Sunteți pe pagina 1din 9
a Eoomeetane ie oe (ee wfaorapreat —[Redsecenine mnie, | Mine Cntile [gia gi) din Bucuresti a Procedura operational privind elberarea din cop P.o. Ea Nr. deexemplare PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ELIBERAREA DIN MAGAZIE A MATERIALELOR PENTRU CONSUM. 1. Lista responsabililor eu elaborarea, verficarea si aprobarea edifieVa reviziel in cadral editici procedurié operationale Elemente privind | Numele Funct responsabilt prenumele TL Elaboraa Dona lie Feonomist 12._| Verifieat, rina Adamiesou | Director Eoonomic 13. Aprobat Goorge Dario | Rector 2, Situafiaediilor sia revizilor in eadrul edifillor procedurit opera ‘Natura revizilor ‘Componente reviie Data dela care se apie ‘revederile edie sau reviziei ei 21 | Faia 103.2014 22. | Revie 1 23. | Revizis 24. [Reva 3. Lista euprinzaind persoancle Ta care se difuzeazK edifialreviaia proceduri operafionale Scopul | Exemplar | Compariiment| Funcjia | Numelegi | Data | Semaiturs situate | “ne | prenumele | primini Sir |Roleare Epa 32. nfirmare Expert 33. [Bvidena ‘Conse 3.4 | Arhivare Expert 35.) Alle Expert copa 4, Scopul procedurii operationale De a siabili un set de regull si operaiuni unite penira reglementaea etapelor ce trebuie tunnite peaina eiberarea din magazie a materialelor pentru consum in carl Universiti Poliehnica din Bucuresti ‘5, Domeniul de aplicare a procedurii operationale ‘Se apliettuturor persoanelor care sunt implicate, prin atibuile stabilite tn fig de post, in actvtaea ce priveste eliberaea din magazie a materialelor pentru consum, in. cadrul Universitat Politica din Bucuresti 6. Reglementiri aplicabile activititii privind eliberarea din magazie a materialelor pentru consum Legea contabiltai nr. $2/1991, epublica cu modificaile si complete ulterioare; + HLCM, a. 2230/1969, prvind gestionarea bunurilor materiale; * Leges nr. 22/1969, privind angajarea gestionarilr, consituirea garantifor gi raspunderea in legitura cu gestonarea bunurilor agenilor economic, autritior si instituilor public; + Legea Finanfeor Pubic ne, $00/2002, eu modifictrile i completrile ulterioare; + O.U.G. nr. 119/199 privind privind costrolul intem/managerial si controll financar preventive, epublicatd seu modificarile uterioere; ‘+ Lege bibliotsior nr. 334/2002, epubliaté fn M,O.parten I, -132/11,02.2005; ‘+ OMEP. nr 1792/2002, pens aprobarea Normelor prvind angajaea, lchidare, ordonanjarea splat cheltuielilr insular publice republicaté in M.O.,Patea I anarie 2005; + OME. a. S47/ 20.03.2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodalogice privind angajare, lichidarea, ondonanjarea gi plata cheluielilor institut publie, precum si organizarea,evidenfa si raportarea angajamentelor bugetare si legal, aprobate prin Ordinal rinistului fnanelor public a. 1.792/2002; ‘+ Legea nt 84/2003 pentru modificate si completarea 0.U.G. nr. 119/1999 privind audit inten gi contol fisauciar preventiv, + OMEP. sr. 22/2003. pentru aprobarea Normelor metodologice generale refeitoare la exerctarea controlulifinanciar preventiv; cu modiicrle si compleirleuberioare; + OMPF. nr. 12262003 pentru modifiarea Normelor tchnologice generale refertoare la «xercitarea controluli financiar preventiv,aprobate prin O.M.FP. nr. $22/2003; ‘+ OMPE. nm. 167972003 pentru modificarea Normelor tehnologice generale referitoare la exercitarea controluli finarciar preventiv, aprobate prin O.MLFP. ne. 522/2003; © OMPE nr. 9122004, pentru modificarea Nomelor tehnologice generale reftritoare Ja exercitarea controluifinanciarpreveniv, aprobate