Sunteți pe pagina 1din 8
Nr. 37 din 04.04.2017 Q | CATRE TRIBUNALUL BACAU Str. Stefan cel Mare, nr. 4 Sectia a Il-a Civili de Contencios Administrati Municipiul Bacdu prin Primarul municipiului Baciu Cosmin Necula. cu s Marasesti, nr. 6, municipiul Bacau, cod fiscal RO4278337, cont RO31TREZ06124810256X" a Trezoreria mun. Bacdu, reprezentati conventional prin avocat Huiban Ciprian-lulian, av procedural ales Ia sediul acestuia, respectiy str. Mileov nr. 2 - 4, Bloc Cora, ap. 2, mun judetul Bacau, telefon 0745364710, adresa de e-mail avocat.ci in contradictoriu cu nr. 313 - 32! parata S.C. LUCA WAY S.RLL., cu sediul in strada Barbu Viicdres 5 ap. 13, Sector 2, municipiul Bucuresti, formuleaza in baza prevederilor art. 53 si urmatoarele din Legea nr. 101/2016 priv edile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizare Consitiului National de Solufionare a Contestatiilor prezenta: CERERE DE CHEMARE iN JUDECATA Prin care sol fe judecati si dispund: 1, Rezilierea Contractul tehnica a proiectantului pe perioada derularii contractului de executie lucrari Reabilitare si modernizare Insula de Agrement; 2. Plata de daune-interese in valoare de 10.973.486, 91 lei. reprezentand echivale! care a fost cauzat prin executarea cu intarziere a obligatiilor contractuale asumatt 3. Precum $i obligarea péritei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de a urmatoarele MOTIVE in fapt, dorim si invederim onoratei instante urmatoarele aspecte: ian.huiban@ gmail.com de servieii nt. 69561 din 19.12.2013 avand ca obiect servi 5, 4. 2007 sdiul in. strada XXX, deschis ind domiciliul icipiul Baciu, . etajul 3. 4 gi ind remediile i sectoriale si a si functionarea de asistenta yentru proiectul ul prejudiciului de para; est proces, din 1. in data de 19.12.2013 a fost incheiat Contractul de Asistenti Tehnicd din partea Proiectantului nr 69561 cu S.C. LUCA WAY S.R.L., cu ordin de incepere emis in data de 04.05.2015. Motivele care au condus la luarea acestei solicitari constau in intarzieri in efect contractuale, dovedind incapacitatea paratului de e executa contractul, precum si neindeplinirea obligatiilor contractuale ea urmare a neglijarii in mod flagrant si repetat in indeplinirea sar notificat in nenumarate randuri ‘Astfel, obligatiile principale ale prestatorului conform Contractului de servi 19.12.2013 avand ca si obiect "Servicii de asistenta tehnic& a proiectantului pe perioada end lor astimate, desi a fost nr, 69561 din larii contractului 1 de executie luerari, pentru proiectul Reabilitare si Modernizare Insula de Agrement Bacau au fost analizate in fun premei tie de prevederile art. 1] din contractul de servicii mai sus amintit. \ceste precizari sintetizeaz4 cerinjele prevazute in caictul de sarcini, dupa cum urmeaza: - Participa la verificarile necesare in santier in ceea ce priveste Fazele determinante dar si etapele Atoare acestora (corespunde cu cerinja din caietul de sarcini: verificarea concordantei executiei cu prevedefile din proiect si urmarirea in santier a solutiilor adoptate). Mentionim faptul ca in Programele de control al lucrarilor executate in santier, programe care au fost transmige de citre proiectant la Inspectoratul de Stat in Constructii spre aprobare, pe ling’ prezenia obligat Yorie la Fazele determinante, proiectantul a punctat asa cum era necesar asigurarea prezenfei sale in saantier pentru a verifica lucratile in cazul mai multor faze premergatoare fazelor determinante. Dat flind faptul ca proiectantul are sediul in Bucuresti si nu are angajafi din zona care si asigure Prezeniq rapida si verificarea lucrarilor cu promptitudine, aceasta verificare a