Sunteți pe pagina 1din 32

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 1 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

PROCEDURA OPERAȚIONA

Efectuarea achizițiilor publice prin cumpărare directă COD procedură: P0 – 03.02

Editia I

Revizia 1

Data elaborării : 2017

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 2 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea

ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii

Nr.

Operațiune

         

Crt.

Numele și

Funcția

Compartimentul

Data

Semnătura

prenumele

 

1

2

3

4

5

6

   

Zaharia

       

1. Elaborat

Alexandru

Consilier

BAPA

 

2. Verificat

Bașturescu

Sef birou

BAPA

   

Georgeta

   

Mînzălescu

       

3. Verificat

Magdalena

Director

DEAJRU

     

Consilier-

     

4. Verificat

Munteanu

Camelia

Secretar

Comisie

DEAJRU

 

5. Avizat

Costea Victor

Consilier juridic

Juridic și

   

resurse umane

 

6. Avizat

Coifan Eugen

Secretar general

     
 

7. Avizat

Melinte Doina

Vicepreședinte

Președinte

   

Comisie SCIM

   

Graziela Elena

       

8. Aprobat

Vajia

Președinte

2

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 3 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

2.Situația

edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

 

Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției

Componența

Modalitatea

Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției

revizuită

reviziei

 

1

2

3

4

2.1

Ediția I

x

x

22.02.2017

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 4 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

3.Lista persoanelor

la care se difuzează ediția/revizia din cadrul ediției procedurii

Nr.

Scopul

Exemplar

Compartimentul

Funcția

Numele și

Data

Semnătura

Ex

difuzării

nr.

prenumele

primirii

 

1

2

3

4

5

6

7

3.1

Informare/a

1

Direcția economică,

administrativ, juridic și resurse umane

Director

Magdalena

   

plicare

Mînzălescu

3.2

Informare/a

1

Direcția economică,

administrativ, juridic și resurse umane

Sef birou

Georgeta

   

plicare

Bașturescu

 

Informare/a

 

Direcția economică,

 

Zaharia

   

3.3

plicare

1

administrativ, juridic și resurse umane

Consilier

Alexandru

     

Direcția economică,

 

Camelia

   

3.4

Evidenta

1

administrativ, juridic și resurse umane

Consilier

Munteanu

Evidența

     

Direcția economică,

       

3.5

Informare

1

administrativ, juridic și resurse umane

Consilier

Victor Costea

     

Directia Generală de Testare, Anti-Trafic Substanțe Interzise, Relații Publice și Internaționale

 

Alexandrescu

   

3.6

Informare

1

Director

Valentina

3.7

Informare

1

Compartimentul Audit Intern

Consilier

Irimia Constantin

   

3.8

Informare

1

Compartimentul Audit Intern

Consilier

Aristita Sîrbu

   
       

Secretar

     

3.8

Informare

1

General

Eugen Coifan

4

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 5 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

4. Scopul procedurii operationale

4.1. Scopul acestei proceduri este:

a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activităţii de achiziţie directă a

produselor, serviciilor, lucrărilor în conformitate cu art. 7 alin. 5 din legea 98 privind

achizițiile publice.

b) stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor

aferente acestei proceduri

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

5.1 Procedura se aplică de către DEAJRU și celălate compartimente.

5.2 La procedură participă toate compartimentele A.N.A.D

6. Documente de referință

6.1 Legislație primară

(1) Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

(2) Legea nr 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii , precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC, publicată în Monitorul Oficial al României nr.393/2016; (3) Ordonanţă nr. 119/1999*** Republicată privind controlul intern / managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; (4) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; (5) Ordonaa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, eu modificările şi completările ulterioare; (6) Regulamentul (CE) NR.213/2008 al COMISIEI din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CB) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 6 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV.

6.2 Legislaţie secunda

(1) Hotărârea Guvernului nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

(2) Ordinul Presedintelui ANAD nr. 108/30.04.2010, privind delegarea unor

competente ale ordonatorului de credite;

(3) Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.792/2002 - pentru aprobarea

Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonaarea şi plata cheltuielilor

instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi

legale, cu modificările şi completările ulterioare;

(4) Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.400/2015 privind aprobarea

Codului controlului intern/managerial al entitătilor publice, cu modificările şi completările

ulterioare

7. Definitii și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură operaționa

7.1. Definiții

1. Achiziție sau achiziție publică - achiziția de lucrari, de produse sau de servicii prin

intermediul unui contract de achizitie publica de catre una ori mai multe autoritati

contractante de la operatori economici desemnati de catre acestea, indiferent daca

lucrarile, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizarii unui interes public;

2. Achiziție directă – achiziție a rei valoare estimată fără TVA , cumulată pentru

achiziții cu același obiect sau destinate utilizării identice sau similare, la nivelul

unui an este mai mică decat 132.519 lei pentru produse și servicii și 441.730 lei

pentru lucrări.

