Sunteți pe pagina 1din 557

1

NEMIRA
SUSPANS
roman de aventuri

Andy McDermott s-a na scut n


Halifax, Anglia s i este scriitor s i jurnalist. A
absolvit Keele University s i a lucrat ca
jurnalist s i editor la reviste precum DVD
Review s i Hotdog, publicatii n cadrul
ca rora s i-a putut pune n valoare o viata
ntreaga de cinefil. A fost de asemenea
caricaturist, grafician s i critic de jocuri
video. Prima sa carte, Lupta pentru
Atlantida, a fost publicata n 2007,
devenind la scurt timp bestseller New York
Times, tradusa n 27 de limbi. In aceeas i
serie au urmat The Tomb of Hercules
(2008), The Secret of Excalibur (2008), The
Covenant of Genesis (2009), The Cult of
Osiris (2009), The Sacred Vault (2010).
Tra ies te n Bournemouth, dedica ndu-s i tot timpul scrisului. In prezent
lucreaza la al s aptelea volum al seriei, Empire of Gold, programat pentru
publicare n 2011.

2
Andy McDermott

LUPTA PENTRU ATLANTIDA


Traducere din limba engleza
Gabriel Stoian

NEMIRA

Web: http://www.virtual-project.eu/
Forum: http://virtual-project.org.es/

3
Pentru familia i prietenii mei

Prolog

TIBET
Soarele nca nu se ridicase deasupra piscurilor Himalayei, nsa
Henry Wilde era deja treaz. In as teptarea clipei n care lumina
zorilor avea sa treaca peste culmi, se trezise de mai bine de doua
ore.
Stau aici de peste doua ore, a ga ndit el. Par sa fie mai lungi
deca t anii, deca t mai toata viata mea. Ceea ce ncepuse ca o
curiozitate n copila rie devenise o a ezitat sa invoce cuva ntul
obsesie, dar as a sta teau lucrurile. O obsesie care l fa cuse sa
devina tinta batjocurii s i ironiei unor oameni din lumea
universitara ; o obsesie care i nghitise mai toti banii ca s tigati de-
a lungul carierei.
Insa l adusese ala turi de doua dintre cele mai remarcabile
femei pe care le cunoscuse vreodata .
Ca t mai e pa na la ra sa ritul soarelui? l-a ntrebat Laura
Wilde, sotia lui de aproape doua zeci de ani, acum nfofolita ntr-o
pufoaica groasa ala turi de el.
Se cunoscusera la Columbia University din New York. Des i se
remarcasera unul pe cela lalt Henry fiind un blond de un metru
s i noua zeci, iar Laura ava nd pa rul ata t de intens ros cat, nca t
pa rea aproape nefiresc, le-ar fi fost greu sa nu se observe nu
schimbasera nici o vorba deca t dupa ce el a prezentat un eseu pe
subiectul care l obseda, analizat oarecum dispretuitor de
profesor n fata tuturor studentilor. Primele trei cuvinte rostite de
Laura l-au fa cut pe Henry sa se ndra gosteasca de ea imediat.
Acestea sunau astfel: Eu te cred.
Dintr-o clipa n alta, i-a ra spuns dupa ce s i-a consultat
4
ceasul, apoi s i-a petrecut bratul pe dupa umerii ei. Imi pare ra u ca
Nina nu este aici sa vada totul ala turi de noi.
Nina, fiica lor, era cea de-a doua dintre cele doua cele mai
remarcabile femei pe care Henry le cunoscuse vreodata .
Pa i, la ce te as teptai daca ai programat expeditia exact n
perioada ei de examene? l-a sa ca it Laura.
Nu da vina pe mine, ci pe guvernul chinez! Eu am tinut sa
venim aici luna viitoare, dar ei n-au vrut sa cedeze, spuna nd ca
putem veni acum, sau deloc.
Scumpule
Da.
Glumeam. Nu te-am nvinova tit n nici un fel.
Nici eu n-am vrut sa ratezi s ansa asta. Insa s i mie mi pare ra u
ca Nina nu e cu noi.
O carte pos tala trimisa de la Xulaodang nu mi se pare deloc
multumitor, nu ga ses ti? a zis el cu un oftat. Am ta ra t-o dupa noi
prin toata lumea s i am avut parte de un es ec dupa altul, iar ca nd,
n cele din urma , am ga sit indiciul cel mai important, ea nu ne
poate nsoti!
Credem ca e vorba de indiciul cel mai important, l-a corectat
Laura.
Vom afla peste ca teva clipe, nu? a ra spuns Henry s i a fa cut
semn spre privelis tea din fata lor.
Trei piscuri acoperite de za pada , ava nd cam aceeas i na ltime,
se ridicau dincolo de platoul presa rat de sta nci s i pietre pe care
si stabilisera taba ra. In acele momente se ga seau n umbra la sata
de s irul muntos ceva mai nalt dinspre est, nsa dupa ce soarele
avea sa depa s easca obstacolul, lucrurile urmau sa se schimbe. Iar
daca poves tile pe care le stra nsesera erau adeva rate, peisajul
trebuia sa se modifice ntr-un mod cel putin spectaculos
Henry s-a ridicat n picioare s i i-a ntins ma na Laurei, pentru a
o ajuta sa vina la nga el. Ca nd s-a ndreptat de spate, respira nd, ea
5
a scos un noris or de aburi; platoul se ga sea la cel putin trei mii de
metri deasupra nivelului ma rii, astfel ca aerul era rarefiat, dar s i
rece, ntr-un mod pe care nici unul dintre ei nu l mai tra ise pa na
atunci. Insa avea o puritate s i o claritate greu de descris.
Intr-un fel sau altul, Henry s tia ca vor ga si ceea ce ca utau.
Prima lumina a zorilor a atins cele trei piscuri.
Mai bine zis, a s ters unul dintre ele, iar o lumina orbitoare de
culoare aurie a explodat din za pada de un alb imaculat de pe
va rful central. Aproape ca un lichid, lumina soarelui a curs ncet.
Cei doi munti aflati de o parte s i de alta au ra mas n umbra ,
deoarece zorile erau nca blocate de lantul muntos mai mare.
E adeva rat a rostit Henry, n a ca rui voce s-a strecurat un
respect tema tor.
Laura a pa rut ceva mai putin impresionata .
Pentru mine, totul pare sa sugereze un pisc aurit.
El i-a adresat un za mbet, dupa care a revenit cu privirea la
spectacolul care le era oferit. In razele zorilor, muntele pa rea sa
radieze lumina .
Au avut dreptate. La naiba, au avut dreptate.
Intr-un fel, asta mi da o stare de deprimare, a spus Laura.
Faptul ca n urma cu cincizeci de ani nis te nazis ti au tra it aceeas i
experienta, ca au fost ca t pe ce sa descopere adeva rul
Dar nu au reus it, a precizat Henry, cu o expresie serioasa pe
fata. In vreme ce noi vom reus i.
Piscul Auriu pa na la acea data doar o legenda , un element
apartina nd folclorului reprezenta ultima piesa pe care, ntr-o
viata de om, se stra duise sa o asambleze ntr-un adeva rat joc de
puzzle. Nu s tia precis ce va descoperi acolo. Era totus i sigur ca va
ga si indicii suficiente care sa i permita sa -s i atinga scopul final.
Legenda suprema .
Atlantida.

6
Spectacolul orbitor de lumini de pe Piscul Auriu a tinut doar o
clipa , dupa care soarele s-a na ltat suficient pentru a le atinge pe
celelalte doua . In acel moment, grupul ncepuse deja sa
escaladeze versantul ra sa ritean al culmii, iar soarele se ga sea
deasupra lor. Cum celelalte va rfuri ies isera acum din umbra , n
lumina puternica a zilei, muntele era greu de deosebit de cei din
jurul lui.
Grupul expeditionar era alca tuit din s apte persoane: trei
americani s i patru tibetani. Aces tia din urma fusesera angajati sa
asigure transportul bagajelor s i ca ghizi; des i cunos teau zona, se
ara tasera la fel de uimiti ca vizitatorii lor din alte ta ra muri de
faptul ca poves tile se adevereau. Chiar s i potrivit standardelor
tibetane, tinutul era pustiu s i izolat, iar Henry si da duse seama
ca erau primii stra ini care reus eau sa asiste la acel spectacol
inegalabil.
Cu exceptia celor care i condusesera pa na n acel loc, desigur.
A cerut grupului sa se opreasca . Ca t ceilalti, cu un aer
recunosca tor, au ndepa rtat za pada de pe ca teva sta nci pentru a
se as eza, el s i-a dat jos rucsacul din spate s i, cu atentie, a scos un
dosar subtire dintr-un buzunar al acestuia. Ava nd-o pe Laura
ala turi, a frunza rit printre paginile protejate de folii din plastic.
Mai verifici o data ? l-a ntrebat ea oarecum ironic. Credeam
ca le-ai nva tat deja pe de rost.
Germana nu e punctul meu forte, i-a reamintit el, oprindu-se
la o anumita pagina .
Ha rtia era decolorata , pa tata de umezeala s i de vreme.
Documentele secrete apartina nd Societa tii Mos tenirii Germanice
Ancestrale Ahnenerbe, o parte a SS-ului, sub controlul direct al
lui Heinrich Himmler fusesera ga site ascunse nda ra tul unui zid
de ca ra mida dintr-o pivnita a castelului Wewelsberg din nordul
Germaniei. Fusese sediul SS-ului s i centrul obsesiei naziste
pentru mitologie s i ocultism. La ncheierea ra zboiului, s-a dat
7
ordin de distrugere a castelului s i a cunos tintelor aflate na untrul
acestuia. Insa cineva a hota ra t sa nesocoteasca comanda s i a
ascuns documentele.
Iar acum acestea se aflau n posesia sotilor Wilde.
Cu un an n urma , Bernd Rust, un vechi prieten s i coleg, l
contactase pe Henry n lega tura cu aceasta descoperire.
Majoritatea documentelor SS rega site fusesera predate
autorita tilor germane, nsa , cunosca nd preocupa rile sotilor
Wilde, Rust cu riscuri profesionale considerabile retinuse
ca teva pagini, cele care fa ceau mentiuni referitoare la Atlantida.
Chiar daca veneau de la un prieten care nu le da duse pe degeaba,
Henry s tia ca ele valorau fiecare ba nut pla tit.
Cu toate ca tra ia o stare de profund disconfort pentru ca se
slujea de materiale naziste n sprijinul ca uta rilor lui n
asemenea ma sura , nca t nu-i spusese nici ma car fiicei sale despre
acest lucru, desta inuindu-se doar fata de Laura s i de cela lalt
membru al grupului, un american s tia totus i ca fa ra astfel de
informatii nu va descoperi nicica nd Atlantida. Intr-un fel, cu
juma tate de secol nainte, nazis tii descoperisera ceva care le
permisese sa ajunga aproape la capa tul ca uta rilor.
Ahnenerbe organizase expeditii n Tibet n anii 30 s i chiar n
urma torul deceniu, ca nd ra zboiul fa cea ravagii n Europa. La
solicitarea nazis tilor de frunte care erau membri ai Societa tii
Thule, printre care se numa ra s i Himmler, n Asia fusesera trimise
trei expeditii. Societatea Thule considera ca sub muntii Himalaya
se ga seau oras e subterane construite de urmas ii legendarilor
atlanti, care aveau stra mos i comuni cu rasa sta pa nilor arieni. Cu
toate ca au fa cut multe descoperiri referitoare la istoria tibetana ,
exploratorii nu au ga sit nimic despre atlanti, astfel ca au revenit
n Germania cu ma na goala .
Insa documentele aflate n posesia lui Henry dezva luiau ca
existase s i o a patra expeditie, pa strata n secret chiar s i fata de
8
Hitler.
Fuhrerul nu era la fel de ispitit ca sustina torii lui sa creada n
mituri. Pe ma sura ce ra zboiul ca pa ta proportii, a hota ra t ca era
preferabil ca resursele tarii sa fie cheltuite n folosul mas inii de
ra zboi, deca t pentru trimiterea de expeditii de cealalta parte a
lumii, pe urmele unor legende.
Insa Himmler credea cu adeva rat n ele. Iar descoperirile fa cute
de Ahnenerbe l convinsesera ca se apropia de descifrarea
legendei.
Henry socotea ca era uimitor ca el s i Laura urmasera aceeas i
cale nsa la juma tate de secol distanta. Puna nd laolalta indicii
culese din zeci, sute de surse istorice, fragmente nensemnate de
probe care alca tuisera treptat o imagine asema na toare unui
puzzle, sotii Wilde ca la torisera mpreuna cu Nina n urma cu zece
ani pa na la un s antier arheologic de pe coasta Marocului. Spre
satisfactia enorma a lui Henry, descoperisera acolo urmele unei
as eza ri antice, ascunsa sub nisipurile Africii doar pentru ca
nca ntarea sa se transforme n disperare ca nd si da dusera seama
ca , naintea lor, pe acolo trecuse altcineva. Cu exceptia ca torva
ra ma s ite nefolositoare, s antierul fusese golit cu totul de ceea ce
merita a fi luat.
Iar acum Henry s tia de ca tre cine.
Nazis tii pusesera laolalta aceleas i piese de puzzle s i
organizasera o expeditie n Maroc. Putinele documente
Ahnenerbe pe care le detinea fa ceau doar aluzie la lucrurile
descoperite, nsa n baza acestora se organizase nca o expeditie
n America de Sud. Documentele nu mentionau clar ce se ga sise
acolo dar precizau rezultatul final al acelei misiuni. Ii fa cuse pe
nazis ti sa se ndrepte spre Tibet, spre Piscul Auriu.
Adica aici.
Imi pare ra u ca nu avem mai multe informatii, s-a ta nguit
Henry. Tare mult as vrea sa s tiu ce anume au descoperit nemtii n
9
America de Sud.
Laura a ajuns la o anumita pagina .
Avem suficiente informatii. Doar as a am ajuns ata t de
departe.
A citit o fraza de pe ha rtia pa tata s i degradata :
Piscul Auriu, despre care se spune ca stra luces te n lumina
zorilor, ntre doi munti care ra ma n ntunecati As zice ca , a
nceput ea s i a ridicat ochii spre muntele impuna tor, peisajul de
aici se potrives te descrierii.
Deocamdata .
Henry a examinat textul. Chiar daca l citise deja de o suta , ori
poate de o mie de ori, l-a verificat nca o data ca sa se asigure ca
nu fa cuse nici o gres eala de traducere.
Nu gres ise. Acesta era locul.
As adar, intrarea ar trebui sa se afle la capa tul Potecii Lunii
ce-o fi nsemna nd s i asta, a continuat el, dupa care a analizat
peisajul cu ajutorul binoclului, dar nu a va zut nimic altceva deca t
sta nci s i za pezi. De ce au legendele astea ntodeauna un nume
ncifrat? Pare sa conduca spre luna ; urmeaza mis ca rile lunii, sau
ce?
Mi se pare ca arata ca luna, a spus Laura cu subnteles. Mai
cura nd a luna n cres tere.
De ce ai impresia asta?
Deocamdata nu percepea nimic lunar n fata ochilor n timp ce
plimba binoclul pe pova rnis ul muntelui.
Pentru ca eu va d totul exact n fata ochilor, a ra spuns Laura,
puna nd palma peste obiectivul binoclului s i apoi tra ga ndu-l din
dreptul fetei lui.
Henry a clipit de nedumerire, ntreba ndu-se despre ce vorbea
sotia lui dupa care a va zut chiar el.
Avusese dreptate nca de la nceput, dar fusese preocupat ata t
de mult de descoperirea unui anumit ama nunt ata t de
10
nensemnat, nca t nu ba gase n seama imaginea generala .
In fata lor se ga sea o poteca lunga , ntortocheata , care ducea
spre sta nga, urca nd versantul muntelui, dupa care cotea spre
dreapta, sfa rs ind pe o cornis a lata , aflata destul de departe
deasupra capului. Spre deosebire de va lma s agul ciudat de sta nci
ntunecate s i de peticele de za pada din jurul ei, poteca ara ta ca o
semiluna aproape perfecta de alb virgin, ceea ce sugera un teren
ceva mai plat s i neted. Nici nu-i venea sa creada ca nu observase
acest lucru ceva mai nainte.
Laura.
Da.
Tra im unul dintre acele momente ca nd ma bucur nespus ca
m-am ca sa torit cu tine.
Da. S tiu.
S i-au za mbit, apoi s-au sa rutat.
In fine, a zis ea, dupa ce s-au desprins din mbra tis are, ca t de
departe crezi ca este?
La vreo doi kilometri fiindca se afla la aproximativ o suta
cincizeci de metri deasupra noastra . S i e cam abrupt.
Daca atlantii de alta data puteau ajunge pa na acolo doar n
sandale, mi nchipui ca s i noi vom fi n stare, mai ales ca avem
bocanci.
As a cred s i eu.
Henry a va ra t dosarul napoi n rucsac, dupa care a fa cut un
gest larg spre ceilalti membri ai expeditiei.
Gata! Asta este! Pornim la drum!

Poteca s-a dovedit mai ns ela toare deca t se as teptasera . Za pada


ascundea o suprafata presa rata cu grohotis provenit din aluneca ri
de teren, ceea ce fa cea ca fiecare pas sa devina o capcana .
Ca nd au ajuns pe cornis a, soarele trecuse dincolo de culmea
muntelui, fa ca nd ca ntregul versant ra sa ritean sa fie umbrit.
11
Henry s-a ra sucit s i a examinat orizontul, ajuta nd-o n acest timp
pe Laura sa urce ultimii metri ai potecii. Dinspre nord veneau
nori negri, ce pa reau sa se rostogoleasca spre ei. Ca t fa cuse
eforturi sa urce panta nu observase, nsa temperatura sca zuse
considerabil.
Vine vreme proasta ? a ntrebat ea, urma rindu-i privirea.
S-ar pa rea ca vom avea parte de viscol.
Grozav. E bine, totus i, ca am ajuns aici nainte sa
izbucneasca , a zis s i s-a uitat napoi spre cornis a care, chiar n
portiunea cea mai ngusta , tot ma sura cel putin zece metri la time.
Cred ca vom fi feriti de probleme daca stabilim taba ra chiar aici.
Spune-le ca la uzelor sa ridice corturile nainte ca vremea sa
se schimbe.
Poteca se ncheia acolo; deasupra cornis ei, suprafata sta ncoasa
era foarte abrupta , astfel ca urcarea ei impunea folosirea unor
echipamente specializate. Insa daca documentele Ahnenerbe
erau corecte, nu vor avea nevoie de
Laura a transmis ca tre tibetani ordinele lui Henry, dupa care a
revenit ala turi de el.
Ce ai de ga nd sa faci?
O sa arunc o privire prin zona . Daca exista intra ri care ne-ar
putea conduce spre pes teri, nseamna ca nu ar fi chiar ata t de
greu de ga sit.
Laura a ridicat din spra ncene, iar n ochii ei verzi a apa rut o
expresie ironica .
Ai fi n stare de orice, numai sa nu participi la ridicarea
corturilor, nu?
Pa i, la o adica , de aceea i pla tim! a ra spuns, apoi s-a ra sucit
spre omul care sta tea solitar pe o sta nca . Jack, tu ce ai de ga nd?
Vii cu noi?
Americanul, cel de-al treilea membru al grupului, a ridicat
privirea spre ei de sub gluga .
12
Henry, lasa -ma putin, sa -mi mai trag sufletul! Cred ca o sa
as tept aici s i o sa -mi fac o cafea.
Nici n Tibet nu reus es ti sa renunti la obiceiul a sta, as a e?
Privindu-se, Henry s i Laura s i-au dat ochii peste cap n gluma s i
au urcat versantul, la sa ndu-l singur pe Jack.
Ani la ra nd ne zice ca suntem nebuni pentru ca vrem sa
descoperim Atlantida, dupa care reus im n cele din urm sa ga sim
un indiciu clar, moment n care practic ne implora sa -l lua m s i pe
el iar ca nd e sa treaca pragul, hota ra s te sa faca o pauza de cafea!
Mi se pare bizar.
Adeva rat. S i noi nu suntem bizari fiindca ne-am petrecut
ultimii doua zeci de ani alerga nd prin toata lumea s i va na nd
legende, a ada ugat ea.
N-o sa mai fim socotiti astfel dupa ce vom descoperi
Atlantida. Vom deveni cei mai renumiti arheologi de la
Indiana Jones ncoace?
Henry a sura s.
Eu voiam sa spun Heinrich Schliemann, dar merge s i
Indiana Jones. Crezi ca mi-ar sta bine cu o pa la rie ca a lui?
Laura s-a prefa cut ca -l examineaza din cap s i pa na n picioare.
Cred ca ara ti bine cu orice. Sau fa ra .
Fii cuviincioasa , us uratico. As teapta pa na ajungem ntr-un
loc cu nca lzire centrala . Ori ma car cu foc de bus teni.
O sa te silesc sa -ti tii promisiunea. Iar focul de bus teni suna
mult mai romantic.
Au continuat sa mearga pe culme, fa ca nd za pada sa sca rtaie
sub pas ii lor. Dupa ca teva minute, Henry s-a oprit s i a ra mas cu
privirea atintita la fatada sta ncoasa .
Ai ga sit ceva? l-a ntrebat Laura.
Straturile astea a zis el.
Cu milioane de ani n urma , fortele imense care fa cusera ca
Himalaya sa se nalte n locul n care pla cile tectonice indiana s i
13
asiatica s-au ciocnit, deformasera pa na s i rocile, ra sucind
straturile, care acum mergeau vertical, nu orizontal.
Ce e cu ele?
Daca am mis ca pietrele acestea, cred ca am descoperi o
intrare, a spus Henry, apropiindu-se de un morman de roca
sfa ra mata .
Laura s-a uitat peste uma rul lui s i a va zut o dunga de ntuneric
n interiorul straturilor pliate.
E suficient de larga pentru a pa trunde pe acolo?
Hai sa vedem!
Henry a tras de piatra aflata deasupra. Ca nd a aruncat-o n
la turi, de pe ea au ca zut pietricele s i za pada . Gaura ntunecata s-a
la rgit.
Ajuta -ma putin.
A, bravo, i pla tes ti pe localnici sa nalte corturile, dar ca nd
trebuie sa muti ditamai pietrele, ti pui sotia la treaba
Cred ca aici a avut loc o alunecare de teren. Asta este exact
partea de sus a intra rii.
Ajutat de Laura, a dislocat s i alte pietre.
Slujes te-te de lanterna , sa vedem ca t de ada nc merge.
Laura s i-a dat jos rucsacul s i a scos lanterna, ndrepta nd
fasciculul de lumina n gaura .
Nu-i va d capa tul, a spus ea, apoi a strigat: Ecou!
In interiorul grotei ntunecate, glasul ei a sta rnit un ecou slab.
Henry a na ltat o spra nceana .
Hei. Imi pare ra u.
E mare, sigur. Aproape la fel de mare ca t gura ta, a zis el,
ceea ce a fa cut-o pe sotia lui sa l pa lmuiasca n gluma peste ceafa .
Mi se pare ca disloca nd bolovanul a sta de aici vom reus i sa ne
strecura m.
Vrei sa spui ca eu as putea sa pa trund acolo.
Pa i, binenteles. Inta i doamnele.
14
Ridicol mai e s i cavalerismul a sta, a mimat ea ca e
nemultumita .
Au apucat ama ndoi bolovanul care le sta tea n cale, apoi s-au
as ezat mai bine pe picioare s i au tras. Vreme de o clipa nu s-a
nta mplat nimic, apoi, cu un uruit supa ra tor, s-a desprins.
Deschiderea avea acum cam un metru na ltime s i treizeci de
centimetri n partea cea mai larga , ngusta ndu-se cu totul n
partea superioara .
Crezi ca ncapi?
Laura a va ra t un brat prin deschiza tura s i a pipa it peretele.
Se la rges te. Cred ca nu pa tesc nimic daca intru. S-a aplecat
mai mult s i a plimbat fasciculul de lumina . Ai avut dreptate n
privinta aluneca rii de teren. Podeaua e foarte abrupta .
Te scot cu ajutorul corzii, a spus Henry, scotandu-s i s i el
rucsacul. Daca apar probleme, te ajut sa ies i.
Dupa ce Laura s i-a prins coarda de hamul de alpinist s i-a legat
pa rul ntr-o coada de cal s i a pa truns ncet prin cra pa tura , cu
picioarele nainte. Dupa ce a ajuns na untru, s-a ridicat cu
precautie n picioare, simtind ca suprafata podelei, acoperita de
pietris , era nesigura .
Ce vezi?
Deocamdata doar pietre.
Dupa ce s i-a obis nuit ochii cu semiobscuritatea, Laura a aprins
din nou lanterna.
La fund, podeaua e ceva mai neteda . Arata ca
A ridicat din nou lumina. Fasciculul a ca zut pe peretii de roca
apoi nu a mai va zut deca t bezna .
Exista un pasaj n fundul grotei, destul de larg s i nu am idee
ca t de ada nc merge. Departe de tot.
In glas i-a apa rut o unda de emotie.
Cred ca e fa cut de om!
Poti cobor?
15
O sa ncerc. A fa cut un pas de ncercare, tina ndu-s i n acelas i
timp bratele ridicate ca sa -s i pa streze echilibrul. De pe mormanul
de pietre au pornit sa se rostogoleasca bolovani mici. E cam
nesigur aici, s-ar putea sa
Cu un scra s net, o piatra mare s-a dislocat sub piciorul ei drept.
Luata prin surprindere, a ca zut pe spate s i a alunecat pe panta ,
fa ra putinta de a se opune. Lanterna s-a rostogolit, lua nd-o la vale
mai repede deca t ea.
Laura! Laura!
N-am nimic! Doar c-am alunecat.
S-a ridicat n picioare. Imbra ca mintea groasa o ferise de
contuzii.
Vrei sa te trag napoi?
Nu, nu-i nevoie. Daca tot am ajuns pa na aici, ar fi bine sa ma
uit n jur.
S-a aplecat sa ridice lanterna rezistenta de metal. S i, n aceeas i
clipa s i-a dat seama ca nu era singura .
Pret de o clipa , a nghetat, mai cura nd de uimire deca t de
spaima . Apoi curiozitatea a nvins s i atunci a plimbat cu fereala
fasciculul lanternei de jur mprejur.
Iubitule, a strigat ea spre Henry.
Da, ce e?
Mai tii minte expeditia secreta organizata de nazis ti, care a
plecat n Tibet, iar apoi nu a mai s tiut nimeni de ea?
Vai, am uitat cu totul, i-a ra spuns el pe un ton destul de
sarcastic. De ce?
In glasul Laurei a ra zba tut o nota de triumf.
Cred ca i-am ga sit pe membrii expeditiei.

In pes tera erau cinci trupuri. Cura nd au nteles ca aces tia


fusesera ucis i de ca derea de bolovani care blocase intrarea; dupa
aspectul aproape mumificat al cadavrelor, cauza cea mai
16
probabila a mortii fusese nghetul, iar frigul din Himalaya
pa strase s i uscase victimele. In timp ce ceilalti membri ai
expeditiei au investigat restul pes terii, sotii Wilde s i-au ndreptat
atentia asupra ocupantilor sa i.
Pesemne ca vremea s-a schimbat brusc, a ga ndit Henry cu
voce tare, ghemuindu-se sa examineze cadavrele n lumina
lanternei, de aceea au ca utat ada post aici s i nu au mai putut
ies i.
Sonam, unul dintre ghizii tibetani, i-a strigat din ada ncul
pasajului:
Profesore Wilde! Am ga sit ceva aici!
La sa nd deoparte cadavrele, Henry s i Laura au pa truns mai
ada nc n pes tera . As a cum socotise ea, pasajul era artificial, sa pat
n sta nca . La vreo zece metri n fata, lanternele celorlalti membri
ai expeditiei luminau ceea ce se afla la capa t.
Era un templu ori un mormnt.
Jack analiza deja ceea ce pa rea a fi un altar plasat n centrul
camerei de forma rectangulara .
Nu-i de origine tibetana , a zis el ca nd sotii Wilde au intrat n
camera . Inscriptiile sunt ntr-un alfabet asema na tor celui ga sit
la Glozel1, ori o varianta a acestuia.
Glozel? a exclamat Henry, iar uimirea s i nca ntarea s-au
amestecat n glasul lui. Mereu l-am considerat un candidat serios
la a fi limba atlantilor!
Dar e cam departe de casa , a remarcat Laura s i a plimbat
fasciculul lanternei pe pereti.
Coloane sculptate se ridicau de la podea spre tavan, ava nd o
forma ascutita , aproape agresiva , n functionalitatea lor simpla .
Nazis tii sigur se simtisera ca acasa , a ga ndit ea. Iar acea
arhitectura putea fi conceputa doar de unul ca Albert Speer.
1 Localitate din centrul Franei, unde s-au descoperit o serie de tblie cu inscripii cu
caractere ce amintesc de cele feniciene (n. tr.).
17
Intre coloane se ga seau basoreliefuri, reprezenta ri ale unor
siluete umane. Henry s-a apropiat de cea mai mare dintre ele.
Des i desenul acestuia era nefamiliar, la fel de puternic stilizat ca
restul nca perii s i-a dat seama instantaneu pe cine voia sa
reprezinte.
Poseidon a s optit el.
Laura s-a apropiat de el.
Dumnezeule, chiar este Poseidon.
Imaginea zeului se deosebea de interpretarea greaca
traditionala , nsa era imposibil sa se faca abstractie de tridentul
tinut n ma na dreapta .
Ei bine, a zis Jack, domnul Frost sigur va fi nca ntat ca
expeditia a avut succes
La naiba cu Frost, a pufnit Laura, pe un ton dispretuitor, asta
este descoperirea noastr. El nu a contribuit deca t la finantarea
ei.
Ei, las-o mai us urel, a fa cut Henry, ba ta nd-o n joaca pe
uma r. Ma car multumes te-i ca nu ne-am va zut siliti sa intra m n
fondul de colegiu al fiicei noastre sau sa ne vindem mas ina! a
ada ugat, apoi a privit n jur. Sonam, mai avem ceva de va zut aici?
Mai exista nca peri sau pasaje?
Nu. Am ajuns ntr-o funda tura .
Uf, a fa cut Laura, dezama gita . Asta e tot? Cum sa spun, este o
descoperire extraordinara , dar aveam convingerea ca vom afla
mai multe
S-ar putea s fie mai multe, a asigurat-o Henry. E posibil sa
existe s i alte morminte de-a lungul culmii. O sa continua m
ca utarea.
S-a dus de-a lungul pasajului s i a revenit la cadavre, urmat
ndeaproape de Laura s i Jack. Cadavrele erau ghemuite n
mbra ca mintea ca lduroasa a altor vremuri, iar ga vanele goale ale
ochilor l fixau dinspre fetele cu pielea ntunecata , amintind de
18
pergament.
Ma ntreb daca printre ei se ga ses te s i Krauss.
El este, a zis Laura s i a fa cut semn ca tre una dintre siluete.
Acesta e s eful expeditiei.
De unde s tii?
Ea s i-a ndreptat degetul nma nus at ca tre cadavru, ca t pe ce sa -
i atinga pieptul. Henry a adus mai aproape fasciculul lanternei s i a
va zut o insigna mica , metalica , prinsa de material
A simtit un fior de gheata, care nu avea lega tura cu frigul de
afara . Va zuse capul de mort stilizat al Schutzstaffel al SS-ului.
Trecuse mai bine de juma tate de secol de ca nd organizatia fusese
distrusa , nsa ea nca detinea puterea de a crea spaima .
Jurgen Krauss, a rostit el, uita ndu-se mai de aproape la
ba rbatul mort.
Faptul ca s eful expeditiei naziste sema na cu craniul prezent pe
insigna lui crea o anumita ironie poetica .
Nu as fi crezut vreodata ca te voi nta lni. Dar ce te-a adus
aici?
Ce-ar fi sa afla m? a zis Laura. Rucsacul lui este aici, probabil
ca notitele lui se afla na untru. Ce-ar fi sa arunci o privire?
Stai putin, chiar vrei sa fac eu asta?
Pa i, evident! Eu n-am chef sa ating un nazist mort. Pfui!
Jack?
Acesta a cla tinat din cap.
Cadavrele astea sunt mai proaspete deca t acelea pe care m-
am obis nuit sa le examinez.
Uf! a fa cut Henry s i a sura s.
A scotocit prin apropierea cadavrului, stra duindu-se sa l
deranjeze ca t mai putin n timp ce deschidea sacul de spate.
La nceput, continutul acestuia s-a dovedit a fi prozaic: o
lanterna ava nd semne pronuntate de coroziune din cauza
lichidului scurs din baterii, care ma ncase carcasa; buca ti
19
mototolite de ha rtie pergament n care se ga seau ultimele resturi
de ma ncare ale membrilor expeditiei. Insa dedesubtul acestor
ra ma s ite demne de toata mila, lucrurile au nceput sa se
dovedeasca mai interesante. Ha rti mpa turite, carnete legate n
piele, foi de ha rtie purta nd urmele unor caractere scrijelite de
scriere Glozel, o folie curata din tabla de cupru, pe suprafata
ca reia apa rea gravata o harta ori o schema s i ceva nfa s urat cu
grija ntr-o tesa tura ce s-a dovedit, spre surprinderea lor, catifea
de culoare nchisa .
Laura a luat bucata de tabla din cupru.
E roasa de nisip crezi ca au ga sit-o cumva n Maroc?
Tot ce se poate.
Henry ar fi trebuit sa cerceteze n primul ra nd carnetele, nsa
era foarte intrigat de obiectul misterios plat, ceva mai scurt de
treizeci de centimetri s i uimitor de greu pe care l-a as ezat cu
grija pe podea, ala turi de felinar s i a ndepa rtat materialul.
Ce e acolo? a ntrebat sotia lui.
N-am habar. Cred ca e ceva metalic.
Catifeaua, nta rita de vreme s i frig, s-a nca pa tanat sa scoata la
iveala obiectul pa na ca nd Henry a derulat s i ultima portiune a lui.
Vai, a exclamat Laura.
Jack a ca scat ochii de uimire.
In catifea fusese nfa s urata o bara metalica de aproximativ
cinci centimetri la time, ava nd un capa t rotunjit s i marcata cu o
sa geata imprimata pe suprafata ei. Chiar n lumina rece s i
alba struie a felinarului, obiectul avea o stra lucire, arunca nd un
lica r ros cat-auriu care se deosebea de orice altceva va zut
vreodata n natura .
Transfigurat de emotie, Henry s-a aplecat sa -l vada mai bine.
Spre deosebire de bucata pe care o tinea Laura n ma na , bara nu
ara ta vreun semn de mba tra nire sau degradare, pa ra nd proaspa t
lustruita . Metalul nu era bronz sau aur, ci
20
Femeia s-a apropiat de bara de metal, iar vreme de o clipa i-a
aburit suprafata cu ra suflarea.
E ceea ce cred eu?
As a s-ar pa rea. Dumnezeule! Nu-mi vine sa cred. Nazis tii
chiar au descoperit un artefact confectionat din oricalc, as a cum l-
a descris Platon. Ceva adeva rat, ca t se poate de autentic, provenit
de pe Atlantida. Iar ei l-au descoperit acum cincizeci de ani!
Ca nd ajungem acasa , i datorezi scuze Ninei, a spus Laura pe
un ton autoritar. Mereu a crezut ca obiectul pe care l-a descoperit
n Maroc era din oricalc.
Cred ca da, a ra spuns Henry, ridica nd bara. Imposibil ca asta
sa fie doar din bronz care s i-a pierdut culoarea.
A observat ca partea de jos a barei nu era plata la capa tul
ta iat rectangular exista o protuberanta. In aceeas i pozitie, pe
latura de sus exista o mica fanta la un unghi de patruzeci s i cinci
de grade.
Am impresia ca a fa cut parte dintr-un obiect mai mare, a
remarcat el. Ca s i cum ar fi trebuit sa ata rne de ceva.
Ori sa se legene, a sugerat Laura. Ca bratul unui pendul.
Henry s i-a plimbat va rful unui deget peste capul de sa geata
inscriptionat.
Sa fie un ara ta tor?
Dar ce reprezinta semnele acelea? a ntrebat Jack.
De-a lungul artefactului era trasata o linie subtire, ava nd de o
parte s i de alta simboluri la fel de delicate nscrise pe metal. O
serie de puncte minuscule, dispuse n grupuri de pa na la opt. De
asemenea, se mai vedeau
Alte caractere Glozel, a spus Henry. Dar nu chiar la fel ca
acelea de la morma nt priviti, ca teva dintre astea seama na mai
mult cu hieroglifele.
Le-a comparat cu acelea de pe desenul copiat pe ha rtie de calc.
Aveau acelas i stil.
21
Din ce n ce mai curios.
Jack s-a uitat mai de aproape.
Seama na foarte mult cu literele folosite de olmeci, sau de
vreo civilizatie nrudita . Bizar amestec
Ce semnificatie sa aiba ? a intervenit Laura.
N-am idee. Nu este o limba pe care sa o pot vorbi fluent.
Deocamdata , vreau sa spun, a ncheiat el, tus ind cu falsa
modestie.
Arata ca s i cum ar fi fost ada ugate dupa ce a fost
confectionat obiectul. Inscriptia este mai putin cizelata deca t
va rful de sa geata , a observat Henry, apoi a nfa s urat obiectul la
loc n bucata de catifea. Fie s i numai descoperirea asta justifica
efortul de a veni pa na aici!
A sa rit n picioare s i a scos un chiot de triumf, dupa care a
mbra tis at-o pe Laura.
Am reus it! Am descoperit dovada ca Atlantida nu a fost doar
un mit!
Ea l-a sa rutat.
Acum mai trebuie doar sa ga sim Atlantida, nu?
Ei, pas cu pas.
Din ada ncul pes terii s-a auzit un striga t, care le-a retinut
atentia.
Profesore, am ga sit ceva aici!
La sa nd obiectul pe podea, Henry s i Laura s-au gra bit sa ajunga
la nga Sonam.
Uitati-va la asta, a spus tibetanul, na ltand fasciculul de
lumina spre peretele morma ntului. Am crezut ca era doar o
cra pa tura n roca , dar apoi mi-am dat seama de ceva.
Scotandu-s i ma nus a, a va ra t va rful degetului mic n cra pa tura
verticala s i l-a plimbat n susul peretelui.
Are exact aceeas i la time pa na sus. S i mai exista una la fel, n
partea cealalta , a ada ugat el, ara ta nd spre un loc de pe zid aflat la
22
aproape trei metri depa rtare.
Sa fie vorba de o us a? a ntrebat Laura.
Folosindu-se de fasciculul lanternei, Henry a urmat cra pa tura
n sus s i a dat de o linie abia perceptibila ce mergea pe orizontala
la o na ltime de doi metri s i juma tate.
O us a mare. Ar trebui sa vada s i Jack asta. Jack! Jack! a
ridicat glasul, dar nu a primit ra spuns deca t ecoul propriei voci.
Unde a dispa rut?
Laura a cla tinat din cap.
S i-a ga sit cel mai potrivit moment ca sa mearga la pipi. Noi
am fa cut cea mai importanta descoperire arheologica a
momentului s i el
Profesore Wilde! a strigat unul dintre tibetani. E ceva afara !
Ascultati!
Toti au fa cut linis te, abia respira nd. Au perceput un duduit slab,
cu ba ta i rapide punctate de un uruit.
Un elicopter? a exclamat Laura, incapabila sa creada . Aici?
Haideti, s-a ra stit Henry, alerga nd spre intrare.
Cerul se ntunecase considerabil. S-a slujit de coarda sa se traga
pa na pe mormanul de pietre sfa ra mate, ava nd-o pe sotia lui
imediat n urma .
Armata chineza ? s-a mirat ea.
De unde au aflat unde suntem? Nici ma car noi nu am s tiut
ncotro mergeam deca t dupa ce am ajuns la Xulaodang.
Henry s-a strecurat prin deschiza tura de intrare s i a ies it pe
cornis a. Vremea se schimba n ra u, iar va ntul se ntetise.
Dar nu vremea era motivul cel mai mare de ngrijorare n acele
momente. A ca utat din ochi elicopterul; zgomotul a sporit n
intensitate, dar aparatul nu se vedea.
Pe de alta parte, Jack dispa ruse.
Laura a ies it s i ea.
Unde e?
23
A aflat ra spuns la ntrebare o clipa mai apoi, ca nd elicopterul
le-a apa rut n fata ochilor.
Nu era chinezesc, a remarcat Henry imediat. Nu avea nici o stea
ros ie pe fuzelaj. Nici alte nsemne, dar nici unul, nici ma car numa r
pe coada . Doar o inscriptie pictata , care l-a fa cut imediat sa se
ga ndeasca la Forele Speciale. Dar ale cui?
Nici nu se pricepea grozav la aparate de zbor, astfel ca nu a
recunoscut tipul, nsa era suficient de mare ca sa transporte
ca teva persoane n compartimentul pentru pasageri. I-a va zut pe
piloti napoia parbrizului cabinei s i a observat ca aces tia si
plimbau capetele dintr-o parte n alta, ca s i cum ar fi ca utat ceva.
Sau pe cineva.
Pe ei.
Intra napoi n pes tera ! a strigat el spre Laura.
Cu o privire ngrijorata , ea a dispa rut n ntuneric. Elicopterul
s-a apropiat s i mai mult. La sol s-a sta rnit un fel de viscol din
cauza za pezii ridicate de suflul rotoarelor. Henry s-a retras spre
intrarea n pes tera .
Unul dintre piloti a fa cut semn cu degetul spre pa ma nt. Spre el.
Aparatul s-a rotit ca o insecta urias a de pe alta planeta , iar
geamurile cabinei de comanda , ca nis te ochi urias i, parca s-au
uitat mai atent la el, dupa care aparatul a fa cut o rotatie. Intr-o
latura a lui a glisat o us a. Un moment mai ta rziu, doi colaci de
fra nghie au ca zut spre sol, biciuind za pada ca nis te s erpi iritati.
Doua siluete ntunecate au sa rit din elicopter, cobora nd n
rapel.
Henry a va zut imediat ca oamenii erau narmati, ava nd pus ti
automate prinse n spinare.
Singura arma pe care o posedau membrii expeditiei era un
simplu cutit de va na toare, purtat mai degraba pentru a speria
animalele sa lbatice deca t fiindca ar fi fost bun la ceva. S i nici
ma car nu-l luasera cu ei ra ma sese n taba ra .
24
La nici o secunda dupa ce prima pereche de oameni a atins
solul, alti doi lupta tori au nceput sa coboare pe corzi. S i aces tia
erau narmati.
Henry a sa rit napoi prin deschiza tura s i s-a furis at n josul
mormanului de pietre, ateriza nd cu un bufnet greu pe podeaua
pes terii.
Henry! a strigat Laura. Ce se nta mpla ?
Nu mi se par prietenos i, a spus el, cu o expresie sumbra pe
fata. Sunt cel putin patru indivizi s i toti au arme.
Vai, Dumnezeule! S i Jack unde e?
Nu s tiu, nu l-am va zut. Trebuie sa deschidem us a aceea.
Vino.
Ca nd ea a pornit gra bita spre morma nt, cu un gest instinctiv,
Henry a ridicat artefactul, nvelindu-l mai bine n catifea n timp
ce alerga.
Cei patru tibetani s-au apucat sa pipa ie disperati zidurile
morma ntului.
Nu e nimic aici!
Dar trebuie sa existe ceva! a ra cnit Henry. Un resort, o
piedica , orice!
A privit peste uma r. O silueta se profila n lumina de la intrarea
n pes tera . Un moment mai apoi a dispa rut, ca s i cum ar fi fost
nghitita de pa ma nt, fiind imediat nlocuita de alta. La naiba! Au
pa truns n pes tera .
Laura l-a prins stra ns de brat .
Henry!
Inca o silueta s i alta s i nc una
Cinci oameni. Inarmati.
Erau prins i fa ra sca pare.
Prin ntuneric au tas nit linii ros ii. Vizoare cu laser, urmate de
fasciculele foarte puternice ale unor lanterne cu halogen.
Luminile orbitoare au pendulat ncoace s i ncolo, dupa care s-au
25
fixat asupra micului grup de oameni din morma nt.
Aproape orbit de fascicule, nes tiind ce sa faca ,Henry a nghetat.
Nu aveau unde sa fuga , iar punctele laserelor ce dansau pe
trupurile lor le spuneau ca nici nu puteau lupta
Profesore Wilde!
Henry a ra mas mpietrit. Il cunos teau pe nume?
Profesore Wilde! a repetat vocea, ada nca s i profunda , ava nd
un anumit accent oare grecesc? Ra ma i unde es ti. S i dumneata,
doctore Wilde, a ada ugat omul ca tre Laura.
Intrus ii au naintat.
Cine sunteti? a ntrebat Henry. S i ce doriti?
Ba rbatii cu lanterne s-au oprit, doar o silueta continua nd sa
nainteze ca tre membrii expeditiei.
Ma numesc Giovanni Qobras, a zis omul, nsa Henry nu a
reus it sa -i distinga tra sa turile fetei, pentru ca peretii
morma ntului nu reflectau suficienta lumina spre el.
O fata aspra , alca tuita din unghiuri, cu nas roman proeminent,
ava nd pa rul negru piepta nat foarte stra ns lipit de teasta , parca
alca tuind un acopera ma nt pentru cap.
Regret s-o spun, dar va vreau pe voi.
Uimita , Laura s-a uitat fix la el.
Ce vrei sa sugerezi?
Ca nu va pot permite sa va continuati cerceta rile. Riscul
pentru lume este mult prea mare. Va cer scuze.
S i-a plecat capul pentru o clipa , dupa care s-a retras un pas.
Nu e vorba de ceva personal.
Liniile laserelor s-au ndreptat spre Henry s i Laura. El a deschis
gura.
Stai putin
In spatiul nchis al cavernei, zgomotul armelor automate s-a
dovedit asurzitor.
Qobras a privit lung la cele s ase trupuri ciuruite de gloante s i a
26
as teptat ca ecoul mpus ca turilor sa se stinga , dupa care a dat
ordine cu glas precipitat:
Stra ngeti tot ce este legat de expeditia lor ha rti, notite,
orice. Procedati la fel cu cadavrele de acolo, a ada ugat s i a fa cut
semn ca tre nazis tii morti. Presupun ca sunt ra ma s itele expeditiei
Krauss. Inca un mister al istoriei solutionat a vorbit mai mult
ca tre sine, pentru ca oamenii lui s-au ra spa ndit pentru a examina
cadavrele.
Giovanni! a strigat un ba rbat ca teva momente mai ta rziu,
ghemuit asupra cadavrului lui Henry.
Ce s-a nta mplat, Yuri?
Trebuie sa vezi asta.
Qobras s-a apropiat.
Dumnezeule mare!
E oricalc, nu-i as a? a ntrebat Yuri Volgan, ndrepta nd
fasciculul de lumina asupra obiectului pe care tocmai l
despachetase.
O stra lucire oranj-nchis s-a reflectat pe fetele celor doi ba rbati.
Da dar pa na acum nu am va zut un artefact complet lucrat
din acest material, ci doar fragmente mici.
E frumos s i probabil costa o avere. Milioane de dolari, zeci
de milioane!
Cel putin.
Qobras s-a uitat atent la obiect, va za ndu-s i ochii n luciul
metalului. Apoi s-a ndreptat brusc de spate.
Insa trebuie pa strat ascuns.
A scos lanterna s i a examinat peretii morma ntului, dar nu a
va zut deca t basoreliefurile zeilor din vechime. Intorca ndu-se
ca tre altar, a analizat cu rapiditate inscriptiile.
Glozel dar nimic despre Atlantis.
Poate c-ar trebui sa cerceta m morma ntul, s-a oferit Volgan,
arunca nd o privire lunga la artefact, dupa care l-a nfa s urat la loc
27
n catifea.
Qobras a stat putin pe ga nduri.
Nu, a spus el n cele din urma . Aici nu mai e nimic s i cred ca
totul a fost jefuit. Chiar credeam ca sotii Wilde ne vor conduce
mai departe pe urmele ce duc spre Atlantida, dar nu au dat deca t
de o funda tura . Trebuie sa ies im de aici nainte de nceperea
viscolului.
S-a ntors s i a pornit cu pas i apa sati spre intrarea n pes tera .
In spatele lui, Volgan a aruncat o privire peste uma r ca sa se
asigure ca nu-l vedea nimeni, apoi a furis at artefactul ntr-un
buzunar al jachetei ca lduroase.

Qobras a ra mas la marginea platformei, fa ca nd semn cu


lanterna pentru a chema elicopterul care da dea roata acelui loc,
apoi s-a ntors spre ba rbatul care sta tea ala turi de taba ra
expeditiei ai ca rei membri si ga sisera sfa rs itul.
Ai procedat bine.
Jack a ra mas cu fata ascunsa sub gluga .
Nu sunt ma ndru. Mi-au fost prieteni s i ce se va nta mpla cu
fiica lor?
Trebuia mers pa na la capa t. Fra tia nu poate permite
descoperirea Atlantidei. Mai ales de ca tre unul precum Kristian
Frost, a rostit ncruntat Qobras. Sa finanteze intermediari ca sotii
Wilde s tie ca suntem cu ochii pe el.
Ce ce fac daca ba nuies te ca am lucrat pentru tine? a
ntrebat Jack pe un ton ce-i tra da agitatia.
Va trebui sa -l convingi ca a avut loc un accident. Te la sa m la
zece kilometri de Xulaodang acolo exista foarte putine riscuri
de a fi va zut mpreuna cu noi. Apoi te poti ntoarce n sat, de unde
vei lua lega tura cu Frost, sa -i transmiti vestea proasta : es ti
singurul supravietuitor al unei avalans e, al unei ca deri de sta nci,
cum dores ti.
28
Qobras a ntins ma na.
Aparatul de radio.
Jack a ca utat prin rucsac s i a napoiat emitatorul butuca nos pe
care l folosise pentru a-i transmite echipei lui Qobras pozitia
unde se ga sea Piscul Auriu.
Va trebui sa vorbesc s i cu altii. Cu autorita tile chineze,
Ambasada Statelor Unite
Trebuie doar sa fii consecvent n ceea ce afirmi, iar plata te
va as tepta ca nd revii n America. Iar daca pe viitor descoperi pe
altcineva care intentioneaza sa urmeze drumul fa cut de sotii
Wilde, sa ma informezi imediat, ai nteles?
Pentru asta ma pla tes ti, a spus Jack pe un ton sumbru.
Pe fata lui Qobras a apa rut un sura s glacial, apoi a ridicat ochii
spre elicopterul care se apropia, ale ca rui lumini de navigatie
luceau pe fondul cerului care se ntuneca.
Cinci minute mai ta rziu, aparatul s-a ndepa rtat, la sa nd n
urma doar cadavre.

29
1

New York City


Zece ani mai trziu

Oprindu-se o clipa la us a, doctor Nina Wilde a inspirat ada nc,


va za ndu-s i propria reflexie parca privind-o din suprafata
ntunecata a geamului. Era mbra cata mai sobru deca t de obicei,
cu un taior cu pantaloni bleumarin, rareori purtat, care nlocuia
tinuta ei obis nuita , dezinvolta , cu tricouri s i pantaloni cu multe
buzunare, ava nd pa rul auriu stra ns mult mai sever deca t ntr-o
coada de cal destul de aproximativa . Urma sa aiba o nta lnire
extrem de importanta s i chiar daca i s tia pe toti participantii,
voia totus i sa faca o impresie ca t se putea de convinga toare s i
profesionala . Multumita ca ara ta cum se cuvine s i ca nici ma car
din gres eala nu si ma njise obrazul cu ruj s i-a fa cut curaj pentru a
pa trunde n nca pere, duca nd aproape incons tient ma na spre ga t,
pentru a-s i atinge pandantivul. Bijuteria care i aducea noroc.
Descoperise acel fragment de metal, de forma curbata , cu
margini ascutite, lung de cinci centimetri s i cura tat de nisipurile
aspre din Maroc, n urma cu doua zeci de ani, ca nd participase la o
expeditie ala turi de pa rintii ei, pe vremea ca nd avea doar opt ani.
La acea data , ava nd mintea plina de poves ti despre Atlantida,
socotise ca acea buca tica era fa cuta din oricalc, metalul descris de
Platon ca fiind unul dintre tra sa turile definitorii ale civilizatiei
pierdute. Acum, privindu-l cu ochi de adult s i ceva mai critic,
ajunsese sa accepte ca tata l ei avusese dreptate, ca nu era altceva
deca t bronz care si pierduse culoarea, un rest fa ra valoare,
ignorat sau azva rlit de cel care ajunsese acolo naintea lor. Insa cu
siguranta era fa cut de om semnele de purtare de pe marginea
30
exterioara , curbata , sta teau dovada a acestui lucru s i cum era
prima ei descoperire adeva rata , dupa multe eforturi de
convingere, de gen repetitiv, fa cute de un copil de opt ani, pa rintii
ei acceptasera n cele din urma ca ea sa pa streze fragmentul.
La ntoarcerea n Statele Unite, tata l ei l transformase ntr-un
pandantiv. Fa ra sa stea prea mult pe ga nduri, ea socotise ca i va
aduce noroc. Des i nu a fost dovedit cu certitudine succesele
universitare nregistrate de ea se datorasera n ntregime
inteligentei s i ha rniciei s i cu siguranta nu avusese parte de
ca s tiguri la loterie s i-a dat seama clar de un anumit lucru:
pa rintii i murisera n singura zi n care nu purtase amuleta, n
perioada examenelor de admitere la universitate, ca nd locuia la o
prietena s i o uitase acolo din nta mplare.
De atunci ncoace, multe se schimbasera pentru ea. Insa un
lucru a ra mas neschimbat, acela ca nu trecea nici o zi n care sa
nu poarte pandantivul.
Mai cura nd n mod cons tient, l-a stra ns din nou ntre degete,
dupa care i-a dat drumul. In acea zi avea nevoie de noroc cu carul.
Lua ndu-s i inima n dinti, a deschis us a.
As ezati la pupitrul vechi s i impozant din lemn de stejar, cei trei
profesori au ridicat privirile ca nd a intrat. Profesorul Hogarth era
un ba tra nel plinut s i amabil, care se bucura de o pozitie sigura ,
manifesta antipatie fata de birocratie s i era recunoscut pentru
faptul ca era dispus sa aprobe o cerere de finantare pur s i simplu
n baza unei prezenta ri care suscita un interes moderat. Nina
spera ca expunerea ei va fi mai interesanta de-ata t.
Pe de alta parte, nici ma car cea mai fascinanta prezentare din
lume, ncheiata cu dezvelirea unui dinozaur viu sau cu un leac
sigur pentru cancer, nu ar fi fost de ajuns pentru a primi sprijinul
profesoarei Rothschild. Insa cum ba tra na, care si tinea buzele ca t
se putea de stra nse s i avea tendinte mizantrope, nu o suporta
dar nici pe vreo alta femeie sub treizeci de ani Nina nu se bizuia
31
nicidecum pe sprijinul acesteia.
Prin urmare, se putea as tepta la un nu s i la un probabil.
Conta pe votul celui de-al treilea profesor.
Jonathan Philby era prieten de familie. Pe de alta parte, era cel
care i da duse trista veste ca pa rintii ei murisera .
Acum totul depindea de el, deoarece nu numai ca putea da
votul decisiv, nsa era s i s eful de departament. Daca l avea pe
acesta de partea ei, beneficia de finantare.
Daca nu reus ea, atunci
Nici nu-s i nga duia sa se ga ndeasca la asta.
Doctore Wilde, a nta mpinat-o Philby. Buna ziua.
Buna ziua, a ra spuns ea, za mbind cu sinceritate.
A constatat ca Hogarth i-a sura s, chiar daca Rothschild abia s i-a
retinut o stra mba tura .
Ia loc, te rog.
Nina s-a as ezat pe scaunul stingher din fata comisiei.
As a, a spus Philby, am avut cu totii posibilitatea de a analiza
prezentarea generala a propunerii tale. Este foarte neobis nuita ,
trebuie sa recunosc. Nu reprezinta o sugestie fireasca pentru
acest departament.
A, mie mi s-a pa rut extrem de interesanta ca propunere, a
zis Hogarth. Foarte bine ga ndita s i, pe de alta parte, deosebit de
ndra zneata. Orice schimbare, orica t de nensemnata , fata de
rutina care ne caracterizeaza reprezinta o provocare pla cuta .
Regret, Roger, dar nu mpa rta s esc pa rerea ta, a intervenit
doamna Rothschild, cu vocea ei sacadata , care pa rea gata sa taie
s i geamul. Domnis oara Wilde nu doctore Wilde s i-a dat seama
Nina, ga ndind ce ca tea nenorocita am avut impresia ca v-ati
luat doctoratul n arheologie. Nu n mitologie. Iar Atlantida
ra ma ne un mit, nimic altceva.
Tot astfel au fost s i Troia, Ubar s i cele S apte Pagode din
Mahabalipuram pa na la descoperirea lor, a ripostat ea.
32
Cum era evident ca Rothschild hota ra se deja ce verdict sa dea,
avea de ga nd sa lupte cu nda rjire.
Philby a dat aprobator din cap.
Atunci, es ti buna sa ne prezinti mai pe larg teoria ta?
Desigur.
Nina s i-a conectat laptopul Apple, cam obosit de ca t l ca rase de
colo, colo, dar nca demn de ncredere, la proiectorul din
nca pere. Pe ecran a apa rut o harta a Ma rii Mediterane s i, spre
vest, o parte a Atlanticului.
Atlantida, a nceput ea, este una dintre cele mai vechi s i
memorabile legende din istoria lumii, iar aceste legende si
ga sesc originea ntr-un numa r foarte redus de surse dialogurile
platoniciene sunt cele mai cunoscute, binenteles, dar se ga sesc
referiri s i n alte culturi antice privind existenta unei mari puteri
n regiunea mediteraneana , cele mai notabile fiind povestirile
referitoare la Oamenii Ma rii, care au atacat s i invadat zonele de
coasta unde se afla n prezent tari ca Marocul, Algeria, Libia s i
Spania. Dar mai tot ce s tim despre Atlantida provine din Timaios
s i Critias de Platon.
Ama ndoua fiind fa ra ndoiala inventii, a intervenit
Rothschild.
Iar acest lucru ma face sa prezint prima parte a teoriei mele,
a zis Nina, care anticipase acea interventie critica . Fa ra ndoiala
ca exista elemente de tot felul n dialogurile lui Platon nu doar
n Timaios s i Critias care sunt prezentate ca poveste, astfel nca t
filosofului sa -i fie mai us or sa -s i reliefeze punctele de vedere, n
acelas i fel n care perioadele istorice sunt condensate, iar
personajele sunt combinate n filmele din ziua de azi. Insa Platon
nu s i-a scris dialogurile ca fictiune. Celelalte opere ale lui sunt
acceptate ca documente istorice, atunci de ce nu s i cele doua
dialoguri care vorbesc despre Atlantida?
As adar, sustii ca tot ce a scris Platon despre Atlantida este
33
complet adeva rat? a ntrebat Philby.
Nu chiar. Spun ca as a a crezut el. Critias i-a vorbit despre
existenta acestui ta ra m dupa ce a citit scrierile bunicului sa u,
Critias cel Ba tra n, care aflase de Atlantida pe vremea ca nd era
copil, de la Solon, iar acesta din urma s tia povestea de la preotii
egipteni. Prin urmare, avem de a face cu o situatie ce amintes te de
jocul numit telefonul fa ra fir afirmatia l-a fa cut pe Hogarth sa
chicoteasca caz n care este inevitabil ca mesajul initial sa fie
distorsionat, as a cum se nta mpla ca nd faci o copie dupa alta
copie. Unul dintre domeniile unde este cel mai probabil ca de-a
lungul vremii sa se fi strecurat inexactita ti l reprezinta
ma sura torile. Cu alte cuvinte, n Critias, care cuprinde aproape
toate descrierile Atlantidei fa cute de Platon, apare o ciuda tenie
care este ata t de evidenta , nca t se pare ca nimeni nu o observa .
S i care ar fi aceasta? a ntrebat Hogarth.
Ca toate distantele pe care le ofera Platon din Atlantida nu
numai ca sunt rotunjite frumos, dar se prezinta n unita ti de
ma sura greces ti! De exemplu, el spune ca zona de ca mpie pe care
se afla capitala Atlantidei avea trei mii de stadii pe doua mii. In
primul ra nd, avem o ca mpie precis proportionata s i, n al doilea
ra nd, este uimitor de convenabil ca aceste cifre se potrivesc ata t
de exact cu ma surarea n unita ti greces ti mai ales daca tinem
seama ca datele provin dintr-o sursa egipteana !
Nina s i-a dat seama ca ncepuse sa se emotioneze s i s-a
stra duit sa revina la o atitudine mai profesionala , dar i se pa rea
greu sa -s i tina entuziasmul n fra u.
Chiar daca civilizatia atlantilor folosea o unitate de ma sura
numit stadiu, este improbabil ca ea sa fi avut aceeas i dimensiune
ca aceea egipteana ori ca aceea greceasca , mai mare.
Cu o mutra acra , Rothschild a stra ns din buze.
Totul e foarte interesant, a zis ea, pe un ton ce sugera ca
pa rerea ei era cu totul alta, dar cum ti permite acest lucru sa
34
descoperi Atlantida? Daca nu cunos ti care erau dimensiunile
potrivit unita tii de ma sura folosite de atlanti, lucru pe care nu-l
s tie nimeni, nu va d cum ti poate fi de folos as a ceva.
Inainte de a-i ra spunde, Nina a inspirat ncet s i ada nc. S tia ca
afirmatiile pe care avea sa le faca reprezentau probabil punctul
slab al teoriei; daca cei trei universitari care o tintuiau cu privirile
nu-i acceptau rationamentul, atunci totul era terminat
Este de fapt cheia propunerii mele, a spus ea, cu toata
siguranta de sine pe care o putea arbora. In cuvinte simple, daca
se accepta dimensiunile mentionate de Platon n care stadiul
avea o suta optzeci s i cinci de metri atunci Atlantida era o insula
foarte mare, de cel putin s apte sute de kilometri lungime s i de
patru sute cincizeci de kilometri la time. Ar fi fost comparabila cu
Anglia! a subliniat, apoi a fa cut semn spre harta de pe ecran. Nu
exista multe locuri n care sa fie ascunsa o asemenea insula , nici
ma car sub apa .
Dar la Madeira te-ai ga ndit? a ntrebat-o Hogarth, indica nd
harta. Insula portugheza era la o distanta de aproximativ s apte
sute patruzeci de kilometri de coasta Africii. N-ar fi locul potrivit
pentru ceea ce a mai ra mas din insula dupa ce s-a scufundat?
La un moment dat, m-am ga ndit. Dar topografia de acolo nu
vine n sprijinul teoriei. De fapt, n Atlanticul de Est nu exista nici
un loc unde ar putea fi plasata insula descrisa de Platon.
Rothschild a pufnit cu un aer triumfa tor. Nina i-a aruncat o
privire ca t de critica a ndra znit, dupa care s-a ntors ca tre harta .
Insa nu acest lucru sta la baza teoriei mele. Platon sustine ca
Atlantida era as ezata n Atlantic, dincolo de Coloanele lui Heracle
cunoscute azi sub numele de stra mtoarea Gibraltar, la intrarea
n Mediterana. Tot el a spus ca , transformat n unita ti moderne de
ma sura , Atlantida ar fi lunga de peste s apte sute de kilometri,
ntruca t nu exista nici o dovada care sa mpace aceste afirmatii,
ori Atlantida nu este unde afirma el ori ma sura torile sunt
35
gres ite.
Philby a dat din cap fa ra sa scoata nici un cuva nt. Nina nca nu
reus ea sa -s i dea seama de dispozitia lui dar brusc a avut
senzatia ca el hota ra se deja.
Prin urmare, a zis el, unde este Atlantida?
Nina nu se as tepta ca acea ntrebare sa -i fie adresata ata t de
cura nd, pentru ca se prega tise sa dea ra spunsul la sfa rs itul
prezenta rii, apela nd la o atitudine ca t se putea de teatrala .
A, se afla n golful Cadiz, a spus ea, putin tulburata s i a ara tat
un punct din ocean, aflat la nici doua sute de kilometri la vest de
stra mtoarea Gibraltar. As a cred.
As a crezi? a fa cut Rothschild ra njind. Sper ca -ti poti sustine
aceasta afirmatie cu argumente, nu cu simple ba nuieli.
Ticloasa!
Daca mi permiti, profesore Rothschild, voi explica
rationamentul fa cut, a rostit Nina, silindu-se sa vorbeasca
politicos s i voi demonstra cum am ajuns la o astfel de concluzie.
Premisa centrala a teoriei mele este ca Platon a avut dreptate, iar
Atlantida a existat cu adeva rat. Insa a gres it n privinta
ma sura torilor.
Nu n ceea ce prives te plasarea ei? a ntrebat Hogarth.
Elimini toate teoriile moderne, care sustin ca Atlantida a fost de
fapt insula Santorini, n largul coastelor Cretei s i ca presupusa
civilizatie a atlantilor a fost de fapt cea minoica ?
Cu siguranta. Pe de o parte, grecii antici cunos teau civilizatia
minoica . Pe de alta parte, ncadra rile temporale nu se potrivesc.
Eruptia vulcanului care a distrus insula Santorini s-a produs cu
aproape noua sute de ani nainte de Solon, iar pra bus irea
Atlantidei a avut loc cu noua mii de ani nainte.
Eroarea la puterea a zecea fa cuta de Solon a fost larg
acceptata ca modalitate de a face lega tura dintre minoieni s i
mitul Atlantidei, a tinut sa arate Rothschild.
36
Simbolurile egiptene pentru o suta s i o mie se deosebesc
foarte mult, a ra spuns Nina. Ar trebui sa fii orb sau complet idiot
sa le confunzi.
Rothschild s-a stra mbat, dar nu a replicat.
In plus, Platon afirma n mod explicit n Timaios ca Atlantida
era n Atlantic, nu n Mediterana. Era un om foarte inteligent;
presupun ca fa cea clar deosebirea dintre est s i vest. Cred ca n
procesul de transmitere a poves tii de la atlanti la egiptenii antici,
apoi de la preotii egipteni, noua mii de ani mai apoi, la Solon, apoi
de la el la Platon prin ca teva generatii ale familiei lui Critias
dimensiunile s-au ncurcat.
S-au ncurcat? s-a mirat Philby.
Da, poate ca nu am folosit cuvintele cele mai potrivite
pentru a exprima asta, dar as a se explica deosebirile. Chiar daca
numele au fost aceleas i picioare, stadii s i as a mai departe
civilizatiile, diferite fiind, au folosit unita ti de ma sura proprii. De
fiecare data ca nd povestea a fost transmisa dintr-un loc n altul,
iar cifrele au fost rotunjite, ba chiar exagerate, ca sa arate ca t de
incredibila fusese aceasta civilizatie dispa ruta , eroarea a crescut.
Presupun ca indiferent ce unitate de ma sura au folosit atlantii, ea
s-a interpretat drept stadiu s i era clar mai mica deca t cea elena .
Asta zic s i eu presupunere, a constatat Rothschild.
Nina s i-a dat seama ca femeia murea de dorinta de a ada uga
vechea zicala : Cnd presupui, ne faci pe amndoi s ne simim
proti.
Am un rationament logic n sprijinul afirmatiei mele. Critias
da diferite dimensiuni legate de Atlantida, nsa cele mai
importante se refera la citadela de pe insula , aflata n centrul
sistemului de canale circulare din capitala atlantilor.
Locul templelor nchinate lui Poseidon s i Cleito, a remarcat
Philby, cu un aer ga nditor, aranja ndu-s i mustata.
Da. Platon a afirmat ca insula avea un diametru de cinci
37
stadii. Daca am folosi sistemul grecesc, asta ar fi putin peste noua
sute de metri. Daca un stadin al atlantilor este mai mic, nu are
cum sa fie cu foarte mult, ntruca t n Critias se spune ca pe acea
insula se ga seau o sumedenie de cla diri. Templul lui Poseidon era
cel mai mare, lung de un stadiu, dar existau s i alte temple, palate,
ba i Asta ar nsemna ca era o aglomeratie ca n Manhattan.
As adar, ca t de mare sau, mai cura nd, ca t de mic presupui
ca ar fi un stadiu al atlantilor? a ntrebat-o Hogarth.
Nu sub doua treimi din cel grecesc. Aproximativ o suta
doua zeci de metri. Adica citadela ar avea s ase sute de metri n
diametru, astfel ca , daca reducem la scara s i templul lui Poseidon,
ra ma ne loc pentru toate celelalte cla diri.
Hogarth a fa cut nis te calcule pe o foaie de ha rtie.
Potrivit acestei ma sura tori, insula ar fi de, sa vedem
Nina a fa cut imediat calculul n minte.
Patru sute cincizeci de kilometri lungime s i trei sute la time.
Hogarth a continuat sa lucreze cu pixul s i a ajuns la acelas i
rezultat.
Hm. Asta nu ar fi n golful Cadiz ci tot golful Cadiz.
Dar trebuie luata n calcul s i probabilitatea aparitiei altor
erori. Dimensiunea de trei mii pe doua mii de stadii data de
Platon ca mpiei centrale a insulei este clar rotunjita . Probabil ca a
fost exagerata pentru a impresiona, daca nu de ca tre filosoful
grec, atunci sigur de egipteni, care ncercau sa -l lase cu gura
ca scata pe Solon. Cred ca trebuie presupus un factor de eroare de
cel putin cincisprezece la suta . Poate chiar doua zeci.
Inca o presupunere, domnis oara Wilde? a ntrebat
Rothschild, cu un lica r ra uta cios n ochi.
Chiar n cazul unei marje de eroare de doua zeci la suta ,
insula tot ar avea mai bine de trei sute de kilometri lungime, a
ada ugat Hogarth.
Mai exista posibilitatea unor confuzii daca cifrele au fost
38
transformate dintr-o baza numerica diferita
Nina a simtit ca situatia i scapa de sub control.
Nu pretind ca toate cifrele pe care le-am mentionat sunt
corecte. De aceea ma aflu aici am o teorie care se potrives te
datelor disponibile s i vreau as dori, s-a corectat ea, sa mi se
ofere s ansa de a testa aceasta teorie.
O examinare cu sonarul a ntregului golf Cadiz ar reprezenta
o modalitate foarte scumpa de testare, a spus Rothschild cu un
aer satisfa cut.
Dar, daca am dreptate, ar nsemna ca am fa cut cea mai mare
descoperire arheologica de la Troia ncoace! a protestat ta na ra.
Iar daca te ns eli, catedra risipes te probabil milioane de
dolari ca sa va nezi un mit, un basm.
Ca oricare dintre voi, nu vreau sa risipesc resursele catedrei!
Am o documentatie completa n sprijinul teoriei mele, toate
mentiunile istorice am petrecut doi ani din viata ca sa adun
toate aceste date. Nu v-as fi prezentat proiectul meu daca nu as fi
fost convinsa ca am dreptate.
Nina, de ce faci asta? a ntrebat-o Philby.
Tonul personal al ntreba rii a luat-o prin surprindere.
Cum adica ?
Adica , a zis el, cu o expresie de ntelegere trista pe fata,
urma res ti acest scop pentru tine sau pentru pa rintii ta i?
Ea a ncercat sa spuna ceva, dar glasul i-a nghetat n ga tlej.
I-am cunoscut foarte bine pe Henry s i pe Laura, a continuat
Philby s i ar fi putut avea ama ndoi cariere spectaculoase daca nu
ar fi fa cut o fixatie pentru o legenda . T i-am urma rit activitatea de
ca nd erai studenta , iar unele dintre lucra rile tale au fost de-a
dreptul remarcabile. Personal, cred ca ai posibilita ti chiar mai
mari deca t tata l ta u. Dar te pas te primejdia de a apuca pe acelas i
drum ales de pa rintii ta i.
Jonathan! a exclamat Nina, aproape fa ra sa vrea, ntr-un
39
amestec de s oc, revolta s i durere.
Imi pare ra u, dar nu te pot la sa sa arunci tot ce ai realizat
pentru a porni n va na toarea asta de himere. Un es ec ata t de
costisitor ar provoca daune enorme reputatiei tale, probabil
ireparabile.
Nu ma intereseaza reputatia! a obiectat ea.
Dar noua ne pasa de reputatia universita tii, a spus
Rothschild, cu un za mbet vag pe buzele subtiri.
Maureen, a prevenit-o Philby, dupa care s-a uitat din nou
spre Nina. Doctore Wilde Nina. Pa rintii ta i au murit pentru asta.
Daca i urmezi, s-ar putea sa ti se nta mple acelas i lucru. S i pentru
ce? Intreaba -te cu toata sinceritatea merita sa mori pentru o
legenda ?
A avut senzatia ca cineva a lovit-o cu piciorul n stomac, ata t de
oribil a fost efectul cuvintelor lui. Printre dintii ncles tati, l-a
ntrebat:
Asta nseamna ca propunerea mea a fost respinsa ?
Fa ra nici un cuva nt, cei trei profesori au schimbat priviri ntre
ei, apoi au ntors ochii spre ea. Lui Philby i-a trebuit un moment
ca sa se uite direct n ochii ei.
Imi pare ra u, dar as a este.
Inteleg.
S-a ra sucit spre laptop s i l-a deconectat de la proiector, astfel ca
ecranul a ra mas alb. Cu buzele stra nse, a ra mas cu fata la comisie.
Hm, n acest caz, va multumesc pentru timpul acordat.
Nina, a zis Philby. Te rog sa nu iei asta drept un afront
personal. Ai posibilitatea sa te bucuri de o cariera cu adeva rat
ma reata.
Daca ?
Daca nu cazi n aceeas i capcana ca pa rintii ta i. Profesorul
Rothschild are dreptate, sa s tii. Istoria s i mitologia sunt lucruri
diferite. Nu-ti risipi timpul, talentul n mod gres it.
40
S-a uitat fix la el pret de un moment, dupa care a vorbit.
Iti multumesc pentru sfat, profesore Philby, a rostit ea cu
ama ra ciune, dupa care s-a ntors s i a ies it, nchiza nd us a cu
zgomot.

I-au trebuit zece minute de s edere ntr-un separeu de la toaleta


femeilor s i abia dupa aceea s-a simtit n stare sa scoata capul n
lume. Starea initiala de s oc fusese nlocuita de o furie amestecata
cu uimire. Cum de ndra znise Philby sa -i amestece pe pa rintii ei
n aceasta treaba ? Trebuia sa -i judece propunerea n functie de
calita tile ei, nu n baza sentimentelor personale!
Dupa moartea mamei s i tatei, el fusese nu un nlocuitor de
tata , binenteles pentru ca nimeni nu i-ar fi putut nlocui ci o
prezenta dispusa sa o ajute, un mentor ca t ea s i-a continuat
studiile.
Iar acum o respinsese. Asta i se pa rea nici mai mult, nici mai
putin deca t o tra dare.
Ticlos! a scuipat ea printre dinti, lovind cu pumnul n
peretele cabinei.
Doctor Wilde? a auzit un glas cunoscut din cabina ala turata .
Era Rothschild.
Drace!
A, nu, nu, nu m-am exprimat corect! a ba iguit Nina s i apoi,
agitata , a deschis brusc us a s i a ies it din toaleta , ava nd laptopul
subsuoara .
Simtind cum furiei i ia locul un sentiment de jena , s-a trezit
cura nd la intrarea principala a cla dirii. Imediat ce a ies it, a
nta mpinat-o peisajul cunoscut al centrului Manhattanului.
Da s i acum ce urma sa faca ?
Refuzase cu totul sa ia n calcul posibilitatea unui es ec,
dara mite o nfra ngere ata t de umilitoare, astfel ca nu s tia ca tus i
de putin ncotro sa o apuce.
41
Sa ajunga acasa probabil ca era cea mai sigura alegere. Sa se
ghiftuiasca cu ma ncare proasta , sa se mbete s i sa se ga ndeasca la
consecinte abia ma ine.
A cobora t treptele pa na la trotuar s i a ca utat un taxi. Erau
ca teva n as teptare la semaforul de la nga intersectia urma toare;
sigur va ga si unul liber.
In timp ce s i-a ridicat pos eta sa verifice daca avea bani
suficienti s i-a dat seama ca era urma rita .
S-a uitat n jur. Persoana un ba rbat a ra mas cu ochii atintiti
la ea un moment mai mult deca t se cuvenea, dupa care a ga sit
ceva interesant de va zut pe partea cealalta a stra zii. Se rezema de
zidul cla dirii universita tii. Avea o fata lata , pa r scurt, un nceput
de chelie, purta blugi s i o haina de piele destul de uzata . Nasul
plat pa rea sa fi fost rupt de mai multe ori. Des i nu era mult mai
nalt deca t ea, nedepa s ind un metru s aptezeci, statura lui
musculoasa dovedea o putere deloc de neglijat iar pe fata
pa tra toasa putea fi perceputa o expresie amenintatoare, greu de
definit, sugera nd ca nu ar fi s ova it sa apeleze la brutalitate.
Locuitoare de ca nd se s tia a New Yorkului, Nina se pricepea sa
depisteze personajele cu aspect amenintator, nsa acest om radia
ceva ce o fa cea sa se teama . A privit n lungul stra zii, ca tre
mas inile ce se apropiau, dar s-a stra duit sa -l pa streze pe ba rbat n
ca mpul vizual.
S i, evident, acesta o urma rea din nou. Des i era ora de va rf n
traficul de pe strada s i as a aglomerata , Nina nu a reus it sa -s i
alunge un fior de ngrijorare.
Un taxi! Slava Cerului!
A fluturat ma na cu mult mai multa vigoare deca t era necesar
pentru a face semn s oferului. Spre us urarea ei, taxiul a oprit. In
timp ce s-a urcat s i a zis destinatia, s-a uitat pe geamul din spate.
Ba rbatul pe care l ba nuia ca fiind trecut de treizeci s i cinci de
ani, des i asprimea tra sa turilor fetei ngreuna orice astfel de
42
apreciere s-a uitat n ochii ei, ntorca nd capul sa o urma reasca
n momentul ca nd mas ina s-a pus n mis care apoi ntre ea s i el a
apa rut un autobuz. Abia acum a ra suflat us urata .
As adar, un urma ritor, umilinta s i un es ec njositor. S-a la sat
moale pe bancheta .
Ce zi de rahat.

Acasa , n apartamentul mic, dar cochet din East Village, Nina a


decis sa -s i urmeze ma car o parte dintre instincte s i sa se apuce de
ga tit ceva simplu. Mai erau ca teva sticle de vin n frigider, dar
dupa ce a analizat situatia vreme de ca teva momente s i-a
propus sa lase ba utura pentru mai ta rziu.
Inarmata cu o punga urias a de chipsuri de cartofi s i cu un
cornet de nghetata Ben & Jerry, s-a dus n camera de zi, arunca nd
din mers o privire la robotul telefonic. Nu avea mesaje. Nici o
surpriza .
S i-a desfa cut pa rul, apoi s-a ghemuit pe canapea sub o pa tura
mare, mpletita . Pentru a completa portretul unei nfra nte
singuratice s i triste mai era nevoie de un CD cu ca ntece siropoase
s i deprimante. S i probabil de vreo trei sau patru pisici.
Oarecum amuzata de acest ga nd s i-a stra ns picioarele la piept
s i a desfa cut punga cu chipsuri. Ca nd a fa cut asta, ma na ei a atins
pandantivul.
Tare mult noroc mi-ai mai adus, s-a pla ns ea, ridica ndu-l
spre ochi.
Cu toate ca acel fragment de metal era foarte uzat, si pa strase
o ciudata stra lucire ros iatica , pe care a aruncat-o ca nd a scos-o la
lumina . Insemnele de pe o parte, grupuri asema na toare unor
apostrofuri minuscule, se ntindeau, de la unu la opt sub nis te
linii scurte trasate de-a lungul, va za ndu-se cu claritate. Nu se
ntreba pentru prima oara ce reprezentau, nsa ra spunsul i
ra ma sese la fel de ndepa rtat.
43
Socotind ca nu se putea sa aiba un ghinion mai mare deca t n
acea zi, a fost ca t pe ce sa -s i scoata pandantivul apoi s-a
ra zga ndit s i l-a la sat sa cada la loc pe piept. Nu avea nici un rost
sa se ra zbune pe soarta .
Abia zdrobise primul chips ntre dinti, ca telefonul a sunat.
Alo, a morma it ea n timp ce mesteca.
Doctor Nina Wilde? a ntrebat un ba rbat.
Grozav. Cineva care voia sa -i va nda ceva.
Da, despre ce e vorba?
A mai va ra t alte doua chipsuri n gura , prega tindu-se sa
nchida .
Ma numesc Jason Starkman s i lucrez la Fundatia Frost.
Nina s-a oprit din mestecat.
Fundatia Frost? Care desfa s ura actiuni filantropice n ntreaga
lume, crea nd medicamente s i vaccinuri, finantand tot felul de
activita ti de cercetare s tiintifica .
Inclusiv expeditii arheologice.
A nghitit cu forta chipsurile pe juma tate molfa ite.
Hm, da, alo!
Am aflat cu regret ca universitatea a refuzat propunerea
dumneavoastra , a spus Starkman. O atitudine foarte mioapa din
partea lor.
Nina s-a ncruntat.
De unde ati aflat?
Doamna doctor, fundatia are prieteni la universitate, dar eu
as prefera sa trec direct la subiect. S-ar putea ca distins ii
dumneavoastra colegi sa nu manifeste interes fata de locul unde
se afla Atlantida, dar pe noi singur ne intereseaza . Kristian Frost,
directorul fundatiei, mi-a cerut sa va contactez s i sa aflu daca
doriti sa discutati cu el n aceasta seara .
Nina a simtit ca inima i sare din piept. Kristian Frost? Nu s i-a
amintit ce loc ocupa acesta pe lista celor mai bogati oameni din
44
lume, dar sigur se numa ra printre primii doua zeci. S-a silit sa
ra ma na calma .
Mda, sigur ca as fi dispusa sa discut proiectul, desigur. Dar n
ce scop, va rog?
In scopul de a finanta o expeditie de cerceta ri oceanografice
pentru a vedea daca teoria dumneavoastra este corecta .
A, bine, n acest caz da! Da, sigur doresc sa vorbesc despre
asta.
Excelent. In acest caz, va voi trimite o mas ina pentru a va
aduce la birourile din New York ale fundatiei pentru o discutie s i
cina . Va convine ora s apte?
A aruncat o privire spre ceasul videocasetofonului. Trecuse
putin de cinci s i juma tate. Avea la dispozitie o ora s i juma tate sa
se prega teasca . Era cam n pripa , dar
Da, da, e bine sigur.
In acest caz, ne vedem la s apte. A s i sa va aduceti notitele,
care ne vor fi de mare folos. Sunt convins ca domnul Frost va
pune o multime de ntreba ri.
Puna nd receptorul n furca , Nina a ra mas nemis cata un
moment, dupa care, cu o mis care brusca din picioare, a
ndepa rtat pa tura s i a scos un chiot de bucurie.
Kristian Frost! Nu doar unul dintre cei mai bogati oameni din
lume, dar s i Ei bine, n mod obis nuit nu se la sa atrasa de ba rbati
mai va rstnici, dar judeca nd dupa fotografiile pe care le va zuse,
Kristian Frost ar fi reus it sa o faca sa -s i schimbe pa rerea.
S i-a ridicat din nou pandantivul, apoi l-a sa rutat.
Cred ca pa na la urma mi-ai adus noroc!

45
2

Nina se plimba agitata de colo, colo s i, de fiecare data ca nd


trecea prin dreptul ferestrei, si arunca privirea spre strada care
se ntuneca. Imediat dupa apelul lui Starkman, ies ise din casa n
goana mare s i apoi aproape ca -s i golise cartea de credit pentru a
cumpa ra o rochie albastra cu decolteu ada nc, potrivita pentru a
lua masa cu un miliardar. Ea as a spera.
Nici nu-i venea sa creada . Kristian Frost dorea sa stea de vorba
cu ea! Sa analizeze teoriile ei referitoare la pozitionarea
Atlantidei! S-a oprit s i a derulat n minte toate punctele pe care
trebuia sa le prezinte. Daca l convingea ca avea dreptate,
concursul la care participase pentru a obtine firimituri din partea
universita tii devenea ceva de domeniul trecutului. Nu va mai fi
nevoie sa angajeze nave de cercetare, care erau foarte scumpe.
Frost deinea astfel de vase.
S-a uitat nca o data pe fereastra . Nici urma de vreo mas ina
care sa opreasca , dar
Ce se nta mpla?
Cla direa ei era plasata la coltul unei intersectii. Peste drum,
cineva s-a furis at, ascunza ndu-se dupa blocul de apartamente.
Un ba rbat cu o geaca de piele neagra .
S-a uitat foarte insistent la trotuar. Lumea a continuat sa
circule, dar ba rbatul nu a mai apa rut.
O simpla coincidenta s i-a zis. New Yorkul e un oras mare s i
exista multi ba rbati cu jachete negre de piele.
Apoi atentia i-a fost retinuta de altceva, un automobil argintiu
s i lung, care a oprit n fata cla dirii ei. S-a uitat la ceas. Putin
nainte de s apte.
Un ba rbat a cobora t din mas ina s i s-a apropiat de us a blocului.
Un moment mai ta rziu, interfonul a ba za it.
46
Alo!
Doctor Wilde? s-a auzit din strada un glas ce a ca pa tat ecou.
Sunt Jason Starkman.
Cobor imediat, i-a zis ea, lua ndu-s i dosarul cu file printate,
pe care s i-l prega tise din vreme.
S-a oprit o clipa n fata oglinzii de la us a, sa -s i verifice tinuta
pa rul i era piepta nat s i aranjat atent, machiajul, elegant s i fa ra
stridente ndepa rtase orice urma de chipsuri cu ros ii dupa
care s-a gra bit sa iasa .
Starkman o as tepta jos. Nu-s i formase n minte o imagine a lui,
nsa judeca nd dupa voce, care nu-i dezva luise deca t un us or
accent texan, a ra mas impresionata de ba rbatul care o as tepta.
Era nalt, bine fa cut s i mbra cat cu un costum scump de culoare
bleumarin, cu o ca mas a alba impecabila . Pa rea sa aiba spre
patruzeci de ani, iar pielea asprita din jurul ochilor i-a dat Ninei
senzatia ca omul ca la torise mult prin lume. Mai va zuse asemenea
riduri arse de soare s i la alti ba rbati, printre care se numa ra s i
tata l ei.
Starkman i-a ntins ma na mare.
Doctor Wilde, ma bucur sa te cunosc.
S i eu.
I-a stra ns ma na, care s-a dovedit aspra .
El a aruncat o privire la pandantivul care ra ma sese la vedere
deasupra decolteul ui rochiei, dupa care s i-a ndreptat atentia
spre dosarul de sub bratul ei.
Acelea sunt notitele?
Da. Tot ce am nevoie pentru a-l convinge pe domnul Frost ca
am dreptate, as a sper! a spus ea s i a ra s oarecum nelinis tita .
Din ca te am auzit deja referitor la teorie, ma ndoiesc ca va fi
greu de convins. Es ti gata sa mergem?
Desigur.
A condus-o la mas ina , care, la prima vedere, i s-a pa rut a fi un
47
Rolls-Royce, dupa care s i-a dat seama ca era un Bentley. La fel de
luxoasa , dar mai sportiva des i nu s tia acest lucru din propria
experienta.
Frumoasa mas ina , a comentat ea.
Bentley Continental Flying Spur. Domnul Frost cumpa ra
ntotdeauna numai ce este mai bun, a zis el s i i-a deschis portiera
din spate.
Interiorul automobilului era la fel de opulent precum s i-l
imaginase, scaunele s i tetierele fiind mbra cate n piele de culoare
crem-deschis. La volan sta tea un alt ba rbat, tot n costum.
Starkman a nchis portiera, apoi s-a suit n fata. A fa cut un gest,
iar s oferul a pornit, ndepa rta ndu-se de trotuar s i apoi oprind la
intersectie. Din obis nuinta, Nina a verificat traficul iar vizavi l-a
va zut pe ba rbatul care o urma rise ca nd plecase din universitate.
Omul vorbea la telefonul mobil, dar avea ochii atintiti asupra ei.
A tresa rit s i a respirat precipitat.
S-a nta mplat ceva? a ntrebat-o Starkman, ntorca nd capul
spre ea.
Pa i
Bentley-ul a pornit s i a dat coltul, iar ba rbatul a dispa rut din
ca mpul ei vizual. S-a ga ndit sa -i spuna lui Starkman despre
urma ritor, dar a socotit ca era mai bine sa taca . Daca acesta
devenea o amenintare pentru ea, atunci trebuia sa se adreseze
politiei s i, pe de alta parte, nu-l cunos tea pe Starkman nici ca t
pe ba rbatul cu haina de piele.
Mi s-a pa rut ca am va zut o cunos tinta.
Starkman a dat din cap s i a privit n alta parte.
Automobilul a cotit din nou, ndrepta ndu-se acum spre vest.
Acest lucru i s-a pa rut ciudat Ninei. Verificase pe Internet
pentru a vedea unde se afla sediul din New York al Fundatiei
Frost n Midtown, nu departe de cla direa Natiunilor Unite. Cea
mai directa cale pentru a ajunge acolo, pornind de la
48
apartamentul ei, ar fi fost sa se ndrepte spre est, iar apoi pe First
Avenue
A decis sa mai as tepte putin s i abia dupa aceea sa se intereseze.
Bentley-ul avea sistem de navigatie prin satelit; era posibil sa fi
apa rut vreo problema de trafic n acea zona de oras , ceea ce
nsemna ca se recomanda respectivul ocol.
Insa au continuat sa se deplaseze spre vest nca o intersectie,
apoi nca una
Unde mergem? a ntrebat ea, mima nd detas area.
La Fundatia Frost, i-a ra spuns Starkman.
Dar nu e n East Side?
In oglinda retrovizoare, Nina a surprins ochii s oferului. Aces tia
s-au tra dat printr-un lica r de ngrijorare?
Facem un ocol mai nta i.
Pe unde?
Nu va dura mult.
Nu asta am ntrebat.
Cei doi ba rbati au schimbat priviri.
Ei bine, a spus Starkman, al ca rui accent texan a devenit mai
pronuntat. Speram ca mai nta i sa ajungem acolo, dar
S-a ntors pe scaun, a va ra t ma na n interiorul hainei s i a scos
un
Un pistol!
Nina a ra mas cu ochii mari la arma , incapabila sa creada ce se
petrecea.
Ce nseamna asta?
A ce arata ? Credeam ca doctorii n s tiinte simt oameni
des tepti.
Ce se petrece? Ce dores ti de la mine?
Starkman a ntins cealalta ma na .
Pentru nceput, notitele.
Arma a ra mas ndreptata spre pieptul ei. Ra masa fa ra grai, Nina
49
i-a ntins dosarul.
Mare pa cat ca nu ai adus s i laptopul. Cred ca va trebui sa -l
recupera m dupa .
Dupa ce?
Ta cerea lui s i expresia mpietrita au fa cut-o sa nteleaga
ngrozita ce se nta mpla.
Vai, Dumnezeule! O sa ma ucidei?
Nu e vorba de ceva personal.
S i asta ma va face sa ma simt mai bine?
Disperata , s-a uitat n jur, ca uta nd o cale de salvare.
A tras de maneta de deschidere a us ii. Aceasta s-a clintit putin,
dar ata t. Incuietori pentru protectia copiilor. Chiar daca s tia ca
era un gest inutil, s-a azva rlit peste scaunul de ala turi, ncerca nd
portiera din partea cealalta . Nici aceea nu a vrut sa se deschida .
Era prinsa ntr-o capcana .
S-a simtit cuprinsa de panica , fiindu-i foarte greu sa mai
respire. Cu ochii verzi plini de spaima , s-a uitat din nou la
Starkman.
Expresia acestuia sa schimbase ntr-una de surprindere, iar
privirea lui s-a ndepa rtat de Nina, ndrepta ndu-se ca tre geamul
din spate.
Buff!
Nina a fost azva rlita n fata, pentru ca o mas ina lovise Bentley-
ul din spate. Respiratia lui Starkman a ies it s uierata , deoarece s-a
trezit propulsat cu forta n bordul mas inii. Furios, s-a ridicat n
capul oaselor s i a ndreptat arma spre luneta . Nina a scos un tipa t
ascutit s i s-a aruncat spre podeaua mas inii, sa nu se afle n linia
de tragere.
E Chase! a strigat Starkman. Tica losul naibii!
Cum dracu a dat de noi? a ntrebat s oferul.
Nu s tiu, la naiba! Loves te-l pe nemernicul acela de englez
pa na -l scoti de pe s osea s i sa pleca m de aici!
50
Mas ina a virat brusc. Nina a alunecat pe pielea neteda a
scaunului, lovindu-se cu capul de portiera . Deasupra ei, Starkman
a ridicat arma, ncerca nd sa tinteasca ceva aflat afara .
Inca o izbitura !
De aceasta data , lovitura a venit din lateral, iar mas ina
ca nta rind doua tone s-a zdruncinat violent, iar la frecarea
metalului de metal s-a auzit un scra s net. Privind pe geam, Nina a
va zut un alt vehicul, unul de teren, masiv s i de culoare neagra .
Starkman a tras. Ea a tipat, puna ndu-s i ma inile peste urechi n
momentul ca nd geamul lateral s-a spart, azva rlind zeci de cioburi
ntr-o ploaie sclipitoare. Scotand un scra s net de pneuri, mas ina
de teren a fra nat brusc, ra ma na nd putin n urma . Pa trunza nd pe
geamul spart, va ntul a biciuit-o pe Nina n obraz.
Au urmat alte doua focuri trase de Starkman, iar luneta s-a
fa cut fa ra me, iar ta na ra a fost mpros cata de zeci de fragmente de
sticla securit. S-au auzit claxoanele altor mas ini de pe drum, iar
sunetul s-a prelungit, datorita efectului Doppler, ra ma na nd n
urma lor, pe ma sura ce Bentley-ul a accelerat. S oferul a tra ntit o
njura tura s i a virat brusc pentru a ocoli ceva, fa ca nd-o pe Nina sa
alunece din nou pe scaunul de piele.
Cotes te la dreapta! a strigat Starkman.
Nina abia a apucat sa se tina de rezema toarea de cot, dupa care
automobilul a descris un viraj scurt, scra s nind din pneuri.
La dracu! a spus s oferul, dupa care mas ina a lovit ceva s i s-a
auzit un bufnet nfundat.
O persoan i-a dat seama Nina cu groaza . De afara au ra sunat
tipete s i urlete, n timp ce un om s-a pra bus it de pe capota . Cu
toate acestea, s oferul nu a oprit, chinuindu-se n schimb sa
mentina controlul asupra volanului ca nd a accelerat din nou.
Starkman a mai tras doua focuri. Ea a auzit motorul puternic
ambalat al celuilalt vehicul n spatele lor. Ca nd el a tintit din nou,
a tinut arma putin deasupra ei.
51
L-a prins de ncheietura cu ambele ma ini s i i-a tras bratul n
jos, va ra ndu-s i apoi dintii n carne ca t de tare a putut.
El a scos un ra cnet s i a tras.
Flaca ra de la gura tevii a fost orbitoare, iar zgomotul, declans at
la ca tiva centimetri de capul ei, a fa cut-o sa nu mai perceapa
nimic altceva, ametind-o. Glontul s-a nfipt n spa tarul scaunului
ei.
Starkman s i-a smuls ma na. Pete mari de culoare ros u aprins au
apa rut dansa nd n fata ochilor Ninei, imagini remanente
provocate de flaca ra de la gura tevii. Cura nd dupa aceea s i-a
reca pa tat auzul s i a perceput alte focuri de arma .
Dar nu pornite din pistolul lui.
Tetiera de la scaunul s oferului a explodat, azva rlind n jur piele
sfa s iata , umplutura, urmate, la o fractiune de secunda , de
fragmente din capul omului. Sa nge ros u-nchis s i buca ti de creier
au tas nit spre tavan, lipindu-se de el, de parbriz s i de geamuri.
Bentley-ul a derapat imediat ce cadavrul s oferului a alunecat
ntr-o parte. Starkman a scos un ra cnet s i a prins volanul cu
ma na. Vehiculul s-a redresat, azva rlind-o pe Nina iara s i spre
scaunul cela lalt.
Apoi, buff!
Mas ina de teren i-a lovit iar din spate.
Injura nd, Starkman s-a aplecat peste s oferul mort s i a prins
ma nerul de deschidere. Portiera s-a deschis. A apa sat apoi
clapeta de eliberare a centurii de siguranta s i a mpins cadavrul
pa na ce acesta a ca zut pe drum, dupa care s-a tras peste consola
centrala s i s-a aruncat n scaunul s oferului exact n clipa ca nd
mas ina de teren i-a izbit din nou, de asta data mai tare. Bentley-ul
a mers s erpuit, dupa care Starkman a reca pa tat controlul asupra
volanului, rotindu-l brusc s i fa ca nd mas ina sa descrie un viraj
spre sta nga, apoi a apa sat puternic pedala de acceleratie.
Cauciucurile au scos un scra s net, iar automobilul s-a balansat
52
puternic.
Ca nd virajul a aruncat-o spre latura cealalta a mas inii, Nina s-a
lovit iara s i cu capul de portiera din dreapta. S-a ridicat apoi n
capul oaselor. Daca Starkman era ocupat cu conducerea mas inii,
nsemna ca nu mai putea folosi arma.
Cela lalt vehicul, un Range Rover, a ajuns la acelas i nivel cu ei.
Ta na ra a recunoscut fata celui de la volan ba rbatul cu geaca de
piele.
Acesta avea n ma na un pistol urias , argintiu, ndreptat spre
Bentley.
Las-te jos! i-a strigat el.
L-a ascultat, lipindu-se de scaun s i a auzit doua bubuituri ca de
tun venind dinspre exterior. Starkman s-a aplecat, ferindu-s i fata,
deoarece parbrizul s-a spart exploziv, iar va ntul a propulsat
fragmentele de sticla spre cabina .
T ina nd volanul cu o ma na , el s-a ra sucit s i a tras trei focuri
peste uma rul sta ng. Nina a auzit pneurile Range Rover-ului
sca rtaind n momentul ca nd cela lalt s ofer a fra nat brusc s i a virat,
ca sa ajunga drept n spatele mas inii urma rite.
S-au auzit alte s i alte claxoane n timp ce Starkman a fa cut
automobilul sa s erpuiasca printre vehiculele participante la
traficul de seara s i Nina a auzit un scra s net de metal pe metal
care parca i-a zga riat nervii, ca nd Bentley-ul s-a frecat de alta
mas ina . A ridicat ochii. Se aflau undeva pe 17th sau 18th Street s i
se apropiau cu rapiditate de latura vestica a Manhattanului,
ava nd n fata doar benzile late ale autostra zii West Side, iar
dincolo de acestea, apele reci ale fluviului Hudson.
Starkman s i-a fa cut de lucru cu pistolul, abia catadicsind sa tina
volanul cu ma na. Nina s i-a dat seama ce dorea sa faca . Mans onul
pistolului automat ra ma sese blocat n spate; renca rca arma.
Iar asta nsemna c nu putea trage n acele momente!
S-a ridicat brusc s i l-a atacat cu unghiile, spera nd sa -l zga rie pe
53
fata. El a fa cut o mis care larga , ncerca nd sa foloseasca arma ca pe
o ba ta . Ea s-a aplecat ntr-o parte, continua ndu-s i nsa atacul,
simtind ceva moale sub buricul degetului mijlociu de la ma na
dreapta .
Ochiul lui.
A ntepat globul ocular cu unghia. Starkman a sca pat un urlet,
agita nd arma cu violenta spre ea.
Opres te mas ina! a ra cnit ea.
O scurta privire aruncata la vitezometru a la murit-o ca
automobilul mergea cu aproape o suta de kilometri pe ora ,
ca pa ta nd nsa viteza , n vreme ce nainta pe strada , ndrepta ndu-
se direct spre mas inile care as teptau la semafor.
A tipat din nou, de aceasta data de spaima , retra ga ndu-s i
ma inile de pe fata lui Starkman. Degetele i erau nsa ngerate. El a
va zut pericolul n ultimul moment s i a tras dreapta de volan,
ocolind ultima mas ina din s ir la ca tiva centimetri, fa ca nd
automobilul sa urce pe trotuar. Intra nd ntr-o pubela de gunoi,
arunca nd-o n aer, dar aceasta era ultima grija a Ninei, pentru ca
se ndreptau acum spre mas inile care veneau pe cela lalt sens de
mers pe autostrada West Side.
Spre groaza ei, Starkman a accelerat.
Bentley-ul a zburat de la capa tul trotuarului s i a revenit cu un
salt pe drum, dar burta mas inii a ha ra it de asfalt. Nina a va zut
luminile farurilor sclipind n deruta s i a auzit scra s netele
disperate scoase de rotile fra nate brusc. Mas inile s-au mpra s tiat
care ncotro pentru a evita coliziunea frontala , fiind nsa lovite
din spate de cele care urmau, ale ca ror s oferi nu avusesera vreme
sa fra neze.
Au tas nit apoi pe benzile care se ndreptau spre nord, ajunga nd
pe banda din mijloc neva ta mati doar pentru ca Starkman s
revin n traficul de pe cealalta parte, lua nd-o ca tre periferie,
merga nd n contrasem cu vehiculele care se ndreptau spre sud!
54
Of, Dumnezeule! a tipat Nina strident, ca nd el a nceput sa
goneasca printre benzile rezervate mas inilor s i camioanelor.
Alte vehicule treceau fulgera tor prin dreptul lor, la doar ca tiva
centimetri depa rtare, s oferii acestora vira nd disperati sa se
fereasca de dementul care se repezea spre ei. Ata t din fata, ca t s i
din spate au ra sunat claxoane, alca tuind o adeva rata orchestra
furioasa s i nspa ima ntata .
Opres te mas ina, altfel murim ama ndoi!
A dat sa -l atace din nou la ochi, dar de data asta Starkman era
prega tit.
A lovit-o cu pistolul drept n frunte, fa ca nd-o sa simta o durere
puternica s i intensa n craniu. A ca zut pe spate, ametita s i ava nd o
senzatie de greata, n vreme ce el a virat brusc spre sta nga s i a
trecut printr-o poarta metalica , ndrepta ndu-se ca tre unul dintre
cheiurile care pa trundeau n Hudson.
Va ntul s uiera ascutit prin geamurile sparte n timp ce Bentley-
ul accelera de-a lungul cheiului. Nina s-a chinuit sa se ridice s i a
va zut depozite defila nd cu viteza pe o parte, ava nd n cealalta
copastiile dungate de rugina ale navelor amarate.
S i, direct n fata lor, nimic altceva deca t apa s i luminile
ndepa rtate din New Jersey.
A scos un icnet ngrozit, fiindca s i-a dat seama ce se prega tea sa
faca Starkman.
Acesta a ntors capul spre ea s i, vreme de o clipa , i-a va zut fata.
Avea ochiul drept stra ns nchis, pleoapa i era zga riata , iar sa ngele
i s iroia pe obraji.
Apoi a deschis brusc portiera s i s-a rostogolit afara ,
stra nga ndu-s i bratele s i ghemuindu-se, sa se protejeze n ca dere.
A dispa rut ntr-o fractiune de secunda , la sa nd Bentley-ul sa
goneasca spre capa tul cheiului pe pilot automat cu viteza de
aproape optzeci de kilometri pe ora .
Nina abia a apucat sa scoata un tipa t ca nd mas ina a sfa s iat
55
bariera fragila din plasa de sa rma de la capa tul cheiului, dupa
care a descris un arc de cerc spre apa ntunecata de dedesubt.
Deceleratia brusca a strivit-o de spa tarul scaunului s oferului.
Apa rece ca gheata a na va lit peste ea ca un tsunami ce se reva rsa
pe geamurile sparte. Bule de aer au nceput sa bolboroseasca n
momentul ca nd, mai grea, partea din fata a mas inii s-a nclinat n
jos, tra ga nd automobilul s i pe ocupanta lui spre fundul fluviului.
Nina a ncercat sa iasa pe luneta , dar tetiera nalta de la scaunul
din spate i bloca ies irea. Simtind ntepa turi n ochi, a tras cu
disperare de cea mai apropiata clapeta de deschidere a portierei,
dar aceasta nu a cedat.
Geamul lateral
Era spart s i suficient de mare sa treaca prin el. S-a prins de
cadrul ferestrei s i s-a tras afara . A trecut cu umerii, cu pieptul
Apoi s-a blocat.
Rochia i se prinsese de barele de metal care sprijineau tetiera
distrusa de la scaunul s oferului.
A tras cu putere, ncerca nd sa se elibereze. Nici o s ansa . Rochia
ei ridicola ra ma sese prinsa foarte stra ns. A lovit cu picioarele,
mpinga ndu-se de rama geamului cu bratele, n ideea de a avea
mai mult succes. Materialul cedase ntru ca tva, dar refuza sa se
rupa .
S i-a simtit pieptul gata sa explodeze. Nu voia deca t sa respire,
dar singurul lucru pe care-l putea aspira n pla ma ni era apa.
Se va neca! Profesorul Philby avusese dreptate: goana ei dupa
Atlantida o va ucide
Nu, n nici un caz nu va admite ca el sa fi avut dreptate.
Insa nu putea face nimic pentru a mpiedica asta. Ra ma sese
prinsa fa ra putinta de sca pare ntr-o mas ina care se ducea la
fundul fluviului. Iar pulsatia necrutatoare din cres tet i va coples i
dintr-o clipa n alta ratiunea, fortand-o sa deschida gura pentru
respiratia fatala
56
Cineva a ns fa cat-o.
A ra mas surprinsa ca buzele i-au ra mas nghetate, stra nse. Un
brat s-a ncola cit n jurul taliei ei, tra ga nd-o. Rochia s-a sfa s iat, iar
salvatorul a ta ra t-o prin fereastra , ba ta nd cu putere din picioare,
n vreme ce Bentley-ul a dispa rut n bezna de dedesubt.
Cu inima ba ta ndu-i ca un baros n piept, Nina a rupt pa nza apei
s i a tras aer n piept, simtind n acelas i timp o durere s i nu s-a mai
sinchisit de gustul ngrozitor al apei pe care a luat-o totus i n
gura . Inca tina nd-o stra ns de talie, salvatorul a tras-o spre mal.
Cum starea de panica s i durerea ncepusera sa se mai risipeasca ,
s-a uitat n jur sa vada cine o salvase.
Ba rbatul cu haina de piele i-a za mbit larg, da nd la iveala o
strunga reata mare.
Ce faci, doctore?
Tu erai?
Eu! Asta ti-e recunos tinta?
Au ajuns la chei, iar omul a ndrumat-o spre o scara metalica ,
ruginita . A urcat epuizata treptele s i s-a ta ra t pa na la o platforma
de beton situata sub nivelul cheiului n sine. Ba rbatul a urmat-o,
iar din haina s i restul mbra ca mintei apa a s iroit.
Frumoasa rochie!
Poftim? a ntrebat Nina, derutata , da ndu-s i seama n clipa
urma toare ca partea de jos a rochiei se sfa s iase pa na ntre
picioare. Vai, Dumnezeule! a exclamat ea s i apoi s i-a dus ambele
palme sa -s i ascunda goliciunea.
Ei, a fa cut ba rbatul, treca ndu-s i degetele prin pa rul scurt,
daca a sta este singurul lucru care te ngrijoreaza , nseamna ca n-
ai pa tit mai nimic.
Dupa accent, era englez, dar nu provenea dintr-o zona pe care
ea sa o poata identifica.
Iar asta e foarte bine, pentru ca trebuie sa o s tergem rapid
de aici. Imediat.
57
I-a ntins ma na. Ea s-a uitat debusolata la el, apoi a acceptat.
Dovedind o forta impresionanta , a ridicat-o n picioare. Abia
atunci s i-a dat ea seama ca -s i pierduse ambii pantofi.
Cine eti? a ntrebat, ca t el a condus-o cu rapiditate spre
nis te trepte care urcau spre chei. S i ce se petrece?
Sunt Chase. Eddie Chase. Nu te speria, nu sunt nebun.
S-a uitat peste uma r, arunca ndu-i un za mbet care nu-i nta rea
vorbele.
Dar sunt ndeajuns de nebun ca sa plonjez n fluviu s i sa
salvez o femeie pe care am datoria sa o protejez, de asta am fost
angajat.
Angajat?
Da. Sunt garda ta de corp.
Au ajuns n capul sca rii. Cu expresii uimite, acolo i as teptau
ca tiva oameni. Ca tiva dintre ei i-au aplaudat.
Am fa cut parte din SAS asta nseamna Special Air Service,
ntelegi? Acum sunt un fel de independent.
Nina a va zut ca Range Rover-ul lui, ava nd partea din fata destul
de botita , era parcat pe chei, ava nd portiera deschisa s i motorul
merga nd la ralanti.
Ga fa ind, un ba rbat supraponderal, purta nd uniforma unei
firme de securitate, a venit n goana spre ei.
Alo! Ce naiba se petrece aici?
Nimic, amice, i-a zis Chase. Totul este sub control.
Ei, pe naiba! O mas ina tocmai a trecut n forta prin poarta s i
a ca zut n apa la capa tul cheiului! Vreau sa s tiu ce se nta mpla !
Chase a oftat, apoi a ba gat ma na sub haina de piele, scotand
pistolul impresionant de mare. Va za ndu-l de aproape, Ninei i s-a
pa rut mai amenintator deca t mai devreme; n partea superioara ,
arma avea teava lunga nta rita de o bara de otel.
Domnul Magnum, aici de fata, o sa -ti ra spunda la ntreba ri, a
spus el, flutura nd arma nspre agentul de paza . Cei ca tiva gura -
58
casca s-au tras napoi. Ai vreuna?
Agentul s-a stra duit sa nu se arate nspa ima ntat, dar nu a
reus it.
Intreba rile mai pot as tepta.
Foarte bine. Ai face mai bine sa -l ga ses ti pe individul care a
sa rit din mas ina nainte ca ea sa se pra bus easca n apa el este
ba iatul ra u n toata povestea asta. Acum nsa trebuie sa o duc pe
aceasta doamna undeva n siguranta. Ai nteles?
Sigur! s-a gra bit sa ncuviinteze agentul de paza , tra ga ndu-
se napoi.
Inca tina nd arma cu teava n sus, Chase a deschis portiera din
dreapta pentru ca Nina sa urce n Range Rover, dupa care s-a
gra bit spre portiera lui s i a sa rit pe scaun. A condus cu viteza de-a
lungul cheiului. Ajuns la capa tul lui, a fa cut un viraj stra ns, apoi a
gonit pe trotuarul pustiu cale de ca teva sute de metri, dupa care a
trecut de ghemul de mas ini care stationau la semafor, apoi a cotit,
pa trunza nd pe autostrada West Side.
N-ar fi ra u sa dau drumul la ca ldura , nu crezi? a spus el,
arunca nd o privire spre Nina, care tremura, apoi a accelerat.
Din depa rtare, n aerul noptii, s-a auzit vaierul sirenelor
mas inilor de politie. Nina a stra ns din dinti.
Ce Dumnezeu se petrece?
Vrei versiunea prescurtata ? Nis te oameni ra i au vrut sa te
omoare. Ba ietii buni au vrut sa -i mpiedice. Eu sunt unul dintre
ba ietii buni.
De ce vor sa ma ucida ? Ce le-am fa cut?
Nu e vorba de ce ai fa cut, doamna doctor. Se tem de ceea ce
ai putea face. Il mai tii minte pe tipul din Bentley, Starkman? Mi-a
fost camarad n urma cu ceva vreme am luptat ala turi, n cadrul
unor operatiuni comune n toata lumea dupa care s-a dat cu
ra ii.
A spus ca lucreaza la Fundatia Frost, pentru Kristian Frost.
59
Chase a pufnit n ra s.
Ei, sigur nu e as a.
Cum adica ?
Pentru ca eu lucrez pentru Kristian Frost. Vrei sa -l
nta lnes ti?