avut loc in functie de prezenja proiec progres tanjilor in santier, prezen(a care in cea mai mare parte dintre situatii a avut loc cu ocazia sedinjelor de S ai mult decat atat pardta S.C. LUCA WAY S.R.L. a considerat normal ca, in majoritatea cazurilor, Pe parcursul desfasurarii serviciilor de asistenja tehnicd, prezenti Ia sedinfele de progres si fie foarte rar special listii si doar la insistenfele celorlalfi, sA vina mai mult seful de proiect, domnul Mincu, el ffcdnd mai mult serviciile de colectare a problemelor si transmitere catre specialisti, neexistind de cele mai multe ori posibil schimbai pentru Plus fata de cele prezentate, la inceputul luni in curs am fost pusi in fata faptului implinit asupra ii domnului lonut Mineu, fiind anuntati doar pe un email c& * din data de 01.09.2016 responsabilit acest proiect vor fi domnul Daniel Morlova’ si Marius Crivaju”, odati cu participarea acestora la itn oferirii unor solutii tehnice rapide. Prima sedingd de progres fiindu-ne adresata solicitarea de ali se oferi o perioada de acomodare cu problemele proiectuli prezen sustinerea celor prezentate facem trimitere la adresa noastra nr. 491234/15.05.2015, prin care ain riscul privind finalizarea acestui proiect in perioada de eligibilitate a cheltuielilor prin POR 2007 ~ 2013, find transmisd totodata solicitarea privind prezenta specialistilor permanent la sediul proiectului si de asemenea de a ni se comunica daca dispun de capacitatea necesari asigurarii serviciilor contractate. capacitatea derula proiect. Ca raspuns la solicitarea noastra, prin adresa nr E568 din 20.05.2015, Prestatorul ne-a asigurat de Proiectului, fiind ficuti mengiunea c& au alocate 8 persoane dedicate doar acestui . Cu toate acestea, nu a fost asigurata prezenta permanent a specialistilor conform solicitarii noastre, iar ca unpare drept dovada riscul prezentat la acel moment s-a si coneretizat, proiectul nefiind finalizat in perioada le cligibilitate a cheltuielilor POR 2007 - 2013. Corespondenja mentionata se regaseste anexata referatului nr. 6937/15.09.2016, iar din studierea corespondengei depusa la referatul mai sus mentionat se poate constata cu usurinta semnalarea problemelor precum si tergiversarea rezolvatri fost transmisa soli respecti reglem| data pri \cestora, Dé asemenea. in conformitate cu email-ul atasat, se constata faptul cd inca din data de 18.03.2015 a wea privind prezentarea echipei care va asigura prestarea serviciilor contractate, iv pozitia propusa si datele de contact, fad de care aceasta informare nu a mai fost transmis 2. Asigurarea prin detaliile de executie a nivelului de calitate corespunzattor cerinfelor, cu respectarea fentirilor tehnice si a clauzelor contractuale (implica si cerinta de a definitiva alegerea materialelor, r si accesoriilor si mobilierului la nivel de detaliu si acelasi Iucru eu definitivarea si furnizarea ¢ arhitectura $i constructii prin scairi la nivel de detaliu).. Detaliile de executie necesare a fi furnizate in aceasta etapa ar trebui si fie cele care si clarifice soluia in proiectul tehnic, altele decat parjile scrise si desenate obligatorii a face parte din Proiectul tehnic conform Ordinului 863/2008 in situatia in care Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incdt sé fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sit corespundai cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului. Existind un volum foarte mare de detalii tehnice necesare a fi intocmite pentru a executa lucrarea, au fost inregistrate intarzieri in predarea acestor detalii intr-o forma finald si corecta, Cu ocazia controlului efectuat de catre domnul