Sunteți pe pagina 1din 8

Revista Romn de Medicin de Laborator Vol. 11, Nr.

2, Iunie 2008 21

Autoanticorpii anti LDL-oxidat, IL-1, TNF markeri ai


riscului cardiac
Anti-oxidized low-density lipoprotein autoantibody, IL-1, TNF - cardiac
risk markers
Felicia Sfrijan1*, Mdlina Golieanu2, Camelia Gurban1, Doina Drugrin3
1. Catedra de Biochimie, Universitatea de Medicin i Farmacie Victor Babe Timioara
2. Cabinet medical individual, Galai
3. Disciplina de Imunologie, Universitatea de Medicin i Farmacie Victor Babe Timioara

Rezumat
Scop: Acest studiu a avut ca scop analiza corelaiilor ntre concentraia seric a citokinelor proinfla-
matorii (IL-1, TNF) i concentraia seric a autoanticorpilor anti LDL-oxidat (oLAB) la bolnavii cu ateroscle-
roz coronarian i demonstrarea implicrii mecanismelor imun-inflamatorii n progresia leziunilor aterosclero-
tice.
Material i metode: Probele de ser au fost recoltate de la pacieni cu infarct miocardic acut-IMA (70),
angin instabil-AIS (40), angin stabil-AS (50) i de la martori (40). Pentru determinarea concentraiilor seri-
ce ale IL-1, TNF i oLAB s-a folosit metoda imunoenzimatic (ELISA) direct, tip sandwitch cantitativ.
Rezultate: Pacienii cu IMA i AIS prezint concentraii serice semnificativ crescute ale IL-1 (p<0,05)
i TNF- (p<0,05) fa de lotul martor. Lotul AS se difereniaz de lotul martor numai prin concentraiile serice
crescute ale TNF (p<0,001). Valori semnificativ crescute ale oLAB apar la loturile IMA i AIS. Exist o corela-
ie puternic (|r|>0.6) ntre citokinele proinflamatorii i oLAB la loturile de pacieni cu IMA i corelaii variabi-
le ntre aceti parametrii la loturile AIS i AS.
Concluzii: Concentraiile serice crescute ale citokinelor proinflamatorii la pacienii cu ateroscleroz
coronarian confirm faptul c reacia inflamatorie apare precoce n leziunea aterosclerotic i influeneaz
major progresia i stabilitatea plcilor de aterom, iar corelaia cu markerii circulani ai oxidrii LDL (oLAB)
poate fi un indicator pentru predicia riscului cardiac.
Cuvinte cheie: autoanticorpii anti LDL-oxidat, citokine proinflamatorii, ateroscleroza.

*
Adresa pentru coresponden: Felicia Sfrijan, Str. Circumvalaiunii Nr. 47, apt.8, RO-300671 Timioara,
Tel.: 0720056353, E-mail: feliciasfrijan@yahoo.co.uk
Adresa instituiei: Catedra de biochimie, Universitatea de Medicin i Farmacie Victor Babe, Piaa Eftimie
Murgu 2, RO-300041 Timioara
22 Revista Romn de Medicin de Laborator Vol. 11, Nr. 2, Iunie 2008

Abstract

Background: Evidence had been provided that about several interaction between inflammation and oxi-
dized low-density lipoprotein-oxLDL within the artery wall so that the lipid hypothesis and the response to injury
hypothesis are considered different aspects of a single pathogenic pathway.
Objective: This study was conducted to analyse the correlation between serum level of proinflammatory
cytokines IL-1 and TNF and anti-oxidized low-density lipoprotein autoantibody (oLAB) in patients with coro-
nary atherosclerosis and to demonstrate implication of immune-inflammatory mechanisms in progression of
atherosclerotic lesion.
Material and methods: Samples were obtained from patients with acute myocardial infarction-AMI
(70), unstable angina-UA (40), stable angina-SA (50) and from healthy subjects (40). ELISA assay was used for
quantification of serum levels of IL-1, TNF and oLAB.
Results: Patients with AMI and UA had significantly grown serum levels of IL-1 (p<0.05) and TNF
(p<0.05) compared with the healthy group. The SA group differentiates from the healthy group only through
grown serum levels of TNF (p<0.001). Significantly increased levels of oLAB appear to the AMI and UA group
(p<0.05). There is a strong correlation (r>0.6) between serum levels of proinflammatory cytokines and oLAB in
the AMI group and a variable correlation of these parameters in UA and SA a groups.
Conclusions: Increased levels of proinflammatory cytokines confirm the fact that the inflammatory re-
action appear precocious in atherosclerotic lesion and influence the progress and the stability of plaque, and the
correlation with immune markers of oxLDL may be an indicator for the prediction of the cardiac risk.
Key words: proinflammatory cytokines, anti-oxidized low-density lipoprotein autoantibody, atheroscle-
rosis.