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 7 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

3. Acceptarea ofertei câştigătoare - actul juridic prin care autoritatea contractantă îşi

manifestă acordul de a se angaja juridic într-un contract ce va fii încheiat cu

ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare;

4. Achizitor - calitatea de autoritate contractantă a ANAD în cazul achiziţiei de

produse;

5. Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii,

afectează fonduri publice unei anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare

aprobate;

6. Angajament legal - fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act

juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice;

7. Anunț - anunț publicat în SEAP – secțiunea – anunțuri publicitare

8. Autoritate contractantă - instituție publică centracare are calitatea de ordonator

de credite și care are competențe în domeniul achizițiilor publice : Agenția Naționa

Anti-Doping

9. Beneficiar - calitatea de autoritate contractantă a ANAD în cazul achiziţiei de

servicii sau de lucrări;

10. Caiet de sarcini - documentul care conţine specificaţiile tehnice (cerinţe, prescripţii,

caracteristici de natură tehnică) ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie

descris, în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesităţilor ANAD;

11. Compartiment - direcţie generală, direcţie, serviciu sau birou, după caz;

12. Contract de achiziție publică – contractul, asimilat, potrivit legii, actului

administrativ, cu titlu oneros, încheiat în scris, între una sau mai multe autorități

contractante,

13. Biroul Achiziţii Publice și Administrativ – birou din cadrul Direcţiei Economice,

Administrativ Juridic și Resurse Umane

14. Compartiment juridic și resurse umane - Compartiment din cadrul DEAJRU

15. Contract de achizitie publică de produse - contractul de achiziție publică care are

ca obiect achiziția de produse/servicii prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate,

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 8 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

închiriere, leasing cu sau fară opțiune de cumpărare ori prin orice alte modalități

contractuale în temeiul cărora autoritatea contractantă beneficiade aceste produse,

indiferent dacă dobândește sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de

achizitie publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări ori operațiuni

de amplasare și de instalare;

16. Entitatea beneficia- direcţia generală, direcţia, serviciul sau biroul, după caz,

care solicită contract de furnizare;

17. Lichidarea cheltuielilor- faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifică

existenţa angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se

verifică condiţiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor

justificative care să ateste operaţiunile respective;

18. Obligaţie de pla- raport juridic în virtutea căruia debitorul este ţinut faţă de

creditor la a da o anume sumă de bani sub sancţiunea constrângerii;

19. Ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îsi manifesta voința de a se

angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică. Oferta

cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum și alte documente

stabilite prin documentația de atribuire;

20. Operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant

de lucrări - persoana fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de

persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţa de produse,

servicii şi/sau execuţie de lucrări;

21. Ordonantarea cheltuielilor - fază în procesul execuţiei bugetare în care se confirmă

că livrările de bunuri şi de servicii au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate

şi că plata poate fi realizată;

22. Plata -faza din procesul execuţiei bugetare reprezentând actul final prin care

instituţia publică achită obligaţiile sale faţă de terţii creditori (este eliberată de

obligaţiile sale faţă de terţii creditori);

23. Prestator - calitatea de contractant a ofertantului care a devenit în condiţiile legii,

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 9 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

parte într-un contract/comandă contract de servicii;

24. Referat de necesitate – document intern emis de fiecare compartiment din cadrul autorității contractante în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul viitor, care cuprinde necesitățile de produse, servicii și lucrări identificate, precum și pretul unitar / total al necesităților, întocmit potrivit art.2. alin.5 din H.G.nr.395 / 2016.

26. SEAP - Sistemul electronic de achiziții publice este sistemul informatic de utilitate

publică, accesibil prin internet la adresa www.e-licitatie.ro, utilizat în scopul efectuării de

achizitii publice prin mijloace electronice.

25. Vocabularul comun al achiziţiilor publice -CPV - nomenclatorul de referință în

domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al

Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun

privind achizițiile publice (CPV);

26. Zile - zile calendaristice, cu excepșia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucratoare.

7.2. Abrevieri

Nr. Crt

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

ANAD

Agenția NaționaAnti-Doping

2.

