Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE - UNITATEA MILITARA 0201 BUCURESTI

Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.323A,sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060044, Romania, Punct(e) de contact: FAICA
SILVIA, Tel. +40 212022200/50/51/96, Email: achizitii.0201@stsnet.ro, Fax: +40 213151611, Adresa internet (URL): www.sts.ro, Adresa profilului
cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 4
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Ordine si siguranta publica

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-04-2017 19:13 Pagina 1/7


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
CONTRACT DE FURNIZARE APARATE TELEFONICE

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Sediul autoritatii contractante.

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Contractul are ca obiect furnizarea de aparate telefonice.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


32552100-8 Receptoare (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile de echipamente ce fac obiectul contractului sunt:
Lot 1. APARAT TELEFONIC TIP 1 (analogic) 1.500 buc.
Lot 2. APARAT TELEFONIC TIP 2 (analogic cu taste de memorie) 490 buc.
Lot 3. APARAT TELEFONIC TIP 3 (digital) - 25 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 186,517.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


80 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Cuantum garantie participare (GP):1.020 lei pt.lot 1; 555 lei pt.lot 2; 290 lei pt.lot 3, sau echivalentul n oricare alta valuta, calculat la cursul
comunicat de Banca Centrala Europeana (BCE),valabil la data publicarii n SEAP a anuntului de participare (www.ecb.europa.eu).GP va fi
constituita n conf.cu prev.art.36 alin.(1) din HG 395/2016,prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis n conditiile legii
de o societate bancara/asigurari,care nu se afla n situatii speciale privind autorizarea sau supravegherea n conditiile legii,n forma
prezentata n Formularul 1.n cazul constituirii prin virament bancar,ofertantul va vira echivalentul n lei al GP n contul
nr.RO44TREZ7065005XXX013550 deschis la Trezoreria Operativa Sector 6 Buc. pe seama U.M.0201 Buc.,cod fiscal 34232463.n cazul
constituirii GP pt.toate loturile, este obligatorie precizarea acestui fapt si a sumei aferente fiecarui lot.Ofertele pt.care nu a fost prezentata
dovada constituirii GP sau care nu ndeplinesc conditiile privind cuantumul,forma si perioada de valabilitate solicitate n documentatia de
atribuire (DA),vor fi respinse,cf.art.64 alin.(3),art.132 alin.(3) coroborat cu art.137 alin.(2) lit.a) din HG 395/2016.GP emisa n alta limba dect
romna va fi nsotita de traducerea autorizata n limba romna, n original.Perioada de valabilitate a GP va fi cel putin egala cu perioada
minima de valabilitate a ofertei, respectiv 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Nota: Indiferent de forma aleasa, dovada
constituirii GP va fi prezentata n SEAP, scanata, semnata cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat, pna cel mai trziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor. n cazul unei asocieri, GP va fi
constituita n numele asocierii si va acoperi n mod solidar pe toti membrii acesteia.GP va fi retinuta n situatiile prevazute la art.37 alin.(1)
lit.a) si c) din HG 395/2016.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-04-2017 19:13 Pagina 2/7


Fisa de date
Garantia de buna executie (GBE) se va constitui printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara sau o societate de asigurari,
conform Formularului nr. 2, n cuantum de 5% din valoarea totala fara TVA a contractului, n termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la
data semnarii, ca o conditie de intrare n vigoare a acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui GBE conform art.42 din HG nr.
395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul de stat.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile ulterioare.
Se va ncarca n SEAP acordul de asociere (elaborat pe baza modelului din Formularului nr. 3).

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

d)O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice.

