Sunteți pe pagina 1din 81

CUPRINS

5 cuvxrrr lNAINTE ~_.~_.~ ~.~~.'~._~~"_ ___ANn COPILARIEI ~ _ .,. ~ ~ ~ ...." __ ~....., ~ .. ~ . ."... 9

PRIMA1NTALNIRECUDOMNULISUS ~ ~ ~ _ ~ 13

A DOVA tNTALNIRE IN VIS ~I REALIT ATE <=- :._ ~ 15

DOROL DE A~L ADZ! PE DOMNUL ISUS .MV ~ ~ _ ~ 17 !NGERUL DOMNULUl "'- ~ ~_ ~_ u.- ~ ~ ~_ ~ 20 BOTEZULCVDUHULSFANT ~~ _ _._~_~~~ 21 OINTALNIRE DEOSEBlTA CU DOMNUL ~ ._ .~ ~ 23 VINDECAREAMINUNATA~.hl.-. _~ ~ ~ ~~-~ ~_ 30 INVEUTOAREA CAPULUI - A_-_ - --~ -- - - 33

MiREASADEEEMDNTE __ ~ ~ ~ 37

CASA.rORIA ~_~ __ ~ __ ~ .. _ 41

CELE TREI CA TEGORI1 DE caPII -.,~ '_<- ->. ---- - . .; -. _.. 4,4

CUTIADEAUR~~ "_~~_~H-~~_47

~ " ~ 48

FEMEiA DE LA FANTANA ~'- ~ __ . ~ _

50 FIUL DURERn - 1 _ ~ __ ~ __ ,_ <=' _ ~ __ .~ v.v.-> '*'"

CETATEA SF ANT A __ ~ __ .~ ~ ''_'_'''''' "-_ 51

FIUL DURERII - 2 ~ VINDECAREA ~_~~ , ..... """ _, _ ~ 61 COPILUL CARE VA AVEA NEVOIE SA-~I PLECE

CAPUL PE PLEPTUL DOMNULUI ~ __ _ 64

FETITA DE PE STRADA __ ~~, """ .. ~ _, _" ,_ ..,~ _ ~ 65 BINECUV ANTAREA LUATA DINTR-O FAMIUE

~rDATAALTEIA ~ ~ ~_ ~~'-F- _;;__~ ~ 68

TATALMEU·..._~~ __ ~._._~--..~~~_.,_ 71 IOSIF EMANUEL ~ __ ~ ,~ _ ....... ~ __ """ __ .,._. ._~ ~.,...... 80

DUBLA BINEcuvANTARE ~ _ ~ .......... "-'- _ _ 85

IN A~TEPTAREA STA-PA.NULUI.~ ~_ ..- __.. __ ..... _ 111 DRUMUL SPRE GOLGOTA -~-~._<v~~_~~ 114

CECUL DE MARE PRET ..... _~ ~~ 115

,

Bceste lucrari $; ln~tiintori primite de 10 Domnu/ sUnt saise de soroVet~tQ Hani~

Mu~tumim tuturor fomiJiilor care ne-ou sprijinit in tip6rirea Qcestei corti. Domnul sa Ie rasp/oteosco/

(ortea se distrfbuie gratu_lt.

© Toate drepturile de reproducere oportfn outoorei.

TRlMi9IDE DOMNUL~_ ~~~.~,- _~ ;_~~ ...... 117 !NCERCAREA CREDINCIO~ILOR ~~ ~ <~_ ~<~'''''''~ >~ 119 RUCA.CIUNEA eE NU SE AUOE SUS ~ ._ .. ~ .. _ _,. • .,_ 193

SULUL AURHL"",- --;_~ __ ~ .. _ .. ' .. ~ <>-.. _. _. ~ _", ~ 136

!N~'TIINTAREA DIN 1998 ~ ~ _ ~ _ ~ "_ ~ .~ _,>l~9 MA9INA PE CARE NE~A OAT -0 DOMNUL __ ~ .~. -'- 145 TELEFONUL --.. A __ ~,_~ ~ ~ ...... ~ _ rn-. __ ~ ~ "'- _,_... 149

lN$TIINT ARE FENTRU PDEOR (19:93) .. , ,<_ .... " y_ •• , ~ •• 151

LUCRARE CD PRIVIRE LA VE'NIREA DOMNULUI _,_ _ 153

It POARTA eEA STRAMT},. ~'_~ ~ ~. "~.<.~_ ~ " .. ,. _. __ W~ IS8 !N$TIINl'ARE DATA PRIN VEDENJE DliNOAPTE tN's.XL1998 ~~.;. __ ~ ..,~.~~~''''''~~. __ ~~.~.~ __ 163

1 COr. 12:6-U

La dorintae'kprlmaM:de tmii trap din biserica$i de lrap$i surort'de corp, de' a i1§tt!!l'ne pe hartie lucrsiile Dcimmilui ce mi-e u {osi ara tateprinvise? vtideriii $i llescoperiri."dupa muUe ezitar~, am lnceRut siS scriu unele din tre experientelt: q vule eu DdmiltlL Cred Gil pentto.. uniieceste Lucrari vor H un priJej de

fIJibarDatar€ $1 itieiniere pe calea ciedihtei. ,

Multa vre:me nuam vmtt;aa,tem Fe hktie aeeste JUCFari prirtii te dm pattea lui lJu'nihezeu, peturu ca sa nu Se in te1eaga giesit, ca ma scot pe'mine in evldenta. Nici n-a§ vrea Sa He penttu tuiii un piile] de a ,h,uli sau deaponegri lucrarile Domnului da te:prin Dtih.l11 stant, pentru alfil de a erede altceva (mai mult dfkfi'tmi-a fost det de Domnu!) seu, pimtrtl 0 alta' Rartf!. care nu creed pUI$i simplu ilimir;:, batandu~fji joc de ce nu $611 $i nu dmosc.

Dapa mal malt limp'de gandire, zn-am hotara t tl')tUii sa scriu sceste lucrari, cad am g,isitsqis.:".vorbiti des pie tDate minunile Lui! FaJiti-va cu Nnmele '4ui Celqf~nt"(Ps.lo5:2~a),

De fa pt, scest» IU,crari nu fmiapattin, ci sun t ale:,Dom ~ n ultii. "Croar daca uneori.printr-o interpre iare gre§iM, se-ver aila pentru unii priJejuri de potJmire, niidajduie§c totu§i eft pentru multi de vorii un mijloc de tmbarba tare~$i l'auda adusa Domnului.

Nis toaOO zlleli.? vietilnoastfe au ceiul senin. Uneorl, eind sosrele se ssamde, noi a vern de rnftuntfl t Iurtuni $1 veluii; eand nu pu tern inain te prin ved ere, ei hai11al prineredin titcate,. pen trua avea valoaiea eutului CIlrat, tiebuie treeuta ptin iocul incetcfiiitor (1 Peim lrl-Z).

Inti da u seam a ca fhtristare.a multora cere mangaierea durerilorlor. Det onmenii nu.Ie-o.potoieri. De fapt, m'i1ltinici nU-;;;i desta.inuieniiniinui problemele ~i necazuriJe lor" dorind ca num,v Domnui, care le cunoa§te intri$tarea, sa leaauca ajutor ~i consolare.

Rostul ecestor randuIieste tocmaiacela dea maflgfiia inimile cu prinse de.iiuristere, biaecunascute de Dumnezeu, conform mviin tului din 2 Cor.I :3-5: ".. .ptin mangaierea cu care

noi in~irte sun tern mangaiali de Dumnezeu, sa putem mangma pe eel ce se .aNi in vreun necaz. «

;;pu ea sunt at$tia ortsni este mt au cuispunetuv euvan~· nu prime$cnid a mangaiere, vazandl1.:ge singw;aticifji tara sens pe pamarit Eu; care am fast oriana de la vMsta de 5 ani. VIeau sa fiu ala tun de ei $1 s~ Ie spun cil soarta lor flue ·trecata cu vederea, isr ei nusumuiteti; pentru ea eel ceIe paaI'M de grijii se flUnU!$te DumnezeuJ eel viu, Aparat:orrd vac;iuye~ol $i al orfanilor {Ps. 68:4-5), Chiardadi ei nu mill sunt fngrijiti deo mama ~i un ta~a pa'mantesc, sunt tn pe'tmanenta slib supra vegherealji apaxarea Ta ti1Iui cerei«:

Mii,gandesc apoila bolnav;ii fiirii nade}'de, fiiraSperf;mta pentruca oamenli Ie-au SPUB: "Am facut tot cea depins de noi ~ n Ulj'Nai avem (e fa ee<: Pen tru aC€$o ossndi ti C€ a~teap M ca ulfiina scanteie de ~v:iatasa sestinga"$i pentru multi altfi chinuip de diavolul prin dilerfte ban Domfin1 ere un cl1van.t de imbiirha tare: peniru ei mili esie nadeJde ~ Dumneseuinastru triiie$te! El este acelafji ieti, azi fiii..:n ved~ :?l daea it! trecuj a lucra t cO: semne .!ji minuni, la fellucreiiZa $ia$Mzf: intenlirte in efl,zuri grele, vindecif bolnavi fiiril spefaIlJ~ vorbe§ie prill Duhul Slant (Fapte 16:9, 10). El Se arata ,til astiiziu,nora spunandu-le."Eu sunt! ~ ariitandu-Ie mfiinile strap un:se.In Numele Lui $1 astazi oibii i~i capii fa veeietee, ~chiopli tih1b1it sUibanOgii se scoCJla,iar eei stapfinitide duhurl {epilepticii), sunt elibersti. eu vantul Domnului din MarCfi15:11';'18 sefmpline$te~i azi: "Ia1=a seinnele care vor insop pe eel ce vOl' ciedeiin Numele Mev VOl' seDate dreci; vorvorbl1h liinbi noj~ vorJua in mana $erpi, da,ca v;or bea eeva de moarte, nu-{ va viWlma.; i§i vor pune mainile peste' bj)lnavi $i boln a vii se vorinsanatO$i': $i In eilele noestse, tn Numele lui [sus s-su fiicuf yindecsri,illvieri din tnotti, ier paralitid $1 bolnevi de caricerau fast tamffduip. Daca cineVil vrea s.a cunoescs. cazuTile, se pot dp edxese. Noi ttu vorbim minciuni, nici din suzite, ci ceea c:e .am vazut eu ochH §i am pipait cu mamile noestre. De aeeea spUIiem; pentru ca Numele Domnului se. fie prdslavi t, 1nff1t.at $.I crediIita tuturora sii fie intanta. Duhul Sfant sa prelucreze inimile celot: ce vor dti .aeeste lucrtai, ca sa ffiteleaga puteree lui Dumnezeu care lucreaza $i .az;i 1a Eel ca ~i in vecbime.

Penin: toate 1ucrariiepe eareJe voi relata aid vreau ca toa t4 8M va sa 'fie .adns? lui Dumnezeu ~ Te faJ7 Fiul si Duhul Slant. Spre EI sa va indrepta ti prj v.itea - mie rui-mi re vine' deeM rolu1 unui rob nettebJiic cafe ifjHace datoria de tI marturisi 1urrar:ile lui Dumnezeu. Dacii apostiJ1u1 Pe vel (lSpUS ca Doiimul [sus i S~a ariHa t §i lui ca unei starpitru'i. etxmeipeutru mine llU gasesc un cuvan t tnei potrivIt-decat sa sptin ca sun tmaiprejos dl$cat iii M t, totu§i;prin pretul nespus de mare a1 sa11,geJui lui 1ms Hrisios am devenii un suflet Tiiscumpara t, un copil a11ui Dumnezeu.

Binecuvant.ftasa.fieSn veEi]ERTFA DE lSPA;;IREA DOMNUL unsus HRlSTOS, SANGE1E $[RANlLE L UI irl care Sf? prime:§tevindecare pentsu tsup fji euilet. NUMELE DOMNUL Ul IS US sa fie binecu vanta t mai pre$u~ de otice nume fji DURUL" SFA.NTsa lucreze ail tOfidti VaT do aeeste riindflIisa fiefnviorap §i fmbarbilta ti fp credinta.

ANII COPlLARmI

in a.ou11.944, in familia L.N.P. s-a nascut a treia fent,l.

CmJ i s-a spus di are o'fetitii mama s-aintl;istafpentru moment, cacd~i dorise.mult unbiHat.dar's-a impacat apoi en gandtrlci'i . totce face Durnnezeu e bille. Co ddua. sapfamaru Fhainte de a naste, mama.a Incheiat legamantul in apa cu Dornnulsi.la cateva luni dupa aceea.a fost hot~zabl de Domnul euDuhul Sfant, implinind cuvantul din Lata 3:16 --,)oan,dreptraspuns,

a zis tuturor:«C1t despre inine, euva botezcu apa, dar virie Acela care este mai puternic decat mine ... Ei va va boteza eu Duhnl Siant ~i cu for» ",

Inti amintesc cum 'in.artii' prundei mama In.a 1,egana pe brate tn timp ce se rugasi canta prin Duhul Sfant Aceastaera totdea una 0 mare bucurie pentru mine. N U stiam prea multe, dar atat stiern ca ~i eopil: e~ Dumnezeu varberfe, ~;i ori decate ori se adunauftatr §i surori 1n casa noastra pentru rugikiurte. cautam sa flu prezenta, de dragul de-a-L auzi pe Dumnezeu vorbind prin DuhulSfant, de a au;zi cantilri de lauda prin Duhul Sfani.

o atmosfera placubl era fu casa noastra ~i tata a numit dhninul nostru un "colrde rai", Totul a fost-mmanat pentru un timp, apoi au aparut norii care au umbritcasa noastra. Ingrijor:area s-a ivi tin familia pentru dt tara s-a Imbolrtavit de tuberruloza osoasa La pidorul drept; pe atunci boalaera socotita fad Ieac, Ta ta a fast interne t La spital multe luni de zile, i s-a facut opera tie la picior, dar fara rezultat: i s-a lasal 0 rana deschisa de marimea unui buzunar, tn care se introduce-au tampoane care sa absoarba secrefiile purulente. Apoirnedrcula spus ci nu mai poate face nimicsi ramane ,,sapa ~i Lopata ", san ~ se decide sa-i tate piciorul de Ia genunchi - alfa speran'tA de Vlll?eCare. Muita vreme tata a suferit aeasa tara sa se po,ata. decide pentru operatie, dar suferintele mnq tot mai mad. s-a hotarat sa plece din nou la spital, sa-I amputeze pidorul. ~ezeu a pus msa piedici aeestui plan, pentru ca El a vtut s&-~ vn:~ece printr-o metoda foarte si'mpla: a~a cum i-a 'BpUS lui: ~ sa 1 se p~a lui Ezechiao tq.rt-a. de smochine pe ranii$i va fi ~deca~ (Isaia 38;21), af?a ~i pentru tata Dumnezeu a intervenit !?l l-a vindeeat dephn dupa zece biH de ceai din coji de

9

mesteacan, A trait pana la 67 de cm(iara sa mai aiba vreun semn de tuberculoza.

Dam Satan acerut oda fa pe neprihiinifuHo:v sa-l Incerce el nici astazi nu se !U§iFleaza sil-iceal'a pentru j'ncercare pe copiii lui Dumnezen; dadUntt-un£el nu ne-a puhlt diltina: vine cu 0 incercare ~i mai mare, ca sa ne piaz:da credinta. Daf dada Inteiegem 9i tdHm 'euvantul din Iacov 1:2-4, vrajma~ul se intoarce Inapoi rusinet, Autrecut putine-zile debucurie ciifa.t.a s-a ihsanato~if ~i s-a iihbomiivit mama: inima ¢ rini:chii i-au fost afectati de bom, cauzand u-i apa in corp §i la inima,

Cu toate rugaeiunile familiei si ale Biserieii, hotararea lui Durrmezeua ri'imas nescrumbata, ~f ea a trecut din viata. De cea fast ru;a? V oi tntelege ineet. Ziua de 9 august 1949 a fast cearnai ttista zi din viata mea: mama a trecu t la sele vesnice, Iasand in urma un tata ell 6 copii orfani, Domnul a Instiintat-o personal pe mama ea ea va pleca, jar de nol va purfa EI deWiJa. Cu toate, acestea i-a fast tare greu sa se desparta. de eei 6 copli dintre care C€a mai mare avea noua ani.Iaroel mic avea 0 luna. Deseorio auzeam phingand -1i oItand din adanculinimii, Intrebandu-se~ .Doamne, cine va avea mila de copiii mei, cine it va ifnbraca, cine TI va htiini, cine-i va cre9te?"':;;1 se prabu~ea in plans. !l striga pe tata!?i zicea: S~'ai grijadecopu cand eu mi vel maifiprintre voL ~tiu ca..\i van greu si lie §i copiilor, dar dintre totl.inhnami se frange pen tru eel mien]. Ce vel face eu el? Cumil vei hT.ani? Te vei putea tu trezi noaptsa dnd plange, sa':'1 mane~ti~isa~l schimbi?<OLac;rimand, tata II raspundea: "Voi face tntee voi putea sa-i mgrijescf'iar mai mult, Domnul va putta de grijii".

Mam a simtea di. sfar~itul se apropie. intr-o zi ne-a chemat 1a patul ei pe sora cea mai mare care avea 9 ani. pe eea mijlocie care avea 7 ani ¢ pe mine care aveam 5 ani; eeilalti 3 £ratiori erau preamici pentru a Ie puteada vreun sfat: Unul avea3 ani. altul 2 anisi eel rnic 0 tun~. A chemat-o pe sora cea mare ~i i-a zis:

"Trebuie sa-1i spun:- In curlind voi pleca dinlire voila Damnul lsus; Yeti :dimane singuri eu tatal vostru, dar tine minte ce-~i spun ~e, fundca 'e~ti cea mal mare. Sa portf de gtiiii fralilor till. sa nu iasa afadi dezbrikatj, sa nu-i bata, al\i copH, sa Ie dai de mancare cand Ie 'Va fi ioame ?i sa asculti de tatal vo.stru. di tot gr:eulratnane pe e 1 ". Sora mea ainoeput sa planga 9i a prows cii. va \ine minte totee i-a spus mama ~i ci va asculta. Mama a

10

- - --

':"~-::""'~_~,.,L ... ...:.

chemat-o pe a doua sora ~i, pentru ca eaavea 0 fire mai neastamparat~, i-a spus sa fie cuminte, sa nu fadt rele, sa nu se batacu copill §_t 5a-l aseulte pe tata, l-aspus ~ ei aeeeasi verba: »Eu voi pleca 91 nu vet! mai avea mama". Sora mea a mttebat-o:

"Daca pled acum Me la noi, mama, eand te vei itttoarce inapoi?" Parca c v,:ld qtazi pe mama cum.sj-e acoperit fata ill palrne, a Izbucnit in p1ansri a di:spl!I:ns:""Niciodat.!i". Eu, care eram in picioare Iapatulei, dirtdam auzit diplea.t'a §1 nuse mal. tntoarce niciodata la noi, m-am.aruncat pe podea ~i am izbuonit in hohote de plaus. Mama m-a striga]: "Vino la mama, hai, scoala-te ~i spune-mi de ce pliingi1'l Eu·plangeam mai departe jos, nu indriizneain sa rna fidle '91 sa-i v-ad fata .. Sprijinita peo mana, mama a intins cealalta mana ~i rn-a ridicat ln picioare, Atunci am pus capul p~ pieptul ei ~i. 'am plans.,. Mama plangea ~i mai tare d.eeaJ mine. M-a intrt1bat din nou: ",De ceplangi? Spune-mi." ,.Mama ", i-am raspuns eu, "dac~ vei pleca de la noi cum ai zis, §imie'lmi va fi tare, do); detine, atat de tare i'n~ilt nu voi mai pu tea de dorul tau" uncle te voi mal putea gi1si,sa te vad?" Marna ~i-a sters lacrimile :;;i mi-a spus; .,Nil: mafplange. Eu merg in cer la Domnul Isus ~i acolo ill eer vei veni ~i tu, ac010 ne vem.intalni; dar tu sa ill cuminte '~i, cand vei creste mare, sa fad Iegamant cu Domnul Isus :ti sa ceri Domnulur Isus sa te boteze co DuhulSlfant, fiindca !;if eu sunt botezata in apa §'i botezata cu Duhul SIant, dupa cum spune Domnul (Fapte 2). Atunci cu siguranta ne vom intalniin cer," Aceesta nadej,qe rn-a mangaia t pu tin: desparprea nue penttu totdea una 5,i 0 V,om fntalni pe mamatn cer, la Dornnul Isus, Mamarni-a spus ca nu voi ramane a nimarrui si -diea rna predainrnana Domnului Isus 9i El va fi de aid inainte.ma:ma mea.

. ?~pa cateva zile, ihtorcandu-ma de la gradinita, nuam mill gasit-o pe mama in pat, unde am lasat-o la plecare, Era in c~mera din fata, pusa Intr-un sicriu.era rece, nemiscata, fara Vlat5. Ne-amstrans in jurul ei, am plans, am strigat-o, dar eanu raspundea. Arnnd tata newa spu:s ea mama noastra a murit ~i ca ~~ n~ mai ,,"ude. ah, ce cEpe grele, ce durere a ranit adanc inimile noastre! A doua zi, dupa ce a murit marna, s-afnmmplat ce~a nepreviizut. in casa eraumu,}p vedni, frati ~i suroriCMe 0 pnveau pe mama, ne: priveau pe noi, dat fiecarese oprea ianga leaganul celmic ~i oftau pentru nQi. Noi plangeam lang-a sienu,

11

eel mic pt1ngea In leagaa. Deodata, copilul a (nretat sa plangi:i; bunica ~i tatas-au dus ~i l-au luat in brate, iar cei ceerau in rasa s-au-strans in juruI lui. Era en echii des~i_~i fa~a p;;trca Ii r§dea. Tate. a meeput sa planga ~i a sttigat: "E mort. A murit ~i copilull"

Ce rriste~ dnd I-au pus in bra tele mameHn sicriul Noi eramirr jurul sicriului ~i pHingeam zicand-:,.pe ee nu-i mai mare sicriul samdipern ~i noi eu ei? De ce mama sa duea numai-pe nnul cuea §i pe nbi"Sa ne-la-se?"Fratiorul care avea doian] 0 trtfgea pe mama de manii, sfdga:nd: "Mama, eoala, mama da papa!" Eu nu plecam de lang~ sicriu ~i zieeam ci_ ~i eu vreau sil merg In.sicritr cusnarna ~i QJl fnltiond meu , A treia Z1 s-au ad-una t mUlp- eredirtciosi din mtilfe Parti, veniti sa simta duterea aHituri de noi, Inima fiecaruia sesta~iaada:nc cJind vsdeau in sicriu 0 mama eu un copil in_ brate, iar fn [ur cinci copli orfani 9i un tata trist care plangea pentru cii" dintr-o datil; toata fericirea Iii "coltttl de rei" .s-au prefacM in"inttistare.

Cand am ajuns en sicriul la groa pa, nimeni nu ne-a mai putut ma.ngaia. Erau persoane care eautau sa ne linj~teasca spunandu-ne SaTIU plangern ca mama va vem mapoi, dar noi strigam mrrurra: "Nu aruncati prun.int pernama ca nu mal poate veni inapoi Ianoi"; ne-arn dat seama ca de subtiitana nu se mal putea intoarce. A tuneiam inceput sa gusblIn ce-i suferinta;;;;i ce Inseamna.viata deorfan ...

Oricat se straduia tata sa ne poarte de grija, nu putea eempleta locul matnei~ a yea pamant de; 1 ucrat si vite de ingrijit ca sa ne ca~tige hrana, Pleca Ia p!man t dimineata cand se crtlpa de ziua r,;i se intorcea :s'eara tarziu. 1idi.ecare dimineata ne Ursa man care dlt era nevoie, dar aveam niste vecini rill ~i copiii lor inrrau !;'i furau rrranearea, iarnoi eram toata ziua fHimanzi, plangeam pe drum de foa me 91 eau tam prin gunoaie coj i de

paine aruncate. .

Mergeam prin gnldini pustii §i cautam carton s~lbatici si Ii mancam cruzi; cu1egeam pastili de ro9_cpve dici aveau un gust dulceag. Top copiii de pe stradane bateau si sttigau dupa noi ceea ceauzeau de la parinti: di ne-a pedepsit Dumnezeu dene-a murit mama, fiindca tata §i mama au fost primii poc~iti in caronna ~j aamenii nu-i supot:tau pe podip. Iege;aucopili co ~idul cu care bateau bali ~i sfI:igau: "PocaitiiI Prlndeti-i! Batep-i! Ai7tia-s copili Ii'! care Ie-a rnutit mama ". Sdlpaln de biciul unora

12

§i ne Inaa altii larand. C§nd tata se intorcea_ de la lucru, t.irziil, noi ii ie§eam inainte strigand: ;;Ni~e foam~, tata,~i ni-e frig!" El in cepe a sa ofteze.si lacrimile Ii curgeau peebraz, Era frantde oboseale, de-abia s,Vitea pepicioare,.da:r trebuia sa se apuce de a doua 111uncl:s:[fie fa:~ ma.ncare~i sa ne spelehainele, und nu mai putea, s8'punea pegenttilclU,fioi~al~turi-de el, ~istriga catre DOll)Iml sa-Ymtareasca-pentru ca nu tnai puteareeista, Asaau trecut doi ani,greL

Dupa doi ani tata s-a rediS'i!torif~ Era pesteputerealuisa ne mai creases singur, SOS1 ziua dind ne-a spu!> ea ne aduce o mama care sa ne c:reasca, sa neifadi de mancare ~i sa ne spele. Cand ea a venit, ne-a spus ea a trlmis-o Domnu1 ea sa ne poarte de grija, iar noi am primit-e ca pe un dar de Ia Dumnezeu, Peste anii copilariei care au urrnat §i felul in care s-an depanat, vrea u sa trectn tacere. Au fost !?i zile cu.soare ~i rue cu nori, ea a~a e viata pe pamant; dar noi §.tirn din Cuv:antulluiUumnezeu ca suferintele de arum nusuntvrednke sane pU5e,alaturi de slava viitoare.

PRIMA tNrALNIRE CU DOMNUL ISUS

Deseori fmi aduc aminte cu bucurie de un vis din eopilarie - primul Vis pe care-I secoresc insemnat dincopilliria mea - 9i nu-l pot scoate din arrrintire. Avearn pe atunci patru

ani, inainte de a trece mama din viata, .

Era 0 zi foarte frumoasa de-prirnavara. Mama ne eosea niste ham ute ~i, ca de obicei, cu mainile Iucra, iar ell gura n u obosea sa ne spuna despre Donmul Isns. Parca at fi ~tiut cil nu peste mult timp ea va plem dintre noi, iarcuvintele §i sfaturile ei VOL rarnane pentru totdeauna sapate In min tea noastra, A Inc~putsa ne spima.despre Domnul lsns, despre frumusetee Lui, despre iuhirea §i dragostea pe care a are Elyentru CQpila?i; cum atunci cand era pe parnant,. Domnul Isus i-a luat ell iubire pe copilas; in brate ~i i-a binecuvdntat. Cuvintele mamei au tre~it in noi dnrul dirpa Domnul Isus.si in mine s-a n~scut a d~nn~: alii fi_ vrursa-L vad pe Dornnul Isus. I -am spus mamei cii rru-e tare _?-or de Domnol Isus §i a~ vrea Sa vad tat mai Tepede a;m arata ?omnullsus la in£iti§are ~i daca t1 Val recunoa:;;te cand tI VOl vedea. Mamami-a povesbtcu multa buna_tate §i

13

/

iubire despre fnfati~;area Domnului [sus - probabil a a vut ferieirea 5*,-L vad-a -;~I apoi nri-a zis di dad) In tr-adevar mi-e dor tie El, 'dliar azi 11 voi vedea .. Cilnd am Intrebat-o ,;Cum1", ea mi-a raspuns: "Arum e amiaza. Du-te, roaga'-te si spune-I Demnului Isus ca ti--e dotsa-L vezisi a-poi en lea-teo Dommr 1 Isns va verri ~i ti se va aratain vis". Am faCtit repedece mi-a zis !,llama ~i rn-am pus sa dorm eu dorul sa-L vad pe Domntrl Isus. lnainte de a adermi, am auzit p~ cineva eiocarund la u§a. Am ttesarit: "Oare cine a? Nu cumva e Dornnul Isus?" Am deschis ochii §i m-arn uitat sa "ad cine a intrat in camera. Era un om ... dar dupa 1nf,iiti-~are mi-am dat seama di nu e DomnuI Isus, Apoi am adormit,

Binecuvantat sa fie Domnul care-a luat atnint.e 1a dorinta mea si a~a cum i S-a ararat adata lui Iacov Ia Betel, s. venit §i ~ 5-a arata t '1i mie In vis. 5e £ikea di e_u eram intr-o gradina mare ell 'iarba §i flori mnlte. tn gradinaElJ'a-o iilntana mare*i targa, ~coperitii CIl scand uri, iar pe deasu pta eraumul ti copH care se Jucau. Acclo, printre ei erarn ~i eu. Infata noastra, in fundul grad inii era un pala t alb cu niste porti inalte, albe. Poarta din n'lijlo.c s-a desclris ~i at aparut00mnul Isus, Gand L,..a:m vazut ~-ain ret<:unos.cut de parca L-a~ mai fi lnt.alnit. To.ticopii1 an:: mcep ut sa strigam: "Isus! Este Dornrrul Isusl '" Era de statu ra malhi, ~biacatcu 0 haina alba, lurrga fncatnu I se vedeau decat degetele piciaarelor, patul auriu I se revarsa pe urneri fata era

f ' ,

tare rumoasa §i ochii piHrunzatori, dar rut mi S-a aratatin

stralucire, ci <l§acumera cand afost pe pamant. In msimle.albe ?_fiea 0 ~ariori~ pl~a eu Pt'arWn..,5-~ apr~iat de nai~i ne-a ~trebat. *Copll"vae fOatne? Not tottllm stngac ,;Ni-e foame, ru -e £o~me, Doamne, Isuse". Ne-a da t tuturor sa mancam ~i aeoi ne-a ,zIS: "Eu rna voi d uce lnapQ~, dar voi sa luati amin te, fi ti at~nti;~and Eu ,:_oi ~n~a in palat, se va anzi o-poehitura ~i scand utile de pe fantana se vor rope l}i multi copii care nu vor fi ~u grija vorAcadea ~ tantana. fnfantana e1012, plans §i 'Ppete" Irttr-un cuvant, este iazul de Ioc, Dar Eu rna voi in toarce la voi, iar eclor ce var raman.~le voi adute 0 hrana~i mai buna .. " ~onm~ Isusa l_'leca_t; n:-amuitat dupa EI pana a intrat m palat !i'f atunCl:a ~uz:t 0_ pocrututa .. Scandurile s--au rupt ~i multi copil a~ c~tmfantan~. Ne-am Ulta.tdupaei pana i-'a tnghititfOCClL Trpau IntrUna. Prm puterealUlDumnezeucare Iil-a pazU, eu

14

n-am dizut. Scandurile s-au f'iicut la lot ~i._pe ele au ramas putini eopii, dar p-tangeam de frica s~ fi!,l didem~i Iioi. Dcmnnl Isus <J. a parut iara~i pe poarta palatului '!}i a venit la noi-cu 0 farfurie co niste budi~:marj,albe, de prajitura. Ne-a m-rr-ebat: "Copii, voi nu ati di2:ut? Numai voi ati ramas?" Noi ne-am prins de poala h~inei Lui 91 plangandl-a:m 5-1)'\18 rum au dzut ceilalti ~i c1l noi nu ~tim rum am scapat de n-arn Gaiutin fantanii. Damnul Isus ne-a mangrua t i:"e.Eronte;~i ne-a splJ.s:"De-acUtn, de.mnlteori voi veni la VOl Sa vii aaue de msncare. Voi sa Ma a~tepta¢ tn

gradina."

M-aro trezit din vis ~i am sttigat: eAm vazut pe Donmul

Isus, mama!" si i-am povestit rnamei visul. B:ucttri:'a mea era mare, dar bucuria mames a fast 9,i mai rnare,_pentr-u di ea intelegea mai multe decat thine atunci, ANa mai tarz:iu am m\eles *i ell ce a tnsemnat mana cereasca adusade Demnul Isus 9i ce a insemnat ea en m-am prins de haina Lui, iar EI $i-a pus mana pe capul meu. N u pot exprima bncuria I1!are ce mi-a cuprins sufletul,

Aceasta bucurie mare din vis a devenit teaHhUe dupa

zece ani cand Domnul Isus mi-a dat eel mai mare dar cer:escDUHUL 5FANT~, cand am gustarputerea veacului, viitcr §i am primit siguranta deplina di aparVh DonmuluiIsus. Sla:vit sa fie Domnul pentru bunatatea si iubizea c:e a avut-o fata de mine! De atunci dorescmeren mai.mult sa vina ziua cand i:l voi vedea fata in fata a~a cum este (1 Cor. 13:12). Atunci voi spune dmrrou: .Jsus, Isusl Acesta e Damnul Isus pe care Lsam dorit atat de mult!"

Grabe9te, Doamne Isuse, acea zit

- A DOUA INTALNIRE IN VIS ~I REALITATE

Pu\ine au fest zi1ele de veselie in care am-putut sa rna bucur de sfaturile mamei mele ~i sa-i simtmAna mangamd-g-nl-a pe £run te. Fer; cirea copi Hi riei mele a fos t umbritii de cea rna: adanca tristete pentru di am pierd ut pe s'crnnpa mea mama din frageda pruncie. De la varsta de cind ani a trebuit sanumiiT zilele tr~~ tetii ~i sa rna obi!iiuuiese eu viata de orEan. Cu to ate slriidaruile ~atei, el nu putea completa local marnei, dar dupa cam am mat spus, mama mi-a spusinainte de a pleca la Domnul

15

ca eami:'i.lasa in grija mamer ceresti, a Domnului Isus, Dar sufletu~ meuera tot trist!?i ·mahnit clnd vedeam ca al p.oopii au rnamii, tar eu pe mama mea cereasca nu 0 vad deloe. La fel ca Ia varsta de patr~ ani (ang L-am Vazut pentru prima data pe D0I:nnul Isus, mt s-a facut un dor a§a de mare de IiI, mclt am zis:

"Do:~~e :suse, dad. Tu esti mama mea, vreau sa Te "'ad! Top copm !Jl vad mama - Yr.eau sa Te vad .~i irni va fi de-ajuns, "

. J_n wto~~a anulm194<1,intt-o s§:mM:ta, tata ne-a spus'ea dumlI~caduruneata vom merge la adunare 9i la rudenii in satul rnamer, Am.fosttare bucuroasa rand tata rni-a spus di rna va lua cu~lla ad.una'1'e $i plin~ de bucurie m-am pus sa rna culc.§i am: avut un v~. Am v~zutln vis cum.noi metgeam cu caruta spte adunare ~l deodars Domnul Isus-a apihut maintea neastra.Ds data aceasta nu inaiera ca Ih primu 1 vis, ci 0 mare I uminda apatut~aintea noasfra, ~in care s-a des prins chipul Domnnlu] lsus. MI s-a ar.at~to £aza din. scena de pe Golgota, cum era cu c~~u n~ de sp.lm pe ca p si am va.zut spiniifnfipti fn fttmte 9i PI:-ptm:I n:a~l de s:a.ng~ I se prelingeau pe tample. M-a privit ~~an~ §1 pn~lIea LUI ~:a piHI~S inima~i mi-a~uceIit ihtreaga fimta. Nu.mi-a spus rue urt cuvant,dartotu9i priVirea Lui mi-a s.pus mUltepentru caam vilzut lacrim:iletn oehi§iam fnreles ca ~I pe~tru mifie a purtat ,:ununa de spiai $i·a plans. Laerimile ~i

su£ermtele emu pretul rastll111piirarii mele. .

~ M-am trezit din vis?i cu ochii deschisi, treaza, L-am

~a::ut pe Domrrul Isus Ianga mine. Era foarte fualt~i lmoracat in hainiL~lba. Damou! Isus nu a pleear, d.a staf langamine. Eu, de hU.CU~l:, .nu a~ mal ~tiut ce sa ma~ fac -:- m-am dus sa-l cau t pe ta.ta ~lsa i-L arM pe Domnul ISUS'91 rna tineam de.haina Lui pana

am <lJU~ Ia tatacare era cu calulla pa~cut, cam la500 rn de cass, A tunc], de bu:u~ie,.am sJrigat tare:,;Tata, L-am vazut pe Do~ul Isus ~~ mte-Lye Domnul Isus cu mine! Prive~te-L, t~taJ ~ata s-a ~:atlamme9inu~a cesa ereada. Elnu vedea pe mmeru, dar vazandu ~m~ ~,,:"sformata. de bucurie, a in,teIes G1 s-a petreeur eeva cu rrune ~1 ca am avut 0 vedenie .. Eu m- ·f t A" 1 darI .. amm a m Jurn. mea, .. ax Do~nul .. Isus nu mai era, Disparuse, l-am

povestit:att;!~ to,tul ~l fata l S-a i'h~eninat ~i S-a btieurat ~i el Impteuna ell mme. Nu pot expnma bueuria ca in star it Dom,nt_l'l ~ luat ~inte la ~ormta mea ~i mi-a fugi}.d:.ut sa - [ :~d fata Prrvrrea Lmn-o pot ruta hiciodata. Dad. unropil poate ulta

16

chipul marnei nu !;;<tiu" dar eunu voi uita nioiodata chip~l mamei mele cel.'e~ti -lsus Hristos, De atunci, in lot ca dorul meufti:Uie potolit eli i-am vazut pe Dernnul Isus, s-a aprtns ~i mar tare. P§_n~ rtu L-am vazut, L-am iubit 9i Lsam dorit numai din cele altz; te de la mama, dar de ca.'nd L-am vazu t,sus.pin In fiecare zi de dorul dopa EI, sa vina ziua sa ~u cli pe ved voi fi CU

El. VINO. DOAMNE ISUSE! .

OORULDE A,.L AUZlPE DOMNULISUS

Frumoase atefnstzflele copilariei ln Care 3msim!;i.t pe Domnul Isus aproape, Sub razeleSoarelai Neprlhaoirii ma simte;;.m ca sub un adapost puternic, Pot sa spun ea atunci am fost fericita -!?tiam ca sunt-a lu,i Isns 91 Isus este 31 men. Dar zilele ce au UJmat au fost mal secetoase, rrt.ai1ipsite de bucuriesi eu mai m u 1 te .amintiri nepUI ell te, Acele zile s-au lungit:;;i au de-venit ani in care am sim!;i.t un gol su£letesc. Mi se parea di Domnul Isus Sc-aascuns de mille. Imi era dorsa-L maiintalnesc fie in vis, fie in vedenie, dat nicicum nu-L mai fntalneam, La acest dor s-a mal adaugat un dor care a Inceput sa. creases tot mai mult, ea 0 va;paie:

Am meeput sa rna rag s:ta:ruitQt Domnului Isus pentru acest lucru: doream sa-l aud glasu], Aceasta cerere'am adus-o inaintea Lui timp de ciitiva enkl-am spus Domnului ea nu voi lnceta pana nu ma va asculta. ZUe in ~iT, cand m&smJatn dimineata, ma.gandeam: "Gare ce-am visat?", ca nu cumva sa-mi fi vorbit Dortmu1.§i eu sa nu fi Iuat aminte (Iov 33: 14-:t7). "Dumnezeu vorbeste msa eand mtt-un fel €§:nd tntr-al tul, dar ornul nu ia seama. EI vorbeste prjn visuri, prin ve:'denii de noapte, dind oamenii sunt cufundati inti-un somn adanc, cand dorm 'in patul lor. Atunei El le da. fn~tiintari.:;;i teIn.tipare§te invatiiturile Lui."

M a.hnir,ea mea nu era midi atu nci cand trebuia sa:-roi sp~ "nici acum nu roi-a vorbit Dornnul ". Cop il fiind, tmi ammtesc ca Biblia nu lipsea desub perna mea. Noeptea rna ~cul~.m ~i ~iteam - aveam fratrmai mid pe care.trebuia sa-i tngtlJesc ij>l noaptea, 'Cand rna sculam penfru ei, dupa ce tn1i ncu pam ~e ei, dteam din Biblie ~i rna rug~'m spunaridu-I Domnulw dorol de a-I aUziglasuL Tntt-o dimine~Vi cand m-am

17

trl2z'it, am stiut ca mi-a vorbit Domnul"dar nu-mraminteam nirnic clincemi-a vorb.it. Apoi, timp de aproape. e-Iuna) auzeam In E:ecarenoa:pte vocea Domnului atat de puterniea, eaun tunet. De friea, eu nu puteam tntetege nimic; In fiecare dimineata plilngeamdinu puteam intelege vo~a Domnuhri .. M-amrugat sa -mi vorbeasca mal meet ca ':m-L pot intelege, dad in fel ul in

cq:rermi vorbea eram tot mai intristata. .

Binecuvantat sa tie Impiiratulal ciirQ.-i nume esfe Domnul Ostirrlor, a dirui indurare se.intinde pana la marginile parnantului, cad cat sunt de sus cerurile £a~a de parnant, atai: este de mare bunatatea Lui pentru cei ce se tern de El. Bunatatea Lui a ajuns f1a~a :a mine'Ji -a ~lecat ttte0ea-~i ~.,a auzit .glaSl1l.

Irrtr-o dmuneata cand m-am trezit fata rrus-a Inminat de

.!Ii' - l.-

bucurie, iar Inima-mi'salt» In piept pentru f2a in visul din

noaptea aoeeaam auzit voeea Domrruluisi I~am intelesglasul Am vazut 0 fiiota care rn-a luat de mana §i m-a d us pa na la un iZVOT cu apa: foatte 1im:pede. Langa izvor, un inger cu trampita in mana -a surra t, apoi mi-a zis: "Apleaca -te si bea din izvor ~i apoi intinde-ti mana in apii{;d cauta~ pe fundul izvorului se gasel?te un margantar. AC6stmilrgarifat i-afost datmamei tale ~i cand ea a muritti-a cazut pe la sarti "M-amuitat!':n apa ~i pe fundul izvorului era un ciopotel straveziu.1ngetul ini-'a spusca. are 0 valoare foarte mare si poate fi socetit ca 0 comoara. Am intrebat ce anume reprezenEa ~i i'ngeruI mi-a spus:,,,darul proorociei", !ntr-adevaI,mama primise de hi Domnul darul proorodei 9i mtotdeauna cand Domnul vorbea prin ea,_ eu rna bucurara fo;al'~e tare. Nu pot uita aceasta bucurie care mitBicea ca ~i cepil Ink (sub "Varsta de cinci ani) sa:nu Iipsesc de Ia rugadune,§i sa doresosa fiu prezenta totdea nna CCI sa and dind Domnul vorbea prin darul pro oro ciei, prin vbrbirea in limbi i?i prin cantiiri in limbi straine ~i taImikfre.

Cand m-am trezit dimineata dupa visul acesta, aveam 0 bucurie ce nu 0 potexprima, far In min tea mea rasuna mereu cuvantul: ,p IIlo~tenireplacllHimi-a fast data ~J 0 fruraoasse, mosrenire mi-a cazut la sarti" (ps. 16:6). M-am bucurat intr-adevar de acest lueru, ea eel ee gase~te Q mare comoaT;~. N-au tn~·rut de@t cateva zite §i din nOll Qmnnul mi-a vorbit prih vis .. tn fat&. mea era Ull manie, iar 1a poale!e lui era un rau. Domnul rni-a zis: "Tred prin ;ran ~i Urea pe monte". Am treeut

18

prin l'at)" asa ineat corpul intreg mi~a f~~t at:0petit dRapi~i am ie$it uda, AmJnceput ~il urc muntelesi inaintea mea am v~~t urcand cafeva persoane cun6scute, care aveau darul pJ;OOIQClel. Cirarea muntelui eta greu de urcatsi obositeare, D~n~and t~ cand rna opream sa-mi revin, sa nu cad dt_: o~osea:a~: atune!

azele soarelur rna mcalzeau atat de ptacut mcat roa mtarea usa ~ot urea mai depat!e. Am ajuns pe m:untem~-un lac in ca::.e ~a_ ca un fei de terasa. Inmijlocul ei era un porn cu roade aum, dar ea sa nu i se paata rope usor roli4eie,.era mgradit eu .spiI)l in jm. Daea cineva ar f vrut din heEhibzuinta;sa- rupa rodul sau sa fure vreun rod, arfi fest intepet de spini.

Acolotniar deasupra pernultii se iauzea vocea Domnului, Pe Domnul nu-L vedeam, dear li:aruzeam voo:a:

Domnul a strigat numele celor ehemati in msa L ni-ta Slt.l-~~jlA§~ proorod (1 Cor. 12:4-7; Efes. 4:11, 16). Fiecafe, care eta strJ:gat1§~ tntmdee m.maqi prime-a cate 1,lTI rod d~aur din porn. Am stat~l am privit, cand, deodata, amauzitstngandu-se¢~lln:eleme~. M -arn apropiat de pom: ~i atundglasuI Domnu 1 tH. ~t-a vo~.rt despre planul Lui malt de lncrare pe ease-l me co pnvITe la mme ~i despre chernarea cem! se face. Mi-amjntins m_ana spre-redul pomului, dar ce s-a intampla.t?Pam'i i'mi era stanga~e mana-= tremuram de frica stiind ce valoare are rodul, iar eu rna socoteamnevrsdnica, a~a cum a zis odata.Ieremia (1 :6\ !'Ai-am tras mana inapoi, dar spinil m-an mtepat rau :~i mi-a fast mea s~ mai ihtind mana. Vocea Domnului mi-a vorbit jar: "Pentru ce at intins mana cu prea multafrica? Mana ti-atrenu,lrat ~i astf~l te-ai lovit de spini ~i te-al intepat; dar mr-ti pierde curajul, tntinde-o din noucn mare bagare de seama~i primeste redul care este darul proorocieL"

M-am desteprat din somn ~i eram plinade bucurie pentru tot ce mi-a descoperit Domnul, dar avearn ~i 0 teiW1a in inima din pricina spinilor ce au fast aratati c~ mi-au tntepat mana. In acest vis am auzit eel mai dar vocea Demnului. Oe91 vorbea tare ca tunetul, [-am inte1es cuvintele,

.Acest vis s-a irn plinit intocmai dupa cativa ani. In iarna anulm1958 rn-a hotezatDom.nulc:u [)uhulSfant,apoi am facut :e~ant cu Domnull'n apa ~i dupa Q vreme, dUar a§a cum ~~a Uttamplat CU intepattiri le spinilor, ca sa fieo~roala penttu mme de felul cum trebuie sa rna apropiid,e Domnul9i cum sa lucrez

19

-

• ; ....,7,;

. - , .J .

cu darul procrociei (Rom. 12:6). Pentru toate aeestea zic ca Numele Domnului Isus sa fie binecuvantat din vesnicie in ve§nide"9i II rog ca in cursu! anilor siHmplineasdi tot eerni-a

promis, -

, INGERUL DOMNULUI

In Ps .. 34:7 este.seris: ,Jngetul Domnula! tiitranl..;;teln jiirul eel d.r ce se tern. de El ~i-i scapii din primejdie ". E minunat acest veis:t, dar noi, en ochii fizici nu putem vedea l1,J.crarile. ceresn. Ca sa Ie putem vedea, arrrebui sa zieem .;;i noi ca Elisei: .Dcamrre, deschide ochii slujitorului' sa vada" (2 !mp. 6:14-17). Atunci slujitorul a vazut cum au biibaratfugeri,ilui Dumnezeu sa-:i pazeascii 91 tot munteleera plin decai si care deioe. Dad. ~n: vedea cu.ochii Hzici ce af trebni sa vedern prin credinVi~ irnma no .. tsh;a ar fi tare Increzatoare in Dprnnul si nu ne-am terne nici chiar prin valea umbrei morSli - Ps, 23 - pentru (;a C:~l ce ne ocroteste esteputemic, Sfantul1ui Israel, dar am cauza ca nu avem aeeasta credinta fu El, de multe ori rte chltinilm ~i ne terrtem.

Cand aveam 12 ani, in vara anului 1956,. dermeam de obicei la rna tu~a mea care erasinguta. In anul acela s-an faCtit multe spargeri in sat, au intrat hotli in multe case ~i Iesau jefnit, ma-o seara:, tot povestind cu matul?a de cazurile auzits, mi s-a facot tare frica la gandq.l cil ~i lanoi at puteatnrra hotii, Ne ... am rugat ~i ne-am cul cat. Ia tii ce am visat In noaptea aceea: mi S8 parea. ca.afara la u~a am auzit hotii incercanq sll'<.iescltida u~a. Pe nor he-a cuprins.o spaima foarte mare, dar deodab'l am V'azut un mgerfoarte putemic ~i toattemare care &:-a cobosat din cer ~i a acoperittoata casa-si sub aripi avea totfelul de arme, ea 0 truss. co ca~e.sa luptiv1rhpotriv~ oriciimi vrajma.;;. Candne-a acoperit cu anl?~e, toa~ £:1ca adlsparut, pentrudlniritenihu ne putea face m.ct ~n rau. Ingerul ne-azis: ;,Nu va temeti, pentru ci'l, eu sunt trimis pentrn paza §i apararea voastrs:"

Cand m-am trezit din somn eram parca indircata ell 0 pti tere cereasca 91 cur a j - n u mai era nici 0 ttrma de fri (Ca. A tunci am futeles versetul Z din Ps, 34 ~i cat este de adevarat pentru cei ee se tern de Domrnrl, Gand am vazut catera.de puternicinarmati'ngeruI Ddmnu1ui am mte1es ca nu in zadar e

20

serfs: ,pumnezeu €:adi:ipostuI ~i spJ"ijinul nostru, un ajutor Gate nu lipse~te~niciodatam nevoi"'(Ps. 46.:1). C:minJ;l1'l,llt este seris in Ps, 91: ",Cel ~'sta sub ocrotirea Celui Prea 1naJ1 ~iBe odihne~te la umbra Celuj Atotputernic zice despre Domnul: El este locul meu de scapare, cetatuia mea, Dumrrezeulmeu in care rna rn~ed. El te va acoperl eu penele Lui *i te vaasettnde sub arlpile Lui: cad scut ~i pavaza este credinciosia Lui. N u trebuie, sa te temi nici de gr,oaza, din bmpu.Lno'ptiil nici de sageata care zGoarii zina ... "

Minunatlucru este sa-L ai pe Domnul de p:arteata. Perice

de to~ aceia care 1i potzke "Tata!"

BOTEZUL CU PUHUL SFANI'

De ohicei.lunile de iatna ;mnt frigmo,a:se'~i geroase,cu zapezi mari. lama anului 19'5"3 a fost"duerita: in ianuarie tirnpul era atatde frumos de parcaar fi fost·primavara. Zirele erau seninesi dId UJ:O ase, z;\padanu era deloe. Pamantul fiind uscat, oameriliau inceput sa luereze prin gtadini $1 lac camp, sil durn gunoi cu carele.

Cum intre eredinctosiera verba "tarn~ este va'-ra s ufietu lui", noi aveam ceva ~a'1 impo,rtant de £acut. La tal'a iama nu este de obicei atat de rnultde lucni '!':'i fratiiaveau mai

~ ,-, ''fc ~ _

mult limp de rugaoun.e ~i atunci se obisnuia sa se faca st~ruin~a dupa Duhu1 smnt. Cei care doteau s·a fie botezati cereau staruitor, a9a cum este scris despre. eel ee avea nevoie de trei paini (Luea 11 :5-13). Asaa fost atune in iarna anului 1958. Am auzit ca in satul vecin este staruinta dupa Duhul stant, iar eu, care avearn14 ani sisora mea care avea 16 ani, ne-arn ho tar a,t s.a intram in staruinta'. Teffriinam repede luau! peste zi,iar la ora 4: dupa masiine pomeamspre satul veein.S km de la noi. Drumul ni se parea scurt pentrtl cii.mergeam din drageste §i in noiardea dorul de a primi Duhul Sf tint

Pana aturrci am mai ceruteu Duhul S£antj dar rru cu h~tararea ce-o aveam arum, Eram amt de gel-oasa dnd auzeam cape alP. copii II boteza Domnul sila v,al"sta de 7, 1"0,12 ani, iar eu, la 14 ani: , nu eram botezata. Atunci m-ern hotarat d. voi sta ~aintea Donmului'in post ~i rugacitme ~i na rna voi opti pana cand Domnul va lucra.9i-mi vaimplini dorin,a. A~a au trec;ut

21

doua·saptiimam de la starumta,iirr aI4-a zi cand am.plecat din nou la drum, plangeam §:Lzkeam: "DoaInne~ se poate ca Ttl sa nu vezrsi sa nu auzi dorul nosttu?" A9a .am parcurs cei 5_1wt, cu rugaetunea p,e buze ~i oohii pHni de hkcimL Candam ajuns in sat Ia Ioculunde se faeea rugih:iunea;, ne-au spusca fnsea~a aceea n u se adunau la rugacillne pentru ca Eratii au fast la padure dupa Iemne-sierau foarte Q_bositi. Noi am tnceput sa pIangem ~i_cartd ne-au vazu-t piang.and, ne-au s.pus eli daca am venttcu un a~a dor de a statui dupa Duhul 5£;1nt, vorehema cativa frati 91. cu cei din familia r.espectiv<i, ne vern ruga,

A incepnt rugaciunea §isora mea a fost imedlat sub 0 cercetars deosehita de har. Des] era sora mea, eu aveam 0 dotinta fierbinte ca sa psimescDuhnl Sfant inairttea ei ~i adueandu-m] aminte de versetul dm Matei 11:12, eli - ,,linparatia lui Dumnezeu se ia co navaUi"-- eram 'geloasa ca lacov pentru binecllva:ntate 9i doream ne€'Parat sa lUll boteze Domnul fnaintea sorei mele. V~zand dI ea e:ra cercetata deosebit de Domnul, eu am inceput sa'stdg: .Doarnne, eu vreau iI).tal! Boteaza-ma pe mine intai!" Poa te era 0 dorin~a copilareasca, dar Doinnul nu S-asupru:at pe mine. Dintr-o.data a venit peste mine puteraa Domnului 9i am primit DuhuI Sfant, eel mai mare dar

ceresc, a.treia parte din Diunnezeire. .

Am inceput sa cer Domnuluisa-m] dea si cantarea itt limbisi Domnul mi-a asc-rutat ~i aceastii rugiloune,. Uiudat sa fie Numele Lui pentru bunatatea ~i indurarea Lui tara de rriarglni (Ps. 107:8). In acel timp, Domnul mi-a ar~itat~i a vedenie: am vazut pe Domiurl Isus in gradina Ghetsimani stand pe genunchi pe olespededepiatra.9iSeruga plangand. l-am vazut lacrirnile mari cazand pe le§pedea de piatra. ~i am l:nte1es d_ §i pentru mine a plans 9i a rnijlocit 181 Tatal, Apoi.a aparut o alta vedenie: vedeam coasta sl:raputtsa a Domnului ·I5as: din eoasta Lui a iesit sange, apoi apa ca un ~u voi care orrgea peste-mine ~i puterea Duhului Sfant s-a revarsat din plin si m-a umplut Am stat cam patru ore pe genunchi bueurandu-ma,m Duhul stant, dar mi s"au parut doarcaleva.dipe. Nupot campara cit nimic bucuria a~eea - mul~umesc DOIhn1_Jlui cii m-a sigilat ~i m-a p~t:etluit cu Dol-nil Sfant pentru ziua veoirii Sale,

Aceastaafost ziua de21 ianuarie 1958 .. Fram care au fost

- 1·-

de fata au sirntit~i ei 0 re:varsare deosehi:ta dehar ~i au.mar-

22

tuxisit c~ Iamnlte botezuri CQ_ Duhu] Sfa~t au~ fast de fat!, ~ar~

zenia a harului lntr~o a~a de mare masura nu au rr:a1 s~~t

pre , '.. ~te :1'.. a pnmrt

de mnlta vreme, Sot.;} mea a mai statult ca V<!- zue apOl . " ,

, ie~ bQtezul'cuDuhul Sfant. "..., '

$- Asa cum rn-a sfi;ifuit ~imama inatnte ?e a pleca 1~

Domnu(~i dupa cuin este sctis ~i~ Cuvfu;tt-"Cme ~a o:_ede}!

- d .. b . teza va fi ma:ntuit·.d. at cine nu va cr.ede va £1 osan, .dlt

se v.a 0 <Li,. ' "'. • 1~. A t

(·M' , 1· 6'1t:.) - in vara aceluiasi .. an aJl1.1nchelatun egam. an.

. arcui.e: IJ ., r

Domnullsus in ·apa. Eram plina de bucurieca am.aJuns.c ~pa eu . '" ... , ,.;.N·V tl'· evazutiea-L sa -martQl'lsesc m fata apel sr a marrOl'llor vazun §l n. ~. ':'" . . ~

- .. luji.pe Domnu.l toatil v. iata mea, Nestearsa v.a ram. ah.e .. in

VOl S uh 15.£- _. .

. tit' dipacand Domnulm .. asigilatcu D .... U ., ant.~l.vr. eau

arum.e , 'l'~ "tul lam

~ v trez pana la -sf§r.O:itcbmoara aeeasta ~l·, e. gaman c~-.

sa pas " . ',. Me sa ~ ·_L • t· Domnul caatuncicandvaverupenonca ·rr,. '

mcnerar Cll v •• "·.' .-

pots'a-Iies~Lettinintartlpinafe. . ~.'

Ada Doa mne ziua.aceea mat curand!

o tNTALNlREDEOSEBrrA cu OOMNUL

tn varaannlui 1965 sta team ea de obieei-seara l~ casa 1~ coseam la masina de cusutl'ana tai2i~u -lucratn ca croitoreasa la domieiliu 9i aveam mult de h.tctu, In camera unde Iu~am era culceta i'n pat 0 sora de-a mea mai mica - avea 8 am: Ea et~a infiata. de 0 maht~a de la Cluj ?i, fiind in vacanta.a verttt;acasq._:Ea vroia sa doanna eumine in camera, care era 0 anexa 1:anga budit~rie_ Cum stateam si lucram, am auzit deodata r-asete ~i g-aHigie - imediat rni-am dat searna eli eta tinere:ullu~ii necredincioase care'iesise de Iafilmsi venea pe strada vorbind si raz~nd. Atunci un gand. rni-a patruns in minte, un~gand c~ mi-a adus o tntristare 1iiuntridi: "Uite cum Satan le da bucurii treditoare slujitorilor lui. Ei sunt veseli, nici 0 ~nt~istare nu-~ tulbura, Se- bucura de eeau v,azut pe ecran - 0 mineiuna - casr cum ax fi realita teo to rnintea lor nu se mtreaba daca e adevar sau minciun~ eisunt veseli -?'i rad de pardi loata lumea ar fi a lor":

Apoi rn-arn gandit la noi credinciosii: de ce multi dintre nor suntem mai mult tristi - pana acolo incat vrajmasnl vine -,?i ne

ri1p~e bucuria pe care ne-a dat-o Domn41 prinDuhul Sfant? Unii se tndoiesc ca sun t slgilati,la al-pi vine necredinta clnd se

23

J_: , . .-

d it a I ncraee prm Duhul Sfantoalle a fost de la Domnul sau nu? To tla tel eu vedeniile: sent de la Dornnul.sau sunt false?

Mi·afh pUB ffiffebarea: de.ce vin aceste sUiri peste noi? De ce vtafma~u 1 rellge~te s~ ne rapeasc-a adevarata bucurie? Mi-am adusaminte de ClIy.ant-ul Domnului: ,;Oile mele 1mi ctmosc glasul ~i nu se due.deloc dupa un strilin". M-a cuprinso intristare si am in ceput sa plang. Atunci mi-au trecut prin fa(;a oehilor multe exemple din Biblie: cum DommJtS-a aratatdirect, flka a Se folosi de vedeniisau vise, lui A vraam, lui Tacov,Jui Moise, lui 10 ua, luiSamuel,sQ!iei lui M:anoah, atilt in Veohiul cat ~i in N oul Testament, atatea marrurii. V rajma~1,11 nu mai avea putere sa Ie aduca. in gand tndoiala caa fast sau nu Domnul, pentru ca L-au"V'azutljii aveau dovezi'concrete.

Dar rroi suntem uror cHitinati pentru ea totul se peb;ece in d u h 91 cand Dornnul cla a vedenie .sau descoperire prin Duhul stant, cei din j ur pot sa spuhaca e o-ilnzie pentru til ei nu vad §:j TIU simt nimic,

S-a aprins 1n mine dorinta dlLR~ ceva real, palpabil.

Doream sa stiu de ce nn Se a:rata Domnul ~i astazi.Ia fel;. m-ara pus pe gerumchi ~i am Inceput sa-] spun Domrrului dorinta mea: .Doarnne Isuse.eu ered cil Tu ai lucrat si lucreai prin Duhul Sfantprin darul px_oorocieij'pr1n vedenii-si.vise, dar vezi c.a aid sunterrrataeati de vrajma~ul prirt necredin~a, de.multe ori .. $tiu ca Tu Te-ai aratal viu la doi ucenici in drum spre Emaus, Te-ai aralat Madt?, celor 12 ucenici, lui Povel si la in u1ti -alpi ... Te rog, a.sct:l1ta-ma! Vreau fiii eu sa Te va,:l, sa te aud realn u prin vedenii, nici prin vise. Vreau §i eu 0 dovada. Vie pentru :ca vrajma'9u1 sa nu rna poata-atacaprin duhul necredintei". Ca dintr-un izvor c_urgea u lacrimile mele - altcevanastiamdeclt sacer Intruna: "Vreausa Te vad, vreeu sa Te aud",

Clt timp a treeut nu ~fiu - probabil cateva ore. V iizand ca nu primesc raspunsJ m-amgandit: m~ culc, poate Domnul Imi va vorbi ca lui Samuel in vis. M-am pus In pat, dar somnul nu venea; am udat perna cu lacrirni 9i am dimas neclintita in ce-rerea mea. M-am ridicat din hOu, m-am pus pe genunchi: deodata, am at1zit uu glas caTe se ruga undeva 1napropiere ~ era 0 rugadune de mijlocire eumnuarn auzit niciadata astfel de C't.lvinte, apoi wam' mai 1n~eLes pentru ca rugadunea eTa prih Duhul Sf§:ntfuli.:mbi striHne .. Am ascultat atenta sa aud de uude

24

se aude glasul, am deschis usa, dar nu am rnai auzit nimic, Am inceput sa rna rog din nou strigand p.ri~tI1e la:r~ poarone, vrean sa- Tl aud glasul; Doamne, vrean sa Te vad! . C~d ill-am adancit tn rugadune, am auzi t glasul rrrai dar '9i In~i apr~p.pe. M-am ridicat.din oou.~i am iesit afar.i sa vad cine e.In curteera liniste deplina. M·:a_m dus Sa ascu1t Ia U9a eamerei parintilor sa yaCt dadi nu cumva se roag4 ei, Am ascultat peste tot dar nu se auzea nimic, Venind in camera, am int,eles ca era glasul Domnului si ani zis ca Samuel: ,,8:Q1i;l).'L vorbe~te, Doamne, di vreau sa Te'ascult". Lacrimile:imi augean fatainc;etare ~i am sim tit c~ mi s-a turnat desus Doh de rugaciune (Zah. 12: 10).