BAPA

Biroul Achizitii Publice și Administrativ

3.

DEAJRU

Direcția Economică, Administrativ, Juridic și Resurse Umane

4.

CFPP

Control financiar preventiv propriu

5.

CPV

Vocabularul comun al achizițiilor publice

6.

PAAP

Programul anul al achizițiilor publice

7.

OG

Ordonaa guvernului

8.

OUG

Ordonaa de urgență a guvernului

9.

SEAP

Sistemul electronic de achiziții publice

10.

TVA

Taxa pe valoarea adauga

11.

RAP

Responsabil achiziții publice

8. Descrierea procedurii operationale

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 10 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

8.0 În acest capitol sunt descrise succesiunea de etape, ansamblul de activități care

trebuie desfășurate, precum și procedeele și regulile care trebuie respectate pentru

realizarea achizițiilor directe.

Prezenta procedură stabilește algorimul de lucru, pornind de la solicitarea de achizitie

publică de produse, servicii sau lucrări, achizitie a cărei valoare estimată fara TVA,

cumulată pentru achiziții cu același obiect sau destinate utilizării identice ori similare, la

nivelul unui an este mai mică decat 132.519 lei pentru produse și servicii și 441.730 lei

pentru lucrări, necesare rezolvării sarcinilor de serviciu, documentele justificative

utilizate, derularea procedurii pentru achiziția acestora si atribuirea contractului de

achiziție publică.

8.1 Generalitati

(1) ANAD, în calitate de autoritate contractantă, are dreptul de a achiziţiona direct în

conformitate cu prevederile art.7 aliniatul.5, produse sau servicii în cazul în care valoarea

estimaa achiziției, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în

care valoarea estimaa achiziției, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei.

(2) Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe

poate lua forma unui contract de achiziţie publică sau, după caz, a unui document fiscal ori a

unei comenzi, inclusiv în cazul achiziţiilor iniţiate prin intermediul instrumentelor de plată ce

permit posesorului să le utilizeze în relaţia cu comercianţii în vederea efectuării de plăţi, fără

numerar, pentru achiziţionarea de produse, servicii şi/sau lucrări prin intermediul unui

terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la, cardurile de plată şi/sau portofele electronice.

(3) Autoritatea contractantă calculeavaloarea estimată a unei achiziții având în

vedere valoarea totală de plată, fară TVA, luând în considerare orice eventuale forme de

opțiuni și prelungiri ale contractului menționate în mod explicit în documentele

achiziției.Valoarea estimaa achiziţiei directe va fi determinată în lei de către entitatea

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 11 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

beneficiară la momentul identificării necesităţii şi elaborării referatului de necesitate.

4) Referatul de necesitate reprezintă un document intern emis de fiecare compartiment

din cadrul autoritații contractante în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul viitor, care

cuprinde necesitățile de produse, servicii și lucrări identificate, precum și pretul unitar/ total al

necesităților.

În cazul în care necesitatea nu este previzibilă sau nu poate fi identificată în ultimul

trimestru al anului în curs pentru anul urmator, referatele de necesitate pot fi elaborate la

momentul identificarii necesității.

În baza referatului de necesitate primit de la alte compartimente din cadrul ANAD,

care solicită achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor în cauză şi conţine specificaţiile

tehnice, Biroul de achiziții publice întocmește nota justificativă privind selectarea procedurii

de cumparare directă.

5) SEAP pune la dispozitia autorităților contractante posibilitatea tehnică de a

achiziționa direct, prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP, produse, servicii

sau lucrari a căror achizitionare intra sub incidenta prevederilor alin. (1).

În cazul în care autoritatea contractantă nu identifică în cadrul catalogului electronic

produsul, serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constată că prețul postat

de operatorii economici pentru obiectul achiziției este mai mare decât pretul pieței sau din

motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci

autoritatea contractantă poate realiza achiziția de la orice operator economic, elaborând în

acest sens o nota justificativă.

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 12 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

Activitate/

 

Descriere

Proces

 

PO.03.02.01

 

Etapele premergătoare achiziţiei directe:

(1) Departamentul beneficiar din cadrul ANAD, întocmeşte un referat de necesitate conform

formularului Anexa 1, care va conţine în mod obligatoriu, fără a se limita, cel puţin informaţii cu

privire la: denumirea achiziției, obiectul achiziţiei, fundamentarea necesităţii, valoarea estimaa

achiziţiei.

