Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea de Medicin i Farmacie Grigore T.

Popa Iai
Comisia pentru asigurarea calitii

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL CHIRURGIE
1.3. DISCIPLINA: UROLOGIE
1.4. DOMENIUL DE STUDII: MEDICINA
1.5. CICLUL DE STUDII: LICEN
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: IN LIMBA ROMANA

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei: UROLOGIE
2.2. Titularul activitilor de curs: Sef Lucr. Dr. Radu Cristian Costache.
2.3. Titularul activitilor de seminar: Asist. Dr. Irina Negur, Asist. Dr. Bogdan Novac, Asist. Dr. Viorel
Drago Radu, Asist. Dr. Nicolae Suditu, Asist. Dr. Liviu Todosi.
2.4. Anul de IV 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de E1/E2 2.7. Regimul Obligat
studiu evaluare disciplinei oriu

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactic)


3.1. Nr ore pe 4 din care : 3.2. curs 2 3.3. seminar/ 2
sptmn laborator
3.4. Total ore din 42 Din care : 3.5. curs 14 3.6. seminar/ 28
planul de laborator
nvmnt
Distributia fondului ore
de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoloo i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7. Total ore de studiu individual
3.9. Total ore pe semestru
3.10. Numrul de credite 4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Nu e cazul
4.2. de competene Nu e cazul

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competene specifice acumulate


Competene profesionale examenul clinic al pacientului urologic
(exprimate prin cunotine i explorari paraclinice uzuale
abiliti) diagnosticul si terapia urgentelor urologice
diagnosticul cancerelor urologice in stadiu terapeutic util
infectii urinare nespecifice: diagnostic si tratament
litiaza urinara: diagnostic si tratament
Competene transversale (de rol, lucru in echipa
de dezvoltare profesional, bazele unei atitudini integrative fata de cunostinte si deprinderi
personale) practice

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


5.1. Obiectivul general Abordarea elementelor fundamentale de diagnostic si terapie in Urologie
5.2. Obiective specifice Dezvoltarea de aptitudini practice legate de examenul clinic urologic,
interpretarea investigatiilor, interventii urologice de baza, supravegherea
pacientilor cu sonde uretrale, ureterale sau de nefrostomie

8. Coninuturi
6.1. Curs Metode de predare Observaii
Anomaliile congenitale urogenitale Prezentare Power Point Slide + filme medicale
Traumatismele aparatului urinar Prezentare Power Point Slide + filme medicale
Infectiile nespecifice si TBC urogenitala Prezentare Power Point Slide + filme medicale
Litiaza urinara Prezentare Power Point Slide + filme medicale
Tumorile renale si uroteliale Prezentare Power Point Slide + filme medicale
Tumorile prostatei Prezentare Power Point Slide + filme medicale
Patologia organelor genitale externe masculine Prezentare Power Point Slide + filme medicale
Bibliografie
UROLOGIE CLINICA, ISBN: 978-606-544-179-8, Editura Gr. T. Popa UMF Iasi,(acreditata CNCSIS) 240
pag, 2013.(sub redactia Catalin Pricop, Cristian Radu Costache)

6.2. Seminar / laborator Metode de predare Observaii


Examenul clinic urogenital Prezentari cazuri clinice
Investigatii uzuale de laborator Prezentari cazuri clinice
Explorarea imagistica a aparatului urogenital Prezentari cazuri clinice
Instrumentarul urologic Prezentari cazuri clinice
Prezentari de cazuri clinice Prezentari cazuri clinice
Tratamentul urologic modern (prezentari video) Prezentari cazuri clinice
Diagnosticul si tratamentul urgentelor urologice. Prezentari cazuri clinice
Bibliografie
1.GHIDUL STAGIULUI DE UROLOGIE, editia a-II-a, ISBN: 978-606-13-0562-9,Editura Pim (acreditata
CNCSIS), 263 pag, Iasi, 2012.(sub redactia Catalin Pricop, Cristian Radu Costache, Dan Mischianu)
2. IMAGINI DIN PRACTICA UROLOGICA, ISBN: 978-606-544-180-4,Editura Gr. T. Popa UMF
Iasi,(acreditata CNCSIS), 2014.(sub redactia Catalin Pricop, Cristian Radu Costache)
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor
comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din
domeniul aferent programului

10.Evaluarea
Tip de activitate 8.1. Criterii de evaluare 8.2. Metode de evaluare 8.3. Pondere din nota
final
8.4. Curs Nota grila unica Examen grila unica 50%

8.5. Seminar / laborator Media notelor pe Evaluare pe parcursul 40%


parcursul anului anului
Nota examen practic Nota finala 10%
Standard minim de performan nota 5 la ex practic