> Clasul Dcutluului s-a anzitdin non dar mai putemic decat prima ~i a doua oara.De prezen,~a Do.mnu.lui c~sa a incepnt a se z.gudui ca de etiJ.remur: ge.amuI11e~? u~a. zanganea:u;"tandelabrulse clatina ~1 patulse ouf?ca putemly dar toate aces tea nu tni-a u pmdus nid 0 f.dca pentru ca !?tiam ca. e prezenta Domnului.Mi-arn amintit c.'i atunci cand Domnul S .. a pogorat pe muntele Sinai, s-az.guduitt~t muntele (.Exed 19:18.). Am Inteles dar aii- din cauza prezentei Damn 41Ul se zgu~ m~ casa; li auzeam glasul9i eram sub 0 prezenta mare a harului h11 Dumnezeu, ineatsiruteam ca rna riaica de pre gennndri in.sus.In starea aceea de cercerere, am vazut un sol trimis din cer, imbracat In haine albe, care ill-a prins de mana dreapta -'iii rn-a ridicatpana am. ajuns 1a 0 poarta alb5:)n fata portii era 0 :reapt~ malta, tniur de lID metru ~i nuputeam sa 0 urc singuriL I:ngeri.l~ care rn-a dus abatut la-u~a, usas-a desehis *i au aplirut den ingeri care m-au prins de sub brat, m -au urcat treapta ~i m-an lasat Langa u~a. Ciind am privitinauntru, era at§. t de'mirturra t tii no. pot reda 111 cuvinte. Er3 0 sala foarte mare, cat vedeai ca ochii, In fata, spre tasant eta ceva ca e masa tmpal'ateasdi deosebit de frumoasa ~i greu de descris: partea exterioara era din a ur s traluci tor, iar partea de deasupra er a din crista! ca un fel de vitrina In care erau tot felul de aparate foarte complexe CLl m n u am va zu t pe pamant. Dupa areas ta masa s t1Hea ill pidoare Domnu1lsus. Offid L-am vazut L-aril cunoscut. Nu era infr-o stratucire ('a sa nu n pot p:rivi, d era a§a cum mi S-a Ihai arntat: eu parul auriu bogal, lasat pe umeri, fata alba. ~i 0 privire b landa de nespus, linbracat m.tr-o ha:ina alb~. incinS' eu un brau de aUf - slatea ill picioare ~i ma privea. Mi se parea di toal:a

25

~ -

:-- _ ~ _. _ .II

stralucirea cerului se rasfrange pe chipul Siiu - era plin de mareti-e ~i splendoare. Desi rna privea afatde bland ~i de .duios 9j on insufla hid 0 teams, totu$Lsrintenia Lui Ill-a facut sa rna vad dintr-o data 0 Hinta vinovata 91 pacatoasa care nu merit sa v'ad chipul Lui

Din fata DotTU11.11ui paua la 14~a din rnijloe esaun culoar co la:timea de 2-3 m, de 0 parte ~i de ceala-ita era o§tJre!1 cerului: mgeci,hetuvimi, serafimi. De Ia u~a fncepar'ld, prima eeabl erau rngeri ell doua aripi, apoi erau heruvimicu Watru anipi, apoi .serafimi ell 9ase aripi. Toti state au in serrm de inohinare pe genurrchi, at £aloa ill jos.1ngerii en doua aripi ~i acopereau capul cu ari pile ~i s trigau: "sHin t, SEa nt, Stant este Domnul!" Hemvimii l~i acoperesu capul cu doua aripi, cu doua trupu 1 §i, Ia fel, strigau: "sfant, Sfant, Sfanteste Domnul!" Serafimi], cu doua aripii~i aeopereau capul, cu dOlia trupul ~i celelalte doua Ie tin-eau ridieate- vrufurile aripilor se atingeau - ~i strigau: .,,sfant, SIant, Sfant este Domnull" Glasurile lor erau puternice, ca vuietul unor apemarr, Au inceput a canta in Iimbi ceresti, din care am fnteies numai cuvdntul "Ale1uia"'pe eare il repetau des.

Atu ncr m-am prabusit eu fata in JQS ~i am strigat "sun t Q fiin1a pi:icaloasa de pe pamant ~i locuiesc In rnijlocul unui popor paeatos, cu buze necurate ~i en nu sunt vrednici1 sa vad slava Domnului .:?i nici ostirea L ui «~i plangei}ffi intruna, Domnul a zis lngerilor care.m -au adus pe ll~a: ,,5puneiH sa vfrfci in fata Mea ca.vrea~ sa-i vorbese gura catre gttta ". Ingeril m-au ridicat si j1m~au ZIS: .Du-te tn fAta Domnului tilt te cheama", En m-am aruncat din nou co fa ta la paroW ~i am strigat: ,,Nu pot, nu stmt vredruca sa-L vad pe Dornnul §i s.a stan In fata LUI sa-rni vorbeasca", Atunci Dornrru] a zis'ingerilor; ,.Aduee~F-o la Mine!" Cei doi fngeri:rrt-au luat unul de-o parte, altul de cealaltaparte ~i rn-au dus in fata Domnului. Acolo iara~i m-ara prosternut cu fata in jos pl§ng§nd: .Doarnne Isuse, sunt o fiinta pacatoasa de pe pamant ~i n u sunt vrednica sa-Ii vad fara;am ceru t Sa -mi vorbesti §i sa te vad, dar n-am ~tiut ee ref. Te rog, iarta~ma.!" Domnul mi-a zis: "Ridica-te, -3tai m capul oase1or ca. vreau sa--p_ vorbesc". Deo~a~~, 0 put.erea intra.ttn mine, m-a ridicat de jOs depegenunchi §1 puterea<aceeam~a finutm fata Domnului. Ce minitnat era Domnul Isus! Dac-a~ rncerca sa~L deseriu nu a~ putea, tiiei a~ mic§orilslava Lui ill c'U'v'inteie mele.

26

A ridicat mana in st.{s.~i a strigat Co glas tare: "Cat est.€! de ai':levarat eR sunt viu §i dl: traiesc ... :" -~i toaia ostirea cereasoa a strigat ea vuietu] unorape.multe: "AminI Aleluial" - " ... atat este deadevarat dl-\i port de grijiL .. " - ~i iad§i a strigat o§tirea aereasca: "Amin! Aleluia -". .. Cartd eeasul de pe perete va ara.ta zina hota:rata §i ora fixata sensa pe-ciosanil tau, voi dezvalui raina rablouhri co cele 12 bolduriaurii", Ingerii, heruvimii §i serafimii iar~i au strigat; ,,Amin! Aleluia!"

Pentru ca lacuvfinto.l Domnului toate Iucrurile ian fii;nt~ dintr-o data~ in mainile mele a aparut un do Sa! , tar pe pereteie din fata mea, in s-patele Demrmlui Isus, a apa;rut un ceas care . ara ta oua nouii far.a zece minute. Eu m-am gandit cli era yorba de s£ar~tul vie pi mele, fiindca doream foarre maltsa plecacasa la Domnu I. Dotnnnl mi-a canoscut insii g§nd91:}iit zis:,-,Nu e verba de s£al'~itul viepl tale pepamant, ci despre planulMeu cand voi descoperi taina tabloului auriu care va fi toentai dlnd ceasul va arata, ora fixa sensa pe dosarul !:au". Pe pefetele din dreaHta a aparut imediatun tablou: in~mijlQ(;; era desenatca 0 tabla aurre punetata, Pe marginea tabloului erau batute 1~ bolduri aurii cam demiirimea unui.nasture mal mare. AP01, Domnul mi-a spus unele Iucruri, darmi-aatras atentia asupra a ceea ce puteam ~i os nu pu team spune cand rna voHntoar-ce pe p.amant. . _ _.. ..

5plendoarea chipului Domnului Isus, harul, mate~a~t

frumusejea prezentei Sale nu pot fi exprimate In cuvinte ornenesti, Cuvintele mele sunt pIea saraee~i dac-as tncercasa spence am vazlJ.t~i simtit, nu voi face altceva decat sa: micsorez slava lui Dumnezeu,

Domnu l Isus a f.aeut semn i:ngerilo.r sac~nte 0 eantare'~~ rni-a dat voie sa C§:l'lqi eu ell ei. Dura ce ingerH au dnMt dintarea, s-a auzit un ciocri:initla u~a. Cei doi ingeri p:a2itoriau deschis usa, s-au uitat cine e, all in chis ;;;i au spus Domnului ca ~te 0 persoaffi -C:u un copil ffibra te~i vrea sa i;itie ,daca rnaieste vlatii in copit Scau [U.l. Domnul a zis ingerilor: "Persoana respecti va nu are voie sii-mi vada ia.ta,. nici sa-mi .atidii glasul, pentru ca a Intr:_istat pe Duhul Sfant~ dar aduceti- copilul-?i i se va. da raspuns". Ingerii au adus €opilul- ariita ca mort ~ ~1 Domnull-a pus in interiorul mesei tmparate9ti '(are avea acea aparabua deosebitde complexa. DoronuI a apasat pe un huton,

27

~i daca ar fifnst viata in eopil, un acsensibilal nnw mic ecran ar fi ramas indt;eptul unui bee care trebuia s<1 se aprinda, dar becul nu s-a aprins, Atu rtci Domnul a Inareopilnl, l-a datjngerilor 9i a zis: ~;Spuneti-i ca prea t.arziu s-a ganditsaintrebe despre viata copilului; nu maiare via~"'. Peloe mi-a fost dat sa in,~eleg di acel copil reprezinta p~ Duhul Sfant in viata acelei persoane. Aeea persoana a avut odata viatatlin Dumnezeu, dar pentru ca L-a intrfstat pe Duhul Stant pa.cahlind mereu, a ajuns in acea faza,. A.m Intelesca in felul aeesta.Domnul a.raspuns 1a £ramanhirile ce erau fn mirttea mea si a alter frati ~i surori ell privire la acea persoana poe care 0 cuno~ team si ~fiam di n u tr aie~te via ta conform Cuvantului lui Dumnezeu si totu~i se pretindea a fi Intr-o stru:ebqna. Noi nefntr:ebammereu darn Dumnez:eu peate lucra pnntr-o persoana care nU-it traie~t~ viata in sfintenieJ~i mereu face certuri in adunare, Prin aeeasta lucrare amInteles ca daoa eineva se pretinde insaflat de.Dernnul §ii;:hiar·dac~ uncle I ucrari pe care Ie pronroce~te corespund eu adevarul, dar via:ta p_ersoanei nu este tralla ill sfintenie qi mania. iutimea, sti:igare_a, rauta tea ete., nn sunt inlaturate, V'fajma~ul eel verhi orupa locul pe eare Duhul stant 1-a parasit. Intotdeauna ramane cuvantul de verificare. din Matei 7 :15.20. Ostirea cerului a cantat din nou ,0 caritare inchinandu-se ~i'strigand~ "S£ant, Sfant, Siant este Domnul!" Apoi Dorrmul rni-a zis: "Acum.trebuie s.\i eabori". Mie mi -a parur foarte rau ca trebuia sa vin mapai 9i nu pilteam ratnane amICI. Am zis: .Doamne, Iasa-ma aid la Tine, nu rna mai hi mite pe pamant, caci este asa de gren acolo 9i s unt atatea lacrirni, suspine f?i intristari. Terog, Te mg. Doamne, lasa-ma aici !" Domnul rut-a raspuns: "Trebuie sa te dud pe pamant. Gande~te-te la fra'Pl 9i surodle tale de credinta care.sunt cepiii Meiai tree prin aceleasl.star! ea 9i tine 9i atatea duhuri de necredinta cauta sa le stinga nadeJdea. Trebuie sa fe dad si sa le spui ee ti s-a.aratat ea sa fie 9i ei: rntiiri;ti-. A9a cum Eu te-am futarit pe tine, uu-te ~i spune-Ie cuvintele Mele ca sa fie mangaiere pentru ei. Caei Eu~i azi luerez prin Duhul Sfant eu cei ee se smeresc"'.

Olnd Damnul a spus cii trebuie sa eobor, am simpt imediat dorinta sa vin pe pamant ca sa spun -ce :rn,i-a ara:tat Domnu L Cei doi tngeri care ffi-au d us'i'n fata Domnului om-au luat de sub brat ~im-au dus piina la u~a;a';_ deschls-o ~i m-a~

28

dat in primirea soluluiee rna adusese, Acest sol rn-a (oborat. di~ nou in camera mea. Casa s-,a zgtiduit dih nou ell putere 9t cei dol perep. din coltul de sus de la tavan s-an erapat in diaganaIa pana jos, semn ce sepoate vedea pana In zina de azi -ttrmele crapaturilor au ramas pe pereti. Err m-am bucurat in Duhul StAAt pana aproape s-au ivit zorile, pentru di. mi s-a fmplinit dorul ~i am pdrnit dovada de netagaduit-Gii L-am v~ut~i L-am auzit pe Domnul, M-am mirat cum de nu s-a trezrtsora mea

care dormea in patasa de lini~tita. ..

Dimineata ea s-attezit mai devreme §i s-a d us in camera

p.arinPJ.or. Eu nu rn-am dus.imediat, ~tiind di la ora 9 ave am obiceiul sa ne strapgetn toata familia la nrgaciune. La Ora 9, m-am dus la rugaciune ~i tata era deja cu BibliaIn mana --citea un psalm. Cand a terminal de citit m-a intrebat: "Inainte de rugaciune ne. spui ceva,?"M~atfi uitat lael mirittfi.: de unde ~a ea trebuieSa lespun eeva? Tata ainsistat: ,..Hai,. spune-ne. Sora ta Lidia ne-a spits ca a vis at uti vis. La vei lncamera au venit foarte m u lti ingeri 51 toti cantau 0 dinfare, ittr tu erai lntre ingeri .gi can.t:U en ei fu cori,. (Lidia: Ie-a spus parinplor mei ca. tot tin'i.pul cat va stain vacanta vrea sa doarma eli Inine1n casuta,. pentru ca

'i!

a co to a a uzi t ingerii ean tand.) A fund am tncep litt sa Ie spun

toa fa lucrarea, dar abia mat puteam sa vorbesc de plans," cad puterea harului era mca. vie in inima -mea. Teate lucrarile pe care spun:eam ca le-am va.zu tacolo parra tndi le traiam. Niciode t~ nu-l pot multumi Domnului mdeajuns ca. rni-a datacea do:vadii vie care sa-mi fie itnbarbatate taata viata mea.

_. . " -;I'

Ce a promis, Domnul a dus la tndeplinire. Mi-a purtat de grija parra acum ~i asa cum este scris tn Isaia 46:3~4, Imi va purta de grija ~ mai departe. Cu pri vire Ia ora £Xii scrisa pe dosar, cine a pumt!?fi ee inseanma 10 minute? AIn a~teptat luni de zile-siau trecut ani si.nu ~tia,.m cumse va Implinilucrarea. Dar dupa ce au trecut 10 ani, tainaaceasta a fast dezvaluita. In 17 octombrie 1975.' in timp ce eram internata Ia maternita te,. d u pa na~terea celu~ ~-al treilea copil, am fest {qarte bolnava ave.am dureri m~n ~l_O tern peratura ridicata (40-41°C) Medicul a stat langa ~ pana la ora 12 noaptea ~i a zis di nn tnai are ce face penW ~e. ~tunci a apllrut 0 mana eu un vas auriu eu apa; manas-a

nuuatmapa<:l·m str· ·td· . . . d'· ....

dati, ., . -a .. Op1 • m cap panain plCloare !ill, mu-o

toate du:rerue au inc.etat. Domnul m-j} vindecat, sIavit sa.

29

fie N umele Lui In vecil Dqpa aceea a aparut tngerul care m-a dus Ia poartecereasca in 1965. M-a 1uat de mana dreapta ziCilndll-mi: ,Nino sa vezi cetatea Sfanta 'j. f;)iatunci Domnul mi-a deslusit lama cu pri vire la Cetatea: Sfiintl1 cu 12 patti aurii, care fusese reprezentara in tabloul cu cele 12 bold uri aurii m 1965 ..

Ac:easta lunate am spnsC"a in amanuntime in ad uniiri til ~1Ulte loc~itati, ell scopul ca poporul Damnului sa fieiri~ttintat lIT aceste zile cand ven ire a: L ui es te a tat de a proape, ca sa se pregiUeasca. Domnul a SpUB ca UOQI.a Ie va sluji pentru marturie, iar altora pentru marrtuire. Doresc ca Domnul Sa lucreze prin Duhul $£&nt la inimile tuturor celor ce vor citi aceste_randuri,sa le slltiea~ca pentra mantuire si aictdecum ca marturie. Amin!

VINDECAREAMINUNATA

[saia 55:8-9

Planu rile lui Dumnezeu stint inalte ~i minunate ~i hot.;tr-ihile Lui sunt mad ~i nepatrunse, darIntelepciunea orneneasca, inmarginirea·ei, nu poate sa le cunoasca ~i sa le pticeapa mai dinainte.

In vara anului 196:6 Dumnezeu a mgaduitsafiu PQsala 0 lncerca,re mate prtntr-o boala grea. Farintiiaa h6tarat sa rna dudi Ia spital tmporriv.:a vointei mele -eu nu asteptam ajutor de la oameni. Medicul a spus di beala-este foartegrava, dar dlJ.pa~ un tratarnentm-em simtit eeva maibine, dar nupe deplin. Dupa 0 luna, boala a revenit, fosa margrea ca prima data: nu mai puteam sta_ pe pidoare, Sfa teamjapatsi nu mai suportam ni'ci rnainile lipite de trup - mi se pareau grele ~i-mi Impiedjeau respiratia, Caile respiratorii de la raringe pana la plamani €tau- pline de Ieziuni in:fectatedin care curgea sange si 0, sedetie ptlrillenta care mirbsea greu, A veam mari dificultaticu respire pa, dar eram hotatata Sea nu mai merg la medic, ~tiind ea ajutorul meu vine de la Damnul. Nici nu voiam.sa fiu vindecata, die avearn a mate dorintii sa plee dEipepamatttin odihna ve~nica. Ma sim,eam tare obosHa de atatea IntrisMri ~i dureri avute pana aieL Credeam eu Nine ca voi pleca"Ia Domnu 1 ~i aceasta ma facea sa SUpDTt mai u ~\or d uterile. PuteI'lle rna parasea u §i i-am spus celei mai bune prietene di ill cUI'and 0

30

para$esc. Ea s~a intristat ~i mi-a zis.:"De ce sa pled tu Inaintea mea, disn sunt bolnava de 15 il.ni?i Domnul stie cate zile de su£erinpi voi mai avea ", Mie nu-mi parea rau dupa lumea aceasta .9~ voiam sa plec co fata vesela sa- L tntRJ:nesc pe Dornmrl,

Intr-o searaamslmtit o durere cumplita, Cu greum-am tras pe ~gentln:chi jos din pat ~i mnrmurarn-prmtre laerimi: "Vino 'Ii ma ia, Doamne, scurteaza-mi d urerea!" Durerea aceea era mgrozitoare, dar rna gandeam cl e ultima pe care 0 suport, Eta seara ~i pentrudl nu a venitnimeni sa-miap.rimla lumina, era tntuneric. Deodata a aparut 0 lumina - credeam ca cineva a aprins becul ~i: am in tors capul sa vad cirie e, dar n-am Vdzut pe nimeni. Peperetele din fata mea a aparut 0 lumina puterniml, dar dintr-o data un nor cum ar fi un roi de.albinecauta sa aeapere lumina ~i sa iinpiedicerugaciuneasa s-trabata sus. Am i'nceput sa piling, giindindu-ma di asta e ultima ved enie tnainte de a pieea si daca Iurrtina este acoperita de nor, nu vpi putea merge cu fa~a vesela, Din nou .a aparut-lumina puternica ~i pe razele .: de lumina a cob ora t un !ngercu 0 cununa tn mana. In cununa erau tmpletite cateva floti, Cand l-am va:zuf nu mai pll team de bucurie, ~i repetam fara glas lnlauntrul men: "Vino, vino". 501u1 s-a apropiat pana la 0 dlstanta de cirGa: 3 'In, s-a oprit :;;i rn-a privir, dar nu-mi zicea Did uncuvant, En repetam incantinuu: "Vin~, vine". Selul a privHin sus ~i astepta 0 porunca, A tunci 0 voce a strigat trigemIui: Jntoarte-te mapoica nu este vremea sa-idau cununa, Va trebuisat.amana In trup pe pamant ~i nurnai la timpulhotarat va primi eunnna, penrru dl il? ea. VO! trebui 'Sa se rnai impleteasdi ~1 alte flori de rahdaregi bl~~ta;.s~lul9i-a luat zborul tnapai pe raza de lumina. L-am pIt vit pana nu l-am mai vazut. Amrama,s singura cu durerile mele: nu eram vindecata.

Parintii au hotiirat sa rna duca dih nou la medic pentru di

nu mai puta'am n " ... . . L.· • 1 Lmai

-c- lanCal'llmlC - mCI ('1113'f0eatU nu·al

~~ te~ ~hiti. La gand ul di voi mud, casa nufie condamnati l&;~l ~ Jut. auluat aceasta hotata.re: mi-au spus cl rna vor mai ei,' tr~ zi1esam~ro?eum~tiu eu lui Dumnezeu, sever .. tuga~i

~ aca nu rna VOl face bine, rna VOl' duce Ia spital chiar f.ir1i

vOJarnea Ad' .

Ezechi . 0U:- Zl, stand tn pat, ph'ingeam :;;i rna rugam ca

eu ~ cArtd s-a mtors. cu, fala la perete ,~i s-, a, rug,at. Am facut 9i

ca e._, spu A d. D -"':.. - A

nan ... oamne ISllse,Fmllul Dumne~eu, 1n

31

meritul sangelui varsat pe GCilgota, priveste 0 cl:ipa spIe mine ~i a~zi?:lasul plangerilot rnele ce le malt spre Tine. Tutoate Iestii

~l -rru cuno§ti mersul men pe parnant. "Fe tog fa cevapen tru mine. Primul meu dor a fast ~i este sa rna dud la Tine, dar dadi n~ este inca tirnpul ~l vrei s.a: raman pe pamilnt, Te rag " vmdec4~ma, d'i rtu mai potrabda: durerile acestea mario Te rog

sa nu rna la§i pernana doctozilor de la spital; vindecarea mea sa vm.a de Ia Tine.

Atunci mi-arn ad us aminte ca Domnul Isus a zis:",Orice Yeti cere de Ia Tatal in Numele Meu ¥ep primi"(Ioan16:23, 24) .. Dintr-o da tli am grimit incrediatareaca daea voi cere Tatal ui In numele Domrrul ui Is-us voi prirni vindecarea. Mi-a venit graiul 91 dintr-o data am strigat: "Tata, in N umele Domnului Isus Te rag ascuIM.-mi glasul: Te rog vindeca-raal" Atilt am zis-§i am a~teptat raspuns. NumeIe Lui sa fie laudatin year Am siml;i:t di rugaciunea mea a-<iJlius.la Elsl mi -a raspuns imediat: ,,5em~at 91 isciUit. In'air\teaza cered ~i peste trei zile vei primi vindecare", Clasul pe care l-am auzit era atai de dar ~i de tare de. pfJrd'i Domnul Isus era thiarinca:.rrtetameain persoana. Desi nu am vazut pe nimeni, L-am simtit printr-un susur Ioarteblznd ~i

l-am auzit glasul '

ill zina in caremi-avorbit Domnul, pari.ntii meierau du.~i la munca c'ampuluf.Seara cand au verrit le-ampovesfit totul, dar mama mi-a zis: "Din prioina temperaturii aiaiurit". l-am spus ca peste trei zile va vedea <):devaru1. Prietena mea care ma vizita desa venit pe la mine ~i i-am.spus ~i ei, Ea s-a bucurat q.i a zis cii vrea sa ma.ajute~i ea cu post ~i rugaciune, l-am spus ca:nu sunt de acerd, pentruca mi so-a spus s~ tnaintez cered - nu s~a cerut s'a se ~ina post, "Daca a fost cuvdntul Domnnlui se va Implini intocmai. ell rugaciune pot! sa rna ajuti dadi vrei ".

A treia zi am adus cererile mai staruito~ s,i Ia Ora In care Domnul imi vorbise m urrna cu trei zile.m-am rugat: .Doamne, a d u~ Ti aminte ca azi e a treia zi. E acelasi ceas la care mi -ai vorbit. Vina, cia Te a,tept, medicu1 men eel bun, sarna. vindeci", Pot Qar€ descrie putereasi fiorul pe care l-am simjit atunci? Niciodata. Am auzitun vai.nt~i a patere mare-S'-a coboraf peste mine. Harnl p~r~a r.n~ rtdica. Din cr,e7tet'Pana fntatpi rna treceau llumal fIan §1 puterea de vindecare a Domnului. Deasttpr? capului.meu auzeam un glascare a strigat de mai

32

multe ori: Jsns, rnedicul, te vindedi". Nustiu cala. vretne a treeut subaceasta: certetare:- rna simtemn ca m.tr-un laborator eeres,c, unde.puterea de vindecare a Oornnului lmi cerceta He care madular. In urma acestei cercetiiri divine arn fost t.oa~a.

piC1;1ri de ,a.pa §Ihainele de pe mines-au udal.. . . '"

Tn ~vin~le pe care rni le-a dat Domnul prm Duhul Sfant,

j-am multumit ca al zecelea Iepros cand a fast viridecat, spunaridu.[ D~m:~ului .ca Ii r~ma~ daroare cu n,:ul~~mixi vesnice"cili pe pamant nu am §hut sa-I multumesc mdeajuQ.s. M:amsculat de pe genunchi 9i rna. simtearo. perfect vindecata. Am facu t diteva mi§cati pe dare !n'ai'nte nu 1e puteam face: am ttas aer In. piept,penttu ca in timpt.tl bolii nu putelP'l1 sa respii normal did 0 multime dejunghiUIi se tn£igeau deodata in p1ilmani. Daea tmi puneam marta pe piept mi se parea ca. ~ piatr}i mares-a .tasat ~ flU wai primeam aer deloe, Acum nu mal aveam nimic: erarn ueplirtV:incl.ecata.

Cand p'i'iTinp.i s-au intors.de la luau am ie,~iHn curte 9i i-am i:ntfimpb1at strigand,: "M ~a vindecat Domnull Uitap.-va Ia mine: sunt vind13cata! Dorrmnl rn-a vindecat Iwmplet! C<. Am intrat cu .totn in casa.~i am mu1tumit §i L-am Hiudat pe Domnul pentru luerarea Sa miri.unat;Lpana"in ziua de azi <am ram:as vindecata de.aceasta boala, Slavli sa fie ildusa Domnului in veei de veci, Aminl

lNVELITOAR:EACAPULUI

Dupa vindecarea ce mi-a facut~o Damnulin vara anului 1966, am fosrchemata intt~o biserica unde s~a adus Dernnulni un post necurmat de tr.ei zile pentru 0 cauza deosebita, C§nd am ajuns acolo,£ratti erau adunati. din mai multe par,p.; s-atinut serviciul divin, iar la up:naff;~ii biHrani au spus sa facem ru~aciune penrru canza pusa inaintea Dorrumlui. Ne-am rugat top. dar nu s-a dat nici un raspunl5 din partea Domnului. Atunci au .spus cli s-au rugat pentru 0 sora bolnava de eancercaIe eerea sA 1 se ~adi ungerea si dorea ca Demnnl sa 0 vindece. FratJ.i at fi = ~a.cunoasdi planul DoIrtfi.ulu:ieu privire 1a ea, dar nu s~a Ci. ~a un taspuns. Sora locuia undeva mln::-un sat d~ munte. bo:a fra\i, printre care 91 doi frati pasIon, au plecatla sora

Va. Restul a plecat la easele lor,

33

Ey trebuia sa vih aeasa 01 troo ill p.arta tnti-un ora$~i: apoi sa ian autobuzill.ln autobuza fost foarte cald !ji aglomerat, Cand amajuns acasa am spus pih:irip1or cum ne-am bururat la adunars, Fiind transpirata din pridna aildurii depe autobue, cum stateam pe un scaun, mi-am I uat batieul !ji I-ath pu's 'pe spatele scaunul ui ca sa. rna fatalesc putin ~i m-am rezemat cu capul de masa. Deodata am tresarit: in fata Olea a apara! un sol ceresc imbracat in alb, en sulul auriu in man.a, ,$i mi-a zis: ,.Am venit sa dezvalu! taina cu privire Ia cauza penttu care s-au adus acele trei zile de jertfa in cetatea irr care ai rest, ear pentru cit nu ai invelitoarea pe cap, rru pot sci-p dezv~lui taina" ~i apoi a disparur. Mi-am pusrepede baricul peoap ~i m-am rugat Domnului, "Doamne, Til ¥tii ca eu nu am obieei sa umblu en capu1 desco perit, Iar aeum au fast doar catev'il clipe cand l-am datjos din €auzacl.lauru". Dornnul a zis di rna iarta., dar'inadins a trirrtia solul a tunci, ca sa $tiu ca eu trebuie s_a am lnvelireeree pe tap tot timpul din pricina di eu nustiu cand Domnul vrea sa-m] dea un anun] sau trim ite solia cereascacu un mesa,j! tar dad. nu am Inveljteerea, nu mise incrediTIteaza nfesajul Domnului. Apoi mi-a .spus mesajul em pri vire ,Ia sora bolnava de cancer, $ianume ca datonta cererilorsi jertfeloraduse pe altar 0. va vindeca de cancer ~j timp de sase luni va fi sanataasa, va metgein casa Domnului si cei din ju r vor vedea ·ca e vindecata, Dar dupa ~ase luni va vern 0 alta boaU1 peste ea, care 0 va apasa trei luni, apoi va trece din viat~di e hoHiiatS:il plece, did ap-ar ,i·orii altei vieti pentru ea. Planul nu se schimba pentru ell, data ar ramane tn viata s-ar departa de Domnul ~i ar fi 0 paguba su f1eteasdi. Domnu! a spus cae acestaeste semnul di EI q_ vorbit: sora respeetiva va muri dupa noua luni, 9i apol mi-a cerut sa am totdeauna capul acoperit. Am annntat fratii, care s~au rugat penttuea dupa m~tiintarea primita, intr~ade\rar, sora a fast Ylnd-ec-ata de cancer ~i_§ase luni a h,lctat acasa ~i la tamp, iar duminica mergea 5 km pe iosp§.na 1a ad unate .. Dupa§ase 1 uni s-a imbolnavit de 0. alta boala ~i dupa frei luni a murit; astfel cuvantul Da:rnbtUui s~a implinit mtacmai.

N-a tr,ecut multtimp dupa aeeasfa lucrare ~i, Intr-o naapte, un ?ol al Domnului m-a trezif zicandu-rni:,puntfrimiS eu unele In~tiintari CO pri vire 1a biserica din care fad tu parte,: dar pen tr'U' ea nu aiin veli toareape cap, n-am sa ~ti dezval U 1

34

ac€ste luccuri", Mi-arn pus repede mlHnlle P,~ eap Sa pip.ai, entr-u- Ga stiam ea.eu m-arn culcat saara cabaficu] pe cap. De fa. t, de cand prlmisem prima ln~tiintare nu ~al.umblam d!velita nicipciata,nici ziua, nici noaptea, Toc~a: din a:east~

auza ma miram eum de nu este pe cap; a cazu~ m JU1'41 gatu lui '~um eu m-am miscatncaptea., M-am intristat mult: care D . nu 1 n u astiut Ca nu en voia mea a cazut baticuldineap? A~n;,ian5 -?i-m-~m rugatsi El mi-~ raspu~ ~a inadinsa ~g~duil: acest lucre pentru ca eu-nu pot ~tic§nd ~te ELsol~lsa-nu qe~ mesa] pentru cineva sau p~ntru popor; de.aceearni-a cerat sa am tot tirapul capul acopent,

Eu am n~latat aid acest lucru nucu 's.t'opul de a pune, un jug pentru altal, ciam aattat cii drumul m€].1.pe akimil-a trasat Domnul ~i mie asta mi s-a cerut, Cum a ZlS odaM. aposto~,!} Psvel inI Cor: 9:1c6:"E, vai de mine dadl n~ ves~~s~ Ev~gh:e~a , as-a ztc ~i eu: ar £i wai de mine d~ca n-,f(~ lInphru ce rru-a spu s Domnu!. De pilda, cand Petru L-a intrehat pe ?omnu~ Isus - despre lean: ."eu acesta ce va fi?", Domnul i-a ZlS: ;,Ce~,~l pas'a tie? Tu viDa-dupa Mine" (IoHn21:21_,22). Ceare?~mnu1 d.e spus. altu ia nu ~tiu, dar We pe aid mi-a trasat ealea, zlcandu~nu: ,A9a 5'a rna urmezi!" E adevarat, Domnulnu rni-a spus cacere de la toate surorile sa alba capul acpperit'~i· ziua '~ IT~ijptea. ~cea.sta a fost porunca Domnului pentru mirte, Totusi una §tlp _srg~::

Cuvantul Dorrtnului.scris de Pavella 1 Cor. 11:1-13 estevalabil pentru toatii partea femeiasca ... Judecand tn min:te,a. measi analizand chiar Iuerarea in care se arata ogtireacerulm cum se inchina inaintea Dornnnlui: mgerii, heruvimi i §i. serafimii t~i acopereau eapul cu aripile ~i stTiga:u: ,;Sfant, SHlnt, S£a,.nte~te Domnul!" Apostolul Pavel a scris: "Cu atfitmai multi ferneia, din pricina1ngeiilor trebuie sa aibape cap un semn al stapanirii ei" ~i a continuat: "judecati voi singuri: este rnviineios ca 0 femeie Sa 58 roage lui. Dumnezeu dezvelita?fL VnH au dat dezlegare!ili au zis cii numa] pentrn femeieste va1abil.acest text" dar pentru fetele fedoarenu, cad Pavefn-a primit oid 0 p?runcl pentru ele. Ar fi bine lOa nO gre§im in judecata noastr.a, Cl sA vedem in ce tmprejurare '11 spus apostolul Pavel: "Cat desprefecioare, n-amnici 0. porancii din partea lui Durtmezeu". m vorbea cu pri vire la disatori-e,. did a continuat: "A vand in vedere stratntor~rile de acum, e.ste. bine pentr.u fie~ar~ sa

raimmaa~acum este, Insa fecidara dac~ s:ematHii pu padiM tuieste" (1 Cor. 7:25<i8). Penttu fettLeile casatorite,apostolul Pavel a felosit termenul de ,,neveste'" zidind:."Nevest~lbr, fi~i supuse 1:Yarbatilor v6~t:d" (Ries. 5:22). Tot: 1a feL,~tPet:r_u serle In 1 Petru 3: 7: "Barba \ilor, purIatiMva eu in~elepdune cu neve stele voastre"; ~i tot.Pavel spune in 1 Cor .. 7:16:,;Ce ~tii tu nevasta daca IF vei tnantui barb atul? " N o;p.unea cuvantului de nevasfa Il ihtalnim pentru p:timaoara in Genesa 2:24: ", .. va lasaomulpe tatal ~au ~i pe mamasa_~i se va lipi de nevasta.sa .. ." §i cliiaT Domnul Isusse referea atatdE; dar la acest cuV'ant in Matei 19:4: ",_.de la inceput Dumnezeu i-a fiicut parte b1trbiiwr;tsdi ~i parte femeiasca". Cat despre ttnuta femelilnadunare se referea 1a toata parte-a femeiasca. De Iap t._ ca.nrl Damnul mi-a Qat aceste in$tiin-tarieu privire la trrvehtoarea capulul, eu nu eram casatonta-- - eram feoeara; ded pentru mine este lirnpede acest lucru. Apostolul Pavel, care a fostrapit pana laal fieilea cer, a vazut ca ~i Isaia (cap, 6:2) o~tirea cerului Inchinandn-se, serafunii d.tdoua an pi i~i acoperean trupul, ill delia zburau, far cu alte doua f.c;ii 'aco?pereau fata strigand; ;,Stant, Siam, Smnt este Domnull" A postalul Pavelspunejn 1 Timotei 2:9: "FemeHe sase roage in chip cuviirtcios, ill TQ~ine 9i sfialii:;nu eu impletituri de par, nid en aur, rtid cti m~frgafitare,nici ell haine scumpe, cum se euvine femeilor care spun di. stint evlavioaser. In 1 Petru 5:5, apostolul Petru le vorbeste t~neri1or sa se tmpodobeasea ell smerenie, did Dumnezeu sta impotriva celor mandri, dar ce lor smeri ti le da har; in Romani 12:1, 2, Pavel sctle sa.aduoem trupurile noastre ca 0 jertfa vie, placuta lui Dumnezeast sa nu ne potrivim chipului veacului acestuia, ea's~ putem deosebi bine voia lui Dumnezeu. CilVantul Domnulnieste insnflarde Duhul Sfant91 de folos pentru fie-eare credincios: cum a fast fclositor pe vsemea apostolilor, tot asa este ~i astilzi. in veacul In care au trilit ei §iin veacul in care trmm noi, ratnane valabil ell vantul: _,,$a n U ne petri vnn chip til Ul v eaca lui acestuia ". Domnul sa ne ajute pe to~i la aceasta, Amfn;In vara anului 1969, Domnul mi-a atatataeest vis: mi se parea til eram la poalele unui mUIlte~i aeolo era 0 faNl direfa 1 s.a'adus hairra de mireasa ~i podoabele de pret ca sa ~.e irtlpodobeasdi cu ele pent-ttl a porni sa uroe muntele In tntautpinarei} mirelui. MireIe venea de pe variu I munteluisi:i;o tnfalneasdi. Cand fatas-a irnbracat in haina de mireasaera atat defr.umoasa incatnMam vazut 0 mireasa atat de fremoasa pe pamant: era de statm~ mal maJtll,. haina alba, sclipitoare, se tara d upa ea pe pamant; in [urnl gatuhli avea rnai multe §irragud de margelealbe:;;i sideHi precum :;;1 un Ml1V§iQ_r de aur. La maini avea cateva br~ari de aur lunate cu n:ruifa maiestrie, iar pe cap avea a curams de aur foartefrumoasd ~i un vaal alb, foarte fin: nu te sahtrai sa 0 prive$ti.-

Cum II rcafe 111 unte, urcam ~i eu ell ea vorbind despre clipa cand H vom tnt5Jni pe. mire. Dsodata a a:patut mireIe: venea de pe nrunte spre mireasa, zburjind, A yea in£a~i9aTe-a unu i tanar foarte frumos. A vea 'piitril aurin ~i pe fatalui -se dtea sinceritate, bla:nde~e si atafa iubire incahm rarnas uimite dfld am vazut cat farmec avea, Era imbracat iI1tr·o haina alba ce flutura dupa el §i'mijloeulfi era incinsctlunbr~u de aur, C~nd intre noi si mire a mai ramas o.distant;lde vreo 4-5 m, am simtit ca niste magneti puternici-o atrageau pe mireasa.spre miresi invers, A~a a lunare tainic_~ a .tost aeeasta: nu Rot descrie transfnrmarea Hiuntrica ce a produs-o iubirea care ne-a unit, M -am trezi t din vis simp.nd fioriiczercetarii Duhuhii stant, hind tare impresionata de frumu~teamirelui?i a miresei,

Adorrnind din nou, visul a continuat, Eram deja pe viittul muntelui, dar nil mai vedeam nici pe mite, nici pe-miTeasa. Ac~lo era un loc foarte frumos.cu paji§ti verzi unde se phrnbau mat multe fete ca Intr-o zi de sarbato-are. Eu cautam co ochir pr~tre ele ca sa vad urrde.este mireasa ce a vazusern mai mamta, dar nu a mai vedeam, Pe variu} mutelui mai era?:l un templu uncle ~ ca se incheiau actele de cunnnie .. Toate fetele ~~teptau'Sesedeschida u~a templului sa intre penti'll cununie,

u tot ~~teptam saY . ~. . A d bi Y Y • •

tm"'" vma rmreasa cea nnpor ot ita ca sa mtru ~1 ell

~reuna.cu ea. Pernireie pe.careti~tepta ea, tl ~teptam $i eu, nu $ham cn-m se nutrte$fe acel mire. Din templu a iel?:it

37

cineva :~i a strigat: "Cine vrea sa i s,e'iaca cununia sa intra in templu!" Debdatat am vazut dona fete cafe se duceau pentro cununie: una era tmbra.caM innegru,Jar Gealalta intr-o haine pestrita, Am intrebat-o pe rea care era i'm:bracata in negruQe ~. nu s-a imbnicaUnhaiI'l.aal1:ia,:cao mireasa ~i rni-a raspuns Gii hainele aeelea negre sunt cele mal elegante ~i acelea ii placei; chiar pentrua se prezentacu ele lacnnunie. C,ealalta a zis ea ea nu a.avut timp sa se tln braee cu alte haine, dar se simre destul de bine in haina in care se gasea 9i se va cununa in haina pestritit Ell ~tiam di arn.haina alba de mireasa, darasteptarn sa vitla mirele si atunci sa ma i'mb,raecuea. Mirele intarzia ~i ell sraream la u~a;~tep-ta_ndu-J. Atunci a aparut ~iiniteasa:- ee Q vazusem in primul vis pe munte -~i ea -n a:~tepta pe mire. Din templu a aparut un czainic care a strigat din nou; "sa intre cine maieste pentru cununie!", iar dacanuneprezentam, Freorul carefaeea cununia va pleea~i nu se vor mai pute a 'inthela actele de cununie;

Am incheiat 71 am viizut preotul: era Imb:mlcat ca preop.i din vechime, in haina preoteasca Wi a strigat: "Veni\1, cei ee sunte}ipentru cuniinie, indnlZllitHI'Eunu prea. voiam sa rnerg tn fata, crezand c.apoate va veni mitete~ ia-reu,sa pet imbraca haina de mir~asa ~i a7a -sa m~ prezint in fa"fa -pr-eol:ttlui. Mireasa de 1'e monte, la fel, statea rerrasi( ~i-l-a7tepta peIriire. Atuuci un proordc a venit la noisi a zis ca el fie va fi nas: _;;N u va temeti 'ca eu va voi d uce piina ill fata preotului, Acum trebuie sa spuneti numele celui cu care va cununaji, ca sa sepoaHi inclteia-actele, ~'ar cand va veni mirele Yeti fi cununate, purtandu-i deja numele". Abia atunci am indra,·znit sa trecem ~i noi in fata. Preotul ne=a Sp1,l,.S sa stam pe un scaun langa 0 masa ~i sa cornpletam un act in care sa spunem ell cine vrem Sa ne cunu nam, A mill adaugat: .Eu v1j. voi spune tot felu1 de nume: de oameni ell vaza, deimparati .. regi, scriitori, bogat'l:9i, oameni cu.renume 7j de rung mare, Voi alegeti dirttre to ate_aces tea eu cine vreti sa va cununati" 7i a insist-at- a§tl., spuolind tot feIul de nume- ..

A in treb a t pe cea i:mbt;-acata in haina nea,gra; elegantat'CU cine VJ;ea ~a secunqne, ca oricare lUlffie il va alege, Cll acela ova. cununa., Ea s-a tot gdndit, apoi ~i-a ales un·om eu vaza, scrii~()l' ~;;t in va~at; pteotul i-a spus ca scrie numele pe acel foimular, eli

38

apai oeununa. Ainfrebat~o pe' e~a cu h-ai:,ii _pesttita 7i ea ~i~a ales n om foarte bogat, ell renume in afacefl71 acununat-o ~l pe ea ~u nUll};ele ales .. Era interesant cil ato.ndcan~ se Htcea adul~

reotul ~l intindea poata ve§mantulu~ pest~ cmese Cllnun~, ~l Peolo trebuia m~l'turisit numele celuiales. M-achemat ~1 pe ~ne ~i la fel a In~irat multe nume.tntreband e~ cine ~teaus~ lncheLtuntl.nia~ 'Euam trtcepqtsa plang pentru canu ?ftam c~

numeste mirele.meu $i rna temeam sanu spanalt nume 91

5e.., '·1",.1 P·l~

cand va veni e1 sa vada cil l-ain schi_mbatcu a tUl> ,angeam pe

genunG-hi sub ve~mantuI pr:otuJ_~§t rna rugam l~l Dumn~zeu sp-rni deseopere n~m:ele"trur,eIUl nteu.~r:otQl a .Intreba,t ~,eu insisten~a ~i pe mireasa: 'lSpune tu?fuca, ell CIne vrei s~ te cununi, ca daca vei alege chiar un rege saupe ~eI 'mal e~ renurne, sau cu eea mar ina Ita cultura, GU acela te vel €Ununa . Ea a raspuns prlntl'e suspine dl nu-i ~lie numelesl nuvreil.sa gre~aslta. sascrie alt flume. Atuna.pto~rocul care ~e era na~:-a zis sa-i sparta macar 1n:fa'i~ar.eamlIehl1, dacal-a :vazut. ~tata ~tiu, d mirele meue eel mat frumos mire, eel rrrarputerrue, eel maiminunatsi eel mai bogat mire"; Preotul a 1n~ebat.o deu~de este rniceleei. Ea a plans din nou peritru ~a ~u stia de ~ntle:ste> dar prin puterea DuhuluiSfant ee a venit dintr-o d~ta peste ea~ aizbucnit: .Mirele meueste din cerun! " Preotul a smgat sa auda top. eei de afara: .,Auziti: mirele ei estedin'OOruri!'\apoi ainsiStat din nou: ,.Cum se numestemirele tau?'" Eaa pUins din nou pentru ca nu sua numele, daraoeeasi putere a Duhului Sfanta venitpesteea'si, ell 0 bucttdene,grafta, a strig-at: ,,Mitele men se num~teEMANUEL! "Preotul a strigat din nou: ,,Auzi\'i: mitele ei se nume§te Emanuel! "~i i-a cerqt apol sa scrienurnele mirelui ei: ~Emanuel"'. Atunci pnrorocul care era nas a lfi.ceput sil proroceasca despre d tirerea ce se va naste pe scoarta pamantUlui fi greu 1 eare va venisi va c.uprinde tot paman-tul,~i a stri?_at "Ferice decei ce au parte~a intre ill odaia de nu;nta, cia vor ~ tzbavip ~i ocrotiti, Gdibiti-va sa intrati la nunta dki se va tn~e~~ar ferice de cei ce au ca mire pe eel mai puter~caintre tofi_ mIrll, pe eel al carui numees~e EMANUEL! Sub adapostul fit.unelui Sau Vor fi izbii vi.~ ~i ocroti-p:,edar vai de tQIi cei ~ l?i~cru ilE!soameni.cu nume mare, Cad sunt moqi ,§i fiira pu~re. In ziua

el nu VOI p"tea sa scape-pe :himeni din-tre cei ce~i.:au tncrederea in ei". and a auzitmireasa diiubittil sufleh11ui

39

ei, mirele pe care U a.~tepta;este Domnul Cel mare, pu ternic~i viteaz, s~,a umplut de 0 mare brtcurie.~i a tnCeput~sa dl.nte prin Duhul Sfan:t - sub ve~ro~ntul preotului - 0 cantare despre ziua mtaInirii ct.t mireleei.

. Prin aceastaluerate, Domnul a vru t sa he arate casl tn

pilda celor zece Iecioare (Matei 25}, o''i. nu toate Iecioarele au putut intra la mmtasf§ntij: numai cinci, cele.care auavut ulei.in vase, au putu t iesi in intampiriarea mirelai, iar celorlalte ¢_nd li s-austins.candelele si au ramas afara, Fafa bhbracatari'l haina neagra, eJeganta, teptezmt11partea din popar care nu poarta haina alba cum ne cer:e CuVantl',lllui Durrmezeu in Apoc, 3: 18, 19 :8 .. Ei imbradi. haina prefacaroriei, 0 forma de evla vie, dar cand Ii se:pune.fnfata slav a ~i de~ertaduneaacestei lumi, aleg gloria ~i)itiin~a ei, titlul de vaza. Fata tmhrikata inn.ama pestl'ita reprezinta 0 a doua parte din popor:l2ei care nuau v:teme sJl imhrace haina alba .. Aceasta parte este aratatii prin Cl:ivant in Apoc, 3:15~18 -nuestenidrece,nici tn elocot, ti merge numele d'i tr aie~.te,_ dareste moartlL Aceasta parte oar vrea sa fie *i cu Domnul, dar ~i ell lumea, Ei nu au timp sa se pregiHe-asta: afacerile, rangul, Uiroroia de a strange cat mai mult au pus stapanire pe ei~i nu'mai au tim p Sa se apropie de Domnu 1. Haina lor este pestri~a ~i a~a vor fi gasiti la v~nil;ea Domrurlui. Mireasa de pemunte, care a-avut haina alba;§i podnabe de mireasa sunt cei ce iau: erucea peurrreri ~i ('aId) pe urmele Domnnlui Isus.Ei dispretuies€ rusinea, gioria si plac€,File acestei 1 umi !}i ca ufa sa~~i pastieze haina cutata" pana la sfarsit, traind in umilinta" sn;rerenie'§i ascultare de Cuvantul lui Dumnezeu. Aceasta mireasa umblli ciUa:uzita nu de vola ei nid de irrderrinurlle firii pamante$ ti,. ci de DuhuLSfant. De a'ceea Duhu l Sfa.nt a ma,rturisLt prin gura ei cil mi rele ei este EMANUEL. Duhul Sfant adevereste impreun:a cu duhul nostru cii suntem copii ai lui Dumnezeu (Rom. 8:16).

$i Duhulsi Mireasa zic: ,;Vino!«$i cineaude, sa zidi: ,,Amin, vino, Doamne Isusel''{Apoc, 22:17).

Domnul sa ne ajute pe toti s~ ne pregiUjm pentru venirea Lui, imbrad:nd zi de zi haina de in-subtil'e, ca sa ne putell1 bucma impreuna cu EL 1a nunla-"sfilfitl1i:. SuHet:ul meu suspina dupa El neincE!tat, strigand: ,,:Vino, DQamne Isuse!" 9i in ta.iIWpardi-L aud: "Da .. Amin! Eu Yin curan,dr"

40

cAsATORIA

Oticine_collside:raci.s~toria cafiirtd un pas pe care-lpoji face ~orse lo§eala ?i apoi se vededezamagit, Cu adevru:~t aeest p;1~ll pap- £ace fcarte usor, insa t-e peatecosta mult, mult, foarte mult, mult mai mult decat poti siHi tnchipui; dar ca sa no. ai regret §i remuscare in suflerpe urma.e bine sa zici ea ornul lui Oumnezeu: ,lndre?tpta~mi pasii pe calea pUiciJta Tie §1 arata-rni calea pe care trebuie sa merg", E minunat ca Dumnezeu sa-~i inarepte p-a§ii §i Elsa-1i arate ealea pe care-trebuie sa rnergi tit via-tao De ce-? Spun acest lucru penttu ca inte1eptul ztce in Proverbe: ,Multe eill potparea bane omului, dar la urmase vad ea doc la rnoarte". E cea mai mare dezamagire pentru 0 ftirila care-,§idol'e:<;te via!a. sase vadaillntr-odata dezamagita§i £a;ra §ansa de ase remedia, De aeeea, e bine cafiecare sa ia searna caod se ana 1a rasctuce, sa eeara Domnulni sa-hu:ate drumul pe care sa mearga, parra nu e prea ta1i.ziu.

Aceste g_anciuri au trezit inmintea mea teama, Indi din cop mine, ca sa nu apuc pe 0 cale gr:e7ita. Loam :rugat pe. Domnul en mu1te lacrirni 7i am ins is tat tnatntea Lui Sa nu rna lase sa ajung vreodata m via~i3' sa vad tta drurnul pe ca:remel'g e un drum gn:~it si sa nu-mi numere 0 ziin vtati1 in care-sa viid Ca El, soarele bucuriei mele, dispare de pE: cerul sufletului mea. Am vazut in jurul men atatea persoane care s-an in$ela;tsingure §i cand au vazut stares nenorocita'in care au ajtms pentru ca au apucat pe e cale gre~m\> si-au blestemat7i ziua na~terii $i zilele pe care le mal au de trill t pe pamant. Am va.zut 9i persoane la care Dumnezeu le-a vorbit ~i le-aara.tat calea si totusi au dat we!? ~tru ca n-au tffiut cent de unele conditii pe care- Domnul le-a pus In fat~L Apoi, au fost alte persoane CaraIa nu le .. a placut ~~a~a pe care Domnulle-aariHat-o ~i all' ales tot dupa placul IDlmlllot, nesocotmd sfatul Dornnului. Dar rezultatul a fest ra~,.pentru cii~ neasc~ttarea a ados in urma eipedeapsa §i in

amtha lor a apasat mana Domnului.

D De aceea am Iosr cuprins-i de teamasi-arn zis: "Daca.

omnul ale pentru ..... 1.. . 1 . ho ~ A 'V ~ • t Y

in\el .... '. 'Ul.LLe. un p an §l 0 . otarare,.sa m<) aJu e sa

eg planuJ LUI ~1 sa ajung 1a ce rill-a fagaduit. Altfel, decal sa

~sc calea zadar. nidnd planulluiD.umnezeu prefer sa-.mi ia

._..de v ~ .. ...., •

pe pamant . AC'esta a. fost felul meu de a vedea lucruri1e

41

_, -

, - .

-... . -

~i am eal!.tat eu .sinceritate sa mJelegplanul Domnului ell privire la viata mea. Am trecutprin rnai mu,lte incercari In privin]a aceasra, decareee mi-au aparu-t mai multe catarifu fa:ta. Dar, sl a va Domnului di, a~a GUm a ragadtiit El, rni-a purta t de grija si nu m-a lasa+ Sa ian 0 hGtarare g're'§it.ii. EI mi-a facut cunoscut planu] Sall eu privire la viata mea La varsta de26 de ani, cad Domnt.J.limp,line~te Cuvantul spus in Ps. 32:8: "Eu, :dce 'Dornnul, re voi invata ~i-ti voi atata calea pe care trehuie s-o

urrnezj, te voi statui ft voi avea pri virealndreptata asupra ta ".

In anuI1971,_infr-a d uminica, C1;1 ajntorul Dornnului am ajuns la o biseddi din Arad, Micalaca. ora 0 sarb~Hoare mal deosebifa la care s-w'sttans mai mu lti frati;;;i surori, Domnul a revarsat un ~ar ~eb~ebit atnnci peste nor top,siavs Lui. Dupa

progran:u 1 din .. ~fSenca •. am mers In fa~~U.a .. fra~e~~ .. i s .. t.epan loan, llnd~e:el~?rrucl au mal petreeut a Ora In rugaciune .. In timpul

rugacrunn, Domnul rni-a vorbit prin Dnhul Stant print[~ull prooroc. "Tanara care nu e~ti din casa seeasta, nici dirrnearnul acesta, nici din cetatea uceasta, ci e>jlti venita din altac'etate mai md:epartata, iata am hOUira t safii 'rnu tata in aceas til cetate. Eu am pregatir pentru tine In locul acesta Gasa~ ma$'iisi-ti vol tiJie loc de mama si hata, c.lei En fac ce vreau cuceeste ~lhteti ~i ce am vestit due Ia indeplinir€!. Cand ne-arn Iddicat de Ia rugaciune, proerocul respectiv a spus di acest-cuvant este p entr u mine. A rna i :sp u s ea el nu macunua9te1 da: re u sa urmaresclucrarea eaea se valndeplini, EI a venit din alt colt al tarH, a aju ns de la .gara m tirnp ce noi ne rugam. a intra t 91 e1 in cameraL1ndene rugarn ~i s-a Qat cuvantuta~adat nu avea de unde sa rna cunoasca ~i nici eu nu l-am erinoscnt; Domnul insa rn-a eunoseut indeapzoape §i !?tia planul en pIivire la viara mea.

Nu eu mult timp Inainte de aeeasta, eu am intainitintr~o adunafe un lanar care avea serviciul in aeest ora9' El mi-a prapus casatorie spunand cae convins di Iurrul acesta vine de la Dornnul deoarece a fast i'n$ttintat inainte de a rna cunoa~te~i Doumu1 i-a spus chiar §i nurnele meu. Eu nu i-am dst un ra.:'p~~s ~firm~tiv imedi;'lt - rnl Sa piiread hotar"area ltd e prea p:lp'lta§l, dupa ~eder~a'Umeneasc~, mi se paTea 0 nepotrivire, Ca€l era en 4 am ma~ fahardeca.t mine. I~am spus ca.~:i ell peIs?na:l dore:c s.a fmLrt§tlintatii de Domnul ~i s.a primest: confrrm-area ca lucrarea vine die la Dommil, chiar da.ca_el e

42

convinsca aceasta est€' voia Domnului. In urma lucrarri date de Domnlll, am tnte1esca acesta este planul Lui, dar ammai cerut fotu!j>i un sernn personal, ca.sa fiu mcredlntata pe deplm, Dom:nul rni-a dat semrurl si mi-a spus ca se va implini peste ca. tev a zile. Sem 11 U 1 s ~ a 1m p1i.nit in tocma i ~i eu am fam a s convinsa deplanulsi hotararea Dorrmuhii ell privire Ia mine.

Luerurile at! decurs In asa fel incat, in toamna aceluiasi <U1, m-am casiHorit eu so tql meu; am parasit casa pa.rinte.aseii, departandu~ma ell greu de ceiAdragi en careami~partit pana atunci bucurtile §i necazurile. Intelegand cii acesta este planul Domnuluiam plecat, dar nu6':irii parere de r~u pentru cei dragi §ibisedGa in care am crescut, ~:,pa disato:ie am.iocrrit apr0ap,e doi ani in gazda la farnil ia frate.ltri Step.an loan dm Arad- Micalaca (in casa in care Domnul mi-a vorbit prin Duhul Sfant ca mi-a pregiUit easa, rnasii ~i-rni va tine 100e de mamas! tata), Intr-adevar, fratii 1a care.am stat-au fosrpentru.ncica ni§te parin~i, cpmpleHi:nd dernulre ori lipsa patin~ilor tnei ~i ai sotului, care erau depatte de noi. Dupa doi ani a trebuit sa pleeam de 1-a. (arrrilia respective deoarece.aveau nevcie.de spatiu, Domnul a rallduH pentru noi o altafam-i1ie care, d€fi a yea 12 copii, ne-a primit.~i pe noi Intr-o camera, socotind u-ne nu chiriasi, ci ca pe eopiii Ioraceasta e familia Iratelui Bortis loan ~i a sorei Florica, la care neiam gasit iuhir·e§i dildura sufleteasca, tin8.ndu~ne Iec de parint·i ;paff!ante~ti ~i spirituali.

Asa cum Domnul se ingrije~.te de pasari sa aiba fiecare un cuib unde sa-~i -p:na puti, s-a tngrijit~i de noi ~i ne-a a.ju tat sa ne constru:im 0 casa, Ce pot sa spun? De aturrei, dupa trecerea a peste 20 de ani de casatorie, am vazut binecuv:antatile Domnu1ui revarsate peste diminu1nostrn. Toate. aeestearnsa n-an fast Hi::ra ihcercari, ispite si cupt<1a.re, eadln tmpa.ra~ia lui ~m~ezeu se intra prin multe neeazuri (Fapte 14: 22 l. Lucrul prmopal este sa ai siguranta ea Domnul este Ia carma ~i'El e Stipan ~ Dom n tn familie, iar mai mul t-dec.at atat,tine.~i lac de mama, taUi, £rate ~i sora. h sUi vim pe Damnul Isus dici p&1a aid ne.~a sprijinit!jOi ne~a ajutat, ne-oa dus pavara pnrtandu-ne de grij~!il Sllntem. incredin~1ic:a va riimane Acela9i !?i ruai departe. ~ cum a zis in lsaia 4:6:3-4 _" V -am purtat~i vreau sa va mai ~ ~ Va sprijinesc~i sa: va mamuiesc".

43

Domnul ne-a bineeu vanta t in familie cu nou~ copii. dar$i ell cele necesare sa -i putem creste, Ceea ce rre ramane noaa este sa-l firn recunosc1Hoti,i sa-I multnhttm ramanand smeriti!?i su ptl~i parra Ia s£a.$itill vietii, Damna! sa ne ajute Ia aceasta, bio siilgttra noasti'a dOTinta ~ste sa ajungem mantuiti eu infreaga familie, saputem ziee: ,;lata-ne pe noi.si pe copiii pe care ni i-a dar Domnul ". $ti:rn ca Domnul poate face Iucrul acestasi eeea ce a incepur perrtru noi va duee la bun sfar-?it, de aceea ti ~i rnulfumirn, Cenu vom putea multurni ii1deajuns aid v-om raultum] c8_nd ne -Va d uce acasa Ia El. SlAvit sa fie Domnulln veci.Arnin.

CELE TREI CATEOORII DECOro

N -a trecut mult titnp de 1a -elisatana. mea; eand mi -am dat searna ca am sa clevin mama, ~tiamtIi:t\ Cuvantul Domnului ea fiii sunto mosterure de 1a Dobmul,o;;i rpdul pantec~l£li este 0 rasplata data de El (Ps. 127~3) De orice-fel ar it fost binecuvahtai~a~ ar fi fost hine pdmit-a de noi, darca mama, doream mul t sa2fte £etitij. (~1iam da Dotnnul imi va dg. mai mulp eopil, iar fetita, fund mai mare, irrii va fi de ajutor), Sotul ar fi d orit sa fie bijia:t - 'asea e, de obicei, prefe:ri'ryta sotilor, dar gaud ul acesta I-am li)satin grija Domnului, sane deaEl ee va vrea. mnecare zi rna rugarn sa fi~ sub privile Lui, la adaposh;tl Lui inainte de a se naste,

Cand am. fost In.luna a cincea de sarcina, Domnul mi-a dat un vis: mi se parea di ma;i mul te femei, printre care si eu, stiiteam la 1.1,0 rand la: 0 u~a~, pentru a primi capri. Deodata, u~a s-a desc~is ~i a ie~it 0 fiinfi_i imhracata ro alb ce a strigat: :A~eulta9 m~m§llo~: thu ea a~ verutaid ca sa primiJi copii, dar l~a~t: ("~ sihntra~l sa vi se dea copii, trebuie 8;a Va spun sa va gandl tl bine ce fel de eopti vreti salua ti, Copiii Bunt clasa~ in trei c.ateg~ii.§i eu va- voi spune care sunt eategoriile, iar voi s~ va aleget.,ltlm care eatego.rie ti vreti. Cum IT yeti alege a~a-ii Yeti

. '" !, ,. -"}'"' - I

avea ..

PriIrutcategorie -copill dorili de plriti\i

. ~ce~ti? sant ca~ii ~as.cuti din voia firii - oriel'! parinp, fie credmao~l" fie necredinCio§l, d upa ce se easatotesej aproape toti

44

daresesa aiba un copil sau doi. Aeeasta nu"inseama di. acesti copli stint binecuvantati; deptndede planul lui Dumne~~u: pot fibinecuvanta~i sau potfi Iipstti de birrecuvantare, Iiind un Ble5terti. pentru parinti. Nu 'in se a1'rina ca daca suntprimi!i ~i aecep.tati 0.). bueurie; sunt si binecuvantati. ~or fi bil!-ecQ:v~ntati nu mai dadi parin!ii ii primesc ca. pe darul lul Dumnezeusi sun! cuprin~i In planul lui Dumnezeu a:e·binecuvantare.

A doua categorie - copiLnedorifi, de pirinfi

Dupa ce parintiiau -un copil, doi, trei sau patru, nu-i rrrai doresc ~i n-ar vreasa mai aiba. Darcu toate ca se feresc ~i folosesc diferite me~ode,. totusi se Intfunpla caei sa vina. Acestia sunt CQPUi nedorjti, P1irin~ii ,i primesc doarpentru cii n-au ce face. M ulte farriilii, chiar ~i runtre,fa:miliilecredittcio~ilor cad in aceasta extrema: nuar VTe~ sa aib~ multi eopii. Acestia sunt mpH nedoriti, socotill povaxa ill familtesrnu binecuvantare, dar nu tnse-amn'a cil data parinti'i nu i-an doritsi nus-au bucurat de ei, ei m.t vor fi binecu,!anta~ de Dornrutl. Depind e de planullui Dumnezeu cu ptivire la viata lor: poeli binecQvantaFsau nu, Dar patirrp:i care ii priines-ccu murmur ~icartire,soeotindu-i 0 povara, VOl' fi ingad a i~i prin a cesti copii sa fie incercaji mai mult. Vra.jma~uJ va avea rnai mare putere sa-i ispiteasca prm aeesti eopii,

A treiacategor:ie~ cppi1i binecuv$ntafi,

AC€jti copii se.nasc nu din voia full. rod din voia vreunui om, cj se nasc pen tru ca'Dumnezeu.are un plan de binecuvantar8 pentru ei - ei trebuiesa 5e nasc~. Ei sunt trimi~i cu un plan bine stabili t m familie $i nu depinde claca sunt intaj nasci.J,ti sau nu. in vederea acestui Iucru Dornnul Isus a spus: "Oricine va. primi un copilas ca acesta to N umele Meu, pe Mine Ma pnme~te" (Matei 18:5). Deaceea.nri.de cate ad priritesedte un copil, parintii il primesc ca pe un dar trimis de Domnul §i vor fi rbpla.titi pentru osteneala depusa, Chiar da.di. vrajmasul va d.u ta ~a -i deSCUIajeze pe par-inti ca aee§tia nu sunt binecuv~ntat;i, ~autand s3-i indeparteze de Domno.l, in fina.l et vor fi b~vantati 91 m-antuiti. Parinp:i vorpulea spune: ,)a ta-nepe nO! ~l ~e cop iii pe care ni i-a dat Domnul. fara ca-s.a lipseasca ttnul dUl numaratoare " ..

45

C:::;;:~ -. ."

