbor in bune condifii, pentru toate celelalte aspecte care nu privesc conducerea tehnic& si operarea in siguranyS a aeronavei. Articolul 25. Personalul aeronautic nenavigant (1) Personalul aeronautic nenavigant cuprinde: a) controlorii de trafic aeri: b) personalul tehnic calificat care lucreazi direct la proiectarea, certificarea, fabricatia, inspectia, intrefinerea, reparatia si operarea tehnicii aeronautice ¢) dispeceri operatiuni de zbor; d) personalul de aerodrom care executi activitati cu impact asupra sigurantei zborurilor; e) personalul care furnizeaza sau exerciti alte servicii de navigatie aeriana, altul decit cel prevazut la lit. a); f) personalul tehnic-ingineresc, care asiguri intrefinerea si repararea mijloacelor de navigafie aeriand aflate la sol si a celor necesare serviciilor de dirijare, control si informare aeronautic& si meteorologica a zborurilor, precum si a telecomunicatiilor aeronautice. (2) Personalul aeronautic nenavigant trebuie s& corespunda, dupa caz, cerintelor esentiale confinute fn anexa nr.5 la prezentul Cod gi sd defind certificate valabile eliberate de catre autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile si, dup caz, certificate medicale sau avize medicale valabile, eliberate in conformitate cu prevederile reglementirilor aeronautice civile. Capitolul VIL OPERATIUNILE DE ZBOR Articolul 26. Operatiunile aeriene civile (1) Orice zbor al unei aeronave civile trebuie executat astfel incit si se asigure siguranta aeronavei, a pasagerilor si a echipajului, a altor aeronave, precum si securitatea persoanelor si bunurilor aflate la sol. (2) Decolarea si aterizarea aeronavelor civile se efectueaz pe acrodromuri certificate, precum gi pe alte terenuri sau suprafeje de ap, in condifiile stabilite prin hotirire de Guvern. (3) Operafiunile aeriene civile care pot fi efectuate pe teritoriul Republicii Moldova se clasifica astfel: a) operafiuni de transport aerian comercial; b) operafiuni necomerciale (aviatie generala); 172172040, Do 20160 Apr Cod sian doe 37 ¢) operatiuni comerciale specializate (lucru aerian). (4) Raspunderea operatorilor aerieni si a operatorilor de aeronave care efectueaz’ operatiuni aeriene civile pentru daunele cauzate pasagerilor, bagajelor, mirfurilor, postei si terfelor parfi, precum si cerinfe minime de asigurare pentru acoperirea corespunzatoare a raspunderii se stabilesc printr-o lege special. Articolul 27. Operatiunile de transport acrian comercial (1)Operatiunile de transport aerian comercial sint transporturile de pasageri, bagajele, marfurile si/sau posta, efectuate pe baze comerciale, prin curse regulate sau neregulate, de ciitre operatorii aerieni. (2)Operatorii aerieni pot efectua transport aerian comercial numai in condifiile definerii unui certificat de operator acrian si autorizatiei eliberate de autoritatea administrativ de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile. (3) Operarea aeronavelor mentionate la articolul | alineatul (2) literele (b) si (C) se conformeaza cerinfelor esentiale referitoare la operafiuni prevazute in anexa nr.3 si, daca este cazul, in anexa nr.5 la prezentul Cod. (4) Operatorii care efectueazé operatiuni comerciale demonstreaz& capacitatea si mijloacele necesare pentru a-si asuma responsabilit3tile legate de privilegiile de care dispun. Aceste capacitéti si mijloace se recunosc prin cliberarea de c&tre autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile a unui certificat de operator aerian. Certificatul specifica privilegiile acordate operatorului si sfera operatiunilor. (5) Operatiunile de transport aerian comercial se executa pe baz de contract de transport incheiat intre transportatorul aerian si beneficiarul transportului. (© Prin contractul de transport aerian, operatorul aerian se obligé si transporte la destinatie pasagerii, bagajele, marfa si/sau posta, iar beneficiarul si achite preful transportului. Asupra contractului de transport aerian se aplicd legislatia civila in partea in care nu este reglementat de tratatele internationale la care Republica Moldova este parte si alte acte normative speciale. Articolul 28. Cursele regulate Operatiunile de transport aerian comercial efectuate prin curse regulate sint transporturile aeriene executate dupa orare publicate si rute prestabilite, destinate s& asigure legatura dintre dowd sau mai multe aeroporturi si in care capacitatea comerciala disponibild este pusa la dispozifie publicului contra cost. Articolul 29. Cursele neregulate (1) Operatiunile de transport aerian comercial, altele decit cele prevazute Ja articolul 28, se efectueaz prin curse neregulate. (2) Operatiunile de transport aerian comercial prin curse neregulate includ si zborurile care nu implic& transportul pasagerilor intre doua sau mai multe 1\172.17:20410permosiTaianlDoc_2016 Hotarprob_Cod_ arin docx 38 aerodromuri, efectuate pe baze comerciale, cu unul sau mai multi pasageri la bord. Articolul 30. Autorizarea operatiunilor de transport aerian comercial (1) Operatorii aerieni din Republica Moldova pot efectua operatiuni de transport aerian comercial pe rute interne sau internationale, prin curse regulate sau neregulate, numai in condifiile definerii unui certificat de operator aerian in termen de valabilitate eliberat de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile. (2) Transporturile aeriene internationale de pasageri, bagaje, mirfuri si post sint supuse acordurilor si conventiilor intemafionale in domeniul transporturilor aeriene la care Republica Moldova este parte. (3) Operatorii aerieni ai Republicii Moldova, cu conditia respectarii prevederilor articolului 27, controlul efectiv asupra cdrora este exercitat de Moldova si/sau cetifeni ai acesteia, sau in cazurile speciale prevazute de tratatele internafionale la care Republica Moldova este parte, operatorii aerieni ai altor state, au dreptul de a exercita servicii aeriene internationale dintre teritoriul Republicii Moldova si alte state, fairi anumite limitiri de capacititi, frecvente de zbor, destinafii, aeronave, dac& in tratatele internationale la care Republica Moldova nu este prevazut altfel. (4) Operatorul aerian al Republicii Moldova care are sediu in Republica Moldova si/sau controlul efectiv asupra clruia este exercitat de Republica Moldova si/sau cetiteni ai acesteia are dreptul de a exercita servicii aeriene internationale regulate dintre teritoriul Republicii Moldova i alte state decit cele indicate la alineatul (2), in baza