Sunteți pe pagina 1din 9

ANEXA - BREVIAR DE CALCUL SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

1. STANDARDE SI NORMATIVE

La elaborarea breviarului s-au avut in vedere si respectat prevederile urmatoarelor standarde si normative
in vigoare :
NP 133/1-2013 - Sisteme de alimentare cu apa a localitatilor. Prevederi generale privind proiectarea sistemelor de alimentare
cu apa;
SR 1343-1:2006 - Alimentari cu apa - Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati
urbane si rurale
SR 4163-1:1995 - Alimentari cu apa - Retele de distributie - Prescriptii fundamentale de proiectare
SR 4163-2:1996 - Alimentari cu apa - Retele de distributie - Prescriptii de calcul
SR 6819:1997 - Alimentari cu apa - Aductiuni - Prescriptii de proiectare si de executie
STAS 4165:1988 - Alimentari cu apa - Rezervoare de beton armat si beton precomprimat - Prescriptii
generale

STAS 1629-2:1996 - Alimentarea cu apa. Captarea apelor subterane prin puturi.Prescriptii de proiectare.Prescriptii

STAS 1478-90 - Instalatii sanitare -Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale - Prescriptii
fundamentale de proiectare
GP 106:2004 - Ghid de proiectare,executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa
si canalizare in mediul rural;
P 118-2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor;
SR 10898:2005 - Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie;

2. DATE DE BAZA PENTRU INTOCMIREA BREVIARULUI DE CALCUL

TABELUL 1

Nr. Categorie consumatori U.M. Cantitate


Crt.
actual final
0 1 2 3 4
1. Consumatori care utilizeaza apa pentru nevoi gospodaresti (N g)
1.1 Populatie locuitori 895 1715
Animale
- bovine capete 205 410
- ovine/caprine capete 806 1611
1.2 - porcine capete 335 670
- pasari (gaini, fazani,curci) capete 5250 10500
-cabaline capete 11 21
- gaste-rate capete 1250 2500
2. Consumatori publici (Np)
-scoli primare buc. 1 1
- numar de locuri loc 230 230
- numar de angajati pers. 18 18
-gradinite buc. 1 1
- numar de locuri loc 60 60
- numar de angajati pers. 3 3
-camin cultural buc. 1 1
- numar de locuri loc 180 180
- numar de angajati pers. 1 1
-dispensar si cabinete UMANE buc. 1 1
-numar paturi pat 1 1
-numar angajati pers. 3 3
-dispensar si cabinete VETERINARE buc. 1 1
- numar de angajati pers. 2 2
-primarie buc. 1 1
- numar de angajati pers. 32 32
2.1 -oficiu postal buc. 1 1
- numar de angajati pers. 3 3
-biblioteca buc. 1 1
- numar de vizitatori pers. 7 7
- numar de angajati pers. 1 1
- magazine mici, baruri si bufete buc. 8 8
- numar clienti pers. 150 150
- numar de angajati pers. 21 21
-biserici buc. 2 2
-numar persoane pers. 250 250
-politie buc. 1 1
-numar angajati pers. 2 2
-service auto buc. 1 1
-numar clienti pers. 10 10
-numar angajati pers. 5 5

1
3. Consumatori care utilizeaza apa pentru industrie (Ni)
S.A. SPICUL buc. 1 1
-numar angajati pers 20 20
FERMA NATUR HOF S.R.L. buc. 1 1
-numar angajati pers 7 7
3.1
S.C. ELGED S.R.L. buc. 1 1
-numar angajati pers 11 11
S.C. GELUX S.R.L. buc. 1 1
-numar angajati pers 9 9

Nota 1 - Valorile privind tipul si numarul consumatorilor specificati in Tabelul 1 au fost furnizati de reprezentatii beneficiarului
investitiei. Reprezentantii beneficiarului sunt direct raspunzatori de corectitudinea datelor furnizate, proiectantul fiind absolvit de orice
vina in cazul eventualelor neconcordante intre situatia actuala si datele transmise .