_~ _-=_ ~:"" ~~II·· - ~..-,...;

Bupa ce ne-a spus eo/e su n t cele trei categQrii de cQpii. ne-a d at voie$'a m,ergem ca i'n tr-un $pHal de rna ternita te, cu saloane pline de patuturi penttu 1'10.0 nascup. In ele erau copii iilveIiti in scuteee albe. ~i ne-a zis: "Alegeti acum ee copii va plac"; Mamele au intrat toate ~i au meeput s~~~i aleaga fiecare ce copil ti placea. Eu m-am dus sa vad unde gasesc cele trei cate'go,rii de copii ~i eautam sa vad 0. eticheNi pe care ,sa He indicata categosia copiilor; dar nu am gasH nimic. Nuera nicaieJ;"inid 0 Inscriptie, Am ajuns la urr pa tilt in care eta 0 fetita mica, tare dragala~a~ Mi-a pIacutmultde ea si.as fi luat-o, dar la gand ul ca poate 'e numa~ aleger~a mea 9'j pen tru di nu avea nici. un sernn di' face parte dineategoria a treia, am plecatmai depa.tfeSa caut copii binecuvantati. Nu m-am dus decat cateva paturi mai departe *i amauzit fetita plangand fnarte tate. Auxind-o ea plange, rn-am inters sa :yad ce s-a.Infamplat-cu ea. Ca.nct am ajuns din nou Ia parup.il ei, ea a ridicat mainile spre mine si, oprindu-se din plans, a zis: Ja .. m~ pe mine, ia-rna pe mine ... fac parte din categona copiilor binecuvantati ". Atunci am zis: "Tocmai eopU binecuvarttati caut ~i te iau pe tine dad fati partedintreel". Am luat-o In brate *i am intrebat-o: "Cum te eheama? "Ea a ra,sPQnS: .Pe mine mi\ cheama Emanuela";

M-am trez.it din vis ~i i-am spus sotului visul ~i di Demnul ne va da 0 £eti~a!iii 0 va cherna Emanuele, dupa cum rni-a fost aratat in vis. Slava Dornnului ca visuls-a fmplinit Intocmai in 22 august 197:4, carrd Domnulne-a daruit primul nostru copil, Errtanuela. 0 mate busurfe a fost pentru noi cand am primit-e, mai ales ca§tia.1"U caia,ce parte din categoria copiilor binecuvantap. Cutoate acestea vreau sa spun cum am fost lncerca,i prrn ea dind a fest mica: to:ata ziua era foarte cunrinte, manta:}i dormea, iar cand ven:ea noapteast trebai:a~;i noi sa dormim fiinaca ~i eu ~i sotul lucram; ea. se scula !?i toam noaptea pl,a:ngea. Tiicea numai dacaera lumina apriIisa 91 tlta pli:mham ell earn brate prin camera. Cum sedearnjos, chiar data 0 leganam pe brate, plangea $i tipa de P3+ca era pusa pe £oc .. A~a a!inut pana 1a varstii de~-61uni.

tntr-o Duapte mi-am pietdut rabdarea: am schimbat-o, i-am dat de mancare, '.o;;tiam ca nu era bolnava, dar ea plangea intruna. Eo eram atilt de obosita ineat nq tnaire2'listam sa rna plirnb ell ea in hrate, pentru di eu trebuia sa lucrez ziua~i nu

46

pufeam Sa dorm cu ea. Pentru pr~

la fundlllet~i.amtta.ntit-o in patutul e •. vreicii. ennu temaipotplimoa1'nbrate dus:in pat, dar nu putearn sa dorm ai, AtI1nci mi-am pus perna pecap sa n-o m. a uzit-o pe futitasmgand: "Mama,de ee m-ai de Villa; nuam~facut niciun rau". Am tresilti.

Cum Ietita mea vorbeste? Pana atunci nu a

" , ,

cu vant; nici tniicar primul oovant pe care-I spun CD 1

Eadoars-,a uitat Ia mine ~i a plans rnai departe. . /dat seama ca Domrurl rn-a avertizat prin tng-erolei paErfot ~1 a strigat la mine. M-am pus sa ma rag Domnului sa rna ierte cffi_ mi-am pierdut ra.bdarea si Domrtul mi-a vorbit foarte clar:

"Femeie, <de ce ai biitut felita, cii.flU e ea de viria Gil plange, ci nigte duhuri cauta sa-i: tulbure sornnul ~i Iinistea, ea nioi voi, pfuintii,. sa n 11 aveti a di h'na , sa va tulbure ~i sa va faca sa va pierde!i rabd area. lata ce vi se cere: Scoala-te lmpreu n iii cu SOtul tau 9i rugati-v~ pentru eanoaptea. Ea va primilini~tectn somn ~i voi va.veti putea odihni, ca:ci duhurile ce adue nelinisteavor fi Indepartate", L-am sculat pe sojul, i-am spus totul si rre-am pus: la rugaciune maintea Domnului, Be'ednd noi ne rtlgam,. fetita a adormitsi nu s-amai trezit partii·dimineata,. slavii Dornnului!

Am SpUB acest luau: pentru ca ~tiu ca m:tl.l~ parinti sunt tncerca~ prin copii In felul acesta. Sfatul pe care noi.l-arn primit de la Domnul il dau-si acestor parintj.. sa-rurmez~:,?i voravea rezultate hlme.$lavit sa fie Domnull

x

CUTIADEAUR

Dupa 0 perieada de Hmpamjnteles cii. voi primi al doilea copn. Am fustln-?ttintata prin vis, intr-una din nopti,

Mi se parea ca. tatal meu, care era tn viata pe atunci;a venit la noi ~i a intrat cu Biblia in man'a zicand u-mi: "Yezi tu in mana mea Bib lia? " En i-am ra.spuns Gii da. ~,Cat este de adevarat ca tu vezi aceasta Biblia la mine m mana, afat este de adeyatatta tu vei avea un baiat. Se va deosebi de fetita pentru ca ea este b~onda, iar-el va fi brunet". Tata m-a mtrebat daca vreaU 5'5-1 viid ~-am du~ s.a-l privesc la un geam care era situat tnai in rata.

dam PrtVltpe ge.am,~am vazutlin copilbmnet.mit, dar tare

47

dragala!l' Eu am hotarat sa-i pun numele Pavel, dupa numele sotului, did el i~i dorea mult un baiat; Dimineata i-am spus visul sotul'Ui,intredintandu-l cii Domnul ne va da cat de curand on baiat, Asa s-a ~i fntfunplat Irt data de 23 decembrie 1973, cand l-am primi t pe micutul Pa vel.

A treia zi deja nastere mi s-au facut din nou analizele si, Hind foarte sUi.bita, am lesinat.fiind transportata intr-un salon pe pat. In timp ce asistenta 5e ocupa de mine 'sa rna trezeasca, Domnul mi -a aratat a vedenie: un sol ceresc a coborat de sus ell o fila alba in mana. A venitla mine.si mi-a dat S~O citesc .. Pe fila era scris pe prima pagina cu litere mari aurii: "Clnd ceata rascurnparata va intra eu cununi de aur pe cap in eetatea sfanta~ va intra si acest copil eu eununa de am pe eap, l'mpreutta eu ceata sfanta", Eu am intors fila sa vad ce este pe verso; nu era scris nimic, ci era ocutie de am de marimea unei cu tii de chihrihrri, dar mal subtire - era lipita de·fila. Am vrut sa desehid entia sa vad €e,estem ea, dar solnl ceresc.mi-a zis: ,,Nu deschida cutia! Acolo este secretul Lui Dumnezeu cu privire la viata eopilului, este taina lui: Dumnezeu pastrata penrru viata lui. Ttl nu ai voie sil 0 deschizi", $i solul a dispsrut eu fila.

Mi-am.revenit, dar erarn plina de bucuria ee a-sadit-o In mine credinta cii celescrise pe fila ell privire Ia cqpil u1 meu se vor imf!lini infocmai. dci au fost date de Dumnezeu. De arona pzstrez in inima acele cuvinte ~j le-arn spus ~i copilului cand a crescut destul de mare ca sa poata futelege: "Tu sa stii eil apartii lui Durnnezeu. Pastreaza .. -te cuzat ca dreptul acesta sa-ti ramana; sa nu-l nesocotesti vreodata ca Esau, ce si-a vandut dreptu 1 deintai nascu t pe'o mancare tre cato are ". Eu IT ro g pe Domnul sa-l pastreze c:ura t pana la sfarsit dupa cu vantul$au, dar pana ill prezent multumesc Domnului ca se vede un copil deosebit, ee n iubeste pe Domnul ~i se teme de EL

FEMEIA DE LA FANT ANA

Nupat uita niciodata minunata lucrare ce s-a petrecut in ziua cand am avut binecuv!ntarea celui de-al doilea copit. Pavel.

Fiind foarte departe de parintii, fratii ?1 surorile roele• foarte rar ne puteam intaln i ?i mai ales sa.fim top impreuna;

48

intalneam toti doar la oeazii deosebite. Ivindu-se acest prilej, i-am chernat pe toti la binecnvantate.impreuna cu ca~vafrati de credinta ~i prieteni de familie din Cluj. ~i Turda, Binecuvantarea s-a tinut la biserica din Micalaca-Arad, In fimpul programulul In adunare, Domnul a intins 0 rnasa boga ta pentru cei dornici - in rugaciune, in Cuvant, in cantiiri si-n poezii s-a simtit prezenta Duhului Sfant. Dupa terminarea programului din adunare, j-am poftit la masa pe cei invitati. Alaturi de ei aumai venit ~i altii, spurrand cii vor Sa maifaca orugaciune, apoi vor pleca, Dupa rugaciune au pomit nistediscutii din Cuvant, realtzandu .. se a atmosfera pHicuta ~i nimeni n-a mai piecat. l-am numarat: erau in jur de 60 de in~i si mancarea era pregatita pentru circa 30 de persoane care erau in vitate. Imi era jena sa-i poftesc la masa pe unii ~i pe ceilalti nu; de altfel, erau toti copii a i Domnului si frati apreciati de noi, Mancarea era putina pentru 60 de p~rsoane - oricatde putin ar fi servit fiecare, tot nu ar fi ajuns. Msam gatidit in sfar~it sa servesc rnusafirii, cerandu-mi scuze de Ia ceilalti di nu pot avea bucuria sa-iservesc pe toti,

In timp ee eu rna frarnantam eu ganduTile acestea, fiindu-rni foarte greitsa Ie spun c~ nu am mancare pentru toti, a venit a sora ~i rni-a zis: .. Vino panaafa:ra. L§nga fantanaincurte este 0 £emeie ce se simte foarte rau ~i te cheama sa vorbeasca cu tine". Mi-a aratat-o din usa camerei §i rn-a tntrebat: ,,0 cunosti? E dintre rudenii san dintre invitati?" I -am spus ca nu 0 eunosc I?i I-am. tntrebar 9i pe proprietarul casei (fratele Stepan -la el locuiam pe atunci) siniciel nu 0 cunostea, S-a mirat-pe unde mtral.caci chiar el a incuiat usa dupa ee au intr-at toti Iratii ~i surorile. M-arn dus atunci la Eemeia de langa fantana lntreb~nd-o ce vrea sii-mi spuna. Mi-a raspuns ca e foarte obosita, se :mntefsarte diu ¢ e flamanda. Sta rezernata de filntana ca un om lStO,:"it.~i stors de putere. l-arn spus ca imedia t punmasa ~i va ::vt ~l. ea impreuna cu noi. Ea s-a uitat Ia mine patrunzator ~i ~-a ~lr!,u~e-mi, te rog, mie i'ntai de rnancare ~i apoi da ad or a ~ . C-and amauzit aceste cuvinte am tresarit; rni-am us ammte~ ~e t:>roorocul!lie csnd i-a zisvaduvei: "Prega-

3) i~alllUe, ~i apoi vei manca tu ~i fiul tau" (1 Regi

. -am.. d us repede In bucatarie, am pus pe masa

FRt1Dn\UCU supa, apoi felul doi si 0 farfurie de prajitllTi si Ie-am de la bUdiHirie: "Femeia aceasta va manca intai;

49

Dumnezeu ne mcearoa prin eat". Am chemat-o la masa; a mfmcat foarte putin din to(Jte ~i amihtrebaf-o cumde a venit Ia noi. A spus di a vazu tinai multe persoane intrand in curte ~i a intratsi ea ca era foarte obosita ~i b olna va. Dupa cea man cat a zrs: "Acum rna simt maibine. Du-te ~i ocupa-te de musafiri; da~le. de manGate si Domnul sa rnmulteasca mancarea sa ajunga Iatoti". A iesit afara 91 s-a asezat pe un scaun dirrno:ul§nga f§.ntana. Apoi am invitaf musafirii 1a rnasa ~il in timp. ce ei mfmsau, ill -arn dus sa vi)ci ce faee femeia de la fantana ~i cum se mai simte. Oa r femeia nil mai era nidiierL Nimeni mr a vazut sa fi plecat; PQ.i;lrta era tot tncuiata, dar ferfrEda rru mal era. Am ramas cu lotli rnirati. Prima tina dec musafiria servit masa ~i nil s-a eUllQSCU t de unde au ma ncat 3D de persoane, I -am servit ~ pe cetlalti 30, au rnancat ~i ei, ~i tottl:$i a:ramasmancare de$tuUi penttu ca sa mam:am a doua zi noi ~i familia la care.am locuit.

Aceasta a fost experienta t:dlita cu Domnul, pe care, n-o pot uita nrciodata. De cate ori imi aduc atttihte, pare'a traiesc acele momertte eand Domnul a facut aceasta lucrare, Cine a fast femeia aceea? A fostchiar Domnul prezent prin ea.sau a fast alta ·tiinta? Nu stiu care esteIaspunsru laaceste mtrebari, dar 9tiu ca Domnul a inmultitmancarea. Prinaceasta lucrare Domnul mi-a intarit §i raai 1'i1ultcredinta §im-a lnva.tat din hall ca art de rate ori amfacutcale ceva penttuunul dintre cei mai neinsemnaf cepit ai Lui, pentnu El am facut, Domnul sa rna ajute sa Iac cu bucurie aceasta lucrare toata viata; sa v'ad In eel mal neinsernnat irate satl,S0ra pee Domnul Isus.

A Domnului sa fie toat:a. slava ill ved de veci, Amin.

. .. FIUL DURERll-l

N -11 trecut'rnult §i Domnul rn-a i:n§tiintat: ca.-mi va mai da un eopil camia sa-i pun numele Benone (fiul durerii mele] pentru ca voi trece prin mati dureri dnd"il Val avea §i el va avea partede dnneri chiar din pruncie. Nu prea m-am bucurafde aceasta In§t:iinta1:e,ca:d nu-i place Iutnlui sa i se spuna di va suferi ~i atunci cand Oomnul ttl spune ,oa tevor ai9tepta. duteri 9i incercari, parl:e~ eea care este din tarana nu se F'rea bueura. Desigur, penati cii ornul din lautttlU este detalos, ca se fntat"e!jite ~i se curate~te de zgUT<l,. did suferin!ele run v.remea de aCum no

50

·sunt vrednice sa fie ptrsealaturi de-slave viitoare. Dornnd, ajufe sa pu tern spune ~i rig! cum a spus Doranul Is us Hris .",Tata, daca voiesti, dep~teaza pabaruJ acesta de La Mine, totu\

fad:i-se vola Ta.nu a Mea",

Lecrurile au decnrsdupa cuvantul spus de Dornnul $i in

14 odombri~ 1975, Domnul rni-a dat copilul caruia i-arn pus numele Benoni. in urma nasterii, mtre 14 si 17 octombrie am a'Vul: ni§.J:e com plicatii; eratnirltre viata si moarte: nu rna putearo. mi:?ca, iar surosile medioale rna. mtorceau pe -pat cu cearcearu1. Febranu-mi scadea d~1\l4040.5°C.9i din cauza febrei cadeam in coma.Cand ma trezeameram.cQn~tienta, darnu puteam vorbi, Metlict;ll a stat lang,a mmepa..na la ora 12 noaptea, apoi am fost dafa in grija uneiasistente direia i~a spus sa-l cherne din camera de gaJda, daca se intampIa ceva. Eu am ln~eles ca viata mea era tn discu tie. A yearn dureri foar te mad ~i rni se parEra eli sunt eel: unPe.5te fript pe jar - rna ardea un foe puternic.in tot eorpul. Dupa ce a plecal doctorul a plecat ~i asistenta. Eu nu mai puteam de d urere ~i atnncl m-am rugat in ganq, did glrai nn mal: aveam: ,,0, Doamne, scurteazaTu durerile.ea 1,1U h~ mai P0t

suporta".

SIavit sa fie Domnul d mi-a auzit ruga.ciuneil iacuta flirffi.

cuvinre;e manas-a mt1ns co un vasauriu cu apa ~i a Iuat apa§l a srropi t peste mine. Cand stropii au ajuns pe mine am simfit vindecare'in totitupuL Temperatura mi-a scazut, durerile au lncetat ~i solu1 Dornnului pe care l-am vazut in 19651n odalta mea in casa p;iit'inte.asca a venit dirt nourn-a Iuat de mana si a zis: "Vinoqa vezi cetatea s£anhi".

CETATBASFANTA.

anul1975

Binecuvantat sa fie din ve9niciein vesnicie Numele lui Dumne~eu cad a LUi este in~elepdunea §i:"puterea, E1 schimbe vre~urile !ioi Irnprejurarile; El descopera ceeste ascuns ~i adanc, £1 stie ce e:t~ Intuneric ~i El esteJu¢ina. Sla:vit §i laudat sa fie Domnul can a gash ell tale sa trimita un $emnal de de§tepfare pen~~ pregatirea noastra'in vederea veniriiSale"~i a gasit ~~l: ~ descopere prin Duhul Sfantstarea incare segasegfe

enca In vremea aceasta!?i meercarile prin care va avea. sa

(3))\

treaca tot poporul, pentru ea cei ce au atipit sa se trezeasca si sa se pregateasca in vederea venirii Domnului Isus. Daca vom fi gastti vrednici, vom avea parte de rasplafirile pecare Domnul a aratat in aceasta lucrare di le-a pastrat eelor ce vor dibda pana la sfar~;it.

501u1 ceresc care a fast trimis.la mine in spital si mi-a zis:

"Vina sa vezi eetatea sfanHi" m-a dus ~i mi-a ararat pe a inaJ-pme o eetate zidita In patru colturi. Cetatea avea 12 porti de jur lmprejur ~i era lucrata cu rrrulta maiestrie, din pietre scumpe, ce straluceau ca rnargaritarele in scare. Porfiie erau cate trei pe fiecare parte a cetatii. Deasupra portilor erau mai multe randuri de odai, cum ax fi mai multe randttri de etaje. Ultimul nivel se termina cu niste turnurl foarte1nalte, ce.ajungeau aproape pana la nori, in partea din fata, cum era vazuta cetatea, s-a farot 0 deschizatura prin care se vedea inauntru ca lntr-o od me ce avea trei pereti (al patrulea eta eel ptin care se vedeafnauntru). Cum pri yearn, am viizut Ianga peretele din fata un altar lun g cam de un metru ~i.ju matate, si malt de We metru. Altarul era aeoperit cu 0 placa de aur (Exod 30:1-3), iar pe plad, deasupra, era Chipul lni Dumnezeu stand in picioare, ca o statuie inalta. Tn mijloc era 0 masa, careia i se zicea masa Altarului. Mi s-a spus ca Altarul, masa, Chipul lui Dumnezeusi peretii, au fost poleiti ell aur eurat, di acolo se cobora si se vedea slava lui Dumnezeu (Exod 25:23-24). DinprlGina straluciri! ~i a prezentei Dornnului, tot Iocul acela era socotit sfant, numindu-se .Altarul Domnului".

Masa Altarului era acoperita cuo fata de masa roste ¢ peste ea mai era 0 fara de rnasa neagra, eu niste ciucuri foarte mari, si care apl'oape'aeoperea fata de masarosie. Cativ barba~, socotiti b'arbati de slujba (batrahii poporului), sfa ' fara nici un respect £ata de Altarul ~i Masa lui Dumnezen sedeau pe masa cu picioarele subei (tUl'ce~te)?i deacolo o predica la tot popoIuI care era strans intr-un loc in fa Altarului, numit .Curte Altarului", M-am uitat mirata cetatea, portile, odaile ~i turnurile straluceau in diferite culori nuante, dupa felul pietrelor din care erau construite, N Ai tarul si Chipullui Dumnezeu nu striUuceau dedit fa putin. Se vedea ca erau poleite eu 0 straludre falsa - flU stralucirea originala. Poleiala aceea radia foarte putina 1

52

cum at lumina fosforul noaptea. Altarul si Chipul lui Dumnezeu trebiiia sa straluceasca mai mult decat toati'i eetatea, dar stralw;eau putin din pricina poleiriiialse. to fata Altarului era 0 mul~me mare de oameni - atatde deasa, ea abia puteai sa tred

"prin ea. Poporulera tare nepasator: oamenii vorbeau unii ell

altii radeau, UM priveau cetatea, iar altii priveau la Chipul lui D~rilReZell, dar fara nici un respect - pri veau ca la 0 statuie.

Afunci a apatut Domnul intre altarsi popor ~i a zis: "Vezi ce au fiicut bat;ranii poporului din sfanta Mea cerate? Tnt locasul sfiThtului Altar a-test poleit nurnai eu aur curat ce stralucea, ca popotu} abia putea sa priveasca stralucirea casei Mele ~i a Chipului Meu. Acum tot aurul l-au schimbat eu I) stralueire Ialsa, ca poporul sa nu mai aiba nici 0 teall'l"i;i de numele Meu. Dar nu numai atatau facut batranii poporului; au facut mai mult decat atat: pe robii Mei, care pazesc marturia adevarata ~i se tem de Mine, i-an indepartat de la Altarul Meu, i-au dat la 0 parte si i-an impins 1a tfll'ana, de unde striga la Mine sa le apar pricina. In schimb, iata pe cine pnei aproape de Masa Altarului!" Atunci au aparut, aproap~ de Masa Altarului, dlteva bfutci ~i pe ele stateau riiste barbati.coplesiti de tot de somn. Ei apareau ~te oameni lumesti: niei la infap:I;iare nu aveaunimic

sa a:rate ca sunt niste credinciosi, Atunci Domnul mi-a zis: ::P ,,"Ace~tia sunt oameni care si-au lepadat credinta ~i marturia cugetului curat, lata pe erne tin ei aproape de MasaAltarului".

Mai la 0 parte, Hinga Masa Altarului, era un grup de fete, care

mai ~e caremai dupa moda lumii: unele cu capul gal, cu cocuri

man, sau en pam 1 hiiat, ell rochii'scurte ~i toate statea u foarte

neplsatoare. Atunci Domnul mi-a zis: "A'eestea sunt fiicele destrab~ate ale Sionului. lata pe cine tin ei aproape de Masa ~Ul~. 0 manie aprinsa Mi s-a ridicat pana In nan ~i nu pot $I-una! sufar, de aceea, in curand, Ma voi judeca eli ei", Domnul rn-a dus sa vad unde sunt robii Lui. Trecand

. prin Curtea Altarului, am va,zut ea 0 portiune era

~ ~n~e nu era pavata era numai tilra.tta ~i acolo, pe ~l prm loeuri mai ascunse pe genunehi cu fata la robn Domnului ~i pHlngeau. In tim'pul ac~sta Masa Alt~uj luau sageti!?i arucau cu ele in robii

care sub lovlturile lor gemeau si plangeau I?i mai Domnul a zis: "Din pricilla ca robU Mei sunt

53

tndeparta!:i de la Altar §i trebuie sa geama .sub 1DVi turile lor, strigatele 16Lau ajuns po1na.la Mine-si Mil Vol scula sa-Mi apar prlcina: totusi M}irturia Mea este pi\strata dreapta. Acum haideti sa vecieticum eta Slava Casei Mele l£lnceput §i cum stralucea·ca aurul curar", Ne-a dus intr-un lorpe 0. ridicatUfa uncle era a descltizatura foarte midi; de acolo se putea vedea Slava Domnu lui eu asezamintels de Ia ineepu_t la Altarnl Domnuluiii-n Cetatea Sfanfa. Privirea mea-a fest atrasib'ntru de Chip-ullui Dumnezeu,carestriHucea atai de puternictndit,oe stralucizaa Lui, a trebuit sa-rm pleccapul jos en frica ~i am simtit puterea Duhului stant ~i am zis: .Da, Chipul lui Dumneze,ll reptezinta puterea DuhuI-ui Sfant~i prezenta Domnului deasu pta AI tarulu i ". Peretti Altaruhli efau IDti pbleiti cUP. ur ~i pe mas.a era a paine alba, mare - parca emu trei pain] puse. una peste alta $itotu.o;;iet'a nurnai una, creseuta tare ~i nrrnena, Mi s-a 'spus d reprezinta puterea din Tatsl, Piul ~i Duhttl Sffult. Fa ta de masa nu eta niei rosie, Did neag:r:a cu ciucuri, ci era albiL~i -avea pe rilatgini o fivitura ell. fir aurin. Gativa barbati pu.o;;l dupa tanduiala lui Dumnezeu, rupeau painea:;;-i 0 iinparteaula cei sinceri ce.se apropiau err frka de Altarul Domrurlui §i cu frica luau bucata de piHne ~i 0 strangeau la piept ca P€-€:l merinde. Ace~tia erau foarte put!ni la numar £at<'i de mulp_tnea mare ad una tifin Curtea Altarului.

Atunei s-a auzit 0 voce care a strigat: "Scris€ste: Dumnezeu trebuie slfstraluceasdi in $ion, pentru capbpOFul care ~rive$te Slava§l Chipullui Dumnezeu s.a stea cu frica si eutremur in Casa Domnu lui", Doninu! a zis: ".{keasta este

~- stralucirea Casei mele in oranduirile qrepte 9i asezamintele dint.fH, darei au schimbatsttiilurueaSlavei Mele co 0 strain eire falsa, ca paporulsanumi-li stea ell frica, d nepasator, 9i de acesa Ma voi judeca ell. ei ",

Atunct s-a auzir 0 striga:;re :;>igptefng-eri au aparut ell §apte trambite, Cind primul a sun'<1t din trambifa, un glasa strigat: "V ina :;>i vezi!" A aparut un cal alb ~i a fiinta imbrikata in alb ealare pe cal, care a pomit pe piirnant.

Apoi, la a doua trambita, aapa:rnt un cal raqu, care venea mtr~a aletgareiute, gala de lupta. Acest cal faeea un zgomot .' de mare tnaint~ lui, pe_rotDealul pamantului, mcat CiamentJ ie-ileau :d in caseai maihile 1n tilp,. tj,pand de graaza, ~j

54

fugeau ~i ele ~i se ascundeau. Peunde trecea ealul rosu a7a zdrobea cu copitele paJllantul, ineat inurma lui ramaneau on'tse, sate nimi'cite, sai1ge?i groaza. mare,

; Clnd lngerul ell a treia trfunbita a sunat, 0 voceastrigat: ,. V ai, vai, vai, vai de lucrMorii £aradelegii care au pangiirit Slava Casei Mele, ca-n mania Mea Mit voi judeca cu eisi-n urgia Mea II voi zdrobi;fiinddi ei sunt de vina.,ea:-poporul a ajunstn starea dead ormire.si de nepasare in care se ga$e~te, di. nu l-a u hranit din painea aleasa pusa Fe Masa Altarului, ci Ie-au dat in v'a~atufa dupa i n_!!:na1.'i5f. Case ea tfehui-e sa !teaea prin fos pentre ca sa capefe' din rtou stralu 'rea adevarata". Atunci s-a strigat:

Vina ~i veri". S,.a produs u utremuqi de cutremurulaeela a fucepn t sa cada pnletala falsa· pe perep-9i de pe Gh.ipullui Dumnezeu. Barbapi deIa masa au ispilrut ~i fetelede ma,:;;aau cazut amand(j)u~L Era a mare neoranduial~ ~i ceiee au privit nepasatori la Casa Dommtluiau fneeputsa se i'mp'fa9tie §i sa se ascunda defrica Domnului, zicand: "Vai_, cea-ajuns Casa Dornnuluil ~,

Cand au sunat al p:atruiea '\iii.al cincilea inget din trambi1e, mi s-a atata t ce se petrece pe pamant, dar nu mi-a mai rill? as''i'n min te mai m ult d eca t cil am .zis: l' Sun t Iucr uri scrise in Apocalipsa; Dumnezeutrnplineste ee-l 5er15 asupra Iocuitorilor pamantuluf-'. Dupa. aceea., al ~a§eleainger a sunat ~i s-a auzit 0 smgar-e: "PiigDana credinciosilorl" Tot! credineiosfi au fast stn1rt~i !?i a lege noua a fast ciUtil, €a VOT fi libeti sa-i?,l marrifeste eredinta, dar numai in ccrrditille pusede ei. itttre altele, s-a spus

~i cii sil nu se. mai faca deosebire intre unii 9i a Ipi ",s a fie Joel te cultele 1a :£el, sa rru se tina mai sfinti unii Qecat.altii, sa. no.se _ deose~asdi de Iume cu nimic, niciprinimbl'acanunte; nimeni nu ~al}re voie sa atfaga atentiaIa ci':leva sa se paarte ~unclOS sau sa mustte pe cineva cand pacatuie:;;te. Fiecare e

s4 f~ca ce vrea eu propria lui con:;>rnnta"A u fest mai multe P~~. tnsa nu mi Ie mai amintesc. Cand s-a terminal de eitit,

~ ~ papo: au ridicatnu'Hnile in ~US.,5i a.~ s~ig,at cii.ei pr1,m~s: lClodata nu le-a plikut sa se tina mat sh-np,,1I)a1 bum, mel

Q 'v . de lu~e p.ri~imbra~a~~e .. ' , ...

ti a d~ntre credmCIO!?l s-au mhea t 10 pJC10are plrtu de

~iJfurt spunand ca ei nu primesc noile ordine, diei vor sa i!§a cum au primit-o la mceput f?i au strigat: "Grice

55

.. -~

"

ne-arcosra, noi vern tine credinta data sfintilot odata pentru t~td~auna". Mai multi dinpeporau zis aturrci ca. siei ramanla :re(hn~a rea adevarata, Atunci au luat dintreei pe cii,pva mai msemna,ti,s(Ycotindu-i perieulesi, sii-au dus, dlutand sa-i ind up ieee ~i Ct1 binele ,l eu diu! ca sa primeasoa ordinele date, Le-a~ promis ca daca primesc nolle ordine, pe ei if vor pune In frunfsa poporului; ei sa lamureasca poporul ca. s-au convins di sunt burre noile legi. Fiindcaei nu au cedat.Je-au zis ear ei au 3!atat p~portIl ,§i i-~ri revol;a.~ pe multi>)\~ur:t Val sa-i polofiti, ca pe n01 nu ne mai.asculfal ,dar credinciesii au rn,mastari to rnaF~ur~si~ea lor, Atunci, 0 a!?3 omanie I-a 'apucatrmp-otriva ~re~mC1o§ilor, caa meeput dinplin prigdana. Pe cei cei-au dus, t-au torm_Tat in feI ?iChip ~i i-au omorat. Au 'fQst du§i ~ial~ii>cu care ~~ ~acu.t1~ f~l, dil~ rtici ei nu au cedat. Credinciosiierau (umanti-, pnn~191 dUfF La moarte, dar era interesant di dince n~n:i:irul martlrilor.cre~tea,Chipul1ui Dumnezeu airrceput :a-~l capelte stralu~lfea, la £~l Altarul eu a~ezamintele dela mc~put. S-a vazut din nou Mastn;;.i £a~a de" mas a alb-a, cu tivitura ~e aur ~i dtlPA~ ea erau capy,(f barbati) pe care ruri -a u prins indi, l~partind pamea de pe masa la cei ramasi din pOpOf, care.cu fn.di' se apropiau s~-~i ia bucata de paine, Dupa ce 0 luau pnmeau cUX~j , ~~~.fnc&t se"~ttcea~ Siflguri ~i "S'~rigau: ,,~i noi :un-t~m credinciosil Vrem sa murun pentru Hristos ca sa se implineasca nurnarul martirilors] s·a vina Damnul sa ne ia cu

. ~ Cand: nu marulmattiriler' a fost ma.t mare, Cetatea str{liucea ca Q biju teriede aur In snare,

. . A tunci s-a auzit 0 strigare: "ln~eru 1 al sapteleEt va suna d~n tr~~}W<. Cwand asunattr~ita, 0 vo.ce a stfigat: ,,Rapirea BiSe~,1CI~'~ ap~rut un nor alb cain la doi metri de pamant ~i credinciesi! au mceput a invia, Ieseau dinpamant ca dintr-o apa, irr;hra~ati m haine albe.si cu p;lirul ca dupa betez, Iinspe cap. C~.d l,e~eau panaI~ jumatate, incepeau sa strige: "ALELUIA! ~l:§~l~au zborul i'nno:rulalb. Cei ce au fosfi'n trup $i au fost ~r:gah~ penttu ta.pire auiost transiQrmati la clipeilUi ~i ~-~u m~lt?tm no.: dup~ cei ce au invrat. Norul ainceput ase malta ~l cand s-? mdep.art~t mai mult de pamant, noml parca, era.un stol de porm:nbe1. ~and au ajuns a~a de sus ca plhmintul a dlSpam t de sub el_, a aparu t Domnu!. Venea de sus fmbracat fntr-o haina stralucitoare, lunga.;dupa pidoate.¢ imrrejural

56

..

DOroI1Ului emu valuti de lumina - Chipul Dornnului stralucea o/i parul capului era ca de aur. (and au ajuns eredinciosti ap_roape de Domnul, un.magnet putemic i-atras pe credinciosi spre Donmul f;'j pe Domnul catre credinciosi, A~a strigate de "ALELUIA"'f?i ,pSAN A" au fest in v~zduh dind s-aujntalriit, eil vazduhul eta ca Intr-un clocot de sttigaJele lor. Domnul a sch imbat hainele albe ale credinciosilor inrr-un alb stdHucita.r., ce at1it:a ca zapada dlnd ba te soarele Fe ea; Domnul a trecut In £runtea lor 'iii Biserica dUp'a Demnul; asa ~i-au lua tzberul in sus .. Aceasta a fost1nHUnirea din vazduh cu Domriul.

Deasn l'ta era 0. cetate numai din aursi in fata era 0 poartii mare. Poarta s-a deschis prinrnijloc~i de o parte ~i de cealalta erau iUgeii cu trambife in maini, stmand dinele ~i strigand:

"Bi:seric<;l a fast rapit~! Biserica a fost stapilta din necazul eel mare! Mielu 1 cu sa,ngele Liri a ra:;>!2umparat-o de pepaman t!" Biserica striga: "Osaha, AIel uia.Mielul nil" §i a93 au intrat pe poarta. Pein mijlccnl cemW curgea unrau co araliIi1pede~i.pe margine-a rfiulyi erau pomi cu.roade, tar in mijloe.era Domnul. De bucurieca au ajuns acolo, unli au baut apa, altti au luat~iau man cat din fructele pomilor, a1tii au luat harfe si au inceput a canta.Ahmd m-amgandi! ces<lfaqieu; sa beau apa,sau s5.:iau harfa ~i 'Sa cant, dar imediat mi-averrit in minte CuvantU1 seris: cmd vor in talni pe Domnul, credinciosii V()'f zice: .Acesta este Domnul in. care'ne-em increzutl Sa ne bueuram si sa ne veselim de mannurea Lui ". Atunci rrr-am dus la Domnul, m-am prins de haina Lui ell amandoua mainile si, pJangand in hohote. am strigat: ;,!suse, Isuse, atatde multTe-am dorit pe pantant~i atat de m u It am dorit ziua ca Sa Te inta.lnesc, sa nn fie vis, nici ve~enie. ci sa fie realitate. Acum, Gand vad slava Chipului'T-aL{, Twe tntreb Isuse cum de m-ai adus Ia 0 asa slava, ell tot ce am facu~ ~oi pe pama-nt este egal en nimica fata de slava ce ai p~e.gaht-o penrru noi; nici suferinta, nici Iipsa, nici martirajul, $~el mo~tea nu sunt vrednice'sa fie puse alatUri de 0 a~a slava 4.

l tot plangeam !?i intrebam pe Domnul cum de ne-a pregatit 0

a:;;a slav a, eli n01 prea pu tin am suferit penttu E1. .

a Dom nul ne-a llisat pe fie care sa ne s tamp aram -dorul call ar: vrut. Din £1 curgea 0 putere ca un izvor~inQi simtea_m cum

ea putere ne racO're,"te inimile· 51· am· zis' "-Oa a".a e sens: d'i.

Yom fi d .' _ ..'1', , .--'." ."

esHita\i 01 totuI de p linatatea slavei Lui". DomnulIsus

57

- -

_-. -

.. -_..:_

n'E;!~a strans in jurul Lui si ne-a zIs:.,Atum, Eu Insutni: va voi incinge cu briHe de aur in jurul eoapselor'isi a venit 11 ne-alegat cu brai~de aur pe la rnijloccIn parte a dreapta le-a lasat mai lungi, ca hi~tecordoarfe. Ca nd Dornnul ne-a legat ou braiele de aut: a~a 0 putere din Duhul S£antam simpt, di. toti am incepur-a vorbi in limbjceresti ~iafat de minuneta ~drumoa~a'era aeea vorbire, cil am sirntit ca. plutim in harul acela. Atunci mi-am zis; ."Am auzit pe mul ti CrOOii1do~i vorbind In lim bi, dar a;9a vorbire £rUIDoasa n-am au zitrriciodata pep~manf'. Du_pil. aceasta, am fost imp<'ir!iti in ~apte. Credindo~ii so-au mirat: .,Qurt, .'jii Biserice riipita mai'~stellupartita?"# lar Domrrul a spons ea fiecare dupa GUm ~j-asfintit vi~ta ,£ dura cum L-a pr~tuihpe Domnul fli a cautats-a fie aproape de.El a~a va fiagezatlangaUomnul. Apai a apatut 0 mull;ime de cai albi ~1 ne-a.spus sa. ne urcam pe ei, ne-a dat la fiecere 0 trambila de aur-s! ne-a asezat in Fpte eete in urma Lui. Fiecare a vazut atunci unde ii era loctd, iar cei ce erau lang_a El au avut bucuria de a punecapul pe Domnul $i ell mainiIe puteau sa·seprtnda de vesrnantul Domnului .. Acestia straluceau mai tare) fiindcii ei FJriroeau lumina de la Domnul, Pe ma.sUl'a ce cete1e erau mai departe de Domnul, tot mal plltin straluceau, Ultimii, din a saptea ceatil straluceau mat putin; vedeau pe Domnul doar de la distanta, de~i erau in acelasi lac; cum dori rn noi acum sil. Hrn mantoi t,i, asa era acolo dorinta in noi sa fim mai ap-wape de Domnul, dar nu se mai putea 8m mba nimic; fiecare a yea locul pe care ~i I-a pregatit jos pe parnant. Domnul ne-a zis: "Sunllti din trambita ~i: strigati: >;<Imparntia a trecut in mifin±le lui Hristos ~i EI ,_;-aJmparati!» " Toti au sunat din trambitii ~i au stngat "Alelu~a! 1m para-pa a trecut in mainile lui Hristos si EI va fmpara:ti 0 mie de-ani!"

Domnui a trecu t inaintea noastra pe un cal alb, far noi am rners du pa Ei parra. I a o lJOatta. care ni s-a spus ·dI nu s-a deschis niciod ata 9:i case va deschide numai cand Hristos ~i Biserioa VOl intra pe aoeasta poarta, Cu un.toiag alb, Domnul Isusa atins poarta ;;i a strigat: "Desclti.de-te poarfa! Biserica e rapital Htistos a luat 1m p-aratia!'" Po..:uta s--a deschis ~i a intrat Domnul cU Biserica mstngate de bucune ~i veselie, ineat rasunau tCa vuietul de ape multe cantari Ie .'jii stTigiHele in cin stea Mielului:."O~ana! Aleluia! Imparatt;.~te Domnul domnilor! Aleiuia, fmparat:e?te H nstDs Damnu], Impihatul Impara'tilor, toems eu brau de au [,

58

btau de putere: bran de tar!e! ~le:~ia M.ielului,care a bin.tit i?! ne-araS_cumparat de pe pam'ant! Cuvinele acestea ~de slava a pareau scrise pe braul de a~r"a1 DQm.nului lS?s, :are Ii eta "pus in diaganaLapeste umar. ~1 alte cuvinte.de slava ce nu sepot reda in eu vinte pa.n'lante~ti. A A _ v

Pem;-rna ni s-a spus sa cobordm sa vedem ce se ~t~p la .. e pamint; 's-a atatat ee s-a mtamplat pe pamarrt d u pa. rap~rea ~isericii: nenoroeiri marl ~i pedepse asupra Iocuttorflor

amantului, incat oarnenii au ramas foarte ratio Cei.ce au fast ~ URi de lu:pbll} u Iost s:tran:;;Un jurul unui ora~_9i I-au incerc~it gata sa-1 nimtc~asd. Atune D(}~nuJ a sptiS ca. ora<;iulm:erctn~te lerusaIimul!jll El Se va lupta rrnpotrtva celor ce. vorau .5a-l nimiceaSca 9i va scapa Ierusalimu} din mainileJor. ~isericaa riiffiarS in vazduh, uncle canta birtiirda Dernnului asup;ra vriijma~ilor Ierusalimuhrl.Ierusalfmul fund umbritde put~rea Lui. Domnul S-a Lup.tat cueisii-a.nimicit, lngr.amadindu~l pe toti intr-o vale adand (:ni s·a_ spus ca acea vaieevalea lui Iosafat) ~i ~or mmaneacolo p~na seva implini tnia. dea.ni, apaiacolo va avea 19c judecata tutueor .. Domnul en Bisenca~l·a 1 uat zborul pe un rrumte care.s-a spus eft e Muntele Sionului, Dadi a [pst un munte pe pamiint san dincer nu:~tiu,d_kiera um~rit de ~uferea Domnului si era iuvaluit In lumina,har, bucurie ~lma.r~~e, care in cuvinte omenesti nu se pot descrie. Domnul a spus: ,,in corpurile tn care sunteti acum :sunt.e~i asemenea ingedlor-puteti urea in cer 51: coberi pe pamant, cag pe pamanta iacepat Domnia de 0 mie de ani. Biserica a sunat-din trambita ~iastrigat din nou: "Osana, AleluiaImparatul impjiratilor, Domnul domnilo-r a luat.lmpara,ia! Pe pa.mantdom:ne:;;te pac::ea! Vrajmasii Domnului sunt nimicitil"

L~ aceste cuvinte de slava, eu m-am trezit; le.strigam cm puteam de tare, did de puterea qi de harul acela minunat nu ~tiar:n unde rna gasesc, Abia dupa dHeva minute mi-am dat seamadifma-aflu pe pat inspital. Nu ~tiu·dadi cinevadin salon rn-a auzit sau fiI,l, cad p-u terea Domnului a venit dirt nou l"este mine~i rrU-a spus: ,Jata~ du-te.~ spunerobilor Domnului!?i celor C~ ve:;tesc Cuvantul Domnului de 1a amvoane §i pazesc marturia lui Isus Hristo~, sapna credin~a a?a ca la lncep-ut, -sa nu lase adl:'varul col_] cat in pjcioaTe; sa vesteascii Cuvantul a~a GUn: este, sa tina sus §Ii tate marruria adevaraHi, oIice i-ar costa~l

59

, mice at suferi, chiar dadi viata ii va costa - sa tina sus sitare adevarul, sa nucedeze In fafa ~r:ajma~ului Inabu~indade~ar-uL Fiecare sa cau te 'Sa trezeasca pe al tii pentru a se pregiUi, did rapirea Bisericii se va face tn scurta vreme. Aceasta in~tii;ntare este data ca un semnal de destep tare pentru Biserica. Inainte de rapite VaT v'erii greutatile pi-in care vor avea de trecut credinciosii, dar cand vor incepe aceste prigoniri, nu va mai-fi z~bava: "]'n graba VOI' urma toate ~i cei ce se vat de;tepta in aceasta vreme si vor tin« credinta data sfintilor6data pentru totdeauna, a~a cum este aratatfri Cuvantul Domnului, vor avea partede-raptrs; dar ell, judecati aspre va jud,eea Domnul pe cei ce au dHciltin pidoareCuvant111 Adevar'Ului~i marfuria Iui Isus Hristos ¥i pe cei oe au sch itnb at stralueirea lui Dumnezeu in stralucire £alsa, Inabu~indAd~vart11 ~i Indepartand pe robii Dornnului - a;c;;a aspru vor £i jl1deCap"ctimniGinu se g§ndesc. Fata de ma.sa_ro~ie, !,e ~e ~~ ~us-o In looul celei albe, este pi:lGat111 ce domne~te!J;tzi In biserica, iar fata de rnasa neagra este fiitarnida ell. care €'auf,/i sa acopere p}i;GCltul:-pacatuJ nu.H:rtdeparteaza, rur-lscot ruari'i, ci Il acopera doar ell :fi'l!a'micia. Faptlll eil s-au suit eigi s-au asezat pe masa este cii au indep-a:rtat painea - hrana poporuhn, Cuvantul Adevaruluf -:p:i si-auInatel intcliefatea si dan invata hrrii dupa placul lor - III vatafu:'fii prin care poporul FlU poate sii cl'eas'di, sa He trezit in vederea veniriiDomnuln]. Poleiala aceea strairu'i de pepereW Altarului l?i de pe Chipullui Durnhezeu este forma prin case ei carita sa inabu~e lucrarea Duhului Sf§nt, careeste straluclrea Casei Domnului, dici mat-taria lui Isus Hrlstos este Duhul precroeiet ~i lucriitile,~i dartrrlle Duhului Sfa.nt suntsfl'alucirea adevarata ce trebuie sa se vada Ia Altarul Domnulut, Dar ei au poleit sttalucirea adevarata CU 0 st:alucire {aisa, lipsUa. de putere, inlocuind puterea Duhului Sfant eu forme, program~ omenesti, rrrodernizand creCiinta ",

"Tu du-tesi spune, fie ca Ie vasluji de rnantuire fie'caJe v~ sl~j~.de miirturie". Trr,;;tiintarea a fost data pentn/trezirea Bisericii,

60

FIUL DURElUI,~ 2· VINDECAREA

Dupa cIt teva zile de la lntoarcerea mea acasa din spi~al cu fiul rneu Benone, am fost consultati Ia domieiliu de do,tloritade circa care a constatat cil baiatul are.o luxatie Ia umaru! drept, Mi.a zis ca trebuie sa intervina medical ortoped in vederea fixatii umaru Iuiin pozitia normals, pentru ca, in caz contrar, va rrunane ttl 0 in6tmita:te toata viata. Copilul ~a fost dezbracar $i am putut observa diferenta dintre umarq( drept ,~i eel stang: circa _2·3 ern, Am fost trimis! la spttalul de chirurgie pent!U interventiemedi:caUi (chirmgicaliiJ. Dupa.ce doctorita aplecat! noi ns-am pus in fata Domnuiai eu cereri ~Uacrimi,- ca Domn111 sa-l vtndeee peBenone. Dupa frill zife ne-amdus euel Ia.spital, unde a fast consultat gi medicu t a constatat ca nu tnai ate nlmic la umarul drept. Ne-am Bucura;tc~ Domnul l-a vindecat,. dar hucuria noastra a fost de scurta durata pentru di, ulterior, copiiului i-a aparut un g<anglion·cat 0 nucasi era tn c(fntiri'iJa crestere, La. urmatnrul consult 1<1 Qomicilitldoctodta,_a_sesizat ganglionulla gaWl copilului yi am fast trimi~i la.sectia Chirurgie pentru operatie.Dar slilivit sa fie Numele Domnwui ca'a intervenit El. Am chernat pe un irate pI'esbite::r care i-a 'facHt llngerea cu untdelemn, iaroganglionul a disparut, Domnul l-a vindecat nemaifiind nevoie de operatje, Vrajin3~ul nostru $i al copiilor lui Dumnezeu nu s-adat uatut insa. N-a trecut mult timp'~ am vi}zut ca copiltll nu primeste aer suficient, La eel mai rnic efort salt cilnd mcepeasa pJa:nga, se invinetea, dadea ochii peste cap ~i c~deain lesin, l1neor,irevenindu·li\i f6artegteu. Cand am va.z1.ttaceste sHiri repetandu.se foarte des 9i tii era- sa moarii in mul te randtui in hirate1e mele m-arn intrista! Ioarte tare, inlrebandu-ma: ,;Ch,ia! a$a de greu safiu incefcati'i prin

copUul acesta?" .

L·am dns Ia control Ia spital, gandindu-ne di poate va muri.9i \TOm fi trasi la rasptrn:dere canu l-am dus la doctor. Gind Ca:dlOlogull.a consulter, £acandu -j 0 cardiogritfie,·mi·a spns Ea bruatul are 0 Ina Iformatie de gradu13·4la inimii (diagnesticul+s~enoza mitrala). Medi~111 mi -a explieat ca bQalaconsta in Iaptul ca 0 camaruta din eele p-atru erablocata!iii nu se mai deschidea ~ntr_u .oxigenarea sangelui; din cauza aeeasta facea crize de InSufiQenta ca1:diaea. Pentru aceastamalfor;matie nu exisEa

61

medicament - singura solutie era operatialainima. Operatia aceasta nil se putea face decaf la varsta de 5 ani §'i atunci cu acordul nostru, Risen 1 aeestei opera t:U era foarte mare; copilu1 a fo~t 1uat in tr-oevidentii speda1a. N oi nu ne-am d at cOllsimtamantul in vederea OpeNV€i, deoarece cadrele medtcalenu ne-eu dat nici 0 speranta, M f s-a fact1t bilet de internare, urmand ea in vfunp de ze~ zilesa fiu Internata in spital eu copilul9'l, in caz en e1 va rnun, acesta erapretestul de.acoperire. Le-arn spus doctorilor cii rna voi interna pes te dte va zile, deoarece aveam frob Ierne familiale (.g.and ul rneu dast altul, .!7i anume de. a intra m fa~a Domnnln i, cu trup sisuflet, panaDomnulll va vindeca), Am intrat cu rttgadune impreuna cu 0 familie de credinciosi C(7 au sfn:tit a Uit~IT~ de noi, luand hotararea ca vom sta in p~t·~i rugacl.Un~ trei zile, N u snnt tn staTe sa-1 multumesc J'ndeajuns ~omn:ulU1. ~entru cat a fost de bun ~i fnd orator fat;l dertoi :;Ii I$i pne era.mlslU nea; Gaud striga un nenorocit, Domnul aude si-l seapa dill toate temerile lui.

Am stat prima ~i a dona zi in fa1a Domnului, 'iar seara, pen~u til :o;tul era la serviciu, schirnbu I dol, eu rn-am d us langa copil sa rna rag. Vedeam "CUlTI se chinuiesa 'primaasca aer §i nu "p:u~ea~a v~a fata p~antiej b~zele vinete §i se, vedea suferinta pe ch~p~ h1'1. Atul1:f m-~m Iasat lungtta jos ell rata la pamant s,:n-!?an~: fSuse, PI.ul [ttl Dumnezeu, nu trece pe llnga mine ~ra -S~ at mil~, :u nu a: treru.t pe l§:ngil nimeni care ti-a cerut mila ~i aJuJOI,: fara ~a te mdun. Nu trece nici pe I-anga mine f:"ira sa as,cu1tl. L-al ascultatpe sutaspentru robul lsri, pe ferneia cananeanc8.pentru fiica ei; asculta-mas] 1"e mine dnd Te rog pent_:t1 cop 11ul n:eu. Dacaatunci Te-ai ina ura t ca ai fnst r= p~~a:t?J, aeum el?ti La dreapta Tatalui! Fa §i pentru cepilul meu 0 fIUjl?ClIe Ia T~~ar, In numele Sangelui varsat pe Goigot-a ". M ulte cuvinte de mijloeire mi-a dat Duhul atunci, ineat rna miram ~i eu cum Imi veneau cuvintele pe Iimba, Apoi am zis: .,Doamne. eu nu ~.a_:scol de jos, nu vot tal.1ea pana fmi v_inde~i copilu!. OamerUl, este drept, flu-l pot vindeca, da:r 1a Tine este totul Ctl p.utinta." CU a .durat nu-mi amintesc, da! am simtitdi ruga-

. c~unea meaa aJuns sus. DeodaHi am auzit 0 voce ce mi-a zis: f'c~a la~t:~i roayga-te ~ nt§inile pe capul copilllIut''' tnvatatura In blSer~ca era :: ~tl ~aJ. prezhiterii dnd fac ungerea bolna vilor se maga cu matrule pe capullor. Am ezitat, dar voeea a str~gat

62

din notr. Cand vocea s-a auzit din nou repetand acelea s] cuvinte, 0 puteze a venit de sus ~i mi-a pus mrunile pe capul copilnluL De plltterea aceea mare copilul salta in sus sub mainile mele. Nu jrebuia nimeni sa-mi sruna - stiarn acurn ca l-a vindeca t Domnu!. Duhul Stan tmi-a dat cnvinte de multumire; m-atn fugat ~i cu min-tea $i cu duhul; pHingeam debucurie,dki Domnul S~a oprit 7i langa mine, ascultandu-mi rugadl1nea. Fata copiLul ui 5-.8. schirnbat imediat. _N -a mai fast pamanhe, ci s-a f.acut raza, ca a unui copil sanatos. Cand puterea de vindecare s-a retras, copilul aramas ud ~i i-amschirnbat hainele- in tirnpul aeela a veni t sotul de la schimbul doi 9] d'ind a vazut capilul a ~i strigat:,.Domnull~a vindecatl Domnul l-a vindecatr Slava Luil"Sbtul mi-a spus ca, Ia serviciu a simtito mare ceIcetare ca.rrd s~a rugat ~i a pt'imit.io€redintarea eli Domnul a vindecat copilul, A1nandoi am rnultumit Dornnului cit ne-a asculta 1. Pen tru ca a veam trinritere a. de rntern are a copilului la spital, dupa trei ziie De-am dus laPoliclmica Speciala Ia a doctorita renurnitfi in cardiolngie, Aratandu~i biletul de internare am solicitatefectUarea unui control.Irrurma consultatiei ni s-a spus di copilul nu mai are nirnic; inlma copilului era perf-ecta,. biitalle emu normale si totul 81'a In regula. "Ce ati fikutcl1 copilul de nu mai are nirnic?" I-am spus c11 ne-am rugat Domrtului ~i El l-a vindecat. Doctorita asxclamat ca numai a1?ase poatelntelege ce s-a intamplat. Copilul a fost 5:05 din evidenta spcdala, iar de atu nci, sla \(<1 Domnului, este vtndecat; nidodata nn a rnai prezenta tvreun stmptom de boala,

Pentru aceasta Iucrare binecuvantam Numele Dcmmrui si Ii ~ ultum im d. t vom I::tai. Copilului i-am BpUS ca e"1 traieste datonta faptul ui ca Domnul i-a vindeca t inim a ~ altfel at fi fost t~rana. El ~he lucrul acesta ~1 in fiecare an, zina in care l-a vmdecat Dornnul este 0 zi de multumire eu post si rugaciune

pentr l si . '" ."

due ~l pentru noi, Am relatat lucrarea aceasta pentru ca

aca cineva es ....... · A t~ f lul acesi ,. I ~ 1'-. alv• f~ v

1"."'" w u:mcerea ill e .3.·eesta.saupr.mataua a.at:a

_sa ti ~ _ ~

~ ~ ca smgura seapare ecSte la DomIni},

SlaVItsa fie EI in veci" Amin!

63

COPILUL CARE VA A VEA NEVOIE SA.~I PLEeR CAPUL PE PIEPTUL DOMNULUI

In primii patruani de ciisiHorie aveam.dejetrei copii, in acelasi timp fiind angajata cu lucrulla domiciliu, Pentru a beneficia de urrele drepturi ea angajat, trebuia sa fae zihric o norma stabilita, Am fnceputsa rna nelinistesc vaiand capentru lue:rarea Derrinului 11uiIhi ramanea timp: nu mai puteam pleca larugadune, la bolnavi, fa staruinta, cum mer.geam mai maittte, eu ajqtorul Domnului, M.ll simtearn stingherita In lucrarea Domnului.si asia ma.durea.mult. De multe oriniei timp de rugacHme nu avearn, desi simjearn asta ea 0 nevoie pessonala. Noaptea, in lac sa rna pot r_uga~ cade.am de obosealasi adormeam. Am mcepufsa spun Dcmnului in rugaciune eel,en <\5 vreasaam si amp iiber sa lucrez In via Lui, nu nuraai pentru familie. L-am rugat pe Domnul ea, d adi nu-i impctri va von Lui :;>i vrea_sa maasculte, sa-mi dea coptimai rar, daca se poate, sa am timP9i de.lucrarea sIanta; sa-m! dea copii ca ti vrea El, dar'nu <l9a de repede-unul dupa altul Noaptea Domnul mi-a varqit in visr.Ferneie, tu M-ai rugat $a nu--p dau copii asa de repede umil dupacelalalt, ca sa poti lucra in via Mea, dar lata, i;ti spun ca-ti voi da eopii ~i multi !iif des, pentru c:a, d,aea ti-a9 asculta rugaciunea .'}i p .. as da copa mai rar 9i mal pu tini, Alte marne din poperul Meu, at avea motiv sa-ti spuna di te-am crutat 9i de aceea pop sa- Mi sl uje~ti, dar ele nu pot sa-mi slujeasca cum se ell vine pentru di aupovara prea grea de dus pe umeri, Va trebui sa sluje~ti ca marturie penlru unele marne did nu te-am crutar ti-am darcopii multi !iii des 9i totusi tu M<'l veisluji, Iuersnd si in via Mea, fit curdnd vei rnai avea unfiu, dirui:a II vei ptme nurnele loan, did in viata lui vatrece prin incercari $i probe grele, jar alinarea ij'i-a va ga,si n umai aplecandu-si capul Ia pieptul Men ".

M-am trezit din vis 9i am tnteles col gandulmeu-nu era g~dul Domnului 9i planurile neastresuntdeparte de planurile Lui. l-am mu1tumit,.lasandu-mi viatatn mana Sa, spunan-d: ,,Fad'i~se voia Ta, Doamne, nu a mea, dar afuta-ma sa nll cad sUb p-ovara, sa nummmur ~i sa nu ell-rtese, ca sa potti cum vrei Tu, trn exemplu ¢ pentr;u alte marne. Nu pot face aceasta decaf pri.n sprijinul~;;i ajutarul Ta u, Ooamne. "In data de 17 februa:rie 1977 am primit de 1a Domnul copilul cu numele loan,

FEtqA DE PESTRADA.

lntr-o noapte dupa ce Domnui mi-a dat al patruleacopil, am vis:atca eram in camera mea ~i deodata am auzit un copil plangand pe ~tradulL CUvm era~g-rij~,e, c~ or~e~ mama, a~ tresaritcad rru se parea ca unul dincoplii mel plange pe st;rada. Repede m-am dus sa \lad cine plange liii inainrea caseiam viizn~ o fetita de trei-patru~§.ori care plangea tate. M-am dus laea 91 am ~trebat-n de ce p,lange. Ea mi-a zis: ,.plang pentru dl nirneni nu v rea sa rna pthneasca In casa; stau aici pana cui va ii va fi_ mi1~ de mine 9i rna va lua " .. "N u mai p lange ", i-ern zis etl1 "d\ te voi lua la mine. Mai am 9;1 eu 0 f<;ltitii9i trei baieti cu care sa tejoei. Vino sa te ducin casamea", Ea s~a oprit dirrp bins, a sttspinat?i a zis: "Da, dar Domnul Isus rn-a trimis in familia "X», la sora ,(Y}>, dar et nu vor sa rna primeasca sa -aiba ~i ei a fe Rtii " , Atu rid, pe aceeasi strada, am vazut~o pe SOfa respecl;iva venind spI'e noi si i -am iesit mainte zicand: ",Sora, uWi-te 1a fetita asta; nu Itt ~st~ mila de ea cum pli}l1_ge in drum? Spnneca a trirnis-o Domnul Isus la tine ca ttl ill numai biiieti;nu vrei.sa ai 7i 9 fetita?" ,,sora Vetuta" mica raspunsea eu de mila ei nu-mi fac greytati si neca~r;, DaGa Domnu I a; £i VIU t sa-mi dea 6 fetWi, sa~llU fi 'd~ t pana acurn. Acum am lncheiat; nu-mi mai trebuie nici baie!i, nici felite, Daca-tieste mia de ea, ia-o tu ". "Aw s-o iau pentru ca-mi este mila de ea 9i 0 voi duce la mine, macarca sunt bolnava ~i nu rna simt-bine in trup", i-am zis eu si-am luat fetita in brate, Cand sa intru In cnrte.am intrebat-o: "Cum te cheama? Ca sa spun copiila! mel care iF este numele", Ea mi-a zis: ..Numelemeu est-ei:nre~stiatin cer «Maria»; cu numele acesta trebuia sa rna prezint in familia unde rru rn-au primit. Dar aadi tu ~ prime~ti, poti si'i~mi:mtli pui tID nume, dar pune-mi si «Man~", ca acestaeste 1ru:egistratmcer". ,,Bimi1", am zis, Sti voi pttne, ~l nume:le meu, 91 te va chema Elisaveta-Maria ", Am dus-o In ~lJlocul copiilcr mei ~i le-arn spus ca le-arn mai adus 0

:ara ~ care 0 cheain~ Ehs a veta- t;1ar~~: Invi~, feti~ er~ tar:

oasa.. avea parul negru, fatatoz ~l ochiJ negfl, patrunzatan. m . d M·am trezit din vis §i i-amspusso~uluidi Damnulne va ~~~ 0 fetita pe care 0 ~a ehema Elisaveta-Maria-!?i i~am It visul. tntr-adevih, nu a mai durat mult!?i am primit

6S

sel'nnultmplinirii. {ndata de 17iulie 1978 Domnul mi-a dar aceasta feti,.ta, care avea mfati1?area Intocmai cum am vazut-o ill vis. Dupe ce am venit ell ea de 'Ia maternitate, am prjmit un pacher cu un costumasfcaetefrumos de cepil, de la 0 prieben'i! din S.U.A. {nIT-o zi amimbracat fetita cu-acel costumas, sa vad cum i-ar s fa 13 binecuvantare. I se potrivea de minune - parca era 0 'papu~idi. Ma uitam l-aea: "Cedar minunat mi·a dat Dornnul!" Em a cincea binecuvantare. Am fost Ihtterupta in g~nd ul rneu de cineva Earn: "'if tea I a u~a de afara. Am pus feo: ta in dirudot~i ill-am d u s sa vad cineeste, Era chiar mama ce n-a vrut sa primeas£a feUta in visul men. A intrat fn antreu; spuniindu-mi cit vrea sa-i cos o rochita. I-am spus,sa nu se supereea nu pot, pentru ca nu de rnult limp am veni€de la matemitate ~finca nu sunt In sfareSa_c'os,caGi mil simt sHibita. Easi-a cerut scuze spU:fla:nd can-a $tiut di am un eopil mic, di altft;'Ln-a:r f venit sa rna derarijeze, S--a scuzat din nou $ia vrutsi'i plece. Atunci j-am zis: ~,Stai, nu pleca, Durturezeu te-a trirnis pentru ceva in casa"ruea. Eu am a-y"ut un vis pentru tine, dal' nu am avut ocazia sa !:i~lspun'l. Ea azis:»pune-rni visnl, oricarear fi.Iost" .. En i-arn istorisit tot visuJeuietita din strada?} a inceput ,sa planga spunand: "Acesta cste un vis pe care fi l-a dat Domnul;chiar asa estecu mine: Dornnul a vrut sa-mi dea 0 feuta ~ieu no arn prfrnit-o. Chiar m-arn inteles cu sotul rand am raffias insarcinata.ca, da_ea va Ii e fetita: H voi pune numele Maria .. Dar a mtervenit o incecate foarte grea In familie intre mine $i'sotul meu.si a dus pana Ia fntreruperell sarcinii". Sora plangea eu suspinesieu am in treb at-a: "N-ai vrea sa vezi fetita pe care trebu i a s-o ai? Intra in camera sa 0 vezi " .. A in tra t in eamera;9i s,.a dns 1a canrcior sa 0 vada. Feb ta era ca 0 papu9ka; S8 uita r-Ilta in oeh ii ei, Sora a Inceput sa tremore, zicand: ,,Am pac:atuit, Dare rna va ierta D0111nu I?" Eu i-am zis sa se diias~a §i sa nu se mai iillpotri veasca' na~terii de copi i ~i poate Domnul se vain~ura si e.va ierta .. Sora a plecat, iareu am sim~t 0 usurare spunand LH ceea ce pana acum mi s~a pantt 0 paVata §i'o dato:i"ie ee trebuia implinitii.