Introducere tul c LDL-oxidat i produii secundari ai oxi-


drii lipidelor sunt prezeni n plcile ateroma-
Boala cardiovascular de origine ate- toase.25 LDL-oxidat reprezint un autoantigen
rosclerotic reprezint principala cauz de mor- cu imunogenitate ridicat i determin apariia
talitate n societatea modern. Patogeneza ate- de autoanticorpi la o varietate de epitopi speci-
rosclerozei include interaciuni complexe ntre fici nou formai, din structura sa, generai n
celulele peretelui arterial (celule endoteliale, cursul oxidrii.
macrofage, celule musculare netede, fibro- Implicarea citokinelor proinflamatorii
blati), elementele figurate din torentul circula- n patogenia aterosclerozei este controversat.
tor (monocite, limfocite, trombocite) i lipopro- Evoluia inflamaiei n ateroscleroz este deter-
teinele plasmatice, mai ales creterea LDL (low minat de balana dintre citokinele proinflama-
density lipoproteins) i scderea HDL (hight torii IL-1, IL-6, TNF- i citokinele antiinfla-
density lipoproteins). n evoluia bolii, sistemul matorii IL-10, TGF- secretate de macrofagele
imun i reacia inflamatorie cronic particip i limfocitele T activate din placa ateroscleroti-
ntr-o interaciune complex, modulnd progre- c.
sia leziunilor. Numeroase studii clinice, de laborator
LDL-oxidat are un rol esenial n iniie- i epidemiologice urmresc s identifice cauza
rea i progresia leziunilor aterosclerotice, con- (cauzele) eseniale ale iniierii aterosclerozei,
tribuind la disfuncia celulei endoteliale i la concentrndu-se pe stadiile preclinice ale aces-
destabilizarea plcii aterosclerotice prin multi- teia, cutnd noi tehnici de diagnostic care s
ple mecanisme.16,22 Studii umane confirm fap- permit o depistare precoce. De asemenea, efor-
Revista Romn de Medicin de Laborator Vol. 11, Nr. 2, Iunie 2008 23