(2) Referatul de necesitate este verificat și semnat de Seful biroului / departamentului care solicită

achiziţionarea produselor, serviciilor sau lucrărilor necesare pentru desfăşurarea activităţii şi este

transmis către Biroul de Achiziții Publice si Administrativ.

(3) După primirea referatului de necesitate Biroul de Achizitii Publice și Administrativ caută oferte

în catalogul electronic SEAP care să corespundă cu necesitătii autorității contractante. În cazul în

care autoritatea contractantă nu identifică în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau

lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constată că pretul postat de operatorii economici

pentru obiectul achiziției este mai mare decât prețul pietei sau din motive tehnice imputabile SEAP

nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractanta poate realiza achizitia

de la orice operator economic.

(4) Dupa cercetarea catalogului electronic responsabilul cu achiziția publică întocmește o notă

justificativă (anexa 2) privind selectarea procedurii de achiziție directă și stabilește codul CPV

 

aferent obiectului achiziției și verifică încadrarea în pragul valoric prevăzut la art. 7 alin 5 din

legea nr.98 privind achizițiile publice precum și corespondența în Planul Anual de Achiziții

Publice.

Nota justificativă trebuie sa conțină aprobarea Directorului Economic Administrativ Juridic și

Resurse Umane, Avizul Compartimentului Juridic precum și Viza Controlului Financiar

12

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 13 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

   

Preventiv.

Dupa aprobarea notei justificative, responsabilul cu achiziția, acceseacataloagele publicate în

SEAP și alege dintre produsele, serviciile sau lucrările care corespund cel mai bine necesitățiilor

autoritătii contractante și transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificări operatorilor

economici care le oferă.

Notificările prevazute trebuie să conțină informatii referitoare la:

a)

datele de identificare ale produselor, serviciilor sau lucrarilor solicitate;

b) cerințele privind livrarea, prestarea sau executarea;

c)

conditiile în care urmează să se efectueze plata.

PO.03.02.2

Etapele achiziţiei directe de produse, servicii şi lucrări (1) Achiziţia directă din SEAP

În cazul în care în catalogul SEAP există oferte pentru produsele /serviciile/ lucrările necesare a fi

achiziţionate, responsabilul cu achiziţia directă avizeaza Nota justificativă conform anexei 2, care

conţine următoarele informaţii: obiectul achiziţiei, cod CPV, baza legală, referatul de necesitate,

valoarea achiziţiei, modalitatea de achiziţie selectată, modalitatea de plată, responsabilul cu

achiziţia directă. Nota justificativă este verificată şi semnată de către responsabilul cu achizițiile

publice, Directorul DEAJRU, Consilier Juridic, Prețedintele ANAD, Controlul Financiar

 

Preventiv.

La primirea Notei justificative privind selectarea procedurii de cumpărare directă, aprobată de

conducătorul ANAD, se introduc datele în SEAP şi iniţiaachiziţia directă în sistem de către

responsabilul cu achizițiile publice.

In SEAP, achiziţiile directe au la bază catalogul de produse definit de ofertanţi. Autoritatea

contractantă poate iniţia o achiziţie de tip cumpărare directă doar prin alegerea unui produs din

13

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 14 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

 

catalogul ofertantului. Etapele cumpărării directe în SEAP sunt următoarele:

Iniţiere achiziţie - autoritatea contractantă consultă cataloagele de produse ale ofertanţilor, alege

un produs, completează condiţiile de livrare şi plată, cantitatea şi opţional preţul maximal. Se

stabileste si data limita de raspuns a ofertantului la solicitare.

Decizie ofertant - la primirea cererii, operatorul economic are două opţiuni: să refuze cererea

autorităţii contractante, caz în care e obligat să completeze motivaţia refuzului sau să accepte

cererea autorităţii contractante, caz în care va completa valorile pentru cheltuielile suplimentare şi

reducerea oferită. Completarea acestor valori este opţională, valoarea finaa achiziţiei se va

calcula adunând la valoarea produselor (preţul de catalog * cantitatea) valoarea cheltuielilor

suplimentare şi scăzând valoarea discountului, dacă este cazul. În termen de două zile de la

primirea notificarii, operatorul economic are obligația de a transmite prin intermediul SEAP

acceptarea sau neacceptarea condițiilor impuse de autoritatea contractantă.

Decizie autoritate contractantă (daca ofertantul a acceptat cererea în faza anterioară)- la

primirea ofertei autoritatea contractantă are doua opțiuni: să accepte oferta operatorului economic

sau sa refuze oferta, caz în care va completa motivul refuzului. Daautoritatea contractantă nu ia

o decizie într-un anumit număr de zile de la data de răspuns a ofertantului, procesul de achizitie se

va inchide, achiziția ramând neatribuită.

