Sunteți pe pagina 1din 19
e r SRNR | T INSTATATIUOR DE NEALAIRE oh | RMETRALALACLADIRI | TALOCUESTE! 29:77 4. OBIECT. DOMENIUL DE APLICARE 44. Chiu! furizeaza dale 9 elementelo de baza necesare pen proseciares sslemelor de incazire penmelrala an cad, In scopul asiguran conor formic 41 a combate elec radiant al suprafetoior rec! seupra ceupanien. 1.2. Prevederlo prezentusi ghid so apica la proscar ineaitir "de Inca perimorala. cs oipurt de tnctlzre in Inedperle unde exist bout de Tuned sau acviate In zona perepor extenar, 1h Soropies fester, pent lade! industialo do producfe undo se ‘estigoard'o munca fia Uycard, {de evempli: munca la mapin automate, ‘ese de mont. s pupte de comanaa, munca Speciicd de tpograte, indus confectior, Inauebia Tealirane, in atalore electrics. de Inwaynore, ruunca de sodare yi ambaare = rode met Sauron: ese TEE sae eae Pome = hale comercale, magazin; “clad sociat-cuturae: “lad acminstratve, birour: Teeuit 4.3. Nu foc objectulprezentolor inetuciani Instalaie de Ince pentru hale eau lait ma nate de 2 m “hale sau ellcit eu degajan importante de cab ‘aur, de peste 23 Win? (= 20 Keali'n) 414. Incdlavea perimetrala cu comput inclztoare 8 va prevedea, in mod ebigator, tn Incdperie in care ‘neta ocus fee de munca. sau aciviale situato Ia stanté mai mich de 3m fafa de suprateole virate enteroare Tn aceste situati corpurle de inczre vor § dimensionate pentru asigurarea confor terme al cocupantior dn zona pecmeirala 5, In vederes asiguréri uneisoluti economice 2 onsamblu (constuep #i instaiati), precum onfortlll temic necesar, elomentele de corstuche tate deliteazd clea vor avea rezistenla tormich ‘oniorm prevegecor Normativelor © 107/1, © 107/2 46, La proveetorea instalaBlor de Incdize permet din ‘adit se vor respectaprevederte Pupainee in “Normatul pentru proiecares si sxecutarea instalailo: de incalire cert #2, "Insts de Incalte. Neceaarul de curd de ale! Preserphi de calcu” SR-f80771 “instlat de tncdlare. Calcull necesaruul de ‘Bidur, Temperatun imeronre convenfionale Se ‘clout SR-150772, “Ambiante. ‘ermice mogemne. Determineres Indctor PMV §1 PPD do. performanfl pent aman" - STAS 13140. ‘Calculil tecmotehnic. al elementelor de construct ala clair - STAS e472/2 « Neratv prand calcul eoetcentor global de izolare termicd la edie de focu = C1071 997, "Nort prvi cats coecienior global de izolare termi fa cladin cu alt destnae deca de focut = 610772 “*Ghidul de pertonmantd pentru insalapi os Incalzre gi vention" "Nore gonarale 3 protecpe a munci” 2 CORDIT PENTRU REALIZAREA CONFORTULUI TERMIC 2.4. Confort termic este defini ca tata conciior de madiu care concurl fa aledtrea une! fambianje ga uru’mierocimat stimuaty in eae oral 33 Se snc bina in mpl civ, Confort termic esis. coracterizat 40 params Spacifel de medi temaeratura imcevios, mitten, vitera oeruluisi temperatura suprafeeler 45. Se stailese puncte din nctipere Tn care se va verflea confortul trie in func de pozifalocurer de munca the din vecinatatea supratelsior permeate, Pentru veiicarea confor termi a locus de munca fre dspuse uniform peo laturd a Incépert, alcuul se face pentru un punct medi, lusnd. Tp enalderare inflenta suprafetelordelimitatoare {(peretela exterior pe lungimea li sau Tn cazulcdior 2h perat exteion ou lUngime peste 20 m pe o lungime ‘de 10 mde ambele pir ale punctul de canva). ‘Se va evita ca punctu de conto s2 fe amplasat In droptl corp de Inala. 