60
3

Norvegia

Ia prives te, doctore, a invitat-o Chase. Foarte frumos, nu


ga ses ti?
Adeva rat, l-a aprobat Nina, uita ndu-se la peisajul simplu,
dar frumos de dedesubt.
Casa s i sediul corporatiei lui Kristian Frost se aflau ama ndoua
la Ravnsfjord, la cinci kilometri n interiorul coastelor Norvegiei,
la sud de Bergen. Fiordul care da dea numele acelei zone
intersecta proprietatea lui destul de ntinsa . Spre latura sudica se
afla un grup de cla diri de birouri care, des i ultramoderne ca
proiectare, reus eau sa se armonizeze perfect cu mediul s i
peisajul. Un drum ducea de la ele spre un pod rutier zvelt, frumos
arcuit peste fiord. S i, aflat cu fata spre pod parca domina nd
ntreaga zona s i-a dat ea seama se ga sea o alta cla dire, foarte
eleganta , ale ca rei culori s i forme curbe deveneau una cu
versantul pe care se afla.
Acolo se afla casa lui Frost, i-a zis Chase.
Aceea este o cas? a exclamat ea. Dumnezeule, dar e urias a!
Am crezut ca este tot o cla dire de birouri.
E ceva mai spatioasa deca t apartamentul ta u, nu?
O idee.
Avionul un aparat cu reactie Gulfstream V pentru oameni de
afaceri, purta nd nsemnele corporatiei lui Frost s-a nclinat pe o
aripa ca sa traverseze fiordul. Nina a za rit alt grup de cla diri
extrem de moderne la est fata de casa , situate la baza unei faleze,
apoi, spre latura nordica a ca ii de navigatie, chiar destinatia lor
un aeroport privat.
61
Toate astea i apartin domnului Frost?
Cam as a ceva. Isi desfa s oara ntreaga activitate de aici s i
aproape ca nu pa ra ses te niciodata acest loc. Cred ca nu-i prea
place sa ca la toreasca .
Nina a aruncat o ultima privire pe geamul avionului, apoi s-a
rezemat de spa tarul fotoliului. Aparatul Gulfstream se plasa pe
traiectoria de cobora re.
E un loc minunat n care sa tra ies ti, de asta sunt convinsa .
Ceva cam izolat de lume, totus i.
Pa i, ca nd ajungi miliardar, cred ca mai cura nd vine lumea la
tine. Ceea ce facem s i noi acum.
Avionul a aterizat s i a rulat ca tre micuta cla dire a terminalului.
Nina s-a nfa s urat mai stra ns n palton ca nd a cobora t pe asfaltul
pistei.
E cam ra coare, nu? a ntrebat-o Chase.
Glumes ti. Sunt obis nuita cu iernile din New York. Asta nu
nseamna nimic!
In realitate temperatura era aproape de punctul de nghet ,
chiar s i fa ra va ntul glacial care ba tea dinspre coasta , nsa acum,
dupa ce deschisese gura sa vorbeasca , trebuia sa ndure gerul.
Ei, lasa , vom ajunge cura nd ntr-un loc mult mai ca lduros.
Nina s-a uitat spre Chase, as tepta nd o explicatie, nsa el s-a
multumit sa -i za mbeasca .
Uite c-a venit s i taxiul.
Un jeep Grand Cherokee de culoare alba a tras ala turi de avion.
Un ba rbat cu pa rul blond, tuns foarte scurt, cu ga tul gros s i ai
ca rui mus chi pa reau sa rupa cusa turile costumului de comanda ,
de culoare nchisa , a cobora t din mas ina pentru a-i saluta.
Doctore Wilde, a spus el, vorbind cu accent nemtesc, sunt
Josef Schenk, s eful serviciului de securitate al domnului Frost, aici
la Ravnsfjord.
A ntins apoi ma na, iar ea i-a stra ns-o. Cu toate ca stra ngerea a
62
fost aproape aeriana s i-a dat seama ca , daca ar fi vrut, i putea
zdrobi fiecare oscior.
Ma bucur sa te cunosc.
Multumesc, a zis Nina.
S i-a dat seama ca Chase s i Schenk se priveau unul pe cela lalt ca
nis te boxeri naintea nceperii meciului. Erau asema na tori ca
statura ; s-a ntrebat daca aveau s i un trecut militar asema na tor
sau rival.
Joe, a spus Chase.
Domnule Chase, i-a ra spuns Schenk, dupa care a deschis
portiera din spate a jeepului.
Poftiti, doamna doctor Wilde. Va voi conduce la domnul
Frost.
Nina a urcat. Chase a urmat-o, rostind oarecum sarcastic
Noroc, dupa care a nchis portiera. Schenk s-a uitat pa trunza tor
la el, apoi a ocolit mas ina de teren, ca sa urce pe locul s oferului.
Ce nseamna toate astea? a ntrebat Nina.
El este omul companiei, s-a gra bit Chase sa -i explice, ca t
Schenk era prea departe ca sa auda . Nu-i plac independentii,
pentru ca -s i nchipuie ca am de ga nd sa -i intru sub piele s efului.
S i as a vei proceda? nu s-a abtinut ea sa ntrebe.
Eu sunt profesionist, i-a ra spuns Chase, devenind, ma car
pentru o secunda , serios. Intotdeauna mi duc misiunea la bun
sfa rs it.
Schenk a urcat la volan s i a pornit. Nina a va zut ca teva hangare
la capa tul apusean al pistei. In fata celui mai mare sta tea un avion
urias , purta nd inscriptia corporatiei Frost un trident n
interiorul O-ului din nume doar pe juma tate nscris pe flancul
lui, n timp ce era pictat de mai multi oameni aflati n nacelele
unor macarale folosite pentru culegerea fructelor.
Mama Ce avion mare!
E un avion de transport Airbus A380, a zis Schenk. Ultima
63
achizitie din flota domnului Frost.
Nina s-a uitat n spate, de-a lungul pistei. Dincolo de capa tul ei
estic se vedea versantul abrupt al unui munte.
Sper ca are fra nele bune! a comentat ea. Muntele acela mi se
pare cam aproape.
Poate decola doar ndrepta ndu-se spre vest. E nepla cut, dar,
din fericire, imediat ce va intra n serviciu si va petrece mai mult
timp zbura nd s i sta nd pe alte aeroporturi deca t aici.
Jeepul a ies it din aeroport s i a trecut podul. Nina se as tepta sa
mearga spre vest, ca tre cla dirile corporatiei, nsa ei au pornit pe
un drum s erpuitor spre casa aflata pe faleza . Va zute de aproape,
liniile ei simple s i elegante pa reau s i mai spectaculoase.
Schenk a parcat n fata ei, apoi i-a condus pe Nina s i pe Chase
na untru.
Pe aici.
Nina a ra mas deosebit de impresionata de nca perea n care a
pa truns. Peretele ndepa rtat era curbat, iar pe toata la timea lui se
desfa s ura o fereastra pe care se vedea peisajul, ncepa nd cu
muntii care ncadrau aeroportul, continua nd cu fiordul, cla dirile
de dedesubt s i termina nd cu Marea Nordului, aflata n depa rtare.
Insa privelis tea nu era singurul element impresionant. Spatiul
era un amestec de hol luxos de primire s i de galerie de arta . O
sculptura de Henry Moore, o pictura de Picasso, ada postita ntr-
un intra nd atent protejat de lumina solara directa , un Paul Klee
s i alte picturi, pe care nu le-a recunoscut imediat, dar sigur la fel
de valoroase.
Uimitoare casa , a rostit ea, profund impresionata .
Multumesc, s-a auzit glasul unei femei.
Nina s-a ntors s i a va zut o blonda nalta , de o frumusete
uimitoare, cu pa rul stra lucitor cobora ndu-i mai jos de umeri, care
a intrat n nca pere. Pa rea sa fie de va rsta ei ori putin mai ta na ra ,
iar tinuta aproape regala pe care o avea contrasta cu
64
mbra ca mintea la moda o bluza stra mta , pa na deasupra
stomacului, dezva luind o talie perfecta s i pantaloni de piele, la fel
de stra ns i s i cizme cu tocuri cui. In timp ce s-a apropiat, o ma sura
de sus pa na jos pe Nina, da nd impresia ca nu s tia cum sa o
abordeze
Doctor Wilde, a spus Schenk, ti-o prezint pe Kari Frost, fiica
domnului Frost.
Inca ntata sa te cunosc, a zis ea, ntinza ndu-i ma na.
Kari i-a stra ns-o cu fermitate. Nina a observat amuzata cum
Chase se stra duia sa nu lase sa se vada ca o examina atent.
S i eu sunt nca ntata , i-a ra spuns Kari. Domnule Chase, am
auzit ca a fost nevoie sa intervii la New York. As a este?
Da, as a s-ar putea spune. Ati fa cut o treaba buna angaja ndu-
ma !
Apoi i-a aruncat lui Schenk o privire satisfa cuta . Acesta s-a
ncruntat.
Ma bucur ca -ti place casa, a continuat Kari, ntorca ndu-se
ca tre Nina. Eu am proiectat-o. Arhitectura e una dintre cum sa
zic, pasiunile mele, dar ar fi lipsit de modestie sa vorbesc astfel.
Am diploma n domeniu.
Vorbea o engleza perfecta , cu un us or accent stra in.
E frumoasa , a rostit Nina.
Multumesc.
Numele Kari i suna cunoscut, dar nu-s i amintea unde l mai
auzise.
Ta ticul ta u e prin preajma ? a ntrebat Chase, va ra ndu-s i doar
degetele mari n buzunarele hainei.
Ta na ra a pa rut us or deranjata de atitudinea lui neprotocolara .
Nu, e n laboratorul de biologie. Am venit sa va conduc la el.
Nina a reus it sa -s i aduca aminte.
Iarta -ma ca ntreb, dar nu ai apa rut cumva la s tiri anul
trecut, ntr-o actiune n Africa? Ajutoare medicale n Ethiopia?
65
Da, eu eram aceea. Am contribuit la organizarea eforturilor
de ajutorare.
Domnis oara Frost nu se multumes te sa ajute, a intervenit
Schenk. Se ocupa de programele medicale desfa s urate de
fundatie n ntreaga lume. In ultimii cinci ani, cred ca nu a ra mas
vreo tara pe care sa n-o fi vizitat.
E o modalitate sa aduni puncte pentru kilometrii parcurs i, a
glumit Chase.
Chiar lucrezi n domeniul programelor de eradicare a
bolilor? a ntrebat Nina.
Da. Fundatia face toate eforturile pentru a schimba lumea n
bine. E un tel ambitios, recunosc dar sunt convinsa ca -l putem
atinge.
Sper ca as a va fi.
Multumesc, i-a ra spuns Kari, apoi a fa cut un gest spre us a.
Haideti sa va duc la tata.

Condus i de ea, au cobora t pa na la un garaj urias aflat n


subsolul casei. Nina a ra mas uimita de ceea ce a va zut acolo;
spatiul era ntesat de automobile sport s i motociclete scumpe,
ncepa nd cu modele clasice s i termina nd cu cele mai recente
supermas ini italienes ti.
Colectia mea, a explicat Kari. Tata nu este ntru totul de
acord, dar eu iubesc libertatea s i emotiile vitezei.
Frumoasa juca rie, a zis Chase, admira nd o Ferrari F40
Spider ros ie, decapotabila , apoi o motocicleta aflata ala turi de ea,
o mas ina rie supla , vopsita n albastru s i argintiu.
Asta e o Suzuki GSX-R1000, i-a spus ta na ra, n glasul ca reia a
ra zba tut o nuanta de ma ndrie deosebita primul semn de emotie
adeva rata pe care l ara ta dupa ce o cunoscuse pe Nina. Cea mai
rapida motocicleta de serie. Una dintre preferatele mele.
Intentionez sa ca la toresc prin Europa cura nd. Asta daca daca
66
mi va permite programul. Dar asta depinde de doctor Wilde.
Cum sa interpretez aceasta afirmatie? a ntrebat Nina.
Insa Kari i-a aruncat o privire enigmatica , dupa care i-a invitat
sa urce ntr-o limuzina Mercedes.
La volan s-a urcat Schenk s i au pornit spre cla dirile cu aspect
futurist, situate la est fata de casa pe care Nina o va zuse din avion.
Ca nd au ajuns la nga ele, a observat ca acel complex era constituit
de fapt din doua sectiuni: structurile de doua etaje legate ntre
ele, aflate la sol, n apropierea fiordului, iar cealalta , situata
deasupra, sa pata chiar n sta nca .
Laboratoarele noastre de biologie, a explicat Kari. Partea
subterana ga zduies te zona de protectie. Acolo exista mostre care
sunt potential periculoase, astfel ca , n caz de urgenta, toata
sectiunea de laboratoare poate fi complet izolata .
A indicat spre structura curbata care ies ea n afara fatadei
falezei.
Tata are biroul acolo sus.
Biroul tata lui ta u este plasat chiar deasupra zonei de
protectie? a ntrebat Nina, oarecum ngrijorata .
Ideea de a intra ntr-o cla dire care continea virus ii unor boli
contagioase a fa cut-o sa simta fiori reci pe s ira spina rii.
Asta a fost ideea lui, ca sa demonstreze ncrederea fata de
proiect. Pe de alta parte, i place sa urma reasca atent progresele
nregistrate.
Au cobora t cu mas ina o rampa care ducea spre un garaj situat
n subsolul cla dirii principale, apoi au ies it s i au luat un lift pa na
la sala de primire de la parter. La un pupitru mare, n forma de
potcoava , se aflau ca tiva agenti de securitate, care au salutat-o
respectuos din cap pe Kari. In spatele pupitrului existau ca teva
us i care da deau spre coridoare nalte, ava nd acoperis ul din sticla ,
prin care Nina a putut vedea biroul de deasupra, apartina nd lui
Frost. Peste tot a observat activitate.
67
Ca ti oameni lucreaza aici? a ntrebat ea.
Depinde, i-a ra spuns Kari, dar de obicei n jur de cincizeci
sau s aizeci de cerceta tori, la care se adauga personalul de
securitate.
Nina a observat un alt post de paza situat la capa tul
coridorului, ala turi de us i mari din otel s i sticla .
Aveti o multime de agenti de paza , nu?
Este nevoie, a spus ta na ra cu un aer firesc. Unele dintre
mostrele cu care lucra m ar putea fi folosite ca arme de terorism
biologic, asta daca ar ca dea n ma inile unor criminali. S i, din
nefericire, Fundatia Frost are multi dus mani. Pe unii i-ai nta lnit
deja.
Nu-ti fie teama , doctore, a intervenit Chase, te apa r eu de ei.
Va za nd pe us a trifoiul alca tuit din cercuri, semnul de pericol
biologic, Nina a ra rit pas ii.
Es ti Suntem n siguran?
Binenteles, a zis Kari. Aceste us i fac parte dintr-o ecluza
etans a. Sunt construite din oxinitrit de aluminiu ceramic
aluminiu transparent, echivalentul unei pla ci de blindaj de s aizeci
de centimetri. Practic, un material indestructibil. Indiferent ca
este vorba de un microb sau o persoana , nimic nu intra sau iese
deca t cu aprobarea noastra .
Ma bucur sa aud asta.
Kari le-a spus ceva agentilor de paza s i us ile grele ale ecluzei s-
au deschis cu un fa s ait. Grupul a trecut, dupa care a as teptat
desfa s urarea ciclului legat de us ile interioare. Sectiunea de
izolare aflata dincolo de us i era pur functionala ca proiectare,
aproape severa .
Peretii erau placati cu faianta alba , iar podeaua acoperita cu un
covor cauciucat aderent, pentru a se cura ta cu us urinta. La mpile
fluorescente orbitoare iluminau fiecare coltis or n mod supa ra tor
de uniform, iar Nina a va zut s i lica rul ciudat, violaceu, al surselor
68
de lumina ultravioleta , care se ada ugau atmosferei sterile.
Ajuns i na untru, Kari i-a condus spre un lift care i-a dus pa na la
biroul lui Frost. Intra nd, Nina a avut senzatia ca fusese
transportata napoi n casa , deoarece designul interior era
similar. Pe fereastra a putut vedea s i casa n sine, cocotata pe o
sta nca .
Insa ceea ce i-a captat atentia nu a fost privelis tea, nici
arhitectura, nici piesele de arta , ci ba rbatul care i as tepta.
Kristian Frost era mai atra ga tor s i impuna tor n carne s i oase
deca t n fotografii. Inalt de peste un metru optzeci s i nca
impresionant de musculos, n ciuda faptului ca avea s aizeci de
ani, mbra cat cu un tricou bleumarin pe ga t, i amintea mai
cura nd de un pescar ars de soare s i va nt deca t de un om de
afaceri.
Pa rul s i barba i nca runtisera , dar ochii nca radiau o energie
tinereasca s i o inteligenta profunda .
Doctor Wilde, a spus el, lua ndu-i ma na.
Nina s-a simtit destul de surprinsa ca nd, n loc sa -i stra nga
ma na, el s i-a plecat capul pentru a i-o sa ruta. Acest gest ar fi
pa rut ridicol daca ar fi venit din partea orica rui alt ba rbat, dar din
partea lui pa rea perfect potrivit.
Bun venit la Ravnsfjord.
Domnule Frost, a ra spuns ea.
Te rog sa mi te adresezi cu Kristian.
Engleza lui nu era chiar ata t de precisa ca aceea a lui Kari,
deoarece o vibratie grava a vocii i tra da originile scandinave.
Ma bucur ca te cunosc. S i ma simt nca ntat ca am reuit sa te
nta lnesc. Am nteles ca angajarea domnului Chase s-a justificat
deja.
Inseamna ca s i eu trebuie sa -ti multumesc pentru ca mi-ai
salvat viata!
Frost a za mbit cu generozitate.
69
Ma bucur orica nd sa fiu de folos cuiva.
Dar de ce ar dori cineva sa ma ucida ? Despre ce este
vorba?
Te rog sa iei loc s i-ti voi explica, a spus el, fa ca ndu-i semn
spre o canapea.
Ea s-a as ezat, iar el i s-a ala turat la capa tul cela lalt al canapelei.
Imi pare ra u, dar teoriile tale despre Atlantida au fa cut sa
devii tinta unui om pe nume Giovanni Qobras.
S i cine este acest Giovanni Qobras?
Un dement, i-a zis Kari.
Aha.
As adar, nu doar un ucigas , ci unul nebun. Grozav.
Qobras s i sustina torii lui, a nceput Frost, alca tuiesc un soi
de Fra tie s i cred acelas i lucru ca mine sau ca tine. Cu totii avem
n comun un singur lucru, acela ca socotim adevrat legenda
referitoare la Atlantida. Am crezut n ea toata viata s i am cheltuit
o parte substantiala a averii mele n ncerca rile de a dovedi acest
lucru.
S-a apropiat de fereastra lata . In depa rtare, marea arunca
sclipiri ca de diamante.
Din pa cate, fa ra prea mare succes. Dupa cum s tii, exista
foarte putine informatii de la care sa se porneasca iar cele
existente pot fi interpretate n felurite chipuri.
Spuneti-mi mai multe. As adar, ce vrea acest Qobras?
El s-a ntors cu fata spre ea.
Tu s i cu mine vrem s gsim Atlantida ca sa readucem lumii
o minune antica . Pe de alta parte, Qobras s-a oprit s i chipul i s-a
nnegurat. El vrea sa ra ma na ascunsa , i protejeaza secretul n
folosul lui. S i este dispus sa recurga la crima . E posibil ca noua ta
teorie privind plasarea Atlantidei sa nu-i fi convins pe membrii
comisiei de la universitatea unde predai, dar sigur l-a convins pe
Qobras. El considera ca te afli pe drumul cel bun ca s i mine,
70
apropo s i dores te sa te mpiedice s-o dovedes ti.
Numai o clipa . De unde s tii despre teoria mea?
Fundatia Frost are prieteni n ra ndul cadrelor universitare
din ntreaga lume. Aces tia s tiu ca orice noua pa rere despre
situarea Atlantidei ma intereseaza , de aceea ma tin la curent. Iar
ideile tale a fa cut el cu un sura s. O sa trec direct la subiect. Sunt
dispus sa finantez cheltuielile unei expeditii de cercetare pentru a
verifica teoria ta.
Ninei i-a venit greu sa -s i controleze emotia.
Serios?
Evident. Cu o singura conditie, nsa .
A observat ca expresia de entuziasm de pe fata ei dispare s i a
chicotit.
Nu e vorba de ceva ra u, te asigur. Insa golful Cadiz se ntinde
pe o distanta foarte mare s i, des i pot oferi resurse substantiale,
ele nu sunt chiar infinite. As dori sa limita m spatiul de cercetare,
reduca ndu-l la o anumita suprafata.
Dar asta este problema. Intruca t exista prea putine
informatii de la care sa pornim, nu s tiu cum sa reduc zona de
cercetare.
Exista mai multe posibilita ti deca t crezi.
Intrigata , Nina a ridicat ochii spre el.
O sa -ti explic mai ta rziu. Deocamdata , nsa te intereseaza
ideea?
Daca ma intereseaza ? a exclamat ea. Fa ra nici o ndoiala !
Frost s-a apropiat de ea s i i-a ntins ma na dreapta . Ea a s ova it,
apoi i-a stra ns-o.
Minunat, a rostit el. Doctor Wilde, mpreuna vom descoperi
Atlantida.

Obiectul lucitor plutea n spatiu, fa ra a suferi efectele atractiei


gravitationale.
71
Nina privea totul cu uimire. Nu mai va zuse pa na atunci o
holograma plutind libera s i nici nu-s i imaginase vreodata ca as a
ceva era posibil altundeva deca t n romanele SF sau n filme.
Ce este aceasta? a ntrebat ea ntr-un ta rziu, dezlipindu-s i cu
greu privirea de la holograma s i ndrepta nd-o spre ceilalti oameni
aflati n nca perea cufundata n semintuneric.
E ceva care te-ar putea ajuta sa -ti reduci aria de cercetare, a
zis Frost. Ori ma car as a sustine cel care vrea sa -mi va nda acest
sistem.
Sa -l va nda ?
Nina a ntors ochii spre holograma . Proiectia, care plutea
deasupra unui piedestal cilindric n care lumini colorate lica reau
mai rapid deca t reus ea ochiul sa le urma reasca , avea teoretic
dimensiuni reale, ceva mai putin de treizeci de centimetri
lungime s i cinci centimetri la time. O bara plata de metal, ava nd
un capa t rotunjit, iar cela lalt fiind drept, din care ies ea un nod
circular. Culoarea obiectului era aproape aurie, ava nd nsa o
nuanta ros iatica neobis nuita
Sema na cu pandantivul ei.
A dus fa ra sa vrea o ma na la bucata de metal care ata rna la
ga tul ei s i s-a aplecat mai mult spre holograma , mis ca ndu-se n
jurul piedestalului sa vada ce exista de cealalta parte. Spre
dezama girea ei, acolo nu se afla nimic, doar o inversare bizara a
fetei obiectului, care sfida perspectiva, prin care i-a va zut pe
Frost, Kari s i pe Chase.
Va nza torul a tinut sa ne ofere doar o idee, a spus Kari.
Sustine ca fata obiectului prezinta nsemne care ne-ar fi de folos
dar nu ne permite sa le vedem deca t dupa ce suntem de acord sa -
i pla tim.
S i ca t vrea pe el? a ntrebat Chase.
Zece milioane de dolari.
La naiba. Mi se pare cam mult pentru o rigla ceva mai
72
ciudata .
Ar putea valora chiar mai mult, a zis Nina.
Des i s tia ca nu era nimic acolo, n-a reus it sa -s i nfra neze
curiozitatea, astfel ca a ntins un deget. Va rful unghiei s-a
scufundat n holograma , iar o parte a imaginii a dispa rut n locul
n care degetul ei a obstructionat razele laser care generau
imaginea.
E vorba de oricalc, nu-i as a?
As a se pare, a ncuviintat Frost s i i-a ara tat o farfurioara de
sticla pe care se ga sea o buca tica de metal de aceeas i culoare ca
bara. In afara de holograma , ne-a trimis s i o mostra . Sustine ca a
extras-o din partea laterala a obiectului.
Nina a va zut o ciobitura minuscula ntr-o latura a hologramei.
Am efectuat un test metalurgic. E un aliaj de cupru s i aur,
dar cu niveluri neobis nuite de carbon s i sulf, de unde s i culoarea
deosebita .
Ceea ce s-ar explica prin vulcanism?
Da.
Iar asta s-ar potrivi cu ceea ce a spus Platon despre oricalc
n dialogul Critias!
Da ndu-s i seama de implicatii, Nina a devenit tot mai
entuziasmata .
Stai, stai o clipa , a intervenit Chase. Imi pare ra u, dar ca nd
cineva vorbes te n prezenta mea de vulcanism, eu ma ga ndesc
imediat la domnul Spock.
Potrivit lui Platon, oricalcul un metal rar era extras n
Atlantida prin minerit, a explicat Nina. Insa n tabelul periodic al
lui Mendeleev nu exista nici un loc pentru elemente necunoscute,
ceea ce nseamna ca este vorba de un aliaj. Insa aliajele nu se
extrag prin minerit, ci sunt produse cu exceptia cazului n care
sunt obtinute printr-un proces natural. S-ar putea ca activitatea
vulcanica sa fi fa cut ca aurul s i cuprul sa se fi combinat, da nd
73
nas tere unei noi substante, iar daca existau cantita ti suficiente,
probabil ca ea a fost extrasa din roci.
Atlantii au folosit oricalcul pentru a acoperi zidurile
citadelei lor, a continuat Kari. Il socoteau la fel de valoros ca aurul
lucru adeva rat, ava nd n vedere continutul ridicat de aur nsa
un asemenea obiect ar valora mult mai mult deca t greutatea n
sine a metalelor pretioase. Daca este autentic, ar fi primul artefact
apartina nd cu adeva rat atlantilor care a fost descoperit vreodata
ceea ce ar constitui o dovada a existentei Atlantidei.
Frost a fa cut un semn din cap ca tre Schenk, iar acesta a aprins
lumina. Holograma s-a s ters, pierza ndu-s i din aspectul solid.
Bine, dar unde se afla obiectul? Cine l detine? a ntrebat
Nina.
Va nza torul se numes te Yuri Volgan, a zis Frost. A fost unul
dintre oamenii lui Qobras. Se pare ca vrea sa pa ra seasca Fra tia s i
are nevoie de bani pentru a se ascunde de Qobras, de acea vinde
obiectul. Ne-a trimis fragmentul de oricalc s i holograma printr-un
intermediar, un iranian pe nume Failak Hajjar.
Nina s-a ncruntat.
Am auzit acest nume.
Nu ma surprinde. Omul comercializeaza artefacte persane
care nu ar trebui sa fie puse n va nzare.
Un profanator de morminte, a spus ea cu dezgust.
Asta a fost ca ndva, dar de ani de zile cred ca nu s-a mai
ma njit profana nd morminte. S-a mboga tit va nza nd comorile
propriei tari ca tre colectionari din toata lumea. S i a ajuns
suficient de nsta rit ca sa -s i poata cumpa ra o oarecare imunitate
de la guvernul iranian.
Plus ca si da n ga t rivalii, a ada ugat Chase, va nza ndu-i
politiei, care pornes te pe urmele lor, iar el scapa Nu l-am
cunoscut personal, dar s tiu oameni care au tratat cu el. Nu e un
individ prea iubit dar daca pune n va nzare ceva, nseamna ca
74
obiectul este autentic. Chiar daca este o jigodie, tine la propria
reputatie.
Detine resursele necesare sa se ocupe de va nzarea acestui
artefact s i de a-l proteja pe Volgan de Qobras, a zis Frost. Tocmai
de aceea ma simt nclinat sa cred ca este autentic. Dar nu am de
ga nd sa -i dau zece milioane fa ra a avea o dovada clara . S i aici vei
interveni tu.
Eu? a fa cut Nina, extrem de mirata .
Vreau sa examinezi artefactul s i sa stabiles ti daca este ceea
ce sustine Volgan.
Adica sa merg n Iran? a spus ea s i s-a chinuit sa -s i nghita
nodul din ga t. Iranul este parte din Axa Ra ului, care ura s te
America, nu?
Chase a pufnit n ra s.
O sa fiu ala turi de tine, sa te apa r. Dar voi fi nsotit s i de
ca tiva amici. Nu este cazul sa te ngrijorezi.
Ai mai fost n Iran?
Fata lui Chase a ra mas neutra .
Nu oficial
Domnul Chase s i asociatii lui vor avea grija de siguranta ta, a
zis Frost. Iar Kari te va nsoti acolo ca reprezentanta a mea.
Dar ce te face sa crezi ca voi fi n stare sa decid daca acel
obiect este autentic sau nu? a ntrebat Nina, fa ca nd un semn ca tre
holograma care abia se mai za rea.
Es ti experta n limbi antice, nu? a intervenit Kari.
N-as pretinde ca sunt expert, a protestat ea. Cum sa spun,
am studiat domeniul, deosebesc o inscriptie feniciana de una
numidiana , dar nu ma consider o specialista .
Din ca te am auzit, es ti chiar mai buna de-ata t. Poate mai
buna deca t mama ta.
Surprinsa , Nina s-a uitat fix la Frost.
T i-am cunoscut pa rintii de fapt, am s i finantat expeditia
75
din Tibet, n cursul ca reia ei au
A fa cut o pauza s i a evitat sa o priveasca direct.
Mare tragedie. O pierdere enorma .
Nu mi-au zis ca tu ai finantat-o.
Eu le-am cerut asta. Acum s tii de ce este n stare Qobras s i
ntelegi de ce acord o asemenea importanta ma surilor de
securitate. Qobras ar face orice sa mpiedice oamenii sa
descopere Atlantida s i are la dispozitie resurse considerabile, dar
s i prieteni puternici n ntreaga lume.
Ca de pilda ?
Probabil ca ar fi preferabil sa nu s tii. Dar, n ceea ce prives te
artefactul, daca Yuri Volgan are dreptate, atunci te vei la muri daca
obiectul este autentic doar citind textul. Imagineaza -ti doar, a
continuat Frost, n glasul ca ruia a apa rut o unda oarecum
teatrala , vei tine n ma na un obiect care provine cu siguranta din
Atlantida!
Daca este autentic.
Iar tu es ti cea mai calificata persoana din lume sa stabiles ti
asta.
Nina a analizat vorbele lui. Nu o prea nca nta ideea de a merge
ntr-o tara care era ca t se poate de ostila fata de persoane din
Occident s i ndeosebi din America, nsa participase s i cu alte
ocazii la expeditii n tari s i mai putin prietenoase, iar ca s tigul
posibil n cazul de fata depa s ea cu mult valoarea orica rui alt lucru
descoperit de ea vreodata .
Pe de alta parte, as a cum spusese Frost, nu va merge singura .
Iar daca nu ar fi acceptat sa plece acolo, ce altceva sa faca ? Sa
revina la New York, unde tocmai i se refuzase o finantare s i
unde va trebui sa se uite mereu peste uma r, pentru a se feri de
oamenii lui Qobras, care ar fi urma rit-o?
De acord, a zis ea pe un ton hota ra t. M-ai fermecat. As adar,
ca nd pornim?
76
Frost a za mbit.
In momentul ca nd vei fi prega tita .
Imi place cum ga ndes ti, a rostit, ntorca ndu-i za mbetul.
Faptul ca Atlantida ne as teapta de unsprezece mii de ani nu
nseamna ca noi trebuie sa mai za bovim.
Atunci, a spus Kari, sa trecem la treaba .

77
4

Iran

Destul de enervata , Nina s i-a frecat bratul.


Inca ma doare.
Doar nu vrei sa te alegi cu vreo boala orientala ciudata , nu?
a ntrebat-o Chase pe un ton amuzat. Mai bine sa doara acum
deca t mai ta rziu.
S tiu zicala. Doar ca ma deranjeaza .
Vaccinarea constituia partea nepla cuta a ta rgului, fiind
realizata n mediul antiseptic al laboratorului de cerceta ri
biologice. Cu toate ca ntepa tura se dovedise mai putin dureroasa
deca t altele de care avusese parte n trecut, acum pa rea sa dureze
o ves nicie pa na ca nd sa se opreasca sa ngerarea.
Asta nu a fost nimic! Iisuse, sa fi va zut unele dintre injectiile
pe care le-am ndurat ca t am fost n SAS. Cu ace uite att de mari,
a fa cut s i a desfa cut ma inile, la sa nd ntre ele un spatiu de peste
doua zeci s i cinci de centimetri. S i nu cred c-ai vrea sa s tii unde ne
ntepau.
Cu siguranta nu.
Avionul Gulfstream tocmai survolase Marea Neagra s i Turcia,
ndrepta ndu-se ca tre Iran. Nu alesese o ruta directa din Norvegia
spre Iran, ci fa cuse un ocol prin Praga, pentru a lua nca un
pasager. La bord, n afara de Nina, Chase s i Kari, care sta tea
oarecum izolata n partea din spate a cabinei pasagerilor, lucra nd
pe laptop, se mai ga sea un ba rbat, pe care Chase l prezentase ca
fiind Hugo Castille.
Din modul n care se tachinau cei doi, era limpede ca erau vechi
amici.
78
Da, eu s i Edward ne cunoas tem de multa vreme, a confirmat
ba rbatul cu fata lunga , foarte vorba ret frantuz, din ca te s i-a dat
Nina seama dupa accent, dupa ce i-a pus ca teva ntreba ri. Am
actionat mpreuna n multe operatiuni speciale ale NATO. Foarte
secrete, sa s tii, a ada ugat el, duca nd de ca teva ori degetul ara ta tor
la nas.
Sa nteleg ca ai fa cut parte din armata franceza ?
Castille s-a ndreptat de spate n fotoliu s i, cu un aer extrem de
ofensat, ava nd o ma na stra nsa pumn n dreptul pieptului, a zis:
Eu, francez? Va rog frumos! Eu sunt belgian, madame!
Imi pare ra u! Nu mi-am dat seama, s-a gra bit Nina sa se
scuze, dupa care a observat ca Chase ra dea.
Fata lui Castille s-a relaxat ntr-un za mbet.
Ia stai putin, ma iei peste picior?
Doar ncearca , a precizat Chase. Hugo joaca sceneta asta cu
Io, frantuz? Cum de-ndra znes ti? de ani de zile. Intr-adeva r, s-a
na scut n Belgia s i e singurul lui farmec.
Englez filistin ce es ti, a pufnit Castille.
A scos apoi un ma r ros u s i lucios dintr-un buzunar al hainei s i
l-a examinat atent nainte de a mus ca din el.
As adar, la ce ma pot as tepta n Iran, domnule Chase? a
ntrebat Nina.
Spune-mi Eddie, a zis el, dar pe fata lui a apa rut o expresie
serioasa . Din fericire, nu va trebui sa ai prea mult de a face cu
localnicii. Pare o treaba foarte clara : ajungem n tara , l nta lnim
pe Hajjar, stabilim daca obiectul este autentic, apoi s eful s i a fa cut
semn din cap spre Kari, care continua sa lucreze la computer,
transfera banii s i pleca m. Asta daca totul e legal.
S i daca nu e?
A ba tut cu palma peste haina de piele, care sta tea pliata pe
bratul scaunului. Dina untru se vedea tocul pistolului.
Atunci vor apa rea necazuri. Dar nu-ti face griji, ne
79
descurca m noi. O sa veghez asupra ta, doctore.
Noi vom fi n alerta pentru a te proteja, l-a corectat Castille,
mesteca nd n continuare din ma r.
Multumesc, a spus Nina, pa stra ndu-s i grijile pentru sine.
Dinspre laptopul lui Kari s-a auzit un sunet ca de clopotel.
Ta na ra s-a uitat cu surprindere la ecran, apoi a ntors ochii
albas tri spre Nina, care se uita la ea, dupa care s i-a ndreptat
atentia la computer. A tastat ceva cu rapiditate, a apa sat tasta
enter, dupa care a nchis laptopul s i s-a mutat pe scaunul liber din
fata Ninei.
Probleme? a ntrebat-o aceasta.
Nu, doar un e-mail de la tata, ceva ce nu as teptam. Insa nu e
nici un motiv de ngrijorare de fapt, e vorba de o veste buna . Dar
nu este importanta acum, as a ca
S-a aplecat spre Nina s i a za mbit, lucru pe care se nta mpla
pentru prima oara de ca nd fa cusera cunos tinta, dezvelindu-s i
dintii albi, impecabili.
Imi dau seama ca s-ar cuveni sa -mi cer scuze, doctor Wilde.
Pentru ce?
Nu am fost o gazda prea atenta . M-am la sat antrenata n tot
felul de lucruri, activitatea mea din cadrul fundatiei, de aceasta
expeditie mi pare ra u daca ti-am pa rut rece s i distanta .
Ei, nu e nevoie sa -ti ceri scuze. Es ti foarte ocupata s i sunt
convinsa ca trebuie sa vezi de mai multe n acelas i timp.
Nu voi mai proceda astfel. De acum nainte mi voi ndrepta
atentia la misiunea aceasta s i la tine. Vreau sa fie o reus ita dar
sa fii s i ferita de pericole.
Iti multumesc, a spus Nina, ntorca ndu-i za mbetul.
Apoi Kari a aruncat o privire spre Chase.
Domnule Chase, a zis ea, tintuindu-l cu o privire
dezaprobatoare, ncerci sa te uiti n decolteul meu?
Nina abia s i-a retinut un hohot de ra s, n vreme ce Castille s i-a
80
ascuns veselia mus ca nd gra bit din ma r. Ba rbatul fusese prins n
flagrant delict, dar nici nu a ncercat sa nege, prefera nd sa se
rezeme de spa tar, ridica nd din spra ncene.
Daca pot s-o fac eu, nseamna ca la fel ar proceda s i iranienii
care te-ar vedea, iar ei au nis te ciuda tenii n privinta femeilor
mbra cate sexy. Nu dorim sa atragem prea mult atentia asupra
noastra . Tocmai ma ga ndeam ca n-ar fi ra u sa va mbra cati
ama ndoua n ceva mai sever nainte de aterizare.
Kari purta un tricou stra mt de culoare alba , sema na nd cu acela
pe care l avusese la Ravnsfjord.
Ai dreptate. Din fericire, am venit prega tita .
Doamna doctor are o tinuta care merge. Ar mai avea nevoie
de un pardesiu lung.
Nina s-a uitat ura t la el.
Vrei sa spui ca ara t demodata , domnule Chase?
Ar fi dorit sa foloseasca alt cuva nt, modesta sau practica ,
pentru a-s i descrie propria tinuta , alca tuita din blugi, tricou s i
ghete rezistente.
Ara ti bine, a rostit Kari s i s-a ridicat. Daca ai nevoie de ceva,
sa -mi ceri.
Apoi a plecat spre compartimentul din spatele avionului.
Castille s i-a terminat ma rul.
Of, Anglia asta, a fa cut el. O tara a celor fermeca tori,
sofisticati, romantici. S i, ntre aces tia s i Edward Chase.
Hai, nceteaza , Hugo.
Castille a azva rlit cotorul de ma r n el, dar Chase l-a prins fa ra
nici un efort, fa ca nd doar o mis care rapida , ca un s arpe care ataca .
Intotdeauna e as a? l-a ntrebat Nina pe Castille.
Cu pa rere de ra u o spun, da.
Iar doamnelor le place, a zis Chase, la sa nd cotorul sa cada n
paharul lui de apa , acum gol.
Da ndu-s i ochii peste cap, Castille a tatait de ca teva ori. Chase
81
s i-a consultat ceasul, apoi s-a ntins pe bancheta lui.
Te faci comod? l-a ntrebat Nina.
Incerc s i eu ca t pot. Peste juma tate de ora vom ateriza. S i te
asigur ca deplasarea cu mas ina nu va fi nici pe departe ata t de
lina ca zborul.

Chase avusese dreptate n privinta drumului, a ga ndit Nina.


Land Roverul care i ducea la nta lnirea cu Failak Hajjar apucase
s i vremuri mai bune, iar s oseaua sigur nu fusese fa ra denivela ri
nici la inaugurare.
Avionul Gulfstream a aterizat la aeroportul care deservea
oras ul iranian Esfahan, din muntii Zagros, n zona vestica a tarii.
Des i nu au nta mpinat probleme la trecerea prin vama , chiar s i
ca nd ea s i-a prezentat pas aportul american, membrii grupului au
fost priviti cu ochi ba nuitori cu toate ca Fundatia Frost oferise
ajutoare considerabile tarii dupa cutremurul devastator din
2003, bucura ndu-se de recunos tinta guvernului. In timp ce au
ies it cu mas ina din Esfahan, a va zut ca toate femeile purtau cel
putin basmale n jurul capului, iar multe dintre ele aveau va luri
pe fete. Des i Iranul nu era la fel de strict ca tarile islamice
nvecinate, precum Arabia Saudita , n ceea ce privea felul n care
erau obligate femeile sa se mbrace, straiele care le ascundeau
formele erau obligatorii, chiar s i pentru turis ti.
Kari fusese preva za toare, astfel ca avea ceva potrivit s i pentru
Nina, un fel de pardesiu de culoare cafeniu-deschis, care i venea
pa na la genunchi. Des i respingea n mod instinctiv orice sistem
care sa -i dicteze ce sa poarte sau nu n public, s-a bucurat ca
ma car nu trebuia sa se ascunda ntr-o burka. Cu toate acestea, nu
s i-a putut reprima o mpunsa tura de gelozie ca nd a va zut straiul
lung pe care Kari l alesese pentru sine. Fa ra ndoiala ca respecta
cu sfintenie legea iraniana , nsa mbra ca mintea cu talie ngusta ,
de culoare alba , i scotea s i mai mult n evidenta silueta.
82
Des i pe aeroport purtase o lega tura pe cap, Kari s i-a scos-o
imediat ce Land Roverul a pornit. Nina a procedat la fel ca nd
vehiculul a ies it din oras .
S oferul mas inii era un ba rbat pe care Chase l-a prezentat ca un
asociat de-al lui ori, dupa cum se exprimase el, un vechi amic.
Cu mai bine de zece ani mai n va rsta deca t Chase sau Castille,
Hafez Marradejan era ndesat, ma sliniu, cu o barba nca runtita ,
care i ata rna cu mai mult de zece centimetri sub ba rbie. Fuma
tigara de la tigara , ceea ce a ngrozit-o pe Nina, cu ata t mai mult
ca nd a aflat ca i as tepta o ca la torie de cel putin o ora .
As adar, a spus Hafez des i Nina vorbea araba destul de
bine, el prefera sa vorbeasca n engleza ai venit din nou la noi,
Eddie.
Da, i-a ra spuns Chase.
Sta tea pe scaunul din dreapta s oferului, iar Nina era fa cuta
sendvis ntre Kari s i Castille, pe bancheta din spate.
Aceeas i munca , alti s efi.
S i a nclinat capul n directia lui Kari.
Aha! V-as zice bun venit n Iran, domnis oara Frost, dar
guvernul actual? Pfui! Nu merita respectul dumneavoastra .
Hafez se uita la Kari n momentul n care i vorbea, lucru care a
fa cut-o pe Nina sa se crispeze de fiecare data ca nd si dezlipea
ochii de la s oseaua aglomerata n mod ngrijora tor.
Ajunsesem sa avem un guvern care ma car a ncercat sa fie
progresist s i dupa aceea, ce s-a nta mplat? La urma toarele alegeri
au pierdut! Democratie, asta vreti? Nu e buna la nimic daca
oamenii sunt dobitoci.
A scos un sunet care era ceva ntre ra s s i o tuse sfa s ietoare.
Cu toate astea, ma bucur ca te reva d, Eddie.
Inteleg ca ai mai fost n Iran, a spus Nina.
Nu, n-am ca lcat niciodata pe aici, s-a gra bit Chase sa -i
ra spunda .
83
Castille a adoptat o expresie nevinovata s i s-a uitat pe geam.
Hafez a ra s din nou sincopat.
Occidentalii a s tia s i secretele lor! S-a nta mplat sa
Nu s-a nta mplat nimic, l-a ntrerupt Chase. Fortele speciale
NATO nu au desfa s urat niciodata operatiuni n Iran. Niciodata .
S-a uitat sever spre Hafez, care a chicotit s i a mai tras un fum
lung din tigara .
Ehei, nseamna ca am ajutat nis te fantome. Fiindca veni
vorba, una dintre cutiile pe care nu le-ai mai luat napoi se afla n
spate, as a cum ai cerut.
Castille a ntins ma na peste spa tarul canapelei s i a ridicat un
recipient murdar din metal, de ma rimea unei cutii de pantofi.
Comoara ngropata ! a spus el ra spicat, deschiza nd-o s i
scotand din ea un pistol automat negru, ca teva nca rca toare pline
s i, spre groaza Ninei, o grenada de ma na . Uite, tine-o.
Nina a scos un tipa t ca nd, nepa sa tor, omul a dat drumul
grenadei n palma ei. Castille a verificat arma cu mis ca ri rapide s i
pricepute, a nca rcat-o, dupa care a strecurat-o n buzunarul
jachetei.
Chase a aruncat o privire spre Nina care, uita ndu-se la grenada ,
ra ma sese cu ochii mari, mpietriti.
Nu ai motiv de spaima , a zis el, lua nd-o din palma ei. Nu
explodeaza deca t daca i scoti cuiul de siguranta. Uite as a.
S i a tras cuiul, iar Nina a tipat.
Asta explodeaza dupa cinci secunde. Dar nu-ti face griji,
procesul de amorsare nu se initiaza deca t daca eliberezi pa rghia
de siguranta.
A va ra t cuiul napoi s i a ridicat degetul mare de pe pa rghia
curbata din metal, care ies ea ntr-o parte a grenadei.
Vezi?
Apoi Castille s i Hafez au ra s pe nfundate.
Dar nu e deloc amuzant! a protestat ea.
84
Domnilor, a intervenit Kari, v-as ruga sa nu o terorizati pe
membra cea mai importanta a expeditiei noastre.
Formularea fusese bla nda , nsa glasul ei a fost ca t se putea de
autoritar.
Scuze, s efa, a fa cut Chase, apoi i-a napoiat grenada lui
Castille, care a pus-o napoi n cutie. Ma ga ndisem ca asta ar fi o
modalitate de a face timpul sa treaca mai repede
Nina s-a stra mbat.
Data viitoare, adu-ti un iPod.

Dupa ce au ca la torit pret de o ora , Nina a regretat ca nu


adusese un iPod cu ea.
La nceput, muntii i s-au pa rut impresionanti, dar dupa un timp
piscurile ntunecate au nceput sa semene unul cu altul.
Autostrada plina de denivela ri le oferise o deplasare la fel de lina
ca o plimbare cu covorul zbura tor n comparatie cu drumul
sinuos, presa rat de gropi, pe care se aflau acum, devenind n
unele portiuni doar un fa gas pra fuit care s erpuia pe un versant
primejdios de abrupt. O locomotiva masiva , cu motoare diesel, de
pe calea ferata aflata putin mai jos de drumul urmat de ei, scuipa
un fum negru s i tra gea dupa ea un lant lung de vagoane-cisterna
foarte murdare. Urma nd cu privirea s inele gemene de otel de-a
lungul va ii, Nina a va zut n fata ca teva linii secundare, la aproape
un kilometru s i juma tate, pe una dintre ele observa nd chiar un
tren stationa nd.
Hafez, ca t mai avem de mers? a ntrebat Chase.
Nu prea mult, a ra spuns acesta, fa ca nd un semn cu ma na
spre vale. Dincolo de triaj.
Slava Cerului, a spus Nina s i a oftat.
Bancheta cu s ezutul subtire s i hurduca ieli permanente ale
ba tra nului Land Rover ncepusera sa i provoace dureri.
De ce a tinut individul acela sa ne nta lneasca ata t de
85
departe? Nu ne puteam vedea n hotelul Hilton din Teheran?
S i eu as fi vrut, a zis Chase. Dar nu, omul e foarte precaut.
Ceea ce nseamna ca s i noi ar trebui sa fim la fel.
Te as tepti la necazuri? a ntrebat Kari.
Suntem prega titi sa da m zece milioane de dolari pentru a
cumpa ra, ntr-o zona izolata a Iranului, un artefact antic, furat de
la un maniac de un individ foarte ciudat. Tu nu ai ga ndi la fel?
Kari a ridicat din spra ncene.
Ai dreptate, trebuie sa recunosc.
Dupa ce s-au mai hurducat pe drum vreme de zece minute,
Hafez a oprit Land Roverul n dreptul unei ferme abandonate.
Triajul dispa ruse n urma lor, dupa un cot al va ii, asemenea
s inelor de tren ntr-un tunel. Deasupra unei pante abrupte s i
pra fuite se vedeau nis te arbori piperniciti, n vreme ce, n partea
cealalta a cla dirii, panta cobora brusc spre valea de dedesubt. Ca t
puteau cuprinde cu privirea, n jur nu se mai za rea vreo urma de
as ezare umana .
Hugo, verifica spatele casei, a zis Chase, redevenit un
profesionist alert. Hafez, ra ma i cu doctor Wilde s i cu doamna
Frost. La primul semn ca lucrurile iau o ntorsa tura ura ta , le scoti
de aici.
Unde va duceti? s-a interesat Kari.
Sa verifica m daca ferma e pa ra sita .
A cobora t din mas ina s i a scos o lanterna foarte puternica din
buzunar.
Daca nu ies n doua minute, nseamn ca suntem n pericol, i
s-a adresat el lui Hafez.
Iranianul a dat aprobator din cap, iar cei doi ba rbati au pornit
n fuga spre cla dire.
Chase a apa rut din nou dupa mai putin de doua minute, iar
Castille a ncheiat turul de cla dire cura nd dupa aceea.
Nici un pericol, a spus Chase, revenind la Land Rover.
86
Cla direa are doar doua nca peri s i nu exista locuri n care sa se
poata ascunde cineva.
Nici n spate nu putea fi cineva, a ada ugat Castille.
Nici nu am crezut, dar am vrut sa ma asigur. Clar, a continuat
Chase, drumul a sta e singurul care asigura accesul aici. Daca vine
cineva, afla m imediat.
Nu cred ca va veni pe drum, a zis Castille, iar pe fata lui a
apa rut o expresie de dezgust.
De ce?
Cum, nu auzi?
Chase s i-a nclinat capul ntr-o parte, apoi a za mbit.
A, da, a fa cut el, ba ta ndu-l peste uma r pe belgian. E
zgomotul pe care l auzi n cos marurile tale. Mama , uite ca vine sa
te prinda .
Daca -mi permiti sa ma exprim elegant mai du-te la
plimbare.
Nina s-a tras spre portiera deschisa ca sa asculte.
Ce se nta mpla ?
Acum auzea s i ea zgomotul care ca pa ta ecou din cauza
muntilor nconjura tori.
Hugo a tra it ca ndva o experienta nefericita cu un elicopter, a
explicat Chase. As a se face ca acum sufera o fobie fata de orice
asemenea mas ina rie. As zice ca sufera de elicofobie! De fiecare
data ca nd vede imul, se ga ndes te ca se va nta mpla ceva ra u s i ca
va muri.
Mas ina riile astea zboara cu ajutorul acelor lamele care se
rotesc cu o viteza nebuneasca ! a protestat Castille. Cum sa nu fie
primejdioase?
Bine, atunci ghemuies te-te aici n spate, iar eu o sa ma duc
sa -l nta mpin, i-a replicat clipind s mecheres te, dupa care a
ada ugat cu glas mai moale s i mai serios: Sa fii foarte atent.
Castille a dat din cap n semn ca a nteles.
87
Elicopterul a trecut pe deasupra colinei pe care se na lta casa.
Aspectul lui i era cunoscut Ninei din sutele de filme s i s tiri TV, ba
chiar s i din ca teva curse pe care le fa cuse chiar ea ca pasager: un
aparat Bell Jet Ranger, folosit de civili n toata lumea. Aparatul a
dat cu rapiditate ocol fermei, dupa care a ra mas n zbor la loc fix
s i a aterizat la aproximativ treizeci de metri de Land Rover.
Chase a as teptat ca rotoarele sa se opreasca , dupa care s-a
apropiat de aparat. Hajjar venise nsotit. In afara pilotului, n Jet
Ranger mai erau trei ba rbati. Chase s i-a ncordat umerii, simtind
greutatea pistolului Wildey Winchester Magnum, calibrul 11,48
mm, pe care l avea prins n hamul de sub jacheta , gata de a fi
folosit n orice clipa . Asta pentru orice eventualitate.
Us ile din partea din spate a elicopterului s-au deschis, iar doi
ba rbati ba rbos i, n costume negre s i cu ochelari de soare, au sa rit
la sol s i au verificat din ochi zona, dupa care s-au uitat spre Chase
prin ochelarii ale ca ror lentile rotunde pa reau nis te ga uri negre.
El i-a privit fa ra sa se simta intimidat. Din tinuta lor s i-a dat
seama ca erau fos ti militari dar nu chiar soldati de ra nd, ci
oameni din fortele speciale. In nici un caz nu erau egalii celor care
luptasera n fortele SAS. Prin urmare, se putea descurca.
Unul dintre ba rbati s-a aplecat spre elicopter s i a vorbit n farsi
cu cineva dina untru. Us a s-a deschis s i n cadrul ei a apa rut Failak
Hajjar, care a cobora t.
Spre deosebire de ga rzile lui de corp, era mbra cat cu roba
traditionala la arabi. Aidoma lor, avea ochelari de soare doar ca
ai lui erau mult mai scumpi.
Din elicopter a mai cobora t un ba rbat. Era alb, cu pa rul scurt s i
ra zvra tit, ava nd barba nerasa de ca teva zile s i un aer foarte
precaut, care sa rea n ochi. Chase a ba nuit ca era Yuri Volgan.
Tu es ti Chase? a strigat Hajjar.
Da.
Unde e domnis oara Frost?
88
Unde e artefactul?
Hajjar l-a privit nemultumit, apoi a revenit la Jet Ranger s i a
luat o geanta diplomat de dimensiuni mici, din piele neagra . Cu
un gest din cap, Chase s-a retras, ndrepta ndu-se ca tre Land
Rover.
In casa , a spus iranianul, fa ca nd semn cu capul spre geanta .
Sa nu mai sta m n va nt, bine?
Care va nt? a morma it Chase.
Acum, dupa ce rotoarele se oprisera , se simtea ma nga iat doar
de o briza care ba tea intermitent. A verificat nca o data zona,
ca uta nd semne ale prezentei altor persoane, dar nu a observat
nimic suspect.
A ajuns la Land Rover.
Ei, bine? a ntrebat Kari.
Pare n regula , dar
A privit din nou n jur, verifica nd peisajul. Nu a va zut nimic
nelinis titor des i asta nu nsemna ca nu exista posibilitatea ca
altcineva sa fie ascuns pe undeva.
Sa fii precauta , bine?
Nu ai ncredere n el? a ntrebat Nina.
Dumnezeule, nu. Numai ca nu s tiu n ce msur nu merita sa
ma ncred n el. In fine, Hafez, tu as tepti aici. Daca apar necazuri,
claxonezi.
Am nteles.
Hafez a va ra t ma na sub bord s i a scos un revolver pe care s i l-a
as ezat n poala .
Chase i-a deschis portiera Ninei, iar Castille a fa cut la fel pentru
Kari.
Nu te supa ra, dar ma sperie prezenta ata tor arme, i-a spus
Nina lui Chase.
Cum asta? Credeam ca voi, arheologii, sunteti nis te
aventurieri care mpus ca oameni, ca Indiana Jones.
89
Ea l-a privit printre gene.
Nu tocmai. Singura mea arma e camera de filmat.
S i sper ca lucrurile sa ra ma na as a, a zis Kari, dupa care a
pornit spre cla direa fermei cu poalele mbra ca mintei flutura nd n
briza .
Hajjar s i nsotitorii lui s-au oprit n fata us ii casei, incapabili sa -
s i desprinda privirile de la ea.
Dupa dumneavoastra , li s-a adresat, fa ca nd semn cu micuta
geanta subtire din otel.
Interiorul fermei era cufundat n semintuneric, pentru ca
singura lumina era cea care pa trundea pe o mica fereastra . Cu
toate ca majoritatea pieselor de mobilier fusesera luate ca nd
proprietarii abandonasera casa, n centrul camerei ra ma sese
totus i o masa lunga , ava nd ta blia din lemn geluit de ma ntuiala .
Castille a scos din haina un baston chemoluminiscent s i l-a
ndoit putin pentru a sparge partea de sticla dina untru, iar
substantele chimice s-au amestecat, scotand o lumina intensa de
culoare oranj, amintind de stra lucirea unui ca min. Acea reactie
puternica se putea ntretine cel mult un sfert de ceas, as a s tia
Nina, de aceea era de as teptat ca ntreaga tranzactie sa se ncheie
relativ repede. Asta i-a dat un sentiment nepla cut. Insemna ca va
trebui sa certifice autenticitatea artefactului n graba iar daca se
ns ela cumva, familia Frost va fi pa gubita cu zece milioane de
dolari. Ar fi preferat sa nu lucreze n conditii de presiune.
Prin urmare, nu avea voie sa se ns ele.
Hajjar s i ga rzile lui de corp s-au as ezat la un capa t al mesei,
Chase, Kari s i Castille, la cela lalt. Nina s-a trezit fata n fata cu
Volgan. Rusul pa rea ngrijorat, pentru ca si fra ma nta agitat
degetele.
Sunteti prega titi pentru efectuarea transferului bancar? a
ntrebat Hajjar.
Dupa ce vedem obiectul, i-a zis Kari cu ra ceala . S i dupa ce
90
doctor Wilde confirma autenticitatea lui.
Wilde? a fa cut Volgan, cutremura ndu-se.
Nina a observat ca , brusc, omul a evitat sa o mai priveasca
direct.
Ruda cu Henry s i Laura Wilde?
Da, au fost pa rintii mei. De ce?
Volgan nu i-a ra spuns, iar Hajjar a intervenit n discutie,
mpiedica nd-o sa mai puna vreo ntrebare, as a cum intentiona ea.
Obiectul este autentic. Poftim.
Iranianul a pus geanta diplomat pe masa s i a formai cifrul de
deschidere. Nina a ra mas surprinsa va za nd ca omului i lipsea
ma na dreapta , ava nd n locul ei un ca rlig de otel. A simtit ca nu-s i
poate dezlipi ochii de la ea.
Crezi cumva ca sunt hot? a ntrebat el cu glas glacial.
A, nu, doar
Ba rbatul a cla tinat din cap.
Occidentalii a s tia, ntotdeauna cu clis eele s i pa rerile lor
preconcepute, a spus el s i a desfa cut nchiza torile. Mi-am pierdut
ma na ntr-un accident de motocicleta . Nu sunt hot .
Mai bine zis, nu un hot ma runt, a remarcat Chase pe un ton
amuzat. Cel putin as a am auzit eu.
Hajjar a ta cut o clipa s i l-a fulgerat cu privirea.
Domnule Chase, tii sa ma jignes ti?
Nu. T i-ai da seama daca te-as insulta.
Putem vedea obiectul, va rog? a intervenit Kari.
Hajjar s-a uitat nca o data ura t la Chase, dupa care a eliberat
ncuietorile s i a deschis geanta.
Ina untru, as ezat pe un strat protector de polistiren, se vedea
artefactul.
Sigur era din oricalc, a ga ndit Nina. Nimic altceva nu ar fi radiat
acea lumina ros iatica inimitabila .
Fusese lustruit atent s i ra bda tor. Pe el nu se vedea nici un
91
semn, nici o amprenta sau urma de murda rie. Singurul defect era
micuta ciobitura existenta ntr-o latura , de unde Volgan decupase
o mostra de metal. Fa ra nici o ndoiala ca era acelas i artefact l
va zuse n holograma .
Iar acum vedea obiectul n totalitate. Pe fata acestuia, exact
deasupra ies iturii de sub partea de jos, se observa o scobitura
fa cuta la un anumit unghi. S i dedesubtul acesteia existau semne
Pot sa -l examinez mai de aproape? l-a ntrebat ea pe Hajjar,
aproape ntr-o s oapta tema toare.
Desigur.
Nina s i-a tras pe ma ini o pereche de ma nus i chirurgicale s i a
ridicat cu grija artefactul din geanta . Era mai greu deca t la sa
impresia, ceea ce confirma continutul mare de aur. Pe capa tul
curbat al obiectului era gravat un cap de sa geata , dar s i o linie
s erpuita , ava nd o serie de semne minuscule de o parte s i de alta,
merga nd de la un capa t la cela lalt, nsa atentia i-a fost atrasa n
mod deosebit de literele ns irate paralel cu linia. A ntors bara
pentru a prinde lumina ce venea dinspre fereastra .
Ce sunt acelea? a ntrebat-o Kari.
Caractere Glozel, ori ceva foarte asema na tor. Majoritatea.
Nina a ara tat cu va rful unui deget nma nus at ca tre anumite
simboluri.
Insa acestea reprezinta altceva. E vorba de un alt alfabet.
Al ca rei limbi?
Mi se par cunoscute, dar nu reus esc sa le identific.
Reprezinta o versiune, nu un alfabet obis nuit. Probabil o varianta
regionala , ori ceva provenit dintr-o epoca istorica diferita . Va
trebui sa apelez la bibliografie.
Vei avea tot ce-ti va trebui. Insa ma intereseaza daca
obiectul este autentic.
Nina a ntors artefactul. Partea cealalta era la fel cum o va zuse
n holograma , nodul metalic ies ind n afara din capa tul superior.
92
In rest, era lipsit de orice semn.
S i-a apa sat degetele de capa tul curbat s i l-a ntors din nou.
i a avut o senzaie cunoscut, venind din memorie.
Forma i amintea de ceva, curbura metalului fiindu-i familiara
n mod instinctiv
Doctor Wilde, a zis Kari, atinga nd-o pe brat , ceea ce a fa cut-o
pe Nina sa tresara s i sa -s i dea seama ca privise artefactul vreme
de ca teva secunde, cufundata n ga nduri. E autentic?
A, cu siguranta pare autentic. Dar ar trebui sa se efectueze o
analiza metalurgica pentru a avea confirmarea.
Imi pare ra u, dar nu am adus cu mine creuzetul s i
spectrograful, a ra spuns Kari, cu un za mbet discret. Acum
conteaza doar opinia ta.
Am nteles
Nina a respirat ada nc, simtindu-s i ga tlejul uscat. Zece milioane
de dolari erau o mulime de bani, mai mult deca t ar ca s tiga ea n
ca teva vieti, de aceea a rostit:
Daca ni se ofera un fals, a costat foarte mult pentru a fi
realizat. S i a fost executat extrem de bine nu exista multi
oameni pe lume care sa scrie n Glozel.
Poti citi ce scrie? a ntrebat-o Chase.
In parte, a spus ea s i a atins cu degetul ca teva cuvinte: din
nord, gura , fluviu. As zice ca linia asta a ara tat marcajul ce
mergea de-a lungul obiectului este o harta , ori un fel de
ndrumar. Ofera indicatii.
Kari i-a za mbit o clipa , dupa care a redevenit serioasa .
Asta mi este de ajuns. Domnule Hajjar, sunt de acord sa
cumpa r.
Minunat, a fa cut iranianul, za mbind s i el, dar ava nd pe fata o
expresie de rapacitate. S i transferul banilor?
Kari i-a fa cut Ninei semn sa puna artefactul la loc n locas ul lui
din polistiren, apoi sa nchida geanta. Nina s-a simtit dezama gita
93
ca nd metalul sclipitor a dispa rut din fata ei. Chase a tras geanta
nspre el, iar Kari a deschis propria ei geanta .
Nina se as tepta sa fie plina cu bancnote, nsa n locul acestora a
va zut un dispozitiv electronic de ma rimea s i forma unui PDA,
ava nd conectat de el un mic aparat telefonic. Kari a ridicat
receptorul s i a desfa cut o antena groasa , dupa care a apa sat un
buton s i a dus receptorul la ureche.
Transfer, a rostit ea, dupa ce i s-a ra spuns, apoi, dupa ca teva
secunde, a continuat: Transfer, cont numa r 7571-1329 n contul
numa r 6502-6809. Stabilit anterior, cod de autorizare doi-zero-
unu-T-F. Zece milioane de dolari.
A fa cut o pauza s i a ascultat concentrata , pentru ca i-au fost
repetate cuvintele.
Da, confirm.
Apoi a apa sat buricul degetului de ecranul dispozitivului din
geanta s i a fa cut un semn din cap ca tre Hajjar.
Va trebui sa ma folosesc de degetul mare de la ma na sta nga ,
a spus el ra njind, flutura ndu-s i ma na cu ca rlig spre Nina.
Kari a as teptat confirmarea autenticita tii amprentei lui, dupa
care a dat iara s i din cap ca tre el. Iranianul a pa rut extrem de
satisfa cut de sine, apoi s-a ntors ca tre Volgan.
Poftim. Fondul ta u de pensie va fi mai bogat cu s apte
milioane de dolari.
Ii iei treizeci la suta la tranzactia asta? l-a ntrebat Chase. La
naiba! Parca ziceai ca nu es ti hot .
Hajjar s-a stra mbat, dar nu i-a ra spuns, n schimb s-a ntors
ca tre Kari.
Ar mai fi un lucru de fa cut, doamna Frost
S tiu, a spus ea, putin iritata , dupa care s i-a ndreptat atentia
spre telefon. Verificarea finala de securitate, a rostit, dupa care a
aruncat o privire plina de subnteles ca tre Nina, continua nd: In
templu, oamenii au as ezat statui de aur; iar zeul nsus i sta tea
94
ntr-un car de lupta , ma na nd s ase cai naripati s i ava nd o
asemenea ma retie, nca t atingea acoperis ul cla dirii cu capul.
Nina a recunoscut imediat pasajul din Critias, dar nu avea idee
de ce fusese rostit. O fi fost un fel de parola dar amprenta s i
celelalte coduri nu erau suficiente pentru a-i confirma
identitatea? Indiferent de motiv, procedura a reus it.
Multumesc, a zis Kari, dupa care a stra ns antena telescopica ,
surprinza nd privirea mirata a Ninei. E un sistem de analiza a
amprentei vocale s i a stresului. Daca vocea mea ar fi indicat ca
vorbesc n conditii de stres, ca sunt silita , transferul bancar ar fi
fost anulat.
Insa totul a fost n ordine, a subliniat Hajjar. Multumesc,
doamna Frost.
O fractiune de secunda , ochii lui s-au ndreptat spre tavan.
Afacerea s-a ncheiat cu succes, a ada ugat el s i a dat sa se
ridice pentru a pleca.
Chase a fa cut o mis care fulgera toare s i a ndreptat pistolul spre
capul lui.
Nu mis ca!
Hajjar a nghetat, la fel ga rzile lui de corp, lucru de care a
profitat s i Castille, care s i-a scos pistolul, ndrepta ndu-l spre ei.
Ce nseamna asta? a ntrebat iranianul cu glas s uierat.
Domnule Chase, ce se nta mpla ? a ntrebat Kari pe un ton
care-i tra da ngrijorarea.
Unde e microfonul? Ai folosit o expresie-semnal, ceea ce
nseamna ca am fost ascultati.
N-am fo
Spune unde e microfonul, altfel te ucid, a zis Chase s i a tras
cocos ul armei, care a scos un clic metalic, convinga tor.
Respira nd cu greutate printre dintii ncles tati, Hajjar a ridicat
ochii.
Pe grinda aceea.
95
Chase i-a fa cut semn lui Castille, care a sa rit pe ta blia mesei s i
apoi s i-a plimbat palma de-a lungul grinzii de acoperis . Ca teva
secunde mai ta rziu, n ma na lui a apa rut o cutiuta neagra . A sa rit
de pe masa .
Un emitator.
Nedumerita , Nina s i-a mutat privirea de la unul la cela lalt.
Ce se nta mpla ?
O nscenare. Voia sa as tepte pa na ca nd se efectueaza
transferul, iar dupa aceea sa pa streze obiectul pentru sine. Asta
dovedes te ma car ca e autentic.
S-a uitat din nou spre Hajjar, tina nd arma ndreptata spre fata
lui.
Ca ti oameni ai afara ?
Singurul om pe care-l am e pilotul, s-a ra stit iranianul la el.
Pe pieptul lui Chase a apa rut punctul ros u al unei raze laser,
urmat de un altul. Fasciculele veneau pe fereastra . Dinspre
exterior s-au auzit zgomote fa cute de oameni n alergare.
Ra njetul tema tor al lui Hajjar s-a transformat ntr-unul de
dispret .
Dar bunul meu prieten, ca pitanul Mahjad din armata
iraniana a venit cu vreo doua zeci soldati.
In momentul ca nd us a s-a deschis, Nina a sa rit napoi de
spaima . Patru ba rbati n uniforme au na va lit n camera ,
amenintandu-i cu pus tile.
Fir-ar a naibii de treaba , a fa cut Chase.

96
5

Dupa ce i-au fa cut prizonieri pe membrii grupului s i le-au


confiscat bunurile, i-au scos din cla dire sub amenintarea pus tilor,
versiuni ale armelor germane Heckler s i Koch G3. Cu un za mbet
extrem de satisfa cut pe fata lui umflata , Hajjar i-a urmat duca nd
n ma na geanta n care se ga sea artefactul.
Chase l-a va zut pe Hafez sta nd n genunchi, cu ma inile la ceafa ,
n apropierea Land Roverului cu toate portierele deschise. Era
pa zit de doi soldati. Altii nconjurasera cla direa. S i-a dat imediat
seama ce se petrecuse: soldatii sta tusera ascuns i dincolo de
coama dealului cu pante abrupte care domina ferma, apoi
cobora sera folosind corzi de alpinism.
A observat ca doi aveau pus ti ruses ti de lunetis ti, marca
Dragunov, echipate cu dispozitive de ochire cu laser. As a se
explica de ce Hafez nu reus ise sa i avertizeze de iminenta
atacului. Fiind tintuit de raza laser, subtire ca acul, s tiind ca un
glont de mare viteza l putea lovi n orice clipa n punctul marcat
cu ros u, ra ma sese ta cut s i nemis cat.
Imi pare ra u, Eddie, a zis Hafez. Erau prea multi.
Unul dintre soldatii care l pa zeau l-a izbit cu piciorul.
Cred ca am dat-o ra u n bara de data asta, i-a ra spuns Chase.
Nu-s i nchipuise ca exista posibilitatea ca Hajjar sa aiba
sprijinitori din ra ndurile armatei. Gradul de coruptie al
negustorului de antichita ti era mai mare deca t si nchipuise.
In depa rtare a za rit un camion cafeniu care se hurduca n susul
drumului neamenajat. Probabil ca fusese parcat n vreun
ascunzis , iar acum, dupa ncheierea misiunii, venea sa recupereze
soldatii.
97
Hajjar s-a apropiat de un ofiter s i, ca sa -i stra nga ma na, a aga tat
geanta diplomat de ca rligul bratului.
Ca pitane Mahjad, da -mi voie sa ti-i prezint pe partenerii mei
de afaceri!
Ofiterul, un ba rbat des irat, cu barba , a ra njit spre grupul de
prizonieri.
Cu mare pla cere. Spune, Failak, ce vrei sa faci cu ei?
Ii voi lua cu mine pe blonda s i pe rus.
Mahjad a ma surat-o pe Kari, care i-a aruncat o privire glaciala .
Nu nteleg ce-ai cu el, dar sigur s tiu de ce vrei sa o iei pe
femeie.
Nu te ga ndi la cine s tie ce. Cu toate ca
Hajjar a pa rut sa cada pe ga nduri, apoi a ra s.
In ce-i prives te pe ceilalti, nu ma intereseaza . Numai sa nu
vina dupa mine.
Nici o problema . Ministerul Culturii i pedepses te aspru pe
stra inii care ncearca sa ne fure comorile. Daca apuca sa fie
judecati, sigur vor fi condamnati la doua zeci de ani de nchisoare.
Las asta n seama ta, a zis Hajjar, apoi a pocnit din degete
spre ga rzile lui de corp. Puneti-le ca tus e, a spus el, fa ca nd semn
ca tre Kari s i Volgan.
Unde o duci? a strigat Chase.
Unul dintre soldati l-a izbit cu patul pus tii n spate, fa ca ndu-l
sa -s i piarda echilibrul.
La mine acasa . Nu te ngrijora, fata n-o sa pa teasca nimic.
Ata ta vreme ca t tata l ei va fi dispus sa coopereze.
Ai de ga nd sa ceri bani de rscumprare? a ntrebat
revoltata Kari.
Unul dintre oamenii lui Hajjar i-a ntors ma inile la spate s i i-a
prins ca tus e la ncheieturi.
Mi se pare normal sa mai capa t zece milioane de dolari, nu
crezi? i-a ra spuns iranianul lui Chase, ignora nd-o pe Kari. Daca as
98
avea o fiica ata t de frumoasa , as socoti ca o asemenea suma e un
chilipir.
Apoi a cobora t glasul, care i-a devenit amenintator:
Ca sa se asigure ca rmne la fel de frumoasa .
Daca -i faci vreun ra u, o sa te omor, a ma ra it Chase spre el.
De alta amenintare, mai convinga toare, nu es ti n stare? l-a
sfidat cela lalt.
Mai ta rziu tu o sa ma implori.
Bine, bine, fa cu Hajjar, ridica nd din umeri. O sa ma
ngrijorez peste doua zeci de ani.
Domnule Chase, a spus Kari, n momentul n care ga rzile de
corp i-au tras pe ea s i pe Volgan, pentru a-i ndepa rta, nu uita
pentru ce ai fost angajat. Sa o protejezi pe doctor Wilde. Asta este
sarcina ta prioritara .
Bine, dar
Ai nteles?
Parca mpotriva vointei lui, Chase a dat din cap.
Da.
Bine.
Apoi ea s i-a ndreptat atentia spre elicopter s i spre Hajjar.
Aparatul are doar cinci locuri, iar noi suntem s ase. Ori ai de
ga nd sa te aga ti cu ca rligul de ta lpiga aparatului?
Ai putea ca la tori pe genunchii lui Yuri, a spus Hajjar, cu un
ra njet libidinos. Merita s i el o ultima pla cere asta pa na l predau
lui Qobras.
Volgan a albit la fata.
Cum? Nu! Nu, Failak, doar am avut o ntelegere!
Iar eu sunt convins ca voi ncheia una s i mai buna cu el. De
ce sa ma multumesc cu trei milioane, ca nd le pot pa stra pe toate
zece i-l fac pe Qobras sa -mi pla teasca s i mai mult ca sa puna
ma na pe tine s i pe artefact?
Nu! a strigat Volgan cu glas pitiga iat.
99
Cu toate ca era nca tus at cu ma inile la spate, s-a azva rlit asupra
ga rzii de corp care l tinea, dezechilibra nd-o.
Cealalta garda de corp s-a rotit brusc, da nd drumul bratului lui
Kari ca nd rusul l-a lovit cu piciorul n stomac, fa ca ndu-l sa se
ndoaie de mijloc. Volgan a sa rit peste el n timp ce acesta ca zut s i
a fugit cla tina ndu-se ca tre ferma . Soldatii au reus it sa -s i revina
dupa momentele de surpriza s i au prega tit armele.
Nu trageti! a strigat Hajjar.
Mahjad a pa rut deconcertat, dupa care a repetat rapid cererea
cu glas autoritar.
Trebuind sa aleaga ntre a-s i urma instinctele ca pa tate prin
instruire s i ordinul comandantului lor, soldatii au ra mas o clipa
nemis cati.
Iar Chase a profitat de aceasta clipa .
A prins teava pus tii celui mai apropiat dintre soldati s i, lua ndu-
l prin surprindere, i-a smuls-o, apoi s i-a ra sucit ncheietura
pentru a ntoarce arma, iar cu cealalta ma na a apa sat pe tra gaci.
A simtit n palma dogoarea glontului ce trecea prin teava .
Soldatul a fost mpins n spate, glontul a trecut drept prin el,
mpra s tiind sa nge s i fragmente de pla ma ni pe caroseria Land
Roverului.
Pa na ca nd au reactionat ceilalti, Chase a ntors arma spre ei s i,
fixa nd clapeta de selectare pe foc automat, a dezla ntuit rafale
spre soldatii narmati cu pus ti Dragunov. Aces tia s-au pra bus it.
Daca ar fi tras n el, ceilalti ar fi riscat sa -s i doboare comandantul,
iar acest lucru i-a fa cut sa ezite ca teva momente.
Nina! a strigat Chase.
Total neprega tita pentru acea actiune uciga toare, desfa s urata
cu ata ta repeziciune, ea s-a uitat nedumerita la el. A ntins ma na
ca sa o prinda de brat , nsa unul dintre soldati a reactionat mai
rapid deca t ceilalti camarazi ai lui s i a tra ntit-o la pa ma nt. Chase
nu putea trage n soldat fa ra sa -i primejduiasca viata. A schimbat
100
imediat tactica.
Hugo! a ra cnit el, ara ta nd cu capul spre Land Rover.
Castille i urma deja exemplul, lupta ndu-se cu un soldat pentru
a-i smulge pus ca. Un alt militar l-a izbit cu pus ca n ceafa . Castille
s-a pra bus it la pa ma nt.
Auzind un icnet de durere, Chase a ntors capul spre sursa
acelui sunet. Hafez ncerca sa se ridice n picioare, dar una dintre
ga rzile de corp l-a tra ntit napoi. Cealalta a ndreptat arma G3
spre Chase
Cu un salt, a ajuns pe bancheta din spate a Land Roverului.
Abia a avut timp sa nchida portiera, dupa care geamul a fost
fa cut tanda ri sub rafalele de gloante care au stra puns caroseria
din aluminiu a mas inii de teren.
Eddie! a strigat Nina ca nd soldatul care o prinsese a ridicat-
o n picioare, tra ga nd-o cu brutalitate mai departe de Land Rover.
S-a zba tut, a lovit cu picioarele, dar omul era prea puternic sa o
scape din ma na . Alti doi l tintuiau pe Castille la pa ma nt.
Soldatul a continuat sa traga pe foc automat, golindu-s i
nca rca torul n vehicul.
Vreme de un moment, s-a la sat o linis te deplina . Apoi, soldatul
a prins clanta portierei ciuruite de gloante s i a deschis-o.
Land Roverul era gol. Derutat, soldatul a ra mas cu ochii ca scati.
Apoi a auzit un zgomot slab s i a privit n jos.
In spatiul pentru picioare din spatele mas inii, grenada s-a oprit
din rostogolire.
A deschis gura sa urle.
Nu a mai apucat. Grenada a explodat, azva rlindu-l napoi sub
suflul care a ra spa ndit n jur as chii de metal.
Soldatii care l tineau pe Castille au fost surprins i de suflul
exploziei, lucru care s-a nta mplat s i cu garda de corp care l
pa zea pe Hafez. Insa prizonierii acestora, sta nd ntins i la pa ma nt,
au sca pat neatins i din fata schijelor, acestea treca nd pe deasupra
101
lor.
Sta nd ntins s i lipit de roata din spate de pe partea cealalta a
Land Roverului, Chase s i-a pus ma inile peste urechi, iar portiera
de deasupra lui a fost smulsa din tatani. A urma rit-o cum zboara
nva rtindu-se, amintind de o frisbee de forma pa trata , apoi
ca za nd cu un za nga nit pe panta de sub micul platou.
S-a uitat pe sub vehicul. Soldatii aflati n imediata apropiere era
ra niti ori morti, dar ceilalti si reveneau din starea de s oc
provocata de explozie. S i mai ra ma sesera zece, toti narmati.
S i toti furios i.
Aflata la nga elicopter, Kari i-a atras imediat atentia datorita
straiului alb s i lung. Era tinuta de una dintre ga rzile de corp ale
lui Hajjar, iar ca pitanul iranian o ameninta cu pistolul s i, n acelas i
timp, striga ordine ca tre oamenii lui.
Nina
Soldatul care o prinsese o tinea stra ns acum cu ambele brate s i
o ta ra merga nd cu spatele.
Nu putea risca sa traga . Iar n G3 mai avea doar ca teva cartus e.
Cu febrilitate, a analizat situatia.
Pentru moment, Nina era oarecum n siguranta, chiar daca
prizoniera , nsa era posibil ca vreunuia dintre soldati sa -i vina
ideea de a o folosi drept ostatic, silindu-l sa se predea. Hajjar s i
ca pitanul Mahjad vorbeau engleza s i auzisera ordinul lui Kari
de a avea grija mai nta i de toate de ea.
Ceea ce nsemna ca , pentru a o proteja n acele momente,
trebuia sa o abandoneze.
T ina nd stra ns pus ca de asalt, s-a ghemuit n spatele vehiculului
care fumega s i s-a retras, apoi a sa rit n picioare s i a tras ultimele
cartus e fa ca nd o mis care de semirotatie. A tras n mod deliberat
n sus, pentru ca nu dorea sa loveasca pe nimeni, ci doar sa -i
sileasca pe ceilalti sa se arunce la pa ma nt, deruta ndu-i s i a gonit
spre panta abrupta care ducea spre fundul va ii.
102
A auzit mpus ca turi, semn ca soldatii deschisesera focul.
A va zut valea desfa s ura ndu-se dedesubt, apoi curba larga
descrisa de s inele de tren care dispa reau ntr-un tunel.
Pe deasupra capului i-a s uierat un glont , ndeajuns de aproape
ca sa -i simta suflul. A sa rit, treca nd de marginea pantei s i a zburat
prin aer, ateriza nd
Pe portiera Land Roverului!
Aceasta a pornit sa alunece la vale, sta rnind un nor de praf s i
pietris , iar el s-a tinut aga tat de ea ca un copil care se da cu o
sanie prinza nd viteza .
S i-a dat seama ca n acest fel nu va ajunge prea departe panta
era presa rata de sta nci. Insa nici nu avea nevoie sa coboare prea
mult. Trebuia doar sa se ndepa rteze suficient de soldatii care,
odata ajuns i pe buza pova rnis ului, aveau sa nceapa sa traga .
In fata lui a apa rut un bolovan urias , ies ind din versant ca un
colt amenintator. A fa cut un salt, arunca ndu-se n lateral s i
ateriza nd dureros, dupa care portiera s-a izbit de bolovan s i s-a
botit de parca ar fi fost fa cuta din carton. A ncercat sa reduca din
viteza de cobora re cu picioarele, dar se deplasa mult prea repede,
astfel ca s-a rostogolit fa ra putinta de oprire. A simtit pe fata
firicele de nisip s i piatra .
Cei de sus deschisesera focul.
Pe la nga el a trecut ceva care l-a biciuit. Nu erau gloante, ci
plante, ierburi uscate s i tufis uri tepoase. Asta nsemna ca se
apropia de fundul va ii. Dar ca t mai avea pa na acolo?
In ciuda prafului ntepa tor, s-a silit sa deschida ochii s i a
va zut cum terenul se casca sub el.
Cu un ra cnet care s-a auzit pa na pe buza pova rnis ului, Chase a
ca zut n gol.

Unul dintre soldati s-a crispat.


Au. Dureroasa ca za tura .
103
Stra inul tas nise peste partea superioara a gurii de tunel
feroviar s i se pra bus ise spre s ine, dispa ra nd din ca mpul lor
vizual.
As a-i trebuie, tica losul! a ma ra it un alt soldat, aflat ala turi de
primul.
Orica t de prega tit fizic ar fi cineva, o ca dere de la o asemenea
na ltime pe o suprafata neierta toare de otel s i beton poate
produce fracturi, ba chiar moartea.
Mahjad s-a apropiat de cei doi s i a privit n jos. Drumul urmat
de englez n josul pantei era us or de urma rit, pentru ca da ra de
praf care nca nu se as ternuse ducea s erpuitor spre gura
tunelului.
Aduceti fra nghii, a ordonat. Trei oameni sa coboare s i sa -l
ga seasca . Daca e mort, duceti-i cadavrul pa na n triaj. Daca
tra ies te s i fata i s-a schimonosit ntr-un amestec de furie s i
umor sadic duceti-i cadavrul tot acolo.
Am nteles, domnule!
Soldatii au salutat, iar trei dintre ei s-au prega tit sa coboare
panta.
Mahjad s-a ntors n locul unde ra ma sese Hajjar. Rusul care
ncercase sa fuga fusese prins, iar acum era pa zit, ala turi de
ceilalti prizonieri.
E numai gres eala ta! s-a ra stit, mpunga nd cu degetul spre
fata lui Hajjar. Nu m-ai prevenit ca vom avea de a face cu un
asasin bine instruit.
Nici eu n-am s tiut, s-a ba lba it cela lalt. Am crezut ca e vreun
fost ofiter pe care s i l-a luat ca garda de corp, a mai zis s i a fa cut
un gest ca tre Kari, care l-a ma surat cu un dispret rece.
Am patru oameni morti s i trei ra niti. Cum voi explica asta?
Cum?
Agitat, Hajjar s i-a umezit buzele cu limba s i a nceput sa
transpire, cu toate ca briza era ra coroasa .
104
Poate facem o donatie de vreun fel ca tre familiile lor? S i
ca tre comandantul lor.
Sa -ti spun eu ce donatie sa faci, Failak, a strigat Mahjad.
A ta cut apoi ca teva clipe. Starea de agitatie a celuilalt a crescut.
O donaie foarte mare.
O sa ma ocup imediat ce ajung acasa , a zis Hajjar cu un aer
de us urare.
Ofiterul l-a privit cu ra ceala .
As a sa faci.
Ai cuva ntul meu. Acum trebuie sa plec, a rostit el s i s-a uitat
spre Kari. Am nis te treburi urgente de rezolvat s i ar fi bine sa nu
fim va zuti mpreuna la locul acestui accident nefericit.
Mahjad a dat din cap nemultumit, iar soldatii lui i-au tras
deoparte pe Nina, Castille s i Hafez, iar ceilalti s-au mbarcat n
elicopter. Prea nspa ima ntat sa mai protesteze, Volgan s-a as ezat
pe locul din mijloc al banchetei din spate, cu ca te o garda de corp
a lui Hajjar de o parte s i de alta, iar Kari s-a va zut silita sa i stea
pe genunchi. Ava nd ma inile legate la spate, nu s-a putut opune
aproape deloc atunci ca nd centura de siguranta i-a fost prinsa n
jurul taliei, lega nd-o practic de Volgan.
Hajjar s-a as ezat pe scaunul copilotului.
A, domnis oara Frost, a spus el, ntinza nd o ma na n spate s i
prinza nd-o de ba rbie, nu e nevoie sa ma prives ti as a. Nu vei fi
maltratata es ti prea valoroasa . Ata ta vreme ca t tata l ta u
coopereaza .
Kari s-a smuls din stra nsoarea degetelor lui.
Hajjar, ai fa cut gres eala cea mai mare a vietii tale.
El i-a za mbit cu un aer sigur de sine.
Ei, asta-i buna . Nu e nevoie sa te neca jes ti. Stai linis tita s i
bucura -te de ca la torie. Iar daca vrei sa -l ajuti pe Yuri sa se mai
destind, a ada ugat s i a aruncat o privire la Volgan, care avea fata
pa ma ntie, atunci mis ca -te putin. Sunt convins ca va aprecia.
105
Ultima pla cere a unui condamnat la moarte, nu?
Za mbetul lui a devenit rece.
Numai sa nu te foies ti prea mult. N-as vrea ca vreunul dintre
oamenii mei sa -s i nchipuie ca ai vrea sa evadezi, pentru ca te-ar
mpus ca.
Pentru a fi mai convinga tor, o garda de corp a mpuns-o n
coaste cu teava pistolului.
N-o sa uit, a zis ea printre dinti.
Foarte bine, a spus Hajjar s i s-a ntors ca tre pilot. Sa pleca m
de aici.
S ocata s i incapabila sa creada ce se nta mpla, Nina s-a uitat
cum elicopterul a decolat s i s-a ndepa rtat. Saltul fa cut de la viata
universitara din New York s i pa na la prizonieratul din Iran i se
pa rea de neconceput ce Dumnezeu se nta mpla cu viata ei?
Acum Kari era pa strata pentru obtinerea unei ra scumpa ra ri,
iar n ce-l privea pe Chase
Nu ntelegea prea mult din discutiile purtate de soldati, dar
judeca nd dupa lipsa lor de precipitare n ceea ce fa ceau, era
limpede ca omul murise.
La ferma a sosit un camion militar nca pa tor. In timp ce soldatii
i-au mpins pe ea s i pe camarazii ei sa urce, abia a reus it sa -s i
retina lacrimile.

Chase a respirat ada nc nca o data s i apoi s i-a ncordat bratele.


Reus ise sa se ra suceasca n timp ce se pra bus ea peste margine
s i se prinsese cu o ma na de o ies itura a peretelui sta ncos.
Ata rna nd ca o marioneta , i-a trebuit apoi aproape un minut sa
ridice s i cealalta ma na pentru a se tine mai bine.
Dar nu-i slujea la nimic. Ata rna exact deasupra s inelor de tren.
Va rfurile picioarelor se aflau la cel putin cinci metri s i juma tate
deasupra ca ii ferate, na ltime de la care nici ma car un membru
SAS nu poate sa ri cu us urinta, mai ales ca jos nu exista nimic sa
106
amortizeze impactul. O aterizare mai nefericita ar fi putut face
doar pe un pat cu cuie.
Insa nu avea de ales. Striga tele s i ca teva pietre care au nceput
sa se rostogoleasca amenintator, tresa lta nd pe panta , l-au
avertizat ca urma sa aiba tova ra s ie n cura nd.
As adar trebuia s sar.
Chiar daca era prega tit pentru un contact dur cu solul,
ndoindu-s i genunchii s i rostogolindu-se, a simtit o durere
sfa s ietoare prin picioare, de parca ar fi fost lovit peste ele cu o
bara de fier. A ca zut greu, scotand un icnet de suferinta ca nd s-a
lovit cu pieptul de o s ina . Fa ca nd eforturi sa ignore durerea, s-a
silit sa se ta ra ie de pe linia ferata .
Evaluarea vtmrilor. Ambele picioare l dureau cumplit, iar
glezna sta nga preluase mai toata povara, nsa reus ise sa scape
fa ra nici o fractura . S i-ar fi dat seama daca s-ar fi nta mplat as a
ceva, pentru ca tra ise ca ndva o astfel de experienta.
S-a ridicat n capul oaselor s i s-a stra mbat, pentru ca a fost
sa getat de o durere ura ta n zona coastelor. Partea buna era ca
jacheta de piele, foarte rezistenta , l ajutase sa suporte mai bine
impactul. Dupa ce a respirat ada nc de ca teva ori, a reus it sa se
concentreze s i s-a ridicat n picioare.
S i a scos un ra cnet de furie.
Aceasta ies ire nu era exprimarea durerii, ci o modalitate de a o
elibera, de a o tine sub control. Unele dintre tehnicile de
gestionare a durerii folosite de membrii trupelor SAS erau
neobis nuite, dar da deau rezultate.
Uf, acum am ncurcat-o, a spus el cu glas gutural.
Ii atra sese atentia un zgomot venind de deasupra capului. Nu
era fa cut de soldatii care veneau dupa el, ci de elicopterul lui
Hajjar, care dispa rea peste o culme. Tica losul cu gheara de otel n
loc de ma na o ducea pe Kari cu el, pla nuind probabil sa obtina o
ra scumpa rare de la tata l ei.
107
Ce putea face?
Kari Frost era patroana lui s i se ndoia ca tata l ei se va ara ta
prea ntelega tor daca nga duia sa i se nta mple ceva. Un asemenea
es ec ar fi pus imediat capa t carierei lui. Dupa aceea, nimeni nu-l
va mai angaja.
Pe de alta parte, n calitate de patron al lui, ea i da duse un
ordin foarte precis acela pentru care fusese de fapt angajat.
S o protejeze pe Nina.
Iar ea era acum prizoniera , ala turi de Castille s i Hafez.
Camionul pe care l va zuse nu va merge pe alt drum, astfel ca
trebuia sa coboare s i sa treaca prin dreptul depoului.
Depoul
Daca reus ea sa ajunga acolo la timp, poate ga sea vreun vehicul
cu care sa -i urma reasca .
S i sa -i salveze.
Scra s nind din dinti sa faca uitata durerea de glezna , Chase a
alergat de-a lungul ca ii ferate.

108
6

Nu te speria, i-a zis Castille Ninei, n timp ce camionul se


hurduca pe drumul ntortocheat care cobora versantul, o sa
sca pa m.
Cum asta? a ntrebat ea, ridica nd ma inile nca tus ate. Noi am
fost arestati, Kari, ra pita , iar Chase a murit!
A ra mas uimita ca nd i-a auzit pe Castille s i pe Hafez hohotind
amuzati.
Eddie a ies it ntreg s i din situatii mai grave, i-a spus Hafez.
Ce poate fi mai ra u deca t sa se traga n tine s i sa te duci de-a
berbeleacul pe un asemenea versant?
Pa i, odata ca nd eram n Guyana a nceput Castille, dar unul
dintre soldati a strigat la el n farsi s i l-a mpuns cu teava armei n
burta , drept cuva nt final. Au. Se pare ca dobitocii a s tia ar prefera
sa ne tinem gura.
S i dobitocii a s tia vorbesc engleza, s-a ra stit la el un alt
soldat.
Pariez nsa ca franceza nu s tiu, a continuat Castille
netulburat ntr-una dintre limbile lui materne.
Pariez ca -i as a, i-a ra spuns Nina tot n franceza .
Replica ei l-a fa cut pe unul dintre soldati sa strige furios la ea,
iar Castille s-a ales cu nca o mpunsa tura n stomac.
Ca la toria aceea incomoda a continuat n ta cere. Nina a ra mas
cu ochii la Castille pentru a nu privi cadavrele ntinse pe
platforma vehiculului.
In cele din urma , cu un scra s net de fra ne, camionul s-a oprit.
Nina a clipit derutata ca nd soldatii au tras-o jos, n lumina
orbitoare.
109
Se aflau n triajul ga rii pe care o va zusera mai devreme, cu
patru linii care mergeau de-a lungul ca ii duble principale s i
reveneau la acestea la fiecare capa t. Pe cea mai apropiata linie de
garare se afla un tren mic, cu trei vagoane de ca la tori trase de o
locomotiva cu motor diesel. Un tren mult mai lung as tepta pe o
alta linie. Nina a auzit beha it de animale, oi sau capre, venind
dinspre vagoane.
Ca pitanul Mahjad a ra mas n fata prizonierilor cu ma inile n
s olduri.
Ce vreti sa faceti cu noi? l-a ntrebat Nina.
Va duc sa fiti judecati pentru uciderea oamenilor mei. Veti fi
ga siti vinovati s i condamnati la moarte.
Poftim? a strigat ea cu glas ascutit. Dar noi n-am fa cut nimic!
Nu mai comenta, i-a zis Castille. E corupt, nu ai cum sa te
ntelegi cu el
Un soldat a ridicat arma s i l-a lovit n spate, fa ca ndu-l sa cada la
pa ma nt.
Socotes te-te norocos ca nu te mpus c pe loc, pentru ca as
putea sustine apoi ca ai ncercat sa evadezi, a zbierat Mahjad la el.
Vreme de o clipa , a pa rut sa analizeze chiar acel ga nd, nsa apoi
a dat ca teva ordine. Soldatii i-au tras pe Nina s i pe Hafez spre
primul vagon al trenului, iar altii doi l-au luat pe Castille de brate
s i l-au ta ra t dupa ei.
Interiorul vagoanelor era demodat, ava nd un coridor lung care
mergea pe o latura s i un s ir de opt compartimente de ca te opt
locuri fiecare. Castille s i Hafez au fost mpins i n compartimentul
cel mai ndepa rtat, nsotiti de patru soldati. Cel care o pa zea pe
Nina a dat sa o mpinga n acelas i compartiment, dar Mahjad i-a
zis ceva. Omul s i-a retinut un ra njet ra uta cios, apoi a condus-o la
un compartiment aflat la capa tul cela lalt al coridorului. Acesta
pa rea sa fi fost ca ndva de clasa nta i, dar asta se nta mplase de
mult, iar tapiseria canapelelor era subtiata s i murdara .
110
Stai jos, i-a poruncit Mahjad, intra nd dupa ea.
Nina s-a ga ndit sa refuze, dar nainte de a apuca sa deschida
gura, el a obligat-o sa stea jos pe locul de la geam, dupa care s-a
as ezat vizavi de ea. Soldatul s-a postat de paza n fata us ii,
ra ma na nd vizibil prin geamul ngust.
Nina a crezut ca Mahjad voia sa -i vorbeasca , nsa el a ra mas
locului, plimba ndu-s i privirea impenetrabila peste corpul ei. Ea
s i-a atins pa rul incons tient, iar mis carea i-a atras imediat atentia
ofiterului, care s i-a ndreptat ochii spre fata ei.
Ingrozita s i-a dat seama ca era singura n compartiment cu
Mahjad, dar s i ca soldatul de afara se va preface ca nu vede nimic
din ceea ce s-ar nta mpla n compartiment.
Ori s i mai ra u sa participe.
S-a cutremurat. Mahjad a surprins mis carea imperceptibila , un
colt al gurii s-a stra mbat ntr-o expresie ra uta cioasa , dupa care a
dat sa se mis te.

Alerga rile lungi s i fortate nu reprezentau ceva nou pentru


Chase. Insa era cu totul altceva sa fuga ndura nd dureri ata t de
mari.
La fiecare cincizeci de metri ntorcea capul dupa urma ritori.
Pa na n momentul n care au ajuns la tunel, el ca s tigase un avans
de aproximativ patru sute de metri. Insa soldatii ncepusera sa
reduca handicapul: erau mai tineri, mai proaspeti, neva ta mati.
Inca se afla n afara razei de actiune a armelor G3 s i din ceea ce
s tia despre instruirea soldatilor iranieni, nu prea avea sa ris te n
momentul n care aces tia ar fi tras n el. Insa pa na la urma vor
ajunge suficient de aproape ca sa -l doboare. Putea sca pa doar
daca ajungea naintea lor n triaj.
Inca nu s tia ce va face acolo.
Va improviza ceva, a decis.
Pe o linie de garare as teptau un tren de marfa s i un altul mai
111
scurt, de pasageri. Ala turi de acesta era parcat un camion militar.
A simtit ca adrenalina l face sa alerge mai repede, nviora ndu-l.
Era acelas i camion pe care l va zuse ndrepta ndu-se ca tre ferma !
Pesemne ca n el fusesera adus i soldatii s i, desigur, prizonierii
pa na n gara iar asta nsemna ca toti aveau sa se mbarce n acea
garnitura .
S-a uitat iute n urma . Cei trei soldati iranieni erau la doua sute
de metri s i ca s tigau teren. Asta nu-i oferea prea mult timp n
momentul n care va ajunge n gara ca sa
Drace!
Trenul de pasageri se punea n mis care.
Ha ra itul uscat al motorului diesel a ajuns pa na la el s i a va zut
fumul negricios s i ura t mirositor cum este scuipat n aerul curat
al muntilor.
Ajunsese prea ta rziu. T ina nd seama de starea drumului care
trecea peste munte, nu exista nici o s ansa de a tine ritmul cu
trenul, chiar daca ar fi furat camionul.
Insa trebuia sa ga seasca o cale de a o salva pe Nina, fa ra a mai
vorbi de prietenii sa i.
Garnitura nainta ncet pentru a trece peste macazul care urma
s-o directioneze spre linia principala . Unul dupa altul, vagoanele
au s erpuit prin curba aceea. Ignora nd durerea, Chase s-a fortat sa
alerge mai repede. Poate mai avea o s ansa de a-l prinde din urma .
Nu a reus it. Abia ajunsese la macazurile de la capa tul apropiat
al liniei, ca nd acesta a ies it prin partea cealalta , iar ga fa itul
locomotivei a crescut, devenind un soi de geama t, n vreme ce
prindea viteza .
Acum, singura lui s ansa era camionul sau cellalt tren.
In spatele camionului ra ma sese un singur soldat, care se uita
cum se ndepa rta garnitura. A auzit zgomotul de pas i pe pietris ul
dintre s ine s i a dat sa se ntoarca , moment n care a primit o
lovitura de picior drept n piept. Chase l-a lovit apoi cu pumnul n
112
fata pe omul ce ca dea. Nu-s i pierduse cunos tinta, dar vreme de
ca teva minute avea sa fie incapabil sa lupte.
Apuca ndu-i pus ca, Chase aruncat o privire de-a lungul liniei,
spre urma ritori, apoi a fugit spre partea din fata a marfarului.
A auzit primul glont lovind ntr-unul dintre vagoanele de lemn
s i abia dupa aceea a ra sunat mpus ca tura. Animalele din vagonul
de marfa au tipat nspa ima ntate. S-a aruncat la pa ma nt s i s-a
rostogolit sub cel mai apropiat dintre vagoane, ies ind n partea
cealalta a liniei. Avea la dispozitie ca teva momente n care soldatii
nu-l vedeau, dar nu va trece multa vreme pa na ca nd vor ajunge la
capa tul din spate, treca nd de partea cealalta .
Extrem de murdara , locomotiva se ga sea n fata, ava nd cabina
la fiecare capa t. Insa mai nta i trebuia sa realizeze o operatiune
S-a ghemuit n spatiul dintre locomotiva s i primul vagon.
Dispozitivul de cuplare era de tip articulatie cu nuca ; a tras
maneta de decuplare s i a auzit un puternic zgomot metalic. Acum,
dupa ce pornea, locomotiva urma sa se decupleze automat,
la sa nd restul pe loc.
S-a uitat napoi, de-a lungul trenului. Doi dintre soldati l
urma risera pe partea sta nga , ceea ce nsemna ca pe dreapta
ra ma sese unul singur. A sa rit pe mecanismul de cuplare s i a fa cut
un salt spre cealalta latura a vagonului, da nd repede coltul s i
ava nd arma prega tita . Cel de-al treilea soldat alerga spre el.
Cu o singura mis care controlata , s-a la sat ntr-un genunchi, a
tintit s i a tras. Din arma au plecat trei gloante, dar l nimerise pe
soldat cu primul. Omul s-a rostogolit la pa ma nt.
Chase a alergat spre capa tul cela lalt al locomotivei. Prin us a
deschisa a apa rut capul mecanicului, care se aplecase pentru a
vedea ce se petrece. S i-a dat seama aproape imediat.
A, buna , a zis Chase ga fa ind s i ndrepta nd arma spre
mecanic. Va trebui sa iau locomotiva cu mprumut.
S ocat, omul a ridicat ma inile. S-a uitat disperat n jur, apoi s-a
113
ra sucit pe ca lca ie s i, cu un vaiet, s-a aruncat jos, pe us a deschisa
aflata de cealalta parte a cabinei.
Ma car am fost politicos s i i-am spus ce vreau, a morma it
Chase n timp ce urca scara.
Cabina foarte ngra ma dita era pustie, iar duduitul rar al
motorului functiona nd la ralanti ra suna din spate, dincolo de o
us a ngusta de acces spre camera mas inii. Prin parbriz, l-a va zut
pe mecanicul care fugise ndrepta ndu-se precipitat spre o cabina
de manevra de la capa tul liniilor de garare.
Maneta cea mai mare de pe tabloul de comanda al locomotivei
trebuia sa fie acceleratia. Ceea ce nsemna ca urma toarea ca
ma rime era fra na.
Sau, cel putin as a spera.
Fa ca nd o ncercare, a mpins maneta de acceleratie nainte.
Locomotiva a dat sa nainteze, n timp ce zgomotul motorului a
crescut nsa fra na a tinut-o pe loc.
A eliberat ceea ce socotea ca ar fi maneta de fra nare. S-a auzit
un scra s net metalic sfredelitor, iar locomotiva a naintat. Imediat
dupa aceea, a mpins acceleratia n fata. Motoarele diesel de mare
putere au scos un tiuit, acele cadranelor de control de la bord au
nceput sa bata spre zonele ros ii, nsa el le-a ignorat s i s-a uitat pe
us a deschisa .
Locomotiva se decuplase, iar Chase s-a ga ndit ca ma car nu
tra gea dupa el cele ca teva sute de animale aflate n vagoane.
Ceilalti doi soldati ajunsesera n apropierea primului vagon.
A luat pus ca s i a pus-o pe foc automat, dupa care a dezla ntuit
ca teva rafale de-a lungul liniei. Unul dintre soldati s-a pra bus it
imediat, din pieptul lui sa ngele tas nind ca o arteziana . Cela lalt s-a
azva rlit ntre s ine, n fata vagoanelor care sta teau pe loc. Raza de
actiune a armei lui Chase a fost cura nd blocata de corpul masiv al
locomotivei.
Iritat, a scos un morma it, dupa care s i-a ndreptat atentia
114
asupra comenzilor s i a ca ii ferate de-a lungul ca reia se deplasa.
Locomotiva se apropia cu repeziciune de primul grup de
macazuri.
Inca de copil, ca nd se jucase cu trenuletele tata lui sa u, s tia ca la
macazuri locomotiva trebuia sa aiba viteza redusa . De fapt, i se
interzisese accesul dupa ce, mpins de curiozitate sa vada ce se
nta mpla daca expresul Great Western se va deplasa cu mare
viteza printr-un macaz, acesta plonjase de pe masa , ajunga nd pe
podea.
Insa nu avea de ales trebuia sa ajunga din urma trenul n care
se afla Nina.
S i-a ncordat mus chii picioarelor. Locomotiva s-a cutremurat
ca nd a trecut cu viteza prin macaz, scotand scra s nete metalice.
Lega narea violenta s-a repetat ca nd cele s ase roti ale boghiului
din spate au trecut s i ele de macaz. Dupa aceea, locomotiva s-a
redresat, dar se apropia cu mare viteza de urma torul macaz.
In spatele locomotivei, neva zut de Chase, soldatul ra mas n
viata a gonit de-a lungul s inei. Mas ina ria ca pa ta viteza , iar
scra s netele nfiora toare scoase de roti ca nd treceau pe la
macazuri ntr-o ploaie de sca ntei aproape ca l-au asurzit, nsa
furia s i dorinta arza toare de a-s i ra zbuna camaradul l-au fa cut sa
continue sa alerge.
A fa cut un salt disperat spre partea din spate a locomotivei
care se ndepa rta, ncerca nd sa se agate de balustrada
S i a reus it sa se prinda de ea.
Stra nga nd din dinti, s-a tras pe trepte, dupa care a urcat n
cabina spate.
Urma torul urlet metalic venind dinspre roti l-a fa cut pe Chase
sa -s i simta dintii strepezindu-se, dar a continuat sa mpinga
maneta de acceleratie nainte, cu toate ca la urma toarea curba
stra nsa risca sa fie azva rlit din scaunul de mecanic.
Inca un grup de macazuri, apoi va fi pe linia principala , pornind
115
n urma rirea celuilalt tren. Daca forta locomotiva sa dea totul,
atunci peste scurta vreme va ajunge din urma cela lalt tren iar
daca se ga ndea bine, o putea face sa se deplaseze cu aceeas i
viteza s i sa o cupleze n mod automat de ultimul vagon, dupa care
ar fi ies it din cabina s i ar fi sa rit dincolo.
A va zut o raza de lumina sclipind n fata: ceva se mis case.
Ultimul macaz fusese schimbat!
A ra sucit capul s i, uita ndu-se pe fereastra cabinei de manevra
prin dreptul ca reia a trecut, a observat doi oameni cu fete
speriate. Probabil ca mecanicul i ceruse acarului sa ncerce
oprirea locomotivei iar acum avea sa ajunga pe s inele care
mergeau paralel cu cela lalt tren.
Asta nsemna ca daca o alta garnitura venea pe acea cale, se va
na pusti direct spre el.
Insa daca si nchipuisera ca l vor opri, atunci se ns elasera .
Cu un scra s net de metal suprasolicitat, locomotiva condusa de
el a trecut peste macazuri, pa trunza nd pe linia principala . A
mpins maneta de acceleratie ca t a putut. Acele indicatoare au
nregistrat nca un salt, dar pe el nu l interesa deca t vitezometrul.
Treizeci de kilometri pe ora patruzeci
Calea ferata descria curbe, ca nd sta nga, ca nd dreapta, s erpuind
printre munti. Nu a reus it sa vada cela lalt tren. Dar nu putea fi
prea departe.
Problema cea mai mare nu era aceea de a-l ajunge din urma , ci
aceea de a urca n el.

Castille s i Hafez au schimbat priviri cu subnteles. Ama ndoi


aveau experienta ndelungata n ceea ce-i privea pe soldati s i
urma risera cu atentie semnele care sa le tra deze plictiseala sau
lipsa de atentie care apa reau de obicei n timpul serviciului de
paza .
Cei care i nsoteau da deau semne clare de lipsa de
116
concentrare. Ii dominau numeric pe prizonierii nca tus ati n
proportie de doi la unu, erau narmati, astfel ca tra iau cu
sentimentul firesc al puterii s i superiorita tii, care putea foarte
lesne sa se transforme ntr-unul de multumire s i relaxare. Ca nd
Castille s i Hafez fusesera mpins i n compartiment, soldatii
tinusera armele ridicate s i ndreptate spre ei.
Acum le cobora sera . Le-ar fi trebuit doar o clipa ca sa le ridice
din nou dar cei doi nu aveau nevoie de mai mult ca sa atace.
Trebuiau doar sa as tepte momentul potrivit.