Au trecut vreo treiam si lntr-o zi a venita almSa!a si mi-a spus ca sora I'espectiva e int~tnata in spital,. grav bolna~. Este in com<l ~i medicii ou-1 mal dau nid 0 ~ansa de viata. Au opetat-ola borta, dar infecp_a s,..aintins.fn totcorpul. Gnd ea s---a

,66

trezit din coma a spus: .,,$tiu d. mor ~i copili fmi raman pe drlIffiliri, dar nu'suntlmpacata. cu Dumnezen", Aceasra era pentru dl s-a rrnpotri ~it in con~t~are na~teri~ d~ cO'pii" ~a~orita satuilli care 11 u a mat v ru t cu mel un chip sa aiba COpll ~l ea a vru f sa fie pace in familie. Sora care a venit Ia noi a insistat sa ne mgam pentru ea. N~i am acce~tat 71 ne-am pu_s ee.~enllnchi. Fetita Elisaveta-Mana s-a pus ~l ea pe genunchl cacn-arn spus sa se roage pentru sora, di are 9i e a copii ~i dad. nu ne rqgam penfruea- va mud $1 un mat avea cine sa dea de mancare copiilor ei. Feti:ta a inceput.sa se roage planga.nd: .Doamne Isuse, ai mila de marna aceea bolnava, Vindec-o sa nu rnoara de la topHi ei~j copiji ei sa. nu alba.mama; ai mila Doamne, vindec-o Doarnne" .. Ne-am tllgaf~inoi, apoi i-am SPLlS feti,ei'sa deschida Biblia in Numele Domnirlui ISllS, sa vedem ce.spune Dornnnl pen trn I'(l,a,m-a bolna va. Fetita a deschis Bibliain doua loculi, pl1 nand d€\gefu l pe un psalm §i arat€mdu-m i versetele de unde sa citesc, iar cealalta maml aratandu-mi unalt verset unde s-a deschis, zicind: ,.hici sa citesti, mama".

Cat de minunat Iucreaza Dumnezeu - s-a folosit de manntele fetiJei gl versetele ee le-a ariHat aLI fost deqsebite. Primul loc la care-s-a des-chis a fost Psa1mU132:3~5: "Cata vreme am mcu t, rnl se topeau oasele de gemetele melenecutmate,.cad zi ~i noapte mana Ta apasa asupra mea; mi se u sea vlaga cum se usciI pamantul de seoeta verii.Atunci TiJam marturisitpacatul men!ii nu mi-am ascuns'faradelegea. Amzis: inti voi.marnrrisi Do.mnului fara delegile ~i Tuai iertat vina pika tulut men". Al ~O!lea verset era din Mica 6:8: "Ii s-a anita t ornule, ce este bine, ~l ce alta cel'e Dornnul dela tine-deedt sa faci drepta te, sffi iubesti mUa ~i sa umbli srnerit eu Dumnezeul tau".

I-am:sp us sorei: "Du ~te ~i sp-une 5.o1'ei bolnave ee cuvinte a dat Domnul. Conform eu cele serise In.lacov 5i:14~ 16 sa cheme ~n pres biter, sa se rnarturiseasca ?i ~1 s~ se roage pentru ea ca sa ~~:ezlegata de leg~tuta 'pacatul~i ce a f0~ lnlaptu:i~.ciJ vOia: d a ~~ua pa rte, dm MIca, am m tel-es ea Dom n u 111 cere sa (~puna Jertfa milei pe altar, pentru di mila biIllie:;;te jud.ecala 1 COy 2:13; Matei 5:7; 25:34-35). Sora s-a dus ~i i-aspus aeeste ~;ruri :;;i au Hlcut intocrnai. Au chemat un presbiter, s-a

· .... rturisi~ a' '. £~ . A I

00 h pOt I.-a acut ungerea eu untdelemnm Nume e

Illnul ui. Ea a faCll to juruint,{ cij va tngdji de or£ani ;;i de

67

vaduve, dupa care Dornnul a vindecat-o. Sora, e §i azi fntre:copii, sla vii Domnului. El esteStapan sa Se indure de cine vrea si are mila de cine vrea EI Sa alba milil (Romani 9:15; Ezechiel 33:1 ~).

BINECUV ANTAREA t.UATA DINTR-O FAMILIE ~IDATAALTEIA

Intr-o dimineata rn-am sculat din somn foarte fTaman. tata,: am avut un vis ce in-a pus pega11dilri. Mi se parea dl. 0 riiuta cereasca. m-a luat ~i rn-a dus intr-o familie cunoscuta de cr~di.rLcio$i. Fiinta earn-a dus avea fn brate un bebelus, a intrat In casa ~" chernand-o pe mama, i-a zis: .,Uite, In famma ta e trinris s~.~na ~i acest capil. n primesri?" Sora a i'nceput s,a-~l rrece'manille,scuzandu-se ca nu-l poate prim-i: ,.,Sunt bolnava, nu m~ sim t bine, de-ahia ingrijesc de co-piii pe care-i am". A vea cinci copii, "Cum sa marprirnesc unul, cand nu sttu ce sa mai fac $i eu acesti a 7" "Bine ", i-a zis solu!, "dami nu vrei sa-l prime~ti. ~i pe acesta, ti se va Ina ~i binecuvantareadin casasi se vamuta in casa care prrmesfe.acest coprl", Dintr-o data a i'~tins mana ~i a Iuaf pM.ne-ade pe mass, zicand: ,,0 voi duce la cine prirneste acest copil", C~nd ~a. iasa pe l1§a a zis: "Vino cu mine s~vezi unde due p:;iinea ~i copilnl", Fiinta eu copilul a intrat in casa mea, unde pardi masa era ptegatilA pentru mancare, Solul rn-a i~tTebat: ;,Mai ai vreo farfurfesa pui pe ma:sil.,?",,,Da", am raspuns, .~a am adrrs repedeo f1Vfutie. Mi-a mai zis: "Vrei sa mal p~u:ne~ti $1 acestcopil In 'easa ta, Ia masa ta.? '" I -a m raspuns cil. nrci eu nu strut asa de sauatoasa,. dar II primese, did cum lngrijesc cinci copfi, Domnul rna va intari sa ingI'ijesc~i ~ase, Atund mi-a datcopilul §ia pus painea pe masa z icand:

"Binecuv;antarea va fi Lasala aid, unde e prim it eopilul",

A • D upa_ cit t~va zile, sora respecti va a veni t lac rni ne, spu

nandu-rni ca a visat di. Domnul a luat painea de pt> masa ei :;;i a ad us-~ In ~asa mea. M -a intrebat daca nu am !ipsa de pAine §l a vr~It~a-~ lase c;va bani, I-am6pus sa rru se superecs nu-i pot prmu tam, slava Dotnnului, ave.m paine, fiindca DOffil\ul ne poarta degrijit I-am spus ~tiintarea ce mi-a arat:lt-o Domnul, ca ea se im po:fri ve~ te na~terii de cop ii, iaT Domnulli va hi binecu Vi)ntarea din casiL N u peste malt fimp a~a a fost: a venit 0 m.c.erca.re grea in familia ei, luandu-i bin~cuvantarea, lifli~tea,.

68

'.

sa ~1' bueuri\'l.. In urma acestei incercari grele, ea a zis di mai

pac .,. " ... ' .

binearfi 'avut zece C~Pll- t~tnu era ffialgreu pentru.ea"."d~r

luaurile nu s-an mal putut intoaree, deoarece sotul et a p~rasit-a, Deaceea l'Veghere,: parmp credindo~! CuDomn~! nu-~d~ g lurni t! Cli pa . de neveghere po:a te eo:ta foarte mul t ~1.1act:ml amare- 5i apm, cum ne vom prezenta rn fata Domnului data la nu marfi.toa:re nu vom avea top copiii pe care Domnul i-a hotarat sa ni-i dea in familie? N 01 nu suntem ai nortri, ci apart;inem lui

Dumriezeu si El este stapful sa faca ce vrea cu noi". .

Noi am primit senmuUHnecuvantarii ell bucurie. Totusi, Satan s-a lup tat sa ne dea 0 Iovitura, pentru ea binecuvan tarea fagaduiNi de DC!mn~lsa fie t.[a~sformat,a i~ intristar:. C~nd eram ln'a !j>3ptea luna d'S sarema, ill -arn s1mttt foarte r au ~1 nu mai puteam manoa nimic, Pan~ ~tceaiul Il dadeam afarl .. Am ajuns in tr-atat de: slabitaJ lncat lntr-o zi am dizut mco~ tie-uta in timp ce pregateatn mahcarea la CQPi.~. Situatia ajunglirnd at&.t de grava, a trebuit sa. merg la un control medical. E>upa analiza mi-au stabilit·diagnosticu 1: hepatitii (galbenate). Meditu I mi-a spus di. aceasta boa~J;a poate a yea urmliri grave pentru eopil !}i nu poate garanta Ga nu voi pierde sarcina chiar in-naaptea .aceea, deoarece in loe sa cresc ingreutate,.am avut doua kilograme rnai PUtin dedit in luna anterioarii, Doctorul mi -a facut foaia S'a ma internsz imediat tn spital, dar e4 am spus cii nu ma internez pana in ziuaurmatoare, deoarece nuavea cine sa stea I=U copiii, Medicul rn-a pus sa semrres ca pe raspurtderea mea refuz internarea pe lac,

Am spu s sotu1ui 91 copiilor situatia mea. Ei s-au intristat foarte tare §i cu tolii ne-am rugat siam plans ma:inieaDonmului. In ziua urmatoare, Domnul a trimis la noi un slujitor al Sau din B:Fa~.ov, care nu ne-a cunoseut ~i pe care rrici noi nu l-am cunosc.ut. El a zis ea Domnul i-a spus sa ia avionu 1 51 sa vina repede lei Arad cii Domnul are 0 III cr are de faeut in ca~ii la. s01:a Vetuta, care este grav·bdlruwa intre copii. El L-a Intrebat pe Domnul: ,'ooaJnne, cum voi gasi adresa?" f?i Dornnul i-aspus ea atun~i cand va ajn nge in Arad EI fi va scoate inaintsl'e cineva care-I v~ Spune adres.a. C'ind a ajuns din aeroporttn centrul ora~ulUl) el a vazu t 0 persoana ~i DQrnnul i-a spus sa rntrebe pe acea persoana. Era chiar 0 sora care statea m car.tieru 1 nostru~i ne cuno:;;tea familia foarte bine .. Ea l~a adus. pe frat.ele pana la

69

-- - ",~-'

- - ...:-

poarta casei noastre. Ca,nd el a venit" so \:01 mel! nu eraacasa 9i copiii au venit sa~mi sp~ttla ca un £rate ne cauta, Le-arn spussa-l cheme i:n;'tuntnl-?i sa-i.s puna ca mama e bolna va 9i di 1111 poate sa meargilla pnarta. Fratele a intrat in camerasl s-a pus pe, genunchi Linga patul meu ~i B-a rugat ca sa fiu vmdecara, Nestiind ee boala am; eu, Duhul Sfant i~-a dat cuvintele: "Dub de boala.,.i\i pownees;: sa par.lfse9ti Iicatul sorei Vetuta, Ea-sa fie vindecatamNumele Domrudui ISt1S, sa se ridice dinpat9is'a fie a marrfa saniHaasa In mijloeul copiilor",

Slava Dornnului ca in clipa aceeaamsimtit{rputere care rni-a trecut din' crestet pana in var'(ul picioarelor 9i amfost Vindecata pe lac. Frateleilnmtllm,it Dornnului di HI -~i-'a fiicut lucrarea sieu, €ie asernensa, afumultumit, sirntind viLJdecarea Dcmnulu i, §i rn-arn ridicat din pat fara niei un sitnptom de boala, A m 'facti t chiar atamci man care '91 pentru copii §i pentru £ta tele ~1 am mru;lcat si 'eu, ~ri frateie mi -a spus: "Sora" rna nanca in N urrrele Dernnu lui tot oe n-ai putu t manca paHa acurn §1 vei vedea Ga hranaffi v;aultaa trupul.§i nu te V'ei mai 'simti- tau dupa nid d mancare"'. Slava Domnului caa9aa:ri fostl

Dupe vindecare arnrh,ai stat acasa inc}i trei zile.sa fiu convinsa pe deplin ca sunt vindecata, ea Sa pot depune §i ill spita,l marfuriadi rn-a y,inciecq:t Domnul. A patra zi candm-am d irs 1 a spital, dectorul rn-a certatpenttu ca n u m -arn dus.sa rna internezcum ne-a fost inteiegerea, iareu i-am spus col nu niai <Jill nevoteds lnternare, did Dornnul rn-a vindecat. Ca sa se cortvin,ga de realitatea In cruri lor pe Care i le spuneam, doctorul ill-a trirnis la analize.si rn-a cantarit. S_pre matea lui mirare, ell aveam deja un kilogram mai mult dedit cu trei zile in nrma. Rezultanil anal ize lor a ie§i t foarta bun, Doctorul rni -a spus ci. recunoa:<;;te ea numai Durnnezeu a fikut 0 miT;_mne, dar eI a zis ca dup~ diagnosticul a vu t, el trebuie sa scrie un tratament pe fi§a mea. Eu i-arn spus sa scrie ce vreasi el mi-a scris 0 m u ltime de vitamine. Cand mi-a dat ret~ta In rna'na, a zis razand: "Dadi Dumnezan te-a vindecat de boala pe care.ai avut-o, stiu cii nid de vitamine1e acestea nu vei avea nevoie da.r ia-le si da-le 1a copii, c.a Sttntbune pentru intarire ~i pofta demancar~".

Pentrutoate 1 ucrih:ile ~j pentru.aceasta vindecare nu nlai Domnului I se cuv.ine toata lauda, recuno§tinta, ~ ulto mirea !ji slava. pentru ca tn-a vindecat pe mine:;;! baala nu aavut niti un

70

, •. upra copi1ultii. In 22 rnartie 19,80, Domnul mi-a dat

efec .. as, 'il d li - -t " ,

hi ecuvantareariigaduita, alsaseleacop pe :p.' n~ani;}os, l~F

e~-am pus numele Daniel, z~dn d.: "A~ :nea sa fle~l e.I,~ :opil . . d DumI1eze:d ca Daniel, $1, desigur, de va fi iubit de

wlHt e '" .. , f '1"

Dumnez€;U, va fi 0 bucurie si pentrumtne :;ll pentrutamnia

"

mea.

TATALMEU

In an ul1980, d up~ 0 lu nga ~t grea suferin~a! s-a stins. din viata mama a doua. A avut 0 opera tie 1a fiere, dupa.care s-~ sim'tit mai bine pentru 0 luna, apoiau ineeput dll;r~n tot ma~ mario Doctorii ~n constata t ca~re canter ~j,d u pa 5 It(01 de d oren

cumplite, s-a stins din via~a. , '. _.

Cu doi ani fnainte.dea fI eperata mama" tata Sma tmbolnavit de prostate, Dupa toate analizele facute, rrl::dicii all stabilit diagnosftcul: cancer la vezid. Beala a .durat mal mu~ttata avea 0 mare arnbitie sa nu stea la pat ~l a dus mult timp boala pe picitl~Ie. Dorea Ioarte rnult sa rannins. in viat~. NOi,d: asernenea, doream.sicredearn ca Durnnezeu va fa~~ aceasta lucrare, did nici 0 boala nu esteprea gJea in fa;ta put~ru Sale. Cu totii am inS1S ta t inaintea Domnnlu i sa-l vindece, dar in urma rugaciunii-de mijlocire Domnul ne-a vorbit canu se vindeca: tata va trebui S'a pIece. Tab neintreba des sa-i spunem care a fast raspunsul Dornnului, darnoi nn indriixneamsa-ispunem adevarul pentru ca vedearn ca preamult-dorea sa tnli'asca.

In tirnpul acesta a trecut mama din viat-a~i aceasta l-a afectat intr-aUn pe ta ta, meat a dizut la pat. Dqpa'i'rnnormantare mamei, l-am dusin familia noastra ~i l-am dus 1a un medic specialist pentru a in cerca tot ce mai eta ell putinta, dar fiidi nici un ~ezultat. Atunci am ehernat acasa un slujitor al Domnul~i. ~-1 faca ungerea en untdelemn, dupa randuiala bisericii. In timp~l rugaciunii, Duhul Siant a vorbit printr-un fr_ate:,,5curt ~ timp~l Ji durerile se VOT sfai~i, did va piirM>i parnfui_~l ".

Plirugaaune, f:rat-ele prin care a vorbit Domnul a spu.s c.a nu ~e mai mult de 0 luna!?i bolnavul va fi in tarana. At_unl2;i a pj cl~qi tatacahotararea nu se smimba:;;i'cti r:ilaisuntdoar ~e ZIl: de sufe~inta. Din acel moment et's~a sch~bat ::-~'Plet Panli atuna vorbea cU noi, se silea sa manant;'e §1 c-erea

71

sa~i punem casetofonul cu cantihi ~i predici, dar de- dud a ihteles cii va pleea in curand nu i-a rnai freUliit sii:ascultenimi c~ maneafoarte puriI'\, iar eli noi vorbea foarte rar. Eta mereu ingand ura t, pard gan d urile lui se cencentrau la clipa plecarii. Astaru1tmult sa-l ducem acasa, ca vrea sa m6ara in rasa si ill patul TuL Spunea ca are unele Iucrnri de pus ill r.linduiaHi ell privire 1a familie, la copii (er am 12 copii de 1a amandaua rnarnele). Unul din fratii mei a venit ~i l-a dus a-casa, far dupa dQua saptamani g,.a irnplinit cea fast hotiirat.. Tata a trecut din via ta·exa of cum a spus Dcmnul: can d s-a implirrit 0 lun<l de La aataluo:arii, a fostlnraormantat.

Desi a m ~tlttt ca trecetea lu-i a fest hotaratil,. noi am ramas £oarte in ffistap . Cu trei zile inain te de a mud, sora mea m-a sunat la telefon, spun&.rrd!1~I'ni'sa mergem acasa, ca tala este grav de tot ~i doreste sa ne rnai vada 0 dara, Imediat am plecat; tntr~adevar era foarte grav .. M -am dus labga el, l-am 'SaTutatpe fata ~i am plans pe umarul Iui, spunandu-i: ,;Tata,. ai dorit sa ne vezi ~j_ iata;, am venit top copiii. Spune-ne maCa! ovorba". Ne privea plangand, dar riici ovorba nu ne-a SpU5. De cate Qri: sec deschldea 11~a;, seuita sa vada cine a in tra t, si.din echiii curgeau lacrimi, pentru ca~i noj pl.1i:ngeam. L~am rug.at din nou: "Tata, maGll'Q vorba spune~ne. N~ai nimic Sa ne spui? "A mcercat-sa ne zid'i ceva; mi.'l€a din buze, dar g,r:ai nua a vu t, iar n01 n u am mte~ les nimic. Avea dureriingrozitoarest 5e ehinuia greu, Afost constient pallai'n cli'pa plecarii, dar de-vorbit rru a rnai vorbit nimic, Pe m ine rn-a durut mult aceasta: cum.a pleeat tata dintre U copii £atJ. sa ne spuna macar un cuvant? Mil tntr-ebam ce ofi vru t sa ne spuna cand i9i misca buzele~ilacrimile fi curgeau pe obraz ....

Itt data deS octotobde 1980 tpJa al!ecut din via~a in viaJa cealalta. Eu piAl)geam :dupa elin fie care zi. A fast tata bun, Geue a sufeTi tmult pana ne-a crescut,,?i mi·ain amintit§i de ltrptelegl'e1e C~ le~a avut III biseri-di, Hind canducator de ad unare. Miigandeam:"Oare s-a tmpacatcu loti ceicu €are.3 avut dfverge-nte? r~,a iertatpe tali? Nu cumva dupa 0 via-ttl dB pocainla sa Ii ramas eu vrea legatj:1ra nedezleg-a ta,sau cu v reull lant a I riiuhltii 9i sa n u poaNi ajunge la eu nu na pentru cate3 luptat (') via~a intreaga?" Me. acuzam pe mine ea nu am el despre aces te 1 ucruri cand afost la mi.ne, peMIu ca el sa

72

v ti t ill aceasta pri vinta. Ac_este gand uri rna fr aman ta U

Prega1', .,' 1'·-' t

, ,It si am varsat lacrimi, eerand Damnum sa-rm ara e

£carte mu,. y , ,'L~' t~l" ,

d ' fletul lui sl dad a.fost preg:aht penrru a~, m, a .. n. 1 pe,

un e e su 'f ~ • d ~. d ~ I ..

'. 1 Rugaciunea mea a fost ascultata, 9t. '.' upa ,. oua '. u.m ~l Domnu .. ' '. ~ , _ I

' - te ~m27 decembrie 1980, Domnnl mi-aaratat to.tee -am

Jumata e, . '.

flit Printr~ttn VIS de noapte. .' ,

- c-e • - . ~ D d tV

Mi se parea ca eram in curtela casayan~tea~ca. eo.~,~

- u t, de tata intl'and mcurte. Erl,l unbr,ac:at intr-o hama

l-am vaz 1"' . ". • 1 _

alba, lunga pana la pamant La.fata ar~t: fn~inent,. ca a vreo trei2€ci de ani; erael- chipul Iui, dar trasatu,niefelel era~m~t A. £ umusetate. l-am ie~itmainte-~ii-. am .. zis: "Cum, t<rta, a,1 venrt

m r , > 'J: • )('

din nou acasa? Acum nu mai estenimic de astuns- ~Iirrt ca ~

t urit ~i d umnea ta, de asernenea, 91'ii ca. ai mUft. t. Cum de at

m .,. 1..;1, - . "

venit din nou acasa?" "Pentru c~ ati plans mu tutJpa mine ; a

Iiispuns tata, ,,Atispus Ca nu v~a:n ~is.nimic inainte de, a pleca de la voi." Am intrat cue! in casa ~l am sezut pe patul uncle a zacu t dind a fest bolna v. Am sezut lang-a el ~i I -am mtreba t:

Tata cand ai plecat dintsenoi, ai avut dureri mati? Spune-mi ~um ~e simti acurn? Nu te mar ~O<iIe nirnic?" Tata araspu~s:

"Nil. Acesta este un trup ceresc.In trupul acesra cerescnu mar e suferinta, nid durere, Trup:ul acesta nu are nici greutate -~st~ user ca un fulg". in vis mi 58 ptireaca iujittul lui eram cmcr dintre-copii. El a ridicat 0 in.ana §i a zis: "Uifa~i~va~um este. trupul acesta ceresc", Mana era tTansparenta ca Ia radiogra.ne ..

.Acum vreau sava spun de ce 01} v-am raspuns rumrc cand am plecat de 1a voi, PanaIh~a:m simtit mai bin: Ihi~awfos! greu sa vorbesc despreplecarea mea pentru cil amvazu: ca ~Ol dorea ti mu It sa r affian Jnffe voi, ~i eu deream 1a fel, gandm ~ du~ma ca ax f:i mai de foles Sa raman decat sa fiu in t~r:ana. N u ~tiatn ce inseamrta sa fii m utat la Domnu!. Crezana ca Domnul I!jIi va schimba hQtar§rea~i 'i'ml va I ung-rzilele, n u aro_mai vorbit· cu voi despre crecerea mea, ea sa flU vii'i'fitristez. Cand am vazut ca hotararea nu se sChim1)ii ea trebuie sa plee, dorerile erau deja prea cumplite ~i nu mm puteam vorbi. A1? fi vrut sa var-besc, dar nil am maiavut grai. Acum va voi spun~ ce am vrut sa va spun a~nci: sa pitstrap sfaturile pe care vile-am dat cat am fast ~~:

VOl, sa pbi\i credinta adevarata1n Domnul Isus, sa fi-p. smen~ ~l utnili"§i sa va purta~ intr~un ehip vrednie de cheinarea cereasca, hu dup~ hi' I A" -t ,t 5'a-

a c pu veaclllui acestuia, ci a~a cum v~am mV:a,a. '

73

ramanen Ia celesmerite, cad smerenia merg~ inaintea slavei, iar mandria merge inaintea pieitii. Dar Iucrul principal este sA. NU INTRISTA 11 PE Dt)HULSFANT. Aoesta este lucrul de care se tine cont sus.

Acolo unde sunt esre un lac bine pregatit, unde se strang d nhurile credin ciosilor, Este un lac nisipossi ell verdea ta, dar nisipul nu este ca pe parnilnt,ci este argintlu. Locul aceelaeste s tnlbitiu t de .izvoare lim pezi de apa, tar pe rnarginea Ior Sun t ~te·PQmi en frunze late ca palmierii. Noi starn la irrribra ior"pe marginea apei, '~i ne odlhnim". Eta minunat ca in timp ce ta~ !,O ves tea cumeste locasul de odihflil, rnl se a,riita i'nv-edenie tot ee spuneael. ;,Noi aco!o ne odihnirn, dar lucrut eel rna] im portart t es te di fn fieeare dimineata, in r.a coarea zilei, vine Domnul Isus lanai. llmta.mpinihn ctlt0tii in picioare, apei El ne spuna sA fie 3§,ezam ~i sta de verba ell nei, Suntem ahH de feticH;i cfuid vine DomnuJ.Isus" ind.tnu va pot spunein cuvinte ce Bine e acolo cu Domnul, Dupace stam de yorba, ne-spune sa ne odihnim, di in ra:e9ai,ea zilei urrnatoare vine iafa:;;i Ia noi, Acolo ni s-a spas <"a vom.sta pana ta}nviexea de apoi, la inviere vern fi rnutati ~i vom Ii pururea en EL Locasul se numeste t(S§nallui Avraarre-" in timp ce tata vorbea, eu Il mangaiampe maini§Uf ~aiutam pe fat~, spuhandu~mifn gand: ,pite, e tata Cll adevarat, a venit la noi" §i eram tare feridta.

Aminttndu-m] de 0 sora ce murise rlL1 cu mult inairite d,e. eI.I~amintrebat dad. a 1ntrunit~o:;;i dacae srea in acela?i loc ell el, Tata a zis: ~,N u, copii, n u e in acelasi loc, Ea este in al t Incas, unde se aHa cei ce au fost t:redincio§ipe pamantinsanu si-au past:rat viata m sfintenie pana la sfilr:;;it?i L-a u Inrristat pe Sant;.ei nusuntnicj co noi, nici la unloceu cei rai, care nus-au pOdut :;;1 nu Lsau cunoseut peDomnul. Sj:lredeosebire de Iocul Unde suntem nOL, Domnul ISus nu merg:e deloe la ei - ei nu-L vad pe Domnal pana 1a judecata. In Iocul in CaFe sunt.ei iu fiecare"dimineata merge un inger pu-teTrUc :;;i·slii de vorba cu ei Elle aduce aminte de tot ce au faeut cand L-a11 intristat pe Quhu1 Sfant. Ei stautot timpul sub semnu] remu~oarii ~i Ie pare diu de Geea ee au £iicut, ta nu au pretuit·1ndeajuns jertfa Dornnului Isus. Lot Ii s€'spune di vot·trece pe la judeciHa ~i dupa cum vorfijudeca·ti (dacamila vabiruijndeeata in veclerea taplelot ce Ie-au racuHn N umele Domnuluil vor vedea Fe

74

uL Dar cand vor fi judecati dupa £apte, daca mila nu va D, .o~ data Deinnul le va spuneca nieicdata nn I-a rnnosc.ut.

bulll JU' eca , A • ~.. C fi cu ei 1

. t t timpu] sub semnulmtreharu- eva 1 eu er a

Elstall 0 , r ..,,", . L, "b.

~? Aceastaeste a stare foartegrea pentru ei.t ua~l me

judecat~. ee va spun: ,.NU iNTRISTA TI PE DUHUL SFANT" seama . , , ~' " tt ' . ,Ae. 'd· VIn' e lEfes. 4:30-32). ~.l~tra.ti~va ~ja5a :urata, ~a au.nACl can ,'." "

. 1 "'a pleca I;i si VO;l de pe.pamant, Sa hm, totI Impreuna c,.u

tLmpu " , l' . .. I h· b·'

Damnu t. Prin brice greutati:;;i in.cerdlri vAetl trec:, 1..1a~me

seama ce va spurunu intristati pe Duhul Sfant, ca sa aveti parte

deintaia inviere". .. , _ ,. .~ ,.

Eu magandeam la rrrerea bucul'le·ee·uu:s-a da:sa-l ~ad 91

- I d Atilt de mult rna bucuram de sfaturile ce m le dadea, ~a- a~ atUm:amo-andit ca ar fi fost bine dacatoji hatii §i;mrori1e me s . T a .. ~ . melel-arfiplltlltauzi. Gandim.1.u-ma a~a, am ZI5:" a~ ,-?tit caa!

12 copii ¢ top. te-au iu"bit ~i le este dot de d umneata fl a:r vr~a·sa te vada ~i sa te auda, Daca ~i. venit a.ea.sa pent~ul_lla1mlllt lim~ sau pentru cateva2ile,ce zici, n-arfi birte satnm~te~ d~pa totl ca sa vina Sa te vada.?" EI s-a uitat eu drag I~ nOI ~la Zl~: "N1..1: copii, nu trimite]i dupa ei. Eu pentru vo~ am venit. ~01 m-at! iubit mai muk, ati plans mai m uIt dupa rome. Pen~u~~e destul sa le spnneti-sa asculte sfaturile ce vi le .. am da~ ~l salndrepte pasii dupa Cuvantu] Domnului, pa5tran~' cte~mta ad:varata. Vreau sa va mai spun un Iucru: cat s-a tinut mmQ.l'mar;ttarea trupului rneu, duhulrneu era deasu prJ} skriului ~i am 'Ilaz.ut to~ Am vazu] cum pW.ngeal;i in [urul.sicriului ~iva pare~. rau d~pa mine, dar am vazut pe unii dintre eopiii mei si ftatl1 vostri dl n-au plans, niei nu.le-a panrt atilt de faU, deaeeea nu prea au stat Ianga stcriu. Lot le este de-ajuns sa le spurreti ce v-am spus. Am vEizut cum s-a Him t serviciul deinmorrnantare; duh ul meu era deasupra sirriului la eimitir. Oind trupul mi-a fostpus in groapa $1 aeoperit cu pamant, duhul meu s~a: Inal~at la loeul de odihnif'.

tn limp ee ne vorbea,. ae6data a dispamt dfn mij10cul l\Ostru. Noi am ramas uitiindu-ne unllila altaI mirap.: "ee afost asta? A fast tata tntre noi, a vorhit CUnoi~ideodata adisparut?" V ~rbearn fntre noi tot ee ne-aspus el despre locul deodihna, dar discutia noa:stra a fast inlterupta,cad tata a aparut din nou, fara sil se fideschis 0 Usa. Atuna eu I-am intJ:ehat: "Tata, terog.sa ne $pm CUm S-a Int.~mplaL Ai fost lnue noi ~i dintr-o dat·a ai

75

disparut,iaracumai aparut iaril:;;i?"Tataa Zi8: ,;0, asta emira:re pentru voi? V·am spus inainte caIn raeoaiea iilid vine DomnU] Isus la noi ~i noi trebuie sa· L intampinam tQpm . picio are, ape] Domnulsta de varbaeunoi" dar trebuie sa fun toti ptezehti, nki unul sa nu lipseasdi. Amp lecat pehtm Ca a frebuit sa fiu prezent acolo s3·L intampinam pe Domnul. Acum Dornnul Isus a sflu de Yorba: cu noi $i a plecat In Ioeasulslavei, lar eurn-am intors la vol sa mai stam de vorba «."Dar cum, tata"', am zis eu, "cum ai parcurs 0 dIstantaatat de mare aMt de repede? Te-ai dus.ai stat de vorba en Domnul Isussi te-al fn tors? <'M·flm uitat.la mainrJe lui si-mi parea.u ca suntfoarte fine ~i Iucioase. Mil gandeam c;;.':i sunt a~a din cauza vitezei nf care s-adus $i s-a intors, Tat~ mi-a taspuns: ,.M -am dus cu calul de Iocsi m-arn iRtoes cuca lul de foe". Atunci m-am g-andit: Pana acum tara ne-a vorhit clar, dar acum ne vorbeste in pilde ~ nn mte1egrem., Am indrazrut to 's;a~llntreb: ~,Cuth vobesti a~a, tata? Care-l calukde focctl te-al dus?" N e-aara tato verg~a cum ar.fi coada de u:ndif.i, runga cam de 2-3 ill; de culoare alba sidefie, iar de Ia un ql.piH Ia alhil era leg:at mai la:I'g~ pe lang-a vergea, un fir a uriu de grosimea deget1:Ilui rnic, El mi-a zis; ,,Acesta-i calnl de foe. Gandam urcat, m -arn prins cu m:ainile de eapatul de sus al firul hi ~1 pu terea o uhulni S~nt m -a fui.alt"at. Clnd am cobora t am statcu picioarele pe capatuI de josal firului, cu mainile m-am tinut de-vetgeaua alba, ~i prin puterea Duhului Sf~nt am cobota t Fund. mai curioasa din fire, eu am luat de la tata din maini ceea ce e1 numea calul de foeca sa-l pipai, sf! vad~ieu cum emnd Ilaiin maini, Cand am atins vergeaua sidefie, am sitn~it 0 putere :foarte rr:_are care-m-e 12alnms din cap pana in talpile picioarelor, dar ~nd am pus mana sa pipai firul auri u, am s;impt ca-i perieol, ca 91 cum a~ fi atins lm fir de inaltii tensiurrs, iarcotpu.l meu pamantese a fost gata sa se descompUna peritru ea nu a put-tit supor-ta aeea inalta putere. N u potexprima ce am simp! in ace] moment, dar mi-am dat seama ca in trupul pamantesc nu-i ell putinta sa supoqi acea putere. Am lasat repede firulstrigand: ,;rata, de ce nu mi-aispusca fuul ceia attriue.fnaHa ~i minunata pu tere a Du.h-ului SEant pe care nl1'o poa te suportadecat trupul c€Yese? Doar ai ~tiut dl eu sun t in trup pamantesc si uite, era gata sa m1 se descompuna trupul". Atunei, eu a'bunatate cereascafu glas, tata mi-a spus: "Cum, tu nu ai~tiut ca acestcal

76"

foe eputereaDtihnluiSfant? NU,~tiltu cii atunci eand.a £?st d: . t iliecarul de foe Cafe s-a asatat.a fostputerea Duhuhn Sfant r~ b hul stant este eel ce face transformarea unui corp pam'art$1 1;1 " " ? D h 1 C£'~ ,I' A 1''''' . t t tesc intr-un corp cere.se. ~ u,u '"' antestece ~e nema\~~l,'~

rin pu terea Ouh~lU1 ~£a~tt:.utem cobori la dlpeala ochilor ca r rii; putem, ap,area:,?l d,lsparea, acc, estaeste co rp u, 1, ce, re, SC. Tot

mse , . X' 0

in uterea Duhului stant se va face *1 rapuea. ,., e aeeea e

~~vofe sa aveti Duhul Sfant,sa-Lpasttatr sa nu-Ltntristati, ea sa

d ,~ . "

aver parte eraplre. .,

Eu mairatrtant<).m IJ:t mrntea mea cum de-a venit tat<:t

tnapoi, cii ~tiam cil! a ml1r.it.~Atli~d ',?i:amamint.it c~'tntr~ oameni este vorba ca atunci cand vtsezi ca un mart vinernapoi,

vine sa duca pe crneva din familie", ~tiam ca cea mai mare dintr€. surori era g:ra~v bclrtavade la moaerea ~~atinui; la tnmormantare. din cauza fntristarii ~i a si<'lbiciunii, a lesinat de doua ori. Dupa inmormantare a fost mult timp internata in spital, iar medidi i-au dar diagnosticul de Ieucemie. f7tiind-o bolnava, eu m-amgftndit ca tata a venit dupa! ea, dar nu erea sa ne spurra nimie ca-sa nu ne Intristam. M~am gandit atunci sa-l Intreb, penttu ca sij nu vina acea intristare peste noilar!) veste. Am zis: ,,~tii tata, de Iatnmormantarea dumirale sora noasrra este grav bolnava; medicii spun dt.are leucemie. [)aca. pentru asta ai venit, spune-ne ca sa stim mai dinainle, sa nepregafi:in su£lete~te, int.elegand di acesta este planul lui Dumnezeu, cih:i ar fi mult rnai greu sa vina asta asa, dmtr-odata peste noi, fatasa !,>tim nimic", Tata s-a uitat eu dsagoste lanoisi ne-a raspuns:

"Copti, ce bi ne at fi pentru ea sa fieacclo sus.la loeul de odihna - ar fi in bucurie ~i pace. Pen tnt ea ar fi mult mai bine acolo decat aid pe pamant, dar sa PU valramantegandul acesta arum: ea nu va m uri" va ramane.rntre VOl ca e lipsa de ea sa mai ramana, sa va sfatuiasdi, sa va mai ajute. Ea se va face hine, cad e ho~rat sa mai ra.mati5. pe pamanl. " Atund m-arn giindU: "Uite cu ce IUciditatevorbe§te tata; de. Nu enumai in duh" dt1i. dace. ar veni dneva sa~l vada. aol"" zice cii nu eel, ci un duh, 0 aratare". Erarn a~at de bucurcrasa&i-l mangaiam pe maihi'zicand in mine:

"Ce-Oll pasa t:e-ar zke altii'~ eu $tiu ea e tatal meu in corp ceresc". Mi~am amintit d ~t;und cand Dornnul Isus &-aaratat

llCenicUor dup - A ,. • d - duh

ftil . , a tnvlere,el se gan "'ea u ca es te un ,'sa 11 0

uca !?l Elle-a cerut ceva de maricare !?i a m,ancat'in fata lor

77

peste fript ,~i fagure de miere, ca sit le arate ca nu este doar::tln duh, ci un trup ceresccu viata. Atunci rn-arn ganditsa~ I in cere pe tara cu mancare, ca sa \fad daca e elsau numaiduhnl luj L.,a:mrntrebat: "Tatii, nuti-efoarne.n-ai vrea si:l mananci ceva?" EI a fi'lspuns: ,»a da, da-mi ceva de mancare", Eu stiam c,\.i pHlceau foarte mult steuguri] $1 nu-i refuza niciodata, asa ca i-am adus.o faHutiecu strugJ1ri oopti, frumosi, cu boabe ~arL Tata a luat struguri ~i a mancat cu poWi,. Miluitam Ia el sima gandearn cu bucnrie: "Etata,.e ehiar el, nu e numai un duh:Este e~ personal, in trup ceresc, ca nlanancii la fel €_9. DornnulIsu, dupa mviefe~',

Apoi tata ne-a spus:. .Pentruca ati plausinult du pa mine ~i v-a fast dar de mine, tniHtinga'tiuit sa yin sa rna vedeti, sa va spun CUm este acolo unde snntem st ne-edihnim ~i eat de mult nebucuram dind vine Domnul ISllS?i sta de yorba cunoi. tnsa un lucru s-a ~titt noi stim ce·face1i voi pe pamant. Dm cand in cand ni se fngaduie sa va vedem, dar V9i nu.ne vedeti pe ani, Acurn v-a m spu s tot, de aeeea s~ 11 u rnai p langeti du pa mine ca nu are rost; daca rnai pla;ngeti, il fntdstati pe Dornnul.Isus. £1 rn-a Iuat din durer] 91. suferinta? rn-a d us la odmna ·~l fericire, a~a canu aveti de.ce sa rnai pla.ngeti dupa mine".

La aceste ell v in te m -am trezi tdin vis, Er am pHna de bucw:ie~a l-am v.iizutp~ tata intrupceresc, cii am vorbit cu el§i tot ce 11'i1-a spus a fostrninunat; cel rnai minunat luerua fost ca eu vedeam totce ... mi povestea tata si, hind treaza atunci ina gandeam Ia tot ce am vazutplina de bucurie. Deodata am auzit aIara 1a geam 0 rnelodieoereasca, cantata pard, de 0- o:n:hesrra simfcnica, Msam gandit: "Cine poate Ii asa de dimine>aVi Ia colind~? CraciunuL!it trecut - nu pot fi colindatoril. Ajunul Anului NQU nu e indi. Oare cine vine sa cante? Cine poate fi?' M~am ridicat repede si rn-am uitat pe gealJt: a fostceva extraordinar. L~am vazut pe tata stand in picioare-cu till acordeon in brate~ dar sunetele muzicii nu erau ca de Ia nn simplu acordeon, ci era 0 simfonie de.o,sebiti:'i, cantata ca de o orchestra tntreaga. Jata canta ~i ell vocea, niste cuvinte bine rntelese de mine. Intr-adevar, tata cdnta foarte frumos tn :timpui vietH lui. In tineretea lui a ci.ntat-ca :;;i can tor, in strana la biserica, pana l-a ehemat Domnulla podiinta, Felul in care canta:acU1n1:nsa, era ceva ceresco Eo cantatn 'd upa e1 cuvintele cantiirii §i cau tam sa le

78

rnemorez cat mal bine. Pe masa aveam casetofonul.si rn-am ridicat repede sa-lInregjsfrez; cand am ap:asat pe clapa de inregistra~:, ta t~ n-a rnai can tat; a, dis~a~t: .D?mnul a: ingaduit sa ramana'In mintea.rnea versurile cantarusi melodia, dar eu Hind in trupul pamii:ntesc, vocea mea slaba e ca un.instrument aezacordatin romparap.e cu felul in carecanta tata ell glasul lui ceresco

Se poatej'ntelegedin textul cantarii ca e cantata de cineva dire a ajuns deja la Domhul Isus .~i nu de o persoana care fndi e pe pa;mant. COpm care erau ell minein casa.nu l-au vazut, niei nu l-au auzit. lata cuvintelecaatarii:

Curand detot se va sfiir~i Oriee suspin de pe pamant, . Aeolo sus.ne-om intalni

~i nu ne vomm ai desparti,

Cor: lnatnte<dar sa In aintati §i Ina poi sa nu va d ap

Caci Domnul va va inblri s:pre El Inainte sa pa?iti. 'Nairtte s'ainainta:p prin Duhul S.fant, nu va-nfricat; Cad Domnul va vatntari spre EI inainte"Sa pa~iti,

Cad incutand ne-om intMni $i rut ne vom mat desparti Acolo nu mai sunt dureri

~i niri Iacrirni, nici intristati.

Curand ajunge-veti si voi $i iar vom fi~mpre~na toti ~i nu ne vom.mai desparp Cu Dbmnul Yom fi in vecii.

Amin,

79

,. "Jlo6 Jt J'iJ H lMHlJtlA jl j! )'Ij

Cu - r .... d do! tOt _....tir - ,IQ-I - (I flU - pi n d. pI pi -mI,nt J"..

"'31 oft it j };fiJI' JtI Jl ~U :II jl ;"'J1 t ~

ee - to 1\11 n.:-om In - fll -ni ~ nu '" _IN.I c:Mi - pit _,. 'N.

'N.

:I"D J nir )'J J., Jlib, ]JA; ~ J ) ! ~

~ : ~ dI.r Ii 'n. - 1lI - bJIJ! I -IUI- pol .... nu ... Id.~ Od

,~ iii I - nl - ift - tI. ~~ prlnOu-hu! -SIll nt n u '11- JIlt! -lip Cld

fll L.ft it, ]. oft jll",}} > A j ;111

CQIl\-f\ul. 'I'l"1'I: bt - ~- rl 1Ft' E! 'N- in -" ... pi. _ ,IJi

. Dup~ al ?asel~a eopil, am ramas tare sblbita. §i anernica,

~m. eau.z:a ca adeseon av:eamsUibici ani la inim~" dureri de fieat $1 fiere $ln~puteab1manca aproape nirnic, CatLd eopilti! avea vreo 5 Iuni, Domnul rn-a pus.Ia o proba.fn care rccunese.oa m -a~: c~a.un~t. ?ornnu.l $I fos.t asa de buninsa, ca. m-a ridieat $i rn-a lI_'tar~t,.zleand~-~ ca lUI Petru, al;nd era sa fie aooperit de valun: ,,FlIp-n ctedmaos'Ule, pentru ee te-al muoit?"

.. Co', C!E:z§nd:a iara.;;i am T<lmasi'nsarciilata $i vazandu-ma sla~lbl ~l bolnava, am fnceput sa rna. .fiamint, ihtretJand u-rns dl' V~l face, .cum ~oi rezista ~i cum 0 voi duce papa Iacapa], pentru :ae.u ill;lia mal pute~m sta p~ pidoate. Intr-o saara am plans malnte~ Dom~ulul, spunandu~Istarea mea ~i neputinta trupU.Ill~ m~u: "Doamne, copilul ee-l amests asa de rok'::_ ITa buie mea purta t pe brate -~;i a ltul Ii va lua Iocul asa de re-pede'i''' Alit simpt atunci ca nu fae bine; Domnul e olarcl. iar :,usunt lutul ~ EI,e sta~an ~a ~adicevrea, Ammceputs~ pl:mg In lata Domnului, cerand iertare di amindraznit sa-l incrrrc planurile eugandurile mele nepotrf'llte; iardadi e hotara t sa ~ mal~am un. eopil asa de repede, ELma va putea mt.ari, dandu-mi

sanatate~l putere. Cum pIangeam, caindu-ma de murmurul meu ~i rugandu-L pe Domnul-sa nu mi-Ha in seama, Domnol

80

rni~a vnrbit. La ora d,oua noaptea amauzit 0 voce strigahd: ~ J'em~ie. pentr~ c~ te-ai .i'htrishlt f~ ini~a ~a,~sFunand die$ti sJ_iibWi 9i bolnava 91 nu vel putea reziste ~l vel eadea sq"Q povara? lata di rtu e~te,~aCI1m crezi, ci dear ti-am ihcer;cat credinta, lata, 19- spun: n~ "'Eli purta p~ ~r,ate ~n.alt. copil pana e~l c~.d ~l mic va implim 2. am. Atunci iti VOl trimite altul, Dar lata, mal sunt

mul ti corn pe care am hoJaraf:sa-i trimit pe pam<1nt:;>i ptivese In familti unde sa-itrimit, cacimulti seimpotriv:escna§terii de copn, iar rnamele en multi copii planginainteal\:1ea§i suspina cii le este greu §i cad sub povara; nimeni nu le ajuta ~i nu mai pot duce greul pe umeri, Suspinele mamelor a u.aiuns pan.a: la Mirte, pentru di in laC'sa fie imnarbata:te, chiar in popoml.Meu sunt multi cei ce Ie.batjocotesc di nu sunt Intelepte $i deaceea si-au luatpeumeri 0 povara mai grea decatpdt duos,

Dar iata,. Eu am trimis copii.in familii nu cu scopul de a face marnele sa cada sub povartl, ci ca sa,tncere prin aceste farnilii pe cei ce an putini copii.pecei.care nu au deloc cupti 91 pe tineretul btserieii. En 'am fngad nit sa fie sarae §i bogat p-e pclmant, pentru ca eel bogatsa fie inceroat prin eel same: dacat§i intinde mana §i da celW sala~ dad cia oelui lipsit din hrana lui ~i imbraca pe eel gal, dacaface lac tn ,casa lui pentru eel nenerocit ¥fara adapost, van rasplatit, dar de nu va face aceste fapte va fi osandtt, Tot asa, am hotaratm planulmeu sil tncerc pe altii prin familiil6'1nCarcate eu copii §i~cu greuHiti: le-arn pregaht teren ea sa poata lucra si vor fi raspla.ti,ri de Mine. ~i familille eli putini copii, 9i cele fara copii, §j tineretul pot sa ajute mamele la cresterea eopiilor, pot sa ingrijeasca.de orfani §'{"de v.adu ve; decat sa~i risipeasca timpul fata folos, mat bine sa-i aJute pe cei in nevoie .. Dar suspinele-si gemetele celor nenorociti au ajuns pana sus, cad eel mai multi tree nepasatori pe:alaturi9i nenorocipi gem subpovara .. Ba maisurtt $1 Ioviri Cll lovituri grele. Unii adue cuvinte de ocara mamelonefre ce au raeat capH, daca nu sunt in stare sa-icreasca?» Pentru aceste faptesi DCari vor fi tra§i curfind la judecata, Ca sernn di Eu am vorbi], cand copilul ee-l porti va implini 2 ani, atuneii'ti voi da altu1.

, M-amcutremur:atfnainf.ea Domrnrlui auzind planul Lui

~ S~pullui co privire la familii, de ce ill unele familii sunt multi ~OPlI, in altele putini, i81 ill altele -deloc..Ce minunat este u.tnnezeu, cat de nepatrunsepunt planurile Lui $i cum nu se

81

potrivesc gandurile noastre cu gandudle Lui! Cuv Domului s-a IIp.Flinit1ntocmai: cand.copihrl afmplinit 2 ani primit pe prate al~aptelea copil, ca.ruia i-arn pus Qu~el Em anuel (DUinIiezeu este ell noi) caci am zis: .Dumnezeu e eu noi, marnele, ?i ne ajuta sa crestem copiii pe eare n i i-a da 1:'" Sotul i-a pus ~i m~ ~e~eI~sif, num: _care tl pI acea lui foarte l!1 u It:

Dotnnul rn-a mtmt~l prm aeeasta lucrare, dar Satan nu s-a dat 'batut ~ s-a hota~at sa-mi clatinecredintasi :o;;i~a mcotdittmcul pentru sageata c~ care m -a lovit, Dar Dumnezeu a fost cu noi . a Domnului: a fost biruinta, slava Lui ill vecil - - ~l

Dupa na1t~re am fast dusa intr-un salon ,o;;i, nefUnd Sll pta vegheata cZiel era noapte; am facut ohernoragie intta:nd m :o~a. Dimineat.3 can~~u venit,medicii In v1zita,. ~u ~fiau ces-a Inlamp lat ell trul1e, caci nu mat puteam vorbi. Clnd au Vazut sangesub pat), aua~alizilt fisa mea ~i~ vazand ca am :o;;apte copii, rn-au dus repede m sala de opera Fe, i ar d II P a 0 interven tie chirurgicala, 91-atldat seams C€; s"a intamp,lat.. Cand m-am tt~t eram ~a rea~hnai'e, ,f~du -rrri puse rransfuziile de sange, Am dAesdus 0ch~, ampnVlUa ~~('Qn si mi-arn dat seama ca primesc s:mge, dar slmteam cum pI ca tura de sange rna arde.iar 1a inima simteam 0 arsuraputernidi. Mi-a venitin g,1ind \Sa Domnul Isus a~.?rit pe Golgota perrtruca, din ttupuI Lui, sangele s-a scurs p~e~tu~a ell p~calura, iar e? mor ca prtrnesc sange .. Simteam plcaturile des<mge ca ouava pentru corpulrneu, Asistenta care ma supra veghea ~. iesit afara, stiind ca trensfuzia d ureazarttulr. Pe ~jne ~ -au, apJ-l carnlste ftisoane puternice r;;i trupul meu se zhatea fara ruct 1m control pe pat, In mari arsuri, Din cauza zbaterilor,. rr.u-.ai~?itAacul~n vena §i sangeles-a scurs pepat. Eu m-am mat lim9h!cand sangele nu a mai curs In vena, Cand a crezut asistenta c~ e terminata transfuzia, a venitsa rna vada 91 m -a tertat cand a vazu t sangele pe cearceaf. A creZ1,lt ca eu am

. s~uls aeul, dar~-am spusce S"a intamplat, ca din ca:{fZ.a fn,som:el~r putenu.ce, s-~ s~ulsad1.l. Ea a sa1iimbat cearceaful ~i Im-a ~lS sa nu spun. rnmanU1 d1 nu m-a supr~vegheat, casanu 0 sanctmneze.

AEu I·am mtll\Uhrit Domnuluidl. nu m-alf!sat sa primese acel ~ange pe ear~eorpul nu-l ~rimeil.AMedicii mi -au facut apoi .analtz·ele sa vada cum a r.eacti0na t sangele li'iau consta ta t c.a corpul nua prlm1t"Sangele at'lela. ~i de aeeea am filcut'hepatita

82

• v de tip JI". l)1ediciLau spus.ca ei au vrut sa ~a ~jllte: dar c:;rontC; meu a_tacut 0 alta reactie. Data ar inaeroa sa-~ mal de~ ~rp~ at fi fatal, Mi-au spus.ca rna vor duce la ~n sptt~1 de boli siIDS . age. jar copilul va ramsne la materrutatepana se va

contat!lO 1 v"· f t ult tA t··· . u-

p .... cu mine, Eu m-am necaJ1toar e mu a a' pen ,. u

vedea ce es~.-. . .,' .', , . CO ilul meu cat ~i pentru mine ~~ o.et1alV,~~se ~~.pu pe c"are-l

P casa, In timpul consultal;tel, medICu rna Ilgneau lfl tot

avearn a '.' ,u' . ;Cti~;.!· A, a

ul' ,,5tUltel-l pocaiti pI'O~ti! Amm e bme sa man 91 SCl-~l r9tm~,

fel ,~.. ~ A ,. £ t" t

co ill pe drumuti? Nt!. ti-amspus de cate on at v os m rna :r-

nifate sanu mai Iaci copii di ai s~mori?~cuIn ~a vadem, v~e ownnezeu sa te vindece?"Multe alte cuvmte dm aoestea mll~

runcau Hira nici un pic demi,la. sau sim] omenese, cum s-ar fi ~lunor cadre medicale, Din aceasta :auz~, d:cate a,ri ~:ra un medic in salon. tresaream la_gandul ca 0 sa rna certe lil:ra;;l.

Era intr-o [oiseana. $tiam ca eraadunare.1 iar la sfat~itul

pwgraroulul se.£ace rugadune pentru-bolna~. ~ratii!i:surorile serugattla acea ora. Mi-am tras patura peJa,a '$1 am mc:put s~ plang in fa ta Domnului, chemandu- L pe El, care ~~ atatea on rn-a vindeeat'si rni-a ajutat,,~a vina r;;i de data asta,sa se opreasca 1a patul meu, sa-mi dea vindecare prin ranileo Lui. Deoda-ta an; simtit ca dneva a ridicat patura de pe fata mea, M-am ~Ita~ s~ vad cine este ~i am vazut un medic care Jrti-a zis: "Trebure ~a-\i fac 0 injectie intravenoasa pentrtl di ai primit sange care nu I;:i s-a potrivit. T9t sange1e ttl. este infectat- Dupa ce iti voi.{ace inje~!i~ asta, sangele t~i va fi vindecat, te vei face bine r;;i nu veLma1 me:rge 1a spitalu-l de boli contagioase", M-'atn uitat Ia ril.ainil~ mele ca sa vad pe care sa 1-0 dau; in urrna perfuziHor~l transfuziilor, ambelemaini Imi erau invinetite gt magande~m ca ° sa-rni gaseasca venafoarte greu. Dintr-o sigura incercare medicul rni-a gasitvena. M~am uitat la seringacate era aJba de tot, iar gr ad alja era aurie, MedicUl m;-a Rrlvitbland §i era milo~ cu mine: ,,'Nu-ti fie hid: -nu vel. mort, te vei face bine, vet merge acasa 1a ~opli, nu veimaimerge la alt spital, iti vor IDe eta durerile imediat ~i vei putea sa te ridici", V azand ce fr~mos vorbe9te ell mine, ca nici un medic pana<l'tunci,. rn -a:m mra t t~ eCUSOn sa-i viid initial a num:elui. ca 8a-i spun sotulU1 mec 5a 11 ca~lle. sa fie at:enf c~ e1 pentru ca s-a ocupat de mine ~i s-~ P?~l'tl at.it dt:; frumos. Orlcat am pr-iV1t.., nu am \?utut descrf.fi3 lrutlw:a n'-"melui, pal'oodu-mi foar.e diu ca ml suu ~:e m_edic eS.l:e . .lvu-a

B3

- - -

r-

~ ... ..- ....

~- .:0-

, .-

facutinjectia foarte ineet, in tirrip ee vorbea cu mine. A scos acul apei, zica.ndu-mi: vAeum te poti ridica, did e~ti vindecarg Spune-i mediculuice v~ fi dimineata sa-1i semneze fisa de externare din spi tal did tu e~h sana toasa ", Apoi a incepuf s~ cante 0 cllntare, dar nn in limba romans. Eu nu am in!eles cant area, dar 0 putere mare a venit peste mine, Amintelesdiel canta in Iirnbi ingere~ti ~iyuteTea ce a venit peste mine a lost

Duhul Sfant. . -

Am vrut atunci sa-l privesc in fat~, dar el s-a inaltat deasupra pafull,li rneu; doar haina alba am mai vazut-o dispa. rand printavan, Tresarind, mi-am cia t seama c,a a fost Medku! Suprem, Domnttl Isus care rn-a vindecat, M-am ridicat din pat simtind viridecarea deplina, far-a tria a slabidunem corp. Toata neaptea n-am mai putuf de.bueurie caDomnul rn-a vindecat nu voi mal merge la alt'spital, Cu slabele mele cuvinte I-am multumit Domnnlui, dar 9,tiu ca pentru a tata mila ~i fudurare, nu am muljumi t fndeajl:ms. Am pliins spunand u-I: .Primeste lauda i.n:ihJii, a buzelor ~ Iacrimilor ce Ie vars en multuririre la picioarele Tale" Isuse, iar ce nu pot completa, raman datoare ill ceruri, cand m~ vel d uce la Tine, sa-Ii mu1tumesc: cat va tine vesnicia",

Cand a venit medicul de serviciu diminea:'ta, eu§edearo pe pat 9i citeam din Biblie, Cand rn-a vazut, m-a Ihtrebat "Ce SMa fnNimplat? Cum te_sim~i de fe-ai putut ridica din pat?" Eo i-am raspuns: "Damnule doctor, eu nu mai sunt bolnava, Nu §tiu d~ca dumnea voastra ali citit aceasta carte, Biblia, in care scrie d Dumnezsu vindec:a bolnavii. Eu cred.aceasta carle§i pe ....,,"''"'_ Itt-a vindeca.tDumnezeu. Va rog sa rna lasatUlcasij.; nu Val mal merge Ia aIt spital pentru ca nu mai sunt 'Qolnava-~'. Foarte amabH,:al a raspunsr ,;i?i eu am citit- Biblia, parintii mei sun credmcio§i -eu nu;sunt eredincios, dar cred ce scrie in Biblie. Un luau trebuie sa-ti spun: pe £i~a ta escris diagnostteul ~i analizele care sunt foarte rele, Penrru not, medicii, nuvorbeste credita.ci analizele; eo nu-ti pot semna iesirea din spital dad analizele sunt rele, Noua ne trebttie justificare -analizele vorbesc", I-am zis: ,.,Dn, va Inte1eg, sunt de acotd cu dunmeavaastta; fa~-mi analizele{>i veti vedea di.nu roai sunt bo1nava". A sunat 1a laboratarru de analite~i a verot 0 asistgota careia i-a spussa-mi faea analizele cu mare atenp.e,.ca vrea sa fie.

84

si ur pe ele; cana V~T fi gata sa Ie ~duca l~ ri1ine,lll sala~ eli va :g . sa Ie va,diL Mi-a flleut anahzele ~l asteptam ~l eu cu

vent . . tul CA d . . . ~

iibdare sa Veld careeste rezulta .. an a verut asistenta cu

~~ cu analizele, amintre~at-o ca:e este.Te~ultatul yi mi-a spus

~ to;lte sunt foarte bunesi nu maa am runuc,

ca Medicul a venit ~i le-a yazut~i a zis: .Da, acorn credsi ell ca s-a lhtmnplat orninunel" M~a hiitut pe tirr\.3:r, spun~du~mi c~ maine voi pleca acasa.semnand fisa de externare chiar atune. Acesta este Dorimul care la clipeala ochilor vindeca si face minuni In care medicii trebtrie sa reeunoasca Iucrarea lui Dumnezeu.

Binecuvan tat sa fie N urnele 1 ui Duinnezeu, die nimeni nu-i ca Elin eer si pe pamant. Mi-a datdin nou prilejul s.a zit §i eu ca David: >IA:jutorul men vine de la Domnul care a faGut cerurile 9i pan\antnl". Slava' Luiin veci,Amin.

DUBLA BINli:CUVANTARE

Intr-o noapte am visatdin nou un vis, dirrcare am inteles d voi rnai primi a binecuvantare de la Dommil. Mi se pareain vis di am trecut ptintt~u n oras, aiungand intr-un loc deschis'ca tntr~opiata, uncle erastransa multd Iume .. Eu eram pard co a sorli ~i ne-am apropiar sa vedem ~i noi de ce e ataf:a lurne stransa. Accloera un £e1 de tribuna ~i ofiin1ii imbraeatiUn alb stateain pidoare, tjnand in brate un bebe mic.Intr-o pernitll alba. Se rotea injnr la femeile stranse, curioase sa vad-a ce este ac~10. zicandu~le: "Manielor, care dintre voi vreti sa primiti fetita aceasta ~i Sa 0 cte~teti1 Ea trebuie sa 5e rtasca pe pamant ~i mama care trebuie sa a ~ba nu 0 primeste. Care dinte voi vreti sa 0 primiti? Uitati-va eM e de frumoasii! Cine vrea sa a Primeasd?" Nimen'i nu a Taspuns nimic. Unele fenrei, vazand :~:n copil ~~s ~a 1a licitape, au n.s: ,,Nu ne trebui~.'"di Buntem aiuns ~e c~pu> altc~va da_ctl.s,-ar fi dat, dar nu :opu . ~~m ant Iltin ~l ~~ in fata tribunei, fiinta aceea sMa opnt cu prrvirea la aceaet:~:andu-tni: "Mama, n-ai vrea ttl sa primest! fetita bam! '. Eu ~m r aspu ns: ,.Mieimi p lac co pili, dar eu ,Sunt N.am Va ~l ~3.13:ffi acasa inca 7copii pe tare crebuie sa-i eresC.

pe n1menl sa rna ,ajute, n-am mama, n-am frate ~i n-am

85

sara sa ina ajute la cresterea lor ~i mi-e tare greu", N-a ffiai insistat, a trecut pe la alte marne, rug,andu-Ie ~i pe-ele Sa primea~ca ietita, dar nimeni nu a vrut-o, Atunci astrigat co glas tare sa se auda cal mai departe: "Cui va vreasaprimeas-j aceasta fetita i se va da 0 dubla binecu vantare, I se va da binecuvanta;ea ho;tarati'i pentru ca prime~te fetita ~i ise va da ~ binecuvantarea hofarii-ta pentru familia care trebuia sa "0 primeasca!" Nimeni n u a vrut 5-0 ia nid atunci, ba unele au zis:"Ne lipsim de dubla bine,cuv§:ntare, dedit sa mai avem un copil", S-a aprit dinnou la mine ~i a zis: j,Ptiine~te-ot mama, cad vei ptimi dubla binecuvantare", Sora ce era cu mine mi-a zis: ,,A9a de mila mi-e eli n1,J vrea sa ia nirneni fetita, i'nc~lt a~ ptimi-o eu, dar nu pot, ca sunt nedisatmita si ce ar zice altH despre mine? Dar la-o tu, dioeu rna leg ca VOl vern sa te ajut sao cresti.ca sanu-ti He a:'1a degreu ":. l-am spus filn!t;rlca 0 voi pr:imi eu, eaci sora ,,0" este prietena mea ~i mi-a promis ca vine sa ma ajute sa ocresc, Am luat £eti~a ill orate ~i am plecat lnipreuna cu prietena mea.

Trezindu-mji, l-am spus sotq1ui ca Domnul ne va maida ofetita .. Sotul men s~a bucurat, pentru dl el iuhestefoarte mult co pili. Duminica artrlntalrrit-o pe sora ,,0" la adunare ~i, la ternunaree programului, i-am spus: "Tu nu ~tii cii te-ai legijHn rata Domnulni cama vei ajata sa mal cresc a fetiM2" Eas-a uitat

, ,

putin mirata I a mine, apoi i -am spus tot visul. Ea a fost prelucrata de Domnul ~i rni-a zis:"Da, en vin sa te a ju t ~i tn tim pul sarcinii,,~fcand Domnu1 ~~o va da;os~o crestemtmprenna" In 4 septembtie 1983 am p:rimit fetita, dubla binecuvantare, cu numele Geanina. Sora "D" a venit ~i rn-a ajutat sa a crest:', spunand u -00: "A.ceasta este §i fetita mea". Ea a iubeste foarte mult pe fetita, daqi fetita 0 tubeste mult. Petita e deosebit de inte1eapta, blanda~i reti'asa-ecu adevarato bineeirvantare, lit con tin uare vreau sa relatez mai pe larg In§liintarea pe care mi-s dar-e Domnul tmpteuna cu dubla bineeuvantare.

In PsalmuI 103:2-4, David .zice, insuflat de Dahill Smut ,.Binecuvanteazi:i sunete pe Damnn! ~i nu uita nid u:-}a d;_n binefacerile L ni; EI i\i iarta roa te faradeJ e~Je tale .. Elll;1 vindeca to ate b QiHe tale, EI ttl izba Verte vi atu dtn gt",)apa. El te incH nuneaza ¢u bun at-are ~i indurare". In ~Y)t ro?shl ~Sdtlmlllni, iiI sa nearatecatdema1-t3 eSletHt[Urare~_ GOllIOllIU; pentm "?i {'I!-

86

de EI ~i, nega5in:d eu ce sa 0 egaleze, zice: "Cat ~unt de su~ tem 'J de paman t, atat de mate este buna tatea LUI pentru eel

cerun e EI- ~ ~- t osal

- de sr. De aceea, ; - repeta mereu maces. psam:

ce se tern I" ,~ hei . - t I

~ntafi pe Domnu $1 mcneie cu cuvm e. e:

Binecuva -', _ - - . .. -. . .