46: Se determina temperaturieelementelor deliitatonre ale incSperi conform ANEXEI 1 dupa cum tumeaza: “elementele de construcbe ~ conform rola! (2) in ANEXA' : vrata - conform figuior 3, 4, 5 si 6 in ANEXA = comput Inistoare - conform gu 7 din ANEXA 1 447. Se determind temperatura medie 2 supratt- {elor interivere 2 elomentelor care. limiteazd zone Derimatraié pentru punct In care se verted confor ferme conform ANEXE! 2. 48. Se vortich indicele de confor termic (8) pentru punctl de contrl ale, cu ajtorl rela (1) sau atop ‘cazul Tn care indicele de confor temic, B cobfint este mai mc decst cel minim admis, se va Fedmensiona instalaga de tncdlzre perimetalé prin ‘proximapi succesive, pln ce parametri acesoia sigur confor eric necosar, ar In condi Sits 20 iu masurie indicate la ot 38 49. Pentru clidfle sociatcuturle, tide administrative, biroun, hale comercial, magazine, hale industiale unde se Jesfagoar8 0 munca fzicd usoar, partea din prederle de e8ldurd ale Incdperi care mu teste acopertl pin Incilirea pecmetrala umeaza af roluatl do inetalatia de incalaire cu aer cal 4.10, In ANEXA 9 este dat un exemplu de caleu penttu dimensicnarea suprafejslor.Incalzitoare ale Instalapel de icdlzre perimetrald necesart pentru ‘eaizarea indica de confor ome, amc cinema tf rain EXEMPLU fg.3.- pentru determinaroa temporatudlsupratelel Interioare a ferestrolor ‘simple cu rame metalise Cunoscand t= 20°C #1 ty= 15°, deci U-te= 35°C rez pont 1+ feast corp de inesze: betes 92% L582 156-50 + fersosté cu inalpmea de 2m eu cop do Tdi 9 = hunde: ute tz ueiT2-15222° ‘+ frsasira cu naires de 2 m eu corp do Tncaleire gi t 08 we gagzcasra- 92)= 156% U>i58- 15-066 Cuncectnd 4 = 18°C gi t= 18°C, docl 4 = 39°C rezuh pent: ‘+ feroast rt corp de Inca: = 20% i= = 2008 25.8-20)= 23.485 348-18 = 8.40% EXEMPLU = f.5 pont detarninarea tomporatul supratofelintrioee & forestrelor duble curame metaice Cunoacting t = 18°C git = 18°, deci 4 t= 35°C reat y pent: + ferwaet tr comp de Inca: wh=2350 e238 15-850 ‘ fereoot cu Talpmea de 3 m eu corp de Ted = w= 28°. W381 134 + feronet cy tnifmee de 3. m ou comp do ‘retro 9 k= 08 q ube 295+08 @8-238 «27.1% waar 188 1200 EXEMPLU « fig.6 - pontns dotorminarea temperaturl suprateflintrioare &forestrelor due {cu geam tarmopan = port cortng Sunosotnd w= 20°C gh = -16% deci b= = 35°C rez pent + oreasra tr corp de Tnetane: tete702% 362-782 1170 + fercomtt cu tntipmes de 4m cu com de ‘nde = wyems% We 208-16= 1400 + fereoeet cu tnpnea do 4 m cu corp do Inca k= 07 ¥ gpmetoraieea- 23erc Wa inst 188 1380 Semen BXEMPLU - fg.7 «pentru detorminarea ferperat!euprateelorradlante ale computor de ‘Cunoscéind & = 95°0, t = 75°C. 4 = 20%, se calouloazs ates ANEKA2 DETERMINAREA TEMPERATURII MEDI! A 'SUPRAFETELOR DELIWITATOARE ALE UNEIINCAPERI 4. Avnd stbit let de muned pena caro se ace vetcarea conor terme, 80 defiieg7a vital portunea de incspere dine loc de munca gi perotle frie al hale! pineun plan tangent th punctal onelderal-capul Omulu- oder paral eu suprata ese ca mal apropits (8.08) De Fig. -Schoma de cated pentu delerninaren ‘emperatirs medio a. suprefeelor ‘listatoare Puan thcarea Temperatura medie » supraeletor detetatore ‘ale acester porjunt ain Tnclpere y 8 eupraeislor corputtor de Inetizire aferante (esi pct2), exoriné inlventa pe care 0. exerci acostesupraefe, Th ‘teh de cAlra pan radia cu corp omenese 2. Calcul tenperatuth medi a suprafeei slementelor delmistoae, peru porjunea de hall considera mai sue, repos Ie punctl de contol Considered, v@ face cu autor relat Yost+08t, +008. @ 2 near: lee este temperatura medio a suprafetior Intecoare sa elamentalordetmtatcare, In" 4 tempera supraleiior intoroare ale slamentalr de constucte, opace In 1y- lamperaturte spraaplor vrata, n°C; te-lamperature supralest radenie a corpurier ‘einealzre. In, oy factor de corocf a temperaturi pentru Sipjataoie tevenir do canst, or. cor-fecter de coreofe a _lomperstusi pont Supra vit, nore, 4 = foot de coreche teperatur, penbu ‘orpunie do Yatare, in gre 82°84 — unghie sole fomate nie supraffee ‘considerate capul omulul 0 $5,+5,8. 109% 2.1. Temperaturle supratteior introare ake clomentolor se determind sti: temperatura suprafelei_ elamanielor de construcie.(\) opace, conform indiaplor dn | [ANEXA nt -omperatura supreofelor virate (4), conform Ingatilor din ANEXA ne; temperatura svprateolradtorte a corpurtr de Inealare (t), conform indicalor dim ANEXA met 22. Factor! de corscte ai temperaturi on seema de legle tranerisio cilduni pin radiate ‘Valoaea i rz din rola: (2734) (273s ota) 282 conn ne Sr. gm cap cm Teh tate ne Valotie factors de corwote « pent ty = 32°C 1 diverse valor ale temperatur sunt indicate fn tebelu m2, Piru looks sepratpte tomertetor Briatore @ ctor temperaturd interionrt eve cuprined ire 5s 15°C xe poste conakorao, = 1 gr 2.3. Determinarea volo unghurtor solide (0, ‘Sa se face dup cum uemoaat 23.1. Se determina sole dows unghur plane, perpendiculae ine ole, ab care ve vd pune Je feferingh cate doub dimeneiuni ale supra considerate: de exemplu pent supratla ADK, in Aga uchirt plane wrt LOM, land M- in planu i iar perry suprataja COG wont {Sor nla gz (GON, pal ‘Delerminares mfr calor dou unghlut plane connideraie se face wiizind diograme de Ag. 10 ‘Rewaath ckagramn eae conaruita pe baza mp8 uns ‘semicercn 100 de unghar plane deterninate de razle ‘emicareukd, ale. chror afce au proc egele pe lamotul semicercui, conaiderat a6 de retort. La ‘ros unui ung plan, dagreme ve agoual cu corto unctl de refernfl (pureed O dn Ag.ne3) co ANEXAS EXBMPLU DE CALCUL PENTRU DIMENSIONAREA BUPRAFETELOR WEALZITOARE ALE INSTALATIE! DE INCALZIRE PERIMETRA NECESARE PENTRU REALIZAREA CONFORTULUI TERMIC 41, DATE PRIMARE, 1.4. Destinaja nese ~ sala do cae, eats do lect (stegona I, = -18°0) (Neccears de eaidurd - 0; 2200) 1.2, Parameti mircolimatuinorioe X= 69 oiKy ace scat (dn iagraa x) ct fzice, cit in pie socal, hidura depajats do om 118. 4.4, Caractorisose conetructve ale nope + Cire P+ - calell oe face penta pater 2 Pet = boton B 250 “toncuiala mortar 8 = 0, ‘+ Pa piangau peste subsolcompus dn: “patchetlomn 8» 002 m - = sap egatzares = 0,04 m Jao= Foam * femmotciafe polsican 8 = 0,08 m beton B 260 5 0.18m + Ffereast dublétermopen Rac “0,88 mK 415. Porja loch de munck pony a fe vectcares conta omic «punch 6 Ie 18 Ge Spratt iris 9 lo nie ce 42) mde ie fetdoeele (centurion capi onal yarn) Conform pian sect anu geometie port ext cy frete veriplangate 1912 Pentru veritcares confor temic 2 conekiers © zon de 5.5 m ungime (ungimea peretsu exterior. 18. Compurle de theatre folie asigurs necesarl de caldura pen inesiseQ} = 2200 W sunt 8 tpulradiatoare cin ofl ROMSTAL model 20-PP 4400 x 700 mm agent temic 90770°C, amas sub ‘care freasta, 2. CONDITI NECESARE PENTRU ASIGU- RARWA CONFORTULUI TERMIC IN PUNCTUL 0 2.4. Indole minim de confor terme care ebuie realizat est 8 =-0.5 (conform label). 