Cu ca t se stra duia mai mult sa -l ignore pe Mahjad, cu ata t Nina


era mai cons tienta de privirile lui insistente. Nu putea deca t sa -s i
ntoarca fata de la el s i sa se aplece spre fereastra , urma rind
peisajul montan derula ndu-se prin dreptul geamului murdar.
Mahjad s i-a schimbat pozitia. Ea a aruncat o privire spre el s i
a nghetat de groaza ca nd l-a va zut juca ndu-se cu arma Wildey a
lui Chase.
Viata mea ar fi mai us oara daca tu s i amicii ta i ai fi ucii n
cursul unei tentative de evadare, a spus el. As a as avea mai putine
rapoarte de ntocmit s i ar trebui sa ra spund la mai putine
ntreba ri ale superiorilor mei. Probabil ca o sa va ucid pe toti
nainte de sosire s i astfel voi sca pa de multe nepla ceri.
Arma s-a rotit ncet pe degetul lui, ajunga nd cu teava groasa
ndreptata spre ea. Nina s-a crispat pe canapea.
Dar poate ma convingi sa ma ra zga ndesc. S i as a ti salvezi
s i prietenii.
Cum? a ntrebat ea, des i cunos tea deja ra spunsul.
S tii tu cum, a fa cut el, rezema ndu-se de spa tarul canapelei,
iar pe fata i-a apa rut un sura s libidinos.
Es ti bolnav.
Za mbetul stra mb s-a la tit pe fata lui.
Nu sunt absurd, a zis el, consulta ndu-s i ceasul. Iti acord
117
ca teva minute de ga ndire. Daca nu-mi accepti oferta s i fata i s-a
stra mbat ntr-un ra njet amenintator ti ucid prietenii. S i te ofer
pe tine oamenilor mei. Regret, dar nu se vor purta la fel de
elegant ca mine.
Paralizata de spaima care i sta rnea greata, Nina a ntors capul,
sa nu-l mai vada , simtindu-se abandonata s i pierduta .

Acum locomotiva gonea cu s aptezeci de kilometri pe ora s i


continua sa capete viteza . Chase s-a uitat atent nainte, ca uta nd
din ochi cela lalt tren n timp ce descria o curba lunga .
S i iata !
La mai putin de un kilometru n fata, dar reducea distanta.
Aproximativ nca doua minute. Poate chiar mai putin.
Distanta dintre ca ile de rulare era de vreo trei metri. Insa
distanta dintre cele doua trenuri era mai redusa , cam de un
metru s i juma tate. Us or de sa rit.
Us or, nsa trebuia tinut seama ca vehiculele se deplasau cu
peste s aptezeci de kilometri pe ora .
A ncercat sa vada mai bine ultimul vagon al celuilalt tren. Era
de moda veche, cu o platforma deschisa n spate, de unde, pe o
us a, se pa trundea na untru. Asta us ura lucrurile. Trebuia doar sa -
s i sincronizeze sa ritura s i sa ajunga de pe locomotiva pe
platforma .
Doar att. Doar sa faca un salt de pe un tren pe altul, ambele
fiind n mis care. Nici o problema .
A reglat acceleratia, ata rna nd pus ca de maneta , astfel nca t sa
apese comutatorul de siguranta. Daca tra gea us or de maneta cu
putin timp nainte de a ajunge cap la cap, locomotiva s i trenul ar
fi avut aceeas i viteza s i i-ar fi us urat sa ritura. S-a dus spre us a
deschisa s i s-a aplecat n afara pentru a evalua forta curentului
S i, n aceeas i clipa , a fost lovit din spate, trezindu-se cu uma rul
izbindu-se agonizant de cadrul de metal. Soldatul care pa trunsese
118
din coridorul care fa cea lega tura ntre cabinele din fata s i spate l
atacase.
Platforma ca ii ferate a pa rut ca trece ametitor prin fata ochilor
lui n vreme ce soldatul ncerca sa -l azva rle din cabina . Cu un brat
amortit de forta loviturii, singurul obiect de care se putea tine era
balustrada din exteriorul locomotivei, ceea ce l-a fa cut sa ata rne
s i mai mult n afara .
S i, ajuns n acea pozitie, a va zut farurile altei locomotive
na pustindu-se direct spre ei!

119
7

Soldatul s i-a mpreunat ma inile pe ga tul lui Chase, stra nga ndu-
l cu putere s i ncerca nd sa -l mpinga n gol, dincolo de marginea
podelei. Chase s-a zba tut sa respire, pentru ca omul si nfipsese
degetele mari n trahee. A trebuit sa -s i ncordeze toate puterile ca
sa se poata tine de balustrada , simtind o durere arza toare n
cela lalt brat , care i ata rna teapa n de-a lungul corpului.
S i, n tot acest timp, cu coltul ochiului vedea farurile
locomotivei din fruntea trenului care se ndrepta spre ei.
Iranianul s-a apropiat s i mai mult de el s i, cu un ra njet
dispretuitor, i-a strigat:
Mori, american tica los ce es ti!
American? a exclamat Chase, gata sa se sufoce.
O energie neba nuita a nceput sa -i invadeze corpul, fa ca nd ca
ma na ra masa libera sa tas neasca n sus, izbindu-l ca un baros pe
cela lalt drept n fata. Din nasul sfa ra mat al omului a tas nit sa nge,
pentru ca din cauza fortei loviturii se alesese cu cartilajul spart.
Presiunea din jurul ga tului a dispa rut imediat, pentru ca soldatul
s-a retras brusc napoi, gema nd de durere.
L-a lovit apoi cu genunchiul n stomac. Iranianul a scos un icnet
de durere s i s-a rostogolit, ndepa rta ndu-se de Chase, care s-a
ridicat cu greu n picioare.
Sunt englez, jigodie!
S-a auzit o sirena .
Prin parbriz, a va zut cealalta locomotiva ndrepta ndu-se cu
viteza spre ei, dar s i sca nteile care tas neau din roti, semn ca
mecanicul actionase sistemul de fra nare. Garnitura era compusa
din vagoane-cisterna de culoare alba , nca rcate cu combustibili
120
sau poate cu substante chimice.
Trenul n care se afla Nina ajunsese aproape paralel cu
locomotiva lui.
Mecanicul celuilalt tren s-a aruncat din cabina . Cu farurile
aprinse orbitor, garnitura se na pustea spre Chase ca o ghiulea.
Ultimul vagon de pe linia paralela nu era nca la acelas i nivel cu
el, nsa nu mai avea timp.
Soldatul s-a ridicat n picioare s i a scos un urlet.
Chase a sa rit s i a reus it sa se prinda de balustrada aflata n
partea din spate a platformei deschise. Nu putea face altceva
deca t sa se agate cu degetele de metalul ruginit n vreme ce
Locomotivele s-au ciocnit.
Cea n care fusese el a spintecat-o pe cealalta , ridica ndu-se sub
forta loviturii. Corpul locomotivei marfarului s-a sfa ra mat,
azva rlind pretutindeni buca ti de metal.
Apoi s asiul primei s-a lovit de blocul urias ului motor diesel al
celeilalte. Locomotiva pa ra sita de Chase ca nta rea n jur de o suta
de tone, dar fata de forta inertiala a unui tren de probabil ca teva
mii de tone, care se deplasa cu aproximativ optzeci de kilometri
pe ora , era ca s i cum s-ar fi izbit de un zid de piatra .
Locomotiva s-a ra sucit, capa tul ei zbura nd de pe s ine. Vreme de
o clipa a plutit, ntoarsa cu rotile n sus dupa care s-a pra bus it
peste cealalta . Ambele s-au dezintegrat sub forta impactului. Mii
de litri de motorina s-au mpra s tiat, lua nd apoi foc.
Primul vagon-cisterna , nca rcat cu combustibil extrem de
inflamabil, a deraiat s i s-a nfipt n fiarele contorsionate.
Continutul lui s-a reva rsat

T i-a expirat timpul de ga ndire, a anuntat-o Mahjad.


S-a aplecat spre Nina, iar za mbetul lui ra uta cios i s-a la tit pe
fata n timp ce a ntins ma na sa -i atinga un picior. Sca rbita , ea a
ncercat sa se traga napoi, dar nu avea unde.
121
As adar, care ti-e?
Pe linia cealalta a trecut n viteza un tren n directia opusa .
Mahjad a aruncat o privire spre el, dupa care a revenit la ta na ra . A
deschis gura sa spuna ceva
O explozie a cutremurat vagonul.

In cariera lui de lupta tor n cadrul SAS, Chase se aflase


primejdios de aproape de tinta unor lovituri aeriene de mare
precizie executate de fortele NATO nsa explozia extrem de
puternica a unei bombe de cinci sute de kilograme ghidate prin
laser era doar un foc de artificii n comparatie cu deflagratia
produsa de primul vagon-cisterna . Trenul de care sta tea acum
aga tat cu disperare l ducea cu peste optzeci de kilometri pe ora ,
nsa detonatia era nca asurzitoare, iar ca ldura produsa de
mingea de foc care se extindea, parca urma rindu-l, a fost suficient
de mare ca sa -i pa rleasca firele de pa r de pe dosul ma inilor.
Apoi s-a auzit un alt zgomot, un geama t ngrozitor, n
momentul n care celelalte vagoane s-au nca lecat la doar un
metru s i ceva n lateral. Acestea deraiau, iar efectul ca de burduf
al unui acordeon ce se stra nge le fa cea sa fie smulse de pe s ine.
A urmat o nou explozie. Cel de-al doilea vagon al marfarului a
explodat la fel ca primul, urmat un moment mai ta rziu de al
treilea.
Cumplit!
Vagoanele-cisterna vor fi cuprinse de o reactie n lant , iar
exploziile se puteau propaga de-a lungul marfarului cu o viteza
mai mare deca t cea cu care se deplasa trenul de ca la tori,
prinza ndu-l din urma !
Daca nu reus ea sa ajunga na untru n urma toarele zece
secunde, avea sa moara ori sa fie vaporizat.
Incorda ndu-s i bratele, cu tendoanele ntinse ca nis te cabluri de
otel, s-a tras pe platforma , scotand un urlet acoperit complet de
122
bubuiturile cutremura toare ale altor cisterne care explodau.
Ignora nd usturimea provocata de ma inile pa rlite, s-a rostogolit
peste partea superioara a balustradei s i a aterizat cu un bufnet
surd pe platforma de lemn. A sa rit imediat n picioare s i a
ncercat clanta us ii.
Era ncuiata .
Lantul de explozii gonea spre el, iar un curent de aer ncins
preceda mingile de foc care se extindeau. S-a lipit de us a,
fa ca ndu-se una cu ea, neava nd unde sa se duca
Brusc, a ca zut, ateriza nd pe spate n interiorul vagonului de
ca la tori s i l-a privit drept n ochi pe soldatul care tocmai
deschisese us a.
Chase s-a rostogolit din dreptul us ii. Luat prin surprindere,
iranianul a ra mas cu gura ca scata dupa aceea a ridicat ochii s i a
va zut un zid de foc lichid na pustindu-se spre partea din spate a
trenului.
Nici nu a mai apucat sa scoata vreun tipa t, pentru ca flaca ra
azva rlita de ultima cisterna a pa truns instantaneu pe us a, un jet
rectangular de va lva ta i, desfa ca ndu-se s i ra sucindu-se n interior.
Complet cuprins de foc, soldatul a scos un urlet ngrozitor de
durere, dupa care, da nd nebunes te din ma ini, s-a pra bus it spre
Chase.
Acesta s-a rostogolit din nou din calea infernului de fla ca ri,
exact la vreme ca sa se fereasca s i de combustibilul aprins care
ca dea cascada de pe soldat. A sa rit n picioare, ignora ndu-l pe
iranianul care s-a na ruit la podea zva rcolindu-se. Acum, ca nd
ajunsese n tren, avea o misiune de dus la capa t.

Mahjad a ra mas mpietrit ca nd a auzit prima explozie, apoi


groaza lui a crescut pe ma sura ce detona rile s-au apropiat,
devenind tot mai asurzitoare. A uitat cu totul de Nina s i a sa rit n
picioare, deschiza nd us a compartimentului s i ra cnind ordine
123
ca tre cei aflati pe coridor.
Ea nu avea idee ce se petrecea, dar i se pa rea ca trenul era
supus unui bombardament.
Oare Chase venise dupa ea? Nu-s i imagina cum, dar indiferent
ce se nta mpla, Mahjad era speriat de moarte.
Poate ca aceasta situatie i oferea s ansa de a evada.

Castille s i Hafez au mai schimbat o privire n momentul n care,


speriat, unul dintre paznicii lor a deschis us a, apoi, dinspre
capa tul cela lalt al vagonului, au auzit comenzile disperate ale lui
Mahjad. De aceasta data , privirea schimbata a constituit un
semnal, o confirmare ca ama ndoi aveau acelas i ga nd.
Fii pregtit!

Chase a deschis o us a glisanta grea s i s-a trezit pe coridorul


unui vagon de moda veche, cu compartimente, amintindu-i de
Hogwarts Express, din filmele cu Harry Potter. Spre us urarea lui,
compartimentele prin dreptul ca rora a trecut erau pustii. Daca ar
fi fost ocupate de soldati, ar fi avut probleme mari.
Apoi a auzit pas i.
Boca nituri de ghete pe podea, semn ca soldatii fugeau spre
capa tul cela lalt al vagonului, iar us a de lega tura dintre vagoane s-
a deschis cu un za nga nit. As adar, tot va avea necazuri.
S-a strecurat fulgera tor n cel mai apropiat compartiment,
nchiza nd us a glisanta aproape complet. Prin dreptul lui au trecut
n fuga cinci oameni. S-a uitat pe geam. Un soldat sta tea la cel
mult juma tate de metru de el, cu spatele.
Pst!
Soldatul s-a ntors cu o expresie ntreba toare pe fata care s-a
transformat imediat ntr-una de s oc n fractiunea de secunda
dinaintea loviturii de pumn care i-a strivit nasul s i obrajii. Chase
l-a tras n compartiment, unde i-a mai administrat un pumn ca sa
124
fie sigur, dupa care i-a luat arma. Cu o mis care fulgera toare, a pus
pus ca pe foc automat s i s-a repezit ca sa geata pe coridor,
dezla ntuind o rafala lunga spre soldati. Aces tia au ca zut secerati.
A extras nca rca torul golit, a revenit n compartiment sa
recupereze nca rca toarele pline aflate asupra soldatului, a va ra t
unul n pus ca s i a ies it cu arma prega tita . Castille, Hafez s i, cel mai
important lucru, Nina, erau n acel tren, iar el trebuia sa -i
ga seasca .

Unul dintre soldati pa ra sise deja compartimentul, fiind trimis


de Mahjad sa afle ce se nta mpla n restul trenului, iar acum
paznicii lui Castille s i Hafez au privit mirati n jur ca nd au auzit
cla ntanitul inimitabil de arma automata .
Castille l-a privit pe prietenul sa u drept n ochi.
Acum!
A sa rit de pe bancheta s i s-a ra sucit, ma inile lui nca tus ate au
smuls arma din stra nsoarea soldatului aflat n dreapta lui, lovind
n acelas i timp cu tocul ghetei n fata celui de vizavi, spa rga ndu-i
dintii. Simultan, Hafez s-a azva rlit n fata s i l-a izbit pe soldatul
din partea lui Castille, fa ca nd ca arma acestuia sa zboare rotindu-
se prin aer.
Castille s-a ndreptat, ra sucindu-s i din nou torsul, ridica nd
cotul s i lovind n ga tul omului din dreapta. A simtit cum ceva s-a
sfa ra mat cu un trosnet oribil.
Ca nd s-a ntors, Havez l-a lovit pe soldatul ra mas cu ca lca iul n
rotula s i a auzit un pocnet, semn ca osul se fisurase. Soldatul a
urlat de durere. Hafez a fa cut un salt n fata s i i-a prins arma,
lovindu-l cu ea peste ceafa . Omul s-a pra va lit la podea s i a ra mas
ntins, fa ra sa mai mis te.
Ceilalti doi soldati erau cam n aceeas i stare.
Buna treaba ai fa cut, a spus Hafez, fa ca nd semn cu capul
spre oamenii care si pierdusera cunos tinta.
125
S i tu la fel.
Cu siguranta ca l-as fi dovedit s i pe cela lalt daca ar fi ra mas
n compartiment.
Binenteles ca puteai, ba tra ne, a zis Castille, care, amuzat s i-
a dat ochii peste cap. Acum sa spera m ca vreunul dintre idiotii
a s tia are s i cheile de la ca tus e

Chase a intrat fugind n cel de-al doilea vagon, treca nd de us a


nchisa a toaletei s i da nd coltul pentru a pa trunde pe coridor
nsa a descoperit ca patru soldati veneau spre el cu pus tile
ridicate la ochi.
S-a aruncat napoi dupa colt , reus ind sa traga s i ca teva focuri.
Un tipa t l-a anuntat ca l nimerise pe unul. Placajul care lambrisa
peretele coridorului a fost sfa rtecat de rafale de gloante, care au
azva rlit n jur as chii s i buca ti.
Iisuse! a exclamat el, duca nd ma inile la ochi pentru a s i-i feri
de as chii.
Lungimea mare a tevii armei G3 l mpiedica sa traga n orb pe
dupa colt , n vreme ce adversarii lui se puteau ada posti n
compartimente, folosindu-s i forta superioara de foc pentru a-l
tine pe loc, n as teptarea nta ririlor.
Ori s i-a dat el seama cu groaza , puteau sa -l lichideze arunca nd
o grenada de-a lungul coridorului.
Unul dintre soldati a strigat n farsi ceva ce nsemna Arunc-o-n
gaura , apoi s-a auzit clar cla ntanitul pa rghiei de siguranta
ndepa rta ndu-se de corpul grenadei, moment n care camarazii
omului au ncetat focul.
Lui Chase i-ar fi trebuit ca teva secunde sa -s i ga seasca salvarea
treca nd dincolo de us a de lega tura dintre vagoane, timp n care
grenada ar fi explodat
Nici ma car nu a ncercat. In schimb, a ntors pus ca, prinza nd-o
de teava , ma nuind-o ca pe o crosa s i s-a ra sucit pentru a vedea
126
ovoidul verde-nchis descriind un arc de cerc spre el.
L-a lovit cu patul pus tii, trimitandu-l napoi de-a lungul
coridorului, de parca ar fi fost un juca tor de crichet care
marcheaza s ase puncte o data .
S-a tras imediat dupa colt , moment n care grenada a explodat.
Toate geamurile de pe coridor s-au fa cut tanda ri, iar cioburile
propulsate de suflu s-au ada ugat miilor de bile s i fragmente ale
nvelis ului grenadei care s-au ra spa ndit n ntregul vagon cu o
viteza uciga toare.
Curentul creat de geamurile sparte a risipit fumul aproape
imediat, astfel ca a putut sa se uite de-a lungul coridorului. A
va zut ca tiva soldati morti, unii sfa rtecati, dar nici urma de Mahjad
probabil ca acesta ra ma sese n primul vagon, mpreuna cu
prizonierii.
Intorca nd pus ca n pozitie normala , s-a gra bit sa ajunga n
vagonul din fata.

Asta a fost o grenada ? a ntrebat Hafez.


Da.
Eddie?
Absolut sigur, a zis Castille, descuind ca tus ele de la ma inile
iranianului. Es ti gata?
Intotdeauna.
Atunci, la atac!
Cu armele ridicate, cei doi au ies it ghemuiti, spate n spate, din
compartiment. Chase sta tea cu fata spre partea din spate a
trenului, Havez spre cealalta .
Castille nu a va zut deca t peretii lambrisati ai coridorului.
E liber, a zis el, dupa care, n spatele lui au ra sunat aproape
simultan doua mpus ca turi.
Una pornise din arma lui Hafez; cealalta , din capa tul
coridorului.
127
Ava nd o rana serioasa n coapsa piciorului sta ng, Hafez s-a
pra bus it pe spate, lovindu-se de Castille. La capa tul coridorului,
soldatul postat n fata compartimentului n care se aflau Mahjad
s i Nina s-a repezit sa -s i ga seasca ada post, astfel ca glontul pornit
nu l-a nimerit, smulga nd doar o bucata de lemn din cadrul us ii.
Castille l-a prins pe prietenul sa u cu ma na libera s i l-a tras
dupa colt , la capa tul coridorului, as eza ndu-l cu grija pe podea.
Din rana tas nea sa nge. Hafez s i-a as ezat palma sta nga peste ea.
Au! Tica losul acela na scut de o ta rfa sifilitica m-a nimerit.
Din experienta, Castille s tia ca Hafez va supravietui ra nii, dar
numai daca primea foarte cura nd asistenta medicala . Asta
presupunea sa traverseze toti cu succes aceasta experienta.
Mai poti trage?
Hafez a ridicat pus ca ntr-o singura ma na .
Inca n-am murit s i refuz sa mor pa na nu-i zbor boas ele
micutului tica los care m-a ra nit. Hai, du-te sa -l ajuti pe Eddie.
Castille l-a ba tut pe uma r s i a tras n la turi us a glisanta care
fa cea lega tura cu vagonul al doilea.

Chase a auzit zgomot de mis care. Se apropia cineva dinspre


partea din fata a trenului.
S-a aruncat imediat n cel mai apropiat compartiment.
Retina ndu-s i respiratia, a as teptat pa na a auzit pas ii n apropiere,
apoi a tas nit s i a ndreptat pus ca spre cel care venea pe coridor.
Castille era la mai putin de trei metri, tina nd s i el pus ca atintita
spre el.
Edward!
Hugo! a exclamat Chase s i a scos un oftat de us urare. Ca de
obicei, eu ma chinuiesc sa va salvez, iar tu ma faci sa cred ca am
pierdut vremea.
Doar ma s tii, m-am plictisit as tepta nd sa te mis ti, melcule
Nu mis ca, s-a auzit o voce ha ra ita din spatele lui.
128
Chase a schimbat o privire cu Castille. Belgianul i-a fa cut semn
cu ochii spre pa ma nt. Chase a confirmai aproape fa ra sa -s i mis te
capul.
Aruncati ar
Chase s-a azva rlit la podea, iar Castille a tras un singur foc,
glontul treca nd putin peste cres tetul lui. Dinspre capa tul
ndepa rtat al coridorului s-a auzit un striga t nfundat, urmat de
un bufnet fa cut de cadavrul care se pra bus ise. Uita ndu-se peste
uma r, Chase a va zut un soldat ca za nd moale la nga peretele ciuruit
de gloante s i sca pa nd arma din bratul lipsit de viata.
Tu ai venit sa ma salvezi s i, ca nd colo, eu te salvez pe tine, a
spus belgianul cu un sura s s iret.
Ei, lasa ca ma revans ez eu, a zis Chase s i s-a ridicat. Nu mi-as
fi nchipuit ca va sta ascuns n buda . Nina unde e?
Fata lui Castille s-a nnegurat.
Nu s tiu, n-am va zut-o. Ca pitanul acela a dus-o n alt
compartiment. Iar Hafez a fost mpus cat, s-a ales cu o rana .
Unde?
In picior.
Nu, unde este acum?
Castille s-a ra sucit pe ca lca ie s i a fa cut semn ca tre partea din
fata a trenului.
Aici, vino.
A fugit pa na n primul vagon. Hafez era tot pe podea, acoperind
coridorul.
Eddie! a exclamat el cu durere n glas. Ma bucur sa te reva d.
Cum de-ai?
Ai auzit exploziile acelea?
Da.
Uite, as a. Unde e Nina?
Hafez a fa cut semn cu pus ca.
Cred ca e n compartimentul de la capa tul cela lalt, dar
129
ca ca ciosul acela care mi-a fa cut-o s i a privit spre piciorul ra nit
sta de paza acolo. Probabil ca na untru e s i Mahjad.
Chase a va ra t ma na ntr-un buzunar s i a scos o oglinda mica
din otel, pe care a nclinat-o astfel nca t sa vada spre capa tul
coridorului. As a cum se as tepta, mis carea l-a fa cut pe soldat sa
traga doua focuri, nsa n momentul dinainte de a trage ma na
napoi a reus it sa observe tot ce-l interesa.
Un singur individ, ultimul compartiment, ghemuit.
I-a fa cut semn din cap lui Castille.
Es ti prega tit?
Eu merg pe exterior.
Ba nu. Tu l-ai dobora t pe cel care era sa ma curete. Eu merg
pe exterior.
Chase s-a prega tit sa faca un salt pentru a ocupa o pozitie de
tragere lipit de peretele exterior al coridorului. Asta i oferea un
unghi mai bun de tragere nsa l fa cea sa fie mai expus.
Principiile psihologiei inverse functioneaza din nou, a spus
Castille s i a ridicat pus ca. Es ti gata?
Chase i-a imitat gestul.
Lupta m pa na la capa t.
Pa na la capa t, a repetat Castille.
Chase s-a ridicat s i a tras semnalul de alarma . Trenul s-a
cutremurat violent ca nd fra nele au intrat n functiune, fa ca nd
rotile sa scoata sca rtaituri n contact cu s ina. Proptindu-se mai
bine pe picioare, a as teptat ca trenul sa se opreasca .
S i atac!
Castille s-a aplecat pe dupa colt s i a tintit. Soldatul, care nca nu
se redresase dupa decelerarea neas teptata , l-a va zut s i a ies it din
ada post sa traga n el. In acelas i moment, Chase a tas nit din
compartiment s i s-a tra ntit de peretele opus, distra ga ndu-i astfel
atentia.
Pus tile celor doi lupta tori au la trat n acelas i timp. Fa ra a mai
130
apuca ma car sa traga , omul a fost mpus cat mortal s i a ca zut
napoi n compartiment ca o pa pus a de ca rpa .
Chase a auzit-o pe Nina striga nd nspa ima ntata .
Hai! a ordonat el, gonind de-a lungul coridorului, iar Castille
l-a urmat.
Us a compartimentului era deschisa s i blocata de cadavrul
soldatului. Chase nu s-a oprit din fuga , plonja nd chiar nainte de a
ajunge la us a s i ateriza nd pe partea cealalta . O mpus ca tura de
pistol a fa cut o gaura prin geam la ca tiva centimetri n urma lui. In
timp ce se rostogolise prin dreptul compartimentului reus ise sa
vada tot ce era na untru s i i-a comunicat asta prin semne lui
Castille imediat ce s-a ridicat. Un ostatic, atacatorul, care sta n
picioare. Intra m peste trei secunde.
Ama ndoi au apa rut fulgera tor n dreptul us ii cu pus tile
ndreptate spre tinta .
Mahjad o tinea pe Nina n fata lui, ava nd bratul sta ng petrecut
pe dupa talia ei s i n degetele aceleias i ma ini pistolul sa u de
serviciu ndreptat spre us a. In ma na dreapta tinea pistolul
Wildey, luat de la Chase, a ca rui teava era apa sata de ta mpla ei.
Nina tremura.
Eddie!
Aruncati armele! a ra cnit Mahjad. Numa r pa na la trei. Daca
nu le aruncati, atunci
Chase s i Castille au schimbat priviri cu rapiditatea fulgerului.
Trei! a strigat Chase.
Cele doua gloante pornite din armele lor l-au lovit pe Mahjad n
frunte, la distanta de un centimetru unul de altul. Partea din spate
a testei lui a fost pulverizata , iar lumina din compartiment a
ca pa tat o nuanta ros iatica , pentru ca geamul dinapoia iranianului
era stropit de sa nge s i tesuturi. A ca zut nta i n genunchi, dupa
care trupul nensufletit s-a pra va lit pe spate s i a lovit peretele cu
o bufnitura .
131
Doar amatorii vorbesc, a spus Chase s i a va zut un gest de
aprobare fa cut de Castille, dupa care s i-a ndreptat atentia asupra
Ninei.
Lucru ngrijora tor, ea nu reactionase n nici un fel la cele doua
mpus ca turi, ra ma na nd doar n picioare.
Doctor Wilde.
S-a uitat la el cu ochi goi.
Nina!
A clipit nedumerita .
Ce este?
Nina, a repetat el, ra ma i cu ochii ndreptati spre mine, ai
nteles? Doar te uiti la mine s i faci un pas nainte.
Am nteles, a ra spuns ea moale, conforma ndu-se.
Culoarea a renceput sa -i apara n obraji dar nici vorba de
spaima sau stare de s oc. Mai cura nd tra ia o nedumerire. De ce
trebuie sa ma uit la tine?
Cum adica , de ce sa nu te uiti la mine?
Nina a fa cut nca un pas spre el.
Pa i, hm
Bine, multumesc, a fa cut el, stra mba ndu-se.
Nu! N-am nimic cu fata ta! a spus ea s i a fluturat din brate n
semn de scuza . Voiam sa s tiu de ce vrei sa nu-mi dezlipesc
privirea de la tine.
A luat-o de ma ini, apoi a scos-o iute din compartiment, treca nd
peste cadavrul soldatului.
Nu voiam sa -l vezi pe fostul ca pitan ava nd juma tate de cap
lipsa , asta era!
Ea a aruncat o privire spre soldat, care avea un picior ntins n
coridor.
Pa i, se compara asta cu omul ra nit n piept care a fost fa cut
fa ra me de explozie chiar n fata mea?
Chase a cla tinat din cap.
132
Nu s tiu cum se face, dar unii nu-s de multumit
Vai, Dumnezeule mare! a tipat ea cu glas ascutit, pentru ca
abia acum i se revelase ntreaga situatie prin care trecuse. L-ati
mpus cat ca t tinea arma lipita de ta mpla mea! Daca i-ar fi tresa rit
degetul pe tra gaci? M-ar fi putut ucide!
Castille a ies it din compartiment s i i-a ntins lui Chase propriul
pistol, dupa care a scos cheia sa descuie ca tus ele Ninei.
In realitate, asta nu se nta mpla mai niciodata .
Mai ales daca -i nimeres ti n cap, a ada ugat Chase. Ca nd
loves ti n corp e alta poveste. Vorbim de s oc hidrostatic, de
spasme musculare Dar n cazul unei mpus ca turi clare n cap,
aproape niciodata nu ai surprize. Nu ar fi
Bang!
Nina a scos un tipa t.
Aha, reactii nta rziate, a zis Castille, cu un aer spa s it,
uita ndu-se n compartiment s i va za nd fum ies ind din teava
pistolului lui Mahjad. Ar fi trebuit sa -i iau s i cealalta arma , nest-
cepasf
Nina s-a uitat pa trunza tor la Chase.
Am spus aproape niciodat, s-a scuzat el, verifica ndu-s i
arma s i va ra nd-o apoi n tocul de sub jacheta de piele. In orice
caz, tra gaciul unui Wildey e mai greu de apa sat deca t al
pra pa ditului de pistol chinezesc pe care l avea el Dar la o adica ,
de ce vorbim despre asemenea lucruri? Trebuie sa o s tergem ca t
mai urgent de aici.
Cum? a ntrebat Nina, freca ndu-s i ncheieturile care o
dureau. Suntem blocati undeva n mijlocul Iranului. S i ce facem n
privinta lui Kari?
Se rezolva s i asta, a zis Chase, arunca nd o privire spre
soldatul mort. El ne-a luat toate documentele?
Castille a dat din cap s i a extras un sa culet .
Uite.
133
Chase i-a examinat repede continutul s i a scos un telefon mobil.
Gata, la treaba . Sper ca n-am uitat sa -i ncarc bateria.
Ce vrei sa faci? l-a ntrebat Nina.
El a za mbit.
Am de ga nd sa -i telefonez unui prieten.

134
8

Kari s-a plimbat agitata prin nca perea minuscula . Dupa cum
va zuse din elicopter, locuinta lui Hajjar nu era o simpla casa de la
tara . Cocotata pe un pisc din muntii Zagros, era un amestec de
palat s i forta reata, accesibila doar pe calea aerului sau pe un
singur drum ntortocheat.
S i, ca orice forta reata care se respecta , avea propriile temnite.
Nu era nsa vorba de celule mucede, ca n Evul Mediu.
Arhitectura extrem de laborioasa a cla dirii o fa cea sa -s i dea
seama ca fusese construita cu trei decenii n urma , de cineva cu o
multime de bani, lipsit de gust s i ava nd un caracter dominator.
Aceste calita ti l caracterizau pe fostul s ah al Iranului. Un soi de
ada post, un Camp David cu ziduri nalte s i un stil ridicol prin
ostentatie.
Indiferent care ar fi fost scopul lui initial, acum devenise
domeniul lui Hajjar, iar Kari a avut senzatia ca ea s i Yuri Volgan
sigur nu erau primii ocupanti ai acelei nchisori.
Aflat n celula ala turata , Volgan nu avea cum sa o ajute n vreun
fel. Tra darea lui Hajjar l fa cuse sa intre ntr-o stare de s oc s i
simpla mentionare a numelui lui Qobras l nspa ima nta.
S i-a ndreptat ga ndurile spre Hajjar. Incerca nd sa o foloseasca
pe ea pentru a obtine o ra scumpa rare, omul fa cea un joc extrem
de primejdios, aproape sigur nu-s i da dea seama ct de periculos.
Tata l ei va muta s i muntii din loc pentru a o recupera n
siguranta nsa odata napoiata , cu nici un chip nu ar fi la sat
lucrurile sa ra ma na astfel.
S i nici ea nu ar fi acceptat.
S-a ntrebat ca t timp va mai trece pa na ca nd Hajjar i va chema.
135
Probabil ca ncerca sa ia lega tura cu Qobras s i cu tata l ei, pentru a
le adresa ama ndurora cereri financiare.
Trebuia sa se slujeasca de acea unica ocazie pentru a ncerca sa
evadeze.
Scuza -ma , a zis ea, apropiindu-se de us a celulei s i
adresa ndu-se paznicului de afara . Am nevoie de ajutor.
Gardianul s-a ncruntat.
Despre ce este vorba?
Simt nevoia sa ntelegi?
Inca ava nd ma inile legate cu ca tus e la spate s i-a unduit
s oldurile.
Merg afara .
S i?
i speram ca ma poti duce tu.
Gardianul s-a apropiat de us a, apoi a ma surat-o din cap pa na n
picioare. Ea i-a aruncat o privire nevinovata .
Te rog.
Ba rbatul ma ta ha los s i ba rbos a sura s.
Da -mi voie sa ghicesc. O sa -mi ceri sa -ti desfac haina, iar
apoi vei dori sa te ajut sa dai jos pantalonii aceia stra ns i, de piele,
iar eu o sa ma ncing pentru ca sunt un iranian lipsit de pla ceri,
care are n fata o blonda frumoasa , iar dupa aceea o sa ma rogi sa -
ti scot s i ca tus ele, iar eu am s-o fac pentru ca n acele momente nu
voi mai ga ndi cu capul s i atunci o sa foloses ti cine s tie ce lovitura
de arte martiale ca sa ma dobori, dupa care vei evada. Am
dreptate?
Kari i-a aruncat o privire acra .
Puteai sa zici nu de la nceput.
Gardianul a ra s s i a revenit la scaunul lui.
Nu sunt pla tit bine ca sa fiu idiot. E bine totus i c-ai ncercat.
Iritata , i-a ntors spatele. Nu-i ra ma nea altceva de fa cut deca t sa
se ga ndeasca ce sa spuna ca nd va simti cu adeva rat nevoia de a
136
folosi toaleta.

Dupa ce Chase s i Castille au bandajat cum s-au priceput


piciorul lui Hafez, s-au gra bit sa se ndepa rteze ca t mai repede de
tren.
Nina nu avea idee ncotro se ndreptau, ori ce pla nuise Chase
pentru ca nd vor ajunge la destinatie. Discutia lui telefonica se
purtase n araba , iar n dorinta lui de a la sa trenul ca t mai n urma
nainte de sosirea fortelor iraniene, nu se gra bise sa le dezva luie
informatii suplimentare.
Terenul era mai putin accidentat deca t n zona n care l
nta lnisera pe Hajjar, nsa naintau ncet, mai ales ca duceau cu ei
un ra nit. Din fericire, vegetatia era mai bogata , astfel ca n
momentul n care au auzit primul sunet al unui motor de
elicopter care se apropia, ajunsesera deja la ada postul unei
pa duri situate la vreun kilometru de calea ferata .
Unde mergem? a ntrebat ea. Cine e acest prieten cu care ai
vorbit? S i cum o sa ne ga seasca ? Nici nu s tim unde suntem.
In ciuda durerii, Hafez a reus it sa za mbeasca .
Eddie are multi prieteni, a zis el. In toata lumea.
Nina s-a uitat spre Chase.
Chiar s i n Iran, unde se presupune ca nu ai mai pus
piciorul?
Ei, sunt un om cunoscut, a fa cut el ridica nd din umeri.
I s-a dus vestea, care ajunge peste tot ca va ntul, a ada ugat
Castille.
Sunt convinsa . Dar pa na ajung s i eu n societatea asta n care
va admirati reciproc, ce-ar fi sa -mi spui ce planuri ai?
Pa i, n primul ra nd trebuie sa o s tergem de aici. La vreo doi
kilometri spre sud e o s osea de unde o sa ne culeaga cineva.
Nina a privit atenta peisajul nefamiliar.
Dar cum o sa ne ga seasca prietenul ta u? Nici nu s titi unde ne
137
afla m.
I-am dat ca teva repere. E destul de us or sa le ga seasca pe
harta .
Serios?
Nu e greu. Treaba simpla Iar dupa aceea mergem sa o
lua m pe doamna Frost.
S tii unde e? a ntrebat Castille.
Hajjar are o ca suta la vreo cincizeci de kilometri de aici. O
sa -i facem o vizita sa -l saluta m.
Am auzit de casa asta, l-a prevenit Hafez. Nu e us or de
pa truns acolo.
Ne-am confruntat cu situatii s i mai grele, a subliniat Castille.
Ca atunci n Congo
Hugo, a rostit Chase, duca nd un deget la buze.
Acesta a scos un A, ai dreptate s i a ta cut.
Da -mi voie sa ghicesc, a spus Nina. Aceea este alta tara n
care nu ai ca lcat n mod oficial?
Chase a ridicat din spra ncene, pa stra nd un aer de conspirator.
Ceva de genul a sta.
Au continuat sa mearga prin pa dure. Copacii s-au ra rit n cele
din urma s i au ajuns la un drum neamenajat.
Aici e locul? a ntrebat ea.
Chase a examinat zona.
As a cred. Trebuie sa ca uta m un pa ra u care coboara din a
nceput s i a fa cut semn spre un deal din apropiere. De acolo.
Acolo a spus fata ca o sa ne as tepte.
Fat, spui? s-a mirat Nina.
Ce s-a nta mplat, doctore? i-a ra spuns Chase. Es ti geloasa ,
cumva?
A, negres it, i-a ra spuns duca nd o ma na la inima cu un gest
teatral.
Castille s i Hafez au chicotit. Chase a pufnit s i a pornit n frunte,
138
conduca ndu-i.
Dupa cinci minute, au va zut n fata un vehicul, o furgoneta
veche s i pra pa dita . Chase i-a rugat pe toti sa se ada posteasca n
pa dure.
As teptati aici, le-a zis.
Nina s-a uitat cum s-a strecurat printre copaci, deplasa ndu-se
ata t de dezinvolt s i agil nca t aceste calita ti contrastau aproape
comic cu statura lui greoaie. Cu ca t se apropia de furgoneta , cu
ata t mai ghemuit mergea, astfel ca practic l-a pierdut din ochi. S-a
oprit la zece pas i de tinta , apoi a tas nit spre ea, dispa ra nd n
spate.
Castille a scos arma, a observat ea, ba chiar s i Hafez a pus ma na
pe o pus ca luata de la soldatii din tren.
Pentru orice eventualitate, a asigurat-o belgianul.
Nu au remarcat nici o mis care. Au as teptat nelinis titi, n vreme
ce secundele s-au scurs dupa care Chase a reapa rut s i le-a fa cut
semn.
Dar daca l ameninta cineva cu arma sa ne cheme acolo? a
ntrebat Nina.
Ar fi tinut degetul mare lipit de palma .
Tare va mai plac micile trucuri s i coduri, nu? a spus ea,
amuzata .
Ne ajuta sa ra ma nem n viata.
L-a ridicat pe Hafez, iar Nina l-a ajutat sa -l sprijine ca nd au
pornit spre furgoneta . Ca nd au ajuns la nga ea, Chase tocmai
vorbea cu persoana din cabina .
Hei, voi toti, a zis el cu glas apa sat, vreau sa cunoas teti o
buna prietena care o sa ne ajute sa ne mis ca m fundul de aici. Ea
este Shala Yazid.
Din furgoneta a cobora t o ta na ra n jur de doua zeci s i cinci de
ani. Era foarte atra ga toare, dar s i gravida n ultimele luni.
Vai de mine, a fa cut Castille, care nu s i-a putut retine un
139
za mbet. La asta chiar nu ma as teptam. Edward, ai uitat sa ne
povestes ti ceva despre ultima ta vizita aici?
Probabil ca -l mai tii minte pe Hugo Castille, a spus Chase,
oarecum iritat. Belgianul acela ridicol, lipsit de maniere.
Shala a za mbit.
Sigur ca -l tin minte. Des i aveai o s i a fa cut semn cu ma na
spre buza superioara . O mustata?
Da s i ne bucura m ca a dispa rut.
Bonjour, a rostit Castille, fa ca nd o juma tate de pleca ciune. S i
felicita ri! Inteleg ca te-ai ca sa torit de ca nd te-am va zut ultima
oara ?
Cu un ba rbat minunat, a ra spuns ea numai un za mbet.
Nina a avut impresia ca Eddie Chase a fost uimit vreme de o
clipa , dupa care s i-a revenit s i i-a prezentat pe ceilalti.
El e Hafez, care s-a ales cu o rana
Doar o zga rietura ! a protestat iranianul.
s i cea mai importanta femeie din viata mea n momentul
de fata, doctor Nina Wilde.
Shala i-a aruncat o privire nca ntata lui Chase.
Te-ai ca sa torit?
Nu! s-a gra bit Nina sa nege.
La naiba, nu puteai spune asta mai repede? a intervenit
Chase, prefa ca ndu-se ofensat s i ntorca ndu-se din nou ca tre
Shala. Nu, sunt garda ei de corp. S i, pe Dumnezeul meu, corpul ei
are nevoie sa fie pa zit.
S i vrei sa o duci pa na la Failak Hajjar? a ntrebat Shala.
Trupul ei va trebui sa fie s i mai bine protejat.
Nu vreau sa o duc la el, abia am sca pat de oamenii lui. Insa
individul mi-a ra pit s efa. Trebuie sa o salva m.
Va dura o ora sa ajungem acolo. Poate mai mult. In furgoneta
am un scanner radio; am remarcat o activitate frenetica pe
frecventele politiei s i fortelor militare. Ai vreo lega tura ?
140
Hm, da, a ra spuns el s i s-a frecat la ga t. Cum sa zic am
distrus un tren. Ba chiar doua .
Vai, Eddie! a exclamat ea s i l-a lovit cu pumnul n bratul
musculos. Es ti un ba rbat minunat s i apreciez tot ce ai fa cut
pentru familia mea dar chiar trebuie sa produci pagube urias e
de fiecare data ca nd vii n tara mea?
Bine, dar nici un civil nu a avut de suferit! a protestat el.
Probabil. Sunt destul de sigur ca mecanicul celuilalt tren a sca pat
neva ta mat, chiar daca s-a aruncat din mers
Iritata , Shala a cla tinat din cap, apoi s-a uitat la Nina.
Distruge tot ce atinge! E cu zece ani mai mare deca t mine,
dar se poarta precum copiii mei cu juca riile.
Mm, a fa cut Nina, da nd aprobator din cap. Dar cum l-ai
cunoscut? Sustine ca n-a ca lcat niciodata n Iran. In mod oficial,
adica .
Membrii familiei mele nu sunt n relatii, cum sa spun,
amicale, cu actualul regim. De aceea am sprijinit unele operatiuni
secrete desfa s urate de s-a ntrerupt s i a za mbit spre Chase s i
Castille, de anumiti domni.
Cum ar fi sabotarea uzinei de apa grea de la Arak, a
intervenit Castille, sura za nd.
Chase a sca pat ca teva hohote de ra s prefa cut.
Strict secret! a zis el printre hohote.
Za mbetul lui Castille s-a transformat ntr-un sura s vinovat.
In fine, a ada ugat Chase, cu un aer preocupat, trebuie ca tu,
Hugo s i doamna doctor sa -l as ezati pe Hafez n partea din spate a
furgonetei. Ai adus o trusa medicala ?
Shala a confirmat cu o mis care din cap.
Grozav. Atunci, o sa -l peticim din mers. Es ti cumva genul de
doctor adeva rat, doctore?
Nu s i te rog sa nu-mi mai spui as a.
Cum dores ti, doctor Wilde.
141
Foarte bine.
Daca nu sunteti ca sa toriti ar trebui sa va ga nditi la asta, a
zis Shala za mbind, na ucindu-i prin aceasta replica s i fa ca ndu-i sa
amuteasca , n vreme ce Castille s i Hafez au izbucnit n ra s.

Kari a ridicat privirea spre un alt gardian, narmai cu o pus ca


automata MP-5, care tocmai sosise.
Hajjar i vrea pe ambii prizonieri.
Gardianul ba rbos i-a ra njit printre gratii lui Kari.
Daca ai noroc, s-ar putea ca Hajjar sa te lase la toaleta . Sunt
convins ca i-ar plcea sa te ajute la dezbra cat.
Nu s-a deranjat sa -i ra spunda , multumindu-se sa as tepte
ra bda toare ca t ei au deschis us a celulei.

Shala a oprit furgoneta la marginea drumului de munte.


Acolo e, a zis ea, ara ta nd cu degetul.
Chase s i-a sucit ga tul sa priveasca n sus.
Mama . Nu ma as teptam la as a ceva.
Nina i-a urmat privirea. Sus, pe culmea versantului sta ncos, se
ga sea o cla dire foarte ciudata .
Dumnezeule, cine a proiectat as a ceva? Walt Disney?
A construit-o s ahul, a precizat Shala. A fost unul dintre
palatele lui de vacanta, dar l-a vizitat doar de ca teva ori, pentru ca
apoi a izbucnit revolutia. Dupa aceea, mollahii l-a folosit ca
ada post, apoi Hajjar l-a cumpa rat de la guvern.
Parca -i scos din desene animate, a remarcat Nina.
Cla direa era practic o parodie a unui palat persan, ava nd
etajele de sus nca rcate de minarete s i domuri.
Cred ca s ahul nu prea avea gust.
M pregteam sa spun ca arata grozav, a intervenit Chase,
dar acum n-o sa -mi mai bat gura.
A examinat forta reata cu binoclul.
142
S i cum se ajunge sus?
Din exterior, pe drumul de acces sau cu elicopterul, a zis
Shala.
Auzind acel ultim cuva nt, lui Castille i-a sca pat un geama t
nfundat.
Cum, nu exista teleferic?
Nu.
Sa le fie rus ine. Mereu mi-am dorit sa recreez actiuni ca n
Unde se avnt vulturii
Presupun ca drumul de acces este pa zit, da? a rostit Castille.
Shala a dat din cap.
Da. In vale exista o poarta , de-a lungul drumului sunt
instalate camere video, iar n va rf mai e o poarta . Noi l-am
supravegheat o vreme pe Hajjar; de obicei, are cel putin patru
oameni de paza . S i exista s i un gard electric.
Chase a ndreptat binoclul ca tre dealurile din jur.
N-am putea distruge reteaua electrica pentru a scoate
camerele din functiune?
Iar te pui pe distrugeri! Nu, forta reata are generatoare.
M-am ga ndit eu.
A cobora t binoclul s i a ra mas pe ga nduri.
Ai spus ca din exterior sunt doar acele doua ca i de acces.
Exista ceva s i nuntru?
Da, exista s i alta cale, a zis Shala s i s-a uitat peste uma r.
Doctor Wilde, vrei sa -mi dai rucsacul albastru?
Nina i l-a ntins, extra ga ndu-l dintre celelalte lucruri aflate n
spatele mas inii. Shala a scotocit prin el s i a scos o serie de planuri
de constructie.
Tata a fa cut rost de ele nainte de revolutie. Spera sa le
foloseasca pentru a pa trunde n forta reata sa -l ucida pe s ah,
numai ca , din nefericire, revolutia i-a luat-o nainte.
Derutata , Nina s-a ncruntat.
143
Pa i, revolutia nu avea rostul de a-l nla tura pe s ah?
Era vorba de alti revolutionari, a precizat Chase cu un aer
enigmatic.
A hota ra t sa le pa streze, pentru cazul n care ayatollahul ar
veni aici, dar nu s-a nta mplat niciodata . Poate ca totus i va vor fi
voua de folos, a spus s i a lovit cu degetul ntr-un colt al planului.
Exista un put care duce pa na n subsolul tehnic al forta retei. A
fost conceput pentru a se ajunge la conducta prin care apele
uzate se scurg n ra u.
Nina a stra mbat din nas.
Pfui. Cum, pompeaza mizeria direct n ra u?
Adica si fac nevoile pe oameni, a spus Chase.
Iar putul a sta, putem ajunge la el prin conducta de scurgere?
Da. Insa ar fi o problema
Da, sigur ca e, a fa cut Castille, duca nd ma na la frunte
Conducta este cam stra mta . E prea ngusta ca sa treci,
Eddie. Nici tu nu ncapi, Hugo, mi pare ra u.
Nu-i nevoie de scuze. Cum, sa ma ta ra sc printr-un canal plin
de merde? Am mai trecut printr-o situatie din asta, ntelegi s i mi-
am murda rit tricoul.
Cum, e prea ngust pentru mine sau Hugo? Hafez nu e n
stare s i nu cred ca te-am putea trimite pe tine, as a gravida cum
es ti.
Pe fata i-a apa rut un za mbet s iret.
Doctor Wilde
Da.
Nina a priceput prea ta rziu de ce za mbea el. Toata lumea se
uita plina de sperante la ea.
Nu!

Etajele superioare ale casei erau la fel de ostentative s i


mpopotonate ca exteriorul, a observat Kari, n timp ce ea s i
144
Volgan erau condus i din celule. Comertul ilicit cu comori persane
antice se dovedise extrem de profitabil s i se pa rea ca Hajjar si
cheltuise o buna parte din profituri pe decoratiuni s i ornamente
confectionate din aur. Spre deosebire de familia ei, n cazul lui
boga tia nu si da dea ma na cu bunul-gust.
Biroul iranianului era o nca pere circulara din cel mai nalt turn
cu dom. Zgomotul fa cut de tocurile ei pe podeaua din marmura
ca pa ta ecou n spatiul acela deschis. Hajjar sta tea dinapoia unui
birou urias , de forma semicirculara , cu ta blia din marmura s i
ornamentat cu aur. Pe peretele din spatele lui se afla un televizor
cu plasma de mari dimensiuni, iar Kari a observat ochiul mic s i
negru, ca de rechin, al unei camere video n partea lui de jos.
Doamna Frost! Yuri! a exclamat Hajjar, cu o voios ie ca t se
poate de falsa . Ce mult ma bucur ca ati venit!
Nu ma face sa pierd vremea, Hajjar, i-a zis Kari, cu ra ceala n
glas. Spune-mi ce vrei.
Us or jignit, s-a uitat la ea.
Prea bine. Incerc sa am o videoconferinta cu tata l ta u s i
tineam sa fii de fata, sa te asigur de de intentiile mele. S i,
apropo, e un om greu de prins. Incepusem sa -mi pierd ra bdarea.
Are o multime de lucruri de rezolvat.
Mda, sunt convins. A fost la fel de greu de contactat ca
rivalul vostru, domnul Qobras.
Ai vorbit cu Qobras? s-a ba lba it Volgan.
Inca nu, dar o voi face cura nd. La urma urmelor, pentru ceva
ata t de important ca acest lucru s i, ntinza nd ma na, a ridicat
artefactul din culcus ul lui de catifea de pe masa , stra lucirea
radiata de suprafata lui lumina ndu-i fata ca un foc s tiam ca va
dori sa stea de vorba cu mine.
Indiferent ca t ti va pla ti Qobras pe el, tata l meu va fi dispus
sa -ti dea mai mult, a spus Kari.
Sunt sigur, dar cred ca obiectul s i Yuri fac o pereche
145
inseparabila . Iar Qobras este extrem de dornic sa -l revada pe Yuri.
Te rog, domnis oara Frost, s-a milogit Volgan, Qobras ma va
ucide!
Ochii lui tra da nd disperarea s-au atintit asupra artefactului din
ma inile lui Hajjar.
Va pot dezva lui mai multe despre piesa asta s i multe
despre Qobras. Am lucrat pentru el vreme de doisprezece ani s i-i
cunosc secretele
Hajjar a pocnit din degete, iar imul dintre gardieni l-a lovit pe
Volgan cu patul pistolului n cap. Ava nd ma inile legate cu ca tus e
la spate, rusul a ca zut greu pe marmura alunecoasa .
De ajuns, a zis Hajjar.
Un clinchet scurt venit dinspre computerul aflat pe birou i-a
atras atentia, fa ca ndu-l sa za mbeasca .
Domnis oara Frost, ne cheama tata l ta u. Vrei sa stai n
dreptul camerei? Gardianul ei a mpins-o nainte. Multumesc. S i
pe el scoateti-l din cadru.
Cela lalt gardian l-a ta ra t pe Volgan pe podea ca pe un sac de
cartofi.
Iranianul a tastat ceva, apoi s-a nva rtit cu scaunul din piele,
ajunga nd cu fata la ecranul urias . Pe acesta a apa rut imaginea lui
Kristian Frost n biroul lui de la Ravnsfjord, cu ochii ndreptati
ntr-o parte, privind la un ecran.
Kari!
Domnule Frost, a spus Hajjar, nainte ca ea sa ra spunda , sunt
deosebit de nca ntat ca , n sfa rs it, ai luat lega tura cu mine. Imi
nchipuiam ca viata fiicei tale este mai importanta deca t planul de
afaceri.
A chicotit foarte multumit de sine. Frost l-a privit dispretuitor.
Kari, es ti bine? Acest individ te-a maltratat?
Deocamdata sunt bine.
Ce e cu artefactul? S i unde e doctor Wilde?
146
Doctor Wilde a fost arestata de armata iraniana s i va fi
judecata pentru tranzactionarea ilegala de antichita ti, a intervenit
Hajjar s i probabil pentru complicitate n uciderea ca torva soldati.
In lega tura cu artefactul asta nu te mai prives te.
Ca t vrei pe el, Hajjar?
Iranianul s-a rezemat de spa tarul fotoliului.
Va d ca treci direct la afaceri. Prea bine. Pentru napoierea
fiicei tale, vreau zece milioane de dolari.
In plus fata de cele zece pe care ti le-am pla tit pentru obiect?
a ma ra it Frost.
Pentru a fi mai eficienti, poti transfera banii n acelas i cont, a
spus Hajjar, cu un aer relaxat.
S i artefactul?
Cum ziceam, nu mai este de va nzare.
Nici ma car pentru alte zece milioane?
A urmat o pauza lunga , iar ca nd Hajjar a ra spuns, s-a simtit din
glasul lui ca la comia ameninta sa -i ra stoarne planurile.
Nu, nici ma car pentru o asemenea suma , a vorbit el ntr-un
ta rziu, cu vizibil regret.
Cincisprezece milioane.
Hajjar s-a crispat. S-a ra sucit pe juma tate s i s-a uitat spre Kari.
Evaluezi aceasta bucata de metal la mai mult deca t pe fiica
ta?
As fi oferit doua zeci, a intervenit ea.
Pe ecranul mare, pe fata lui Frost a apa rut o expresie de
ma ndrie, dupa care tra sa turile lui au mpietrit din nou.
Atunci, doua zeci de milioane.
Hajjar a ra mas mut, plimba ndu-s i privirea cu rapiditate de la
un Frost la cela lalt, apoi s-a ra sucit precipitat cu fata spre ecran.
Nu! Nu, artefactul nu este de va nzare, indiferent de pret .
Zece milioane pentru fiica ta, acesta e singurul ta rg pe care sunt
dispus sa -l nchei. Sa ma chemi peste o ora ca sa confirmi
147
transferul. O ora !
S-a ra sucit din nou spre computer, pe care l-a nchis nainte ca
Frost sa -i ra spunda .
Hajjar, a zis Kari, cu admiratie n glas, sunt impresionata ! Nu
multi oameni ar fi n stare sa -i reziste n acest fel tata lui meu. Mai
ales ca nd e vorba sa refuze doua zeci de milioane de dolari.
Iranianul s-a ntors cu fata ca tre ea.
Doua zeci de milioane! a spus el cu glas sca rtait, apoi s i-a
dres glasul. Doua zeci de milioane de dolari! a repetat el. Pentru
obiectul a sta? s i a fluturat cu ma na cu ca rlig spre artefact. Ce
reprezinta ? De ce este piesa asta ata t de importanta ?
Pret de o clipa , ochii ei s-au aprins, radiind un respect aproape
religios.
Este o cheie spre trecut dar s i spre viitor, a gla suit, apoi s i-
a aplecat capul ntr-o parte, arunca ndu-i ba rbatului o privire
seduca toare. Ai putea sa participi s i tu ala turi de noi, Failak.
Vinde-ne artefactul s i-ti promit ca tata nu va ntreprinde nici o
actiune mpotriva ta pentru tot ce ne-ai fa cut. Iar eu
Tu ce? a ntrebat el, lupta nd cu suspiciunile, dar fiind n
acelas i timp intrigat.
Eu te voi ierta. S i poate chiar mai mult deca t ata t. Cum
spuneam, putini oameni au curajul sa -l nfrunte pe tata l meu, a
continuat ea, dupa care s i-a schimbat pozitia, mis ca ndu-s i
s oldurile s i umerii pe sub haine. Am ra mas foarte impresionata .
Hajjar s-a la sat atras de sugestiile ei.
Serios? a fa cut el, linga ndu-s i buzele s i urma rindu-i
mis ca rile cu fascinatie. Atunci
Domnule, l-a ntrerupt un gardian, cel care i respinsese
avansurile. Qobras va va apela cura nd. Trebuie sa va prega titi
pentru a-i ra spunde.
Pe fata lui Hajjar a apa rut o expresie de iritare.
Ai dreptate. Ma prega tesc. Da, a zis, apoi a respirat ada nc s i
148
i-a ntors spatele lui Kari. As teapta -ma cu ea acolo pa na ma
cheama tata l ei. Iar tu, a fa cut s i a pocnit din degete ca tre cela lalt
gardian, adu-l aici pe Yuri.
Frumoasa ncercare, trf ce es ti, i-a s optit gardianul la
ureche.
Kari a oftat. Meritase sa ncerce.
Dar sa refuze doua zeci de milioane de dolarioare ca t oferea
Qobras?

Ara t ridicol, a protestat Nina.


La sa ndu-l n furgoneta pe Hafez, care s-a simtit deopotriva
us urat ca nu va mai trebui sa se deplaseze, dar s i frustrat pentru
ca nu putea fi de ajutor, Shala i-a condus pe ceilalti pa na la un mic
ra u care s erpuia la poalele muntelui. Malul cela lalt se ridica
abrupt, apoi, la aproape zece metri na ltime, devenea oarecum
plat, iar acolo se ga sea gardul electric care nconjura forta reata de
pe culme.
Des i curgea tumultuos, ra ul era putin ada nc, astfel ca l-au
traversat cu piciorul. Shala s i-a scos pantofii, apoi s i-a ridicat
rochia lunga , iar Chase s i Castille au luat-o pe sus, treca nd prin
apa fa ra a se mai deranja sa -s i scoata bocancii. Pe de alta parte,
Nina s-a simtit incredibil de ridicola ca nd s-a gra bit sa traverseze
mbra cata ntr-un costum de scafandru.
Habar n-am de ce, i-a zis Chase, n timp ce o ajuta pe Shala
sa se as eze, dar ara ti bine n a sta. Bine, eu am avut mereu o
sla biciune fata de femeile mbra cate n ceva cauciucat.
Ia mai taci, l-a repezit Nina.
Costumul de scufunda ri dintr-o bucata adus de Shala era mai
potrivit cuiva care voia sa atraga atentia ca nd fa cea surfing deca t
cuiva care voia sa se infiltreze neva zut undeva: era negru, cu o
insertie roz, ce pornea de la ga t spre zona inghinala , apoi
continua pe spate, ava nd tot soiul de dungi ciudate pe picioare s i
149
brate. Costumul n sine pa rea destul de nou, dar cu pantofii prea
stra mti s i murdari din picioare era alta treaba .
Es ti absolut sigur ca nici unul dintre voi nu ncape n
conducta aceea?
O sa vezi cu ochii ta i, i-a ra spuns Shala, fa ca nd semn cu
degetul.
O bucata de conducta metalica ruginita ies ea din malul abrupt,
la vreo treizeci de centimetri deasupra albiei ra ului, iar din ea
picura apa . Speranta Ninei ca l-ar convinge pe lunganul Castille
sa -i ia locul s-a na ruit ca nd a va zut situatia la fata locului.
Diametrul interior al conductei era de cel mult patruzeci s i cinci
de centimetri prea ngust pentru Castille, iar Chase nu ar fi
reus it sa -s i va re na untru nici capul s i un uma r.
Pe de alta parte, nu era sigura nici ca ea se va strecura.
O sa ncapi, i-a zis Chase, de parca i-ar fi citit ga ndurile. E
posibil sa te stra nga putin la fund, dar
Alo!
Glumeam s i eu.
A za mbit, apoi a deschis rucsacul pe care l adusesera din
furgoneta .
Uite-ti dotarea. Lanterna , aparat de emisie-receptie s i o
casca nu e chiar bluetooth, dar o sa ne poti anunta ca nd vei
reus i sa ntrerupi alimentarea cu electricitate a gardului.
Pistolul
N-am folosit niciodata as a ceva, a spus Nina, ca nd el a scos
un mic pistol automat plasat ntr-un toc de pa nza prins de o
centura .
Da? Credeam ca voi, yankeii, nva tati sa trageti chiar nainte
de a merge. Intoarce-te.
Nu prea s tiu ce rost are sa iau as a ceva cu mine, a zis ea,
ca nd Chase i-a prins centura sus pe talie, ntorca nd-o astfel nca t
tocul i-a ajuns la spate, n zona de deasupra feselor.
150
Pentru siguranta. Altfel, sper sa nu te nta lnes ti cu nimeni.
I-a fixat apoi aparatul de emisie-receptie la centura , a ntors-o
cu fata spre el, i-a as ezat casca s i i-a fa cut cu ochiul s mecheres te.
Dar daca dai de cineva, ga ndes te-te ca es ti Lara Croft. Bum-
bum.
S i-a cobora t privirea spre ga tul ei s i a va zut pandantivul.
Vrei sa -mi las i mie a sta, sa am grija de el?
Nina s-a ga ndit ca teva clipe.
Nu, multumesc. E un soi de amuleta care mi poarta noroc.
Chase a ridicat mirat din spra ncene.
T ina nd seama prin ce-ai trecut asta zi, ai o idee cam ciudata
n privinta norocului.
Dar sunt nca vie, nu?
Ai dreptate.
Nina s i-a va ra t pandantivul sub costumul de scufunda tor, apoi
a tras fermoarul pa na sus, dupa care pe fata lui a reapa rut
za mbetul care i scotea n evidenta strunga reata.
Hai sa te ba ga m n canal.
Starea ei de emotie s-a transformat ntr-un dezgust evident
ca nd a ngenuncheat sa examineze conducta.
Vai, Dumnezeule! Pute!
Pa i, la ce te as teptai? Doar e canalizare.
Nina a simtit ca i se ntoarce stomacul pe dos.
Mi-e greata. Doamne, nu cred ca voi fi n stare
Asculta -ma , i-a zis Chase, la sa ndu-s i ma na pe bratul ei, s tiu
ca poti. Doar es ti arheolog, adeva rat? S tiu sigur ca la sa pa turi ai
dat peste tot felul de lucruri oribile, nu?
Da, dar
Conducta asta de scurgere nu este chiar ata t de lunga . Cel
mult cincizeci de metri, dupa care da n putul de acces. Acolo
ga ses ti o scara s i o sa urci fa ra probleme. Poti sa faci asta.
Dar daca sus dau de cineva? Daca
151
Nina, a spus el s i a stra ns-o de brat . Treaba mea e sa -ti port
de grija . Daca as socoti ca ai fi n pericol, nu te-as la sa sa pleci.
Cu toate astea, mi-ai dat o arma .
Mda, cum sa zic nu e chiar sigur, ntelegi?
Vorbele nu au avut darul de a o linis ti.
Asculta , imediat ce opres ti alimentarea gardului, eu s i Hugo
o sa ajungem na untru n mai putin de cinci minute. Planul e
simplu: intra m, i tragem una n bot lui Hajjar, o salva m pe Kari s i
pleca m.
Asta cu pumnul n bot pare sa fie solutia ta la orice, nu?
Ei, daca merge In orice caz, o sa tin lega tura cu tine tot
timpul prin radio. S i avem planul cla dirii o sa -ti spun exact
ncotro sa mergi. Dupa ce reus es ti, stai ascunsa s i n-o sa pa tes ti
nimic. Ai ncredere n mine.
Nina s i-a legat pa rul la spate, apoi, cu o nepla cere extrema s i o
expresie de sca rba neascunsa , a intrat cu capul nainte n
conducta de scurgere.
Nu prea am de ales, nu-i as a?
E mai bine deca t deloc, a zis Chase, pornind aparatul de
emisie-receptie. Uite, o sa te ajut sa intri. S i sa facem un test de
comunicare.
Apoi i-a ridicat picioarele s i a mpins-o n conducta .
Aparatul lui a scos ca teva pa ra ituri, dupa care s-a auzit vocea
ei:
Sa nu ndrzneti sa ma apuci de fund.
Nici prin ga nd nu mi-a trecut, a spus el, uita ndu-se
admirativ la rotunjimile evidentiate de costumul de scufundare n
timp ce ea pa trundea s erpuind n canal.
A mai mpins-o o data de picioare, iar ea a dispa rut n bezna .
Cu lanterna tinuta ntr-o ma na s i ndreptata n fata, Nina s-a
ta ra t prin conducta nclinata . Era stra mta , nsa reus ea sa se
strecoare la limita . S-a oprit o clipa sa ndrepte fasciculul de-a
152
lungul ei. Pa na la capa tul acesteia nu se vedea nimic, doar bezna .
Pariez ca Lara Croft nu a trebuit sa se catere prin conducta
de canalizare a unei case, a morma it ea, dupa care s i-a nceput
urcus ul anevoios.

Kari a va zut cum starea de frustrare a lui Hajjar cres tea n


vreme ce as tepta apelul lui Qobras, iar un semn era ca ba tea
darabana n ta blia biroului. Se pa rea ca nu era obis nuit sa as tepte
pentru a ca pa ta ceva.
Failak, a spus ea, trebuie sa merg la toaleta . Te rog!
Nu ncepe iar, s-a va ica rit gardianul, nsa Hajjar a fa cut un
semn cu ma na spre us a.
Ta na ra s-a ridicat s i a scos un sunet de triumf ca tre gardian.
N-am de ga nd sa -ti scot ca tus ele, a bolborosit el, n timp ce o
conducea afara din camera .

Cum te descurci? a ntrebat-o Chase, iar vorbele au fost


nsotite de paraziti.
A, superbine, a bomba nit ea. Abia as tept sa prezint aventura
asta ntr-un articol pentru Jurnalul Internaional de Arheologie.
In casca a auzit un sunet ce pa rea a fi un hohot nfundat de ra s.
Te mis ti grozav. Vezi capa tul canalului?
Ea a ndreptat fasciculul lanternei n fata.
Cred ca da! Da, l va d! S i aud ceva.
A ncercat sa depisteze locul de unde venea zgomotul. Era un
soi de susur ca apa care coboara pe o teava .
Uf, drace!
S-a crispat s i abia a reus it sa -s i reprime un tipa t ca nd mai bine
de zece litri de lichid au na va lit n josul canalului, stropind-o.
Vai, Dumnezeule! Of! Dezgusttor!
Ra spunsul jovial al lui Chase nu a reus it sa o binedispuna .
Bine ma car ca nu uita sa traga apa.
153
Acum te simti mai bine? a ntrebat-o batjocoritor Hajjar
ca nd a fost readusa n nca perea circulara .
Manierele nsotitorului au cam la sat de dorit, a spus ea cu
un aer ntepat. Sper ca nu am sca pat discutia cu Qobras.
Nu, dar as tept sa ma apeleze dintr-o clipa n alta, deci ai
revenit la tanc.
A fa cut un gest, iar gardianul a mpins-o pe un fotoliu. Volgan s-
a uitat ruga tor la ea, dar nu a zis nimic.
Nu uita de oferta fa cuta de tata l meu. Indiferent ce-ti da
Qobras, el poate
Dinspre computer s-a auzit un clopotel. Hajjar a pocnit din
degete spre gardianul din spatele lui Kari, care s i-a pus ma na grea
pe uma rul ei. Ea a ta cut, urma rindu-l pe iranian ntorca ndu-se cu
fata spre ecran.
Era prima oara ca l vedea pe Qobras pe viu, pentru ca pa na
atunci l s tiuse doar din fotografii. Dar pa na s i acelea fusesera
vechi de ca tiva ani. Pa rul lui negru era acum presa rat de fire
ca runte ncepa nd de la ta mple, iar fata i era mai ridata nsa
ochii i ra ma sesera la fel de ageri ca ntotdeauna.
S i la fel de uciga tori.
Domnule Hajjar, a spus Qobras.
Tonul din glasul lui indica limpede ca nu simtea nici o pla cere
ca era nevoit sa poarte acea conversatie.
Domnule Qobras, i-a ra spuns Hajjar, cu o buna dispozitie
falsa . Sunt nca ntat ca reus im, n sfa rs it, sa sta m de vorba .
Am nteles ca ai ceva pentru mine, a rostit cela lalt gra bit.
Doua lucruri, de fapt! Primul este aceasta juca rioara , a zis
iranianul s i a pus n fata camerei video obiectul creat de atlanti.
Am nteles ca v-a fost luat din
Distruge-l, l-a ntrerupt Qobras. Topes te-l. Iti pla tesc
cincisprezece milioane de dolari ca nd primesc filmul video
154
complet cu distrugerea obiectului.
Sa -l distrug? a fa cut Hajjar, complet aiurit. Da, pot face asta,
am toate instalatiile necesare pentru prelucrarea metalelor
pretioase, dar s-a ntrerupt, cla tina nd din cap, incapabil sa
creada . Es ti sigur?
Topes te-l. Pa streaza aurul, sau orice alte metale extragi din
el, dar l vreau distrus. A provocat destule necazuri.
Cutremurat, Hajjar a pus artefactul napoi pe birou.
Il distrug. Bine. Pentru cincisprezece milioane, da?
Qobras a dat aprobator din cap.
Ingrozita , Kari a ridicat privirea. Daca artefactul era distrus,
nsemna ca singura lega tura cu Atlantida ar fi dispa rut pe vecie.

Cu o enorma senzatie de us urare, Nina s-a strecurat afara din


conducta .
Inca perea n care se ga sea acum era rectangulara , cam doi
metri pe doi s i juma tate, n care pa trundeau de sus o serie de tevi.
Podeaua era sca ldata n apa puturoasa .
Am ajuns, a spus ea n microfon, ndrepta nd lumina spre
pereti.
O scara murdara ducea n sus.
Bine, a zis Chase, ava nd glasul distorsionat din cauza
interferentelor. Acum urci scara. S i, orice ar fi, ai grija sa
Sa ce?
sa nu aluneci.
Multumesc de sfat.
Cu costumul s iroind de apa s i mizerii, a urcat. A mpins cu
precautie capacul metalic de deasupra s i, spre marea ei us urare,
acesta a cedat. L-a dat deoparte, apoi a urcat.
Am ajuns sus, a anuntat ea.
Bine, ar trebui sa te afli ntr-o nca pere cu o us a.
A plimbat fasciculul de lumina prin nca pere.
155
As a e.
Verific-o, sa te asiguri ca nu e nimeni afara , apoi o iei spre
sta nga. La capa tul coridorului ga ses ti alta nca pere. Treci prin ea.
Cu inima ba ta ndu-i puternic, Nina a cra pat us a s i a privit afara .
Coridorul cu pereti placati cu piatra era slab iluminat s i, cu
exceptia unui ba za it slab, ta cerea predomina. S-a uitat n cealalta
directie. Un s ir de trepte duceau sus.
Nu e nimeni.
Bine, pornes te.
S i-a lepa dat nca ltamintea umeda , sa nu lase urme pe podea,
apoi a pa s it delicat de-a lungul coridorului.
Hopa. Apar probleme.
In ciuda parazitilor, a simtit ngrijorarea din glasul lui Chase.
Ce e?
Sunt doua us i. Pe care intru?
In plan figureaza doar una, dar probabil ca au mai ada ugat
una. Pe noi ne intereseaza camera generatoarelor. Incearca -le pe
ama ndoua .
Pe ambele us i se vedeau semne de avertizare privind retele sub
tensiune, dar asta nu o ajuta n nici un fel. A ncercat-o nta i pe
cea mai apropiata .
Din fericire, nu era o nca pere plina de tehnicieni sau de
personal de securitate. Ara ta mai cura nd ca departamentul de IT
de la universitate. A recunoscut un echipament amintind de un
server pesemne ca Hajjar avea lega tura lui proprie s i sigura la
Internet. La acesta erau conectate ca teva casete negre, dar s i un
computer pe al ca rui monitor se tot rotea un screensaver.
Din curiozitate nca perea era minuscula , iar computerul se
ga sea foarte aproape de ea a mis cat mouse-ul. Ecranul s-a
luminat, prezenta nd mai multe ferestre. Majoritatea afis au
instructiuni de stare, imposibil de nteles pentru ea, nsa ochii i s-
au ndreptat imediat spre una anume. Era divizata n doua ,
156
fiecare parte prezenta nd ceea ce evident era o videoconferinta.
Nu a recunoscut ba rbatul cu fata mpietrita dintr-o fereastra ,
dar cela lalt era
Hajjar.
Nina, a s uierat Chase la ea, ce se nta mpla acolo?
Am nimerit n camera serverului.
Atunci ies i de acolo! Repede, mergi n cealalta nca pere.
A constatat ca la a doua ncercare a intrat unde trebuia. Mai tot
spatiul era ocupat de doua generatoare care ba za iau. Pe peretele
de la nga ele se ga sea un tablou cu sigurante s i ntrerupa toare.
Inca o problema , a rostit ea ncet. Toate instructiunile sunt
n araba .

Va d ca l ai acolo s i pe Yuri, a spus Qobras.


Giovanni! a zis Volgan cu disperare n glas, scula ndu-se cu
greu n picioare.
Gardianul lui a ridicat pistolul ca pentru a-l lovi din nou, dar
Hajjar a cla tinat din cap.
Te rog, mi cer iertare! Am gres it, s tiu s i-mi pare ra u!
Qobras a cla tinat din cap.
Yuri Eu am avut ncredere n tine. M-am ncrezut n tine,
iar tu m-ai trdat dar s i ntreaga Fra tie. S i pentru ce? Pentru
bani?
A cla tinat iara s i din cap.
Fra tia se ngrijes te de membrii sa i, s tii doar. Dar tu ai vrut
mai mult? As a ga ndesc cei pe care noi ncerca m sa -i oprim.
Te rog, Giovanni, s-a milogit Volgan. N-o sa mai
Yuri.
Acest singur cuva nt l-a redus instantaneu la ta cere pe Volgan.
Hajjar, nu am ce face cu un asemenea om s i simt convins ca
nici tu nu ai nevoie de el. Iti dau cinci milioane de dolari ca sa -l
ucizi chiar acum.
157
Cinci milioane? a fa cut Hajjar mirat.
Qobras a confirmat cu o mis care din cap.
Giovanni! a tipat Volgan cu glas ascutit. Nu, te rog!
Hajjar a ra mas nemis cat ca teva clipe, pa ra nd cufundat n
ga nduri; apoi a deschis un sertar ngust existent n birou, a scos
un revolver argintiu s i a tras.

Chase a revenit.
Uite, am schema de conexiuni. Trebuie sa existe trei panouri
nalte, cu un s ir de comutatoare de-a lungul lor.
Nina le-a observat.
Da.
Panoul din mijloc. Inchide comutatoarele trei, patru s i s ase.
Fiecare a scos ca te un pocnet puternic atunci ca nd manetele lor
au fost trase n jos.
Bine s i acum?
Asta-i tot. Al terminat. Ga ses te-ti un ascunzis s i ne vedem
peste cinci minute.
Din casca a mai auzit un pocnet, apoi s-a fa cut linis te.
As teapta , Eddie Eddie!

S ocata , Kari a ra mas cu ochii la cadavrul lui Volgan. Pa na s i


gardienii fusesera surprins i de bruschetea acelei executii.
Dumnezeule mare!
Auzindu-i vocea, Qobras a reactionat oarecum surprins.
Hajjar! Cine mai este cu tine?
Iranianul a ntors ochii de la cadavrul nsa ngerat s i s-a uitat la
ecran.
O am pe rivala ta as putea spune. Kari Frost.
Cela lalt a ra mas nma rmurit.
Kari Frost? Vreau s-o va d!

158
Chase s i Castille au urcat repede panta pornind de la ra u. Chase
a testat gardul, arunca nd n el o foarfeca de ta iat sa rma . Nici
sca ntei s i nici semne de vreun scurtcircuit. Era nealimentat
electric.
La treaba , a ordonat el.
Cu foarfeca, belgianul a fa cut o gaura n partea de jos a
gardului. Tovara s ul lui a ridicat portiunea libera ca pe o cortina ,
crea nd o despica tura suficient de mare pentru a trece pe
dedesubt.
Ajuns i de cealalta parte, au sa rit n picioare s i au privit ca tre
forta reata. Panta sta ncoasa ducea spre drumul sinuos de acces s i
spre intrarea principala n cla dire. Nu au va zut nici un agent de
paza , dar din cele spuse de Shala, aces tia existau pe undeva.
Pe la nga pistolul lui, Castille mai avea o pus ca G3 luata de la
soldatii lui Mahjad. Chase, arma lui personala s i un Uzi ba tra n, pe
care i-l da duse Shala. A verificat ambele arme. Erau gata de
actiune.
Gata, a zis el, a sosit vremea sa devenim eroi.
Au pornit n goana .

A socotit ca nca perea care ga zduia serverul era un ascunzis la


fel de bun ca oricare altul. Iar asta i permitea sa mai arunce o
privire la ecranul monitorului.
I-a trebuit doar un moment sa ma reasca fereastra cu
videoconferinta s i ceva mai mult ca sa sporeasca volumul. Hajjar
s i cela lalt ba rbat discutau despre
Kari!
Nu numai ata t, dar apoi a apa rut s i ea n spatele iranianului,
adusa n cadru de ca tre unul dintre oamenii lui.

Ce cauta acolo? a ntrebat Qobras.


Am o anumita afacere cu tata l ei. Nu e treaba ta.
159
Ba este treaba mea! aproape ca a ra cnit cela lalt. Ucide-o.
Hajjar a ra mas cu gura ca scata .
Poftim?
Ucide-o! Imediat!
Kari a simtit un sloi de gheata n stomac. Hajjar ra ma sese cu
arma n ma na . Daca asculta ordinul, putea muri peste ca teva
clipe.
Ai nnebunit? a exclamat Hajjar. Pentru mine ea valoreaza
zece milioane de dolari! Tata l ei a convenit sa -mi pla teasca
ra scumpa rarea!
Asculta -ma , a spus Qobras, apleca ndu-se n fata pa na ca nd
mutra lui a ocupat tot ecranul, nici nu ai idee ca t de primejdioasa
este. Ea s i tata l ei ncearca sa descopere ceea ce Fra tia lupta sa
pa streze ascuns de secole ntregi. Daca reus esc
Iranianul a fa cut un semn cu ma na.
Nu-mi pasa . Pe mine ma intereseaza cele zece milioane de
dolari pe care le ncasez napoind-o tata lui ei.
In glasul lui Qobras s-a strecurat treptat o unda de disperare.
Hajjar, ti dau dousprezece daca o ucizi.
T i-ai ies it din
Cincisprezece milioane, ti pla tesc orica t. Dar numai daca o
ucizi imediat pe Kari Frost!

160
9

Zguduita , Nina a ra mas cu ochii tinta la monitor. Omul acela,


oricine ar fi fost, vorbea serios ca nd cerea moartea lui Kari. S i,
ata t ca t va zuse din comportamentul lui Hajjar, la comia l va
determina sa cedeze, accepta nd nis te bani pa tati de sa nge.
Iar ea nu putea interveni pentru a mpiedica deznoda ma ntul.
Deca t daca

La poarta de jos, doi agenti de paza , a rostit Castille, n timp


ce el s i Chase urcau n fuga panta sta ncoasa .
Ii va d. Vor avea nevoie de ca teva minute sa ajunga aici. Da -i
naibii deocamdata . Ce se nta mpla sus?
Cred ca sunt dincolo de poarta . Ce tactica vrei sa folosim?
Apela m la subtilita ti?
Chase a ridicat arma Uzi.
Cam as a ceva mi-ar fi pe plac.

Hajjar se simtea sfa s iat ntre dorinte, de aceea s-a uitat la


ceilalti oameni din nca pere chiar s i la Kari ca s i cum ar fi
sperat sa primeasca vreun sfat.
Cincisprezece milioane? a zis el ntr-un ta rziu. De ce? De ce e
ata t de important pentru tine ca ea sa moara ?
Douzeci de milioane! a strigat Qobras. Doua zeci de milioane
daca o omori chiar acum. Nu mai pune ntreba ri, ci
Ecranul s-a stins.
La fel s-a nta mplat s i n restul camerei luminile, computerul
lui Hajjar, totul s-a stins sau a ncremenit. Singura lumina venea
dinspre ferestrele nguste, cu vitralii.
161
Iranianul s i gardienii lui fusesera luati pe neprega tite, astfel ca
au ra mas mpietriti de uimire.
Kari a profitat de acea clipa ca sa actioneze.
Ca nd decuplase alimentarea electrica a gardului, Nina
observase comutatoarele mari, de culoare ros ie, aflate n partea
de jos a tablourilor de comanda . Nu era nevoie sa s tie araba sau
sa aiba cunos tinte de electrician ca sa -s i dea seama de rostul lor.
Le-a decuplat pe toate. In camera s-a fa cut ntuneric.
Aprinza nd lanterna, s-a gra bit sa iasa . Sigur va veni cineva
acolo sa vada ce se nta mplase. In timp ce alerga pe coridorul
cufundat n semintuneric s i-a ra sucit centura pentru a aduce
tocul pistolului la ndema na .
Poarta principala era o arcada urias a n zidul gros dinspre sud.
Chase s-a slujit de oglinjoara lui de otel sa vada dupa colt .
Doi indivizi n ghereta de paza de la capa tul ndepa rtat,
sta nga, i-a spus lui Castille, la vreo patru metri s i ceva. Mi se par
cam surprins i de situatie.
Castille a ridicat arma.
Tot la subtilita ti ra ma nem?
Chase a dat din cap, contina nd sa urma reasca n oglinda ce se
petrecea n ghereta .
Hai sa
Luminile din ghereta s-au stins, la fel monitoarele camerelor
video. Derutati, agentii de paza au nceput sa se agite.
Uf, mama naibii! a s uierat Chase. Acum a decuplat totul!
Glasurile paznicilor au ra sunat pa na n pasaj; unul dintre ei
vorbea la aparatul de emisie-receptie.
Castille a fa cut o fata lunga .
Adio, subtilita ti.
Lupta m pa na la capa t?
Pa na la capa t.
S-au nteles apoi prin gesturi din cap s i au pornit nainte n
162
goana , cu armele puse pe foc automat, ciuruind ghereta de la
poarta s i pe ocupantii ei.
Kari s-a ra sucit cu gratia lipsita de efort a unei balerine,
pivota nd pe un picior n momentul n care a aterizat, ghemuindu-
se. In acelas i timp s i-a azva rlit cela lalt picior nainte s i, cu o
mis care de cosire, l-a lovit din spate n glezne pe gardianul ei,
dezechilibra ndu-l. Acesta a ca zut pe spate, izbindu-se cu capul de
marmura podelei.
A sa rit n picioare, ridica ndu-s i genunchii foarte sus s i s-a
ncovoiat, fa ca ndu-se ghem, reus ind sa -s i treaca ncheieturile
nca tus ate pe sub picioarele stra nse.
A izbit apoi podeaua cu tocurile s i a ridicat ma inile n fata. De
undeva de afara a auzit taca nit de arme automate.
Acela trebuia sa fie Chase.
In lumina sca zuta , l-a va zut pe Hajjar nca sta nd la birou, cu
fata ndreptata spre ecranul mort al televizorului. Reus ind ntru
ca tva sa -s i revina din uluiala , cela lalt individ a ridicat arma MP-5.
Omul ca zut la picioarele ei avea arma , dar ra ma sese n tocul de
la bra u. Iar us a era prea departe.
Ra ma nea o singura solutie.
A fa cut un salt pe biroul lui Hajjar s i a alunecat pe fund de-a
lungul ta bliei de marmura , momente n care iranianul s-a ra sucit
cu fotoliul. Kari l-a izbit cu picioarele n fata, strivindu-l de
spa tarul tapitat n piele, iar ea s i-a continuat alunecarea pe toata
lungimea biroului s i a aterizat n poala lui. In momentul
impactului, fotoliul rotativ s-a nva rtit, iar vreme de un moment,
spa tarul nalt i-a fa cut pe ea s i pe Hajjar invizibili pentru
gardianul narmat.
Iar n acea clipa , a smuls revolverul din ma na lui.
Nu a fost nevoie deca t de un foc pentru a-l nimeri pe gardian
drept n frunte. Mort instantaneu, s-a pra bus it la podea.
Cela lalt si revenise, astfel ca , ntorca ndu-se ca tre Kari s i-a scos
163
arma.
Ea s-a propulsat cu ajutorul picioarelor, folosindu-l pe Hajjar
drept trambulina pentru a se lansa n aer. Fotoliul, cu ocupant cu
tot, s-a pra va lit cu zgomot. A descris o tumba perfecta , iar glontul
pornit din arma gardianului a izbit n peretele din spatele ei.
Era nca ra sucita n timpul zborului ca nd a apa sat pe tra gaci.
Glontul a sfa rtecat pieptul ba rbatului, iar sa ngele a tas nit ca o
arteziana , n timp ce el s-a pra bus it la podea.
Kari a aterizat pe ambele picioare ala turi de birou, iar haina
larga s i lunga a fluturat ca o capa . A aruncat o privire glaciala spre
cadavrul fostului ei temnicer.
Ai avut dreptate n lega tura cu artele martiale.
A auzit un zgomot n spatele ei s i s-a ra sucit fulgera tor. Hajjar
se ta ra se din fotoliul ra sturnat s i se lipise de peretele de sub
plasma . A ridicat ma na cu ca rlig spre plinta sculptata aflata la
baza peretelui s i, cu un za mbet stra mb de triumf pe buzele palide,
podeaua de sub el s-a ca scat, fa ca ndu-l sa cada n gol s i ntuneric.
Pa na sa reactioneze Kari, trapa s-a nchis la loc; doar locul de
mbinare n placa de marmura era dovada ca acolo era o us a
secreta .
S-a repezit n acel loc s i a apa sat pe plinta , dar nu s-a nta mplat
nimic, des i o parte din ea s-a mis cat sub atingerea ei. Probabil ca
trapa avea un mecanism de blocare pe dina untru, tocmai pentru
a-i mpiedica pe eventualii atacatori sa l urmeze pe fugar.
Artefactul!
A aruncat o privire disperata spre ta blia biroului, ca uta nd
obiectul din oricalc.
Dispa ruse.
Probabil ca l antrenase cu sine ca nd alunecase pe ta blia
biroului, fa ca ndu-l sa cada chiar n bratele lui Hajjar. Iar acum
folosise calea de sca pare ga ndita de s ah pentru a fugi cu
artefactul.
164
Sca pa nd o njura tura n norvegiana , a dat drumul revolverului
ntr-un buzunar, a luat arma MP-5 de la gardianul mort s i s-a
gra bit sa iasa din nca pere.

Toboganul n spirala l-a dus pe Hajjar pa na ntr-o nca pere


mica , aflata cu doua etaje mai jos. Ca s i restul forta retei, aceasta
era cufundata n ntuneric, dar imediat ce a reus it sa se orienteze,
nu a mai avut probleme. Isi nzestrase camera cu tot ce ar avea
nevoie pentru situatia n care ar fi trebuit sa utilizeze acea ies ire
de urgenta.
Numai ca , s-a ga ndit el n timp ce pipa ia dupa felinarul cu
baterii pe care l s tia acolo, nu se as teptase sa foloseasca vreodata
acea cale de salvare. Dar mai ales sa fuga de o persoana care cu
ca teva secunde mai devreme i fusese prizoniera . Qobras avusese
dreptate Kari Frost era cu adeva rat mai primejdioasa deca t
pa rea la prima vedere.
A ga sit felinarul s i l-a aprins. Camera ara ta exact as a cum o
la sase. Aga tandu-s i gra bit un sa culet pe uma r, a dat drumul barei
de oricalc n ea, dupa care s i-a ales o arma .
Infirmitatea l fa cea sa se limiteze la arme mici s i us oare asta
nu nsemna nsa ca l limita s i n privinta puterii acestora. A ales
un Ingram MII, ceva mai mare deca t un pistol oarecare, nsa
capabil sa traga o mie s ase sute de gloante pe minut. Aceasta
arma prezenta o modificare speciala , comandata personal de
cumpa ra tor: nca rca torul pornea din partea de jos a patului s i
avea n capa t un butoias , ceea ce i dubla capacitatea. Cu o singura
ma na , Hajjar voia sa evite pe ca t posibil manevrele de
renca rcare.
A mai ales s i alta arma . A des urubat ca rligul de otel care
continua ciotul ma inii drepte s i l-a nlocuit cu o lama zimtata
amenintatoare, lunga de peste doua zeci de centimetri.
Pilotul lui primise ordine precise pentru cazul n care ar fi
165
apa rut o asemenea stare de urgenta trebuia sa mearga la aparat
s i sa -l porneasca pentru o decolare imediata . Hajjar avea multi
dus mani s i nu-s i fa cea iluzii ca forta reata era de necucerit. Era de
preferat sa fuga de pericol s i sa -s i lase oamenii acolo pentru a
face fata situatiei.
Insa daca s-ar fi nta mplat sa dea peste vreunul dintre dus mani
pa na sa ajunga la elicopter, voia sa fie prega tit.

Nina a urcat sca rile s i s-a trezit pe un alt coridor, acesta din
urma fiind bogat ornamentat de cineva cu o patima de nenfra nt
fata de catifeaua ros ie. Ferestrele nalte de la fiecare capa t
ofereau suficienta lumina , astfel ca a stins lanterna. Pe fereastra
cea mai apropiata a va zut muntii nconjura tori; cealalta da dea
spre curtea din mijlocul forta retei.
Din locul unde se afla a auzit focuri de arma . Insemna ca Chase
s i Castille si fa cusera aparitia.
A auzit venind de dupa colt s i pas ii cuiva care alerga spre ea
probabil cineva care se ndrepta spre camera generatoarelor
pentru a le reporni. S-a furis at pe us a cea mai apropiata . Privirea
pe care a reus it sa o arunce nainte de a o nchide s i de a face
nca perea sa se scufunde n ntuneric a la murit-o ca nimerise n
biblioteca , ai ca rei pereti erau ntesati de rafturi nca rcate de ca rti
de specialitate s i volume de istorie. Era evident ca Hajjar tinea sa
fie ca t mai bine informat n privinta artefactelor pe care le
cumpa ra s i le vindea.
Cu ma inile tremura toare, a scos pistolul din toc, ndrepta ndu-l
spre us a s i, n acelas i timp, retra ga ndu-se. Zgomotul de pas i a
pa rut ca se apropie.
Daca us a s-ar fi deschis, ar fi avut vointa necesara sa apese pe
tra gaci?
Nu a mai fost nevoie sa afle. Zgomotele s-au stins, semn ca
persoana cobora spre subsol.
166
Cu un oftat de us urare, a aprins din nou lanterna. Biblioteca era
locul cel mai potrivit pentru a se ascunde. Era putin probabil ca
vreunul dintre oamenii lui Hajjar sa simta nevoia de a verifica
vreo referinta istorica n acele momente de criza . Trebuia doar sa
as tepte pa na ca nd Chase avea sa ia din nou lega tura cu ea.
Nedumerita , a nghetat brusc. Inca perea i s-a pa rut mult mai
iluminata , ca s i cum lanterna s i-ar fi dublat ca prin minune
puterea.
Cuprinsa de groaza , s-a ntors.
Abia ies it dintr-o nca pere ascunsa napoia unui raft cu ca rti,
Hajjar se afla la mai putin de un metru de ea, ava nd un felinar
aga tat de un ham pus pe uma r. A pa rut la fel de surprins ca ea,
dar asta nu l-a mpiedicat sa ndrepte pistolul cu aspect sinistru
spre ea.
Doctor Wilde, a zis el, plimba ndu-s i privirea pe formele
evidentiate de costumul de scufunda tor, dupa care a ridicat lama
prinsa de ncheietura ma inii drepte spre ga tul ei. Nici nu s tii ce
mult ma bucur sa te reva d.

Curtea era de forma rectangulara , destul de lunga , ava nd


poarta principala plasata n mijlocul zidului sudic. De o parte s i
de alta se ga seau nis te piedestale mari din marmura , pe care erau
as ezate flori ornamentale, ca te trei ghivece pe fiecare ra nd. Chase
s i Castille s-au ada postit napoia unuia dintre acestea, sa se
orienteze.
Calea de acces ca tre celule trebuie sa fie pe us a aceea, a spus
Chase, ara ta nd drept nainte.
S-ar putea sa nici nu o ga sim acolo pe Kari, i-a ra spuns
Castille. Ar trebui sa ne despa rtim, pentru ca unul dintre noi sa
verifice etajele superioare.
Dar ce facem cu oamenii lui?
E un infractor s i un criminal, nu un lord ra zboinic! Imposibil
167
sa aiba o ntreaga armata .
Us a spre care ara tase Chase s-a deschis brusc s i pe ea s-au
na pustit n curte cinci oameni narmati cu pus ti MP-5.
Pe de alta parte a zis el stra mba ndu-se s i a deschis focul cu
Uzi-ul lui.
Castille a tras s i el cu G3-ul peste va rfurile plantelor. Doi dintre
oamenii lui Hajjar s-au pra bus it imediat, stropind peretii
dinapoia lor cu sa nge. Ceilalti trei s-au dispersat, doi tas nind de-a
latul curtii, sa -s i caute ada post n apropierea plantelor situate n
diagonala fata de Chase s i Castille, cel de-al treilea arunca ndu-se
dupa un ghiveci de mari dimensiuni.
Chase a ca utat din ochi o ruta de sca pare. In afara de poarta
principala , cea mai apropiata ies ire din curte era printre o serie
de ferestre arcuite din zidul dinspre vest, dar ca sa ajunga pa na la
ele ar fi nsemnat sa alerge cale de vreo doisprezece metri pe
teren deschis.
La naiba! Daca ra ma nem blocati aici prea multa vreme,
indivizii de la poarta de jos or sa ne ajunga din urma .
Ce-ar fi sa a dat sa spuna Castille, moment n care florile
de deasupra lui au fost sfa rtecate de gloante. Excusez-moi! a ra cnit
el spre tra ga tori. Ce pa rere ai de ferestrele acelea?
Cela lalt s-a uitat n directia indicata la trei metri depa rtare, n
zidul sudic existau doua ferestre la na ltimea pieptului. Insa erau
destul de nguste, ava nd maximum s aizeci de centimetri.
Sunt cam mici, nu crezi?
Apoi a analizat modul de tragere al oamenilor lui Hajjar.
Apa reau, tra geau rafale de ca te trei gloante, apoi se retra geau n
ascunza toare, dupa care procesul era repetat de cela lalt tra ga tor.
S-a oprit o secunda , apoi s-a aplecat ntr-o parte, apa ra nd putin
din ascunza toare. Ca la un semn, unul din oamenii aflati de
cealalta parte a curtii a sa rit n sus sa tinteasca spre ei numai ca
imediat s-a pra bus it pe spate s i a dispa rut, pentru ca un singur
168
glont pornit din Uzi-ul lui Chase l-a nimerit exact n fata.
Inca unul dobora t! Daca l ga urim s i pe cela lalt, ne acoperim
unul pe cela lalt pa na ajungem la us i.
Imediat dupa aceea, alte flori au fost fa cute fa ra me. Castille a
fluturat ma na sa se fereasca de resturile de petale ce-i plouau pe
fata, parfumul lor amesteca ndu-se contrastant cu mirosul
ntepa tor de praf de pus ca ars.
Bine ma car ca nu au grenade.
Da, dar pa cat ca nu avem noi vreuna. Am putea
S i Chase a amutit, pentru ca a auzit un striga t de avertizare.
La naiba, trebuia sa sta rnes ti soarta, nu? Grenad!
Ama ndoi au deschis focul n acelas i timp spre ferestre, dupa
care s-au ridicat s i au tas nit spre ele. In spatele lor, o grenada a
descris un arc din cela lalt capa t al curtii s i a aterizat cu un bufnet
pe solul moale al ghiveciului masiv.
Geamurile s-au fa ra mitat sub rafalele de arma , dupa care Chase
a plonjat cu capul nainte prin deschiza tura ngusta . Castille l-a
urmat la mai putin de o secunda . Au dat drumul la arme cu putin
nainte de a atinge ploaia de cioburi, apa ra ndu-s i fetele cu
bratele. Explozia grenadei a smuls o bucata masiva de marmura
dintr-o latura a ghiveciului, azva rlind plante s i pa ma nt pa na la
aproape zece metri na ltime. O rafala de fragmente metalice
uciga toare a zburat nspre cei doi fos ti soldati, dar ei trecusera
deja de ferestre. Buca tile de geam care mai ra ma sesera prinse n
rama au zburat dupa ei ca nis te confetti ascutite ca briciul
imediat ce ei au atins podeaua s i s-au rostogolit.
Chase s-a scuturat de cioburile de sticla ca zute pe el. Inca perea
era un soi de galerie de arta , pentru ca na untru se aflau s iruri de
statui. Ii tiuiau urechile, dar n afara zdruncina turii resimtite ca nd
aterizase pe coate s i genunchi s i a unei ta ieturi care-l ustura n
ceafa nu simtea nici o durere deosebita .
Es ti teafa r?
169
Castille s-a stra mbat.
Am tra it s i vremuri mai fericite!
S i-a ridicat bratul sta ng; ma neca i fusese sfa s iata pa na la piele,
astfel ca avea o zga rietura ada nca s i sinuoasa de-a lungul
antebratului, din care ies eau ca teva cioburi care i se nfipsesera n
carne.
Mai poti lupta?
Nici o problema !
S i-a ridicat G3-ul de jos. Chase s i-a ca utat Uzi-ul. Nu era n
camera pesemne ca se lovise de rama ferestrei s i aterizase
afara .
S i-a scos pistolul Wildey s i s-a lipit cu spinarea de perete, chiar
n apropierea ferestrei distruse. Castille a procedat la fel de
cealalta parte. Cei doi agenti de paza alergau spre ferestrele
boltite, ava nd intentia sa pa trunda n cla dire s i sa le taie
retragerea.
Un foc tras cu pistolul de Chase a sfa ra mat maxilarul unuia
dintre ei. Omul s-a pra va lit la pa ma nt, zva rcolindu-se. Castille a
tras de doua ori, nimerindu-l pe cel de-al doilea n piept. Acesta a
ca zut peste fereastra , treca nd cu capul prin geam.
Sa mergem, a zis Chase, precipitat.
Trebuiau sa o ga seasca pe Kari dar s i pe Nina, iar asta ca t mai
repede.
In momentul n care au pa ra sit galeria, luminile au pa lpa it, apoi
s-au aprins.

Kari era convinsa ca Hajjar va ncerca sa fuga din forta reata.


Daca salvatorii ei atacau din directia portii principale, nsemna ca
iranianul avea sa se ndrepte spre locul unde aterizase
elicopterul, o platforma care pa trundea putin n latura nordica a
cla dirii.
A refa cut n minte drumul pe care l parcursese de acolo pa na
170
la celula , apoi pa na n biroul lui Hajjar. Trebuia sa mai coboare un
etaj, apoi sa coteasca la dreapta
Dupa ce a pornit generatoarele, unul dintre oamenii lui Hajjar
s-a gra bit spre scara , unde l-a descoperit pe s eful lui as tepta ndu-l,
ava nd la nga el un oaspete neas teptat. Se pa rea ca era ziua
femeilor frumoase din Occident.
Insa imediat a remarcat ca , spre deosebire de blonda glaciala
pe care o va zuse mai devreme, aceasta ros cata avea mare nevoie
de un dus .

Escorteaz-o, i-a ordonat Hajjar.


Omul a prins-o de uma r pe Nina s i a mpins-o nainte, va ra ndu-
i teava armei MP-5 n spate.
Unde e Kari? a ntrebat ea cu glas apa sat. Ce i-ai fa cut?
In timp ce alerga, Hajjar a ntors capul s i a fulgerat-o cu
privirea, moment n care i-a va zut urmele de sa nge din jurul
nasului s i al gurii.
Ce i-am fa cut eu? Ar trebui sa ntrebi ce mi-a fa cut ea mie!
Daca s tiam ca t de periculoasa este, i-as fi legat picioarele.
Replica a fa cut-o curioasa pe Nina, dar nu a mai apucat sa
ntrebe, pentru ca au ajuns la un cot al coridorului. Pe fereastra se
vedeau muntii dar s i elicopterul aflat n as teptare. Rotoarele lui
se nva rteau lent, ca pa ta nd viteza .
Hajjar i-a dat omului sa u ordine n farsi, iar acesta s-a retras,
ascunza ndu-se dupa colt , acolo unde coridorul cotea.
Tu ra ma i aici. Iti as tepti prietenii.
Cum asta, ca sa -i mpus ti? Du-te dracului!
El a mpuns-o cu lama ce-i pornea din ncheietura ma inii, iar
va rful a ra nit-o. Nina a icnit.
Ca nd ai ta i ajung aici, le faci semne cu ma na sa nainteze, sa
aiba impresia ca totul e n regula . Daca scoti vreo vorba , daca
ncerci sa i avertizezi n vreun fel, el te va ucide. Ai nteles?
171
Mi-e ca t se poate de clar, a spus ea, arunca nd o privire spre
pistolul-mitraliera al ga rzii de corp.
Hajjar a dat din cap, apoi s-a ntors sa plece.
Hajjar! Unde este artefactul?
El a lovit cu palma sa culetul de pe uma r.
Pa cat sa distrug un obiect de o asemenea valoare istorica
dar cele cincisprezece milioane de dolari pe care mi le da Qobras
pentru treaba asta nu sunt de lepa dat.
Plus cele zece pe care ti le-a pla tit Kristian Frost, a zis ea
dezgustata .
Ba rbatul a ridicat din umeri.
Eu ce pot sa spun? Azi am avut o zi buna n afaceri.
Auzind zgomot de mpus ca turi ra suna nd pe coridoarele
pardosite cu marmura , s-a ncruntat.
Dar am avut o zi proasta pentru casa mea. S-ar pa rea ca va
trebui sa cheltuiesc o parte din bani pentru renova ri. Dar mai
bine as a deca t sa fie dati pe nmorma ntarea mea. Adio, doctor
Wilde!
S-a ndepa rtat n fuga .
Garda de corp i-a fa cut semn cu arma, cera ndu-i sa stea n
mijlocul coridorului. Cel care s-ar fi apropiat dinspre capa tul
cela lalt ar fi va zut-o pe ea dar nu s i pe omul care o tinea n
vizorul pus tii, ascuns vederii.

Auzi ceva sau mi se pare mie? a ntrebat Castille n vreme ce


el s i Chase alergau prin forta reata.
Da, un elicopter.
S uieratul ndepa rtat, dar tot mai puternic al motorului cu
turbina al aparatului Jet Ranger era inconfundabil.
Merde! S tiam eu ca o sa avem de furca n orice clipa cu
elicopterul acela, tiam eu!
Uite, acolo, a spus Chase, ara ta nd cu degetul.
172
Apoi au urmat un cot al coridorului.
Ca nd s-a apropiat de intersectia n forma de T care ducea spre
platforma de decolare a elicopterului, Kari a auzit zvon de pas i. A
ridicat arma s i
De dupa colt au apa rut Chase s i Castille, ambii cu armele
ndreptate spre ea!
Dumnezeule mare, a zis Chase, a ca rui fata s-a destins ntr-
un za mbet, dupa care s i-a cobora t arma, ce ma fac eu ca oamenii
nu mai au nevoie de mine sa -i salvez din tot felul de situatii?
Kari i-a ntors za mbetul.
Cred ca ar trebui sa cer restituirea unor pla ti deja fa cute.
Ei, sa nu mergem chiar ata t de departe, a intervenit Castille.
Unde-i Nina?
Ascunsa undeva, daca mi-a ascultat sfatul, i-a ra spuns Chase.
Tu ai pa tit ceva? Bun, dar unde-i Hajjar?
N-am nimic, dar Hajjar a luat artefactul.
Chase s-a stra mbat, nemultumit.
Da -mi voie sa ghicesc, acum se afla n elicopter, adeva rat?
Da! Sa mergem!
Au pornit n goana pe coridor, Chase afla ndu-se n frunte.
La urma toarea intersectie faci sta nga, apoi mergi mai
departe! i-a zis Kari.
Ca ti oameni mai are cu el?
Nu s tiu pe cei doi care ma pa zeau i-am mpus cat.
El i-a aruncat o privire nedumerita .
Cum adica , i-ai omora t?
As a, a ra spuns ea, ntorca ndu-i privirea. Ce s-a nta mplat?
Nimic! Doar ca nu sunt obis nuit sa am clienti care fac treaba
n locul meu!
Au urmat coridorul apoi, va za nd o silueta familiara , s-au
oprit.
Nina! a strigat Kari.
173
S i i-am spus sa stea ascunsa , a protestat Chase. Doctore, ai
pa tit ceva?