inspector Strugaru Romulus, ca si feprezentant al Inspectoratului de Stat in Constructii Nord-Est, prin Procesele verbale de control in etapa de executic a lucrarilor de constructii, a semnalat ca si constatari/néconformitati urmatoarele: prin Procesul_verbal_de control din 29.09.2015: o serie de lipsuri din proieetul tehnic si din documentatia tehnici de executie centralizate ca fiind 7 tipuri (documentul se regaseste anexat la referatul nr, 6937/15,09.2016), masuri dispuse proiectantului: Proiectantul va completa Projectul tehnic cu neconformitiqile semnalate. Proiectantul a fost instiintat si a rispuns prin adresa £1523/08.10.2015, prin care, afirmat urmatoarele: proiect (memorii tehnice, caicte de sarcini, plange), a fost fficuta ulterior in perioada completarea cu detalii a Proiectului sau in cadrul Dispozitiilor de santier” (fapt care nu est aceluiagi ordin mai sus amintit), ‘Antreprenor" (in realitate, situafia trebuie s& stea exact invers adica antreprenorul trebui . printre altele, a ‘Clarificarea solufiilor constructive ce nu se regasesc explicit in cadrul documentelor ¢e fac parte din dg executie prin te corect conform nand cont de particularitatile materialelor si echipamentelor ofertate de ic S& tind cont de particularitatile din proiect cu conditia ca acestea si existe si sa fie corecte. Urmeaz enumerarea unor dispoziti de santier si a unei documentatii tehnice de rezistenta transmise in acest mod.) -prin Procesul - verbal de control din 09.02.2016 sunt reluate o serie de lipsuri care nu au fost rezolvate (documentul se regaseste anexat la referatul nr, 6937/15. 09.201 rmisura dispusa Pi tantului, este urmatoarea: ep documentatie , la care ca “Consultanfa va informa proiectantul despre constatarile mentionate in prezentul proces - verbal Proiectantul se va prezenta la sediul 1.J.C. Bacdiu cu datele de identificare ale firmei print legal. Lipsurile i deficienfele in privinta documentatiei tehnice semnalate la punctul 1, 2, 3, siremedia. Mentior deficientele documentatiei tehnice de executic au dus la depas de executie si pierder Proiectantul a fost instiingat si a dat un rispuns care nu corespunde punctual cerint adresa E173 din 23.02.2016 (documentul se regaseste anexat la referatul nr, 6937/15.09. printre altele, afirma urmatorul fapt: "Codificarea de la nivelul PTH a fost pe alocuri nerespectata doar prin adiug: suplimentare la dispozitiile de santier, iar aceasta este o situatie punctual. Aceasta s-a ajunge s fie avizat la Beneficiar. de Ja Fonduril -un reprezentant 4 se vor completa sirea termenelor 2016), prin care, fatea unor planse intamplat pind a ‘Aceste documentatii sunt in curs de finalizare intrucat depind de elementele provenite de la furnizor. Acestea nu sunt inca in posesia proiectantului Depiasirea termenelor de executie si pierderea finantarii nu se datoreaz proiectantului decat ate o serie de detalii se datoreaza masura foarte mica. Faptul cA la aceasta or’ inca nu sunt definit masura covarsitoare indeciziei constructorului in a alege fumnizorii si solicitarilor repetate de modificare a solutiilor”. ae . ‘ - Precizim faptul c& situafia ar trebui sa stea exact invers, adic& proi ‘constructorului parametrii necesari in care si se incadreze furnizorii, in cazul in care infor prezentate sau contin erori, constructorul si implicit furnizorii solicit date complete si 3. Stabileste modul de remediere a defectelor apirute it tantul si puna la dispozitia atiile nu au fost le. impul exccufiei dar si a situatiilor nepreviizute care necesita o solutionare din punct de vedere tehnic (acelasi cu verificarea liste de deficiente de executie semnalate, precum