Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE CESIUNE DE CREANTA

NR.______

Subscrisele parti semnatare:

1. Societatea comerciala denumirea societatii dnv cu sediul in sediul societatii dnv ,


inregistrata la Registrul comertului sub nr. J-ul soc dnv, RO ___________, reprezentata
prin domnul ___________________________ in calitate de creditor CEDENT

2. Societatea comerciala ___________, cu sediul in _______ str. ______, nr. ____ Judet
_______ ,inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _________ , CIF ________
reprezentata prin _____________, in calitate de creditor CESIONAR

Am convenit la incheierea prezentului contract de cesiune de creanta in conformitate cu


dispozitiile art. 1391 1398 si 1402 1404 din Codul civil completate cu vointa noastra dupa
cum urmeaza:

ART. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul contract are ca obiect cedarea de catre societatea comerciala denumirea


societatii dnv a creantei pe care o detine impotriva societatii denumirea asiguratorului ex.
ASTRA cu sediul in sediul asiguratorului.
Creanta ce face obiectul prezentului contract este in valoare de suma lei si reprezinta
contravaloarea facturilor emise de denumirea societatii dnv societatii de asigurare denumirea
asiguratorului ex ASTRA.
.

NR.DOSAR PAGUBIT NR.MASINA NR.FACTURA VALOARE


Se trece nr de Numele pagubitului Nr de Nr fact./data suma
dosar (PF sau FIRMA) inmatriculare
al masinii
reparate

TOTAL suma

Facturile atesta catimea creantei si caracterul cert, lichid si exigibil al acesteia.

CEDENTUL se obliga sa transmita in totalitate creanta sa, in valoare de suma lei iar
CESIONARUL este de acord sa primeasca.

ART. 2 OBLIGATIILE PARTILOR

CEDENTUL se obliga sa transmita CESIONARULUI proprietatea deplina asupra


creantei, cu toate drepturile si obligatiile aferente.
CESIONARUL dobandeste totalitatea drepturilor si obligatiilor aferente creantei, astfel
Page 1 of 2
cum acestea au fost transferate.
Transferul de proprietate asupra creantei are loc la data semnarii prezentului contract.

ART. 3 PLATA CONTRACTULUI

(denumirea asiguratorului ex. ASTRA) va plati integral valoarea nominala a creantei, si


anume suma de suma lei catre CESIONAR, _______________, in contul
______________________, deschis la BRD Timisoara.

ART. 4 OBLIGATIILE PARTILOR

CEDENTUL in calitate de creditor al debitorului cedat, declara si garanteaza in


conformitate cu dispozitiile art. 1392 Cod civil faptul ca la momentul cesiunii creanta cedata
exista in mod valabil, titularul ei este (denumirea asiguratorului ex. ASTRA) si nu a intervenit
nici o cauza de stingere a acesteia.
CEDENTUL raspunde de solvabilitatea debitorului cedat. In situatia in care debitorul
cedat refuza din orice motiv achitarea pretului cesiunii sau nu efectueaza plata in termen de 60
zile de la data la care cesionarul solicita efectuarea platii, in baza acordului prealabil exprimat in
acest sens prin insusirea prezentului contract de cesiune, atat cedentul cat si debitorul cedat
raspund in solidar fata de cesionar pentru garantarea si executarea obligatiei de plata astfel
cesionata.

ART. 5 DISPOZITII FINALE

Ca efect al cesiunii intervenite astazi intre noi partile contractante, cesionarul devine
creditor in locul cedentului pentru catimea cedata iar creanta ramane neschimbata. Aceasta
schimbare va fi notificata debitorului cedat (denumirea asiguratorului ex. ASTRA).
Orice neintelegere intervenita intre parti cu privire la prezentul contract se va rezolva pe
cale amiabila iar in caz contrar de catre instantele de judecata competente din raza teritoriala
unde isi are sediul social CESIONARUL.

Redactat in 3 exemplare cu valoare de original, insusit tripartit prin semnare si


stampilare astazi (data intocmirii prezentului contract) data incheierii de atestare.

Cedent, Cesionar,

denumirea societatii dnv. ____________________________

NOTA: (denumirea asiguratorului ex. ASTRA). prin reprezentant legal dl.


_________________________ a luat la cunostinta de existenta contractului de cesiune de
creanta nr.1 S ce a intervenit intre denumirea societatii dnv in calitate de creditor cedent si
CARES PAINTS SRL in calitate de creditor cesionar. Pentru acest motiv declara pe proprie
raspundere ca accepta schimbarea creditorului sau initial in conformitate cu dispozitiile art. 1393
cod civil pentru suma de suma lei.

Page 2 of 2