Sunteți pe pagina 1din 5

ANEXA nr.

3 la metodologie
FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea Dunrea de Jos Galai
1.2 Facultatea / Departamentul Medicina si Farmacie/Medicin Dentar
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii Sntate
1.5 Ciclul de studii Licen
1.6 Programul de studii/Calificarea Medicin dentar/Medic dentist

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei Practica de var.Parodontologie. Ortodonie ortopedie dento-facial. Endodonie.
Protetic dentar
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de lucrri practice Prof.univ.dr. Kamel Earar, L dr. Ionel Dan- Cristian,
Asist.univ.drd. Zaharescu Anamaria
2.4 Anul de studiu 5 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 40 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator/ 40
lucrri practice
3.4 Total ore din planul de nvmnt 160 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator/ 160
lucrri practice
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie -
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren -
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri -
Tutoriat -
Examinri -
Alte activiti cercuri tiinifice studeneti -
3.7 Total ore studiu individual 0
3.9 Total ore pe semestru 160
3. 10 Numrul de credite 2

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum Nu este cazul
4.2 de competene Nu este cazul

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare
a cursului
5.2. de desfurare Stagiile practice au ca obiectiv dobndirea cunotinelor legate de tratamentul
a stagiului de afeciunilor parodontale, coroborate cu aprecierea corect a examinrilor complementare
practic de tipul radiografiilor dentare sau OPT.
Exersarea manoperelor specific endodoniei
nsuirea cunotinelor legate de interpretarea modelelor de studiu i diagnostic
ortodontic i/sau protetic.

6. Competenele specifice acumulate


Utilizarea corespunztoare a echipamentelor de la locul de munc
Cunoasterea si utilizarea eficient a tehnicilor de lucru la locul de munc
Competene profesionale

Nivelul pregtirii teoretice (corespunztoare anului de studiu absolvit de student)


Prezentarea principiilor strategice ale asistentei de sanatate longitudinale, preventive,
comprehensive.

Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, conditiilor de finalizare a acestora,


etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente si riscurilor aferente
transversale
Competene

Identificarea rolurilor si responsabilitatilor ntr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de


relationare si munca eficienta n cadrul echipei
Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala
asistata (portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) att
nlimba romna ct si ntr-o limba de circulatiei internationala.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice Armonizarea informaiei transmise studenilor cu exigenele curriculare impuse
de necesitatea adaptrii la nvmntul european, dar i integrarea noiunilor de
baz transmise n cadrul mai larg al disciplinelor de specialitate fundamentale
de protetic dentar, parodontologie,ortodonie i endodonie, pe care studenii
le studiaz n anii anteriori.