Lipit de perete, garda de corp i-a fa cut semn Ninei cu arma:


convinge-i s nainteze. Ea a ridicat ma na.
Kari a dat sa porneasca n goana pe coridor nsa a fost oprita
scurt de Chase, care a prins-o de un brat .
As teapta ! i-a poruncit el, tra ga nd-o napoi.
Nina le fa cea semne cu ma na numai ca tinea degetul mare
lipit de podul palmei.
Acela era semnul de avertisment transmis ca tre Chase s i
Castille.
Chase a continuat sa nainteze n fuga , ndrepta ndu-se ca tre
cotul coridorului. Insa , nainte de a ajunge la colt , s-a azva rlit ntr-
un salt ra sucit s i a ridicat arma.
Garda de corp a fa cut un pas n fata, a tintit cu arma lui, un MP-
5, ca sa constate ca tinta lui era la podea, ndrepta nd un pistol
urias spre el.
Chase a tras trei focuri.
Impactul gloantelor de tip Magnum l-a propulsat napoi pe
individ, iar arma i-a sca pat din ma na . A stra puns fereastra, dupa
care a ca zut de la aproape cinci metri, ateriza nd ca o gra mada de
carne pe platforma de decolare a elicopterului. Zgomotul fa cut de
motorul aparatului a pa truns s i mai asurzitor n forta reata.
Cum te simti? a ntrebat-o Chase pe Nina.
Bine, bine! s-a gra bit ea sa -i ra spunda .
Kari s-a na pustit spre ea s i, spre uimirea Ninei, a stra ns-o n
brate.
Slava cerului ca n-ai pa tit nimic!
S-a tras putin napoi, stra mba nd din nas.
Ce e cu mirosul a sta?
E din cauza lui, a spus Nina, stra mba ndu-se ca tre Chase, care
174
s-a uitat n alta parte, de parca nu ar fi s tiut despre ce este vorba.
Curentul de aer sta rnit de palele elicopterului a trezit-o la
realitate.
Hajjar! A luat artefactul!
Uf, drace! a exclamat Chase s i a fugit spre fereastra sparta .
Aparatul se ridica de pe platforma .
Cred ca ar trebui sa -i distrug motorul, sa -l oblig sa
aterizeze
Nu mai avem vreme, a zis Kari.
Da ndu-i drumul Ninei s i-a ridicat pus ca, s-a apropiat de
fereastra s i a dezla ntuit o rafala de gloante spre cabina
elicopterului, n regim automat.
Geamul de la us a pilotului s-a sfa ra mat. Prin interior, parbrizul
a fost stropit de pica turi de un ros u intens. Pilotul s-a zba tut
ca teva clipe n fotoliul lui, dupa care Jet Rangerul a intrat n vrie
n momentul n care omul nu a mai putut sa -l controleze.
Coada elicopterului s-a ra sucit spre fereastra , iar elicea
verticala a pa rut a se roti ca un urias fera stra u circular.
La pa ma nt! a ra cnit Chase, apuca ndu-le pe Kari cu o ma na s i
pe Nina cu cealalta , dupa care s-a azva rlit ca t a putut de departe
de fereastra .
Castille a ra mas aproape transfigurat la vederea elicopterului
care cobora spre el, dar a reus it sa iasa din acea stare de transa ,
astfel ca s-a aruncat napoi spre coridor exact n momentul n
care rotorul a ta iat cu palele piatra din jurul ferestrei s i s-a
dezintegrat. O portiune de cel putin treizeci de centimetri din
rotor s-a nfipt n zid, la cel mult doua palme deasupra capului
sa u.
Dupa ce a pierdut rotorul, elicopterul a nceput sa se roteasca
violent n jurul propriei axe. Hajjar a scos un ra cnet s i a apucat
comanda dubla aflata n fata lui, dar, chiar daca partea de coada
ar fi fost intacta , nu avea deca t o ma na cu care sa actioneze
175
manetele.
Izbindu-se de beton s i piatra , palele rotorului principal s-au
sfa ra mat ntr-un milion de buca tele. Aparatul s-a rostogolit pe o
parte s i a plonjat spre sol, izbind platforma cu un zgomot
asurzitor, ta lpigele ndoindu-se sub el.
Chase aterizase peste Nina, stra duindu-se sa o protejeze cu
propriul lui corp.
Cum e?
Am impresia ca am murit deja, s-a va ica rit ea.
Inseamna ca n-ai nimic. Dar, Doamne, neapa rat sa faci un
dus !
Ea l-a plesnit.
Doamna Frost? Ai pa tit ceva?
Kari a sa rit n picioare.
Artefactul! Trebuie sa -l recupera m, a zis s i a pornit n goana
spre scara ce ducea spre platforma .
Pericolul nu a trecut! a strigat el, dar era deja prea ta rziu.
Fir-ar sa fie!
Mon dieu! a exclamat Castille, holba ndu-se la bucata de rotor
care se nfipsese n perete. Elicopterele astea! Mereu elicopterele!
S tiam eu!
Ai ra mas n viata, Hugo, as a ca nu te mai va ica ri, nceteaza ! i-
a spus Chase s i s-a ridicat n picioare.
Nina era ca t pe ce sa l imite, nsa el a cla tinat din cap.
E prea periculos. As teapta aici.
Apoi a pornit dupa Kari, iar Castille l-a urmat.
Spre us urarea lui, elicopterul nu luase foc, nsa a simtit un
miros puternic de combustibil motorul nca functiona, iar palele
sfa rtecate ale rotorului se roteau deasupra fuzelajului distrus.
Corpul aparatul era nclinat la un unghi de aproape patruzeci s i
cinci de grade, ava nd botul strivit ca al unui ou. Kari aproape ca
ajunsese la epava , ghemuindu-se pe sub palele care se roteau, ca
176
sa ajunga la us a de acces.
Doamna Frost, as teapta ! a strigat din nou Chase, cobora nd
treptele n graba ca tre platforma de decolare. Kari! Es ti n
primejdie!
Trebuie sa recupera m artefactul! i-a ra spuns ea, tra ga nd de
ma nerul portierei.
L-a va zut na untru pe Hajjar pra bus it n scaun, ava nd o da ra de
sa nge care i curgea dintr-o ta ietura de pe frunte. A auzit declicul
ncuietorii, dupa care a deschis portiera
Hajjar s-a nviorat brusc, ra sucindu-s i ma na dreapta spre ea s i
reus ind sa o taie prin ma neca rochiei. Va za nd sa ngele tas nind pe
rochia de un alb pur, ta na ra a scos un tipa t. Instinctiv, a dus
cealalta ma na spre rana , pentru a opri sa ngerarea.
In acel moment, iranianul a sa rit din cabina elicopterului s i a
tra ntit-o pe spate, tintuind-o apoi la pa ma nt s i apa sa nd lama
zimtata pe ga tul ei. In tot acest timp, a ra mas cu pistolul modificat
MII n cealalta ma na .
Aruncati armele, altfel ea va muri! a ra cnit el. Imediat!
Chase s i-a dat seama ca nici ma car o mpus ca tura n cap nu ar
fi fost de folos n acea situatie daca Hajjar ca dea, avea sa apese
asupra lamei cu greutatea corpului. Neava nd de ales, a aruncat la
pa ma nt arma. Castille a procedat la fel cu pus ca. Apoi le-au
mpins cu piciorul mai departe de ei.
Bravo, a zis Hajjar.
Cu lama lipita de ga tul lui Kari, s-a ridicat pe vine s i a ndreptat
pistolul spre Chase s i Castille.
Pe ea o vreau vie. Dar cu voi n-am ce face. Nu s tiu
Ping!
Un glont a nimerit n fuzelaj, fa ca nd o gaura prin foaia subtire
de tabla . Toti au ridicat capetele s i au va zut-o pe Nina sta nd n
fereastra distrusa , tintind cu un MP-5, arma recuperata de la
garda de corp, spre elicopter.
177
Hajjar, da -i drumul lui Kari! a strigat ea.
Nina, nu trage n el, a prevenit-o Chase. Daca se pra bus es te,
i taie beregata.
Elibereaz-o!
N-ai mai tras cu pus ca, nu-i as a? a rostit iranianul cu glas
dispretuitor. Imi dau seama dupa cum o tii. Crezi ca ma poti
atinge pe mine nainte de a o ucide pe ea?
Dar nu am tras n tine.
Castille a ridicat din spra ncene a mirare.
Sper ca nu ai tintit n domnis oara Frost, a ntrebat sarcastic
Hajjar.
Atunci n ce ai tras?
Am tintit spre rezervor. Care acum arde.
Toti au ntors capetele spre aparatul pra bus it. De sub capota
motorului ies ea un fum negru s i murdar, nva rtejit de rotorul care
se mai rotea.
Inspa ima ntat de acel nou pericol, Hajjar s-a crispat, iar
presiunea lamei a sla bit
Iar acest lucru i-a oferit lui Kari ocazia de a-s i furis a ma na
sta nga n sus s i de a ndepa rta arma de la ga tul ei.
A simtit ca o portiune zimtata i-a zga riat pielea, dar era o
nimica toata . In clipa n care lama rece s-a dezlipit de ga tul ei, a
descris cu dreapta o mis care larga de karate, lovindu-l pe ba rbat
drept n falca . Pozitia ei dificila nu-i oferea prea mult spatiu de
mis care, nsa podul palmei a lovit suficient de puternic pentru a
face falca sa se izbeasca de maxilarul superior cu forta, fa ca nd
dintii sa se sparga . Scuipa nd sa nge, Hajjar a scos un urlet
ga lga itor s i a fa cut ca tiva pas i nesiguri n spate. Kari s-a
ndepa rtat de el printr-o rostogolire, iar Chase a fa cut un salt s i l-
a placat tra ntindu-l la pa ma nt.
Ia-i artefactul! a strigat el spre Kari, n timp ce se lupta cu
iranianul, prinza ndu-l de ncheieturi.
178
Hajjar era mai puternic deca t pa rea, pentru ca , n ciuda faptului
ca era supraponderal, ra ma sese s i musculos. S i avea ca te o arma
uciga toare n fiecare ma na , n vreme ce englezul i se opunea cu
ma inile goale.
Kari a sa rit n picioare, ra ma na nd totus i ghemuita , pentru a
evita palele rotorului. S-a dus apoi spre us a deschisa a cabinei.
Nu! a strigat Nina. Il are n sac.
Chase a cobora t privirea. Hajjar tinea pe uma r un sa culet .
Acel moment de neatentie a fost suficient pentru a-i oferi
iranianului nca un prilej de a sca pa. Ma nat de durere s i furie s i-a
ra sucit ncheietura ma inii sta ngi s i a apa sat tra gaciul armei. Din
teava micii arme automate au tas nit fla ca ri, ca ldura degajata fiind
suficienta pentru a provoca arsuri pe obrazul s i ga tul lui Chase n
momentul n care gloantele au trecut pe la nga el. Castille, care
alerga sa -s i ajute partenerul, a schimbat brusc directia s i a tras-o
de acolo pe Kari, iar gloantele au s ters fuzelajul elicopterului.
Hajjar s i-a prega tit arma pentru a da lovitura finala .
Ma inile goale i un cap
Chase l-a izbit pe neas teptate cu capul pe iranian drept n fata,
strivindu-i nasul s i fa ca ndu-l sa sa ngereze abundent.
Na, tine s i asta!
Fumul se ridica tot mai dens din elicopter, iar pocnetele
fla ca rilor devenisera mai puternice deca t zgomotul fa cut de
motor.
Inca tina ndu-l pe Hajjar de ncheieturi, Chase s i-a ridicat
adversarul ametit n picioare.
Minile sus! i-a strigat.
S i i-a mpins bratele n sus
Hajjar s i-a dat seama ce urma sa se nta mple, dar mult prea
ta rziu. Ma na lui teafa ra s i pistolul Ingram pe care l tinea ntre
degete s-au dezintegrat ntr-o ploaie de sa nge, tesuturi s i
fragmente de otel ca nd Chase le-a mpins spre lamele rotorului
179
care se mai rotea. Nici ma na n care avea montat cutitul nu a
sca pat, pentru ca lama de doua zeci de centimetri a plesnit ca o
acadea, dupa care urma toarea pala a mai retezat cinci centimetri
din ciot.
S-a holbat ngrozit la sa ngele care i tas nea acum din cioturile
ambelor ma ini. Dupa aceea a cobora t privirea s i Chase l-a rotit cu
fata spre el.
I-a tras o lovitura de pumn direct n mijlocul obrazului s i as a
nsa ngerat s i tumefiat. Hajjar a fost mpins n spate,
mpiedica ndu-se s i ca za nd n cabina elicopterului, dar nu nainte
ca englezul sa -i ns face breteaua sa culetului, smulga ndu-i-l.
Lovitura a fa cut elicopterul sa se clatine, scotand un scra s net
amenintator ca nd, mis ca ndu-se brusc s i-a schimbat centrul de
greutate.
Chase s-a ntors s i a pornit n goana ; Castille era deja departe,
ca uta nd sa se ada posteasca la nga trepte, ava nd-o ala turi de el pe
Kari.
Primele limbi ale fla ca rilor au ocolit fuzelajul zdrobit,
ra sucindu-se n jurul pa rtii superioare a carcasei motorului ca nd
elicopterul s-a ra sturnat complet pe o parte. Resturile de rotor au
scrijelit cu putere betonul s i s-au sfa ra mat, iar forta de torsiune a
fa cut aparatul sa -s i nfiga botul n platforma . Combustibilul va rsat
din rezervoarele sparte a nceput sa curga peste motorul cuprins
de fla ca ri
Elicopterul a explodat, Hajjar a scos un urlet, dar sunetul
glasului sa u a ra mas aproape neauzit n vacarmul general.
Castille s i Kari s-au aruncat prin intrarea arcuita de la baza
sca rilor. La ca tiva metri n urma lor, Chase a reus it sa se azva rle la
pa ma nt.
Resturi aprinse au ca zut ploaie, dar fuzelajul atenuase forta
exploziei. Buca tile mai mari au ca zut la mica distanta de el. Insa
n-a sca pat de fragmentele metalice mai ma runte, care i-au ca zut
180
peste spinare s i picioare. A scos un striga t de durere.
Edward! a exclamat Castille, repezindu-se la el.
Drace! a spus Chase, ridica ndu-se cu greutate s i tina ndu-se
de picior. Parca m-ar fi lovit un cal.
Nina a cobora t sca rile n goana spre Kari.
Es ti teafa ra ?
Da, n-am nimic, a spus ea s i s-a uitat la ea cu ochi
recunosca tori.
Ama ndoua s-au gra bit sa ajunga la nga Chase.
Ai recuperat artefactul?
Es ti ntreg? a ntrebat Nina n acelas i timp.
Au schimbat za mbete, dupa care s-a apropiat de Chase.
Vedeti? Elicopterele astea! a zis Castille, ara ta nd cu ma na
spre resturile arza nde. Unul a fost ca t pe ce sa ma omoare de
doua ori n cinci minute. Vehicule ale diavolului!
Hugo! Ia mai tine-ti gura, i-a cerut Chase cu glas obosit,
s chiopa ta nd ca tre locul unde aruncase arma Wildey.
S i artefactul? a ntrebat Kari.
Poftim. Sper ca a meritat tot deranjul, a fa cut el, ntinza ndu-i
sa culetul.
Da, a spus ea, desfa ca nd sacul s i scotand cu grija bara de
metal.
Fla ca rile reflectate pe suprafata lui l-au fa cut sa stra luceasca s i
mai intens.
Acesta este, a rostit ea, ntinza ndu-i-l cu mare respect Ninei.
Iata calea spre Atlantida.
Nina l-a luat s i a examinat simbolurile nscrise pe metal. Totul i
se pa rea deopotriva de cunoscut s i misterios, diferit. Apoi s-a
uitat din nou la Kari.
N-as vrea sa va stric buna dispozitie, dar nainte de a porni
n ca utarea Atlantidei nu trebuie sa uita m ca suntem blocati n
Iran.
181
Nu fi as a de sigur, a ra spuns Chase. Am va zut ceva care ne-
ar putea fi de folos.
Ceilalti oameni ai lui Hajjar murisera ori socotisera ca viata lor
valora mai mult deca t credinta pe care o datorau patronului lor s i
fugisera care ncotro. Condus i de Chase prin curtea principala ,
membrii grupului nu au mai nta mpinat nici o rezistenta.
In coltul nord-vestic au va zut o serie de us i mari. Le-a deschis.
Flota de taxiuri a lui Hajjar, a zis apa sat, fa ca nd semn ca tre
s irurile de vehicule scumpe parcate na untru. S efa, nu se ridica la
valoarea colectiei tale, dar merg. As adar, ce dores ti?
Nu cred ca am ajunge prea departe ntr-un Ferrari, a spus
Castille, care a observat un F355 n apropierea us ilor, mai ales pe
drumurile de aici. S i probabil ca ar fi cam ba ta tor la ochi.
S i Hummerul ar fi destul de us or de remarcat, a ada ugat
Kari, examina nd cu un aer dispretuitor un H3 verde s i sclipitor.
Doc, ai vreo preferinta? a ntrebat-o Chase pe Nina.
Te rog sa nu mi te mai adresezi as a. Vreau doar ceva care sa
ne scoata de aici ca t mai repede.
Ei, n cazul a sta, a zis el s i ochii i-au ca zut pe un anumit
vehicul, hai sa fie ntr-un mod elegant. Pa na la urma , Hajjar nu a
avut gusturi chiar ata t de proaste
Ca teva minute mai ta rziu, un Range Rover argintiu gonea la
vale pe serpentinele care coborau de la forta reata, apoi, cu un
muget gutural scos de motorul V8, s-a ndepa rtat printre munti.

182
10

Frana

Iranul ra ma sese departe. Slava Cerului, a ga ndit Nina, privind


din balconul hotelului panorama Parisului. Din apartamentul de
la ultimul etaj avea o privelis te frumoasa a oras ului. Repere
precum Notre-Dame s i, ceva mai ndepa rtat, Turnul Eiffel se
na ltau n frumusetea lui inundata de lumini, profila ndu-se pe
cerul senin al noptii, ca s i cum ar fi fost as ezate acolo pentru a-i
procura ei o pla cere.
Insa trebuia sa lase contemplarea peisajului pentru alta data .
Mai nta i avea ceva de rezolvat. S i impresia era ca bate pasul pe
loc.
Cineva a cioca nit la us a.
Intra , a zis ea, ntorca ndu-se din balcon.
In camera a intrat Kari.
Nina, ai terminat?
Nu sunt sigura a spus s i a aruncat o privire mbufnata
ca tre artefact, care, puternic iluminat s i nconjurat de notite,
sta tea as ezat sub o lupa . Am fa cut tot ce am putut, dar nu reus esc
sa traduc unele simboluri. De ce ntrebi, tata l ta u as teapta
ra spuns?
Kari a confirmat cu un gest, apoi a sura s.
Nu te ngrijora. Es ti una dintre putinele persoane din lume
pe care este dispus sa le mai pa suiasca .
Da, ma simt onorata , dar nu ma ajuta sa ma calmez.
Dar nu ai nici un motiv sa fii agitata . De la atenienii antici
ncoace, te afli mai aproape deca t oricine de momentul n care vei
descoperi Atlantida.
183
Da s i uite prin ce am trecut nu doar eu, ci noi toti ca sa
ajungem aici. Inca nu cred ca am sca pat de mirosul acela oribil
din pa r.
Ta ra s ul prin conducta de canalizare era de fapt cea mai
nensemnata dintre amintirile ei nepla cute, dar nici nu voia sa se
ga ndeasca la celelalte.
Kari i-a mirosit pa rul.
N-are nimic, a asigurat-o ea. Hai sa -i spunem tatei ce ai ga sit.
Nina a ridicat artefactul, iar Kari a condus-o n camera
ala turata , un salon aflat ntre cele doua camere ale
apartamentului. Chase a apa rut s i el la us a, fa ra haina s i etala ndu-
s i pistolul Wildey, prins la vedere n toc. Castille lipsea; Nina a
ba nuit ca sta tea de paza pe coridor.
Buna , doc, i-a zis el bine dispus, apoi a fa cut semn din cap
spre laptopul de ultima generatie de pe masa .
Sper ca te-ai machiat, pentru ca te vom filma.
A, avem o videoconferinta?
Tata vrea sa stea de vorba fata n fata, chiar daca doar n
acest fel virtual, a precizat Kari. Vino sa te as ezi. Dores ti ceva?
Nu, multumesc, a ra spuns, des i nu i-ar fi stricat un pahar de
ba utura ca sa -s i mai potoleasca temerile.
S-a as ezat n fata computerului, apoi Kari a venit ala turi de ea
s i a tastat ceva. Pe ecran a apa rut imaginea lui Kristian Frost, aflat
n biroul lui.
Doctor Wilde! Ma bucur sa te reva d.
S i eu ma bucur sa fiu va zuta . A fost ceva mai mai violent
deca t ma as teptam.
Am auzit. Ati avut probleme cu plecarea din Iran?
Nimic serios, a spus Kari. Lega turile pe care domnul Chase
le are pe plan local ne-au dus napoi la Esfahan, iar datorita
influentei fundatiei pe la nga guvern, am pa ra sit tara fa ra a mai fi
supus i controlului.
184
Iar Hajjar?
E mort.
Frost a dat din cap.
Am nteles. Pa cat de cele zece milioane de dolari, dar pretul
nu mi se pare chiar mare.
Apoi pe fata i-a apa rut o expresie de curiozitate.
As adar, domnis oara Wilde, te rog sa -mi zici ce-ai constatat.
Nina s i-a dres glasul.
Imi pare ra u, din pa cate nu am ga sit o ruta directa spre
Atlantida. Insa nsemnele reprezinta un fel de harta .
A ridicat bara de metal s i a ra sucit-o spre camera instalata pe
laptop.
Linia care merge de-a lungul barei reprezinta un fluviu,
cuva ntul n Glozel este inconfundabil. Mai exista s i alte semne, pe
care am reus it sa le traduc n parte.
S i-a verificat notitele.
Incepe de la nord, de la gura ra ului cutare. S apte, sud,
vest. Urmeaza cursul spre oras ul cutare. Acolo vei ga si
Regret, dar e tot ce am reus it sa descifrez pa na acum. Insemnele
de pe fiecare latura cred ca ele arata numa rul de afluenti pe
care trebuie sa -i traversezi ca sa ajungi la destinatie. Patru pe
sta nga, s apte pe dreapta s i as a mai departe.
Frost a devenit mai curios.
Inteleg ca acele cuvinte pe care nu reus es ti sa le traduci nu
sunt n Glozel.
Adeva rat. Simt mai cura nd hieroglife deca t litere, fa ca nd
parte dintr-un sistem lingvistic diferit. Partea supa ra toare este ca
mi se par cunoscute, dar nu reus esc sa le identific. Ar putea fi o
varianta regionala a
Interesant. Kari, fotografiezi nsemnele acelea s i mi le
trimiti, te rog? Vreau sa le va d mai de aproape.
Sigur, tata .
185
A luat artefactul de la Nina s i a pornit un program de
fotografiere cu ajutorul camerei laptopului.
Chase s-a apropiat de masa .
Dar ce sunt glozelienii a s tia, doc? Am studiat istorie n liceu,
dar de as a ceva nu am auzit.
Nici nu aveai cum, a ra spuns ea ra za nd, pentru ca nici nu
exista o asemenea populatie.
Poftim? a fa cut el, uita ndu-se mirat la ea.
Glozel este cel putin deocamdata cea mai veche limba
cunoscuta , i-a explicat, un fel de stra mos al tuturor celorlalte,
inclusiv Vinca-Tordos s i Byblos.
Expresia de pe fata lui Chase nu s-a schimbat.
Despre care sigur nu ai auzit.
Am spus ca am nva tat istorie n liceu. Asta nu nseamna ca
am trecut s i examenul.
Numele vine de la localitatea n care s-a descoperit limbajul
acesta. Aici, n Franta, mai precis.
Kari a terminat de fa cut fotografii s i a la sat artefactul jos,
adresa ndu-se lui Chase n timp ce trimitea fis ierul ca tre tata l ei.
Ta blitele Glozel au fost descoperite ntr-o pivnita de sub
cla direa unei ferme n 1924, de un om pe nume Emile Fradin.
Cum ele sugerau o origine mai ndepa rtata deca t a orica rei limbi
cunoscute la acea data , au fost categorisite drept falsuri dar,
cincizeci de ani mai ta rziu, ca nd au fost testate cu ajutorul unor
noi tehnici, s-a dovedit ca datau dinainte de anul 10 000 .e.n.
Chase a scos un fluierat.
Mama Asta zic s i eu vechime.
A existat o civilizatie care folosea o limba scrisa de mare
complexitate, iar asta n Europa, cu ca teva milenii nainte de
aparitia societa tii greces ti, a ada ugat Nina, iar acea civilizatie a
fost ndeajuns de ra spa ndita ca sa influenteze limbile fenicienilor,
grecilor, iudeilor chiar s i ale romanilor s i persanilor.
186
Iar civilizatia asta a nceput Chase s i s-a uitat la artefact,
ale ca rui raze i luminau tra sa turile. Crezi ca a fost aceea a
atlantilor, da?
Da, a spus Kari. S i eu cred la fel.
In acest caz s i eu cred, a zis el s i i-a za mbit Ninei. S i cum
afla m ce fluviu trebuie sa ca uta m?
Tocmai asta e problema, i-a ra spuns ea cam fa ra tragere de
inima . Nu s tiu. Semnul acesta de pe inscriptia principala , a
continuat ea, ara ta nd spre un grup mic de s apte puncte, pare sa
fie o unitate de ma sura a distantei. Cuvintele care l urmeaza
nseamna sud s i vest.
Chase a examinat artefactul mai ndeaproape.
Deci, ar putea nsemna s apte kilometri sud-vest fata de un
punct, sau s apte kilometri spre sud, iar apoi mergi spre vest
Exact. Din pa cate, nu s tim ce unita ti de ma sura se folosesc s i
nici la ce se raporteaza ele care este, ca sa spun as a, punctul
zero.
Atlantida, as a cred.
Nina s-a uitat la el, impresionata .
Hei s i eu mi folosesc din ca nd n ca nd creierul.
Doctor Wilde, s-a auzit Frost prin intermediul lega turii
video, atra ga nd atentia tuturor, am examinat s i eu semnele. Nu
ma as teptam sa s tiu mai multe deca t tine s i am avut dreptate. Nici
eu nu le-am recunoscut. Insa , a continuat el, surprinza ndu-i
expresia de nefericire de pe fata, voi vorbi cu un expert n limbi
antice pentru a vedea artefactul.
Nefericirea ei a crescut.
Of! As adar, nu mai aveti nevoie de mine, altfel
Kari a pufnit n ra s.
Nina, nu fi caraghioasa . Es ti cea mai importanta persoana n
aceasta misiune. De fapt, fa ra tine nici nu s-ar mai numi astfel.
Kari are perfecta dreptate, doctor Wilde, a rostit Frost pe un
187
ton ncurajator. Es ti de nenlocuit.
Serios? a exclamat ea s i a za mbit de nca ntare. Vai, nu mi s-a
mai spus asta niciodata .
Pariez pe cinci lire ca voi ghici care au fost celelalte lucruri
care ti s-au spus, a zis Chase za mbind.
Kari s i Nina l-au privit mustra tor.
Ca nd va ajunge la Paris, expertul nostru va descifra restul de
caractere, a reluat Frost discutia. Iar dupa aceea, s tiind ce fluviu
sa ca uta m, putem organiza o expeditie n toata regula.
N-ar fi mai us or sa -i trimitem ca teva fotografii? a ntrebat
Nina.
Dupa ce vi s-a nta mplat n ultima vreme, vreau ca artefactul
sa fie va zut de alte persoane doar n conditii pe care sa le tinem
sub un control perfect. Cu ca t s tiu mai putini oameni despre el, cu
ata t mai bine.
Buna remarca .
Frost i-a za mbit generos.
Doctor Wilde, nu trebuie sa te simti descurajata . Pa na acum
ai fa cut o treaba excelenta . Cred ca niciodata nu a fost cineva mai
aproape de descoperirea Atlantidei. Felicita ri.
Lauda a fa cut-o pe Nina sa devina aproape entuziasta .
Multumesc.
Cum deocamdata nu mai ai ce face, ti sugerez sa faci o
pauza s i sa te bucuri de s ederea la Paris. Kari ti-ar putea sluji
drept ghid. Mai vorbim. La revedere.
Ecranul s-a ntunecat.
Din pa cate, e cam ta rziu sa ies im acum n oras , a spus Kari,
privindu-s i ceasul. Cred ca ar fi mai bine sa ne culca m.
Chiar as a? a fa cut Chase, ridica nd din spra ncene n mod
sugestiv.
Kari l-a privit din nou critic.
Imi cer iertare, s efa, a zis el za mbind, fa ra a la sa impresia ca
188
s-ar ca i ca tus i de putin.
Nina, ai mai fost la Paris? a ntrebat-o Kari.
Da, dar numai n trecere. Am fost o data cu pa rintii mei;
mergeau la o conferinta pe teme de arheologie. S i aveam doar
noua ani, de aceea nu am apreciat cum se cuvine acea vizita aici.
Kari i-a za mbit.
In cazul a sta, ma ine vom vedea unele lucruri pe care le vei
putea aprecia.

Acele lucruri s-au dovedit a fi obiecte de arta , produse


culinare s i cumpa ra turi.
S i-au petrecut dimineata la Luvru, Chase fiind pe post de
escorta pentru Nina s i Kari, n vreme ce Castille a ra mas la hotel
sa pa zeasca artefactul. Ceva mai ta rziu s i-au continuat plimbarea
prin inima consumerista a Parisului.
Nu cred ca vreau sa pa s esc mai departe, a spus Nina,
oprindu-se la intrarea magazinului Christian Lacroix de pe Rue de
Faubourg St-Honore. Cartea mea de credit se va pra ji n mod
spontan chiar s i numai uitndu-m la preturile de aici. Eu sunt
mai cura nd o cumpa ra toare obis nuita cu magazinele T.J. Maxx.
Slava cerului, a exclamat Chase, za mbind ironic. Nimic mai
plicticos deca t sa le urma res ti pe femei proba nd haine. Deca t
daca ar fi vorba de bikini.
Nina s-a stra mbat la el, ceea ce a fa cut doar ca za mbetul de pe
fata lui sa se la ba rteze.
Nu-ti face griji din pricina asta, i-a zis Kari. De azi nainte,
beneficiezi de credit nelimitat. Fundatia Frost va pla ti tot ce-ti
trebuie. Sau orice dores ti, fiindca veni vorba.
Serios? a ntrebat Nina.
Kari a dat aprobator din cap.
Absolut. Adica n limite rezonabile. Daca vrei sa cumperi un
Lamborghini, mai nta i va trebui sa ceri voie. Dar n rest poti
189
cumpa ra tot ce poftes ti. Destra ba leaza -te.
Multumesc, a spus Nina, simtindu-se ciudat de jenata ca i se
face o oferta ata t de generoasa .
Nu era obis nuita cu as a ceva. A decis ca , indiferent ce s i-ar
cumpa ra Kari, ea sa se abtina de la cheltuieli mari.
O ora mai ta rziu, a ra mas deconcertata ca nd s i-a dat seama ca
fa cuse cumpa ra turi de aproape o mie de euro. Evident, preturile
nu se comparau cu cele de la T.J. Maxx. Iar asta era mai putin de
un sfert din banii cheltuiti de Kari.
Doc, ai face bine sa fii preva za toare, i-a zis Chase. Daca te
nveti sa cheltuies ti ata t de mult, o sa dai de belea ca nd o sa te
ntorci la New York, as a ca o sa pra pa des ti banii de chirie pe
pantofi.
Omul glumea, dar Nina a nteles ca avea dreptate.
Nu cred ca se va nta mpla as a ceva, a intervenit Kari. Dupa
ce descoperim Atlantida, nu va mai trebui sa -ti faci vreo grija n
privinta banilor. Ne vom ngriji de tine.
Da? Multumesc.
Kari i-a za mbit.
Noi ntotdeauna le purta m de grija celor care sunt ala turi de
noi.
Nina a vrut sa ntrebe ce nsemna acest lucru, dar Kari fa cea
deja semn unui taxi sa opreasca .
Urma toarea lor destinatie a fost un restaurant numit LOpera.
Localul era aglomerat, deoarece parizienii nsta riti se bucurau de
pra nzul care, n mod traditional pentru francezi, se prelungea
mult.
Nina nu s i-a nchipuit ca vor ga si vreo masa libera , dar a
constatat cura nd ca pentru fiicele miliardarilor filantropi se
elibera imediat una.
Nu-mi place aglomeratia, a spus Kari ofta nd, adresa ndu-se
s efului de sala ntr-o franceza perfecta , dupa care, drept reactie,
190
personalul de servire a nceput sa se agite pentru a crea locuri.
Asta mi aduce mereu aminte ca exista prea multi oameni pe
planeta .
Resursele pe care le avem nu pot sustine o populatie care se
apropie de s apte miliarde.
Da, pa cat ca nu putem face mare lucru n privinta asta, a
aprobat-o Nina.
Vom vedea. Fundatia Frost face tot ce se poate.
Ca t au as teptat revenirea s efului de sala , Chase a examinat
meniul s i s-a stra mbat.
Eu simt adeptul pes telui cu cartofi pra jiti, a obiectat el. Cred
ca n-o sa comand nimic s i o sa ma na nc un burger ceva mai ta rziu.
Inta i te-ai pla ns ca tabloul Mona Lisa e cam micut s i
murdar, iar acum faci asemenea afirmatii. Eddie, es ti un filistin, a
spus Nina, destul de amuzata . Doar nu ai de ga nd sa stai la masa
doar pentru a te mba ta, nu?
Ata ta vreme ca t sunt de serviciu, nu. Pe de alta parte, de la
bar pot supraveghea mai us or us a. Vreau sa ma asigur ca nu va va
strica nimeni pla cerea cinei.
Cum adica ai impresia ca vom avea necazuri?
Chase i-a aruncat un za mbet care s-a dovedit linis titor, dar s i
amenintator.
Vom avea necazuri doar daca va ncerca cineva sa ne
deranjeze. Voi doua bucurati-va de masa , iar eu voi veghea. Sa fie
linis te.
Dupa ce i-a verificat din ochi pe ocupantii meselor nvecinate,
s-a ndreptat spre bar, suindu-se pe un taburet de unde observa
ce se petrecea n tot restaurantul.
Dupa ce li s-a prega tit masa, un chelner le-a condus pe Nina s i
Kari. Imediat ce s-au as ezat, Nina s-a uitat spre Chase.
Crezi ca am putea fi n primejdie?
Exista s i posibilitatea asta. Qobras s i oamenii lui sigur au
191
aflat ca am reus it sa evada m din Iran. Motiv pentru care trebuie
sa actiona m ca t mai repede cu ca t ne ia mai mult timp, cu ata t
este mai mare riscul ca el sa ne descopere.
S i va ncerca din nou sa ma ucida ?
Nu vom permite asta, a spus Kari cu fermitate n glas, apoi
expresia de pe fata ei s-a mai ndulcit. Nina, nici ma car nu ti-am
multumit cum se cuvenea.
Pentru ce?
Pa i, mi-ai salvat viata. In forta reata lui Hajjar, ca nd ai tras n
elicopter. Actiunea ta a fost ca t se poate de inteligenta s i de un
curaj incredibil.
Nina a ros it.
A de fapt, mi-a fost groaza ca tra ga nd n elicopter voi
provoca explozia lui.
Kari a ra s din nou.
Asemenea lucruri se nta mpla doar n filme. Nu, ai fost
foarte curajoasa s i ti ra ma n foarte recunosca toare.
Cu delicatete, a stra ns-o de ma na pe Nina.
Daca vei avea nevoie de ceva vreodata indiferent ce va fi
de ajuns sa ceri.
Coples ita , Nina a ra mas muta de uimire.
Multumesc, a reus it ea sa ngaime ntr-un ta rziu.
Kari i-a mai retinut ma na o clipa , dupa care i-a eliberat-o.
Voi face orice pentru tine.
S i hm Eddie s i Hugo se bucura de acelas i tratament? a
ntrebat ea, ros ind de rus ine ca este centrul unei asemenea
atentii.
Za mbetul lui Kari a devenit mai glumet .
Nu chiar. La urma urmelor, ei sunt pltii sa ne poarte de
grija .
Din cele spuse de Eddie, s-ar pa rea ca nu ai nevoie de cineva
care sa -ti poarte de grija . Chiar ai sca pat de Hajjar singura ?
192
Tot tu m-ai ajutat s i cu acea ocazie. Ca nd ai oprit
alimentarea cu energie electrica , a ada ugat, observa nd expresia
de nedumerire de pe fata Ninei. Asta a creat o diversiune de
ca teva clipe, iar eu am profitat. Mda, m-am instruit n metode
de autoapa rare. S i ma bucur ca ai oprit curentul exact la tanc,
pentru ca , dupa pa rerea mea, Hajjar era ca t pe ce sa accepte
oferta lui Qobras, astfel ca m-ar fi mpus cat.
Acela era Qobras? a ntrebat Nina, amintindu-s i fata
ba rbatului de pe ecranul divizat n timpul desfa s ura rii
teleconferintei.
L-ai va zut?
Da, n subsol exista o camera a serverului s i l-am za rit pe un
monitor.
Kari a luat o atitudine solemna .
As adar, acum s tii cu ce ne confrunta m. S i ca t de nemilos e. I-
a oferit lui Hajjar cinci milioane de dolari ca sa -l ucida pe Yuri,
rusul acela, pe loc. E un om extrem de primejdios, un psihopat
care e n stare de orice numai sa ne mpiedice sa descoperim
Atlantida. De acum nainte nu-l voi mai subestima. Deocamdata
nsa ne putem socoti n siguranta. Detinem artefactul s i, ceea ce e
mai important, te avem pe tine. Vom ga si Atlantida, sunt convinsa .
Acum es ti gata sa da m comanda?
Ta rziu n acea dupa -amiaza , ca nd s-au ntors la hotel, Nina se
simtea epuizata . Ii era greu sa spuna ca t de mult o obosise
plimbarea prin Paris sau daca nu cumva acea stare era o reactie
nta rziata la experientele prin care trecuse n Iran. S tia nsa ca
avea nevoie de un pui de somn pa na la sosirea expertului n limbi
antice pe care l trimitea Frost la Paris.
Chiar ntinsa pe patul urias s i comod, nu a reus it sa se
odihneasca deplin din cauza nelinis tilor care o fra ma ntau. Inca
analiza s i retra ia toate evenimentele nspa ima nta toare s i violente
la care fusese martora Sau la care participase de ca nd primise
193
telefonul lui Starkman. Viata ei de cadru universitar din New York
pa rea sa apartina unei alte lumi.
S i chiar n somnul ei superficial nu reus ea sa alunge din minte
misteriosul artefact, ga ndurile ei fiind concentrate asupra
ghicitorii care-i apa rea n vis. Piesa aceea avea ceva straniu, i
da dea o senzatie aparte s i i trezea nis te amintiri pe care le tra ise
ca nd o tinuse n ma na la ferma .
Ceva cunoscut.
Ceva de aici.
Cu o tresa rire puternica , Nina s-a trezit deplin, da ndu-s i seama
ce era s i felul n care si da duse seama. Sta tea ghemuita , cu
genunchii stra ns i aproape de piept s i cu o ma na as ezata la ceafa .
Strngnd pandantivul.
Aceea era amintirea senzoriala pe care o tra ise.
A sa rit din pat s i s-a repezit la birou. A ridicat artefactul de sub
lupa s i cu cealalta ma na a tras pandantivul peste cap, tina nd
ambele buca ti ala turi.
Aceea era lega tura! Existase nca de la nceput, dar nu-s i
da duse seama.
A sunat telefonul, iar tara itul lui a fa cut-o sa tresara . Inca
stra nga nd ambele buca ti de metal n ma na , a ridicat receptorul cu
sta nga cie.
Da. Alo!
Nina? a ntrebat Kari. Ai pa tit ceva?
Nu, nu. Sunt bine. Abia m-am trezit.
Era ca t pe ce sa -i spuna norvegiencei ce descoperise, nsa ea a
vorbit prima.
Voiam sa te anunt ca expertul a sosit, de aceea, ca nd es ti
gata, poti sa vii cu artefactul?
Nina a surprins o imagine a ei ntr-o oglinda . Pa rul i sta tea
ra zvra tit pe partea pe care dormise.
Hm, mi acorzi cinci minute?
194
Au trecut apte minute, a s optit Chase ca nd ea a ajuns n
salon.
Ia mai tine-ti gura, i-a ra spuns ea tot n s oapta , uita ndu-se n
jur.
Kari sta tea pe un fotoliu, ava nd pe chip o expresie care i tra da
speranta, Castille se rezemase de us a care da dea spre coridor s i
ma nca o portocala , iar pe o canapea, sorbind cafea dintr-o ceas ca ,
era
Buna , Nina, a zis Philby, ridica ndu-se.
Jonathan, ce faci aici? a ntrebat ea brusc, ga ndind spera nd
chiar ca era vorba de o gluma .
Dintre toti oamenii din lume care ar fi putut identifica
artefactul, cum se fa cuse ca Frost l alesese tocmai pe profesorul
Jonathan Philby?
Cred ca acesta e motivul chema rii mele, a spus el, cobora nd
privirea spre obiectul pe care ea l adusese nvelit n pa nza . Ieri-
dimineata am primit telefon de la nimeni altul deca t Kristian
Frost, care mi-a explicat ca ai contribuit la descoperirea unui
obiect extrem de interesant, dar ca ai greuta ti n traducerea
cuvintelor scrise pe el. M-a ntrebat daca as fi dispus sa te ajut.
Invitatia a venit cam pe neas teptate, dar s-a ntrerupt s i a
aruncat o privire spre Kari. Tata l ta u are un talent extraordinar de
a face oferte de nerefuzat.
Te-a amenintat cumva? a ntrebat Chase.
Philby s-a uitat nedumerit la el.
Nu, a fa cut o donatie foarte generoasa ca tre universitate. S i,
binenteles, un zbor cu un avion particular. Nu am mai avut
pla cerea de a ma bucura de as a ceva pa na acum.
Ia spune, Jonathan, a ntrebat Nina, de ca nd ai devenit cel
mai mare expert din lume n privinta limbilor antice?
Serios, Nina, nu tin sa -mi fac singur reclama , dar speram ca
mi-ai citit ultimele lucra ri publicate n Jurnalul Internaional de
195
Arheologie. Cred ca nu gres esc afirma nd ca sunt una dintre
primele cinci autorita ti din lume n domeniu s i cu certitudine cel
mai bun din Occident. Cu toate ca am convingerea ca Ribbsley de
la Cambridge ar obiecta! a ada ugat, chicotind la propria gluma s i
oprindu-se ca nd s i-a dat seama ca , n absenta studentilor din
camera , nimeni nu a mai ra s. In fine, sa ne uita m la ceea ce ai
ga sit.
Ta na ra a as ezat artefactul cu grija pe masa , iar Kari a aranjat o
lampa care sa -l ilumineze. Philby a fa cut ochii mari.
A, acest obiect este remarcabil.
A ridicat ochii spre Kari.
Pot sa -l iau n ma na ?
Chiar te rog.
A ridicat artefactul, ca nta rindu-l n palme.
Greu, dar nu din aur pur, nu se potrives te culoarea un aliaj
cu bronz nu, e mai cura nd un amestec de aur s i cupru, da?
Cuva ntul pe care l cauti, a spus Nina cu subnteles, este
oricalc.
Sa nu tragem concluzii pripite. S-a efectuat o analiza
metalurgica ?
Nu a ntregii piese, a precizat Kari, dar s-au fa cut teste pe o
mica mostra .
S i?
S i cred ca doctor Wilde are dreptate.
Nina i-a aruncat lui Philby o privire care-i tra da satisfactia de
sine.
Inteleg.
Ar fi vrut sa rosteasca mai multe, dar s-a abtinut. A ra sucit
artefactul pe partea cealalta .
A, are o mica protuberanta pe partea de jos, iar pe partea
superioara , ah!
I-a aruncat Ninei un sura s satisfa cut.
196
Ma dezama ges ti! Sigur poti traduce scrisul de aici.
Am tradus mai tot,i-a ra spuns ea cu glas ntepat. Este o
harta , instructiuni de deplasare pe un fluviu pa na la un oras . N-
am reus it sa identific celelalte caractere, dar sigur nu sunt n
Glozel.
Pa i, sigur ca nu. Dar cum de n-ai recunoscut inscriptiile n
olmeca ?
Ea s-a uitat mai de aproape.
Poftim? Astea nu sunt n olmeca .
Nu n cea clasic, dar asema na rile sunt inconfundabile. Nu
vezi? a zis el s i a fa cut semn ca tre ca teva caractere. Unele
simboluri sunt ra sturnate sau stilizate, dar sigur
Of, Dumnezeule! a exclamat Nina. Cum de nu am observat?
Inseamna ca sunt caractere n olmeca ? a fa cut Kari, uita ndu-
se la artefact.
Dumnezeule, sigur! Dupa cum a spus profesorul Philby, nu e
vorba de forma clasica a simbologiei, dar sigur o varianta . Mai
vechi? a ntrebat s i s-a uitat la Philby, as tepta nd confirmarea.
Aproape sigur, a ra spuns el, da nd din cap. Sunt mai putin
rafinate s i e posibil sa aiba o oarecare influenta din Glozel n
anumite portiuni. Foarte ciudat, a ada ugat s i s-a tras un pas n
spate. Influente alfabetice din Glozel n protohieroglife olmece?
Asta-i va deranja destul de mult pe unii
Cine sau ce sunt olmecii a s tia? s-a interesat Chase.
O civilizatie timpurie din America de Sud, i-a explicat Nina.
Au atins dezvoltarea maxima aproximativ n 1150 .e.n., mai ales
pe coasta sudica a golfului Mexic, nsa au exercitat influente s i
spre interiorul continentului.
Chase a fa cut un gest din umeri.
A, de olmecii aceia era vorba
Profesore, a spus Kari, cum traduci restul inscriptiei?
Presupun ca poti traduce simbolurile olmece.
197
Voi face o ncercare. N-o fi traducerea mea ntru totul exacta ;
cum ziceam, caracterele nu sunt chiar la fel cu formele
traditionale, dar Sa vedem, bine?
S i-a aranjat ochelarii mai bine pe nas, iar Nina, aflata de
cealalta parte a mesei, a procedat la fel.
Acum, ca nd s tia ce trebuia sa caute, se simtea sincer rus inata
pentru ca nu reus ise sa finalizeze traducerea.
Simbolul acela sa reprezinte un aligator?
Un aligator sau un crocodil, a spus Philby, ga nditor.
Castille s-a trezit la viata.
Asta ar putea descrie ca teva locuri pe care le-am vizitat
mpreuna cu Edward. Odata , ca nd ne aflam n Sierra Leone
Urma torul cuva nt este o combinatie de simboluri, a
continuat profesorul, ignora ndu-l pe belgian. Zeu s i apa ?
Sau ocean, a sugerat Nina. Hei! Zeul Oceanului! Poseidon!
Ea s i Kari au rostit numele n acelas i moment.
Incepe de la gura nordica a fluviului crocodil, a rostit Philby.
S apte, sud, vest. Fluviul este la s apte, sud, vest, din ca te se
pare, a spus Nina. Urmeaza cursul spre oras ul lui Poseidon. Ca sa
ga ses ti acolo ce anume?
A ncercat sa descifreze restul simbolurilor.
La naiba. Nu sunt chiar priceputa la olmeca .
Sa vedem a zis Philby, plimba ndu-s i va rful degetului peste
artefact. Primul simbol seama na cu acela pentru casa , dar ava nd
semne suplimentare. Seama na cu descendent ba nu,
succesor, dar nu se prea potrives te.
Ba da s i-a dat Nina seama. Ca minul succesorului casa
nou. Ca sa ga seasca noua casa a acestui simbol.
Hm, a fa cut profesorul, apoi s i-a apropiat fata ata t de mult
de artefact, nca t ra suflarea lui a fa cut ca suprafata acestuia sa se
abureasca . Pe a sta sigur nu-l cunosc. Ar putea fi o reprezentare a
unui nume de persoana , ori de trib
198
Atlantii.
Toata lumea s-a ntors ca tre Kari.
Casa cea noua a atlantilor. Asta scrie acolo.
Philby a stra ns din buze.
Doamna Frost, asta e mai degraba o dorinta. Exista multe
alte posibilita ti, pe care le-ar clarifica un studiu ama nuntit al
scrierilor antice din acea regiune.
Nu, a intervenit Nina, ridica nd artefactul. Are dreptate.
Trebuie sa fie atlantii. Altceva nu poate fi. Dupa scufundarea
insulei lor, atlantii au construit un nou ca min pentru ei undeva n
America de Sud iar aceasta piesa reprezinta harta care ne va
duce acolo. Mai este nevoie sa identifica m fluviul. Daca am
descifra ce nseamna numerele
Hai sa facem din asta subiect de concurs ntr-o bodega , a
intervenit Chase za mbind. Serios, doc! America de Sud! Fluviu
mare cu crocodili! Care e primul ra spuns care-ti vine n minte?
Amazonul? a ncercat ea, nefiind sigura daca nu cumva el
ncerca din nou marea cu degetul.
Bravo! Serios, uite ca te semne se ndreapta n sta nga s i n
dreapta pe harta aceea a ta s i fiecare dintre ele are un numa r
ala turi. Daca trebuie sa treci pe la nga ata tia afluenti, nseamna ca
vorbim de un fluviu mare de tot. Iar daca exista un oras pierdut,
el nu se poate afla deca t n jungla braziliana . Daca s-ar fi aflat n
alta parte, ar fi fost deja descoperit.
S-a uitat peste uma r, spre camera Ninei.
Ai un atlas acolo, as a e? Stai putin.
A trecut repede pe us a dintre camere, revenind cu un atlas
mare, pe care l-a deschis.
Uite. Gura nordica e la Bailique, iar daca urci n amonte treci
pe la nga patru afluenti pe sta nga s i s apte pe dreapta A urma rit
cu degetul cursul spre vest, compara ndu-l cu nsemnele trasate
pe bara de oricalc. Opt pe sta nga, iar asta ne aduce la prima
199
despa rtire majora , cea de la Santarem.
Semnul de sub degetul lui era mai ada ncit deca t celelalte.
Unde recomanda sa o iei la dreapta, a zis Nina.
As adar, pa na acum merge.
Au urmat ndruma rile mai sus pe fluviu pa na ca nd cursul s-a
desprins chiar de Amazon, spre un afluent aflat la mai bine de o
mie opt sute de kilometri spre interiorul continentului. Linia
albastra s i subtire de pe pagina atlasului continua spre vest cale
de nca doua sute de kilometri. Pe artefact mai existau o serie de
semne de directie care trebuiau urmate.
Avem nevoie de o harta mai ama nuntita , a spus Kari. Dar s i
de imagini din satelit.
Ma car s tim zona, n general, a zis Nina, emotionata . Undeva
de-a lungul fluviului Tefe. Chiar n mijlocul junglei.
O civilizatie protoolmeca , ata t de departe n interiorul
continentului? s-a mirat Philby. Nu se potrives te cu teoriile
actuale privind originile lor s i distributia populatiei.
Nici cu Atlantida, dar lucrurile par sa se sustina deocamdata ,
a subliniat Nina, pe un ton us or caustic.
Philby a pufa it.
S i, conform teoriei tale, cum au reus it atlantii sa navigheze
tocmai din golful Cadiz pa na peste Atlantic? Chiar daca am
accepta ideea ca Poporul Ma rii din legendele antice ar fi fost de
fapt atlantii, o ca la torie de ca teva sute de kilometri ntr-o trirema
se deosebes te considerabil de una lunga de ca teva mii de
kilometri. Mai ales ca nu aveau instrumente de navigatie!
In realitate, aveau instrumente de navigatie, l-a contrazis ea.
La ce te referi? a ntrebat Kari.
Mi-am dat seama de asta chiar nainte de a ma chema aici, a
spus Nina s i a ridicat artefactul. Am avut senzatia a ceva
cunoscut, dar nu am putut face lega tura deca t acum. Priviti.
A tinut piesa de protuberanta circulara , la sa nd-o sa se legene
200
ntre degetele ei ca un pendul.
E conceput sa stea ata rnat astfel, cum l tin eu. Iar apoi a
zis s i a as ezat pandantivul dedesubtul capa tului curbat al
artefactului. Se potrivesc perfect. Pandantivul meu are ca teva
numere marcate pe el, iar daca l prelunges ti de-a lungul aceleias i
curbe s i se continua secventa numerelor Ei bine, cu un sistem
de vizualizare, cum ar fi o oglinda care ar nca pea n aceasta fanta
mica , se obtine o modalitate de a ma sura unghiul de nclinare al
unui obiect fata de orizont.
Un obiect precum o stea? a ntrebat Kari, participa nd la
emotia cresca nda a Ninei. Ori soarele?
Exact. Avem aici un sextant! Atlantii au avut acest
instrument de navigatie nca din anul 10 000 .e.n., care nu a fost
reinventat deca t n secolul al s aisprezecelea.
Imaginati-va avantajele militare pe care le aveau fata de alte
popoare ale timpului a zis Kari cu o expresie ga nditoare.
Chase a ra mas nencreza tor.
Nu-i chiar un GPS.
Ei, nici as a, ntruca t pentru a calcula longitudinea ai nevoie
de un cronometru foarte precis s i ar fi cam mult sa ne nchipuim
ca civilizatia atlantilor era att de avansata , a spus Nina. Dar un
sextant ti permite sa calculezi latitudinea, sa s tii ca t de la nord
sau la sud es ti, cu o acuratete acceptabila , folosind ca repere
soarele sau vreo stea, ata ta vreme ca t ajustai calculele n functie
de perioada din an. Lucru pe care l putea face orice civilizatie cu
unele cunos tinte de astronomie.
A tinut ridicate ambele piese din oricalc s i s-a prefa cut ca ia ca
reper fruntea lui Chase, lega na nd pandantivul ncoace s i ncolo ca
s i cum ar fi fa cut parte dintr-un arc de cerc mai mare, ava nd
centrul pe pivotul barei.
Fa ra un asemenea instrument, singura modalitate de a
naviga pe mare este de a urma linia coastei, ca uta nd repere
201
terestre, ori de a folosi punctul estimai adica deplasarea ntr-o
anumita directie, spera nd ca nu te vei abate de la curs.
Dar daca ai cum sa calculezi latitudinea, poti ntreprinde
ca la torii mai lungi, a ada ugat Kari.
Da. De fapt
Nina s-a oprit s i i-a ara tat din nou lui Chase semnele de pe
bara .
Numa rul de aici, s apte, apoi sud s i vest s apte e posibil sa
reprezinte o latitudine folosind scara n care calculau atlantii, iar
directiile cardinale
Ga ndul care ca pa ta forma n mintea ei s-a nchegat n cele din
urma .
Ii comunica utilizatorului cum sa ajunga la fluviu pe harta
atlantilor. Mergi spre sud spre ceea ce ei numeau latitudine s apte,
apoi pornes ti spre vest. Ata ta vreme ca t te afli la latitudinea
corecta , nu trebuie deca t sa mergi n continuare spre vest s i, n
cele din urma , vei ajunge la destinatie. Cum s tim care este
latitudinea lor s apte, asta nseamna
Kari i-a continuat ga ndul.
Asta nseamna ca daca reus im sa stabilim ca te grade exista
ntr-o unitate de latitudine a atlantilor, putem reface drumul,
stabilind exact locul unde se ga sea Atlantida!
Bine s i atunci, a spus Chase, pentru a descoperi Atlantida
trebuie sa organiza m o expeditie n mijlocul junglei amazoniene,
sa ga sim un oras pierdut s i sa vedem daca acolo mai exista alte
ha rti, da?
Nina a dat din cap.
Cam as a ceva.
Da, sunt gata pentru o asemenea expeditie, a zis el, cu un
gest nepa sa tor din umeri.
Philby s-a ridicat.
Doamna Frost?
202
Da.
Probabil ca ndra zneala mea merge mult prea departe, dar
daca cerceta rile voastre initiale demonstreaza ca ar exista vreun
oras pierdut undeva de-a lungul fluviului Tefe, s-ar putea sa va
nsotesc n aceasta expeditie?
As teapta , Jonathan, da -mi voie sa la muresc lucrurile, a
intervenit Nina, simtind parfumul victoriei. Adica acum crezi ca
am avut dreptate ca nd am sustinut ca Atlantida a existat cu
adeva rat?
In realitate, a spus Philby pufnind, ma ga ndeam mai mult la
importanta de a descoperi dovezi privind existenta unei civilizatii
preolmece s i de s ansa de a studia limba acesteia n mod
nemijlocit. Ar reprezenta o descoperire incredibila . Orice lega tura
cu Atlantida ar fi cum sa zic, ceva n plus.
Kari a ra mas us or surprinsa de cererea lui Philby.
O sa vorbesc cu tata, domnule profesor, dar Es ti convins ca
ar fi o solutie practica ? Vom pa trunde ada nc n jungla dar ce se
nta mpla cu ndatoririle tale universitare?
Cred ca pot aranja sa -mi iau liber la o adica , sunt s ef de
catedra ! a spus el ra za nd. Pe de alta parte, daca doctor Wilde
pleaca ata t de abrupt ntr-o expeditie n jurul lumii a continuat
s i s-a uitat cu subnteles la Nina. Au trecut ca tiva ani de ca nd nu
am mai mers ntr-o expeditie adeva rata , dar am fost s i n locuri
mai rele deca t jungla, credeti-ma .
Atunci, as a cum am precizat, ma voi consulta cu tata.
Deocamdata
S i-au stra ns ma inile.
Bun venit ala turi de noi, profesore!
Multumesc!
Nina s i-a pus pandantivul napoi la ga t s i a as ezat artefactul pe
harta Braziliei. S-a uitat la portiunea verde care nconjura fluviul
Tefe s i a ncercat sa -s i imagineze ce va descoperi acolo.
203
As adar, a rostit ea n s oapta , acolo v-ati dus

204
11

Brazilia

Bun venit n jungla ! a spus Chase, imediat ce a cobora t din


avion.
Cu toate ca da duse ocol lumii, Nina tra ia un s oc nepla cut de
fiecare data ca nd ajungea la tropice. Des i ars ita n sine nu o
deranja, i era mai us or sa se adapteze la des ert deca t sa coboare
dintr-un avion cu aer conditionat s i sa se trezeasca n ca ldura
umeda s i lipicioasa a unei jungle tropicale.
S i era greu sa pa trunda mai ada nc ntr-o jungla tropicala . Tefe
se ga sea chiar n inima bazinului amazonian, cu temperaturi de
peste doua zeci s i s apte de grade, iar din cauza umidita tii hainele i
se lipeau de piele.
Insa aveau sa intre serios n pa durea tropicala . Examina nd
ha rtile, fotografiile din satelit s i explora rile aeriene ale regiunii,
redusesera localizarea posibila a oras ului pierdut ntr-o zona
circulara cu diametrul de circa cincisprezece kilometri, la
aproape doua sute de kilometri n susul fluviului, departe de Tefe.
As ezarea cea mai apropiata se afla la peste cincizeci de kilometri
depa rtare de zona-tinta s i pa na s i aceea era un sa tuc. Nina va zuse
fotografiile aeriene; nfa tis au doar un zid solid de verde viu,
singurul lucru care mai ntrerupea acea monotonie fiind
meandrele s erpuitoare ale fluviului.
Plafonul verde nentrerupt al junglei dictase s i modul de
transport pe care urma sa -l foloseasca grupul. Pornind de la Tefe,
un elicopter ar fi putut ajunge n zona n mai putin de noua zeci de
minute s i Kristian Frost aranjase ca un asemenea aparat sa fie
pus la dispozitie pentru vreo situatie de urgenta, care sa impuna
205
evacuarea rapida dar el nu ar fi avut unde sa aterizeze. Oamenii
s i echipamentele trebuiau cobora te sau urcate cu vinciul, iar
Chase, care se ocupa de logistica operatiunii, socotise ca astfel de
manevre erau prea riscante ceea ce l fa cuse pe Castille sa
respire us urat.
Aveau sa ca la toreasca n amonte cu o ambarcatiune.
Dar, a ga ndit Nina, era o ambarcatiune ies ita din comun.
De fapt, expeditia urma sa foloseasca dou ambarcatiuni, nsa
Nereida era nendoielnic cea mai importanta . Iahtul cu motor,
model Sunseeker Predator 108, cu o silueta foarte eleganta , era
vopsit n nuante de gri-nchis s i argintiu, ava nd sigla Frost la loc
vizibil pe corpul sa u. Nina a ra mas uimita afla nd ca acest iaht
fusese transportat pe calea aerului pa na n Brazilia tocmai din
Europa, n cursul celor trei zile de prega tiri intense pentru
expeditie s i dus n oras ul Manaus n pa ntecul unui avion de
transport Antonov An-225 s i apoi pilotat cale de peste cinci sute
de kilometri n amonte pentru a-i primi pe pasageri la Tefe.
Resursele pe care Kristian Frost era prega tit sa le puna la
dispozitie pentru descoperirea Atlantidei erau coples itoare.
In ciuda dimensiunilor sale Nereida ma sura de la va rful
provei ascutite s i pa na la pupa mai mult de treizeci de metri
iahtul trebuia sa -i duca pe membrii expeditiei cu rapiditate s i n
confort pa na la mai putin de doua zeci de kilometri de destinatia
lor, n ciuda coturilor s i zonelor mai stra mte ale fluviului. Pescajul
redus al ambarcatiunii, cu putin peste un metru s i un grup de
propulsoare de manevrare la prova s i pupa, care i permiteau sa
se ntoarca aproape pe loc, nsemna ca el se putea deplasa cu
mare us urinta pe ca ile navigabile ceva mai largi.
Pentru portiunile de fluviu pe care nu reus ea sa le abordeze
exista cea de-a doua ambarcatiune. Nereida transporta, ata rnata
de o macara de la pupa, o barca gonflabila Zodiac, lunga de patru
metri s i juma tate. Contrasta va dit cu luxoasa nava -mama , dar,
206
daca totul functiona conform planurilor, ea avea sa fie folosita
doar n ultima etapa a ca la toriei.
Fusese nevoie de o ambarcatiune de dimensiunile Nereidei
deoarece numa rul membrilor expeditiei crescuse. In plus fata de
Philby, echipa initiala , alca tuita din Nina, Kari, Chase s i Castille, se
mboga tise cu alte patru persoane. Doua dintre ele erau membrii
echipajului: rotunjorul s i ba rbosul ca pitan Augustine Perez s i
secundul lui titlul era folosit n gluma Julio Tanega, care
za mbea frecvent s i generos, etala ndu-s i cei doi dinti de aur.
Cel de-al treilea membru nou al expeditiei era Agnaldo di Salvo,
un brazilian bine fa cut s i cu umeri lati, trecut de cincizeci de ani,
ava nd aerul unuia care nu se lasa surprins de prea multe lucruri
s i nu se sperie cu una, cu doua . Kari l prezentase drept ghid n
zona respectiva , dar di Salvo i spusese Ninei, care voise sa s tie
mai multe despre el, ca era mai cura nd ca la uza indiana . Ea s-a
simtit prea intimidata sa mai puna vreo ntrebare pentru a
ntelege diferenta dintre cele doua titulaturi. Spre mirarea ei,
Chase s i Castille pa reau sa -l cunoasca foarte bine.
Di Salvo era nsotit, fa ra sa s i ncuviinteze, de un alt american
nalt s i slab ca un ba t , proaspa t absolvent de facultate din San
Francisco, pe nume Hamilton Pendry. Se ocupa de mediu s i studia
efectele exploata rii comerciale a pa durilor tropicale asupra
populatiei indigene s i, pe deasupra, era nepotul unui
congresman democrat care convinsese guvernul brazilian sa i
permita sa -l nsoteasca pe unul dintre expertii lor n jungla . Se
pa rea ca di Salvo avusese ghinion. Intruca t Frost ceruse n mod
specific ca di Salvo sa nsoteasca expeditia, acum erau obligati sa -l
suporte s i pe Hamilton, des i natura exacta a misiunii nu i fusese
dezva luita . Asta era foarte bine, ga ndea Nina; ta na rul cu pa r lung
pa rea sincer entuziasmat de apa rarea cauzei indienilor ba s tinas i
s i de conservarea mediului, dar, Dumnezeule! Tare bine ar fi fcut
s-i in gura mcar cinci minute, pentru c doar despre asta
207
vorbea!
Chase sperase ca li se va mai ala tura o persoana , dar motivul
pentru care aceasta nu avea sa participe la expeditie a devenit
clar din prima clipa n care Nina a va zut-o. Inta mpina ndu-i la
docuri, prietena lui, Maria Chascarillo, s-a dovedit la fel de
frumoasa ca Shala dar ntr-o stare de gravidie la fel de avansata .
Jur ca e doar o coincidenta! a spus Chase ca tre Nina s i
Castille, peste uma rul Mariei, n timp ce o mbra tis a.
Sigur, te credem, l-a asigurat Nina. Nu-i as a, Hugo?
Da, binenteles, a ra spuns Castille, n timp ce ma nca o
banana .
Des i Chase a fost dezama git ca Maria nu va participa la
expeditie, tristetea i-a trecut cu totul dupa ce a deschis una dintre
la zile aduse de ea. Nina nu a reus it sa vada continutul, dar a putut
ba nui.
Arme? a ntrebat ea, dupa plecarea Mariei.
S i alte ca teva juca rii, i-a zis el bine dispus. In Iran am fost
prins i neprega titi s i nu vreau sa ni se nta mple nca o data . Pe
de alta parte, din ceea ce mi-a povestit Agnaldo despre localnici, e
posibil sa avem nevoie de ca te ceva sa -i tinem departe de noi.
Dar ce ti-a povestit despre ei?
Pa i, nu i-a nta lnit personal doar a auzit tot soiul de istorii.
Pentru ca oamenii care i ntlnescnu se mai ntorc pentru a
povesti ce li s-a nta mplat.
Poftim? a fa cut Nina s i a cla tinat din cap. Nu, asta suna de
parca ar fi extras din Indiana Jones. Chestia cu triburile pierdute
din jungla e ra suflata . Suntem n secolul doua zeci s i unu.
S-ar putea sa fii tu n acest secol, a spus di Salvo, care pa rea
sa se fi materializat ca din senin n spatele ei, ceea ce a fa cut-o sa
tresara .
In ciuda masivita tii, avea capacitatea neobis nuita de a se mis ca
fa ra sa fie observat.
208
Insa ei nu au ajuns ata t de departe. Crezi ca sunt doar
poves ti, dar n fiecare an, zeci de oameni ta ietori de lemne,
prospectori, chiar turis ti sunt ucis i de triburile de indieni n
ada ncul junglei.
A privit printre gene spre oamenii aflati pe chei, care i
urma reau cu suspiciune pe cei de pe iaht. Lucru deloc
surprinza tor s i-a dat seama Nina; n comparatie cu ba rcutele
pra pa dite care sta teau amarate la docuri, forma sclipitoare s i
avangardista a iahtului Nereida aducea cu o farfurie zbura toare
aflata n vizita n acele locuri.
Oamenii de aici i ura sc pe indienii ba s tinas i, deoarece
terenurile apartina nd triburilor sunt protejate de lege astfel ca
sursele lor de trai pot dispa rea peste noapte daca se descopera
vreun nou trib. S i nu foloses te la nimic daca se crede ca indienii i
ucid pe intrus i fa ra sa se sinchiseasca . De aceea, ei ma detesta s i
pe mine, pentru ca slujba mea e sa descopa r indieni.
E revolta tor! a intervenit Hamilton cu glas pitiga iat.
Spre deosebire de di Salvo, Nina l auzise apropiindu-se, pentru
ca sandalele lui plesca isera pe punte.
Nici nu ar fi nevoie sa se confirme existenta unui trib nainte
ca o zona sa devina protejata . Toata regiunea asta ar trebui
protejata ! Exploatarea lemnului, mineritul, agricultura, toate
distrug pa durea tropicala ! In fiecare zi se ard mii de acri pentru a
se face loc fermelor care cresc vite. E ca s i cum ti-ai ta ia din
pla ma ni ca sa vinzi buca tile pe ca tiva dolari pentru a-ti cumpa ra
un hamburger!
Chase a aruncat o privire spre Nina, dupa care a adoptat o
expresie absolut neutra .
Da, arderea pa durii e ceva ngrozitor, nu? O risipa fa ra rost!
S tiu! a zis Hamilton, va ntura ndu-s i bratele, fa ca nd bra tarile
de prietenie sa fluture. E e de necrezut!
Eu voiam sa spun ca dintr-un singur arbore de mahon se pot
209
face zeci de colaci de toaleta , a continuat Chase. Am s i eu unul din
a sta acasa . Ai va zut vreun colac din mahon? E cel mai confortabil
loc pe care sa -ti as ezi fundul ca t cites ti ziarul. Pla cut s i cald.
Hamilton s-a holbat la el cu gura ca scata .
E dar e scandalos! a reus it el sa bolboroseasca n cele din
urma . A sta e genul de orbire s i nepa sare de care sufera o cultura
dominatoare care, care
A amutit s i s-a uitat ura t la Chase, dupa care s-a ra sucit pe
ca lca ie s i a plecat. Nina, care de obicei adopta o atitudine
promediu, nu s i-a putut retine un za mbet, n vreme ce di Salvo a
ra s n hohote.
Eddie, a zis el, ai reus it n cinci minute ceea ce eu nu am
reus it vreme de cinci zile l-ai fa cut pe ba iatul a sta sa taca . Ai
talente neba nuite, domnule.
Da, sigur ca da, a spus Chase s i s-a tras cu un aer modest de
reverele hainei.
Ai procedat fa ra mila , a ada ugat Nina, nca za mbind.
Ei, lasa . Ar putea foarte bine sa -s i puna un semn de tinta pe
piept s i sa scrie pe el: Trageti aici.
Kari a ies it din cabina principala aflata pe puntea spate.
E totul gata? a ntrebat ea. Ca pitanul Perez vrea sa s tie ca nd
sa ridice ancora.
Toate bagajele sunt mbarcate, a zis Chase. Mai trebuie sa
nca rca m cufa rul cu haine noi cumpa rate de Nina la Paris.
E doar o valijoar, care se afla deja n cabina mea, a spus
Nina, stra mba ndu-se n gluma ca tre el.
Kari a privit de-a lungul docului, sa fie sigura ca se nca rcasera
toate echipamentele.
Daca suntem gata, atunci nu mai avem nici un motiv sa
as tepta m. Cu ca t pornim mai repede, cu ata t mai cura nd vom
ajunge la destinatie. O sa -l pun pe Julio sa dezlege para ma.
Apoi s-a ntors n cabina .
210
O ca la torie n susul Amazonului, a zis Chase, treca nd n
cealalta latura a iahtului s i privind spre cela lalt mal al fluviului
foarte lat. N-am mai fa cut asta de multa vreme.
Ei, mai cura nd n susul fluviului Tefe, l-a corectat Nina.
Oras ul Tefe se ga sea pe malul fluviului de la care si luase
numele, putin naintea locului n care acesta se va rsa n Amazon,
la capa tul estic al unui lac lat s i lung de peste cincizeci de
kilometri.
Cum spui tu, doctore s tie-tot. In orice caz, ata ta vreme ca t nu
va trebui sa ma iau la tra nta cu vreun crocodil, eu voi fi fericit.
A ridicat o lada s i a urmat-o pe Kari n interiorul iahtului. Nina
a chicotit.
Da, bravo! Lupte cu crocodili? De unde ata tia?
Ai dreptate, a intervenit Castille, ridica nd o alta lada s i
pornind dupa Chase. Aici e vorba de caimani.
Caimani? s-a mirat ea. Dar nu sunt cam acelas i lucru? Hei! a
strigat s i a fugit dupa Castille.

Nereida a ajuns la capa tul sud-vestic al lacului n ceva mai mult


de o ora , puna ndu-s i motoarele la treaba fa ra a le suprasolicita,
dupa care ca pitanul a ales o viteza mai potrivita pentru navigatia
pe fluviul care alimenta marea masa de apa a lacului. De acolo,
Tefe devenea o serie de curbe lungi s i unduitoare, fa ra sa curga n
linie dreapta mai mult de ca teva sute de metri. In unele locuri,
avea s aizeci de metri la time, n vreme ce n alte portiuni abia daca
trecea de un sfert. Cu o la time la travers de s ase metri, pe Nereida
n-o pa s tea pericolul de a fi blocata , nsa coroanele copacilor de pe
malurile fluviului erau ata t de mari s i de plecate deasupra apei,
nca t alca tuiau aproape un tunel de frunzis pe deasupra
ambarcatiunii.
Cura nd a cobora t amurgul, iar Nina a ies it pe puntea prova sa
urma reasca soarele apuna nd printre arbori. La Ecuator, ziua
211
trecea n noapte cu o repeziciune uluitoare. A ga sit-o pe Kari, care
ajunsese acolo naintea ei s i sta tea rezemata de balustrada .
Buna .
Buna , i-a ra spuns Kari, nca ntata sa o vada . Unde ai fost? De
ca nd am pornit la drum, nu te-am va zut aproape deloc.
Am analizat nca o data fotografiile din satelit.
S i ai descoperit ceva?
Nina a cla tinat din cap s i s-a as ezat pe una dintre canapelele
construite pe punte.
Chiar daca ar exista ceva acolo, este complet acoperit de
coroanele copacilor. Am avea nevoie de o verificare radar a
solului ca sa stra pungem prin frunzis . Crezi ca tata l ta u ar reus i sa
obtina asemenea imagini?
De fapt, el a sugerat as a ceva. Dar ar fi durat mai mult sa se
instaleze un satelit pe o orbita potrivita deca t ne-ar trebui noua
sa mergem la fata locului ca sa
S-a as ezat ala turi de Nina, fa ca nd un semn larg spre jungla .
Ai va zut? Vreau sa spun, te-ai uitat cu atentie? Este
extraordinar. Ata ta diversitate, ata tea forme unice de viata. S i
oamenii nu vor deca t sa doboare totul ca sa transforme ceea ce
exista n ceva de consumat.
S tiu. Chiar daca e ca t se poate de supa ra tor, Hamilton are
dreptate.
Nina s-a rezemat de spa tar s i a privit spre cerul la ora
crepusculului.
Ma ga ndeam la ceea ce ai zis la Paris, despre faptul ca exista
prea multi oameni pe lume. Este adeva rat, nu? Toti se lupta
pentru resursele tot mai reduse, toti si nchipuie ca au drepturi
mai mari deca t altii de a exista. Pa cat ca nu putem face mare lucru
n privinta asta, a rostit cu un oftat.
Kari a schitat un za mbet.
Cine s tie? Poate ca n viitor vom reus i sa schimba m lucrurile
212
n bine.
Nu s tiu ce sa spun. Ava nd n vedere natura umana , este greu
de ga sit o cale. S i nu cred ca fac parte dintre cei dornici sa
schimbe lumea.
Vei deveni, a asigurat-o Kari, la sa ndu-s i o ma na pe bratul ei.
Dupa ce vei descoperi Atlantida, a precizat ea, va za ndu-i privirea
derutata . Asta va schimba lumea. Nu multi oameni ajung sa
rescrie istoria lumii pe neas teptate.
Dar nu e vorba doar de mine. Participi la aceasta aventura la
fel de mult ca mine. Ba chiar mai intens. Fa ra tine, nici nu m-as
afla aici. Resursele puse la dispozitie de tine s i de tata l ta u au
fa cut posibila aceasta expeditie.
Kari a cla tinat din cap.
Ba nu. Banii nu au nici o valoare daca nu exista un tel pe
care sa -l urma res ti. Eu s i tata credem n scopurile pe care vrem sa
le realiza m cu ajutorul banilor. La fel s i tu. S i cred ca
A fa cut o pauza , ca uta ndu-s i cuvintele.
Consider ca avem multe n comun.
Ei, cu exceptia miliardelor de dolari
Nu s tiu cred ca descoperirea Atlantidei va avea o valoare
urias a!
Intruca t motorul fusese la sat la ralanti, duduitul lui nfundat s-
a linis tit. Inaintarea constanta a iahtului n susul ra ului a ncetinit,
iar va ltoarea apei de sub pupa s-a redus la un plesca it bla nd, scos
de valurile mici care se loveau de copastie.
De ce ne oprim? a ntrebat Nina. S-a nta mplat ceva?
Nu, a spus Kari. Navigarea pe un fluviu ca acesta pe
ntuneric, mai ales cu o ambarcatiune ata t de mare, poate fi
periculoasa . Ca pitanul Perez vrea sa fie sigur.
Imediat dupa aceea s-a auzit un uruit puternic venind de sub
punte, urmat de un plesca it n momentul n care ancora a lovit
apa.
213
Cred ca e gata cina. Sa te as tepti la o surpriza . Julio este un
buca tar remarcabil.

Kari nu glumise, a descoperit Nina cura nd. Se as teptase ca


hrana pe durata ca la toriei sa nu depa s easca nivelul sendvis urilor
s i al fasolei conservate, nsa Julio reus ise sa foloseasca mica
buca ta rie a navei pentru a realiza o masa compusa din supa de
legume proaspete, friptura de porc gratinata n sos de porto s i
chiar un desert fa cut din crema de ciocolata , ntreaga masa a fost
mai buna deca t tot ce ma ncase la restaurantele extrem de
scumpe la care o dusese Kari n Paris.
Apoi, simtindu-se sa tula s i putin ametita de vin, s-a dus pa na
pe puntea spate pe de o parte, pentru a sca pa de discutia, care
ca pa ta nuante tot mai politizate, purtata ntre Hamilton, di Salvo
s i Philby, dar s i pentru a sta la aer curat. La mpile vasului asigurau
suficienta lumina ca t sa se distinga arborii de pe malurile
fluviului, nsa dincolo de coroane i venea us or sa observe
stra lucirea cerului nocturn.
A sorbit din paharul de vin s i a ridicat privirea spre stele. In
ciuda lipsei de confort care probabil o as tepta pe teren, departe
de civilizatie, faptul ca putea aprecia frumusetea deplina s i
ma retia cerului era
La naiba, m-am ghiftuit, a spus Chase, apa ra nd tropa ind n
spatele ei. Il urma Castille, care molfa ia o guava .
Ce pui la cale, doc? Ai venit aici sa te izolezi de noi?
Nu. Voiam sa contemplu stelele.
Chase a privit n sus.
A, da. Arata destul de bine.
Doar ata t ai de zis? l-a ironizat Nina. Te afli n mijlocul
junglei amazoniene, ai deasupra capului cel mai incredibil cer s i
nu poti spune deca t ca arata destul de bine?
Dar la ce te as teptai? a replicat Castille. E englez, si
214
nchipuie ca poezia s i a pronuntat poieziia este vreun soi de
copac, ceva ce trebuie dobora t cu securea ca sa faci colaci de
toaleta .
Nina a pufnit n ra s.
De fapt, am vorbit as a pentru ca am va zut s i bolti ceres ti mai
frumoase, i-a ra spuns Chase, de aceasta data la sa nd impresia ca
se simte putin jignit. In Algeria, n des ert, n Marele Erg. Acolo nu
exista nici o lumina pe o raza de optzeci de kilometri, iar aerul era
ata t de limpede, nca t vedeai fiecare stea de pe cer. Eu chiar m-am
ndepa rtat atunci de taba ra s i am stat ntins pe o sta nca vreme de
juma tate de ora , uita ndu-ma doar sus. A fost uimitor.
Serios? a ntrebat Nina, care nu-l socotea o persoana dornica
sa admire cerul.
Dar ca nd ai fost tu n Algeria? l-a iscodit Castille cu un aer
ba nuitor.
Acum patru ani. Ca nd am avut disputa aceea cu negustorul
de arme. Il chema Fekkesh sau cam as a ceva.
Aha! Deci asta i s-a nta mplat. I-au mai ga sit?
Prin urmare, doc, sper ca -ti dai seama, s-a gra bit Chase sa -l
ntrerupa pe Castille, ca ma pricep sa apreciez un cer frumos la fel
ca altii. Am ca la torit n ntreaga lume s i recunosc frumusetile
naturii ca nd mi apar n fata ochilor.
In timp ce vorbea, s-a uitat direct la Nina. Ea s-a ntors cu fata
spre fluviu, spera nd ca el nu va observa ca obrajii i se
mbujorasera .
Imi pare ra u. N-am vrut sa dau de nteles ca ai fi nu s tiu ce
T ara noi necioplit s i prost-crescut din Yorkshire?
N-am spus tara noi.
Chase a chicotit.
Hei, ia uita -te la asta.
S-a ntins prin spatele Ninei pa na spre o lada de pe punte,
atinga nd-o pe ta na ra ca nd a scos o lanterna .
215
Hugo, da -mi fructul acela.
Hei! a protestat Castille, ca nd i s-a smuls guava din ma na .
Chase a aruncat fructul pe juma tate ma ncat n fluviu, iar acesta
a scos un plesca it slab ca nd a atins apa. Din ntuneric au ra sunat
alte plesca ituri.
Ia te uita , i-a zis Chase Ninei, apleca ndu-se ca tre ea n timp
ce a ndreptat fasciculul lanternei spre apa ntunecata .
Ca de nica ieri, zeci de perechi de luminite ga lbui au sclipit spre
ei ca nis te pietre pretioase ra sa rite la suprafata apei.
Ce sunt? a ntrebat ea, chiar ca nd una dintre perechile de
luminite a clipit.
A scos un icnet, retra ga ndu-se instinctiv spre Chase.
Crocodili, i-a ra spuns el. Ori caimani, niciodata nu s tiu sa -i
deosebesc.
A ridicat apoi cealalta ma na ca sa arate spre ei, tina nd-o pe
Nina ntre bratele musculoase. Ea a ra mas fa ra respiratie pret de
o clipa .
Vezi cum noata de-a lungul ambarcatiunii foarte ncet, putin
sub luciul apei, prefa ca ndu-se ca nici nu se clintesc? I-am va zut pe
tica los ii a s tia de aproape. Sunt extrem de ra bda tori. Sunt n stare
sa as tepte orica t de mult pa na apare ceva n raza lor de actiune s i
dupa aceea
La vederea ata tor ochi urma rind-o cu ra ceala , Nina a devenit
foarte agitata .
Suntem n siguranta aici?
Da, ata ta vreme ca t nu descopera metoda prin care sa urce
scara de pe puntea iahtului. Dar probabil ca s i pe partea cealalta
sunt la fel de multi. M-am ga ndit sa ti-i ara t pentru cazul n care ai
fi pla nuit sa faci o baie n pielea goala la miezul noptii.
In nici un caz, a spus ea nfiorata , retra ga ndu-se de la nga el.
Chase a plimbat fasciculul lanternei peste luciul apei din
spatele ambarcatiunii, unde alti ochi amenintatori sclipeau spre
216
privitori.
Chiar n absenta caimanilor, nu-ti recomand sa noti n
fluviu. Probabil ca exista s i piranha dar i pes tis orul acela
minuscul s i perfid care ti pa trunde pe canalul urinar n caz ca
faci pipi n apa .
Asta chiar ca nu aveam de ga nd sa fac.
Nu, tu ai prea multa clasa , presupun.
Chase a stins lanterna s i a tras un va nt puternic.
Ei, parca -i mai bine acum. As teptam sa fac asta nca de la
felul principal.
Dumnezeule! a exclamat Nina, dezgustata , dar s i amuzata , a
trebuit ea sa recunoasca .
Ma duc sa ma asigur ca n-a ies it mai mult, a spus el, dupa
care i-a ntins lanterna Ninei s i a lipa it napoi spre cabina
principala .
Ea s i-a umflat obrajii.
Dumnezeule, ce e cu el?
As a e felul lui, a asigurat-o Castille, rezema ndu-se de
balustrada .
Ei, as prefera sa fie altfel. De ce vrea sa para ata t de
grosolan?
Spre surprinderea ei, Castille aproape ca a suspinat.
Regret, dar e vorba de un mecanism de apa rare, ncearca sa
nu fie prea apropiat de clientii lui. Mai ales ca nd aces tia sunt
cum sa zic
A fa cut semn spre ea.
Femei atra ga toare. Dar nu s-a purtat mereu as a. Ca nd l-am
cunoscut, pe vremea ca nd activa n SAS, se purta mereu care e
cuva ntul?
Politicos?
Cavalerete, exact as a.
S i ce s-a nta mplat?
217
Castille a pa rut ndurerat.
Nu eu ar trebui sa povestesc asta.
Pa i, tu ai nceput discutia. Ce s-a nta mplat?
Of, mai bine-mi tineam gura Imi promiti ca n-o sa ma dai
n vileag ca eu ti-am spus?
Nina a dat din cap.
Odata s-a ndra gostit de femeia pe care trebuia sa o
protejeze.
Ce s-a nta mplat?
Nina a avut brusc senzatia ca s tie.
A a murit, cumva?
Castille a pufnit.
Binenteles ca nu! Edward nu e ata t de incompetent. Nu, s-a
ca sa torit cu ea.
Deci, a fost cstorit?
Aceea era o situatie pe care nu s i-o imaginase.
Da. Dar nu a tinut mult. Se deosebeau foarte mult, iar ea nu
s-a purtat bine cu el. Iar apoi, ea
A aruncat o privire spre us a cabinei s i a cobora t glasul.
Ea a avut o relatie. Cu cu Jason Starkman.
Cum? a exclamat Nina. E vorba de acelas i individ care a
ncercat sa
Castille a confirmat cu o mis care din cap.
Am colaborat n operatiuni comune ale NATO. Jason era
prieten cu probabil cel mai bun amic al lui Edward pe vremea
aceea. Apoi Jason a dispa rut s i a intrat n gas ca lui Qobras, nu s tiu
din ce motive ciudate s i atunci Edward a aflat adeva rul Nu a fost
pla cut. A considerat ca fusese tra dat de toti cei n care avusese
ncredere.
Cu exceptia ta.
Pa i, daca nu s-ar ncrede n mine, cine l-ar mai scoate din
belele?
218
Momentul dificil trecuse; era evident pentru Nina ca de acum
nainte Castille nu va mai reveni asupra acelui subiect.
S-a uitat din nou spre fluviu, de asta data fiind cons tienta ca era
urma rita . Ideea a fa cut-o sa se nfioare. Dupa ce s i-a terminat
vinul, s-a gra bit sa revina n siguranta cabinei.

219
12

Nereida a ridicat ancora la scurta vreme dupa cra patul zorilor,


relua ndu-s i ca la toria sinuoasa n susul fluviului. Insa deplasarea
navei era ata t de lina , nca t Nina nu s-a trezit. S-a foit abia ca nd
mirosurile specifice de mic dejun s-au furis at pa na n cabina
luxoasa pe care o ocupa.
Dupa ce s-a spa lat s i s-a mbra cat, a urcat pe punte. Acolo i-a
ga sit pe Kari, Chase s i Perez, care examinau o fotografie pe
ecranul laptopului ei. Julio conducea ambarcatiunea cu delicatete
pe apele pline de coturi ale fluviului.
Buna dimineata, soare, i-a zis Chase.
Buna . Ce puneti la cale?
Ne-au fost trimise cele mai recente fotografii aeriene ale
zonei de cercetat, a spus Kari, ntorca nd laptopul cu ecranul spre
Nina.
Coturile s i meandrele fluviului de pe ecran erau s i mai
pronuntate, amintind de ma zga lelile unui copil. In unele locuri,
fluviul Tefe descria curbe care mergeau chiar paralel cu sine,
crea nd insule circulare nconjurate de s anturi cu apa .
Exista patru zone care, dupa cum arata terenul, par a fi
locuri probabile pentru as ezarea unui oras .
Nina a examinat imaginea. Verdele viu al coronamentului
junglei era mai spart n noua fotografie, cu rezolutie superioara ,
dezva luind detalii captivante ale lumii pline de umbre de
dedesubt. A ma rit una dintre cele patru sectiuni marcate pa na
ca nd imaginea a devenit greu de distins din cauza granulatiei.
Intr-un spatiu gol dintre copaci se za rea o pata cenus ie.
Aceea ar putea fi cumva o o ruina ?
220
Posibil, a ra spuns Chase. Ori vreo sta nca . Intr-o asemenea
jungla exista posibilitatea de a ascunde s i un portavion, pe care
nu l-ai za ri daca ai privi din aer. Singura modalitate de a te
convinge e sa -ti ma njes ti bocancii cu noroi.
Kari a deschis o harta pe ecran.
Ca pitanul Perez crede ca va reus i sa duca iahtul pa na la vreo
cinci kilometri de zona de cercetare, pentru ca mai n amonte
fluviul devine prea ngust pentru navigatie.
E mult mai aproape deca t am socotit initial, a spus Nina,
uita ndu-se la harta . Ca t ne va lua ca sa ajungem acolo?
Perez s-a uitat la cadrane.
In prezent ne deplasa m cu doua zeci de kilometri pe ora , dar
nu cred ca vom putea continua multa vreme cu aceeas i viteza .
Peste vreo cincisprezece kilometri, vom urca pe un afluent cu
coturi mult mai stra nse s i va trebui sa ncetinim. Dar ieri am
economisit mult timp, as a ca Daca fluviul tine cu noi, vom fi
acolo peste patru ore.
Deci cu mult nainte de ca derea ntunericului, a zis Nina. S i
care e planul dupa ce ajungem acolo?
Asta depinde de tine, a rostit Kari.
De mine?
Este expeditia ta.
Nina a cla tinat din cap.
Nu, Kari, este expeditia ta. Eu sunt doar, cum sa ma exprim,
doar un consilier.
Norvegianca a za mbit.
Atunci ofera -mi sfaturi. Ce trebuie sa facem ca nd vom
ajunge acolo? As tepta m pe vas pa na ma ine, ca sa avem o zi
ntreaga pentru explorare sau
Chase a ba tut din palme.
Mie mi se pare grozav! Julio o sa ga teasca din nou, nu-i as a?
Ori lua m Zodiacul s i pornim n ca utarea oras ului imediat ce
221
ajungem?
Toti ochii s-au ndreptat spre Nina.
Hm lua m Zodiacul, a decis ea n cele din urma .
Ei, la naiba, s-a pla ns Chase, des i nu o fa cea la modul serios.
Bine atunci, a spus Kari. In cazul a sta, am face bine sa ne
prega tim. Nu vreau sa mai pierdem vremea.
A nchis laptopul s i a pa ra sit puntea.
Ce ha mesita de munca es ti, a zis Chase ca tre Nina, dupa
plecarea lui Kari. Petreceam nca o noapte pla cuta pe vas daca nu
te gra beai chiar as a sa descoperi nu s tiu ce. Doar es ti ca t se poate
de cons tienta ca sta acolo de zece mii de ani s i va ra ma ne acolo
pa na ma ine.
Hai, recunoas te. Es ti la fel de curios ca mine s i dores ti sa -l
descoperim.
Bine, as a o fi. Dar, a continuat el, iar tonul i-a devenit mai
serios, trebuie sa -mi promiti ceva.
Ce anume?
Daca descoperim oras ul s i cred ca as a va fi, pentru ca s tii
ce faci
Multumesc.
Atunci vreau sa -mi promiti ca -ti vei pa stra cumpa tul, bine?
La ce te referi?
Cu alte cuvinte, nu vreau sa te emotionezi, sa ncepi sa alergi
agitata iar apoi sa cazi n cine s tie ce put sau sa pui n mis care
vreun bolovan care sa porneasca rostogol dupa tine, sau mai s tiu
eu ce.
Ai va zut prea multe filme de aventuri, l-a dojenit Nina. Cum
singur ai spus, oras ul sta acolo de zece mii de ani. Chiar daca ar fi
plin de capcane, lucru cu totul improbabil, mecanismele nu ar mai
functiona dupa ata ta vreme. Orice pa rti n mis care ar fi ntepenit
ori ar fi putrezit de mult.
Sper c-ai nteles ce sugeram, a zis el, oarecum exasperat.
222
Doar ca n-as vrea sa pa tes ti ceva, bine?
Bine, clar. Daca vedem vreo capcana cu sulita, trebuie s m
feresc de lumin2, da?
Promiti?
Sigur.
Bravo, a spus el s i a sura s. Apropo, asta a fost n mod oficial
cea mai nefericita impresie pe care a la sat-o Harrison Ford n
vreun film. Absolut sigur.
A, as vrea sa aflu ca tu vei la sa o impresie mai buna . Cu
accentul ta u cockney.
Cockney! a exclamat el s i a fa cut o stra mba tura prin care voia
sa -s i exprime revolta exagerata . Eu sunt din Yorkshire.3 Pentru
asta ar trebui sa te arunc n fluviu. Hm a fa cut s i s-a uitat la ea,
parca analiza nd daca sa -s i puna n practica vorbele.
Ba n-ai sa faci asta, a zis Nina, tra ga ndu-se napoi.
A venit vremea pentru o baie, doc!
Ea a scos un tipa t ascutit s i a fugit de acolo, iar Chase a pornit
n urma rirea ei ra za nd ca un maniac.

Cu un uruit gutural, motoarele iahtului au ta cut.


Mai departe nu putem merge, a spus Perez.
Potrivit datelor oferite de GPS, se aflau la mai putin de cinci
kilometri de zona de cercetare, ceva mai aproape deca t anticipase
Perez, nsa instinctul lui privind navigabilitatea fluviului se
dovedise corect. Nu numai ca meandrele s erpuitoare ale
afluentului erau prea nguste pentru a permite iahtului Predator
sa se deplaseze, dar s i apa care curgea foarte lenevos era tot mai
plina de gunoaie s i resturi de vegetatie. In ciuda eforturilor fa cute
de el pentru a evita orice obstacol, ca tiva copaci pra bus iti se

2 Replic din filmul Indiana Jones i cuttorii arcei pierdute (1981) (n.tr.).
3 Jargonul cockey este vorbit de persoanele nscute n cartierul East End din Londra, iar
Yorkshire este un comitat din nordul Angliei (n.tr.).
223
izbisera n mod alarmant de copastie.
Nina s-a uitat pe geamul cabinei de comanda , spre jungla .
Pa rea sa semene foarte mult cu tot ce nta lnise n restul
ca la toriei nsa acum malurile erau ata t de apropiate, nca t
acoperis ul din frunzis la sa impresia ca se ga sea mult mai sus.
Mai avem cinci ore pa na la apusul soarelui, a zis Chase.
Suficient timp ca sa ne familiariza m cu terenul. Ce naiba, poate
avem noroc s i da m imediat de locul pe care l ca uta m.
Frumos ar fi, a spus Nina.

Isi petrecuse mai toata ziua n cabina cu aer conditionat,


pentru ca atmosfera de afara i se pa ruse mai umeda s i mai
apa sa toare ca niciodata .
Domnule Chase, ai prega tit Zodiacul? a ntrebat Kari.
Totul e gata, doar apa sa avem.
Membrii expeditiei s-au ntors n cabine pentru a-s i lua
rucsacurile s i echipamentele. Nina hota ra se sa -s i ia cu sine ca t
mai putine lucruri, rezuma ndu-se la cele esentiale, precum apa s i
spray antiinsecte, merga nd pe ideea ca ceilalti, Chase, Castille s i
di Salvo, vor lua tot ce le trebuia pentru supravietuirea echipei. S-
a oprit putin nainte de a-s i pune rucsacul n spate s i a ra mas cu
ochii la bratul de sextant al atlantilor, care era pe birou. A atins
pandantivul de la ga t s i a ca zut un moment pe ga nduri.
Ce naiba s i-a spus ea, ridica nd bara de metal s i nvelind-o n
pa nza .
Kari a ba tut us or n us a ntredeschisa .
Pot intra?
A, sigur.
Iei obiectul cu noi? a ntrebat, ca nd a va zut-o pe Nina
puna ndu-l n rucsac. Credeam ca -l la sa m n seif.
As a am ga ndit initial, dar s-a oprit s i a ridicat nehota ra ta
din umeri. Nu s tiu cum sa proceda m, m-am ga ndit ca ne-o fi de
224
folos. Daca suntem norocos i s i descoperim ceva, poate compar alt
text cu cel de pe artefact, ca sa fim convins i ca ne afla m n locul
potrivit.
Cred ca am ajuns unde trebuie. S tiu sigur.
Un s uierat ascutit a stra ba tut aerul.
Hei, doc, es ti gata? a strigat Chase de afara . Mis ca -ti fundul!
Vin acum!
Amuzate ama ndoua s i da ndu-s i ochii peste cap, au ies it
mpreuna din cabina dupa ce Nina s i-a pus sacul pe uma r. El le
as tepta.
Nu te ncingi n asta? a ntrebat Nina, tra ga nd de ma neca
hainei de piele a lui Chase.
Pa i, daca e suficient de buna pentru Indiana Jones In orice
caz, eu nu transpir deca t atunci ca nd sunt agasat.
S i ca t de des es ti agasat?
De ca nd te cunosc, mai des deca t nainte.
Dupa ce au nca rcat ambarcatiunea gonflabila , Perez s i Julio au
cobora t-o pe fluviu. Apa era plina de alge s i frunze moarte, astfel
ca la atingerea cu luciul ei a scos un sunet nfundat, nu un
plesca it. Chase a mpuns cu un ba t n apa , mpinga nd deoparte
vegetatia moarta , vra nd sa vada ce culoare avea.
Sfatul zilei, le-a spus el celorlalti, nu intrati n apa . S i,
evident, nu beti as a ceva.
Dar apa de aici ar trebui sa fie foarte curata , a afirmat
Hamilton, care mbra case o bluza de un ros u aprins, contrasta nd
cu nuantele pa ma ntii alese de ceilalti. Doar e apa de ploaie, fa ra
substante poluante aruncate de oameni!
Ei, atunci va ra un pai n fluviu s i trage ca teva guri, daca vrei.
Dar dupa aceea o sa ajungi un ca ca cios.
Hamilton l-a privit nedumerit.
Te rog sa nu ma jignes ti! Nu-s fricos deloc.
Chase a oftat s i a cla tinat din cap.
225
S-au mbarcat pe Zodiac. Chase s-a instalat la prova rotunjita ,
iar Castille s-a as ezat la nga motor. Nina s i Kari s i-au ga sit loc fata
n fata pe lateral, n spatele lui Chase. Di Salvo, Hamilton s i Philby
au urcat n barca pe urma . Nu mai existau locuri, nsa au folosit
sacii s i pachetele cu echipamente drept scaune Chase hota ra se
sa fie prega tit pentru orice eventualitate.
Cu toate acestea, exista un pachet pe care nimeni nu a dorit sa
se as eze. Des i sta tea nchis, din protuberantele ce mpungeau
prin pa nza se putea trage concluzia ca n el se aflau arme.
Bravo, a spus Chase, dupa ce fiecare s i-a ga sit ca te un loc,
toata lumea e la bordul rachetei noastre Skylark!
A fa cut un semn larg spre Julio, care a dezlegat para mele.
Castille a pornit motorul, care a ga lga it putin, apoi a ca pa tat viata.
Apoi a condus barca atent pe dupa flancul navei-mama s i a
accelerat spre susul fluviului.
Iisuse Hristoase, a morma it Chase. Parca ar fi o scena din
Apocalipsa acum.
Se aflau n zona de cercetare s i ca utau un loc pentru a acosta
dar i mpiedica o negura foarte densa . Cu toate ca malurile se
ga seau la mai putin de s ase metri unul de cela lalt, negura ce
venea valuri-valuri devenea ca teodata ata t de deasa , nca t copacii
nu se mai vedeau.
Temperatura sca zuse considerabil. Nina crezuse ca o va face sa
se bucure ca sca pase de ars ita apa sa toare s i sufocanta , nsa acum
se simtea nelinis tita . Se stinsesera pa na s i tipetele s i zgomotele
fa cute de pa sa ri s i animale.
Dupa ca te se pa rea, Di Salvo s i Chase tra iau aceleas i
sentimente, pentru ca ama ndoi urma reau malurile ncordati, iar
ceva din atitudinea lor sugera ca erau prega titi sa intervina n
orice clipa .
Ce s-a nta mplat? a ntrebat Chase, ca nd barca a trecut de
nca un cot.
226
Cred ca avem nsotitori.
Nici urma de nepa sarea lui obis nuita ; omul devenise acum
extrem de alert.
Eddie, a rostit di Salvo ncet, ara ta nd cu degetul spre sta nga.
Nina a urmat privirea lui Chase, dar nu a za rit nimic.
Da, va d, a ra spuns el.
Ce anume? a ntrebat ea, nedistinga nd deca t copaci.
Urme de picioare n na mol, i-a zis Chase s i i-a ara tat spre un
loc.
Nu a reus it sa vada nici cu ajutorul lui.
Excelent, a vorbit foarte tare Hamilton, ca de obicei,
alega ndu-se cu priviri mustra toare din partea lui Chase s i di
Salvo. Asta speram s i eu! Vom fi primii oameni care vor cunoas te
acest trib, nu-i as a, Agnaldo?
I-au mai nta lnit s i altii, a spus di Salvo cu glas sca zut s i
amenintator. Numai ca nu s-au mai ntors sa le povesteasca s i
altora.
Hugo, a s uierat Chase, fa ca nd un semn cu palma n dreptul
beregatei.
Castille a oprit imediat motorul ba rcii.
Ce s-a nta mplat? a iscodit Nina n s oapta .
Drept ra spuns, el i-a fa cut semn sa priveasca n fata.
In timp ce Zodiacul nainta, din ceata au apa rut nis te obiecte
care pa reau sa pluteasca deasupra apei pa na ca nd negura s-a
ra rit ndeajuns ca sa se poata vedea ca erau legate de sta lpi din
bambus.
Dar nu erau legate, ci nfipte.
Nina s-a crispat ca nd s i-a dat seama ce erau acele obiecte.
Cadavre. Ra ma s itele unor oameni, desca rnate prin putrefactie
sau ma ncate de pa sa ri s i animale. Doar oase s i resturi de
mbra ca minte
Botul rotunjit al ba rcii s-a izbit us or de primul sta lp din
227
bambus. Chase a fa cut un gest ca tre di Salvo, care i-a aruncat o
va sla , dupa care a ridicat s i el una.
De ca ta vreme crezi ca se afla aici?
Di Salvo a privit lung la cadavru.
De mult. De ca tiva ani. Ultima oara ca nd s-a anuntat
disparitia cuiva n zona asta a fost acum s apte ani.
S-ar pa rea ca i-am ga sit noi.
Chase s-a slujit de rama pentru a mpinge barca n lateral, apoi
a nceput sa va sleasca , treca nd de primii sta lpi. In fata le-au
apa rut alte trupuri nensufletite.
Uimitor, a spus Hamilton, urma rind primul cadavru prin
dreptul ca ruia treceau cu o expresie n care se amestecau groaza
respectuoasa s i dezgustul. Un trib pierdut, complet rupt de restul
civilizatiei.
Nina a simtit doar dezgust.
Am senzatia ca oamenii acestui trib vor sa ra ma na ce au
fost. Ce vedem sigur seama na a avertisment crai-v naibii de
aici.
Trebuie sa le demonstra m ca nu reprezenta m o amenintare
pentru ei, a zis Hamilton pe nera suflate. Ga nditi-va doar la datele
antropologice pe care le-am obtine studiindu-i.
De aceea prefer eu arheologia, a bomba nit Nina. Toti
prietenii mei sunt morti s i nu te pot nfige ntr-un sta lp Of,
Doamne! a rostit s i n acel moment a sa rit n picioare, fa ca nd
barca sa se legene s i tra ga ndu-l insistent pe Chase de haina .
Eddie, Eddie! Opres te barca! Opres te!
Ba rbatul s i-a smuls pistolul din toc, dar imediat dupa aceea s i-a
dat seama ca Nina era emotionata , nu speriata .
Dumnezeule, da -mi un atac de inima , te rog! s-a va ica rit el s i
a folosit va sla ca sa opreasca ambarcatiunea. Ce s-a mai
nta mplat?
Cadavrul acela
228
Ce e cu el?
Ea a fa cut semn ca tre unul. Din care ra ma sese mai putin deca t
din primul nta lnit, deoarece i lipseau mandibula s i un brat ,
tesuturile conective putrezind complet dar chiar s i prin mizeria
s i mus chiul care-l acopereau, ntr-un anume loc nca ra ma sese o
sticlire metalica .
O insigna .
Doar vederea acesteia a fa cut-o pe Nina sa tremure. Era extrem
de ciudat, pentru ca impactul acelei imagini se mai s tersese cu
trecerea timpului nsa nca avea puterea de a da oamenilor fiori.
Era un semn al ra ului.
Insigna cu cap de mort a Schutzstaffel. SS-ul lui Hitler.
Ce naiba cauta aici? s-a mirat Chase cu voce tare. Nazis ti?
Tocmai aici?
Probabil a fa cut parte din expeditia Ahnenerbe, a spus ea.
Ahnenerbe a fost ramura SS-ului care se ocupa de arheologie, a
ada ugat, drept ra spuns la expresia nedumerita a lui Chase.
Nazis tii au trimis echipe n ntreaga lume sa caute artefacte legate
de mitologia atlantilor ei socoteau ca rasa ariana descindea din
conduca torii lumii antice, asta fa ca nd parte din propaganda
privind rasa sta pa nitorilor. Insa expeditiile lor au fost
ndreptate cu preca dere spre Asia, nu America de Sud
Ceva i-a determinat sa ajunga s i aici, a zis Kari s i a fa cut un
semn ca tre sacul Ninei s i la bratul de sextant aflat n interiorul lui.
Poate ca utau acelas i lucru ca noi.
Nu, e absurd, a intervenit Philby, ncrunta ndu-se ga nditor.
Pe vremea nazis tilor, tabletele Glozel erau considerate falsuri s i
fusesera discreditate. Nu ar fi reus it sa traduca inscriptiile. Cred
ca a fost vorba de altceva, ce noi nu am va zut nca
Mai cura nd curioasa deca t dezgustata , Kari a examinat
cadavrele de aproape.
Judeca nd dupa starea celorlalti, se pare ca aces tia au murit
229
n acelas i timp. Dar sa fi fost doar patru? Mi se pare un numa r mic
pentru o expeditie. Ahnenerbe ar fi trimis zeci de oameni ntr-o
asemenea misiune.
Poate ca aces tia nu au reus it sa fuga suficient de repede, a
spus Chase cu umor negru. Prin urmare, ce facem acum? Oricare
ar fi ba s tinas ii, e clar ca nu ne vor prin zona .
Trebuie sa continua m, a zis Kari cu hota ra re n glas. Doar n-
am fa cut ata ta drum sa ne speriem de un trib de sa lbatici s i de
sperietorile puse de ei.
Aha, deci vezi? a gla suit Hamilton, mpunga nd acuzator cu
degetul spre ea. Vorbind astfel, ti-ai tra dat prejudeca tile de
persoana apartina nd unei culturi dominatoare. Oamenii a s tia
tra iesc ntr-o armonie perfecta cu mediul lor de mii de ani
duca nd comparatia mai departe, nu e posibil ca noi sa fim
adeva ratii sa lbatici?
Nina n-o mai va zuse ata t de iritata pe Kari.
Of, prosta nac mic, mai tac-i fleanca, s-a ra stit ea, iar di
Salvo abia a reus it sa -s i retina ra sul ca nd a va zut ca Hamilton,
simtindu-se jignit, a ra mas cu gura ca scata . Domnule Chase, a
continuat Kari, nu ga ses ti un loc unde sa cobora m pe uscat?
El s-a uitat atent, ncerca nd sa stra punga negura.
Greu de spus s-ar putea sa ga sim un loc potrivit pe malul
drept.
A renceput sa va sleasca , iar di Salvo l-a imitat imediat,
ndepa rta nd barca de sumbrele semne de avertisment.
Au ga sit o spa rtura n vegetatia foarte densa de pe mal s i,
ca teva minute mai ta rziu, au amarat barca pneumatica . Dupa ce
toata lumea a ajuns pe teren solid s i au desca rcat echipamentele,
s-au mpa rtit armele, spre nepla cerea Ninei s i revolta lui
Hamilton.
Chiar ne sugerezi sa intra m n contact cu aces ti oameni
amenintandu-i cu armele? a exclamat el cu glas pitiga iat, ca nd
230
Chase le-a ntins pus ti automate lui Castille s i di Salvo.
Daca tinem seama de starea acelor cadavre, eu cred ca au
fost nta mpinati cu sulite, as a ca vom fi narmati.
Mai exista o pus ca n colet. Dupa ce a stat un moment pe
ga nduri, a scos-o s i i-a oferit-o lui Kari.
S tii sa o
Ea a luat-o din ma na lui.
A sta e un Colt Commando M4A1, o pus ca de asalt de 5,56
mm, capacitatea nca rca torului de treizeci de cartus e, raza de
actiune trei sute s aizeci de metri.
Ra ma na nd cu ochii atintiti la el, a extras nca rca torul, a apa sat
cu degetul mare cartus ul ra mas la vedere, pentru a verifica daca
era nca rcat la capacitate maxima , l-a fixat napoi n arma s i a
va ra t cartus pe teava , fa ra ca ma car sa coboare privirea spre
pus ca .
Chase a ra mas impresionat.
Bine, o sa adaug asta la lista calita tilor pe care le-as dori la o
femeie
Pe mine nu ma mai curtezi? Mi se fra nge inima, i-a zis Nina.
Hm. Bun, deci avem s i s i-a consultat ceasul trei ore s i
juma tate pa na la apus, astfel ca , orice s-ar nta mpla, indiferent ce
am descoperi, dupa trei ore ne nta lnim la barca . Pa na nu afla m
mai multe despre amicii nos tri tras i n teapa nu vom stabili
taba ra n aer liber. Eu s i Agnaldo vom porni nainte, iar Hugo ne
va acoperi din spate. Toti ceilalti, va rog sa ra ma neti ntre noi s i
aproape dar sa nu stati prea grupati. Nina, tu mergi ala turi de
doamna Frost. Pare ciudat, dar am nceput sa cred ca ar face o
cariera destul de reus ita n calitate de garda de corp.
Kari a za mbit s i a adoptat o atitudine voit milita roasa , ceea ce a
fa cut-o pe Nina sa chicoteasca .
Gata. Hai sa descoperim oras ul pierdut! a ncheiat el.
Ce oras pierdut? a ntrebat Hamilton, ca nd toti au pornit n
231
urma lui Chase s i di Salvo. Stati putin, mie nu mi s-a povestit
despre as a ceva.
Le-a trebuit mai putin de o ora sa ajunga la primul dintre cele
patru locuri posibile n care s-ar fi putut afla oras ul s i nca
doua zeci de minute de explorare pentru a se convinge ca acolo nu
existase nimic. Ceea ce pe fotografiile aeriene pa reau ra ma s itele
unei foste civilizatii s-au dovedit la fata locului nis te roci la
suprafata, copaci pra bus iti s i iluzii optice create de umbre s i
lumina .
Ei, bine, doar nu ne as teptam sa da m lovitura chiar din
prima zi, a linis tit-o Chase pe Nina, care a fa cut o determinare cu
busola s i a verificat pozitia pe harta .
Dedesubtul copacilor, era destul de dificil sa obtina o linie de
reper spre satelitul GPS.
Prin urmare, mai avem de vizitat trei locuri.
Ca t de departe este urma torul? a ntrebat ea.
Chase a ara tat pe teren.
Cam doi kilometri s i ceva n directia aceea. Daca l sa rim pe
acesta, am avea timp suficient sa verifica m al treilea loc nainte de
a ne ntoarce la barca . Ori am putea pleca imediat spre iaht.
Pariez ca Julio are ceva bun la cuptor pentru noi
Ispititor, dar nu, a ra spuns ea cu un za mbet.
Bine. Cum vrei, a zis el, apoi, ridica nd glasul, a continuat,
gata, oameni buni, pleca m mai departe.
Grupul s-a reas ezat s i a pornit sub conducerea lui di Salvo s i
Chase. Di Salvo s i-a ata rnat pus ca pe uma r s i a nceput sa le
croiasca celorlalti drum cu maceta. Dupa aproape zece minute,
vegetatia pitica s-a ra rit considerabil. Ca nd s i ca nd, a mai lovit cu
lama ca sa reteze ca te-o ramura care le bloca drumul, dar calea
le-a ra mas libera mai tot timpul, astfel ca grupul a naintat mult
mai repede.
Da, mi se pare ca lucrurile merg prea bine ca sa fie firesc, i-a
232
spus Chase.
La ce te referi? l-a ntrebat Nina.
Ea s i Kari veneau la trei metri n urma lor, respecta nd cerinta
de a sta mai ra sfirate.
Ne afla m pe un fel de poteca . De aceea nu trebuie sa ta iem
prea multa vegetatie.
A fa cut semn spre desis urile aflate de o parte s i de cealalta .
Nina s-a uitat cu precautie n jur, ncerca nd sa depisteze semne de
mis care.
Deci am putea da peste indieni care sa apara din directie
opusa ?
Iisuse. Sper sa nu se nta mple asta. N-as vrea sa pierd cina.
Au continuat sa nainteze prin jungla , apleca ndu-se pe sub
crengile mai groase. Negura nca se cernea printre copaci,
reduca nd vizibilitatea la cel mult cincisprezece metri, chiar ca nd
vederea nu le era obstructionata de vegetatie.
Brusc, di Salvo s-a oprit, ridica nd ma na n semn de avertisment
pentru ceilalti, cera ndu-le sa stea.
Urma de picior, a spus el, ghemuindu-se.
Chase s-a as ezat la nga el.
Ca t de veche e?
Mai recenta de o zi. S i sigur e la sata de un indian.
De unde s tii? a ntrebat Nina.
Ea abia reus ea sa distinga conturul slab la sat de un picior
descult n praful s i n covorul de frunze.
Degetele sunt desfa cute din cauza mersului descult tot
timpul.
Di Salvo s-a ridicat s i a privit concentrat prin negura .
Chiar daca nu ga sim oras ul pierdut, acesta este un trib cu
care nimeni nu a mai intrat n contact. Inca un motiv pentru
ta ietorii de lemne s i fermieri sa ma urasca de moarte.
Ei, e de necrezut! a exclamat Hamilton, treca nd de Nina s i
233
Kari s i apropiindu-se. Vom fi primii care vom intra n lega tura cu
acest trib. Dupa ce stabilim relatii pas nice, vom afla o sumedenie
de lucruri de la ei
Venind din spate, va rful unei sulite i-a stra puns brusc pieptul,
iar ca mas a lui ros u aprins s-a nnegrit de sa nge.
Nina a scos un tipa t. Hamilton a fa cut ochii mari de s oc s i s-a
la sat moale n genunchi. Apoi s-a pra bus it ntr-o parte, iar atunci
toti au va zut coada sulitei ies indu-i pret de peste un metru din
spinare.
Chase s i Castille au ndreptat pus tile spre directia din care
presupuneau ca fusese aruncata sulita. Kari a luat-o de ma na pe
Nina s i a tra ntit-o la pa ma nt, apoi s i-a ridicat pus ca.
O sa geata l-a lovit pe di Salvo n bratul drept, va rful din
obsidian cioplit fa ca ndu-i o ta ietura destul de ada nca n biceps. A
sca pat maceta din ma na , urla nd de durere, apoi s-a mpiedicat s i
a ca zut peste cadavrul lui Hamilton.
In acelas i moment, ceva a va ja it prin aer s i s-a izbit de capul lui
Chase dupa care s-a nfa s urat.
Era o bolas.
Chase s-a mpleticit s i a ca zut la pa ma nt, stra nga nd ntre
degete corzile de capetele ca rora erau prinse greuta ti, care i se
ncola cisera n jurul ga tului, pa trunza ndu-i n carne.
Nina l-a auzit pe Castille, aflat n spatele ei, scotand un icnet ca
s i cum s-ar fi sufocat. O alta bolas i se nfa s urase n jurul ga tului,
sugruma ndu-l.
Philby s-a aruncat la pa ma nt, ala turi de Kari s i Nina. O alta
sulita a zburat la cel mult o palma peste capetele lor.
Disperata , Kari a ca utat din ochi o tinta dar nu a va zut n jur
deca t copaci s i negura .
Nis te forme neclare tas neau de la un copac la altul. A rotit
pus ca, urma rind din ochi una dintre acele siluete
Poc!
234
A simtit o lovitura puternica peste ceafa . Nu era o bolas s i nici o
sulita. Era cea mai simpla dintre arme, o piatra dar fusese
azva rlita cu mare precizie s i forta. Izbitura nu a fost suficienta
pentru a o face sa -s i piarda cunos tinta, dar a tra ntit-o pe
pa ma ntul na molos, na ucita s i dezorientata .
A sca pat pus ca din ma ini. Inghetata de spaima , Nina s-a uitat
tinta la ea vreme de o clipa . Apoi a dus ma na dupa arma .
Era nsa prea ta rziu.
Daca pa na n acel moment n jur nu existase deca t jungla, acum
se vedeau oameni apa ra nd de pretutindeni, de parca ar fi tas nit
din pa ma nt.
Cu pa rul negru, pielea ntunecata , cu fete fioroase s i purta nd
arme primitive, dar uciga toare.
S i toti o atinteau cu ele.

