Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea colar..

NORME DE TEHNOREDACTARE A PROIECTULUI

CERINE OBLIGATORII ce trebuie respectate


Proiectul se tehnoredacteaza folosind editorul WORD 2003 / 2007 cu caractere roma nes ti
(utiliza nd diacritice); nu se accept lucrri fr semne diacritice;
Proiectul se scrie pe ha rtie alba , format A4, dimensiunea 210 x 297 mm, pe o singura parte a
ha rtiei;
Proiectul se redacteaza computerizat;
Temele proiectelor vor fi diferite de la an la an; temele proiectelor trebuie sa se ncadreze
obligatoriu n curriculumul pentru calificarea respectiva s i sa se raporteze ntr-un mod direct s i
transparent la Standardul de Prega tire Profesionala corespunza tor; competentele clar precizate
vor fi specificate n Fis a de evaluare; n catedra tehnica se tine evidenta temelor s i a
ndruma torilor de proiect pentru a avea proiecte originale; (sa nu fie identice la aceeas i calificare
s i nici la califica ri diferite sau f. asema na toare).
Fiecare candidat si elaboreaza singur proiectul (proiectele sunt ntocmite individual) ata t partea
practica , ca t s i partea scrisa tehnoredactata a proiectului;
Initializarea paginii:
Ha rtie A 4; tip portret
Margini de 2,5 cm peste tot (sus, jos, sta nga, dreapta);
Font: Times New Roman 12, iar pentru titluri 14, iar pentru titluri de capitole 16;
La un ra nd;
Spatiere normala (100 %) ntre litere / cuvinte;
Pentru text se va respecta alinierea sta nga-dreapta,
Titlurile vor fi centrate la mijlocul ra ndului, cu majuscule, numerotate s i cu bold
(ngros ate); se vor la sa doua ra nduri albe nainte s i dupa titluri;
Numa rul de pagina va fi plasat n partea dreapta n partea de jos a paginii;
Se listeaza pe ha rtie de xerox, pe o singura parte;
Cuprinsul se va pune la nceputul proiectului s i va fi indicat numa rul paginii la care se ga ses te
capitolul, subcapitolul, paragraful respectiv;
Proiectul va fi mpa rtit n capitole, subcapitole, paragrafe, cuprins s i va respecta structura impusa :
o Pagina de titlu cu: datele de identificare ale s colii, ale candidatului, ale ndruma torului
de proiect, anul de absolvire, calificarea profesionala , n conformitate cu Nomenclatorul
califica rilor profesionale pentru care se asigura prega tirea prin nva tama ntul
preuniversitar n vigoare;
o cuprinsul;
o Argumentul: 1-1 pagini, care sintetizeaza aspectele teoretice s i pe cele practice pe care
le abordeaza , n relatie directa cu utilitatea pentru calificarea respectiva ;
o Coninutul propriu-zis, structurat astfel nca t sa puna n valoare scopul s i obiectivele
proiectului, problemele solutionate, perspectiva personala a candidatului n abordarea
temei, precum s i utilitatea practic-aplicativa a solutiilor ga site de ca tre candidat;
o Bibliografia;
o Anexele: desene, schite, determina ri de laborator, experimente, observarea s i analiza
unor secvente din procesul tehnologic, ma sura ri, prelucra ri statistice, elemente de
proiectare, elaborarea documentatiilor etc.
Se admite utilizarea majusculelor la scrierea titlurilor, fontul 14, evidentierea anumitor cuvinte cu
Bold;
Textul care explica fotografia, desenul, figura trebuie sa fie sub acesta.
In proiect se admite abrevierea combinatiilor de cuvinte, cuvintelor compuse, cuvintele frecvent
folosite, dar numai n conformitate cu regulile lingvistice s i cu conditia ca ele sa nu ngreuieze
citirea textului s i sa nu produca ambiguita ti.