8. Coninuturi
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1.Aprecierea strii de igien, a strii de mbolnvire i a cerinelor de tratament Prelegere, 8 ore
parodontal (determinri de indice de plac, indice de tartru,indice de igien demonstraie practic
oral, indice de retenie a plcii, indice de sngerare papilar i gingival;
msurarea adncimii pungilor parodontale i a mobilitii dentare patologice;
parodontometrie; determinarea indicelui CPITN).
2. Prezentarea pe model a tehnicilor de detartraj manual / instrumental i Prelegere, 8 ore
surfasaj. demonstraie practic
3. . Detartrajul manual i ultrasonic. Surfasajul radicular.. Prelegere, 8 ore
3.1 Efectuarea detartrajului manual instrumental i cu ultrasunete. demonstraie practic
4. Periajul dentar profesional pentru finisare i instruirea pacienilor dup Prelegere, 8 ore
detartraj. demonstraie practic
5.Metode de izolare a cmpului operator Prelegere, 8 ore
2.1 Studentul asista la izolarea canpului operator in vederea tratamentelor demonstraie practic
dentare
2.2 Folosirea metodelor moderne de izolare a campului operator- folosirea
diga-demonstrarea tehnicii de montare a digi
6.Tratamentul restaurator al dinilor devitali Prelegere, 8 ore
3.1 Studentul asista la tratamentul restaurator al dinilor devitali demonstraie practic
7.Accesul n spaiul endodontic Prelegere, 8 ore
7.1 Studentul asista la realizarea manoperei de crearea accesului in spatial demonstraie practic
endodontic
8.Odontometria. Prelegere, 8 ore
8.1 Studentul asista la masurarea lungimii canalelor endodontice prin metoda demonstraie practic
clasica utilizand Rx
8.2 Studentul asista la masurarea lungimii canalelor endodontice utilizand
tehnici moderne-apex locator
9.Tratamentul chemomecanic de canal manual prin telescopare regresiv i Prelegere, 8 ore
progresiv demonstraie practic
9.1 Studentul asista la tratamentul chemomecanic de canal manual prin
telescopare regresiv i progresiv
10.Tratamentul chemomecanic de canal cu instrumentar rotativ din NiTi Prelegere, 8 ore
10.1 Studentul asista la tratamentul chemomecanic de canal cu instrumentar demonstraie practic
rotativ din NiTi
11. Obturarea canalelor prin tehnica convenional i condensarea lateral la Prelegere, 8 ore
rece a gutapercii demonstraie practic
11.1 Studentul asista la Obturarea canalelor prin tehnica convenional i
condensarea lateral la rece a gutapercii
12. Examenul pacientului copil. Examenul exo- i endooral Prelegere, 8 ore
12.1 Studentul asista la Examenul pacientului copil. Examenul exo- i endooral demonstraie practic
12.2 Studentul asista la intocmirea de foi de observatie a pacientului copil
13.1 Examinare clinic i paraclinic n ortodonie. Prelegere, 8 ore
demonstraie practic
14.1 Amprenta n ortodonie i ortopedie dentofacial. Modelul de studiu. Prelegere, 8 ore
14.2 Analiza modelului de gips. Perimetrie. Indici de demonstraie practic
dezvoltare.
15.1 OPT. Avantaje. Interpretarea OPT i teleRx de profil. Prelegere, 8 ore
demonstraie practic
16.1 Posibiliti de confecionare a elementelor de srm pentru plci Prelegere, 8 ore
ortodontice. demonstraie practic
16.2 Planul nclinat n terapia funcional. Realizarea
ocluziei n cear.
17.Amprentarea final a cmpului protetic edentat total : principii, obiective, Prelegere, 8 ore
metode i tehnici de amprentare final. demonstraie practic
18. Determinarea i nregistrarea relaiilor intermaxilare n tratamentul Prelegere, 8 ore
edentaiei totale. demonstraie practic
19. Recondiionarea protezelor totale prin Prelegere, 8 ore
cptuiri i rebazri. Reparaii de proteze totale. demonstraie practic
20. Stomatopatiile protetice. Prelegere, 8 ore
demonstraie practic
Bibliografie
1. M. Gafar, A. Iliescu - Endodonie clinic i practic. Ed Medical, ed a II-a revzut i adugit, 2010
2. Iliescu A. Tratat de endodonie. Vol.1 i Vol.2. Ed. Medical, Bucureti, 2014
3. J.I. Ingle, L.K. Bakland, J.C. Baumgartner - Ingle's Endodontics, 6th ed, Pmph USA, 2007
4. K.M. Hargreaves, S. Cohen - Cohen's Pathways of the Pulp Expert Consult, 10th ed, Mosby, 2010
5. M. Torabinejad, R. E. Walton - Endodontics: Principles and Practice, 4th ed, Saunders, 2008
6. Ecaterina lonescu, Viorica Milicescu. Noiuni de tehnic ortodontic.Editura Cerma, Bucureti, 2000.
7. Gheorghe Boboc. Aparatul dento-maxilar. Editura Medical, Bucureti, 1996.
8. Drago Stanciu, Lidia Boboc. Ortodonie practic.Editura Medical, Bucureti, 2000.
9. Lidia Boboc, Drago Stanciu. Caiet de lucrri practice. Editura Medical, Bucureti, 2001.
10. Valentina Dorob, Drago Stanciu. Ortodonie i ortopedie dento-facial.Editura Medical, Bucureti, 2003.
11. N.Forna ( sub redactia) Protetica Dentara, vol II. Ed Enciclopedica, Bucuresti, 2011
12. S. Popor, Lia Maria Coman, Carmen Biri: Diagnostic i tratament n edentaia total, Lito UMF Tg.Mure, 2010
13. R. Luca. Pedodonie vol. 1. Bucureti: Editura Cerma, 2003. ISBN 973-9266-71-1
14. R. Luca. Pedodonie vol. 3. Bucureti: Editura Cerma, 2013. ISBN 973-9266-71-1
15. R. Luca. Pulpotomia la dinii temporari. Bucureti: Editura Cerma, 1996. ISBN 973-9783-8-4.
16. R. Luca. Metode locale de prevenire a cariei din anuri i fosete. Bucureti: Editura Cerma, 1992, 1999. ISBN 973-
9266-23-1
17. McDonald RE, Avery DR, Weddell JA. Gingivitis and periodontal diseases. In Dentistry for the Child and
Adolescent. Eighth Edition. Mosby 2004:413-429.
18. N.Forna ( sub redactia) Protetica Dentara, vol II. Ed Enciclopedica, Bucuresti, 2011
19. S. Popor, Lia Maria Coman, Carmen Biri: Diagnostic i tratament n edentaia total, Lito UMF Tg.Mure, 2010
20. Dumitriu H-T., Dumitriu S., Parodontologie, Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 2009
21. Severineanu V., Parodontologie clinica si terapeutica, Editura Academiei Romane. 1994
22. Martu S., Mocanu C., Parodontologie clinica, Editura Apollonia, Iasi ,2000