3. NECESARUL DE APA

Conform STAS 1343-1:2006, necesarul de apa este definit ca suma cantitatilor de apa livrate loco bransament tuturor beneficarilor/
utilizatorilor.
3.1 Debitele caracteristice ale necesarului de apa
Exista variatii orare, zilnice, saptamanale si anuale in utilizarea apei; pentru a tine cont de aceste variatii se utilizeaza urmatoarele
debite caracteristice:

a) Debitul mediu zilnic - notat Q zi.med.;aceasta reprezinta media volumelor de apa utilizate zilnic in decursul
unui an,in mc/zi si se calculeaza cu formula :

Q Vol . an 1 n m

zi . med . = 365 =1000 x [ N ( i ) xq s ( i ) ] ,unde :


k =1 i=1

Vol. an - volumul total de apa consumat intr-un an


N(i) - numarul de consumatori de o anumita categorie
qs (i) - este debitul specific ; cantitatea de apa necesara unui anumit tip consumator de apa
exprimata in [l/consumator,zi]

b)Debitul zilnic maxim - notat Q zi.max. ;acesta reprezinta volumul de apa utilizat in ziua cu consum maxim in
decursul unui an masurat in mc/zi si se calculeaza cu formula :

Q 1 n m

zi . max. = 1000 x [ N (i ) xq s (i ) xK zi ] , unde :


k=1 i=1
- au aceeasi semnificatie ca si la punctul a)
N(i),qs (i)
Kzi - este coeficient de variatie zilnica;se exprima sub forma abaterii valorii consumului zilnic
fata de medie - adimensional; valorile acestuia se adopta astfel
- valorile acestuia se adopta confom STAS 1343-1:2006,Tabelul 1, pentru
populatie si consumatori publici
c)Debitul orar maxim - notat Q or.max. ;reprezinta valoarea maxima a consumului orar din ziua (zilele)de
consum maxim exprimat in mc/h

Q 1 1 n m

or . max .= 1000 x 24 x [ N ( i ) xq s ( i )xK zi ( i ) xK or (i ) ] ,


k =1 i=1
N(i),qs (i),Kzi - au aceeasi semnificatie ca si la punctuele a) si b)
Kor - este coeficient de variatie orara;se exprima sub forma abaterii valorilor maxime orare
ale consumului fata de medie in zilele de consum maxim - adimensional. Acest coeficient se
calculeaza astfel:
- pentru populatie valoarea se calculeaza conform STAS 1343-1:2006, pct. 5.2.,
Tabel 3 prin interpolare pentru valori intermediare ale numarului de locuitori
- pentru consumatorii publici, pe ansamblul zonei sau localitatii se stabileste
ca o medie ponderata a coficientilor de variatie orara al fiecarei categorii de utilizatori
cu formula :
Kormed=
Kor ( i) xTf (i )
Tf (i)
Nota2: in relatiile de mai sus indicii k si i din sume se refera la categoria de necesar de apa(nevoi gospodaresti,
publice) , respectiv la tipul de consumatori si debitul specific pe tip de consumator
In tabelele de mai jos este prezentat calculul debitelor caracteristice ale necesarului de apa in functie de
categoria de consum conform formulelor de mai sus pentru situatia actuala si finala

TABELUL 2-Calculul debitelor caracteristice pentru situatia actuala


qs (i) Q zi med. Q zi max Q or.max.
Nr. Cantitat Kor
Categorie consumator U.M. Kzi
crt. e [l/unitate, kormed*
zi] [mc/zi] [mc/zi] [mc/h]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Debite caracteristice ale consumatorilor care utilizeaza apa pentru nevoi gospodaresti (Ng)
1.1 Populatie loc. 895 100 1.30 2.92 89.5 116.35 14.16
1.2 Animale
bovine capete 205 60 1.10 2.00 12.3 13.53 1.13
ovine/caprine capete 806 10 1.10 2.00 8.06 8.87 0.74
porcine capete 335 36 1.00 2.00 12.06 12.06 1.01