235
13

Nina nici nu a mai ndra znit sa respire.


Indienii s-au apropiat din toate pa rtile, ca lca nd fa ra zgomot pe
solul umed. Aflat undeva n fata, Chase a scos un geama t. Iar
Castille nca se sufoca.
Cel mai apropiat indian ajunsese la mai putin de trei metri,
ava nd n ma na o sulita cu va rf negru care nu se clintea deloc,
prega tita fiind pentru o lovitura .
Nina a aruncat o privire spre arma lui Kari dupa care s i-a
mutat ochii de la ea. Cu mis ca ri foarte ncete s i-a dat rucsacul jos
din spate s i l-a deschis.
Ce faci? a s uierat Philby de la nga ea. Ia arma! Ne vor ucide pe
toti!
Nu l-a luat n seama , ra ma na nd cu ochii atintiti la cel cu sulita.
Era la doi metri s i ceva de ea. Inca doi pas i s i o putea stra punge
fa ra sa dea drumul sulitei din ma na .
Degetele ei au atins stofa moale nfa s urata n jurul metalului.
Fa ra sa -s i dezlipeasca ochii de la indian, a extras lin bratul
sextantului din rucsac s i a la sat pa nza sa cada la pa ma nt.
Pleca ndu-s i capul ntr-o expresie inconfundabila de supunere, a
na ltat bara de oricalc, oferindu-i-o.
Ta cere.
A ridicat ochii ncet s i a va zut ca ra zboinicul ajunsese la mai
putin de un metru de ea. Partea cons tienta a mintii ei a remarcat,
fa ra nici un rost, degetele desfa cute. Daca voia sa o ucida , avea sa
o faca n urma toarele ca teva secunde
Insa el, cuprins de emotie, a strigat ceva ntr-o limba cu
desa va rs ire necunoscuta Ninei. I-a ra spuns un alt indian, iar
236
glasul i-a tra dat nedumerirea. In ciuda diferentelor lingvistice,
inflexiunile vocii ra ma neau aceleas i oriunde n lume.
Omul a smuls bara din ma inile Ninei. Ea s-a crispat va za nd ca
va rful sulitei ra ma sese totus i n raza ei vizuala , la ca tiva
centimetri de ea. Indienii s-au apropiat s i au ridicat-o cu
brutalitate n picioare. Acum n jurul ei erau vreo doisprezece,
forma nd un cerc. Ceilalti membri ai grupului au fost ridicati de
jos n acelas i fel. Kari a gemut de durere, simtind ca nca nu poate
sa -s i focalizeze privirea, iar di Salvo a sca pat un urlet de suferinta
ca nd indienii l-au prins de bratul ra nit.
Nina s i-a dat seama ca acei oameni aveau s tiinta despre arme.
Era evident ca mai intrasera n contact cu lumea din afara , astfel
ca recunos teau armele moderne. Pus tile au fost stra nse cu
repeziciune, iar Chase s i Castille au fost us urati de pistoale, dupa
care li s-au desfa cut corzile armelor bolas din jurul capului s i al
ga tului.
Nina! Kari! Sunteti tefere? a strigat Chase.
Un indian a ridicat va rful cutitului de obsidian spre beregata
lui. Chase s-a uitat cu ura la el, dar a ta cut.
Kari e ra nita , a spus Nina.
Ba nu, n-am nimic, a ra spuns ea, cu glas pierit. Ce s-a
nta mplat?
Le-am dat artefactul.
Asta a fa cut-o pe Kari sa se concentreze s i s-a uitat
nencreza toare la Nina.
Poftim?
Cred ca asta ne-a salvat. Prives te.
Kari s i-a ndreptat ochii n directia indicata din cap s i l-a va zut
pe unul dintre indieni tina nd bratul sextantului spre lumina s i
examina ndu-l cu veneratie. Ceilalti se uitau la fel de uimiti,
arunca nd priviri ba nuitoare spre prizonieri s i schimba nd
ntreba ri ntre ei.
237
Agnaldo, a s optit Nina. Intelegi ce vorbesc?
In parte, a zis el icnit, ava nd chipul chinuit de durere.
Oamenii a s tia s tiu ce reprezinta , dar Nu cred ca vreunul dintre
ei l-a mai va zut vreodata .
Le poti vorbi?
O sa ncerc.
Spune-le.. Spune-le ca le-am adus artefactul napoi. Ca vrem
sa -l napoiem n oras ul zeului apei.
Des i suferea, pe fata lui di Salvo a apa rut o expresie de mirare.
O sa fie greu de tradus as a ceva.
Incearca ! i-a cerut ea.
Kari s i Chase au privit-o cu un amestec de surprindere s i
admiratie, pentru ca di Salvo i-a ascultat ordinul s i a nceput sa
vorbeasca s ova itor. Inca suspicios i, indienii l-au ascultat
ara ta ndu-se derutati de fiecare data ca nd brazilianul nu reus ea sa
se faca nteles dar pa na la urma au priceput n mare spusele lui.
Indianul care tinea artefactul i s-a adresat.
Ce a zis? a dorit Nina sa s tie.
Cred ca ne vor duce n satul lor. Ceva despre ba tra nii
tribului n-am nteles tot.
Deci, nu ne vor ucide? a ntrebat Philby. Of, slava lui
Dumnezeu!
Da, a fa cut Nina cu ama ra ciune. Pa cat de Hamilton.
Philby a fa cut o fata lunga .
Profesore, eu as mai ama na sa rba torirea evenimentului, a
intervenit Chase. Daca ba tra nii tribului nu ne plac, o sa sfa rs im ca
noi semne de avertisment pe fluviu.
Dupa ce le-au legat prizonierilor ma inile la spate, indienii i-au
dus n ada ncul junglei.
Nu-mi vine sa cred ca am ca zut as a de us or n ambuscada , a
spus Chase, pe un ton prin care si cerea iertare Ninei s i lui Kari.
Imposibil sa mi se fi nta mplat daca as mai fi fost n SAS.
238
Dumnezeule, probabil ca m-am nmuiat.
N-a fost vina ta, a ncercat Nina sa -l ncurajeze. Oamenii
a s tia triesc aici. Cunosc perfect terenul. S i se pricep grozav sa -s i
descurajeze vizitatorii.
Nu asta e problema! Cei din SAS nu au fost niciodat prins i
n ambuscade n cursul misiunilor n jungla .
Nici unul dintre noi nu i-a va zut, Edward, a zis Castille,
ava nd vocea nca ha ra ita dupa ce fusese aproape strangulat.
Da, dar
Eddie, suntem nca vii s i a sta e lucrul cel mai important.
Daca ai fi apucat sa tragi, probabil ca acum am fi fost morti. Poate
pa na la ultimul.
Ziua nca nu s-a ncheiat, a tinut el sa -i reaminteasca .
Drumul ncepea sa urce ca tre un deal scund, care se na lta sfios
deasupra ntinderii netede s i urias e a bazinului amazonian. Nina
a observat mai multe semne ale prezentei umane, alte poteci
unindu-se cu aceea pe care se deplasau ei s i duca nd spre un
anumit loc.
Dealul a devenit mai abrupt, drumeagul s erpuind n zigzag
spre culmea lui s i copacii ra rindu-se.
Dumnezeule, a exclamat Nina ca nd au ajuns pe culme.
Nu foarte nalt, dealul oferea totus i o privelis te spectaculoasa
asupra locurilor nconjura toare. Verdele domina peisajul s i se
vedea un brat al fluviului s erpuind, iar ntre spatiile goale dintre
copaci a za rit ruinele unor cla diri antice, ra ma s ite pra bus ite a
ceea ce demult fusese o as ezare foarte mare.
Exista nsa o cla dire care nu se ruinase. S i a constatat ca nu-s i
putea dezlipi ochii de la ea.
Din aer era n cea mai mare parte acoperita de crengile
copacilor junglei s i probabil ca apa rea doar ca o umbra neclara .
Dar din acel punct Nina o vedea clar o structura amenintatoare,
parca la pa nda . S i urias a, ava nd n jur de doua zeci de metri
239
na ltime, o suta doua zeci lungime s i cam pe juma tate ca la time.
Ba nu, s-a corectat. Este exact pe juma tate n la time.
S i-a amintit un pasaj din Critias: Aici era templul lui Poseidon,
care avea un stadiu lungime s i juma tate de stadiu la time, cu o
na ltime proportionata , ava nd o nfa tis are ciudat de barbara .
Structura ntunecata din piatra din fata ei se potrivea evident
acelei descrieri; grecii antici socoteau barbar aproape tot ce nu
era grecesc. Ninei i se pa rea a sema na mai cura nd cu o
constructie incas a sau mayas a, alca tuita din blocuri mari de
piatra cioplita , mbinate cu grija s i cu o precizie aproape
nefireasca . In colturi se na ltau turnuri ascutite, n jurul ca rora se
ncola ceau liane s i alte plante care i ascundeau s i mai mult
forma. Pa rtile de jos ale zidurilor erau n trepte, ca la un zigurat,
nsa curba acoperis ului amintea de o structura mai moderna ,
ceva ca un hangar pentru avioane.
Avea n fata templul lui Poseidon, zeul ma rii.
Ori poate o replica a acestuia, o copie. Potrivit lui Platon,
cla direa initiala fusese mbra cata n foite de metale pretioase, n
vreme ce aceasta era din piatra simpla , acoperita de mus chi s i
liane. Pe de alta parte, era mai mica , neava nd lungimea unui
stadiu grecesc, adica o suta optzeci s i cinci de metri.
Daca nu cumva avusese dreptate nca de la nceput s i stadiul
atlantilor era mai mic deca t cel al grecilor. Iar asta schimba foarte
mult datele privind ca utarea locului n care se aflase Atlantida.
Nina nu a mai apucat sa -s i continue rationamentul, pentru ca
indienii i-au pus sa coboare panta. Acum a va zut ca , des i n ruine,
oras ul nu fusese abandonat. La capa tul apropiat al templului
exista un sat alca tuit din colibe construite din lemn s i piatra . A
numa rat cincisprezece. Asta i sugera ca tribul era ra spa ndit n
mai multe locuri ori numa rul locuitorilor era foarte redus. Din
ca te si da dea seama, probabil ca tribul nu trecea de o suta de
persoane.
240
Au fost condus i pa na n satul dominat de fatada templului. Alti
indieni tineri s i ba tra ni, femei s i copii au apa rut din colibe sa -i
vada pe prizonieri treca nd, ma sura ndu-i cu ochi negri s i
suspicios i. In apropiere de baza zidului templului se ga sea o
coliba mai mare deca t celelalte.
Acum i convoaca pe ba tra ni, a spus di Salvo, dupa ce a
ascultat sporova iala agitata a indienilor.
Pieile de animale care acopereau intrarea n coliba au fost trase
deoparte s i dina untru au ies it trei ba rbati. Ba tra ni, cu fetele
smochinite s i ava nd pe frunte nis te lega turi mpodobite cu pene,
dar ara ta nd nca puternici s i plini de vitalitate.
Uimitor, a rostit Kari n s oapta , mai mult ca tre sine deca t
ca tre Nina. Ce nseamna genetica In cazul unei populatii ata t de
reduse s i izolate, consangvinitatea ar fi creat anormalita ti
genetice evidente pa na acum. Dar nu va d vreun semn la nici unul
dintre ei. Inseamna ca au un genom superior Tare as vrea sa
prelevez ca teva mostre ADN pentru ca oamenii de la fundatie sa
le analizeze.
Sa -i convingem sa nu ne nfiga n pari s i dupa aceea poate le
lua m s i mostre de sa nge, bine? a zis Chase.
Indienii i-au as ezat pe membrii grupului n linie dreapta n fata
ba tra nilor, care i-au privit cu dispret rece ca t au ascultat spusele
celui care condusese expeditia de va na toare. Expresia de pe fetele
lor s-a schimbat ca nd s eful va na torilor a scos artefactul.
Respect amestecat cu ma nie.
Brusc, unul dintre ba tra ni a pus o ntrebare, iar va na torul a
ara tat spre Nina. Ba tra nul a naintat spre ea s i s-a stra mbat ca t i-a
examinat atent fata. Ea a ncercat sa nu-s i tra deze spaima care o
cuprinsese. Dupa ca teva clipe de groaza , omul a fa cut un gest de
respingere, apoi s i-a ndreptat atentia spre Kari. Expresia lui
severa s-a schimbat, la sa nd impresia ca este fascinat de ochii ei
albas tri, dupa care a ntins ma na s i a atins pa rul ei blond. Ea a
241
ridicat mirata din spra ncene, dar nu a fa cut nici un gest de
nesupunere.
Apoi omul s-a ntors ca tre Nina s i a ntrebat ceva. Ea s-a uitat
dezna da jduita spre di Salvo.
A ntrebat de artefact, i-a explicat acesta. Cred ca vrea sa s tie
unde l-am ga sit.
Crezi? a exclamat ea, iar vocea i-a urcat ca teva octave. Daca
zici ce nu trebuie, s-ar putea s m ucid!
Spune-i ce s tii! Eu o sa fac tot posibilul sa traduc. Dialectul e
similar cu cel al unor triburi care tra iesc mult mai la nord.
Similar nu e totuna cu identic, a tinut ea sa sublinieze.
Ba tra nul continua sa o ma soare cu ra ceala .
Bine, bine! Transmite-i ca l-am luat de la un hot din alta tara
s i ca am urmat instructiunile de pe obiect ca sa l napoiem
oamenilor ca rora le apartine.
Di Salvo a nceput sa traduca .
Es ti sigura ca le apartine? a ntrebat Chase ncetis or.
As a ar trebui. Oamenii a s tia s tiu ce reprezinta .
Ba tra nul a vorbit din nou, iar di Salvo a ascultat cu mare
atentie nainte de a traduce.
Zice ca le-a fost furat de oameni albi pe vremea
stra bunicului sa u. I-au pedepsit pe unii dintre acei albi, dar
ceilalti au fugit cu obiectul.
Se refera la expeditia nazista , a spus Kari. Sigur as a e.
Ba t ascutit n fund asta pedeapsa , a fa cut Chase,
stra mba ndu-se.
Di Salvo pa rea derutat.
Acum te ntreaba de nu nteleg. Vrea sa s tie daca
domnis oara Frost este din neamul vechi.
Kari s i Nina au schimbat priviri.
Intreaba -l ce nseamna asta, l-a rugat Nina.
Cei vechi, care au construit templul, a tradus el. Spune ca ei
242
aveau pa rul ca aurul alb.
Comunica -i ca de aceea am venit aici, a zis ea, iar n glas i-a
revenit tonul autoritar. Ca sa afla m.
Sigur e o idee buna ? a morma it Chase. Daca -s i nchipuie ca
minti, vei fi prima care o sa ajungi n teapa .
Ba tra nul a vorbit din nou, iar cei doi nsotitori ai lui au
intervenit s i ei cu declaratii proprii. Di Salvo s-a stra duit sa tina
pasul cu traducerea.
Spun ca artefactul ei l numesc ara ta tor trebuie dus la
locul lui, n templu. Domnis oara Frost, vor sa faci chiar tu asta.
Eu? a repetat Kari, mus ca ndu-s i buzele.
Zice ca daca l duci la locul lui vei dovedi ca es ti din neamul
cel vechi nu, adica urma al acelora.
S i ce se nta mpla daca nu reus es te? a ntrebat Nina.
Chase a scos un sunet care i tra da starea de revolta s i a nclinat
capul spre armele ascutite nca ndreptate spre ei.
Hai, doc. Fruntea sus.
Of
Di Salvo a continuat.
Vor sa intri n templu s i sa nfrunti cele trei ncerca ri.
Incercarea Ta riei, ncercarea ndema na rii s i ncercarea Mintii
as a cred.
Nina i-a aruncat un za mbet de gheata.
Iara s i! Ga ndirea nu e totuna cu cunoaterea!
Daca faci fata ncerca rilor, nseamna ca te dovedes ti demna
sa intri. Daca pierzi
Di Salvo s-a oprit s i s i-a stra ns buzele punga .
Exact cum a preva zut Eddie. Suntem pierduti cu totii.
Nu suntem s i as a pierduti? a rostit Chase crispat.
Kari a inspirat ada nc.
Transmite-le ca accept provocarea.
Ce faci? a exclamat Nina, speriata .
243
Serios? a ntrebat di Salvo, pa ra nd uimit.
Da. Dar spune-le ca vreau ca prietenii mei sa ma nsoteasca .
A fa cut semn ca tre Chase s i Nina.
Ei, asta-i bun, a zis Chase, n timp ce di Salvo a transmis
pretentia ei.
Ai nnebunit? a s uierat Nina spre Kari.
O sa te simti mai n siguranta n templu deca t aici. Ma car
avem s ansa de a-i vedea interiorul. S i nu le nteleg limba voi
avea nevoie de cineva care s o cunoasc i nu mi se pare ca
profesorul Philby se va ridica la na ltimea ncerca rilor.
Vreme de un moment, expresia de spaima de pe fata lui Philby
a dispa rut; acum se simtea jignit.
Pa i, de fapt, cred ca
Ba tra nul l-a ntrerupt, iar unul dintre va na tori l-a mpuns n
spate drept avertisment. Di Salvo a continuat sa traduca .
E de acord, a zis el cu surprindere. Incerca rile sunt pentru
doi oameni. Fiindca es ti femeie, ti nga duie sa ai mai multe
ajutoare.
Kari a dat din cap.
Hm. N-am crezut vreodata ca voi afirma as a ceva, dar slava
Cerului ca exista discrimina ri pe baza de sex.
Ai ra gaz pa na la ca derea noptii. Daca pa na atunci nu revii,
ceilalti vor di Salvo a pa lit vor fi ucis i. La fel s i tu, n caz ca nu
apari n termenul stabilit.
Chase s-a uitat spre cer.
Pa na la apus mai este o ora . Chiar mai putin.
In cazul a sta, a spus Kari, uita ndu-se cu un aer imperios spre
ba tra n, am face bine sa pornim, nu? Cere-i sa ne dezlege ca sa
pleca m. S i ntreaba -l ce putem lua cu noi.
A examinat din ochi rucsacurile echipei, care fusesera aruncate
gra mada n apropierea prizonierilor.
Explozivi, fra nghii, o ranga , doua a sugerat Chase cu glas
244
sca zut.
Va na torii le-au dezlegat ma inile.
Zice ca nu puteti lua deca t haine s i torte, le-a tradus di Salvo.
E tot ce va trebuie daca va ridicati la na ltimea ncerca rii.
Cred ca e o idee proasta , i s-a adresat Nina lui Kari, n timp
ce-s i freca bratele ntepenite.
Atunci ajuta -ma sa o ndrept.
Cum naiba reus es ti sa ra ma i att de calma ?
Nu sunt. Mi-e groaza de moarte. Dar n-am de ga nd sa ma
tra dez n fata acestor oameni. La fel ar trebui sa procedezi s i tu, a
spus s i a luat-o pe cealalta de umeri. tiu ca poti trece prin
ncerca rile astea. Ai ncredere n mine.
In ciuda spaimei cresca nde, Nina s-a simtit mult ncurajata de
ncrederea ei.
Bine. Dar daca o sa murim
Nu vom muri.
Ninei i-a sca pat un hohot de ra s nervos.
Imi promiti?
Promit, a fa cut Kari, da nd din cap.
Soarele apune peste trei sferturi de ora , a intervenit Chase,
consulta ndu-s i ceasul. As adar, ar fi mai bine sa renuntati la
chestia asta cu ncuraja rile ntre femei, pentru ca ar fi preferabil
sa ga nditi ca nis te juca toare de Tomb Raider.
Un membru al tribului a ies it dintr-o coliba , duca nd cu sine
ca teva bete lungi, fiecare ava nd un capa t nmuiat n ceva ce pa rea
a fi smoala .
Ia te uita , ni se dau torte. Cred ca ne-am descurca s i cu forte
proprii.
Ridica nd ma inile, s-a uitat ntreba tor spre rucsacuri,
apropiindu-se foarte ncet de ele. In jurul lui s-a auzit sca rtaitul
corzilor de arcuri, semn ca va na torii se prega teau sa traga n el.
Hei, uitati-va la mine, sunt inofensiv, vedeti, va za mbesc
245
prietenos
Asuda nd s i nu din cauza ars itei, a ajuns la rucsacuri. Cons tient
de faptul ca orice mis care brusca sau gres ita i-ar aduce o moarte
rapida s i extrem de dureroasa , a scos us or o lanterna cu leduri
din sacul propriu.
Vedeti? Nu e arma . E doar ceva ce lumineaza . Face parte din
regulile voastre, nu? Agnaldo, amintes te-le ca ne dau voie sa
lumina m calea, ai nteles?
A aprins apoi lanterna s i a ndreptat fasciculul nta i spre sine,
ca sa arate rostul acelui obiect, apoi a rotit-o spre va na torii din
preajma lui. Unii dintre ei au sa rit napoi, surprins i de lumina
puternica dar, spre marea lui us urare, nici unul nu a slobozit
vreo sa geata . Unul a naintat spre el, treca ndu-s i palma prin fata
lentilei, uimit de faptul ca nu producea ca ldura . A vorbit apoi
ca tre ba tra ni, care, dupa ce au stat putin pe ga nduri, i-au dat un
ra spuns lui di Salvo.
Va lasa sa le folositi, i-a zis acesta lui Chase.
Bine. S i acum explozivii aceia
Nu mai avem vreme, a intervenit Kari.
S-a apropiat de ba tra ni s i a ntins ma na spre ei, lua ndu-i prin
surprindere. S eful lor i-a pus bara de metal n palma .
Gata, Nina. Domnule Chase, sa mergem.
Pe cura nd, a spus Castille ca tre cei trei care erau condus i
spre intrarea n templu. E bine as a?
Pasajul ntunecos avea mai putin de un metru optzeci na ltime.
Nina s i Chase se simteau bine, dar Kari ajungea la tavan cu
cres tetul, ceea ce o silea sa se aplece mult pentru a nu atinge
mus chiul s i plantele aga tatoare. Pe ma sura ce au naintat,
temperatura s i umiditatea au sca zut considerabil.
Ca nd Chase a plimbat lumina lanternei ncoace s i ncolo, Nina a
va zut ceva pe un perete.
Eddie, stai putin. Vreau lumina aici.
246
Fasciculul a scos la iveala un s ir lung de simboluri sa pate n
piatra . Mai toate erau familiare.
E aceeas i limba ca pe artefact, a confirmat ea. Suna cam
as a Cred ca e o relatare privind constructia templului.
S-a aplecat, apropiindu-se. Intre caracterele Glozel s i olmece
apa ruse s i ceva nou: grupuri de linii s i semne.
Cred ca reprezinta numere. Ar putea fi date, ori
Nina, mi pare ra u, dar nu avem vreme, i-a reamintit Kari.
Vor trebui sa as tepte pa na la ntoarcere.
Dezama gita , i-a urmat prin tunel.
Dupa ce au parcurs vreo zece metri, au ajuns la un cot spre
sta nga. La sa nd impresia ca este ba nuitor, ba rbatul a plimbat
fasciculul pe pereti s i tavan.
Domnule Chase, ce s-a nta mplat? l-a ntrebat Kari.
Nu-mi dau seama ce simti, dar eu am o senzatie ciudata s i
nepla cuta s i ma ga ndesc la cele trei ncerca ri. Vreau sa va d daca
nu cumva vom ca dea n vreo capcana .
Eddie, a spus Nina ofta nd, ti-am explicat deja ca , de-ar fi
existat vreuna, ar fi ncetat sa functioneze cu secole n urma .
Sigur? a fa cut el s i a ndreptat fasciculul spre intrare. Daca
amicii nos tri cu pene le-au mentinut n stare de functionare?
Daca nu, ar nsemna ca nu ar mai fi vorba de nici o ncercare, am
dreptate?
Aha.
Apoi, ga ndindu-se ca el ar putea avea dreptate, femeia a simtit
un nod n stomac s i a propus:
Bine, atunci sa fim atenti.
Coridorul pa rea sa nu prezinte pericole, astfel ca au pornit din
nou la drum. Cura nd le-a apa rut n cale un alt cot.
Incercarea Ta riei, va amintiti? a spus Chase ca nd s-au oprit
la intrarea ntr-o nca pere de dimensiuni reduse.
Era doar o idee mai larga deca t culoarul, ava nd cam doi metri
247
s i juma tate la time. Lipit de peretele din dreapta se afla un bloc de
piatra care traversa nca perea, cam la na ltimea genunchilor,
amintind de o bancheta . La baza acestuia era un alt pasaj, larg de
doar un metru s i ceva. Deasupra ba ncii, dispa ra nd printr-o fanta
n perete, se ga sea o creanga groasa , legata stra ns cu vite, ava nd
la capa t o ramura mai mica , forma nd astfel un T. In rest,
nca perea era goala .
Chase a ridicat ma na, fa ca ndu-le semn celor doua femei sa
ra ma na pe loc, iar el a naintat cu precautie. A ndreptat lumina
spre pasajul ngust.
Ce vezi?
Un soi de cursa cu obstacole. Pasajul are aproape s ase metri
lungime, dar din tavan coboara nis te pari, astfel ca trebuie sa te
strecori printre ei.
S-a stra mbat.
S i sta lpii a s tia au tepi pe ei. Cred ca nu slujesc pentru dansat
la bara .
Dar chestia aceea de lemn? a ntrebat Nina, ara ta nd spre
bancheta .
Aceea? La sala mea de gimnastica exista ceva exact la fel! a
spus Chase, dupa care le-a fa cut semn sa -l urmeze, apoi a
nca lecat bancheta, ntinza ndu-se pe spate sub bara . Cred ca
trebuie sa o ridici, ca s i cum ai face exercitii la banca , iar daca es ti
suficient de puternic, as a se deschide o intrare.
S i-a dat seama ca n tavan, exact deasupra lui, se ga sea o
ada ncitura de dimensiunile s i forma ba ncii, dar nu s i-a explicat
existenta ei.
Kari a luat lanterna s i a ndreptat-o spre pasajul ngust. Acesta
pa rea sa nu duca nica ieri dar pe peretele ndepa rtat exista ceva
ca o gaura de forma pa trata .
Ori o persoana trebuie sa tina greutatea ridicata ca t cealalta
coboara acolo s i elibereaza o piedica . Ba tra nul a zis ca ncerca rile
248
pot fi trecute doar de doua persoane care conlucreaza .
As adar, ce-ar fi sa cobora m spre capa tul cela lalt, dupa care
tu ridici greutatea? a sugerat Nina.
Pentru ca as a ar fi prea us or.
Chase a ntins bratele s i a ncercat sa ridice bara. Aceasta s-a
mis cat us or cale de ca tiva centimetri, dupa care a opus rezistenta.
Ei, acum ce facem? Ridica m asta s i vedem ce se nta mpla
sau?
Kari s-a uitat din nou de-a lungul pasajului.
Oricum trebuie sa cobora m, as a ca ar fi mai bine sa ajungem
nta i acolo Tu ce pa rere ai, Nina?
Eu?
Agitata , s-a uitat la tepus ele lungi de cinci centimetri care
ies eau din labirintul de sta lpi metalici. Printre aces tia exista
suficient spatiu sa se strecoare pa na s i Chase, dar tuturor le va fi
dificil sa evite tepus ele. A ridicat privirea s i a va zut ca fiecare
sta lp dispa rea ntr-o gaura din tavan, care avea peste doisprezece
centimetri diametru. Lucru ciudat, sta lpii pa trundeau mai precis
n ga urile din podea.
Habar n-am, a zis n final.
Mai avem cincizeci s i trei de minute, doc, a spus Chase,
uita ndu-se la ceas.
Detesta nd sa fie presata , s-a uitat spre capa tul pasajului.
Ada ncitura din zid era suficient de mare sa va re ma na prin ea;
probabil ca acolo exista vreun ma ner care deschidea us a.
Bine, atunci ne ducem spre capa tul cela lalt. Dupa ce
ajungem acolo, tu ridici bara s i vedem ce se nta mpla .
De acord. Nina, nca ceva.
Ce anume?
Ai grija sa nu te zga rii. La fel s i tu, s efa. Injectiile antitetanos
sunt tare dureroase.
O sa ncerca m, a promis Nina, ca t pe ce sa za mbeasca .
249
Kari a pornit n frunte, merga nd n lateral s i strecura ndu-se cu
us urinta printre sta lpi. Nina a urmat-o ceva mai sta ngace. Fa ra sa
schimbe nici o vorba , au conlucrat perfect: Kari lumina drumul s i
fa cea ca tiva pas i n fata, apoi trecea lanterna n cealalta ma na ,
astfel nca t Nina sa poata vedea s i nainta.
Vorbiti ntre voi, le-a spus Chase. Vreau sa s tiu ca t de
departe ati ajuns.
Mai avem de mers patru metri, a rostit Kari cu glas apa sat,
n timp ce nainta. Inca nu va d ies irea, dar cred ca ada ncitura
aceea
Clanc!
Sub piciorul ei s-a mis cat ceva.
Ce-a fost asta? a exclamat Nina.
Printre spatiile dintre blocurile de piatra a nceput sa curga
praf.
Of, drace!
Mic-te! i-a strigat Kari, apuca nd-o de ncheietura s i
tra ga nd-o de-a lungul culoarului printre sta lpii cu tepus e, n
vreme ce tot tavanul a nceput sa coboare cu un ha ra it nfiora tor,
blocurile deplasa ndu-se n jos n acelas i timp.
In ciuda luminii sca zute s i Chase a va zut tavanul deplasa ndu-se
spre el ca o us a care se nchidea, ascunza nd perfect intrarea. In
acea clipa s i-a dat seama de rostul ada nciturii de deasupra
banchetei din piatra ea permitea ntregului tavan sa coboare
pa na atingea podeaua, mpiedica nd pe oricine sa -s i ga seasca
ada post
Urma sa fie strivit, fa ra s anse de sca pare.

250
14

Vai, Doamne! a strigat Nina, trasa de Kari printre sta lpi.


O tepus a ascutita i-a stra puns ma neca bluzei. A scos un tipa t,
ndepa rta ndu-se instinctiv de sursa durerii, dar s-a izbit de alta
tepus a, care i-a pa truns n uma rul sta ng.
In urma lor, Chase mpingea cu disperare bara, pentru ca nu
s tia ce altceva sa faca . Era grea, dar nu chiar ata t de grea nca t sa
nu o poata sustine; i amintea de ridicarea unei greuta ti de
aproape o suta de kilograme.
Tavanul s i-a ncetinit cobora rea, dar nu s i-a oprit mis carea.
Gra biti-va , ca -l tin! a ra cnit el. Voi mis cati-va mai repede!
Nina a tipat de durere ca nd Kari a ncercat sa o traga nainte,
pentru ca tepus a s-a ra sucit n rana . Kari i-a dat imediat drumul s i
a ncercat sa se ntoarca sa o ajute nsa tavanul cobora t a silit-o
sa stea pe juma tate ghemuita , mpiedica nd-o sa se mis te.
Mergi nainte! a strigat Nina, fa ca nd semn spre capa tul
pasajului, cu lacrimile curga ndu-i pe obraji.
Nu te las aici! a spus Kari s i a apucat-o de ma na . Hai! Poti
continua.
Retina ndu-s i un urlet de suferinta, Nina s-a smuls din tepus a.
Sa ngele a tas nit din rana , stropindu-i bluza.
Of, Dumnezeule!
Hai, hai!
Kari a ndrumat-o printre sta lpi. Se aflau la juma tatea pasajului
s i mai aveau de mers trei metri nsa trebuiau sa ocoleasca alte
obstacole cu tepus e.
Tavanul continua sa coboare, iar de pe blocurile de piatra se
pra va leau, ntr-o adeva rata cascada , praf s i fragmente de roca .
251
Nina aproape ca atingea tavanul acum, iar Kari mergea ndoita de
mijloc.
Chase a mentinut bara ridicata , tina nd bratele ntinse s i
ncordate. Probabil ca ar fi reus it sa pa streze acea pozitie aproape
la nesfa rs it.
S-a auzit un alt pocnet, un sunet sugera nd ceva mare s i greu
mis ca ndu-se n spatele fantei din zid. Un mecanism
Bang!
Presiunea asupra bratelor lui Chase a sporit brusc.
Iisuse! a spus el icnit, luat prin surprindere.
La greutatea pe care o sustinea se ada ugasera cel putin
doua zeci de kilograme. Coatele i s-au ndoit iar tavanul a
nceput sa coboare s i mai repede.
Uf, drace!
Incorda ndu-s i mus chii, a reus it sa -s i ndrepte din nou bratele.
Pietrele s i-au ncetinit cobora rea nsa doar putin. Pasajul se
afla acum la un metru s i juma tate deasupra s i distanta se mics ora.
Mergi nainte! a strigat Kari.
Mai aveau de naintat doi metri s i juma tate, apoi doi, dar
fiecare pas pe care l fa cea era mai scurt, pentru ca se chinuia sa -
s i pa streze echilibrul n acea pozitie nefireasca .
Chase a auzit mecanismul scotand un nou sunet. Cu dintii
ncles tati, a icnit:
Fiti atente!
In acelas i moment, s-a auzit un nou zgomot s i o alta greutate a
ca zut pe tavan, chiar mai apa sa toare deca t precedenta. Ca nd s i-a
fortat bratele sa ra ma na ntinse sub greutatea suplimentara ,
ba rbatul a scos un urlet. Acum sustinea peste o suta treizeci de
kilograme, iar simpla ca dere a acelei greuta ti a fost ca t pe ce sa -i
smulga bara din stra nsoare.
Inca o asemenea greutate avea sa puna capa t ncerca rii.
Tavanul a tresa ltat brusc n jos, dupa care mis carea lui a fost
252
ncetinita . A lovit-o pe Kari, fa ca nd-o sa se mpiedice s i sa se
izbeasca de unul dintre sta lpi. O tepus a zimtata i-a stra puns
ada nc bicepsul bratului sta ng. S i-a retinut cu greu un tipa t s i a
ncercat sa se smulga din tepus a, nsa tavanul o apa sa necrutator
n jos, nfiga ndu-i ascutis ul acela tot mai ada nc n mus chi.
Nina! a reus it ea sa spuna printre gemete. Am ra mas
blocata ! Trebuie sa ajungi ma car tu la capa t!
Nina s-a uitat n lungul pasajului. Mai avea de parcurs mai
putin de doi metri dar Kari i bloca drumul cel mai lesnicios
printre sta lpi.
Nu pot!
Ba da, poti! Trebuie, hai, du-te! a zis Kari s i i-a dat drumul la
ma na .
Cu sudoarea curga ndu-i pe fata, Chase a auzit din nou zgomotul
fa cut de mecanism. Cura nd avea sa mai fie ada ugata o greutate.
Gra biti-va , ca nu mai rezist!
Nina a naintat.
Aplecata , atinga nd cu capul tavanul care vibra, s-a mpins ca t a
putut de mult ntr-un perete s i s-a strecurat prin primul spatiu
liber. O tepus a i-a sfa s iat bluza, dar a reus it sa treaca .
Mai era un metru s i ceva.
Chase s i-a ncordat mus chii n as teptarea impactului provocat
de urma toarea piatra , s tiind ca nu va reus i sa sustina greutatea
tavanului.
Nina s-a furis at printre urma torii doi sta lpi, dar tavanul era
acum prea jos ca sa mai mearga dreapta . S-a la sat n patru labe s i
a nceput sa se ta rasca , moment n care o tepus a i-a stra puns
coapsa.
Blocurile reci de piatra apa sau asupra fetei s i umerilor lui Kari,
mpinga nd tepus a mai ada nc n bratul ei.
Juma tate de metru.
Trosc!
253
La naiba a gemut Chase, ncorda ndu-s i mus chii la
maximum.
Nina a va zut gaura ntunecata din peretele ndepa rtat ncepa nd
sa dispara napoia ultimului bloc de piatra din tavan.
Durerea din brat devenise insuportabila . Kari a scos un tipa t.
A urmat apoi urletul lui Chase, ale ca rui brate cedau sub
impactul greuta tii ada ugate tavanului.
Acesta a cobora t brusc.
Nina s-a repezit nainte, spre deschiza tura , moment n care
ultimul boc de piatra a ca zut ca lama unei ghilotine.
Degetele ei au prins ceva: un ma ner de lemn. A tras de el.
Nu s-a nta mplat nimic
Apoi, zdronc!
Cu un scra s net produs de frecarea pietrei pe piatra , tavanul s i-a
oprit cobora rea.
Chase a deschis ochii. In lumina ndepa rtata a lanternei, a va zut
ca bara de lemn se afla acum la ca tiva centimetri de ga tul lui iar
piatra rece care fusese ca t pe ce sa -l striveasca se oprise la o
palma deasupra lui.
Kari a ra mas perfect nemis cata . Orice mis care i amplifica
durerea din brat . A ncercat sa vada ce se nta mplase cu Nina.
Bratul ei se afla n deschiza tura din perete. Prins na untru.
Tavanul cobora se ata t de jos, nca t acum nu-s i putea retrage
bratul. Inca doi centimetri probabil s i piatra i-ar fi strivit osul,
dupa care i-ar fi forfecat bratul putin deasupra cotului.
Cu un alt scra s net monstruos s i cu o ploaie de praf, tavanul a
nceput sa se nalte.
Chase a aruncat o privire n lateral. Us a care bloca intrarea s-a
redeschis.
Nina s i-a smuls bratul din gaura s i a privit n urma . Luminata
ciudat de fasciculul lanternei, care ba tea de jos n sus, a va zut fata
ndurerata a lui Kari, dar imediat expresia ei s-a schimbat ntr-
254
una de us urare. Nina s-a strecurat cu atentie printre sta lpi,
apropiindu-se de ea sa o ajute. Cu un geama t, Kari s-a ridicat
singura , scotandu-s i bratul din tepus a. Sa ngele a tas nit prin
ma neca sfa s iata .
Of, Dumnezeule, a spus Nina, apa sa nd rana cu ma na. Eddie,
Eddie! Kari e ra nita s i are nevoie de ajutor!
Nu e singura, a ra spuns el ga fa ind s i strecura ndu-se de sub
bara de lemn, rostogolindu-se apoi pe bancheta de piatra .
S-a mpins cu bratele ca sa se ridice s i a simtit ca acestea abia l
ajuta .
Am nevoie de lumina .
Nina a ndreptat fasciculul lanternei de-a lungul pasajului,
pentru ca englezul sa se poata strecura printre sta lpii cu tepus e.
Ca nd era pe la juma tatea drumului, tavanul a revenit n pozitia
initiala , iar zgomotul nfiora tor ncetase.
S-a auzit alt za nga nit, de aceasta data dinspre capa tul blocat al
pasajului.
Nina a rotit fasciculul lanternei spre sursa zgomotului s i a
va zut apa ra nd o deschiza tura , deoarece unul dintre blocurile de
piatra din zid s-a tras napoi;
dincolo domnea ntunericul.
Nina a zis Kari, uita ndu-se la sa ngele ce-i curgea din uma r.
Lasa -ma pe mine, tu es ti ra nita mai grav. Eddie!
Strecura ndu-se cu greu printre sta lpi, cu tepus ele mpunga ndu-
i jacheta de piele, Chase a ajuns la ele.
Ce s-a nta mplat? Da -mi voie sa va d.
Nina a ridicat lanterna pentru a lumina rana.
S-a aga tat ntr-o tepus a.
Iisuse, a morma it Chase, tra ga nd deoparte materialul
mbibat de sa nge pentru a vedea mai bine. E ada nca rana iar
trusa de prim ajutor e afara , n sat.
La sati asta acum, a spus Kari, ridica ndu-se destul de greu n
255
picioare. Nu avem timp de as a ceva, trebuie sa ne continua m
cursa. Ca t ne-a mai ra mas?
Chase a ridicat bratul sa se uite la ceas s i a scos un geama t
nfundat.
Te simti bine? l-a ntrebat Nina.
Da, doar ca ma simt de parca m-ar fi ca lcat o mas ina . Mai
avem patruzeci s i noua de minute.
S i doua ncerca ri de nfruntat, a zis Nina, cu jale n glas.
Trecem noi s i prin asta, a rostit Kari, din vocea ca reia
ra zba tea ncrederea n sine. Haideti, sa mergem.
Dupa ce au trecut prin deschiza tura , Chase a insistat sa se
opreasca pentru a trata ra nile fetelor. Sfa s iind ma neca rupta a
bluzei lui Kari, a reus it sa faca o lega tura n jurul bratului pentru a
opri sa ngerarea. Rana de la uma rul Ninei era mai putin ada nca ,
astfel ca , folosindu-se de ma neca ei, a improvizat un bandaj.
Acum nu pot face mai mult, a spus el cu regret n glas. Ca nd
o sa ne ntoarcem la ai nos tri, veti avea nevoie de copci. S i de
injectii. N-as vrea ca vreo nesuferita de insecta sa va infecteze
cumva.
Nina s-a cutremurat.
Dumnezeule. Nici nu-mi vine sa cred ca t de aproape am fost
de moarte.
Da, dar mai avem doua ncerca ri, i-a reamintit Chase.
Da, multumesc pentru ncurajare. Va d ca ai transpirat.
Cred ca asta se poate interpreta n mod oficial drept
ha rtuire.
Am trecut de Incercarea Ta riei, a zis Kari cu precautie,
mis ca ndu-s i bratul ra nit s i crispa ndu-se de durere. Deci, mai
avem ncercarea ndema na rii s i pe cea a Mintii.
Tocmai ma prega team sa va spun ca sper sa fie mai us oare
deca t cea prin care am trecut, a rostit el, dar nu prea cred ca va
fi as a.
256
Nici eu, a fost de acord Kari. S tiu nsa ca vom reus i. Ca t timp
mai avem?
Patruzeci s i s ase de minute.
Bine. Atunci sa vedem ce nseamna ncercarea asta a
ndema na rii.
Au mers preva za tori pe noul pasaj, care a cotit de ca teva ori,
dupa care la sunetul pas ilor s-a ada ugat nca ceva. Chase a
ndreptat fasciculul lanternei nainte. Coridorul da dea ntr-o
nca pere mai spatioasa .
Apa , a zis el.
In interiorul templului? s-a mirat Nina.
Pa i chiar tu ai spus ca e templul zeului ma rii.
Au iutit pas ii.
E clar o apa curga toare. Probabil ca ra ul acela pe care l-am
va zut curga nd pe la nga sat trece s i prin templu.
Pa rerea lui s-a confirmat ca teva momente mai ta rziu, ca nd,
dupa ce au mai naintat putin, pasajul s-a la rgit. Cei trei s-au trezit
pe o platforma de-a lungul marginii unui bazin urias , de forma
rectangulara , plin cu apa verde s i sta tuta . Plafonul de deasupra
platformei era la aceeas i na ltime ca pasajul, genera nd o senzatie
de claustrofobie, nsa cel de deasupra bazinului era mult mai
nalt.
Chase a ndreptat fasciculul lanternei spre apa , ale ca rei
va lurele au reflectat lumina spre peretii nca perii. Bazinul, de cel
putin treizeci de metri lungime, era lat de aproximativ opt metri.
De-a lungul lui se ntindea ceva ce Nina a luat la nceput drept o
fra nghie, dar apoi s i-a dat seama ca era o grinda ngusta de lemn,
ceva mai lata de trei centimetri, sprijinita pe lungimea ei de ca tiva
sta lpi care ies eau din bazin. Acea grinda era la s aizeci de
centimetri sub nivelul platformei s i la doar cincisprezece
centimetri deasupra luciului apei ce curgea lenes .
Bun, acum ce facem? a ntrebat Chase.
257
Kari a fa cut semn ca tre ceva aflat dincolo de bazin.
Ce-o fi aia?
In lumina lanternei, au va zut un pumnal auriu sclipitor, care
sta tea as ezat cu va rful n jos ntr-o mica ada ncitura exact
deasupra capa tului cela lalt al grinzii. La aproximativ trei metri
deasupra exista o margine care tinea ca t peretele, dar care nu
pa rea sa prezinte vreun obiect care sa ajute urcarea pe ea.
Ei, asta e ncercarea ndema na rii, a spus Nina, apropiindu-se
de marginea platformei s i apleca ndu-se pentru a examina mai
atent grinda de lemn.
Trebuie sa mergi n echilibru pe chestia asta s i sa iei
pumnalul.
La un capa t al bazinului, rezemat de zidul de piatra , Chase a
ga sit altceva care i-a sta rnit interesul.
Iar apoi partea aceea coboara pentru ca s i ceilalti sa
traverseze bazinul.
Pe latura ndepa rtata se afla un pod mobil ngust, sustinut de
fra nghii. A trasat cu degetul un arc pornind de la capa tul de sus
pa na la marginea platformei pe care sta teau.
Nina s-a uitat mai ndeaproape la bazin. La fiecare capa t al
camerei a deslus it partea superioara arcuita a ceea ce se putea
presupune ca era un apeduct, preva zut cu canale pentru
scurgerea apei.
Ce-ar fi sa l traversa m not? a ga ndit cu voce tare. Nu s tiu
ca t de ada nc e, dar
Brusc, luciul verzui s i mai a fost spart de o vietate. Din ada nc
au apa rut doua fa lci pline de dinti, care s-au repezit spre ea.
Kari a prins-o de guler s i a tras-o napoi, iar fa lcile caimanului
s-au nchis cu un pocnet n locul unde ea se aflase cu un moment
mai nainte. Animalul, de peste trei metri, s-a aruncat n sus s i, n
ncercarea de a-s i prinde prada, a zgreptanat cu ghearele
marginea bazinului, dar nu a reus it sa urce deoarece zidul era
258
prea nalt. Nereus ind, a ca zut napoi n apa s i a scos un sa sa it
amenintator.
Nina era prea s ocata ca sa mai scoata vreo vorba .
Es ti teafa ra ? a ntrebat-o Kari.
Chase a sca pat doar un striga t, invoca ndu-l pe Iisus.
Nina s i-a reca pa tat vocea.
Vai, Dumnezeule!
Asta-i arata ca nu se poate traversa not, a spus ba rbatul.
Nu m-ar surprinde sa existe s i piranha n apa asta.
Dar cum de-a ajuns dihania aceea pa na aici? a strigat Nina,
tremura nd din tot trupul. Doar suntem ntr-un templu vechi de
cinci mii de ani.
Chase a examinat atent apa bazinului, urma rind va lurelele
formate.
As a cum nca functioneaza capcanele astea de ele se ocupa
tica los ii a ia de afara .
Nina, nu-i nimic, bine? a zis Kari, ncerca nd sa o linis teasca .
Domnule Chase, mai vezi ceva?
Ra ma na nd cu picioarele la o distanta respectabila de margine,
el s-a aplecat spre bazin s i a ndreptat fasciculul lanternei spre
tavan.
Va d ceva acolo, deasupra grinzii, dar nu-mi dau seama ce
este. Aduce cu o ada ncitura n zid.
Ajungi la ea?
Nu, e prea sus Aha, pricep acum. Ca sa te uiti mai bine la ce
e acolo, trebuie sa traversezi bazinul, pa na la pumnal.
Bine, a fa cut Kari, ofta nd lung. Atunci cred ca o sa ma duc sa -
l iau de acolo.
Tu? a exclamat Nina. Dar es ti ra nita .
Es ti sigura ? a ntrebat Chase. Cum sa spun, e cam ngusta
ba rna aceea, dar poate reus esc
Drept ra spuns, Kari a fa cut roata s i a ra mas n ma na teafa ra ,
259
ridica ndu-se dreapta ca luma narea, dupa care a efectuat un salt s i
a revenit cu eleganta n picioare.
Gata, clar, a ncuviintat el, da nd din cap. As adar, te duci s i iei
pumnalul
Nina s-a uitat spre bazin cu o expresie de ngrijorare pe fata.
Kari, es ti sigura ? Daca te vede vreo fiara
Nu avem de ales, a zis ea, apropiindu-se de capa tul grinzii.
Ca t timp mai avem?
Patruzeci s i unu de minute, a rostit Chase.
Atunci sa ma gra besc.
A cobora t cu atentie de pe platforma , ajunga nd pe ba rna de
lemn. Aceasta a scos un sca rtait, ndoindu-se putin. Chase a tinut
lanterna ridicata , sa -i lumineze calea. Concentra ndu-se, ta na ra a
ntins bratele pentru a-s i mentine echilibrul, retina ndu-s i un
geama t slab ca nd durerea a sa getat-o prin bratul ra nit.
Gata. Hai ca pornesc.
A fa cut un prim pas. Grinda a sca rtait din nou, ceva mai tare.
Spre ngrijorarea tuturor, ea s-a s i cla tinat n lateral, deoarece
sta lpii de sustinere s-au lega nat, da nd nas tere unor va lurele.
n apa din bazin au apa rut s i alte ncretituri, n apropierea
apeductului, n partea de ies ire a apei din camera . Ochii fioros i ai
unui caiman au apa rut la suprafata, restul corpului ra ma na ndu-i
abia vizibil sub stratul de alge care umpleau bazinul.
Kari a avertizat-o Nina.
Am va zut, a ra spuns ea, ndrepta ndu-s i toata atentia spre
ba rna s i avansa nd pas cu pas, foarte atenta .
Ajunsese ntr-un punct situat la juma tatea portiunii dintre doi
sta lpi, iar ba rna s-a ndoit n mod alarmant, ajunga nd la doar
ca tiva centimetri deasupra apei.
Caimanul s-a mis cat, iar coada i s-a unduit dintr-o parte n alta
ca nd s-a ndreptat spre Kari.
Ea l-a ignorat, concentra ndu-se doar pentru a-s i pa stra
260
echilibrul. Urma torul sta lp era foarte aproape. Acesta mpiedica
ba rna sa faca burta dar structura aceea era tot nesigura . A
trebuit sa faca eforturi deosebite ca sa ra ma na n picioare.
Un plesca it a fa cut-o pe Nina sa se ntoarca ; a va zut un al doilea
caiman ies ind la suprafata n capa tul cela lalt al nca perii. Era mai
mare deca t primul s i nu a fa cut nici un efort sa ra ma na neva zut,
astfel ca a plutit la suprafata ca un bus tean.
Un bus tean cu coli. A deschis lenevos gura, scotand un s uierat
amenintator.
Kari a ma rit ritmul deplasa rii. Ajunsese deja la juma tatea
drumului, iar ba rna se ndoia sub greutatea ei. Iar la fiecare pas,
ba rna se cla tina s i mai mult.
Acum putea vedea clar pumnalul. Va rful lui sta tea ntr-un cupa
mica din metal, care pa rea sa fie legata de ceva aflat n interiorul
ga urii nu foarte ada nci. O alta capcana ?
Mai exista s i o margine foarte ngusta , putin deasupra capa tului
ba rnei, nsa era ata t de subtire, nca t nu reus ise sa o distinga pa na
n acel moment. Avea sub un metru la time s i ada ncimea de cel
mult un centimetru, ca t sa permita deplasarea pe va rfuri. Se
vedea ca fusese plasata acolo n mod deliberat de constructorii
templului, dar acum motivul existentei ei era neclar, iar Kari a
avut senzatia ca nu-i va pla cea deloc explicatia ca nd ea i se va
dezva lui.
Ba rna s-a cla tinat n lateral.
Atentia i fusese distrasa de marginea misterioasa doar o clipa
nsa acea clipa i-a fost de ajuns ca sa se dezechilibreze. A
ncercat cu disperare sa se redreseze, dar corpul se aplecase deja
prea mult ntr-o parte. Peste o secunda va ca dea n bazin, ntre
fa lcile caimanilor care sta teau la pa nda .
S-a azva rlit n fata, prinza nd ba rna cu ambele ma ini, ateriza nd
pe burta . Grinda ngusta de lemn a izbit-o ca o ba ta . A stra ns ntre
genunchi ba rna care vibra, stra duindu-se sa evite rostogolirea n
261
bazin.
Kari! a strigat Nina.
Chase s i-a scos jacheta de piele, prega tindu-se sa se arunce n
apa pentru a ajunge la ea.
La naiba, s-ar putea sa nu poata sa treaca ! a zis el.
Atras i de zgomot, caimanii s-au apropiat de ea.
Stai acolo! a tipat Kari.
Genunchii ei erau nca n apa , dar a reus it sa -s i prinda ambele
ghete n jurul ba rnei s i sa se propulseze nainte.
Caimanul aflat cel mai aproape a scos capul din apa , ara ta ndu-
s i coltii zimtati.
Hei! a ra cnit Chase, ateriza nd pe capa tul ba rnei s i ba ta nd cu
piciorul puternic n apa , fa ca nd un plesca it foarte sonor. Aici! Hei!
Cu o ba taie din coada , caimanul mai mare s i-a schimbat
directia de deplasare, ndrepta ndu-se spre el. Primul caiman, care
nca aluneca rapid spre Kari, a ntors capul spre directia din care
venea zgomotul s i a primit o lovitura de ca lca i n teasta ; s-a auzit
un pocnet care a ca pa tat ecou n ntreaga nca pere.
Caimanul a ies it s i mai mult cu capul din apa , scotand un soi de
la trat ca nd a pufnit, apoi a ba tut puternic din coada s i a ca zut
napoi. Disperata , Kari s-a tras de-a lungul grinzii, uita ndu-se
peste uma r ca tre reptila nspa ima nta toare. Aceasta descria un arc
de cerc, trasa nd o linie sinistra , ndrepta ndu-se din nou ca tre ea.
Chase a mai lovit o data cu piciorul n apa , fa ca nd un plesca it
puternic, dupa care a sa rit napoi pe margine, clipa n care
dihania a tas nit cu fa lcile larg desfa cute. Ghearele mari au zga riat
peretele de piatra ca nd corpul lui greu s-a izbit de ba rna .
Kari a fost ca t pe ce sa se trezeasca azva rlita n apa de acea
lovitura . S-a aga tat de ba rna cu toate puterile, n timp ce caimanul
s-a izbit n mod repetat de ea, n ncercarea de a-l urma ri pe
Chase, dupa care, n cele din urma , s-a dat ba tut s i s-a la sat sa
alunece napoi n bazin.
262
Cela lalt caiman a continuat sa se ndrepte spre ea, iar apa plina
de alge i s-a scurs din gura ca nd a ies it la suprafata. De aceasta
data pa rea sa se fereasca , pentru ca a ncercat sa atace partea de
sus a corpului ei, evita nd sa se apropie de picioare. Incorda ndu-s i
puterile, Kari s-a ta ra t nainte pe ba rna .
A atins cu degetele piatra rece s i a ncercat sa se prinda cu
va rfurile de marginea ngusta , reus ind sa se apuce ata t ca t sa se
ridice de pe ba rna s i sa puna un picior pe piatra , mpinga ndu-se
cu putere n sus.
Caimanul s-a azva rlit
Cu un tipa t, Kari a reus it sa nhate pumnalul din locul sa u s i l-a
nfipt ntre ochii galbeni s i ra i ai fiarei, fa ca nd va rful armei albe sa
pa trunda pa na la creier.
Reptila s-a lovit de ba rna , apoi a alunecat, fa ra viata, napoi n
bazin, iar Kari a smuls pumnalul fa ca nd sa ngele sa tas neasca .
Iar n locul unde sa ngele s-a ntins n apa ntunecata s-a creat
brusc o agitatie s i spuma , o fierbere produsa de zeci de aripioare.
Chase avusese dreptate.
Peti piranha!
Kari s-a lipit de perete, fa ca ndu-se una cu el. Avea un picior
ra mas pe ba rna care a tresa rit ca nd corpul caimanului s-a lovit de
ea. Capa tul celuilalt ca lca i era pe marginea foarte ngusta . A
as teptat pa na ca nd ba rna a ncetat sa vibreze, apoi s-a uitat n jur
sa vada ce se nta mplase dupa ce extra sese pumnalul. Ca nd l
luase din locul lui, auzise un declic.
Doua lucruri se petreceau n acelas i timp.
De undeva de deasupra lui Chase s i a Ninei s-a auzit un
za nga nit metalic puternic. A surprins o idee de mis care n
deschiza tura pe care o depistase Chase, dar era prea ntuneric
pentru a stabili cauza.
Insa nu a mai avut vreme sa stea pe ga nduri, pentru ca ba rna
ncepuse sa se deplaseze, retra ga ndu-se n zidul din spatele ei.
263
Sta lpii de sustinere s-au deplasat odata cu ea, produca nd valuri n
forma de V n apa ntregul es afodaj era montat pe un cadru de
pe fundul bazinului, iar acum dispa rea cu o viteza alarmanta n
zidul de piatra din spatele ei.
Eddie, fa ceva ca sa -l opres ti! s-a va ica rit Nina,
dezna da jduita la vederea ba rnei care se ndepa rta de platforma .
Cum? a ntrebat el, ca uta nd ceva, vreun obiect cu care sa
mpiedice retragerea netulburata a ba rnei, dar nu a va zut nimic
de folos.
In pragul panicii, Kari a pus piciorul pe ba rna , nsa acesta i-a
fost mpins dupa numai ca teva momente spre perete. Ava nd n
vedere repeziciunea cu care se deplasa ba rna, avea la dispozitie
un minut ba chiar mai putin pa na ca nd aceasta urma sa
dispara cu totul, iar ea va ca dea n bazin, unde mai era un caiman
n viata apoi s i-a amintit s i de pes tii piranha, care smulgeau
buca ti din carnea fiarei moarte.
Ra ma sese cu pumnalul n ma na , dar acum, din ca te se pa rea,
acesta nu-i mai slujea la nimic.
Pumnalul
Trebuia sa mai existe ceva, a ga ndit ea. Trebuia s fac un lucru
anume cu acea arma , nu doar sa o ia.
Aruncati-mi lanterna! a strigat ea.
O sa cada ! a protestat Nina, ca nd Chase s i-a prega tit bratul
pentru aruncare, duca ndu-l peste uma r.
Oricum va ca dea de acolo peste un minut! Kari, es ti gata?
Da.
I-a aruncat lanterna. Fasciculul de lumina a descris un arc de-a
lungul camerei, sema na nd cu da ra la sata de un meteorit. Ta na ra a
ntins ma na ra nita n sus, iar lanterna a aterizat n palma ei cu un
plesnet. Lega na ndu-se putin ca sa -s i recapete echilibrul, a
ndreptat lanterna spre tavan, tintind cu fasciculul spre
ada ncitura situata sus, pe cealalta parte a bazinului. Aceasta ara ta
264
ca un alcov, un cub cu latura de aproape un metru. In interior
sclipea ceva metalic, pa ra nd a fi din cupru sau aur, un obiect
circular cu raza de treizeci de centimetri, sema na nd cu un scut.
Nu era scut, ci int.
Din ba rna mai ra ma sese la vedere doar un metru, iar asta
nsemna ca peste ca teva secunde va dispa rea complet.
Kari s-a ra sucit s i a pa s it pe ea cu ambele picioare, tra ga ndu-s i
bratul drept n spate ca sa arunce pumnalul. Lama a sclipit n
momentul n care a trecut prin fasciculul de lumina .
Cu un za nga nit, a lovit tinta drept n centru. Discul de metal s-a
rostogolit n spate, dispa ra nd.
Ba rna nu s-a mai mis cat. Cu un sca rtait de lemn freca ndu-se de
lemn, fra nghiile s-au ntins, iar podul mobil de la capa tul
ndepa rtat al nca perii a cobora t brusc, lovind platforma cu un
bufnet.
Kari s-a uitat n jos. Din ba rna care nca ies ea din perete mai
ra ma sese o lungime ca t sa -s i tina ambele picioare pe ea, daca se
ntorcea cu ta lpile de-a curmezis ul ei.
S i-a dus ma na libera spre perete, ca uta nd un punct de sprijin,
simtindu-se foarte vulnerabila .
S i acum ce ar trebui sa fac? a ntrebat ea cu voce tare.
Drept ra spuns, de deasupra ei s-a auzit un zgomot.
O bucata de fra nghie cu noduri, de capa tul ca reia ata rna o
bucata de lemn, ca sa o stabilizeze, a ca zut de pe ba rna ce mergea
de-a lungul zidului.
Chase s i Nina pa s eau deja pe podul mobil.
Ne nta lnim pe partea cealalta ! a strigat Chase ca tre ea, care
s-a prins de fra nghie s i a tras, sa se asigure ca nu se va rupe
cumva sub greutatea ei dar s i pentru a vedea daca nu cumva era
o capcana .
Pa rea ferma . Ferindu-s i bratul drept, a urcat pe margine. Avea
doar treizeci de centimetri la time, dar n comparatie cu ba rna pe
265
care sta tuse pa na atunci, i se pa rea lata ca t o autostrada .
Ca nd s i-a dat drumul jos, Nina s i Chase o as teptau la capa tul
podului mobil.
Grozava aruncare, a la udat-o el, n clipa n care, la capa tul
puterilor, ea s-a rezemat de perete. Ca t de mare a fost tinta aceea?
Kari a tinut ma inile depa rtate la vreo treizeci de centimetri,
timp n care Nina i-a verificat bandajul improvizat.
La naiba, nu cred ca as fi reus it. N-au glumit ca nd au spus ca
e o ncercare a ndema na rii.
Mai avem de trecut nca una, a zis Nina.
Incercarea Mintii? Asta mi se pare us oara ca buna ziua
pentru tine, doc. Es ti prega tita ?
Pa i, am de ales? a ra spuns ea, sura za nd nesigura .
Ca t mai avem? l-a ntrebat Kari pe Chase cu glas ce-i tra da
oboseala.
Mai sunt treizeci s i s ase de minute.
S-au uitat cu totii spre pasajul care ducea spre ada ncul
templului. Cu toate ca nu se deosebea de cele pe care le
parcursesera deja, pa rea ceva mai amenintator.
Bine, atunci, a spus Nina, ridica ndu-se s i sta nd dreapta ,
adopta nd o postura sfida toare pe care sigur o simtea fortata . Sper
ca mintea mea va face fata acestei ncerca ri.

266
15

Cu ochii n patru sa descopere eventualele capcane, au naintat


precauti de-a lungul pasajului.
Ceva o fra ma nta pe Nina, dar nu a reus it sa -s i dea seama precis
ce. Nu era vorba doar de starea de dupa emotiile tra ite mai
devreme, ca nd sca pasera de moarte ca prin urechile acului. Era
altceva, o senzatie, o certitudine ca trecuse cu vederea un
ama nunt esential.
Insa n acele clipe nu avea timp sa se ga ndeasca la asta. In fata
lor s-a deschis o alta nca pere.
Stati putin, a spus Chase, oprindu-se n pragul ei, dupa care
a plimbat fasciculul lanternei prin spatiul dina untru s i a anuntat:
E mai mica deca t precedenta.
In comparatie cu spatioasa nca pere a bazinului, aceasta era
minuscula , ava nd latura de doar cinci metri. Nina a observat ca
peretii erau acoperiti de semne n aceeas i limba ca acelea de pe
bratul de sextant sau de la intrarea n templu.
Nu pare sa prezinte pericole, a zis el, dar sa nu luati de bune
vorbele mele.
A pa truns n camera , oprindu-se de parca ar fi as teptat
declans area unei capcane, dupa care le-a fa cut semn Ninei s i lui
Kari sa -l urmeze.
In regula . As adar, Incercarea Mintii. Ai nta ietatea, doc.
Bine a fa cut ea, lua nd lanterna pentru a examina
inscriptiile de pe pereti. Uf, Dumnezeule! Daca ar fi sa traduc tot
ce e aici mi-ar trebui zile ntregi!
Da, dar noi mai avem treizeci s i trei de minute pa na la
asfintit. Ga ndes te mai repede.
267
Nina, uite aici.
Kari se apropiase de peretele opus intra rii. Un bloc de piatra ,
pe care nu era nscris nici un text, pa rea sa slujeasca drept us a, iar
ala turi de el se ga sea ceva ce ara ta ca
A sta e un ca ntar, a spus Nina.
A ndreptat fasciculul de lumina dedesubtul lui. In piatra era
sa pat un ca us , iar n acesta se aflau n jur de o suta de bile din
plumb, fiecare de ma rimea unei cires e.
Cred ca trebuie sa punem numa rul corect de bile n ca ntar.
Dar cum afla m ca te sa folosim?
Ala turi de talerul de cupru al ca ntarului se vedea o maneta ; a
dat sa ntinda ma na spre ea, dar Kari a oprit-o.
Presimt ca avem dreptul la o singura ncercare, a zis ea,
fa ca nd semn ca tre tavan.
Deasupra lor era suspendat un grilaj mare din metal, cu tepus e
lungi de treizeci de centimetri, gata sa -i stra punga pe toti cei care
se aflau n camera daca ar fi ca zut. Nina s-a gra bit sa -s i retraga
ma na.
A plimbat lumina pe pereti pa na ca nd a depistat simbolurile
mari de deasupra us ii nchise. Acestea erau aranjate n trei s iruri,
unul peste altul, cu grupuri de ca te s ase simboluri n primul de
sus s i ca te cinci n urma toarele. Nina a recunoscut imediat primul
simbol. Grupuri de semne mici, sema na nd cu apostroful.
Sunt numere. Avem n fata un soi de ghicitoare matematica .
Daca afla m ra spunsul, vom s ti ca te bile sa punem n taler.
Asta e tot? a spus Chase, pa ra nd dezama git. Iisuse, pa na s i
eu as putea reus i. Sa vedem la cel de sus, avem trei punctulete
din alea, cinci V-uri ra sturnate, s apte L-uri stra mbe, doua sa geti
laterale cu ca te o linie sub ele, patru N-uri pe dos s i un N, tot pe
dos, dar cu o liniuta ala turi. Asta nseamna 357 241. La mintea
cocos ului.
Nu-i deloc as a, a zis Nina, reus ind sa za mbeasca . Ordinea
268
numerelor este inversa fata de a noastra primul simbol,
punctuletul, este de fapt numa rul cel mai mic; fiecare dintre ele
reprezinta o unitate. Prin urmare, primul numa r este n realitate
142 753. E acelas i simbol de pe harta fluviului aflata pe bratul de
sextant s i s tiu sigur ca este unu, altfel nu descopeream locul a sta.
Bine, isteato, a fa cut el, za mbind. S i atunci, celelalte numere
sunt 87 527 s i 34 164; dar ce facem, le sca dem? Asta
nseamna
21 062, au ra spuns imediat Nina s i Kari, aproape ntr-un
glas.
Impresionat, Chase a scos un fluierat.
Bun, deci nu avem nevoie de calculator. Dar n ada ncitura
aia nu sunt doua zeci s i una de mii de bile.
Dar daca e o combinatie de operatiuni? a sugerat Kari.
Sca dem numa rul al doilea din primul, apoi l mpa rtim la cel de-al
treilea?
Ar fi prea complicat, a spus Nina, ra masa cu ochii la numere.
Nu exista nici un simbol care sa sugereze efectuarea unor
operatiuni diferite. Pe de alta parte s-a oprit, ncrunta ndu-se n
timp ce socotea n minte. Rezultatul nu ar fi ntreg s i nu cred ca
solutia corecta ar fi sa punem 1,62 bile n taler.
Chase s-a crispat.
Uf, la naiba. Simt ca ma iau durerile de cap doar gndindu-
m sa fac asemenea calcule n ga nd.
Primul numa r plus al treilea, mpa rtit la cel de-al doilea da
2,02, a sugerat Kari. Ma ndoiesc ca acei oameni ar fi calculat
rezultate cu o asemenea precizie. Probabil ca ar fi rotunjit
rezultatul la doi.
Tot complicat ra ma ne! a zis Nina cu glas apa sat. S i prea
arbitrar! Primul plus al treilea, mpa rtit la al doilea? E ca s i cum ai
concepe un rebus pe orizontala , fa ra a tine seama de ntelesul
cuvintelor pe verticala .
269
A ndreptat lanterna ca tre ceilalti pereti.
Indiciul trebuie sa se afle altundeva, n cela lalt text. Doar ca
trebuie sa -l descopa r.
Tic-tac, tic-tac, a spus Chase, fa ca nd semn spre ceasul de la
ma na . Mai avem doua zeci s i noua de minute.
Nina a ngenuncheat la nga un perete, plimba nd lumina peste
simboluri. Dupa un minut a pufnit de frustrare.
Toate astea se refera la constructia oras ului s i la istoria
ulterioara a poporului. Nu ga sesc nimic legat de ghicitoare.
Nu exista nimic despre popor nainte ca el sa ajunga aici
venind din Atlantida? a ntrebat Kari.
Nu am observat.
Nina a traversat gra bita nca perea ca sa se uite la textul de pe
peretele opus.
Aici e cam acelas i lucru. Seama na cu un o registru, un soi de
istorie a tribului, an de an. Ca ti copii s-au na scut, ca te animale au
avut Cred ca aici exista date ce acopera ca teva secole. Dar nimic
din toate astea nu are vreo lega tura cu ncercarea noastra ! a zis
ea s i, iritata , a mpuns cu degetul spre simbolurile de deasupra
us ii.
M-am ga ndit la ceva, a intervenit Chase. Treaba asta e o
ncercare a minii, nu? S i atunci, daca e cumva o ghicitoare legata
de ceva secundar?
La ce te referi? a ntrebat Kari.
Pa i, asta este o us a, nu? a zis el s i s-a apropiat de ea. Nici
ma car nu ne-am ga ndit sa o deschidem.
Pa i, ncearca , l-a sfa tuit Nina.
Chase a mpins us a. A ra mas neclintita . A trecut ntr-o latura ,
apoi n cealalta . Nu s-a nta mplat nimic. Ca sa verifice toate
posibilita tile, a vrut sa o ridice, apoi sa o traga n afara peretelui.
Tot degeaba.
Ei, la naiba! a exclamat el, fa ca nd un pas napoi. Credeam ca
270
ar merge.
As a au crezut s i altii, a spus Nina, apropiindu-se de el. Uite,
acum am observat ca us a nu are aceeas i culoare cu restul
camerei. A fost cioplita din altfel de roca . S i va d ca exista urme pe
blocurile de piatra de la nga urme de dalta s i de ranga . Dar nici
un semn pe us a n sine. Asta e o us a noua ; indienii au nlocuit-o!
Au existat unii care nu au vrut sa rezolve ghicitoare, de aceea au
distrus us a.
Nazis tii? a ntrebat Kari.
Dupa modul de abordare, doar ei puteau proceda as a, a zis
Chase. Probabil ca au reus it sa -i convinga pe indieni sa -i lase sa
intre cu mai mult de o lanterna .
Kari a dat din cap.
Probabil sub amenintarea armelor.
Cu siguranta. Necazul e ca nu avem ra ngi. As a ca va trebui sa
rezolva m problema cu chinurile mintii.
Nina s-a gra bit sa revina la cresta turile de pe un perete lateral.
Cred ca totus i vom reus i. E ceva ciudat cu numerele astea.
S i-a plimbat degetele de-a lungul s irului de simboluri. Vedeti?
Sunt aranjate n grupuri de cel mult opt. Niciodata noua sau zece.
Opt aici, opt dincoace, opt peste tot
Crezi ca operau n baza opt? a ntrebat Kari.
Posibil. Nu ar fi fost singura civilizatie care sa procedeze
astfel n antichitate.
S i care e treaba cu baza asta opt? a spus Chase.
Cred ca nu facem deca t sa le atribuim prejudeca tile noastre
oamenilor care au construit acest templu, a zis Nina s i, de emotie,
ochii i-au sclipit. Am presupus ca n matematica foloseau baza
zece, ca noi.
A surprins expresia ntreba toare de pe fata ba rbatului.
Sistemul nostru numeric se bazeaza pe multipli de zece.
Zeci, sute, mii
271
Pentru ca avem zece degete, adeva rat. Sa s titi ca am trecut la
examenul de matematica n generala . Ei, cam greu, dar l-am luat.
E un sistem foarte obis nuit, a continuat Nina. L-au folosit
grecii antici, romanii, egiptenii e comun, pentru ca e la
ndema na s i foarte simplu.
A ridicat degetele pentru a demonstra acest lucru.
Dar nu este singurul sistem. Sumerienii foloseau baza
s aizeci.
S aizeci? a exclamat Chase. Cine naiba ar folosi o asemenea
baza ?
Kari a za mbit.
Chiar s i tu. De fiecare data ca nd te uiti la ceas. E baza
ntregului sistem folosit de noi pentru ma surarea timpului.
A, ai dreptate, a fa cut el rus inat s i a dat din cap.
Civilizatiile antice au folosit multe alte baze de calcul, a
vorbit mai departe Nina. Mayas ii s-au slujit de baza doua zeci,
europenii din Epoca Bronzului, de baza opt
A rotit capul brusc pentru a examina din nou simbolurile.
Baza opt. Asta trebuie sa fie.
Dar de ce ar folosi cineva baza opt? a ntrebat Chase.
Drept ra spuns, Kari a ridicat ma inile cu degetele desfa cute, dar
cu cele mari lipite de palme.
Aha, pricep. Isi folosesc degetele mari sa numere pe celelalte
degete, dar pe ele nu le pun la socoteala .
Asta e teoria, a spus Nina, ca uta nd ceva printre inscriptii.
As adar, n loc de unu, zece, o suta avem unu, opt, s aizeci s i patru
S-a gra bit sa ajunga la us a.
Deci, prima coloana reprezinta unita ti simple, a doua,
multipli de opt, apoi s aizeci s i patru, cinci sute doisprezece, patru
mii noua zeci s i s ase s i
Treizeci s i doua de mii s apte sute s aizeci s i opt, a ncheiat
Kari.
272
Exact. As adar, numa rul va fi, sa vedem trei unita ti simple,
plus cinci unita ti de opt, adica patruzeci, plus s aizeci s i patru
nmultit cu s apte
Chase a scos un geama t care-i tra da plictiseala.
Va las pe voi sa socotiti.
Kari a fost prima care a dat ra spunsul.
Cincizeci de mii s ase sute s aizeci s i s apte.
Bine, a zis Nina. Tu calculeaza al doilea numa r, iar eu, pe al
treilea.
Dupa nca un efort de calcul mintal, au ajuns la rezultate: 36
695 s i 14 452.
Bun. Deci, primul minus al doilea minus al treilea
Ama ndoua s-au concentrat intens, iar Chase le-a privit atent
numai ca a va zut cum ama ndoua se ntristeaza aproape n acelas i
timp.
Ce s-a nta mplat? Care e ra spunsul?
E minus patru sute optzeci, i-a spus Nina cu un aer
dezna da jduit. Inseamna ca nu au folosit baza opt.
N-ar putea fi n baza noua ? a ntrebat Kari. Daca n baza zece
rezultatul e prea mare, iar n opt e prea mic
Rezultatul va fi de ordinul miilor. Fir-ar sa fie! a exclamat ea
s i i-a aruncat lui Chase o privire ntreba toare.
Doua zeci s i patru de minute.
La naiba! Intra m n criza de timp!
Furioasa , a dat cu piciorul n us a.
Ce Dumnezeu ne scapa ?
Chase s-a aplecat s i a ca utat printre bilele de plumb, spera nd ca
va ga si vreun indiciu. Nimic.
Dar daca facem o apreciere din ochi s i punem n taler bile la
nta mplare? a ntrebat el. Exista ansa de a nimeri.
Nina a dus ma na la pandantiv.
Ar nsemna sa fim cei mai norocos i oameni din lume.
273
Doar pe asta ne mai putem bizui. Nu trebuie sa renuntam
chiar daca ne-am ntoarce, treca nd din nou prin cele doua
ncerca ri, indienii ne-ar ucide imediat ce ne-ar vedea. Iar Hugo,
Agnaldo s i profesorul ar avea aceeas i soarta .
Daca gres im, vom muri oricum, i-a reamintit Kari, fa ca nd
semn ca tre tepus ele ce ata rnau de tavan.
Poate exista vreo modalitate de a trage maneta aceea din
exteriorul camerei
Dar Nina deja nu mai asculta. Ceva din cele spuse de el nu-i
da dea pace.
Trecnd din nou prin cele dou ncercri
Acest lucru o chinuise, refuza nd sa fie alungat din minte. Iar
acum si da duse seama ce era
Exista o alta cale, a exclamat ea. Trebuie sa fie! Oamenii
tribului ntretin templul, dar s i capcanele acestea sunt repuse la
loc. S i reparate, a ada ugat, fa ca nd semn ca tre us a de piatra .
Imposibil ca ziditorii templului sa -i sileasca pe oamenii care
urmau a-l proteja s i ntretine sa treaca prin acele ncerca ri de
fiecare data ca nd aveau treaba na untru o simpla gres eala s i
mureau! Deci trebuie sa existe o cale sigura de acces, fa ra sa -ti
ris ti viata de fiecare data .
O us a secreta ? a ntrebat Chase.
Da, o us a de serviciu, ori ma car o modalitate de a permite
ies irea din fiecare ncercare fa ra a fi nevoie sa se ndeplineasca
toate procedurile.
Nina a ntors fasciculul lanternei ca tre peretii camerei.
Posibil sa existe vreun comutator, sau vreun bloc de piatra ce
se mis ca , ceva, o modalitate de a deschide us a.
Au cercetat n graba peretii camerei, treca ndu-s i va rfurile
degetelor peste piatra rece pentru a depista ceva ce ar fi pa rut
nefiresc. Dupa un minut, Chase a strigat:
Aici!
274
Nina s i Kari s-au dus la nga el, ntr-un colt al camerei. La nivelul
podelei, exact unde se uneau peretii, exista o mica fanta verticala .
Deschiza tura nu era larga nsa , n comparatie cu mbina rile
precise ale celorlalte blocuri de piatra , era evident ceva ga ndit, nu
o eroare fa cuta de vreun lucra tor.
Ce e na untru? a ntrebat Kari.
N-am idee e prea mica pentru degetele mele. Nina, tu ai
degete delicate s i finute ia vezi tu ce-i acolo.
As vrea s rmn as a, a spus ea pe un ton pla nga ret , dar a
ngenuncheat la nga fanta . Vai, Dumnezeule. Sper sa nu existe
acolo ceva care reteaza degete sau vreun scorpion.
Cu teama s i-a strecurat degetele printre blocuri, nca putin
nca
Va rful unui deget a atins ceva. S-a crispat, tema ndu-se ca ar fi
vreun declans ator care sa faca tepus ele s i gra tarul sa cada peste
ei. Insa au ra mas netras i n teapa .
Pentru moment.
Ce s-a nta mplat? a ntrebat Kari.
Ina untru e ceva metalic.
Un comutator?
Nu s tiu Stai putin.
A ncercat sa -s i strecoare degetele n jurul obiectului care i
obstructiona accesul.
Posibil.
Chase s-a aplecat mai mult.
Poti trage de el?
Lasa -ma pe mine, a zis Kari. Nina, ar trebui sa as tepti n
pasaj. Pentru cazul ca se nta mpla ceva ra u.
Daca nu functioneaza , nseamna ca oricum vom muri
cura nd. Mai bine ies iti voi doi din camera . Haideti! a ada ugat ea,
nainte ca ei sa apuce a obiecta.
A respirat ada nc, timp n care ceilalti s-au retras din camera .
275
Bun. Gata, uite
S i-a nfa s urat degetele pe dupa bucata de metal, a ra mas
nemis cata o clipa , ntreba ndu-se daca era bine ce fa cea, apoi a
tras.
Clic!
Cadrul suspendat ntesat cu tepus e a ra mas neclintit.
Dinspre us a de piatra s-a auzit un clinchet ceva mai puternic.
Nina a respirat us urata .
Cred ca a mers
Ies i din nca pere, i-a ordonat Chase, fa ca ndu-i semn lui Kari
sa ra ma na locului, iar el s-a apropiat de us a.
Nina s-a supus cu un aer recunosca tor. El s i-a fa cut curaj, apoi a
mpins. Us a s-a deschis fa ra probleme, cu un sca rtait ca nd piatra
s-a frecat de piatra . Dincolo se ga sea un alt pasaj.
Ai reus it, bravo! a strigat Kari.
Buna treaba , a rostit Chase. Dar trebuie sa ne gra bim mai
avem doar doua zeci s i unu de minute.
Atunci s-o lua m din loc.
Nina l-a ba tut amical pe Chase pe brat , apoi i-a luat-o nainte.
Ai avut dreptate privind ga ndirea derivata .
Alca tuim o echipa foarte tare, nu? Tu cu mintea, eu cu
mus chii s i Kari cu
Frumusetea? a sugerat Nina, iar Kari a za mbit.
Voiam sa spun agilitatea, dar e buna s i caracterizarea ta, a
zis Chase, apoi a luat lanterna din ma na ei. Gata. As adar, am
trecut cele trei ncerca ri. Acum ce facem?
Acum la sa m artefactul unde-i este locul s i ies im naibii de
aici, a gla suit Nina nainta nd prin pasaj.

Castille s-a uitat cu un aer ngrijorat spre vest. Soarele


cobora se de mult dincolo de coroanele copacilor, dar ca te o raza
orbitoare mai stra pungea ca nd s i ca nd frunzis ul foarte des.
276
Soarele era foarte aproape de orizont. Iar, pe ma sura ce ora
crepusculului se apropia, cerul ca pa ta o nuanta tot mai nchisa de
albastru.
A ntors capul spre intrarea n templu. In pa tratul de ntuneric
nu se vedea nici o mis care, iar situatia ra ma sese neschimbata de
ca nd lumina lanternei lui Chase dispa ruse acolo n urma cu
patruzeci de minute.
Gra bes te-te, Edward, a rostit el, mai mult ca tre sine.
Daca daca au murit? a ntrebat Philby, a ca rui fata era
na pa dita de sudoare.
Inconjurati de ca tiva va na tori, cei trei prizonieri sta teau n
genunchi n fata colibei ba tra nilor.
Eu cred ca vor reus i, a zis el, dorindu-s i sa fie la fel de
ncreza tor precum se exprimase.
Fleca reala indienilor s i ciripitul pa sa rilor au fost acoperite la
un moment dat de nis te pa ra ituri. Sunetul venea dinspre
rucsacurile lor abandonate.
Echipa de explorare, m auzi? Sunt Perez. M auzii? Terminat.

Indienii au reactionat sa rind ca ars i, as a cum era de as teptat s i


au luat pozitii de apa rare, ndrepta ndu-s i armele dincolo de
perimetrul satului, ca s i cum ar fi anticipat un atac.
Echipa de explorare, rspunde, rspunde, terminat.
Daca i-am putea ra spunde, ar trimite un elicopter, a spus di
Salvo n s oapta . Cu nis te nta riri.
S i arme! a ada ugat Philby, plin de speranta.
Dac-i convingem sa ne dea aparatul de emisie-receptie, a
zis Castille.
Acum indienii si da dusera seama de unde veneau sunetele s i
verificau precauti rucsacurile, mpunga ndu-le cu sulitele.
Echipa de explorare, nu tiu dac m auziiUnul dintre
indieni a izbit cu va rful sulitei n sacul lui Castille, fa ca nd
277
transmisia sa se ntrerupa ca teva momente, avem companie.
Aud cel puin un elicopter apropiindu-se, posibil chiar dou, vin
spre poziia mea. Nu sunt oamenii notri, repet, nu sunt
elicopterele noastre. V rog s rspundei.
Sa fie armata? a ntrebat Castille, destul de ngrijorat.
As fi fost ns tiintat daca planificau operatiuni n jungla , i-a
spus di Salvo.
Merde, a fa cut Castille, da ndu-s i seama cu groaza cine ar fi
putut sosi cu elicoptere tocmai acolo. Agnaldo, ncearca ,
convinge-i sa ne dea aparatul. Trebuie sa
Unul dintre indieni a scos aparatul din rucsac. Acum vocea lui
Perez se auzea s i mai clar.
Echipa de explorare, vd unul dintre elicoptere! E Iisuse!
Din difuzor s-a reva rsat un tiuit provocat de paraziti s i
indianul, speriat, a aruncat aparatul la pa ma nt. Derutat, Philby s-
a uitat la Castille, apoi la di Salvo.
Ce s-a nta mplat? Ce-a fost zgomotul acela?
Castille s-a uitat sumbru la el, apoi s-a ra sucit sa priveasca spre
fluviu. Ca teva secunde mai ta rziu, un sunet ca un tunet ndepa rtat
a ajuns pa na la ei.
Acela a fost zgomotul produs de explozia iahtului.
Ce?
E Qobras. Ne-a ga sit.

Chase s i-a consultat ceasul.


Ne-au mai ra mas optsprezece minute.
Inseamna ca trebuie sa ne mis ca m mai repede, a spus Kari,
dupa care a ara tat bratul de sextant pe care-l tinea n ma na . Sa
ga sim locul potrivit pentru artefact.
Probabil ca ar fi bine sa -l la sa m aici s i s susinem ca l-am
pus la locul lui, a zis Nina, nu chiar n gluma .
S-ar putea sa verifice, i-a ra spuns Chase cu sarcasm n glas.
278
Ei, mi-a trecut doar prin minte Vai!
Ajunsesera la capa tul coridorului.
Chase a ridicat lanterna. Fasciculul ei, des i stra lucitor, s-a
pierdut cu totul n nca perea urias a aflata dincolo de prag.
Templul lui Poseidon, a rostit Nina n s oapta .
Impresionat, Chase a fa cut ochii mari.
Dumnezeule mare.
Dupa pa rerea Ninei, nca perea se ntindea pe aproape s aizeci
de metri, ocupa nd juma tate din lungimea ntregii cla diri s i fiind
aproape la fel de lata . Tavanul boltit din piatra , mpodobit cu aur
s i argint, se na lta ca acoperis ul unei catedrale, sprijinit pe toata
lungimea de contraforti plasati pe laturile nca perii vaste. In
spatiile sema na nd cu nis te alcovuri, aflate ntre contraforti, se
ga seau statui, sclipind n culoarea inconfundabila a aurului. Erau
zeci, as ezate n s iruri s i mpodobite cu boga tii inimaginabile.
Insa acestea nici nu se comparau cu ceea ce le-a retinut atentia
celor trei exploratori. La capa tul ndepa rtat al sa lii, ntinza ndu-se
pa na la cel mai nalt punct al tavanului, situat la optsprezece
metri, exista o alta statuie.
Poseidon.
Dumnezeule, a zis Nina s i s-a apropiat de ea, alunga nd
complet din minte orice ga nd ca ar putea ca dea n vreo capcana .
Este exact cum a descris-o Platon
Iar zeul nsus i sta tea ntr-un car de lupta , ma na nd s ase cai
naripati s i ava nd o asemenea ma retie, nca t atingea acoperis ul
cla dirii cu capul, a recitat din memorie Kari.
Ai scoate ceva ba nuti pe a sta daca l-ai pune la va nzare pe
ebay, a remarcat Chase.
Acelea trebuie sa fie cele o suta de nereide, a spus Kari, fa ra
sa -l bage n seama s i fa ca nd semn ca tre un cerc alca tuit din statui
mult mai ma runte, as ezate n jurul carului n care sta tea
Poseidon.
279
Mie nu mi se par a fi chiar o suta , a zis Chase, ca nd s-au
ndreptat spre statuia urias a.
Pun ra ma s ag ca sunt s aizeci s i patru, a rostit Nina. In baza
opt, acesta ar fi un numa r la fel de important ca o suta n baza
zece. Platon a folosit un cuva nt tradus din alt sistem numeric, nsa
numa rul real pe care l reprezenta era diferit
Am numa rat s aptezeci s i trei, a ntrerupt-o Kari.
Poftim? S aptezeci s i trei? a exclamat Nina, nencreza toare.
Ce fel de sistem ar avea aptezeci i trei drept numa r important?
Vorbes ti serios? Ne doare-n cot, a spus Chase. Suntem aici
iar acum sa facem ce trebuie, altfel vom fi ucis i, bine?
Bine, a ncuviintat ea, stra mba ndu-se. Dar tot mi se pare
oarecum absurd
Inapoia statuii urias e era o deschiza tura care da dea spre un s ir
de trepte. Le-au urcat s i au pa truns n alta nca pere, mai mica
deca t cea a templului principal, dar mai decorata ba chiar
extravaganta . Des i mai scunda , tavanul acesteia era boltit ca sa
pa streze aspectul exterior al templului. Dar daca restul fusese
construit din piatra , acesta era din altceva.
Fildes , a zis Kari, ca nd Chase a ndreptat fasciculul de
lumina spre tavan. Dupa Platon, acoperis ul ntregului templu
trebuia sa fie ca ptus it cu fildes , a continuat ea, ncrunta ndu-se.
Dar acesta nu e adeva ratul templu al lui Poseidon, a precizat
Nina. E o replic, o copie. Atlantii au ncercat sa reproduca
citadela Atlantidei n acest nou ca min al lor. Cred ca le venea mai
greu sa ga seasca fildes aici, astfel ca s-au descurcat cu ceea ce au
ga sit Hopa, a fa cut ea s i s-a oprit brusc. Eddie, da -mi lanterna, a
cerut s i i-a ns fa cat-o din ma na . Am ga sit ceea ce ca utam.
A ndreptat lumina spre partea din spate a camerei. O
stra lucire calda ilumina discret. Oricalc.
Intregul perete era acoperit cu metal, foite pe care erau nscrise
texte antice. Nina a va zut imediat ca era o alta varianta a limbii,
280
ceva mai veche, dar destul de avansata .
Insa nu asta i-a retinut atentia pa na la fascinatie. A plimbat
raza lanternei peste ilustratia mare care domina peretele,
urma nd nis te linii distorsionate, dar foarte familiare
Aceea e o harta ? a ntrebat Chase, nedumerit.
Atlanticul, i-a s optit Nina. S i dincolo de el.
Cu toate ca aveau detalii inexacte, formele continentelor erau
imposibil de confundat. Coasta de est a Americilor de Nord s i de
Sud n sta nga, Europa s i Africa n dreapta. Dincolo de Africa, harta
continua cu Oceanul Indian, urma nd forma Indiei s i chiar unele
pa rti ale Asiei. O serie de linii mai slab conturate legau diferite
puncte, trasa nd, din ca te se pa rea, rute ntre porturi s i marca nd
drumuri spre as eza ri din interiorul continentelor.
Mai toate liniile convergeau spre un anumit loc din Atlanticul
de Est, spre o insula de o forma care nu se mai rega sea pe nici o
harta moderna .
Iisuse.
Vreme de o clipa , Nina a simtit ca i se opres te inima n piept.
Am ga sit-o. Atlantida. Exact unde am spus ca este.
Doamne! a exclamat Kari, fa ca nd un pas n fata pentru a
vedea mai bine. Nina, ai ga sit-o, ai ga sit-o!
Ba nu, am ga sit-o mpreun, i-a ra spuns ea, mpa rta s indu-i
entuziasmul. Am reus it, am descoperit Atlantida.
Un moment, a fost gata sa strige de bucurie dar s i-a adus
brusc aminte de situatia n care se ga seau.
Eddie, ca t mai avem pa na ca nd va trebui sa ajungem afara ?
Paisprezece minute. Singura parte dificila va fi sa ne
ntoarcem printre sta lpii cu tepus e poate reus im n opt minute,
daca o ntindem de aici.
Chase s-a ndepa rtat de harta s i a za rit ceva n partea din spate
a camerei.
As adar mai avem s ase minute ca sa explora m? Pa cat! Mare
281
pa cat! a zis ea s i s-a lovit cu pumnul peste coapsa de
nemultumire. Am nevoie de mai mult timp!
Kari a ridicat piesa din oricalc.
Sa vedem unde e locul bratului de sextant. Daca ajungem la
timp n sat, poate reus im sa -i convingem sa ne permita
ntoarcerea n templu, promitandu-le ca nu vom lua nimic. Nu
avem nevoie deca t de fotografii.
Nu e suficient, a gemut Nina, simtind ca toate eforturile
fa cute de ea nu duceau nica ieri. S tia ca indienii nu le vor nga dui
sa mai intre o data n templu asta presupuna nd ca nu-i vor
ucide pentru a pa stra secreta pa na s i existenta acestuia.
Hei.
La nceput, Chase a avut impresia ca descoperise o alta ies ire,
un soi de tobogan care cobora din camera . Insa o simpla privire n
jos l-a la murit ca acea cale era blocata de buca ti de roca . Nu i-a
sca pat faptul ca resturile fa ceau nota discordanta cu standardele
riguroase cu care se obis nuisera deja n templu, nsa a va zut n
apropiere ceva s i mai interesant.
Hei, ia uitati-va aici.
Nina s i Kari s-au gra bit sa ra spunda chema rii lui s i au va zut un
altar, o lespede nalta din piatra lustruita de culoare neagra . Pe ea
se aflau ca teva obiecte, toate confectionate din oricalc.
Asta trebuie sa fie cealalta parte a sextantului, a spus Kari,
ara ta nd spre o piesa plata , de forma unei felii de pla cinta , pe care
erau nscrise numere n limba atlantilor.
Nina s i-a scos pandantivul s i l-a lipit de partea de jos a
sextantului. Curburile celor doua piese se potriveau perfect.
Dumnezeule, am avut o parte din acest sextant nca de la
nceput, a zis, puna ndu-s i pandantivul napoi la ga t. Da -mi bratul.
Cum se face ca nazis tii au plecat doar cu piesa aceea s i nu au
luat s i restul? a ntrebat Chase.
Poate ca oamenii care au luat restul au fost prins i, ajunga nd
282
sa fie tras i n teapa pe fluviu.
Nina a plasat rapid protuberanta de pe partea inferioara a
bratului n gaura corespunza toare din portiunea de sus a
triunghiului, ra sucindu-l astfel nca t sa geata nscrisa pe suprafata
lui s-a aliniat cu semnul de deasupra fieca rui numa r.
Functioneaza , a spus ea, simtindu-se ntr-un fel ra zbunata ,
dar s i trista ca nu va ara ta nima nui ce descoperise. Oglinzile,
indiferent din ce ar fi fost fa cute, au dispa rut, dar se va d nca
fantele unde se introduceau. Extraordinar, chiar erau n stare sa
calculeze latitudinea s i asta acum zece mii de ani
Bine, daca bratul s-a ntors la locul lui, haideti sa mergem, a
propus Chase.
Nina a fa cut un gest cu ma inile.
Stai, as teapta .
Nina, i vor ucide pe Hugo s i pe ceilalti, dar s i pe noi, daca nu
ne mis ca m fundurile de aici.
Inca un minut, doar unul. Te rog!
Las-o, a zis Kari cu glas hota ra t.
Nemultumit, Chase a acceptat, dar a fa cut un semn clar ca tre
ceasul de la ma na .
Harta, a rostit Nina, aproape neca ndu-se cu cuvintele n
graba ei de a se exprima. Uitati, destinatiile de la capetele rutelor
comerciale, sau orice ar fi ele, sunt numerotate, iar indicatiile
privind punctele cardinale sunt marcate ala turi. Gura Amazonului
este aici s i a ara tat spre ea spune s apte, sud s i vest, la fel cum
scrie s i pe bratul sextantului.
S-a apropiat de harta , privind atenta la reprezentarea Africii s i
a fa cut semn ca tre punctul cel mai sudic al continentului.
Dar uitati-va aici! Capul Bunei Sperante este s i el marcat.
Arata latitudinea relativ la pozitia Atlantidei!
Chase a scuturat ncheietura ma inii sta ngi, ara ta ndu-i ceasul.
Punem punct aici, Nina! Hai sa pleca m!
283
Pa i, nu vezi? S tim deja ca t de departe spre sud este gura
Amazonului fata de Atlantida, la s apte unita ti de latitudine, iar
acum s tim ca t de departe spre sud sustineau ei ca se afla Capul
deci, daca s tim pozitiile acestora, una fata de cealalta , n
determina ri moderne, putem folosi diferenta ca sa afla m cu
exactitate ca t de mare este o unitate de latitudine folosita de
atlanti, iar apoi pleca m napoi de la Amazon ca sa ga sim locul
precis al Atlantidei. Vom reui! Acum, dupa ce le-am nteles
sistemul, nici ma car nu mai avem nevoie de artefact ne trebuie
doar timp sa facem calcule.
Nina, nu mai avem timp, a spus Chase, iar tonul lui a la murit-
o fa ra nici un dram de ndoiala ca nu mai era cazul sa continue
acea discutie. Trebuie sa ies im de aici. Imediat! a insistat el s i i-a
luat lanterna din ma na . Hai, Kari. Sa mergem!
Au ies it n fuga din nca pere, treca nd pe la nga statuia colosala a
lui Poseidon. Nina a avut senzatia ca mai percepe un zgomot ce
sta rnea ecouri n sala mare, altul deca t cel fa cut de pas ii lor.
Ce e cu zgomotul acela? Se aude ceva! a zis.
S i Chase a auzit acelas i lucru, un uruit de joasa frecventa,
cresca nd n intensitate clipa de clipa .
Drace, pare a fi un elico
Intregul templu s-a cutremurat n momentul ca nd o explozie a
fa cut o gaura n acoperis .

284
16

La pmnt! a urlat Chase, azva rlindu-se peste Nina, n timp


ce buca ti sfa ra mate de piatra ca deau ploaie n jurul lor.
Blocuri mult mai mari se pra bus eau pe podea n zona de sub
gaura care se ca scase n tavan, spa rga ndu-se cu un zgomot
asurzitor.
Prin borta pa trundea un curent de aer cumplit de puternic,
sta rnind nori de praf care alca tuiau va rtejuri ametitoare. Chase s-
a rostogolit de pe Nina s i a privit cu ochii ntredeschis i spre cerul
n pragul apusului ntunecat aproape imediat de ceva masiv.
Ceva uria.
Urletul motoarelor elicopterului s i duduitul ca de mitraliera
scos de lamele rotorului erau ata t de puternice, nca t se simeau
cu tot trupul. Chase a va zut un elicopter de constructie ruseasca ,
Mi-26 Halo, cel mai mare din lume, proiectat sa transporte sarcini
impresionante la distante considerabile.
Sarcini impresionante sau un numa r mare de soldati.
Elicopterul a ajuns n pozitie stationara exact deasupra ga urii.
Us ile din fuzelaj s-au deschis, urma nd ca dintr-un moment n
altul sa fie aruncate fra nghii pe care soldatii sa coboare n rapel
pa na n templu
Haideti! a strigat Chase, vocea lui auzindu-se cu greu din
cauza zgomotului tuna tor scos de elicopter.
Le-a ajutat pe femei sa se ridice.
Intrati n tunel! Imediat!
Ce se petrece? a tipat Nina cu glas ascutit.
Ne-a descoperit Fra tia! Intrati n tunel! Fugiti!
A prins-o de brat pe Nina, care nca nu-s i revenise din uluiala s i
285
a tras-o dupa el, iar Kari a pornit n goana ala turi de el.
Din Halo au cobora t s erpuitor s ase linii ntunecate. Au fluturat
n curentul descendent ca tva timp, apoi s-au ndreptat ca nd pe
ele au nceput sa coboare, cu mis ca ri pricepute, oameni mbra cati
n salopete negre de lupta , purta nd armura de protectie s i ava nd
prinse de piept lanterne ale ca ror fascicule de lumina erau
orbitoare. Doar arunca nd o privire peste uma r, Chase a va zut
suficient ca sa -s i dea seama ca erau profesionis ti, probabil fos ti
militari.
Fiecare era narmat cu o pus ca automata Heckler and Koch
UMP-40, dar s i cu altele, probabil.
Ava ndu-l n frunte pe Chase, care lumina drumul cu lanterna,
au ajuns la pasaj. Zgomotul elicopterului nsa se auzea, cu toate ca
fugarii pa trunsesera deja ada nc n labirintul ntortocheat s i
trecusera de us a ce da dea n nca perea unde trecusera Incercarea
Mintii.
Cum de ne-au descoperit? a ntrebat Kari.
Nu s tiu, a spus Chase, n timp ce au intrat n urma torul tunel.
Probabil ca au plasat vreun detector pe iaht.
Neobis nuita cu un ritm ata t de alert, Nina ra ma sese fa ra suflu.
Dar ce vor?
Acelas i lucru ca noi, i-a ra spuns Kari. Numai ca ei vor sa
distruga totul, sa se asigure ca nimeni nu va folosi informatiile
pentru a descoperi Atlantida.
Dar tin sa ne distruga s i pe noi, a ada ugat Chase.
Of, Doamne! a exclamat Nina. Unde sunt Jonathan s i Hugo?
Sper ca dus manii nos tri au venit direct la templu, ocolind
satul, a zis el cu glas sumbru.
Au ajuns la ultima portiune a pasajului care ducea spre podul
mobil de peste bazin. In spatele lor se auzea zgomotul fa cut de
pas ii celor care se apropiau n goana .
Duceti-va spre ies ire, a spus Chase, ntinza ndu-i Ninei
286
lanterna n momentul n care traversau n fuga podul ce se ndoia
sub greutatea lor. Sa ma as teptati.
Ce vrei sa faci?
Incerc sa le ncetinesc naintarea, sa nu pe prinda din urma .
Voi fugiti!
S-a oprit la capa tul podului, la sa ndu-le sa treaca pe la nga el.
Apoi a prins sca ndura de la capa t s i a ridicat-o de pe ba rna , dupa
care a mpins-o n lateral cu toata puterea. Podul s-a curbat pe
toata lungimea, scotand sca rtaituri s i gemete.
Cu un icnet ce-i tra da efortul dureros, l-a mpins n bazin. Ca nd
i-a dat drumul, fixa nd podul lipit de peretele vertical, lemnul a dat
sa se ndoaie pentru a reveni la forma initiala . L-a lovit cu
piciorul, mpinga nd capa tul n apa un plesca it puternic. Pa ra nd
brusc interesat, caimanul ra mas n bazin a apa rut la suprafata.
Gata, duceti-va ! a strigat s i a alergat spre ies ire.
Kari a pornit prima, dar Nina, as tepta ndu-l sa le ajunga , ezita sa
porneasca .
Greutatea lor va face capa tul podului sa intre n apa , a spus
el, lua nd-o la fuga de-a lungul pasajului. S i atunci o sa vedem daca
crocodilului i mai este foame sau nu.
Eu credeam ca e caiman, a zis ea printre ga fa ieli.
Mai conteaza ce e? Hei, am ajuns la sta lpi. Kari, mergi tu n
fata, apoi Nina.
Chiar s i fa ra sa se mai teama ca tavanul va cobor peste ei, au
mers printre sta lpi mai repede deca t i-ar fi pla cut Ninei, astfel ca
hainele li s-au aga tat de ca teva ori n tepus e. In cele din urma , au
sca pat din acea camera , ajunga nd n cea unde trecusera
ncercarea Puterii. Chase a trecut n frunte.
Imediat ce ies im de aici, a spus el din alergare, fugiti ca t de
repede n jungla . Va ndepa rtati de templu, ga siti un ascunzis s i
ra ma neti acolo.
Dar tu ce vrei sa faci? a ntrebat Nina. S i ce se nta mpla cu
287
ceilalti?
Ii recuperez eu. Sper nsa ca indienii s-au supa rat ra u pe
Qobras, care le distruge templul s i acum ataca elicopterul. Daca
avem noroc, probabil ca oamenii nos tri au ra mas nepa ziti.
Dar daca nu avem norocul a sta? a zis Kari.
Atunci am ncurcat-o.
Au dat un ultim colt s i au va zut n fata ies irea din templu s i
lumina ce da dea sa se stinga afara .
Sunteti gata?
Nu, a gemut Nina.
Vei reus i. Kari, te rog sa ai grija de ea. Va ajung din urma
imediat ce pot.
Bine.
Ajunsesera aproape de ies ire.
Gata, prega titi-va fugiti!
Au ies it n goana
S i au ncremenit. Nu aveau unde sa fuga .
In fata intra rii n templu, as ezati n semicerc, i as teptau zece
lupta tori n combinezoane negre de lupta , cu armele gata de
tragere. Printre colibe se vedeau patru cadavre de indieni; ceilalti
membri ai tribului parca intrasera n pa ma nt. Castille, di Salvo s i
Philby ra ma sesera prizonieri, sta nd as ezati n genunchi s i
forma nd un s ir n fata
Salut, Eddie, a zis Jason Starkman.
Nu sema na cu omul pe care l va zuse Nina prima data la New
York. Costumul fusese nlocuit de combinezonul militar vesta
antiglont , de care sta teau prinse munitia, un cutit n teaca s i un
ca rlig pentru ca tara ri, ata rnat pe spate. Peste ochiul drept avea
un petic negru. Nina a retra it momentul dezgusta tor ca nd degetul
i se afundase n ceva umed s i a nceput sa tremure.
A, prietene, a spus Chase, za mbind dispretuitor, apoi a
ridicat bratele. Ai adoptat tinuta de pirat, nu?
288
Cela lalt l-a privit cu ra ceala .
Va d ca faci glume la fel de jalnice ca ntotdeauna.
Eu cred ca vezi doar pe jumtate.
Vreme de un moment, pe fata lui Starkman a apa rut o expresie
de crispare, dupa care s i-a ndreptat atentia asupra Ninei.
A, doctor Wilde! Ce pla cere sa te reva d.
Chase s i Kari s-au as ezat imediat n fata ei, sa o apere.
Las-o n pace, a strigat Kari la individ.
Acesta a ridicat o spra nceana .
Kari Frost. Nici nu mi-am nchipuit ca o sa te nta lnesc
vreodata . Hajjar ar fi trebuit sa accepte oferta lui Giovanni, pentru
ca as a ne-ar fi scutit de o multime de necazuri.
A fa cut un gest cu arma, iar oamenii lui au naintat. Deasupra
lor, elicopterul a descris tui arc de cerc urmat de un al doilea
Halo; curentul descendent sta rnit de cele doua aparate de zbor a
fa cut copacii sa se legene de parca ar fi fost loviti de un uragan.
Ce s-a nta mplat cu indienii? a ntrebat Nina.
Au fugit cu totii, a spus Starkman, apoi s-a uitat spre
cadavre. Cei des tepti as a au procedat. Unii dintre ei s i-au
nchipuit ca se pot pune cu noi.
Ceilalti lupta tori au nceput sa -i perchezitioneze pe Chase, Kari
s i Nina.
Starkman, ce vrei sa faci cu noi? a ntrebat Kari. Ne ucizi?
Da.
Modul nepa sa tor n care a ra spuns a fa cut-o pe Nina sa simta
ca -i ngheata sa ngele n vene.
Dar mai nta i vreau sa aflu ce se afla n templu.
S-a ntors cu spatele, a scos aparatul de emisie-receptie de la
centura , ceea ce i-a permis Ninei sa vada mai bine ce avea pe
spate. Era o ancora de prindere, as a cum i se pa ruse initial, dar se
lansa cu ajutorul unui dispozitiv ce ara ta ca un pistol cu teava
foarte groasa . Mai toti membrii echipei de lupta tori erau echipati
289
n mod similar.
Comandantul Vulturul ca tre echipa de cercetare, receptie.
Ce-i cu mania asta a voastra , a yankeilor, de a numi totul ata t
de pompos? I-auzi, vulturul, a zis Chase pe un ton ironic. Eu te-as
socoti mai cura nd un papagal.
Starkman a pocnit din degete. Unul dintre oamenii lui, mare ca t
un munte, cu un cap mai nalt deca t Chase, l-a lovit cu pumnul la
baza ga tului. Chase a ca zut n genunchi.
Eddie! a strigat Nina.
Starkman a mimat surprinderea.
Cum, Eddie, es ti la per tu cu clientii? Ori o fi vorba de ceva
mai mult? Ar trebui sa fii mai precaut, doar s tii ce pa tes ti din
cauza asta.
T ine-ti gura aia spurcata , a ma ra it Chase.
Cela lalt a ra njit s i a la sat impresia ca voia sa mai adauge ceva,
ca nd din aparatul de emisie-receptie s-a auzit un ha ra it.
Echipa de cercetare ca tre comandantul Vulturul, s-a auzit
din difuzorul aparatului. Am ajuns n templu s i am descoperit
artefactul furat. E ntr-o ca ma ruta din spatele unei statui. Jason,
locul a sta e incredibil!
Sunt convins, a spus el, voind sa ncheie discutia ca t mai
repede. Gunter, ce altceva ai mai descoperit?
N-o sa -ti vina a crede, dar aici e s i o harta , chiar as a. E
desenata pe o foaie urias a de oricalc plasata pe un perete. Indica
pozitia Atlantidei.
Starkman a renuntat la atitudinea nepa sa toare.
S i ca t de precisa e?
Continentele apar cam deformate, dar pot fi recunoscute. S i
mai e ceva, Jason. Harta arata pozitia unor repere fata de
Atlantida. Le putem folosi pentru a-i stabili pozitia exacta , a zis,
vocea tra da ndu-i emotia cresca nda . Gura nordica a Amazonului
este marcata ca fiind la latitudinea s apte sud, as a cum apare s i pe
290
artefactul furat de Yuri, iar capul Bunei Sperante este la s ase
puncte s i un V ra sturnat. Din arhivele noastre, s tim ca acest
simbol apare prima oara dupa opt unita ti singulare, deci
nseamna noua . Noua plus s ase ne da latitudinea cincisprezece.
Capul Bunei Sperante este la treizeci s i patru de grade sud, l-
a anuntat Starkman. Capa tul deltei Amazonului este la
aproximativ un grad spre nord.
Atunci, o diferenta de treizeci s i cinci de grade, cu
cincisprezece minus s apte, cu opt unita ti de longitudine ntre ele,
potrivit unita tilor folosite de atlanti. Prin urmare, o unitate este
treizeci s i cinci mpa rtit la opt
Omul a ta cut ca teva secunde, ca t a fa cut calculul.
4,375 grade.
S i atunci la ce latitudine este Atlantida?
Sa verific pe laptop 4, 375 nmultit cu s apte fac 30,625
grade s i se adauga un grad pentru a tine seama de pozitia deltei
Atlantida este situata undeva ntre treizeci s i unu s i treizeci s i
doua de grade nord.
Starkman i-a aruncat o privire batjocoritoare Ninei.
Asta e cam departe la sud de golful Cadiz. Cred ca pa na la
urma nu va mai trebui sa ne facem griji n privinta teoriei tale.
Nina nu a spus nimic. Harta din templu plasase n mod evident
Atlantida n interiorul golfului Cadiz. Forma continentelor era
imprecisa , dar atlantii nu puteau fi chiar att de departe.
Glasul lui Gunter s-a auzit din nou.
Chiar daca admitem ca exista erori sistemul atlantilor
nefiind la fel de precis ca al nostru o verificare cu sonarul a
zonei respective ne-ar lua doar ca teva zile.
Iar apoi vom fi siguri ca nimeni nu va mai ga si Atlantida, a
zis Starkman, tot mai emotionat. Buna treaba , Gunter. Plaseaza
nca rca turile de termit s i prega tes te-te pentru evacuare. Sa topim
templul cu totul.
291
Cum, vrei sa -l distrugi? a strigat Kari, ngrozita .
Starkman a tintuit-o cu o privire glaciala .
Vom face tot ce trebuie ca sa -i mpiedica m pe oameni ca tine
s i ca tata l ta u sa descopere Atlantida.
E cea mai mare descoperire arheologica din istorie, iar pe
tine te intereseaza doar sa o distrugi pentru ca s eful ta u dement
sa poata pa stra cunos tintele doar pentru sine? a spus Nina,
simtind ca , de dezgust, a reus it sa -s i depa s easca sentimentul de
teama . Imi faci grea.
Starkman a pufnit nencreza tor.
Iisuse. Chiar nu pricepi ce se nta mpla ?
Ce-ar fi sa ma luminezi? a fa cut ea cu dispret .
Crezi ca prietena ta Kari s i ta ticul ei cauta Atlantida din
pasiune? Ai ma car idee ca ti bani au cheltuit pa na acum? Zeci de
milioane de dolari, daca nu chiar sute! Chiar s i pentru un
miliardar, a sta e un hobby cam ciudat.
Noi facem asta din motive ntemeiate, a zis Kari. Spre
deosebire de Qobras.
S tiu care va sunt motivele. Tocmai de aceea m-am ala turat
lui Giovanni.
S-a uitat ntreba tor spre Nina, apoi din nou la Kari.
Dar ea s tie? Te-ai ostenit sa -i spui de ce cauti Atlantida cu
ata ta disperare?
Ata ta vreme ca t nu vor sa o distruga , motivele lor nu ma
deranjeaza , a intervenit Nina.
Kari i-a aruncat o privire admirativa .
S-ar putea sa -ti schimbi pa rerea daca ai s ti, i-a ra spuns,
moment n care aparatul de emisie-receptie a scos din nou
pa ra ituri. Dar acum nu vei mai apuca sa afli.
Comandant Vulturul, am prega tit tot ce trebuia. Acum
plasa m explozivii, s-a auzit Gunter.
Am receptionat.
292
Starkman a ridicat privirea. Cele doua elicoptere continuau sa
se roteasca pe deasupra lor, la aproximativ s aizeci de metri
na ltime. A schimbat canalul aparatului.
Elicopter doi, sunt comandant Vulturul. Prega tes te-te de
recuperare.
Receptionat, i-a confirmat pilotul.
Unul dintre aparate s-a rotit us or, prega tit sa se ndrepte spre
templu. Din el au fost cobora te ca teva fra nghii.
Ei, cred ca a sta e sfa rs itul, a spus el, privind peste uma r spre
prizonieri. Imi pare ra u de toate, Eddie, dar trebuie sa respect
ordinele.
Du-te dracului cu mila s i ntelegerea ta prefa cuta , jigodie
fa tarnica , a zis cu sila Chase. Trebuia sa -i las pe nenorocitii a ia de
teroris ti din Al-Qaeda sa te omoare atunci, n Afghanistan.
Lumea ti-e recunosca toare ca nu i-ai la sat. La revedere,
Eddie!
Starkman a fa cut semn ca tre oamenii lui, care le-au silit pe
Nina s i Kari sa ngenuncheze ala turi de Chase.
Nina a simtit teava rece a unei arme lipindu-i-se de ceafa . A
nchis ochii s i
S i a auzit un s uierat scurt.
Buf!
Lupta torul din spatele ei a scos un bolborosit s i un icnet, dupa
care s-a pra bus it. A deschis ochii s i a va zut sulite s i sa geti
zbura ndu-i pe deasupra capului. Unul dintre oamenii din spatele
lui Philby a primit o sa geata n picior. S-a stra mbat, a dat sa s i-o
scoata dar ochii i s-au bulbucat sa -i sara din orbite. Cu degetele
mis ca ndu-se spasmodic, zba ta ndu-se sa respire, a ca zut.
Otrvit!
Starkman s-a ra sucit s i a fost izbit n piept de o sa geata . Insa
aceasta a lovit doar n armura din kevlar, fa ra a pa trunde n carne.
Deschideti focul! a strigat el s i s-a ada postit n apropierea
293
celei mai apropiate colibe, apoi a ridicat arma s i a tras rafale lungi
n copacii din jur.
Cei care le tineau prizoniere pe tinere au fa cut un salt napoi,
urma ndu-i exemplul s i au tras spre copaci.
Sa fugim! i-a strigat Kari Ninei s i a prins-o de brat , tra ga nd-o
dupa ea.
Un membru al comandoului s-a ntors cu ga nd sa traga n ele,
dar o boia plecata din pa dure, ava nd doua greuta ti prinse de
capete, i-a prins arma, astfel ca omul a tras spre cer. Apoi o piatra
de ma rimea unui pumn, prinsa de cel de-al treilea fir al bolei, l-a
lovit n fata, spa rga ndu-i ca tiva dinti.