autorizatiei de operare a rutei emise de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor din domeniul aviatiei civile cu conditia cd satisface urmatoarele cerinte minime: a) sediul principal se afl in Republica Moldova; b) in cazul rutelor cu drepturi limitate este desemnat de catre organul central de specialitate din domeniul aviatiei civile, in conformitate cu acordurile internationale la care Republica Moldova este parte. (5) in cazul fn care operatorul aerian al Republicii Moldova cere desemnarea pe o ruta cu drepturi limitate de trafic, distribuirea drepturilor de trafic intre operatorii aerieni se efectueazi pe bazi de concurs in conditiile previzute de Guvern. (6 Operatorul aerian al Republicii Moldova care opereaz o rutd regulaté poate opera curse aeriene pe aceeasi rut, cu aeronave inchiriate in sistem ,,wet lease”, cu condifia obfinerii unei aprobari prealabile din partea autoritatii administrative de implementare si realizare a politicilor din domeniul aviatiei civile, in baza unui Regulament aprobat de Guvern. (7) Un operator aerian strain, altul decit cel indicat la alineatul (2), poate efectua serviciu aerian regulat inspre si dinspre teritoriul Republicii Moldova in baza unei autorizatii de operare emise de autotitatea administrativa de implementare si realizare a politicilor din domeniul aviatiei civile in conformitate 1\I72.17.20-40pertoriTaians\Doe. 2016\Hotriri Aprob_Cod_aeran doce 39 cu acordul international 1a care Republica Moldova este parte sau in interes public, conform conditiilor aprobate Guvern. (8) Antorizafia de operare poate fi suspendati sau revocati de autoritatea administrativa de implementare gi realizare a politicilor din domeniul aviafiei civile dac& operatorul aerian nu respect ceringele in baza c&rora aceasta a fost eliberati, in condifiile prezentului Cod. (9) Operatorii aerieni strdini, alti decit cei indicafi la alineatul (2) au dreptul de a exercita servicii aeriene intemafionale neregulate (se admit liber pe teritoriul Republicii Moldova, in scopul imbarc&rii sau debarcirii traficului), intre Republica Moldova $i alte state decit cele indicate la alineatul (2) al prezentului articol, fara impunerea reglementirilor, conform condifiilor aprobate de organul central de specialitate din domeniul aviatiei civile. (10) Operatorii aerieni str&ini, alfii decit cei indicafi la alineatul (2) al prezentului articol, exercité servicii aeriene internationale neregulate intre Republica Moldova si alte state decit cele indicate Ia alineatul (2) al prezentului articol, in baza permisiunii de zbor emise de autoritatea administrativa de implementare: si realizare a politicilor din domeniul aviatiei civile, conform conditiilor aprobate de organul central de specialitate din domeniul aviatiei civile. (11) Condifii privind eliberarea autorizatiei pentru operatiunile de transport aerian comercial se stabilesc in conformitate cu prevederile articolului 4 alineatul (6) din prezentul Cod. Articolul 31. Operatiunile necomerciale (aviatie generala) (1) Operatiunile necomerciale (aviatie general) cuprind: a) transporturile aeriene in interes propriu si operafiunile necomerciale specializate; b) zborurile in interes propriu; ©) zborurile particulare; 4) zborurile-scoal’; c) zborurile de competitie, demonstrafii de zbor, introductive, lansiri cu parasuta, remorcari ale planoarelor sau zborurile acrobatice, (2) Operatorii implicati in operarea necomerciala a aeronavelor complexe motorizate demonstreaz capacitatea si mijloacele necesare pentru a-si asuma responsabilitiile legate de operarea aeronavelor in cauza. (3) Transporturile aeriene in interes propriu si operatiunile necomerciale specializate reprezinti operafiunile necomerciale executate de o persoani juridic’, fr perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia in bunuti ori servicii, utilizindu-se aeronave civile proprii sau inchiriate, care constituie accesoriul unei alte activititi economice executate de persoana respectiva, beneficiarul transportului. (4) Zborurile in interes propriu reprezint& operatiunile necomerciale, altele decit transporturile in interes propriu si operajiunile necomerciale specializate, efectuate de persoane fizice sau juridice, cu aeronave civile proprii sau inchiriate, pentru gi in sustinerea necesititilor activititilor proprii, fri objinerea de \W721720-0pennta\Doe 2016p, Col. san dex 40 beneficii economice. Zborurile in interes propriu includ si zborurile efectuate exclusiv in scop sportiv. (5) Zborurile particulare reprezint& operatiunile necomerciale efectuate de detinitorii de aeronave civile, persoane fizice, exclusiv in scop necomercial. © Zborurile-scoala reprezint& operatiunile aeriene civile organizate de persoane fizice sau juridice in scopul pregatirii personalului aeronautic civil navigant. (1) Zborurile de competitie, demonstrafii de zbor, introductive, lansari cu Paraguta, remorcari ale planoarelor sau zborurile acrobatice reprezint& operatiunile necomerciale efectuate de detinatorii de aeronave civile, persoane fizice, exclusiv in scop necomercial. (8) Zborurile menfionate la alineatele (6) si (7) efectuate in scop comercial trebuie sa fie autorizate conform prevederilor articolului 32 alineatul (2). (9) Persoanele fizice $i juridice, inclusiv cele straine, care intentioneaz& s& efectueze operatiuni necomerciale (aviatie general) pe teritoriul Republicii Moldova trebuie si prezinte cdtre autoritatea administrativa de implementare $i realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile o declaratie inainte de inceperea operatiunilor. (10) Prevederile speciale privind operatiunile necomerciale (aviatie generala) se stabilesc prin reglementari aeronautice civile aprobate de Guvern si prin documente tehnice subordonate, aprobate de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile Articolul 32. Operafiunile comerciale specializate (lucru aerian) (1) Operatiunile comerciale specializate (lucru aerian) sint operafiunile aeriene, altele decit transportul aerian comercial, in cadrul cArora aeronava este utilizati pentru activiti,i specializate din domenii precum agricultura, silviculturs, construcfii, fotografiere, supraveghere, observare si patrulare, publicitate aeriand etc. (2) Operatorii aerieni care intenfioneaz’ si desf’soare operafiuni comerciale specializate trebuie si objini 0 autorizatie de operator aerian, eliberaté de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile. (3) Prevederile