" . vanteaza suflete pe Domnul", Ce bine ar fl ca ~1 sufletul

SrneCO . - I" .x . 't~

" sa-L bin ecuvf nteze necerttenitpe Dotnnulsi sa nu U1 am

nostru . -, 1 d "D'd - ti - a L nid una din hinefa-ceri e Lui, did - aea __ :v1d a ,avlltoma vet ~- .

bi Olvanteze pe Domnul spunand: "Lau - atJ- pe omnu can

me d L ." d ~.' -

este bun. cad tn veae tine In urarea t L1t ,e~ ~e ea ~l ~olavem

d tale motive sa-Llaudampe Dornnul, caci a fost-atat de Dun

fa~~ de noi.si ne-a ~aa:t atat.a bine ineat toata viatanu suntem.in stare sa~ I multurrrim indeajuns; _ .

fut-re multele binefaceri ce le-a facut Domnnl sufletului meu familiei melesi personal mie, vreau sa arat in aceste rand~ri cea mal recentiiluCI'are pe care mi-a aratat-o Domnu1, carees:te ca 0 mana proaspata pentru sufletul meusi pentru topcei ee-L iubesc pe Domnul ~i a~teaFta venirea Lui. Vreausa spun dela Inceput di nu voiputea.reda, in slabele mele cuvinte, minunatia Iucrai'ii Domnului, ca nu sunt-in staresa deseriu decat intt.-o mid masu-ra tot ceea ce Domnul a aratat, pentru ca, incuvinteornenestinu se pdatereda splendoarea, stralucirea ~i !:Mia prezerrtei Domnului cand ni Se arata, deoafece trupurlle acestea nu pot suporta deplina Sa stralucire ~i splendoare.

to data de 8 septembrie 1983 rna aflam irrspitalul maternita.pi din.Arad, dupa ce Domnul rn-a cinstit cu a opta odrasla, care a tntregi t mai mult podoaba eaminului no str u . N upot sa tree fara a aminti ca aceasta sarcina am purtat-o aproape eel mai ?reu din cele opt: din prrme Iuna ~i pana Ia sfaqit am fost mcercaU prinrnai muite suferinte care'mi-aujngreunatsi mai mul~povara, incat de multe ori, de n-ar fi fost mijlocirile eelor ce au ~lit aliituri de noi inaintea Domnului, a~ fi cazut sub cruce, ~Cl vrajm~uI a cautat, in maimulte randuri, sa rupa chiar firul vte\ii mele. Domnula fost ata de bun cu mine ca rn-a trecut

::te c::~su: ce-~ a~t~pt~ eu aHita gro~a. m~tm~ u~or COIl ~ de ?ati; chia-r dm pnma Zl m-am putut ndica farl! sa amnev91e

aJUtorul cuiva.

ati TO~i cea rnaiminunatii lucrare afostlID?l:iinp,tea cemi.-a o.r!at-o Domnul ~i binecu vantez Numele Lui. £1 este Alia ~i ega, tneepu tu! ~i Sfar~itul, Cel dint§.i 9i eel de pe urma, E1

87

este fnvierea ~i Viata, EI este Domnnl ~i Rascumparatorul nostnr, far noi suntem poporul Lui, turrna pe care 0 povatuie§te dl'eapta Sa. Prin a ceasta luerare El adutat sa ne trezeasca duhul mintti noastreca sa ne pregatim in vederea venirii Sale. Dornnn] sa ne ajute pe to~i la aeeasta. Aceasta Iucrare nu s-a da t numai pentru mine personal, ci pentru toti cei ee-L iubesc pe Dornnu] ~i a~teapta ziua venirii Lui. Mi s-a spus sa. fie raspandita in pop~r., ~aci e data ~entru trezir~a pop~ruJ~i ~n ~e~e'rea pregatiru pentru verurea Domrn.dru,care I~l va rapl Biserica in scurtii vrerna,

PARTEA INTAl

Mise .R,hea C'a. rna gasese in mijloeul unui popm fcarte mate 1a numib;; cit.cuprindeam cu oclUi erau numai care s tateau in pldoare inarntsa Domnului. Deodata a deasupra 0 LUmin.a Ioarte puterntcs, cum apare fulgerul pe

ill deasebirea ta fulgetul apare gi qispare;insa lumina .a~sta

• ramas intr-un nor Iuminoscam la ti'eimetri deasupra ~i din Ittminaaceease auzea voeea Domnului ca un glas tunet $i tot poporuI eta -ct:tptins de gr(\)aza, Mie fill s-a ingro~a limba ingura ~4 nu am mai putut rnisca buzel'!'l',de . Domnulut, Am vrut sa repe.t eu vinteleDomnului ea sa. nu pierd c:ontintttu I lor, did era de mare valoa.re, dar nu am putut vorbi,

Totusi, a proape de sf.3rgitulluct~ti,.am pr:irnit din nou -

am meeput sa rostesc cu glas tare ce am auzit pe D ' spunand. Atunci m-am. rrezif di n vis, eil eu vorbeam ca vo tare ee am auai t, dar au fost ulEimele Gll vinte. M -am ridicar § m-arn dus afafa din salon ~i am serfs cuvintele Domnuhn ' care le-am auzi t, ca sa nu le uit.~i iabl care au fost aceste ctrvin "lata ee zice eel ce e Viu in vedl vecilQr, Acel te eta, ~ste §i 0 vina in cUFand dtre tine, poporule. G.'ercefeaza-fi caile mnblete1e,cacl iafa mersul hI u nu-i bun ~i umbletele tale nu sunt placute, Cad §chiopatezi pe carare. S.chimba-tj. mersul intra in aliffierea dreapta §i inainteaza dupa plan in oranduirilor eIrepte Inspre punctal d~ neprihanfre .§i SM ead iata vine nemea, in Scurt timp, §l nu-i m ult §i va lrebui

dai socutea1a de nadejdea ca.re:este in tine, I?i dadi astazi nu-.ji hotarari noi detrezire,. Sfilltenie ~i apTOpiere de Mine, nu

S8

tea sta in pidoate in ziua ~i vrernea aceea, Dar cucei eese ~ltntesc, Mil asculta .~i M~~pre~utesc, vei face ~ vremea ;teeea

crud mali ?i voi povednnfata celor ce-nu rna cunosc ca sunt lu iii Mei §i vei inUi.d marturra lor prin semn ~i njirumi, Da, cOP, da Amin, Yin eurand. Pregatip-va, ca timpul e scurtszics

Aonn, -, .' .. . .. ~ ..... .~.'

Cel ee-I viu in veeii vedlor, Cel ce vine in scurta vreme ~l va rapl

Biserica". " din nouj'

Dupa ceam scris aceste cuvinte .~-~ mtors.· In nou I~

salonin pat?i cugetamla tot ce s-a dat ~HmlHiceam eu personal

ntrol asupra staTU mele §i mit mtre15am: ,.,Cate sunt umbletele :re nu-I plae Dom~ului?" ~i D~hu~.Dornnul~i 'din~oua rontinuat lucrarea. Ma vedeam ea in IlUj1ocu1 unU1popor mare 1a numar, Cuvintele Dornnuluiau prodtl.s'3celea~i framantari ~i muebari in initna poporului ~i se rnttebau: "Care este mersul care nu e bun pe dl.rare, care sunt urnbletele care nu snut placute Domnului qi care sunt hofaraii1e'noi pe care Ie cere Domnul?" Poporul cerea ca Domnal sa-i spund mai amanuntit tot ce n_p:el'a placur Domnului si cehobl.rari noi s.ii ia, Duhul Domnulni care cunostea toate tntreNirile poporulur a rasp-uns, dat de data aceasta nneu glas ell de tunet, ci en glas mangiHetor, ca de mama <:e i9i siil tuie,? te copiii: .,.,Ia fa mersul care n u este hun 9i umbletele ce nu lmi suntplac:ute ~i ~chiopataI1ea fa. po~o:r:ule, pe Ware; Legilturi straine" poveti strllile. ~ nilini intinare".

A aratat eateva puncte din Iegiiturije'Str§ine; vorbiri de rau, clevetiri, minduru"eugefe-mtinate ~i impQt:d vire la nastere de copit, PoverilestnUnesunt: uta, cearta, mania, iutimea, strigarea, murmuru1, cami'ea si mandria. Iar mtinile in£in~te: eerturi, nein telegerl in farnilie, 1 ueruri nefnga;d uf te, betia, necuratia, curvia, cagtiguri marsave, wrti9aguri; Iucrnri extrase d~ lalocul de rnunca. Aeestea sunt punctele.de care poporul'e ~vati'n mai midi sau rnai mare masura, Domnul s-a oprit'la ~care din aceste puncte ~i a arata] ca unii zic ea ei nn sunt VU\ova~, di ei se tern de Domn ul si se pazesc de piica t. Da.In mare, ~l se pazesc de aceste pacate, dar vrajma§ul a reusi t pe :::tite s~ ~tineze aproape tot P?fJOru1? da~ nu direct atan~i

ct, ~ he care ne-am faeu t vmova:t1lnamtea Domn uiUl. .~QI\]nul. a ~ratat ca multi zivdi ei nu sunt vinoV'ap de vorbiru ~lel nu vOlbesc de:rau pe nimeni~i nu adue vo,tbe de adresaniin/inui, dar Domnu! a·zis dUot poporul e

89

Vino~at de acesj paeat din priona ca noi purtam vorbeledj gma In gu.ra, de la urrii La- altii, Cate 0 yorba despre unele p~~oane. ~l de cele tn'ai multe ori sunt vorbe neacleVal'ate *i fara FHCl un ternei. Noi nu ne dam seama di pfinaceste verb duhurile vatiimatoate au seopul sa aduca ponegriri f?i disptet .e ~dr:sa unor persoane.si astf~l ~~m~~l arev di§tig; dragoste~ §i l~b~re.a, car: su nt le.gatu.:a d.esavlU§lIU, se racesc In tre frati~i sChim~ se dispretuiescsi se judeea UM p~e altii,

In ,a1 doil~a rand ,d~hu:ttle vatainatoar.e-au scopul ~unee dl:pret $~ ponegnn asupra lucratoriior, asupta nlm Cuvantulnt, asupra proorocilor ~i astipra tuturor acelo care au 0 -slujbki incredintahl din partea Domnu lui ea, auzindu~se ~numite vorbe Ia adresa lor sa £i di5p:retui~?i sa nu Ii ma~ p.rnn.easdi s~atatile, tndemnmile, orice cuvant cle,fnvat~. m:a :;;.1 chi;ar C~~a ntul Domnuhn dat prin procrod sa n u mai pnrrut, din pncma aces tor duhuri care, prin vorbirea adue disprer $i otata'asupmmultora. S-a mai.aratat ca unii

c~ :i nu vorbesc de r;:j u ~inu mint, ci spun n urnai ce au facand pe un frate saupe vreo sora. Damnul a aratat ca. a~ea5t~ nu este ~ng~d~!t: d:d. ai vazut tu-personal pe cine pacatuinl~, tte~U1e s.a at mdr-azneala sa-i spui cil ceea ce a. fa ?u :ste bme $1 apoi sa te logi fmpreuna eu el ca Domnul lzba~~'~~di. din 9-?:a st~'re. Data. nu procedezi a$a $i rnergi ~i l~ altii $11:u nu at md razneala sa-i spui, tu personal e$ti ".r' .r '''~r .. c~ "" te-al de d~~c:at ~e ::cel piicat spunand psrscanei tn cauz; cr ai ~pUS fa attll, lhtmand eugete.le multoza. Dar da-ca tOh.l$: sil spunem ca un exemplu la altii, ea sa se paZeasCilsa cada l-? c::urSaaceluia$i paGat, nu-i voie sa spuhemnumele soaner cru:.~ a pa€i'ituit, ca sa nil fie d.ispretuita; cad daea sufletul ac.e1a ~e CilleJte §i-i pate raul poa te primi iertare, dar :cei tare $tiu..,cadereall. corrsidedi tot ruut, nu-l mai pretciiesO$i-l to: rn groapa de ciidere. De aceea s-a af'atat ca. n01 trebuie mam pa_ca~ darde suflet Sa ne fie mila; sa-l ajutam sa se ... ~ u e vo~e s ~ : !'Ie spuna numele - dar sa lim veghetori, sa eadem ~ nor ill ace1e:a§i iucrwi, Pentru ca nu s,.a pI()cedat d Cuvantul ~Omfl(.ilU1, tot poporol estevinovat.de acest pacat.

A. ~POl s-~ spus d~spre pa-catul.devetirii: tot poporul

mtreglme e vrnovat ~1 de acest pacat; dt!~i unii zicd ei clevetesc, se tern de Domnu! $i vt,:'gheaza as"upragurii ca sa

90

acatuias.caCU Iimba $i inadevae n~ to~ clevetese, dar ii primesc ~n casa pe de,vetitori. Domnul a sp us Sa atu nci cand' intra. In ~sele floastre unii ce umbla cu c1evetiri, noi trebuie sa avem indrazheala sa le iesim Inainte, spunandu-le cliO easelenoastre hU -i lee peiltrll clevetiri §i dam vOf,Sa vorbim, atu,ndsa vorbim Ct1vantui Domnului, sane ru.gilln §1 sa cantrun, sa vorbim 'intre noi eu pSfllmi, ell- vorbe d uhovnicesti, asa cum 58 e~vine uno); copii ai lui D~mn~~u .. Dar UM nu a~:m lhdraznealasa l~ i~~m i'nainte, ca sa nU'"ljlgrum, cit au verut ill casele noastre, $1 clnar daca nu le dam nici 0 atentie cdndIncep sa-§i verse din inima venin uJ cleyetirii, totusi zieem din dind in cand :"Da, se poate, asa va fi "- ~i d am din cap In semn de aprobare sau tadem fmpreuna eu ei, In felul aeesta acceptarn paeatul ~i ne facem vinova"tiint;inandu-ne cu acest paeat al devetirii, Dal':a noii-,am spune de lainoeput ,ln easa mea nu-i loc pentru clevetiri" $i s-ar duce laaltul_ care tot a~a. i-ar spune, sau s-ar fntaliiipe sfrada cu altul care tot asa i-ar spune, aeestui duh i s-ar pune bariere in cale ~i nu at ln1),inta In popor a$a de multo Dar pentru di. nu am avut aceasta inddi.zneala"duhul acesta a inairttat, intinand pe tot mai multi §i a cuprins aproape ope toti. Acolo unde se intalnesc d,ou;) sau mai'nrulte persoane se desehide drum acestui duh grin cuvintele:."Ce-,aimai auzit non? Ai aozitcuta1'e sau cutare Iucru?" 9i a~a se da: lcacestui duh sa ma:i:nteze,.'jii astfel tot poporul s-a facur vinovat de acest p~_cat Inaintea Datimului,

Apai s-a anl-tat cam.s-a fikut poporul vinovat §"i de paeahj_l minciunii. Desi, la fel, unii zidLei ·nu sun t vinovati de acest pacat, di ei se sttaduiesc sa spuna numaiadevarul ~i i:;ii b"eccuvmtele-prin cantat, ei se pazesc de minciuni sqconte mari, dar tngaduie minciuni mai mici, ;>i atunci felosesc vorbe en d~~a1ntelesur1-minciuni mai ir.otunjit-e - 0 iau pe ocolite ca nlel sa rru minta, dar nici sa nu in,~eleaga adevarulcei ce-i aSCulh't Dar oricfit de rotunjita ar £1 0 :minciuna~i oriceJorma i S-h~~ d~, tot neatlevar se nume~te ~i fat.at minciunli e diavelul; a~unCI cand oeolim adeevarul, luam din ce este allu i ~i neiacem :n~~a!i de pacatul minciunii. Domnnl a zis di--felul nostru de a:t tte t:ebuie sa. .fie, Da-D a -~i N u- N u, §i ;tot ce trece pe5t~ nn...~ ea -:1ne de la dla voluL DomnuI ne ptetinde Tioaa ca unm 4"'''''l-'Ur sfant sil ne rncadtam tn aceast;3.linie dreap til.

91

Apoi a trecut Ia cqgeteJ,e fntilljllg ~i aaratar cum m Gredincio,~i de azizic ca dad. nu au savar:~it pacatulin fapta, numa] tn cuget le .. a venit, nue sneatH pacat, Dar Dornnuj atatat ca once pacat care te-a robit in eaget ~i1~ai accepta!'" daca. nu l~ai Sava1'~rt'in fapta, Gaci.nu ti s~a dat oca:zia ca Sa atlngi scopul, fs faee vinovar de cugetlhtina.t ~i aa:ratat aateva exemple: dalZa cineva erobit fncugetsa se duca S'a ia un luCtu nemgaduit, sau ceva ce nu Ii apartllfe $i nu se teme de Domnu d'ijI "'ade, dar dind se duce la fa~aloclIlui, nU~$i poats.a . SC?pul, fiindea acolo este ciheva§i~l vede, ~i nu~~:i mafinfap. tui€_$te p1anul ca sil nu se·zica: ,.Iata~i podutul fura ", pacatuJ este socotit ca ~i Waptuit, ta el-asta a vrut sii faea, nWltaidl nu i-a

izbutit.· .

Tot Ia Eel este caodsunt nem~leg:eri fncre credinciO~i ... ~~ia lor le Yin in mitt te ellvinte aspre,grelel!} adresa altora ~i ei ZI·C euvintele ttl gand (mindnosule, mriiitule, nebunule, prosru:le, indracituIe), dar se abtin sa Ie pronunf;e cu buzele, ca sa nUll aud~ cei dinjur si sii~i disp.r.etuiasdl. zicand: ~,Iata ce cuv4nte a sPUspocaiful". eagefUl afost fntinat§i eel in cauza se fa ce vinova t ca a oearat unsuflet r£SQum patat deSan&el,e lui Isus Hristos. Damnul a spus ca e cu n:eputinta sa nu 'Vina acesrs cugete strrune, dID' nor nu trel;Juiesa Ie dam Iocsa-si faea cnib in cugetul ~~ in mintea noastrll, ci trebute sa C"e;em sangele ~on:nuIUl sa Ie indepatteze de Ia noi ~i sa he dea putere sa biruim aceste :;;oapte ~i gahduri straine ce yin In cugeml ndstru. A§a este~i cu eel ce sefmpQtrlYeSi; na~terii de "cpU. Chiar daea flu iniaptuiest' pacatul ~i numai In cuget sunt fnHnati de murmlj'~ §i_ ~ar~escfmpotdva Oomnului $i rodul tOlu,lji ra~ane, dar n Ud prmu t cu bueurie, sunt vtnovan de cagete In:tinate. Per;tru aceste pikate, demUlte ori, chiarprin ac~.ti copii.pe'-c:are rtu t-au Pti~tca pe 0 binecuvaotare, piirinpi vor fi ineercap $i v:oravea mal muUe necazuri $i jsptte.

A~oi:. atiHat Domnul poverile sttm.ne careneapasa$:i ne trag la pamant de muIte ori din pricinanevegherii noastre. Acestea sont plate {aeute thl YWe, dar care, de multe od, ne infa~oara ~~ d~ repe.de: ca nid nu fie diUn seama$i vedem di

a~ fost cu'pr:n~l de ~l.?~e, de omanie, sau dealte pacate ina carol' CllrSa eadem fara sa vrem:OOmnula aratat ca noi trebuie sa n~ dam toate silinta ea sa nu pacatuim, dar claca totu~i se

9.2

~ ~ la, ca fara voie, sa eadem in aeeste pa.cate cede' ~ulte ori mtamp cotite gre$eli, sa nu descunajarn, sa nu ne plerdem

sunt so . ul .. v • A • el 0

vd tdea d sa~I·cerem Domn Ul Iertate., tao sang e. omnu-

na eJ ' . . .. _ v .~~ ~.' ,Y

. Is . pentru pacatele noastte g,.-a varsat, ca sa ne cUIa~easea. Sa

101 u~drazneaHi ca sangele Lui ne cUi'ate~te de orice pacat. avem f' bicei di Y at . . . A ele Noi rnsa, sa nune racem 0 l.eel~n ~ pac • ~1 ~l~ sang y

ului sa ne curateasca, Cl sa ne dam toata S1 mta ca sa

Domn , . .. A .J~y. "v

evitam pacatnI, iar daca totus] am ca.zu~, sa murazn~~, ca sa

avem la Tatal un Mijlodtot, pe IsusHristos, care mijloeeste pentrunoi.

pACA.TE FACUI'E evVOIA

Dupa'aceeea, Dornnul a afatat desrre .MAinile tn?~aje.PrlmllI lucru co care ne tnlinam mainila ~i nuleputern ridica In sus SuP t:eerturile, nemtelegerile ~i docmirile de vorbe intre sot ~i sotie, 'paI'inp. sisopii. Din aceasta caqza noi nus~ntem ascultati eand avem in famiUe djferitecauze pentru caremt!am 1'nainte~ Dommtlui; fig primi:m raspuns pentru ca ne-am intinar mainile cu aceste lucruri. Dar pe langa acestea .. Domnul aspus ca mai sunt ~i alte puncte care ne i1ltineaza maiMe ~i a ariit~t lucruriJe nerngaduite. Fieciinti credincios. a spus Domnul, in Ihomentul int;:are s-aprodus tn e1 nasterea din nou, I s-a dat cuno!?tinta asupra: binelui ~i rauhrl, asa incateI:§tie ce e bine sa faca fji ce e rau. Dar pe langa aceasta Cttno~tinta"i s-a dat §i CUVatttul Domnului in care i s~a aratat ee este ing;aduit ~i ce nu este ingaduit a fac-e. Indreptarut mvataturilor sanatoase he este pus fnain:te,numai sa mergem dupa.el. Pelanga Cuvant, mal e la indemana $i vesrirea Evangheltet, prin care Domnul ne aduce atnintet?t mereu£:e estemgaduit §i ce nu este fng~dUit safacem. Pe hinga toate acestea mai avem ~i Dub-Ill 5iantcaue ne calauze~te in to t adevarql ~i ne in Vilta cum trebuie sa traim. Duhul Sf:lnt ne spune dadl.: un lUCIa este mgaduit sau flueste ingllduit s~~l facem, dar dad nu luam. seama Ia $oaptele Duhului, Ei sUSPina in nOi, iar de Ia 0 vreme nune mai in~tiihteaza.

Cu toate aceste lUGIuri princar:eputem aveacaUiuzue, de ~ulte ori unii credincio~i pacatuiese cu voia. S~au aratat unele (hnne plica tele aces tea cu voia: orice credincios i;itie bine :'iii CUnoa~te cil llu trebuie sa'se poarte neci.lviilidos'~i totu~i ,?e

;y

93

fmbraca dupa moda Iumii 9i dUpa chipul veaculul, acestae pacttt eu vola. tn Cuvantul Dotnnului'scri~ sa.nu te asezt sea unul celor ba tjoc-ori tori, dar unii tOt1l9i se due 1a petreceri, filro,el· teatre, ~trand?i alte lccnri uncle e ,,scaunul celor batjo, tori tori". Aeestea sunt tot pacate eu voia.Tor asa, aedindoq:ii mal ~tiu di nu e voie sabea bauturi alcooltce si sa fumeze, qat tot:u..?i unii fac aceste lueruri - el nesoeoteso sangele Domnului Isus, de aceea vor fi ped.epsiti acurn In trup, oa sa nu fie pedeF?si;ti 0 data en Iumea. De asemenea, curvia ~ifmpotri la na~terea de copti sunt tot paeate [acute en VOla .. Aceste pacare sun t facute avandqeplina CUnQ~tinfa ca nu sunt ingaduite §i

ce fac aces te pa:cate vor .£i pedepstn, did paca tele inamtea lor. iar ale altoramerg dupa ei, De aceea suntem lasa sa trecern prin sufe:t:irtta maimutt sau mai putin timp, cum gase$te Domnul eu cale, pana cezgura se d~zlipE!?te de pe noi. D~ cladi noi mutmuram ?id'irtim: dlnd Domnul ne treeeprin euptorfal de i::tiratlre, atunci asa cum pepoporul Israel in Icc de 40 de rile I~a purtat prin pustie 40 de ani (CO;l sa ne slujeasdt de pilcf<i noua, casa nu cattim~i sa nu murmuram ca ei) Dorrmul ne va lungi§i 110ua suferinta si in locde cateva zile vom suieri 0 luna, fn lac de 0 luna un an, san poate mai mT,tlt, pjna

mai cartim~i ne Lasam curatiti A fund se s£fu:§e§te suierinta ~i se ridica pedeapsa cand putem mu1tumi Domnului,pentru tot C~ vine peste,Hoi en scopul ql.e cmiltire; altfel, ataJa timp catvom ill, nrmura, su ferinta ~e va .milii ~i se vor mal ad 1higa zile la

suterintct noas tta. . LA D JiM

Apci s-amai' aratat cil un cusur pe M~l aTe poporul in vremea aceasta este ea§tiguJ rnat§av. Domnul nu fngaduie CII aces t po por siant al Lui, care in scurta vrerne va Ii fa pit, sa se

-intineze eu acest pacat, agoni5indu~7i ca)iliguri man;iave.

Damnal a spns ea nu e pi1cat dad un cr:edinciqs, pe l;lllg~ ffiUTIca de la servidu mai poate, prin munca dreapta, ca"9~ga ceva. HI este i'rnpotriva celor ce prm diferite metode, cuptin§i lie likomie.&jung la aceste ca§ti.gurimaqave, cum ar fi; afaceri. negustori'e, in~ladune eu gw:a ~i j'ocurile de nome. S-a aratat d daca cneVa Be ocupa '00 comertul sa eeara pe lucruI ce-1 vinde numal val.oarea reata pluscheltuieHle ee Ie-a av:ut?i limpul pierdut pentru aeelluc:ru; sa nu ceara 10 lac de un pret 5-~6 satl cruar 10 prefuri ~ aceasta este socoti! ca.~tig m~av. Tot a~a esW

94

. ceice pentru a di9tiga~ai ~ml~, lri~eala pe ~ltul. De

~_l C11 1 . . e ceva de vand ut';;i elstie ca lucrul ee-l vinde este eX~Jl1P ~. barsaunu~i bun si vrea sa. scape de. el, da.r sj sa ca~Hge.

stneat sea . x! chi .

: A ·lauda marfa (ca nu e Iucru folosit sau ca e nou, ruar

mult ~11~1) si.asa 151 face ca* fig prin fn~. elaefune. N u -i pa.sa ea.

daciinu e, ., , . ., tr. A." t ~

. . agubitM'l va ble .. sterna, v. a-plange ~l va st 19a mam ea

persoana p t. , P OITi va lui dnd se va vedea in. ge1a. tao Aceste

lui Dumne;zeu , .' .., . . h • A I 1

. .mt acate<:i chiar dacacineva sr-a msu~lt ill fe u acesta

luc:ruTI sun P ., . . .. ~C::-d v

~. i marq:ave Domnul i le-va sufla pe-alta par .. teo lilll ca nu

ca~hgur .. 'f.' . de dublt ~ ..