2.2. Temperatura medie a elemntelor daliita- tare, minima cosa, te = 144°C (4m igure 1), 3. CALOULUL TRMPERATURII ELEMENTELOR LUMITATOARE 3.4. Pores 1 1 whoa ttm (20+15)=16,92°C Pentru te = 10.020 recut o = 1,054 ori? conform tbe 2. Jap 05) = 13910 ao Pent ta = 13.9190 rezut o = 1,038 ard conform abel nr 2, 33. Pardosoata bee 20- 1 (20-10) = 189124 Penta Ty = 18,.912°C roeuk o = 1,084 gr 3.4, Fereasvs dubid wormopan cu tnalfmes de 2 meu corp de inde In propor l= 0,710, = 0.47 Confer anexai 1 9.6 pentru t= t= 25°C si, = 047 se determina valoarea dierenel de tampecatrs 1 ts prin interpolare tite valle. corespunastoare Pent froastsd cu corp de Tnclzre (32°C) 9 ord corp 6a ncaice (262°C) in modu! url testy 28,2 + 047 (82-28.2) = 28,92°C 4228.92 -20%6 «3.970 Pent = 892° rezuté o = 1 ge conform tube n-2 3.8. Comp de inode Conform anaxel 1 9.7 port corp do tose A raditor gy» 98°, ee THC, A= 20, 98-15 Rezulty- 4s 26°C > = 88 +20 78°C Peni te BPE raze = 1,42 or 4. __DETERINAREA TEMPERATURH MEDI [A SUPRAFETELOR WTERIOARE A ELERERTELOR DELIMITATOARE IN RAPORT CU PUNCTUL 0 44. Determinerea_unghiurlor _eotide corsepunadtoere supreteotor detmiatoore Metode felceht (conform anes, 2) ete Ruse In planul pn sea-1 922, onsite ed recat I {abot a3 Exempla de dcr pot tro: Unghie poe eorepuneiare sot moe ate ben 70 argon ‘=98 +1087 dn soonest nhl se ne TOT = 3.600 {gh Sod prosele oer rete est 3800 : 11100 x 100» 36:92% (vor tabel 2) ‘42. Coloulultempenaturl medi ee re tee BY Be MF Ba oe 18. sa2 x sos « 620, 1901 x 000 + 20.78, S09 7 18 70 100 3692 acta 1053S sce + 88 ree vse are 3.16 Decarecs 9 + 40, 20 wt factor de coreote 2 temporaturi lmitatoaro (vez fi. 2). pent te 2 suprteelor ete Ma hoe (tea 17,91°C-- teraperatra medio 8 supreetsor lmitatoare pentru 9 = 45% ‘Aes O pentru = 0,1 mis ‘Ame = dn dagrama fig.2 pont = 20°C 51g = 50% rez Ate * 0.28 tne 17,91 -028= 17.690 mperatura medio tay cults este peste valoarea minima nacesars I7BSC> 144°. 5. COMPARAREA _ CONOITILOR ‘CONFORT ERIC, NEGESARE $1 REALEATE IN ‘ZONA PERIMETRALA B=-92+ ozazori7.69)+01.50-03 (78-20) YOT =s020 Indicele de confort se Incadrez8 In valor misibke +0,650,234>0.5. 6. VBRIFICAREA INDICILOR DE AMBIANTA ‘TERMICA PIV 91 PPD. Intrucdt destinaja Metper este sala de cast, conform procedutioraricohtul 2.3 dn prezentul gid, so Yor veriica valojle Indefor PMV (opjunea medio previzbia) gi respeciv PPO (procontajul previ de Insatetace temicd), ‘Vetifcarea indcior PMV gi PPD se face conform STAS 13149" core prevedeurmdtoarsle valor! ‘ecorandate 9 admiable potty Indl de ambi medio prove. PMY va vebul tb valaraa rcomandats de “0 8< PMN < 40,5, Procentael_prewebt de ineailace termi PPO rocarandat va fat mie de 16, 6.1. Pramiae do tout “+ Coracertole ach fee: fort muscular rogue 1 TmbrbeSmictza oma: pout de intron peu ars (lyena de comp. eamage groaah ey mange: lung Danton’ hung. pulowdr cu manos gl gosete fi pantof) + Produatia de enone metabatca Mt» 70 Win 1 Renita toni a ibrbehmingi la = 0.18.70 6.2. Detorminaroa indicelul PHY 8e salouleans conform STAS 13149 tampartura operat abt M788 gare Din STAS 13140 tabel§ pontru nivel de actviate M-= 70 Win, orkonia tenses 2 Imes Ix = 0,18 me, tampsranine oporatvt 168% "C. vara rolatva @ aorull 01 mv @ Umidieiea. sori SO% ‘erutinioas PRAY =-048, Se const ci indesie de. optune medio proves ‘se Incadresz8. in valorie recomandale fos= +05, 6.3. Detorminarea indicalul PPD. Din STAS 13140 Ag. 1 ov PMY PD = a. Valostea se Incadrooed In imtele recomandate se contert PPD «10%. 43 rout