turile concertate ale unor mari colective de cer- rial coronar + insuficien circulatorie verte-
cetare sunt orientate ctre gsirea de noi metode bro-bazilar de cauz aterosclerotic.
terapeutice i profilactice. Acest studiu a avut Toi pacienii au fost informai de sco-
ca scop analiza corelaiilor ntre concentraiile pul studiului i au acceptat prelevarea probelor
serice ale citokinelor proinflamatorii (IL-1, de snge. Probele de sange venos au fost recol-
TNF) i concentraia seric a autoanticorpilor tate naintea administrrii medicaiei. Serurile
anti LDL-oxidat (oLAB) la bolnavii cu ateros- obinute au fost mprite n eantioane i stoca-
cleroz coronarian i demonstrarea implicrii te la 20oC, pn la prelucrare.
mecanismelor imun-inflamatorii n progresia le- Pentru determinarea profilului lipidic
ziunilor aterosclerotice. (trigliceride, colesterol total, HDL-colesterol i
LDL-colesterol) al subiecilor inclui n studiu
Material i metode s-au utilizat teste enzimatice colorimetrice folo-
sind kit-uri BIOCON, Germania. Pentru msu-
Probele au fost recoltate de la 200 de rarea concentraiilor serice de autoanticorpi
subieci, alctuind patru loturi: pacieni cu in- umani anti LDL-oxidat a fost utilizat tehnica
farct miocardic acut-IMA, n numr de 70, din- imunoenzimatic (ELISA) indirect, necompe-
tre care 63 brbai i 37 femei, cu vrsta cuprin- titiv, cantitativ, folosindu-se trusa oLAB BI-
s ntre 61 i 69 de ani, angin instabil-AIS, n OMEDICA Gesellschaft GmbH., BIOMEDICA
numr de 40, dintre care 28 brbai i 12 femei, GRUPPE, Austria. Tehnica utilizeaz anticorpi
cu vrsta cuprins ntre 60 i 66 de ani, angin monoclonali murini specifici anti IgG umani
stabil-AS, n numr de 50, dintre care 30 br- anti LDL-oxidat. Coeficientul de variaie (pre-
bai i 20 femei, cu vrsta cuprins ntre 56 i cizia) a fost sub 4.3% n cadrul testului i sub
70 de ani i martori-M n numr de 40, dintre 8.2% ntre teste. Specificitatea testului a fost
care 23 brbai i 17 femei, cu vrsta cuprins determinat prin verificarea reactivitii ncruci-
ntre 49 i 69 de ani. Pacienii au fost diagnosti- ate cu LDL nativ i evaluat de productori
cai n Secia de Cardiologie i n Unitatea Co- <5%. Pentru msurarea concentraiilor serice de
ronarieni a Spitalului Clinic de Urgen nr.1 din citokine proinflamatorii a fost utilizat tehnica
Timioara. imunoenzimatic (ELISA) direct, tip sandwit-
Lotul martor, dificil de realizat, este ch cantitativ. Au fost determinate nivelele seri-
format din subieci care la examenul angiogra- ce pentru: IL-1 (trusa IL-1 Endogen, SUA) i
fic coronarian nu prezint obstrucii coronarie- TNF- (Trusa Quantikine human, R&D Sys-
ne, iar examenul ecografic la nivelui arterelor tems, SUA). Pentru IL-1, precizia testului
carotidiene comune nu evideniaz plci de ate- (CV) a fost sub 10% att n cadrul testului ct i
rom. Subiecii nu prezint manifestri clinice de ntre teste. Sensibilitatea testului a fost precizat
cardiopatie ischemic, insuficien circulatorie de productori sub 2pg/ml. Specificitatea testu-
cerebral, ischemie cronic sau acut periferic lui a fost determinat prin verificarea, de ctre
sau infarct intestino-mezenteric. compania productoare a reactivitii ncrucia-
Au fost exclui din studiu subiecii cu te cu o serie de 11 citokine umane. Valorile se-
coronarografii mai vechi de 6 luni, pacienii n rice normale ale IL-1 au fost determinate de
stare critic, instabili hemodinamic sau cei care productor pe un lot de 9 probe i au fost cu-
au suferit intervenii chirurgicale n ultimele 3 prinse ntre 0 si 5.4 pg/ml. Pentru TNF-, preci-
luni, subiecii cu istoric de boli inflamatorii sau zia testului (CV) a fost sub 5.2% n cadrul tes-
autoimune organice sau sistemice, pacienii cu tului i sub 7.4% ntre teste. Sensibilitatea testu-
patologie asociat de tipul boal arterial coro- lui a fost precizat de productori sub 4.4pg/ml.
nar + boal arterial periferic sau boal arte- Specificitatea testului a fost determinat prin
24 Revista Romn de Medicin de Laborator Vol. 11, Nr. 2, Iunie 2008

Tabelul 1. Caracteristicile demografice, clinice i profilul lipidic pentru cele 4 loturi