si remedierea lor). Exista inc pe amplasament un defect semnalat de Dirigintele de santier neconformitate RNC084 din 14.04.2016 privind ignifugarea si protectia podinei care este rin raportul de uunoscut de toate partite, facdind subiectul discutiilor din sedinfele de progres. Chiar daca s-a solicitat solutia de rezolvare a neconformitatii din partea proiectantului, aceasta solutie nu a fost transmis nici pand la acest moment. ‘onform Proceselor verbale de control, Inspectoratul de Stat in Constructii a semnalat ca si neconfarmitati problemele existente la documentagia tehniea mai sus amintite: Modifica solutiile din proiectul tehnic daca situatiile conerete impun aceasti masura; modificarile de solutie se vor executa cu avizul verificatorului de proiect inifial, eventual a expertului tehnic si vor include modificfrile listelor de cantitat, plangelor, e.te. as 39 de dispoz ‘mare partea a acestor dispozi initial, & realizar ufiile proiectului tehnic au fost modificate fiind corectate si completate printr-un numar de de santier. Judeciind dupa numarul, volumul si mai ales motivatiile emiterii lor prin cea mai de santier s-a modificat si completat o parte importanti a proiectului tehnic rd a se inregistra situatii neprevazute in majoritatea cazurilor, dupa cum urmeaza: A. Solutia de protejare a fundatiilor celor 6 construcfii din apropierea malului, de la obiectul 14 prin 1a de umpluturi protejate cu dale din beton, stabilita prin chiar prin DS 1 a fost schimbata (revizuita) prin protejarea malului cu taluz de pamant; solutii de fundare cu grinzi metalice, hidroizolatie si plaici OSB incorect concepute pentru a fi amplasate in mediu umed sau posibil a fi umezit care este pAméntul si ulterior inlocuite cu fundatii din beton armat si umplutura din beton armat sub placa; se prevede termoizolatie din polistiren i P.V.C: straturi initiale idroizolatie din folie DS 2-Ob. 14, DS 9 — Ob. 7, DS 12 — Ob. 10, DS 37 - 0b.16, oluia de rezolvare a pardoselii pentru terenul de sport modificata "pentru a evita riscul desprinderii lor” din solutia initial: DS 3; olutia de "adaptare la teren”’ a solutiei proiectate a platformei skatepark ridica problema unei solu fara legdtura cu situatia din teren: DS 4; ~ Solufia de schimbare pentru intreaga structura metalica a folosirii imbinarii prin sudura la toate clementele zincate termic cu imbinarea cu buloane “pentru a evita riscul ridicat de deteriorare al imbinarilor sudate™: a evita S 7 — Ob 3, DS 13 — Ob 1, DS 14— Ob 7, DS 18 — Ob 4, DS 19 Ob 14. DS 20 — Ob. 8. ~ olutia de "adaptare la teren" prin necesitatea proiectarii fundatiilor pe 2 directii ortogonale pentru tasirile inegale si dispunerea de grinzi pe directie transversal pentru uniformizarea transmite eforturilar frizeaza de fapt o serie de norme elementare de proiectare a fundafiilor. DS 8 - Ob 4 si DS 11 — Ob 3; nejusti ~ ‘solutia de reconfigurare a traseului aleii 2-1 deoarece “traseul proiectat presupune tiierea icat& a unor copaci, precum si profilul transversal pentru o mai bund scurgere a apelor pluviale: DS 10 — Ob 23; ~ ¢ste reconfigurata si implasarea unui numa de 15 stalpi de iluminat "datorita dezvoltarii copacilor Pe toat lungimea traseului". DS 23 - Ob 23; trebuiau ~ Se completeaza pentru Ob. 3 (DS 21) si respectiv pentru Ob. 7 (DS 22) cu detalii de executie care iste in etapa de proiect tehnic si a intocmirii corecte a listelor de cantitafi; este vorba despre detalii de pardoseali, de alcdtuire a peretilor exteriori gi respectiv de terasti; ~ se completeaza cu detalii de armare scena de la Ob. 17 (DS 24); rezolvarea armarii este necesari din etapa de Proiect