ate 'Sa tamana cu ele ~i de multe ori pier€' 11 . u, cacr 1 se

~~~~ga?i pedeapsa. T~~ a§a.e "ill ca~hgu~pr.in l~to -:-nu est: p,Hkut Domnulni; banii acera AU ~~nt ca.~h~~tl~rmmun~a drea ·ta ~ tQ~ care si-au pterdutbamllaaceste jocuri le pare:au dupf ei si-i lJlasblma pe cei ce Ii c~~tig~. ~omnul n? a.ccepta c~ poporul Situ sa'sejntineze CD ca~hgml margave: Ca~~~ice~ul ternator de Dumnezeu este biheCLlvantat,pe cana ca~hgunle rnarsave sunt urate Domnului. Domnul a ~ai .sp.~s.9'a ~u ne uitm cu jind la celce se numesre credincios ';;1 t~tu?l ~l ~ar€9f~ venitu 1 prin aceste caf?tigu:ri tnar~ave ;;i nu ate pierderi '. Poate ca nu i-a venit-fuea ziue sa i Ie sufle Domnul, sau a fost trezit 0 data, de doua ori, de trei ori si, pentru di nu a lua tseama, este .lasat in pace, dar nu avea parte de rapire ;;i'este las~t :-a f.e~l~ar:le neintelepte, ttecand pe 1a judecata cu aceste ca;;tigun ~l dand sQCoteala de cum Ie-a agonisit,

Apoi a aratatDomnul ~guriIe ~i lucrurile extras€' de

la locul de munea.In vremea aceasta, multi credineiosi s-au intina t ~ cuaceasta, socotind ca e paeat numai dad tura eeva de ~ valoare mare, iar r'ucruxile man;mte nu le baga in seama, Dar dad ei le iau, tot furt se numeste. Astfel, chiar prin Iueruri de nimic se fac ei de nirnic ill fata Dornnului, did nesocotesc pe Domnul infinzand mana la ~elegiuiI'e. A fUf\l e aJua Numele DOmnului in de~ert (Pilde 30:9), ca flU tei'ncrezi pe deplin rn El

~ poate sii-ti dea tot ce~ti lipsel?te, fara sa fie nevoiesa furi; mal bme sa rabzi, decatsa nesoCote~ti pe Domnu} furand. U nii spun ca ei nu iura, dar eutnpara de la eei ce rora zicancl ca nu-i paeat,

d1 au cumparat pe bani. Daca tn gtrl ca persoana respectiva flU POsedalucrul acela, ci l~a extras prin furfi~ag,epacat daca~l ~peri. did te une;;ti cu hotui: el Ma ~i tu prime~ti. Tota§,a cu eel ce ei ih§i.~i eX1rag lucruri, fie ~ari; fie mid de la 10cul de

95

mundi, socotind ca nu e pacat, Domnul vrea ea nol sa tim pop.~r stant, 0 preotie sfanta $1 El nu ne ihg~d ule rna noua, nici copdlor nostri sa ne hrarutricu lucruri de furat.

. ... Damnul a spus cii in lucrurile a;riitate tot p6poruls-aiactlt vl~ovat, col ~-au obi~n~it en pa.ca.tu1, ingadulnd !iii una §i alta; pana. ', ce. a al~ns dezbracar de putereacereas.ca §i lntina! de n~I~glUlIe. ~~ aceasta t:::ad.z;t, starea poporului a ajuns ciildicjck niel r~ce, niei'in cloeot, ci cum. e mai ra u, avand 0 fQrm~ de eVlavl~~ d~r ra~aduinclu-i putersa, adlca .Iipseste puferea D~ulU1 Slant din popar. De ac;e~a fiij. mai lucr·eaza Domnd1ca la ~nJJ~putul eIedinteiin PE!Por, La Inceput, poporul s-a ferit de orice i s-a parol Raca!; a patH en sfintenie ClJ.vantul~i s-a sillt Sa placa Dornnulut !iii in imbradfminte§i in purtars, Dar asti'izi popo._ruh fast gasH din noufmbracat eu ceea cea de.zbracat o~at~;Aee a sccotit odirrioara patat astaai nu mai est:ep;lcat §I astfe!,.lft.cetul cu fncetul a Iuat inapoi.ceea ce a piirasit odala. De aceeaSn adunihi lipse9 te atmosfera dumnezeiasc:a, iar harul ~ ih10cuftcu programul.

S-a aratatca din aceasta cauza lucnitmii, vestitorii Cuv~rnll1i:9i b~ba~ de slujba nu mai 5untlnsop-:p in lucrare ell putere, m1htuna Cuvantului nu etnso~ita cu.semne si minuni ~m ar trebui sHie, fiihdca ~i ei s-au fntlnat cu pacatul. Tot Iafel ~l ~nele. vase ~e lucrare: pentru ca rtu §i-au pa5traXcuratfa nu mal au ll:np~zmi.ea ce at trebui §i din aceasta Ca.uza, de multe ori amesteca paiele cugrsul; ineep in Duhulsl sfar~esc1n me. Cei ce nu 5~ trezesc ~i1namteaza in felul acests, ajung la lucran false sub mfluenta altar duhuri.

CURATIREA AURULUIINcu:noR

., ~ AP?i a s~us Do0mnul: ,,lata ca bobul de am pe care l-am ~u~ in Val nu-sr mar a:r~'sttalucirea din pricinazgurii care s-a Uplt,de el, De aceea il voi trece prinfoc pentru ca zgura s.a se d,ezlipeas~a depe,eL Ia~a~ cit voi.trece en un foe de cura:pre prin popor~ VOl trece dm caSa m casa, din familie in familie la tartar, la, batr~ ". ~i pe ace~ care se lasa curati ti?i iau hai<:rrAri noi de s~teme~l?e aproplere de ?omnul, ii vapune intr-o,staredup8 VOla Sa, :aCl:po~ul VTeas~ lucrezeca laincepuml credintei, ell semne-.~l mmuru, ea darurile Duhului Sfant sa impQdobeasdi

96

, . a in vederea pregatirii pentru rapire, Ceiee nu 5e lasa

BiS€rlC ~ ·fi'l ·1· . ~. 1 - 1-.:>1

curiitW de zgura, Vo!.· i~sa.ija 0 parte ca recioare e nemte epte

, vora:vea parte de raptre.

~ nu Domnul a zis: JaNi ca rapirea poporului va fi cmand de t" .1oajotede,riipire msa. poporuI va trace prin prigoana, ca

to ' v d J' . d fi . W ~ t

urnai in prigoana se va . ez, Ipl .e t-ot ee e . iresc {>l Raman esc.

~umai lipinduoo;se de Domnul, aur~l i~i va :~fat~ adevarat~

traludre.;;ivaloare, Nu de pe bandleadunarii, stand cornozr ~or fi r1ipiti credinciosii, ci va trebnie sa vini;l ceasul sa ydea socoteala de nadejdea care este ID ei. [)om~ul a ~pus c~ nu ingaduie ind prigoana, dk! poporu! Dom~ulUl nu e mca pregatit a i~t~a in ypri.goa~e;e p.r:aslelt4e. put'~rea dumnezeiasca: *1, daGil at mtta maceasta stare, multi arcadea (s-ar lepada) *i nu ar putea rezista, did numai prin puferea _ Duhului stant va puteapoporul trece prin prigoana.. Cu puterea pe care, 0 avem on vom putea rezista ~ popoeul ve trebui intarit prin puterea DuhuluiS£a:nt 'pentfu .acea vrerne. Celot cese apropie de El ell hota;rari noi de sfintenie*i neprihanire, Domnulle va lntari m~l;turi:a ell semne iili 'ntim,mi, dar aceasta va fi 0 vrerne senrta Inainte de prigQana, pentru ca puporul Domnului sa fie inta_ri t spre a putea trece pnn prigoana.

Apoi s-a ttecut de la aceasta faia _. stiam ca. Qomnul a trecut C1J focui de cutlltite prin papor, incepand sa lucreze, intiirind marfuria robilor Sai prin putetea Duhului Sfiint. In N umele Dorrmului Isus sef.aceau vindecari, semne ~i minuni prin care poporul s-a intarit mult incredintit. Cand au.auzit cei necredincio~i s-a starnitiinpotrivire, cad aceste lucrar] nu ~uteau sa nu se vada ~i Sa nu se amia. Cei deafara cauta u sa le lasa inainte, dar nu puteau direct, did lucrarileerau prea t~meinice l?i vadite. N u puteau sa le spuna ca. nu e fn,gad ui t a vmdeca (orb), rnuti, ologi), dar.au cautato metoda sa le ia?airt ~ale. [~au chemat pe aceia din popor prin care lncra Domnul ~i l-a~ intrebat eu ce putere facaceste lucrari §i Ie eereau sa nu se Tnat£aca_ atita "alva §i sa, seretraga din lucrare, Ei au ra~puns; .$untem imputerniciti de Dumnezeu pentru aceasta lu:crate,§i ~a putere vine de Ia "81, nu de la oameni, Noi vommerge nu ttnde Vrem noi, ci uncle ne trimite o upmezep , oula pel'Soc:me pe care Ie alegetn, nai, ci pe care Damnull e a.lege ", Ati.mci Ii s-a spus: "Bine, dad, sunteF copHi lui Dutnhezeu ~i nu sunteti

97

etetid, vrem?i noi sa ne Iamuri:m de lueru! acesta, cad a$aeste s~s in Biblia pe care voi oaveti: «De veti trece prin foe, focul nil va vaatde; apanu va vafrteca, iar daca veti bea cevade

n~ .va va vatama», Noivrem sa ne Gonvingem di suntep copiii lot. Dumne-:i:!u, ':<1 vom ~aga in !o~c ~i daca,focul nu va va aIde ~i arumalele salbatiee nu va vor sfa~la, atunci vern crede ea sunfe:ti cop iii lui DU1l'l.Itezeu ",

I ~«IU dustn fata: unui foe mare ~i Ie-au zis; ,,Alegeti: on ret.rageti ?l nu mai Savar$iti nici a Iucrare itl Nu~ele Iu] Dumnezeu, ad daca nu, va vom bag<"l in foe". Amnd U,nU ~to:s s~uEland ca. se tetrag pentru cd, desi sttu ce este scris

. BlbIre, ei nu au-rncredint:area di .~j cu ei se va fnblmpla Ia feI, Atunci s-an ridicae <:apva credincil;J~ ce erau plini de Puterea I Dumnezeu; ca,nd au Incepuj at va.rbi se vedea ca D . ~omnul~i vorbesra prin ei, rnci emu plini de curaj ~i tarie. Ei au ZIS: ,,NO! va, spunem ca suntern topfu lui Dumnezsu ,~-i nu ne ret~agem dllllucrare chi<tr dae-a vom ejungetn foe, Noi nu shlJllnp:,D_Q1_ll11uln~mai daca ITt! vOln,atde; ci noi pe Domrrnl: vom.sIuJI cinar dac;a vomarde, daT-va spunem ~i suntem pe _d,e~Im,tncredintati ca ochii vo~tri vor vedea pe unii trecand . atci pnn cuptQr !?i nu vor arde, ca sa ~t1ti ca suntem copiii lui ~umnezeu ~i.it;.i,ta timp cat €ste snflare 'in noi nune'vom retrage din Iucrars, ci vom marturisi A:devarul".

Atund au fast luap I}i bag-ap in f()c, diu binecuvantat sa fie Domnul cad .'?i~a aratat puterea ca pe vremea celortrel tineri din Babilon. FHicariJe focului se rettage.au dinain~ea c.! redinciosilor n-au avuf:nid G putereoasupra lor, niei chiar haiilele rur L~-- .• "u_.,,--,

-1'i au trecu t ne a tif19i prin foe. Atun ci I-a 11 d us la anima lele ~albatic-e fn!0metate ~nadins ca saJie mai fioroase. Pe credinpo~j l~a~ dezbl'acatde ha~el~ mal prindpale~i i-au lasat nnmai co hame1e de corp, ca sa fntarate mal mult fiarele. Anfmalele au iesit fioroase d3n cu~tile l~r !1i s-au repezit spre crediRcio .... i, dar,

ca 1a oporunca, ~-au Opf1tca~.~ tr:i rnetr! de eL ~~a fnMmplat unlucru ~etl:-eb,lt un.urss~atIdicatID doualabe1}I s~a sp:.ectedfuclO.~a, o~nndu~se in fa~a unei petsoane. Tol;:i cej de [afa :red_~au ca, desl~~ ursui 0 Voa .sfal?ia, darursula meeput-sa o ~a n~ale c~ ~abele flat .Cll capl:tl s-a; pIe ca t ~i ca 0 pi si cil 0 mang§.la 1'1e pnzloare. Tot tiJn.pu I acea persoana vorbea tn limb:i pl'in put-erea Dilhului Sfant $tur:sul pardi. irtteiegea ca-1 mustrif

98

d arteze si s-a retras pe picioare ina poi, spre celelalte

sa se ep, i cei necrediaci , ... I '

. ale. At-unci i-au recunoseut-si eel necre lflClO$lpe copm ui

arum en Iar cei-eredinciesi, tot( au fostintariti vazand aceste

Dumne:z,· '.. r" ,

mari lucrar_i. '. . ' '~,' .' ..

Aceasta nu a fostprigoana propnu-zlsa., CI_ vre~e~ d~

care a -spus b)oinnul ca dovedi chiar tn fa ta celornecr~d~ ncio .... l )(_. untemcopiii Lui; prigoana, de acum.avea sa vma, S"'au

c ... S . f - " ~<::t d

w tat tot maimulte motive 91 ast_ el a meerut pngoana ara .cie

cau "d'd'.'"

. ~ incat credincio§iinumaiaveau voienici doicu 01 Sase

apt ~gga,~' cine tak-a legeaera.. indti.' '5, :;;i pedepsi.t. Din ceera rna. i

5 ran ~ _'" " ~ D I

aprigaprigoana, cr~dincio.§iisebucur~u, ~Cl~tiau ea . 0mn.~~

sea nu va maifi mult, tar cfu1d va.fi mal gren, El va veru :?111

spu , <::e~_ ~ 1

va lua. Peei nu-imci.Iega nimicde pamant,d ~~~eau CUm<lillll~

ridicatein sus strigand: "Vino, Doamne Isuse! ~l erau bUCUI:O~l cad stiau ca este ultima faza ~i urrneaza Rapir-ejl Bisericii,

PARTEAA DOUA iNNQIREA LEGAMANTULUI

Pana aid auzeam vooea Domnulut- vorbind, dar Domnul nu ~aaratat. Acurn a aparut Domnul §i a intrat tn mijlocul pOporului, Poporul no p-rqistatea in picioare caIa adunare, ci ~dea pe barrci, Domnula trecut ptill mijlocul poporului!?i s-a uitat la lccurile care-erau goale, apoi a intrebat: "Uncle sunt persoanele carora le este Iocul go I? "Unii au inceput sa spuna motivele pentru care fratii nu vinla adunare: unul nu vine eli e bolna v, altul e inspital, altul .... i -a pierdut gustal duhovnicesc, altul nu vine ca nu-l poate suferi pe unii care predica ~i nu vrea ~~i auda, altul are ura pe.cutare frate, altul zice case poate PQcai ljii ecasa, altu.l s--a obosit pe cale, iar altiise secotesc rnai burn r;;i de aceea nu merg la adufiare, A~a s-au ariHat pe rand motivele pentru care uniii rur vin la adlUlare, dar Damnul a spos di nnele 10CUr-i sunt goale deoarece~chia:r; dad1 unii vin la ad.unare locul lor tot goLse inregistreaza, pentru d'iei \lin de forma, nu cu gaud saAse mantuiasc-a; din contd., m.ai ~i incurca pe altii pe calea rnantuirii !pi din totce se face In adunare nu iau nimic, nici un slat, nid a rnva~afU_ra pentru mantuirealof,

. Atunci Domnul a spus: "rat;}, am venit,pentru innoirea leg~antu1?i9~ pentru ridicarea c-elor ca.2U ~j did aceasta este

99

v~:~ea canl eei dlzuti pot sa se ridice; se maHa:ce strigare in ~a pentru :idica rea fGll", Domnul a lua:t in mana dosarele ~i a mcep ut a ve,Wca stares fiecarui su£let in 'parte, Cand Oomn~ ~es:hi~ea d~sarul cui va, main tea Domnului aparea 9i parcela fiecarUta de ~iiman t ~i i se arata ce a rodi t ~nimeni nu puteasii se scuze saUsa spuna ea nu·ia§a, fiindca ce a redit se vedea

acelo, Domnjj azis • . .... . . ..

pe care ii cun~a_:;;te;sa·i cheme pe toti cei ce nu vin 1a adunare, ca aceasta·i Vnmea cercetfirii lor, ca-nd lise pune fnca 0 data saIvarea In [ala, Dar sa Ii se spuna la tort cil atund cand vin vorfi _fn~r~bati.:""C;ne e~til"~i sa nu ras:pu~da: "Sunt 1J_n pocait de atatla am ; sau: "Am fost un vestitnr al Evanghetiei", sau cii baptist" penti~(fstal, cre~tin dupaBvangheIie san adventist, $au un alt htlu qqrecare, ca aces tea nu au nici a valoare ... S

........ "'-"+'-'WiLI>Q,.

doaratat; ,;Slmt un suilet rascumparatcu sangele lui

Hristos ~ ~UrnDojtea legamantului". Acesta estesingurul luau care are pret inaiptealui Dumnezeu.

Ajung1'hld la un dosarra mtrebat cine va merge sa cherne 'acea ~rsoana;;1:, pentru eil persoalla Irni era CUhoscuta,am spus ca VOl merge-ell. Domnul ? desehts dosarul 91'in dosar segasea cartea de lucrt[ a credjndosului, Domnul S-a uitp:.t'1n cattea lucru.~i ~,:ts capen;loana aceasta are 26 de ani lucrap penttu

va P_:lmnaspI<1ta; ani de pocaintii ave-a aproape 35, ihsii nu .

~etat ~~ d.e al111ucraji pentru Domnul. Restul timpului ""_'_''-'DL,_ tl~'p ~1S1~it',ani pieltdup.pentru care nu va primi plata. A spus sa~l ZIC S~·~l reinnoiascii legamantul caci s.a gasit ca nu mal ~de~te ~,l·n.u eltIttva sa se'incruda dosarul gasindl.l. I nerodtnd,

ca atunci ~1 ce l3_ luerat si tQatii neprihanirea-i se tribl. Atund m-a:OCvdus ¢ i·am spus.cemi-a: zis Domnul§i ain'staruif mult ca s& 'VIn~, dar n~ <1, venit; m-am dus §l a doua oata -§l mi-a zis ca t?t :e·1 spus.o;>~ ·§i da seama de sitttatie, dar nu mal are drag os tea

~I ra ~n~ d,e _~a mteput;~·a Jamurit de top IT~ ~i toate Iucrurile par fara ruo Un Jo-ost; sa faea Domnul ce va crede, daraceastaeste starea. Era 0 st.ate de amo$e 9i deznad'ejde.

Am verut.o;;i I-am spus DomnuIui toate aces tea , Domnula SPL~S d~nou: "ou·te 9ispUne,.i car dadinu va \fenf sa~iinOiasta legamantul ca s~ adurn rod la anul viitor i se va fnchide doSarul ~i ax ~i mare pagl.tba sa piarda totce a lucrat pana aiq, Sa nu i se mduda: dosarut cu cuvantul «n·a mai adus roada» ". In f

100

hului a a paru t a poi ~ipatcela persoanei respective 9i se

Dorn . d~ db" 'I . - t d .. ~

enea d. a adus roa a; ar uruienue aucrescu asa e manta

V' '" ii:bul1it roadele ee nu mai puteau ajunge la eoacere.Domnul aUdl~ la 0 parte buruienile cu mana 9i a gasH fa capiituI parcelei a a . ~ 1 . . i latim ) . 1

talp. mit 'ap-roximah v 25 em ill ungune _91 a ~~~,e , tar Ve ~ .

un S :< '" • • . ..

iatrii alba de marin ora. pUSh! mtr-un cm si pe ea era SeIlS

era 0 P . 1.".' 'A ta

u litere de aur ceva. Domrnrl a uat piatrasi a ZIS,,; ceas

c, tnl aIbiT:bam dar-o cand a incheiaf legamahtul cu Mine; pe ea pIa scris cu liters de aur N umele meu ~i inca eeva: «Acest suflet :7oS-t r,3.seumparat cu sangele lui Isus I:IristO$}): Du.;e §i.da-i

easta piatra 7ispune~i sa·)ii aduca amtnte.de Zilla cand i-am

ac . _ il v

dat-e ~i sa nu nesocoteasca aeest m,ar.e drept pe care .a.re, ca :

de pret ~i de valear: ~aH~.~D~La rucr acum nu va_~em, at~ncl parcela va fi nivelatafll- d'lt: p~ntru ~a.~duce~nJ~de . At~n? au aparut doi eai tr:agahd dupa ei un tavalug; lnarnte de tavalug era 0 ma~ina ca Q grapa eu nrulte sape marunte,~e becea inaintea tavalugul-ui ~in1aru:ntea ~i tlfia to tee se gasea: ill cele, Apoi trecea lavalugul ~i ni vela terenuL"Ace-?ti cai ",. a spus Domnul, ,.vor trece peste orice parcela fara roadaa celor ce nu yin sa·~i llmoiasea leg.arn.m.ml"',

Atunei m-am d us a treia oara ~i am inceput a plange, chemand acea persoana; l-am dat ~ piatra alba ~i i-am SPU!; tot ce mi-a spus Demnul, ",Croar Demnul-ti-a daf piatra t"a.sa mi-o aduci? Domnulnu-i suparat pe mine cit de atata vreme n-am mal rodit? Domnul te-a trimis dupa mine?" Atunei parcas-a trezitdinsorun ~i a inceputa plange:?i mai tatezkand: "Dadi DOInnul rna cheam.l. amnii vin"~iam pleeattmpreuna. Cand a vhut Dornnu] de departe Gil acea persoana vine, S-a bucurat foarte.ffiult (cum se buema piistorul eand gasel}teD-oaie riitkihi - nlai mult decat de cele 99 care nu s-au fatadt). HI a zis celor ee :::au fn.ajntea Lui: "F.ace~i-i Inc did lata di vine" si toti i-au .ant loc ~,1 ~ rners pana In fala Domnului, Domnul a mu-ebat-:u: ~ti ~l ce vrei?" persoana a fneeput s~ planga,da:r nu a ~ . D~~nu I a spus: "Nu mai plange:;;i spune cinee§ti ~i ce dar ~o a doua. oan} nu a raspuns. Atund_ Domnula zis: ~ te- ~,treb a treia Oata §i daca nid atunci nu.Mi 'vei c~ albi VOr lTece peste paIcela ta, 0 vm hlvela .§i locul

altula ca saaduca: roada". Carrd a fntrebatatreia oarli, a inceput Sa pl§ng.a ~ai taTe, da:rtot nu a raspuns ..

101

cAT A LUCRATFffiCARE PHN'TRU DOMNUL

A~ti Domnul a SpUB sa treadi caiialQi sanive1eze terenul, Caii albi au .<;ii ridicat pidoarele sa plece, Atunci eu m-am arunca] ~f!,intea Domnului. intre persoana aceea st Dornnul sr al'll m~u~t sa pl8.ng ~i ss-t, rag pe Domnul: .Doarnns, lasa-m~ pe ~n~sa :~sp~nd in local acestei pe_rsoane pentru di a veni tsa-.<;ii ~OJa_SCit legamantu1, darnu poate vorbi de Flins" $i Demnul a ZIS.: "Daca vrei samijIoce§ti pentru aceasta petsoana, atunci

spune ee ai de zis". -

Am lu at pia tra alba din mana persoanei ~i am rirlicat~ojn sus ca sa vad a to_p, am pus mana pe pe.rsoana aceea si amzis: In 2i~ua citnd~a 'incll~iat legam.antul en Damnul a prirnir aceash'l Pl-atJ,a alba pe care este sensen litetedeattrNurnele lui Isus Hristos 9i mai esre slM'is eeva: «Acest sufIet es te rascumparat co sangele lui Isus Hristns». Pretul cu care a fost r'llSCUmparat acest s~f1~t es:t~ sangeJe Domnu1ui ISlJs Hristossj Satan nu paate ca~tI:g-a aeest sullet niciqecum, fiindca eleste-atat de scamp. Su~etul acesta Ii aparpne hii [sus, fiindca El l-a rascumpar,q_t_ s.atan nu-1 poa.fe ca~tiga - e pzea mare pretul pIatit, ded apar~ pneDomnulUl Isus, Persoanaaceasta a venit aid penttu>i'nn6irea ~e&"~anttJlui, dar nu poa te vnrbi de plans; ea recutloa:;>te di L-a ml:ristat pe Domnul, ail de atata timp nu a mal rodit, dar vrea acurn sa.~~i-lnn0fasca legam.intu I ~i sa aduca mada ". Cattimp a~ VOl'b,_lt elt~pe[soana resp:eetiva plangea 0) sughituri ~i dadea dm cap m seemde aprohlre la ceea Ceziceam .. Oomnula fonns mana pe cap1,J.l persoanei :;;i a fikut un Beron cil e,gratiata; tot poporuls~a bucurar $1 a batut din palms de hucurie, ca inca un suflet ~i-a innoit legamantul.<;ii a fost gratia!.

Inaintea Domnu1ui au urmat apor-¢ alte persoane. Cdnd veneau pentru innoirea legiunantului Domnul deschidea a.0s:r~l :~e~arui~ ~i iis<punea starea In care a fost g:asit ~i fl€Caruta n C1 tea din cartea de lucru ca~ ani a vea luerati pentru Donmul. ~~el~ pers~ane eraunemultumite cand le sptJnea Do~ulcati A~ lucrap. au. La unli spunea 5, laaltli 10 saulS, 20 -flecaTe ~~t~ ~vea lucrati. Cei ce ave:au mai p'ufini erau nemultu m} p. ~l mtrebau: "Cam) Doamne, s:a am numai atapa ani, did din pruncie suntpocrut", altulspunea ca are 30 qe ani

102

de _pocaint.a, a~t~l.din tiner~te,ecredin~iQs~a imba~a?itpe calea podtin~el91 'se poate sa alba.doar 5, 10 sa~ 15 a~l dintr-o

. tX de p"'ciinta? Domnul desehidea desarul 511e arata cartea.

VIa i;I v_ ,_ . ,

de iucru, spunandu-l~: ~tilt. a~ IUCFatpe.ntr,? m:ine~ r~~tul timpului l-ai pier~~t si l-ai r__isl p~t pentru tine ' Om totI ,a~l1~e pocainV se ad una timpul catatr IUGat pentr~ D~mn~l. §l a~at este'5ocotit in anii de Iucru, Domnul a spus ca n01 am mchetat leganiantul pentru toata viatasi suntern datori satrairn in pocainta pentru ca ne-a :3scuInfarat.cu sa~ge~e Saa .. A:ni~ de pocain~"se s~t:otesc decand am mchelat legama~t~l ~1 pa~a Ala sfar~it, iar ami de Iucru pentru Domnul sunt scn~I separat In eartea de luau a credinciosului.

S~a aratat de.exemplu ea sa putemtntelege cum.se calculeaza anii de luau: astazi e~ti podHt pentru cil ai datoria Sa 'Eii pocait, insa pentrn Domnul n u Iaerezi nirnic -in c~t tea. de lucru nu se serie nimic, Dacainsa ai Iurrat ceva; poate 0 JumiHa~ te de ceas te~aiTugat ~iai mai facut eeva 0 jurm3tate de.ceas, aeesta este un ceas de lucru pentru Domnul; asa Sa ad una in fiecare zi ce aifi:'kut pentru: Domnul, Dad: ffiergi la servici, pentru tine o faci; sa pi in gradina ta, fa ci mancare, spell - tot pen tru tine sunt aceste Iucrurtsi nu vei pri mi rJ.splata pentru ele..Daca fusa. .ID lucrat ceva pentru Domnul, aceea va ramane ~i vei fi riisplatit: daca Ie dud in Numele Domrurlni sa fad 0 fapta, sa spell, sa faci manca!e, sa in:gdjtJ:?ti de nenorociti, de orfani, de vaduve, de bo 1navi, Sa u orice vei face pentru un copil all ui Dumnezeu, lucrul acesta n faci pentru Domrrul ~i vei primi rasplata, iar lucrul se~acote9te in ann delucru pentru Demnul, De aceea se cerea ca fiecare sa intre la innoirea legamantului ~i sa mdi¢ ,lli!rOditor, d sa adurn roads rnlicarin ceasul.al urtsprezecelea, ea atunci cand se incheie dosarnl sa se poata incheia eucavantul ..Roditor". Cei ce nu vorrodi rna acurn ~i nu-si vor in noilega~ mantulm vederea h.otararilor noi de trezire, simpre ~i apropiete de Damnul, VOt_ pierde totul $i toaia neprihanirea Ie va fi zad.arnica. Timpul e scurf ~i rapirea va fi in curand, Ferice decei c~ se trezesc~t infra inlnnoirealegihnilntului. D.omn91 sa ne aJltte la aceasta, sa nu fie spre martune, d spre mantuire, Amin.

103

PARmA A 'lREIA

De data aceasta Domnnlnu a mai aparut in mijlocul poporuhn, ci ehiar In partea din fata a poporulu], unde se gasea o masamare, de forma amvoanelor din adunari, dar eUQ) poporul era foatte in ult ~i masa am vonului era foarte lunga (ca o tribun'a), sa parea a f1 tare ~ngramaditi. Dupa amvon erau rnai multi bm-bati (Damnul a spus eli sunt MtrAniipoporului, dar JlU erau numai biifranl, oi ~i tineri intre ei) ~i mi-sm.dat seama dl printre batranii poporului su.ntnumiitati ~i vestitorii Cuvantuluisi barbatii din comitet cafe sa ocupacu sfatuirea popo. rului, Domnula zis: "Ge ziceti voi?"'Tot poporul acesta (a aratat eu mllna spIe popor) care vtneIe adunare, toti care canta la cor, to~ cati soot In fata,. toticati frecventeaza regulatadunarea, totL ca.ti merg la stiirui:n1a ~i toti cati se roa;ga ~i spun «Doamne, Doarnne» vat fi ma:ntuitt?" BiUranii peporulutau raspuns: .Doamne, noi stim ca·i scris cii multi sunt chernati, eI ar putini suntalesi, Totust, noi credem di in atata popor,o parte destul de mareTe carita din sinceritata ~i nu din interes; vine 1"1 adunare ell dorinta de mantuir€"'¢-nu cu-alte scepuri; Socotim ca tot! cei care se silesc pe calea pOrJaintei ~--~i pastreaza vi<lta Clll'ata, vor

ajunge la tnantuire", ..

FEMEIA CONDAMNATA.

Atand Domnul a zis: ,,Afatsunt de departs g'andurile Mele deale voastre -~i judeci.tue mele de jUdedi:p.le voastre, cl nici nu va putel;i da seama, V oi ju deca ti dupa ce vedeti: Eu nu [udec dupa Inf~1i~are pe nirneni, Ati rii~ane uiJniti ~i ~iui~ de ap_ vedea cum judec Eu lucrurile., clcimultiQ_in cei pe care voi u p.netiaid aproape de masa am vonului, n-ar fi vrednidnici sii se apropie,liindca lemerge numeleca traiesc; dar ei sunt mort! de ~ulta vrem,e; ~i multi pe care voi Ii disp:r~tui-p. ~i rru-i Iasati hici sa se apropie de masa amvonului sunt sincericu adevarat, Hi stau la margini ~i la colturi, loviti de voi cu lovituri grele, dar ace~tia sunt copill MeL Pe dosarul multoFa pe care voi ii prewW ~i·i.datiex:emplu este Serls «Moarte)} pentru totdeauna.- Pemul~ n u -isocotiti prea credincio-11 dupa felul CUffi_ilrata in afar.a, da! totu~i uniidin aee§tia au samantiidll1llhezeiasca mei ~i se tern

104

de p8'cat. De acee~, gand~ile Melenu su~t g~n,durn: v~astre", poporm a ZLS atunci: .Doamne, arata-nesr nouamacar un

amplu casa §tim ~inoi cum prive~ti si judeci Tu lnerurile", ~omnul, eare era cu mana intinsa spre popor,.~~~a oprit ma:r:a chiar asupra unei f~mei ~~ a ~tre~at: "Pe. £:mera:ce-~sta ,?tn arlunare 0 cunoasteti? Ce ziceti, at fi vrednica de mantmre? La prima vsdere, femeia aceea arata a fi 0 £erneiemodestii, cam la 45~50 de ani, 1mbracata modest, cu haine ntai inchise la culoare, potrivite dupa varstaei ~i eta invelitiiftumoscU b:atictil~egat~ub barha. Ei au raspuns: .poamne, sora aeeasta de 40 de aru de cand e pncaita, putem sa spune~~a e 0 sor~ €red~ncioas;'L a venit regul-at Ia ad unate, la rugaciune, a cantat In cor, a mers la staruinm, a mel'S ye La bolnavi, oriunde a fast !ipsa a Infins mana, nu s-a~ertat eu nimeni, nu am.avut.necazuri cu ea inadunare, totdeaunas-a las-at sfatujta~i in.eesa ei cine a intrat nu a iesit cu mana goala, Noi am dat-e exsmplu la surorile tinere in toate privintele, De aceea noi zicem ea sora aceasta, dupa felul cuma trait~i dupa silin\a data,ar IT vrednica.de man~e". ~t ~p au vorbit barbafii, femeia aeeea sHitea cu oapul ridicat I?l pnvea,

A tund Domnul a luat dosarul e1 §i s-a uitat in el, apoi a privit la femeie. Cand Domula privit-o\int¢i ea a plecat capul in jos ~i Domnul a zis: ,,$i totuss ps.dosarul ei '8M seris «Moarte penrru totcieauna» ". B a tranii poporulut s-an speriat ~i au zis:

"Doamne, enm se poate? Sora aceasta, care noi stim ca sste eea mai buna sora.are scrispe dosar a~a cava? Nu se poate.e.o gre~ealiL Poatee dosarul altei Femei, Nu s-a fikul vreo gre~eala(" Domnul S-a uitat inca 0 datape dosar si a zis: ,,~tMoarte pentru totdeauna», fara nici o salvare, pentft,J un .&ingur p,lcatnemarturisit", A tunci ei.au.zis din rtou; .Doarrme, S~ngele Tau s ... a varsat pentru toate pikatele; cum.pentru un smgm pacat iemeia aceasta este osandita la moarte? Care este paeatu] acesta pentru.care nu poate fi iertata?"

.. Dornnul a zis: ,.,Femeia aeeasta Mi-a zadarnicit planul cu pnvlfe laea ~i 1a familia ei .. Ea a avut un singur copil,cpe urrns s:a aranjat sa nu ma-i aiba alti copii, Ori de cate uri a i'ntrehat·o :eva din,ad~nare: «Sora, tu cap; eo~if.ai?)} 'ear~spund:a: «Un

gur copi1 ml~a dat Domnuh), dar ilJClodata n-a spus ea unu Q V'rtrt ea. Pe dosar sUi scris Gii: at fi trebuit sa aiba ihea ?apte, cu eel ~i1 are . . il -C ,'" , Opt, dar ei nu j·a hebuit decat unsingl1I' cop _' opm ce

105

BARBA TUL CE APRIMIT"SALV ARE

a trebuit sa II aiba~i nu i-a prim it, Ii cer astazi osanda pentru ca pacatul acestaea nul-a martut'isit, ci totdeauna ea repeta 111.111 du na ~:i acu m Ia cercetazea dosarulu i a fost gasita 'eu aoest

hV. •

r' a Cal nem~rturisi t. Vina ei t'amane §i sentinta e da ta: moarte

pentru totdeauna, faTa nici a salvare. Dad. at fi marturisit t:acatut ;;1 nu ar Ii rapetat pacatu 1 minciunii $i s~ar £-i dHt, putea £1 salvata, Dosarul.ei arfirrecut pe la judecata, ar Ii fostjudecata in mila, dupa faptele ei bune·£acute in poeainVi, did mila b.irut~te judeeata, Ea a ascurrs p~fcatu!§i nu I-a marturisit Gil s~ nrr fie di'SPte(uita §i prestigiul ei sa nu scada: «Sora lihtda ta de Ira ti, sa fadt a§a ceva ?,)"

A tuna barbatil at! zis: .Doarnne, a lunci putine surori din adunare VOl' fi mii'ntuite, dki pUli.ne au i' -Bcopii; cele mai multe au 2-3 sau 4 eop-u .. Teate surorile careaH<a:~?"pu!in1 eopii, nu vO)" fi mantuite: "Depinde: daca stint vil}qvate de pacatul acestei femei -de unpotrivire la nastere de cDpii- nu vor fi man tuite, dar da.ca nu sunt vinovate de acestpatat, vor fi mantuite, daca ~i-au pastrat.viata in curajie ifi pocrunta palla la sfarI$U". B'atrani:i bisericii au spus· rru mele unei surori si a u in trebat: "DOanUl€ dar fernela aceasta va fi rnantuit,lsau nu?Nici ea nua avut 7 sau 8 copii - n-a avut decat 3 copii, dar frafii din bisencaau soeotit-o cea maicredincioasa S01'a §i dia~onifj:i a bissrtcii" Domnul a luat·dosarul, a deschis ~i a cirit.asa: ,;Femeia aceasta r:u-i Vinov~ta detm~?trivre l~ nastere de copB; f?a a avut3 oopi! ~l nu a mal vrut alto ,. Tn schirnb ea s-a ingrijit de orfani, de vad nve, easa ei a fast lin Inc de gazd uire pentru cei rrenorociti, pentru cei fara de ada post ?i pentru cei ]1 psiti, Usa diminului ~i. a fostdeschisa'pentru ciilatorii care au vrut sa popeseasca in casa ei; ea a ?:t paine Ia eel flamand ~i haine la eel goJ, de aeeea a fast soconta ea 0 mama in Israelsi 0 diacdnit1iaDisericii. Dosarul ei s-alneheiat tn cuvantul «Mantuire»: Cnnuna eie gam pregatita ~i irnpodobita '~:

in partea dreapta a aparuto usa{)i peeaa intratun barb at tanar, i~ jur wde30 d: a~L Cand I-am priVi t, am vazut oil nu prea avea 0 tmuta cot.ecta, CI. semana en ehipul veacului: era ~mbracat ell hainemai elegante, avea parul mare~i perciuni cam lungi.

106

Cand a mtrat bini:irulacesta, batra-pli poporuluj au zis: 1,Pe Mrbatul acesta sa-l judeci, Deamne: el merita sa fie osandit §i nu femeia aceea. lata. cum vine imbracatjn adunare: dtrpa chipul veatuli.ti §i moda lurnii. Oricat l-am sUtuit sa se Imbrace c:uviincios, nu ne asculta ~i nu prime§tesfatlJtile.~i mw:st?area. ESte vinovarde fleaseuttare, de nesupunere, de rncapata.nare, de mandrie ~i maieste vinovat ~i de imputrivire la nastere de copli"~ Cand el a auzi t cum il osandesc bihbatil aceia a irrcepu t a plange, recunoscand ca-i vinovat, Vazand-@ pe ferneia aeeea eu m$inile legate cum statea intr-un coltgara sa fiedusa la ihchisoare, a ll:l.Qeput sa pJanga ~i mai hue ~i s-a amncat en fata la pamant plangand, BatT-anti de Ia masa s-an dus liinga el §i cum state a jes, illlpasau cu mfiirrile pe cap ¢ pe spate spunand: "Pe acesta osande$t~l, Doamne, cad este vrednic de os~nd 1i;,. ca are atalea pacate, pe ('and ferneia aceasta arenurnai un pacat, Pe el sa-los;lnd€!§ti ca ele vrednicdemoarte". El cumauzea ca-i cer osanda ~i mai tate plangea, Atund Domnul a deschis dosarul lui.si s-a uitat in el, N -a.zis nimic, dar S-a dusspre tan-:frul acela ~i i-a zis: "Vrei viata?" Elnu si-a dat seama ce vrea sa-i spuna Domnul; eu am inte1es diel credea di. de va fi liiisafin viatava fi aspru pedepsit pentru pacatele lui. Tanarul a raspuns: ,,:Nett mal VIeau nirnic, vreau sa mer" .. Eu mi -am dat seama di el n-a inteles

~ .

ca Domnul i-a pus salvarea In fata $i, ca nu cumvasa-l mai

int:rebe 0 data .~i el sa. refuze din nou sal varea, rn-am dus repede Ianga el, l-am sea turat tare de umar ~i i-am zis: "Vrei via ta?" ~i am strigat foarte dar, sa inteleaga.

(A tat de tare am strigat inca t eele unsprezece femei care erau en mine in salon s-au trezit din sornn, dar pe mine nu in-au ~ezit, ci au asteptat pana m-am trezit dimineata, ca sa rna ~trebe ceam visat, Numai Domnul a Hkut lucrul acesta,pefltru ~a Ie-am rnarturisit lucrarea 9'i cum se judeca man;tele care S8 u:'patrivesc na~ter.ii de copii 9i Donmulle-a C€Bcetat, dl unele d~ntre ele §i -au m~turisit pacatnl §-i a intt a t fti:ca in e le. Daua dUl:tre ele era u credincioa se; lor le-am marturislt toa til 1 uerarea. ?na dintreeleera o sora baptism ~i cruars-a bururat~i a.zis ca ea ~mpreuna cu sO\ttlline lectii durninicale ~i se buCl.l!.a ca Domnul l-~ d~scopetit adevarul, pentro. e<leal dupa tnvatatura ce a Pnrrut-o,credea ca nu-i plicat daca irnpreuna eu sotuJ. se £ereau

casanu ",ll..)< . ulti.· . , .. )

o.u.U<t m, . COpll.

107

Tanarul care era cu rata La pamant a ridieat capul §i s-a uitat Ia Dornnu L El, i -al zis: "Daca vrei viata, ia-ti hotarari noi ~i inceteazaa mal paciHtLri. Schirnba-ti meesul si nu te mai impotrivi.la nasteri de cop:ii<di pentru tine este salvare, ciki tu nu M-ai cunoscut inae;aproape. Barbatii de la masa au z is: .Doarnne, acum nu mai mtelegem cum jaded lucrurile. Pe femeia aceea cu un p,aca t.nernarturisi t nu 0 i erti ~ i -ai d tit sen tint~ de moarte pelflttn totdeauna ~ §1 batbattlltii acestuia ell ,afatea pika te la actO vU;l vietii Iu i i -ai spus di pentru e1 este salvare, Deca perilru el estesalvare, pentru femeia aceasta de ce nu.maieste salvare?" Domnul a dispuns-: "Ell sunt drept in judecaJl1e Mele. Ferneia aceea M-a cunoscut indeaproape, a avu t parta~ii eu Mine i:nca dintineretea ei, Mi-acunoscut ill ila §il indurarea §i de.aceea rrebuia sa stie dl Eu sunt §i un Dumnezeu asp1:4 cu p,mcatul; trebuia sa se fi temut ap'8"cat:Ui. Iar dadi totusi a aju ns sa iaca pacafui acela.er fitrebuit sa-l recunoasca ~i s8.-1 marttlrisea'Sca. Darea, maCa! cii M-a cunoscut, nu s-a temutsa-l aqcunda9'i sa poarte 0 minciuna toata via~a. De acesa nu va avea salvare. Daca i~imartt)risea_pacatu1 §i nu -l tinea ascuns, pen tru ea putea £1 salvare: d6l'sarul ei treceape la judeeata~i fapteleei bune l?i pocainta in care a tri'Ht arfi birtrit [udecata ~i ar fi fost salvata,

garbatul acesta nu M~a cunoscut indeaproape. A venit Ia adunare si.s-a poeait, dar el ri-a fostna5cut din non ~i a f1kut tot Eal1tele firii vechi, per\ctm di e1 s-a uitat si a luat exempl u de la 'irl't'ii,zil?i credinciosi, ell vedume in poeitin\a, care s-auintors din nou la faptele firii par:nante~iI:i ~i s-au purtat dupa chipul veacului, Bl, vazandu-i pe.cei co vechime in pod.inta purtandu-se a~a'F f~!Cut_la fel: auzind ·cil atat de multi, dupa ani de podiinta au ajuns sa se fereasca a avea copii.practicand diferite metode ~i zicand di nu-i pa.tat, a M cu t ~i ella fel, dar pacatol acesta este mai mare pcntruceice au fost pentrll e1 un exemplu 'diu ~i un prilej de pacatuire. De aeeea pentru e1 paa te fi salvare da0i ia hotarari noi si incepe 0 adevarata viata de POci'i.inta '':'

Domnul a zis: ;;ata cum vor fi fudecate femeHe cal'e! de~i Ma cunQse, ajung: sa 5e fadi vinovate de pika tul acestei femei tare e condamnata la mearte:: pe closa:1"ultuturo.r femeilor care fac acel pikat scrie ~<Moare pentl'u totdeauna>J. Vina aceastanU se va putea ~tetge: va ramane scrisii pe dosar. Dar dacao fetpeie

108

a faeut_aeest flltcat, i~i da: sea:ma de starea de pikat in care a ajuns, £i parerau ~isedHe';ite, i~i martnrisestepacauil, face fapte de podi.inta si multa mila. dosarulli va trece pe la judecata ~i, dae:a mila va birui judecata, va putea saaiba salvare, dar pa-rte de rapire nu va avea, nici nnva faee parte din Mireasa, Tot asa, dacii ofemeie care M-a cunoscut ajunge sa savar~asdi un avert ell voia, in mornentul in care a savari?it pacatul pe dosarul ei' se sene ~i oS,aFlaa «Moarte p~nltu totdeauna». Vina ram.ane scrisa pe dosar, dardaca femeia se treze!?te, 'Ii pare rau ~i se ca±e!?te, i~i martU1'ise~te pacatul, face fapte,depocainta 9i niulta- mila ~i va avea in res t cali copii i se VOI"' rnai cia, dosasul ei va trece pe la judecata ~i se va judeca, ial'da.ci:'i mila biruie~tejudecata. va pl1tea fi ma:nfuita., dar patte de rapire nu va avea ~i niGi parte de Mireasa Domnului,

Cat despre cei vtnovati (barbm!i ~i femei) de: pacatul batbatului acestuia cere s-a-ferit sa aiba copti (toti care se frnpotrivescprin brice tnetoda.ar face-o: fie case pazescsau tin zilele dupa.calendar sau alte prncedee ---' toate sunt metode dtavolestf), daca se trezesc, i~l iau hotar3:'ii sa nu mai pacatuiasdi, vor avea in continaarecaf copii li se VOT da~ise vor aili sa-'91 dud viata in sfinten ie ~i neprihanise, vor fi mantuiF 9i VOT putea avea parte ~i de r~ pire.e,;i de Mireasa Domnulu i, pentru Cd ei' nu s-aufacut vine v ati de 2adarnicitea pentru totdeauna a planuluicu privire la nasteri de copii ca prima femeie, $i nici nuau varsat sange nevinovat, Dar dgtdi cineva continua sa se pazeasca <1" aveacopii, raman and fn pacat, ~i nu i$i ia ho'Earari de a nu mal padihii, osanda va fiaceeasl: «Moarte pentru totdeauna» ".

RASPLATAMAMELORCREDINOOASE

Domrrul a mai zis: "Mamele care au copii multi ad uc CUvinte aspre irapotriva Mea, spunarrd; «Fe mamele ell multi copii Domnul nu Ie mai are:in 'vedeI'e pentruca ele nu mm pot Ii a~a podiite: nu mai pot merg~ regulat Ia .adunare din pricina

copillo:r, nu pot merge decal: rar 1a rugadunesau 1a st!ruinta, nu pot sa: dinte in ('or,' nu tnai pot me.rge nicaieri sa lucreze Fenlru ??n:nul. ca ele trebuie sa £i.e tot acasa mlre copih. De multe a.ri l~lpletd nadejdea ~i cad in deznadejde en ~i cand pe ele Domnw

109

nu.le.mai are in vedere. Ele aduc cuvinte aspre zicand di «Domnul le iUbeste mar rnult pe celece nu au c ii,sau au numai 1 ~ 2 copii *i' nu au necazuri a:;;a mati. Aq;yea?ot ~erge regular til adunare, larugadune, la stilruinta, pot:sa can~e ~ cor, sa lucreze pentru Dornnul si de aceea aupte~matt1'La!e:namtea. Lui» ". Dornnul a zis sa nu rnai murmure mamele ~l sa nu mal ad ueil cuvinte aspte In fata Domnului, Hind di El i~deca ~ rept. La multe marne care nu au decat un copil sau dei II s-~urmpo~ tri vii la nasteri de eopii, zadarnica le este tnrda '~i rodiinta,di Doni~ulli~ mai are nicie plikere de ele, did numai numele le merge ca traiescla multe dintre ele, Multe vor fi eele ~ vor tre.c:e pela judecara din pridna di s-au Impotrtvi t la n~*teri de £QPu.

Domnul a maispu s ca cele ce n u au copn (sunt :terpe] trebuie sa lucreze pentru Domnul, fiinddi tot ee lu creaza aeasa. lucreaza pentru ele ~i nurnai C€ luereaza penttu Domnul va fi rasplatU. Ele trebuie sa lucreze ~i in adnnare, sa eante.in :.cor, sa meacrgii la rugaeiune, labolnavi, painglijeasca de femei v ad II ~e: de orfahi ~i sa ajute mamele ell multi copti. Ele nu au pover:t~l numai in felu Laeesta vor ea~tiga ani de lucru penttu Domnul, pe cand mamele care au primlt raulti copiide la Damnul, tot ce~ac pentru copfi se soeoteijite luau pentru Domn~l: nop-ttle nedormite sunt socofite osteneala pentru Do¢rtul!?l cand spa:la sau fac mancare Ii se socoteste luau pentru Domnul. De aceea, ell d.tau mai multi eopii cu aM-tele Iucreaza mai mult pentru Domnulsi Domnulle vaTaspIati osteneala, M~ rnul~e i11.ame, f~ ziua mnd se vor dti anii de lucru, vor avea mat mul p, am hrorati decal UM vestiteri de Cuvant sau deed t aHe marne *i surori care au mers regular la adunare, De aceea a zis Domnul: .,5iliti-va sa I ucrati pen tm Mine, cii pentru aceasta veti fi ras.pllltit1. <;:in.e va lUCIa mulr, multi se va displati9i cine seafi'lana eu lacrirni, va secera cu bueurie".

Aceasta a fast Iucrarea din partea Domnuhri, caretrebuie sa fie r,aspandita in popor, Iiindca Domnul a spus di e data pentru tr:ezire, in vederea p;regatir~J?i ~taJni::ii cu J?on::nul:

Tim pul e SCutt ~i nu mai e mult - mal pU\ifi decat ne~ga.n~lffi, Jill va £i rapirea BiseriaL Domnul a zis cae lucrarea sa fIe mcredintata la b arba \:1 destoinici care s-o r~spandeasca in popor.

• Domnul sa neajute sa luam hotii.tari noi, de sfinpre!?l de apropiere de El, :;t~a cum ni s-a ce'rut, sa inaintam ctl grabire la

110

innoliea l~amantalui, ca mulp au dikal legamarituI- pentru ca nn s-eutinut frttocrriai de Cuvantul Domnului, asa cum au fagaduit in ziua cand au incheiat legamantcu Domnul. Faea Domnul ca aeeasta Iucrara sa fie'spte111antuirea futuro! celor care Val' auzi aceasta lucrare ~i sa nu slujeasdi de Qsanda riimanui, Amin,

Ml se parea in vis.caeram tntr-o casa de rugadune; seiacuse noaptea tarziu ~i foarte multi dintrefrapi '~i surorile ce erau ill adunare au at)pit, pentru ca noaptea s-a lungit foarte multo in rasa de tugaciune eta foarte mult deranirdezcrdinesi praf, ca~i cum nu s-ar Fi mat.uratc;le mull timp, 5-a facutora f6afte tatzie (dupa aprectere ~tiam ca eaptoape 4- dirnineata], M-am mirat mrutcii, desi era Villa, nu se vedea nici 0 licarire de lumina. Era Intuneric bezna; m-ara uitat pe gea:m §i lin se vedea nim ic,

Seara;noi (top. credindd~ii din casa de rugaciune) am primit 0 porunca Sa nune culcsrn in timpul noppi pentru di.ffi noapteaaceea va veni stapanul casei, Cu toat.e aeestea, noaptea a fest grea i?i mul~i au adorrnit pe band. En rna simteam atat de obosita Ga nu mai puteam- m-arn gandit: "Ce-ar fi daea-m-as rezema ~i eu pupn de perete~i as atipi numai pentru.cateva minute?~"dar mi-a-venit gandtil 01' danl cumva dnar atunci 81? adorrrnst.ar veni stapanul casei, veghea mea de pana atunei n-ar fi a vut nici un folos. M -am hotlh;at s.a nu rna eulc orice ar fi

() ~i sa lupt 'ell neputin~fl ~i sornnul. Ca sa Inlatur somnul am vrut sa rnatur prin easa de rugaciune, dar nu amgasit matura. M-)lm a pucats'a ud flotile din V82Ja. "iii sa .~terg praful ceesa depus pe frunze; multe erau ofilite 9i ahia se tnaisimtea parfumul Ior .. Am pornit s~ §terg cu mainiJe praful de pe pereti. Peste tot erau pill.anjeni mari, mu1te scame si praf pe jos, tn jum1 palrnelor mele s-au facut ea niste m~nul?i de scame.si praf, A);a am maturat cu. mainile 1?i pe jos,

Deodata am auzit ni~te payi care se apropiau de u~a.

M-am uitatsa v;'id cine era: era un am ce-mi pare.a ctmoscut. A Venit.'?I a intrebat cu glas tare: "De ce au adormi:tatatia?'''I-am spus ca noaptea a fast tare lunga ~i veghea tm:e grea §i multi n-au mat putut rezista ~i au adormit. M-a iritre'bat: "De ce nu

111

te-ai culcat ~i tu?" l-am r~,spuns ea '11 ea pte a a fost lunga!?i vegherea grea"dar 'a,,?a am primit pl:oruudi sana dormirn. Aunei,

. ell severitate 10 glas, Ill-a intrebat: "Ce ai lucrat daca nu te-ai culcat?Uite ce dezordine-eaid". Am inceput a plange zicand: ,,('rea mulr nu am putu t lucra, penttu cae greu sa lucrezi noaptea cand altii dorm; n-am putut face mai mult decal aUt: cu m:ainile am sters praful'si tot Cll main He am maturat pejos, cii. matur a nu am 'a vut. Am mai udat '9i florile ~i le -arnste rs de praf", Atunci s-a uitat bland la mine ~i mi-a spus Sattll rna tern cii nu voi fi pedepsita,fiinddi. totusi am lucratceva, "Urea-tepe trepte" mi-a zis, iar til fata au aparut ni9te trepte ce urea u 9i pe careen am ureat. Tavanul casei era imparp.t In GOUaj iar de S1.,lS au a parut trm fire, ca cele de curenrelectric ce treceau peste casa de rugaeiune. 0 voce a strigat: ",A~a vorbeste Domnul: se va ridiea in locul acesta un barbat, an sol incins cu put~re; din Dulnrl Sfant, ca un fir de iuaWi tensinne, prin care voi face 0 mare trezire in popot, ca e vremea sa vina stil,panul ~i multi au a'tipit. VIeau sa_fac0 trezire mainte de vehi.!:eastapanului, casa nu fie g:asir a~a multi dormind", Am vihut pe un frate lucrater in ad una re ce se gandea eli el va H om ul de care Se va folosi Dumnezeu ~i'a zis: "Eu5unt, Doamne, omul de care vrei sa Te fotoS'e~ti1" Glasul a slrigat eel nu este el, ci pe altul i1 va ridiea Dornnul in poporul Lui. .. Cat despre fine, ~i tu e~ti un fit de tare vreau sa Mil felosesc in lucrare.xlar tutelege chemarea ce s-ti facl,lt SFA.NT PENTRU DOMNUL. Orice iutime, orice manie, mice strigare, mice clevetire~i oriee fel de raiItate sa dispara. tnte1ege-ti ~i ptep:tie$te-ti chemare:a~,ti se cere predare in slujba, Pentru ce.tu rru Bagi in seama florile de la coltul gradinii, nu Ie cercetezi ~i nu Ie prewie~ti;tise par neinsemnatesl te opresti sa te oeupi numai de florile din mijlocul gradinii, dar tu nu ~tii cii flori le nebaga te in seama de la margini au mai m ult mi ros ~i parium in ele, dar din pricina di nu sunt Ing:rijitej nu pot sl'i tiisparn;leasca parfumul", "Cat despre firul dih'milroe, reprezinta femeia (bisetica vie) In care vreausB: lucrez prin m~rturia Duhulu i Meu 1a trezirea popoTuI ui Meu dki e seu rt timpul: foarte curana Eu vai veni ~i ce-i al Men voi lua la Mine. AI treHea fir sunt vase1e de lunare prin care vr:eau sa lucrez prin pioorocii, vedenli ~i lrujitiinfci_ri, SPJe trezirea poporului, Cil nu cumva, la venirea Mea, rimlti sa fie gasiti dormind". Al.tunci am intrebat:

112

,,D~ci'i asa ~~~urand v~e Domnu,~e c: nu apar zorilesieasa d,e ~ntunene. A deschis un geam ~LaaTatat un nor foarte gres, ~lcru:du:-ne: :Nand acestagros~i negru vine cu 0 iuteala mate §,i Impiedica Sa se arat~ zorile, Dar e scurf tirnpul si elupa ce va treG:-n~ru! ap,a.r ~o~ile, De aeeea:i:h~elegeti: e-mai putin timp deeatv,:!: 9"and1ll,:;a v~ne Domnul. M-am trezit strigand eu voce tare .Amin, Amm, vino, Doamne Isuse!"

, ;. Pe c~nd eugetam asupra aeestui vis mi s~a dat prin Duhul stant lu~m~ sa lntelegaceasta IUGraTe. Damnul vorbeste de m t11~e ,on despr:_ uu om ca despre un popor ','i uimi p:opbr ca unulsrngur am, In aceasta Iucrare, Domnul nuSe referee doar la treipersoane care reprezinta cele trei fire, ci Domnul alege in vremea aceasta: trei eategorii de persoane:

Per~o~e :eprezehta~ prin primul fir - oameni plini de Duhul Sfant, pnncare EL sa lucreze ell putere p~ntru trezirea popoI'ulutca venire a Domnului e faarte aproape. Domnul va lu?,a, QUm a- fost vestit prin Daniel I.l :32,prm puterea ee se va cia sfintilor de a face rnari isprjivi tn vrernea sfar?itului (Apoe, 11:4-6),

Biseriea reprezentat~ prin aI dbilea fir (femeia) -In care trebuie .sa Lie prezenta Iucraree.DrrhuluiSffint prin daruri duhovnicesti, rum seTte in Marcu 16:16.

Std:jerii ~i vasele de lucrate reprezentate de altteiIea fir pe care Domnul le va folosi pentru trezirea poporului prin lucrarea de proorocie, prin vedeniisi in$tiint.lri temeinice perrtru zidirea poporului.

, Barb~tul care a intrebat: ,fin sunt, Doamne, omulde care vrei sa T e folosesti?" reprezinta 1 ucra tori i zilelor noastre care cred d ei sunt eel pe care Domnul ii foloseste in lucrarea de trezire. Ei se ocupa mai mult de Horlle aspectuoase dar £;:-ira parf~.din mijlocul gradinii (cor, orchestra, fanfare 9i alte forma,p.l). Acestea sunt frumcase pe dina:tal'a ~i preruire in adunar~, d~r sunt lipsite-de eele rnai multe ori de parfumul Duhului Sfant. Florile de la marginea gradinfi .sunt cred incio$ii nebagati in seama, socotiti Ca H'ira :valoare ~i dispretuiti, dar DurnneZieu a pus c.eva din Duhal Sfant in ei; prin ace&fia Domnu1 a spus eli se raspande~te parIumu!. Prin ei Domnul i~i face simtita pl'ezenta DuhullliSfanttnadunari. Dortmul cerea lucratorilor zilelor noastre, dad vor sa fie folosip de Domnul,

113

si1~~i' inteleaga dtemarea, sa f~e ~fin!i. pen~ Dom~ul, a~a c?m S2a spus~ mice iutime, orice m~e, Ortrest:lgare, once clevetire, mice rautatesa dispara. N1;tffial dad VOt tinea cont de ~ee~ce!e cere Domnul, ei VOt plitea sa -aibil insati-rea Duhului Sfantu~

d " A· • poporului

lucrare ~i vor avea rezultate e trezire si mVlOra:re a ...r . .

in vremea aceasta,

DRUMULSPREGGLGOTA

Ciind eram necasa.torita, a veam 0 prietena buna, sota in Domnul, care s-acasatortt ell un fratesineer, socotit e~~mplu tntre tined in vrernea aceea, Am ramas prieteni de famIlle,~dar. ne intaJneam foarte tar; deoarece dis tanta dintre iJra~u.l ~ost;r~ ~a orasul lor era foartemare. Din pricinagt~utatitor famill~le rvite pe-parcu rs, a u trecu t ani d e-a rand u 1 9.1 ~u ne.-~ ~?ll p u tut fut§lni. Apoi am auzit d familia respecnva a enugrat In S:l!':'-' Cativa aninu am ~tiut nimic de ei, nici uncle s-au stabilit In

,

America. .

Intr-o zi.a anului 1984 am primit un telefnn de la pnetena mea din America.jntre alte discutii-m-a-intrebat data puten; s3-i ajuti!:m In rugaciuns, d au 0 problem~ serioasa .;;~! daca sirnhm alatl1'r1 de ei~ SB_ aducern Irnpreuna eauza lor In fata DOl;'_nu lui. l-am raspuns ea lucrul aeesta trebuie sa-l faeem nu pentru ca am fast priet:ni~ .~ P:lltfu ca at;~ ne-a ll;atat Damnu!: sa plangm eu_ceiceplang~l sa nebucuram co eel~cese bucura. Intr-oseara, am ruga t mal deosebit pe Domrml sa Se ocupe de problema lor si, dac~ gas€?tecu cale, S'a le-o rezolve, Domnul

mi-a dat un vis In noaptea aceea. .

Pardi uream dealul Golgotei ell dorinta sa ajung sus Ia Golgota. Pe umeri duceam ~11 h~gAaj?i, ~e~i nu.era u~o:, r_n~ gandeam .c& voi ajunge sus ~l a colo Inn vorpune 1 os bagajnl; §ll asa urcam ell bucurie ~i nu.rrri se pare a grell de dus. in fata mea gi dupa mine erau multi ee urcau spreGo.l~ota. Deodataan:: vazut ill fa~a, nu departs de mine, p~ familia pentru care rna rugasem; urcau siei avaud doua valize mati: una a d ueea sotu1: una sotia, dar abia Ie duceau degrele ce erau, Le duceau 2-3 pa91 9.i Ie Iasan [os, apoi iara~i le luau> dar nu le mai ~titea.u d uce, 5-a,: uitat ill jUI sa vada daca nu e cineva cunoscutsa Ie aJute- la ba?aJ. Vazandu-ma ca vin ih urma lOT, au zis unul caue altul: )ata di

114

,

vine-sora V. - sa a rugamsa ne ajute sa ducem bagajele. Oind arn ajuns langa eimi-au zis: "sora V., §tim €a rtlergi la Golgota. $i noi vrem sa ajungem tot acolo, dar avem bagajeJe acestea asa de- grela, Cilnumai putem urea de nu ne etjuta cineva sa Ie dueem. Terugam. ajuta-ne sa putemurea ~i noi. Nu trece ca preotul san levttul pe langa nO-I fara sa ne ajuti. Macar la un bagaj ajuta-ne.,,M-am uitatlaeL Nu puteam crete fara sa-i,ajut. I-am fntrebat ce aua~a de greUi'n.valiza, dar mi-au zis sa nu-i intFeb despl'easta ~i sa-i ajut dacapot. Le-arn spussa-m] dea din bagajc'ii vreau sa-iajnt. Au deschis valiza ~i au seas din ea a perinita mica de bebe eu tot trusoul ururi nounaseue dima~ute, eostuma~e, scutece etc Cind am va:zut ce-mi cia, am zis: ,;Cum, ni-?te hail:,e de copil gun t a~a de grele G'a nu Ie mai :puteti d uce? Dati-mi-le rnie ea saleduceu".

C~d am fntins mana dupaele:;;i le-arn luat nu mai erau numai perinita :;;i hainele, ci era 91 an bebe.mic in ele, In bratele me-Ie. De sus de-pe muate s-a auzit unglas ce a strigat: ,,5-a faeut numariHoarea in familia voastra~i snnt Upsa doua numere din numarul hotiir.at. Pentru ca v-ap fmp6ttivit planqlui ceresc cu privire lacaminul vostru ~i l-ati zadiilnicit, lata am ingadu~t 0' Iovi tura pe.~te iniffiile voastre, care v-a adus fnttistare, mahnire ~i ocara. Acest foe e ingacluitdin pritina ca Mi-,ap zadarnicit planuI-?i 111 foe va arde to:a;ta zgura de pe voi",

Cand m-arn trezit din vis am Inteles care€raeauza lor.

Intr-adevih era 0' :priJble~.a grea !iii a povara ill inima lor. Dupa cateva zile sora rn-a srmat din nou 9i le-arn spus ca sunt msarcmata Sa Ie spun lucruri aspre. Cand am terrninat de sptrs totul, am auzi,t La celaIalt capat al firului pe sora plangand, apoi mi-a zis: ,,A§a este situatia. Dou·a dirt fetele eele mat mari au pleeat de.la noi, gasindu-l;;i placerea in d€gertii-ciune'a acestei lumi", Eu Ie-am.spus sa-$i adudi amints ea din pricina lor au fast ingad_uiteaceste probleme·in ramilie.

CECUL DE MARE PRET

N-a treclltmulttimp §i eu rni-am dat seama Oa vom prirni a nona bin ecu van tare - eopilulce in vis l-am luat din bagajul lor. Ga mice mama, deseo:ri lmi venea gandul: "Dare ce voi primi de la DaIhnul, 0 fetiFi san un bIUat?" Inu-a noapte-

115

-" ,~ ,

-~I -

Damna I mi-a dat un vis prin care mi-a dispuns 1~ aceasl~ mtrebare. Mise parea in vlS·ca, merge am pe un drum ~1 deod.a;l:a Qfiin~a fmbracata 'in alb a aparut lru'tga mine ~i mi-adat un ,C~C: spunandu-mi cii mi -I dil in dar, Ceculera ~e n:~~mea u~el cartt postale, avancl pe margini unchenar atmu §l fund sen~ tot eu Iitere aurii, Mi-a spus eil cecul confine a valoare foarte mare, dar trebuie sa rna prezint cu ella un rnaga-zin de p'reze~t~re ~ obiectelor de mare valaare."Aca}o te preztnti ~l Sf'Ul ca l-ai pri~it'tn dar gi contine ebie ctu 1 de ega maimare v~loar~ din ta~ ceeste in magazin. At~iti ceculsi vel intra in posesla: ahlectulm

de eel m ai mare pret din magazin ", .

Am multumit si am plecat cu cecal spre magazm. Pe

drum rna tot uitam l~ el Xi tareas fi vrut sa ~tiu in c~ co~shi valoarea Iui, dar oricat ma sileam, TIU puteam deslusi sensul pentru ~a era in Iitereevreiesti, Ajungand Ia maga.zinl am ramas u i mita in fata vitrinei in care erau expuse obiecte de mare valoare din aur, argint, erissal ~i portelanuri fine, care-de care rnai frumease si mai atragatoare. Mil uitamJ~ to<tt~ t~trebandu -rna pentru care dintre ele e ceeul meu, Oncare, ar fi fo:t ohieetul, l·a~ £i socotit ca un dar foarte mare. A~ mtr.aJ: in magazin. S-a deschis 0 ll~a de stida 111 seful inagaz~mul~l Ill-a intrebat: ,f':e dori ti de la Hoi? "l-am adita.t cecul spun3n~ ca,l-am

I primit in dar si tn i s-a spus, Ca are valoare foarte mare,S-a uitat 1a cec spun-and: ",Da, eu adevarat e~ v~lo~~e ~0a.rte maT,e. E ce avern mai de pret aid. A~tea pta pu pn!?l vet prum. Ce vezi exp~s ill vitrina nt1 are a~a mare valoate. Ce avem mal de pret este ill magazie. A intrat pe a u§a ~i c~d s-a irrtersaveatn brete ~ perinita ~ un bebe mic. Perinita era lucrata dintr-o dantela foarte fina, alba ea zapada, Gil mai multe vaHlna§e in [urul Ga:pu III i. Mi ~a intins-o zicand: ;,Aceasta e cea ~~Ln:ar~ valoare ce.o avem in magazin. Tot ce ti-au vazut OChll.ll~ vttru~e s ~Qa~e obiectele expuse la un lac, nu au valoarea darulmce ~-ar p:mut. Acestea sunt lucruri trecat031'e ce se invedlese, h se pierde valoarea ill se distrug sau pot fi furate, Dar pentr~ ao/a a ~a.~tur~ ginga~a~i pliipanda s-a plaht vuloarea mare "a sange~U1 FlUlu~ 1 ill Dtmme:teu Ii). Galg_ota, U ft suflet rascumparat eu sungele lut Isus Hristos pretuie~te mai InuIt decat toate eomorile. pamantului 1a unloc. c~ tTimicr:u poate~ethlval~t pj'e~ol,unUl copi! allui Dumnezeu raseumparat eu sangele 1m Isus Hnstos.

116

A~a.~ fa,ptura giftga~,a care este un copil al.Iui Oumnezeu ai pum~t §l tu. ~ceSta,este darnl Lui pentrutine, Acest mare pre] dea fi u~ eopil~llul Dutprtezeu ramanepanalft viata ve~;;nica". . _ Mi-a pus m brate perinita ell bebelusul, iar euam intrebat

da~: se ~o,ate sa~tiu c~ este: baiat sau fetita? Mi-a taspuns: "l!~ta:!e ml,u:~lcap~lll, Ia danteluta. I s-a pus un firroz,ca sa ~~1 ca e fe,hta . Fe pieptu r feti tei era un fngera~ de a ur ca 11 n blbelo~ ~e, cest~tea eu ~aini1e Intinse peSl'e caplll fetitei. nee re_:~eittnta ac~st,tngem§? ,,~eesH:ngera.<,> reprezinta il1;gerul ?a~lt-or al fehtel, ca;retrebme sa stea tot timpul en mamfle lljtinse,pe~te:apul ei, C~ci vrajma§ul vrea sa-i currne viaja ~i, ca sa nu-sr at:inga sc~pul,. mgerul pazitor e pus sa a apere",

Am Iuat fetita ~1 am plecar Ioarte fericita did am primit aeest dar de la Dumnezeu. M-am trezit din vis cu aceasta . bucu_.tie Yn .inim a .~i sigusa 11 fa til voi "avea 0 £eHta. A~a <r~i fost, s~ava D~mnulUI! In 2,0 octombrie 1985! am pr.imit a noua bmecuvantare, c-iheia i-arn pus numele Damaris.

_. I?~m.n:ul ne spuneprin Cuv<int, In Iacov 1:2-4: ,rraj:iimei,

sapTlVrfl ca a mare bueurie cand trecef prin felur-ite~. _.

,. '. _ h ~ meeroan, ca

UJ1ll ~Te 9u tl ta meercarea credints] voastre I ucreaza rabdarea,.

~~ ~abd~eAa f:~b~iesa:J;'~f,:cl desavar~ita Iucrarea, pentru ca sa fi? desavarsiti, lntregi ~ Sa nu duceti lipsa de mmic", Iar IIi 1 Petru 1:7 D0.~ul ne spune dilncereareacredintei noastte, care : cu mult ~al de pret decaf auru I, care piete f?i care totusi-este m~ercat pnn foe, are ea urrnare Janda, s1a va ~i cinstea la aTa tarea In,l [sus Hristos. Prin aceasta lucrare vreau sa arat cal de rrununat lucreaza DUrrine2iew~Lastazi, chiar atunci cand noua ni separe toanu maiavem nicio speranta, Cu cfittncercareae mal putemica,.;;i salvarea pare eu nep~utinta la oameni, cu atat puterea,1m Dumnezeu se dovedeste mai mate sf rnai minunata.

.,.' :;>1 ulti~~ sarcina ,an:: ~l1s:(Tfoarte greu.' Am trecut prin malmulte_s:an de su£_ennta, larmluna a opta am fostinternata de urgenta tn roatermtate, tmde-sub supravegherea medicilor am statd~ua saptamani in dureri foartemari. medicul prima! n~a v~tsa semneze sa mi se facii cezariana., spunand ca. e mai bme sa rabd d uretile~i sa due sarcina pana la eapa:t. Dupa eele

117

doua saptamani de intemare, tntr-e no apte am intr~t to coma, a vartd niste dnrert peste puterUe- mele. Era noaptea pe la ora trei. 0 ferneie din salon. care IXHl viizut, s-a d us ~i a a-nuntat medicul de garda eil mi-arn dat ochii peste cap, mi-am inghit1t li.fnba~i am in vinetit. I-a spus sa vins repede d'i mar. Urgent, medicul ~i moasa au cautat sa ma trezeasca cu oxigen ~i: co torce au putut, mi-au descle~tat gura, mi-au pus un dilu~ In gura ~i rni-au tras limba ea sa nu rna sufoc. Apoimi-au{ij,cut nastere fortaNL N u all pu ttlts.a -m] facacezariana pentru ea apreape_nu thai avearrrpuls. I:mpreuna en feti~a, all venit ~i doua bucati de carne straioa, dale in putrefactie. Le-au cant-arit 91 una era de 6.50g, iar cealaWi de 700g. Atunci ~i-au datseama medici,i de ceea ce a produs durerile groaznie,eee1e-arn avut in:ainte~i hemoragia. Mi-aufikut contro1ul instrumental, dar n-au vrutsa fila tina prea mult pemasa de operatie pentru ca se temeau cii nu rna mal trezesc,-fi1nddi eram prea sHlbita. Dupa doua. sa p t:a:m ani de la nastere, cahd mi -an dat drumw aeasa, doctorUl mi -3 spus Ga a tunc dmd 0 sa rna sfmt mai tntlU"ita,. sa ma due la operatie ca nu cumva tumoarea sacreasdi din no. Mi-au spus sa nu neglij~z aceasta, cii s-ar putea sarna trezesc cu cornplicatii

foarte.meri.

Citev4 luni nu ml-am putut da searna da.ca ce au spus

medicil e adevarat,. dar p.e U'ftna am Inceput s.a. am dureri a:bdominale seriaase. Nu rnai putearn sa rna plee [es-sau sa mal iau un copilm brate cad aveam dmerifoartemari, pana-ntr-atat cd nici mainile nu mai sUpoItam sa le:atin,g de abdomen. M -am nelini.~tit, dar mi-a fast groaza sa merg la operatie ~i am !bis ca, panamaipot duce durerilepe pinoare, nu ma duc1aspital.

fntr-o diminea~a m-am trezit en 0 hemoragie foarte mare.

Sotul era plecat la servidu. copiii el'an 1a ~coala.numai fetitamal mare, de 14 arri, am til1.ut-o acasa. ~i i-am sFas sa-l sune pe sotul l.a serviciu pentru a-I eherna acasa,. expiicandu-i ca sunt g~av bo mava. F ata a.sunat, darnu I-a ,gasH pe ·sotw, cad era pleeat -in alta seqie. Ea a Uisat vorba la birou ca, dad! se intQarae, sa villa repede acasa, ca mama e gr;av bolnav a. Soljttl a ajunsacasa pe la o.re1e 2:30. Eu am pierdut deja atata sange di s~a speriatde mine cand filpa v.]zut: buzele~i ungh:iile imie.rau ihvi netite, la fel eram v;ln1Ha in jurul odillor ~1 a\;!ia puteam sa ~optesc ce s-a tntamplat cu mine. EI a vrut sa sune repede d up.a salvare ca sa

118

rna dud Ia spital, dar l-amru .

unrost, d sa rna lase s ~'. . gat sa nu sune dinu mal are nici

puteau sama opereze ~n:or pe pa:_tl1.1 ~eu. Doctorii tot nu rnai

.b. -:... .'. Cl eram slablta m ultimul PT:d ., .

a la Imt mal Mtea. Sotul si _... A •. era , ~lIru.ma

strigat disperati 1a Dom~uJ ~~ eo~~n a~ m~e~u ~ a~p lange 1?i au miilocul lor .. Eu am caz.u t in Iesin, lase In Vla~ ~l sa nu rna ia din

Nu stiu cata durat ru .~. .

copiiimicil-ar ell. ., . gacnmea, dar 1a un moment dat

,. u ematpesotul f.~· '. ~ .. v

fra ti. Cand a ie§it 50tuI sa· d'" a, ara, spunandu-i ca-l cauta dol

$tefanN. din Lugoj ~i pe ;a~e1: ~:e-I .cau ta, l-a VO~zu. tF:e fratele "Bra.te Pavel, ce ca uzi'i aveti in fanill~ltru ~. Frapi I-au m.ttebat: verum 1'<1 voi", Sot 1 . ' .A , ie, tt'i Domnul ne-a trimis.sa

V ... ". . ,u men.a meeput sa plaw .. "

" €nlitl si vedetl'!"CaA'nd ... .. ng.a spqnandu-lar

.. ,'f . ,. ·au mtrat £1' t·· A ..' . •

s-a u pus la. .rugact ue <:1· mi f.~ a.,!. 1. ill eaSi1. ~.l m -an vazu],

.' . ,. -au acut m <

Numele Dornnului Sl~ .. it ~ f· • . .. n.gerea eu untdelerrm I. n

.. . . ' .... aVl sa leDomnuld '. . .,

starea de lesin dure -1·1.. . . rm-am revenitdin

. . . T ". r e s-a11 ameliorat si he ; . , < •

opnt, dar nu chiar de tot Ahr '1. ~ .. ,mo:r:agm s-a mal

. '.. . . mel a rngaoune Do.· '1 ,- .

prm unul din £talc; rn Si-a f~ . t 1 -. ' . .,.. mnu . a vo.rblt,

f.. .. . \"~, ,y .. ,acu. ucrareaC:I~a 'dw•

Irul vletiimele caci El ... ''l' mala augatztlela

f ~H· ,. mal are de lucrat co . ,~ ..

anuner sau chiarin popor. . mme In mijlocul

Fratji ~i familia l-au multuinit D . '

deplincuvantuldat iarfr ti~; " _ 1 om.nuIUl, crezand. pe

. ... ., ra I au l? ecat Unger . f

seara, far dirnineata am el. '. .. rea rna s-a acut

~d - . . l"" ummato cresciHttra de

raacltule canceroase. Era 0. b' . ta· . rarne, cu toate

Ioar te mu he rada cini, E adevarz . destul de mare, care avea pentrn ciLam pierdutmult sa~rat ca am fost fo~rte siabIHi, Domnul 'slavaw L ., A ... ge, dar-am fost v.mdecati:i de

, ..., Ul _ ceash'llue .

altul deeM El, TotDom ... 1 ' ;ar: ~-a putut-o face nimeni

lwb. _. nu rn-a mtant pe u x di

s a Idune~i~am tibnas vind. lj, ~ .w" . rrna m starea de

Donm.uIui, caei ce~ cunepun:.;aat:!ana l~ ziua d~ a:i. Marite , nezeu. El a hotara t eli a ed: d. . ... :uneru ec~ putinta: Ia Dum" iara~ Nurnele de sIa v~ .. ~ Z ~ tr-llm~ pe servli Sai ca sa-~i facti _ I-am .. ill .. ~I S rna scoata de la lI.$a mormantul··

., m t;umltDomnuluiimpre v.. . •.• ••• Ul.

v0I!t mu1turni ca.t va fi suflarei. . . ~ una eu sotul ~l mpH}, *i-I

.inde. aj·uns aid vom compIe" .. "nnOl, fa. Tee n, u .. pl,ltem mul+unll

. .,.... .. a In ve~n· .. A " t-

vea de ved pentrlltoateluc .'~ri1 L.' .1Cn., ~antandu-I hmda in knill! ra e· U1. Slavit sa He Nutnele Lui,

119

tNCERCAREA CREDINOO$fi.OR

in eu van tul Damn u luig;asim scris I? l~:, 33: 14-170 ar;

"A ~ A, d Intr-un fel cant! mtr-altul,

Dumnezeu vorbeste msa can, .', " . vedenii de

~ m u 1 nu i a searna. EI vorbeste pH.n.: ViSU rr, prm dane, cand

" ," , and oamenii sunt cufundati mtr-uns~rr.m ': '"

n, oapte, c " ' l El I dX -n<;tiintan <;tlelntlpare~t,e

d A _' tul tor Atut1Cl e <1 1., , 1,.. d

orm lD pa " . ",.,,', _ , ,~ i sa-l£ereasca e A ~t~turUe Lui cas-a abata pe om de la.rau ~ , , sC rnvara .,,' ',- ',' d', a : ti DomnuLmi-a d at acea a mandne -. iutr-una lll. nay, , ,A':at te pentru " ", ,-,' are am saeotit-o de-mare msem~, a, '.

m~h~nt~e .. p~ c v, • . iarda aimic din can tmutul ~l, arn

credmCIQ'~l :iu, ca sa nu s~~., . Damnul a ar-.1tat mal mult-e

notat-e e,and m, ,-am t, rez, It l,n VlSv' , , 1'5 'te-aC'ca' ~ dar noi avem

" '~', lvmesane ,p. "",-

forme p.rtn care vrajmasur vr "',,.. 1 biruirn: sa:ngele

.' ~ , ,'" Cll care putem sa- , , ,

cea mal p u t-ermc arrna ': A " te In' ta , dind cerem

Dom nul ui Isus Hnstos. Oncat .de n:are e,s " ,p !

1 " vra]'masul pleaca IU§tnat

sangele Domnu Ul, . - 'l

DO~ARAMODA

v ~',' n ' . lti fratt si surori intr-o odaie

Am vazut m VIS mat mil , '~' d " tr b 'asa urci

.'" , . l r arsus: casaai acres m 0 al~ e 1U .,

sltuata Ia un ru.-vem ,A, it Ia u a ddaii. Deodataam auzit pe ni1}te trepte din curte pa!, A . ~ . t in prag s'fi vad cine striga. cineva strigand de a£ara. ,m.le~l ,.. £arte mbderna. P:a:ru:l era

I: ~ l::;_ ,.. rrepteeta 0 domrusoara 0 " ' ,

Al.arauu~ga , ,'.. ,.' 1 ~ sat sa carla peste umen, era

Iegat.In va:duL"ca, pUIUlA,9 1 ap~ a ul~e si fata fardaia. Avea 0

. x b e, cu sprancenete sm ,. , ,

vopsita pe : uz, " , 'tramta ce iiseotea ill relief forma

£U,S M:, r.O~, .ie f,o arte s',cru. btla, 9~, Sf v ,.. m,anA.' eci ell un decolteu mare. In

1·' urn q,t-Q rr uza ara " ' . A ' N'

corpu in, pre,c" " ,,' fi t, uri fearte aSCU tite 51 m,alte, ., u

. , '''tepanto', cu, oc ' ',' , ,..

plClOare avearus ~ d tV"j'ml era totalnecunoscuta,

" ',tits.a,o fi v:azutvreo a a,. ,'".,

rm -am aI_ID:n" va d acesc. Pe un ton porunertor mr-a zis ..

darfupnvrreaeleraceva T " _,' ,v'" Eu i-arn

' - , ~ ri'i g Ia tine acasa . '

V"d" , -a mine eli vreau sa lILeI, . - ,v , .'

'! Ino up , ' ' ,ti S1 eu tine nn vreau sa merg met raspuns: ,,Nu te cunQse ane~;; .' ~ dV' i cine este, dar eaa

n~ pas". Fratii9i suro~ile au le~lt :a~~n~!l;a un ordin: "Veni~ sb'igatfoarte porunclt~r/ ~aun cap"'~ddi noi 0 vom urma. Nm

. " . " 1" si a plecat mamte crez<u L _ ,,.. ',' " ,

dupamme. '... A " t a sa nu poata mtra La no1.

. tr t ~ln odale Sit am mCUla u~ , 1" ..

am In ,a ' , ,."" Y " t. ~ ile sa intre a nm !?1 a

Vaz:and ca nu merg.ern dlipa ea, a urca scar

120

:strigat Ia li§'ll: "DeschidetH" N oi am zis: ,,N u deschidem ell tuesti Satan" numai te-ai mascat in meda luntii ca sa nu te cunoastem, creza:nd cii 0 sll mergern dupa tine ". Atunci a ranjit draceste: ,,Aha, rna cunoa?tetidi sunt Satan si nu vre~sa-:mi deschideti? A tund rna due ~i vin ill e,hipul §i putetea Satanei sa vedem daca va ve~ putea Iupta.cn mine!" Noi am pus zavorul pe dinauntrn ,~i eu mainile ne i'rnpingeam pe u§/i-sa nu poata.deschtd« u~a,

~tJLSATAN

Deodata am auzit niste pa~i greoicare Hk:eau S;a see cutremnre peretti orlail ¢ treptele. cand a ajunsla-U§i'i a ineepnt sa forteze usa: avea ofot{:aexftaordinar de mare, m.cat·a rupt zavorul ¢ u~aatnceputsa se deschidi'i putln, Noi fie i'ropingeam cat putearn pe u:;;a ca sa nu-l lasijm sa intrein casa, Prin crap,1itura usii am vazut peSatan Gum arata: era un uria'$ ca un menstru, ocrui'li emu rosii si mari canistemere, gura.l:i era ca la

, y , ,

o fiara saleati:ca" cu dintii ¢ ool1li marl, iar trnpul ij era din fier si lut ames t-e cat A inceput sa rada en un ran jet dracesc, c3§i cum era sigur ca ne va birui, Ne-arn dat seama ea en put-erea noastra nu-I vom mili pu tea birui 1 uptand u-ne eu el §i am fncep ut sa strigam: ,,fn N umele Domnului lti poruneim, Satano, sa pleci, ca nu ai nki 0 putere asupra noastra, cad noi suntem copiii Domnului Isus". El a stfigat: "N u plee caLi' nu rna tern de hid an domn si de nid 11n Isus, caei au mal fest destui §i nu rna tern de ei"; Credinciosii agstrigat ,)nNumele Durnnezeului Celui Viu iii poruneim, Satano, sa pled §i sa-ti fie frantapu terea ", Satan a sttigatdinnou:"Nu plecfiindca §i dunmezeiai.rrnaifostdestui de-a Iungulvremurilos. Nu rna tern deniei un Dumnezeu", Din nou am strigat cu to Vi: ,Jil Numele Marelui nostru Preot Isus Hristos itf porundrn, Satano, sa pleci ~i sa nu ai nici a putere asupranoastra", Satana strigatbatjocoritor: ,,No rna tern .. nu pree, cadmari preop. au maiiost destub;;i nu m-am remut de ei, au mai fast §i alp hristo§i, dar nu m~am femut de ei ".

SANGELEOOMNULUIISUS-ARMAPUTERNICA

In timpul acesta forta u§a tot mai puternic sa intre 1a noi.

Atund. ditfft·o datane~a venit euvanrnl pe buze prin puterea

Duhului Sffint:,,,5ange1eJui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, sa te mustre, Satano, ~i sa te mdeparteze sli nu-ai nici 0 putere asnpra naas-tta, di noisimtem acoperiti cu sangele Sau "~i aparap de El c~ci suntem copiii Luil" Candam rostit sangele Domnului, dintr-o data puterea i-a scaz_ut:;;i a inceput sa serel:Taga. Vazand Iuerul acosta, rroi aroinceputsa strigarn mai tate: ,,5angele lui Hristos, sangele lui Hristos sa temustre, Satanc!" Cu un r.as salbatic; el a incepu t a striga: ,,Asia e arma cea mai pn ternica ~ sangele lui Hristos ~ ell care voiGre:dincio~ii ma biruiti ~i rna tinel;i la distanta, ca. de n-at fi sangele lui Isus Hristos, ce-as face eu ell voil Cqm v-a~ pune la parnant pe loti credihcio~iigi v-as rumici! Dar aveji aceasta arrnapnternid ell care va apara~i ". Anzindu-Ipe-Satan ca: el recunoaste Gil sangetelu! Isus Hristos e arma cea mai puternica, am strigat Intruna: ,,5angele lui Isus Hristos sate mustrel" iar-Satarra a ramas fiira putere ~i a trebuit sa plece, dar a zis: ,.;Ma due ~i iarasi Yin cu 0 legi une intreaga, sil vedem daca rna pu reV birui". Not ne-am pus pe genunthi si ne ;rugam Domnului sa ne acol"ere eu sangele Lui ~i sa ne dea putere ca sa putem blrui puterea vrajma~ului.

familij~e:usotuluisa~n~'i rnai pladinimic din ce face sotia, sa-i bage vm~ Ala toa~e,; SO!la la fel sotu)ui lid ast£elei nu Sf! vor mai p.utea~~ In ,rl~gat;lU~le 101. Rugi:i.d unile lor fiind imp:iedica te, e~ v~r fiblrUl~. ~up.ta~imai ales rmpotrivamameior ce au copii, faca~dU-l~ sa-~l plarda rabdatea, sa murmure sa carteasca socotmdu~l blestern §fn." u binecuvantare. Pe coptifaceti'-; s· x £i'-e'

alu., • ~. u. . . " '" d.

f . ~gIO~l, rat, neas.euItaton, n:a.stamparap, fu dipat;a nap , sa {am

~t ce nu rot sufer; m~mele: sa secerte, sa se baNi, sa nu asculta, sa~sparga vase, sa tale cu foarfeQele bartH prin casa, sa verse

mancarea, apa etc. .

AqnJNEA DUlIDRILOR

,Legiunile de dunud au intra t in acpune; pardi. erau un roi de alb~e: unele zburau pe sus, altele pe jos ii fikea:u tot felul de lucn:npe ea!e etl ~r~u Ie put:eausilferi patinpi. Duhurile care erau. In forma. de canu s-au dus la copii ~i au fneeputsa se harA•

eu e At . ... ale

A A~· .·UI1ClCQ_P ~l.l ~ ~ In eeI:'.u t sa se bata, sa se Rru~te, sa se

hariU~, :~act c~ ~l c~~ La altii s-a.u dus pistcile: copiii ~ eertau, s~ ~~.ralau ~I se catarau pestis, varsand vasele cu filanCar€. Ltlie:u s~a~ .a~ezat P.: capul tmora1?i cop iil a u.in ceput sa Sa tmga ?e pa~ unn pe ~aItIl" pent.ru c~. Iiliecii si-au bagat ghiarcle me~lC1~ ~ u-.~e parul. p~, al ti COPll s-au asezat flu hrri, ~i dirrtr-o da ta pann til n u semar puteau fntelege co. ei; n u voiau sa mai asct,l~te,.se lu~u~e-cap~11or $i plecau acasa, La alti copti s-au dus vulpile, cu pnnz~dll~l un d ~ de minciuna?i viclenie .. Pe capul unora s-au pus pa~m, cuprtnzandu-I mandria. Cel Fe care s-a age~~t b~Q.asca s-a tacut egoist, zgardt,,nevrand sa dea nirnic 1a h:~tl: .Iu}, Jar daca p;ihintii nu-i implinean voia plangea ~i se n:a.rala~. P~ste copUlI~ care venea sarpeles« punea duhul de $lr~teme~.~.c~daL Fiecare duh cauta sa·~i facacaf mai bine sl~Jb? Cop~lplangeau, se bateau, spi'h,geau vase, taiau hilrtii $i ehiar lua:ur1 bune .. cu foazfeeele. ~:nnele au incepu t sa planga ea nu se~alput:aUJntelege"cucoptU, murmurand ~izicftnd d"i nu snntblne~~~anta.t~.d blesterlt pentru familie. Alp par inti se enerv8.u.?1 Zlceauca vor scoateacesteduhuri en bata di. ,.

D d t~ •. ' .. ..n cagu. e. 0. a. a s~a. auZ1 t tm glas. care strtga: fur amelor n . ". d t· -d '.;J • . ... v~. , uvaplere I

na eJUea~l rabda.re~, caal tiel yeti fiNruite. Rugati-va si Va de~

Domnul puteere ~l tabdare ~i yeti vedea c.a nu Sunt copill a~a de

LEGIUNILE DE DUHURI

Fe trepte se auzea venind din nou uriasul Satan, dar se 'auzeau mai mu Ip pa§i $1 nn zg:omot garagios; am i'nte1es ca nu vine singur, ci cu trupa lui. A deschis 4.~B~i a strigat: ,,lntrati Iegiuni de d uhuri; € ceasul nostru §i al puterii Intnnerienlrri ", Satan tinea usa largdeschisa·cu mana si pe sub mana lui intrau to t felul d_€ duhuri In forma de lighioane~i fiare salbatice: lu pi, vulpi, lilieci, cfuni,.pisici, ?€rpL broaste, §oareci, §oparie, £luturi, pau n j $1 alre felur! de duhuri, da r toa te er a ir mi ci ca ni ~ te miniaturi, Dupa ce au intrat Ioate-duhurile, Satan le-a dar ordin: "porni~ila lucru. Aeum e timpul nostru sa atacam familiile credinciosilor: £a:cep tot ce va stain putinta sa-i biruiti: intrati in carninele lor $1 lncercati sa-i scoatsti din rabdarepe credinciosi, facep totfelw de lucrurl rele pecare ei nu Ie pot sufeTi, iar daca nuvor putea dibda, sunt biruiti de noL Cauta-p sa aduce!i . nein\"€legeri $icearta Intre sQti, lua~ pa:ceawi rupep unitatea ~i i u birea d tutu ei sa flU mai aibii'aceiea$i ved.eti ]i pa reri: c§nd 50tul va zice una. sotia sa zica. alta. Destrama\1 dadi se poate

122

123

rill· ci d uhurUe vat.imatoare ii pra\loacii pentru ce sa v~ p~erdeti n'adejdea, sa murrnuraji ~i sa dirtlti. Copii~ vn~~n~s~nt bmecuvdntati", Duhurile insistauasupra copllulu~ ~ana.~ seoteau pe mama din rabdare'~i zieea uncuvantn.el:?0~V1t, apOl plecau la alp copii, iar copUm respediv ri'itna'nea linisti rde parc~ era eel mai cuminte. A trecut eu greu timpul hotara] a~estel incer~ari,. iar legiunea de duhuri trebuia sa se retraga.

~SUCIREA VEDERILOR

..

Uriasul Satan a ramas daar el singur, rez:matde w~a J~ ~ uita la noi. Noi stateam pe gentlflchi sa ne rugam ~~mnu1u~ sa ne pazeas.ca, sa ne ReDpew cu sangele Lui l~p~trtVa vrajmasulai care nu zic£a,~i:- fI~ se lupta ~ucnm, ci d,?a: ptivea cum ne rugam .. Din'cand m~cai1d des~hldearn ochii sa vedem dad nu cumva Satan vrea saneatace m vreun fel.. ~

Odp,ta tnsa, dnd am deschis echti, am vazut pe o sora (prietena intima a mea) ci era .s~imor:os!fa la ~a~a> cu gura stnlrnba, cu ochii mari, bulbu catl, ~l am ZIS carre ea~ ~,s::ra M" eu te-am stint cu 0 fatafrumoasa pana: aeum, C_e s~'~ m.tampl~t d~ te-aischimbatasa?"Ea rni-a.raspuns; ,,Nt! stiu mrmc s~ IDl se,fr 'intampla t, dar c~vaeste totusi: ~i en pe tine te vad ca ~ un ~clrip slutit 9i atata pari de urata, cii macar ca ~i-~ rust ~~letena, n~

q rna mai pot uita 121 tine". Atuaci am lncep'u~ sa ne ~ltarn 121 !ra!i~ ~i surorfla din jtH" sa vedem cum sunt .el, Am ~a.mas. uimitt uitandu-ne unit La alJi,i Gii toti erau schirnonositi, tOtl avea~ defecte, in timpul aeesta, in loc sa ne 'rugam, noi ne miram ,tl~ I de altii, fha. sa stim ce s~a lhtampIat si.nu ne rnai putam iubi, Uria.~·u1 Satafl a Inceput Sa rada cuun ranjet ~racesc: l"a; ha~ha~ v-am biruit! Asta-i opera mea. V-am s~cIt.":ed~~lle ~a sa ~~" vedeti cu defecte, schimonositi, §i sa nu va mallubip uUlI:pealtu ca la frlceput!"Cand am auzit caaceastaeta lrrcrarea lui Satan, ca a reusit sa ne schimbe vetlerile pentr~ c~ n;t .~m vegheat mdeajuns itt vederea rugacinnii, ~i ne-a biruit fara s~lup~e c,u noi, am inceputsa p1angern, rug and pe Dornnulsane.terte pentru nevegherea no.as~~, Imn1~andu-ne din nou vederile, ca. sa vedem dar si sa fie iubllll ca Ia meeput. Dupa ce ne-am rugal am deschis od~it sa vedem dad. tot a~a suntcei din jur: ceva s-a mai sChimbat, dar totu~i TIU ni se pareau atat d,e fIll 1tto~i ca la

124

inceput. raTa~i am ineeput a plange in Iugaciune: .,Doamne rs~se, ~erugam$a ne dai vederile clareca ia in:ceput" .. $i atat am plans~l ne-am rugat paril'i amfnceput sa-i vedem bine pe eei din J~rul ncstru. Atundl-am mu1tumit Domnului di ne-a ascultan $l~team i~:i4i i.U~ir:;a Vi: ca la i'nceput. Satan a plecat~i a spus, "MOl due ~I lara~l vm . NO! toti stateam pe g.enunchi 91 ne rugam.

LUMINA (I..A:MPA)

~. Fa~a aceesta s-a schimbat ~i arum fie Care credfncios a vea I~ fa~a~Ul ceva ea olarnp:a aprinsa. Ni S-a spus sa veghem sa nu ru se sfittga lun;ina .0;;1 ~iec~re.se ruga veghind sa nu i se stinga I~l1htfia, At~n~l a v,emt din nou urialjiul Satan, A trecur pe 121 fI:~al'e.eFe~ll'lClO~ 91 a suRat putetnic peste tampa tiecaruia ea 5a-1 shnga·lumma. AIh vazut Cum a trecur pe Ia Hecate credtncios. Ia unii Ii s-a stins lumina Ia prima suf:lare.la aiNi a' t:r:e~uits~ insis.fe au stiflarea lui putern:Icil ca sa le'stih~a lam'pa. NO! ~~rr:rram tared 1\'1 Uniilestingea lumina atatderepede, iar la alth, d m ce sttfla mai pu tetn:icle ardealumina. N e Intrebam care :s,te se~etul, cad tot Satan su fla la top, {Ii totu~i la unii, in loc sa lJ sestinga: lumina, Ii seaprindea ~i mai tare.

POSTUL DE VEGHERE -RUGAOlJNEA

~ .' S-a 'Scliim~at §i aceasta raza 9i ctedincio~"ii au aparut u:tr-un loc deschis, tolnde era 0 pla tforma In forma unei mess de Plata, dar nu era fixata, ci cao banda ell hmgimea- de 50 ern ~i ca~ la unme:rude la pitmant. Capeteleeisesprijirieaupe ceva, d~r pentr~ caera ~are lunga."nu am vazutpe ee.Pe platf6rma stateau tQ~ ctedind~~ii pe~e~lUnclti, cu fataspre'raSihit, a~za:ti un~ dupa altu] asa lt1(;atmtiunul nu vedea fata celuilalt. Am ~~z~t.~ vo.~: e:ue.~ spus di acel~ este numit ,,P-ostul de veghere al ::ugaelU~U ~: a ZIS a veghem m vedel'ea rug:aciunii sanu ni Se mtre~pa.legatura en Domnul. Am l'nCeput $01 ne rugam cu mutt zel Ia Inc,:pu~ d~r ,dupa 0 ~reme a venit peste mine asa 0 mole?eala, c.a n~cJ nu mal gaseam cuvinte sa rna =sAduc~du-mi ~mt~ Cd suntern ill postul de veghe,. mi-am dat toate sllmtele sa les dm starea de niole§eaHi $i am siinpt dm nou un duh de Iugildunefii prezenta Duhulni Stmt. N u dupa mult

125

timp,insa, a venit peste mineo Unflietrire ~i mi-am da t-searrra di. am atipit Ia rugaciune. Am meeput a plange ~i a rna cai, pana, am simtit din nou harul Domnului revarsat tn' rugiidune, Totusi, d upa un limp, m-arn pomenit di:ci ell glU'a mea rna rugam, dar gandtil Lmierain aha parte': m-am trezitspursmd cuvintelarasa rna gandesc la rugaciune .. Este adevaratca.cu toateaceste stari neplaeute din timpul rugadunU, am avut momentede partfu?ie en Domnul, si.rri\ind ca sunt di;:spri.ns~ de tbt ee-l pamantesc, iar rugikiuneaaajuns- sus; firul ruga8.unii era bine cuplat cu eerul, g_andu,rile 9isimtprileerau eencentsate sus 9i pe Domnul tJ. shuteam foarte aproape. Erath irttristafa di nu am putut veghea sa nuexiste acele stm neplacute rand am fost biruitaJnrugikiune.

Am sta tsa ascult daca eeilalti.frati ~i $Uf@riseroaga, dar dupa cum auzeam rugikiunile lor, mi-am dat.seama cit toti aveau aceleasi lupte In rugaciune, Am deschis omii;-i m-am intots spre<petsoanele din spatele meu (eram asezati rairi tr~un sir) sinu mid mi-a East rnirarea cand am vazut di la fiecare cr:edincios Fe umar 'State a un mic d uh de-a} Satanei, Nu era rnai maredecat 0 ~chioapa, parca ar Ii fost 0 miniatura, ~optea intrurra.la me-chile eredineiosilor 91 in mana avea 0 foarfecaeu care vroia sa: taie ftrul de1ugacil.lne,M-am uitat la mine La spate !}i am vazut ca ~i la mine era un duh de soiul acela !?1 caum sa-mi taie firul pe legatut-a.

SABIA ALBA

Atunei am ineeput a lupta strigand: ,,A, tuesti c!O"I ce ne impi:edici fugaeiQ.nea ~i ne tntrerupl firul de legiHudi eu Dornnul?" Dintr-o data s-a schimbat.si nu maieraua duhmic, ci unsoldat inarmatcu sagep 9i a inceput salupte itnFotriva mea, Am strigat: ,;3angele' Domnnlui Isus sa te rnustre, Satano, care nu te rusinezisavii 18 rugaciune sa ne lntrerupi firul rugadunii! "Candain rostit sangeie Dcmrurlui, mi s-a dat in mana 0 sabie alb a cu care n loveam pe Satan 9i rna a:patam. Pentru di strigam IntrunaySfl-tan a trebuit sa pIece. Am strigat la£ratii~i SUIorile care lu ptau ~i ei cu Satan, spunandu-le £iii.. cea.1[a sangele Domnului !sus Hristos,~i Satan va fugi. ToP. au sttigat: "sangele Domnului lsllS Hristossa. te rnbstre-«~i toata hupa Sa.tanei a sarit de p'e platforma uncle se aflau credincio~iL

126

Ca sa nu se lase ill vin i OJ, . " ,~-

pLatforma, ca sa cada-'- . ' .'j> au mceput sa scutm::e cu rna-mile

_ . celcenuauluat ,.'~ ,'u '

au scuturat P' anA, --x. ce . .. - . seama sa se hna bin ,e AtaAt

- ,"'<1 unu credin ., . ' "". . ),~. . '

CU ffiallile de platforma .' _ - CIO~l au cazut;altii au strans bine

pI .tf· ~ , 91 n au ca:zut los cam- 1· dol .

, a, orma, era t-rasa 0 lime alba p~ -~', .'. .,' a . 01 rnetri de

Cine a cazu t, dar din colo d' -~~ la Iinie era loc sii.seridice striHnului" Cine' . e Iinia era serfs; "Parnantul

U-. , ", aJungea acolo I1U <:' ," ,

na§ulS'atan punea ~apte duhuris~ '. v,,·e rna: putea Int?arce, nu se mai poata mtoarcefna oi a pazeascape ::1 ~rins,casa .repedes-au ridicat alti l' , .uf _ . Am v.azut pe unn cazand, dar

'__~u. .'" ., - . , au ost trasi de S t ~

srr aln, u 1 Ul~i P a zi~i d __ , ' '~' - lit an. pe p am.'-, autu1

~, . t e -?apte duhun c· '-'.: .-

mainilecautau-prinaman., ~ are I.L tmeau rehi, Cu

aj '. ~., ~ ~ P t: ceva_ de man care si amzi .

.uns.sa rnanancs ro~covele ea fiul-risi . ,"' 1',amzl~:"V~, au

.~l per-soane cunoscure C., . pttor", Printre ex au cazut

, . . . ". meva stnga: .,smult'-.., ,

verut1la locnrile voasbe" d .,','.'. g. e ,1 va, de acole st

A w , ," , ar el ao spt! ~ . ' ,

mtoarcs, caei sapre demo ~~. ~. . ' 5 ~a nu se mal poteau

, ' mIl pazesc $lnu-dasa,

HORNARUL

'. ~ di:s_?arut ~iaceasta scena si a ',~ . .

Satan, nubraeat In hair . .' " , apa:ro t din nou uri asul

menegre·fJl avand . ,'. ..,

cum au h(')marii numai ~. pe umar un (.erc de fier .

• ". > .LU~nuavea1ael " ii d '.~ - .,

C.l tot felul de unelt d. h .~ -.. pent emah:rrathotnuJ I u - . . ee se mgnnre<:i te '. t x ' ,. ,

ae~fe-, ~anturi, chei, £atuse de due'''' .o~; ~r<1,: 'Ct_:r~le grease,

suli~e:$laltele Ia care no Ie' st , r d nte.ma.nml.' ca'rhge, clesti di J • '. III tenumsrea A ,~ +«

me e si a zis-p lin de "w.' ta '. venit zang, ilnind'

.' _rau ate: .. Am " ,. . . ',' - .

pngonesc si s.a va love ,. ~ . prmut per11l1S1Unea sa va

. ' ,SC In carne" N- d

astepta ~i fntr--adevifr a ince t .' ... earn 'at seama. ce ne

ciQ~ilor: Mailntai au fose luaK~e 'pn?"O~~aimpOfr~va eredin(eel mat -mfiiidirati din tre _ 'ct'· ~. l.so~ohfi de el mal peri culos]

1" . ' , . ere Inciosi) cu ~a~ d 1" ,

vor epada<::l se VO'" r ~ if . , ,."". I;> n u ca ceilalti se

". . . m rIca smgun 51 il S- ,

cred.inciosi intr-o' came v' d-. ' " . u. g e ataneiii bagau pe

. , , . ' ' ,fa e to:rtUr-a . d w

lovltunle puternice, zbie Vj: I. '., ' $1 .' e af-ara 5e auzeau

batjocore-au in tot fell Ara. e, ~ 91 ge. metele cre,.dindd~ilor ii

u, tUnC! parca. d h ,d .' ' ,

peste noi ~i ne inITebam d" x • un u-', e fnea a venit

.- aC<I voraputea ~bd

c:-uznne, dar un Irate care a sea, ,.' '. ,,' ~a 'a 0 asemenea

91ne-aspus in ?oapta:"Nu va Jatd~aco~o a tt:ecutpelanga noi me!l, fratilor $1 surorilor. Nu va

127

fie £rica,. cad mi vetisim~p.nimk De la Durrmezeu se va cobori o putere to clipa aeeea peste voi ~i loviturile vi se vor pa:rea ca i?i cum ar lovi in imbrac1iminte. Bucuria ce am simtit-olhjnimain clip a dind ei rna loveau, nu arnmai simpt-o nidodatafn viata mea in a~a masur~"" Am simtit pe Duhul Sf:ant intr-a dubla putere eare.rn-a inHiritr;>i pe Domnul L-am sim\i mai aproape ca ortcand. Imi erau puse FIe buze cuvinte La tot ce trebuia sa

o d" -

raspun· .,

. Aji;€ast~ ffil.barhltare ne-a dat curajla totilntr.adev.ar ,a~a

a fQst§i'cand amtrecut noi pe-acolo, Am sim\1t 0 putere dubM cu care am fostltnbraca~ ~i nu ne-a mai fast frica deloc, Ciintam prin Duhul Sfantde bucurie i?i Ioviturile nu le-arn mai.simtit, Ri;ibdarea ~i bucuria noastra ii rntarata rnai multpe eei ce ne c::hinuiaq, dar noi eram bucurosi ca am fost invrerlniciti sa suferirn penttu Numele Dornnului Isus, De acolo, pe unii Ii lasausa pIece dupa ce ii anchetau !?i-i to.rturau>oiar pe altii ii Dagan la ttu:hi:soate. Latnchtsonre, singura noastra:naclejrlede scapare era venirea Domnului Isus.eram despartitlde familii, de capii, de to~i eel dragi, nu mai ~tiam nimic unii de altii, Asteptam sa vina Dornnul, $ttam di E1 va veni ~i ne va lua la EL Am lnceput sa strigam ell totii: ,.,Vino, Doamne Isnse, Tu esti singura noastra nadejde; nimic nu ne mai leaga deacest pamant. Vino, vino, Doamne Isuse, vino, Izhavire, vine, Salvarea sfinplor, .;;i fie ia Ia Ti11e", Des:us a apamt un nor alb ce sbJalttcea eu mare pu tere cob orand spre noi. $tiam ca pe norul acela alb cob or a Domuul Isus, Strigam ~i mai puteznic eu mairdle.ridieatetn.sus: ,.VinO-"Doamne Isuse, vina, Izbavire, vino, Doamne Isuse ~i ne fa! " M -am, trezi t d in vis strigand cuvantulacesta; "Vino,D9amne Isusel"

LUMINA {>ATA DE DUHUL SFAN'r _,

S~an-d l1icugetand la tot ce s"a-al:.atat in vis, l,a punctele de prQba prin -eare trebtria sa trecem, ma',cuhemuram gandindu-ma de voIp putea iesi biruitori prin teateacesta puternice incerdiri. In Hiuntrul meu siro.team Inca puterea Dunul ui Sfant clocotind~i duhul meu 5 triga: "Vina, Daamne Isuse!" In timp cecug:etam La aceasta lucrare l1i diutam s-o inemorez, cat mai bine ca sa nu uit nimic, rni -am 4at:seama cii

128

era 0 Ins ti in tare. Deodata Duhul D . .' .'. . .

VIeau Sa-,ti fac de cUIi'o .... ' ~mn~IUl rru-a vorbrt:,,Iatil,

Aceasta ILl orare re)"rez;~~~ 1 ucrarea ce t1 ~~ fos tara fa fa in vis.

d·'.1 ...' . a lncercarea cred tnciosilor p .. 1

In cee mal unporta,nte prabe"'~' ;- rm une e

MANDRIA-MODA LUMIT t

I. Prima: fncercareeste ~d .,' . ,

!umil. Ea esteiniati aM .... m~n IIa, carevmeprin moda

in chipul veacul~r<:i zf:el~qv°n-u:'tl~bdara~a:r~ vine la credindo~i

b . ... .'.,; enl I una ""'ne" N "

su til sau pe ascun i c ".1"' n4 • U mal VIne

minecif nu-l pa:a~:~~~~aar~~ patane! t~r striga.: "Veni tid upa deeM la inima:" A. .. ,. ' . l?- a~ta" C~CI Dumnezeu nu Se uita

d ~. ..' ~amuiticredinCtO§I zmcanueste U

a atas 0 coteau paca t c:if Ii ··U , .• ,racal ceea c€

A' .... m ratll1eq,zafot oe·apa 1 d

eeasta nu ealtceva deca t ch' >.1 ., . .,' ~ ~,. reu ~ m 0 a.

chi pul veacului In familie . Mu l~vuo v:atu lUI III rm braeamillte) . 'bu 1. ' . . ··.!Sa se.aselheneGUIurn ,~

at a ux 111 conIort in loco in te ~ t'· A. . .. ' ea, sa

'". ..' . . .', , ,sa H;:mpaseulumea s~ 'bil

,Uta e~'Ell mu1tt (~i a ceastCl. ests tot moda luritii) Chi ' i a41U ~ .z este ~11O adllnate: harui este inlocilitc .... : .. ~u ve~ac' U1 atragatoare, ca sa placa oame:nil • d· ? p~og:rame cat mai Dumr . 0 . or,' ar lipsite de puter@a lui

. rrezeu, ". mare parte di _ .. dine r . ., .:,

aC'easta ptimap'tabaw •• d. 'e' ...n c;e: lHCIO~l sunt bHUlP- de

. . . mcercare a spus D· . It'

copli care au dizu t Ia ornnul .. , '. omnu .. ' ea nrsta

" t: IfiU exarnen pent ~ A

Cuvaruu] Domnul ' . . ~ ·r!1 ca n-au rnteles

.. ,. ,U Ul care spune ca mand' , . ~,

pt€lrfl, iarsrnerenia maintea·sl ' ,. n.... na. mer.g:e lnrunte'a

. .. • aver -l- rov. ] 6:18; 18:12).

l1R~UL

.,

II, La a daua proba Satan nu vi ' ~

puterea satanidl, ca s.a-irni$te de pe stan, ~e mas~;~, ~l l.n t~atii spus di asa d ~ oa pecreumC10!?1. Mi s-a

limp de 40 de ~~: ~:: ~~I~~UI!~:sa r= ~spitit. de, Di.~volul

avea fiecare-diferite probe d). ~ ~l nOI, credmclO~ll, vom

. r e mcercare Domn 1 I ' ,

S-a rugat, a fost fnarmat ell putere d~ sus .ut tSUS_ aspostit ~l fnd ~ it J L . . - - ,~l 0 U<:l atana a

razru sa- lSptteasca pe B1 Pi 11 . 0 '! .

ispjtiti de Diav.olulfnmai mnlte ~lu~'lau~,ez~u, $'1 ~o: vom fi la- altii vin a· ~ b· . unu vme eu maltarea neincrede::a ~ wlffi l~ eu ~lav~ ~i o~oarea lUmil, la unii Ie insufl':; eu n ' a v~r m~tuip chIar dadllupta, iar la altii vine

ecreilinta, ca sa nege ca au Duhul Sfant, de§'i L-au primit. Pe

129

al~iliatadi in cuget ~iin gand sa n~ creada rucr~File Dllh~I?i_ Sfant (prooroeii, vedenii, tn~tiintarl_date de sus ~l., ~te lUC::aI~). Dar nor il vom birui.nuraai prinsarrgele Domnulm ISUS~l pn~ Cuvantul sau. Cand suntem ispitip, trebuie sa ne rug~m 9l trebuie sa- 1 m us tram pe Satan zkand: ,;Sangele Donmultll Isus Hristos sa te mustre, Satan! Tu nu ai.nici 0 putere asupra me~. Eu sunt un eopil rasc:pmpiirat cu sangele Domnului ~i acopent cu sangele Lui". Numai.asa vom putea iest biruitori.

LUPTA DUHlJRILORIN FAMIT..IE

ID. Satan vine sa atace farniliile credtnciosilor en toate duhurile mtunericului: va e.eutaeu Brice pre] saA ~e~bine p~ soh sa nu mai fie dragostesi iubire intI'-e ei, sa nu maifie u ~a: ~l astl~ sa darame·aitarul familial; barbatii sa nu mal'poa ta ridica maini curate in sus §i astfel problerrrele si cauzelefamiliale nu vor avea rezolvare. Daca pe urrii-nu-i poate birui in acest fel, atunci Satan eu duhurile luise lupro. prin copii in diferite fo~~e, atacandu-i prin neascultare, rautate, meapatanare, obta.z~~e:

'. neastftmpar, cearta etc. Prin toateacestea Satan c_aut~ P; Pilnnt1 5;1-i scoata din rabdare, fi3:cand u -i sa murm me, sa carte"<;lsca Inaintea Dornnului, spunand ca copm nu sunt o bineQ1~'.'.antare; si astfel Satan Ii va biruisi va avea ca~tig in multefamilii. Dar a ~pusda problema aces tor d~ur.i nu s~ ~ezol va prin ba~aj,e, ~~: de fapt, copiii nu sunt vinovati, Cl duhurile:car: ~e ~~up~ d: ell_! Indeamna sa facarele'-Oomnul a spus oa pann\11 trebuie sa

. IntregMsca altarul familiei ell ~o~t9i ~ugaciUile~ ~entr~ copii, ch emand N u rrtele Lui peste e 1 ~l S a fie acopertt] CU sangele Oomnului si sa dtn-ana la. a.d~postlll N~melui ~au sub. binecuvantare, ca, de fapt, copm sunt 0 btn:eeuvanta.re~l nicidecurn nn blestem, Totusi, clind e nevoi~, nUlau.a n.ll trebuie cru!ata/ did copill Hisap. de capul lor fac rusme pMlJl!dor.

lNDREPTAREA VEDERlLOR (DRAGOSTEA)

IV. Domnul a spus di la aceasta probatoti credinoiosii cad; Satan Ie SUC:€9te pr ivi rile pent:ru ca rru pastreaza l~g~~a directa cu Domnul ~i nu privese !inNi la El. De mal te on pn vim la. oameni l}i at\mci rarnanem de rusine, eli mice orne ntmtai om

130

si.are sliibiciu.nL si gfe-.'leli. CAnd un sufletse preda DOffillului!?i se pocaie~te, pe top- credindo~ii Ii vede slinti §i curati: Iubirea ~i dragostea fFateasea e la inaltime,e in dragostea dintai. Dar aceasta dragoste frii teasca trebu ie p:asttata in un irea Duhului, prin legatura pacii (Efes, 4:3). Ins a vraim-a~ul vine sine aratt slabiciunile fratilor, ca.sa nti:~i rnai preta-im.. Gre§eli~i slabiciuni vom v. e.dea in fie care ~i altii in nOl cad cu totii suntem supusi

' ;.., ,

greselilor ~i dad nu ne mahubim unii pe altii, vrajrnasul are·

ca~hg de LaUZa, cad unirea pAcii §i legatura Duhului e intrefUpta intrecredincio:;;i. De aceea Domnul zice in Apocalipsa 2:4~5 cit am pihasit dragostea dintai. Dcmnul vrea ea lumea intfeaga sa cunoesea cit suntem ucenicii Lui prin faptul ca rre vom iubi unii pe altfj srvom avea dragoste intre noi (loan 13":35).

CAPUL PLECAT

V. A cineea incercare era infaWa tao pzin lam pile aprinse ale credincio~'ilOT, in care a suflat uriasul Satan cu putere, Am i'nttebat dece pe unele Ie-astirrs de la prima suflare, iar al tele se fnfl_ac~rau;;i ardeau eu luhlina ~i mai puterruca Domnul a spus ca nu a depins de felul in care a su flat Satan: el a snflartn toate la fel, dar faptul.ca unde au rama.saprinse:;;1 s-au aprins mai puternicafost datoritapozitiel ctedinci09ilor, Cei care au stat ell capul ridicat, Satan a suflat d€ deasupta 9idintr-o data a stins lumina. Pe eei care nu riiman in srnerenie 9i sunr eu capul ridicat (mandri), candsufla vnljmaiul co in cere area, dintr-o data ii stinge. La cei ce stau cueapul plecat ii raman ill smerenie Ia pitiotu;ele Domnului, sufI.area vrajm<'l9ului nu poate merge pe deasltpl'a., ci pe dedesupt. La ariee lampa sau felinar, cand sufli pe deasupra stingi lumina, insa daca sufli pe dedesupt lumina _ arde mai putenric. Domnul a spus ca eei ce stau co capul plecat, srneriti, dricemcercare vine; nU~!ili pierd nadejdea, rua C8:rtE:sc, nu rnumura, dprimest: cu bucurie cand trebuie sa treaca prin felurite mcercari, fiindca ei stiu di prin orice.irtcercars vor trece, ies biruitori cu Domnul.

131

VEGHEREAtN RUGAClUNE

VI. A sasea tneercare era eu postul de vegl1.ere r.n~ ruga: " e DomnuL a "pus ca fiecare credin. dos va avea.acea:sta, lup~. aun" . ..." " .~., casa

in ruga dune. Satanva vern prin d ifehte gand.utl $1 v. a m.rer . .

" firul-ru .~, ., . d oitrebuie

tntrer:ttpa sau chiar satale de tot rulruga::l';lflU:'. arn~ , .',

sa veghern, sa staruimv 1~ v:derea .rugacJU~l1>' ca sa nu hm birui ti Sa~· nu facern rugacmru numai de forma sa II de pe buze,

lnll , 'y • , ,.

sa rru a facern ca un ohicei, did atunci f~r,!rr.~~aclllm~,~

in I:r.eWpt si degeaba-asteptam rezultatul.rug:c.ll1n,ll ~l Iezo.!va~ in Iamilie ~il'n biserid1. Dornnul vre:ac~ :ugaC1:r~~11e noastre sa fie facute din ihitha, nu de pebuze, 911~ ,rugal:lUne ~.a.aven; IHGdizneala si c(eclinta eli suntem capul Domnului ~~ daea ceremceva ne'a$culta,a~acUJ?1 a fast fagaduit, di tot.cevom ,cere de la Tatal; in N umele Domrfului Isus, El ne va da .(I~an,1~2~), Cei ce nu vor veghea in vederea rugaciunii VOl" ft tllru~y pnn . . ite de Satan. Din pricina nevegherii in rugacitme unn aJung 15: pamantul sftairmlui Coil fiul risipitor, ¢ la l~nii starea ~e pe ~rma e mai rea de sapte ori decat Irrainte-si nu.se_ m~,l P?t intearce fiirrdca vnljm,a~~l ti ~ne robi pae,at~l~l. De;l pnn rugaeiune vom ie:;;i bir-uitori, dar numar cerarid sangele Domnului in aju tor.

URA DIN PARTE A LUMIT - PRIGOANA

VII, A ,aptea incercare era arat,ata porm ve~i:fe,a ~ri~sului Satan eu uneltele de tortura -pngoana,ere~m~o~Hlor~ D.omnul a spus ca, hatarat, orice credincibs trebuie ~a.treaca

rin aceasta ineercare, sa fie urat ~11lUlit de lurne (Ioa~ 15~18-20~ i6~1-4). Credinciosii care nu vor sa fie uratide ~ume ~'iS~p?aI~ in ~.<;>a fel ca lume<t;sa-i iubeasca, nU.isadev'hatl~r:dmcJo~l.Cel ce nil VOl' sa poarte ocara luiHrist~s 011-5 vre;tntn de Domnul:

C'· . iubeste tata mama sau fiu mal mult~decatpe, Domnul nU-L Inel,. , , .... ...lw ......

vrednicde E1 (Mate] 10:36-3-9), Data cineva-se ascuJ.:~e san~ ~

stie la servicisau in ~odetate caepocait ~i se rU9meaZa,}1 Dornnrrl 5e va IU~ina de el (Luca 9:.6), Omul ~~re 1~ ~ b·r:leifininte.c::j in umblare Be poarta dupa moda Iumii.xa sa

un, 'f ~ A,~

nu-l ocarasca nimeni Ili sa-Idispreluiasca ca e ra~as, m urma,

acela nu -i uct'nieullui H:cistos pentru di nu ¥rea sa poarte ocara

132

Lui'wPentru aceaslii categone de oaraeni nu-ihevoie'deprigoana ca sa :;;e lepede de Domnu L Ei i'n limp de libertate se leapada de Do:mnulr~ntru cij nu Ie place jugul ascultarii ~i OGara lui Hnstos, ruci nuJe place salnvete de la Domnul sa lIe blanzi si smerit~ cu i.~ma. Dar, pe langi Ura §i ocara lumu, Damnul 'a spusca~nu cr~di,nejo~i VOT trees hotarat $I prin prigoana, pentru ca va !:Tebur sa depum1 marturie sl 'Sa dea socoteala de nade!~ea care e,fn ei§l ttebuie sa se i~plineasca numa~ul ~arhtl1.or ee s.tngitsup,altar, Dar Domnul a spuS'ca pentru hhl?~I §1 vrernea aceea I§i va linbraca popofuI cu pu tere de-sus, ca~l ill sta_rea ace,ast~ n~~ putem ~amane in picioare In timpul pngoa~eL CredmelO§ll preda~l pe deplin Domnulul vor fi Utnpluti c~ put:re ~i vo~ av~a piUM9u §i expetiente deosebite cu Do~ul, t~r ca~? v~ ~1 RT1goana,ei nu vor siir* hnturile ~i d~er:l~. ca vor f1 phnr de Duhal Sfaht. Domnul a spus sa ne mangalem eu fagad-Uinta venirii LUi, ca nu va mai fi rolla S1

eand vail mai greu, Domrm] va veni~i fie va lua la fiL ' ,

, Timpu I S-a aprop.iat, Vtemea-~ seurtasi Oomnul,a cerur sa

fim treji >$1 sa veghenrfn vederea rugadunii, ca s-a nu cadem in inc,ercarile ce vor veni, ci sa.ie§.im biruHori hi Nurnels LUl

cer~n:? sa,ngele Lui in ajutor, ca sa avem parte IOu El In ziu~ veruru LUI. Domnul sa' ne ajute pe terti 1a aceasta.;. Amin,

RUG.AClUNEA CE Nil SE AUOESUS

~.J(

In Psalmu15; 1-3, psalmistul David zice: "Pleaca-H urethea Ia cu ~in~eJe mete, Doamne,. asculM_ suspinu rile meI~. Doa~n:ne, anzr-mt .glas~l dimi~eata. Dimineata eu imi ihdrept nl.~aaun~a spre Tme§t a§tep t ,Rugadunea este tini:puIin care nOl~oI~lm ell. D~~nezeu §i aducem in fata Lui doFintee. cererile $l~u~tun:rril:,noastre. Fika rugadun,e este eu neputinta ea un ctedmclOS Sa traIasca, de aceea Domnul Isus a zis in Matei 26:41: ,,,Vegheap §i ruga ti -va ca sa nu cade!i in ispita ". L-a I Petru 4:7, apostolu! ~etr~,;pun:: .',Fiti inte1epfi §i vegheafi dar, rn ved.e~ea rugacwnu . In Fdlpeni 4:6 Pavel spune:"Aduceti cereI_tle vO'astre 1a cun~finta lui Dumnezeu pr-in rtlgaciUni~j ceren cu mulfUmiri".

~ Pe~t:~ ca sa fie ascultata, rugadunea trebuie sa aiba

cateva calitap:

133

- 51 fie flrutA cu credirlfA~ Matei21 :22: "Tot ce veti cere cu cred in ta, p'rin ru,gaciune, veti primi ", Iacov 5: 15-16: .,Rugaciunea faeura ell credinta va mantui pe celbolnav. Mare putere are rugademeaflerbinte a celui neprihanit", Ioan 15:7:

Dace ramaneti in Minesi daca ram.an in voi cuvintele Mele, ~ereti mice yeti vrea ~i vi se va cia".

, - sI fiefl.cutl. In Num(!Je Domnului.loan 15:16: "Or ice yeti cere de la Tata! In Numele Men, va va da ",

, - s& lie flruM CD sthuinti. Foarte importantd este 9i

staruinta in rugaciune. Rugaciunea nu trebuie faeuta de forma: trebuie sa sfaruini tn rugactune 9i sa nu ne lasam, In piIda judecatoru lui nedrept (Luea18:1), in vefsetele 7-8 sc,:ri~,: "' , .. macar ca zalrove§te fa ta de ei, va spun ca le va face dreptate ,

Din eopilade tata rn-a tn:Vatat-din en vantnl Dornnului d, tugaeiunea facuta diminea~a are 0 mare insemnatate penttu restnl zilei. Dad ne predilmin m~na Domnului sitncepem en El 0' nnua zi, cerand ea sangele Domnului sa ne adaposteasca rm-pottiva sageti1ot' vrajma~ului, vern putea birui niai u~or iSl'itele prin care Satan ne atac.a in toate felurile in ti:~p~ll zilei, Cand eram copii in casa parinteasdi, tata nechema zilrtic.la ora 91a rugaciurte, Dadi din cbpii lipseaa de acas_a sauerau la sccala.tata ti aducea eu numele pe fiecare ill fata Dorimului. Acest lueru s~a sadit ininima mea si, cand am ajuns sa am si eu camin 9i c-opii,ma sileam sa nu treaca ora 9dimineata:_far~-sa rna infapgez fnaintea Domnul ui in Tugaci une. Ad uceam ~l eu ell numele pe €opii ~i pe sotul meu, Totdeauna rna scularn de la rugaciune lnvio:ratil 9i incredintati} dici coptii mei sunt sub paz~ Damnu lui: i-am predat in mana Lui ~i am chemat N umele LUi peste ei, sa: fie locul deadapost 1i'i turnul de scapare, Sangele Dcmnului Isus il cerearn sa £ie pecetea a siguriirH pentru viata lor, did ti spuneam Domnului: ."Dad_ in Egipt nimicitoml n-a putut saintre unde u~iotii u~iL9i pragu_l de sus erim str-opiti eu sangele mielului de Pa§te (Exnd 12.:23), atunci nu v~ putea Satan 503.-i atace p:e cop iii mei, pentru cli inima lor este stropitli Cll sangele Domnului !sus Hristos .... Chiat ~i in ~rebur.ne easelaveam maLmult spar intatdeau na cand rna iri£ati~am main tea Domnului. Daca. se inta:rnpla ca venea cineva sau erau aite probleme ~inu rna puteam ruga, toate_lmt mergea1.l pe dos: aveam ispite §iincerdililn di£erite forme ~i pe deasupra,nla

134

simte"' ...... co ·1· "tV d .' -

, ..,.Ll , P e{il a e nepufinta,' A. tru.,

sarnii rag, primeam prospetim$l,~ . p,da:cu1il rna pUlieam

C A A , e~lInVlOrare 10 d 1_ 'A_

_ A es~a mtamplattnsaintr_odimin . V? ~,1 ~l m trup.

una ,:and a:ta din trebu:rilecasei .rni- .. ea!a: F.kan~~~ clnd am~azutcaera cre('Ut de Ora 9. M_amam ndlcatochilla ceas ~i ca sanu trearn ora rugacl'un" CV y. v pus repe.de pe ge-nul1cru

, ... , UlftTasamaro A A '

ruga, dar 0' moJegeala "i 0 a V . '_, g" m mceput a rna

rnin v.'. ' , y pasar·e ioarte mare IX

. lne, ca nu mal aveam ni " . s-a qsat peste

b ' . . leI cUVlnte sa rn Y , A

Z urau lat,otceavem de Hicut· i .. Y .A '.. a'rog, Ga~dutUe fmi saJe terrnin pe t08te. CO< t t n:ag~ndeamoumsa le:rezolvco;:i c au am sa~rnl adu' . A d "f o. ncentrez la Jertfa Dofu . t ... I .. .. ~.gan·urile ~i Sa Ie

nute . - . nu Ll I . sus derIo " A. d h

r fm,ea~l n-arn puru t bi . : d. -. h . ' . . pLaIn ' una fnst

V V " _,J -... . trlU U ul de mol 'I x 'A

azan ll. ca nu pot s'aY • - • ..e~a ,a ~llmnietrire

D rna rag pentru· - r<'"

. ornnuj, a~a curn ~tiam difteb" . ca. nUam Iegatura en

m-am_ganditsa maBeol. s'awn. u~e ~J a. msnnfit-o de atatea or]

. , ' u-nn p1erd Ii . I "' . '

pntruga, Apoi OJ-am g.anditY .W. rnpu , daQa tot nu ma

datoda ~e a rna rug.a Ia ota 9~a rna FOg cum pot, nUmai sa-ml lac

Dlntr-o data amtre - .~ . d.'

In - . sarh,_eaIn sornn >t. "- d . ~

. ea,. cam la 4~5.rn, un In er al Do .' .. ,. v:",Zan .. deasupra

Apm S~a _uitahi Ianga- g., 1 0::11. aIU! se se una la mine a ren t

Y Y "f rrune a one' CA- ...

vazutca al<ltllri de' : ' va, and 'In-am uitat "I"'"

A. ffilne Se afla un mUn. , ' ...__. ..

rog, Ingerul de sus _fu get, ce seulta cum ma

-tA d acea semn la . 1 d 1A

ara an ll~ma pemine euA , '. f . ce e anga mine

langa mine I-a faspu~lS' InDana, "Ce ace.? Se foaga.:?'" 1ngel;ul d~

A' . , . "1 a seroaga'" 'A

:: IClnu_seaude nimic" i ~ dis -. ~l1ngerul de sus a zis: lI1ceputsa pliingcand . § parur, M-arn speriat.;;j am

d fo - .. . nu-amdatseamaca ... c>, .. . 'i

, e orma, care sus nu s~a au 't L . arn lctCUt 0 rugikiune leTte si '0·· ..! ' zrt.: -arn Tugatpe D '. I Y _

_,~ orona_! ID1~aturnatun duhd W ~ . ?rnnu sa rna

rugacnmea s-asuit pana suo I' 1. e rugaaune 91 am simtit eli

p' . s aataru1deslava '

nn ftceasta vreau h~ toti' .. ' ,. '

"ti Y , " ....,_.. ceu:e"VOr .'

'i' eca exista. doua£elur' d _'._ . . al1Z1aceasta]ucra_;o;;-X

, y, ,- I -e rl1gaaYne.· ,",. ~)""-

~l rugacnme ce nu se suie ." . . .. mgaaune ee se aude Sus

lOS eajeftfa lui Cain, NOl· n'~::, nbu~:ude sus, d,se fmpra§.tie Me

r Y, . ._.ue ulesanem jh .. ' , r

~gaC1une de pe huze,. S'au sa lim v- , . • . u ,~LL[mm siHacem 0'

Sa ne auda altH cat de ITumos ne ' az~p de altu ca ne rugam, sau c<Unta ~i din inim-a este' ., I_ugaro, Rugadunea fikuta C'U

... >t ' . pnmIta de D I, .

ru..g<lClUnea v;a:rne"u'lUll' W ,>: •. omnu , de exemplu

3 'i . paCa'tos <;1 a f, ., . - . ,

4:5-6 zice: "Glnd Hi intord :" .'Smell pacc!itoase. Psalmul

bucurie ~i nu ti se'um 1 fPnvlrIle spre El, teltiminezi de

, p e ata de ru~ine. Cine! st6ga un -

135

1 ,'" , , U1

' ~ din toate oecazunle "

nenorocit, Domnul auqea1~Il-l S" cDa!~nezeu eare~i-a1n, t~rs,fat,~

, , 1 om, u, d 10 'Sac 51

Vedem di Dam,e , un, '1' r ga~ci"ne si cereri, P,o StiIl, " " 1 ,1 '"

' 0 u ell U ,',.,. , 'bit a Ul

sa-L cautepe rornn ~', caera un ompream,

cenlita. (0 a niel 9: 3) ~ ~a e:,! and legea nici chiatin Ba:bd?nl~l

- . ,- pacatUlt cwe, , " "', I'n capltou

Oun'lIlezeu ~1 n a , ~ '~d Gll cei vinevati '~l zioe , , ',~.,

' . , pune 10 ran" , ',,' am fast ral ~l

tara:roblel-se - '-var~itnelegrurrea, ,

l' 7'1'7' Norarn p-a.catu, It, a.m, s a cile Tale de aceea m se ' '".~" ", batut d;e)a pOIon ~' ~ uns

A d ~ atmcl, ne-am a a '"" V dem m urma ce rasp

m an , ',1 f in de rusme . ec ,

cuvine.sa fit s~ nmPl e .; , mnezeu dtlpa 0 a~a Ill~aC1:ml' eM' e co a ' rimit Daniel de a U ice'lntoateetl-va a nne. ,,'

p t Ioel 2~12 Oumneze~ Z , '~' , ' lnaintea lui: Dumne-

n , lA, et sibocet . Deer , ' ~. ta dar

toata inima, cu pos£, p. a~ , :"cu multumiri, Ceren?l G~m" •

zeu rngaciunea tre~l~ fa~cu=\'!ta cu p~st, planset~lt;:hm~ b~C~ti sqntocaziicand tre ~~e,msbletelor noastre nepotnvl. e ,~'

Add' pricrna UID" , ~ trebuie sa

Arunci cen '. In, ',' vrea san:epedepseasc~, , ,,' ti-

" atatn pe Domnul ~l El A, ,'t Domnului, sa Se,ID11os A