specifice privind operatiunile comerciale specializate, precum gi modul si conditiile de autorizare a acestora se stabilesc de Guvern in reglementiri aeronautice civile si de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile in documente tehnice subordonate. Articolul 33. Alte zboruri (1) Zborurile aeronavelor din anexa nr.2 la prezentul Cod pot fi efectuate fara permisiunea prealabil a autorititii administrative de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviafiei civile doar in zonele special rezervate. (2) Prevederile detaliate privind zborurile aeronavelor mentionate in’anexa nr. 2 la prezentul Cod se stabilesc in reglementiiri aeronautice civile aprobate de \W721720-OperatraianDee 206 oti ph Cosi doe 4 Guvern, si in alte documente tehnice aprobate de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile. Articolul 34. Reglementéri speciale (1) in vederea aplicarii corespunztoare a prevederilor prezentului capitol, Guvernul aproba acte normative, reglementiri aeronautice civile, iar autoritatea administrativa de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile aproba cerinte tehnice $i alte acte tehnice subordonate necesare. (2) La adoptarea actelor normative mentionate Ja alineatul (1), Guvernul si autoritatea administrativa de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile asigurd c& acestea: a)reflect starea actuala a tehnicii si bunele practici aplicate la nivel international in domeniul operatiunilor aeriene; b)definesc tipurile de operatiuni si iau in considerare cerintele aferente si demonstrafiile de conformitate proportional cu complexitatea operatiunilor si cu riscul respectiv; ¢)fin cont de experienfa acumulati la nivel mondial in operarea aeronavelor, precum si de progresele tehnico-stiintifice; d) se bazeaza pe o evaluare a riscului si sint proportionale cu amploarea si domeniul operafiunii; e)permit s& se ia msuri imediate cu privire la cauzele dovedite ale accidentelor gi incidentelor grave; f) nu impun aeronavelor mentionate la articolul 1 alineatul (2) litera (c) cerinfe care ar fi incompatibile cu obligatiile ce le revin statelor membre in cadrul Organizatiei Aviatiei Civile Internationale; g)iau fn considerare aspectele privind siguranta referitoare la managementul traficului aerian/serviciile de navigatie aeriand. Capitolul VIII AERODROMURI, AEROPORTURI SI HELIPORTURI Articolul 35. Certificarea si exploatarea aerodromutilor (1) Aerodromurile civile pot fi proprietate public sau proprietate privat, deschise ori inchise utilizarii publice, precum $i deschise ori inchise traficului aerian international. (2) Aerodromurile, inclusiv echipamentele acestora, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, deschise publicului si antrenate in operatiuni de transport aerian comercial si activitsfi de lucru aerian pe baz comerciali pot fi operate doar daci au fost inregistrate si certificate de c&tre autoritatea administrativs de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile, daci nu e menfionat altfel expres in lege, si trebuie si corespundi cerinjelor esentiale stabilite in anexa nr.6 la prezentul Cod. (3) Aerodromurile de pe care se efectueazi zboruri internationale, indiferent de condifiile specificate in alineatul (2) al prezentului articol, se 1172.17 20.AOpeatorifatianDoe_ 2016 Hota Aprob Cod, serin docx 42 certificd in mod obligatoriu in conformitate cu cerintele esentiale stabilite in anexa nr.6 la prezentul Cod. (4) Autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviafiei civile inregistreazi toate aerodromurile civile menfionate in alineatul (2) si terenurile pentru decolare/aterizare a aeronavelor usoare si a aparatelor de zbor ultraugoare situate pe teritoriul Republicii Moldova si tine Registrul aerodromurilor/ aeroporturilor civile, heliporturilor si terenurilor pentru decolare/aterizare a aeronavelor usoare si a aparatelor de zbor ultraugoare. Nu sint supuse certificarii, dar se inregistreaza terenurile, in scopuri necomerciale, pentru decolare/aterizare a aeronavelor usoare sau ultrausoare destinate utilizarii in timp de zi dupa regulile de zbor la vedere. (5) Pentru a proteja aerodromurile impotriva activitatilor si evenimentelor din vecinatatea acestora care pot provoca riscuri inacceptabile pentru aeronavele ce folosesc aerodromul, autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile aproba cerinte tehnice si alte acte tehnice subordonate necesare. (©) Autoritatea administrativa de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile limiteaza, suspenda sau revoca certificatul de aerodrom: daca constat& c& aerodromul nu intruneste cerintele de certificare. (7) Toate aeronavele care executé zboruri internationale spre si de pe teritoriul Republicii Moldova trebuie s& decoleze si si aterizeze pe un aeroport international, unde exista servicii de control de frontiera, de vami, serviciu sanitar gi alte servicii de control. Aeronavele pot decola i ateriza de pe alte suprafeje decit un aeroport international, in cazurile de urgenta sau daca sint autorizate de autoritatile competente. (8) Conditiile de utilizare a aerodromurilor/aeroporturilor civile de c&tre aeronayele de stat, precum gi conditiile in care aeronavele civile pot folosi aerodromurile militare vor fi stabilite de Guvern. (9) Cerintele si procedura de certificare a aerodromurilor (aeroporturilor) sint stabilite de Guvern prin reglementéri aeronautice civile si de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatici civile prin documente tehnice subordonate. Articolul 36. Utilizarea infrastructurii aeroportuare (1) Tarifele pentru serviciile aeroportuare sint aprobate de organul central de specialitate din domeniul aviatiei civile in baza metodologiei aprobate de Guvern. Operatorii aeronavelor au obligatia de a achita operatorului aerodromului (aeroportului) taxele pentru utilizarea aerodromului (aeroportului). Operatorul aerodromului (aeroportului) sau reprezentantul sau are dreptul de a retine decolarea oric&rei acronave pind in momentul cind operatorul aeronavei achiti sau prezinti o garantie adecvata de plata, acceptabila pentru operatorul aerodromului (aeroportului), a taxelor aeroportuare gi a altor datorii restante pentru serviciile prestate. 