prin O.M.FP. ne. $22/2003; ‘HG. nr. 21392004 pentra aprobarea Catalogului privind clasficarea i duratele normale de fneyonare a mijloacelor fixe, eu modificrile si completarileulerioare; + OMED. 1917/2005, pentra aprobarea Nomnelor metodologice privind organizarea si ‘conucerea contabiltiinsttuilorpublie sa Planului de coturipeneu instituilepublice gi instruejiunile de eplicare a acestuia, cu modifcaile gi completaie ulerioare; ‘+ H.G. m925/2006 pentru aprobarea normelor de aplcare a prevederilorrefeitoae la atribuirea conttacelor de ecizitie publics din 0.U.G wr.34/2006 publica in Monitorul Ofcal,Parta | ‘nr, 625 din 20.07.2006, ‘+ Legea sx. 337/ 17.07.2006 pentru sprobarea Ordonsufei de urgent a Guvermului mr. 34/2006 publica in Monizoral Ofal, Partea In. 625 din 20.07.2006 ; + O.U.G. nr 3419.04.2006 privind anibuitea contractelor de achizte publics, a contractelor de concesiune de ler publice sia contractelor de concesione de servici, publicats in Monitoral (Oficial, Parea Ine. 418 din 15.05.2006, cu modificirle i completiile ulkerioare; + HG. n1.71/2007 pentru aprobarea Normelor de apicare a prevederlor referitore 1 atribuirea contracelor de concesiune de lucrri publice si a contratelor de concesiune de servic previzate In Ordonanfa de urgent « Guvernului nr. 34/2006 privnd atibuirea contractelor de achizte public, acontactelor de concesiune de ucrri public sia contactelor de coneesiune OQ de sevieli,publiatd in M.O. Partea Ine 98 din 08.02.2007; ‘+ OU.G. n.37/2008, privind reglementarea unor mésuri financiare in domeniul bugetar, cv smodifictrile si completirileuherioae; ‘+ OMEP. mr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea gi efeetuara inventareri elementelor de natura activels, datoslor gi captalurlor props, publica in M.O. sr, 704/20.10.2009;, ‘© Ordinal Ministraai Finanjelr Public nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, ‘cu modifedile si completrileulerioare; ‘+ Ordinal Minsiului Finanelor Pubice nt. 1917/2005 pentru arobarea Normelor metodologice privind organizarea gi conducerea contabiiti institjillr public, Planul de contu pentna institujile public si instrucyunile de aplicare a acestuia, cu modifcarile si completrile leroare, 17. Descrierea procedurii operafionale Persoant desemnati prin fige postuhi cu atributit pivind solistarea matrialelor consumabile claboreaztreferatul de necesita, prin care solctt eliberaea materialeor consumable din ‘magizin Universitit Politenica din Bucuresti. Compartimentul de specialitate (feeultete, ‘ater, centr de cercetare, departament, serviciu, ec) intoemestetonul de consum,avand Ia baz necesitiile obiectve de materiale consumabile eit gi normativele legale de consum, ‘tabilite si aprotate de conducerea univestii, pentru ficate materia in prt, pentru focul de folosiny spe interval de timp (hunare, trimestral, semestial). Gestionarl eliberear8 materilee de consum pe taza Bonlui de consum (Cod 143-4), care: -servesie ca document de elibecare din gestiune « materilclor, ca document justifcativ de Segistrare conabilitate side seere din gestiune; se intocmeste in dou exemplare, pe milsurs lansii, respect elibetsti materilelor, pe contre de cost; circu persoaneleautorizae si semneze pentru acordare vzei de necesiate, eestiunea de materiale, pentru eliberaea caattiilor previzute, semndniu-se de predare — primi, -Ditecjia ~ Financir-Contabil, pentru validarea tmegistivlor in contabilitatea sitetic8 sali; -se arkiveaz la Dire - Fnanciar-Contabis. ‘Oda plus, materiale previzue in bonurile de consum, pot f -