~~~im ~u inimile s!a,i~ t~ In';':et~e ce ni le trimite ,i ~a lase III veasea de n01 ~l sa, -J,p, ar, araU,td noi (Ieremia 18:7-10). I1,ro? pe

> , A 't 're pes e· , , d gacmne

I imb blnecuv,<.m a , '..l fO,t. d ~"'du!are "1 " e IU ' , "

sc :tun . un IULUI eJ.... '.. ,~

l: 11 trltnita peste noi ~arrt nu de forma, Cl

Domnu s , " , 1, ~' € "l·u~e sa ne rug , "~' E'l

" ' ,san,,, ,~" "A v, caCl-

(Zaharia 12: 10), ~o~u, , .' iiciurWf! a ajuns pana sus'.

,A , a",t sa simtlm~l not eli rug, ~'. "'1..1'ta~ (Psalmu151.17).

a'ljia me > ",. adr(lblta,,~ mar I ,_

nu dispretuie~teolmm zq

SuLlJLAURIU

d ", vedeamcobo-

~ 'in vis (') ve eme, " ~'" '

Intr-o noapte am V~ZtL ~are se desfasura mcoborarea IUl,

-"'andu~se, din cer un sUlauflu, ativ 1 m, iar diametr~I de Hl 1" a de apl'OXlffi , ens ca Lungimea sulu ll,l, e ir [area sulului se ve, de~ ~eva,,~' " Pe

'b'v 3D em, . n den). , , ~e'am otrscTlsuL

ap' roxtma '.. 1" ~l~lme nu pnII.! ' " " • 'I' .

' l' Y dar fund Ia lna \ ' .' '1 Panglica sulu Ul

pe 0 pang lea" " . m putut nu scttsu ,

' ~ ura eesulul cobora, a, , . " ,.

rna: " artltatn rom multe rtLbn?-., ' i renumele unor

era unfn prima.ruhridi e-rascns ~u~:~~li l~i Duntnezeu 'Cll

,,' ~, ' dona rubridi €ra scr~~ p ~, duiti de Qomnl) 1

fam, 'lin, In, a, f 't'e (c.a·!-l copn e, rall ra,n ,. A, f nill.'n'le

., 1 f care amil \' " .. ~=scm a

pt'l vl're ,ale, , b' ~ scria dih copn se ga",~, . . , ".

' :t:ru' eaJ. in a,' hem ru rIca, ' , n', -decenu.sunt toti copm

pen ' ", 'br'l' cl.:o':Jserv a~,l

1'_ a narra ru, . .

acestea. ill, 'r-~ , ,w

" 'A, 1'llan, la numa!.

cup:rtn~l ill r .

136

-~ ~~-- .

M~am uitat ntirata: la cele scrise 9i rn-am gancIit: "Oare chiar asa in. amanun pme se tine con t de teats I ucru tile ?" Cand s-a cobor at aproa pe in fata ochilof mei sulu I, a aparu f rubrka unei familti pe care 0 cllno$team bine, M-atn gandit caacum 0 sa vad dadI e adevaratce scns in sul, pentru ca am cunoscu t bine familia, M-am uitat la planuI lui Dumnezeu ell privire la familia respectiva 9i scria 10 copii, Am tresarifca scria 10 cqpii, cad In familie erau numai 9 copu, ~tiam ca parintii i-au primitpe top. cap le-a dat Domrrul, nu s-au fmpotrivit la nasten, dar nu au a vu f rrtaimulti. M-am uitat Ia Observ:a,t.H" sa vad de ce au numai 9, cand trebuia sa aiba 10 copiL LCl observa til era scris Ca marna a pierrlut treisarcini,fiecare detrei 111111. 3+3+3=:9 ]unide sarc.i.na" cat at fi trebuit Sa pO<lrte un copil. Aceste saroni nil au eyoluar, In $chfmh tarniliarespettiva a illgrijjt un COlli! ti P dedoi ani, in Numele DomnuluL En! scrh~i n:umele copiluhn respectiv .. fntr-ailevar. familia a tinut uncopil dintr-o familie numeroasa (11 copii) dinaIt ora.'?, ce era la 9coala, Parintii nu i-au gi'isitgaz<l, ch iri a fii nd foartescll It! pa pen tru ei, dar par in Ui din [amma aceasta (cu 9 copH) au spus ca untl:e !ncap cei9 copiiai lor mai incape 111:ea tlnul. Eil.,au ~nut ca pe copiluIlor, amp de doi ani, m Numele Domnului. Cuvantul DOITrnlllJ;Ii spune di ,.,Oride cate art a ~i facu-t~ces~~ I ucruri.unui a,dinb"e eel mai neinse.riuiati ira {:i

ai Mei, Mie Mi le-atiHicut" (Matei 25:40). Chiar dadi ace?ti parInti au uitat ce au facut pentru acest copil, Domn ul nua uitat,

Am mtele$ dinaceasta lucriU'e cil lliCturilenu sunt curn.la vad oamertiiia sUpJrafa.ta, ci Dornnul are un plan pentm Hecate familie In parte .. Dad oamenii zadarnicescplanul DQmnului VOl' fi tra?i Ia raspundere 9i vor trece pe Ia judecat.i'i" Fence de cine poa te zice ca .Iacov: "Ace§oa sunt copn i pe care m i i-a dat Domnul'" (Genesa 33:q). La Iel a spus ~i Iosif tand l-a i'ntrebat tatiH sail; "Cine suntace9tia7",,sllot fiii mei pe care mi i-a dat Dumnezeu aid~' (Genesa 48:9), Isaiai'ntare$te aCes! tucru Spunand In cap. 8:1~: ,,,lata, eu $i cop iii pecare, mt i-a dat DQml1uI, suntem ni~te semne in Israel, din partea Domnului ", 1n nid unul din ace,steversete nu zice: "lata topHi pe care eu i-am vrut", ci serie:, "lata copiii pe care mi i-a dat DomnuJ",

Domnulsa neajute ea ~i n01 Sa ne putem prezenta fu fata Do~nului cu toti copiii ce EI i-a hotarafin fmniliile noastre, Amin,

137

SCHEMA RUBRICILOR DE PESULUL AURIU

---,
Planul.lui Nornanilde Observatii: .
Numele copii gasi1i De ce nu se gasesctop
familiei Dumnezeu: copiii cuprin9i1n plan
copiifhotara1i . infamilie
de Domnul pentru
familie
Familia 7 5 Impetrivhe- . .
za darnidrea planului
.............
Familia 12 11 Un oopil trecut la
- DomnuJ
u.· •••••• •••·
8 4 Mama bolnava- m~~i~
Familia i-an SptlS sa nu ~~l aU::a
•••..•...•• 4. copii pentru ca ~ ~a fi .
viata in primejdie
,
- 10 7 Yntarzie.re de Ia plan:
Familia parinvi s-a~. pazit sa nu
...... -- ..... - aiba c(}pu ~a des
Familia 16 16 Mama bonava - a prirnit
top copiii
.............
Familia 7 7 Patm copli primiti eu
murmur l?i cattire
.... ···u ....
Familia 3 3 A mgriji.t de vaduve~~ ~o:
piiorf~ni pe langa copui ei
..............
8 6 Medldi, fad consim-
Familia - tamantul marnei, au
u ....... '4 •• opritnasterea de copii
10 9 Mama a ter~ut t,:,i
Familia sarcini a trei luni
••••• & •• u ••• fiecare: 3+3+3;9luni de
sarcina -copilul nn s-a
nascut, tnsch~ptb
piirintii au mgnJ1t un
copil In Numel~
Domnului, 2 am
1 1
l 138

Dintre famlliilescrise pe sulul auriu, unele fmi erau cunoscute ~i am FutUhecunoa~t~ adevarul celor scrise in obs~tvapile de pe sul, cad chlar ~a erau in realitate, in familiile respective.

tN~AREA DIN ANUL 1988

In vara anulu! 1988 0 fami1ie de credindo$i din oras a venit 1a noi .'iil ne-a invitat sa mergem cu ei Ia un cere de rugikiune 1a Lugoj, unde in seara aceea se facea 0 mijlocire deosebWiinfata Domnuluipentru cauzele de boala ale celorin suferinta, pentru cei ce cereau acest Iucru. Cei din familia respectivane-au spus ea au 0 cauza deosebihl pentru care vor sa ajunga acolo, $i anurns au primit un telefon din Chicago-so V.A., cii 0. nepotldi a lor e grav bolnava de leucemie (eaneTer In sange) 9i d upa toate intervenpile medicilor spedaU$ti din S. U ,A. nu e aid un rezultat. Parintli disperap au cerut sa se fad. rugaduni pentrufetitii 1;>i ungerea cu untdelelhnin Numels Domnulnj pe o batista penttu ea, iar batista sa fie trimisa prin cineva care plecadin Romarua ftt Chicago lnZiua urmatoare.

Deoarece sotu1 meu nu a putut pleca cu ei, m-arn bucurat di macar eu puteam sa-i insotesc, sa simt aUituri de acestii familie co eauza de boala, care, de fapt, au fost printre prietenii iamiliei noas;tre fn Romania. Pe cdnd sa plecam, fratele Ardelean Moise, vecinul nostru, care zarea bo1nav in pat de mai mult timp, a trimis vorbasa aducem ~i cauza lui in fata Domrtului si sa se fad . .o;;i peFltru el ungerea cu untdelemn in Numele Domnului pe p_batista.

Era intr-o vineri seara.. Gind am ejuns acoIo, erastrans un numar destul de mare de ttati si surori care au venit ih lata Domntt!ui,insistand Cllmijlociri.o;;i cereri en lactimipentru eei boIna:vi, ca Domnul sa intervina, dupa planul sj voia Lui, la cauza fiedirui bolnav In parte. Dupa. dona are de rugadune, s-a fikut ungerea cu untdelemn fnNumeleluiIsus la cei bolnavi, apoi S-a fa cut fllgaciune$l pe batistele trimise de cei bolnavi, care rtu erau de fata. Duhul Sfant ne-a.cercetat deosebit $i am Sitnpt prezenta D~mnuluj larugacitme. De$inu s-a dat nici 0 descoperire prin Dohul Sfant, am fast convinsi di Domnul a Iucratsi multi din cei bolnavi au fost vindeca!i.

139

Am ajuns rnapoi aea~a d oar dupa miezu 1 noptii, Pentru 01 so tul §i copiif mei dorrneau, m-am d lIS in alta camera, cad simteamnevoia sa rna mai fOg singudi. ~inu am Vl'ut 5'o3-i deranjez. Fe 1<1. ora dona m-am culcat .;;i pe la ora trei m-am trezit sub 0 cercetare adandi a Duhului Smnt. Auzearn vocea Dorrrnuln i rosrind cavmte pentru popor, cu mare putere. Auzind atat de dar vocea Domnului, am luat un ereion ~i am scris cespunea Domnul Lucrarea a fast intretnpta de 7 orr si find ei a conttnuatpana la a 7':'3 parte. De fiecare data'cand se intrerupea Iucrarea, fiinden nu stiam cif va rnai continua, Ii multumeam Domnului pen tru ctia gasH en calesa ne sfatuiasdi" aratandu-ne pa1'9le negative care.ne-au aclus schiopatarea si tamanerea rri urrna, ii rnultumeam di-n dragostea Lui ne-a arat91 cetrebuie sa facem sil ie~iin 'din starea de adormire ~i nepasare, ca sa putem avea parte deElin ziaa cana I~i va fapi poporul Lui de pe pamant, A9a, firul luerarii a eontinuat p§n1''fla a 7~a parte $i a durat pana laesa 7 dimineata,

Domnul mi -a sFusJ>a spun in popar cuvintele date! c'a:ci prin ere Domnul vrea sa trezeasca poporul rom§n pentru ase preg-ah, did venirea Lui va fi curand ::;;i Domnul 191 va rapi Mireasa 1 a El. Eu m -am bueura t maintea Dornn ului ~i am zis: .Doa m ne, eu VOl spune eu vintele Til I e in popor, dar cea mai mare parte nu Ie VOT primi pernru ca, sunt demustrare si ind rep tare; Da- rni, Te 1'0g, un semnca Tu mi-ai vorbit; ea sUi.u pe deplin tncredintata de cuvantul Ta.u-§i apci voi spune tof ce mi -3 is-pus, fie di VOI prirni, fie.ea n u vor prirni, chiar d adi ar trebui sa sufilr ocara". Bineeuvantat sa fie Domnul, cil El mi-a raspuns atunci: "lata lti dau trei semne, nu unul cnmrru-aicerut, ca sa 9tii ea Ell ti-am vorb1t ~i samarturise9t'i.cuVinte1e Mele, lata primul semn: vindec fetifa bolnava ca sa 5e curtoasea fndurarea Mea, ca sun t viu 9i tri.tiesc, dar iahl penttu ce am Inglid uit acest Iucru: pentru di parintii PLu9i-au pnuthotarfuile luate. Au zis di de-i vQi sprijini ~i vor ajunge acolo, Mil VOl' sluji, tinand dkarea dt:eapta, teinandu-se de Numele Meu ~i nu se vOI'impotrivi planu I ui Meu eu privire la familia lor, Dar d upa ce au -aj lIn S acolo nu s-au mai tinut dehotanltile luate ~i s-au fmpotri'lit planului Me.u, Dar pentru d, s-au cait:;;i auvarsat laerirni, M -am ind urat, as colt cere"rile lor !}i ale tela! ce au strig-ataliliuri de ei. Dar de nu vor intra in aseultare ~i implinirea no~ara.riIaT -1i

140

jirrufnteI6r fikute, nmaui'! va vern d' ,

Al d U', ',m nou peste e1

, ',,0 easemnecuprivirelac " d" ,~'

adus in fata Mea: "Lata punctele auza€ boala a baroatuI4i

sufe~inta ", ~i Domnu'la-aratat pentru care <lm i'ngaduit teme ", i'A. - cauzele" A cerut I'ofx "" , ' , ll1lee-~ ill tregIrea-a1tarului !ami]' 'J'" ", ~ d ra n

5emn p,et, are i1 vei vedea ca'\nd vei a_' ra 9~1l11-a s, pus: ',Jf;idau un

" ' , ,I Junge ill cas-a 1 " . D

a s pus tot ce 1 se cerea f-ami]' ,: . _ , _~'" .or ,-§l omnul

vindeca, - lelrespectivesa faca~i Domnum va

Apoi mi-a clat a1 tJ'eHea sei -, j'" . "

mea, cate s-a ImpIinit dup~ 'ca~n.c ~ar cu pnvue 1a famjl:ia Domnulle-a implinit fntocm ~ eV,a zIle. T~ate acesfe semn s/ avit sa fie N umele L" 'N' , ~ cum a sPU:, s, ca E, ,I e Oa, §i Amtn

UI,.OO,<) ne ram A , A , " ' ,

l1e-a ee-rut, intJ;;and IAn a5cul' tar d C" ~ne ea sclrmphmm ce El

' " ''ee uvan ·l S'~

I 1 " ' ' . v.' <I au

.. on pnma parte Domhul, _ " "

nep-as,ar, em carese_gase,;tep- ,np L~ aratat stare, a d,e afipire ~i

'., 'f - 'OJ oru U1 vrernea '~A

mm, I, c nu-l mai m-;.;:;"ca-~·w , .' , a,ceas.a,.' , preape

- , " '.,. sa se ftezeascw N' , _ '.

Apoca~pseice se i'mpIinesc sub oehii n a, . .rci mac~l' se~~ele deJm: din ne.pasare, . o~tr~, pe mql-p nU-l IlJ-l~ca

, It. }n a daua patte-DOD'l:md a arat, t _ . ."1

PO_POI'U 1 ill aC€fJstoit stare de au' r (_ , ,3 pnclll1 e care au G1 usrea stare: i'ncuScrirea cu ' .'. ' P~l e de ca,ldic~l), c,are e Cea ma i

r . neamuflIe dumneze( I-...~. •

jl§ area Baa 1 ul ui, In I ocuind to fa'. ~ " '_ 1 Sl~arl11 ~i 1mbta-

al,!arul Baaltilui din vrem,e' d, ',' ,nul:€ altarul Domnull11 ell

1, , ' a e acum $,1 astfel '," d -. _

0111 P sr-au spurcat templul t ,', 'I ' . " prmUfl: pe Baal.

SEant. Damnul '_ A' rupu care este temp-lul Duhului

ne-a_ ceru t mtOaFce' , _. e

cereri udatecu laerimi ~~ ',re~ c:m.~a 1]1 reeuno~tintti§i

n! A " s pananO-l prea tarzlU. '

, ' In a trela parte Do '1 ,,~ , v

schltnbat podoabele de ',,' mnu a aratat ca poporul ~j-a

alb, cu cel zd rentui t l1raPl1r:t c1 u P, ~doa.bele stra,ine, ve~mantul

Ii ~., "'" a easa eu pa', - . _ ,

mpede CLl"apa tulb 'D ' me Il1 U ceg,llta 9l apa

- UTe. omno) cerea sa . ,A ,

nu e prea b'irziu, ea aIffel ' " ne Verum In fire. pana

rv t " .. flU vom avea parte de rapire

' n a patera parte Dom u1 S- '_ " .,.

noastre, aratand ca'W ~ b-' '~, n..,,' a 0, ,cupa.t de farnlltile

, '." lre tHesanelfif:Wt~ y .

no~tl"I, cerand ,pet . N".,· a,I$am 1a altar eu cop. iii

dv , - s e el umele Damn 1 ',' ~ ,

a apastul nume'1'u.- S~ , ,_-, , ,U U"l:?l punandu-Ila

I au mareq a1 s~ 1 . '~ -

unul dintre ei sa nu 1i'" _ 5t .,. .' <rnge tIl Sau Sfant, ca nici

V In ' ,', . pseascdla numarittoarea alea:sa

. partea a CInC8a Domnttl ' y.

pret Sa £Un ai Luii vazand ' , , .,' ne-aspus_ca E1 vreacu orice

EL ne puneindta~itu, . ,'b P?Tru:1le noasn:e deane departa de . n ~l arrere In cale, prm incerca:ri, probe-?i

141

-1 ·w 0 de ne-ar lasa

e tine aproape de E, caCl - . A

suferinte, cu scopul de a n Ip_ fac alergari iutis-ar pierde ill

in voia pomirilor noastre, rou){ ce .,.~ dureros' e ca in loc sa- I

D l a spus ca cee mal _ .

pustie. Dar omn~ _ .. de aceea ne ~i pedepseste, nOI multurnim ca ne iubeste ~1 f culdepealtars-astinsla

. . Y cartim si ill felul acesta, 0

murmurarn, ~ ~,

multi, .·1 Y ," Domnul 5-a ocupat 9i de

VI in a <:asea parte a - 1tcraru .. . 0' d _ 1 ib - care

. ~ .' , . f arte ~1 barbattt e s ul a,

batranll poporului dtntre care ac p _ . d- upa lADHisare sau

. iud dup a adevar SI nu , '.

sunt chemati sa JU ece, , . - '1' ad altfel Dornnul va

" d din auzite pricinile poporu ui, c

cunoscan ~ _

intra a judecata cu ei. ul rut strajerilor sa steala

VII. In u1tm:a lucrar: DOu~ d~e':,.area ~i paslran.d~-9i postal de veghe, In. telegan~ 1?~ d 1 __ urilestraine ca.cei ce

Hi Y ase atinga e ucrlllli , ,

podoabele de pret ra s _ _ fi f ti pentru Domnul ~i nU-~l

' A I chemarea de a 1 s tnt _.

nu-si mte eg .. chlmb- doabelesfinte cu cele st:tame:

Pastreaza. locu I, ~l-~l S ~ ~o - ; dar m at i'nctU'ca §i pe cei

•• A Urea!?l peel

ajung la rasO'tlC19i se ~nc ,-.' dau sunet clar. Domnul

ce-i asculta, di tr.imbltele l~~ ~~ m:~e cad altfel vor fi trasi 1a

cerea strajerilor predare tota m ,u ,

socoteala de Cuvantul Domn~l~ cele 7lucrari cu privire Ia

In continuare suntre a D ul

. " tul asa curn Ie-a spus omn. .

popor, cu de-amanun , ~ _ rule' Treziti-va VOl care

1. "Treze~te-te, trez~~te~te, ~QPOcred~tal V~am vorbit si

' • Y t i Impietrire sine ,. _ I

ati atipit ~l at~ cazu m . __ ti bisnuit en cuvintele Me e,

~, . " ltul dar VOl v-a 0 l." , • d .

intr-un fel ~l rna, '.' ~ ~ 'm' I' C ea sa va trezttl m

- l si . vii mal ffil$Ca ill , ~ _ d ~

zice Domnu $1 nu, D ~ mal'. vretisa ascultati can v. a

'A • true acanu,~ . _

nepasaresi Imple : ~ t c-_ Cuvantul si sa sustina

. . USI sa yes eas a 'r • Y

vorbesc pnn ~l P,~ .. ca nu vreti Sa mai luati aminte ~l s~ marturia adev_ arului, da. bi M' i proorocii dad. nu va mar

A d - b sc pnnro 11 ei , £ 1

credeti can va _v~r e fac ITt mijlocul vostru intr-un :.

misca nici lucrarile ~: caT.e l~ d ariIe ce le-arn facut sub ochii

sau a~~l, ~rin izbavIT~e k;::;t;: si jale ce le-am f<'kuti:n unele ¥O$tn 91 pnn t:un~tele ~ , d la serrmele din fire ce se petre~ pe familii, Crede\l rr:~car P"?VlO i aceste semne pe care Ie vede\1- pe pamant sub oebit ~?9tn, t~~C va martnri sese ca ci Cll yin ~e Ie pamant s~ b ~Chll. VO~ _ .IEu Tmi abese lucrarea pe pama~t, Apocalipsel SE:! llll?ILne~e ~l t srI· Meu vol lua la Mine, Zlce

• - • - A d VOl vent ~l ce ese a

caciin curm

Domnul."

142

2. "Strange-te de pe uliti ~j din pietele de$ertckiUnii, poporule ~i veniti-va In fire voi care v-ap lncuserit cu neamutile

'~i a1i imbrati~at Baalul ~i ati spurcat templJ-l care a fost s8n1it de DuhulMeu,futhinandu_vii la dun:mezei str,Hni.1:ntoarceti_va en camfa §i recuno$tinfa si cu cereri udate cu lacrimi pana nu-i prea taIzi u, dl apele na valnice vor vern, vor Iovi In casa eel ili rau~ifu casa zidita pe nisip §1-i vor surpa temeliile. Se striga: «Vai de cei ce nu au iertat, vai de cei ce nu au iubit ~i nu au rabdat, vai de ceiee si-au cautat adapostsub umbra Copacilor £alhici ca sa se adaposteasca de ar~ita ~i pIoi, ea nadejdea lor va fi spulbe:taHi, did copaef f-alnici vor fi dobora1i Ia pamant $i adapostul lor nu va £i de nici un folos». De aceea, treziti-va-$1 1uati amintefiecare, ca Sltnteti chemap sa i-ertati, sa rabdap ~j sa va iubiti, asa cum Eu v-am iubit, zieeDomm:rI.«

,3. ,)Luap ~minte $1 trezifi-vl) vOlcare ati dizut In a tipireo Treziti-va $1 veniti-va Infue voi care ati sehimb-a~podoabelede nep-rihanire ell podoabeI-e straine $i ve§mantul ales cu vesmantul zdrentuit. lata unii din voi apschi:mbathIana aleasa cu paine mueegaita $1 apa !impede cu apa tulbure. Trezi-p-va $i veniti-va In fire, ca timpul care apare in fata va aduce un lntunericgros. De aceea strangeti-vauleiin vas $1 candela sa va fie aprinsa. ca sa nu pieritiinfntunericul ce va ap.hea, qjci stritinul fli va strica cuibul?i vei fi ca a pasare alungata dIn cuibul ei, careia i S-a stTig-at cuibul ~i-i urmarihl: zboara din creanga fn creanga, dinmndu-?i canteenl dOTului de pleoare. cantecu.l zboTului malt, unde no va mai fi urmilrita de mana strainilor. Coeo!ul ~i randunica i§i cunose, pe cerun, vremea plecarii lor, dar voi dupa toata semn-ele ce le vedeti implinindu-se_ s-uboehii vostrl nu cunoil9teti ca se apropie vremea plec-arii voastre. DezJegati-va legi.Hurile straine cu care rnai suntem legati, ca daca nu, Yeti ramane legap_ cu ele jos -\,1 vi se vor topi ochii de plans eand Yeti vedea porumbita luandu-~j zborul si voi veti Titmane la plans ~i gemete" penuu eli. nu ati pretoit vremea de trezire ~i ati nesoeotit ellvinfele Mele, zice Domnul".

4, "Adu-nati-va copiii In jurul vostru ?i rnvatati-i din Cuvantul meu, zice Domnul. Spuneti-Ie c-uvintele Mele, fnf.lti?ati-va Cll ei la altare, chernati-Ma?i adapostiti-i sub Numele Meu, cerilnd sangele Meu sa-I aeopere, ca dupa ce VOI

143

trece apele navalnice$1l Pl-uteti face numaratoal'ea ?i sa putefi zice: «N u H pseste nici nnul din citi mi-a dat Domn ul»."

5. "TeIi'liti poporule de ceti-am pusbariere in cale Ili unele fngradituxi? Te mtrehi de ee te tree prin rnulte suferinte, incercari :;>1 greutat:i? lata ca dadi nu ii-as £i iesi t in cale In felul acesta ai fi fost"ea.~ magarWl salbatidi la~ata in voie, care f:;>i ia drumul s.prepustie, ti s-ar fi uscat vlaga ?i ai fi pierit. Dar ti-am pus zahala In gtt:r~ ca sa te.struneso ~i sa te opresc din perninle tale ¢.din alergarile tale i uti care duc spre pustie; unde In Icc de hranaaLeasii te-ai hranit ell rescove. Dar Vat, In loc ,sa recunoa:?teti ca v'a iubesc~i de aceea va ies in cale prin Incerean ?i probe, punendu-va bariere si ingtaruturiinf;:r-unfel sialnil, ca sa nu va dep<'lrtati de Mine 5i sa va pierdeU, In loe sa

t , .~

reeuttoa$tefi ~i sa va intoarceti.cu cainta ?i smerenie, cartiti?i

murmu;afi'in. ince;rcari. Piecara sunt~i ehemati sa descarcat] poverile, sa dezlegap. briUele stra.ine; sa va faeeti verificarea, sa va puneti 1n rand ufaUi ~,i Sa I:eeunoa~teji ea v-ati atins de Iu~ri strains. Cand v-arn ~a u tat, nu v-am gasi tla altm: ou fecul a prms ea Ia incepu t, ei atL fost prins,i de framantari l'i i'ngrijorari. Veniti en recuno~tintii Ili hotarari noi ea sa dipatap famaduire ~i pN:I parttt 9i pe alta, zice Domnul."

6. "J'rezip-va i?i v01 ei"ltrani ai poporului, care judecati prrcinile poporului Men dupa iniliti$are?i dup.aceleimzite, nu dt:tpa dreptate 9i adevar, Sunteti cheI'rta~(sa suspneti adevarul Meu si sa [udecati dupa dteptate pricina poporulut Meu"did daca nu Yeti luera dttpa adevar, voi intra Eo. 1a judecatacn voi ~i veti fi pll~i in din tar ~i din can tar in cuptor, ~i far pe can tar ·pana se va dezlipi zgurade pe VOl, ca sa se vada straluciraa aurului curat. Nu-i mult $i unciur va fi pus in popm: ~i toata pleava si par tea u!joara va fi spulberata ~i nu VOl' ramane decat b oabe Ie eu greuta te .. De aceea intelegeti ?i fieeare sa-~i mea veri£iearea pana nu -i prea tarziu, zite Domnu!. «

7. Sreziti-vil Val care trebu.ie sa stap. de v:eghe pe ziduri Vegheati ca sa nu atipiti, old sanu cadeti de la locul de veghe tmde v-am ~ezat, ell voi nu'a'Vep.patfe nid drept La impar~eala de,jos, ci ehemarea voastra e malt.l,.ca sa va pastratiporloabele de p.Fet ~i sann Iua,tr nimic din lucrurile de-?ertaduilii, zke Domnul. Din pricinacti unil nu -?i-au p~strat alegetea -?i locul, din pricina d nu ~i-au inteles ch.emarea <Sfantpenlru Domnu!»

144

~ S-;;tu ~H~s ~eu,?i:delucruIi s~n'iine, au ajl,ms la rasCnidde

urn, u. n ?l tIa. mb1ta lor nu a CU81 dat sunet ales 8 . t d 1. . , su . t I . di .. ., llnees u~lf .' ne ~ _:u,~l In ~nC1naaceasfca ~i ei-?i,alpi s-au incun:;atfn mers:

IntI~tl In J~cruI mcredintat cu prerlare'totaIa, Imbrae~ti cu podoabe sfmte, ca tf<lmbifeJe sa fie lustruite din n . .x. 'd

su t I . 1 . d ·1 .' ~.. ,. OU,-?l SQ ea

ne ,U a ;5:;;1 :s usrr, cacr luemrile cevoraparea ~i Ie Yeti

vedea culiand v~ voraduce am:inte,de ellvinteJe Mele,zio~ Oom~MI. Lu!;r.utile ce VOt aparea vor uluLde groaza pe multi care.-?I-al,l SchlIDbat ve-?maDtul ales cu podoabe s""'~· .. ' 0' ac . tt· . ~. A· . • naltl.e .. e

' eea, trecare sa lnteJeaga pantl n u - i p. Tea tarzi u .,": d

sos t A " ., ca e nu

fil'ge y.remea cand vefifi tra~i La SDcoteala decuvintel~ a'cestea1 zrce DOlnttul, Amin,"

~1NAPECARENE~A DAT-Q DOMNuL

)3

"D.uI;anwolupa din 1989, Inprimavara.anuJui 1990 ITt-am

d US:sa ndICSuma de bani (500 lei) pe care 0 primeam de la stat taale mamele, pentm ca ave:am mll1ti copii. Gahd am ajuus In

c. e.n tru pe b.ulev ar d, a trecu t pes trad" p re laA ng ~ ..... ,

.. b (. .' <iI, .. k.' .a. a Dune un

m. , .. rcro uz un v.an) fOarte fiumos. EM 0. rna ina~ str a·w; ·5 M.

'1 t d ~ I fru .. . ~ [ ..... warn

ur a . u ~a e , ce . mos I,'i ce.i:n:dipa:tor este, Tn minte mi-a venit

un.gand; "O~e ~s-ar P~tea vreod ata sa ajungemsa curnparron ~i HOI asa 0 m.a~ma, ca sa wcipem in ea toata familia dina mer em

,la, adu.na, 'Le. sau. la evan.~heJizare inalte localitati7 A , ,g

ma<:'m- . ~ d . '.,' vearn 0.