10172.1720-80persori\Taiana\Doe_2016\Hotarie\Aprob_Cod_seran dock “a (2) Scutirile de la achitarea tarifelor prevazute la alineatul (1) si modul de compensare a cheltuielilor legate de prestarea serviciilor aeroportuare pentru zborurile aeronavelor scutite se stabilesc de c&tre Guvern. (3) in cazul in care un aeroport din Republica Moldova este suprainc&rcat sau intimpin’ probleme de capacitate, organul central de specialitate din domeniul aviatiei civile asigura c& alocarea sloturilor orare se efectueazi pe baza principiilor transparentei, neutralitafii si nediscriminarii. Condifiile si modul de alocare a sloturilor orare se aproba de cdtre Guvern. (4) Agentii aeronautici ai Republicii Moldova — prestatorii serviciilor de deservire la sol unor terfe parti au acces liber pe piafa acestor servicii pe toate aeroporturile Republicii Moldova deschise traficului comercial indiferent de volumul traficului. (S) Operatorii aerieni ai Republicii Moldova — utilizatorii aeroporturilor din Republica Moldova deschise traficului comercial, indiferent de volumul traficului, au dreptul s& recurga la deservire la sol proprie. (© Drepturile recunoscute prin alin.(4)-(5) se aplic& prestatorilor de servicii de deservire la sol din tari terfe si operatorilor aerieni din {ari terfe numai in condifii stricte de reciprocitate (in conformitate cu acordul international la care Republica Moldova este parte sau in interes public). (7) Gestionarea infrastructurilor centralizate, utilizate pentru prestarea iciilor de deservire la sol, a céror complexitate, costuri sau impact asupra mediului nu permit diviziunea sau duplicarea acestora, se efectueaz’ de catre operatorul aeroportului sau o alt entitate selectatd in conditiile prezentului Cod, in mod transparent, obiectiv si nediscriminatoriu. Operatorul aerodromului si a infrastructurilor centralizate asigura accesul la acestea a prestatorilor de servicii de deservire la sol sau operatorilor aerieni care recurg la deservire la sol proprie, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. (8) Pentru un aeroport care, din motive de siguranf’, securitate sau anumite constringeri specifice spafiului sau capacitatii disponibile, ce apar, in special, din cauza aglomeratiei si a procentului de utilizare a spatiului, este imposibili deschiderea pice si/sau punerea in aplicare a deserviri la sol proprii ura prevazutd de alin.(4)-(5), poate fi limitat numérul prestatorilor serviciilor de deservire la sol, dar nu la mai putin de doi pentru fiecare categorie de serviciu de deservire la sol — utilizatori ai aeroportului. (9)Dac& numarul prestatorilor de servicii la sol (handling) sau al operatorilor aerieni care recurg la deservire la sol proprie este limitat in conformitate cu alin. (8), organul central de specialitate din domeniul aviatiei civile, la solicitarea operatorul aeroportului, poate impune urmitoarele restrictii (exceptiri de la prevederile prezentului articol): 1) sd limiteze numérul prestatorilor pentru una sau mai multe categorii de servicii de deservire la so} in tot acroportul sau intr-o parte a acestuia; 2) s rezerve pentru un singur furnizor una sau mai multe dintre categoriile de servicii de deservire la sol; 3) 8A rezerve deservirea la sol proprie pentru un numér limitat de utilizatori ai aeroportului pentru categoriile de servicii de deservire la sol; 117217 20.A0peraoe\TaantDoc_ 2016 Hots Apoh Cod serian dock 44 4) si interzic& deservirea la sol proprie sau s& restrictioneze aceasté activitate pentru un singur utilizator al aeroportului, pentru urmatoarele categorii de servicii de deservire la sol: icii la sol (handling) al bagajelor; ici la sol (handling) al combustibilului si uleiului; icii la sol (handling) al mérfurilor si corespondentei, in ceea ce priveste servicii 1a sol (handling)ul fizic al marfurilor si corespondenfei care intra, iese sau este transferata intre terminalul aeroportului si aeronava. (10) Toate restrictiile (exceptirile) impuse in temeiul alineatului (9) se stabilesc pentru o perioada strict determinata si trebuie: a) s& specifice categoria sau categoriile de servicii de deservire la sol pentru care se acordi restrictia si constringerile specifice spatiului sau capacit&tii disponibile care o justificd; b) s& fie fnsotite de un plan de masuri adecvate pentru a depasi aceste constringeri; c) s4 nu depaseasca perioada stabilitA si s nu fie prelungite mai mult decit este necesar. (LL) Prestatorii autorizafi s& ofere servicii de deservire la sol intr-un aeroport in care numérul lor este limitat sint selectati pentru o perioad’ maxima de sapte ani: 1) in cazurile anumitor constringeri specifice spafiului sau capacititii disponibile, de c&tre organismul de gestionare a aeroportului, cu conditia cd acesta cumulativ: a) nu presteaza servicii de deservire la sol similare; b) nu exerciti un control direct sau indirect asupra nici unei intreprinderi care presteazA asemenea servicii; c) nu este implicat in nici o intreprindere de acest fel; ) aconsultat in prealabil utilizatorii aeroportului; 2) in toate celelalte cazuri de catre organul central de specialitate din domeniul aviatiei civile- cu consultarea prealabila a utilizatorilor aeroportului gi operatorului aeroportului. (12) in cazurile in care numarul prestatorilor de servicii de deservire la sol sau al operatorilor aerieni care recurg la deservire la sol proprie este limitat, selectarea acestora are loc in conformitate cu procedura stabilité de organul central de specialitate din domeniul aviatiei civile. AceastA procedura trebuie si Tespecte urmitoarele principii: a) stabilirea, in urma consultarii utilizatorilor aeroportului, a unui caiet de sarcini sau a unor specificafii tehnice; b)criteriile de selectie stabilite in caietul de sarcini sau specificatiile tehnice trebuie si fie pertinente, obiective, transparente si nediscriminatorii; c) posibilitatea includerii in caietul de sarcini sau specificatiile tehnice a obligatiei de furnizare de servicii publice cu privire la aeroporturile care deservesc regiuni care nu sint de interes comercial; \M72.1720.8Operator\Tatana\Doe_2016}HotarirvAprob Cod aeiandocx 45 d) publicitatea cererii de oferte, la care s4 poatd raspunde orice prestator de servicii de deservire la sol interesat. (13) Cel putin unul dintre prestatorii de servicii de deservire la sol autorizafi nu poate si fie controlat direct sau indirect de catre: a) organismul de gestionare a aeroportului; b) un operator aerian care a transportat mai mult de 25% din numarul de pasageri sau din cantitatea de incrcitur’ inregistrat la aeroport in anul anterior celui in care au fost selectafi prestatorii; c) un sau mai multe organisme care controleaz4 sau este