PO.03.02.3

Achiziţia directă de pe piata libera

În cazul în care autoritatea contractantă nu identifică în cadrul catalogului electronic produsul,

serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constată că prețul postat de operatorii

economici pentru obiectul achiziției este mai mare decât prețul pieței sau din motive tehnice

imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractantă

poate realiza achiziția de la orice operator economic, elaborând în acest sens o nota justificativă

conform anexei 3.

Pentru realizarea achiziției responsabilul cu achiziția / compartimentul care solicita achiziția

solicită oferte pentru produsul/ serviciul respectiv care sa aibă un raport calitate - preț optim.

PO.03.02.4

Etapele finale achizitiei directe:

Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe poate lua forma

14

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 15 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

 

unui contract de achiziţie publică sau, după caz, a unui document fiscal ori a unei comenzi

conform anexei 4. În situatia în care achiziția directă nu se realizează de pe SEAP autoritatea

contractanta transmite în SEAP o notificare cu privire la achizitia directă a cărei valoare depășeste

13.000 lei, faTVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce sta la baza

achiziției realizate. Transmiterea notificării prevăzute se va efectua în format electronic prin

utilizarea aplicației disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro și va cuprinde minim

următoarele informații:

a) denumirea și datele de identificare ale operatorului economic;

b) obiectul achizitiei;

c) codul CPV;

d) valoarea achiziției;

e) cantitatea achizitiona;

f) data realizării achiziției.

PO.03.02.5

Finalizarea achiziţiei

Responsabilul cu achiziţia directă definitivează dosarul achiziţiei, îl opisează şi îl pregăteşte pentru

arhivare.

8.2.Resurse necesare

8.2.1 Resurse materiale: rechizite, linii telefonice, calculatoare, acces la baza de

date, rețea, imprimantă, xerox, registre, formulare prevazute în anexe

8.2.2 Resurse umane: responsabil achiziții publice, directorii , salariații ANAD

8.2.3 Resurse financiare: Fonduri identificate în vederea demarării achiziţiei,

respectiv fonduri disponibile din sursa de finaare corespunzătoare în vederea încheierii

tranzacţiei prin angajamentul legal de plată.

Sursele de finantare pentru Achiziţiile Directe sunt din bugetul de stat şi/sau din

venituri proprii. La inceputul fiecărui an bugetar este întocmit un Program Anual al

15

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 16 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

Achiziţiilor Publice care se modifică ori de câte ori este necesar, pe baza solicitărilor

Structurilor organizatorice din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping

8.3. Modul de lucru

8.3.1. Prezenta procedură operațională reglementează situațiile in care contractele de

achizitie publice au ca obiect produse, servicii sau lucrări a caror valoare estimată faTVA,

cumulapentru achizitii cu același obiect sau destinate utilizării identice ori similare, la

nivelul unui an este mai mică decat 132.519 lei pentru produse și servicii și 441.730 lei pentru

lucrări, potrivit art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016: “(5) Autoritatea contractantă are dreptul

de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimaa achiziției,

fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea

estimaa achiziției, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei

8.3.2. Aplicarea prezentelor proceduri operaționale se va face prin promovarea

nediscriminării, transparenței și tratamentului egal între operatorii economici care participă la

atribuirea contractului.

8.3.3. Pe parcursul aplicării proceduruii pentru atribuirea contractului, se vor lua toate

măsurile necesare pentru evitarea aparitiei unor situații de natură să determine existenta unui

conflict de interese si/sau manifestarea concurenței neloiale.

8.3.4. Prezenta procedură operaționaasigură cadrul organizatoric și metodologia

unitară privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru încheierea contractelor de

achiziție publică, care au ca obiect produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată fără

TVA, cumulată pentru achiziții cu același obiect sau destinate utilizării identice ori similare,

la nivelul unui an este mai mică decât 132.519 lei pentru produse și servicii și 441.730 lei

pentru lucrări, cu respectarea principiilor prevăzute de art.2 alin (2) din Legea nr.98/2016

privind achizitiile publice.

Premergător inițierii achiziției directe cu produse, servicii sau lucrari, structurile

de specialitate abilitate din cadrul A.N.A.D vor elabora și supune aprobării urmatoarele

documente:

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 17 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

- Referat de necesitate întocmit potrivit art.2 alin.5 din H.G.nr.395/2016;

- Caietul de Sarcini – atunci când complexitatea achiziției o impune, de la caz la caz.