Tehnic fiind necesara si prevederea in Lista de cantitafi corespunzitoare a cantititii de armatura rezultata. ~ inlocuirea materialului lemnos de la Ob. 12 Podina promenada si Ob. 21 Ponton barci cu motor (este absolut necesara inlocuirea lemnului de stejar tratat cu lemn de pin (tip teck) pentru a evita o serie de fenomene care ar afecta calitatea lemnului in condi pe amb i de umezealii diferita de la zi la noapte, expunere diferita ele parti, etc., DS 26; - modificarea Planselor cu fundatii la Ob. 9 - DS 27: Turn topogane sia tuturor plangeJor cu structura metalicd (DS 28) la acelasi obiect deoarece “este necesara adaptarea structurii din beton arn jav/metalice in functie de caracteristicile topoganelor": de fapt situafia ar trebui s& fie exact invers precizeze distan(e si pante corecte pe care sa le preia furnizorii = precizarea faptului c& prin intermediul DS 30 se detaliaza de fapt lucrarile de la Ob. 2 Fantana arteziand"care a fost cotata in proiectul tehnie ca si echipament cu montaj complet '; abordare eronati care se reanalizeazA prin pentru care s-a elaborar 0 fis tehni adica proiectantul si instalatii electrice de pat aceasta dispozitie de santier. in situafie asemandtoare a fost rezolvati si Instalatia ‘electrica de la Ob 9 Topogan, care a fost dat in proiect ca i echipament complet cu Figa tehnicd si prin intermediul DS 43 este explicit pentru iluminat 5i prize pentru camera tehnic& de Ia topogan care nu a fost evident pentru instlatia de iluminat si prize din camerele tehnice de la Ob. 18 — Aquapark prin intermediul DS 44. ata instalatia electric’ Acceasi situatie si — rezolvati ulterior = completarea cu detalii de executie care trebuiau si existe in Proiectul tehnic, pentru instalatiile hidromecanice de la piscine. DS 31 - Ob 18; ~ "completarea proieetului tehnic cu detalii specialitatea rezistenta” DS 32 — Ob. 2 Camera tehnici: « acelagi tip de reconfigurare a amplasirii Peretelui escalada pentru “evitarea tieHii arborilor din incinta Insulei" dac& erau amplasate ca si in proiect; DS 33 - Ob 5 la care se adaugt tmetalice a peretelui escalada la fundatiile executate (DS 40 - Ob 5); - acelasi tip de reconfigurare a amplasamentului in cazul Peretelui escalada (D' ‘a Bibliotecii (DS 34) "pentru evitarea taierit arborilor” daca erau amplasate ca si in proiect: si adaptarea structurii S 33), dar sia Serei gi = in razul Ob, 22. Obiectului Depozit barci (DS 35) se modifica atat_dispunerea|fundatiilor prin indesirea acestora “avand in vedere solicitirile suplimentare in_stalpi datorate rafiurilor pentru depozitarea brcilor” despre care nu se stia pan la teren cA sunt necesare intr-o constructie cu o astfel de destinatie, dar se modificd 51 imbindrile cu sudura ale structurii metalice formate din elemente metal ‘clemente imbinate prin butoane; = "adaptarea solufiei proiectate pentru susjinerea tamplariei de aluminiu din secundari, respectiv pentru sustinerea tamplaiei din aluminiu a acoperisului" - prin metalici cu fundatiile corespunzitoare din beton armat si rigle din teava pentru sustin — Ob 15 Sera). Matte dintre dispozifiile de santier au fost predate cu intarziere, m: variante care au fost modificate ulterior chiar dupa inregistrarea observatiilor dirigi lice Zincate ter cu fajadele principala si proigetarea a 7 stalpi ere tamplirie. (DS 42 tai partial, in diferite lor de santier, constructorului sia echipei U. 1. P din cadrul primariei Bacitu. Acest lueru a actionat negativ asupra graficului de esalonare a investiiei conducdind la intzieri si chiar si in acest moment Ia imposibilifatea definitivari solutiilor tehnice de proiectare. ‘Aceste dispozitii