1
Imprimarea proiectului pe ha rtie trebuie sa fie calitativa (literele, semnele, formulele, figurile
trebuie sa aiba aceeas i intensitate pe parcursul ra ndului, paginii, lucra rii n ansamblu, indicii
formulelor lizibili), astfel ca sa asigure reproducerea clara a acesteia prin xerografie.
Se recomanda a tipa ri proiectul la imprimanta laser;
In proiect nu se admite nsemna ri, corectii, contura ri de litere, s tersa turi, pete, ada uga ri la pagina
etc.;
Toate paginile proiectului, inclusiv cele care contin fotografii, figuri, anexe se numeroteaza n
ordinea obis nuita ncepa nd cu foaia de titlu s i termina nd cu ultima pagina fa ra a admite lipsa
acestora sau repetarea lor (gen 9a, 9b); numa rul se pune pe ca mpul din dreapta al paginii jos;
(prima pagina se considera foaia de titlu;
Desenele se insereaza , de regula , n text cu trimiteri n cadrul textului la figurile respective; fiecare
figura va fi numerotata , va avea un titlu s i o legenda a simbolurilor utilizate n desen (imagine);
Tabelele se insereaza , de regula , n text cu trimiteri n cadrul textului la tabelele respective; fiecare
tabel va fi numerotat s i va avea un titlu;
Daca proiectul contine s i Anexe, acestea se vor amplasa la sfa rs itul proiectului, vor avea un titlu,
explicatii, vor fi numerotate s i cu trimiteri din text la numa rul anexei;
Fiecare proiect trebuie sa contina Norme de Sa na tate s i Securitate n Munca s i Norme de
Prevenire s i Stingere a Incendiilor specifice temei proiectului;
Proiectul va fi legat, contra cost, de ca tre s coala ;
Fiecare proiect va contine s i Fis a tip de evaluare a proiectului; Indruma torii de proiect si asuma
responsabilitatea pentru evaluarea s i pentru observatiile consemnate n Fis a de evaluare. Partea I
a fis ei de evaluare este completata clar, concis, complet s i ritmic, conform planului adoptat ; sunt
consemnate n Partea I a Fis ei de evaluare a proiectului, cele 5 nta lniri ntre candidat s i prof.
ndruma tor; Aprecierea calita tii activita tii s i proiectului (pa rtile II s i III ale fis ei de evaluare) este
nsotita de observatii consistente;
Proiectul nu va depa s i numa rul maxim de pagini indicat de ndruma tor, pentru nivel 2, respectiv 3
de calificare, dar va acoperi n ntregime tema proiectului;
Fiecare candidat va realiza o colaborare permanenta cu ndruma torul de proiect, va avea
minimum 5 nta lniri de lucru s i va respecta observatiile fa cute pa na ca nd va prezenta forma finala
a proiectului;
Pentru prezentarea / sustinerea proiectului de regula , se utilizeaza prezenta ri pe calculator n
Power Point;
n acelai timp cu predarea proiectului la secretariatul colii, fiecare candidat va depune la
ndrumtorul de proiect i CD / DVD cu coninutul integral al proiectului i fiierul
coninnd prezentarea Power Point a proiectului, n scopul constituirii unei colecii de
modele, exemple de bun practic i postarea lor pe site-ul colii;

EXPLICAII SUPLIMENTARE

Bibliografia se plaseaza la sfa rs itul proiectului, preciza ndu-se numele s i prenumele autorului /
autorilor, titlul lucra rii / ca rtii / revistei, editura, localitatea, anul aparitiei, numerele de pagini
consultate; titlurile bibliografice se scriu n ordinea alfabetica a numelor autorilor, numerota ndu-
se cu cifre arabe urmate de punct;
Datele bibliografice s i cita rile se completeaza n conformitate cu Standardele nationale referitoare
la biblioteconomie, informare, documentare;
In listele de referinte bibliografice, situate la sfa rs itul textului tezei, referintele sunt prezentate
ntr-o succesiune numerica , corespunza toare ordinii cita rilor n text, sau n ordinea alfabetica a
primului element;
Citarea, forma scurta a referintei inserata n text ntre paranteze pa trate, permite identificarea
publicatiei din care s-a extras citatul sau ideea comentata etc. s i indicarea localiza rii n cadrul
publicatiei sursa . Citarea trebuie sa contina suficiente elemente care sa asigure corespondenta
exacta ntre citare s i referinta bibliografica a documentului identificat;
Numerele, prezentate sub forma de indici ntre paranteze pa trate, inserate n text, trimit la
document n ordinea n care ele sunt citate pentru prima data . Cita rile urma toare primesc acelas i
numa r ca s i prima citare. Daca sunt citate numai anumite pa rti ale unui document, dupa numa rul
respectiv poate fi data s i paginatia, de exemplu [8, p. 231].

2
In cazul n care lista referintelor bibliografice este n ordinea alfabetica a primului element, s i ea
cuprinde mai multe documente ale aceluias i autor diferentierea dintre ele se face prin
introducerea unor elemente suplimentare (anul de publicare, editia etc.), daca autorul are mai
multe lucra ri apa rute n acelas i an, se mai adauga o litera (a, b, c etc.), diferentierea se face ata t n
lista de referinte bibliografice ca t s i n citare pentru a asigura corespondenta exacta ntre citare s i
referinta. De exemplu, AUBREY (1973a).
Fiecare element al referintei bibliografice trebuie clar separat de elementul urma tor printr-un
semn de punctuatie (punct, liniuta etc.);
Partea din nume prezentata prima sa fie cea care da intrarea n catalogul de biblioteca ,
bibliografie, repertorii etc.; prenumele s i alte elemente secundare se noteaza dupa nume. Toate
numele trebuie reproduse n ordinea n care apar n sursa de informare; daca sunt mai mult de
trei nume, celelalte nume pot fi omise, omisiunea evidentiindu-se prin ada ugarea abrevierii et.
al.;
Anul publica rii se noteaza cu cifre arabe;
Bibliografie (ordonata alfabetic, minim 5 lucra ri, cel putin 2 din ultimii 7 ani, Bibliografia web (site
de pe Internet) se trece separat);
Afis ati semnul de copyright: - sub poze ada ugati informatii despre detina torul copyrightului(anul
primei aparitii, numele detina torului dreptului de autor); Exemplu: 2013 Company/Persons
Name;
Proiectul trebuie sa respecte Legea dreptului de autor;
Dupa sustinerea publica , dreptul de copyright asupra proiectului revine unitii colare ..
un proiect dovedit plagiat atrage anularea actelor de studii sau eliminarea din examen;
recomanda m ca ultima pagina semnarea de ca tre fiecare candidat a unei declaratii n acest sens;

Semnturile ndrumtorilor de proiecte


Nume si prenume Semntura