controlat direct sau indirect de operatorul aeroportului sau orice asemenea utilizator. (14) in scopul asigurarii unui mediu concurential, operatorul aeroportului este obligat si asigure o modalitate nediscriminatorie a trat&rii utilizatorilor aeroportuari, in conformitate cu bunele practici internationale si cu legislatia concurentiala. Articolul 37. Operatorul de aerodrom/aeroport/heliport (1) Aerodromurile specificate in articolul 35 alineatul (2) din prezentul Cod vor fi administrate de operatori de aerodromuri/aeroporturi/heliporturi certificati in conformitate cu cerintele esentiale din anexa nr.6 la prezentul Cod si reglementarile aeronautice civile. (2) Condiiile si procedura de eliberare, suspendare gi revocare a certificatului de operator de aerodrom/aeroport/heliport se aproba de citre Guvern prin reglement&ri aeronautice civile si de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile prin documente tehnice subordonate (3) Autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile va limita, va suspenda sau va anula certificatul de operator al aerodromului/aeroportului/heliportului daca se descopera cA acesta nu intruneste cerintele esentiale prevazute in alineatul (1). (4) Operatorii de aerodrom/aeroport/heliport se vor asigura ca personalul siu nominalizat corespunde cerintelor stabilite de Guvern si actele normative subordonate pentru a fi acceptat de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatici civile. (5) Statutul de aeroport international se acorda de Guvern, la propunerea organului central de specialitate din domeniul aviatiei civile. (6) Operatorii de aerodrom/aeroport/heliport monitorizeaz& activitatile si evenimentele care pot provoca riscuri inacceptabile pentru siguranta aviafiei in vecinatatea aerodromurilor/aeroporturilor si, in limitele competentelor lor, adoptd masurile de atenuare corespunzatoare. (7) Operatorul aerodromului/aeroportului/heliportului are obligatia de a asigura condifiile prevazute de reglementarile aplicabile privind aterizarea si decolarea in siguranf4 a aeronavelor, securitatea aeronauticd, serviciile necesare aeronavelor la sol, serviciile de pompieri si salvatori, de ambulanta si, dupa caz, a celor de vam, frontiera, fitosanitare, sanitar-veterinare gi alte servicii de control. 72.17 20410pertrhatans\Doe_2016 Hots Apch_Cod, sein doce 46 (8) Operatorul de aerodrom trebuie sa asigure inc&peri necesare si locuri special amenajate, facilititi adecvate si masuri organizatorice necesare pentru efectuarea de citre autorititile competente a controalelor la trecerea frontierei de stat. Articolul 38. Constructia sau reconstructia aerodromurilor/aeroporturilor si obiectelor speciale (1) Constructia sau reconstructia aerodromurilor/aeroporturilor si obiectelor speciale se efectueaz& in conditia avizului autoritatii administrative de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile, prin intermediul ghiseului unic. (2) Orice planuri de constructie sau reconstructie a aerodromurilor/ aeroporturilor vor fi examinate gi avizate de c&tre autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile sub aspectele de asigurare a sigurangei zborurilor, securit&fii aeronautice si securitifii populatiei, de protectie a mediului, precum si de necesitatile de infrastructuri (drumuri si alte c&i terestre de comunicatie, telecomunicatii etc.) care deservesc aeroportul si asigura exploatarea acestuia in conditii de siguranfé gi eficienfi. (3) Termenul pentru examinarea documentelor in vederea avizarii constructiei sau reconstructiei aerodromurilor/aeroporturilor nu poate depasi 90 de zile calendaristice din momentul depunerii pachetului integral de documente de cdtre solicitant. (4) Avizul privind constructia sau reconstructia aerodromurilor isi pierde valabilitatea in cazul in care fntr-un termen de 2 ani de la eliberarea acesteia, solicitantul nu a inceput lucrarile corespunzatoare. (5) Cerintele si procedura de eliberare a avizului privind constructia sau reconstructia aerodromurilor/aeroporturilor se aprobé de c&tre Guvern prin reglementiri aeronautice civile, si de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile prin documente tehnice subordonate. Articolul 39, Amplasarea constructiilor, instalatiilor si echipamentelor in zonele supuse servitutilor de aeronautica (1) fn zonele supuse servitutilor de aeronautici civil’ aferente aerodromurilor si amplasarii echipamentelor de navigafie aeriana se interzice amplasarea de noi construcfii, instalafii, obiecte, sisteme ingineresti sau de comunicafie sau efectuarea lucrarilor la acestea fara avizul prealabil eliberat de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviafiei civile, prin intermediul ghiseului unic. (2) Limitele si atributele specifice zonelor supuse servitutilor aeronautice se stabilesc in conformitate cu prevederile reglementarilor aeronautice civile. (3) Procedura si modul de eliberare a avizului pentru amplasarea constructiilor, instalatiilor si echipamentelor se stabilesc in reglementirile aeronautice civile aprobate de Guyer si in documente tehnice subordonate 1N172.17204\Opertoiatana\Doe_2016 Hoar prob Cod seri doce 47 aprobate de autoritatea administrativa de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile. (4) Termenul de examinare si eliberare a avizului nu poate depisi 30 de zile calendaristice din momentul depunerii pachetului integral de documente de cAtre solicitant. (6) Fumizorii de servicii de navigafie acriand asiguré. monitorizarea amplasirii constructiilor, instalafiilor si echipamentelor pe tot teritoriul Republicii Moldova, cu excepfia zonelor aflate in responsabilitatea operatorilor aerodromurilor/aeroporturilor. © Proprietarii constructiilor, instalatiilor si a altor obiecte care prezint& un pericol pentru siguranta zborurilor aeronavelor civile trebuie si plaseze pe acestea, pe cont propriu, marcaje si semnalizri in conformitate cu reglementarile aeronautice civile. Capitolul IX MANAGEMENTUL TRAFICULUI AERIAN SI SERVICIILE DE NAVIGATIE AERIANA Articolul 40. Managementul traficului aerian si serviciile de navigatie aeriana (A). Serviciile de navigatie aeriand in spafiul aerian al Republicii Moldova sint asigurate de furnizori certificati si desemnati de autoritatea administrativa de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatici civile. (2) Entitatea abilitat cu functii de management al traficului aerian in spatiul aerian al Republicii Moldova este desemnata de autoritatea