de santier au adus modificari semnificative in cea ce priveste Listele de cantitati ese pentru care deja existau neconcordante cu solujile initial existente la nivel de parti desen serise, te $i pa ‘conducéind la imposibifilatea decontarii tuturor lucririlor licitate in cadrul contractului de! lucrari existent. ‘Acte prin care sunt semnalate blocaje in executie datorate proiectantului au fo: derularii contractului de lucrari, astfel: st semnalate in cursul Reluam exemplul prezentat mai sus, respectiv adresa_ nr. 491235 din 15.05.2015 transmis de Beneficiar in _aprezenja specialistilor dvs. permanent la sediul proiectului pana la clar fediata perioad’ dupa inceperea lucrérilor (02.04.2015) prin care soligita proiectantului area tuturor aspectelor legate de proiectare », « proiectul fiind caracterizat de un rise major privind finalizarea acestula in perioada de implementare a Programului Operational 2007 -2013, existind riscul pierderii alocdrit European pentru Dezvoltare Regional.” financiare din Fondul a asigura prezenga sol prin adresa nr. 135 Proicctantul a rispuns prin adresa E568 din 20.05.2015, dar nu a ficut referire la disponibilitatea de tata a specialistilor la santier, inc din data de 13.07.2015, S.C. BUID. ING. CONSULT $.R.L. a transmis beneficiarului centralizata pe obiectele proiectului a completarilor cunoscute a fi necesare si a fronturilor de lucru blocate din aceasta cauza. Este vorba atat de detalii de executie, cat i de dispozitii de santier necesare, din 14.08.2015 — privind prezenga in santier a proiectantilor pentru domet alta solicitare expresa transmisa de catre Municipiul Bacau edtre proiectant este cea cu nr. 491397 le arhitectura, rezistenya, instalatif hidraulice si instalafiielectrice - posibil pentru o stptimand. Din nefericire, aceasta prezen\a nu aavut nefina ih data de 17.02.2016, S.C.CONBAC S.A. a comunicat o situatie a problemelor generate de izarea documentatiei de executie pind la acea data (a se vedea si corespondena si rapoartele de Progres) si a transmis solicitarea de a interveni la proiectant in vederea emiterii documentafiilor solicitate in cel mai seurt timp posibil nr, 491 din corespondenta realizata cu proiectantul la initiativa Beneficiarului sau ca urmare_a pri repetate aparut Fapt care s-a si intimplat prin transmiterea solicitirii de cdtre beneficar edtre proieetant prin adresa 077 din 23.02.2016. Acestea sunt doar cétevareferiri la multitudinea de adrese pe care le anexaim in copie si care fac parte iri semnalelor Partea constructorului si a dirigitilor de santier in legatura cu consecinjele nedorite care au $i in] final ca urmare a lipsei Proiectului complet si corect, a transmiterii dispozitiilor de santier complete) a detaliilor de executie necesare in timp util sia listelof de cantitati intr-o variant& corect& pentru ca lucririle si se poata desfisura conform graficului de esalonare a lucrarilor stabilit prin contractul de luerari Prin intermediul beneficiarului, de catre constructor si dirigin std si alte adrese pe care le anexim in copie si care atesta corespondenta purtati cu proiectantul, fe samtier. La acelasi tip de solicitari mai sus precizate, la care s-a raspuns de multe ori paral, tardiv sau in m: multe varjante face referire gi « minuta » ultimei sedinte de progres care centralizeazi oarecum discutiile avute de catre tofi factorii care au luat parte la acest tip de sedinte. aducerea la stadiul de a face posibila lansarea unei noi proceduri de achi termen cadrul latitudi special Propun si termene intre 29 jul Cea mai recent inventariere a "completirilor necesare pentru finalizarea Proiectului tehnic si