2
pasari (gaini,
capete 5250 0.5 1.10 2.00 2.625 2.89 0.24
fazani,curci)
cabaline capete 11 35 1.10 2.00 0.385 0.42 0.04
gaste-rate capete 1250 1.5 2.00 2.00 1.875 3.75 0.31
Total debite caracteristice nevoi gopodaresti 126.81 157.87 17.62
2. Debite caracteristice ale consumatorilor publici (Np)
2.1 Institutii publice(educatie,cultura, sanatate etc)
elev 230 20
Scoli fara internat
angajat 18 30
copil 60 20
Gradinita fara internat
angajat 3 30
locuri 180 15
Camin cultural
angajat 1 25
Dispensar uman angajat 3 30

Dispensar veterinar angajat 2 30

Politie angajat 2 30 1.30 2.53 17.40 22.62 2.39


Primarie angajat 32 20
Biserica persoana 250 20
Oficiu postal angajat 3 20
vizitator 7 15
Biblioteca
angajat 1 30
2.2 Centre comert si servicii
Magazine mici, baruri si client 150 5
bufete angajat 21 50
client 10 15
Service auto
angajat 5 50
Total debite caracteristice nevoi publice 17.40 22.62 2.386
3. Debite caracteristice ale consumatorilor care utilizeaza apa pentru industrie
S.A. SPICUL
-numar angajati angajat 20 50
FERMA NATUR HOF S.R.L.
-numar angajati angajat 7 50
1,30 2.50 2.35 #VALUE! #VALUE!
S.C. ELGED S.R.L.
-numar angajati angajat 11 50
S.C. GELUX S.R.L.
-numar angajati angajat 9 50
Total debite caracteristice industrie 2.35 #VALUE! #VALUE!
Total debite 146.56 #VALUE! #VALUE!

TABELUL 3-Calculul debitelor caracteristice pentru situatia finala


qs (i) Q zi med. Q zi max Q or.max.
Nr. Cantitat Kor
Categorie consumator U.M. Kzi
crt. e [l/unitate, kormed*
zi] [mc/zi] [mc/zi] [mc/h]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Debite caracteristice ale consumatorilor care utilizeaza apa pentru nevoi gospodaresti (Ng)
1.1 Populatie loc. 1715 100 1.30 2.77 171.5 222.95 25.74
1.2 Animale
bovine capete 410 60 1.10 2.00 24.6 27.06 2.26
ovine/caprine capete 1611 10 1.10 2.00 16.11 17.72 1.48
porcine capete 670 36 1.00 2.00 24.12 24.12 2.01
pasari (gaini,
capete 10500 0.5 1.10 2.00 5.25 5.78 0.48
fazani,curci)
cabaline capete 21 35 1.10 2.00 0.735 0.81 0.07
gaste-rate capete 2500 1.5 2.00 2.00 3.75 7.50 0.63
Total debite caracteristice nevoi gopodaresti 246.07 305.93 32.66
2. Debite caracteristice ale consumatorilor publici (Np)
2.1 Institutii publice(educatie,cultura, sanatate etc)
elev 230 20
Scoli fara internat
angajat 18 30
copil 60 20
Gradinita fara internat
angajat 3 30
locuri 180 15
Camin cultural
angajat 1 25
Dispensar uman angajat 3 30

Dispensar veterinar angajat 2 30

Politie angajat 2 30 1.30 2.53 17.40 22.62 2.39


Primarie angajat 32 20
Biserica persoane 250 20
Oficiu postal angajat 3 20
vizitatori 7 15
Biblioteca
angajat 1 30
2.2 Centre comert si servicii

3
Magazine mici, baruri si clienti 150 5
bufete angajat 21 50
clienti 10 15
Service auto
angajat 5 50
Total debite caracteristice nevoi publice 17.40 22.62 2.386
3. Debite caracteristice ale consumatorilor care utilizeaza apa pentru industrie
S.A. SPICUL
-numar angajati angajati 20 50
FERMA NATUR HOF S.R.L.
-numar angajati angajati 7 50
1,30 2.5 2.35 #VALUE! #VALUE!
S.C. ELGED S.R.L.
-numar angajati angajati 11 50
S.C. GELUX S.R.L.
-numar angajati angajati 9 50
Total debite caracteristice industrie 2.35 #VALUE! #VALUE!
Total debite 265.82 #VALUE! #VALUE!

