Sunteți pe pagina 1din 54

INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA Jndicativ

CLADIRILOR DE LOCUIT CU STRUCTURA DE


REZISTENTA.DIN PANOURI J\1ARI P. 101-78

1. GEERALITATI

1.1. Prezentele instructiuni tehnice contin principii generale


i indica(ii care trebuie sa ska la baza proieclarii cladirilor de
Jocuit avind structura de rczistenta din panouri mari prefabricate
din betcn.
I .Z. Prc\'edcrile prczcntelor imtructiuni tehnicc se aplica
numai la cladirile care indeplinesc urmiitoarele conditii:
- au eel mult 9 niveluri;
- au o tructudi de rczisten{a cu pcrc{i porlan{i (fad1 slilpi)
rcalizati din clemente prefabricate;
- au planee rcalizale din panouri prefabricate rezematc de
rcguHi pe 4 sau 3 laturi.
1.3. Prczcntele instruc(iuni au caracter obligatoriu pentru
claclirile cu structura de rezistcnta din panouri mari cu P + 3-1
etajc i caracter de recomandare pentru cladirilc cu P + 8 etajc.
I A. Se intcrzice amplasarca cladirilor din panouri mari:
- pe terenuri defavorabilc din pund de vedere seismic (ma
luri i ripe abrupte, zone de discontinuitati tectonice. terenuri
fugili vc, terenuri surpatoarC', grohotiuri nestabi It>, umpluturi
recente neconsolidale);
- pc tcrenuri care pot conduce la tasari cu valor; superioare
celor indicate in STAS 3300-77.
I .5. Cu luarea unor masuri corcspunz5loare, jusiificate din
punct de ,edere tehnic i economic i in conformitatc cu prescrip-

197
N-OTA

Dupa cum sc lie, in conforrnitatc cu STAS 2355-71, 2355/3-75.


1243-74 i Normativul C. 112-75 la executarea lucrf1rilor de hidro
izolatii pentru acoperiul clt1dirilor civile i industrial. a lucra
rilor de izolatii hidrofuge la construc\ii subterane, i a unor lu
crari de izolatii frigorifice, nu se admite decil folosirea bitumului
neparafinos. avtnd un con\inut de para[ina sub 2 n,. 1ntrucit o
CUPRINS parte din cantiUi\ile tie bitum repartizate unitatilor de constructii
este de tip parafinos (5-6?o continut de parafiniJ), pe baza date
lor preliminare ale INCERC, in cele ce urmeaza se slabilesc dome
Cap. l - Generaliti1!i 197 niile in care tn 1979 se poak uliliza acea:-la calilate de bilum:
Cap. :2 - ProiPclare.1 tie arhit(c'dura .... 199
Cap. 3 - )\icalu:rea s\ruclurii cle rezistenla 202
Cap. 4 - ,\k:ituirt>a infrastructurii ... .
Cap. 5 - :\katuirta panourilor ..... .
Cap. G - J\!ot11ha imbinarilor . 0
209
212
224
Par tea de cons Irue\ ii
I l lid( se poat llti!i,;1 bi tum
paraino,

C.1p. 7 - <;ilculul de rcziste111aai ci11dirilr di;1 ,;a.-1ori ar


1
24G L.. inn!litorilc acopt-riurilor cladirilor
Cap. 8 - --igurarea izolarii fonict:>, termice i hidroruge . induslriale - slralul de diiuzi.:
256 Cl\'th.' j
- barit:ra contra ,.iporiloi
.:ap. 9 - Elunentc de finisaj ............... 263 - lipirea polistrienului pentru
(.:ap. 10 - lernn;indari pmtru ext'culie i condi\ii lehnice .. 25 terrnoizola\ii
Cap.I I - lhtlac !.1rea proieclelor ............ 269
Cap.12 - Pre-vului diver1,e rderitoare la elaborarea si ada1;t t' Hidroizolalii cu foi l>ilumate - la pardo;eli
pro1t'clf'lor .. . .... . .. .... : . . 270
Anexa - lndicatii pri,intl c alculul clemenklor portante vriic la
Ex<'mplu de calcul (structura P 4 E din panouri mari) 272 lzolalii frigorifice cu pliici de plula
sau polisliren - penlru lipirea placilo

Conducl e de olel ingropale pt.lrnns


portul unor fluide reci - la hidroizolatii pt! )an tier

Protec\ii ale runda\iilor de l>cton i - in mediia!,tresive, in condi\iik


beton armat. fileriziirii cu material corespun-
zalor a bi tumului parafinn,

Nuse va uliliza bilurn paraiinos penlru cmubiile tie amorsaj


al hidroizolatii !or, precu 111 i penlru mast icurile de ctanare !?i
hidroizolatiile i'n foi bitumate ale tnvelitorilor de acoperi ale cla
diri lor i ale pere(ilor constructiilor sublerane, ale bazinelor sau
rezcrvoarelor.

301
e va rccurgt' la :-:olu\iile
parafin?s n urni in cazurile indecare
hidroizolare cu folosirea de bitum
nepc1raf1nos I mpune aceasUi solutie. Jipsa pc sanlierc a bitumului
-

303