Lotul Lotul Lotul Lotul
Parametrul
IMA AIS AS control
Numr 70 40 50 40
Brbai (%) 89 71 60 56
Vrsta (a) 654 633 637 5910
Indicele de mas corporal
27.14.2 26.34.3 27.42.5 26.85.1
(kg/m2)
Factori de risc coronarian:
-Antecedente heredo-colaterale de
boli cardiovasculare % 39 32 30 20
-Hipertensiune arterial (peste
140/90 mmHg) % 53.4 54.5 35.3 30.0
- fumtori(%) 67.3 70.1 63.9 58.8
- diabet zaharat (%) 48 47 40 10
Colesterol total (mg/dl) 247.3097.17 225.8585.85 196.1974.73 177.6023.32
HDL colesterol (mg/dl) 27.4314.16* 33.1613.47* 22.89.02* 61.5218.36
LDL colesterol (mg/dl) 175.4064.55* 148.9735.86* 125.6123.24* 104.4128.68
Trigliceride (mg/dl) 198.7861.24* 231.33149.68* 247.29126.32* 94,7034.58
Indice de aterogenitate 9.791.51* 6.530.07* 8.660.15* 3.050.51
* p<0.05 versus control
verificarea, de ctre compania productoare, a n Tabelul 2 sunt redate nivelele serice
reactivitii ncruciate cu o serie de 41 citokine ale autoanticorpilor anti LDL-oxidat exprimate
umane. Valorile serice normale ale TNF au n mU/ml la loturile studiate, alturi de interpre-
fost determinate de productor pe un lot de 40 tarea statistic obinut prin compararea loturi-
probe i au avut valori sub 15.6 pg/ml. lor de pacieni cu lotul martor, compararea va-
Analiza statistica. Rezultatele au fost lorilor lotului infarct miocardic acut cu valorile
exprimate sub forma medie deviaie standard. loturilor angin instabil i angin stabil i
Rezultatele au fost comparate cu ajutorul testu- compararea valorilor loturilor angin instabil
lui t-Student nepereche, considerndu-se pragul cu angin stabil.
minim de semnificaie statistic 0.05 (p<0.05). n Tabelul 3 sunt redate nivelele serice
Corelaiile s-au efectuat utiliznd testul de core- ale IL-1 exprimate n pg/ml la loturile studia-
lare Pearson. S-a considerat absena corelaiei te, alturi de interpretarea statistic obinut
n cazul |r| < 0.2, corelaie slab 0.2< |r| < 0.4, prin compararea loturilor de pacieni cu lotul
corelaie medie 0.4< |r| < 0.6, corelaie puterni- martor.
c 0.6< |r| < 0.8, corelaie foarte puternic |r| > n Tabelul 4 sunt redate concentraiile
0.8. serice ale TNF exprimate n pg/ml, la loturile
studiate, alturi de interpretarea statistic obi-
nut prin compararea loturilor de pacieni cu lo-
Rezultate
tul martor.
Corelaiile concentraiilor serice ale ci-
n Tabelul 1 sunt redate caracteristicile
tokinelor proinflamatorii IL-1 , TNF i ale
demografice, clinice i profilul lipidic ale celor
autoanticorpilor anti LDL-oxidat sunt redate n
patru loturi studiate.
Revista Romn de Medicin de Laborator Vol. 11, Nr. 2, Iunie 2008 25

Tabelul 2. Nivelul seric al autoanticorpilor anti LDL-oxidat la loturile studiate. Valori mediiDS

Lotul IMA Lotul AIS Lotul AS Lotul control


Autoanticorpi anti
541.12154.15 433.8787.65 209.4879.16 238.7260.27
LDL-oxidat (mU/ml)
p<0.05 p<0.05 p>0.05 Vs martor
Semnificaie statistic p>0.05 p<0.05 Vs infarct miocardic acut
p<0.05 Vs. angin instabil

Tabelul 3. Nivelul seric al IL-1 la loturile studiate. Valori mediiDS


Lotul IMA Lotul AIS Lotul AS Lotul control
IL-1 (pg/ml) 7.74.4 5.13.1 2.91.2 2.61.7
Semnificaie statistic p<0.01 p<0.05 p>0.05

Tabelul 4. Concentraia seric a TNF la loturile studiate, exprimat n pg/ml. Valori mediiDS
Lot infarct miocardic acut Lot angin instabil Lot angin stabil Lot martor
TNF (pg/ml) 24.785.6 16.73.2 16.91.6 6.82.2
Semnificaie sta-
P<0.001 P<0.001 P<0.001
tistic

Tabelul 5. Corelaiile IL-1 - TNF- oLAB

IL-1 TNF
oLAB |r| = 0.649 |r| = 0.609
Lot infarct miocardic acut n=70 n=70
oLAB |r| = 0.533 |r| = 0.491
Lot angin instabil n=40 n=40
oLAB |r| = 0.246 |r| = 0.408
Lot angin stabil n=50 n=50