Calculul coeficentului de neuniformitate orara pentru populatie s-a calculat prin interpolare liniara intre valorile
din Tabelul 4 cu formula de mai jos:
( Kor( j ) Kor( j +1 ) )( N ( j+1) N (i ) )
Kor(i )= Kor( j +1) + , unde
( N ( j+1)N( j) )

kor(i) coeficient de neuniformitate orara calculat pentru populatia comunei Adancata


N(i) populatia totala actuala a satului Adancata
j,j+1 -indici care reprezinta valorile din tabel intre care se incadreaza satul Adancata ca numar de locuitori si
coeficient de neuniformitate orara
Tabelul 4
Nr. Numarul de locuitori ai localitatii/ zonei de
Kor(j)
Crt(j) presiune considerate(Nj)
1 500 3.00
2 1000 2.90
3 1500 2.80
4 3000 2.60
5 5000 2.40
6 7500 2.20
7 10000 2.00
Valoarea rezultata este :
ACTUAL FINAL
kor(i)= 2.92 2.77
Calculul coeficentului de neuniformitate orara pentru populatie s-a calculat prin interpolare liniara intre valorile
Tabelul 4

Nr. Timp functionare K or pub.


Categorie consumatori
Crt. Tf(i) (i)

1 Scoli fara internat 8 2.00


2 Gradinita fara internat 4 2.00
3 Primarie 8 2.50
4 Oficiu Postal 8 2.50
5 Politie 24 2.50
6 Biblioteca 8 2.50
7 Dispensare (umane) 24 2.50
8 Dispensare (veterinare) 8 2.50
9 Camin cultural 8 3.00
10 Service auto 8 2.50
11 Magazine mici, baruri si bufete 16 3.00
12 Biserica 4 2.00

4
K or med(public)= 2.53

Nr. Timp functionare


Categorie consumatori K or ind.(i)
Crt. Tf(i)
1 S.A. SPICUL 8 2.5
2 FERMA NATUR HOF S.R.L. 8 2.5
3 S.C. ELGED S.R.L. 8 2.5
4 S.C. GELUX S.R.L. 8 2.5
K or ind= 2.50

Kormed=
Kor ( i ) xTf ( i )
Tf ( i )
4. DETERMINAREA VOLUMULUI REZERVORULUI

Vrez=Vi + Vcomp +Vav (mc)


Vrez - volumul total al rezervorului, mc;
Vcomp - volumul de compensare, mc;
Vinc - volumul rezervei de incendiu, mc;
Vav - volumul rezervei necesare in caz de avarii la sursa sau pe alte obiecte pe circuitul apei in
in amonte de rezervor, mc';

4.1. CALCULUL REZERVEI INTANGIBILE DE INCENDIU (Vi)


Odata cu realizarea sistemului de alimentare cu apa sunt prevazute a se realiza si constructiile si instalatiile
care sa asigure cantitatile de apa pentru combaterea incendiului. Combaterea incendiilor se poate face cu:
- hidranti exteriori montati pe reteaua de distributie a apei potabile sau pe retele distincte pentru
combaterea incendiului
- hidranti interiori montati in cladiri
- instalatii speciale de combatere a incendiilor (sprinklere , drencere etc)