Chase a ntreva zut s ansa de evadare n clipa n care lupta torul


masiv din spatele lui s-a mis cat. L-a lovit fulgera tor cu cotul n
spate, intentiona nd sa -l nimereasca n vintre.
Nu a reus it nsa . Omul a scos un geama t de durere, dar primise
lovitura n mus chiul coapsei. Chase a ridicat ochii s i a va zut ca
individul, cu fata schimonosita de furie, l privea fix. Mercenarul a
ntors arma
Chase s-a azva rlit napoi, spre genunchii individului, ncerca nd
sa -l dezechilibreze. Cela lalt s-a mpleticit, apoi a ca zut, nimerind
peste el s i strivindu-i pieptul cu genunchii. Respira nd s uierat, a
prins ntre ma ini pus ca automata a omului.
S-a trezit nsa izbit drept n fata. A auzit un plesnet brusc,
moment n care i-a fost spart nasul. A ra mas aproape surprins de
faptul ca nu a simtit practic nici o durere, dar s tia din experienta
ca aceasta va apa rea ca t de cura nd.
Omul a tras bratul napoi ca sa -l mai izbeasca o data . Chase a
dat drumul pus tii s i s i-a pus ma inile n fata fetei ca sa blocheze
lovitura. A stra ns puternic, ncerca nd sa striveasca degetele
dus manului

294
Kari s i Nina au gonit spre Castille s i ceilalti prizonieri.
Intrati n coliba ! a strigat Kari, n timp ce o sulita a despicat
aerul exact n urma ei.
Ba nu, trebuie sa -i ajuta m! a spus Nina.
Unul dintre indieni za cea pe pa ma nt, n drumul ei. S-a aplecat
s i i-a smuls cutitul.
Haideti! a zis ea.

Starkman a mai tras ca teva rafale spre copaci, dupa care a


ra cnit n microfonul aparatului de emisie-receptie:
Elicopter unu! Am nevoie de foc dezla ntuit asupra liniei de
copaci. Acum!
Unul dintre oamenii aflati n apropierea prizonierilor a fost
lovit din spate de o sulita, iar va rful ascutit ca briciul, confectionat
din obsidian, i-a pa truns ada nc n craniu. Continua nd sa traga foc
automat, omul s-a pra bus it peste peretele colibei, sfa ra ma nd
lemnul.

Scotand un ra cnet, lupta torul masiv s i-a smuls ma na din


stra nsoarea degetelor lui Chase, apoi l-a lovit cu genunchiul n
coaste ca t a putut de tare. Chase a dat sa scoata un tipa t, dar,
ra mas fa ra aer n pla ma ni, a ra mas mut.

Cum atentia paznicilor a fost atrasa de schimbul de focuri din


jurul lor, Castille s i di Salvo au reus it sa se ridice n picioare chiar
ca nd Nina s i Kari au ajuns la nga ei. Nina l-a tras pe Philby s i a
ta iat liana cu care acesta avea ma inile legate, iar Kari a desfa cut
nodurile lega turilor lui Castille.
Armele noastre! a strigat Castille, fa ca nd semn ca tre
lucrurile lor, puse gra mada n apropiere.
Inca un om de-al lui Starkman a ca zut, otra vit de o sa geata
primita n ga t.
295
Prin sat s-a sta rnit un va nt distruga tor ca nd elicopterul Halo a
ajuns deasupra. Cura nd au nceput sa cada ploaie tuburile
gloantelor trase de mitraliera rotativa cu s ase tevi montata n
cabina , care deschisese focul, mpros ca nd moarte spre copacii
care se lega nau nebunes te.
Philby era n sfa rs it liber.
Kari! a strigat Nina s i i-a aruncat cutitul.
Aceasta l-a prins din zbor s i a retezat lega turile lui di Salvo,
moment n care Castille s-a aruncat sa -s i ia pus ca.
Treci n coliba , la pa ma nt!
Nina aproape ca l-a azva rlit pe Philby n coliba firava , n care,
sub ochii ei, s-a nfipt o sa geata .
Ca sa evite o sa geata , unul dintre oamenii Fra tiei s-a ada postit
dupa o coliba , dar imediat a descoperit ca prizonierii lui se
eliberasera .
Elicopterul s-a rotit pe loc, secera nd copacii cu proiectile trase
de mitraliera de la bord. Curentul descendent sta rnit de rotorul
principal era ata t de puternic, nca t colibele au fost distruse, iar
fragmente din ele au nceput sa zboare n toate pa rtile.

Soldatul cel urias s-a aplecat s i i-a cuprins ga tul lui Chase cu
ambele ma ini, apa sa nd cu degetele mari pe carotida .
Duduitul sa ngelui din urechi a acoperit pa na s i urletul
motorului de elicopter. A va zut aparatul sta nd la punct fix exact
deasupra lui, cu rotoarele rotindu-se nebunes te n fundal; n fata
ochilor avea ra njetul sadic al individului care ncerca sa -l
stranguleze. A ridicat bratele sa -l loveasca drept n fata, dar
cela lalt era prea masiv, cu brate prea lungi, astfel ca degetele lui s-
au ncles tat n gol.
Ava nd n teasta acelas i bubuit asurzitor, a simtit un val de
ntuneric cuprinza ndu-i vederea periferica .
Nu reus ea sa ajunga la mutra individului care i zdrobea
296
pieptul, dar putea sa -l loveasca ntr-o parte a corpului

Barajul dezla ntuit de armele primitive, dar destul de eficiente,


ale indienilor ascuns i n jungla s-a oprit brusc n momentul n
care furtuna de gloante declans ata din elicopter a lovit n copaci.
Dinspre aces tia s-au auzit urlete nspa ima nta toare.
Castille a pus ma na pe una dintre pus tile Colt s i s-a ra sucit, dar
a descoperit ca unul dintre oamenii lui Starkman tintea deja spre
el cu o arma UMP.
Omul a apa sat pe tra gaci dar n aceeas i fractiune de secunda
di Salvo s-a aruncat cu tot trupul n fata lui Castille. Cele trei
gloante pornite din arma l-au lovit pe di Salvo n coapsa s i s old;
sa ngele a tas nit din ra ni, iar el s-a pra bus it la pa ma nt tipa nd de
durere.
Castille a ripostat. Cum dus manul purta vesta antiglont , a tintit
n cap. Toate cele trei gloante trase s i-au nimerit tinta. T easta
omului a cra pat, fragmentele fiind azva rlite care ncotro.
Un alt om de-al lui Starkman a auzit mpus ca turile s i s-a ra sucit
sa -s i nfrunte noul adversar.
S-a trezit izbit n fata cu ca lca iul unei ghete.
In timp ce si pierdea echilibrul, Kari a descris o pirueta s i a dat
nca o lovitura cumplita n vintrele omului, care s-a pra va lit,
treca nd prin peretele unei colibe.
Ea i-a cules arma de pe jos, a ra mas o clipa pe ga nduri, ca t sa ia
o decizie apoi l-a mpus cat n cap.

Chase a simtit ca -s i pierde cunos tinta, semn ca n cura nd avea


sa -s i piarda viaa. Soldatul sta tea deasupra lui apa sa ndu-l cu forta
unui demon, n vreme ce, n spatele lui, palele rotorului pa reau sa
alca tuiasca un soi de halo n spatele capului sa u.
Cu ultimele puteri, a reus it sa atinga cu degetele lucrul dupa
care se ntinsese ata t de mult: pistolul care declans a ancora de
297
escaladare, fixata pe spinarea omului.
A apa sat pe tra gaci.
Cu un pufnet sonor, produs de gazul comprimat eliberat brusc,
ancora a zburat aproape vertical, tra ga nd dupa sine cablul de otel
mbra cat n nailon s i zbura nd drept spre rotoarele elicopterului.
Ancora din fibre de carbon s-a izbit de pale s i s-a fa cut tanda ri
nsa cablul a fost aspirat aproape instantaneu de capul rotorul
ce se rotea, ncurca ndu-se n jurul axului.
Dar, n acelas i timp, nfa s ura ndu-se.
Lupta torul a fa cut ochii ca t cepele ca nd a descoperit, s ocat, ce
avea sa se nta mple apoi a fost smuls de la pa ma nt ata t de brusc
s i violent, nca t i-au plesnit ca teva coaste. Zbura nd spre cer de
parca ar fi pornit dintr-o catapulta , tras n mod inexorabil de
cablu ca tre rotoare, care i-au dezintegrat corpul, fragmente de
carne s i sa nge ncepa nd sa cada peste sat.
Elicopterul s-a cutremurat, devenind imposibil de controlat.
Cablul nfa s urat n jurul axului rotorului a blocat orice posibilitate
de comanda , iar acum pa na s i palele erau deteriorate.
Retragei-v! a strigat Chase.
Kari a privit n jur. Starkman tas nise spre o latura a templului.
Deasupra lui, urias ul elicopter a nceput sa se ra suceasca , iar
geama tul motoarelor lui a nceput sa fie acompaniat de
scra s netul strident al mecanismelor distruse. Acum mai ra ma sese
doar un om de-al lui Starkman n picioare, iar acesta se afla n
apropierea lui Chase.
El s i Castille au tras n acelas i timp, dobora ndu-l pe individ.
Elicopterul a continuat sa se roteasca , imposibil de controlat.
Pe us a cabinei a ca zut un om care a zburat spre pa ma nt cu capul
n jos, izbindu-se de coliba ba tra nilor satului, fra nga ndu-s i ga tul.
Pilotul celuilalt aparat s i-a dat seama ca o ciocnire era aproape
inevitabila , astfel nca t, ca o ma sura disperata , a accelerat
motoarele la maximum, ma rind pasul general al rotoarelor
298
pentru a ca s tiga altitudine. Oamenii care erau ridicati cu
vinciurile prin gaura din tavanul templului au fost striviti de
marginile neregulate s i au ca zut pe podeaua de piatra de
dedesubt.
Cu motoarele cuprinse de fla ca ri s i scotand fum, Haloul care se
rotea s-a izbit de acoperis ul templului. Structura curbata din
piatra , deja sla bita din cauza ga urii ca scate n ea, s-a na ruit sub
impact. Aparatul de zbor a ca zut prin tavan, ajunga nd n
interiorul constructiei. Rotoarele s-au fa cut buca ti ca nd au lovit
piatra dura , as chiile fiind azva rlite la zeci de metri n aer, dupa
care s-au ndreptat spre pa ma nt.
Ra mas fa ra putere, masivul elicopter a plonjat aproape vertical
s i s-a zdrobit la baza statuii lui Poseidon, unde a explodat.
Mingea de foc formata s-a dilatat n interiorul templului, iar
fla ca rile i-au nghitit pe cei surprins i acolo. Statuia urias a a zeului
s-a lega nat, apoi a ca zut n fata, strivind epava incendiata , iar
pojghita de aur ce o acoperea s-a topit n ca ldura intensa .
Ca ldura a ajuns s i la nca rca turile de termit din camera
altarului.
Acestea au fost detonate, temperatura dina untrul nca perii
cresca nd instantaneu la peste doua mii de grade. Artefactele din
aur s i oricalc nu numai ca s-au topit, s-au vaporizat, dispa ra nd
complet n valurile cumplite de fla ca ri.
Auzind zgomotul exploziei, Castille s-a ntors s i, din reflex, s-a
aruncat napoi, n timp ce o bucata zimtata dintr-o pala de rotor,
de peste un metru lungime, s-a nfipt n pa ma nt, ntre picioarele
lui, de parca ar fi fost o sulita.
Merde! a strigat el. Elicopterele astea!

Restul de tavan al templului a cedat, iar mii de tone de piatra


au nceput ca o cascada sa se rostogoleasca , ngropa nd tot ce
exista na untru. O unda de s oc a pornit nebunes te prin celelalte
299
tuneluri s i nca peri, iar un nor urias de praf s i moloz a tas nit pe
intrarea templului exploziv, ca un tren expres.
Chase abia a apucat sa se arunce ntr-o parte ca sa se fereasca
din calea acelui torent.
Replica antica a templului lui Poseidon din Atlantida, care
ra ma sese ascunsa n jungla vreme de mii de ani, era distrusa
pentru totdeauna, mpreuna cu toate secretele pe care le
continea.

Nina s-a uitat din ada postul ferit de coliba , ferindu-s i ochii
ca nd norul de praf a trecut prin fata ei.
Iisuse! a exclamat.

Chase s-a slujit de peretele templului ca sa se ridice n picioare.


S i-a s ters sa ngele de pe fata cu dosul ma inii. Nasul spart ncepea
sa -l doara . Prin praf, i-a va zut pe Kari s i pe Castille alerga nd spre
el.
Unde e Starkman? a ntrebat el pe nera suflate.
Pe acolo! i-a ra spuns Castille.
In acele momente, individul nu se mai vedea, pentru ca da duse
coltul cla dirii n ruine.
Dar Nina?
Intr-o coliba , i-a zis Kari.
Da -mi arma ta.
Ta na ra i-a ntins Coltul.
Ce vrei sa faci? l-a chestionat Castille.
N-am de ga nd sa -l las pe tica losul acela sa scape de aici!
Kari, ai grija de Nina. Agnaldo unde e?
A fost ra nit.
Atunci ajutati-l! Duceti-va , ama ndoi!
Apoi, n ciuda durerilor, Chase a pornit sa alerge dupa
Starkman.
300
Starkman a sa rit pe baza cu trepte a templului s i a gonit de-a
lungul acesteia, striga nd n aparatul de emisie-receptie.
Elicopter doi! Sunt comandant Vulturul, vreau o recuperare,
imediat!
Elicopterul care supravietuise zbura cu precautie pe deasupra
junglei, la ca teva zeci de metri depa rtare.

Pornit n ca utarea lui Starkman, Chase a dat coltul pe dupa


templu.
i l-a vzut!
Nu, n-o sa -mi scapi, a ma ra it el s i a urcat prima treapta .
Kari a revenit n goana la ra ma s itele colibei n care o va zuse pe
Nina ascunza ndu-se mpreuna cu Philby. A dat brusc deoparte
pielea de animal care slujea drept us a.
Sunteti ntregi?
Da, suntem bine, i-a ra spuns Nina.
Ai face bine sa vorbes ti n nume propriu, a bomba nit Philby.
Nina nu l-a ba gat n seama .
Unde sunt ceilalti? Eddie ce face?
Di Salvo a fost ra nit. Hugo i acorda primul ajutor. Iar Chase
s-a dus dupa Starkman.
Cum? Hai cu mine, trebuie sa -l ajuta m!
Ies ind n fuga din coliba , l-a va zut pe Chase urca nd pe o latura a
templului s i s-a ndreptat spre el.
E prea periculos! a protestat Kari, dar n zadar. Nina! La
naiba!
S-a repezit la echipamentele expeditiei, a ridicat o alta pus ca s i
pistolul Wildey, apoi a pornit n fuga dupa Nina.

Elicopterul ra mas s-a apropiat, manevra nd cu precautie prin


301
pala de fum gros s i negru care se ridica din capa tul pra bus it al
templului. In timp ce cobora, fra nghiile care ata rnau din el s-au
ta ra t prin frunzis ul copacilor.
Starkman a ncetinit ritmul alerga rii, ra cnind n aparat:
Coboara mai repede! Scoate-ma de aici!
A fluturat bratele furios, chema nd aparatul mai aproape.
Pietrele ntunecate din jurul lui s-au spart sub izbiturile
gloantelor.
Jason! a urlat Chase, continua nd sa traga .
Starkman a plonjat pe urma toarea treapta s i a ripostat cu foc
de pus ca automata . Chase s-a la sat brusc pe vine, iar gloantele au
lovit n peretele de deasupra capului, n piatra care, fa ra mitata , a
slobozit o ploaie de praf peste el. S-a ta ra t vreun metru, dupa care
a ridicat din nou capul s i a declans at un nou atac.

Nina a auzit schimbul de focuri s i, ajunsa pe treapta cea mai de


jos a templului, s-a ghemuit s i a privit tema toare n fata. Chase se
confrunta cu Starkman pe o treapta mai sus, aproape de capa tul
devastat al cla dirii. Elicopterul se apropia de el cu fra nghiile
ata rna nd.
Chase a mai tras o rafala dupa care s-a auzit un declic
alarmant, semn ca nu mai avea gloante.
ncrctorul se golise!
S i Starkman era n stare sa numere mpus ca turile la fel de bine
ca el. Acum sigur si da duse seama de situatie. Inainta nd cu pas i
ma runti, Chase a ridicat capul brusc, apoi s-a la sat din nou pe
vine. As a cum se as teptase, scurta lui aparitie atra sese focul
celuilalt s i s-a trezit mpros cat cu fragmente s i as chii de piatra n
fata. Starkman nu avea motive sa se teama ca va ra ma ne fa ra
gloante.
Curentul provocat de elicopterul n cobora re era ca t pe ce sa
smulga hainele de pe el. Ajuns la un anumit nivel, un elicopter
302
Halo putea da ra ma cu us urinta un om.
Iar asta fa cea ca luarea tintei sa fie foarte dificila .
Chase s-a azva rlit pe urma toarea treapta , rostogolindu-se
imediat pa na s-a lipit de perete, ferindu-se astfel de gloantele
care au ma turat pietrele. Abia l-a auzit pe Starkman care a strigat
n aparatul de emisie-receptie.
Apleaca -te n afara s i mpus ca -l.
Drace!
Chase s-a uitat la elicopter. Un om a scos capul pe us a deschisa
a cabinei s i s-a uitat fix la el. Apoi s-a retras brusc apa ra nd nsa
n clipa urma toare cu o pus ca n ma ini.
De data aceasta nu era o pus ca automata , ci una de lunetist,
M82, care putea ga uri sca fa rlia cuiva la o distanta de opt sute de
metri depa rtare iar Chase se ga sea la numai cincisprezece
metri.

Nina! a strigat Kari, ajunga nd-o din urma s i ava nd o pus ca n


ma ini.
Trage n elicopter, ca vor sa -l mpus te pe Chase! a ra cnit ea,
ara ta nd cu degetul spre tra ga tor.
Kari a nteles imediat. Elicopterul urias se pozitionase
deasupra lui Starkman, pentru ca acesta sa se prinda de una
dintre fra nghiile care ata rnau, pentru a fi ridicat cu vinciul pa na
la bord iar un ba rbat sta tea aplecat din cabina , luneta pus tii
fiind atintita direct spre Chase.
A ridicat pus ca s i a golit tot nca rca torul n fuzelajul
elicopterului.
T intas ul s-a dezechilibrat, apoi a ca zut din elicopter, iar pus ca a
pornit mai iute deca t el. T eava armei s-a lovit de piatra dura a
templului iar omul a aterizat cu capul peste pus ca , al ca rui pat i-
a trecut prin clavicula , dupa care ntreaga arma a pa truns cu totul
n pieptul lui. Cadavrul s-a rostogolit cu mis ca ri grotes ti pe latura
303
templului, nca nfipt n pus ca .
Starkman a ales una dintre fra nghii, prinza ndu-se de ea cu
dreapta s i slujindu-se de sta nga ca sa -s i as eze arma pe uma r,
dupa care a strigat spre pilot sa l ridice.
Eddie! a urlat Kari, ca sa ra zbata prin vacarmul sta rnit de
motoarele turate ale elicopterului.
El a reus it sa o auda s i s-a ntors spre ea.
Poftim! a strigat ea s i i-a aruncat pistolul Wildey.
Chase a prins arma cu o singura ma na , dovedind o precizie
deosebita , apoi a sa rit n picioare, s-a rotit s i a ndreptat-o spre
elicopter, n vreme ce Starkman se lega na deasupra capului.
Haloul se na lta deja cu repeziciune, la sa ndu-s i botul putin n jos,
pentru ca se prega tea sa plece n mare viteza peste pa durea
tropicala .
Chase a tintit spre pilot s i a tras doua focuri. Ambele gloante au
ga urit fuzelajul sub botul aparatului, dar curentul descendent l-a
fa cut sa nu nimereasca unde ar fi voit. Aparatul a ra mas
neva ta mat.
Starkman a urcat folosindu-se de ambele ma ini, ridica ndu-se
rapid, pentru ca s i fra nghia era trasa cu vinciul.
O alta fra nghie, ca un s arpe negru din nailon, rotindu-se s i
lega na ndu-se n va nt, a trecut prin fata lui Chase, care a fa cut un
salt s i s-a prins de ea.
Of, Dumnezeule! Nu, nebunule, ce faci, nu! a tipat Nina cu
glas strident s i disperat, n timp ce el era smuls de pe latura
templului.
T ina ndu-se de fra nghie cu sta nga, Chase a ridicat pistolul
Wildey n dreapta s i l-a ndreptat spre silueta lui Starkman.
Acesta mai avea putin pa na sa ajunga n siguranta relativa a
cabinei.
O sa te-mpus c drept n fund, tica los nenorocit
A tras doua focuri. Inva rtindu-se la capa tul fra nghiei,Chase nu
304
s i-a dat seama unde a plecat primul glont , nsa al doilea a
stra puns fuzelajul deasupra lui Starkman, care a fost mpros cat
cu fragmente de vopsea.
Acesta s-a uitat n jos s i l-a va zut lega na ndu-se la capa tul
fra nghiei. Vreme de un moment, Chase a crezut ca dus manul lui
voia sa -s i scoata arma de pe uma r ca sa traga n el
Cura nd nsa s i-a dat seama ca si ca uta cutitul de lupta .
Chase a nteles instantaneu ca se ga sea ntr-o situatie grava .
Ata rna de o fra nghie sub un elicopter care se na ltase deja la
peste doua zeci de metri n aer, continua nd sa ia altitudine
deasupra junglei.
S-a uitat drept n ochiul teafa r al lui Starkman. Acesta a ra njit
s i, cu o mis care brutala , a retezat fra nghia de care sta tea Chase
ata rnat.
Uf, la dracu, a mai apucat sa exclame, dupa care a planat
spre coronamentul nesfa rs it al junglei.

305
17

Inca tinea fra nghia cu ma na sta nga . In fractiunea de scunda


dinainte de a atinge crengile cele mai de sus ale copacilor, Chase a
dat drumul armei s i a apucat fra nghia neagra din nailon cu ma na
dreapta .
Ramurile l loveau n timp ce trecea printre ele, devenind tot
mai groase s i mai greu de ndoit. Una l-a izbit n uma r, iar el a
aruncat fra nghia spre ea.
Brusc, nu a reus it sa -s i mai fra neze cobora rea s i a ca zut din
nou, fa ra sa mai aiba nimic ntre el s i sol
Aga tandu-se de o creanga , fra nghia s-a ntins.
S i-a prins ma inile stra ns de ea, scotand un urlet ca nd frecarea
i-a ncins pielea palmelor, friga ndu-l. Isi ncetinise totus i
pra bus irea
Capa tul fra nghiei a sca pat din stra nsoarea lui, iar el s i-a
continuat cobora rea. Acum se pra va lea liber, traversa nd frunzis ul
des, care trecea cu viteza ametitoare prin fata ochilor lui.
Apoi o lovitura .
Bezna .

Un glas ndepa rtat, ra suna nd ca printr-o teava , care rostea ceva


cunoscut
Numele lui.
Eddie? o voce de femeie, care se apropia. Eddie!
Chase a deschis ochii imediat. Prin frunzis , a distins petice
dispersate ale cerului aflat la apus, dar s i unul mai mare, exact
deasupra lui.
I-au trebuit ca teva secunde de ga ndire ca ideea sa capete
306
consistenta.
Am fa cut borta aceea cznd prin frunzis , a zis el s i a icnit
ca nd a ncercat sa se ridice n capul oaselor.
Imediat a s i regretat gestul. Il durea fiecare mus chi din corp de
parca ar fi fost ba tut. Cu un geama t ndurerat, s-a la sat sa cada la
loc pe pa ma nt.
Eddie!
Nina?
S i-a mijit ochii s i a va zut ca deasupra lui a apa rut fata cuiva
care l privea cu un aer ngrijorat.
Doamne, ce frumoasa es ti
Ei, bine ca ma car vede, a spus altcineva.
Kari a apa rut n ca mpul lui vizual n spatele Ninei, uita ndu-se la
el, dupa care a ntors capul spre coroanele copacilor. Frunzele
ningeau apa sat peste ei, de parca ar fi fost fulgi verzi de za pada .
Cred ca a ca zut de la doua zeci de metri.
Dumnezeule, a fa cut Nina, apleca ndu-se s i mai mult. Nici nu-
mi vine sa cred ca a supravietuit.
Nu mor eu chiar as a, cu una, cu doua , doc, a zis el, silindu-se
ca, n ciuda durerilor, sa za mbeasca .
Nina s-a uitat fix la el vreme de un moment, iar pe fata i-a
apa rut o expresie care reflecta emotiile tra ite de ea, dupa care s-a
repezit sa -l loveasca cu pumnii n piept.
Nebunule! Es ti un idiot fa ra pereche! Ce naiba a fost n capul
ta u? De ce ai fa cut asta? Ce i-a venit?
Au, au! Lista e lunga
Chase s i-a ridicat capul cu multa precautie. A simtit dureri n
tot corpul, dar nici una dintre ele nu pa rea sa semene cu
mpunsa tura cumplita ori cu starea de amorteala care
reprezenta semnul ca avea vreo fractura .
Ei, cu exceptia nasului.
Spre uimirea Ninei, a nceput sa ra da , scotand un ha ra it de
307
us urare pura ca ra ma sese n viata.
Of, Iisuse. Ce ma doare tot corpul S i nici ma car nu l-am
ca ptus it pe tica los!
S-a stra mbat n momentul n care s-a ridicat cu ajutorul ei.
Ce s-a nta mplat? Ca t timp am fost incons tient?
Nu mult, i-a ra spuns Kari. Elicopterul a plecat, a zburat spre
nord-est.
S-ar putea sa fi suferit vreo comotie, l-a prevenit Nina. Stai
linis tit.
Chase a va zut apoi ceva ce i-a alungat orice durere din minte.
Cred ca asta este ultima dintre grijile noastre, a rostit el
foarte rar.
Nina i-a urmat directia privirii. S i a ncremenit.
Erau nconjurati de indieni.
Sprijinindu-l ama ndoua pe Chase, Nina s i Kari au fost escortate
napoi n sat.
Des i nu se manifestau cu agresivitate deocamdata Nina s i-a
dat seama ca indienii erau furios i. Lucru deloc surprinza tor,
ava nd n vedere ca ti dintre ei murisera , distrugerea ca minelor,
dar s i a templului pe care ei s i stra mos ii lor l protejasera mii de
ani s i care acum ajunsese o ruina fumega nda . Se mira chiar ca ea
s i restul exploratorilor ra ma sesera n viata pa na n acel moment.
Surpriza ei a fost s i mai mare ca nd au ajuns n sat. Indienii
fa cusera focul, iar di Salvo sta tea ntins n apropierea lui, nca viu
s i cons tient. Hainele pline de sa nge i fusesera ta iate, iar peste
ra ni i se aplicasera bandaje. Ala turi de el, cu ajutorul lui Philby,
Castille i oferea primul ajutor unui indian.
Edward! a exclamat el ca nd grupul s-a apropiat de el. Mon
dieu! Deci es ti viu!
Cam pe-acolo, a spus Chase gema nd. Ce faci, ai deschis spital
de campanie?
Avem noi prieteni. Ei, poate ca termenul nu se potrives te
308
perfect. Nu mai sunt dus mani, a zis el s i a fa cut semn din cap spre
indieni.
Ce s-a nta mplat? a ntrebat Nina, ca nd ea s i Kari l-au ajutat
pe Chase sa se as eze.
Indienii care i escortasera s-au retras, supraveghindu-i cu
atentie.
Dupa ce au va zut ca lupta m mpotriva lui Jason s i a
oamenilor lui, se pare ca s i-au schimbat pa rerea despre noi. Doar
s titi expresia aceea: Dus manul dus manului meu mi-e prieten.
Suna naiv, probabil, dar uite ca asta ne-a salvat viata.
Nina s-a uitat la indieni. Unii dintre ei cercetau lucrurile
recuperate de pe cadavrele oamenilor lui Starkman, aranja ndu-le
n gra ma joare s i, din ca te se pa rea, fa ca nd o numa ra toare, trasa nd
nis te semne pe buca ti de coaja de copac sema na nd cu
pergamentul. Cartus ele exercitau o fascinatie aparte asupra lor;
doua femei le scoteau din nca rca toarele de rezerva , mpinga ndu-
le cu degetele mari, tina nd tuburile n lumina focului.
Oare e bine sa le la sa m sa se joace cu gloantele?
E mai bine deca t daca s-ar apuca sa se joace cu armele
nca rcate, a morma it Chase. Agnaldo cum se simte?
Castille a privit spre pacientul sa u.
A trebuit sa -i fac o injectie calmanta , dar o sa poata traduce.
Edward, trebuie sa cerem ajutor. Aproape sigur ca iahtul a fost
distrus, iar ca pitanul Perez s i Julio au murit.
Kari a pa rut distrusa .
A, ngrozitor, a zis Nina ncet. Stai putin, daca Nereida a fost
distrusa , cum vom mai cere ajutor?
Chase a reus it o umbra de za mbet.
La fel cum am comanda o pizza. Suna m s i gata. In bagajele
noastre avem un telefon prin satelit.
Toate bune s i frumoase, a spus Philby, din glasul ca ruia a
ra zba tut frustrarea, dar oare simt singurul care sufera pentru ca o
309
descoperire arheologica nepretuita a fost distrusa? E mai ra u
deca t ce au fa cut talibanii.
S i nici ma car n-ai va zut interiorul, Jonathan, a rostit Nina cu
tristete. Era incredibil. O replica a templului lui Poseidon, exact
cum l-a descris Platon. Exista pa na s i o harta indica nd pozitia
Atlantidei.
A ta cut. Harta. Acea imagine nu-i da dea pace.
Din pa cate, prietenii vos tri sunt deja n drum spre ea, a zis
Philby.
Ea l-a ignorat, ga ndindu-se intens la ceea ce va zuse n
interiorul templului.
Nina. Ce-i cu tine? a ntrebat-o Kari.
Harta Atlantida era situata clar n golful Cadiz. Omul lui
Starkman s-a nelat, mai mult ca sigur. Atlantii erau capabili sa
navigheze pe ocean imposibil ca harta lor sa fie gres ita cu
ca teva sute de kilometri n ceea ce privea pozitia insulei lor. Ne-a
sca pat ceva, vreun ama nunt referitor la sistemul
S-a uitat din nou la femeile care numa rau cartus e. Felul n care
acestea fa ceau numa ra toarea i atra sese atentia s i mai devreme,
iar acest lucru o pusese pe ga nduri.
S-a apropiat de di Salvo s i s-a ghemuit la nga el.
Agnaldo. Ma auzi?
Fata lui era plina de broboane, dar, n ciuda tranchilizantului
administrat, i-a ra spuns:
Da, te aud. Ce e?
Am nevoie de o traducere.
O sa ncerc Ce vrei sa le spui?
Inta i, vreau sa s tiu daca pot sa ma duc n apropierea acelor
femei, sa va d ce scriu ele acolo.
Cu greutate, di Salvo li s-a adresat celor doi ba tra ni care
supravietuisera , iar dupa ce a primit ra spuns, i-a fa cut semn Ninei
ca era n regula . Cu ma inile sus, s-a apropiat precauta de femei.
310
Acestea au ra mas oarecum surprinse s i tema toare, dar nu i-a
trebuit multa vreme pa na sa o convinga pe una dintre ele sa o
lase sa cerceteze coaja subtire pe care se fa cusera nsemna rile.
Ba nuielile i s-au confirmat: notatiile reprezentau evidente. A
ridicat o foaie spre lumina focului, ncerca nd sa vada mai bine
simbolurile scrijelite, apoi ntre obiectele capturate a observat un
baston chemoluminiscent. L-a ndoit, iar reactia chimica a dat
nas tere unei lumini alba strui foarte intense. Femeile indiene au
sa rit speriate, dupa care s-au ntors, atrase de lumina . Cura nd, n
jur s-au stra ns s i alti membri ai tribului, fermecati de privelis te.
Nina le-a za mbit ncurajator, dupa care s i-a ndreptat atentia
asupra numerelor.
Kari s-a apropiat de ea.
Ce faci?
T ii minte ca eu am socotit ca sistemul numeric al atlantilor
folosea baza opt? a nceput Nina, plimba ndu-s i un deget de-a
lungul uneia dintre coloane, ava nd nsa grija sa nu s tearga
marcajele fa cute cu ca rbune. Dar asta nu ne-a ajutat la ncercarea
Mintii, adeva rat? Iar statuile nereidelor din templu potrivit lui
Platon, trebuiau sa fie o suta , dar tu ai numa rat doar s aptezeci s i
trei.
Kari a ncuviintat din cap.
S i, ai descoperit de ce?
Nu sunt sigura , a zis Nina s i a privit la gloantele de pe
pa ma nt.
Ala turi de ele se afla un morman de nca rca toare goale. A
ridicat unul.
Eddie! Ca te gloante intra ntr-unul dintr-astea?
Intr-un nca rca tor de UMP? Treizeci.
Deci, aici sunt peste o suta de gloante, bun a spus s i a
ridicat unul dintre ele. Hai sa vedem.
Ingenunchind, s-a as ezat mai aproape de una dintre femei,
311
uita ndu-se la ea cu un aer despre care a sperat ca era prietenos.
Femeia a reactionat cu suspiciune, dar nu s-a retras ca nd Nina a
ridicat o bucata de ca rbune s i o coaja de copac neatinsa . Apoi a
ridicat glontul, ara ta nd spre semn s i ridica nd din spra ncene
ntreba tor.
Unu, da? Unu?
Femeia s-a uitat ciudat la ea, dupa care a za mbit brusc s i a
rostit ceva.
A zis da, a la murit-o di Salvo.
Grozav. In regula
Nina a luat o ma na de gloante, la sa ndu-le apoi sa cada la nga
genunchi, dupa care a as ezat doua dintre ele sub coaja de copac s i
a fa cut un al doilea semn ala turi de primul.
Doi?
Femeia a confirmat cu un gest din cap. Nina a mai ada ugat s ase
gloante, dupa care a fa cut s i alte semne. Opt liniute n s ir
Inca o confirmare. Nina a za mbit, dupa care a luat un al
noua lea glont , l-a as ezat la nga celelalte, apoi a ada ugat o liniuta.
Noua ? a ntrebat ea.
Femeia a scuturat din cap. Nina a s ters cele noua semne, apoi a
desenat un V ra sturnat s i a ara tat din nou spre gloante.
Noua ?
Din nou o cla tinare din cap, de data aceasta nsotita de o
expresie de exasperare s i un comentariu fa cut ca tre ceilalti
indieni, pe un ton ce pa rea batjocoritor. Ca tiva dintre ei au
chicotit, iar di Salvo i-a imitat.
Ce a spus? a vrut Nina sa s tie.
Ca nu-i vine a cred ca nu s tii nici ma car sa numeri, i-a
ra spuns el amuzat, n ciuda sta rii de sla biciune.
Femeia i-a luat ca rbunele din ma na s i a ada ugat un singur
semn n sta nga simbolului, apoi a ara tat spre cele noua gloante.
As adar, acela e noua ? a fa cut ea ga nditoare.
312
Ce-ai descoperit? s-a interesat Kari.
Omul lui Starkman a socotit ca simbolul V ra sturnat
reprezinta noua , a zis Nina, ga ndind cu febrilitate. Dar nu e as a
am nceput sa nteleg asta ca nd am observat cum numa ra
indienii. Ia prives te!
A ndepa rtat unul dintre cartus e de celelalte, apoi a ba tut cu un
deget ntre degetul mare s i ara ta torul de la cealalta ma na .
Unu, a spus ea.
Indianca s-a uitat fix la ea, nentelega nd prea bine ce fa cea.
Ta na ra a pus un al doilea cartus ala turi de primul s i a lovit din
nou us or n pielea dintre degetul mare s i ara ta tor, apoi a lovit
ntre ara ta tor s i degetul mijlociu.
Unu, doi?
Femeia a confirmat s i i-a za mbit din nou. A ridicat ambele
ma ini, folosind cu rapiditate degetele mici ale fieca reia pentru a
numa ra spatiile goale dintre degetele celeilalte, pa na a ajuns la
opt.
Nina a nteles semnificatia formei pe care o alca tuiau ma inile
ei, va rfurile degetelor mici atinga ndu-se dupa ce s-a oprit din
numa rat.
V-ul ntors reprezinta opt goluri complete. Deci noua e
reprezentat de un V ntors plus unu, ceea ce nseamna ca
A fa cut semn ca tre socoteala de pe coaja de copac, unde un
singur punct era urmat de o pereche de V-uri.
Asta nseamna s aptesprezece unu plus opt plus opt. Dar, fii
atenta , ei nu reprezinta numa rul s aisprezece cu doua V-uri
ntoarse, ci cu opt unita ti plus un V ntors. E ca s i cum ar
completa golurile dintre degete s i de fiecare data ca nd ajung la
capa t, urma torul numa r este reprezentat de ca te ma ini de opt
exista plus unu.
Deci nu e vorba de o progresie liniara , a spus Kari,
ntelega nd procesul.
313
Nici nu e de mirare ca nu am reus it sa da m un ra spuns la
ghicitoarea pe care trebuia sa o rezolva m n templu foloseam un
sistem gres it de calcul. E ca un amestec bizar ntre sisteme de
notatie s i de pozitionare.
Vorbes te pe ntelesul tuturor, doc, a zis Chase cu un geama t.
Bine, bine In sistemul nostru, adaugi o coloana de fiecare
data ca nd nmultes ti cu zece, corect? Zeci, sute, mii e o
progresie regulata . Insa n sistemul lor, care pare sa fi fost
mos tenit de la atlanti, noile simboluri pe care le-am va zut n
camera unde trebuia sa rezolva m ghicitoarea nu sunt introduse n
baza aceleias i progresii. In loc de asta, indienii umplu golurile a
ridicat ma na cu degetele ra sfirate ca sa ma exprim as a. Daca ar
folosi baza opt standard, urma torul simbol, ca un accent
circumflex, adica pa la riuta aceea
S tiu ce e acela circumflex, doc, a fa cut el, iritat.
Scuze. Ea ar reprezenta opt ntr-un sistem normal n baza
opt. Dar nu e as a reprezinta opt, dar nu apare deca t dupa ce
obtii opt plus unu. Iar simbolul de dupa , acel L nclinat, ar fi
s aizeci s i patru n baza opt. Dar pentru ca aici avem de a face cu o
progresie cumulativa , nu cu una liniara , n care nu naintezi deca t
dupa ce ai umplut spatiile goale dintre degete
Vine dupa opt grupuri de opt plus opt, a continuat Kari,
ara ta nd cu emotie spre grupul relevant de simboluri de pe ra boj.
Exact! S i se foloses te prima oara la opt grupuri de ca te opt
plus opt s i apoi plus unu Asta face
S aptezeci s i trei! au exclamat ama ndoua , n acelas i timp.
La fel ca numa rul statuilor? a ntrebat Chase, cu aerul ca -l
lovise s i o durere de cap pe la nga celelalte pe care le simtea.
Da! Desigur! De aceea a zis Platon ca erau o suta . El a
interpretat gres it sistemul numeric al atlantilor s i as a s-a
perpetuat de-a lungul secolelor. In sistemul lor este echivalentul a
o suta atunci ca nd apare a treia cifra dar nu e vorba de o
314
zecimala sau de baza opt. E un sistem unic.
Insa Qobras nu are cum sa s tie asta, a precizat Kari. Ceea ce
nseamna ca daca va transforma numerele care reprezinta
latitudinea luata de pe harta n cele pe care le folosim azi, vor
obtine un rezultat eronat.
Nina a fa cut un efort sa vizualizeze harta n minte.
Da, se vor ns ela mult! Ei au socotit ca semnul circumflex, de
sine sta ta tor, reprezinta noua s i ca un circumflex plus o liniuta ar
fi zece. Dar nseamna nou. Numerele obtinute de ei vor fi
anapoda. Dupa ei, capul Bunei Sperante se afla la latitudinea
cincisprezece sud s i, de fapt, e la paisprezece! Deci, ar fi trebuit
sa mparta diferenta de treizeci s i cinci de grade la apte unita ti
ale atlantilor, nu la opt, ceea ce nseamna ca o unitate a atlantilor
are cinci grade. Atlantida este la s apte unita ti nord de Amazon s i
s apte ori cinci fac
Chiar s i eu pot face un asemenea calcul, a zis Chase ra za nd.
La treizeci s i cinci de grade nord.
Plus un grad pentru a tine seama de latitudinea la care se
afla delta Amazonului fata de Ecuator, a spus Kari. Prin urmare,
Atlantida e la treizeci s i s ase de grade nord ceea ce nseamna ca
se afla n golful Cadiz. Ai avut dreptate!
S-au ns elat cu sute de kilometri! a exclamat Nina, care nu
mai reus ea sa -s i ascunda satisfactia. E posibil s-o ga sim noi
primii; as adar, le-o putem lua nainte.
Castille a terminat cu ngrijirile acordate indianului.
Toate bune s i frumoase, dar eu as avea de fa cut o sugestie:
nainte de a ncepe sa ne felicita m singuri, nu pleca m din jungla
asta?
Hugo, telefonul prin satelit e n rucsacul meu, i-a zis Chase,
care pa rea obosit. Adu-mi-l s i voi chema ajutoare.
Ah, merveilleux, s-a pla ns Castille, dupa ce a ga sit rucsacul.
Iar elicopter
315
Nina a ridicat ochii spre indienii care sta teau n cerc s i o
urma reau.
Dar ce facem cu membrii tribului? Chiar daca nu tinem
seama de ceea ce s-a nta mplat cu templul, cminele lor au fost
distruse din cauza noastra . Vor avea nevoie de ajutor.
O sa ma ocup eu de asta, a intervenit di Salvo. Ca
reprezentant al guvernului brazilian, pot declara ca tribul a fost
localizat s i contactat n mod oficial, nu? Asta nseamna ca sunt
acum protejati.
Nu a fost contactul pe care l speram, a remarcat Nina. Doar
l-au ucis pe Hamilton, sau ai uitat?
Bine ca nu ne-au ucis s i pe noi, i-a reamintit Chase, apoi
Castille i-a ntins telefonul prin satelit.
Ma voi ngriji ca oamenii aces tia sa primeasca tot ce au
nevoie, a spus Kari. Fundatia Frost are lega turi n cadrul
guvernului brazilian; am mai acordat ajutoare s i cu alte ocazii.
Trebuie sprijiniti sa supravietuiasca . La urma urmelor, probabil
sunt descendentii directi ai atlantilor. O analiza ADN ar oferi
rezultate fascinante a mai ada ugat ea, privind prin ntuneric
spre templu.
Di Salvo le-a explicat indienilor situatia ca t a putut de bine. Unii
dintre ei, ndeosebi ba tra nii, pa reau extrem de nefericiti.
Se tem ca daca aici vor veni s i alti stra ini, aces tia vor ncerca
sa jefuiasca templul, i-a zis el lui Kari.
Ce sa jefuiasca ? a ntrebat Chase pe un ton sarcastic, uita nd
pentru ca teva clipe ca voia sa telefoneze. Ra ma s ite de elicopter?
Nu a mai ra mas nimic de furat.
Ba nu, au dreptate, a zis Nina. Chiar daca distrugerile au fost
ata t de mari, n templu exista mult aur.
Ma ocup eu sa fie apa rati, a spus Kari. Fundatia are oameni
de ncredere, care nu sunt ma nati de dorinta vreunui ca s tig
financiar aces tia i pot proteja pe membrii tribului ca t li se
316
acorda ajutor. S i cred ca e mai bine daca am pa stra doar pentru
noi cunos tintele privind interiorul templului, nu?
Eu nu am va zut aur, a intervenit Chase cu o nevinova tie
exagerata , n timp ce termina convorbirea telefonica . Eu nu am
va zut deca t lucruri care voiau sa ne striveasca s i crocodili coltos i
s i o ghicitoare pe care nu am reus it s-o dezlega m.
A, apropo de asta, numa rul era patruzeci, i-a zis Nina cu un
aer detas at, la sa ndu-l cu gura ca scata . Patruzeci de bile de plumb.
Acum, dupa ce le-am nteles sistemul numeric, e simplu.
Glumes ti, nu-i as a? a fa cut el.
Drept ra spuns, Nina i-a aruncat un za mbet cunosca tor.
Bine In fine, ne vor trimite un elicopter. Va dura ca teva ore,
totus i chiar cu pozitia exacta prin GPS, tot le va fi greu sa ne
ga seasca pe ntuneric.
Dar Agnaldo va rezista pa na la sosirea ajutoarelor? l-a
ntrebat Nina pe Castille. Nu ar trebui dus la spital?
Nu va faceti griji din pricina mea, le-a spus el pe un ton
somnoros. Nu e prima oara ca nd am fost mpus cat.
Starea lui e stabila , a precizat Castille. S i ca t va mai trebui sa
as tepta m o sa -i ajut s i pe ceilalti indieni.
Kari s-a apropiat de Chase s i i-a luat telefonul din ma na .
Vreau sa -i telefonez tatei, sa -i povestesc ce s-a nta mplat, ca
sa ia lega tura cu brazilienii. Iar apoi a zis ea, ntorca ndu-se
la nga Nina s i ghemuindu-se ala turi de ea, va trebui sa te punem n
fata unei ha rti. Chiar daca am pierdut informatiile aflate n
templu, poate descoperim Atlantida naintea lui Qobras. Cursa
continu.

317
18

Gibraltar

Chase a examinat harta desfa s urata pe masa din apartamentul


de hotel, apoi s i-a plimbat un deget de-a lungul liniei care marca
longitudinea de treizeci s i s ase de grade nord.
Trebuie explorata o suprafata ntinsa a oceanului.
Din fericire, nu va trebui sa ne ocupa m chiar noi de asta, a
spus Kari. Unul dintre avioanele de explorare pe care le are tata
efectueaza deja o cercetare radar cu apertura sintetica de nalta
rezolutie n zona care ne intereseaza a golfului Cadiz. Daca exista
structuri ngropate sub sedimente, ele vor apa rea pe radar
Chiar daca se ga sesc la doua zeci de metri ada ncime.
Chase a ridicat o spra nceana de mirare.
S i daca sunt la mai mult de doua zeci de metri?
Atunci, cum ti place tie sa zici, am ars-o.
Nina a za mbit; era prima oara ca nd o auzea pe Kari vorbind
mai putin elegant s i i se pa rea neobis nuit.
Au mai apa rut nouta ti n privinta lui Qobras?
A, da, a ra spuns el. Am o prietena n Maroc; este foarte
atenta la tot ce se petrece acolo.
S i ea e nsa rcinata ? nu s-a putut abtine Nina sa ntrebe.
Ciudat sa vorbes ti as a Ea mi-a spus ca oamenii lui Qobras
au ies it ieri n larg, pornind din Casablanca. Omul detine o nava
de cercetare nu la fel de buna ca a voastra , Kari, dar are la bord
un submersibil. Nina, ai avut dreptate oamenii lui cauta unde nu
trebuie. Daca va mentine cursul pe care a pornit, vasul lor va
ajunge la peste trei sute de kilometri sud-vest fata de noi.
Sa spera m ca va ra ma ne acolo, a zis Kari. Pe mine nca ma
318
fra ma nta faptul ca au reus it sa ne descopere ata t de repede
tocmai n Brazilia.
Probabil ca Nereida a atras atentia, a ga ndit Chase cu voce
tare, dar, binenteles, nu mi-a pla cut nici mie ca Starkman a venit
direct la noi. S-ar putea sa fi instalat un detector pe iaht, dar
acum, ca a fost distrus, nu mai avem cum sa afla m.
Epava carbonizata a iahtului Nereida fusese ga sita ra sturnata
pe fluviu; o lovise unul dintre elicoptere cu un proiectil antitanc.
De aceea va trebui ca informatiile referitoare la destinatia
pe care ne-am propus-o sa fie cunoscute de ca t mai putini
membri ai expeditiei noastre. Ca ti oameni sunt n echipajul
vasului vostru?
Doua zeci s i patru, dar toti i sunt credincios i tata lui meu.
Es ti sigur suta la suta ?
S ova iala ei l-a fa cut sa afle ra spunsul.
Daca as fi n locul ta u, as cere ca pa na ajungem la destinatie
doar ca pitanul s i ofiterul navigator sa s tie ncotro ne ndrepta m.
S i chiar as a
Va trebui sa vedem ce ne ofera explorarea radar, a rostit
Kari, ra masa pe ga nduri. Iti multumesc, domnule Chase.
Daca ai nevoie de mine, ma ga ses ti n camera ala turata , a zis
el s i s-a ndepa rtat.
Pe cura nd, a spus Nina, revenind cu privirea la harta .
In partea cea mai larga , coastele de nord s i sud ale golfului
Cadiz erau situate la aproximativ trei sute de kilometri depa rtare
una de cealalta . Era mai putin deca t n descrierea fa cuta de Platon
Atlantidei dar deja se la murisera ca filosoful antic se ns elase n
privinta dimensiunilor s i distantelor din pricina transforma rii
eronate a cifrelor din sistemul numeric folosit de atlanti n
sistemul zecimal. Ma rimea reala trebuia sa fie cel mult de doua
treimi fata cea data de Platon s i asta daca se presupunea ca
stadiul atlantilor avea aceeas i lungime cu cel grec, lucru care
319
acum pa rea improbabil. Daca templul din jungla era o replica
fidela a originalului, nsemna ca stadiul atlantilor adica
lungimea templului lui Poseidon era echivalent cu o suta
doua zeci de metri, deci mult mai putin deca t cel elen.
Combinate, reducerile la scara fa ceau ca Atlantida sa aiba
aproximativ doua sute de kilometri lungime s i o suta cincizeci
la time. Dimensiuni care se potriveau golfului Cadiz s i, mult mai
important, probabil ca se aflase n zonele de ada ncime relativ
mica ale platoului continental, dupa care se pra bus ise spre
ada ncimile abisale ale Atlanticului. As adar, oamenii Fra tiei vor
ca uta departe de adeva rata tinta .
Fria Nina s-a uitat ta cuta la harta .
La ce te ga ndes ti? a ntrebat-o Kari.
La Fra tia asta. S i la Qobras. Cine e acest individ? De ce
dores te cu ata ta disperare sa ne mpiedice sa ga sim Atlantida?
O amintire a fa cut-o sa se ncrunte; era vorba de o afirmatie a
lui Starkman.
Ori, mai bine zis, de ce tine ata t de mult sa va mpiedice pe
tine s i pe tata l ta u sa o descoperiti?
Pa i a nceput ea, apoi pe fata i-a apa rut o expresie care i
tra da zbaterea la untrica .
Ce e? Kari, ce s-a nta mplat?
Aceasta a fa cut un semn ca tre o canapea.
Nina, ar trebui sa -ti spun ceva.
Deconcertata , s-a as ezat, iar Kari s i-a ga sit loc ala turi de ea.
Care e necazul?
Nu e nici un necaz, doar ca Eu s i tata mai ca uta m ceva, nu
doar Atlantida.
Altceva? s-a mirat Nina. Despre ce e vorba?
S-ar putea sa ti se para ciudat, dar descoperirea Atlantidei
reprezinta doar un nceput al activita tilor noastre. S tii ca Fundatia
Frost participa la programe de ajutorare medicala desfa s urate n
320
ntreaga lume. Preleva m s i mostre genetice de la ca t mai multi
oameni. Facem analize ale sa ngelui.
Nina a dus ma na la micul semn ra mas pe brat , unde fusese
vaccinata nainte de plecarea n Iran, care i se pa rea ca se
petrecuse cu ani n urma .
Da s i tie ti s-a fa cut analiza. Te rog sa nu judeci deca t dupa
ce-ti voi expune totul. Am procedat astfel dintr-un motiv
ntemeiat.
Mi-ati testat ADN-ul? a ntrebat Nina, s ocata . Fa ra sa -mi
spuneti?
Trebuia sa pa stra m secretul. Te rog, lasa -ma sa -ti explic. Pot?
Continua , i-a ra spuns ea printre buzele stra nse.
Eu s i tata am descoperit de fapt, mai cura nd el; a ga sit
primele dovezi ca nd eram mica existenta unui marker genetic
special care este prezent la aproximativ o persoana dintr-o suta .
Este rar dar s i destul de ra spa ndit. L-am aflat n ntreaga lume.
S i credem ca
In acea clipa , Kari a fa cut o pauza , ca s i cum nu ar fi dorit sa
dezva luie un secret pa strat multa vreme.
Noi credem ca acest marker genetic s i-ar avea originea la
atlanti. Cu alte cuvinte, oamenii care au aceasta secventa
deosebita de gene n ADN-ul lor
Sunt descendeni ai atlantilor?
Kari a dat aprobator din cap.
Exact. Chiar daca Atlantida s-a scufundat, poporul sa u a
ntemeiat un imperiu care nu a avut egal vreme de noua mii de
ani. Atlantii au devenit o diaspora, ra spa ndindu-se n fostele
teritorii ale imperiului s i dincolo de acestea. Am ga sit grupuri
cu astfel de gene s i n Namibia, Tibet, Peru s i Norvegia.
In Norvegia?
Da.
Kari a prins-o pe Nina de ma ini.
321
Nina, atlantii nu au dispa rut. Ei s-au aflat tot timpul printre
noi. Noi suntem atlanti. Eu s i tata poseda m acel marker n ADN-ul
nostru.
S-a uitat apoi drept n ochii Ninei.
La fel s i tu.
Eu? Dar
Es ti de-a noastr, Nina. Descendenta a atlantilor. Asta
ncerca m sa descoperim. Nu doar nis te ruine ci oameni care
tra iesc asta zi.
Nina a simtit ca ametes te. A vrut sa -s i traga ma inile din ale lui
Kari, dar nu a reus it. As a derutata s i coples ita cum se simtea,
spiritul ei analitic s i s tiintific o obliga sa s tie mai multe.
Cum asta?
Credem ca daca vom reus i sa descoperim Atlantida, vom afla
ca t de mult s-a extins diaspora. Am va zut deja cum atlantii au
ncercat sa -s i reproduca civilizatia n Brazilia credem ca exista
s i alte locuri unde au procedat la fel. Harta din templu ara ta ca t
de departe ajunsesera cu explora rile, tocmai pa na n Asia. Vrem
sa ga sim acele locuri, sa mergem pe urmele lor. Poate chiar
Sa le ga siti descendentii?
Indienii de aici au vrut sa s tie daca eu eram dintre cei
vechi. Este evident ca exista o memorie rasiala , poves ti
transmise de la o generatie la alta.
Prin urmare, s tim ca femeile atlantilor erau mai mult
blonde, a zis Nina, reus ind sa za mbeasca vag.
Kari i-a ntors za mbetul.
S i ce vrea Qobras?
Pe fata lui Kari a apa rut o expresie sumbra .
Din ceea ce am reus it sa afla m, el socotes te ca urmas ii
atlantilor reprezinta o amenintare.
S i e cumva adeva rat?
Pa i, poate-mi spui tu. Doar eti s i tu urmas a lor.
322
Nina nu avea ce ra spuns sa -i dea.
Deci asta vrea Qobras n ce ne prives te? S tie de markerul
ADN?
Aproape sigur. In urma cu vreun an, am descoperit o
ca rtita de-a lui, lucra n institutul nostru de cerceta ri genetice,
des i tata crede ca suntem spionati de mai multa vreme. Acum
este evident ca acest Qobras va face toate eforturile sa ne
mpiedice sa ga sim Atlantida de aceea, cu ca t ne apropiem mai
mult de tinta , cu ata t este mai disperat.
Nina s i-a supt obrajii s i a zis destul de tema toare:
Mai bine ma ocupam de OZN-uri sau de Yeti, deca t de
Atlantida.
Ma bucur ca nu-i cazul, a spus Kari s i a stra ns-o de ma ini
ncurajator. Fa ra tine nu am fi ajuns ata t de departe. Iar acum,
ca nd s tim care este miza, vom face tot posibilul sa te proteja m.
Nina s i-a ndreptat din nou atentia la harta .
Ma bucur sa aflu. Des i asta ar presupune ca vom reus i s
descoperim Atlantida.
Daca exista ceva n ada ncuri, explorarea radar va scoate n
evidenta.
Dar cum o sa ajungem la ruine? Doar Dumnezeu s tie ca t de
gros este stratul de sedimente. S i nu se pune doar problema de a
face sa pa turi. Este greu sa faci excavatii s i n apa mica , dara mite la
o ada ncime de zeci de metri.
Kari a za mbit atots tiutoare.
Inca nu ai va zut submarinele noastre. Sunt de-a dreptul
impresionante.
Submarine? Exista mai multe?
Starkman a avut dreptate ca nd a spus ca pentru tata
ca utarea Atlantidei e mai mult deca t un hobby. Ea reprezinta mai
mult deca t afacerile, chiar s i deca t activita tile fundatiei; este cel
mai important lucru din viata lui.
323
Mai important deca t tine?
S i pentru mine este important.
Nina tocmai se prega tea sa precizeze ca nu asta ntrebase, nsa
nainte de a apuca sa deschida gura Kari i-a eliberat ma inile.
Va mai dura pa na vom primi primele rezultatele ale
explora rii radar, de aceea
A fa cut un semn ca tre ferestre. Din hotel se vedea panorama
portului Gibraltar, dincolo de care se na lta Sta nca.
Facem o plimbare?
Nu nu s tiu ce sa zic, a ra spuns Nina, cla tina nd din cap. Ma
simt oarecum coples ita .
Aha. Bine, atunci a fa cut Kari, cu dezama gire n glas. Daca
te ra zga ndes ti cumva
Iti multumesc oricum.
Cu regret, Kari a pa ra sit camera. Nina a ra mas s i a examinat
harta.
S i-a pus ntrebarea s i nu o fa cea pentru prima oara : n ce
Dumnezeu m-am va ra t?

A mai durat o zi pa na ca nd explorarea aeriana sa dea ceva


rezultate, iar Nina ncepuse deja sa se simta claustrata . Chase i
ceruse limpede sa nu pa ra seasca hotelul nensotita ; des i nu-i
displa cea compania lui s i a lui Castille, chiar s i ironiile lui, simpla
lor prezenta i aducea mereu aminte de amenintarea care o
pa ndea. Kari a ncercat sa o determine sa iasa la plimbare, dar
continua sa o fra ma nte cele aflate. Des i Kari se simtea probabil
jignita ca invitatia i fusese refuzata , Nina socotea ca avea nevoie
de timp de ga ndire s i de solitudine.
Cu toate ca beneficiase s i de una s i de alta, nu reus ise sa -s i
clarifice sentimentele s i ideile. Insa acum era preocupata de cu
totul altceva.
In locul acela, a zis Kristian Frost, vorbind prin intermediul
324
unei lega turi video.
Pe un monitor LED conectat la un laptop se vedea o copie a
rezultatelor obtinute n urma explora rii; un exemplar imprimat al
acesteia era examinat n acele momente de membrii expeditiei.
Pe ecran, un cursor a trasat un cerculet ros u n jurul unei zone.
De emotie, Nina a simtit ca ra ma ne fa ra suflare, ca nd s-a uitat
mai atent la suprafata evidentiata . Imaginea printata era n tonuri
de gri, diferentele corespunza nd reflexiilor semnalului radar care
pa trundea n apa s i dincolo de fundul golfului.
Se observau o serie de cercuri concentrice. Iar n centrul
acestora
La ce scara avem imaginea asta? a ntrebat ea. Ca t de mare
e?
Un milimetru reprezinta cinci metri, a spus Kari, ntinza ndu-
i o rigla .
Nina a plasat-o pe ha rtie ca sa ma soare zona circulara din
centru.
Are diametrul de aproximativ o suta doua zeci s i cinci de
milimetri asta nseamna s ase sute doua zeci s i cinci de metri. Iar
proportiile cercurilor pe ma sura ce ne depa rta m de centru
S-a uitat la Kari, retinerile fiindu-i spulberate cu totul de
emotii.
Se potrivesc descrieri fa cute de Platon. Singura diferenta se
refera de ma rime, dar
A deplasat rigla spre obiectul din centrul cercului cel mai mic,
ceva de forma rectangulara , alca tuit aproape exclusiv din alb s i
negru, spre deosebire de restul imaginii, unde predominau
nuante de cenus iu.
O suta doua zeci de metri lungime s i s aizeci de metri la time,
a anuntat ea. Exact aceleas i dimensiuni ca la templul din Brazilia.
Nu exista posibilitatea ca respectivele cercuri sa fie vreo
formatiune naturala ? a ntrebat Philby. Vreun vulcan pra bus it, ori
325
un crater de meteorit?
Are o forma prea regulata , a spus Nina. E realizare umana ,
sigur. La ce ada ncime se afla ?
I-a ra spuns Frost.
Fundul golfului e la doua sute patruzeci de metri, ava nd
sedimente s-a uitat ntr-o parte, verifica nd ceva pe un alt ecran
cu grosimea de cinci metri.
Adica opt sute de picioare, i-a tradus ea lui Chase, care,
dupa expresia chinuita de pe fata lui, se stra duia sa faca singur
socoteala n unita ti de ma sura tipic britanice.
Cam ada nc, a zis el, dupa care s-a ntors ca tre Kari. Bine ca
aveti submarine, pentru ca ada ncimea asta e limita maxima la
care rezista cineva n costum de scufunda tor. Chiar s i as a, mai
nimeni nu poate sta mai mult de ca teva minute acolo.
De fapt, avem nis te costume noi de scufundare, care rezolva
problema. O sa ti le ara t ca nd vom ajunge la bordul navei.
S i cum rezolva m problema sedimentelor? a ntrebat Nina.
Kari i-a za mbit.
T i-am spus, as teapta pa na vezi submersibilele. Am construit
ceva ies it din comun. Asta va fi prima s ansa de a le folosi ntr-o
situatie reala .
Philby s-a aplecat mai mult pentru a examina diagrama
imprimata .
Am dreptate ca n locul unde reflectarea undelor radar e mai
puternica imaginea este ceva mai deschisa la culoare?
Nu tocmai portiunile albicioase sunt mai cura nd umbre,
zone n care undele radar au fost blocate. Obiectele ntunecate
reprezinta reflexii deosebit de puternice, i-a explicat Kari.
Asta nseamna ca pe fund sunt o multime de structuri, a zis
el, ara ta nd spre est fata de centrul imaginii. Uitati-va aici, de
exemplu. Dupa mine, asta seama na cu o fotografie aeriana a unor
ruine. Totul e nva lma s it, ca s i cum zidurile s-ar fi na ruit, nsa
326
conturul a ra mas foarte regulat.
E Atlantida, a rostit Nina. Sigur. Se potrives te prea bine cu
descrierea pe care a fa cut-o Platon ca sa fie vorba de altceva. Cele
trei cercuri de apa din jurul citadelei, canalul care merge spre
sud Iar acesta, a ada ugat ea, ba ta nd us or cu degetul ntr-o
forma rectangulara de culoare nchisa , este templul lui Poseidon,
cel adeva rat. N-are cum fi altceva.
Dar cum de a ajuns la o asemenea ada ncime? s-a mirat
Chase. Opt sute de picioare mi se pare foarte mult.
O alunecare tectonica majora sau pra bus irea unei ca lda ri
vulcanice submarine ar fi putut provoca o scufundare a platoului
continental n timp foarte scurt. Asta a cauzat probabil s i un
tsunami, ceea ce ar explica scufundarea insulei descrise de Platon
iar n timp procesul a continuat, insula la sa ndu-se tot mai
ada nc. Pe de alta parte, nivelul a mai crescut fata de sfa rs itul
ultimei ere glaciare, care a fost n urma cu aproape zece mii de
ani dup scufundarea Atlantidei. Prin combinarea celor doua
evenimente avem ceva ce nimeni nu ar fi reus it sa descopere
deca t daca ar fi s tiut cu precizie unde sa caute.
Lucru pe care l-ai reus it tu, a spus Kari, za mbind ca tre ea.
Dumnezeule, ai reus it! Ai descoperit ceva ce lumea socotea a fi
doar o legenda .
Da, as a se credea, a zis Nina, arunca nd o privire cu
subnteles ca tre Philby.
Da, da, a fa cut el, aproape ba lba indu-se, dar m-am ns elat,
evident. Felicita ri, doctor Wilde, a ada ugat s i i-a ntins ma na.
Multumesc, profesore, i-a ra spuns ea, stra nga ndu-i-o.
Dupa un moment, el s-a aplecat n fata s i a cuprins-o cu bratul.
Bravo, Nina. Ai realizat ceva remarcabil.
Ea i-a za mbit cu ma ndrie.
Ei, n-as vrea sa ntrerup aceasta orgie arheologica , a
intervenit Chase, dar mai ra ma ne s ajungem n locul acela. Opt
327
sute de picioare, da?
De asta ma ocup eu, a spus Frost. Ii voi cere ca pitanului de
pe Evenor sa porneasca la drum imediat. A fa cut deja prega tirile
necesare veti ajunge pe nava ma ine, cu un elicopter. Inca o data ,
felicita ri, doctor Wilde, a ada ugat za mbind. Ai fa cut o alta
descoperire incredibila . Tare mult as vrea sa fiu acolo, sa va d cu
ochii mei.
S i eu, tata , a zis Kari.
Data viitoare ca nd vom vorbi a continuat Frost, za mbind
ceva mai generos de asta data , veti fi descoperit Atlantida. Sunt
convins. La revedere s i noroc.
Ecranul s-a stins.
S i eu cred la fel, a spus Kari. Felicita ri, Nina!
S-a dus la minibar s i a scos o sticla de s ampanie Bollinger.
Se cuvine sa sa rba torim.
Din minibar? a exclamat Chase ra za nd. Iisuse, asta o sa te
coste mai mult deca t ntreaga expeditie.
Eu cred ca merita . Poftim, Nina, a zis ea s i i-a ntins sticla.
Meriti sa faci onorurile.
S i nu uita ca n-ai cucerit Marele Premiu, as a ca nu o agita! a
ada ugat Chase. N-as vrea sa se risipeasca vreo pica tura .
A rupt folia de protectie s i a desfa cut capacul de sa rma , iar
Castille a mpa rtit pahare. A ra sucit apoi dopul.
Vai, ntotdeauna ma tem de momentul a sta. Mi-e frica sa nu
scap dopul n ochii cuiva.
As a cum ai fa cut cu Jason Starkman? a spus Chase cu un
za mbet ra uta cios.
Ei, nu-i deloc amuzant au!
Dopul a sa rit cu un pocnet, iar Chase s-a gra bit sa prinda n
pahar reva rsarea s ampaniei care fa cea spuma .
Multumesc!
Nu ai pentru ce. Hai, umple-ti paharul.
328
Vrei sa ma mbeti?
Da, pun ra ma s ag ca devii periculoasa ca nd bei ceva. Poftim.
A luat sticla de la Nina s i i-a ntins n schimb paharul plin, dupa
care a nceput sa le toarne celorlalti.
Pentru Nina, a zis Kari, ridica nd paharul.
Toti i-au adresat ura ri. Ea a ra mas ta cuta ca teva clipe.
Va multumesc dar cred ca s-ar cuveni sa nu-i uita m pe cei
care au suferit sau nu mai sunt printre noi. Hafez, Agnaldo,
Julio, Hamilton, ca pitanul Perez
Ceilalti au repetat numele cu un aer solemn, dupa care au
sorbit din pahare.
Foarte frumos ai ga ndit, a spus Philby.
Mi s-a pa rut ca as a se cuvenea. Sper ca sacrificiile fa cute de
ei sa nu fi fost inutile.
Nu au fost, a asigurat-o Kari. In nici un caz.

329
19

Golful Cadiz

Uite-o acolo, a zis Kari, ara ta nd n fata, prin parbrizul


elicopterului.
Reflecta nd razele de soare, apele de un albastru-nchis ale
golfului Cadiz se ntindeau dinaintea lor. Se aflau la o suta
patruzeci de kilometri depa rtare de coastele Portugaliei, la o suta
s aizeci de Gibraltar, iar destinatia lor era n mis care, naviga nd cu
doua zeci de kilometri pe ora spre Atlantic. Vasul de cerceta ri
Evenor, lung de optzeci de metri, reprezenta nd culmea
tehnologiei n domeniul oceanografiei s i al explora rii submarine,
se profila pe albastrul nesfa rs it ca o sa geata de un alb sclipitor. Ca
n toate domeniile de interes pentru el, Kristian Frost nu
precupetise nici un efort financiar pentru a detine tot ce era mai
bun.
A, n sfa rs it! a exclamat Castille.
Spre amuzamentul celorlalti pasageri, belgianul fusese extrem
de agitat pe durata zborului.
Abia as tept sa pun piciorul pe pa ma nt solid.
Apoi a ra mas pe ga nduri.
Pe o punte solida . Chiar daca se leaga na . In orice caz, ata ta
vreme ca t nu este elicopter, nici nu mai conteaza !
Ai idee ca t de greu este sa aterizezi cu un elicopter pe un vas
care se deplaseaza ? l-a ntrebat Chase pe un ton ironic s i
ra uta cios.
Castille i-a aruncat o privire acra , dupa care a scos un ma r din
buzunar s i a luat o mus ca tura zdrava na .
Acest lucru nu va constitui o problema , domnule, l-a
330
asigurat pilotul, n timp ce aparatul, un Bell 407, a nceput sa
coboare. Am fa cut asta de o suta de ori.
Eu ma tem de aterizarea cu numa rul o suta unu, a morma it
Castille, mesteca nd.
Pa na s i Philby a participat la ironizarea amicala care a urmat.
Nina s-a uitat peste uma rul lui Kari spre Evenor, de care se
apropiau. Nava avea un aspect ultramodern s i, chiar s i pentru ea,
care si recunos tea deschis nepriceperea, ciudat. Coca ara ta
normal, nsa suprastructura pa rea extrem de grea, cu un bloc
nalt, ceva mai ngust n partea superioara , ngra ma dit n
sectiunea mediana a vasului, deasupra ca reia se na lta un catarg
radar.
Explicatia formei neobis nuite a devenit evidenta ca nd au ajuns
mai aproape. La pupa, deasupra elicelor, se afla o platforma de
aterizare pentru elicoptere, iar mai toata suprafata puntii de la
prova era rezervata macaralelor de mare tonaj s i vinciurilor care
manevrau cele doua submersibile de la bord. Oamenii trebuiau sa
se ngra ma deasca n spatiul dintre mas ina rii.
Nu are deca t un an de la lansare, a spus Kari, ara ta nd spre
nava . Trei mii doua sute de tone deplasament, cinci ofiteri, un
echipaj compus din noua sprezece persoane, capabila sa
ga zduiasca pa na la treizeci de oameni de s tiinta vreme de doua
luni. Ma ndria s i bucuria tatei.
Dar nu naintea ta, sper.
Mm ca teodata am impresia ca tine mai mult la nava , a
glumit ea.
As a cum le promisese pilotul, au aterizat rapid s i n siguranta.
Castille practic a sa rit din cabina chiar n timp ce oamenii din
echipaj legau elicopterul de punte.
In sfa rs it, ma simt n siguranta! a tra mbitat el.
Te rog sa nu ridici bratele de bucurie, l-a avertizat Nina,
fa ca nd semn ca tre palele rotorului care nca se rotea deasupra lui.
331
Nu uita ce a pa tit Hajjar.
Ma car acolo o sa scapi de elicoptere, a spus Chase, privind
peste bord.
Oceanul era calm, valurile bla nde fiind deghizarea perfecta
pentru ceea ce se afla n ada ncuri.
Kari a condus grupul n interiorul suprastructurii s i pa na n
timoneria de la nivelul patru, unde au fost primiti de ca pitanul
Leo Matthews, un canadian nalt, purta nd o uniforma alba ,
imaculata . Dupa ce s-au fa cut prezenta rile, comandantul vasului
le-a prezentat situatia generala .
Vom ajunge n zona de cercetare peste aproximativ trei ore.
Doamna , sigur vreti sa trimiteti ambele submarine nca de la
prima scufundare? Ar fi preferabil sa -l trimitem doar pe Atragon,
pentru a examina fundul golfului.
Kari a scuturat din cap.
Imi pare ra u, dar trebuie sa actiona m repede. Qobras are
deja un vas n larg ca uta rile lui se desfa s oara n locul nepotrivit,
dar cred ca deja s tie ca s i noi am ies it. Mai devreme sau mai
ta rziu va dori sa investigheze situatia s i cred ca se va nta mpla
foarte cura nd.
Va temeti de un atac?
Nu ar fi prima oara , a spus Chase apa sat.
Matthews a za mbit.
Hm, Evenor nu e vas de ra zboi, dar sa zicem ca ne putem
purta de grija , a precizat el s i s-a ntors spre Kari. Tata l
dumneavoastra ne-a trimis nis te echipamente speciale. Vom fi
prega titi pentru orice fel de necazuri, doamna .
Iti multumesc, domnule ca pitan.
Matthews a ordonat unui om din echipaj sa -i conduca pe
membrii echipei n camerele prega tite pentru ei. Kari a ajuns sa
fie cazata n cabina rezervata cerceta torului-s ef, aflata chiar
dedesubtul timoneriei, des i a sustinut ca Nina merita acea cinste.
332
Ea a ales o camera ala turi de cea ocupata de Chase, un nivel mai
jos.
Excelent, a spus Chase ra za nd s i va ra nd capul pe us a
deschisa de la cabina Ninei. Am camera doar pentru mine. Nu mai
trebuie s-o mpart cu Hugo.
De ce, sfora ie?
Da, dar face altele, mult mai rele.
Spre us urarea ei, s-a multumit sa nu dezvolte subiectul.
Vasul a sta nu e ata t de elegant ca Nereida, dar sigur va fi mai
greu de distrus.
Te rog sa nu amintes ti asta nici ma car n gluma .
Dar eu nu glumeam, a subliniat el s i a intrat n camera . As a
cum a zis s i Kari, Qobras s tie sigur ca ne afla m aici. Da, ea crede ca
membrii echipajului sunt loiali, dar daca ai ndeajuns de multi
bani, oricine poate fi cumpa rat.
Qobras are un spion la bord, as a crezi? a ntrebat Nina s i s-a
as ezat pe pat cu un aer ngrijorat.
Sunt gata sa pariez pe orica t. Fiindca veni vorba a spus el
s i a ta cut brusc.
Ce e?
S-a as ezat ala turi de ea s i a cobora t vocea.
Ca nd eram n Brazilia, Starkman ne-a ga sit mult prea
repede. Imposibil ca elicopterele acelea sa ne fi urma rit ca t am
navigat n amonte, pentru ca ne deplasam prea ncet. Ar fi ra mas
fa ra combustibil. Ceea ce nseamna ca la decolare s tiau precis
unde ne ga seam. Ori ne-au plasat un dispozitiv de urma rire pe
barca , lucru posibil ori cineva de la bord le-a comunicat pozitia
noastra .
In ciuda ca ldurii din cabina , Nina a simtit un fior de gheata.
Cine?
Imposibil sa fi fost dobitocul acela iubitor de verdeata;
nimeni nu i-a zis de ce ne duceam acolo. N-as vrea sa vorbesc de
333
ra u mortii, dar s i ca pitanul Perez s i Julio sunt pe lista mea.
Dar au murit ama ndoi n explozia de la bordul iahtului
Nereida. Doar ai va zut cadavrele.
Da, dar s-ar putea ca Starkman sa -i fi ucis ca sa evite orice
deconspirare. Deci e posibil ca ei sa fi fost tra da torii. Pe de alta
parte, Kari sigur nu ncearca sa -s i traga tata l pe sfoara a afirmat
za mbind. In ceea ce te prives te Purtarea ta a fost dincolo de
orice repros .
Ma bucura pa rerea pe care o ai despre mine, a ra spuns ea cu
un sura s.
Problema este ca n acest fel nu prea mai exista suspecti. Ar
mai fi Agnaldo, proful apoi eu s i Hugo.
Imposibil sa fie Jonathan, a spus Nina imediat. Il cunosc de
multi ani. Nu-l cred n stare sa -mi faca vreun ra u.
Bine, a zis Chase, ridica nd o spra nceana , iar eu am ncredere
n Agnaldo s i, la naiba, pentru Hugo garantez cu viaa. Nu mai
ra ma ne deca t hop, mama dracilor s i-a dra cus orilor. Eu am fost
tra da torul nca de la nceput, nu? Ei, fir-ar sa fie de treaba
Nina a chicotit.
Cred ca pe tine te putem scoate de pe lista suspectilor.
As a sper. Nu as vrea deloc sa ma bat singur ma r.
A za mbit din nou, apoi a cla tinat din cap.
Habar n-am. Oricine de pe Nereida putea avea un telefon
prin satelit ascuns prin bagaje eu am verificat doar
echipamentul pe care l-am mbarcat n Tefe. Insa n ce prives te
aceast nava s-a ntrerupt cu un oftat. Nu ne ra ma ne deca t sa
sta m cu ochii n patru s i sa depista m orice lucru ciudat.
S i ce vei face daca descoperi persoana care ne vinde?
Chase s-a ridicat n picioare.
Persoana aceea, oricine ar fi, va zbura peste bord.
S i-a dat seama ca nu glumea defel.

334
Ninei i-a trebuit ceva vreme ca sa se familiarizeze cu structura
vasului, iar n cele din urma a ajuns s i pe puntea de la prova, unde
a examinat cele doua submersibile. Kari era deja acolo, discuta nd
cu doi tineri ale ca ror s orturi jalnice s i ca ma s i hawaiene n culori
stridente s i nencheiate la nasturi depa s eau ncadrarea n
categoria de tinuta de plaja , intra nd n aceea de vagabond al
plajei.
Nina, a spus Kari, ei sunt pilotii submersibilelor noastre. S i
proiectantii lor, de fapt.
Jim Baillard, s-a prezentat cel mai nalt dintre ei, canadian ca
Matthews, nsa ava nd vorbirea ceva mai domoala .
Nina a dat ma na cu el, ceea ce a fa cut ca s iragul de scoici de la
ncheietura lui sa scoata un clinchet.
As adar, crezi ca ai descoperit Atlantida? Grozav.
Vreti sa dezgropati ruinele? O vom face noi, a zis ba rbatul
mai scund, un australian foarte bine bronzat, cu pa rul vopsit
deschis s i dat cu gel. Matt Trulli e numele meu. Daca totul e sub
apa , facem noi uscat acolo.
Ma bucur sa va cunosc, a spus Nina s i s-a uitat apoi la
submersibile. Deci astea sunt? Nu ma as teptam sa arate as a.
Pa reau mai cura nd buldozere sau alte utilaje folosite n
constructii deca t submarine.
T i-ai nchipuit ca vor avea o cabina mare chiar n fata, nu-i
as a? a zis Trulli, cu un aer entuziasmat. Iisuse, dar cine are nevoie
de as a ceva? O singura cra pa tura a geamului s i gata necul. Ei, ar fi
bun un asemenea submarin daca te duci sa fotografiezi ca tiva
pes ti ciudati, sau daca vrei sa te plimbi prin jurul Titanicului, dar
noi am construit frumusetile astea ca sa lucreze. Tari ca piatra.
Nimeni nu vrea ca din pricina presiunii sa apara vreo gaura
n corpul submarinului, a ada ugat Baillard, continua nd s irul
ga ndurilor partenerului sa u de parca ar fi fost vorba de una s i
aceeas i persoana .
335
A fa cut apoi semn ca tre sfera de metal de culoare alb s i oranj
aflata n partea din fata a submarinului mai mic, ava nd numele
Atragon inscriptionat pe el cu litere elegante.
Daca aparatul ra ma ne ntreg, este cu mult mai puternic s i
poti ajunge la ada ncimi mai mari cu el.
Dar cum vezi n exterior? a ntrebat Nina, care a observat un
hublou ntr-o latura a sferei, nsa acesta avea diametrul de cel
mult zece centimetri.
Noi folosim un sistem imagistic virtual de tip LED AR, nu o
cabina de vizionare ceva care seama na cu radarul, dar foloses te
lumina laser de culoare verde-alba struie. Sistemul a fost
conceput de marina americana pentru comunicatii, la contactarea
submarinelor nzestrate cu proiectile nucleare. Acestea
functioneaza pe o lungime de unda care nu este blocata de apa
oceanului.
Sunt ca te doua lasere pentru fiecare asemenea ochi, a
preluat Trulli. O adeva rata stereoscopie! Razele baleiaza n fata
submarinului de doua zeci de ori pe secunda s i orice lumina
reflectata apare n trei dimensiuni pe un ecran din interiorul
capsulei. Nu mai este nevoie sa goles ti bateriile de acumulatoare
pentru a alimenta o sumedenie de reflectoare care ofera doar
nis te imagini neclare la distante mai mari de cinci ori s ase metri.
As a vedem pa na la doi kilometri.
Iar pentru ca avem un ca mp vizual mult mai larg deca t n
mod obis nuit, putem actiona mult mai rapid cu bratele mobile, a
continuat Baillard, ridica nd ma na s i ba ta nd us or n
impresionantele manipulatoare din bare de otel. E vorba de un
proiect revolutionar.
Chiar as a! l-a sustinut Trulli pe partenerul lui, ba ta nd palma.
Prea revolutionar. Nimeni nu a vrut sa ris te oferind bani pentru
dezvoltare. Mai putin tata l lui Kari. El a va zut avantajele. Imediat
ce s i-a dat seama ce aveam n cap, am s i pornit la treaba .
336
Iar acum nu numai ca veti dovedi capacita tile proiectului, a
spus Kari, dar veti participa la cea mai importanta descoperire
arheologica a tuturor timpurilor.
Chiar as a, e grozav, a aprobat-o Baillard.
Prea adeva rat, a nta rit Trulli.
Nina a za mbit din nou ca nd cei doi au ba tut din nou palma.
Bun, n concluzie, ce s tiu sa faca ? Adica Atragon seama na cu
un submarin obis nuit, dar cela lalt?
A fa cut semn ca tre submersibilul mai mare, un urias vopsit n
galben strident, care avea sub sfera care ada postea echipajul ceva
aduca nd cu gura unui aspirator urias . O teava groasa ducea de la
acea duza de aspiratie pa na spre corpul principal al vasului. In
spate, o teava flexibila amintind de o armonica da dea spre un alt
compartiment, despre care Nina s i-a dat seama ca putea fi
desprins de pe partea superioara a submarinului. O alta portiune
de teava ata rna n jos din pupa modulului, amintind de o coada .
Pe partea laterala a sferei sta teau desenate cu spray, n stil
grafitti, cuvintele TREBURI MA RET E!
Acela? a zis Trulli cu ma ndrie n glas. Acela se numes te
Rechinodozer. De la buldozer, nsa cum nu face nici o bula , i-am
dat un nume de pes te.
Am prins ideea, a ncuviintat ea sura za nd.
Este un excavator submarin, i-a explicat Baillard, ara ta nd
spre cele doua brate foarte rezistente.
In loc sa aiba gheare de prindere, ca submarinul cela lalt,
bratele acestuia se terminau cu cupe care sema nau cu acelea ale
unui excavator.
Bratele ndepa rteaza depunerile masive de roca , iar pompa
de aspiratie, a continuat el s i a ara tat spre teava ca scata sub sfera ,
ndepa rteaza sedimentele s i ma lul.
S i cum modulul pompei principale este detas abil, a
intervenit Trulli, ara ta nd spre sectiunea mobila a vasului, putem
337
opri departe de s antierul arheologic, astfel ca toata mizeria pe
care o cura tam sa nu ra ma na n suspensie s i sa ne afecteze
vizibilitatea.
Nina a ra mas impresionata .
S i ca t de repede va cura ta ma lul de pe s antierul arheologic?
Cei cinci metri de depuneri? a zis Baillard. Imediat. Ca t sa -i
permita observatorului sa vada daca exista ceva dedesubt.
De fapt, se dragheaza ata t ca t sa se vada ce se afl
dedesubt a preluat Trulli, ridica nd din umeri. Depinde de
ma rimea gropii pe care vrem sa o sa pa m.
Sa spunem ca are s aizeci de metri la time. Daca suprafata e
acoperita doar cu ma l, aspira m cam n doua ore.
Apoi, daca mai exista ceva acolo, putem folosi bratele de
manipulare ale lui Atragon pentru ridicare, ori l trimitem pe
Migbty Jack.
Pe cine? s-a mirat Nina.
Baillard a ara tat spre o cus ca prinsa de Atragon, n interiorul
ca reia se ga sea un obiect albastru sclipitor de forma pa trata , care
s-a dovedit a fi un vas minuscul de sine sta ta tor.
Mighty Jack e vehicul telecomandat. Practic, este un robot
Cameron Systems Barrera-101. Este conectat de Atragon cu un
cablu cu fibra optica , iar noi l-am nzestrat cu o camera
stereoscopica , astfel ca l actiona m chiar din nacela . Are s i el un
mic brat .
Nina a za mbit amuzata de felul n care Baillard i atribuia
robotului caracteristici umane.
S i acum veti folosi toate astea pentru prima oara ?
Le-am testat, dar acum este prima oara ca le vom pune la
treaba ntr-o operatiune serioasa s i reala , i-a ra spuns Trulli. Abia
as tept sa va d ce vom descoperi.
S i eu la fel, a zis ea, privind spre orizont. Peste aproximativ
doua ore vom ajunge la locul dorit. In ca t timp veti fi gata cu
338
lansarea?
Putem face toate prega tirile preliminare n timp ce naviga m.
Iar restul peste vreo ora , a spus Baillard.
Am instalat deja monitoarele de supraveghere n laboratorul
principal, a continuat Trulli. Veti urma ri de acolo ce vedem s i noi
tot n imagini tridimensionale. Isteata treaba , nu?
Mi se pare grozav.
Nina a simtit un fior de speranta, senzatia ca n ziua aceea va
asista la o descoperire nemaipomenita dar s i ncordare s i stres.
Daca nu aveau sa ga seasca nimic n ada ncuri
Kari s i-a dat seama ca trecea printr-o stare de nesiguranta.
Ai pa tit ceva? a ntrebat-o.
Inca nu m-am nva tat cu viata pe mare, a mintit Nina. Cred
ca o sa cobor sa stau ntinsa ca teva minute. Ma anunti ca nd
ajungem la tinta ?
Kari a adoptat o expresie impenetrabila .
Nu, chiar ma ga ndeam sa te las sa pierzi momentul ca nd noi
vom descoperi Atlantida.
Nu ncepe s i tu, a spus ea, iar Kari a sura s. Imi vine foarte
greu sa fac fata la doi prieteni ata t de sarcastici.

Nina s-a ntors n cabina s i a stat ntinsa n pat o vreme,


stra duindu-se sa nu se ga ndeasca la sumele enorme de bani s i la
forta umana investite de familia Frost pornind de la deductiile ei.
Ca nd, n cele din urma s i-a dat seama ca nu va reus i sa se
odihneasca , amintindu-s i de prietenii sarcastici, s-a simtit
ndemnata sa se ridice s i sa bata la us a lui Chase. Dupa ce el a
invitat-o sa intre, a ra mas us or surprinsa va za ndu-l sta nd n pat s i
citind o carte dar uimirea ei a fost s i mai mare ca nd a va zut
coperta acesteia.
Dialogurile lui Platon? a ntrebat ea.
Da, i-a ra spuns Chase, ridica ndu-se n capul oaselor. Nu te
339
mai mira ata t! Citesc s i eu. Mai mult ca rti de aventuri, dar In
orice caz, daca tot v-am auzit vorbind despre el ata t de mult, m-
am ga ndit sa va d s i eu despre ce este vorba. Insa am observat ca
omul nu vorbete chiar ata t de mult despre Atlantida.
Nina s-a as ezat ala turi de el.
Da, adeva rat.
Cum sa spun, n Timaios sunt cam vreo trei paragrafe despre
Atlantida, corect? In rest, apare nu s tiu ce nva tacel care ndruga
verzi s i uscate despre sensul universului.
Nina a izbucnit n ra s.
Nu asta e descrierea cea mai elegant dar, ntr-un fel, ai
dreptate.
Iar n cela lalt dialog, Critias, cale de cinci pagini nu face nici
o referire la Atlantida. Dar ca nd se apuca , lucrurile devin
interesante.
Cuvintele au fost rostite cu un aer ga nditor, lucru care a retinut
atentia Ninei.
In ce fel?
Nu e vorba doar de modul n care descrie acel loc s i ca t de
fascinat era el de acel templu. Ma refer la oameni, la conduca tori.
Nu se prea potrives te.
Cum adica ?
Pa i, uite, n notele de subsol nis te savanti considera ca
dialogul Critias descrie societatea perfecta , adeva rat? Cites ti ce
spune el, dar atlantii apar ca un popor pus pe rele. Erau cuceritori,
invadau alte tari s i transformau popoarele lor n sclavi, erau o
societate complet militarizata , regii detineau puteri depline
asupra vietii s i mortii supus ilor s i nu exista deloc democratie
Chase a ra sfoit cartea.
Iar apoi ajungi la sfa rs it, la partea pe care nu a apucat sa o
termine. Natura umana a devenit predominanta . Iar mai apoi,
incapabili sa -s i suporte soarta, au nceput sa se poarte nefiresc,
340
iar cei care aveau ochi sa vada au observat ca societatea lor a
deca zut. S i atunci Zeus le-a cerut tuturor zeilor sa -i pedepseasca .
S i gata. Mie nu mi s-au pa rut a fi ata t de nemaipomeniti. De fapt,
am impresia ca lumea a devenit mai buna fa ra ei.
Sunt impresionata . Ai fa cut o analiza foarte buna .
Am fost zero barat la matematica s i istorie, dar m-am
descurcat bine la engleza , a zis el, apoi a la sat cartea jos s i s-a
apropiat de Nina. N-as vrea sa crezi nu s tiu ce despre mine, dar
dupa ce am citit dialogul a sta m-am ntrebat de ce tineti voi ata t
de mult sa descoperiti civilizatia acestor oameni.
Nina s-a simtit ciudat de jenata , de parca ar fi fost acuzata de
ceva. Oare Kari i vorbise lui Chase despre markerii ADN? i s-a
pa rut putin probabil. A fa cut un efort sa alunge acel sentiment s i
i-a ra spuns:
E ceva ce m-a fascinat toata viata. S i pa rintii mei au fa cut o
pasiune pentru Atlantida. Am ca la torit n ntreaga lume mpreuna
cu ei, n ncercarea de a descoperi ceva care sa ne ofere indicii
privind localizarea insulei.
S i-a scos pandantivul de sub tricou s i l-a tinut spre lumina ce
venea pe hublou.
Ironia este ca am avut tot timpul ceva de la atlanti asupra
mea s i nu mi-am dat deca t de cura nd seama de asta.
Dar pa rintii ta i au descoperit s i altceva?
Nina a la sat pandantivul sa cada napoi pe piept.
Asta nu s tiu, serios ca nu. Ei as a credeau, dar eu n-am
va zut ce anume descoperisera . In anul n care au murit A rostit
ea cu glas slab, simtind ca o neaca pla nsul.
Imi pare ra u, dar n-am vrut sa a nceput Chase.
Ea a cla tinat din cap.
Nu-i nimic. Nu vorbesc prea des despre asta. Erau ntr-o
expeditie n Tibet, iar eu sustineam examenul de admitere la
facultate
341
In Tibet? Dar e al naibii de departe de Atlantic.
Tibetul are lega tura cu legenda despre Atlantida. Nazis tii au
trimis ca teva expeditii acolo chiar n timpul ra zboiului.
Iar apar nazis tii a s tia? a morma it el. Deci tot ei au descoperit
templul din Brazilia s i au s terpelit bucata aceea din sextant de
acolo dar probabil ca au mai ga sit ceva, ceva care i-a determinat
sa mearga s i n Tibet.
E posibil sa fi va zut ceva pe harta aceea, ori n inscriptii
existau indicii evidente ca atlantii vizitasera Asia. Nu am avut
timp suficient sa verific.
De ce s-au dus pa rintii ta i tocmai acolo?
Iti repet, nu s tiu. Au descoperit ceva, dar mie nu mi-au spus
despre ce era vorba.
Nina s-a ncruntat.
Lucru ciudat n sine, pentru ca n mod obis nuit nu-mi
ascundeau absolut nimic.
Poate nu au vrut sa te tulbure n perioada examenelor.
Poate, a zis ea, dar ncruntarea nu i-a dispa rut de pe fata. Fie
ca ma crezi, fie ca nu, am aflat de moartea lor printr-o carte
pos tala . Venita din Tibet, nca o pa strez.
S i ce scria n cartea pos tala ?
Nu prea multe, doar ca se prega teau sa plece dintr-un sat
din Himalaya, pe nume Xulaodang. Anticipau ca vor lipsi o
sa pta ma na , dar
Chase s i-a la sat un brat pe uma rul ei sa o consoleze.
Hei. Nu e nevoie sa discuta m despre asta daca nu vrei.
Nu, lasa . E totus i ciudat. Nici nu m-am ga ndit pa na acum la
filiera nazista . Iar tata l meu vizitase Germania cu un an nainte
Poate ca obtinusera ceva, ceva ra mas de la expeditiile Ahnenerbe.
Ceva care i-a determinat sa plece n Tibet. Dar de ce nu mi-au
spus nimic?
Pentru ca nu au vrut sa s tii ca foloseau ceva obtinut de
342
nazis ti? i-a sugerat Chase.
Presupun ca da, a zis ea, dupa care s-a ndreptat de spate s i
a suspinat. Des i nu mai are importanta. Au fost surprins i de o
avalans a undeva la sud de Xulaodang s i aproape toti membrii
expeditiei au murit. Cadavrele nu au mai fost ga site, astfel ca tot
ce aveau asupra lor s-a pierdut.
Mirat, Chase a ridicat din spra ncene.
Aproape toti? Dar cine a supravietuit?
Jonathan.
Jonathan? Cum adica , te referi la Philby? La prof.?
Da, binenteles. Credeam ca s tii. A fost cu ei n expeditia
aceea. De aceea suntem ata t de apropiati chiar daca nu ar fi avut
cum sa intervina atunci, a spus ca se simte ra spunza tor pentru ca
nu a reus it sa -i salveze. De atunci ncoace s-a ocupat de mine.
Chase s-a la sat napoi pe perna .
As adar, Philby?
Ce s-a nta mplat?
Chase s-a uitat ntr-o parte.
Nimic. N-am s tiut ca as a v-ati cunoscut.
A colaborat cu pa rintii mei ani de zile, erau prieteni.
Hm, a fa cut el, preocupat de ceva.
Insa nainte de a-i cere la muriri, Nina a auzit cioca nituri. Nu la
us a lui, ci la a ei.
Sunt aici, a zis ea.
Kari a va ra t capul pe us a.
Sper ca nu va deranjez.
Chase a pufnit putin batjocoritor.
As vrea eu.
Voiam sa va anunt ca suntem foarte aproape de locul care ne
intereseaza . Ca pitanul Matthews va folosi motoarele de propulsie
pentru a pa stra fixa pozitia navei, n loc sa arunce ancora ar fi
pa cat sa distrugem ceva n ada nc iar apoi vom cobor
343
submarinele. Ma ga ndeam ca ati dori sa asistati la toate astea.
Nici nu ma ga ndesc sa pierd as a ceva, a spus Nina,
ridica ndu-se. Eddie, vii s i tu?
Peste ca teva minute. Va ga sesc pe puntea submarinelor, da?
Da.
Bine, ne vedem acolo.
Kari s i Nina au ies it. Chase s-a uitat dupa ele cu o expresie
impenetrabila pe fata.
Philby a rostit el ncet.

As a cum fusese proiectata , nava Evenor oferea putine locuri


unde cineva sa poata sta afara din suprastructura fa ra a fi va zut
de pe puntile pupa sau prova. Dupa ce a verificat ndelung,
Jonathan Philby a ga sit o pasarela scurta de la etajul al doilea, cu
deschidere spre ocean.
Agitat, s-a uitat n jur. La prova a va zut bratul macaralei
ridica nd submarinul mai mare pentru a-l cobor n apa . Pentru
functionarea receptorului sa u GPS era nevoie ca antena sa nu fie
obstructionata de nimic, sa vada ma car juma tate din cer dar
daca s-ar fi aplecat peste balustrada vasului ca sa aiba o acoperire
mai buna ar fi riscat sa fie va zut.
Nu avea de ales. Trebuia sa dea acel telefon.
Telefonul prin satelit i fusese un tovara s de nedespa rtit de
ca nd l informase pe Qobras ca miliardarul Frost s i fiica lui
luasera lega tura cu el. Pa na s i scoaterea lui din bagajele unde l
tinea ascuns l fa cea sa devina tema tor; daca l-ar fi va zut cu el,
oricare dintre membrii expeditiei, chiar s i Nina, ar fi devenit
ba nuitor, iar atunci jocul s-ar fi ncheiat tragic pentru el. Ca t
stationasera n Gibraltar, reus ise sa -i transmita lui Qobras
destinatia aproximativa a navei fa ra sa se simta chiar ata t de
ncordat ca acum, dar n Brazilia, ca nd comunicase pozitia
iahtului Nereida, tra ise momente de panica extrema la ga ndul ca
344
putea fi prins asupra faptului.
De data aceasta situatia era ceva mai favorabila . Us ile de la
fiecare capa t al pasarelei nu aveau geamuri. Era posibil nsa ca de
dincolo de ele sa apara cineva. A as teptat nfrigurat sa se
stabileasca lega tura.
Da, i-a ra spuns cineva. Era Starkman.
Sunt Philby. Nu am prea mult timp la dispozitie. Am ajuns
aproape de destinatie iata coordonatele, a zis el s i a comunicat
cifrele citite pe ecranul aparatului GPS. Pozitia finala a navei va fi
cu ca tiva kilometri mai spre vest fata de cea de acum.
Pozitia finala a navei va fi la doua sute cincizeci de metri sub
apa , a spus Starkman. Am pornit deja la drum. Ai fa cut treaba
buna , Jack. Vei fi ra spla tit.
Singura ra splata e s scap din situatia asta, a gla suit Philby,
s terga ndu-s i sudoarea de pe frunte. Cu asta am ncheiat
socotelile, da?
Da, sigur, i-a ra spuns Starkman cu glas ferm. Ca utarea
Atlantidei se ncheie aici.