administrativa de implementare gi realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile. 3) Realizarea functiilor de management al traficului aerian si furnizarea serviciilor de navigatie aeriané trebuie asigurate in conformitate cu cerintele esentiale continute in anexa nr.5 la prezentul Cod. (4) Cerintele si procedura de certificare a furnizorilor de servicii de navigatie aeriand sint stabilite prin reglementéri aeronautice civile aprobate de Guvern si documente tehnice subordonate aprobate de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile. (5) Marimea tarifelor pentru serviciile de navigatie aeriani se aproba de organul central de specialitate din domeniul aviatiei civile in conformitate cu Metodologia aprobat de Guvern si asigura recuperarea completa a cheltuielilor legate de furnizarea acestor servicii. Aeronavele care survoleaza teritoriul Republicii Moldova au obligatia achitarii tarifelor pentru serviciile de navigatie aeriana. Furnizorul de servicii de navigatie este in drept sa interzicé decolarea oricdrei aeronave pind cind operatorul aeronavei nu va achita tariful pentru serviciile de navigatie aeriand si datoriile la serviciile prestate. (© Scutirile de 1a achitarea tarifelor prevazute la alineatul (5) si modul de compensare a cheltuielilor legate de prestarea serviciilor de navigatie aeriand pentru zborurile aeronavelor scutite se stabilesc de c&tre Guvern. 172.1720 Operator Taana\Doe_ 2016 HotarisvAprob_Cod_acian doce 48 Capitolul X MANAGEMENTUL SIGURANTEI ZBORURILOR Articolul 41. Programul national de sigurangé (1) Programul national de siguranti reprezint& un sistem de management in domeniul reglementarii si gestionarii siguranfei in aviatia civila la nivel de stat. Acesta stabileste cadrul de reglementare necesar pentru elaborarea si aprobarea strategiilor si politicilor in domeniul siguranfei, precum si pentru stabilirea, aprobarea si monitorizarea unui nivel acceptabil de siguranta la nivel national, adoptind 0 strategie proactiva de imbundtifire continui a performantelor de siguranté in aviatia civila. (2) Programul nafional de siguranté in aviatia civila se elaboreaza de c&tre autoritatea administrativa de implementare $i realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile, se promoveaz de citre organul central de specialitate din domeniul aviafiei civile si se aproba de citre Guvern. (3) Programul national de siguranté in aviafia civila include urmitoarele componente: a) politica si obiectivele in domeniul siguranfei la nivel nafional; b) managementul riscului aferent siguranfei la nivel national; c) asigurarea siguranfei aviay le 1a nivel nafional; d) promovarea siguranfei aviatiei civile la nivel national. @) Autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile va intreprinde misurile necesare pentru implementarea Programului national de siguranf’, prin aprobarea actelor tehnico-normative corespunzatoare. (5) fn vederea informarii publicului cu privire 1a nivelul general de sigurant, organul central de specialitate din domeniul aviatiei civile va publica anual o analiz4 a siguranjei zborurilor. Aceast analiza trebuie si fie cit se poate de clar& si exhaustiva, specificind existenfa unor riscuri sporite de siguranti. Analiza nu prevede dezvaluirea surselor de informare. Articolul 42, Sistemul de management al siguranfei (1) Pentru gestionarea siguranfei tuturor serviciilor furnizate, pericolelor si riscurilor de siguranfi aferente activitiilor desfgurate, agenfii aeronautici au obligatia de a stabili, de a implementa si de a menfine un sistem de management al siguranfei la nivel de organizatie, in functie de volumul, natura si complexitatea activititilor autorizate/certificate de autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile. (2) Sistemul de management al siguranfei va include cel putin: a) un proces de identificare a pericolelor de siguranj actuale si potentiale, precum si de evaluare a riscurilor aferente; b) un proces de stabilire si implementare a actiunilor de remediere in scopul de a menfine un nivel acceptabil de siguranti; ©) un proces de monitorizare continua si evaluare regulat a eficientei activitatilor de management al sigurantei; 1721720 Operant Doe 216A, Co. sri dock 9 4) un proces corespunzator de colectare, analiza, protectie si diseminare a informatiei referitoare la siguranja zborurilor. (3) Agentii aeronautici si conducdtorii responsabili nominalizafi in cadrul acestora, precum si utilizatorii aeronavelor si aparatelor de zbor usoare si ultraugoare poarti raspundere pentru asigurarea siguranfei zborurilor si respectarea prevederilor actelor normative aplicabile in partea obligatiilor si cerinfelor ce le revin. Articolul 43. Securitate aeronautica Masurile pentru protectia aviatiei civile impotriva actelor de interventie ilicit& se stabilesc de Legea privind securitatea aeronautica. Articolul 44, Facilitati aeronautice (1) Facilititile aeronautice se realizeaz in conformitate cu procedurile, standardele si practicile recomandate, emise de organizatiile internationale de aviafie civila la care Republica Moldova este parte. (2) Agentii aeronautici si autoritafile administrafiei publice implicate au obligatia s& asigure conditiile pentru implementarea si asigurarea functionarii sistemului de facilitafi aeronautice. 3) Simplificarea formalititilor legate de transportul aerian nu trebuie s& afecteze in nici un fel misurile necesare mentinerii securitatii aeronautice, controlului la trecerea frontierei de stat si evitirii importului si exportului de mirfuri interzise. (4) in scopul inlesnirii si accelerdrii transporturilor aeriene si al evitérii fntirzierilor nejustificate ale aeronavelor, echipajelor, pasagerilor si marfurilor, autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile propune organului central de specialitate din domeniul aviatici civile pentru aprobare de c&tre Guver Programul national de facilitare a transporturilor aeriene care va confine prevederi speciale de simplificare a formalititilor legate de controlul frontierei, vamal, sanitar si a altor formalitati. Articolul 45. Cautarea si salvarea aeronavelor civile (1) in spatiul aerian nafional, precum si pe teritoriul Republicii Moldova, operatiunile de c&utare si salvare a aeronavelor civile aflate in primejdie si a supraviefuitorilor unui accident de aviatie se realizeazi in modul stabilit de Guvern. (2) Organul central de specialitate din domeniul aviatiei civile este autoritatea de