urmtorul tabel (Tabel 5) sub forma coeficien- Discuii


tului de corelaie |r|.
Pacienii cu IMA i AIS prezint con- n cadrul prezentului studiu am consta-
centraii serice semnificativ crescute ale IL-1 tat c nivelele serice ale IL-1 sunt semnificativ
(p<0,05) i TNF- (p<0,05) fa de lotul martor. crescute la pacienii cu infarct miocardic acut i
Lotul AS se difereniaz de lotul martor numai angin instabil. n literatur exist date care
prin concentraiile serice crescute ale TNF confirm aceste rezultate, n plus exist unele
(p<0,001). Valori semnificativ crescute ale studii care arat o cretere a nivelelor serice ale
oLAB apar la loturile IMA i AIS. IL-1 i la pacienii cu angin stabil. Aceste
Exist o corelaie puternic (|r|>0.6) n- rezultate susin afirmaia c IL-1 deine un rol
tre citokinele proinflamatorii i oLAB la loturi- important n progresia leziunilor aterosclerotice.
le de pacieni cu IMA i corelaii variabile ntre Sursele celulare ale IL-1 sunt aproape toate
aceti parametrii la loturile AIS i AS. celulele sistemului mononuclear-fagocitar i
limfocitele, n special limfocitul T. Fenomenele
26 Revista Romn de Medicin de Laborator Vol. 11, Nr. 2, Iunie 2008

de distrucie celular miocardic probabil sti- declannd eliberarea altor citokine care ampli-
muleaz producia de IL-1. IL-1 stimuleaz fic efectele biologice ale TNF-. IL-1 i TNF-
recrutarea leucocitelor la nivelul plcii ateros- stimuleaz efectele TNF-, iar IL-10 le inhi-
clerotice prin creterea expresiei moleculelor de b. Recent s-a demonstrat c administrarea de
adeziune la nivelul peretelui vascular i sinteza inhibitori ai TNF- inhib citokina IL-6, recep-
unor citokine chemoatractante. Efectul inflama- torii TNF- i proteinele de faz acut (amiloid
tor este n parte superpozabil celui IL-6 i A, haptoglobina i fibrinogenul) 6,12,13.
TNF datorit faptului c induce sinteza acestor n cadrul studiu am constatat c autoan-
citokine la nivelul macrofagelor i celulelor T ticorpii anti LDL-oxidat sunt prezeni n con-
din plac 15, avnd un rol activ n cascada cito- centraii detectabile att la loturile de pacieni
kinelor proinflamatorii. IL-1 poate induce pro- cu ateroscleroz coronarian clinic manifest
ducia local de factori de cretere incluznd ct i la lotul martor. Cele mai mari valori ale
factori de cretere derivai din plachete i facto- concentraiei serice a autoanticorpilor anti
rul de cretere fibroblastic ce pot juca un rol n LDL-oxidat aparin loturilor infarct miocardic
evoluia i complicarea plcii.23 Exist studii acut i angin instabil, ntre cele dou loturi
experimentale care afirm c IL-1 poate fi un neexistnd diferene semnificative statistic.
predictor pentru evenimentele coronariene.19 Cele mai mici valori ale concentraiei serice a
IL-1 a fost gsit crescut n primele 2 zile de spi- autoanticorpilor anti LDL-oxidat aparin lotului
talizare la pacienii cu angin instabil i asociat de pacieni cu angin stabil, existnd o dife-
cu un risc crescut al evenimentelor coronariene ren semnificativ statistic cu celelalte loturi
intraspitaliceti1. IL-1 stimuleaz transcripia de pacieni, dar nu i fa de lotul martor. Multe
receptorilor specifici pentru LDL-oxidat stimu- studii recente au artat prezena autoanticorpilor
lnd astfel captarea acestora de ctre macrofa- anti LDL-oxidat la pacienii cu boli arteriale co-
gele i celulele musculare netede activate din ronariene. n aceste studii, pacienii au prezen-
placa de aterom.5 IL-1 prezint un rol activ n tat concentraii serice crescute ale autoanticor-
cascada citokinelor proinflamatorii determinnd pilor anti LDL-oxidat n comparaie cu subiecii
eliberarea de IL-6 la nivelul macrofagelor i ce- normali (confirmnd n parte i rezultatele pre-
lulelor T din plac.15 zentului studiu), ceea ce sugereaz c aceste
Nivele serice ale TNF au fost crescute concentraii pot avea o valoare diagnostic
la toate loturile de pacieni comparativ cu lotul i/sau prognostic.10,13,21 Exist ns studii n
martor, nivelele cele mai ridicate fiind la paci- care nu au fost observate diferene ale concen-
enii cu infarct miocardic acut. Exist studii n traiei serice a autoanticorpilor anti LDL-oxidat
literatur care confirm rezultate noastre (19,24). ntre pacieni i martorii sntoi. Cauzele aces-
Sursa de TNF o reprezint limfocitul T activat. tei inconsecvene ntre rezultatele diferitelor
TNF stimuleaz producia de IL-6, determin studii clinice nu sunt cunoscute. Un screening
creterea expresiei moleculelor de adeziune de medicin preventiv efectuat pe un lot de
(ICAM, VCAM), intervine n favorizarea per- 800 de subieci sntoi cu vrste ntre 20 i 60
peturii infiltratului inflamator mononuclear, ani evideniaz o relaie invers proporional n-
intervine n procesele de fibroz.14 TNF- sti- tre concentraia seric a autoanticorpilor anti
muleaz expresia IL-2R i producia de IL-2 i LDL-oxidat i vrst, valorile autoanticorpilor
IFN- de ctre limfocitele T activate.11 TNF- anti LDL-oxidat scznd semnificativ n grupul
stimuleaz producia de IL-1 n celula muscula- de vrst 20-40, ceea ce poate indica primul pas
r neted i producia de IL-6, IL-8, GM-CSF n ateroscleroz. Concentraiile ridicate la popu-
din fibroblati.3 TNF- are un rol central n cas- laia tnr sunt interpretate de autori ca un me-
cada de citokine la nivelul plcii aterosclerotice, canism de protecie al organismului fa de pro-
Revista Romn de Medicin de Laborator Vol. 11, Nr. 2, Iunie 2008 27