tie pentru realizarea investi ul Stabilit” (ultimul, 2018) a fost realizata de citre $.C. BUILD. ING CONSULT S.R.L. in Raportului special predat in data de 19.07.2016. Ackst raport a fost transmis de beneficiar catre S.C. Luca Way S.R.L. in aceeasi data, lasdnd la inca proiectantului de a stabili termenele rezonabile. Dirigintii de santier au solicitat prin Raportul . cal si remediere a acestei situatii, emiterea unor dispozitii de santier pentru Obiectele: 1 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 2: 25, 26 si respectiv Amenajari_exterioare. Pentru a completa si finaliza Proiectul tehnic pentru obiectele mai sus amintite s-a convenit conform crilor dirigintilor de santier agreate de proiectant, emiterea unui numar de ined 7 dispozitii de santier. Projectantul a rispuns solicitarii prin adresa E843 din 20.07.2016, stabilind pentru fiecare obiect ca si 19 august. Pe data de 11.08.2016, beneficiarul a transmis prin adresa nr. 491279 atentionarea cdtre proiectant in legaturd cu faprul ed documentele care aveau ca termen 29.07.2016 si respectiv 05.08.2016 nu au fost predate, avand si constatarea diriginjilor transmis prin adresa cu nt. 145/10.08.2016. santier, {In cadrul sedinjei din data de 19.08.2016, proiectantul a transmis prin curier cele 7 dispozitii de respectiv nr. 51, 52, 54, 55. $6, 57 si 47 rev, documentatia pentru obtinere din nou aviz CRAB sio 6 serie de detalii de executie pe care U.P le-a predat cu Procesul - verbal nr. 491282 dirigingilor in vederea analizei impreuna cu echipa U.I. P. din 19.08.2016, Ulteriora fost transmis de catre dirigintii de santier Raportul special din data de 01.09.2016, anexat. care coneluzioneazi: - Dispovitile de samtier nu intrunese conditile pentru a fi inaintate spre aprobare beneficiarulu: ~ Avind in vedere lipsurile si neconformitajile enumerate in raport, considerim ci per ansamblu, termenul de 12.08.2016 a fost depasit: j ~ Datortafaptului c& pana la data acestui raport nu-au fost predate documentatii pentru rezolvarea i problemelor care au avut ca sitermen 19.08.2016, considerdm e8 acest termen a fost depasi i Proiectantul a transmis completari la aceste dispozitii de santier si in sedinga de lucru din 22.08.2016. + Uiterior Responsabilul tehnic U.LLP.a intocmit un tabel centralizator al modifiearior si completarilor - necesare care a fost analizat si predat partilor in cadrul_ sedingei de progres ulterioare. er Mai mult decat atat, ca urmare a predarii documentatiei tehnice in vederea of rij Avizului de Ia S.C. CRAB Bacau care a facut obiectul aceluiasi raport special, avizatorul a transmis prin adresa nr. 3617 ‘in 01.09.2016 o serie de completiri, corectari necesare a fi realizate la documentatie, dar si necesitatea efectuat uinei expertize tehnice a colectorului cu recomandarea expertilor pentru lucrarjie din imediata Veeinatate a acestuia. Adresa mai sus amintit& a fost transmis& in aceeasi 7i Ia proiectant c¥ nr. 491309 din 12.09.2016, fara a primi un raspuns pana in prezent. in final s-a ajuns ca in cea mai recenta sedinga de progres unde a fost prezenta siconducerea institutici reprezentantul proiectantulu sa aflat in situatia de a recunoaste c8 mai sunt de elaborat si predat document ‘nanifestand intentia de a modifica Plangele de la DS'47 REV ca urmare a unor probleme ridicate de responsabilul tchnic U.LP. in legaturd cu rezolvarea defectuoasé a scurgeri apelor pe terasele clit din Insula de Agrement. _Facem precizarea cA durata initiala a contractului de lucrari a fost de 10 luni, ‘Antreprenorul contractat in condi dowd acte aditionale de prelungire a contractului in cauz8, datorate imposibilitaii