Volumul rezervei intangibile de incendiu se calculeaza conform NP 133-1/2013 astfel:


n n n
Vi=0, 06 x Qii xT i +3 . 6 x Q ie xT e +3 . 6 x Q is xT s + axQ orar max xT e (mc)
1 1 1

unde : Vi - volumul rezervei intangibile , in mc


n - este numarul de incendii teoretic simultane din localitate; se stabileste conform SR 1343-1:2006 Alimentari cu apa. Partea 1:
Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale
Qii - debitul maxim necesar pentru hidrantii interiori, in l/s

Ti - este timpul teoretic de functionare al hidrantilor interiori pentru cladiri, atunci cand acesta este de 10 minute, conform cap
4. din Normativul P118/2-2013; in celelalte situatii sunt aplicabile prevederile Normativului P118/2-2013

Qie - este debitul asigurat de hidrantii exteriori pentru combaterea unui incendiu, in l/s
Te - este timpul teoretic de functionare al hidrantilor exteriori, Te = 3ore
Qis - este debitul pentru stingerea incendiului cu ajutorul instalatiilor speciale, a caror durata de functionare
este Ts[ore] si se stabileste conform STAS 1478 -90 si P 118-2013, in l/s
Qorarmaxim - este debitul maxim orar al zonei sau localitatii unde se combate incendiul
Coeficientul "a" - are valoarea 0,7 pentru retele de joasa presiune (p7mCA , cand stingerea se face
cu ajutorul motopompelor formatiilor de pompieri) si valoarea a=1 pentru retelele de inalta presiune
(combaterea incendiului se poate face direct de la hidrantul exterior)

Valorile adoptate pentru termenii de mai sus si valorile volumului rezervei intangibile de incendiu pentru etapa actuala si finala
sunt prezentate in tabelul de jos:
Etapa
Parametri actuala finala
n 1 1
Qii (l/s) 0 0
Ti (min) 10 10
Qie (l/s) 5 5
Te (ore) 3 3
Qis(l/s) 0 0
Ts(ore) 0 0
a 1 1
V i (mc) ### #VALUE!

VERIFICARE:
In mediul rural, conform prevederilor Anexei IV-2 din GP 106:2004 necesarul de apa pentru
combaterea efectiva a incendiului (V ef inc) este :
10 mc - pentru localitati cu mai putin de 500 de locuitori
54 mc- pentru localitati avand intre 501-5000 locuitori, corespunzator asigurarii debitului de 5l/s timp
de 3 ore
108 mc - pentru localitati avand intre 5001-10000 locuitori corespunzator asigurarii debitului de 10 l/s timp

5
de 3 ore

Din cele de mai sus rezulta ca necesarul de apa pentru combaterea efectiva a incendiului corespunzator numarului
de locuitori deserviti ai comunei .., necesarul de apa pentru combaterea efectiva a incendiului este:

Etapa
Parametri actuala finala

V ef inc (mc) 54 54

a 0,7 0,7
Te(ore) 3 3
V i (mc) ### #VALUE!

4.1.1 Calculul debitului necesar pentru refacerea acestuia

Dupa consumarea apei in urma combaterii incendiilor normate, refacerea rezervei intangibile de apa trebuie sa se
se realizeze cu debitu QRI in timpul TRI. Debitul QRI se calculeaza cu formula :

V RI
ACTUAL FINAL
Q RI = x 24 = #VALUE! [mc/zi] #VALUE! [mc/zi]
T RI
TRI = 24 [ore] valoare adoptata conform STAS 1343-1:2006, Tabelul 6

4.2 CALCULUL VOLUMULUI DE COMPENSARE (V comp)

Varianta 1- Calculul volumului de compensare folosind curba de consum din STAS 1343-1:2006, Anexa 2
Calculul volumului de compensare orara este prezentat atat analitic(Tabelul 6) cat si grafic (Fig.1)