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor


profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este similar celor din univesiti naionale i internaionale cu profil asemntor.
Coninutul disciplinei este coroborat cu necesitatea angajatorilor din domeniile sntate, management sanitar,
nvmnt medical, firme de medicamente, cercetare n medicina dentar.

10. Evaluare
10.3 Pondere
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
din nota final
Not stagiu clinic Aprecierea activitii studentului n
timpul stagiilor frecven,barem, 40%
disciplin, inut, cunotine teoretice
10.5
Examen practic Test scris 60%
Seminar/laborator/
Se urmrete verificarea cunotinelor
lucrri practice
teoretice i practice privind diferitele
manopere de endodonie, parodontologie,
ortodonie
10.6 Standard minim de performan
prezena la toate lucrrile practice sau recuperarea eventualelor absene (sunt admise 3 absene /semestru care
vor fi recuperate conform programului cadrului didactic. Se admit absene suplimentare cu ocazia
manifestrilor tiinifice studeneti sau a altor situaii conform art.10 din Regulamentul Activitii
Universitare a Studenilor);
nsuirea termenilor de specialitate i utilizarea lor n context n mod adecvat;
nsuirea noiunilor de baz care s demonstreze parcurgerea materiei;
nsuirea consecinelor filogenetice asupra dinilor, a factorilor cauzali loco-regionali implicai n producerea
patologie odonto-parodontale;
diferenierea dinilor temporari de cei permaneni;
executarea unor tehnici si manopere diagnostice de baz, solicitarea examinrilor complementare adecvate, n
vederea stabilirii unui diagnostic corect al afeiunii dentare
realizarea unui diagnostic odonto-parodontal i al unui plan terapeutic precum i a manoperelor terapeutice
conservative individualizate la cazul clinic;
promovarea testului de verificare a cunotinelor teoretice i practice.

Data completrii Semntura titularului


Prof.univ.dr. Kamel Earar

Data avizrii Semntura directorului de departament


Conf.univ.dr.Iulia Chiscop