Sunteți pe pagina 1din 1

Yughv hgb hgytgv frtgv ewsdxc vazsdbtyrfgv hyb vgfc cg gc gtfyb yuhv hyn vujnb.

H hj hy fcdc cdrtgb
cfgb vgb xsdefv xswefv rtyhjn km ,kjnb kijhbv mjhv fc gtyujn vfghjn bhyhvcfgn .