derulari de 0 documentatie tehnicd incompleta sau incorecta. isumat de catre le existenjei unui PTh complet. Situatia de fupt a cons la incheierea a lucrarilor cauzate {in conformitate cu prevederile art. 1549, alin. (I) din Codul Civil, daca nu cere executarca silitd a obligatilor contractuale, ceditorul are dreptl la rezoluyiunea sau, dupa caz, rezilierea contractului, precum si la daune-interese, daca i se cuvin, De asemenea, in baza art. 13.3 din Contractul de servicii nr. 69561 din 19.12.2013, nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de c&tre una din parti in mod culpabil si repetat Iezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune - interese. De asemenea, la art. 19.1 se stipuleaz cd daca intarzierile in efectuarea obligatiilor incapacitatea prestatorului de a executa contractul, Achizitorul este in drept si rezilieze e contractantului, iar la art, 19.3, lit ii se prevede de asemenea cd Achizitorul poate cere rezi . dai dreptul partii persista dovedind nntractul din vina ierea contractului daca prestatoral negifeza in mod flagrant sirepetat si-siindeplincascd obligate contra tuale, desi a fost notificat de achizitor. ‘Avand in vedere cele expuse in detaliu mai sus, consideram & pardta S.C. LUCA i majore atat municipalititi si-a indeplinit obligatiile contractuale, cauzdnd prejuc batcdoane. in baza art. 19.4 din contractul mai sus amintit, prin adresa nr. 8210 din 27.10.20 WAY S.R.L. nu t si intregii comunitati 6 a Municipiului Bactu, s-a adus la cunostinfa pardtei faptul cA din data de 07.11.2016 Contractul de servieii nr. 69561 din 19.12.2013 a fost reziliat. 'vand in vedere c& prin adresa pardtei nr. £1363 din 01.11.2016, inregistratd la primaria Baciu sub nr, 8210 din 02.11.2016, S.C. LUCA WAY S.R.L. a formulat obiectiuni, iar solutionarea amiabila nu a fost Posibild, in baza art. 19.4, alin. 2) din contractul mai sus amintit, suntem nevoiti sine adresiim instanjelor de judecata competente. IL Referitor la capatul de cerere numérulreferitor la plata de daune-interese in valoare de 10,973,486, 91 ei, réprezentind echivalentul prejudiciului care a fost eauzat prin executarea cu intarziere a obligatilor contractuale asumate de parat, dorim si precizam urmatoarele: Aviind in vedere ca proiectul ,.Reabilitare si modemizare Insula de Agrement” nua fost finalizat pana in data de 31.12.2015, beneficiarul este obligat s& achite valoarea contributiei din surse propi Pairdta S.C. LUCA WAY S.R.L. nu a transmis si nu i s-a achitat nici o facturd, conform Contractului de servicii nr. 69561 din 19.12.2013. Astfel, suma solicitata ca daune-interese este in valoare de 10.973.486,91 lei din care 8.849.594,93 lei aferente cheltuililor eligibile care ar fi putut fi incasate, la care se adaug4 T.V.A.- ul rambursabil (de 24 %) aferent cheltuiclilor eligibile in valoare de 2.123.891,98 lei, conform Raportului intermediar privind consalirile factuale cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul contractului de finanjare al_ Proiectulti ,Reabilitare i modemnizare Insula de Agrement”, intocmit de S.C. Auditeval Consulting S.R.L. Faya de cele invederate mai sus, va sol tm respectuos admiterea cererii noastre asa cum fost ca formulata IN DREPT Ng intemeiem sustinerile pe prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de lublicd, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servi e prevedgrile Noului Cod Civil. Pentru dovedirea celor sustinute, soli m proba cu inscrisuri.. Depunem prezenta in 2 exemplare. Anexm imputernicirea avocatiala. in temeiul art. 223, alin, (3) din Noul Cod de procedura civil, solicitam Judecarea si in lipsa.