Referatele de necesitate emise de compartimentele de specialitate vor cuprinde

informații cu privire la prețul unitar/ total actualizat al respectivelor necesități, în urma unei

cercetări a pieței sau pe bază istorică, conform prevederilor art. 2 alin. 5 si art. 3 din

H.G.395/2016.

Achiziția directă de produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată fără TVA,

cumulată pentru achiziții cu același obiect sau destinate utilizării identice sau similare, la

nivelul unui an este mai mică decât 132.519 lei pentru produse/servicii si 441.730 lei pentru

lucrări se desfășoaastfel :

(1) Ca regulă generală, în prima etase va verifica catalogul SEAP în vederea

identificării eventualelor oferte pentru produsele, serviciile sau lucrările care fac obiectul

referatului de necesitate. Pentru accesarea acestui modul se selectează opțiunea Cumpărări

directe din meniul Proceduri de atribuire.

(2) Etapele achiziției directe prin intermediul SEAP – catalog electronic sunt :

- Inițiere achiziție – autoritatea contractantă, prin persoana desemnată din cadrul

B.A.P.A, consultă cataloagele de produse, servicii sau lucrări ale ofertanților.

În situația în care sunt identificați minim 2 ofertanți în SEAP, care oferă

produsele/serviciile sau lucrările care corespund cerințelor din referatul de necesitate și/sau

caietul de sarcini cu încadrarea în fondurile financiare aprobate prin referatul de necesitate,

persoana desemnată din cadrul B.A.P.A va iniția procedura de configurare a notificării către

operatorul economic al cărui preț de catalog este mai mic. În acest sens, completează datele

de identificare ale produselor/serviciilor/lucrărilor, condițiilor de livrare, prestare sau execuție,

condițiile de plată, cantitatea și transmite notificarea ofertantului identificat. De asemenea, va

stabili și data limită până la care ofertantul poate formula răspunsul.

Decizie ofertant:

În termen de 2 zile de la primirea notificării, operatorul economic are obligatia de a

transmite prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea conditiilor impuse de autoritatea

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 18 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

contractantă. Netransmiterea unui raspuns în termen de 2 zile de la data notificării

echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse de autoritatea contractantă, iar procesul de

achiziție se va închude, achiziția fiind declarată neatribuită.

În cazul în care operatorul economic acceptă condițiile impuse de autoritatea

contractantă, va transmite acesteia, prin intermediul SEAP, oferta fermă pentru furnizarea

produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrarilor.

Decizie autoritate contractantă (etapa se derulează doar dacă ofertantul a acceptat

cererea în faza anterioară) - la primirea ofertei autoritatea contractantă are două optiuni

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 19 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Departamentul/

Presedinte

DEAJRU

COMPARTIMENTE

Procesul

ANAD

PO.3.02.1

 

Avizează

Elaborează

PO.3.02.2

Aprobă

Elaborează

 

PO.3.02.3

Aprobă

Inițiază

 

PO.3.02.4

Aprobă

Inițiază

Avizează

PO.3.02.5

 

Arhivea

Avizează

10. Formulare-anexe, inregistrari, arhivari

Numar

Denumire anexă

Emitent

Cine aprobă

Nr.

Difuzare

Arhivare

Alte

anexă

Ex

Loc/perioa

elemente

da

     

Sef direție/Sef

       

1

Referat de necesitate

Compartimentele

ANAD

Birou/comparti

ment

1

BAPA/DE

AJRU

     

Director

       

2

Nota justificativă privind

selectarea procedurii de achizitie directa prin S.E.A.P

Responsabil

Achizitii

Direcție/

Compartiment/

Președinte

1

BAPA/DE

AJRU

ANAD

     

Director

       

Nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție directă fără S.E.A.P

Directie/

3

Responsabil

Achiziții

Compartiment/

Președinte

1

BAPA/DE

AJRU

ANAD

     

Șef directie/Șef

       

3

Comanda fermă

Compartimentele

ANAD

Birou/comparti

ment

1

BAPA/DE

AJRU

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 20 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

Nr.înreg

/

ANEXA 1

APROBAT,

DIRECTOR DIRECTIE/SEF BIROU / SEF SERVICIU

Referat de necesitate -produse

Direcția/Serviciul/Biroul/Compartimentul

solicită

achiziționarea următoarelor produse/ servicii :