cesele oxidative suferite de LDL.9,20 Exist stu- Bibliografie


dii n care msurarea concentraiei serice a au-
toanticorpilor anti LDL-oxidat arat valorile 1. Biasucci LM, Liuzzo G et al. Increasing level of
cele mai mari la pacienii cu infarct miocardic interleukin 1 and IL-6 during the first 2 days of hos-
acut (10,13), n timp ce alte studii evideniaz va- pitalization in unstable angina are associated with in-
lori sczute la pacienii cu sindroame coronarie- creased risk of in-hospital coronary events. Circula-
ne acute fa de subiecii sntoi, speculndu- tion 1999; 99:2079-2084.
2. Chang MK, Bergmark C Laurila A et al. Mono-
se faptul c LDL-oxidat poate forma complexe
clonal antibodies against oxidized LDL bind to
imune cu autoanticorpii preexisteni, care acio- apoptotic cell and inhibit their phagocytosis elicited
neaz ca un vehicul pentru epurarea antigenului macrophages: evidence that oxidation-specific epito-
6,7,12,17
. Astfel, nivelele sczute ale autoanticorpi- pes mediate macrophage recognition. Proc Natl
lor anti LDL-oxidat n cadrul aterosclerozei co- Acad Sci USA 1999; 96:6353-8.
ronariene pot reflecta consecina unui efect pro- 3. Charles P, Elliott MJ et al. Regulation of cytoki-
tectiv.4,8 Studii la care concentraia seric a au- nes, cytokine inhibitors and acute-phase proteins fol-
toanticorpilor anti LDL-oxidat a fost semnifica- lowing anti-TNF-alpha therapy in rheumatoid arthri-
tiv sczut la loturile de pacieni cu infarct mio- tis. J Immunol 1999; 163:1521-1528.
cardic acut, angin instabil i angin stabil, n 4. Erkkila AT, Narvanen O et al. Autoantibodies
against oxidized LDL and cardiolipin in patients
etapa iniial, dup 30 de zile la o nou evalua-
with coronary heart disease. Arterioscler Thromb
re, evideniaz creteri marcate ale acestui para- Vasc Biol 2000; 20:204-9.
metru la lotul infarct miocardic acut. Acest rs- 5. Farzaneh F A, Rudd J, Weissberg P. Inflamma-
puns reflect probabil activarea imun determi- tory mechanisms. British Medical Bulletin 2001;
nat de expunerea la LDL-oxidat i la epitopii 59:55-68.
specifici oxidai, eliberai att prin fisura plcii 6. Hansson GK. Immune mechanisms in atheros-
aterosclerotice ct i, n cazul infarctului mio- clerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2001;
cardic acut, din surse suplimentare (celule mus- 21:18761890.
culare netede, celule apoptotice).2 n studiul 7. Hrkk S et al. Immunological responses to oxi-
nostru, concentraiile autoanticorpilor anti dized LDL. Free Radic. Biol. Med. 2000; 28:1771
LDL-oxidat difereniaz pacienii cu infarct mi- 1779.
8. Hulthe J, Bokemark L, Fagerberg B. Antibodies
ocardic acut i angin instabil fa de pacienii
to oxidized LDL in relation to intima-media thic-
cu angin stabil i martori. Exist corelaii n- kness in carotid and femoral arteries in 58-year-old
tre nivelele plasmatice ale autoanticorpilor anti subjectively clinically healthy men. Arterioscler
LDL-oxidat i citokinele proinflamatorii la toa- Thromb Vasc Biol 2001; 21:101-7.
te loturile de pacieni, dar mai ales o corelaie 9. Karabinos I, Koulouris S et al. Increased serum
puternic la lotul infarct miocardic acut. titers of autoantibodies against oxidized LDL cho-
lesterol in young healthy adults: an evidence of a
protective effect of these autoantibodies? Hellenic j
Concluzii Cardiol 2003; 44:374-384.
10. Lehtimaki T, Lehtinen S et al. Autoantibodies
Concentraiile serice crescute ale cito- against oxidized LDL in patients with angiographi-
kinelor proinflamatorii la pacienii cu ateroscle- cally verified coronary artery disease. Arterioscler
roz coronarian confirm faptul c reacia in- Thromb Vasc Biol 1999; 19:23-27.
flamatorie apare precoce n leziunea ateroscle- 11. Libby P, Sukhova G et al. Cytokines regulate
rotic i influeneaz major progresia i stabili- vascular function related to stability of the atheros-
tatea plcilor de aterom, iar corelaia cu marke- clerotic plaque. J Cardiovasc Pharmacol 1995; 25:9-
12.
rii circulani ai oxidrii LDL (oLAB) poate fi
12. Libby P. Current concept of the pathogenesis
un indicator pentru predicia riscului cardiac. of the acute coronary syndromes. Circulation
28 Revista Romn de Medicin de Laborator Vol. 11, Nr. 2, Iunie 2008

