Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 2

Nr . nregistrare:........../...........
COMAND
Prestarea serviciului de inspecie se va face n regim :

Normal
Urgen 1

Deintor/Utilizator (Nume complet) ............................................................................... ( cu personalitate juridica / fara personalitate juridica cu


drept de semnatura), adres (str, nr, sector/jude) ........................................................................................., reprezentat legal
prin......................................................................................, in calitate de ..........................................................................., nregistrat la ORC cu nr.
J............................., CUI..................................., tel/fax..................................., cont bancar (IBAN / Banca /
Filiala):....................................................................................
Prin prezenta solicitm efectuarea:
inspeciei tehnice n utilizare

inspeciei tehnice n utilizare dup reparare

inspeciei tehnice n vederea autorizrii funcionrii, pentru urmtoarele echipamente/instalaii:

Nr crt Grupa Nr de An de Num r de Adres loc Data solicitat pentru


nregistrare fabricaie fabricaie funcionare efectuarea inspeciei
ISCIR
1 2 3 4 5 6 7

a) Menion m c instalaiile/echipamentele, sunt preg tite n conformitate cu prevederile Prescripiilor Tehnice ISCIR aplicabile
i suntem de acord cu Programul de inspec ie primit.
b) Accept m n mod expres tarifele practicate de CNCIR S.A. pentru acest tip de activitate, astfel cum acestea sunt prev zute
n cuprinsul H.G. nr.34/20122 i ne oblig m s achit m contravaloarea serviciilor de inspecie tehnic , plata s fie efectuat n baza
facturii fiscale emise de CNCIR SA. prin Ordin de plat sau Bilet la ordin/fila CEC, n condiiile stipulate n Contractul de prest ri
servicii nr............. /............. (acolo unde exista).
c)n cazul inexistenei unui contract de prest ri servicii, plata se va efectua n maxim 30 zile calendaristice de la data emiterii
facturii fiscale3 n conformitate cu Tarifele CNCIR S.A. prev zute n cuprinsul H.G.nr.34/2012 prin:
i. Ordin de plat din contul beneficiarului n contul prestatorului, sau
ii. Numerar, sau
iii. Alte instrumente de plata (fila CEC, bilet la ordin), scadente in acelasi termen.
d) Prestatorul va emite factura fiscal la finalizarea serviciului de inspecie, nsoit de documentele ntocmite de Prestator
potrivit propriilor uzan e, n conformitate cu prevederile legii.
e) Prezenta comanda constituie Contract ferm intre parti in termen de 5 zile de la data inregistrarii la Prestator, daca in acest
interval CNCIR nu a transmis Beneficiarului obiectiuni referitoare la aceasta comanda.
f) Dobanzile penalizatoare se calculeaza conform art.3 din OG nr.13/2011, iar in cazul in care exista contract acestea se calculeaza
conform prevederilor contractuale.
n cazul n care plata se efectueaz de o alta entitate sau o entitate din cadrul persoanei juridice deintoare/utilizatoare (sucursal,
filial, punct de lucru,....) se vor preciza datele pltitorului n vederea emiterii facturii fiscale:
Denumire platitor................................................................................ Adresa:....................................................................
CUI .................................................. Nr. Reg. Com. (J): .................................... Contul (IBAN / Banca /
Filiala):...............................................................................................
Rep. Legal (nume, prenume, funcie, CI) ...............................................................................................
Semntura si Stampila ...............................................................................................
sunt de acord si ma oblig sa achit prestarea serviciului prevzut in prezenta comanda
Deintorul este reprezentat la inspecie de: (nume, prenume,
CI) .....................................................................................................................
Telefon..........................Semnatura ..........................
Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals prevazute de codul penal, ca sunt imputernicit/mandatat sa
semnez prezenta comanda pentru si in numele .............................................................................................. (se va mentiona
persoana juridica, persoana fizica, PFA, Asociatia de proprietari/locatari, ONG , Fundatia etc)

Not CLAUZ ANTICORUPIE


N.1. Fundamentul oric rei relaii de afaceri este un mod de comportare corect din punct de vedere etic i cu respectarea legilor i normelor naionale i
internaionale n vigoare. Corupia, mita sau delapidarea de orice form sunt interzise. Att conducerea Prestatorului, angajaii acestuia, ct i
conducerea Beneficiarului i angajaii acestuia, trebuie s se comporte n a a fel nct s nu apar dependene sau obligaii personale. Partenerul de
afaceri se oblig s asigure acestea prin sisteme de control corespunz toare.

1
n conformitate cu prevederile art.4 din H.G. nr. 34/2012, n cazul n care beneficiarii solicit n scris, prin comand ferm, efectuarea verificrilor tehnice ntr-un interval
de timp de maxim 2 zile, calculate de la data nregistrrii la CNCIR S.A. a comenzii, la tarifele de baz, prevzute n anexele nr.1 i 2 din actul normativ, se aplic o majorare
de urgen de 50%.
2
Hotrrea de Guvern nr. 34/2012, privind aprobarea tarifelor pentru activitile cu caracter specific prestate de Compania Naional pentru Controlul Cazanelor,
Instalaiilor de Ridicat i Recipientelor sub Presiune CNCIR S.A., publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 64/26.01.2012
3
Beneficiarul accept n mod expres ca n cazul efecturii plii prin ordin de plat, facturile fiscale emise n decontarea serviciilor de inspecie prestate conform prezentei
comenzi s fie expediate Beneficiarului/Deintorului prin pot, cu scrisoare recomandat cu confirmare de primire sau prin nmnare direct persoanei desemnate de
Deintor, cu confirmarea prin semntura persoanei desemnate de catre deintor si/sau stampila.
3
Anexa 2

N.2. Este interzis oferirea, promiterea, darea de bani sau de bunuri, direct sau indirect, personalului din cadrul Prestatorului care presteaz activit ile
prev zute n prezentul contract, n scopul influenrii adopt rii unei anumite decizii sau execut rii activit ii care se ncadreaz n ndatoririle de serviciu
ale acestor persoane.
N.3. Beneficiarul se oblig s semnaleze imediat conducerii Prestatorului, orice fapt a personalului din cadrul Prestatorului care se ncadreaz n sfera
unor fapte de corupie sau asimilate acestora. F r ca enumerarea s aib un caracter limitativ, prin fapte de corupie se nelege: luarea de mit ,
primirea de foloase necuvenite, traficul de influen, conflictul de interese sau incompatibilit i.

Deintor,
(Nume____________________________
Prenume, ______________________
Semntur, tampil)

Cod FGI-PG-INSP-11-01 editia 3/31.01.2012 revizia 7/30.10.2015