Sunteți pe pagina 1din 1

GUVERHUL ROMANiEl Fondul Social European

MlNfSTERUL MUNCfl, FAMIUEI 1 FOSDRU 2007-2013


PROTEGTiEi SOCIALS
AMPOSDRU

ERATA FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Autoritatea contractanta a hotarat modificarea documentatie de atribuire dupa cum urmeazat

1. In Fisa de date a achizitiei aferenta procedurii in cauza, punctual 5.5. Modul de prezentare
a ofertei (tehnic i financiar), textul initial:
"Achizitia de servicii si produse de publicitate, actiuni de PR si evenimente speciale in cadrul
proiectului EUCALIFICARE - Valorificarea potenfialului uman prin calificarea i recalificarea
angajafilor din sectorul construcfii la standards europene, protect finantat prin POSDRU,
benefidar PATRONATUL ROMAN - 830.000 lei(suma mentionata nu include TVA) "
se modifica in sensul:
"Achizitia de servicii si produse de publicitate, actiuni de PR si evenimente speciale in cadrul
proiectului EUCALIFICARE - Valorificarea potenfialului uman prin calificarea i recalificarea
angajafilor din sectorul construcfii la standarde europene, protect finantat prin POSDRU',
benefidar PATRONATUL ROMAN - 820.000 lei(suma mentionata nu include TVA) "

2. In Fisa de date a achizitiei aferenta procedurii in cauza, punctual 5.11. Clauzele


contractual obligatorii, inclusiv conditiile de actualizare/ modificare a pre^ului
contractului de achizitie, textul initial
" Oferta financiara nu trebuie sa depaseasca bugetul maxim aprobat prin proiect, dupa cum urmeaza:
- Achizitia de servicii si produse de publicitate, actiuni de PR si evenimente speciale in cadrul
proiectului EUCALIFICARE - Valorificarea potenfialului uman prin calificarea i recalificarea
angajafilor din sectorul construcfii la standarde europene, proiect finantat prin POSDRU,
benefidar PATRONATUL ROMAN 830.000 lei.
se modifica in sensul:
" Oferta financiara nu trebuie sa depaseasca bugetul maxim aprobat prin proiect, dupa cum
urmeaza:
- Achizitia de servicii si produse de publicitate, actiuni de PR si evenimente speciale in cadrul
proiectului EUCALIFICARE - Valorificarea potenfialului uman prin calificarea i recalificarea
angajafilor din sectorul construcfii la standarde europene, proiect finantat prin POSDRU,
benefidar PATRONATUL ROMAN - 820.000 lei. "

Prezenta modificare a bugetului maxim aprobat prin proiect se aplica in toate sectiunile in care apare
aceasta mentiune.

Presedinte al Comisiei de Evaluare,

Nume ........... ^ / . V f ? . . /VP/s?y{/-~

Proiect cofinan{at din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 2 ,,Corelarea invat;arii pe tot parcursul vietjii cu piat;a muncii"
Investeste in Domeniul major de intervenljie 3 "Acces 5! participare la Formare Profesionala Continue"
Titlul proiectului: "EUCALIFICARE - Valorificarea potentialului uman prin calificarea i recalificarea
angaja^ilor din sectorul construct!! la standarde europene", numar contract de finantare:
POSDRU/80/2.3/S/56800