Sunteți pe pagina 1din 5
Catre toti crestinii ortodocsi, membri ai Parohiei Schit Oraseni, jud. Botosani Dreptslavitori crestini, Cu parinteasca grija pentru credinciosii ortodocsi din Moldova gi cu multa mahnire pentru situatia creata in Parohia din Schit Ordaseni, va aduc la cunostinta faptul ci Preotul Ioan Ungureanu a fost caterisit de catre Consistoriul Eparhial al Arhiepiscopiei lasilor. Cu adanca durere sufleteasca, am aprobat hotirarea Consistoriului Eparhial de caterisire a Pr. loan Ungureanu. Aceasta decizie a fost luaté la cdpatul unui intreg sir de incercari menite sa-] convinga pe Preotul loan Ungureanu ca se afla pe o cale gresita si cd staruinta lui in aceasta cale are consecinte grave asupra vietii sale duhovnicesti si a enoriasilor din Parohia Schit Oraseni. Sanctiunea aplicata fostului Preot loan Ungureanu s-a datorat faptului ca acesta, pe fondul necunoasterii, neintelegerii sau rastalmacirii a ceea ce s-a decis la Sinodul Bisericii Ortodoxe care a avut loc in Creta, a hotdrat si rupa legatura cu Arhiepiscopia lagilor si, implicit, cu Biserica Ortodoxa de pretutindeni. in aceasta atitudine de separare a sa fata de Biserica de la care a primit misiunea pastoraléa atras dupa sine si un numar de credinciosi din parohie, neat sa ajuns iB situatia neplacuta si nedorita, de a se vorbi despre Parohia Soe Oraseni ca fiind singura din intreaga Bisericé Ortodoxa Romana in aceasta situatie. ai 2 Semnul vazut al Jocului. Departe de a pi \ Fea un act lipsit de importants, ne ierarhului locului la slujbe pentru invi ‘outs pene ea fost judecat de niciun sinod, ru invinui nchipuite penta care a fc 4 fost dintotdeauna condamnats de cétre fintii Parinti ai Bisericii noastre. De pila, Sfantal Ignatie al Antiohiei, tunul dintre Parintii Apostolic, ne cere s8-1 urmam pe episcop precum turmeaza Hristos pe Tatal. El mai spune e& acea Sfanta Liturghie poate ft socotitd deplina, care este savaryiti de episcop sau de preotul cdruia episcopul i-a incre intat slujirea si arata fara episcopul locului nu este Biserica (Epistola caere Filadelfieni, 8, 1) Wataturi sunt prelate de Sfintele canoane (canonul 39 ingaduit a face vreo Tucrare Aceste apostolic, 57 Laodiceea) prin care se cere preotilor si diaconilor si nu savargeasca vreun act fara binecuvantarea episcopului lor. Dacd vreun episcop ar fi suspectat de vreo fapta condamnabila, Canonul 74 Apostolic arata ca Sinodul singur este competent si judece. Biserica nu este o simpla on dupa legi randuieli lasate prin Sfingii Apostoli si tori Sfingii Paringi care au trait de-a lungul veacurilor, avind drept {el calauzirea credincioyilor catre imparatia lui Dumnezeu, De aces i nur mai este membru nizatie omeneascd, functionind omenesti, ci este un orgs cine nu ascultd si nu se supune Bisericié gi igi primejduieste mantuirea sufletului. Chiar daca traim intr-un veac in care stapneste duhul eizvratiri gal lepadarii oricarel autoritati atata timp ct dorim a f membri ai Biscricii $i mostenitori ai vietit vegnice, este nevoie si acestor randui urmam randuielilor bisericesti Prin urmare, data find sanetiunea de caterisire, fostul Preot Joan Ungureanu nu mai are dreptul sa sivarseasea nici o slujba, iar daca va continua sé faci aceasta, slujbele savargite de el nu mai sunt valide, adicd nu mai au valoare. De aceea, am rinduit a, pind la intoarcerea fostului preot loan Ungureanu de Ia ritacirea in care se fla sau pana la numirea unui alt preot, Preotul Ovidiu Lazarescu, slujitor Ja Parohia Draxini, si suplineascd Parohia dumneavoastr’. Va indemn, y asadar_ ca pentru orice stujps - (Spovedani, Bote, inmorméntare, parasas,sfestanie etc.) si apelat la acest preo Putt is lane. de telefon tn gah bua gsi nasi vp sé pre rope: Vorena, Shea Noone Zon, Copa sa Popa, preci opr canoe de a pacoite din jr: Pentru Sita Liturghe din dui rb Nol 98 indemn,deasemenea, sb mergetilaisercle din proiesiminite adresa si preotilor de la manastirile din ap lubiti credinciosi ‘Va asigur de faptul ca eu personal si tot ierarhii Bisericii Ortodoxe Romane rimanem atasati fird clitinare invayaturii de credinfa ortodoxd asa cum