stat pentru reglementarea i organizarea activitatilor de cdutare si salvare. (3) Asistenfa de cdutare si de salvare se acorda tuturor aeronavelor civile si supravietuitorilor unui accident de aviafie. (4) Toate autoritatile publice, precum si persoanele fizice si juridice solicitate au obligafia de a acorda asistenté in cazul operatiunilor de c&utare si de salvare, urmirindu-se prioritar salvarea vietilor omenesti, precum si prevenirea 1172.17.20 6Operaon\Tatiana\Doe_2016\Hotarr\Aprob_Codnerian docx 50 amplificérii daunelor si conservarea dovezilor esentiale pentru anchetarea adecvati a accidentelor. Articolul 46. Prevederi generale (1) Organul central de specialitate din domeniul aviafiei civile este autoritatea de stat pentru reglementarea si organizarea investigirii tehnice a accidentelor si a incidentelor din aviafia civilé, precum si de organizarea sistemului de raportare obligatorie si voluntara a evenimentelor de aviatie. (2) Desfagurarea activitatilor privind investigatia tehnic& a incidentelor si a accidentelor din aviatia civila se face in conformitate cu Legea cu privire la investigafia accidentelor si incidentelor in transporturi. @) Organul central de specialitate din domeniul aviatiei civile emite reglementri specifice cu privire la investigarea incidentelor si accidentelor de aviatie civilé, precum si raportarea, colectarea, prelucrarea si arhivarea informatiilor referitoare la evenimentele de aviatie civila, in conformitate cu recomandarile organizatiilor internationale de aviatie civil. Articolul 47. Raspundere (1) fnedlcarea prevederilor prezentului Cod si a documentelor de implementare a acestuia atrage, dup caz, rispunderea disciplinara, civilé, contraventionala sau penal a persoanelor fizice sau juridice vinovate. (2) Survenirea rispunderii menfionate a alineatul (1) nu degreveazi de obligatia lichidirii incdlcirilor depistate. Acestea urmeaz s& fie lichidate in termen de o lund dac& autoritatea administrativa de implementare si realizare a politicilor in domeniul aviatiei civile nu a stabilit un alt termen, cu notificarea obligatorie a acesteia despre lichidare. (3) Raspunderea pentru comiterea actelor de interventie ilicita impotriva aviatiei civile se stabileste conform legislatiei in vigoare. (4) Raspunderea pentru daunele provocate in cazul transporturilor aeriene in spafiul aerian al Republicii Moldova se stabileste conform conventiilor internationale la care Republica Moldova este parte, precum si legislatiei in vigoare. (5) Persoanele fizice si juridice a cAror activitate este legata de utilizarea spatiului aerian al Republicii Moldova, de proiectarea, fabricarea, reparatia si exploatarea tehnicii aeronautice si a aerodromurilor (aeroporturilor), de furnizarea serviciilor de trafic aerian, de asigurarea siguranfei zborurilor si securitatii aeronautice, de efectuarea altor activitati in domeniul aviatiei civile pe teritoriul Republicii Moldova, precum si de administrarea si supravegherea acestora poartd rispundere pentru inc&lcarea prevederilor prezentei legi conform legislatiei in vigoare. 172.17.20.6Operator\Taiana\Doe_2016otris\Aprob_Corl sean docx 1 Capitolul XI DISPOZITI FINALE SI TRANZITORUL Articolul 48. Tratatele internationale Dac& un tratat international la care Republica Moldova este parte stabileste alte prevederi decit cele cuprinse in prezentul Cod, se aplicd prevederile tratatului international. Articolul 49, Intrarea in vigoare Prezentul Cod intra in vigoare la expirarea a 12 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Articolul 50. indatoririle Guvernului Guvernul, pind la intrarea in vigoare a prezentului Cod: va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislatiei in vigoare in concordant cu prezenta lege; va aduce propriile acte normative in concordant cu prezenta lege; va asigura modificarea sau abrogarea de cdtre organele centrale de specialitate si departamente a actelor lor normative ce contravin prezentei legi; va elabora si va aproba, in baza prezentei legi, actele normative subordonate. Articolul 51. Actele care se abrogit La data intrarii in vigoare a prezentului Cod se abrogé Legea aviatiei civile nr. 1237-XIII din 9 iulie 1997 (republicat& in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98-99, art. 292), cu modific&rile si completirile ulterioare. Presedintele Parlamentului 172.1720 AOperatoniTatians\Doc_2016¥HotarieAprob Cod. serandock 2 Anexa nr. 1 la Codul aerian al Republicii Moldova CERINTE ESENTIALE DE NAVIGABILITATE I. Integritatea produsului 1. Integritatea produsului trebuie sa fie asigurat pentru toate conditiile de zbor anticipate pe durata operationalé a aeronavei. Conformarea cu toate cerintele trebuie si fie demonstrate prin evaluari sau analize sustinute, dup’ caz, de teste. 2. Structuri si materiale: integritatea structurii trebuie sa fie asigurat in interiorul anvelopei operationale a aeronavei si suficient in exteriorul acesteia, inclusiy in sistemul siu de propulsie, si trebuie s& fie mentinut& pe toati durata operational a aeronavei. 1) Toate piesele aeronavei a c&ror cedare ar putea reduce integritatea structuralé trebuie s& indeplineascd urmitoarele conditii, fari deformari sau cediri periculoase. Acestea cuprind toate elementele de mas semnificativa si mijloacele lor de sigurantare. a) Trebuie avute in yedere toate combinatiile de sarcini ce pot surveni in interiorul si suficient dincolo de domeniul maselor, centrul de greutate, anvelopa operational gi durata operational a aeronavei. Aceasta include sarcinile datorate tafalelor, manevrelor, presurizarii, suprafetelor mobile, sistemelor de comanda si de propulsie, atit fn zbor, cit si la sol. b) Se iau in considerare si sarcinile, si cedirile posibile provocate de aterizarile sau amerizarile de urgent’. c) Efectele dinamice trebuie s& fie acoperite de rispunsul structural la aceste sarcini. 2) Aeronava trebuie sé fie scutita de orice instabilitate aeroelastic’ sau vibratii excesive. 3) Procesele de fabricatie si materialele utilizate la construirea unei aeronave trebuie si conduc la proprietati structurale cunoscute si reproductibile. Orice modificare in performantele unui material legate de mediul operational trebuie justificata. 