Cele doua submersibile au fost cobora te n ocean, ca te unul de


fiecare parte a navei. Pilotii acestora erau deja la bord; cowboy-
i, cum erau denumiti membrii echipajului mbra cati n costume
de scufundare as ezati pe submarine, au verificat functionarea
sistemelor s i conectarea corespunza toare a cablurilor de
comunicatie. Imediat ce au fost eliberate din ca rligele
macaralelor, submersibilele s-au scufundat sub valuri. Cowboy-i
au fost recuperati de o barca gonflabila tip Zodiac s i adus i la
puntea pupa.
Ava nd de cobora t doar doua sute patruzeci de metri,
imersiunea a tinut mai putin de zece minute. In laboratorul navei,
Nina a primit locul de onoare n fata ca torva monitoare, ava nd-o
pe Kari as ezata ala turi. Philby, Chase s i Castille se uitat peste
345
umerii lor, la fel s i ca tiva membri ai echipajului.
Pentru Nina, experienta fost ametitoare. Fiecare dintre cele
doua ecrane mari din fata ei expunea imaginile pe care le vedeau
pilotii aflati n interiorul sferelor rezistente la presiune, folosind
un sistem de afis are LED autostereoscopic ce oferea imagini
tridimensionale fa ra sa impuna folosirea de ochelari speciali. Pe
aproape toata durata cobora rii, iluzia de ada ncime nu a fost prea
evidenta , dar, din ca nd n ca nd, n fata laserelor de scanare ale
submersibilelor apa rea ca te un pes te care sa rea din ecran ntr-o
fractiune de secunda , ca o fantoma verzuie, efect creat de
sistemul de vedere nocturna .
Doua sute treizeci de metri, a spus Trulli prin sistemul de
comunicatii. Suntem n lega tura , auditia e ca t se poate de clara .
Cobora m ncet.
Evenor, te rog sa -mi confirmi daca ma ndrept spre tinta , a
cerut Baillard.
Atragon, ntoarce-te doua grade, i-a zis Kari prin microfonul
ca s tii. Es ti la mai putin de trei sute de metri depa rtare de obiectiv.
Rechinodozer, mentine pozitia pa na confirma m contactul.
Ar trebui sa vedem obiectivul, s-a pla ns Trulli.
In momentul n care a rotit submersibilul, la sa ndu-l cu botul n
jos, pentru a ndrepta razele laser spre ada nc, fundul golfului a
apa rut n fata Ninei extrem de clar, evidentiind relieful. Rezolutia
era suficient de buna ca sa distinga limpede crabii care se
deplasau pe stratul va lurit de sedimente.
S i-a ndreptat atentia asupra imaginilor obtinute de
submersibilul dirijat de Baillard, care nainta acum la pas domol,
ra ma na nd la na ltimea de aproximativ s ase metri deasupra
fundului. Pe un ecran mai mic apa rea vederea iluminata captata
de o camera video standard, nsa imaginea de tip LED AR avea o
ada ncime mult mai mare.
In depa rtare, terenul se na lta.
346
Evenor, am ceva n fata, a anuntat Baillard. Receptionez un
semnal foarte puternic s i nu este vorba de sedimente. Cred ca
am dat de ceva solid, ceva mare. Ar putea fi o epava
Nu este o epava , a zis Nina n s oapta , n momentul n care
obiectul a apa rut pe ecranul tridimensional.
A recunoscut imediat forma. Era la fel ca replica templului lui
Poseidon din jungla braziliana .
S i, spre deosebire de structura ruinata , aceasta ra ma sese
intacta .
Dumnezeule mare, a murmurat Chase, care s-a aplecat peste
uma rul ei pentru a vedea imaginea mai bine.
Iisuse. Evenor, ati va zut? a ntrebat Baillard.
Da, vedem, a confirmat Kari, ntinza ndu-i Ninei o casca s i
cera ndu-i sa treaca la comanda .
Eu? Dar nu ma pricep deloc la submarine!
Nici nu este nevoie. Doar spune-le comandantilor ce vrei sa
vezi, iar ei ti vor asculta ordinele.
Bine, a ncuviintat Nina, pe un ton agitat, ngrozita brusc de
ideea ca din cauza ei s-ar ajunge la avarierea unui submersibil.
Jim, sunt Nina. Ma auzi?
Ca t se poate de limpede, i-a ra spuns canadianul. Simt la
aproximativ o suta cincizeci de metri depa rtare. Vezi clar?
Da, sigur.
Partea de jos a templului era ngropata sub un strat gros s i
nclinat de sedimente, nsa acoperis ul lui curbat se ridica la peste
noua metri deasupra fundului oceanului. Lumina laser reflectata
stra lucea puternic n locurile unde pelicula de metale pretioase
ra ma sese intacta chiar dupa acel potop.
Nu-mi vine sa cred ca a ra mas n picioare, a zis ea
nta mpina nd dificulta ti evidente de adaptare a vederii la efectul
stereoscopic s i rezolva nd problema prin nchiderea unui ochi,
Philby s-a aplecat mai mult ca sa vada mai bine.
347
Proiectarea a fost incredibil de precisa , astfel nca t toate
blocurile si suporta propria greutate. Ca nd insula s-a scufundat,
templul a ra mas ntreg, des i mai toate cla dirile s-au pra bus it.
Uimitor!
Cum este curentul n zona asta? a ntrebat Kari.
Trulli a verificat ma sura torile.
Are o viteza n jur de un kilometru pe ora , spre nord-est.
Nici nu e de mirare ca templul nu a fost ngropat cu totul, a
spus Baillard. Daca acesta este curentul predominant, nseamna
ca el duce o multime de sedimente spre coasta Spaniei.
Mai apare ceva peste suprafata aluviunilor? s-a interesat
Nina.
Imaginea tridimensionala a tresa ltat n mod deconcertant;
Atragon nu-s i schimbase cursul, nsa detectoarele laser fusesera
redirectionate pentru a cerceta n lateral.
Va d ca teva proeminente sub care s-ar putea afla ceva, dar
nimic n picioare. Ca t de nalta este constructia asta?
Daca are dimensiunile pe care le ba nuim noi, ar trebui sa fie
de s aizeci de picioare. Adica optsprezece metri.
Daca as a stau lucrurile, nseamna ca probabil este pe
juma tate expusa . In jurul ei s-a acumulat mult ma l.
Pe ecran imaginea a revenit la templu.
Rechinodozer, apropie-te mai mult, a cerut Kari. Indreapta -te
spre capa tul nordic s i stai departe de Atragon.
Am nteles, a rostit Trulli. Cea de-a doua imagine
tridimensionala a ara tat cum nainteaza .
Jim, poti da ocol cla dirii, te rog? As vrea sa va d cum arata din
partea cealalta , a zis Nina.
Baillard i-a dat ascultare. Manevra a durat ca teva minute,
evidentiind imagini ale templului care sema nau cu cele va zute
mai devreme. Spinarea lui curbata , n parte ngropata sub
sedimente, i-a amintit Ninei de carapacea unei testoase.
348
Alo, Evenor, a spus Trulli cu emotie n glas, aici, la capa tul
nordic, stratul de sedimente este mai redus. Probabil ca a fost
ndepa rtat de curent. Va d o portiune mai mare din zid.
Nina s i-a ndreptat imediat atentia asupra ecranului cu
imaginile captate de Rechinodozer. La capa tul de nord al
templului exista o depresiune domoala , amintind de un bol, ca s i
cum cineva ar fi folosit o lingura urias a pentru a ndepa rta
depunerile de ma l.
Poti merge mai aproape?
Fa ra probleme. Stai o clipa .
A trecut ceva mai mult deca t clipa promisa , dar dupa ca teva
minute Trulli a fa cut submersibilul robust sa ra ma na nemis cat la
mica depa rtare de zidul templului.
Vreau sa fac o ma sura toare cu ajutorul sonarului, a anuntat
el. As teptati putin.
Pe unul dintre monitoare a apa rut brusc o diagrama destul de
complicata . Nina nu a reus it sa o interpreteze, dar pentru pilotul
submersibilului ea era clara ca o fotografie.
Sub sedimente se ga ses te ceva ori, mai cura nd, sub
sedimente nu exista nimic. Ar putea fi o gaura n zid.
Este loc suficient pentru ca Mighty Jack sa se strecoare? a
ntrebat Baillard.
Probabil. Evenor, cer permisiunea de a cura ta sedimentele.
Kari s-a uitat la Nina, care, emotionata , a dat aprobator din cap.
As adar exista o cale de acces n templu.
Da -i drumul, Rechinodozer.
Operatiunea care a urmat s-a desfa s urat supa ra tor de lent.
Nina a fa cut eforturi mari de vointa ca sa nu bata darabana n
ta blia biroului n timp ce Trulli a ndepa rtat submarinul de la nga
templu. A cobora t cu atentie modulul pompei spre suprafata la
aproximativ o suta de metri spre nord-est, prelungind coada
acestuia n directia curentului, apoi a revenit spre templu.
349
Sistemul de afis are LIDAR de pe Atragon a prezentat tubul de
conectare ntinza ndu-se ntre modulul pompei s i nava-mama , n
vreme ce Rechinodozer a revenit pe pozitie, ocupa nd un loc
deasupra bazei zidului de nord. Intregul proces a durat mai bine
de doua zeci de minute.
Gata de pornire, Evenor, a spus Trulli n cele din urma .
As tept ordinul.
Da -i drumul, a exclamat Nina, fa ca ndu-i pe cei din jurul ei sa
se amuze.
Pompa a nceput sa functioneze.
Pa ra nd cel mai mare aspirator din lume, Rechinodozer a
nceput sa traga depunerile de ma l n gura lui ca scata . Diferenta
de presiune creata de pompa nu era foarte mare, nsa era
suficienta pentru a atrage straturile de sedimente n teava s i, prin
modulul detas at, sa scuipe totul din conducta de reziduuri, la o
suta de metri depa rtare. Curentul dominant a dus cu sine norul
destul de mare de particule n suspensie, ndepa rta nd totul de
templu. Valoarea unei tehnici pe care Nina o socotise initial drept
extrem de complicata devenea acum foarte evidenta ; executarea
de sa pa turi n sedimente ar fi anulat vizibilitatea n doar ca teva
momente.
Cu o ncetineala agonizanta , au trecut zece minute, iar Atragon
a oferit o vedere de pe margine n timp ce Rechinodozer luneca
dintr-o parte n alta la baza zidului, cura tand ca te un strat de
sedimente la fiecare trecere. Apoi
Cred ca am descoperit ceva! a exclamat australianul.
A ndreptat camera video spre un anumit loc. Sedimentele n
suspensie nnegurau imaginea, dar nu suficient de mult ca sa o
mpiedice pe Nina sa simta cum inima ncepe sa -i bata mai tare la
vederea imaginii.
Se pare ca e o cale de intrare n templu.
Pe ecran, un pasaj dispa rea n ntuneric. Era greu de apreciat
350
dimensiunile, dar daca templul fusese construit n acelas i fel cu
corespondentul sa u din Brazilia, deschiderea avea cel putin un
metru s i doua zeci la time.
O sa folosesc aspiratorul secundar sa cura t , a spus Trulli. Am
nevoie de ca teva minute.
Unul dintre bratele de pe Rechinodozer s-a prelungit, nsa , n
loc sa foloseasca cupa mare de la capa tul lui, de sub ea a apa rut o
teava ngusta de metal care a pa rut sa pipa ie deschiza tura s i apoi
a aspirat sedimentele acumulate na untru.
Chase s-a aplecat peste uma rul Ninei ca sa examineze imaginea
tridimensionala , iar obrazul lui a fost ca t pe ce sa se atinga de al
ei.
S tii ceva? Daca templul de aici a fost construit dupa acelas i
plan cu cel din Brazilia, pasajul acela ar putea duce drept n
camera altarului. In partea din spate am va zut un put , dar era plin
cu pietre.
Nina i-a aruncat o privire acuzatoare.
Serios? S i de ce nu mi-ai zis atunci?
Nu am mai apucat! Ce, ai uitat de primejdiile de moarte prin
care am trecut?
O cale pentru preoti, a spus Kari, cu un aer ga nditor. O ies ire
secreta .
Trulli a mai la sat mas ina sa lucreze ca teva minute, dupa care a
retras bratul.
Am cura tat ca t s-a putut. Jim, nca lzes te-l pe Mighty Jack!
Ca t Trulli a retras Rechinodozerul, Baillard a adus propriul
submersibil mai aproape, oprindu-l la marginea depresiunii
ntinse din jurul zidului de nord. Ajuns n acea pozitie, a anuntat:
Evenor, pornesc vehiculul telecomandat chiar acum.
Toti s i-au ndreptat atentia spre imaginile tridimensionale
transmise de Atragon, care a trecut de la cele monocrome s i
neclare, realizate de sistemul LIDAR, la cele color s i au va zut cum
351
Mighty Jack a pa ra sit cus ca n care era ga zduit s i s-a ndreptat
spre templu. Micutul robot nu era nzestrat cu acelas i sistem de
detectie cu laser ca nava-mama , dar avea camere stereoscopice.
Ca nd a pa truns prin deschiza tura , peretii apropiati ai pasajului au
dat nas tere unei senzatii ametitoare de viteza .
Dumnezeule, parca am ataca Steaua Morii, a remarcat
Chase.
Mighty Jack a continuat sa nainteze pe coridor. Pe podeaua
acestuia se vedeau mormane de sedimente, dar Trulli cura tase
suficient pentru a fi posibila trecerea. Incordarea din camera de
comanda a crescut pe ma sura ce robotul nainta, da nd peste
Un zid.
Nu se poate! a exclamat Nina, dezama gita . Am nimerit ntr-o
funda tura !
Robotul s-a ntors spre sta nga, apoi spre dreapta, dar n lumina
reflectoarelor nu s-au va zut deca t peretii din piatra .
Ce vreti sa fac n continuare? a ntrebat Baillard.
Nina se prega tea sa -i spuna sa retraga robotul, ca nd Chase a
intervenit pe neas teptate, apleca ndu-se chiar sa vorbeasca n
microfonul ca s tii ei.
Jim, sunt Eddie. Robotul acela poate urca vertical?
Da, sigur. Dar
Fa as a.
Dupa o ezitare de un moment, robotul s-a ridicat cu precautie
ca tre tavan
S i a continuat sa urce.
Mama ! a exclamat Baillard, fa ca ndu-l Mighty Jack sa se
roteasca pentru a examina peretii laterali n vreme ce urca. De
unde ai s tiut de existenta putului?
M-a ajutat intuitia, a zis el, za mbind ca tre Nina. Fiti totus i
atenti. S-ar putea ca pa na sus sa existe capcane.
Nina l-a mpins din apropierea ca s tii ei.
352
Eddie, nu prea cred ca n ultimii unsprezece mii de ani s-a
ocupat cineva de ntretinerea acestui templu.
De unde sa s tiu eu, dar sirenele acelea sunt cam ciudate
Nina a sura s, apoi s i-a ndreptat din nou atentia spre ecran.
Baillard a trimis camera n sus pe ca t posibil, astfel ca putul a
ca pa tat perspectiva .
Va d ceva, a anuntat el.
Brusc, pe perete a apa rut o dunga ntunecata , urmata de o
distorsiune sclipitoare.
Imaginea s-a rostogolit pe neas teptate, nclina ndu-se pe
orizontala . Una dintre pietrele zidului a acoperit tot ecranul.
Jim! a strigat Nina. Ce s-a nta mplat? Ai lovit ceva?
O clipa numai
Robotul s-a ra sucit ncet, nsa imaginea a continuat sa se
legene, da ndu-le o senzatie de greata privitorilor. In afara de
pereti nu se vedea nimic.
Bine. Cred ca Mighty Jack nu va putea merge mai departe.
Cum adica ? a ntrebat Kari. S-a blocat acolo? Ai pierdut
robotul telecomandat?
Baillard a dat sa ra da .
Nicidecum. Doar cum sa spun, el e proiectat sa fie folosit n
apa . De aici nainte o sa fie nevoie de altceva pentru continuarea
explora rii.
De ce? a zis Nina.
Pentru ca nu mai este apa . Mighty Jack plutes te la suprafata.
In templul acesta exista aer.

353
20

Submersibilul a revenit la suprafata. Rechinodozer a fost


recuperat s i ridicat cu vinciul pe puntea navei Evenor, nsa
Atragon a ra mas n apa , atas andu-i-se un cablu pentru
renca rcarea bateriilor de acumulatori.
S-au nceput prega tirile pentru o a doua scufundare. Dar de
aceasta data , explorarea templului nu avea sa mai fie la sata n
seama robotilor.
Ce mult as vrea sa cobor s i eu, a spus Nina.
Kari, Chase s i Castille erau deja n etapa finala de echipare
pentru cobora re n ada nc.
Pariez ca -ti pare ra u ca nu ti-ai adus certificatul de
nota toare, nu? a glumit Chase, n timp ce era ajutat de un
membru al echipajului sa -s i puna casca.
Cei trei scufunda tori purtau costume de ada ncime de un
model recent un fel de hibrid ntre sistemele traditionale de
scufundare individuala s i costumele robotice dure, amintind de
armuri, folosite pentru cobora ri de durata la ada ncimi mari.
Membrele scufunda torilor erau prinse n acelas i neopren folosit
s i la costumele etans e obis nuite, nsa capul s i trupul se aflau ntr-
o unitate rigida , fixata de inele de etans are n jurul coapselor s i
bratelor.
La ada ncimea de doua sute patruzeci de metri, undeva la limita
posibilita tilor de scufundare n costum obis nuit, presiunea
exercitata asupra corpului era de peste doua zeci s i cinci de
atmosfere, ceea ce impunea alimentarea cu aer la o presiune
egala , pentru a permite pla ma nilor sa se umfle, nvinga nd astfel
forta strivitoare a mediului nconjura tor. Insa cel care respira aer
la o presiune ata t de mare trebuie sa pla teasca un anumit pret:
gazul comprimat care pa trunde n fluxul sanguin se dilata pe
354
ma sura ce scufunda torul urca , iar presiunea apei scade. Bulele de
azot se umfla n vasele lui sanguine, provoca ndu-i dureri
insuportabile, va ta ma ri ale tesuturilor s i chiar moartea
Aceasta este boala de decompresiune. Sau de cheson.
Costumele de scufundare la mare ada ncime reprezentau
solutia pentru a evita aceasta suferinta. Prin introducerea
corpului ntr-o cochilie capabila sa reziste la presiunea
exterioara , scufunda torii respirau aer la doar o atmosfera
presiune, ava nd bratele s i picioarele libere pentru a le mis ca cu
mai multa lejeritate deca t daca ar fi purtat costume rigide s i
greoaie. Constituiau un compromis scufunda torilor le era
imposibil sa se ndoaie sau sa se ra suceasca din talie, iar faptul ca
membrele le erau expuse la presiunea ada ncurilor impunea unele
limite privind durata petrecuta n submersie nsa n acest fel se
reducea imens posibilitatea aparitiei crizelor provocate de
prezenta azotului n cantita ti mari n sa nge.
O sa ne poti urma ri pe transmisia video, a promis Kari.
Nu e acelas i lucru. Acest tip de descoperire ar trebui sa fie
fa cut cu participarea n direct.
Nu-ti face griji, a spus Castille. O sa -ti aducem o nereida de
aur.
Dumnezeule, nu cumva sa faci as a ceva! Sa la sati totul as a
cum este, va rog! S i, fiindca s-a deschis acest subiect a continuat
ea s i s-a ntors spre Chase. Chiar trebuie sa iei cu tine explozivi?
Daca pasajul este blocat undeva mai sus, va fi probabil
nevoie sa -l elibera m. Dar nu te ngrijora, nu voi arunca tot
templul n aer. Doar s tiu ce fac.
As a sper s i eu, a zis ea s i l-a ba tut cu palma peste casca . Cum
e costumul a sta?
Cam stra mt. Norocul meu ca nu sufa r de claustrofobie.
Norocosule, a fa cut Castille cu un oftat, uita ndu-se la cochilia
ga lbuie n care si va ra se corpul. Eu ma simt ca s i cum as fi nchis
355
ntr-o bucata urias a de sa pun.
Sau ntr-un corset, a ada ugat Kari, duca nd ma na la talia
costumului ei.
In vreme ce costumele lui Chase s i Castille erau de serie mare,
reglajele de ma sura fiind fa cute prin deplasarea cercurilor de
ndoire pe bratele lor, costumul ei era confectionat la comanda s i i
se potrivea perfect, evidentiindu-i s i formele feminine pe sub
straturile de otel s i policarbonat.
Cam as a trebuie ca se simteau femeile din epoca victoriana .
Da, as a cum se pra bus eau de pe Titanic, a glumit Chase.
Aceea era epoca edwardiana , nu victoriana , l-a corectat
Nina.
Istoricii a s tia mi strica toate glumele s-a pla ns el.
S-a uitat la camarazii lui, n vreme ce oamenii din echipaj
ncheiau ultimele catarame s i cleme de la costumele lor.
In fine Suntem gata?
Evident, a spus Kari, plina de entuziasm.
Gata sa ne primejduim din nou viata? a ada ugat Castille nu
tocmai entuziasmat. Ei, daca trebuie
Hai, Hugo, lasa , doar ama ndurora ne place pericolul, a zis el
za mbind. Ma car acum nu va mai trebui sa te temi de elicoptere.
Da, dar ce e submersibilul daca nu un elicopter subacvatic?
Chase a lovit cu palma n casca lui Castille.
Da, as a e. S i acum nu te mai va ica ri s i va ra -ti n apa fundul
ta u de belgian.

Cu cei trei scafandri tina ndu-se de cus ca de otel din fata,


Atragon a dispa rut n ocean.
Nina l-a urma rit afunda ndu-se, dupa care s-a repezit n camera
de comanda . Chase avea o camera video fixata pe uma rul drept,
iar aceasta transmitea imagini ca tre Atragon printr-o lega tura cu
fibra optica , iar submersibilul transmitea la ra ndul lui semnalul
356
prin cordonul de lega tura .
Hei, Kari, te va d, a spus ea, puna ndu-s i casca pe cap.
Silueta de pe ecran i-a fa cut semn cu ma na.
Scufunda tori, puteti verifica lega turile de comunicatie? i-a
ntrebat Trulli, aflat la statia de lucru de ala turi. Eddie?
Te aud clar, a zis Chase.
Vocea i se auzea cu distorsiuni, dar nu mai mult deca t se
nta mpla uneori n cursul convorbirilor telefonice.
Kari?
Ra spunsul ei a fost mai afectat, fiind pe juma tate acoperit de
paraziti.
Te aud, dar putin bruiat.
S i la mine la fel, s-a auzit vocea lui Castille printre pa ra ituri.
Ce raza de actiune au emitatoarele acelea? a ntrebat Philby.
Sistemele de comunicatii ale lui Chase erau cablate la
submersibil, dar pentru a evita riscul ncurca rii cablurilor, Kari s i
Castille foloseau o lega tura radio subacvatica , transforma ndu-l pe
Chase ntr-un post uman de retransmisie.
Cel mult cincisprezece metri, i-a spus Trulli. Depinde de
salinitatea apei. Daca e foarte sa rata , atenuarea ar putea fi ata t de
mare, nca t semnalul ar ajunge doar la doi sau trei metri. La o
asemenea distanta, e preferabil sa ra cnes ti.
Hei, va rog sa stati aproape unul de cela lalt, bine? le-a
transmis Nina.
Kari i-a fa cut semn ca totul era n regula .
Cobora rea s-a fa cut mai lent deca t prima data , dar ca pitanul
Matthews adusese nava Evenor chiar deasupra locului unde se
ga sea templul, ca sa reduca timpul de deplasare pa na pe fund.
Cura nd, structura a apa rut pe ecranul sistemului LIDAR.
Sunteti prega titi? i-a ntrebat Baillard. O sa as ez
submersibilul n acelas i loc, la marginea excavatiei.
Nina a urma rit imaginile transmise de camera de pe uma rul lui
357
Chase. Atragon avea mai putine reflectoare deca t un submersibil
obis nuit, astfel ca templul se vedea doar ca o umbra impuna toare
profilata pe fundalul ntunecat. Ca nd vehiculul s-a as ezat, de sub
el s-au ridicat nva rtindu-se ca teva fire de nisip ca nd
propulsoarele s-au oprit.
Evenor, a anuntat Baillard, am ajuns n siguranta la fund.
Scufunda tori, va doresc noroc.

Chase a dat drumul barei tubulare de protectie s i a sa rit pe


fundul golfului. L-au urmat Kari s i Castille.
Bravo, am ajuns. Sa verifica m cum functioneaza radioul.
Te aud, i-a zis Kari.
Radioul functioneaza , a confirmat Castille. Simt o
ma nca rime chiar n mijlocul spina rii, a ada ugat, ceva mai relaxat.
Cred ca o sa ma ntorc pe vas ca sa ma scarpin.
Cum adica , vrei sa pierzi distractia de a te strecura printr-un
pasaj ngust fa ra sa s tii ce se afla la capa tul lui? a spus Chase, care
a fa cut ca tiva pas i de ncercare, iar picioarele nca ltate cu labe au
sta rnit ma lul de pe fund.
Cu toata flotabilitatea neutra pe care o asigura costumul de
scufundare la ada ncime, corpul lui inflexibil nu permitea deca t o
naintare lega nata , ca de rata, ceea ce l fa cea sa arate ridicol.
Pieptul lat s i plat l-a fa cut sa nta mpine o rezistenta uimitor de
mare a apei la naintare atunci ca nd a ncercat sa se deplaseze.
La naiba, parca stau pe loc. Sa ncerca m propulsoarele.
S-a mpins cu picioarele de pe fund, nclina ndu-se s i ajunga nd
n pozitie orizontala . Castille s i Kari i-au urmat imediat exemplul.
Dupa ce au ajuns ala turi de el, Chase a dus ma na sta nga spre un
ma ner de comanda care ies ea n afara din pieptul costumului, la
capa tul unei tije flexibile.
Gata, stati aproape, a ordonat el. Daca apar necazuri, ori
daca cineva nta mpina probleme de comunicatie, va ntoarceti la
358
submarin s i as teptati acolo. Sa pornim.
A apa sat cu degetul mare n jos pe rotita cu arc fixata n capa tul
manetei. Comenzile pentru propulsoare ncastrate n carcasa
costumului erau simple: trei reglaje de viteza pentru deplasarea
nainte s i unul pentru mers cu spatele; eliberarea rotitei fa cea
motoarele sa se opreasca n mod automat. A pornit cu viteza cea
mai redusa , folosindu-se de picioare ca sa -s i echilibreze
naintarea. Dupa ce s-a convins ca detinea controlul deplin asupra
deplasa rii, a sporit viteza treca nd la a doua. Cablul de fibra optica
ce asigura lega tura lui cu submersibilul s-a desfa s urat n spate ca
un fir de ma tase secretat de un pa ianjen.
Castille a reglat s i el viteza.
E foarte us or! a exclamat, ava nd glasul distorsionat chiar s i
la acea distanta mica . S i ca ti ani am pierdut folosindu-ma de
picioare ca sa not
Ai grija sa nu dai cu capul drept n zid, l-a avertizat Chase n
gluma . Kari, te descurci?
Ea a trecut pe la nga el, rostogolindu-se fa ra nici un efort s i
executa nd un s urub lenevos.
Dar cine crezi ca a contribuit la proiectarea acestor
costume? Mai am s i alte pasiuni n afara de arheologie s i
arhitectura !
Imi plac s efii care au pasiuni, a glumit el.
Se apropiau cu rapiditate de templu, care ca pa ta culoare n
lumina emisa de costumele lor.
Gata, ncetiniti.
Eddie, nu va d nimic altceva deca t fundul golfului, s-a pla ns
Nina prin intermediul aparatului radio. Ca t de aproape es ti de
templu?
Chase a dat drumul comenzii s i s-a nclinat, ajunga nd n
picioare, apoi ndrepta nd camera de pe uma r spre cla direa din
fata.
359
Foarte aproape. Vezi tot?
A, binenteles, i-a ra spuns ea, va dit impresionata .
Cei trei au atins fundul la mai putin de trei metri de locul unde
peretele nclinat se na lta din sedimentele acumulate. Sub
fasciculele de lumina sclipeau foitele de oricalc. Ca tiva pes ti
tas neau ncoace s i ncolo pe suprafata templului, ignora nd
puterea antica pe care o reprezenta acesta.
Pe unde este intrarea? a ntrebat Chase.
Cam la s ase metri spre sta nga ta, i-a ra spuns Baillard.
Grupul s-a ndreptat spre intrare, iar Chase s i Kari au folosit s i
lanterne puternice, pe la nga luminile asigurate de costume. El a
aruncat o privire n urma , spre Atragon. Des i i vedea limpede
luminile reflectoarelor, dar s i pulsarea nepa ma nteasca a laserelor
de detectie, submarinul n sine ra ma nea aproape invizibil n
semintunericul de la fund.
Ia uitati-va ! a spus Kari, iar lanterna ei a luminat
deschiza tura.
Chase s-a ghemuit ca t a putut de mult, ndrepta nd fasciculul
lanternei na untru. Nu era chiar ata t de departe pe ca t se
as teptase fata de putul vertical; efectul de ochi de pes te al
camerei robotului subacvatic fa cuse ca distanta sa para mai mare.
Gata, o sa intru eu primul. Hugo, leaga -ma .
Castille a prins un cablu dintr-un mosor aflat pe centura lui de
un inel de pe partea din spate jos a costumului purtat de Chase.
Daca nu exista loc suficient sa ma strecor pe dupa coltul din
put , sa ma trageti afara .
Castille a tras de cablu, sa se asigure ca era bine fixat, dupa care
s-a deplasat spre latura ndepa rtata a intra rii, astfel ca acesta sa
nu se ncurce cu firul de comunicare.
Daca ai ma nca mai multe fructe s i mai putina friptura , nu ti-
ai mai face griji ca ra ma i ntepenit acolo.
Poti sa -ti va ri fructele alea undeva Uite ca am intrat.
360
Kari s i Castille l-au ajutat sa ia o pozitie orizontala ,
ndruma ndu-l spre intrare. T ina nd lanterna n ma na dreapta
ntinsa , a preluat comanda cu sta nga s i a pornit propulsoarele la
viteza mica . Peretii de piatra au defilat ncet pe la nga el. In
conditii normale, pasajul lat de un metru doua zeci ar fi fost us or
de parcurs chiar sub apa , dar masivitatea inflexibila a costumului
l-a fa cut sa nainteze cu mare precautie.
Nu a durat mult s i a ajuns la capa tul pasajului. S-a rostogolit pe
spate ca sa se uite n susul putului. Acesta nainta spre ntuneric.
Am ajuns la put . Pu! a strigat el. Ma ntelegeti?
A auzit un geama t al Ninei.
Incerc sa merg n sus.
Cotul era stra mt, de aceea casca i s-a frecat de zid, dar s-a
ridicat vertical fa ra mare greutate.
Am trecut! a anuntat el, cu un glas care i tra da senzatia de
us urare. Sa vedem ce ga sim aici sus.
A activat din nou propulsoarele, iar elicele ascunse n tevi au
scos un ba za it discret n timp ce el se na lta. Putul avea na ltimea
de cel putin noua metri, iar peretii erau netezi s i perfect verticali.
Privind n sus, a va zut pa tratul ntunecat unde Mighty Jack se
oprise unde ra ma sese aer atunci ca nd cla direa se scufundase.
Se ga sea la doar un metru deasupra lui, la juma tate, apoi
A spart luciul apei, care s-a scurs pe viziera . Plimba nd
fasciculul lanternei, a va zut ca se ga sea la aproape doi metri de
capa tul superior al putului, ava nd deasupra lui un gol ntunecat.
Portiunea de deasupra nu constituia o problema . A prins
lanterna la centura s i a desprins un alt instrument de la bra u un
pistol cu gaze care lansa o ancora de prindere. Lega na ndu-se
caraghios, amintind de un dop urias prins n spatiul stra mt din
put , a tintit spre coama peretelui dinspre sud, apoi a tras.
Bufnetul produs de gazul eliberat a ra sunat prin put , iar ancora
a tas nit n sus. Dupa ca teva secunde, a auzit-o scotand un
361
za nga nit ca nd s-a izbit de piatra . A actionat comenzile pentru a
rula cablul. Dupa o as teptare destul de ncordata , ancora s-a
aga tat de ceva. A tras de cablu de ca teva ori pentru a verifica daca
acesta rezista, dupa care a prins cureaua pistolului de costum s i
s-a tras n sus, iar motorul de ridicare a nceput sa scoata un
sca rtait de protest fata de greutatea lui.
Coama se ga sea la ceva mai mult de un metru deasupra lui,
da nd spre

Ia te uita ! a zis Nina, simtind ca ncremenes te.


Se uita foarte concentrata la imaginile video transmise s i nici
ma car nu ndra znea sa clipeasca . Aparatul video al lui Chase i
prezenta camera altarului, care avea aceleas i dimensiuni ca aceea
din templul descoperit n Brazilia.
Ca splendoare, totus i, cel de aici ara ta cu totul altfel.
Chiar n imaginile neclare, cu rezolutie joasa , a reus it sa
distinga stra lucirea ros iatica a oricalcului, sclipiri de auriu s i
argintiu, dar s i sca nteieri treca toare aruncate de unele pietre
pretioase ncastrate n ziduri.
Dumnezeule, a gla suit Philby pe nera suflate, mi se pare de
necrezut. Toata nca perea aceea este decorata cu pietre pretioase!
S i nu au doar un rol decorativ, a precizat Nina, apoi s i-a fa cut
de lucru cu butoanele de pe casca . Eddie! Spune-mi ceva. Ce vezi
acum?
Va d ca daca as avea vreun sa culet s i o ranga m-as pensiona
cu ceea ce as lua de aici.
Foarte amuzant. N-ai putea ajunge ceva mai aproape de un
perete?
Iisuse, lasa -ma nta i sa stau pe picioarele mele
Imaginea video a tresa rit ca nd Chase s-a tras afara din put ,
scotandu-s i pistolul cu cablu, iar respiratia lui greoaie a ra sunat
n microfon.
362
In regula . Am avut dreptate n lega tura cu putul, se afla n
aceeas i pozitie ca s i cel pe care l-am va zut blocat n templul din
Brazilia. Peretii sunt Dumnezeule, au folosit materialul a sta de
parca ar fi fost tapet. Va d foaie dupa foaie de oricalc s i toate au
inscriptii pe ele.
Vreau sa va d, vreau sa va d s i eu! a strigat Nina, sa rind pe
scaun de emotie.
Chase s-a apropiat, iar fasciculul lanternei lui a alunecat pe o
sectiune a peretelui. Nina a recunoscut imediat scrisul: era n
Glozel, des i fa ra sa aiba semnele hieroglifice ga site n templul din
Brazilia.
In timp ce se uita la ecran, Philby s i-a ma nga iat mustata.
Interesant. Probabil ca au asimilat limba indienilor
Constructia templului din Brazilia probabil a durat ani de zile,
daca nu chiar vreme de ca teva generatii. O asemenea perioada de
timp ar fi suficienta pentru a permite amestecul celor doua
sisteme
Eddie, ofera -mi o privire panoramica a ntregii nca peri, te
rog. Dar ncet.
Chase s-a ndepa rtat de perete s i, ncet, s-a rotit pe loc, la sa nd
camera de luat vederi sa surprinda imagini.
Stai, opres te-te! a strigat Nina, va za nd ceva interesant. O
idee napoi spre dreapta acolo! Mergi n directia aceea.
Acum mi dau seama cum se simte Mighty Jack, s-a pla ns el
pe un ton prietenos ca nd a pornit sa traverseze camera. Ce ai
va zut? Nu e nimic n directia asta.
Exact!
Sectiunea de perete din fata lui Chase era acoperita cu foita de
oricalc, ca s i restul nca perii, dar fa ra inscriptii, textul
termina ndu-se brusc la juma tatea na ltimii peretelui.
Toata nca perea reprezinta o istorie a Atlantidei dar aici se
ncheie. Iar asta nseamna ca acolo stau scrise ultimele lucruri
363
despre atlanti. Du-te mai aproape, vreau sa citesc, a spus ea s i a
verificat nfrigurata daca transmisia video se nregistra.
N-ar fi mai bine sa -mi desprind fra nghia asta de fund s i sa o
fixez de ceva, sa poata urca aici s i Hugo s i Kari? O mai tii minte pe
Kari? O blonda atra ga toare, nalta , care are cu ea o camer de
filmat.
Mda, merge s i as a, i-a ra spuns ea, parca putin dezumflata ,
nsa la fel de dornica sa fie prima care sa vada ce sta tea scris pe
perete.
Prima lectur. Vreme de mai bine de unsprezece mii de ani,
nimeni nu va zuse acel text.
A as teptat nera bda toare ca t Chase a organizat lucrurile. In cele
din urma , a anuntat-o ca acum Kari ncepuse ascensiunea.
Bine, ca t as tepta m, te poti ntoarce, te rog, la ultimele
ra nduri ale textului?
Ce dominatoare ai devenit Ca teodata , mi place asta la o
femeie, a glumit el, ndrepta nd camera spre text.
Nina s-a uitat la Trulli.
Matt, exista posibilitatea de stabilizare a imaginii, de
nghetare a ei?
Sigur. Aparatul este digital s i are capacitatea de stocare de
un terabyte va continua sa nregistreze. Pe care ecran vrei sa -ti
proiectez imaginea?
Pe cel mare.
Dar nu va fi o imagine tridimensionala .
N-o sa mor din ata ta lucru.
Dupa ca teva secunde, ecranul a ca pa tat viata, prezenta nd o
imagine nemis cata a ultimei sectiuni de text. Era ncetos ata , cu
culorile s terse, nsa suficient de clara sa -i nga duie sa distinga
literele. Cufundata n ga nduri, s-a uitat cu atentie la text.
Unul dintre membrii echipajului a pa truns precipitat n camera
de comanda .
364
Ca pitane Matthews! Se apropie o nava de noi.
Poftim? a ntrebat el brusc. Ca t de departe este?
La vreo zece kilometri. Ca nd am depistat-o prima oara pe
radar, se ndrepta spre Lisabona, dar de ca teva minute a pornit
spre noi.
Ce viteza are?
Cel putin doua zeci de kilometri pe ora , domnule.
Sa fie nava lui Qobras?
Numele i-a atras atentia Ninei. Ingrijorata , a ntors capul spre
el.
Tot ce se poate. Aceasta corespunde descrierii fa cute navei
care a plecat din Casablanca.
La naiba! a fa cut Matthews, sca rpina ndu-se ga nditor n
barba . In regula . Anunta-i pe toti cei de la bord ca vom avea
companie cura nd, sa fie prega titi. Ca nd va ajunge la depa rtare de
patru kilometri, ori daca vor lansa ba rci la apa , sa prega teasca
armele. Eu voi fi pe puntea de comanda .
Am nteles, domnule.
Marinarul a ies it, fiind urmat de Matthews.
Eddie, ai auzit ceva din discutia asta? l-a ntrebat Nina. Se
ba nuies te ca suntem urma riti de oamenii lui Qobras.
Cum? Fir-ar sa fie!
Pe unul dintre monitoare, Nina l-a va zut ajuta nd-o pe Kari sa
iasa din put .
Ce vrei sa facem?
Inregistrati cat de mult posibil, dar repede. Imediat ce mai
aflu ceva, o sa va anunt . Nava urma ritoare e la zece kilometri.
Ca pitanul Matthews o sa ne tina la curent.
Numai la zece kilometri? Nu vom reus i sa revenim la
suprafata s i sa recupera m submarinul pa na la aparitia navei.
Submersibilul poate fi sacrificat, l abandona m daca va fi
nevoie, a spus Kari, fa ra sa ia n seama exclamatia de
365
nemultumire a lui Baillard.
Dupa ce ies ise din apa , lega tura de comunicatie era mult mai
clara .
Construim alt submarin, dar informatiile de aici sunt
nepretuite. Filmeaza ca t de mult vom prelucra imaginile mai
ta rziu daca va trebui sa mbuna ta tim calitatea. Eu o sa fac
fotografii.
Hugo, ai auzit? a ntrebat Chase.
Acoperit de paraziti, ra spunsul abia s-a auzit.
In mare parte. Eu ce trebuie sa fac?
Nu are rost sa vii aici. Stai la intrare pentru cazul n care
vom avea nevoie de ajutor.
Am nteles, mon ami. Dar sa nu stati prea mult acolo.
Chase a revenit la peretii acoperiti cu inscriptii, iar Nina le-a
urma rit, dupa care s i-a ndreptat din nou ochii spre imaginea
ncremenita de pe ecranul monitorului principal, stra duindu-se
sa descifreze secretele pe care le ascundea textul.

Neva zut de nimeni de la bordul lui Evenor, sub duneta a apa rut
din apa capul unui scufunda tor. Apoi nca unul s i nca unul
La zece metri sub valurile molcome, alti scufunda tori au
eliberat plans ele de tractare subacvatica de tip Manta, care
puteau duce trei oameni. Minisubmarinele abandonate s-au
scufundat ncet n ada ncul ntunecat al oceanului, iar pasagerii
lor s-au ndreptat n ta cere spre puntea ba rcilor. Vasul se folosea
de propulsoare pentru a-s i mentine pozitia; elicele sta teau
nemis cate.
Primul om ajuns pe scara a urcat cu precautie, uita ndu-se cu
fereala peste marginea puntii. La aproximativ s ase metri, pe
platforma de aterizare a elicopterelor, era un membru al
echipajului, sta nd cu spatele. Nu se mai vedea nimeni altcineva n
preajma .
366
Scufunda torul s-a ascuns sub linia puntii s i-a scos arma
Heckler and Koch MP-7 de pe uma r s i, cu o singura mis care
dezinvolta a degetului mare, a scos capacul ros u din cauciuc de pe
capa tul amortizorului gros. Dupa aceea s-a strecurat discret
napoi pa na la scara s i a tintit.
In afara declicului metalic scos de percutor, nu s-a auzit
aproape nici un sunet ca nd a tras; tubul gol al cartus ului de
calibrul 4,6 mm a fost retinut de o punga mica din plasa , legata de
arma , astfel nca t nici acesta sa nu cada pe punte. In momentele
ca t omul din echipaj ca dea, scufunda torul a s i ajuns pe punte. A
fugit sa se ascunda la nga un perete de compartimentare s i a tras
cu urechea sa surprinda vreun semnal de alarma . Nu a auzit deca t
plesca itul valurilor care se loveau us or de corpul navei s i tipetele
pla nga rete ale pesca rus ilor care se roteau pe deasupra.
La bordul navei Evenor au urcat s i ceilalti scufunda tori, care s-
au dispersat imediat. Primul dintre ei s i-a scos masca de pe fata,
iar atunci s-a va zut ca avea un petic negru peste un ochi.
Jason Starkman.
Ocupati vasul, le-a ordonat el celorlalti.

Chase a continuat sa se deplaseze prin camera altarului,


scana nd textele de pe pereti. Camera de pe uma r era prinsa ntr-o
pozitie fixa , iar incapacitatea lui de a se ndoi n interiorul
costumului rigid ngreuna procesul de captare a imaginilor video.
A ajuns la trepte. Daca structura de aici era ca n Brazilia,
acestea trebuiau sa duca spre camera principala , aceea de mari
dimensiuni. A ndreptat fasciculul lanternei n jos. Apa a reflectat
lumina, iar pe pereti s i tavan au apa rut sclipiri.
Bine am fa cut ca nu ne-am scos ca s tile, a zis el, treca nd peste
partea superioara a sca rii, pentru a verifica peretele de pe partea
cealalta . Daca presiunea apei din exterior are doua zeci s i cinci de
atmosfere, nseamna ca s i aerul din templu are aceeas i presiune.
367
Vrei sa spui ca templul n sine nu este inundat? a ntrebat
Kari.
Doar partial. Aici fundul oceanului este mai sus deca t
templul, dar tavanul are aproape aceeas i na ltime. Cred ca s i
acolo a ra mas aer captiv.
In glasul ei a apa rut un ton iritat de frustrare.
Pa cat ca nu avem timp sa cerceta m mai mult! Este uimitor
ca templul a supravietuit potopului.
Asta nseamna ca pe vremea aceea se construiau lucruri
durabile. In ce stadiu ati ajuns?
Camera ei a emis nca o lumina .
Aproape am terminat.

Castille sta tea n apropierea intra rii, urma rind lega narea
us oara a cablului de fibra optica , semn ca Eddie se deplasa
na untru. Ciudat moment si ga sise Qobras sa actioneze mpotriva
lor. Fa ra ndoiala ca Eddie avea dreptate. Cineva i transmisese
pozitia n care se afla Evenor. Dar cum de reus ise?
La doar un metru de zidul din piatra , luminile costumului de
scufundare se dovedeau mai puternice deca t reflectoarele de pe
Atragon. De aceea nici nu a observat ca lumina a ca pa tat ceva mai
multa stra lucire, pentru ca la luminile submersibilului comandat
de Baillard se ada ugasera altele

In timonerie, Matthews a examinat printr-un binoclu de putere


vasul care se apropia. Acum ajunsese la cinci kilometri depa rtare
s i continua sa se ndrepte spre ei.
In mod evident, o nava de cerceta ri submarine, pentru ca avea
pe punte o macara pentru cobora rea submersibilelor, ceea ce
nsemna ca ea fusese cea nchiriata de Qobras. Lucru greu de
explicat, acel individ reus ise sa afle pozitia exacta a descoperirii
fa cute de Nina Wilde s i ndreptase cu toata viteza nava nspre
368
acel loc. Iar peste ca teva minute va ajunge la patru kilometri,
situatie n care nu va mai avea de ales s i va trebui sa o considere
drept o amenintare.
Nu a va zut totus i nici o barca lansata la apa , des i pe o barca
gonflabila de tip Zodiac un grup de oameni ar fi putut ajunge la
Evenor, aflat la punct fix, mult mai repede deca t nava n sine. Se
pa rea ca vasul cela lalt intentiona sa se apropie ca t mai mult.
Ceea ce nsemna ca pe oamenii de pe ea i as tepta o surpriza .
Armele puse la dispozitie de Kristian Frost ca te o pus ca
automata P-90 pentru fiecare membru al echipajului, plus doua
mitraliere grele s i ca teva lansatoare de rachete ar fi fost mai
mult deca t suficiente pentru a alunga pe oricine ar fi ncercat sa i
ocupe nava.
Nu se vedea nici o barc
Nu se lansase nici una de pe vasul care devenea o amenintare
dar nu se vedea nici ma car vreuna pregtit pentru a fi pusa pe
apa .
Iar daca aceea era macaraua folosita pentru cobora rea
submersibilului unde naiba era acesta?
Cu un s oc, Matthews s i-a dat seama de toate acestea, dar era
deja prea ta rziu pentru a mai actiona, pentru ca us a timoneriei s-
a deschis brusc.

In sfera de comanda a lui Atragon, Baillard a ba tut cu degetele


pe tabloul de control n ritmul unei melodii pe care o fredona n
ga nd. Pe ecranul tridimensional l-a va zut pe Castille sta nd cu
spatele la el, urma rind intrarea n templul scufundat.
Sistemul LIDAR prezenta un anumit dezavantaj, a ga ndit el.
Lipsa de culoare fa cea imaginile foarte plictisitoare, mai ales ca nd
nu se petrecea nimic deosebit. A aruncat o privire spre monitorul
pe care apa rea transmisia de la camera video principala a
submersibilului. Aceasta nu erau cu nimic mai buna n privinta
369
culorii, cla direa fiind adumbrita de apa care absorbea prea multa
lumina , astfel ca detaliile nu se vedeau prea bine
Ce naiba era aceea?
Spre periferia ca mpului vizual, undeva n dreptul hubloului
mic, se mis case ceva.
Un pes te? Nu, privelis tea avea o calitate aparte
Realitatea l-a izbit ca un baros.
Lumina se modificase.
Nu schimbase orientarea reflectoarelor, iar submarinul sta tea
Evenor! a strigat el n microfonul aparatului de
radioreceptie. Evenor, a mai apa rut un sub
A auzit o serie de paraziti n casca , dupa care s-a la sat ta cere.
Toate ledurile de pe consola de comunicatii s i-au schimbat
culoarea din verde n ros u.
Evenor! Ma auzi? Ce se nta mpla ?
O clipa mai ta rziu a primit ra spunsul. Cu un za nga nit surd, ceva
a lovit partea superioara a corpului submersibilului. Apoi, un
obiect lung a cobora t s erpuind spre partea din fata a turelei
sistemului LIDAR.
Cablul de lega tura cu suprafata. Retezat.
Apoi, ca nd atacatorul neva zut s-a apropiat pentru a lovi, prin
hublou a pa truns mai multa lumina .
Ei, drace! a strigat Baillard s i a actionat comenzile, pornind
motoarele s i ridica nd brusc submarinul de pe fund, sta rnind un
nor nva rtejit de sedimente. Hugo! Am fost atacat! Ies i de acolo!
Submersibilul a primit o lovitura care l-a azva rlit pe canadian
n lateral, izbindu-l de peretele de otel.
Ba za itul strident receptionat prin casca l-a fa cut pe Chase sa se
crispeze. Releul din costumul lui a transmis sunetul s i ca tre Kari,
care a scos o exclamatie de uimire.
Ce-a fost asta?

370
Toate transmisiile subacvatice receptionate de Evenor s-au
ntrerupt simultan, iar pe ecranele acum negre sau de un albastru
sclipitor a apa rut mesajul FA RA SEMNAL.
Ce nseamna asta? a ntrebat Nina.
Asta nseamna ncheierea expeditiei voastre, doctor Wilde, a
spus cineva din spatele ei.
Nina s-a ra sucit.
Tu!
Incadrat de doi dintre oamenii lui mbra cati n costume de
scufunda tor, Starkman a ma surat-o cu ra ceala . Toti trei aveau
armele ndreptate spre cei aflati n cabina de comanda .
Va rog sa va ala turati celorlalti membri ai echipajului, care
se afla deja pe punte.

Imediat ce a auzit striga tul neclar n difuzorul ca s tii, Castille s-a


ra sucit s i a va zut un al doilea submarin ataca nd nava Atragon!
Baillard tocmai ncepuse sa se ridice de pe fund ca nd intrusul,
un submersibil mai mic, ava nd o cus ca din otel n jurul cabinei de
forma globulara , l-a izbit din lateral. Atragon a fost mpins n jos,
aproape dispa ra nd n interiorul unui nor dens de sedimente.
Merde! a exclamat el, revenindu-s i din s oc. Edward! Edward,
ma auzi? Kari!
Nu a primit ra spuns. Releul radio aflat pe submersibil nu mai
exista, ceea ce l fa cea sa ra ma na izolat de ceilalti doi
scufunda tori.
Atacatorul s-a ridicat din norul de ma l s i a executat o
ntoarcere brusca , iar propulsoarele au nceput sa se roteasca
rapid, scotand da re de bule de aer. Lumina reflectoarelor a ca zut
pe ceva metalic de culoare alb s i oranj, aflat n interiorul norului
nca nvolburat.
Castille a crezut ca submarinul stra in va lovi din nou, nsa
acesta s i-a prelungit bratul de manipulare, ntre ghearele de la
371
capa t se afla un pachet destul de masiv, care, cu o mis care
aproape delicata , a fost plasat pe o latura a sferei de comanda

In momentul n care a va zut umbra bratului de manipulare al


celuilalt submarin mis ca ndu-se prin dreptul hubloului, Baillard
s i-a dat seama ca situatia era grava . Dupa o secunda , a auzit un
ha ra it pe suprafata sferei n care se afla.
Sistemul LIDAR nu mai functiona s i, cu exceptia luminii slabe
care pa trundea prin hublourile minuscule, se simtea ca s i cum ar
fi fost orb. Apa sa ndu-se cu palma la ta mpla , unde se alesese cu o
ta ietura ada nca dupa ciocnire s i stra duindu-se sa nu intre n
panica ,
Baillard a actionat comenzile propulsoarelor.
Nu s-a nta mplat nimic. Des i el s i Trulli proiectasera
submarinele pentru a fi foarte rezistente, nu anticipasera ca vor
suferi atacuri de acest fel, astfel ca pe panoul comenzilor electrice
za rea acum doar lumini de avertizare.
A analizat cu nfrigurare s ansele s i optiunile. Putea sa reseteze
circuitele afectate, ncerca nd astfel sa reporneasca propulsoarele
ori sa decupleze electromagnetii care tineau pla cile grele de
otel care slujeau drept balast, situatie n care avea posibilitatea de
a ajunge la suprafata n mai putin de trei minute.
Insa proceda nd astfel nsemna sa -i abandoneze pe cei trei
scufunda tori. Cu toate acestea, daca nu-i vedea, nu avea cum sa -i
ajute, iar cela lalt submarin se afla tot acolo, iar reflectoarele
acestuia l sa getau amenintator.
A luat decizia: a tras ma nerul de culoare ros ie plasat ala turi de
scaun.

Castille s-a uitat ngrozit cum Atragon a eliberat pla cile de


balast, care au ca zut ca nis te bombe pe fund, sta rnind un nou nor
de sedimente s i ma l. Bufnetul surd produs de ca derea lor a fost
372
ata t de puternic, nca t Castille l-a simtit transmis de apa .
Eliberat de balast, submersibilul a tas nit spre suprafata,
trasa nd o linie de lumina cu reflectoarele. Tras de submarin,
cablul din fibra optica a sa getat n sus, descriind s erpuiri ca de
bici.
Nu se poate! a ra cnit el, dezna da jduit.
Ca s i cum i-ar fi auzit striga tul, submarinul dus man s-a ra sucit,
ajunga nd cu fata spre el, iar s irul de reflectoare au pa rut ca -l
privesc cu ochi stra lucitori. Bratul de manipulare s-a deplasat
spre spate, a cules cu mare precizie ceva prins de un cos fixat pe
cadrul de otel, dupa care s-a extins din nou.
Un alt pachet, ceva mai mare deca t primul.
Castille s i-a dat seama imediat ce era.
O bomb!

Ca t se ridica la suprafata, Baillard s-a chinuit sa reporneasca


motoarele, nsa orice ncercare s-a dovedit zadarnica .
A auzit un sunet care l-a fa cut sa nghete. In urcare, submarinul
sca rtaia s i gemea, dar acele zgomote i erau ata t de cunoscute,
nca t nici nu la mai lua n seama . Acum era vorba de altceva.
Un sunet mecanic, ritmic, venind dinspre peretele sferei. Din
locul unde fusese atins de bratul celuilalt submarin.
Un ticit
Baillard nici ma car nu a mai apucat sa tra iasca groaza cumplita
a acelei situatii, pentru ca bomba a explodat, fa ca nd o gaura mare
n nvelis ul de otel al sferei. O sulita de apa l-a izbit cu forta unui
tren n viteza , uciga ndu-l instantaneu.

Chase a auzit uruitul baritonal treca nd chiar s i prin zidurile de


piatra ale templului s i prin casca groasa .
Drace!
Ce a fost zgomotul acela? a ntrebat Kari.
373
O explozie.
Sigur?
Da, binenteles. Ori a aruncat cineva o bomba de cinci sute
de kilograme asupra lui Evenor, ori a explodat submarinul.
S-a uitat la costum.
Asta nseamna of, fir-ar s fie! Taie-mi lega tura de
comunicatie, repede!
Dar vom pierde contactul!
L-am pierdut deja! Fa ce ti-am spus!
Kari a la sat jos camera s i s-a apropiat greoi de el, apoi s i-a scos
cutitul de scufunda tor de la centura . Cablul de fibra optica prins
de partea din spate a costumului era nvelit ntr-o teaca de
protectie din plastic. A nceput sa o taie cu partea zimtata a
cutitului.
Mai repede, mai repede! a strigat Chase.
M strduiesc!
L-a retezat n cele din urma , iar din bucata nca prinsa de
costumul lui Chase a lica rit o luminita alba struie. Un moment mai
apoi, restul de cablu a fost smuls dintre degetele nma nus ate ale
lui Kari, traversa nd fulgera tor nca perea, dupa care a dispa rut
dincolo de marginea putului.
Ce naiba s-a nta mplat?
Daca submarinul a explodat, balastul s-a desprins n mod
automat n momentul n care nu a mai existat alimentare cu
energie electrica . Asta nseamna ca submersibilul urca acum spre
suprafata cu viteza unei rachete s i m-ar fi smuls s i pe mine dupa
el, i-a explicat, apoi s-a ntors spre ea. Iti multumesc. S i iarta -ma
ca am tipat.
Ava nd n vedere situatia, nu e nevoie sa -ti ceri scuze, a zis ea
s i s-a uitat apoi spre put . Daca submarinul a fost distrus, ce
facem?
In primul ra nd, vom ies i de aici, i-a ra spuns Chase s i s-a
374
retras spre put . Hugo! Ma auzi? Hugo! Pe naiba!
Dar eu te aud prin radio.
Da, dar es ti n aer, iar el trebuie sa receptioneze semnalul
prin Dumnezeu s tie ce strat gros din piatra s i prin apa . Hugo!

Castille a dus ma na la maneta de comanda s i a comutat


propulsoarele costumului la puterea maxima , tas nind n sus s i
scotand un va rtej de bule de aer, moment n care submersibilul s-
a repezit n jos, sa -l atace. Aparatul era aproape de el, astfel ca a
reus it sa vada numele Zeus scris pe cabina de comanda , dar s i
pilotul sta nd ntins na untru, a ca rui fata era ma rita s i deformata
ntr-un ra njet de sticla groasa s i curbata .
Bratul de manipulare a pornit brusc spre el, dar, folosindu-se
de labele din picioare, Castille a reus it sa se rostogoleasca , pentru
ca apoi sa -s i schimbe directia s i sa treaca pe dedesubtul
submersibilului. S-a uitat peste uma r s i a va zut ca pilotul tinea
pachetul cu exploziv, vra nd sa l plaseze nta i pe acesta, pentru ca
abia dupa aceea sa se ocupe de Castille.
Nu exista deca t o destinatie.
Intrarea n templu.
Edward! a strigat el, cu toate ca s tia ca nu putea fi auzit. Ies i
de acolo! Iei!
Propulsoarele au scuipat bule de aer ca nd elicele au fost puse
n revers pentru a face submarinul sa se opreasca la baza zidului.
Bratul s-a ntins s i a pa truns fa ra probleme n pasajul ngust,
dupa care s-a retras.
Acum ghearele stra lucitoare din otel nu mai stra ngeau nimic.
Castille a apa sat cu degetul mare pe comanda de propulsie.
Daca reus ea sa ajunga na untru suficient de repede, putea scoate
explozibilul de acolo.
Insa pilotul submersibilului nu voia sa -i dea o astfel de s ansa .
Cu bratul de manipulare ridicat precum o coada de scorpion,
375
vasul s-a rotit din nou, pornind spre el.
Lumina puternica a farurilor l-a orbit. A urmat nca o explozie
de bule de aer, produsa de elicele submarinului.
Vasul venea drept spre el.
Bine, atunci a spus el n s oapta .
A dat drumul manetei de comanda s i a dus ma inile spre
echipamentele de la centura .
Submersibilul a accelerat, cobora nd s i ntinza nd bratul n fata
ca pe o lance.
Ra mas neclintit, Castille a as teptat.
Apoi a scos brusc pistolul lansator de ancora s i a tras drept
spre cabina .
Va rful ascutit al ancorei din otel a lovit geamul s i s-a oprit,
pa trunza nd doar un centimetru, dupa care forta apei care se
scurgea pe submarin a fa cut-o sa se desprinda . Za nga nind, a
ajuns sub vas, tra ga nd s i cablul dupa sine.
Castille da duse deja drumul pistolului, dupa care a actionat din
nou propulsoarele costumului, ra sucindu-se n urcare s i
ndepa rta ndu-se de submersibilul care venea cu viteza spre el.
Uimit de acea lovitura , pilotul nu a putut reactiona suficient de
repede ca sa -l prinda pe Castille cu bratul de manipulare.
A fost nsa destul de iute pentru a conduce vasul ntr-un arc de
cerc, prega tit de urma rire.
Castille s i-a dat seama ca propulsoarele costumului nu aveau
forta necesara pentru a-l ajuta sa se deplaseze mai repede. Spera
nsa ca nu va mai fi nevoie.
In cabina de comanda , pilotul a ra njit satisfa cut va za nd cochilia
galbena a costumului parca tintuita de fasciculele proiectoarelor.
A accelerat, prega tindu-se sa -l izbeasca pe Castille, ca ntr-un
accident rutier, dar subacvatic.
Micutul semn la sat de ancora a nceput brusc sa se ma reasca . S i
a continuat sa se extinda , cra pa turile ca nis te fire subtiri pleca nd
376
spre marginile geamului s i scotand un scra s net nnebunitor de
sticla care crapa . Presiunea imensa a apei apa sa uciga tor asupra
ma runtului defect de pe suprafata, fa ca ndu-l sa se la ba rteze.
Cu un bubuit ca o salva de artilerie, nacela submersibilului a
fa cut implozie. Cioburile urias e din sticla groasa de aproape opt
centimetri l-au lovit pe pilot cu viteza sunetului, transforma ndu-l
ntr-o ceata ros ie care a nflorit printre bulele de aer ca o floare
mare s i nsa ngerata . Vasul s-a dus nva rtindu-se ca tre fund, unde
a ridicat un val de nisip.
Castille s-a ra sucit. Poate mai avea vreme sa ajungi la explozivi.
Nu a mai apucat.
O unda de s oc a izbucnit dinspre capa tul pasajului. Castille a
fost azva rlit napoi de explozia asurzitoare, ca s i cum ar fi fost
izbit de o mas ina s i s-a rostogolit incapabil sa se opreasca . Nu a
mai va zut nimic din cauza norului enorm de ma l dislocat.
Insa nu a fost nevoie sa vada ca sa -s i dea seama ca , dupa
explozie, vibratiile tuna toare care ra zba teau prin apa erau
provocate de blocurile masive de piatra care se pra bus eau n
tunel, bloca ndu-l pe vecie.

In camera altarului, Chase se prega tea sa o coboare pe Kari n


put , ca nd un val de apa a erupt de sub ei, arunca ndu-i pe ama ndoi
pe spate ca nd a pa truns n camera cu forta unui gheizer. Buca ti de
piatra au curs ploaie peste ei, izbind ca nis te baroase n
costumele lor.
Vai, Dumnezeule! a strigat ea.
Era prima oara ca nd o vedea intra nd n panica .
Ce-a fost asta, ce s-a nta mplat?
Kari! Kari! a zis s i a tinut-o de brate, ncerca nd sa o calmeze.
Am sca pat, suntem bine! Stai sa -ti verific costumul.
S-au ajutat unul pe cela lalt sa se ridice n picioare s i au
examinat costumele. Ambele suferisera ca teva lovituri s i
377
deforma ri minore, dar nici o va ta mare care sa le compromita
integritatea. Des i nu avea prea mare importanta, a ga ndit el.
Ce s-a nta mplat? a ntrebat ea din nou.
Chase s-a uitat la put .
Au distrus trecerea. Am ra mas prizonieri aici.

Oamenii lui Starkman au silit pasagerii s i membrii echipajului


sa se stra nga pe platforma de aterizare a elicopterului. O
numa ra toare sumara a la murit-o pe Nina ca opt sau noua oameni
din echipaj fusesera ucis i.
Cealalta nava s-a as ezat de-a lungul lui Evenor, iar membrii
echipajului au azva rlit para me pentru legarea unui vas de cela lalt.
Baloanele de acostare care ata rnau de-a lungul bordurilor
sca rtaiau s i scra s neau ca nd se frecau unele de altele la mis carea
copastiilor.
Insotit de doua ga rzi narmate, la bordul lui Evenor a urcat un
ba rbat nalt. A traversat puntea pupa s i le-a fa cut semn oamenilor
lui sa o aduca pe Nina la el. Ca pitanul Matthews a protestat, dar
armele ce i-au fost fluturate pe sub nas l-a fa cut sa amuteasca .
Nina s tia deja pe cine avea n fata. Mai va zuse chipul acela
usca tiv cu tra sa turi dure.
Doctor Wilde, a spus el. Iata ca , pa na la urma , ne-am nta lnit.
Numele meu este Giovanni Qobras.

378
21

S tiu cine es ti, a zis Nina, stra duindu-se sa nu-s i tra deze
teama. Ce dores ti?
Ce doresc?
Intrebarea a adus pe fata rigida a lui Qobras o expresie care
sugera amuzamentul.
Ceea ce vrea fiecare, doctor Wilde. Pacea s i securitatea
lumii. S i, multumita tie, acum mi pot ndeplini dorinta.
Apoi privirea lui hota ra ta s-a oprit asupra lui Philby.
S i datorita tie, Jack. A trecut ceva timp de ca nd nu ne-am
va zut. Zece ani, nu-i as a?
Speram ca nu va trebui sa te mai nta lnesc vreodata , a rostit
Philby, cu glas tremurat.
Nina s-a ntors spre el.
Cum, Jonathan, l cunoti?
Jack sau Jonathan m-a ajutat s i cu alta ocazie sa mpiedic
pe cineva sa descopere Atlantida.
A fa cut un gest ca tre unul dintre oamenii lui, care l-a condus pe
Philby departe de grupul prizonierilor.
Iar acum In fine, a spus s i a fluturat ma na spre oceanul
pustiu. Atlantida se va pierde pentru totdeauna, pentru ca va fi
distrus.
De ce? a fa cut Nina, intrigata . Ce secret poate justifica
distrugerea celei mai importante descoperiri arheologice din
toate timpurile? S i care sa justifice moartea ata tor oameni?
Daca ai s ti, nu ar mai fi nevoie sa ntrebi. S i atunci, m-ai
ajuta. Dar constat ca mintea ti-a fost otra vita de familia Frost, as a
cum s-a nta mplat s i cu pa rintii ta i. Mare pa cat. Daca nu ai fi ales
379
o cale gres ita , ai fi avut nis te succese deosebite.
Ia stai putin, ce e cu pa rintii mei?
Insa Qobras s-a ntors spre Starkman, care tocmai ies ise din
suprastructura navei.
Giovanni, am distrus hard diskul pe care se ga seau
nregistra rile scufunda rii. Acum nu mai trebuie deca t sa
distrugem templul n sine s i astfel nu va mai ra ma ne nimic.
Excelent.
S-a prega tit sa mai spuna ceva, dar a fost strigat de cineva. Unul
dintre oamenii lui a sa rit de pe nava cealalta s i a venit n fuga spre
platforma .
Domnule! a zis omul pe nera suflate, pa ra nd ngrijorat. S-a
nta mplat ceva grav n ada nc.
Ce anume?
Zeus a distrus submersibilul lui Frost Trulli a tas nit nspre
Qobras, striga nd s i blestema ndu-l, dar doua ga rzi l-a mpins
napoi sub amenintarea armelor s i a detonat una dintre
nca rca turile explozive. Numai ca hidrofoanele noastre au
nregistrat o implozie.
A fost submarinul lui Frost?
Nu, domnule. Acela se ndrepta deja spre suprafata, iar al
nostru era pe fund. Cred ca l-a distrus unul dintre scufunda tori.
Qobras s-a ntors spre Philby, cera nd o explicatie.
Kari, adica doamna Frost s i Chase se aflau n interiorul
templului, a spus profesorul, ba lba indu-se de emotie. Cred ca a
fost Castille.
Bravo, Hugo! a exclamat Nina, fa ra sa se bucure prea mult.
Starkman a tintuit-o cu o privire uciga toare din ochiul
neva ta mat.
Pe fruntea lui Qobras au apa rut cute de iritare.
Aveam nevoie de Zeus pentru plasarea explozivilor. Ca t timp
ne trebuie sa aducem un alt submarin?
380
Cel putin cinci zile, domnule.
Prea mult. Pa na atunci, Frost poate aduce aici s i oameni s i
echipamente. Iar de data asta ar fi mai bine prega tit sa ne
nfrunte.
Nu-i posibil sa folosim cela lalt submarin al lor? a ntrebat
Starkman, fa ca nd un gest spre prova lui Evenor, unde se afla
Rechinodozer.
Doar eu s tiu sa -l pilotez, a zis Trulli pe un ton sfida tor. S i
daca va nchipuiti ca o sa va ajut dupa ce mi-ati ucis camaradul, va
ns elati amarnic, tica los ilor.
Iritat, Starkman a ridicat arma, dar Qobras a cla tinat din cap.
Aduceti restul de nca rca turi explozive de pe nava noastra
pe acest vas, a spus el, dupa ca teva clipe de ga ndire. Plasati doua
treimi sub linia de plutire n partea din fata, restul la pupa.
Dar ce vrei sa faci? l-a ntrebat Nina.
Pentru ca nu pot distruge templul cu explozivi, va trebui sa
folosesc alta metoda , a zis el, ntorca ndu-se ca tre ea. Alternativa
ar fi sa arunc trei mii de tone de otel peste el.
Fa ra sa i bage n seama pe oamenii narmati care l nconjurau,
ca pitanul Matthews a fa cut un pas n fata.
Qobras! Ce ai de ga nd cu echipajul meu? Ce vrei sa faci cu
noi?
Qobras l-a privit cu superioritate.
Cred ca traditia maritima trebuie respectata : ca pitanul se
scufunda cu nava cu tot. In cazul acesta, o sa aplica m regula s i la
echipaj.
A aruncat o privire s i spre Nina.
S i la pasageri.
Tica los nenorocit, a spus Matthews cu dispret .
Ai de ga nd s ne neci? a ntrebat Nina ngrozita .
Qobras a cla tinat din cap.
Nu, nu. Indiferent ce ti-au zis prietenii ta i din familia Frost,
381
nu sunt un om crud s i nici sadic. Ca nd nava se va scufunda, voi
veti fi deja morti.

Chase s i-a verificat rezerva de aer. Costumele pentru


scufunda ri la mari ada ncimi erau proiectate sa asigure perioade
lungi de imersiune, dar s i acestea erau totus i limitate. Mai avea
aer pentru o ora .
O ora . Dupa aceea, el s i Kari vor ra ma ne rezidenti permanenti
ai templului antic.
Ta na ra se ga ndea la acelas i lucru.
Trebuie sa existe o cale de ies ire, a spus ea, ara ta nd ca tre
trepte. Imposibil ca apa sa fi umplut camera principala doar
pa trunza nd prin pasajul secret, pentru ca n acest caz camera
asta ar fi fost complet inundata .
Asta nu nseamna ca vom putea sa trecem prin ea, i-a
amintit Chase n timp ce a nceput sa coboare treptele.
Trebuie totus i sa ncerca m.
S tiu, dar ma prega team pentru ce e mai ra u. E o chestiune
tipica pentru britanici. Ca te bastoane luminiscente mai ai? Vom
avea nevoie de ca t mai multe.
Kari a verificat n geanta ata rnata la centura .
S ase.
Au pa truns n apa rece ca gheata.
Castille a revenit la locul unde fusese intrarea. Norul de
sedimente ridicat de explozie nca nu se as ezase s i din experienta
s i-a dat seama ca apa se va limpezi abia dupa ore bune.
Fa ra sa se sinchiseasca , a pa truns n acel nor. Era ca o ceata
extrem de deasa s i cafenie, n care pa na s i fasciculul lanternei era
ntunecat aproape complet de sedimentele n suspensie.
S tia s i fa ra sa vada ca pasajul fusese blocat. Pe fund, sub
picioarele lui, sta teau mpra s tiate buca ti mari s i mici de piatra .
Descoperind cablul pe care Chase l ntinsese n urma lui dupa
382
intrarea n tunel, a tras de el. Acesta nu a cedat ca tus i de putin.
Slujindu-se de propulsoarele costumului ca sa revina n apa
mai limpede s i-a verificat rezerva de aer s i a analizat situatia. Mai
avea aer pentru o ora . Se putea ntoarce la suprafata.
Insa simplul fapt ca fusesera atacati nsemna ca pe nava
situatia era tragica . Pesemne ca nava lui Qobras ajunsese deja
ala turi de Evenor. n afara de cutit, nu mai detinea alta arma , iar la
suprafata, prizonier al costumului voluminos s i rigid, nu avea
cum sa lupte.
Ceea ce nsemna ca acum nu-i ra ma nea deca t sa ga seasca o cale
de a-i ajuta pe Chase s i pe Kari sa scape din templu.
Asta n cazul n care supravietuisera exploziei.

Atmosfera de pe platforma de aterizare era ncordata . Ca tiva


membri ai echipajului erau n pragul lacrimilor sau al panicii. Altii
murmurau ruga ciuni. Oamenii lui Qobras i-au nconjurat, tina nd
pus tile MP-7 ridicate
As teapta , a spus Nina, ascunza ndu-s i spaima sub masca unei
hota ra ri pe care nu s i-o explica nici ea.
De ce? a ntrebat Qobras.
Iti propun un ta rg. Lasa echipajul sa se mbarce pe ba rcile de
salvare nainte de a scufunda nava s i s-a oprit s i a respirat
ada nc. S i vei putea sa ma ai.
Starkman a pufnit dispretuitor, iar Qobras a ra s, deloc amuzat.
Dar deja te am, doctor Wilde. Nu ai ce sa -mi oferi am tot
ce-mi doresc. S tiu locul unde se afla Atlantida, iar acum o voi
distruge.
Exista , totus i, ceva ce nu s tii, a zis ea, cu un sura s abia
schitat. Locul unde se afla cel de-al treilea templu al lui Poseidon.
Expresia de pe fata lui Qobras a devenit una de uimire
amestecata cu precautie.
Doctor Wilde, nu exista al treilea templu. Mai era cel din
383
Brazilia, pe care l-am na ruit s i cel de sub noi, care i va mpa rta s i
soarta foarte cura nd. Orice urme ale atlantilor vor sfa rs i aici.
S-o crezi tu, a spus Nina, cla tina nd din cap. Exista s i un al
treilea. S i, mai cura nd ori mai ta rziu, cineva tot l va ga si. Crezi ca
doar distruga nd templul vei elimina toate indiciile? Oamenii tiu
unde se afla Atlantida acum. Vestea se va ra spa ndi, iar lumea va
veni sa caute. Acolo, pe fundul golfului, se afla un ntreg ora, nu
doar templul. Pa na la urma , cineva va pune laolalta toate indiciile
s i va urma traseul. Secretul pe care ncerci ata t de mult sa -l
na bus i va fi descoperit s i nu vei putea mpiedica asta. Deca t
daca
Deca t daca ce? a ntrebat Qobras pe un ton ce era deja
amenintator, dar i tra da s i curiozitatea.
Deca t daca -ti desta inui unde se ga ses te. Ca sa -l distrugi
chiar tu.
Asta e o minciuna , a intervenit Starkman. Nu s tie nimic, vrea
doar sa ca s tige timp s i sa -s i scape pielea.
Domnule Qobras, spune-i orbetelui sa -s i tina gura, a zis ea,
sfida toare, n ciuda spaimei pe care o simtea.
Starkman s-a nfuriat, dar a ta cut.
Exist un al treilea templu, o a treia citadela , nainte de
potop, atlantii erau prega titi sa ntemeieze dou colonii. O
expeditie a plecat spre vest, ajunga nd n Brazilia, iar cealalta In
fine, eu s tiu unde a ajuns. S i-ti voi ara ta. Dar numai dac las i
echipajul n viata.
Starkman a lipit teava pus tii de capul lui Matthews.
Ori i executa m unul ca te unul, pa na afla m totul.
Daca tot vrei sa ne ucizi, eu nu va d cum am ncheia acest
ta rg, i-a ra spuns Nina pe un ton apa sat.
Qobras s-a adresat lui Philby.
Fata asta spune adeva rul?
E posibil, a zis el, fa sta cindu-se. Inscriptiile finale din
384
interiorul templului preau sa sugereze ca atlantii aveau intentia
de a se stabili n mai multe locuri dar eu nu am avut timp sa
traduc suficient de mult din text ca sa fiu convins.
S-a uitat apoi ba nuitor la Nina.
S i nu cred ca ea a reus it.
Inva t foarte repede, Jack, a fa cut cu dispret ca tre el.
Ai putea traduce restul? l-a ntrebat Qobras.
Philby a cla tinat din cap s i a oftat.
Acum nu.
Ha-ha! a exclamat Nina s i s-a stra mbat la Starkman. Pariez
ca ti mus ti ma inile ca ai distrus hard diskul, nu?
S-a ntors apoi spre Qobras.
In concluzie, ce hota ra re lua m? T i-am fa cut o oferta , care
nca sta n picioare. Lasa echipajul n viata s i te duc la ultima
as ezare a atlantilor.
Ne duci pa na acolo? a spus Starkman. Cum adica , vrei sa
transformi aventura asta ntr-o vacanta de lucru?
Nina s i-a ncrucis at bratele la piept, tintuindu-l pe Qobras cu o
privire hota ra ta .
Toata viata am ca utat Atlantida. Daca va fi sa mor din cauza
asta, ma car sa s tiu precis motivul. Vreau sa va d toata povestea
desfa s ura ndu-se. Cred ca nu cer prea mult.
Doctor Wilde, este prea periculos, a zis Matthews. Judeca nd
dupa aparente, oricum ne va ucide pe toti.
Eu i propun un ta rg cinstit. Sper ca va accepta cu buna -
credinta. Ce spui de asta, domnule Qobras? Ai afirmat ca nu es ti
un om crud. Dar onoare ai?
Starkman a continuat sa se uite ura t la ea, dar fata lui Qobras a
ra mas impenetrabila . S-a apropiat de ea s i a privit-o cu ochi ta ios i
ca de cremene drept n fata.
Sper ca -ti dai seama ca s i dupa ce vom distruge ultimul
dintre temple nu-ti vom putea nga dui sa ra ma i n viata. Mai es ti
385
dispusa sa respecti partea ta de ntelegere ca sa salvezi viata
acestor oameni?
Simtindu-s i gura uscata , a nghitit n sec.
Da.
Vreme de o clipa , Qobras a pa rut sa fie aproape impresionat.
Es ti o femeie foarte curajoasa , doctor Wilde. S i nobila .
T ina nd seama de stra mos ii ta i nu m-as fi as teptat.
Ce sa nteleg din vorbele acestea?
El s-a tras napoi.
Vom mai avea prilejul sa vorbim. Dar i voi cruta pe oamenii
din echipaj daca es ti de acord sa -mi spui cum ajungem la ultimul
templu. Ne-am nteles?
Da.
Qobras a dat din cap.
Foarte bine. Jason, prega tes te ba rcile de salvare s i mbarca
echipajul pe ele.
Es ti sigur ca e cel mai bun lucru pe care-l poti face? a
ntrebat Starkman.
Vom vedea. Inta i sa fie perchezitionati verificati sa nu aiba
asupra lor radioemitatoare ori rachete de semnalizare. Vreau sa
ma asigur ca voi avea timp suficient sa pa ra sesc zona nainte ca ei
sa fie salvati. Ca pitane, coasta portugheza se afla la o suta
patruzeci de kilometri n directia aceea, a zis Qobras s i a ara tat
spre nord. Sper ca oamenii ta i vor putea va sli ca sa ajungeti pa na
acolo.
Matthews i-a aruncat o privire plina de ura , dupa care
Starkman s i alti oameni de-ai lui i-au escortat pe membrii
echipajului.
Ce se va nta mpla cu cei care se afla acum n Atlantida? a
ntrebat Nina. Prietenii mei sunt nca acolo.
S i acolo vor ra ma ne, i-a ra spuns el.
Cum adica ? Stai putin, ne-am nteles ca
386
Qobras a prins-o brusc s i a tras-o aproape, dupa care i-a spus
pe un ton s uiera tor:
Ne-am nteles sa -i crut pe membrii echipajului, doctor
Wilde. Cei trei nu fac parte din echipajul acestui vas. Daca ridici
obiectiuni n privinta asta, voi ordona ca echipajul sa fie
mpus cat. Ai priceput?
Da, a zis ea, simtindu-se nfra nta .
Doctor Wilde, a strigat Matthews, n timp ce unul dintre
oamenii lui Qobras i fa cea semn cu arma sa i urmeze pe ceilalti
membri ai echipajului, ai familie pe care sa o contactez?
Nu, mi pare ra u, a ra spuns ea ofta nd. Dar daca daca l mai
vezi pe Eddie, spune-i ca o sa -i trimit o ilustrata .
Matthews a pa rut nedumerit, dar nu a mai apucat sa vorbeasca
pentru ca a fost ndepa rtat. Qobras a fa cut un semn ca tre propriul
vas.
Acum, doctor Wilde, te rog sa treci la bordul navei mele ca
sa discuta m despre locul n care se afla ultimul dintre templele
atlantilor.

Chiar plin pe trei sferturi cu apa rece s i ntunecata , adeva ratul


templu al lui Poseidon era mai impresionant deca t replica lui din
America de Sud.
Este incredibil, a zis Kari, uita nd pentru moment de
pericolul prin care trecea, pentru ca ma retia lucrurilor din jurul
ei era coples itoare.
Deasupra ei, s iruri de nervuri subtiri, mpodobite cu aur, argint
s i oricalc, se na ltau spre punctul central al tavanului boltit.
Uita -te la acoperis ! Totul este tivit cu fildes , exact cum a
descris Platon.
Eu nu as folosi cuva ntul incredibil, a spus Chase, nota nd
spre ea. Va za nd ata tea nervuri ce seama na cu coastele, eu ma
simt ca s i cum m-as afla na untrul cutiei toracice a vreunui animal
387
ciudat. Cel care a regizat filmul Alien ar fi foarte fericit aici.
A mai rupt un baston luminiscent s i l-a aruncat de cealalta
parte a camerei, unde a ca zut pe apa s i a ra mas plutind. Dincolo
de fasciculele lanternelor, nca perea era iluminata acum ntr-un
oranj pla cut.
Capul lui Poseidon se na lta deasupra apei, scruta ndu-i plin de
ura cu ochii aurii s i goi.
Ai observat vreo cale de ies ire?
Nu. Dar tu?
Chase a fa cut semn spre capa tul sudic al camerei.
E ntocmai ca templul cela lalt, identic s i mi place. Pun
ra ma s ag ca daca am merge tot drumul pe pasaj, am da de aceleas i
ncerca ri.
Oare putem ies i pe acolo?
E la nivelul solului, mai tii minte? a ra spuns el, cla tina nd din
cap. Iar peste ies ire mormanul de sedimente are noua metri
grosime.
N-ar fi ra u sa ncerca m. Cum acoperis ul a ra mas intact,
probabil ca pe acolo a pa truns apa. Ar fi o posibilitate sa ies im
prin acel loc.
Exista o cale de ies ire mai rapida , a spus Chase, ara ta ndu-i
una dintre nca rca turile explozive.
Nu, e prea periculos, a protestat ea. Daca faci o gaura n
tavan, s-ar putea sa se pra bus easca n ntregime.
Nu mi-am propus sa da ra m totul. Prives te, a zis el s i a notat
ca tre o sectiune de perete unde decoratiunile din fildes se
desprinsesera , la sa nd la vedere piatra. Trebuie doar sa facem o
gaura suficient de mare ca sa trecem ar fi destul s i daca am
ndepa rta unul dintre blocurile de piatra .
Presupuna nd ca bomba ta nu ne tra ntes te tavanul n cap.
Chase a ridicat din umeri, des i acest lucru era inutil s i destul de
greu de realizat n interiorul costumului stra mt.
388
Asta-i buna , ce-nseamna viata fa ra o idee de risc?
A ndreptat fasciculul lanternei spre pietrele expuse,
examina nd mbina rile dintre ele. Ca n templul din Brazilia,
acestea fusesera fasonate cu ata ta precizie, nca t nu se folosise
mortar pentru alca tuirea zidului, greutatea blocurilor sustina nd
ntreaga structura . Pipa ind una dintre mbina ri cu cutitul, a
constatat ca va rful acestuia pa trunde ca tiva milimetri.
Trebuie sa descoperim punctul cel mai slab ca sa plasa m
explozibilul.
S-a mpins, ndepa rta ndu-se de perete s i s-a ntors sa priveasca
spre statuia lui Poseidon.
Ava nd o asemenea ma retie, nca t atingea acoperis ul cla dirii
cu capul.
Kari s-a uitat la el impresionata .
Ai citit Platon?
M-am ga ndit sa fac o ncercare. Dar vezi ceva? Daca ne suim
pe ca pa tanosul a sta, putem as eza nca rca turile explozive exact
sub tavan. Blocurile de piatra din partea de jos a peretelui stau pe
loc sub greutatea tuturor celorlalte, dar sus nu le sustine nimic n
afara de forta gravitationala .
S i doua zeci s i cinci de atmosfere, a tinut Kari sa -i
reaminteasca . Daca faci o gaura chiar n va rf, se inunda tot
templul. Il vei distruge probabil ca s i noi vom muri.
Daca nu ies im de aici ntr-o ora , oricum nu va mai conta. Nu
avem vreme sa degaja m tunelul. Hai, la treaba .
S-a aplecat n fata s i s-a folosit de propulsoare ca sa ajunga la
statuie. Cu mari rezerve n suflet, Kari l-a urmat.

Castille a continuat sa faca nconjurul templului, da nd coltul


capa tului sudic. Pa na n acel moment nu descoperise vreo
deschidere, iar portiunea curbata a acoperis ului era continua s i
solida precum carapacea unei testoase.
389
Dintr-un impuls, a cobora t pe cla dire. Or fi blocurile de piatra
groase, dar poate undele radio vor trece prin ele daca se apropia
mai mult.
Edward? Kari! Ma auziti vreunul?
A ra mas ta cut, fa ra ca ma car sa respire, pentru ca fa sa itul s i
bolboroselile regulatorului sa nu acopere vreun ra spuns,
indiferent ca t de slab ar fi fost. Insa nu a auzit nimic.
Merde.
Ba ta nd din picioare, s-a ndreptat spre latura vestica a
templului.

Ba rcile de salvare de pe Evenor se lega nau pe apa n timp ce


ocupantii lor va sleau ca sa se desprinda de vasul care i
supraveghea. Sta nd pe puntea navei lui Qobras, ncadrata de doua
ga rzi narmate, Nina a urma rit scena cu o resemnare nca rcata de
temeri.
Dupa revenirea la bordul vasului agresor a ultimului om, ceilalti
au desfa cut para mele care legau laolalta cele doua nave.
Starkman a apa rut pe punte.
Giovanni, explozivii au fost plasati, a zis el s i i-a ntins doua
comenzi radio pentru detonare. Acesta este pentru nca rca turile
de la prova, iar acesta, de la camera motoarelor.
Tambuchiurile sunt deschise?
Da, toate, pa na la peretele etans transversal. Dupa
distrugerea pupei, doua treimi din vas se vor umple cu apa . Dupa
ce se scufunda pupa, se detoneaza celelalte nca rca turi s i gata!
Vasul de trei mii de tone se duce drept pa na la fund.
Qobras a examinat detonatoarele.
E o sabie a lui Damocles
Foarte inteligent procedat, a spus Nina cu ama ra ciune. Pa cat
ca nu depui aceleas i eforturi imaginative s i pentru a realiza ceva
constructiv.
390
Nici nu ai habar ca t timp s i efort mi-am dedicat pentru a fi
constructiv, doctor Wilde.
Mda, ce-ar fi sa ma luminezi n privinta asta?
Poate o voi face. Cine s tie, exista posibilitatea sa mbra tis ezi
punctul meu de vedere.
Ma ndoiesc, a pufnit ea.
Din pa cate, as a cred s i eu, a zis el ofta nd, apoi s-a adresat
ca pitanului. Sa duci nava la o distanta sigura , dupa care o ntorci
cu fata la Evenor. Vreau sa va d cum se scufunda .

Constructorii statuii nu anticipasera ca se va ga si cineva care sa


i se urce pe cap, a ga ndit Chase. Iar Platon nu prezentase lucrurile
cu toata acuratetea; Poseidon nu atingea cu adeva rat tavanul,
des i, de la nivelul solului, aceasta era impresia. In realitate,
ra ma nea un mic spatiu gol, n care ba rbatul se va ra se cu greu s i
ra ma sese pe spate. Sculptura placata cu aur era lucrata n as a fel
nca t sa sugereze s i pa rul s i o coroana din ceva ce pa reau alge; n
orice caz, nici una nu reprezenta o platforma stabila pentru
carcasa inflexibila a costumului sa u de scufundare.
Cum te descurci? a ntrebat Kari.
Sunt pe-aproape.
Legase ambele nca rca turi, astfel nca t sa explodeze simultan.
Detonatorul era un ceas mecanic simplu, ga ndit sa reziste fa ra
probleme s i la mari ada ncimi. Odata activat, Chase avea la
dispozitie un minut sa se retraga la o distanta sigura . In largul
oceanului, cu ajutorul propulsoarelor costumului, nu ar fi
reprezentat o problema .
Dar n spatiul restra ns al templului
Tot mai cred ca nu e ideea cea mai buna .
Daca nu va da rezultat, ma poti concedia. Gata, am terminat.
Explozivii erau prins i destul de nesigur de tavan, lipiti
deasupra unei nervuri din fildes . Aceasta va fi fa cuta tanda ri la o
391
milisecunda dupa detonare problema era ca t de mult din forta
exploziei va fi directionata spre tavan.
Chase avea experienta ndelungata n actiuni de demolare, dar
n situatia aceea trebuia sa se bizuiasca pe noroc. Nu-i ra ma nea
de ales.
Trage-te deoparte, i-a cerut el lui Kari s i a fa cut semn cu
ma na spre capa tul ndepa rtat al templului. S i coboara ca t mai
mult fata de tavan.
Am nteles.
S-a rostogolit s i a dispa rut sub luciul va lurit al apei, iar lumina
aruncata de proiectoarele costumului s-a stins treptat.
Chase s-a uitat nca o data la detonator.
In regula , a zis el, fa ca ndu-s i curaj.
Activarea ceasului era un proces n doua etape: nta i trebuia
ra sucit s i scos un cui de protectie, dupa care se apa sa
comutatorul detonatorului. Apoi un mecanism de ceas foarte
simplu s i eficient numa ra cele s aizeci de scunde. Sa -i da m
drumul
A ra sucit cuiul pe juma tate, dupa care l-a smuls din locas . Acum
bomba era armata . Imediat ce apa sa butonul, nu mai era cale de
ntoarcere.
Gata, Kari, a spus el, des i nu era sigur ca semnalul radio
transmis de costumul lui va ajunge la ea prin apa , fii pe faza .
S aizeci de secunde ncepa nd din clipa asta.
A apa sat butonul s i a dat sa se rostogoleasca de pe capul
statuii.
Dar a ra mas blocat.
Echipamentul costumului se ncurcase n coroana .
Uf, drace, a rostit, ncerca nd sa se elibereze. Fa ra nici un
efect. Fir-ar s fie!
Ceasornicul tica ia neierta tor.

392
Cinci sute de metri, a anuntat ca pitanul.
E de ajuns, a zis Qobras, privind pe ferestrele cabinei de
comanda .

In fata, de un alb stra lucitor, Evenor se vedea pe toata


lungimea; Rechinodozer, de un galben intens, se lega na prins n
ca rligele macaralei de la pupa. Ba rcile de salvare se dispersasera ,
oamenii din ele stra duindu-se sa ajunga ca t mai departe de nava
condamnata la pieire.
Te rog, a spus Nina cu glas ruga tor, nu trebuie sa faci as a
ceva
Ra mas cu ochii atintiti la Evenor, Qobras nu s-a uitat spre ea.
Imi pare ra u, dar trebuie.
A ridicat primul detonator s i a apa sat butonul.

Castille a eliberat comanda de propulsie, plutind nca putin s i


oprindu-se apoi deasupra acoperis ului templului. Auzise ceva n
ca s ti, un pocnet slab, care a sunat ca o juma tate de njura tura .
Edward? a ntrebat el, apropiindu-se not de ntinderea de
piatra de sub el. Edward, tu es ti? Ma auzi?
Apoi a auzit altceva.
De data aceasta, sunetul nu venea din ca s ti, ci era transmis prin
apa , propagat de la suprafata.
Un sunet pe care l-a recunoscut imediat. O explozie n apa chiar
deasupra.
Asta nu putea nsemna deca t un lucru.
Nina se as teptase ca din prova lui Evenor sa se nalte o minge
de foc, nsa zgomotul exploziei a fost dezama gitor de nfundat.
Din tambuchiurile deschise s-au ridicat ca tiva noris ori albicios i,
urmati de mici buca ti de resturi s i ha rtii care au zburat flutura nd.
De sub linia de plutire s-a nvolburat o spuma alba , care a
dispa rut cu repeziciune.
393
Efectul distructiv a devenit evident abia dupa aceea.
Prova navei s-a aplecat aproape imediat, afunda ndu-se n apa ,
canarisindu-se la tribord. Obiectele nefixate de punti au alunecat
de-a latul lor s i au ca zut n ocean, iar Rechinodozer a nceput sa se
legene violent. Pe puntea pupa, elicopterul s-a zdruncinat,
ntinza nd la maximum cablurile care l prindeau de platforma de
aterizare.
Iuteala scufunda rii a uimit-o pe Nina. S-a uitat cu o fascinatie
amestecata cu groaza cum prova s-a pra bus it n ocean, n vreme
ce aerul tas nind din interior a azva rlit pe gurile tambuchiurilor
alte s i alte resturi. In acel ritm, se va scufunda n mai putin de un
minut.
Chase se zba tea sa -s i elibereze centura din coroana statuii, dar
ava nd mis ca rile ngreunate de carcasa costumului de scufundare
nu reus ea sa se prinda de altceva.
Mai avea patruzeci de secunde.
La dracu!
A auzit un zgomot, un bubuit surd, venind din afara templului.
O explozie!
Iar apoi nis te pocnete n ca s ti, vocea cuiva care se stra duia sa
nvinga parazitii. Kari
Ba nu! Era Castille!
Edward! Ma auzi? Edward!
Daca radioul functiona fa ra intermediul releului, nsemna ca se
ga sea foarte aproape.
Hugo! a strigat Chase. Pleaca de aici! Am pus bomba!
ndeprteaz-te!
Edward! Mai spune o
Treizeci de secunde.
Bomb! a ra cnit el.
S i-a ca utat, pe ba jba ite, cutitul. Centura de care erau prinse
echipamentele era stra nsa bine n jurul taliei; a lovit disperat cu
394
lama cutitului n ea, ncerca nd sa va re va rful sub coarda
mbra cata n plastic.

Castille a ca scat ochii mari. Mai toate cuvintele rostite de Chase


fusesera prea distorsionate sa le deslus easca , nsa ultimul apel i-a
ajuns la urechi mai clar deca t s i-ar fi dorit.
Lovind puternic cu picioarele n acoperis ul templului, s-a
propulsat ca t de repede a putut spre o zona libera .

Canarisirea lui Evenor s-a transformat ntr-un tangaj, pentru ca


puntea era acum nclinata la aproape patruzeci s i cinci de grade,
n timp ce prova cobora se deja sub valuri. Elicopterul s-a
desprins din cablurile care l tineau s i a alunecat de-a latul
platformei, izbindu-se de apa . Coada i s-a scufundat prima, aerul
dina untru a mai mentinut vreme de ca teva secunde cabina la
suprafata, dupa care, nvins de propria greutate, aparatul s-a dus
la fund.
Pe puntea prova, unul dintre cablurile care sustineau
submarinul s-a rupt, iar Rechinodozer a ra mas ata rnat ca un
pendul s i a lovit apa, sta rnind un val enorm de stropi. Solicitat
peste capacitatea de rezistenta, postamentul macaralei s-a
forfecat la baza , pra bus indu-se s i luneca nd pe puntea nclinata s i
nfiga ndu-se n submarinul deja deteriorat. Prin gaura apa ruta ,
apa s-a na pustit na untru, iar Rechinodozer s-a scufundat n
ca teva secunde.
Imediat dupa ra sturnarea vasului, dina untru au apa rut la
suprafata tot felul de resturi. Pupa s-a ridicat din ocean, iar apa a
s iroit de pe elicele propulsoare.
Qobras a ridicat cel de-al doilea detonator s i, fa ra nici o
expresie pe fata, a apa sat declans atorul.

Doua zeci de secunde.


395
Hai odata , ticlosule!
Chase a mpins cu lama cutitului n sus, folosind-o ca pe o
pa rghie, iar va rful s-a proptit n carcasa costumului. S-a auzit un
pocnet, iar centura a cedat.
A ca zut doi metri s i juma tate pa na la luciul apei, ateriza nd pe
spate s i lovindu-se cu capul de interiorul ca s tii. Insa nu a ba gat n
seama durerea, pentru ca mai avea cincisprezece secunde sa se
ndepa rteze.

Cu un ultim jet de aburi s i fum tas nind din puntea spate,


Evenor a dispa rut n Atlantic, ntr-un muget ra suna tor, ca al unui
animal pe moarte. Un va rtej ametitor de bule de aer au apa rut n
urma epavei, iar sute de buca ti de obiecte prea us oare ca sa se
duca la fund au fost nva rtite nebunes te de acea bulboana .
Generatoarele epavei au ncetat sa mai functioneze ca nd apa a
pa truns n compartimentele pupa, nsa luminile de avarie au
ra mas aprinse, deoarece erau alimentate de baterii care au intrat
automat n functiune ca nd sursa principala de energie a murit.
Tra ga nd dupa sine un jet de bule, nava de cercetare s i-a nceput
cobora rea rapida , cu botul n jos, spre fund.
Spre Atlantida.
Qobras s-a ntors spre ca pitan.
Du-ne napoi n port. Cu viteza maxima .
Am nteles, domnule.
Ca pitanul a transmis ordine ca tre echipaj. Uitata ntr-un colt ,
Nina a ra mas cu ma na la gura , ncerca nd sa -s i reprime suspinele.
Nu a reus it.

Chase a actionat propulsoarele la putere maxima , pentru ca nu


mai avea timp deca t sa se ndepa rteze de statuie, scufunda ndu-se.
Cinci secunde, patru, trei
A observat o lica rire slaba undeva sub el Kari! s i s-a rotit spre
396
ea.
Explozivii au detonat.

397
22

Capul statuii lui Poseidon, care rezistase scufunda rii Atlantidei


s i ra ma sese sa vegheze singur asupra templului vreme de
unsprezece mii de ani, s-a fa cut tanda ri. Tavanul din fildes s-a
dezintegrat, iar cioburi ascutite ca briciul au ca zut ploaie n
nca perea inundata .
Insa s i blocul de piatra de deasupra nca rca turilor a resimtit
din plin forta exploziei.
Sub imensa presiune a apei, abia daca s-a ridicat treizeci de
centimetri.
Dar s i ata t a fost de ajuns.
Dupa ce as teptase ra bda tor o suta de secole,
Atlanticul si ga sise n sfa rs it o cale de pa trundere n comoara cea
mai veche a lui. Apa rece a na va lit prin gaura , forta colosala
tra ga nd de blocurile de piatra . In momentul n care tavanul a
cedat, s-a format o borta cu diametrul de cel putin s ase metri. Mii
de tone de apa au pa truns ca un berbec s i au strivit ceea ce mai
ra ma sese din statuia lui Poseidon, transforma nd-o n moloz
auriu.
Impactul a transmis s i un val de s oc foarte puternic prin apa
aflata deja n templu. Statuile au fost ridicate de pe podea s i
azva rlite de colo-colo, ca nis te juca rii.
Chase a avut senzatia ca este izbit de un camion n viteza .
Lanterna i-a fost smulsa din ma na s i a dispa rut ra sucindu-se n
va ltoarea sta rnita de explozie. Iar el s-a trezit tra ntit de un zid. Cu
forta. Nu a reus it sa se mis te, fiind tintuit de forta ngrozitoare ca
un fluture pe o plans a de insectar.
Apoi zgomotul a sca zut n intensitate. La fel presiunea care l
398
tintuia s i l freca de zid, pe ma sura ce curentii turbionari sla beau
n intensitate. In ncheietura ma inii sta ngi a simtit cresca nd o
durere cumplita , ca o arsura . S i-a adus aminte ca prin ceata ca i
fusese izbita de zid, dar mintea lui era capabila sa prelucreze acea
senzatie abia acum.
Luminile de pe costum nca functionau, dar o vreme nu-i vor fi
de nici un folos. Sedimentele care sta tusera neclintite pe podeaua
templului nca de la inundare fusesera tulburate s i sta rnite de
furia potopului, fa ca nd ca apa sa devina la ptoasa .
Acum nsa templul era inundat complet, iar pa trunderea apei
ncetase. Ceea ce nsemna ca putea ies i prin gaura din tavan.
Kari!
Era imposibil ca ea sa fi fost pe deplin prega tita pentru a
rezista na valei apelor oceanului. Sigur fusese lovita la fel de
neierta tor ca el.
A ncercat sa o apeleze prin radio.
Kari! Kari, ma auzi? Unde es ti? Kari!
Nu a primit ra spuns.
Poate era n afara razei de acoperire radio ori era ra nita , ori
murise.
S-a la sat spre podea s i a notat n fata, chircindu-se din cauza
durerii din bratul sta ng. S-ar fi deplasat mai repede folosind
propulsoarele, dar nu voia sa ris te o ciocnire cu vreun obiect pe
care nu l-ar fi va zut n apa tulbure.
A simtit resturi s i sfa ra ma turi sub picioare, buca ti de pietre s i
statui. Podeaua era ca dupa un bombardament.
A distins o lumina slaba n fata. Distantele erau extrem de
ns ela toare n apa nca rcata cu impurita ti; pa rea ca luminita se
afla la doisprezece sau cincisprezece metri, nsa n conditiile
acelea probabil ca era la doi metri s i ceva.
Kari! a strigat el, n momentul n care luminile au ca pa tat
forma .
399
Erau reflectoarele de pe costumul ei de fapt, doar unul acum,
pentru ca unul era stins. S i, din ca te si da dea Chase seama s i ea
pa rea sa se fi stins, pentru ca plutea nemis cata deasupra podelei.
A ndreptat-o. Ca s tile lor s-au ciocnit ca nd a ncercat sa i vada
fata prin apa la ptoasa . Avea ochii nchis i, iar el nu s i-a dat seama
daca mai respira. Costumul de scufundare era un sistem nchis,
din care nu ies eau bulele de aer care caracterizau costumele
obis nuite.
Kari!
Pleoapele ei au tresa rit.
O, slava Cerului! a exclamat Chase. Kari, hai, trezes te-te!
Trebuie sa ies im de aici.
Ea a deschis ochii s i l-a privit confuza .
Eddie? Ce s-a nta mplat?
Sa -ti spun pe scurt? Bum! S i pleosc! S-a fa cut gaura. Te simti
ntreaga ?
S-a stra mbat de durere.
Ma dor picioarele.
Cla direa e posibil sa se pra bus easca n continuare. Trebuie
sa ies im daca urca m drept, putem merge de-a lungul tavanului
pa na ga sim gaura.
Ai reus it?
Da. Am reus it, i-a ra spuns s i a luat-o de ma na . Foloses te-ti
propulsoarele s i urca .
A dus apoi ma na la comanda propulsoarelor lui.
Numa ra m pa na la trei. Gata?
Kari a confirmat s i el a numa rat de la zero. Ea a pornit vertical.
Chase a ra mas n urma .
Hei, hei, stai putin! a exclamat el, sa rind n sus de pe podea,
n ncercarea de a porni dupa ea.
Ba za itul slab al propulsoarelor ei s-a oprit.
Ce-ai pa tit?
400
Cu degetul mare, Chase a mpins nainte s i napoi rotita de
comanda a propulsoarelor. Nu s-a nta mplat nimic.
Doamna , avem o problema . Propulsoarele mele nu
functioneaza .
T i s-a deteriorat costumul?
Hm, cam da. Primul indiciu a fost ca functioneaza .
Ea l-a lovit cu palma peste zona pieptului.
Vorbeam serios! Costumele astea sunt rezistente daca a
primit vreo lovitura care a deteriorat un sistem, s-ar putea sa mai
fie afectat vreunul. Alimentarea cu aer merge?
Pare cum trebuie, dar Stai putin. Ori am fa cut pipi pe
mine ori e o fisura .
S-a foit cu sta nga cie. Avea o senzatie rece, de umed, pe partea
superioara a piciorului, n interiorul costumului.
Drace! Intra apa !
Ca sa fie s i mai limpede situatia, o bula de aer s-a na ltat ntre
ei, atinga nd geamul ca s tii lui, dupa care a urcat spre suprafata.
T ine-te de mine s i, orice s-ar nta mpla, nu-mi da drumul, i-a
cerut Kari.
Chase s-a prins de centura ei s i a observat ca mai toate
instrumentele lipseau, fiind probabil smulse de curenti. Ea a
pornit propulsoarele, care s-au ncordat sub sarcina sporita .
Incetines te, a sfa tuit-o Chase ca nd s-au apropiat de acoperis .
Sa nu ne lovim de tavan.
Dar nici sa te neci!
Cu toate acestea, a ncetinit, tina nd ma na libera ridicata
deasupra capului pa na ca nd a atins ceva solid.
Am ajuns. Inca mai exista un buzunar de aer, l simt.
S-a ridicat pa na ca nd cres tetul ca s tii s-a lovit us or de tavanul
din fildes . Acolo exista suficient spatiu ca t sa -s i ridice ochii
deasupra luciului apei.
Spre surprinderea ei, a observat lumina . Betele luminoase era
401
nca acolo, lega na ndu-se pe apa .
Ce vezi? a ntrebat-o.
Tavanul s-a la sat la vreo zece metri de aici, de aceea mai
exista aer.
S-a ra sucit n apa .
Va d unul dintre zidurile din capa t.
Acela e peretele sudic, locul unde am fost noi. Trebuie sa
mergem n directie opusa .
Bine.
A cobora t vreun metru, tra ga ndu-l pe Chase dupa ea, apoi s-a
nclinat n fata pentru a se propulsa de-a lungul marginii
acoperis ului. Discreta , lumina oranj a ba tului a ndrumat-o ca tre
portiunea care se la sase a tavanului.
Sa fii atenta , pietrele s-ar putea desprinde, a prevenit-o.
Da, mi dau seama, ava nd n vedere explozivii folositi de
tine.
S-a apucat sa exploreze tavanul mai atenta dupa ce s i-a dat
seama ca explozia spintecase fildes ul, la sa nd la vedere as chii
ascutite s i periculoase.
Pe neas teptate, a simtit n fata un curent slab. In apa agitata
erau mai putin particule n suspensie.
Eddie! Cred ca am ga sit-o!
Grozav! Aten
Cu un pocnet ca acela fa cut de ruperea unui os, unul dintre
blocurile urias e de piatra a cedat fortei gravitationale s i a ca zut
din locul n care se odihnea, smulga nd cu sine pa rti mari de fildes .
A izbit-o pe Kari n partea din spate a costumului, azva rlind-o
ntr-o parte.
Chase a prins-o de brat s i a tras-o n picioare.
Drace! Es ti teafa ra ?
I-a verificat costumul. Partea superioara a carcasei de forma
rotunda , unde erau ada postite rezervoarele de aer s i sistemul de
402
recirculatie era strivita , cra pata precum coaja unui ou.
Costumul ti-e turtit mai poti respira?
Ingrijorata , Kari a inspirat.
S-a nta mplat ceva nca primesc aer, dar mi-e mai greu sa
respir. Cred ca s-a deteriorat regulatorul.
Ca sa o ncurajeze, Chase a prins-o stra ns de ma na .
Nu-ti pierde cumpa tul. Aproape c-am ies it din templu. Dupa
ce ajungem afara , poate l ga sim pe Hugo s i ne ndrepta m spre
suprafata. Ne trebuie doar cincisprezece minute, ata t. Fa
economie de aer s i respira rar. Ai nteles?
Am nteles, a spus ea, da nd din cap, des i pe fata i-a apa rut o
expresie de ngrijorare.
Au ajuns la gaura ca scata n acoperis . Kari s-a slujit de
propulsoare ca sa se ridice din templu, tra ga ndu-l pe Chase dupa
ea. Apa s-a limpezit cu repeziciune. El a privit n jur, ca uta nd
lumini. A remarcat imediat ca teva, dar ele nu apartineau unui
obiect cunoscut.
Un alt submersibil, a zis ea, uita ndu-se la epava unui vas.
Cu toate ca portiunea rezervata echipajului fa cuse implozie,
sectiunea n care se aflau bateriile ra ma sese etans a, alimenta nd
fa ra rost proiectoarele.
E al lui Qobras.
Hugo trebuie sa fie prin apropiere, a spus el s i, nota nd, a
ies it cu totul din gaura . Hugo, ma auzi? Am ies it din templu, repet,
am ies it. Ma auzi?
Linis te.
Edward!
Vocea era slaba , acoperita de paraziti, dar i apartinea
nendoielnic belgianului.
Te aud. Unde es ti?
Deasupra capa tului nordic al templului. Tu?
Eu cobor dinspre sud-vest! Ma vezi?
403
Chase a ridicat privirea. S i, binenteles, a va zut luminile
costumului lui Castille apropiindu-se.
Sunteti teferi?
Costumul lui Kari e avariat dar s i al meu e bus it, am o
fisura n el s i nu ma pot folosi de propulsoare. Trebuie sa ajungem
ca t mai repede la suprafata.
Castille s i-a ndreptat lanterna spre costumul lui Chase.
Uite unde ai fisura, a zis el, ara ta nd spre talie.
Chase s i-a dat seama care era cauza. Ca nd folosise cutitul
pentru a-s i ta ia centura cu echipamente, va rful lui ascutit
stra punsese carcasa de policarbonat. Chiar n timp ce privea, a
va zut o mica bula de aer ies ind din costum s i tas nind spre
suprafata.
Ai ceva cu care sa peticim costumul?
Castille a cla tinat din cap.
Edward, asculta , la suprafata s-a nta mplat ceva ura t. Am
auzit
Zdronc!
Ce dracu a fost asta? a ntrebat Chase.
Zgomotul neas teptat a sunat ca un obiect de metal ca za nd pe
piatra . S-a ntors. Ceva, un obiect aflat ala turi de el, lucea slab. S-a
apropiat mai mult ca sa -l examineze. Era o cheie de piulite.
Zdrang!
Un alt zgomot, mult mai puternic s i mai intens. S-au ra sucit toti
trei s i au va zut un drug lung n picioare pe acoperis ul de piatra . S-
a dat peste cap ncet s i a alunecat pe latura n panta a
acoperis ului.
Castille a notat dupa el, oprindu-se ca nd s i-a dat seama ce era.
O cange de barca . Ce naiba
La periferia ca mpului sa u vizual, Chase a remarcat alte s i alte
obiecte ca za nd n jurul lor, o adeva rata ploaie de metal. A ridicat
ochii
404
Hugo! D-te!
Dar era prea ta rziu. Cu iuteala unei sulite, elicopterul de pe
Evenor se pra bus ea cu coada nainte spre Castille. Belgianul a fost
blocat pe acoperis ul templului.
Una dintre palele rotorului a stra puns costumul gros.
Nu se poate! a urlat Chase.
A ncercat sa noate spre prietenul lui, dar unda de s oc produsa
de fuzelajul elicopterului la izbirea de pietre l-a azva rlit napoi.
Fasciculele reflectoarelor lui Castille au fost ntunecate de un
nor care a crescut n dimensiuni.
Sa nge.
Hugo!
Valul s i-a pierdut din forta; a pornit din nou not, lovind furios
apa, ignora nd durerea din brat .
Kari l-a prins de costum, folosindu-se de propulsoare sa l traga
napoi.
A murit! a strigat ea. Trebuie sa ies im de aici! Imediat!
Cuprins de furie s i disperare, Chase a ocolit-o.
Nu-l pot la sa aici!
Trebuie! Uite! a strigat ea s i a ara tat spre suprafata.
De sus venea o ploaie de obiecte. Scule, capace de tambuchi,
buca ti din balustrade, chiar s i o sectiune din domul radar de pe
Evenor.
Iar prin semintuneric se na pustea spre ei ceva mai mare, o
forma masiva , de culoare galbena
Kari a tas nit ntr-o parte cu forta maxima a propulsoarelor,
ta ra ndu-l pe Chase cu ea, n timp ce Rechinodozer a ca zut pe la nga
ei s i a trecut prin acoperis , ca t pe ce sa -i loveasca . In urma lui a
ca zut, ta ra ndu-se, un lant , ale ca rui zale s-au ta ra t cu un zgomot
nfiora tor peste pietre. Macaraua de la cela lalt capa t s-a pra bus it
peste templu, dupa care a alunecat ca o secera pe panta din
spatele lor. Ama ndoi i-au simtit trecerea prin apa ca nd s-a
405
strecurat la ca tiva centimetri pe sub picioarele lor.
Kari s-a aplecat n fata s i a ies it din templu. In jurul lor au
continuat sa cada resturi, iar ca nd acestea atingeau fundul,
nisipul pa rea sa explodeze, ridica ndu-se ncet s i forma nd nori.
Chase a ridicat ochii.
Uf, la dracu! Mergi drept! Mergi!
L-a ascultat, ntorca nd nsa capul sa vada s i inima i-a
mpietrit de groaza .
Era o constelatie de stele ca za toare, o adeva rata bolta de lumini
care da deau sa o mpresoare.
Evenor!
Cu luminile de avarie nca aprinse, scotand gemete metalice
care se propagau prin apa oceanului, nava reprezenta o bomba de
trei mii de tone care se pra bus ea drept spre ei.
Kari a apa sat cu degetul mare s i mai puternic pe comanda
propulsoarelor s i a reus it sa iasa ata t ea, ca t s i Chase, din calea
vasului care plonja spre ei.
Evenor a lovit fundul ca o bomba .
Prova s-a strivit, aplatiza ndu-se la contact, iar forta apei
mpinse napoi prin interiorul navei a sfa rtecat suduri s i mbina ri,
la fel de distruga toare ca un explozibil de mare putere. Putinul
aer ra mas prins na untru a na va lit prin sutele de fisuri s i fracturi
noi apa rute n corpul vasului. Nituri, hublouri, chiar us i, au zburat
n toate pa rtile, la fel ca schijele dintr-o grenada .
Surprins i de unda de s oc s i aproape asurziti, Kari s i Chase nu
au putut face altceva deca t sa se lase ta ra ti de curent, n vreme ce
buca ti din epava se ra suceau n jurul lor, lovindu-se de costume.
Un alt scra s net ngrozitor de metal chinuit, nsotit de un
geama t, s-a auzit n ada ncuri ca nd, ncet, dar inexorabil, Evenor s-
a ra sturnat pe o parte s i a sectionat templul ca o lama de
ghilotina . In ciuda perfectiunii arhitecturale, cla direa nu putea sa
reziste nicicum fortei distructive a ca torva mii de tone de otel.
406
Acoperis ul templului a zburat spre exterior ca nd Evenor a
dislocat apa din interiorul nca perii principale. Fa ra nici un
sprijin, peretii s-au na ruit, strivind tot ce mai ra ma sese ntreg
na untru.
Templul lui Poseidon, nsa s i inima citadelei Atlantidei, era
acum pierdut pentru totdeauna.
Zgomotul s-a stins treptat. Simtindu-s i capul vuind, Chase a
ra mas aproape uimit ca sca pase cu viata.
Kari
Nu reus isera sa se mai tina de ma na s i se despa rtisera . S-a
ra sucit, ncerca nd sa o za reasca prin norii de sedimente sta rnite.
Kari! Unde es ti?
Nu a va zut nici urma de ea n bezna care l nconjura.
Aici sunt, a spus ea, cu glas pierit. In spatele ta u, la vreo cinci
metri mai jos. Urc spre tine.
Chase a cobora t privirea. Aceeas i negura .
Nu te va d.
Am pierdut reflectorul. Stai putin.
Dupa ca teva clipe s-a aprins o lumina oranj, n care a va zut-o
pe Kari cum se ridica ava nd un ba t luminos n ma na .
Iti mai functioneaza propulsoarele?
Da. Dar cum e cu spa rtura din costumul ta u?
Chase s-a mis cat n interiorul lui. Senzatia de ra ceala se
extinsese.
La naiba. Cred ca situatia s-a agravat.
Sigur nu e o fisura mare, altfel mureai deja dar se va la rgi.
Kari a ajuns la nga el s i a tinut ba tul luminos n fata zonei
deteriorate.
Exista posibilitatea de a o astupa?
Nu. Dar tu ai putea sa faci ceva.
Ce anume?
T ine degetul mare peste ea.
407
Aha.
Chase s-a simtit ciudat de jenat ca nu-i venise lui n minte acea
solutie. A cobora t privirea spre templu. Ca teva dintre luminile de
pe Evenor nca mai ardeau n mijlocul dezastrului.
Hugo
Acum ma preocupa soarta Ninei, a spus Kari. Din ca te s tiu,
se afla pe vas. Iar Qobras nu prea lasa martori n viata.
Chiar daca se afla ala turi de el, iar interferenta radio era
minima , vocea ei se auzea foarte slab.
Kari a pornit propulsoarele, ncepa nd ascensiunea. Chase s-a
tinut de centura ei cu o ma na , apa sa nd cu degetul celeilalte pe
fisura din costum. In interiorul ca s tii se ga sea un indicator de
ada ncime, care a nceput sa afis eze numere ce sca deau.
Dar urcus ul era prea lent. Din cauza greuta tii suplimentare,
costumul lui Kari nu atingea deca t juma tate din viteza maxima .
Chase s-a chinuit sa calculeze ca t timp le va trebui sa ajunga la
suprafata. Cel putin doua zeci de minute. Poate chiar juma tate de
ora . S i cum alimentarea cu oxigen din costumul lui Kari functiona
defectuos
Cum respiri? a ntrebat el.
E tot mai greu. Regulatorul lasa impresia ca se blocheaza . Nu
reus esc sa primesc suficient aer.
S i cum te simti?
Ciudat. S i s i putin ametita .
Acestea erau primele simptome ale hipoxiei s i-a dat seama
Chase. Lipsa de oxigen. Kari nu avea cum sa ra ma na cons tienta
ndeajuns de mult ca sa i propulseze pe ama ndoi pa na la
suprafata. Asta nsemna ca va trebui ca el sa actioneze comenzile
propulsoarelor.
Iar asta nsemna ca va trebui sa -s i ia degetul de pe gaura din
costum. Va avea nevoie de ambele ma ini ca sa se tina de ea
maneta de comanda nu era preva zuta pentru a suporta o sarcina
408
mai mare. Daca se la sa cu toata greutatea pe ea, putea plesni, ceea
ce i condamna pe ama ndoi la moarte.
Kari, a spus el, stra duindu-se sa -s i pa streze calmul, ata t
pentru binele lui, ca t s i pentru al ei, tine degetul pe rotita aceea
ata t ca t poti, ntelegi? Daca ai probleme, preiau eu. O sa ajungem
la suprafata.
Dar daca preiei controlul, nu o sa ?
Nu te mai ga ndi la mine. O sa reus im. Clar?
Bine i-a ra spuns ea cu glas somnoros.
S-au ridicat n ta cere vreme de alte ca teva minute. Chase a
verificat indicatorul de ada ncime: doua sute de metri. Mai
ra ma nea mult de urcat.
Eddie.
Da.
Kari pa rea n pragul somnului.
Imi pare ra u de Hugo. Am tinut la el.
S i mie mi pare ra u, i-a zis Chase, simtind un val de furie
cresca nd n el.
A fa cut un efort sa o tina n fra u. Dar fa ra succes. Deocamdata .
De obicei, nu-mi place sa ma ra zbun, pentru ca nu e
profesionist dar Qobras va regreta amarnic.
Bine. Suntem ata t de aproape, ca nu ne va putea opri
Ata t de aproape, de ce?
Nu a primit ra spuns.
Kari!
Propulsoarele s-au oprit. Ma na sta nga a femeii a ca zut moale,
da nd drumul manetei de comanda .
Of, drace, a morma it Chase.
Se aflau la o suta optzeci de metri. La acea ada ncime, costumul
lui trebuia sa reziste la o presiune de doua zeci de atmosfere. Daca
fisura se la rgea, apa i-ar fi pa truns n costum ca un uvoi, nu
pica tura cu pica tura .
409
Dar nu-i ra ma nea de ales.
A notat n sus, cu ma na cuprinsa de dureri, a prins-o de talie
pe Kari, iar cu dreapta a preluat comanda propulsoarelor.
Senzatia de umezeala din costum s-a accentuat. A nceput sa
tremure.
Nu avea timp sa se ga ndeasca la as a ceva.
A dat comanda la puterea maxima . Ca pa ta nd viata,
propulsoarele au sca rtait din nou, iar indicatorul de ada ncime a
renceput sa numere napoi, dar extrem de ncet. A dat din
picioare, fa ca nd tot ce se putea pentru a gra bi viteza de urcare. In
ciuda prega tirii fizice s i a instruirii ndelungate, a simtit ca
oboses te rapid, pentru ca presiunea s i frigul l seca tuiau de
puteri.
Mai erau o suta cincizeci de metri. Umezeala rece s-a extins n
tot corpul.
La o suta doua zeci, pa na la el a ajuns prima idee de lumina de
la suprafata, iar bezna completa a fa cut loc unei nuante albastre
intense s i ciudat de frumoase. Pe ma sura ce urcau, apa reau tot
mai multi pes ti, care sa getau pe la nga ei sugera ndu-le ca erau
nis te intrus i ai ada ncurilor s i ma sura ndu-i cu ochi reci s i
nepa sa tori.
S-a uitat la Kari. Avea ochii nchis i s i pa rea aproape senina . Nu
s i-a dat seama daca mai respira. Ori respiratia ei era foarte
superficiala , astfel ca nu-i vedea na rile mis ca ndu-se ori deja
murise.
La s aizeci de metri, Chase s i-a dat seama ca poate vedea
soarele, o pata ceva mai stra lucitoare de lumina . Contorul de
ada ncime numa ra n continuare, metru cu metru Brusc,
propulsoarele s-au oprit.
A apa sat mai tare cu degetul pe comanda , spera nd ca frigul l
amortise, fa ca nd-i ma na sa alunece. Dar nu se nta mplase asta.
Rotita dintata era mpinsa la maximum.
410
Costumele de imersiune erau proiectate pentru a fi folosite n
conlucrare cu un submersibil, pentru cobora re iar urcarea se
fa cea la fel. Nu se ga ndise nimeni la o urcare autonoma .
Bateriile murisera .
S i mai aveau treizeci de metri pa na la suprafata.
La mama dracului
S-a uitat la Kari, a cla tinat-o, parca vra nd sa o trezeasca s i sa
primeasca ajutorul ei. Insa ea a ra mas cu ochii nchis i. As adar,
totul depindea de el.
A nceput sa noate folosindu-s i forta ra masa , tra ga nd-o cu el.
Ea ca nta rea s aizeci de kilograme, nsa greutatea costumului care
trebuia de asemenea ridicat era totuna cu transportarea unui
coleg masiv, complet echipat, pe o scara .
Doua zeci s i s apte de metri. Doua zeci s i patru. Doua zeci s i unu.
Fiecare numa r nou apa rea pe ecranul contorului parca dupa o
eternitate. Nu voia altceva deca t sa se opreasca pentru a se
odihni, sa -s i recapete suflul s i sa simta ca arsura din mus chi
dispare, nsa trebuia sa o duca pe Kari pa na la suprafata.
Doisprezece metri. Noua .
Razele soarelui sclipeau parca dispretuitor n valurile de
deasupra. Insa contorul mai avea de numa rat. Trei metri, doi s i
juma tate
Simtea deja lega narea produsa de valuri, ntruca t costumul lui
se izbea de cel al lui Kari. Un metru s i juma tate, un metru
Ajunsese sa ga fa ie spasmodic, iar mus chii erau deja gata sa -i
cedeze
Gata!
A despicat luciul apei s i a clipit orbit de razele soarelui ros iatic,
aflat la orizont. Incorda ndu-se, a tras-o pe Kari dupa el. Apa s-a
scurs de pe casca ei. Sub apa , i fusese imposibil sa -i vada
adeva rata culoare a fetei; acum, chiar n lumina calda , piele ei
pa rea palida s i vinetie.
411
Costumele erau nchise cu multiple cleme s i ncuietori, menite
sa fie desfa cute cu ajutorul a doi oameni, dar acum nu aveau la
cine apela. Chase s-a chinuit cu inelul de etans are de la ga tul ei,
nta mpina nd greuta ti din cauza degetelor amortite de frig atunci
ca nd a desfa cut ncuietoarea. S i-a nfa s urat bratul n jurul ca s tii,
stra duindu-se sa ga seasca suficienta forta pentru a o ra suci putin.
Pa na la urma s-a nva rtit, iar s tiftul de za vora re s-a eliberat. A
ridicat casca s i a aruncat-o deoparte. Kari a lega nat nesigura din
cap.
Kari! Hai, trezes te-te!
Chase a ba tut-o pe obraji, ncerca nd sa o tina dreapta , astfel
nca t apa sa nu treaca peste ga tul costumului ei s i sa -l inunde. Ea
avea nevoie de resuscitare gura la gura , dar era imposibil sa -s i
scoata casca fa ra sa -i dea drumul.
Kari! Hai, revino-i!
Ta na ra a luat brusc o gura de aer, apoi a tus it s i a nceput sa
ga fa ie. Pleoapele i-au fluturat.
Eddie?
Cuva ntul a ra mas doar o s oapta slaba .
Hei, ai nviat! a spus el, za mbind cu gura pa na la urechi. Am
reus it. Te simti bine?
Mi-e ra u s i ma doare cumplit capul.
Dar es ti n viata s i a sta-i cel mai important lucru. Da -mi
ma na s i ajuta -ma sa -mi scot ga leata asta nenorocita de pe cap.
Ea a tras de sistemele de prindere a ca s tii.
Au, ce naiba!
Ce-ai pa tit?
I-a aruncat o privire de om nvins.
Nu mai are importanta. Suntem la o suta cincizeci de
kilometri n largul Atlanticului, iar nava noastra e buca ti la fund.
O sa avem cam mult de notat.
Spre surprinderea lui, Kari a za mbit.
412
Nu cred ca va fi nevoie sa nota m.
De ce?
Pentru ca -l va d pe ca pitanul Matthews va slind spre noi.
Chase s-a ntors.
Ma i, sa fie.
Barca de salvare era la o suta de metri, dar Matthews se vedea
clar n uniforma lui alba , la prova, fa ca nd semne cu bratul.
Deci Qobras i-a la sat n viata
Nu-i sta n obicei, a spus Kari, nedumerita , dar simtindu-se
us urata . Sigur s-a nta mplat ceva. Cred ca Vai, Dumnezeule, a
strigat s i l-a prins de brat . Nina! Cred ca a luat-o pe Nina cu el!
De ce? O voia moarta ce l-a fa cut sa se ra zga ndeasca ?
Cred ca s tie ceva s i-a ea dat seama. O fi vorba de ceva ce a
va zut n templu, vreo informatie ndeajuns de valoroasa pe care
sa o ofere n schimbul vietii echipajului.
Mda, i putem ntreba peste ca teva minute. Hai, da -mi casca
jos mai repede!
Daca ma ga ndesc mai bine, ar fi preferabil sa o pa strezi pa na
urca m n barca .
Chase s-a ncruntat.
De ce?
Pentru ca am senzatia ca radioul din costumul ta u este
singurul pe care l mai avem

Cinci minute mai ta rziu, Chase a reus it sa respire n cele din


urma aerul proaspa t al oceanului.
Kari avusese dreptate: echipajul de pe Evenor fusese la sat n
deriva fa ra aparat de radio-receptie. Cu toate acestea, imediat ce
barca de salvare s-a ala turat celorlalte n apropierea zonei
presa rate cu resturi de la nava scufundata , unul dintre mecanici
s-a ocupat de emitatorul aflat pe costumul de scufundare. Nu
ba tea prea departe, dar nici nu le trebuia as a ceva. Potrivit
413
standardelor maritime, n golful Cadiz traficul era destul de
intens. Dar, dupa cum a sustinut Matthews, nca nu era
recomandabil sa foloseasca aparatul nu avea rost sa lanseze un
semnal S.O.S. daca vasul cel mai apropiat era cel al lui Qobras.
Chase s i Kari n-au mai pierdut vremea s i au aflat ce se
nta mplase la bordul navei Evenor.
As adar, Nina s-a predat de buna voie ca sa va salveze?
Matthews a dat din cap drept confirmare.
Cu toate ca omul acela, Qobras, i-a spus ca o va ucide. Ii
suntem datori pentru viata noastra .
Kari a ra mas ta cuta s i a privit ga nditoare spre soarele care
apunea. Chase s i-a petrecut un brat pe dupa uma rul ei.
Hei, lasa . Deocamdata tra ies te. Indiferent ce s tie, sigur nu i-a
divulgat totul din prima clipa . Va trage de timp ca t va putea. S i
vom reus i sa o ga sim.
Cum? a ntrebat ea pe un ton sumbru. Chiar daca
descoperim nava n port, Qobras sigur nu va mai fi acolo. Cu
siguranta ca a fost preluat de un elicopter, ori a plecat la tarm cu o
s alupa rapida . Pa na ajungem noi
Ga sim noi o solutie, a ra spuns Chase, la sa ndu-se putin pe
spate s i privind spre cer.
Apa rusera primele stele, care lica reau delicat pe cerul senin.
De fapt, a intervenit Matthews, doctorul Wilde a la sat un
mesaj, des i nu am idee ce a vrut sa dea de nteles. A zis sa ti-l
transmit daca te voi vedea.
Chase s-a ridicat n capul oaselor.
Ce a spus?
Nu mare lucru. Doar ca ti va trimite o ilustrata .
O ilustrata ? a fa cut Kari nela murita , ncrunta ndu-se.
Nedumerirea ei a sporit ca nd Chase a nceput sa ra da cu
hohote, ara ta nd foarte fericit.
Ce? Ce a vrut sa spuna ?
414
Chase a reus it sa -s i sta pa neasca ra sul, dar a ra mas cu un
za mbet larg pa na la urechi.
Inseamna ca s tiu precis unde va merge, a anuntat el.