ETAPA ACTUALA
Vor.alim
Qor.alim Qor.cons Vor.cons.
Qor.cons cumulat Diferenta
ORA Qor.alim [%] cumulat cumulat cumulat Diferenta [-]
[%] [+]
[%] [%] [mc]
[mc]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0-1 4.16 1.00 4.16 1.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
1-2 4.17 0.50 8.33 1.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2-3 4.17 0.50 12.50 2.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
3-4 4.16 0.50 16.66 2.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4-5 4.17 0.50 20.83 3.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5-6 4.17 6.50 25.00 9.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
6-7 4.16 12.00 29.16 21.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
7-8 4.17 8.50 33.33 30.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
8-9 4.17 3.50 37.50 33.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
9 - 10 4.16 3.00 41.66 36.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
10 - 11 4.17 3.00 45.83 39.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
11 - 12 4.17 4.50 50.00 44.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
12 - 13 4.16 10.00 54.16 54.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
13 - 14 4.17 9.00 58.33 63.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
14 - 15 4.17 1.50 62.50 64.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
15 - 16 4.16 1.50 66.66 66.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
16 - 17 4.17 2.00 70.83 68.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
17 - 18 4.17 2.00 75.00 70.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
18 - 19 4.16 3.00 79.16 73.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
19 - 20 4.17 5.50 83.33 78.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
20 - 21 4.17 9.00 87.50 87.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
21 - 22 4.16 8.50 91.66 96.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
22 - 23 4.17 3.00 95.83 99.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
23 - 24 4.17 1.00 100.00 100.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
TOTAL DIFERENTE #VALUE! #VALUE!

Vor.alim
Qor.alimETAPA FINALA
Qor.cons Vor.cons.
Qor.cons cumulat Diferenta
ORA Qor.alim [%] cumulat cumulat cumulat Diferenta [-]
[%] [+]
1 2 3 [%]
4 5[%] 6 [mc]
7 8 9
[mc]
0-1 4.16 1.00 4.16 1.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
1-2 4.17 0.50 8.33 1.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2-3 4.17 0.50 12.50 2.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
3-4 4.16 0.50 16.66 2.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4-5 4.17 0.50 20.83 3.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5-6 4.17 6.50 25.00 9.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
6-7 4.16 12.00 29.16 21.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
7-8 4.17 8.50 33.33 30.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
8-9 4.17 3.50 37.50 33.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
9 - 10 4.16 3.00 41.66 36.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
10 - 11 4.17 3.00 45.83 39.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
11 - 12 4.17 4.50 50.00 44.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
12 - 13 4.16 10.00 54.16 54.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
13 - 14 4.17 9.00 58.33 63.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

6
14 - 15 4.17 1.50 62.50 64.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
15 - 16 4.16 1.50 66.66 66.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
16 - 17 4.17 2.00 70.83 68.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
17 - 18 4.17 2.00 75.00 70.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
18 - 19 4.16 3.00 79.16 73.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
19 - 20 4.17 5.50 83.33 78.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
20 - 21 4.17 9.00 87.50 87.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
21 - 22 4.16 8.50 91.66 96.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
22 - 23 4.17 3.00 95.83 99.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
23 - 24 4.17 1.00 100.00 100.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
TOTAL DIFERENTE #VALUE! #VALUE!

In tabelele de mai sus termenii au urmatoarea semnificatie :


Qor.alim. - debitul orar cu care este alimentat rezervorul exprimat procecentual [procent din Ks*Kp*Qzimax]
Qor.cons - debitul orar de consum exprimat procecentual [procent din Ks*Kp*Qzimax] .Variatia acestui consum
a fost adoptata conform STAS 1343-1:2006 -Anexa 2-valorile reprezentand variatia consumului orar
la sate intr-o zi lucratoare
Qor.alim. cumulat - reprezinta valorile procentuale orare cumulate ale debitelor orare de alimentare
Ex. Q0-2= Q0-1+Q1-2
Qor.cons.cumulat - reprezinta valorile procentuale orare cumulate ale debitelor orare consumate
Vor.alim.cumulat / Vor.cons.cumulat - reprezinta volumele orare acumulate sau consumate din rezervor