2001;104:365-372. clerosis. Atherosclerosis 1991; 89:247-254.


13. Lourida ES, Papathanasiou AI et al. Elevated 20. Tatzber a et al. Antibodies against oxidized
titer of autoantibodies against oxidized LDL forms LDL (oLAB) in Viennese working people. Poster,
in patients with coronary artery disease. Hellenic J Austrian Society for Allergy and Immunology 1995.
Cardiol 2002; 43:38-46. 21. Tsimikas S, Bergmark C et al. Temporal incre-
14. Mantovani A, Bussolino F, Introna M. Cytoki- ases in plasma markers of oxidized LDL strongly re-
ne regulation of endothelial cell function: from mo- flect the presence of acute coronary syndromes.
lecular level to the bedsite. Immunology today 1997; JACC 2003; 3:360-70.
18:231-238. 22. Tsimikas S, Witztum JL. The oxidative modifi-
15. Miyao Y, Ogawa H et al. Elevated plasma in- cation hypothesis of atherosclerosis. Kluwer Acade-
terleukin-6 levels in patients with acute myocardial mic 2000; 49-74.
infarction. Am Heart J 1993; 126:1299-1304. 23. Warw JA, Heisted DD. Platelet-endothelium
16. Navab M et al. The Yin and Yang of oxidation interaction. N Engl J Med 1993; 328:628-635.
in the development of the fatty streak. Arterioscler 24. Weber C, Draude G et al. Downregulation by
Thromb Vasc Biol 1996; 16:831-42. tumor necrosis factor-alpha of monocyte CCR2 ex-
17. Palinski W, Witztum JL. Immune responses to pression and monocyte chemotactic protein-1-indu-
oxidative neoepitopes on LDL and phospholipids ced transendothelial migration is antagonized by
modulate the development of atherosclerosis J. In- LDL oxidized: a potential mechanism of monocyte
tern. Med 2000; 247:371380. retention in atherosclerotic lesions. Atherosclerosis
18. Robbins M, Topol EJ. Inflammation in acute 1999; 145:115-123.
coronary syndromes Cl Clinic J Med 2001; 69:130- 25. Witztum JL, Steinberg D. The oxidative hypot-
142. hesis of atherosclerosis: does it hold for humans?
19. Rus HG, Niculescu F, Vlaicu R. Tumor necro- Trends Cadiovasc Med 2001; 11:93-102.
sis factor-alpha in human arterial wall with atheros-

S-ar putea să vă placă și