Valoare

estima

lei fără

T.V.A

Preț unitar

estimat lei

fără T.V.A

Denumire

produse

Nr.crt

U.M

Cantitate

Caracteristici

1

2

3

Total fară TVA

Total cu TVA

Mentionăm că acest produs este necesar pentru

*

Întocmit

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 21 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

ANEXA 2

APROBAT Conducatorul instituției

NOTA JUSTIFICATIVĂ privind selectarea procedurii de ACHIZITIE DIRECTĂ PRIN SEAP

În vederea asigurării condițiilor optime desfășurării activității din cadrul

Agenției Naționale Anti-Doping, este necesaachiziționarea următoarelor

produse/servicii conform referatului de necesitate nr *

Menționăm ca produsele achiziționate prin această

procedură nu depășesc pe anul 2016, valoarea de 132.519 lei pe an financiar si servicii si

sau 441.730 pe an financiar conform Legii nr 98/2006, acest fapt determinându-ne să

alegem procedura de achiziție directă.

solicitate de

Suma este prevăzută în bugetul cu venituri şi cheltuieli la articolul bugetar

Plata se va face pe bază de factură

Cu privire la achiziția de produse /servicii /lucrări

s-a constatat:

□ identifică în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea

care ii poate satisface necesitatea.

COD CPV

Avizat, Directia Economic Administrativ, Juridic si Resurse Umane Director

Întocmit Responsabil Achiziţii

Control Financiar Preventiv,

Aviz Juridic

Consilier

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 22 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

ANEXA 3

APROBAT Conducatorul institutiei

NOTA JUSTIFICATIVĂ privind selectarea procedurii de ACHIZITIE DIRECTĂ FASEAP

În vederea asigurării condițiilor optime desfășurării activității din cadrul

Agenției Naționale Anti-Doping, este necesaachiziționarea următoarelor produse

solicitate de

Menționăm că produsele achiziționate prin aceasta procedură nu

depășesc pe ănul 2016, valoarea de 132.519 lei pe an financiar și servicii și sau 441.730 pe

an finănciar conform Legii nr 98/2006, acest fapt determinându-ne să alegem procedură

de achiziție directă.

/servicii conform referatului de necesitate nr *

Sumă este prevăzută în bugetul cu venituri şi cheltuieli la articolul bugetar

Plătă se va face pe bază de făctură

Cu privire lă ăchizițiă de produse/servicii/lucrări

s-a constatat:

□ identifică în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea

care ii poate satisface necesitatea.

□ constătă că prețul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziției

este mai mare decăt pretul pieței.

COD CPV

Ăvizat, Directia Economic Ădministrătiv, Juridic si Resurse Umane Director

Întocmit Responsăbil Achiziţii

Control Financiar Preventiv,

Aviz Juridic

Consilier

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 23 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

Nr

/ Dătă:

ANEXA 4

APROBAT SEF DIRECȚIE/SERVICIU/BIROU

COMANDĂ FERMĂ

Către,

Fax/email

Agentia Nională Anti-Doping, având sediul în București, Bulevardul Basarabia 37-

39 sector 2, comandă urmatoarele produse servicii în băză contrăctului/achiziției directe de pe

SEAP nr

Termenul de livrăre/prestare/executare este de

Termenul de plată este de

/

zile

de la primirea comenzii.

zile de la recepţie.

Nr.crt

Denumire produs/servicu

U.M

Cantitatea

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

Intocmit,

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 24 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

nr

Contract de furnizare dătă

ANEXA 5

1. În temeiul

prezentul contract de furnizare de produse,

între

Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, s-a încheiat

Autoritatea Contractantă

cu

sediul în

nr

sector

,

telefon/fax

,

cod

fiscal

cont

reprezentată

,

în calitate de

achizitor,

Operător

economic:

………………………………………………….,

adresă/sediul:……………………………………………… loc……………………… ………

. str……………………………………………… nr

, bl………

sc…………, ap……

cod

postal………………….,

jud/sector……………………………….

,telefon

 

fax

, CUI……………………… atribut fiscal

………

nr.

de

ordine

în

registrul

comerțului …………………….,

cont……………………………

… ,cont deschis

lă

deschis

…………

 

Trezoreriă

la

…………………………reprezentaavănd funcţia

in

călităte

prin

de

furnizor

a

- intervenit prezentul contract.