415
416
417
23

Tibet

Soarele nu se ridicase nca deasupra piscurilor Himalayei, nsa ,


n timp ce elicopterul zbura printre munti, Nina a va zut venind
dinspre est lumina dinaintea zorilor.
Incadrata de doua ga rzi narmate, sta tea n partea din spate a
aparatului. In fata ei erau Qobras, Starkman s i Philby. Ca t tinuse
acel zbor, fostul ei mentor nu ndra znise nici o clipa sa o priveasca
drept n fata.
In urma lor, si da duse ea seama, venea un alt elicopter, care
transporta alti oameni s i ceva ascuns ntr-o lada de mari
dimensiuni. Se ndoia ca n ea s-ar fi aflat ceva bun.
Continua , a ndemnat-o Qobras. Vorbeai de o eruptie
Da.
Imaginea ultimelor inscriptii din templu i-a revenit n minte.
Insula se scufunda lent, iar vulcanul din nordul ei devenise
activ s tiau ca sfa rs itul era aproape. Nu cred ca s i-au dat seama
ca t de cura nd va sosi acea clipa , astfel ca au fost oarecum
surprins i ca nd s-a nta mplat catastrofa.
Dar nu s-a petrecut suficient de repede. Unii dintre ei au
sca pat.
Nina a cla tinat din cap.
Chiar ca ai ceva mpotriva atlantilor, adeva rat? Ava nd n
vedere ca imperiul lor a fost distrus acum unsprezece mii de ani,
cred ca a trecut cam multa vreme de atunci ca sa le mai porti
ranchiuna .
Imperiul nu a fost niciodata distrus integral, doctor Wilde.
El continua sa existe s i n prezent.
418
O, trebuie sa fie vorba de puternicul s i invizibilul imperiu al
atlantilor.
Qobras nu a luat n seama sarcasmul ei.
Daca foloses ti cuva ntul invizibil n sensul ca nimeni nu s tie
de existenta lui, atunci, da, ai dreptate. Descendentii atlantilor
tra iesc printre noi, ca uta nd sa detina controlul asupra tuturor
oamenilor pe care i socotesc inferiori lor. Diferenta este ca ei
detin puterea nu doar prin forta armelor, ci prin aceea a bogiei.
S-ar pa rea ca am pa truns pe ta ra mul teoriei conspiratiei, l-a
ironizat Nina. Urmeaza sa mai spui ca atlantii sunt de fapt
Iluminatii, nu?
Nu tocmai. Noi suntem Iluminatii.
Nina s-a uitat la el nencreza toare.
Poftim?
Nu n ntelesul pe care n mod sigur ti-l nchipui. Organizatia
noastra a fost nfiintata cu mult timp naintea sectelor care au
adoptat acest nume ncepa nd cu secolul al XVI-lea. Iar numele de
iluminati este latin, n vreme ce numele nostru codificat provine
din greaca veche. Fra tia lui Selasphoros purta torii de lumina .
Greaca antic? a exclamat Nina s i s-a ntors ca tre Philby,
ca uta nd un sprijin mpotriva acelei idei nebunes ti, dar cum el
nca nu avea curaj sa se uite n ochii ei, nu a descoperit pe fata lui
o expresie care sa sugereze ca punea la ndoiala vorbele lui
Qobras. As adar, sustii ca es ti capul unei organizatii secrete
mpotriva atlantilor, veche de doua mii cinci sute de ani? Asta e o
absurditate!
Ba este chiar mai veche, a continuat Qobras, netulburat.
Sunt sigur ca -ti amintes ti de Critias se vorbes te acolo de
ra zboiul dintre atenieni s i regii atlantilor, da?
Sigur. Ra zboiul despre care se spunea ca se purta ntre cei
care tra iau dincolo de Coloanele lui Heracle s i cei care tra iau
dincoace de ele. Dar asta e singura mentiune, n afara celor
419
ca torva ra nduri din Timaios.
Qobras a cla tinat din cap.
Ba nu. E vorba de ceva mai mult.
Critias a ra mas neterminat.
Critias a fost suprimat, a contrazis-o Qobras. De Fra tie.
Textul complet cuprinde o descriere a ra zboiului dintre cele doua
mari puteri s i a modului n care atenienii s i aliatii lor i-au alungat
pe invadatori din Mediterana. De asemenea, mai era prezentat
contraatacul atenian mpotriva Atlantidei care s-a ncheiat ca nd
armata ateniana a fost surprinsa pe insula care s-a scufundat.
Dar acest lucru nu este n concordanta cu continutul
dialogului Timaios. Texul suna cam as a; S i ntr-o singura zi s i
noapte de nefericire, toti ra zboinicii vos tri ca unul s-au scufundat
n pa ma nt, iar insula Atlantida, n acelas i fel, a dispa rut n
ada ncurile ma rii. E vorba de doua evenimente distincte.
E vorba de acelas i eveniment, daca judeca m n functie de
textul originar al dialogului Critias.
Bine, dar asta a rostit Nina s i a ta cut n clipa n care
ntelesul deplin al spuselor lui Qobras i-a devenit clar. Te referi la
textul originar? Adica transcris direct dupa vorbele lui Platon?
Avem n tainitele noastre mai multe deca t ti imaginezi,
inclusiv textul complet al dialogului Critias s i al treilea dintre
dialogurile despre Atlantida al lui Platon, Hermocrates.
Dar Hermocrates nu a fost scris
Pentru ca noi am convins lumea. Fra tia a actionat vreme de
mii de ani pentru a mpiedica redescoperirea Atlantidei. Am
depus toate eforturile pentru ca urmas ii atlantilor sa nu intre n
posesia unor lucruri care sa i ajute n ncerca rile lor de a o ga si.
Toate eforturile au presupus s i recurgerea la crima , a zis ea,
stra mba ndu-se.
Nu ne ma ndrim cu asta, nsa uneori a fost necesar. Alteori
a fost justificat.
420
Dar de ce? a ntrebat Nina. E o nebunie! Adeva rat, Atlantida
este una dintre cele mai cunoscute legende din lume, dar pa na la
urma ea reprezinta doar un s antier arheologic, un oras mort, plin
de ruine.
Qobras s-a ridicat de pe bancheta .
O fi oras ul mort, dar ceea ce reprezinta este ca t se poate de
viu, doctore Wilde. S i acest lucru este la fel de periculos acum pe
ca t era s i n anul 9500 .e.n. Descoperirea atlantilor ar ajuta la
adunarea tuturor descendentilor, unindu-i ntr-o forta urias a,
capabila sa faca ra u.
Dar Atlantida a fost deja descoperita , a protestat Nina. De
mine. S i toti oamenii de pe Evenor s tiu unde se afla . Crezi ca vei
reus i sa pa strezi secret acest lucru?
Locul este posibil sa fie descoperit, nsa cunos tintele pe care
el le contine au fost distruse. Iar Fra tia are influenta n multe
zone, a spus s i a aruncat o privire spre Philby. Putem face lumea
academica sa ra ma na nepa sa toare, desigur.
De aceea mi-ai respins proiectul, Jonathan? a ntrebat ea. Ai
fost tot timpul n solda acestui individ?
Am ncercat sa te protejez, i-a ra spuns el. Nu eram convins
ca teoria ta se va concretiza. Dar nu puteam sa risc sa se
dovedeasca a fi corecta . Nu s tiam ca ei vor ncerca sa te ucida
chiar acolo, n Manhattan, pentru a mpiedica difuzarea teoriei,
trebuie sa ma crezi! Nu am vrut nicidecum sa -ti fac vreun ra u!
Iti ra ma n recunosctoare pentru grija pe care mi-ai purtat-o.
Rus inat, Philby a evitat sa o priveasca n ochi.
In ce-i prives te pe ceilalti care ar manifesta vreun interes, a
continuat Qobras, exista multe modalita ti prin care sa le
distragem atentia. Insa acum acest lucru nu va mai fi necesar.
Daca spui adeva rul n privinta ultimei redute a atlantilor de
alta data , nseamna ca o vom distruge s i pe aceasta. Daca va
dispa rea s i ultima veriga , urmas ii lor nu vor mai fi capabili sa se
421
uneasca pentru a porni un nou ra zboi de cucerire.
Familia Frost nu are nicidecum intentia de a porni un ra zboi,
a protestat Nina. Doar daca socotes ti actiunile filantropice drept
arme de distrugere n masa .
Qobras a scos un hohot de ra s.
Acte filantropice? Eu nu le-as numi astfel. Kristian Frost a
fa cut tot ce i-a stat n putinta pentru a restaura domnia atlantilor
sub conducerea lui. Chiar crezi ca Fundatia Frost a actionat
pentru a-i ajuta pe cei bolnavi?
Atunci n ce scop actioneaza ?
Kristian Frost a folosit proiectele medicale ale fundatiei sale
drept acoperire pentru a stabili dispersarea pe plan mondial a
genomului atlantilor, pentru a-i descoperi pe cei care au acelas i
ADN cu el. Oameni ca tine. Da, s tim despre testul ADN pe care
familia Frost l-a efectuat n privinta ta. Mai s tim ca , n ultimul
deceniu, domnul Frost a folosit resurse nsemnate s i mari sume
de bani pentru a descoperi Atlantida mult mai nsemnate deca t
a declarat public sau deca t ti-a spus tie, ba nuiesc. Nu es ti prima
persoana care a avansat o teorie privind locul n care se ga ses te
Atlantida s i ca reia sa -i fi finantat expeditia.
Ai ncercat sa ucizi s i acele persoane? In afara expresiei de
pe fata lui Qobras, Nina nu a avut nevoie de alt ra spuns. Of,
Dumnezeule.
Cum ti ziceam, nu ne ma ndrim cu asta, dar era necesar.
Insa , n ciuda acestui fapt, datorita ie familia Frost a ajuns la
apogeul planului lor.
S i care este acest plan, daca nu te superi?
Nu cunoas tem ama nuntele precise. Nici unul dintre oamenii
nos tri nu a reus it sa pa trunda ata t de ada nc n organizatia lui
pentru a descoperi adeva ratul ei scop. Insa am aflat suficient de
multe ca sa ne da m seama ca planul lui nu se bazeaza doar pe
descoperirea Atlantidei, ci s i pe recuperarea anumitor artefacte.
422
Insa Fra tia face toate eforturile ca acest lucru sa nu se petreaca , a
spus, apoi a fa cut un semn ca tre geam. Ne apropiem de Piscul
Auriu.
Privind pe geam, Nina a va zut prima lumina a soarelui de
dimineata care se ridica peste piscurile zimtate ale Himalayei
Iar spre vest, cel mai nalt dintre cele trei va rfuri s-a aprins,
ca pa ta nd o nuanta orbitoare de oranj, ca s i cum ar fi izbucnit n
fla ca ri. Pa na s i portiunile de sta nca dezgolita de sub stratul de
za pada de un alb pur au pa rut sa se aprinda , pentru ca razele de
soare erau reflectate din vinis oarele foarte fine de aur din roca
nghetata .
Dumnezeule, a s optit ea.
Piscul Auriu, a zis Qobras. E vorba de o legenda locala , care
vorbea probabil de o comoara urias a. Cei din Ahnenerbe au
socotit ca avea lega tura cu Atlantida. La fel ca pa rintii ta i.
Imediat ce Qobras a adus vorba de familia ei, Nina s-a uitat
brusc la el, dar se ntorsese ca tre pilot, da ndu-i instructiuni.
Elicopterul a cobora t ntr-un cerc larg spre munte. A aterizat pe o
ies itura larga , acoperita de za pada .
Poteca Lunii, a anuntat Qobras ca nd a cobora t din elicopter,
iar za pada i-a sca rtait sub ta lpi. Niciodata nu mi-am imaginat ca
voi revedea acest loc.
Nina s i-a stra ns paltonul mai bine n jurul corpului s i a cobora t
dupa el, urmata de ga rzile care nu o sla beau nici o clipa .
Ai mai fost aici?
Da, dar am considerat ca nu puteam ga si nimic valoros. Se
pare ca m-am ns elat, a spus s i s i-a la sat ma na pe uma rul lui
Philby. Probabil ca noi doi ar fi trebuit sa ne petrecem ceva mai
mult timp aici. Asta ne-ar fi scutit de multe necazuri.
S i tu ai mai fost aici? l-a ntrebat Nina pe Philby, care a scos
un sunet indecis, aproape tema tor, de confirmare.
A fost aici cu pa rintii ta i, a ada ugat Qobras.
423
Ingrozita , Nina a ra mas cu ochii atintiti la el.
Giovanni, te rog, nceteaza , s-a milogit Philby. Nu este nevoie
sa
Qobras s-a uitat cu severitate la el.
Am fa cut multe lucruri cu care nu ma ma ndresc, dar mi-am
recunoscut partea de vina . Ar trebui sa procedezi s i tu la fel Jack.
Jonathan?
Nina s-a apropiat de el, fa ra sa se mai sinchiseasca de ga rzi.
La ce face aluzie? Pa rintii mei au fost aici? Ce s tii s i nu spui?
Ba rbatul a ncercat sa -i ntoarca spatele.
S tii Nina, mi pare ra u
Ea l-a prins de haina .
Jonathan, ce-mi ascunzi?
Doctor Wilde, vino pe aici, a zis Qobras, fa ca nd semn ca tre
panta .
Starkman a ndepa rtat-o de Philby. In ciuda frigului, profesorul
asudase.
Grupul a urcat cu greu panta, cel de-al doilea elicopter
anuntandu-s i sosirea cu un va rtej mus ca tor de particule
nghetate n momentul n care a aterizat n spatele lor. Qobras a
pornit n frunte, examina nd fatada sta ncilor cu mare atentie n
timp ce urca. La un moment dat, s-a oprit.
Acolo, a rostit el.
Nina s-a uitat spre locul indicat. La nceput nu a va zut deca t
za pada s i sta nca dezgolita , straturi ra sucite spre verticala de
fortele geologice imemoriale, dar, la o privire mai atenta , a
depistat o pata ceva mai ntunecata care se profila pe cenus iul-
alba strui al muntelui.
O cra pa tura n sta nca , o deschiza tura
E cam stra mta intrarea, a remarcat Starkman.
Intr-adeva r, n portiunea ei cea mai lata , despica tura avea cel
mult treizeci de centimetri.
424
Cred ca s-a mai produs o alunecare de teren ntre timp. Sa
vina oameni cu unelte de sa pat.
Starkman a dat ordinul. Dupa ca teva minute, din cel de-al
doilea elicopter au sosit zece oameni. Aces tia, folosindu-se de
ta rna coape, s-au apucat de treaba , da nd la o parte mormanul de
pietre desprinse s i aflate sub za pada . Cura nd, deschiza tura era
suficient de larga pentru a permite trecerea unei persoane, nsa
Qobras le-a cerut sa continue sa pa turile.
Trebuie sa fie suficient de mare sa trecem bomba.
Bomba? a exclamat Nina, uimita . Ce bomba ?
El i-a aruncat o privire aproape iritata .
Doctor Wilde, nu ne afla m ntr-o expeditie arheologica . Am
venit aici s distrugem ultima lega tura cu Atlantida. Nimeni nu va
mai ajunge sa vada ceea ce se afla n pa ntecul acestui munte.
Es ti mai ra u deca t talibanii, a ma ra it ea. Ei au distrus lucruri
de nepretuit de dragul apa ra rii dogmelor. Insa tu faci asta motivat
de teoria conspiratiei!
O conspiratie despre care sunt fericit sa afirm ca se va
ncheia aici. Dupa ce voi distruge s i ultima reduta , va dispa rea
pa na s i cel din urma indiciu referitor la atlanti.
S i dupa aceea ce vei face? Te retragi la soare, n Bahamas?
Ori vei continua sa ucizi oameni care nu-ti plac din cauza ADN-
ului lor?
Qobras nu i-a ra spuns, multumindu-se sa se uite la
deschiza tura care se la rgea.
Dupa alte cinci minute de activitate, s-a declarat satisfa cut.
Aduceti bomba, a ordonat el. Noi mergem na untru.
Oamenii s-au ntors la elicoptere, iar Qobras a pornit n fruntea
celor care au cobora t n pes tera , fiind urmat de Starkman s i de
Philby. Nina a venit dupa aces tia, ncadrata de cele doua ga rzi.
Fasciculele puternice ale lanternelor au nceput sa scotoceasca
prin spatiul ntunecat. Ei i s-a pa rut a fi o pes tera naturala care
425
fusese la rgita pentru a forma un pasaj spre ada ncul muntelui.
Aici, a spus Starkman, ndrepta nd lanterna ntr-o latura .
Ca nd a va zut ce ga sise acesta, Nina a scos o exclamatie de
uimire.
Cadavre.
Cinci cadavre mumificate care, ava nd pielea stafidita s i
transformata ntr-un soi de pergament, pa reau sa i priveasca
mut pe vizitatori. Dupa felul n care sta teau, ns irati pe o latura a
pes terii, Nina a ba nuit ca murisera de foame sau de frig dar a
avut impresia ca fusesera perchezitionati de cineva chiar dupa ce
murisera .
Membrii celei de-a patra expeditii a celor din Ahnenerbe, a
zis Qobras cu glas sumbru. Jurgen Kraus s i tovara s ii lui. Au urmat
drumul din Maroc pa na n Brazilia s i, n cele din urma , pa na n
Tibet.
A patra expeditie? a ntrebat Nina. S tiam ca au existat doar
trei.
Doar trei au fost trecute n documente. Adica n cele
cunoscute. Au existat s i altele.
Glasul lui a devenit s i mai sumbru.
Tata l ta u a ajuns n posesia ca torva. Acestea l-au fa cut sa
vina pa na n Tibet, sa caute Piscul Auriu apoi a sosit aici.
Aici? a fa cut Nina, nedumerita dar tra ind de asemenea un
sentiment tot mai intens s i apa sa tor.
Pe aici, a spus Qobras s i a ndreptat lanterna spre pasajul
aflat n partea din spate a nca perii, fa ca ndu-i semn lui Starkman
sa o nsoteasca ndeaproape pe Nina.
Cu o expresie de spaima pe fata, Philby a ra mas n urma .
Dar pe chipul lui se citea s i altceva s i-a dat ea seama.
Sentimentul vinoviei?
A cobora t, urma ndu-l pe Qobras. Fasciculul lanternei lui
ilumina ceea ce se ga sea la capa tul pasajului.
426
Era un morma nt, unul tipic pentru atlanti; arhitectura agresiva
s i inscriptiile Glozel n-aveau cum sa fie confundate cu altceva. Cu
toate acestea, iluminarea s i-a pierdut orice semnificatie ca nd
Nina a va zut ce se mai afla n acea nca pere.
Alte cadavre.
Spre deosebire de cele ale membrilor expeditiei naziste,
acestea nu avusesera parte de o moarte fireasca . Za ceau lipite de
ziduri n pozitii nefires ti, cu trupurile ra sucite, tra da nd durerea s i
suferinta. In spatele lor, n sta nca , Nina a va zut ada nciturile fa cute
de gloante, nconjurate de pete de culoare maronie, ce nu puteau
fi deca t de sa nge, de mult uscat s i decolorat.
Iar ntre fetele mortilor erau s i
Nina a dus ambele ma ini spre fata, acoperindu-s i gura.
Nu se poate a s optit.
Qobras a ntors capul sa o priveasca , apoi i-a fa cut un semn lui
Starkman, care a tras-o nainte. I s-a opus, nsa el a dus-o ta ra s .
Nu!
De aceasta data era un vaier, un tipa t necontrolat, n care
ra zba teau groaza s i dezna dejdea.
Timpul s i frigul transformasera pielea cadavrelor, fa ca nd-o sa
capete o culoare cafenie, ca pielea ta ba cita . Iar tesuturile moi se
descompusesera , ga vanele ochilor fiind nis te ga uri ntunecate s i
goale. Insa Nina a recunoscut acele fete. Le avusese n minte n
fiecare zi n ultimii zece ani.
Erau ale pa rintilor ei.
As adar, nu murisera ntr-o avalans a. Pierisera acolo, dobora ti
de gloante.
Asasinai.
Starkman a silit-o sa nainteze mai aproape de realitatea
ngrozitoare surprinsa de fasciculul lanternei lui Qobras. Nina s-a
zba tut s i a ncercat sa -l izbeasca cu piciorul, nedorind sa se uite,
dar simtindu-se incapabila sa si fereasca privirea de la acele
427
cadavre.
Tu ai fa cut asta! a strigat ea la Qobras. Tu i-ai ucis! Tu,
tica losule, nenorocitule! O sa te omor!
Cele doua ga rzi au intervenit, as eza ndu-se n fata lui ca sa -l
protejeze, dar acesta a ridicat ma na spre ei, fa ca ndu-le semn sa se
opreasca . Cei doi s-au retras s i au as teptat, n vreme ce striga tele
Ninei au devenit incoerente, ajunga nd doar sca ncete s i suspine de
furie.
Imi pare ra u, a spus Qobras cu glas sca zut. Dar am fost
nevoit. Nu-i puteam permite lui Kristian Frost sa obtina secrete
despre atlanti.
Ce secrete? a strigat Nina cu ama ra ciune n glas. Aici nu e
nimic! Doar un morma nt!
L-a privit cu ochi plini de ura s i a continuat.
Nemernicule, i-ai ucis degeaba pe pa rintii mei!
Ba nu a ra spuns el s i a rotit fasciculul de lumina , treca nd
peste pereti. Acum zece ani, am crezut ca aici nu se afla nimic s i
ca morma ntul fusese jefuit. Dar daca ultima inscriptie din templul
de pe Atlantida este adeva rata , nseamna ca locul acesta
reprezint mai mult deca t mi-am nchipuit.
S-a ntors ca tre cele doua ga rzi.
Cercetati fiecare centimetru de zid. Ca utati orice ar indica o
deschiza tura cra pa tura , bloc desprins, fisura orice!
In timp ce oamenii s-au gra bit sa -i dea ascultare, Qobras s-a
apucat personal sa examineze peretele de la nga el cu mare
atentie. Starkman a continuat sa o tina pe Nina.
Suspinele ei de suferinta s-au stins nlocuite fiind de o
expresie neutra , glaciala .
Insa lipsa de expresie era o iluzie. Doar ochii exprimau furia ce
ardea n interiorul ei.
Verificarea a tinut doar ca teva minute, pentru ca una dintre
ga rzi a strigat spre Qobras. Toti ceilalti s-au gra bit spre locul unde
428
se afla omul, care a trasat o linie aproape ascunsa printre coloane.
Us i, a spus Qobras, treca ndu-s i va rful degetului peste
ada ncitura ngusta . Dinspre exterior pare sa nu existe nici o
modalitate de a le deschide. Va trebui sa folosim forta.
Una dintre ga rzi a fost trimisa la elicoptere pentru a aduce
echipamentul necesar. In acest timp, n pes tera au sosit alti
oameni, aduca nd un ca rucior cu roti groase, pe care se afla lada
pe care o va zuse Nina ca nd fusese nca rcata pe cel de-al doilea
elicopter. A simtit un fior nghetat de teama de-a lungul spina rii.
Chiar daca bomba dina untru era pe juma tate ca t lada, tot ar fi fost
mai mare deca t un om.
Inca rca turile explozive pe care Qobras dorea sa le utilizeze
pentru us i erau nsa mult mai mici. Folosind o bormas ina ,
oamenii lui au fa cut n roca o gaura de ma rimea unui pumn. Dupa
aceea, el a plasat na untru explozibilul un disc gros de ma rimea
unei monede de un dolar.
Ai de ga nd sa arunci zidul n aer? a ntrebat Nina.
Da.
Dar cu ei ce faci? a zis ea s i a ara tat spre cadavre. Vrei sa le
faci s i pe ele buca ti? Nu ajunge ca i-ai ucis pe aces ti oameni, acum
vrei sa le s i necinstes ti ra ma s itele?
Starkman a scos un morma it de nemultumire, dar Qobras a
ra mas un moment pe ga nduri, analiza nd cuvintele ei.
Jason, adu ca tiva oameni s i pune-i sa traga cadavrele n
camera de la intrare, a spus el n cele din urma .
Giovanni, ne pierdem vremea, a insistat Starkman, fa ca nd
eforturi sa -s i ascunda dezaprobarea. Ar trebui sa ne facem
treaba, nu sa -i permitem sa tot traga de timp. Ce importanta mai
are? S i as a sunt morti.
Doctor Wilde are dreptate. Muta cadavrele de acolo.
Starkman s-a stra mbat, dar a executat ordinul, chema nd un
grup de oameni care sa ajute. Nina nu s-a simtit n stare sa se uite,
429
pentru ca a simtit o noua izbucnire de durere aproape
insuportabila ca nd cadavrul uneia dintre ca la uzele tibetane a fost
ridicat ca s i cum nu ar fi ca nta rit mai mult deca t un copil. Ata t
mai ra ma sese din acei oameni, din familia ei, doar nis te nvelis uri
fa ra substanta. De durere, a simtit ca pa na s i ra suflarea i se
opres te n ga tlej. A fa cut un efort supraomenesc, refuza nd sa
cedeze n fata dus manilor ei.
Imediat dupa ce cadavrele au fost ndepa rtate, Qobras s i-a
ndreptat atentia asupra explozivului. A anexat un ceas la acesta,
dupa care s-a retras cu iuteala , mpinga ndu-i pe toti ceilalti afara
din pes tera .
Este C-20, i-a explicat Starkman Ninei, des i nimeni nu-i
ceruse. E cel mai puternic exploziv folosit vreodata . O bucata de
ma rimea unui biscuit stra punge un blindaj de cincisprezece
centimetri.
S i vrei sa ma ara t impresionata ? i-a ra spuns ea, cu glas acru.
Nu neapa rat. Dar poate ar fi cazul sa -ti duci ma inile la
urechi.
Nina a va zut ca ceilalti tocmai procedau astfel s i, gra bita , le-a
urmat exemplul. Un moment mai apoi s-a auzit un pocnet
asurzitor, urmat de un nor nvolburat de praf.
Qobras a fost primul care a trecut dincolo, iar fasciculul
lanternei lui a sfa s iat praful ca o raza laser.
Sa cura tati tot molozul din dreptul us ilor, sa putem trece
bomba na untru, a dat el ordin. Kason, Jack, doctor Wilde veniti
cu mine.
Nina nu a ra mas defel surprinsa ca nd cele doua ga rzi au urmat-
o ndeaproape.
Ceea ce pa ruse a fi un zid de netrecut era acum o borta ca scata
larg. Buca ti mari dintr-o us a erau acum mpra s tiate pe podeaua
camerei unde se afla morma ntul. Cealalta us a ra ma sese la locul
ei, des i era grav deteriorata .
430
Dincolo se ntindea bezna.
Qobras a pa s it peste fragmentele de piatra , pornind spre ceea
ce s-a dovedit a fi o panta lina care ducea spre inima muntelui.
Aerul era rece s i, spre uimirea Ninei, proaspa t, lipsit de acea
umezeala sta tuta , greu de definit, pe care ea o asocia cu locurile
nchise vreme ndelungata . Probabil ca mai exista un acces, ori
ma car o cale prin care aerul pa trundea de afara .
Asemenea camerei de intrare, tunelul lung fusese la rgit
pornind de la un pasaj natural. T ina nd seama de lungimea lui,
folosindu-se doar unelte obis nuite, sa parea lui trebuia sa fi durat
ani de zile.
S i, ava nd n vedere ceea ce se ga sea dincolo de el
Se deschide, a spus Qobras.
Distanta a fa cut ca fasciculul lanternei lui sa capete
dimensiunea unei monede minuscule. Ecoul pas ilor a dispa rut,
sugera nd ca aveau sa ajunga ntr-un spatiu foarte larg, poate n
aer liber.
Insa acest lucru era imposibil. Se aflau n pa ntecele muntelui.
Ceea ce nsemna ca spatiul n care urmau sa pa trunda era
gigantic
Au ajuns pe un drum care era lat s i pavat, ntinza ndu-se
dincolo de zona luminata de fasciculele lanternelor. De o parte s i
de alta se na ltau cla diri, cu sta lpi impuna tori sclipind de aur s i
oricalc ridica ndu-se ca tre tavanul cufundat n ntuneric.
Iisuse Hristoase, e urias , a zis Starkman.
S i-a fa cut palmele pa lnie la gura s i a strigat:
Aloo.
Ca teva clipe mai ta rziu, un ecou slab i-a repetat sunetul scos.
Avem nevoie de mai multa lumina , a spus Qobras.
Starkman a dat din cap, apoi s i-a dat jos rucsacul, din care a
scos un pistol de semnalizare. L-a nca rcat cu repeziciune s i a tras
la un unghi nu mai mare de patruzeci s i cinci de grade. A apa rut o
431
lumina ros ie stra lucitoare, care a continuat sa luceasca la fel s i n
cobora re
Toti au ra mas mpietriti de privelis tea care li se nfa tis ase.
Dumnezeule mare a rostit Nina.
Scena din fata lor era spectaculoasa , un tablou inspira nd teama
s i respect, ra mas pierdut nca din zorile istoriei.
Nina a recunoscut imediat ceea ce se afla n centru. Era o alta
replica a templului lui Poseidon nsa , de aceasta data , acesta nu
era singur.
In jurul lui se ga seau alte cla diri ceva mai mici, dar nu mai
putin grandioase. Stilul arhitectural era cunoscut, de o eleganta
sobra , nsa n acelas i timp oarecum brutala .
Erau palate s i temple; citadela Atlantidei, as a cum fusese
descrisa de Platon, recreata la mii de kilometri depa rtare de locul
unde se afla originalul care o inspirase. S i, spre deosebire de
copiile ruinate din Brazilia, acestea rezistasera ncerca rilor
timpului deoarece fusesera protejate de fenomenele naturii,
pa stra ndu-se perfect.
Dupa ce ochii i s-au adaptat la lumina pa lpa itoare a rachetei,
Nina s i-a dat totus i seama ca scena nca nu era completa . In ciuda
dimensiunilor urias e, pes tera nu putea cuprinde ntreaga
citadela . Pa na s i templul lui Poseidon ra ma sese incomplet,
ntruca t capa tul lui dispa rea n peretele pes terii. Existau semne
ca atlantii ncercasera sa scobeasca acea parte din sta nca pentru
a face loc acelei structuri, nsa , n cele din urma , a presupus ea,
nca perile interioare ale templului fusesera sa pate pur s i simplu
n interiorul muntelui.
Racheta luminoasa a pa lpa it s i apoi s-a stins, fa ca nd pes tera
urias a sa fie din nou cuprinsa de bezna . Singurele lumini
proveneau de la lanternele celor din grup.
Dar e e incredibil, a spus Philby. Giovanni, trebuie sa
fotografiezi ma car minunile astea. E o descoperire chiar mai
432
importanta deca t Atlantida n sine!
Nici ga nd, i-a ra spuns Qobras cu glas hota ra t. Nimic nu
poate ra ma ne n picioare. Mos tenirea atlantilor va sfa rs i aici.
I-a ntors spatele s i s-a adresat lui Starkman.
Drumul a sta duce exact spre centrul citadelei. Cheama -i pe
ceilalti s i pune-i sa plaseze bomba.
Dar ca t de puternica e bomba asta? a ntrebat Philby,
cuprins de o stare de agitatie.
E un explozibil de cinci sute de kilograme, de tip
combustibil-aer, i-a explicat Starkman. Baza explozibilului o
constituie doua zeci s i cinci de kilograme de CL-20. In ceea ce
prives te forta de distrugere, o bate doar o racheta nucleara .
Dumnezeule mare, a reus it sa ngaime cela lalt.
A s tia simt oamenii ala turi de care ai ales sa tra ies ti, i-a
reamintit Nina cu ra ceala n glas. Nis te distruga tori s i ucigas i.
Sper ca acum te simti ma ndru de tine.
Nina, te implor, a spus el pe un ton ruga tor, apropiindu-se de
ea, mi pare groaznic, dar groaznic de ra u! Nu am vrut sa le fac
nici un ra u lui Henry s i Laurei am plecat n expeditie cu ei
spera nd ca nu vor descoperi nimic!
Dar tot i-ai tra dat. S i ai ga sit s i cui! i-a zis, arunca nd o privire
plina de ura ca tre Qobras. Pa rintii mei au murit din cauza ta,
Jonathan. Tu i-ai ucis. Es ti un ticlos fa ra seama n!
Pa na sa reactioneze ga rzile ei, l-a lovit cu pumnul peste figura .
Durerea exploziva pe care a simtit-o n degetele stra nse a fost
eclipsata doar de satisfactia pe care a simtit-o ca nd l-a va zut pe
Philby pra bus indu-se pe spate, plin de sa nge pe fata. Ra mas fa ra
grai, profesorul s-a uitat ngrozit spre ea.
Ga rzile au tras-o napoi, iar Starkman, pa ra nd de-a dreptul
amuzat, l-a ajutat pe Philby sa se ridice n picioare.
Frumoasa lovitura , doctor Wilde. Ai luat lectii de la Eddie?
Apoi au fost informati prin radio ca aducerea bombei pa na n
433
tunel va dura aproximativ un sfert de ora . Qobras s i-a consultat
ceasul, dupa care s-a uitat la Philby s i de Nina.
Jack, doar ata t timp ai la dispozitie sa explorezi acest loc.
Doctor Wilde, ti-am promis ca vei avea s ansa de a vedea ultima
reduta a atlantilor. Sunt un om de onoare.
Inainte de a ma ucide, cu alte cuvinte, nu? a spus ea cu un
za mbet amar.
Cum ziceam, ra ma n un om de onoare.
Corect. Sper ca asta te va face sa dormi bine la noapte.
Starkman a aprins nca o torta, dupa care au cobora t drumul
spre citadela . In timp ce se apropiau de ea, Ninei i-a fost imposibil
sa nu simta emotia descoperirii, nsa , n acelas i timp, era
cons tienta n mod dureros ca fiecare pas fa cut o apropia de clipa
mortii.
In lumina schimba toare s i orbitoare a tortei s i-a dat seama ca
n fata templului lui Poseidon exista o alta cla dire, mult mai mica ,
na ltandu-se de pe podeaua pes terii pe o movila cu laturi abrupte.
Era nconjurata de un zid nalt de cinci metri. Un zid din
Aur, a rostit Starkman, va dit impresionat. Cred ca sunt tone
de aur n gardul a sta. Ca t valoreaza uncia acum? Cinci sute de
dolari? Sau s ase sute? Asta nseamna ca acolo sunt sute de
milioane de dolari.
Fii atent, l-a avertizat Qobras. Felul acesta de a ga ndi l-a
fa cut pe Yuri sa ne tra deze. Am venit aici sa distrugem toate astea,
nu sa profita m de ele.
S-au apropiat de zidul stra lucitor. Inconjura complet cla direa
micuta, fa ra a oferi nici o cale de intrare.
Templul lui Cleito, sotia lui Poseidon, a spus Nina. Platon
sustinea ca este inaccesibil.
Inaccesibil, zici? a fa cut Starkman, la sa ndu-s i jos restul
echipamentului s i lua ndu-s i de pe uma r pistolul de lansat ancora
de ca tarare. Mai vedem noi.
434
Jason.
Acest singur cuva nt l-a oprit la juma tatea gestului.
Ei, lasa , l-a ncercat Nina pe Qobras. Nu es ti ca tus i de putin
curios sa afli ce se ascunde na untru? Reprezinta nsus i nceputul
Atlantidei, o replica a locului unde a fost ntemeiata eu am
ba nuiala ca n cla direa de aici s-ar ga si tot ce cuprindea templul
iniial, as adar toate lucrurile aduse din Atlantida. Nu vrei sa s tii
cu ce te-ai luptat ata ta vreme? Nu vrei sa -ti cunos ti dus manul?
Qobras a privit lung spre zidul de aur, apoi a fa cut un semn de
aprobare ca tre Starkman, care a scos ancora din gura pistolului s i
a desfa s urat o portiune de cablu. Ca nd a socotit ca acesta avea o
lungime suficienta , s-a tras putin napoi s i a aruncat ancora peste
coama zidului. Apoi a tras de cablul care s-a ntins, semn ca era
bine ancorat.
Bine, hai sa vedem ce e na untru, a spus Starkman, urca nd
pe gard.
Una dintre ga rzile Ninei a aruncat un alt cablu s i a urcat pe el,
des i mai ncet.
Ajuns pe coama , Starkman s-a ntors s i s-a la sat pe burta .
Doctor Wilde, tu urmezi.
I-a fa cut apoi semn celeilalte ga rzi sa o ridice pentru a o apuca
de ma ini.
Iti dai seama ca te-as putea mpinge de aici s i ti-ai rupe
ga tul? a murmurat ea, imediat ce a ajuns pe coama .
Iti dai seama ca te-as putea mpus ca n ambele picioare,
la sa ndu-te sa agonizezi pa na ca nd va exploda bomba? i-a ra spuns
Starkman, dupa care a cobora t-o de cealalta parte a zidului.
A urmat Philby, ajutat cu sta nga cie de Starkman, dupa care au
urcat cealalta garda s i Qobras. Acesta s-a dovedit uimitor de agil
pentru va rsta lui, a observat Nina. Era un corespondent al lui
Kristian Frost, nsa imaginea ntunecata a acestuia.
Ca teva trepte duceau n susul movilei, unde se afla intrarea n
435
templu. Qobras a pornit n frunte, cu Nina imediat n spatele lui,
hota ra ta sa vada ce se ga sea na untru.
A ra mas surprinsa de austeritatea interiorului. In apropierea
us ii erau doua statui: Poseidon, dar nu n varianta urias a din
templul nchinat lui, nsa oricum mai mare de un stat de om s i, n
fata lui, Cleito, sotia lui. Dincolo de ei
E un mausoleu, a zis ea.
Partea din spate a nca perii era ocupata de doua sarcofage care,
prin modul simplu, aproape grosolan n care fusesera da ltuite,
contrastau va dit cu lucra tura fina s i atenta a metalelor pretioase
care ca ptus eau peretii.
Da, dar ale cui sunt? s-a mirat Starkman.
A ndreptat fasciculul lanternei spre o inscriptie da ltuita pe
capa tul unuia dintre sarcofage.
Ce scrie acolo?
Nina s i Philby au dat n acelas i moment sa traduca , dar el a
renuntat imediat.
Scrie ca este morma ntul lui Mestor, ultimul rege al cred ca
asta nseamna Noua Atlantida.
Literele ara tau diferit fata de acelea din alfabetul Glozel pe care
le cunos tea, dar n cazul de fata diferenta nu pa rea sa fie
rezultatul unei transforma ri a limbii n decursul timpului, ci mai
cura nd era urmarea cioplirii neglijente. S-a deplasat spre al doilea
sarcofag.
Iar acesta e al reginei lui Calea, as a se pare ca o chema.
Literele erau la fel de grosolan da ltuite.
Ultimul rege? a murmurat Philby. Dar ce s-a nta mplat cu
succesorii lui? Chiar daca nu a avut mos tenitori, tot trebuia sa
existe cineva din familie care sa urce pe tron
Da -mi lanterna, a spus Nina poruncitor ca tre Starkman,
aproape smulga ndu-i-o din ma na , apoi s-a aplecat sa citeasca
restul inscriptiilor.
436
Cu pla cere, a fa cut el pe un ton sarcastic.
Concentrata sa descifreze scrisul antic, l-a ignorat.
Erau pe moarte s i-a dat ea seama n timp ce citea. Au crezut
ca vor putea conduce de aici un nou imperiu, ca vor domni peste
teritoriile din jurul Himalayei, folosind lantul muntos drept
sistem de apa rare. S-au ns elat.
Ce s-a nta mplat? a ntrebat-o Qobras.
Ce se nta mpla cu orice imperiu? S-au extins mai mult deca t
era firesc, s-au lenevit, au deca zut. S i, sa privim lucrurile n fata,
nu s-au stabilit pe ta ra mul cel mai roditor din lume. S i-au
nchipuit probabil ca vor sili popoarele pe care le cucerisera sa le
aduca tot ce voiau ca tribut, dar planul nu le-a mers.
Citind mai departe textul, aproape ca a ra s.
S i locul a sta? Ultima reduta a marelui imperiu al Atlantidei?
L-au abandonat. Toti ceilalti au stat aici din cauza regelui s i
reginei pa strati aici. Imediat dupa moartea lor, ceilalti s-au gra bit
sa plece, sigila nd tot ce se ga sea aici. De fapt, nu m-ar surprinde
sa descopa r ca supus ii i-au omora t pe rege s i pe regina ca sa
gra beasca plecarea.
S i unde au plecat? a zis Starkman.
Cred ca au pa truns exact acolo unde crede s eful ta u n alte
societa ti. Doar ca s i de data aceasta Nina nu s i-a mai retinut
ra sul nu au mai avut pozitia de cuceritori. Au fost asimilati la fel
cum se nta mpla s i acum ca imigranti, ca refugiai. Au ajuns n
partea de jos a noilor societa ti n care s-au integrat.
Nu poate fi adeva rat, a morma it Qobras.
Asta ar fi interpretarea precisa a textului, a confirmat Philby.
Oamenii care au scris textul s tiau ca societatea lor era muribunda
s i ca singura modalitate de supravietuire era integrarea n alte
culturi din regiune.
Uite cum se na ruie teoria conspiratiei n care crezi, Qobras,
a spus Nina, fa ra a se deranja sa -s i ascunda dispretul. Fra tia aceea
437
a voastra a pierdut mii de ani lupta nd cu ceva ce nici ma car nu a
existat.
Ba exista ! Atlantii nu ar accepta niciodata subjugarea de
ca tre popoare pe care le socotesc inferioare. As a ga ndesc ei, ideea
asta e n genele lor. Vor sa urce unde cred ca le este locul va dura
generatii, dar si vor reca s tiga puterea.
Dar ce dovezi ai? a strigat ea, sa rind n picioare s i
mpunga nd cu lanterna spre el, de parca ar fi fost o spada . As adar,
Kristian Frost depisteaza descendentii atlantilor n functie de
ADN s i vrea sa descopere Atlantida, cea mai mare legenda din
istorie, dar asta nu nseamna ca vrea sa cucereasca lumea!
Qobras s-a rotit spre Nina, orbind-o cu fasciculul lanternei lui.
Nu s tii ce este n stare sa faca acest Kristian Frost.
Nu poate fi mai ra u deca t tine!
El a privit-o printre gene.
Habar nu ai
Continuarea ideii a fost ntrerupta de un mesaj radio primit de
Starkman.
Au adus bomba, a anuntat el, dupa ce a ra spuns la apel.
Spune-le sa o prega teasca pentru detonarea imediata . Sa
mergem.
Toti s-au ndreptat spre intrarea n templu, nsa el a ridicat
ma na s i a oprit-o pe Nina.
Tu nu ies i.
Poftim?
Tu ra ma i aici. Mi se pare a fi locul cel mai potrivit.
Cuvintele lui au ngrozit-o, fa ca nd-o sa -s i simta pieptul cuprins
parca de o menghina de gheata.
Stai doar nu ai de ga nd sa ma las i aici. Vrei sa fiu aici ca nd
va exploda bomba aceea blestemat?
Starkman a dus ma na spre pistolul aflat n toc.
Daca vrei, te mpus c n cap.
438
Nu vei apuca sa simti nici o durere, i-a zis Qobras. Te vei
vaporiza instantaneu.
Da, asta o sa ma faca foarte fericita . Nu poti sa ma las i aici!
Adio, doctor Wilde, a spus el, a aruncat un ba t luminos la
picioarele ei, apoi a ies it din templu.
Ceilalti l-au urmat. Philby a aruncat o privire peste uma r, cu o
expresie de tristete ndurerata pe fata. Ca s i cum ar fi vrut sa
rosteasca ceva, dar pa na la urma a ies it ta cut.
Ninei i-a venit sa alerge dupa ei, sa -i loveasca cu pumnii s i
picioarele, sa desprinda cablurile s i sa -i faca prizonieri acolo,
ala turi de ea dar nu s-a simtit n stare. Trupul ei a refuzat sa
reactioneze, recunosca ndu-se nfra nt, des i mintea i cerea sa
continue lupta. S-a la sat moale la nga sarcofagul regelui,
aluneca nd pe podeaua din piatra pra fuita .
Ceilalti au escaladat gardul, la sa nd-o n ntuneric.
Asta era tot? As a avea sa moara ? Inchisa ntr-un morma nt,
ala turi de ultimii conduca tori ai Atlantidei?
Tremura nd, a inspirat ada nc, dupa care a pipa it n jur, ca uta nd
bastonul luminiscent, pe care, dupa ce l-a ga sit, l-a fra nt. Acesta a
dat o lumina verzuie, bolna vicioasa . Nes tiind ce altceva sa faca , s-
a ntors s i a privit din nou textul da ltuit pe sarcofag.
As adar, aici se ncheia povestea Atlantidei. Nu n urma unei
serii de valuri pustiitoare, care au s ters o mare putere de pe fata
pa ma ntului, ci n mod dezonorant, pierind din cauza deca derii s i
degrada rii, ca orice alt imperiu cunoscut n istoria lumii.
Intr-un fel, era bine as a. Legenda va ra ma ne astfel, o poveste
care sa sta rneasca uimirea. Marele mister al tuturor timpurilor.
Insa asta nu o fa cea sa se simta mai bine.
A auzit zgomote venind de dincolo de zid, sunete metalice,
clinchete s i za nga neli, semn ca oamenii lui Qobras deschideau
lada s i prega teau bomba. S-a ntrebat ca t mai avea de tra it. Un
sfert de ora ? Zece minute?
439
Apoi a auzit voci ridicate. A na ltat capul. Tonul vocilor s-a
schimbat brusc: deruta amestecata cu ngrijorare.
Cu bastonul luminiscent n ma na , a cobora t n graba treptele s i
s-a apropiat de zid, ncorda ndu-s i auzul sa perceapa glasurile
celor de afara . Qobras cerea ra spuns la ceva, iar Starkman vorbea
la aparatul de emisie-receptie.
S i nu primea ra spuns.
Apoi Qobras a strigat ceva, mult prea clar, ceea ce a fa cut-o pe
Nina sa nghete, incapabila sa mai respire.
Pornii ceasul!
Au urmat zgomote de pas i n alergare. Acest sunet s-a stins
cura nd, semn ca oamenii se gra beau sa urce drumul spre tunel.
Uf, drace!
Dorinta de supravietuire i-a revenit; a alergat de jur mprejur,
ca uta nd o cale de ies ire din incinta .
Nu a ga sit nici una. Era ncercuita cu un inel masiv din metal,
pla cile de aur fiind as ezate pe o structura de fier, care nconjura
templul.
Templul
O fi exista nd vreo cale de sca pare asemenea celei din templul
lui Poseidon. A urcat treptele n goana , ajunga nd n mausoleu s i
simtind o sca nteie de speranta n suflet.
Dar s i aceasta avea sa se stinga destul de cura nd. Peretii
interiori s i podeaua pa reau solide, singurul loc n care se putea
ascunde ceva fiind sarcofagele s i imediat s i-a dat seama ca nu
era suficient de puternica pentru a da deoparte capacul greu de
piatra al vreunuia.
A tra it apoi minute de dezna dejde s i i s-a pa rut ca aude tica itul
ceasului detonator
Un zgomot izbucnit brusc a fa cut-o sa tresara . Nu era o
explozie, ci mpucturi!
T aca nitul ndepa rtat al unor arme automate. Departe dar
440
parca apropiindu-se.
Ce se petrecea? A cobora t treptele n fuga , apropiindu-se de zid
sa asculte. In camera urias a a ra sunat ecoul schimburilor de
focuri dar s i bubuitul produs de o explozie. O grenada ? Ca teva
momente mai ta rziu, s-a auzit alt bubuit, urmat de un ra cnet,
ntrerupt brusc de un za nga nit puternic.
Deasupra ei, pes tera era inundata de lumini ros ietice. S-a
repezit napoi pa na n capul sca rii ca sa vada peste zid.
Un grup de oameni Qobras s i acolitii lui, dar mai putini deca t
nainte alerga spre ea, tra ga nd ca dementii n spatele lor, ca tre o
forta mai mare care se dispersase n urma lor, ntre cla dirile
nconjura toare. Dinspre nou-sositi lica reau luminite ros ii fla ca ri
de la gura tevilor. Unul dintre cei care fugeau a ca zut.
Au intervenit n lupta s i alte arme, s-au auzit bubuituri mai
grave, urmate de explozii produse n faa lui Qobras s i a
oamenilor lui. Atacatorii acestora foloseau lansatoare de grenade!
Fragmentele de roca s i alte materiale zburau n toate directiile.
Nina s-a fa cut mica .
Qobras ncercase sa ajunga la bomba . Insa acum atacatorii i
ta iasera calea s i l tineau departe, ava nd oameni care tra geau cu
grenade spre pozitia lui.
Atacatorii aveau o forta de foc mult mai puternica deca t cea a
Fra tiei. In confruntare au intervenit s i alte arme, iar acelei
simfonii a distrugerii i s-au ada ugat note noi. Grenadele
luminoase produceau explozii orbitoare s i bubuituri
sfredelitoare. S-a auzit s i foc de mitraliera , iar s irurile de gloante
au sfa rtecat fatadele palatelor antice s i oamenii ascuns i n
preajma lor. Au explodat s i alte grenade urmate de un zgomot
asurzitor provocat de pra bus irea unei cla diri. Prin pes tera au
ra sunat urlete de durere.
S i, n tot vacarmul acela, Nina a auzit vocea lui Starkman.
Incetati focul! ncetai focul!
441
Treptat, cla ntanitul armelor s-a stins.
Oamenii lui Qobras se predau!
Nina a auzit alti oameni repezindu-se ca tre templu.
Hei! a strigat ea, cobora nd treptele ca te doua o data . Hei!
Sunt aici! Ma auziti? Scoateti-ma de aici!
Alte voci apoi un za nga nit puternic, provocat de o ancora care
a zburat peste zid, fixa ndu-se s i apoi tresa rind ca nd cineva a urcat
pe cablu.
De pe coama zidului, un fascicul de lanterna s-a ndreptat spre
ea, apoi s-a auzit un glas familiar. Un ba rbat pe cale de a cheli, cu
ca tiva dinti lipsa dar cu cel mai frumos za mbet pe care Nina l
va zuse vreodata .
Buna , doctore, a spus Chase, sura za ndu-i cu o nca ntare
nedisimulata . Ia spune, nu-i as a ca mi-ai dus lipsa?

442
25

Es ti teafa ra ? a ntrebat Chase, ca nd a cobora t-o pe Nina de


pe zidul de aur.
Da, sigur. Iti multumesc. S i ma bucur ca ai sca pat ntreg
crezusem ca ai murit!
Nu ajunge un vas scufundat ca sa mor, a zis el, dar expresia
de triumf s-a s ters imediat de pe fata lui.
Ce-ai pa tit? a spus ea, tema ndu-se de ce era mai ra u.
El s i-a ncles tat fa lcile nainte de a ra spunde.
Hugo n-a sca pat.
Vai a fa cut ea s i l-a atins pe brat . Vai, Doamne, ca t de ra u
mi pare
Asta e.
Chase a ra mas ta cut ca teva clipe, apoi a cla tinat din cap.
Kari e bine. Coboara s i ea imediat.
Kari e aici? a zis Nina, emotionata .
Da, nsa i-am cerut sa stea deoparte pa na se termina
schimbul de focuri.
A contemplat scena iluminata de fasciculele lanternelor s i de
bastoanele luminiscente. Cei opt supravietuitori din echipa lui
Qobras inclusiv el, Starkman s i Philby sta teau ngenuncheati,
cu ma inile pe dupa cap, nconjurati de vreo doisprezece oameni
mbra cati n salopete negre de lupta s i veste antiglont . Cel putin
alti zece patrulau prin apropiere. Nina nu l-a recunoscut pe nici
unul dintre ei.
Cine sunt oamenii a s tia cu care ai venit?
Oamenii din forta de securitate a lui Frost; lucreaza pentru
Schenk, la Ravnsfjord. Mai toti provin din armata nu la nivel
443
SAS, dar destul de buni. In graba n care eram, am luat ca ti am
putut. Nu s tiam ca t timp am la dispozitie, de aceea m-am ga ndit
ca era bine sa actionez rapid.
Va d ca nu glumes ti. Au pus chestia aceea sa explodeze, a
ada ugat s i a fa cut semn ca tre bomba un cilindru verde mai, ura t,
de ma rimea s i forma unui boiler.
S tiu. Am oprit ceasul ca nd mai erau cinci minute pa na la
detonare.
La cinci minute?
Da ndu-s i seama ca t de aproape fusese de moarte, Nina s-a
cutremurat.
Sper ca ati decuplat declans atorul.
E pus pe pauza . Nu te teme, a ada ugat el, va za ndu-i privirea
ngrijorata , n-o sa umble nimeni la ea ca sa declans eze explozia
din gres eala .
Cum m-ai ga sit?
Chase a za mbit.
Am primit ilustrata de la tine, ca sa zic as a. Buna treaba ca
mi-am amintit numele satului. Daca nu as fi reus it, eram terminat.
Tibetul e foarte ntins.
M-ai ga sit ata t de repede doar folosind acel indiciu?
Nina socotise ca aluzia fa cuta ca tre Matthews avea sa ra ma na
nenteleasa , dar orice sugestie mai clara i-ar fi adus ca pitanului
probabil s i ei nses i moartea pe loc.
Nu am apucat sa transmit nima nui informatiile pe care le-
am aflat din ultima inscriptie va zuta pe Atlantida descrierea n
susul Gangelui pa na n Himalaya, modul n care pot fi ga site
Piscul Auriu s i toate celelalte.
Nici nu era nevoie. Ta ticul lui Kari s i-a folosit relatiile sa
convinga guvernul chinez sa ne permita accesul n tara , iar noi am
venit cu elicopterele direct la Xulaodang. Cineva de-acolo s i-a
adus aminte ca nis te occidentali au sosit sa investigheze o
444
legenda locala . Kari le-a cerut sa ne ndrume, iar noi am zburat
fa ra probleme pa na aici. Ca nd am va zut elicopterele lui Qobras,
ne-am dat seama ca ga sisem locul care ne interesa. Iar aparatele
lor sunt fa cute tanda ri acum.
A aruncat o privire spre prizonieri s i s-a ncruntat.
Pa cat ca tica losul nu era n vreunul dintre ele. Ar fi fost o
ra zbunare pentru Hugo.
S i ce veti face cu ei?
Habar n-am. Las asta n seama domnului Frost, cred
Nina!
S-a uitat n jur s i a va zut-o pe Kari alerga nd ca fulgerul spre ea,
mbra cata numai n alb, cu pa rul blond flutura nd peste gulerul de
blana . I-a ocolit pe prizonieri s i a venit n fuga spre ea, apoi a
mbra tis at-o.
Of, Doamne, bine ca es ti n viata!
Da, sunt bine, bine. S i ma bucur ca s i tu es ti ntreaga ! Ca nd
Qobras a scufundat nava Evenor, am crezut ca n-o sa te reva d.
A fost ca t pe ce.
Kari a mai stra ns-o o data n brate, dupa care s-a retras un pas.
Fa ra Eddie nu as fi reus it sa scap.
Nu mai e domnul Chase? a ntrebat Nina, pe un ton us or
ra uta cios.
Norvegianca i-a za mbit aproape rus inata .
Cred ca relatia patron-angajat s-a schimbat dupa ce mi-a
salvat viata a s asea oara .
Da, mi puteti multumi cu o joaca n trei, dar mai ta rziu, a zis
Chase za mbind.
Kari s i-a dat ochii peste cap n gluma .
Observ ca unele lucruri nu s-au schimbat, a remarcat Nina,
cu un sura s stra mb. Kari, ti vine a crede? Nu ti se pare
nemaipomenit ce am reus it sa descoperim?
Ceea ce ai descoperit tu.
445
A transmis un ordin n norvegiana ca tre unul dintre lupta torii
n negru; acesta a tras o racheta luminoasa , ilumina nd cla dirile
ntr-un ros u nepa ma ntean. Aici avem o re-creare a citadelei de pe
Atlantida, aproape intacta
Chase a aruncat o privire ca tre ra ma s itele pra bus ite ale uneia
dintre cla dirile apropiate.
Mda. Imi pare ra u de daunele produse.
Nina l-a ba tut pe brat .
T ina nd seama de circumstante, te iert.
S i nca o replica a templului lui Poseidon, a continuat Kari.
De necrezut.
S i ceea ce se ga ses te aici e la fel de incredibil, a zis Nina,
ara ta nd spre templul mult mai mic, nconjurat de zidul din aur.
E cumva templul lui Cleito?
Nina a confirmat cu o mis care a capului.
Doar ca a fost folosit ca mausoleu. S i ghici cine sunt
nmorma ntati acolo? Ultimul rege al Atlantidei s i regina lui!
Inca ntarea de moment a la sat-o muta pe Kari.
Es ti sigura ? a reus it ea sa ntrebe dintr-o ra suflare. Acolo
exista chiar cadavrele lor?
Ei, nu m-am uitat, dar as a scrie pe sarcofage
Arata -mi, s-a auzit o alta voce, baritonala s i foarte
autoritara .
Nina s-a uitat n jur s i a ra mas nma rmurita va za ndu-l pe
Kristian Frost, mbra cat n haine de vreme rece, pa s ind spre ea. In
trecere, a aruncat o privire spre Qobras s i ceilalti prizonieri, dupa
care a continuat sa se apropie, nsotit de un ba rbat musculos pe
care l-a recunoscut cu nta rziere ca fiind Josef Schenk s i de un
ta na r nalt, cu fa lci bine desenate s i ava nd pa rul blond tuns scurt,
milita ros.
Tata , a spus Kari s i atitudinea ei s-a schimbat, dovedind o
politete respectuoasa .
446
Nina a ridicat din spra ncene. S i-a dat seama ca , sosit acolo,
Kristian Frost devenise s eful.
El a fa cut semn spre templul lui Cleito.
Acolo e?
Da, a zis Nina, dar nu exista intrare, trebuie sa rit peste
gard
Frost a pocnit din degete. Ta na rul blond s i-a la sat jos rucsacul,
a tras imediat fermoarul s i a scos un fera stra u circular. S-a
apropiat de zid s i-a trecut va rfurile degetelor peste el, ca s i cum
ar fi ca utat defecte, apoi s i-a pus ochelari de protectie s i a pornit
aparatul. Acesta a scos un tipa t ascutit ca nd lama a nceput sa taie
stratul de aur.
Da, o sa mearga s i as a, a spus Nina, s ocata de acea
maltratare a templului, dar nu ar trebui sa conserva m acest loc?
Cred ca s-ar cuveni sa l pa stra m intact, as a cum l-am ga sit.
Deocamdata , grija mea este sa descopa r lucrul pentru care
am venit pa na aici. Ca t timp ti trebuie sa tai zidul?
Un minut sau doua , i-a ra spuns ta na rul.
Indeajuns ca sa ma ocup s i de altceva.
S i-a scos ma nus ile, lovindu-le de palma s i s-a ntors.
Giovanni. In sfa rs it, ne-am nta lnit.
Scuza -ma , dar nu doresc sa -ti stra ng ma na, s-a ra stit Qobras
la el.
Frost s-a apropiat de el, iar ga rzile din jurul prizonierilor s-au
dat la o parte sa -i faca loc.
Ce o sa facem cu tine? Ar fi fost mult mai simplu daca ai fi
fost mpus cat n schimbul de focuri, dar acum
Procedezi cum vrei. Nu ai nici o s ansa de a nfra nge Fra tia.
Indiferent ce se va nta mpla, oamenii nos tri vor lupta n
continuare mpotriva ta.
Frost a pufnit n ra s.
Nu. Nu va fi as a. Mai ales dupa ce voi lua ce se afla n templu.
447
S-a uitat o clipa spre mausoleu.
S tii ceva, sunt aproape ispitit sa te las liber. Doar ca sa -ti dai
seama ce es ec ati suferit tu s i organizatia ta. S i ati luptat, ati ucis
degeaba.
Crezi ca omora ndu-ma vei distruge Fra tia? a ntrebat Qobras
ra njind.
Chiar nu ai idee ce se va nta mpla, nu-i as a? a spus Frost,
ra za nd din nou. Cred ca m-am temut de agentii ta i mai mult deca t
era cazul.
Fa -mi ce vrei, a ma ra it cela lalt.
N-o sa -ti fac nimic. Cred ca doctor Wilde merita sa se bucure
de acest privilegiu.
N-am nteles, a zis Nina, derutata .
Frost a pa s it spre ea, iar glasul lui a sca zut, ajunga nd un
murmur catifelat.
Doctor Wilde Nina. Acest om ti-a ucis pa rintii. Se cuvine sa
pla teasca pentru faptele lui. Trebuie sa se faca dreptate.
Frost, ntre toti cei care sunt de fata, tu es ti singurul
criminal! a strigat Qobras.
Una dintre ga rzi l-a lovit cu piciorul n piept, la sa ndu-l fa ra
suflu.
Mda, sigur, dar a nga imat Nina s i s-a uitat la Qobras. Nu ar
fi mai bine sa fie judecat pentru tot ce a fa cut?
Cine sa -l judece pe acest om? El este mai presus de lege. A
comis crime n ntreaga lume, fa ra sa se sinchiseasca , vreme de
zeci de ani, a spus Frost s i a tras fermoarul jachetei, apoi a va ra t
ma na sub ea. Singura justitie de care trebuie sa aiba parte este
aceeas i pe care a aplicat-o altora.
A scos pistolul din toc s i i l-a va ra t Ninei cu forta n mana .
Pentru toate crimele pe care le-a fa ptuit, pentru tot ce a
fa cut ca sa te doboare cred ca s tii ce ai de fa cut.
Ta na ra s-a uitat uimita la pistol, nes tiind ce sa creada , apoi a
448
ridicat ochii spre Frost. Nu a va zut nici un semn pe fata lui care
sa -i sugereze altceva deca t ca vorbea ca t se putea de serios.
Stati putin, a intervenit Chase, ngrijorat. Vreau la fel de mult
ca dumneavoastra ca acest tica los sa dispara , dar de ce sa
recurgem la o executie sumara ? Asta nu mai e dreptate, ci crim.
S i nu-i cereti Ninei sa devina criminala .
Te rog sa nu te amesteci n aceasta chestiune, domnule
Chase, a zis Frost, pe un ton aproape dispretuitor. Doar doctor
Wilde are dreptul de a lua o asemenea decizie.
Kari! a exclamat el, uita ndu-se la ea ca s i cum i-ar fi cerut
sprijinul.
Insa ea pa rea complet deconcertata , muta ndu-s i ochii de la
Frost la Nina, apoi la Chase
E tata l meu s tie cel mai bine, a spus ntr-un ta rziu,
nesigura de vorbele ei.
Frost s i-a la sat ma inile peste bratele Ninei s i a cobora t tonul
vocii, care a ajuns aproape o s oapta .
Nina, de tine depinde. S tii bine ce a fa cut, s tii ca trebuie sa
pla teasca .
T ina nd o ma na stra nsa us or peste arma , a petrecut degetele ei
peste patul pistolului.
T i-a ucis pa rintii. I-a asasinat, chiar aici, n pa ntecul
muntelui. Ar trebui sa iei napoi ceea ce ti-a smuls. Fa -o.
Ochii Ninei s-au umplut de lacrimi. T ina ndu-s i buzele stra nse,
cu falca tremura nd, s-a uitat dincolo de Frost, ca tre silueta
ngenuncheata a lui Qobras.
Ta a dat Kari sa zica , dar o simpla privire a lui a fa cut-o sa
amuteasca .
Apoi a eliberat ma na Ninei s i s-a retras.
Nina a fa cut un pas nainte, simtind ncordarea din fiecare
mus chi s i fibra . Arma i se pa rea rece s i grea. Qobras a urma rit-o,
iar pe fata lui nu a apa rut o expresie de spaima sau furie, ci de
449
dispret glacial.
Durerea arza toare din sufletul ei s-a transformat, ca pa ta nd alt
chip. Acela al urii.
Nina! a strigat Chase din spatele ei, nsa ta na ra nu a la sat
impresia ca l-a auzit.
A ridicat pistolul, tintind nta i spre pieptul lui Qobras, apoi, mai
hota ra ta , spre fata lui. Starkman s-a ncordat, dar a ra mas
neclintit, urma rind totul atent cu singurul ochi teafa r.
Qobras s-a uitat ta cut spre ea. Omul care ncercase sa i ucida
pe ea s i pe prietenii ei. Care i ucisese prietenii, pe Castille s i pe
multi membri ai echipajului de pe Nereida.
Care i ucisese pa rintii, familia, oamenii pe care i iubise
Ochii i s-au mpa ienjenit de lacrimi. Le-a alungat, simtind cum
se ra cesc pe ma sura ce i alunecau pe obraji. Ba rbatul i-a apa rut
n ca mpul vizual, de data asta clar, continua nd sa o ma soare cu
ra ceala .
Ara ta torul i s-a ncordat pe tra gaci. Percutorul pistolului s-a
retras ncet; mai era nevoie de o mica apa sare pentru ca glontul
sa porneasca
Apoi degetul a nghetat.
Cu ochii plini de lacrimi din nou, Nina s-a retras, cobora nd
arma.
Nu-mi dau seama drept ce ma iei, a spus ea n s oapta , dar te
neli. ADN-ul meu nu comanda ceea ce sunt sau ceea ce fac.
Voiam sa afli asta.
Cu mare atentie, a sla bit apa sarea asupra tra gaciului, iar
percutorul a revenit la pozitia initiala . Apoi s-a apropiat de Frost.
Nu pot sa -l ucid cu sa nge rece. S i nu vreau.
Spre surprinderea ei, Frost a adoptat un ton nepa sa tor.
Pa i, binenteles ca nu es ti n stare! a exclamat el,
recupera ndu-s i pistolul. Nici nu credeam ca poti. Insa , n caz ca
mi-ai fi ns elat as tepta rile arma nici ma car nu era nca rcata .
450
Ce Dumnezeu? a exclamat Nina. Ma supui la ncercri?
Imi pare ra u. Dar voiam sa aflu exact ce fel de persoana es ti.
Kari s-a gra bit sa se apropie de Nina, as eza ndu-se aproape
protector ntre ea s i Frost.
Nu aveai nici un drept sa -i faci as a ceva! De ce nu ai dat
crezare judeca tii mele?
Imi pare ra u, a repetat el. Cum spuneam, voiam sa ma
conving.
Scra s netele scoase de fera stra u au ncetat brusc. O clipa mai
ta rziu s-a auzit un zdra nga nit puternic, produs de ca derea
sectiunii ta iate.
Stati cu ochii pe ei, le-a ordonat Frost oamenilor lui,
referindu-se la prizonieri, dupa care s-a apropiat de zid s i s-a
uitat prin gaura apa ruta n el. A luat o lanterna de la ta na rul
blond, dupa care a trecut prin spatiul liber s i a privit peste uma r,
ca tre Kari s i Nina.
Veniti.
Schimba nd priviri, cele doua femei s-au strecurat prin gaura ,
urma ndu-l. Chase a trecut s i el de zid, cu toate ca nu fusese
chemat, ceea ce, dupa cum a observat Nina, l-a fa cut pe Frost sa
se uite iritat la el. Apoi a venit s i Schenk, iar blondul s-a as ezat n
fata deschiza turii ca s i cum ar fi avut sarcina sa o apere.
Frost a urcat n graba treptele pa na n templu. Pa na sa fie prins
din urma de Nina, s-a s i apucat sa examineze capacul de pe
sarcofagul regelui, ca uta nd fisuri.
Ajutati-ma , a cerut el poruncitor.
Ava nd o ranga n ma na , Schenk a trecut pe la nga Nina. Chase li
s-a ala turat n efortul de a ndepa rta capacul sarcofagului.
Cei trei ba rbati s i-au unit fortele, Schenk apa sa nd pe ranga cu
toata greutatea. Capacul s-a clintit.
Hai odata , tica losule! a gemut Chase. Haideti, la unu, doi,
trei, acum!
451
S-au ncordat nca o data s i au ridicat capacul suficient ca t sa -
l traga deoparte. Dupa nca un efort, interiorul sarcofagului era
complet expus; dupa al treilea, lespedea de piatra a ca zut pe
podeaua templului s i s-a cra pat n doua . Nina s-a crispat va za nd
un asemenea sacrilegiu.
Frost a ridicat lanterna s i s-a aplecat curios peste marginea
sarcofagului.
Dumnezeule, ia te uita la el!
Nina s i Kari s-au apropiat imediat. Nina a simtit un fior de
spaima la vederea cadavrului, o adeva rata masca a mortii, care se
holba la ei ca o stafie apa ruta ntr-un vis. Dupa ce sta tuse nchis
ntre pereti de piatra mii de ani, corpul din sarcofag era negru s i
se stafidise, iar ra ma s itele buzelor putrezite de multa vreme
sugerau un ra njet, la sa nd la vedere dintii dezgoliti.
Salutare, mumie, a spus Chase n s oapta s i a ra njit.
Nina l-a nghiontit cu cotul n coaste.
Frost a examinat mai ndeaproape cadavrul.
Ultimul rege al atlantilor nca intact.
A scos o punguta din buzunarul jachetei s i a extras din ea o
sonda de forma unui ac, dupa care a luat o mostra de piele.
Deschideti-l s i pe cela lalt, dar repede, le-a cerut el lui
Schenk s i Chase.
De ce ata ta graba ? a ntrebat Chase. Nu cred ca au de ga nd sa
plece undeva.
Faceti ce v-am zis, s-a ra stit Frost la el.
A trecut sonda n cealalta ma na , scotand un bisturiu din punga
s i apleca ndu-se peste fata regelui mort ca un chirurg prega tit de o
operatie.
Ce faci? a ntrebat Nina, cu ngrijorare n glas. Asta nu este o
practica standard.
Am nevoie de o proba de ADN, a ra spuns el, ca s i cum asta ar
fi explicat totul.
452
Ha rs aitul slab fa cut de bisturiu ca t a ta iat carnea mumificata a
fost acoperit de scra s netul pietrei pe piatra ca t Chase s i Schenk
au ridicat capacul celuilalt sarcofag.
Bine, dar ar fi cazul sa a continuat ea, crispa ndu-se din nou
ca nd cel de-al doilea capac s-a spart lovindu-se de podea.
S-a dus sa se uite na untrul celuilalt sarcofag, n timp ce Frost
era nca absorbit de primul cadavru, extra ga nd o buca tica din
buzele uscate ale regelui s i va ra nd-o ntr-un recipient de plastic.
Regina Calea era cam n aceeas i stare ca sotul ei s i doar
ra ma s itele zdrentuite ale mbra ca mintei ofereau indicatii clare ca
mumia apartinea unei femei.
Asta parca e Camilla Parker-Bowles! a exclamat Chase cu un
aer amuzat, ca nd s-a uitat n interiorul sarcofagului.
Ce-ar fi sa -ti tii gura? i-a spus ea.
Kari, a zis Frost, fa ra sa ridice ochii de la operatia pe care o
executa. Cred ca ati fi mai n siguranta daca tu s i Nina v-ati duce la
elicopter.
Ta na ra s-a uitat nedumerita la el.
In siguranta? Sunt convinsa ca oamenii lui Josef i pot tine la
respect pe acolitii lui Qobras.
Vreau sa fiu sigur. Du-te, Kari.
Dar mai avem multe de fa cut aici. Nici ma car nu am nceput
sa explora m celelalte temple, a protestat Nina.
Dupa ce locul va fi asigurat, ne vom ntoarce aici orica nd
vom dori. Aceasta a fost o misiune de salvare, nu de explorare
arheologica nu avem la noi echipamentul necesar.
Cu exceptia trusei tale chirurgicale, din ca te se pare
Frost a tintuit-o cu o privire severa .
Nu sunt dispus sa discut n contradictoriu. Kari, mi-ai spus
ca siguranta ei este prima ta preocupare. Asigura -te ca nu va pa ti
nimic duca nd-o la elicopter. Plecati odata !
Kari a la sat impresia ca ar fi vrut sa obiecteze, dar apoi a cedat.
453
Da, tata . Hai sa mergem, Nina.
S i ce se va nta mpla cu Qobras? a ntrebat ea, ava nd unele
ndoieli.
Il vom preda, mpreuna cu oamenii lui, autorita tilor chineze,
a ra spuns Frost, nchiza nd cu un pocnet recipientul pentru probe
s i treca nd la cel de-al doilea sarcofag. A comis crima pe teritoriul
lor, astfel ca ele trebuie sa se ocupe de el.
S-ar putea sa fie greu de dovedit crima dupa ata ta vreme, a
intervenit Chase. S i, daca nu m-au ns elat urechile, ai afirmat ca
omul e deasupra legii, da?
Am o oarecare influenta asupra autorita tilor chineze, a zis
Frost s i a ridicat privirea spre ele. Va rog, duceti-va la elicopter.
Ma ocup eu de restul lucrurilor de aici.
Bine a ncuviintat Kari, nu tocmai convinsa , lua nd-o pe
Nina de ma na .
Roasa de ndoieli, aceasta s-a la sat condusa afara din templu.
Chase i-a fa cut un semn cu ma na. I-a ra spuns.
Are dreptate, a spus Kari. E mai sigur, cel putin pa na vom lua
ma suri de conservare a descoperirii.
Nu pari prea convinsa , a remarcat Nina.
Sunt doar dezama gita , a recunoscut ea. Ca s i tine, voiam sa
explorez pes tera. Insa as a
S-a uitat spre ga rzile mbra cate n negru care sta teau n jurul
prizonierilor.
Tata are dreptate, nu suntem n siguranta aici.
Apoi i-a rugat pe doi oameni sa le nsoteasca pa na la elicopter
s i au pornit pe drumul de ies ire din urias a pes tera .
Gata, a zis Frost, nchiza nd s i cel de-al doilea recipient din
plastic.
L-a as ezat grijuliu n punga , ala turi de perechea lui, dupa care a
strecurat totul ntr-un buzunar interior al jachetei.
Asta e tot. Pentru asta am venit aici.
454
Eu credeam ca ati venit sa o salvati pe Nina, a spus Chase, cu
subnteles.
Frost l-a ignorat s i a pa ra sit templul. Schenk l-a urmat.
Stra mba ndu-se, Chase a pornit n fuga dupa cei doi.
A trecut prin gaura din zid s i, ntr-o clipa , a evaluat scena. Nina
s i Kari plecasera , nsa Qobras s i oamenii lui ra ma sesera n
genunchi, nconjurati de ga rzi. Frost s i Schenk discutau ncet.
A decis sa mai verifice bomba. Ceasul fusese oprit la cinci
minute pa na la detonare.
N-ar trebui sa dezactiva m ceasul? a strigat el ca tre Frost.
Domnule Chase, deocamdata e bine sa ra ma na as a, i-a
ra spuns el, dupa care s i-a reluat conversatia purtata n surdina .
A ridicat din umeri, dupa care s-a apropiat de prizonieri. S-a
oprit n fata lui Starkman, care sta tea cu ma inile la ceafa .
As a, Jason. Acum, ca nd putem discuta netulburati, n-ai vrea
sa -mi explici de ce ti-ai tra dat camarazii nha ita ndu-te cu sca rba
asta de om? l-a ntrebat s i a mpuns cu degetul spre Qobras.
Pentru ca el este tipul de treaba , Eddie, i-a spus el, cu ochii
stra lucindu-i intens n lumina lanternei.
Uciga nd oameni nevinovati, arunca nd monumente istorice
n aer, scufunda nd nave da, as a bun samaritean mai zic s i eu.
O face pentru binele general, crede-ma . Doar ma cunos ti
Am crezut ca te cunosc, l-a ntrerupt el. Mi s-a prut ca te
cunosc. Dar acum? Nici ba tut nu pricep ce e n capul ta u.
Ar trebui sa s tii totus i ca nu as accepta o slujba daca nu as
crede n ceea ce fac. Asta nu s-a schimbat n toti anii ca t am fost
ala turi. S i nici acum.
Deci crezi n ceea ce faci, s-a va zut Chase silit sa accepte.
Texanul fusese ntotdeauna consecvent n privinta aceasta.
Dar tot nu pricep.
Sigur, exista s i lucruri cu care nu ma pot ma ndri. Dar
alternativa este mai rea. Daca l la sa m pe amicul ta u Frost sa
455
obtina ceea ce vrea
Deja am ceea ce voiam, domnule Starkman, a intervenit
acesta.
Dar de ce voiai? a ntrebat Qobras, nca sfida tor. Ai
descoperit ultima reduta a Atlantidei s i o mostra de ADN de la
atlanti. In ce scop o vei folosi?
Cu un sura s abia schitat pe buze, Frost l-a ma surat dispretuitor.
Aproape ca ma simt ispitit sa te las sa ajungi n morma nt
fa ra sa s tii adeva rul. Insa
Za mbetul i-a dispa rut, iar fata lui a ra mas mpietrita .
O sa refacem lumea as a cum ar trebui sa fie. Cu o elita
conduca toare, alca tuita din atlanti de rasa pura s i elimina nd
toate gunoaiele din umanitate.
Expresia de nencredere de pe fata lui Qobras s-a transformat
ntr-una de groaza .
Dumnezeule es ti chiar mai dement deca t mi-am nchipuit.
As adar, nu ai vrut o mostra pura de ADN ca sa -i identifici pe toti
cei ca tine tu ai dorit mostra ca sa va puteti imuniza! S i foloses ti
laboratorul acela ca sa creezi o arma biologica !
Ia stai putin! a exclamat Chase, plimba ndu-s i privirea de la
Qobras la Frost s i napoi. O arm biologic? E adeva rat?
Domnule Chase, asta nu te prives te, i-a ra spuns Frost, fa ra
sa -s i dezlipeasca ochii de la Qobras. Acum nsa , Giovanni, acum
ca nd s tii adeva rul s i ti dai seama ca Fra tia a dat gre totul s-a
terminat.
A scos pistolul s i a tras.
O mintise pe Nina. Fusese nca rcat.
Impus ca tura a ca pa tat ecou ntre cla dirile nconjura toare, iar
teasta lui Qobras a explodat, mpros ca ndu-i pe oamenii din
spatele lui cu sa nge amestecat cu buca ti de creier. Philby a scos
un urlet s i a ncercat sa se traga deoparte, dar una dintre ga rzi l-a
fa cut sa stea pe loc, lovindu-l cu piciorul.
456
Iisuse! a exclamat Chase, ngrozit.
Ridicati-l, i-a ordonat Frost unuia dintre oamenii lui, fa ca nd
semn ca tre Philby.
Ca nd a fost ridicat n picioare, profesorul a scos un tipa t de
spaima .
T ine-ti gura! s-a ra stit Frost la el. Te lua m cu noi. Scoateti-l
dintre ceilalti.
Philby a fost tras deoparte, n timp ce restul oamenilor,
ra spunza nd unui gest din cap fa cut de Schenk, au ridicat armele
MP-7 n pozitie de tragere.
Stati, opriti-va ! a protestat Chase, as eza ndu-se ntre
Starkman s i cea mai apropiata garda . Ce dracu faceti? Nu-i puteti
executa fa ra judecata !
Domnule Chase, de fapt, putem, a spus Frost. In realitate,
acum, dupa ce am obtinut ce-mi doream s i expresia de pe fata
lui a devenit mult mai glaciala contractul cu tine este ncheiat.
Apoi a dat un ordin n norvegiana iar Chase s-a trezit ca
armele ga rzilor erau ndreptate spre el.
Ce naiba nseamna asta, efu? a ntrebat, ridica nd ncet
bratele n aer.
Schenk i-a luat arma s i l-a mpins napoi ntre ceilalti
prizonieri.
Acesta este sfa rs itul, a zis Frost, apoi s-a uitat la Schenk.
Repornes te ceasul!
Mai sunt cinci minute. Avem timp sa ies im de aici?
Da, daca alerga m.
Stati putin, a fa cut Chase, dupa ce ne-am chinuit ata t sa
descoperim locul a sta vreti sa -l aruncati n aer?
Frost a fa cut un gest din umeri.
Nu mai am nevoie de el. Aceste mostre de ADN valoreaza
mai mult deca t orice comori antice, indiferent ca t de mari ar fi
ele. Pornes te ceasul, i-a ordonat din nou lui Schenk.
457
Germanul a dat din cap s i s-a dus sa execute ordinul.
T i-am spus eu, a morma it Starkman ca tre Chase.
Cum, ne la sati aici sa fim fa cuti fa ra me de explozie?
Frost a pufnit dispretuitor.
Nu, o sa te ucid, ca sa nu poti opri declans atorul. Fiti gata!
Fiecare dintre oamenii n salopete negre s i-a ales ca te o tinta .
Chase a va zut cel putin doua arme ndreptate spre el.
Drace!
Trebuia sa ntreprinda ceva s i nca repede.
Insa nu avea nici arma s i nici pe cineva sa -l sprijine.
Doar dac
A fa cut un pas napoi, ca s i cum s-ar fi refugiat din fata armelor,
ciocnindu-se de Starkman, care sta tea ngenuncheat.
Jason? Avem nevoie de o scnteie de inspiratie
Starkman s i-a schimbat pozitia n spatele lui, iar cu ma inile
deja ridicate a ajuns la centura lui Chase.
A ntins degetul mic s i a tras.
Frost a inspirat, prega tindu-se sa dea ordinul de foc
Starkman a smuls una dintre grenadele orbitoare de la centura
lui Chase, cuiul de siguranta fiind nca ata rnat de degetul lui. S i-
au pus ama ndoi palmele peste urechi, iar cilindrul negru de metal
a descris un arc de cerc, ateriza nd n spatele lor.
Zgomotul fa cut de grenada ca nd a atins cu podeaua a atras
atentia tuturor oamenilor lui Frost, care s i-au ndreptat ochii o
clipa spre ea
Lumina orbitoare scoasa de amestecul de pudra de aluminiu s i
perclorat de potasiu care a luat foc instantaneu a fost urmat la o
milisecunda de zgomotul asurzitor produs de explozia grenadei,
deruta nd simturile tuturor la fel de mult ca o lovitura grea
primita n cap. Chiar daca explozia avea doar o fractiune din forta
letala a unei grenade obis nuite, suflul ei a fost suficient de
puternic pentru a le arunca la pa ma nt pe doua dintre ga rzile de
458
corp aflate mai aproape.
Fugi! a ra cnit Chase, deschiza nd ochii.
Anii de instruire s i experienta l-au ajutat n acea fractiune de
secunda sa actioneze aproape perfect. Oamenii care i ncercuiau
pe prizonieri, inclusiv Frost, fusesera luati prin surprindere de
explozia grenadei s i, vreme de ca teva secunde, au ra mas orbi s i
dezorientati. Insa ceilalti oameni ai lui Frost, aflati ceva mai
departe, fusesera mai putin afectati. As a ca ei au reactionat.
Chase l-a izbit cu pumnul n fata pe cel mai apropiat dus man s i
a simtit cum nasul acestuia este strivit sub lovitura puternica . In
spatele lui, Starkman a tas nit n picioare s i l-a lovit cu cantul
ma inii n ga t pe un altul.
Chase a ns fa cat arma de la cel pe care-l dobora se s i a rotit-o,
tra ga nd. O ploaie de foc a pornit din teava pus tii MP-7. Gloantele
speciale de 4,6 mm folosite erau proiectate sa stra punga vestele
antiglont iar de la mica distanta, treceau prin orice.
Cu prima rafala , a nimerit patru dintre oamenii lui Frost.
Aces tia au ca zut sa ngera nd prin ga urile apa rute n armurile lor
de corp. Cei aflati mai departe, au ca utat sa se ascunda , pentru ca
nu puteau riposta fa ra sa primejduiasca viata camarazilor lor.
Din spatele lui s-a auzit o rafala , semn ca Starkman deschisese
focul mpotriva ga rzilor aflate n cealalta parte a cercului. Dupa ce
s-au pra bus it trei oameni, cordonul din jurul prizonierilor s-a
spart.
A va zut ca doi dintre ostatici reus isera sa -s i protejeze auzul s i
se repezisera la cei care i tineau captivi. Ceilalti erau la fel de
debusolati ca oamenii lui Frost.
Nu avea cum sa -i ajute. In acele momente, fiecare trebuia sa
lupte singur pentru supravietuire.
S-a ra sucit s i l-a va zut pe Frost pierza ndu-s i echilibrul s i
tina ndu-se cu ma inile de cap. Daca l omora acum, planurile lui s-
ar fi oprit atunci s i acolo.
459
In timp ce a ridicat arma sa -l doboare, ta na rul blond, pe nume
Rucker, a apa rut ca din senin s i s-a aruncat asupra lui Frost,
tra ntindu-l la podea. Chase a tras, totus i, nsa dupa doar doua
focuri, arma a ra mas fa ra munitie. In spatele lui Rucker au apa rut
doua ga uri. Gloantele nu-l atinsesera pe Frost.
Iar acum, ca nd s eful lor era ntins la pa ma nt, ceilalti oameni ai
lui puteau deschide focul.
S-a uitat la templul lui Poseidon dincolo de mausoleu. Era al
treilea pe care l vedea iar primele doua avusesera o structura
interioara identica .
A tra ntit un cot n fata uneia dintre ga rzile aflate aproape de el
s i a tas nit n goana .
Mergeti spre templu! a strigat.
Nu avea timp sa vada cine l urmeaza sau sa -s i faca asemenea
griji. Intr-o parte, aproape de zidul de aur, Schenk sta tea ghemuit,
repornind ceasul detonatorului. Nu avea cum sa -l mpiedice,
pentru ca celelalte ga rzi deschisesera focul.
Auzind gloantele tiuind pe la nga el, a fugit ca t a putut de
repede spre templul lui Poseidon.

460
26

Chase a ocolit n goana zidul din jurul mausoleului, slujindu-se


de el pentru a se feri de gloante dar era cons tient ca trebuia sa
iasa cura nd n ca mp deschis. Iar atunci, oamenilor lui Frost le vor
trebui doar ca teva secunde pentru a-i ta ia retragerea.
A auzit zgomot de pas i n urma lui. Erau Starkman s i doi dintre
oamenii lui, ra mas i ceva mai n spate.
Lumina lanternei pe care o avea prinsa la piept se ba la nga nea
nebunes te pe zidul templului. Intrarea trebuia sa fie exact n fata.
A mai auzit plesnete de metal pe metal, semn ca zidul de aur
era ciuruit de gloante. Cineva a scos un urlet, apoi s-a auzit un
bufnet; omul se pra bus ise la pa ma nt.
Nu a privit napoi. Intrarea sta tea drept n fata, ca un pa trat de
bezna absoluta aflat n zid. Starkman ajunsese aproape ala turi de
el. Tica losul fusese ntotdeauna un alerga tor bun
Acoperind o clipa vuietul s i tiuitul gloantelor, Chase a auzit
glasul lui Frost, care ra cnea ordine:
Ucideti! Ucidei-i pe toi!
A urmat un cla ntanit asurzitor de arme, apoi au ra sunat tipete.
i mcelreau pe prizonieri!
Pa tratul negru s-a ma rit, iar lumina tremurata a lanternei a
evidentiat liniile de perspectiva ale tunelului din interior.
Un glont a s uierat ata t de aproape de obrazul lui, nca t i-a
simtit ca ldura, dar a reus it sa pa trunda n tunel!
Jigodiile! a spus Starkman, care a apa rut ga fa ind ala turi de
Chase. Mi-au omora t oamenii!
Ca s i cum tu n-ai fi fa cut acelas i lucru cu ai lui! l-a pus Chase
la punct.
461
Mai aveau putin pa na sa dea primul cot al pasajului
Tunelul a explodat ntr-o lumina oranj, un adeva rat joc mortal
de lica riri, ca nd urma ritorii, ajuns i la intrare, au nceput sa traga
dezla ntuit. Cel de-al doilea om din echipa lui Starkman a fost lovit
de ca teva gloante, iar umbra lui s-a zba tut cumplit pe peretele din
fata lui Chase.
Colul
S-a azva rlit pe dupa el, Starkman l-a urmat o clipa dupa aceea,
iar o rafala a izbit peretele tunelului. As chii de piatra au sa rit n
toate pa rtile. Apa ra ndu-s i ochii de ploaia de pietre ascutite, Chase
a scos o grenada de ma na de la bra u s i i-a smuls cuiul de
siguranta, fa ca ndu-i ma nerul sa se elibereze cu un declic.
A numa rat n ga nd pa na la trei, apoi a aruncat-o dupa colt ,
ca tre cei care se apropiau.
Buum!
Schijele au zburat n aer ca un roi de albine nnebunite de furie,
iar Chase s-a aruncat la pa ma nt, tra ga ndu-l s i pe Starkman odata
cu el. Tunetul exploziei s-a stins. Imediat dupa aceea, nu s-a mai
auzit nici un zgomot de pas i.
Dupa ce s i-a recuperat arma, Starkman s-a ridicat n fund.
Multumesc.
Inca nu-mi multumi, a ma ra it Chase. Nu am hota ra t daca o
sa te las n viata.
Dar arma e la mine, a tinut sa -i aminteasca cela lalt.
Iar eu sunt singurul care s tie cum sa ies im din templu. Hai
nainte.
S-a ridicat, tra ga ndu-l apoi s i pe Starkman n picioare.
Avem la dispozitie cinci minute, dupa care tot ce se ga ses te
aici se va face tanda ri.

Bomba e prega tita , a anuntat Schenk. Am dezactivat


comenzile acum nu mai poate fi dezamorsata .
462
Daca vrei sa ra ma i viu, alearga ! a strigat Frost spre Philby s i
a pornit n goana spre intrarea n pes tera .
Scotand un tipa t mut de spaima , profesorul a pornit dupa el.

Au naintat pe tunel, au trecut de ca teva colturi s i au ajuns n


camera unde era Incercarea Ta riei. Ma nerele de lemn de
deasupra ba ncii de piatra se fa cusera praf de multa vreme, dar
Uf, la naiba, a exclamat Chase, va za nd ca barele verticale cu
tepus e, des i ma ncate mult de rugina , continuau sa blocheze
drumul la fel ca n templul din Brazilia.
Credeam ca s-au ma ncat de tot pa na acum!
Ce sunt astea!
O belea de zile mari!
A scos ultima grenada s i s-a deplasat spre peretele de la nga
pasajul ngust.
Stai deoparte!
Grenada s-a rostogolit pe podeaua de piatra , exploda nd la
juma tatea pasajului. Suflul ei a sfa rtecat metalul corodat s i a
umplut aerul cu un viscol de as chii s i coji ascutite de metal.
Apoi Chase a privit de-a lungul pasajului. Doar ca teva bare
ra ma sesera intacte.
Bun as a! Urmeaza -ma ca nd ti fac semn, dar ca t de repede
poti!
Ce se nta mpla daca nu fac ce spui?
Es ti tras n teapa ! Unu, doi, trei!
A tas nit de-a lungul pasajului, s erpuind printre cioturile de
sta lpi. La orice pas gres it o tepus a i s-ar fi putut nfige n talpa
des i tetanosul era ultimul pericol care l ameninta n acele clipe.
Prega tes te-te sa
Zdronc!
Lespedea de piatra de sub piciorul lui s-a deplasat.
Cel putin o parte din vechiul mecanism ra ma sese intacta . Cu un
463
geama t ha ra it, blocurile din tavan au nceput sa coboare, iar
praful dintre ele a pornit sa se cearna spre podea.
Ce dracu mai e s i asta? a strigat Starkman cu glas ascutit.
O capcana ! Trebuie sa ajungem la capa tul cela lalt nainte de
a fi striviti!
S-a aplecat pentru a evita ra ma s itele ca de stalactita ale unui
sta lp, dupa care s i-a scos lanterna de la centura . Neava nd pe
nimeni pe banca pentru a-i ncetini cobora rea, tavanul se la sa
mult mai repede deca t se nta mplase n Brazilia. Insa el se putea
deplasa mai repede.
Capa tul pasajului se afla la nici un metru s i ceva, nsa ultimele
doua bare ra ma sesera ntregi, iar spatiul liber dintre ele era
suficient de ngust ca tepus ele sa -l agate.
A lovit cu piciorul, tintind cu ca lca iul n cel mai apropiat sta lp.
Acesta s-a despicat n doua , iar juma tatea de sus a ca zut din gaura
sa din tavan s i i-a ta iat piciorul.
Insa nu avea vreme sa se va ica reasca de durere tavanul
continua sa coboare.
A trecut de ultimul sta lp, plimba nd fasciculul lanternei n jur,
ncerca nd sa descopere maneta sau comutatorul, sau ce naiba
trebuia sa traga ori sa apese pentru a
Chase, a strigat Starkman, ra mas n urma lui, ajutor!
S-a uitat peste uma r. Mai nalt deca t el, Starkman fusese silit sa
se ghemuiasca tot mai mult pe ma sura ce pietrele coborau iar
tocul gol al pistolului se aga tase de unul dintre sta lpii fra nti.
Dar daca se ntorcea sa -l ajute, tavanul i va strivi pe ama ndoi
n urma toarele secunde.
Eddie!
L-a ignorat, continua nd sa caute nfrigurat de-a lungul
peretelui.
Acolo! O ada ncitura ntunecoasa n piatra .
A va ra t gra bit pumnul n deschiza tura pa trata , tina nd degetele
464
desfa cute larg.
Nu a ga sit nimic, doar nis te as chii uscate.
Tavanul cobora, silindu-l sa stea deja n genunchi. Peste ca teva
secunde, ultimul bloc de piatra va ajunge la gaura din perete,
strivindu-i ma na, apoi s i trupul.
Mecanismul trebuia sa fie fa cut din ceva mai rezistent deca t
lemnul, pentru ca acesta se degrada repede.
S i-a ndesat ma na mai ada nc n ada ncitura , scotocind cu
degetele.
A dat de fragmente de lemn, piatra rece s i metal!
Ciotul unei manete, o parte a unui comutator nici nu mai
conta ce era. S i-a petrecut degetele ca t de stra ns a putut n jurul
ei s i a tras.
S-a mis cat!
Se deplasase doar o idee, dar fusese de ajuns. Ceva dina untrul
peretelui a scos un zgomot ra suna tor iar tavanul s i-a oprit
cobora rea.
Simtind praful ca za nd peste el ca o cascada s i-a retras ma na
din gaura s i a descoperit ca palma i sa ngera. Marginile ciotului
metalic erau la fel de ascutite ca sta lpii ruginiti.
A ntors fasciculul lanternei, ca uta nd din ochi locul unde fusese
ies irea din camera n templul brazilian, ntre doua blocuri a
apa rut o noua deschiza tura . A mpins piatra cu piciorul. Aceasta
s-a deplasat.
Acum ma poti ajuta putin? a auzit el o voce slaba .
Starkman sta tea ghemuit ntr-o pozitie extrem de incomoda ,
ra sucit n jurul tepus ei rupte. Tavanul ra ma sese la mai putin de
un metru deasupra podelei. Era evident ca aici nu functiona
mas ina ria care retra sese blocurile de piatra n camera din
Brazilia.
I-a ntins ma na teafa ra , apoi s-a la sat putin pe spate s i a tras.
Vreme de ca teva secunde a avut impresia ca Starkman ra ma sese
465
prins acolo apoi un sta lp a cedat cu un pocnet s i un sca rtait,
arunca ndu-l pe american n fata.
Multumesc, a spus el, apropiindu-se ta ra s .
Chase a dat un picior blocului de piatra , ndepa rta ndu-l.
Mai avem de trecut prin doua chestii dintr-astea, l-a
avertizat el pe Starkman, ta ra ndu-se prin deschiza tura s i
ridica ndu-se n picioare ca nd a ajuns n pasaj.
Cela lalt l-a urmat imediat.
Ca t timp mai avem?
Trei minute s i juma tate. Hai!
E suficient? a ntrebat Starkman, n timp ce alerga n urma
lui.
Vrem, nu vrem, trebuie.
Pasajul avea acelas i traseu pe care s i-l amintea din Brazilia.
Deocamdata , era bine, mai exista o s ansa de supravietuire.
Redusa , dar
Ecoul pas ilor a sunat altfel, iar tunelul li s-a deschis n fata.
Incercarea ndema na rii.
Chase a plimbat lumina lanternei prin nca pere. Aici nu erau
caimani sau pes ti piranha de fapt, nu era apa deloc, bazinul era
complet gol. La fundul canalului ada nc de peste doi metri s i
juma tate ra ma sesera resturi de alge ura t mirositoare s i
decolorate.
S-a uitat spre dreapta. Ies irea exista, dar podul Nu mai era
ntreg. Putrezise s i se na ruise, iar ra ma s itele lui se mpra s tiasera
pe fundul bazinului ca oasele unui schelet.
Trebuie sa ajungem acolo, a zis, ara ta nd ca tre ies ire s i sa rind
n bazin.
Ca t mai avem?
Doua minute s i ceva.
Au alergat spre resturile podului. Chase s-a uitat spre partea de
sus a peretelui. Probabil ca ar fi reus it sa sara s i sa se prinda de
466
margine, nsa i-ar fi fost greu sa se tina ca t urca.
T ine ma inile ca sa urc eu, a spus Starkman.
Mai bine mi-ai face tu scara , a ripostat Chase.
N-ai ncredere n mine?
Nu, cum sa am?
Ai dreptate, dar tu s tii calea de ies ire, iar eu nu.
Corect, a zis el, apleca ndu-se s i prinza ndu-s i palmele pentru
ca Starkman sa le foloseasca drept scara .
Americanul a urcat pe perete s i a dispa rut dincolo de coama
lui.
Vreme de o clipa , va za nd ca nu mai apare, Chase s-a ngrozit,
dar apoi acesta a ntins bratele n josul zidului. Dupa alte ca teva
secunde, a ajuns pe coama .
Credeai c-am dispa rut? a ntrebat Starkman, ridica ndu-se n
picioare.
N-ar fi fost pentru prima oara , nu? a ra spuns Chase s i s-a
uitat la ceas.
Mai aveau doua minute.
Drace! Sa ne gra bim!
Au tas nit prin tunel. Urma toarea oprire era la ncercarea Mintii,
dar ma car s tia unde sa ga seasca us a din spate.
A dat buzna n nca pere s i s-a orientat rapid.
In zid exista un comutator secret, a nceput el, gra bindu-se
ca tre un colt
Dar nu a ga sit acolo deca t piatra .
Nici o gaura . Nici un comutator.
Nici o us a.
Fir-ar sa fie!
A plimbat lumina lanternei de-a lungul bazei peretelui, ca uta nd
o alta ada ncitura sau scobitura , vreun semn ca oamenii care
construisera templul modificasera proiectul.
Nimic!
467
Ce s-a nta mplat? a ntrebat Starkman, alarmat.
Nu-i aici! Nu va d nici o us a de serviciu!
S-a uitat din nou spre us a de piatra care bloca ies irea, la
simbolurile sa pate n peretele de deasupra.
A va zut vasul cu bile de plumb, la fel s i ca ntarul metalic,
precum s i grilajul cu tepi, suspendat de tavan, gata sa se
pra bus easca s i sa stra punga pe oricine era aflat dedesubt daca
ra spunsul la ghicitoare se dovedea gres it.
Iar ra spunsul era
Chase s-a ncruntat, ncerca nd cu disperare sa recheme acel
numa r din memorie. Nina i spusese ra spunsul dupa ce
descoperise modul de calcul. Care era numa rul, care?
Patruzeci s i doi
Ba nu, acela era Ghidul autostopistului.
Patruzeci!
Trebuie sa punem patruzeci de bile n taler! a spus el,
ara ta nd ca tre ca ntar, n timp ce a luat o ma na de bile. Doua
grupuri de ca te zece fiecare. Repede!
Starkman l-a ascultat.
S i ce se-nta mpla daca ncurca m numa ra toarea?
Murim!
Chase a numa rat zece bile s i le-a pus n t