4) Efectele incarcarii ciclice, degradarea mediului, daunele accidentale sau care au © surs& discreta nu trebuie s& reducd integritatea structural sub un nivel acceptabil de rezistent4 reziduala. Se difuzeaz4 toate instructiunile necesare pentru asigurarea continuitatii navigabilititii in acest sens. 3. Propulsia: integritatea sistemului de propulsie (si anume motorul si, dupi caz, elicea) trebuie s4 fie demonstrat in interiorul anvelopei operationale a sistemului de propulsie si suficient in exteriorul acesteia si trebuie mentinutd pe toata durata operationala a sistemului de propulsie. 172.1720.80peratorTatians\Doe_ 2016 otri\Aprob_Cof_seran docx 3 1) Sistemul de propulsie trebuie sé produc8, in limitete declarate, tractiunea sau puterea solicitati in toate conditiile de zbor, luindu-se in considerare efectele si condifiile de mediu. 2) Procesul de fabricatie $i materialele utilizate 1a construirea sistemului de propulsie trebuie si conduc’ la un comportament structural cunoscut si reproductibil. Orice modificare in performantele unui material legate de mediul operational trebuie justificati. 3) Efectele incarcirii ciclice, degradarea de mediu si operational, precum si posibilele cedari ulterioare ale unor piese nu trebuie si reducd integritatea sistemului de propulsie sub nivelele acceptabile. Se difuzeazii toate instructiunile necesare pentru asigurarea continuitafii navigabilitétii in acest sens. 4) Se difuzeaz4 toate instructiunile, informatiile si cerinfele necesare pentru ca interfaja dintre sistemul de propulsie si aeronava si fie sigur i corecti. 4, Sisteme si echipamente 1) Aeronava nu trebuie s& prezinte caracteristici sau detalii de conceptie pe care experienfa le-a demonstrat a fi periculoase. 2) Aeronava, inclusiv sistemele, echipamentele si dispozitivele cerute pentru certificarea de tip sau de normele de operare, trebuie si functioneze tn orice conditii de operare previzibile, asa cum a fost prevazut in configuratia operational a aeronavei si dincolo de aceasta, acordindu-se atenfia cuvenit& mediului operational al sistemului, echipamentului sau dispozitivului. Alte sisteme, echipamente sau dispozitive care nu sint cerute de certificarea de tip sau de normele de operare fie c& functioneaz in mod corespunzator, fie nu, nu trebuie si diminueze siguranta si si compromita functionarea corespunzatoare a oricirui alt sistem, echipament sau dispozitiv. Sistemele, echipamentele si dispozitivele trebuie s& fie operabile fra ca acest lucru s& necesite o indemfnare sau o fort exceptionale. 3) Sistemele, echipamentele si dispozitivele asociate ale aeronavei, analizate atit separat, cit si in relafie intre ele, trebuie s& fie proiectate in asa fel fncit si nu se ajungi la o situatie dezastruoasa de cedare din cauza unei singure cedari, nedemonstrat’ ca find extrem de improbabila, si trebuie s& existe 0 relatie invers& intre probabilitatea unei situafii de cedare si gravitatea efectului su asupra aeronavei si a ocupantilor acesteia, Referitor la criteriul de cedare unicé de mai sus, se admite c& trebuie s& se tin cont de mirimea si de configuratia global a aeronavei si c& astfel se previne aplicarea acestui criteriu de cedare unici la anumite piese si sisteme ale elicopterelor si avioanelor mici. 4) Informatiile necesare pentru efectuarea in siguranfi a zborului si informatiile referitoare la condifiile de nesiguran{a trebuie si fie puse la dispozifia echipajului sau, dupa caz, a personalului de intrefinere, intr-un mod clar, coerent si lipsit de ambiguitate. Sistemele, echipamentele si comenzile, inclusiv semnalizarile si anunturile, trebuie s fie proiectate $i amplasate in asa fel incit s& reduc la minimum erorile care pot contribui la crearea de riscuri. |\172.1120 6Operston\Tatina\Doc. 2016\otrs\Aprob Cod seran doce s4 5) Trebuie luate misuri de precaujie din faza de proiectare pentru a diminua riscurile care ar putea rezulta pentru aeronava si ocupanfii acesteia, din cauza unor ameninféri rezonabil previzibile, atit tn interiorul, cit si in exteriorul aeronavei, inclusiv protectia impotriva riscului unei cedari semnificative sau al unei ruperi a vreunui dispozitiv al aeronavei. 5. Continuitatea navigabiliti 1) Trebuie elaborate instructiuni referitoare la continuitatea navigabilitStii care s& asigure c& standardul de navigabilitate al certificarii de tip este menginut pe toat’ durata operational a aeronavei. 2) Trebuie prevazute mijloacele care si permit inspectia, reglarea, lubrifierea, scoaterea sau inlocuirea de piese si echipamente, in masura fn care este necesar pentra continuitatea navigabilitatii. 3) Instructiunile referitoare 1a continuitatea navigabilitifii trebuie si se prezinte sub forma unui manual sau a mai multe manuale, dup caz, in functie de volumul informatiilor care trebuie fumizate. Manualele trebuie si contin’ instructiuni de intretinere si de reparatie, informafii privind asistenta tehnic’, procedurile de remediere a defectelor si de inspectie, intr-o forma care sa fie usor de utilizat. 4) Instructiunile referitoare 1a continuitatea navigabilititii trebuie si confind restrictiile de navigabilitate care precizeazi toate termenele de inlocuire obligatorii, intervalele de inspectie obligatorii si procedurile de inspectie obligatorii aferente. IL. Aspectele de navigabilitate legate de operarea produsului 6. Trebuie si se demonstreze ca au fost luate in considerare urmatoarele clemente pentru a se asigura un nivel de siguranfa satisfac&tor pentru persoanele aflate la bordul aeronavei sau la sol in timpul operarii produsutui: 1) trebuie stabilite tipurile de operare pentru care aeronava a fost aprobata, precum si restrictiile si informatiile necesare pentru a se asigura operarea in siguranfa, inclusiv limitarile de mediu si de performanté; 2) aeronava trebuie si fie controlabila si manevrabilé in siguranti in toate conditiile de operare previzibile, inclusiv ca urmare a cedarii unuia sau, dupa caz, a mai multe sisteme de propulsie. Trebuie s& se acorde atentia cuvenit& unor aspecte cum ar fi forfa pilotului, mediul cabinei de pilotaj, volumul de lucru al pilotului si alte aspecte privind factorul uman, precum si faza de zbor si durata acesteia; 3) trebuie si existe posibilitatea unei tranzitii usoare de la o fazi de zbor la alta fara a fi nevoie, in materie de pilotaj, de o indeminare, vigilenta, forta sau volum de munci exceptionale in orice condifie de operare probabil; 4) aeronava trebuie si prezinte gradul de stabilitate necesar pentru ca exigenfele impuse pilotului s4 nu fie excesive, luind in considerare faza de zbor si durata sa; 5) trebuie stabilite proceduri pentru condifiile de operare normal, de cedare si de urgent; 11721720 operate 2016Hoer Agoh_ Coser dot