ne-a fost transmisa de Sfintii Apostoli, de Sfintele Sinoade si de ‘Sfingii Pavingi ai Biserici, Nu este nimic mai scump si demn de apstrat si marturisit ca adevarul mintuitor care se afla Hristos, adiea in Biserica Ortodoxa \Va incredintam, asadar, de fidelitatea noastra de nezdruncinat f3 de Sfanta Biserica Ortodoxa si de faptul ca Sinodul din Creta nu a negociat credinfa ortodoxa, nua schil singura Bisericd a fui sbat dogmele Bisericii, nu a adoptat nici o erezie si nu a stabilit vreo unire cu eterodocsii crestini, Dimpotriva, s-a al mat cu trie €3 eterodocsii Sau indepartat de credinta Bisericii celei Una, Sfanta, Soborniceasca si Apostoleasc’, adici de credinta Bisericii Ortodoxe, Orice nelimurire sau problema legata de Sinodul din Creta va fi deslusita si clarificata la nod. De aceea, indemn staruitor pe enoriasii Parohiei Schit Oriseni st imand in aceasta Bisericd Ortodoxa impreung cu toti ierarhii celor 14 Biserici Ortodoxe, cu toate parohiile si manastirile din Patriarhia Romana si cu cele 20 de manastiri din Sfantul Munte Athos. Este absolut necesar ca dumneavoastra, enoriasi din Oraseni, si nu Lurmati calea schismatics a preotului caterisit loan Ungureanu, cici acest fapt inseamnd ruperea de Biserica Ortodoxa cea adevarat’. n viitor toarca Fste nevoie de multa rugiciune pentru ca Dumnezeu si pe cei rizvratiti in sinul Bisericii, si daruiascd fostului preot foan Ungureanu duh de pocainta, pentru ca pacea sfanta si se reverse asuipra Parohiei din care faceti parte Alaturat am atasat textul cdtorva canoane care privese pe preotul caterisit, precum si ultimul cuvint (din 30 iunie 2017) al celor 20 de manastiri din Sfantul Munte Athos, cu referire la tendingele schismatice ‘manifestate de edtre unii preoti calugar i credinciosi dupa Sinodul care aavut loc in Creta Cu parinteasca dragoste, va binecuvinter pe toti in numele 1 vostru paint, frate si Domnului Hristos, Mantuitorul lumii si rama [Sars a slujitor, itoare la clericul care, caterisit fiind, conti s& slujeasca CANONUL 28 apostolic (OSANDIREA CATERISITILOR CARE SLUJESO) Daci vreun episcop sau preot sau diacon caterisit dupa dreptate, pentru vinovatii invederate (evidente), ar indrazni si se ating’ de slujba care i-a fost lui ineredintata oarecind, acela si se taie cu totul de la Biserics. CANONUL 39 apostolic (ASCULTAREA CLERULUI DE EPISCOPD) Preotii si diaconii si nu sivargeasca nimic fara incuviintarea episcopului, cict acesta este cel ciruia i s-a incredin{at poporul Domnului si acela de la care se va cere socoteala pentra sufletele lor. CANONUL 4 Antiohia (S' (CLERICILOR CATERISITD Daca vreun episcop caterisit de sinod, ori preot, ori diacon eaterisit de episcopul sau proprit ar indrazni si savarseasci ceva din slujba preoteasca potrivit celor obignuite ale indeplini mai {nainte, ori ca episcop, ori ea diacon, acela sa nui mai poat’ avea nidejde la alt sinod nici de reintegrare, nici de a se putea apira. lar cei ce comunicd eu ei, oti si se lepede de la Biseric’, ‘simai ales dac’, cunosednd ei hotararea cea dati impotriva celor amintiti mai sus, ar indrazni si comunice cu ding, CANONUL 5 Antiohia (SCHISMA) Dacd vreun preot ori diacon, deftimind pe episcopul si, s-a despntit pe sine de Biseried sia facut adunare osebits sia ridiat alta si, chemandu- episcopal, nu s-at supune, nici nu ar voi ise plece, nici si-asculte find chemat intaia sia doua oar’, acela desivargit si se cateri- seased $i nicidecum si nu mai dobandeasca serviciul, niei nu mai poat primi cinstea sa. Lar de ar starui in a tulbura si rizvrati Biserica, acela prin stipaiirea externa si se pedepseascd ca un tulburator. CANONUL 29 Cartagina (CEI AFURISITI NU SE CUMINECA) ‘Sinodul intreg a hotirat ca cel ce pentru lenevirea sa a fost excomunicat, sau episcopi, sau orice fel de cleric, daca in timpul excomunicari sale ar indrazni si se impirtagease’ inainte de a fiascultat, acela si se judece, c& insusi a adus asupra sa hotarare de condamnare, ‘Texte extrase din Arhid. Prof. dr. loan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note si -comentarii, Sibiu, 2003.

S-ar putea să vă placă și