.,~.,..1 a ~IC~, .ar nidoabii nu incapeam ell totj{jn ea, C§nd

rnr :a vemt~gandul acest;l, am nut siHfndepattez pentru ell nu cted:~'ttca se va putea tealiza vreodata. Dar 0 vocebla~da.mi_a ' ~:rbl't 1.ncet~ dar ~estul ~e clar ca Sa pot ihteIege: ,,F~meie, nu va

cemult bmP}l va.VoOl ~a Q <lsemen~ama~ina:. ca sa va ute i ?u~e cu e~ toat:Jamiha ~t Sa 0. folositi In lucrarea'Mea" .. ~-a~ ~nflO:at ~t parca tat parul S-a zburlit pe mine. Pre a clar mi~a . orblt D~mnul ~i nu rna putearn Indoi ca a fost vocea ~Qmn~lul. I-am recunoscUt"glasul ciici mi-a vorbitfnatij.tea

randurl. .

~. Du~:.'i ~e.mi·atnluat banii de La casierie, ffi-am-intors a~aswa, d.aT m ~lltna mea am p?straf aceasta tainii, n-am spus-o n:manU1. Nu I-am spus s0tulU1 roeu, gandindu-ma ca "trebuie sa

gasesc un t"'oment potr· ·t w.. .

.•. A •.• _.'~ .. ,. lVI sa-l spun. ca nu cumva,

sp un~ndU-I-0 U1 tr-u n moment nepotrivit, sa n-o paaHi lu a in

145

• A. • i se apropia timpul sa iiic.e'ap~.

5< erios, Au trecut. cateva I.ll '. ill 9 .. d '. A .. '.' prenna~' cu 50.t ul sa

' M -am us 1m, .,.,. . .•

cppiii noul an, ~.COlaL' ..... h ine, Candam:ajunsfn (entru~

cumparam rechiztte scolare ~l am, b z eu m a trecut atunci

rnga nm un aucro u . "... . . .

orasului, a trecut_pe a "b" V- A'du-l eu am tresarit d1ntr<-0

CA nd Domnul mi-a VOT u t. a_Z3n, ' D' ul Sotul nn-a

ca ' .,' " te de ce ffil-a spus . OnID . =: .."

da tad. mi-am adus-amin . , f.(> ~ b ruscsa te speru?

' .' W.· , canuam pus rana .

zis:,,Decealttesanta.9 a,' .W fr~' x- .. b. scl'ncatmaspenam,

' • ~ A 1 a puna' and. a~a ru . di

Uneori.se Ifltarnp as" eceid t dar-etunei nu a fost m

' Ad w_a intamplat un accel en , .' ,

crezan cas

acestmottv, '" tresarit din prid.h a

t luf meu ca am '

I-am !Spus so U . . A" . fiindca.mi-arn adus

micro1;ni.zului ce a tr~c.u t pe t~nl ga nor, Dorarml mai inainte,

.A t pe care rru -a spus , " .. 1

aminte de un cuvan . 'sDofhnul atunci eli pnvlIe a

l-am istbrisi.t exa, ct ce m~-a~spu uilt pentru noi ca sa f. aca

. - n w tu crezi ca e prea mu . ' ~.

microbus. »,-,aca . " d macar nu spune rurmc

' ,t l' t ,<:r nu pot! cre e, . _ .

Domnul aces bIC! I" '. ; _ A bat daca: eu cred ce rru-a

• ~«., . zis eu El m-amtre ' . I .

fmpotnva " i-arn : , '. ~. '. 0' ed". Ahmci e a Z15:

' , I' • 'l-amraspuns.,. a, q. ." _

vorb:rt Domnu ~~l eo ~' .r: t idup,il cuvantuI Ltll .

Domnul sa Iaca d upa credinta a. § , ' I . La vorbir intt-a

" 'f' timp 51 Do.mnu m. .

A_ ma.i trecut pU.' In ',' ."l~' Elvelia ca sa marturisim

- ~" 'g cu sotu In ¥ , ,

noapte ca e hatarat sa me,r. . ' .. '.telea vute en El, cand r-am

~ -'1 D mRUiUI';:1 expenen, _, _ .~'

acolo lucraule a =: "' . Cum se va rezolva, ea ne

1', u a crezut dar a Z15. " , , )t

spus sotu Ul me , ,'.:'" E.1' etia? Dumnezeu poate, Sa

• th' '. • VIZ a pentrll V \"L • , , •

trebuie nemare ~l, l ch v' '"n vI'ziti! pentru U. SA. §l. nu

t trei c emari m vtz "

1 ucreze, dar am ~ v~. " D. "de la Domnul a venit lucrare~,

mi-a tosraprobata rnp una '. A ac: lie <:iam P rimit invitatie

~ ,.~, N- . ttecut decaf cateva z 'f ~ A"

va nnplim, '.' au. . " El' ti a spus ca aavut mdemn

' ~ 5 t lui din v:e a, ce . ,

de la 0 vensoara a o'~' . f w ,'vitatia fara ca noi sa cerem

' din partea Domnulm sa ne a~a lnarea la'ambasadii §i, ca. pr~n

acest Iuc:u. Sotu1"s-a dUSt:~~ue_:zolvat §i am p,lecat i~ Elve~~ in:inune, In SCHrt til .. mp toa.. '., '. ' f ~ N. '-am avut tlmp ruCI

. , ~ te teptarea noasr.a. __

in VIZtta. A fQst ~s. a§'blemele i copili tncepeau9co~la:

sa-mi rezol v acasa tO~,te pro l' 9 HI safngrlJeasdi de el, 91

Am predat totuI-in grrJa Domna Ul, ca _

am pletat. . ',A 'uHe adun~Ii, Ia romam,

ln EI v,e ti a am fo,s. t, ~n mal ill] dat prilPhJ! c. a in t.oate

.. ali" 'e!vetieru. Domnu ne-a .,' -J- ..'

germaru,lt . em ~l ".. u tern miirturisi unele lUCIan 91 biseridle unde. am fost so1 p 1 S-a tnPTijit de tot, did peste tot

expedente avate eu El. Domnu o~ •

146

pe unde am rners amavu f cu noi 0 SO! ii care tie traducea ICand frelii tineau servi:ciul in adunare. Tot la fel, _caild noi lJJ:arturisea!)l tucrarile Domnu1ui,. ea Ie tra4.ucea. Spra ~na patnr limbi: engleza, gerrnana, italiana .;;iromana."

In unele adunari elvepene surorflo erau in~ajCiritate ca in apus: eu capul gol, tunse, increpte, Cilinele, verighete, cercei ~i bratari. Totu§i am gasH.;;i adunari exempla. Pot sa spun cj'i 0 adunare rn-a irhpresionat fcarte mulr: Suyodle erau toate tnvelite, dar nu cu baticurf transparente, ci eu baticur] foarte.: serioase, :i'ntr-o singura culoare. Nid una dinsurori nu a avtn parol taiat, nia feteIe .;;i rod feti tele.ln general toate familiile de acolo aveau mUlti copir, Intre ei am inUlnit 0 familie cu optsprezece copfi: cea rnai mare lata era inca necasatorita 91 tinea in brate pe cea mai.tnicuta. Fiecal'f familie venea cu mkrobuzu.lla adunare, ~i in adunare parin!ii se 8i?ezau pe eapetele bancilor §i copHi fntreei (ce4 care erautnai mia- eei mad erau in cor). C'hia:r §i programullor ne-a mirat fOi:l:rte mttlt: serviciuI mcepea dimineata la ora nQ!1'~. pana la douasprezece. La amiaza seiaceao panza in care serveau masa piWnpi~i copiii (necare lamilie 1$i aducea mancarea deacasa). Aveau 0 sala de mese pentru timpul rece, 1ill' i:and eracald, serveau Mara, pe iarba. Pauza dura pana laora. trei, Nilnenl numergeaacaSa, iar de Ia ftei intrau din non in adunar.e ~i aveau alt program de la t:relIa~'ase. Ei spuneau ea all f;lcutprogramul acesta pentru ca.sa poata ajungesear a mal devreme acasa §i copiii sil poata dormi,

ca ditrtineata sii se poata scula sa mearga Ia ~coala,

intr-o zi am rriarturisit intr-o adunare, el vetiana luqarea In C<ue s-a arata t Ceta tea S£anta §i 10ca.;;uI'de sl a viii unda eta Domnul eu o$til~ cere~ti, cum fngerii. heruvimii $i serafimii" cand se 'lncbinau rna in tea Domnu ltd strigand: "Stant, Sfant, Sfant este Domnul!"1§i acopereau eapu! eu aripile. Le-am tis a:tunci ca Olin inte1es de c.e cere Pi2'i'rtii femei€:§ti sa-~i aeopeFe 12apul cand se :roaga. Pavel a zis d "din pncinaihgerilor femeia trebuie Sa aiba pe cap un seron a1 stapanirii ei", EI, care a fost rapit parra 10 a1 trei tea c~r, a vazut desigur cum Q~tirea cerului i~i acoperea cap ul cand se inchina fnaintea Domnului. DU:mihica urtnii.toare, clnd ne-am dus in acee~i biSericli., surorile au venit in adunare Cit e:.;;atfa dupa gat,,:';;i cands"'au puslarugaciune~ 1jli"au acoperit capu1, LId ca cine va sa Ie mai ceara acest luau.

147

Domnul a prelucrat inima lor ~i au Inteles'cu,m trebuie s:ii se fnchinein fata lui Dumnezeu,

Intr·o duminica, cand am ie$it din-adiinare; eu ~u sotul meu ne-am dus in ma~inii. Sora care ne traducea a mar stat de yorba. ell hatii §i surorile inea vreo 10-15 rninu te, Cum stat:am in ma~ina sio af?teptam, Domnul rni-a facl~t cnnoscut ca sa vorbests eu fratitfn adunare despre masrna pe care ne-a promis-e D0mm1:L Etl nu i-amspus eLn~.ic ma~ fnij~in:e d:spre in§tiintarea·ce am primit-o in.tatacu .pt'l.v!~e la ma~~n~. Can~ ~ venitin masirra am In:trebat·o ce a mar vorbit cu fratii si surorile:

"Ei.au Ptitu~t·Gr~de lrrcrarile Domnul11j?~.u putut sa:e t-:riceapil sau sunt impotriva acestor lperari1" Ea ~e~a~pus c~ ei a~ fos: cercetati de Demnul ~i dorese sa cunoasca mal mult m leg~tu~a cu hfct~rea Duhulnt Sfant sf vor sa ne mai intalnim ca sa starme ~i ei dopa Duhul Sfant:Apoi am zis: "Numai aNita ~i .:r0~bif co. ei?" Ea mi-a zis: "Am marvorbi! ceva, dar'asta rut pot sa va spu~ aeu m". Eu i-a m tis: "Dadi Iti spun ce rn i-a zis Domn u 1 e~ ~tl varni t, imi s pui n u mai a tat~ e ade varat S;;L1.i n.ll? Vre~ u sa fin con vinsa ca .Domnul mi·a vorbit", A tu on ea a Z15: "Oal spl1ne-mi ce ti·a votbit Domn~l,.ca eu q] ~p·l1n dad. e a$~". Eu i-am zis c~ Domnul mi-a spus ca eJ. au vorbit despre 0 ma .. ';'Ina :€ Dornnul vrea Sa ne-o dea noua. Ea s-a uitat Ia minernirata'sl a zis: Chlar ri-a spus Dorrmul lucful acesta?"; iar eu i-am zis:

Da::. Atu n~i ea mi-a spus ea-i adevarat, @il fratji i-au spus ca au ~ masi na a ad uoarU $i au rndemnul ?e 1a Do~nt11 Sane.0. d~a noua tn Numele Domnulul. Eaa Zl,S atrmci: "Nu este Ute} 0 ihdaiala ea toti vor £i de acord, daca Domnul ti·a spus tie lucrul aces ta ", AmfuCheiat d iscutia,lasand totul.in voia Domnul ui. '. 5eapropia timpul plecarii noastresi nimeninu a~ai zis nimic desrre masina aceea, Noi ave~ bil~t1l1 de tre~ platit du~ si intors, Intr-o Zl. satyl rni-a Z1S:. "Urt€ ~ ziceudaea tu doresti ~sa de mult sa avem un buz, Gind se impline$te limpul sa expire viza, hI pled aca-sa: cun-enul, iar eu voi r~man~ aid s~ lucrez, pana vDdace bani sa cllmparhn buz. Eu l~atIl ZIS; ,,~u, nicideeumJ Arilandoi am venit, <Ul1ancloi plecam. Nu merg far,a tine. Domoul ne va da ma~ina dod EI vrea. Data tu stai sa lucre,zi. atunci nu ne-o mill cIa Damnul, 0 cumperi tu, ea oricare

altcd ear;e cnmpib:a 0 rna~itl.a ". . . A

1n ultima saptamana (nam1'e de plecare au vemt mtr.o

148

searii dar irap din acea biserica ~i j·aiffntrebat pe sOfH daca are carn~ful de ??fer .la. ~l. Sotul a spus ca da, iaJ ei au zis: "bite, n01, cOrnlietuI brsencn, am hotarat sa va dam buzul uosrru In

NUni~ler:amm~~i. Nu e ~iara$a vech; §i in Romania i1 puteN fo10s1 inca m"ult.: Atune} sara ee ne tradueea Je-a sp.u,s cum Domnul ne·.a m~t:iin\at pe noi de acest luau, In Romani'a, ~i CUm DOl~nulml·a spus ce au varbit ei in duminica In cars s-a u hotatat sa faea aeeasra, Ei s-au bucurar vhand ca lucrarea aceasta a to's t sub calauzirea Domnul ui $i hotara tam pJanullui Dumnezeu.

" . ~?i ne-am buc.utat ea DomnuI ee promite duee la mcl~phrt1re. Ale. Lui ~imt cerul~i pamantul ~i E1 binecu vanteaza: pec~1e v:-ea,cliiar.o;;l cu, ce~e pamante?tL Nohm prittlit lha?ina ca am m.~"a. Damnu]ul, ca de fapt am p:rimit-o In Numele LuL M~~t:~~n fIe ad~~ lui Dumnezeu penttu minl'lflata purtare de gnJa to fIec;are 41.~i ttl.Hecare clipa. De aceea spunemor:icui ca Dyu~nezeu em~Ii.u_nat, Se f?grije~te de nOL;;;;' s:uflete."te~i p<U1;lante~te. Pe ~amant bu('Ur~ile Bunt tmplefite eu necazuri, dar tOate lucre~za: Impreuna. spre binelecelor ce se fem de EI. DOIIlUllJ satleshivit pentru toate,

TELEFONUL

Dupacum aul.'spus, plecarea noastra In Hlvetia a fost nep~~vazuta ~i "" am p:~tut sa-nii rezolv toate prohlemele f:millal~ ell Ptlvj~e ~a C?Pll, Care urmau s.Uneeapa~caa1a dupa cat;va .zile, ~~ chiar maIn te cu 0 zi de pleearea nosstra, un LOpil acazut cu plClorul int.r~ s tida si s·a truat faarte ad Me in calcl1. A~plecat Gam fngrijorata sa nu i se inJeeteze rana, sa ajung.afn SPlt~1. r·am spus fetel eelel inai mar], cqre a rihnas intre ei ca d<lea cumva se intampHl vtea problernamai mare sau vreun aCddent sa ne sune Ia telefon, .sa §tim ce avem d~ facqt Dar daca nu 5e va.inM:mpta njrnic sa nu he sune, pentru ca era sCtUnpa r:~xa un~lc,?nvarbyi.rifu strrunatate. AjuJ1ganq in Elvetia"dl1pii Q sapta~:n~ - doua:.~ inceput sa rna framant; ce 0 ii p~ acasa, ce·o.r fi facande0prn, dad nual,tprobleme 1'e la?coala. Ceimai ~ate aveau situa\'ia nec1ara c.uprivire la ~coala pWfesionala o\iau !teeu, deoarece dup.a revolup.e S-au ivit unele modifi.diri cu noile nonne de In. vatam,ant.

149

Intr-o zi m-am dus, sa dau telefonaqsa" qld nu rnai a veam liru~te fara sa afl u ctlespre ei, clar, in ziua respectiva, tot n-am putut prinde legatu1ra cu Romania. De-Ja familia unde eram cazati nu puteam V€lt1bipentru cii. sotul era neceedinciossi t,inea telefonul inchis, NUlmai el putea vorbi, sau daca sima cinsva din exterior. TeJeioIllul seafla in camera unde dorrneam noi, Daca se tntampla ca cineva sa sune, noi.tl ehernam 1a telefon, !ntr-o naapte Ill-arm trezit Gil ,asu~attele£onul. M-am uitat la ceas: era ora dona. M1-am gaodit: ,jGne e a$a tfuzi ur' Am ridicat telefonul ffitreband Cjne e. A fost Ernanue1a, fuca n-oastril cea mai mare. Am iritrebat-co de ce m-a.sunat, dacae ceva tau pe acasa, dar ea mi-a_IaSplin~s"C~ ea nu a sunat, ci doar a auzit telefonul $unSnd.;;i a ridicattsa vadii cine sana, Atunci amspns dl aceasta e Iucrarsa lui Durntnezeu, di.d nici eu nu a:m sunat-o, dar m-am rugat Domnului (cad amfost nelini~tita pentru di nu am§tiut ce e peacasa ~i run am putut Ina legafura en ei. Mi-a sPu.s cii sunt bine tbp.,. dar S-i'a:U i vit probleme la scoala, Un copil nu a fostprimit la 9coala penltru dl noi, piirintu am lipsit~i n-am incheiat contraetul. S-au mail ivitceva probleme ce trebuia sa ni le oomnnice, dar ea nu he-a i sunat, pen tru di. noiam spnssa ne sune nutna'i Incazul case fntaampla ceva foarte important. Voeea ei s-a auzi t a tat de ciar,eaci aJfost auzita91 desotulmeu ce se afla pe pat in camera. Eu i -arn s};'ptls fetei ce sa faea in lipsa noa stra pana ne in toarcem §i am indheiat convorbirsa.

Eu eu sotul I-amml\l.J.ltumit Domnulni pentru felul minunat in care a lucraj ~\i ca ne-a facut aceasra legat4ra

telefonidL Astfel am primi+r littii?te cu privire la familie, De~i poate aflora li se pare exageetata_ aceasta Iuqar..e, eu susfin ~i marturisesc.di aceasta a f(ost numai luerarea Domnnlui. Dimineata, familia .respectivaa m-a Intrebat cine a sunal noaptea 9i eu dne am vorbit de nu i-ann Chemat pe ei. Le-am ffiarturisit di aceasta a: fost lucrarea Doml[.nului ~i ca. HI ne-a facut legatura telefonica.de~i sotul veri§oarE;ei a tinut telefonul fnChis, Domnul

a rezolvat problema ~i am v'Q)rbit en copill acasa. En n laud pe Dornntll§-i-L sHivese pentru c~a prin aceasta Iwcrare mi-a dal mea un piilej sa-L laud :?i sa.-I nnuItumesc §i a mai liisat fndi 0 marturie de cat de minuna'l.t §-tie EI sa.lucreze. Chiar daca oamenilor li se- pare imposibUl, La EI totuleste en putinta.

Slava. Lui,. Amin!

150

l~{~'I'IINTARE PBNTRu POPOR

.~ ?1

. In data de 20octombrie 1993 .'

aJllnS in. Canadaj in viziM l~·;~de .. ' ACU aJuto~ul DOlnnuluiam eu doua 1uni Damnu1 ne-a vor I"?I, ~preuna cu :otul. I'nainte

In u1ti proQfeci diu$a ce a fos t ln~i!~~ D.uh u 1 Sfant prin mal mulb'i VIeme Damnu! a va deschi;: ~l~lOte~noastn'i de maj a ceasta Iucrate e hotifrata d EI D =» om m tra pe ea, caci as·upra copii lor nos ttl" .e. . 0:mn. _.. ul 'a. -spus ca E1 ve v:eghea

L . r - §Nvao.crohlnabs. f ~ •

ur I1e va neIoh si me not fA ca~·l ~ ~ ,. . . en.ta noastra ~[mana

~ h'·" . 'r - . "',a,one. Cuadev~ t.

toe IStI, eaCI oricafe invitatH ni ~ v.. ara 'tI§aa f0St

America sau Cana'Cl'a nr '. 1 S au facu-t pen.tru vizita tn

1 ., 1 ru s-au aprobat p .. ~. _ .

l1ctar:ea s-a adevel'it .., .. d d ana 8CtlJU.. Dar

1 ,ca'Cl e :a ta a ceast .

P ec<Un in v1zita. . . . . a nr s-il aprob.at sa

L~ .trei zHe dupii ce ama'u ~.. .._

descopeqt p.tinft-un vis de . 't ns In Canada Domnu1 rni-a caeram intr-o bisen·cav n noape~ aceastaJucrar:e: Mise-pa~re.;t

'. eClfnoScuta de mr d'

poporul era ad,unat 1a servidul divino E:u~e, . U1 Canada, nnde

Ia forma de fndu'ha_re a acestui 0 . ~ . ~ Ultam foarte mirata decum ostiam-e" di b· .. 'P por, cae era. Clitotul deosebita

v -, ..,_ . ill IS€rldIe noastre ro ~ .

ca iltunci eand s-au rugat ei . mane;'?! ... M -arn mirat

('; l' -., Inus-aup_ Uspegen ch· ¥

--:.u~ea o~ nu S-a parut foarte rece, dar ._~. _.., .. un ... 1. Rug~-

batand dm paIme La f 1 ~ d. . .. e.l.1,';>l1.N ariifestau pucana

to· . e, can s-a cItit CUY'''' ~.J .

art~ mdi:feieoti C~·· d ., an'Ll, rru S-a11 pm-ut

iara~i au batut dkp:~ s-~ expl1~~L~Uvantul.· prin predica ei

- - u,ue 51 unea!J cruar au - p ,

pa.'tea un Iucru obi§n_uit . i bun sa .•. .. . -::a8. ~storultiii ge

[aea Sa .rada §i sa fie veseli '§ La ~sa fOl~seasca CUvmte care s-a-i Palme~i unii se lega'":na 'v can tao rea ~ comun batean tare din

~ v . u ca aproape Zlce ' ._. ~

ca otaJ:iI or. Fern·1 . . . ear ea JoaC<1. pe ritmul

tV, . . €I e erauaproape toate ~ uL

~Iat.~i cQaiat, avandineJe b ,-t~. . I? ~aI? gol, cUparui

dUlt!e ele erau fardate i a' ra,an, cercel §ll~n~~are; multe moda Iumli. § pro ape toateerau unbracate dupa_

DOnlnu1 mi-a zis· V . £_

po . .,. e·Zl ce orm-'< de'" h'.' .

- parulln fara !vI ? , ... , U . Inc Inare aduce

i· ~J . rea. Mle oLl-MJ pla .

~ 110are cad OU M'd ... ., ceaceasta fonna de

D t .' . - . t . au cmsteac;i resp .... ·1 d D -

~l Strune ca astfel d·~ .... ,.. . ~c<u e umnezeu.

ca pO~_i p-l . e1n~I. . e ~-Ml este placuta, pentru

...,~- . ace Um.1lOfa 51 sme . ' ..

'-"l.Ca:t'eaca8apoaC .. ~ > . rerua, Cl $l-alargit

. a merge peea cutoate bagajele .str.nne. Adnc 0

151

~- A.... '. . ar i rin traite $1 purtare Ml"i tl"ig~duiesc:.

forma de.inrhinare, d .. P u e care l-am strarts unul cate unul

Du-te, sP.u, ne po .. porulnl ~el . ".. . '1;. de rna rturie tntre ac. e. st. e.

. ..' ". a-MIS uJeasca . - .- . . '1

si r-am adus aLCI S .:_.... dup'a obiceiuri e

' ..... N . melui Men, sa n use ia

neamunspre,slav. a u -' ~~~. d forma lor-defnchinere, care

'1 cli' . ul lor acc:ep ""-'. r _ S._

neamun or ., n Jur . ..;.. - A- chi . - A chili si in adevar. .a

1·- ·ta- -Cl ei sa se In . me In, d 1

n u- Mi -este p aeu ", '. . . . t puse de Mine ae a

. " ~.' - a . tele drepte, care sun . . .

ramanala asez m~ . _ .. d 1 devietuire a)neamunlor,

. .- . U' se 18 dupa rno u ~ . d

Irieeput $1 sa n '. .' ..01 en care i-am a us

imoaP1?and chipul veacu!.~l a~ce~~l~~i~~Psa a fostca ei sa fie 0 aid si le-am purtatde grI}a sa n . 'nPeamurile dill jurul lor

'" - 1 '. ze in intunericsi ._'. ' ..

lumin~-care:a_ ~e .. ~ la lumirta Mea. Ei nieidecurn sa nu

sa va:da lum.U1~ ~l,Sa VIn . 'lor din [ur, niei forma lor de accepte obiceitrrite neamuH.. fV ltv rum a' ajuns starea

.. D·' ta in cercetarea acu a,

inehinare. ar la, . ..

eli . . in vremea areasta: . 1 ..

multora l~ po~or .,. A •. trm~ri Inmijlocul p:0P0rll. tu,

Se vaa fl'amantalll ~l Ing ']" , ... '. unt.legati cu-

. . "'. . .' meTn lor, ll:lf unll so,. _ .

M. ult.i doc pov;en s trat~edPe ul . - l·t. rul Meu doar () form. a de

.. -'. Multi a uc a.a a . d .V

legiHun .strame.. ... ~. .~ .' . PH" 1.' a rnoeput· 'up.a

. • A d ·til d' pteeare s-au ...... -e . ,

fnch.ihare~.laroran. Ul. ' .. e . reo _ A "h·nela. altarul Meu, lEh3.u

itt£vf ezesrsa seinc 1 .' .

carepoporul sa.se a,.f§ _..j ~ _t,~. re De aceeanuse vede

bi , . forme-de ffil.;I.ltn3 ,

schimbat cuo . lee .. nm ~1. .' -, 1 -1. caci harul,9i po terea

. - ' .. 1 bate pasu pe",oc, 1 '

propa~l~e 9~POPO:ru '. . li-~e~te din mijlocul poponi U1:

Duhului Siant ~e ~uera:r:Pi overile straine, sarupeti Sun teti. ch.e rna tl sa des ~.arca ~ p ti leg"'t- sa. dezhracati haina

·v· 'esmgurl v.a ....... , . .? ,..

lega.lu.rile strame.ctlcar. .1.. v' -ti: A h· 'a·r·na de in subtire, sa nu v.a ...

- . - ~ imbraca Ill· . " ,

zdrenturoasa ~1 sa v.a un .· . i : a-' facef rost de 0 inima noaa

' .- d - .. ic ce"1 necuratsi sa v . '. ~' ,_

atmgeli . e rum . . . A '.' ila si pace. a, Cu dhnta.,. c u A - I uiasca lndurarea, ml. • _ _ -t ti

1n care; Sa DC .. ~. ',- v. _. O:>n£V,t' .... at; 1a altar c.a sa eapa. a,.

' v .•. erenle sa val at1,. ~. . v. ttl

re-cui1o-?tinta ?lvS~ ,,: .' .u1 tn-zadar~ ta sunt gelosca altar

indurate. N tl va r.lS.1 pIp tim p. v , I. '. . lTe <:i mulp- aduc foe

- A ., Itedmcamme.evoas. ,

Meu sta daramat m. mu. ,., . d- . .t'timp. ultn zadar, Numal

1 11M' Baal nSlpiln u-~ .' " "

strain pe .. a t. aru .:.. .. ' .. ' - •..... - --. 'til" M. Ie d'r- "pte ci-<:i gase. se

A , • -I . randu!e e ... ,. ... ._

p:asesc pl~:cete In le~, t ~1 ~ la:udaTd~enia ac-estei vieti. Se stng~

PUkerea In pona DC 1. or. ~ D' -. l' 'daramat ill casele lor ?l

. . '.' t· eu alEarul, omnu Ul A 1

<~ V 31. de.eel ce s. au 1 'v' V'cr" N'imicitorul va intra m cas. e e

d ·tte peaita:ru stram, ea. ~ ~. ...

eia uCJer [_ ',. " .. urn. 'e1e Ie mergeca nates..,

'. . . fl' cellovtti»- ntll:El.al n . '. .. d

lot<:J. mul.~ v. OI. . . .' ' '.. . ~.. • . fi' IY' te ch:iar semoe. _ e

:r ,. in . ele carrune vor a8a

dar ei vor flmOt.(i. un . l' ca sa tie di sunt un Dumnezeu

d Ii' . camartunepentrumu p, ~

'_o·u,

152

gelDS pentru poporul Meu care·i potmt sa se deparfeze de Mine. Ei nu~§i mai gasescpHicere in legHe 9i orlindu inIe Mele, nici in CuvantuI Meu, ci j9-i gasesc placerea in delf€rta ciunile ~i placerfle de 0 dipaa lucrurilor tredHoare. Ihtrati ell ciHnta:;;i 'tecuno~Hn~a $i nu fa.ceti alergati iUft in pustie in porniti nechihzuife, did sestriga- «Vai de ceice strangcomori inzilele din urma, did nenorodrea va veni: dintr-o data»_ Luati bine searna ca se striga «Vai de cei ee opresc partea M:ea care est€' a o.rfanului, a vaduvei,a nenorOdfilor~ a saracului:o;;i a celor ce due lipsa, did vof cere soco teal<'1 pentru partea Mea, nee DoxnnuI, care ari risipit~o in phlc.erile voastres, E vr-emea de ttezire $i de§leptar~ did lucruIile ce VOl" veru vor i'ngrogi pemuip_; cad tiei curenn putetnici VOl' porni curand $i vor prinde tot globul pamantesc si vor infra in taate continentale $imulp. vor veuea!iii X.OI zice «Da, semnele Apocalipsei se implinese pe pamanb). Pentru pop:oruLMeu e Sf2ffificde trezire_$i de$teptare'ca rur-i m nlt

§i se va aQ!zi strig-area «Veniti la Mine!» §icei ce M-au frrteles I{>i VaT lua zborulsus, iar pentru. cei ce nu M-au fntelesV'a UfII\a pl.insul:o;;i eeasul asprei judecati".

Dupa' ee £i-au da ta ace'S~ CUVIDle am rntteb&t pe Domnul cu privire la altar1,!llui Baal, claca vrea sa-rm spuna care ests, ca. poate vorintreba uhn din popor la'ceanume 8-11U teierit aceste cuvinte.Domnul mi-a rasptms dar: "Altarullui Baal, care a intrat In easels multoF'a, este televizoful Pe altarul mgaciun'ii nu mai au rimp Sa adudi trn ceas de rugadune, ci multi, de forma, stall cateva, dipe la altar, dar $i atunci au ganduri1e impra-$tiate, iar 1a altarn l1ui Baal ad ucore rritregi mfinAnd U~$i cug~tele_ De aceea mama Mrs-a suit pana in nari 1mpotriva celor ee fac a ces te lucruri caei pe ilceastii. fereastra moartea: a. intra:t in easele multora $i va adtlce moan-e", suileteasca penltu mUlti".

LVCRAREA CU I'RIVIRE LA VENIREA DOMNULUI ?

In -noa plea. de 28 oc tombrie 1993, Domnul mi ~a ara ta t aceast~ laCtare. Am vazut mult popor adunat ca intr-o adunare lItare ~ mi s-a dat sa i'nte1eg dlrepre;zintii poporul Domnului de pe tot pamantqJ. to £ata poporului era ca un altar pe cate unii din POPof'aduceau jertle Domnului~ dar eei mai mUlti din popor stateau nepasatori: unii erau intor~i eu spateJespre

153

. altarul Dom nuluisi ell fataspre uliia, altii vorbeau l~tre. ei,ia~ altii chiar radeau tntte ei, Dead ata perdeana sa tras ~l un sol al D~mno.ltft, care &-(1 aratat ca un inger Ioarte p uternic, a iesit in fata l?i a strigat: ,,\lenirea Domnnlui este fo<),rte aproap~l Preg,atiti-val Vegheatt'~i nu va depattap de akarul Domnului. Aduceti [ertfe curate, did venirea Domrunui va fi in c?tand3 curand de tot. Curatiti-va, cei ce purtati vasele Domnului; nu va atingeti de nimic spurcat si necurat. UntdeIemntil ce vi s-a dat in vase.foloaiti-I pentru ungerea calor lovip ~i riiniti din jurul vostru si strigati in gura mare-e.Vine Domnull» caci veni:rea Domnului este mult mai a,proape dedt VOl va gandlp.". Multi din pop or s-au 1,1 ita t urrii la al til, dar cei mal multi a~ ra~as to~ nepa'sato.rt, iar altii au ZIS: ,,;rot a§a s-a spus de atata tl~p ~l Domnul tnca nu a venit. Cine poatesti canci va.fi verurea Domnului?" Alta au.inceput a dispretui '9i pe cei ce au fast miscati.de cHvantul Domnnlui'si care au thC'eput sa aducajertfe pe altarul Domnului. Eu am incepu t a plange ~i am tnrrebat pe, solu 1 Demnului di;'lca "rea s&-Wi spun a Git mal este parra can'd vine Domnul. Mai este mult? Ca e asa de grea vsgherea pentru Cd ~ulti s-eu obisnnit deja eu acest cuv~nt: «Vine Domnul!» ~i dispretuiese chi~r 9i pe cei oe indeamna. poporul la veghere §i pregaHre; sa.-L intiill1easdi pe Domnul, A spu:s: ",Nueste tngih:luit sa spun mai mult decat aNit1 di venirea Domnului e foarte aproape, dar fiindca: ins~ ti, 0 clipa te las sa vezi cat e de aprcapevenirea Domnului".

. A tras perdeaua la 0 parte~i am vazut pamantol ea pe un

ecran si lao distan~amicii, de cati-va rnetri.sevedea eapiHul: era pus ea un stavilar (ca unhotar)ce nu putea fitrecut, iar,de sus S-3 coborat ca 0 lozinca pe care era scris: ,$F AR$IT!" ~i a-a fixat t:l1 fara pamantului. Din cer se vedea coborand un ora~ ca a cetate d eosebit de frumcasa.cu tum uri lnalte ce straluceau cu putere, ca aunt!' Deasupra acestei cetilti plutea!In nor alb ~e reprezenta slava Dorrtnului, ce umbrea cetatea. In partea dm lata era ta uli 8oaremare, ce-Striilucea pufernic InCat nu puteam sa pri vesc bine eetatea din pricina sb:al tlciril. !naintea cetati i venea in zbor un fnger put-ernie co o carte de aut In mana pe care era seris numar1.lt l~i a zis: jn cartea nmnaml1 sunt scrise numele celo1: ce fn cuiand vor fi rapiti 1a Damnul, sa-L il1tampine in vazduh". Apoi a mai arata! 0 alta carte, pe CaIe era

154

scris nu:n1h~ .2: ,,AeeasJa e cat-tea viet;iiundesuntscrise num,ele ~eJor m~tqlfll cen~au parle.deintaiainviere ~i VOt trece pe la Judecara. Oat se stnga: ,,Fence de cei al carar nUIne e sctis in cartea nu miitu 1 1, did ei vor aveaparte deintaia inviere".

Apoimi-a zls: "Vezic.ate de aproape venirea Domnului?

Aceste luc~.uri sunt gata sa apara."pu-te $i striga: $(Vin~ r:,9~nnuj". Fll u.n s~mn PAentru altii ~i pregtitip-va pentru rapire, c~a Dom~~ I vine in cursnd. Apropian -va de altarul Dornnulu] ~t aaucet! Jertfe:u~at-e; far vasels, fn careS,-apus untdelemn p~ntTU ungere,s.a fie puse nefncetat pe altar, ca IJntdeJeinnul din ele,$~ 'pQ~ta ~i folosit pentru ungerea panilor ~i vanati!:iilor celQ:lo~\U~, cazu.F ?f~o~Vi. Sa strigati ~ ~i noapte de;>teptare ~i treZI'Te m popor, ceo ven:rea D?~nulUI a faarte aproape;!"

~ Per~ea~a s-~ fias lUCfpm, mgerul a disparQ_t, iar eu am

r~as plangand~~ sttigand: "Vi ne Domnul. Pregatire did veneea ~,?ffil1.~ru.e [mute apmape~ D€§t~ptare. ~i h:ezire ca vine Domn.ul. Uru~dl~ popor au ltrat In seris cuvmtele date, s-au a~IOplat ~e.alt~ ~laducea t1 jertfe Dornnnluj. Altii au inceput a dJ;S?ret~1 $~ a--';il face sernns fntreei, di s-<a rrrai gasit cineva sa stnge Cc: vme: DOrrin(1 t, zicand;: .,.,Pardii noi nu ~_tim ea vine ~omn~l . Au meeput sa 1'ada- dispretuitor spunand: . Cine§oe cand vm~ D~mnul?" 7~ s-au intors eu spatels SPt~ alb~Tul ~omnul~l .. Pri ~eau afara pe geamuri -'iii pe u §a $i vorbeaufn ITe :1. Eu g,tngam ~lhtrun_a:"Vine Domnul. Nu luati eu u§urinta

em~ul dat c~ s-a aratat solu I Dornnulut cu ca rtea numaruI 1. gata sa a. deschidii ~i sa strige: «Rapirea Bisencii}) ",

Dln~-o. datil, din nOll ca pe unecr an, a aparut parniintul ..

M ul te hrerurt au fost ar:atate, dar fazele treceau fn gr:.aba mare u~eledupa altele, S-:-auariHatschimbari f;kutein oranduirile pamantului;rn alre faze S-au an'itat razboaie. seoeta inundatii foc,dar~ ·~tur· '''~. ". '. -, • '

. ama_., 1 ~l s:tramtoran mari-prin care trebula sa treaea $i

P?~Qru1 D~~ulUl_ Mwp au cazut§i fo-artepupni au ram as in ,ptClO~L'e tl.nand marturia Dornnului Isus ~i Cuvanhtl Adev al'u~Ul. Deodat-a s~a auzit un S uilet de tram bi ta "i'i sol u 1 Domn~u::u ear:tea numarm I inmana s,..a ariHatstrig§nd: ,,Fip ga.~a Sa va mcolona!i fn rand, a$a cum va Yeti auzi. nUffiele sttig~ t. ~ enil;i .\loi; carora: v-a plaeut Sa stap aproape de DomnuJ p€' pamant ~l ati ramas Hing.a EI- fn ascultare, llmilinta ~i smerenie! Venip_. eei ee_ati purtat cruceazi·de zi pe umeri C1.1

155

lepadare de sine. Veniti, cei carora v-a placut jugul Lui ~~ ~rc~a Lui v-a paml usoara; n-ap. cartit ~i n-ap. murmurat, Veniti, eel :e nu v-ati rusinat de Domnul ~i v-a placur sa stati aproap~ de ~l ~ acari ~i dispret, Veniti, eei ce ati varsat lacrimi pe pamant~~ a~ irnbracar haina rabdarii, dar prin toate nu v-ati departat, .n at~ ramasaproape de Damnul gasindu-va pla~erea in legile $1 poruncile Lui; v-a pHicut sa stati apro-ape de Damnul pe pamant, Acum veni ti si Yeti fi pe totdea Una hlnga ~l :"A

Apoi a inceput sa strige numele celor SCtu;i1 10 c~rte~ nurnarul I. Am vazut cum se fnrolau in rand cei ce erau strigati. Am curroscut intre ei surori $i irati sinceri care pe pam ant au dimas langa Damnu! In umilinta ~i smerenie, Iuptandu-se Lupta eea buna a credintel, iar Domnul.a depus marturie prin Duhul Sfant pentru ei, insotindu-i in lucrare, Multi din :ei ee nu ~i-a~ auzit nurnele stngat au tncepur a plange, intreband cum de ei nu i~t aud nurnele strigat, Gil? si eiu a~ fos~ p~eaitiv ~i .a~ sluji ~ pe Donmul, luptandu-se toata vtata sa aJunga clipa rapIm, trecand cilia! prin mad Incercari ~i probe. La unii le-a raspuns: .;,N umele vostru nu este scris aid pentru di nu v-a placut sa stati aproape de Domnul. V-ati hlrgit cararea departandu-va de Domnul. D~ aceea numelevostru nu este scris aici", La altii le-a spus: "Val n-ati ptrrtat haina rabdarii, nu v-a plikutju?u~ ~i s~tcina :~} Hristos. Ati scuturat jugul ~i v-ari Iuat 0 sarcina mal u~oara . AI tora le-a zis: "Voi nu ati purfat erucea zi de.zi, nu v-a p_lepada ~ de sine Sf in incerdiri ati murrnura t 9i ati ca.rtit. De aceea v -ati pierdut dreptul de la raphe". L~ att? ~e-~ Sptls.: "Vai:1O at~ rahdat, nu ati iertat ~i Il1.1 ati iubit, VOl at! vorbrt de rau, ati dev:etit si ati disp retuit cuvintele Domnului cand vi s-a spus sa va opritl si sa va intoarceti de la aceste, Iucruri careuv-a~ Indepartatde Domnul. Arum voi veti trece pe la judecata V oi pe pamant v-ati ales loeul, cad nu v-a placut sa stati aproape. de Domnul, purtand ocara Lui, nici sa mergeti pe ur~el: Lui ~n umilinta si smerenie", Atunci a inceput regretulsi plansu1 In

popor. . , .. .

o sora a intrebat: "N ume1e meu unde este serlS? Eu dm eopilarie L-am slujit pe Domnul 9iam treeut prin amite cuptoare 9imeerdiri". Solul a ra,spuns: ,,Prln incerearile prm care ai trecut te-ai c1iitinat, ai murmurat §i n-ai ramas aproape de Domnul. De aceeanumele taueste scrisin£artea numaru12 a

156

eelor mdntuiti "'. Ea a mai tntrebat: "Dar sotul meu este scris in eattea celor mantuiti?" SoluI s-a nitat in carte spunand: "N umele lui este ~ters pentru ea a hulit pe Duhul Sfant. Pentru el sa nu te rna i rogi, ea nu vel fi ascu itata. N ici a mijladre nu mai e primi.ta pentru el, fiindeaa hulit pe Duhul hatu1ui ". Din nou a fntreba Sora: ,.Dar copiii mei? Am avut opt copii, Numele lor unde este scris?"Soluls-a mta'ffn carte~i a zis: ,Rase copii au numele scris in eartea eelor mantuiti, dar in dreptul.l1umelui a dot dintrs copii este trn sernn de i'htrebare. Se vede ca au pa§it alatuti de carate. Pentru ei pot! sa te ragi ~i sa ntijloee~ti ~i de se va vedea recuno~tinta, intoatcete si hOhirari statornice, numele lor va ramane scris. Dar de nu vor lua searna sa intre in aseultare numele lor va ii~?ters". '

S-a ridica t alta persoana ~i a mtrebat: "N umele meu de ce nu mi l-am a~it? Numele meu undeestescri£? Eu L~am slujit pe Domnul91 Dornnn] m-apecetluit ru'Duhul SBinL~i mi-a dat darul proetociei. M-am rugat pentru multe suflete, sh'iruind rn1preuna cu ei ~i au primit Duhul Stant. Domnul a faeut si vindecari cand m-am rugat pentru bolnavl. Am trecut prin cuptoare de suterinpi §i Incercarl, De ce numele meu nu a fost strigat?" Solul a diutat in cartea numaml j zi~and: ,,Numele ill .u atostsc:d~,~dar a fast ~ters din pricina ca.nu ti-ai pastrar locul apreape de Dornnuj ~i te-ai departat de El. In ultima vreme tu nu ai rnai actus road a ~i te-ai clatinat depe temelie", A cautat apoi fn cartea numa:ruI2,. Spunand: "Num~le ti-a .fostseris in eartea celor manhtit'i. Vei trece pe la judecata ".

. Multi au mal intrebat, pIangand, dece nu-?i aud numele, l:T sol~lle raspundea la toti, sptmandu-le motive]e: "N-ati r~as ~pTOa?~ de Dorr:nul, n-ap. rabdat ~i n-ati iertat, n-ati ramas 10 urrulmta, n-atI ramas la smerenie $i n-ati ramas in ascultare de Cnvantu] Domnului. Voi singllri v-ati deparatde DOUlnul. Ati stint ea vine Domnul dar no v-ati pregatit sa-I, putep.'ihi:funpina in dipa rapirii. Semnale dupa ~emnale au fast date, da r voi n u le-a ti 1 ua t in seama. Acu m nu se mar poa te Schimba nitnic".

Salul s-a indreptat spre mine spunand: "Du-te ?i spune tot,ce ai vazut 9i auzit, fie ea vor ascwta, fie ca nu vor aseulta~ chiar de vei fi dispretuil'a. Spune cuvintele Mele, Shiga de?teptare?i trezire in pop or ca sa nu ti seceara socoteala d ai

157

tacut:;>i n-ai marturlsit tot ce ti-a fost spus ~i atat~t: Spune

I . ~ . -;,,,, chin ul':uraticcttvintele acestea caCl altfel le

poporu LU.5a nu ra ..u.Lr: . os. ".... ~ . .

vor sluji camartune, Cei ce se vor rre:Zl ~l se vor pregah, vora Yea

parte de tap ire. . .., . ~ ."

Eu binecuvanrez pe Domnul §llaud Numele Sau, can Aa

gasit ell eale inca Q datasi! ne trezeasca, pen~l.va _?e ~~be§te a~t de mult si ne vrea vieta. Domnul nu vreasa piara ma unuldin

copili Lui, nici sa ramana a£~a c~d EI va ~e~. Do~~ ne.vre: tn totul totului pentru EL$tdaca Duhul §l.~lrea~a Zl:C~ »Ymo , Cuvantui Demnnlui zice: "Cine aucie,Sazlca: «Vino»,

Amin Vino, Doamne Isusal"

"',

POARTACEASTRAMTA

In dirnineata zilei de 17 aptHie 1995 m-arn trezit adanc famantaHi de un vis carern-a pus pe gandur,i, cu pdvire la viata

de pOciiinta in diIatoria noastra de p~ pamant. '. '. ~ .

Am vazu tin visul men 0 ferneie (0 sora) eare se pregatea de eaI/Horle, spunand celor din jurul ei eil pl:aca s:pre ~eta tea cereasca de dincolo de rau. Nu a luatcu ea clecatun baga] f~aI:t: mie; cu metinde_, 91 a plecat. Drumal sprs poa~ta ::ea stramta ducea printr-o piata In forma parraNt Lacolnrl ~llete~pe uncle ~e intra, era un portar care dadea bilet celor ce VQ1aU s~ ~eca pnn pia ta cu scopul de avi nde sa~ EU,m~a~. L~po~ta 1 s-~ :pus ferneii: ,.Dadl vrei sa treci peaici trebuie ~ pl~te~ti . BaAa Z1s~ .. Eu nict nu cumpar, rtici nu vand nimic d1!, p~ata., :~ecat free pe margirrea pietei sa ajung Ia po~ta ce~ st~~mta ce _?a sp_re cetatea de dincolo'de rau. A lasat-o sa treaca, 911n ad~v;ar, a mer~.doar pemarginea pietii, dar dirtcand m cand ~ai pnvea cuoc:hiil~ ce se vindeain piat:a· Cum mergea, a vilzut J~S. reunde tre:oea, ~~te flori arti£iciale rupte din bud1etull~r, 91 fl.U~d astfe! fara ruei 0 valoare, emu aruncate pe jos. Erau catevaA £irlc~le ~m~r~te, eu ~ tulpini ta foarte scurta. Femei'a ie-a Iuat m_ ~ana p Ie€and m~l departe. Se parea un lucru nefnsemnaf, cacr n·a atras aten{la

nimanui cand Ie-a luat.. '. .

Ajungand la p_oarta ceil stramta, a spus p~rtarulUl::,T;

d·' chi·de:.;mi-"vreausactrecspre eetate-a de d mco 10 de rau .

rag es. .' . '1.' .. " .

Portan.d i5a zis: ,,Eine! Vei fi pusa 1a un test: dadi nu ~ uat runu~

dinpiat-a de~ertaciunilor. vei putea treee pe poarta, darde al

158

Iuat cev-.a., 1a testare se va·arata ~i nu vei putea trece"' .. "N.an:\ c:u.mparat$i n-am vandut rumic", a zis ea, "doar bagaj uJ acesta mic cu merinde tl am .. fIlas $i pe acesta aid". A aruncat 9i Barile din mana, ce le-a luar de pe jos, vrand sa intre pe poarta. Poarta eraa$iI de strfunta,delapmea unei Biblii rnijlorn (ruea 20 em). In perepj poqii era aparatuI ce testa. Gindsa intre, niddeeum nu a putut, cad's~a anltatla testare ca a Iuatce;va din piata. Ea cauta sa Jamul'easca portarul ca n-a Inat deeM florile acelea fara nld 0 vai0are, $i oricum le-a arn neat jos - de ce n-o IaSi;l_ sa in tre? Portarul i-a spus categotic: "Nu poti sa ihtri, te-ai atins de luerll1:ile de.<;>ertaciun:ilor! Intra pe ceaJalta poana, emailarg~.pe

acolo poti intra " .. S-a dus la eealalta poarta, dar ¢-acolo i-a ie:§it in cale un porfar;'i'ntreboiRd_o: "Unde mergi?" "vreau sa tree raul, sa ajung 1a tetatea eereasca", a zis ea.,.Nici pe aid nu pop trece 's_pre C'efa tea eereasca. Dar va h-ebUl s~ fred prin unele incercari

~i probe care p se pun infa~a. Dupa ce vei ie$i bi.ruitoate prin aceste incercari, te vei flltoarceprin piata dar fara a lua rti~mic

. . ,

din ea. Apoi vei veniJa poarta:str·funta 9i veiputea trece raol, ca

Sa ajungi .la cetatea ce.reasca. lata fi se pun in fat-a trei probe: aJege pe care vre.i dintre ele. Prim-a proba ~ pe drum til din fara sunt lasa'~i li-berLcativa lei ~aJbatici. Ti se cere sa fred printre ei, co credinta di ncr te sfil.:sie. In adevat~ daca li-ai pastrat minima ered i ntiI- adevarafa In Dumnezeu, ei nu te vorsfa~ia, dar de ai 0 credinta de£orma VOt avea putere sa te sfa§ie" .. ,,Nu fndraznesc sa trecptin tre ei, eredi n ta mea e prea sla ba tn vretnea asta ". Atunci i-a aratat un a/t drum pe care veneau mai "multi bivoli ragind, cu capui in pamand, iar unit scurmau pamantul cu picioarele, gata sa atace dnd Ii se va da'dnu:n Iiber . .,TIed printreei, princredinta, di nu p se va mtampla nia unrau". ,,Nu PDt frees", a raspuns ea, ,,1n~ftern dee~ chiar daea-nu mi-ar face niei trn rau, Clnd ii vad a§a furio§i, ma §i.infior de mEi!!. " ..Jab'ia treia probii: pe drtrrnul ce duce pe Ianga piata, sa treei printre herghelia de cai,.lasati libed, c-are vine ingalop. Ei vorfi l'ngaduiti, din 0and incand,. sa te loveasca _ ea sa plat~ti> pentru ea ai treC'u t prin pia ta de~ertaciuniIor"'. Femeia n-a avut deale-so A pornit pe drum, dar inainta ioarte greu, drumul fiind ni"hnolos. In train noroi pana lq glezne; de-abia tragea un pidoT

$i se cu funda eu celala1t, i a:r caU veneau in ,go ana ~i oloveaa cand unul, c.rnd alto] Co COpitele, pridnuindu:-i multe dure:ri.

159

Asa Cll greu a strabatut drumul, ajungand tot la eapatul pietei, unde era poarta pe care a mlrat. Pe drum s-a inhllnit cu un frate ee a intrebat-o cum de s~a Intors Inapoi si n-a ajuns la ce ta tea de dincolo de rau. Ea a spus toatelnerurila cum s-au i'ntamplat ~~ , cat !lie greu se poate intra pe poarta 'cea stramhi, prewm- ~l conditnle ce se cer ca sa pb,ti trece rilul dincolo, in ce~tate:

Auzind, fratele i-a zis: I,}:um,!?inu aiputut trece, cu toatec<). n-at cu mparat nici va:ndut nimic in pia~a? N u te-ai ~ttut~ deseurc~: n-airnaiavut curajul sa~i.raspunzinilmc? Daca !;i~a ZlS d'i ~~ po~ satreci to asaa! Iasat? Trebuia sa insisti mai rnultca sa,tntnl Imposibil sa nufi putut ttece, daca erai mai indrazneatal":,Nu S"B. putut intra cu fQtta", i-aspus ea, "dicis-afacuttestatea:91 n~~ depinsde cura] sau indrllzneala." "Ai sa vezi", a zis el, ''leu n:'a d LtC $i tree cucarul incarcat prin poarta! Mal tnta~ tree eu ?rlIl poarta eea stramta, apoi tt~,c ~arul P1'in_po~rta n:a~" l~rga.' i1 asa tree co tot ceam pe poarta, "Incear~ ~I vel vede~ ~ i-a ~IS ea. .

Fratele si-a pus in car luer4J,ple pentru ca.lato.ne, ap~l copiii ~isop-a, ~i a plecat, Ajungand lapoacta plete~j a platH biletul de;intrare. A lost fntrebat ce vinde sau. ce cumpara? "Am sa vad eu ca:nd tree de ce am nevoie. Da_t1~mj_ biletul sa n-am nepUiceti cil n-arn platit, " intrand in pia til CI;1 carul, cun: zieea el, d~fapt era 0 diruta cu dai caj,,a cUmpal"at cand una c:and ,al~a, lucruri pentru Iamilie, copii:;;i sotie, p'aria a umplut carul, In -siar7it a ajuns la poarta cea stramta, spun and ca vrea sa"iotre pe poa rta: el, sofia, eopiii.eaii ~i carul. Portarul i-a spus: Jncea~di sa intri. Sa ti se iaca testareardaca pop Sa intri pe poarta e fence de tine". A incerear, :s:-a fortat, dar in zadar s"'a urnflat 1a testate, cil nu a putut trece. Portarul i-a zis: "Nu poti intra .. C:u-te I~ cealalta poarta", Acolo l-a intampinat alt portar, zicandu-i:

"Unde vrei sa mergi a~a gdbiJ? Stai pe loc sa vedem dadi poti intra! tn primnlr.andsa vedem blletul, d,aca ai platit ca ai trecu~ prin piata"'. Repede a seas biletul §i l~aaratat."sa_ vedem Ce al c,umpar<;ltdinpi<tta. Ce. adud mear?" ,.,Ei, c-e s~ Cump~i? <?eea ~~ am a vat nevoie pentru dHi:itorie, pentru mme, so~e ~1 COPl1~ maneare, tmbracaminte, indil~am:inte $i alte luc;rur,1 necesare.

Hai. descarca~le jos, la control, sa vedem d.a-ca toate sunt :gonisite cinstit! Ai strans cam molt, dar acum.tre~uie ~.a Ie d.?ci toate pe umar, cand tred poarta! Acum tIebUle $1 copillor sa Ie facem un control, daca pot treee poarta.!" I ~a bagat pe top la un

160

cabin~t.m.edi~a,l $i, ~iicandu~~: consultatie._a zis: "Sunt prell. anemIC! $1 slaIH. Afl dat copillor numai lapte, ceai ~i hrana u-woara, nu le~ati dat manc-are consfstenta $i tar~, ca Sapoata avea 0 crestere n·ormaI-a. Ei nu potmerge singuri pe pidoareXe lor p~n~ 1.'" cet~tea de ~incolo de rau, cad cad pe drum de anemlCl 91 slabi ceSUl1t . I-a consultat9,i Iaocht si a z.js: A tl:

Frob Ierne 9i cu ochii. Au vede-rea slaba §i scurta, 'n u se poa te pleca CO ei a1a1 Mergeli ell ei fnapoi $i Ie dap Mana consistent~ bogata lnVitamine'~ calorii, iar cualifia aceasta, ce v-o dau, sa le unget,i o~ii ca sa primeasca viudeca:rea ochilor §1 astfel sa- poaM vedea bine drunm: ce duce la cetatea sfanta. Ocupati~va mai mult de cre~terea ~i sanih.atea lor, apoi veniti -sa i~tra1i pe p-~arta!~' ~aIbat.tJI_care conducea carul a zis: "Nuinteleg de ee ~a ?pn~l. Am Iuat ~He~tul c~.m.i -s~a cerut Pet-ntru a treee prin plata:ml~~Iuat sotia ~1 caput. Am cumpa;-at1ucrurile din car, ce~~ tre~Ulau pentru famiIie. De ce sa nu rna 1a$i ~a intru? Ce ~m ~~bLUe s.a fa~? C~re e-mol;i vul pentru care n u pot fi li'isat sa l~~U. P~rtarull~a ZIS: "D0I11i1111 ISMS cand a spus: «N evoi p ~va sa .. In~ratl pe poal't.a eea st.tainfa» a losemnat niste pu-nete prm'?Rale pentru eel Ace vo~ sa intre pepoarffi. . .f:ine Ie fmplineste lhtti,u HU' cm~ np Ie lmphne~te estEioprita nu puate_ intra. La poarta nu se tmecontde cespuitu c-ai [,leat. Testa:rea va dovedi daca.ln adevar, ai fmplinit ce ti S~a cerut, Care este omul care poat~ irn plini tphi I? ", a rnai SPl}S el, "dar uite, D011U1til Isusa spus ee trebuie sa fmp,lineascaomul sa paata crete prin Poarta ~pre ~etatea cere as cit Nu poti iInpJini tot ce sene m Biblie, dar lmphne~te ee a zis Domnul Isus aici ji treoi llber." A de~chis Bib.}~a I: Matei cap. 5, citind tare de La verserul 371n jos, contmuand cu~cap:6 fi 7, ~ana la versetul 14 inclusiv (din cap. 7) Po~rta e.ea stta mta. Implme~te ce scrie aici §i nimeni nu te va _!Udl opr!. Iar daca: nu fmpline~ti ce serfe aici, nime_n:i sa nu se ll1!ele:: crez~d c~ v: i~tra pe poarta srr:imJii, ajUTigand. la cetatea s~anta. Venflcatl-va Becare ce ap tmp1init ~i ce nu ap- fm plin it

dJ~ c~sta serfs ai~. FeJ~~ ~osn:.u de vorbu:e a fast: 0<:1, da; ~i nn" nu. Ai putut tusa !ntOTa ~1 celaJalt-obraz celui ce te~a lovit peste ?hrazuJ drept? Celui ce~a vrut sa se judece eu tine sa-p_ ia haina, l-ailiisat ~i cam~a? De cateori p._~ai ifltors spatele celui ce.a vrut s~s: imprumute de latine? A!iputut voi iubi pe VTajma~ii VQ§tri

111 sa binecuvantati pe eei c:e v~au blestemat? V ~at_i nJgat voi

161

pentru cei ee va urase~i va prigonese? San ati lubit nnmai pe cei ee v-au iubit, cum fac ceilalti din lume? Milosferna cum at facut-o? InascU1\s, sa fie Va.zuta de Domnul sauai nut sa Iii vazut ¢ de attn? Ai inl;raUnbdillta ca sa te togi in astUns Tatillui ceresc? Vrei sa ti se ierte tie greselila precum Ie-aiiertat 9i tu gre:;;itilor fail C1nd ai postit aJ adus tu Domnului adevaratul pas t pe al tarul San? U nde ai strans comoara fa? Acolo ti .e91 inirna tao Nu putefhluji la dol stapani! Ap. lasat vOl1ngrijotarile in gdja Domnalui, ca EI sa poarte de grija?-C~utat1 mai intru I:mpa:ra~ia lui Dumnezeu.st toateaceste lucruri vi se VOL da pe dea:su.pra! Cu ce jUdecata judee<lti, Yeti fi ju decatl" 1,li eu ce maSUTa masural;i, vi se va mas uta. Cereti ~i vi se va da,diu tati 91 yep gasi, bateti.si vi sevadeschide. Tot ce voiti savafaca voua oamenii, fa;ceti·le 9i voi la fel, cad in aoeasta esteeu:prinsa Legea si proorocn. De ve]i face a§a, ve~i putea intra pe poarta cea stram fa care d uce la viajA.

~i rnai este un cuviint de verificars pentru fiecara, sctis in Efeseni cap.4, versehtl22 pana Ia 32. Cn privire la felu] vostru de viata din trecut, sa l1a dezb:racati deornul eel vechi, care se.strica dupa poftele rn~ehltoate~ J}i sa va'tmbracati cu omul eel hall, facut d upi!i chipuI lui Durnrtezeu, de-o neprihanire ¢ simp-re pe care 0 d! adevarul, Miiniali-va,;;i nu pacatuit;i. Cine fura sa nu mai Ittre, Nici un ell v~t stricatsa nu va ia sa din gura, ci unul bun. pentru zidire. Verifidi -tel" - a zis acelui frate - ... A-1a ai fiku t, sau te 81m ti con damn at In aceste luceuri? Sa·nu in tristati pe DuhuI Sfant al lui Dumnezeu. 0riceamar.'ldune, orice i ntime, orice manie, orice strigare, orice devetire ~i orice fel de I'-aU tate sa pia:ri3. din mijIocu 1 vostru, Dimpptri va, fi p buni unii cu a lti i, milosi, ~i iertati-vd.unul pe altul, cum v-a iertatsi Dumnezeu pe voi in Hristos, Faceti a~a 9i yep putea intra pe poarta stramta, v-eti trece raw ~i asa Yeti ejunge in cetatea sfahta .. Du-te, pune-f viata J:h n1nduiala d upa Cuvan t, ~tli se va da voie sa i ntri pe par ti in eetate 1m preunii Ctf cei rascum pa r ati prin sangele MieluJuil"

La aoeste cuvinte m·am trezitdin vis, insa acest vis m"'a prelucrat ~i mi-am pus ~;;i eu multe semne de 1'ntrebare. Oare eu am implinit Ce cerea Domnul de 1a noi? In sufletul meu s-a trezit o darinta' sa ineep 0 viata mai aproape de Damnw, zi de zi, ea ia sfa:rl?itul aLergar-ii clepe pam ant sa pot ajunge la un rezultat bun

162

-mantuirea Ijli viata ve$nicalmpreuna cu Domnulfn cetatea sfanta.

Prin lumina pe care mi-a dat-o Domnul piin Du_hul Siant am inteles c.a v~suJ se r~ferea 1a doua parti din popor. 0 parte: reprezentati pnn femela ce a plecat spre ceta tea sfanta _ sun t aeeia din popor care dorese sa intre_pe poarta strJ.mM, care dorescsa aiba Rarl'ede rapire. Dar ~j intte ace9t-ia suntmulti carel din pricina unor Iacruri care.ii s·au parut l;l1ici §ii nule-a.~ considerat paeate, .a ceste]ucruri Ii vor tmpiedica la rapire .. qaca nu Ie vOl'fnhlhlra~ rama:nand jos, Iar bathatu.l ce a vru! sa intre cu caru I sunt m(ljoritatea din popor care ered cit se poate intra In c:er~rieum, numaisa creziin DonlilUlIsus9i vei ajungeincer. Ei n.t1tln :ont tie condi-tiile ~use in Cuvijnt. Hi cred case po.ate aJtlnge In cer cu toate bagaJele stp;lihe~i pbverile de p1kate.

CopiH t'ep'rezinh'i tineretul de azi din casa Dotbnului, care, de§i sunt crescuti In rasa Domnului, mul1inu-Lcunosc pe D~fi,1nuL pentru ca n u Ii s-a da t hrana tareca sa poa ta cre~te Spttttual. In starea .~h care suntei nu pot trece incercadlece virrsi cad pedrum. Ochl1_!9r-trebuie unsi en allfie cereasca ca sit vada cla.r 1l1crurile~ muf.·tj ti a au vedere.a slaha~i nu pot in. ainta p •. I:rtl

..--l' t~· 7d -

ere .. dn,a ~l au ve ere a seurtJ ea nu pot deosel» bine voia lui

Dunmezeu nici'ce este bine sau este r~u de a~ia trebuie- oeupat multde cre:;;:terea lor spirituala.

Cei ce trecp.rin poarta ceas!nhntasunt ceicare VOf avea parte de rapi:re,iar cei ce nu·*i veritica aid viata vat trece pe

eealalta poarta, pe la judecata. .

Domnul sa ne ajute pe toti sa ne l1erificam viata dupa Cuv §ntul DOmllului ~i sii ne iudecarn noi, pentru a nu fi jude-capo data en lumea. A1nin!

tNrrrllNT ARE DATA PRIN VEDENIE DE NOAPTE IN 5XI 1998

Binecuvantat sa :fie Tahll, Filll $i Duhul Siartt. Preamadt s.a _fie In veci Numele Domnu1uide tot ce are sunare~ cad in Vremea aceasta din urma, tot mai rrlldf, prin semnele ce Ie vedem tn jurulnostru i'mplinind u-se prin Cuvant 9i pIm Druml Sfant, cauta sa ne trezeasc~ inimile, sa starn tl'eji, veghind, ell mij10cul incins, did mcurand vine Domnul.

163