Diferenta [+],[-]- reprezinta diferentele orare dintre volumele cumulate acumulate in rezervor si volumele cumulate
consumate din rezervor

1F0ig.1Graficuldealimentaresiconsumpentrucal u lvolum luidecompensare


(-)
zilnca
90

80
(+)
70
curbadeconsum
(-)
60
curbadealimentare zervo
50
curbadealimentaret anslat
40

30

20 (+)
%K
p
nK
xQ
x
s

10
m ad
m
e
dp
ai
a
V
u
x
o
z
..
l
i

0 Timp[ore]
0123456789 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24

Volumul de compensare necesar a fi prevazut in rezervor va fi egal cu suma dintre volumul orar maxim acumulat si
(valoarea maxima dintre valorile din col.8 din tabel sau valoarea maxima cu "+" din fig. 1) si volumul maxim consumat cu
(valoarea maxima din col.9 , avand semnul "-" in fig. 1)
Volumul de compensare va fi conform calculului de mai sus:
ACTUAL FINAL
Vcomp = #VALUE! [mc] ### [mc]

4.3 CALCULUL VOLUMULUI DE AVARIE( Vav)

Volumul rezervei necesare in caz de avarii se calculeaza conform NP 133/1-2013 cu relatia :

Qmin - debitul minim, in metri cubi pe ora necesar pentru functionarea sistemului de alimentare cu apa pe
durata avariei. Acesta se adopta intre 60%-80% din consumul orar mediu din ziua de consum maxim
Qa - debitul in metri cubi pe ora care se poate obtine de la alte surse sau aductiuni ramase in functiune.
considerand ca acestea lucreaza la capacitatea lor maxima;
Ti - timpul maxim in ore in care se admite intreruperea completa a alimentarii cu apa a localitatii( pentru
orase cu mai mult de 100000 de locuitori, Ti = 0)

Tav- timpul maxim, in ore, de remediere a unei avarii pe circuitul amonte de rezervor Acesta se adopta intre :

- 1218 ore - pentru conducte cu diametrul peste 800 mm

- 612 ore - in celelalte cazuri;

Valorile adoptate pentru termenii de mai sus sunt :


Qa = 0 [mc/h]- se considera ca in cazul avariei pe conductata de aductiune de la puturile forate
nici un foraj nu mai poate alimenta rezervorul
Tav= 6 [ore] avand in vedere amplasarea gospodariei de apa si a forajelor
Ti = 0 [ore]

7
ACTUAL FINAL
KpxKsxQzimax
Qor.med= = #VALUE! mc/h #VALUE! mc/h
24
Qmin=0,60xQor.med= #VALUE! mc/h #VALUE! mc/h

Vavarie = #VALUE! mc #VALUE! mc

Calculul capacitatii totale a rezervorului

ACTUAL FINAL
Vrez=Vi + Vcomp +Vav = ### mc/h ### mc/h

Verificarea capacitatii rezervorului


Conform NP 133-1/2013, volumul total al rezervorului trebuie sa fie de minim 50% din consumul zilnic maxim

actual final UM
KpxQzimax= #VALUE! #VALUE! mc/zi
Vmin = 0,5xKpxQzimax = #VALUE! #VALUE! mc/zi
V= #VALUE! #VALUE! mc