 

2. Definiţii 2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretăţi astfel:

a) contract de furnizare - prezentul contract de achiziție publică cu toate anexele.

b) achizitor şi furnizor părţile contractante astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract :

c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoăre a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d) produse – bunuri cuprinse în anexă la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă prin

contract să-i furnizeze achizitorului;

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 25 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

e) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;

f) destinaţie fina- locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;

g) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci

cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de nionalitatea furnizorului. h) termeni comerciali de livrare vor fi interpretati definiți conform INCOTERMS 2000-

Camera Internională de Comerț (CIC) ; i) forţă majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundăţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilităte de executăre, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

j)

zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3.

Interpretare

3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la formă singular

vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" său orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se

specifică în mod diferit.

CAPITOLUL CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul contractului

4.1. - Furnizorul se obligă să presteze servicii/ furnizeze, să instaleze și să pună în funcțiune

produsul

Doping în perioada / perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, produsele/servicii prevăzute în anexă la prezentul contract 4.2.Agentia Nională Anti-Doping se obligă să achiziționeze produsul

Nătională Anti-

,Agentia

5.Pretul contractului

5.1.

- Preţul contractului de achiziţie publică este ferm, exprimat în lei

 

5.2.

- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către ăchizitor,

este

de

lei

RON

ădică………………………………………………………………….,

din

care

T.V.A.

 

lei

RON

adică

…………………………………………………………….

6. Durata contractului

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 26 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

de la transmiterea unei comenzi ferme,

începând de la data de ……………… 6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de

6.1. - Durata prezentului contract este de zile

…. …………………………

7. Executarea contractului

7.1.

- Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data

de…

8. Documentele contrăctului

8.1. - Documentele contractului sunt:

a)

documentatia de atribuire ;

b)

propunerea tehnică ;

c)

propunereă financiară ;

d)

asigurarea de răspundere civilă ;

e)

graficul de indeplinire a contractului ;

f)

graficul de plăti ;

f)

acte aditionale, dacă există;

g)

garanția bancară de bună executie

h)

alte anexe la contract.

9. Obligaţiile principale ale furnizorului

9.1. - Furnizorul se obligă să presteze servicii / furnizeze produsele la standardele şi/sau

performanţele prezentate în propunereă tehnică.

9.2. - Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze și să pună în funcțiune produsele

prevăzute în anexă la contract.

9.3. - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrăte etc.), legăte de echipamentele, materialele, instalăţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligaţiile principale ale ăchizitorului

10.1. - Achizitorul se obligă să receptioneze produsele în termenul convenit.

10.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 30 zile

de la data comunicării facturii de către acesta care se va emite după furnizăre, instalare și

punere în funcțiune .

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă procentual majorărilor de întârziere prevăzute de actele normative în vigoare pentru creanțele bugetare. 11.2 - În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termenul convenit, atunci acestuia îi revine obligătia de a plăti penalități o sumă echivalentă procentual majorărilor de

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 27 din 32

Nr .Exemplare nr.: 2

întârziere prevăzute în actele normative în vigoare pentru creanțele bugetare din plătă neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.3. – Nerespectarea obligiilor asumate prin prezentul contract de către una din părti în

mod culpabil și repetat dă dreptul părtii lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune interese. 11.4. - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fară nici o compensaţie, daacestă din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 11.5 În cazul în care ofertantul declarat câştigător nu îşi onorează comandă, în termenul stabilit prin contractul de furnizare, autoritatea contractantă are dreptul de a rezilia contractul de furnizare pentru produsul care face obiectul acestuia.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1. –(1) Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în

cuantum de

oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului (2)Garanţia de bună execuţie se constituie prin care devine anexă la contract

12.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita

prejudiciului creat, dacă furnizorul nu își îndeplineşte, nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumăte prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupră garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

zile de la

data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului , dăca nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

CAPITOLUL CLAUZE SPECIFICE

13. Recepţie, inspecţii şi teste

13.1. – Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele

pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din ofertă și anexele la contract.

13.2. - (1) Achizitorul va incheia cu furnizorul un proces verbal de recepție și punere în

funcțiune a produsului furnizat. (2) Achizitorul are obligăţia de a notifica în scris furnizorului identitătea

reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.

13.3. - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei se vor face la destinăţia finaa produselor:

Agentia Nională Anti-Doping.

13.4. - Dcă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor,

ore de la

achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligăţiă în termen de data înstiințării, fără a modifica preţul contractului:

,

% din valoarea ctr. fără TVA, pentru perioada de executare a contractului și,

12.3. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa

Ediţia: 1

Revizia: 1