5. CERINTA DE APA

Conform STAS 1343-1:2006, cerinta de apa este definata astfel : cantitatea de apa care trebuie prelevata
dintr-o sursa pentru satisfacerea necesarului (nevoilor) rational de apa ale unui beneficiar/utilizator. Cerinta
de apa se calculeaza cu formula :
C = Kp x Ks x ( Ng +Np +N ag.ec. + Nri ), unde :
C - reprezinta cerinta de apa
Kp = 1.10 - este coeficientul care reprezinta suplimentarea cantitatilor de apa pentru
acoperirea pierderilor de apa in obiectele sitemului de alimentare cu apa pana la
bransamentele utilizatorilor(valoarea a fost adoptata conform NP 133-1/2013)
Ks = 1,05 - este coeficietul de servitute pentru acoperirea necesitatilor proprii ale sistemului
de alimentare cu apa :in gospodaria de apa ,spalare rezervoare , spalare retea de
distributie s.a.(valoarea a fost adoptata conform NP 133-1/2013 pentru sursa de apa subterana)
Ng - necesarul de apa pentru consumul gospodaresc
Np - necesarul de apa pentru consumul public
N ag.ec.- necesarul de apa pentru agentii economici
Nri - necesarul de apa pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu

ACTUAL FINAL UM
Cerinta de apa
#VALUE! #VALUE! mc/zi
va fi :
#VALUE! #VALUE! l/s

6. DETERMINAREA DEBITELOR DE DIMENSIONARE SI VERIFICARE ALE SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA

Captare -statie de tratare: QIC=Kp x Ks x ( Q zi,max + Qri (mc/zi )

Statie de tratare - rezervoare de inmagazinare: Q1 IC=QIC/Ks (mc/zi)


n
Aval de rezervoarele de inmagazinare-debit de dimensionare: QIIC = K p xQor . max .+ K p x n j xQ ii
1
unde:
njQii - numarul de jeturi si debitele hidrantilor interiori (Qii)pentru toate incendiile teoretic simultane(n)

ACTUAL FINAL UM
Qic #VALUE! #VALUE! mc/zi
Qic' #VALUE! #VALUE! mc/zi
Qiic #VALUE! #VALUE! mc/h

Debit de verificare :
Verificarea retelelor de distributie se face conform STAS 1343-1:2006 in doua situatii distincte :
1. functionarea retelei in cazul combaterii de la exterior utilizand numai hidranti exteriori pentru toate cele n incendii
simultane
2. functionarea in caz de utilizare a apei pentru stingerea incendiului folosind atat hidranti interiori pentru un
incendiu si hidranti exteriori pentru celelalte (n-1) incendii simultane
actual final UM
"1. " QIIV = a x Kp x Q or max+3.6 x n x Kp x Qie= #VALUE! #VALUE! mc/h
2. QIIV = a x Kp x Q or max+3.6 x Kp x (njx Qii)max +3.6x(n-1)x Kp x Qie= #VALUE! #VALUE! mc/h
unde:
(njQii)max - cel mai mare incendiu interior care poate apare pe zona sau teritoriul localitatii

8
7. TABEL CENTRALIZATOR BREVIARE DE CALCUL SISTEM DE ALIMENTARE PENTRU ETAPA ACTUALA SI ETAPA
FINALA

Nr. crt. Descriere UM Etapa actuala Etapa finala


1 Debitul zilnic mediu mc/zi 147 266
2 Debitul zilnic maxim mc/zi #VALUE! #VALUE!
3 Debitul orar maxim mc/h #VALUE! #VALUE!
4 Cerinta de apa mc/zi #VALUE! #VALUE!
Debitul pentru refacerea rezervei
5 mc/zi #VALUE! #VALUE!
intangibile de incendiu
Capacitate rezervor de
6 mc #VALUE! #VALUE!
inmagazinare
*Volum rezerva intangibila de
7 mc #VALUE! #VALUE!
incendiu
8 *Volum in caz de avarii mc #VALUE! #VALUE!
9 *Volum de compensare orara mc #VALUE! #VALUE!
7 Debit de calcul QIC mc/zi #VALUE! #VALUE!
8 Debit de calcul Q'IC mc/zi #VALUE! #VALUE!
9 Debit de calcul QIIC mc/h #VALUE! #VALUE!
10 Debit de verificare QII V mc/h #VALUE! #VALUE!

UM actual final
Lungime totala retea m 6841 11882
Lungime tranzit m 0 0
Lungime finala m 6841 11882
Debit specific l/s,m #VALUE! #VALUE!