Nota: pentru alte acte normative de relevanta n domeniul achizitiilor publice se va consulta site-ul www.anap.gov.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Operatorul economic participant la procedura, indiferent de calitatea acestuia (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), nu
trebuie sa se afle sub incidenta prevederilor art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile ulterioare, care determina
excluderea din procedura de atribuire. Modalitatea de ndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile ulterioare, se va
completa si prezenta DUAE (documentul unic de achizitie european) pentru fiecare operator economic participant la procedura (nominalizat
la nivelul unei oferte). nainte de atribuirea contractului, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire,
sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze ndeplinirea criteriilor de calificare, n conformitate cu informatiile
cuprinse n DUAE.
Se vor solicita/prezenta urmatoarele documente justificative:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de
decizie sau de control n cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului
Comertului/Actul constitutiv al operatorului economic;
3. Dupa caz, alte documente prin care operatorul economic demonstreaza ca se ncadreaza n situatiile de exceptie care nu determina
excluderea din procedura, prevazute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016, cu modificarile
ulterioare;
4. Dupa caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile
ulterioare.
Documentele emise ntr-o alta limba dect limba romna vor fi nsotite de traducerile autorizate n limba romna.
n conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile ulterioare, n cazul n care n tara de origine sau n tara
n care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate
situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile ulterioare, se va accepta o declaratie pe propria raspundere
sau, daca n tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data n fata unui
notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente n acest sens.
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca oferta
inacceptabila.
Nedepunerea odata cu oferta a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv n care se va materializa sustinerea
acestuia sau, dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau acordului de asociere atrage respingerea acesteia ca oferta inacceptabila.
Persoanele cu functii de decizie la nivelul autoritatii contractante, n sensul prevederilor art. 60 si art. 167 lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu
modificarile ulterioare sunt: dl. Opris Marcel directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, dl. Vasilca Ionel-Sorinel adjunctul tehnic
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, dl. Dimofte Danut-Ciprian - seful U.M. 0201 Bucuresti, dl.Cojocaru Laurentiu
loctiitorul sefului U.M. 0201 Bucuresti.
Certificatele solicitate la pct. 1 vor putea fi prezentate n oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul. n acest din urma caz, certificarea pentru conformitate cu originalul se va face de catre reprezentantul legal/mputernicit al
operatorului economic n cauza, prin nscrierea pe fiecare pagina certificata a mentiunii conform cu originalul, nsotita de semnatura
persoanei respective, autoritatea contractanta rezervndu-si dreptul de a solicita prezentarea documentelor n original/copie legalizata n
vederea verificarii conformitatii cu originalul a copiilor prezentate.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-04-2017 19:13 Pagina 3/7


Fisa de date
Fiecare operator economic participant la procedura, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu oferta individuala, ofertant asociat,
subcontractant, tert sustinator) trebuie sa dovedeasca o forma de nregistrare n conditiile legii din tara de rezidenta, respectiv ca este legal
constituit, ca nu se afla n niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac
obiectul contractului si care cad n sarcina sa, conform ofertei depuse.
Modalitatea de ndeplinire:
Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile ulterioare, fiecare operator economic participant la procedura va completa si
prezenta DUAE (documentul unic de achizitie european). nainte de atribuirea contractului/contractelor, AC va solicita ofertantului/ofertantilor
clasat/ti pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze
ndeplinirea criteriului de calificare, n conformitate cu informatiile cuprinse n DUAE.
Astfel, se vor solicita urmatoarele documente justificative din care sa reiasa capacitatea operatorului economic de a executa activitatile care
cad n sarcina sa, conform ofertei depuse, pe parcursul derularii contractului:
1) Pentru persoanele juridice romne: se va solicita certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului din
care sa rezulte denumirea completa, sediul social si punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane mputernicite),
domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare si codurile CAEN aferente acestora.
2) Pentru persoanele juridice straine: se vor solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de nregistrare/atestare ori
apartenenta din punct de vedere profesional, n conformitate cu legislatia din tara de rezidenta a operatorului economic.
3) Pentru persoanele fizice romne/straine: se vor solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de nregistrare ca persoana
fizica autorizata, n conformitate cu legislatia din tara de rezidenta a operatorului economic.

Documentele emise ntr-o alta limba dect limba romna vor fi prezentate nsotite de traducerile autorizate n limba romna.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
60 zile

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-04-2017 19:13 Pagina 4/7


Fisa de date
IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi elaborata, astfel nct sa rezulte ndeplinirea n totalitate a cerintelor impuse prin caietul de sarcini. Se va face
dovada conformitatii produselor care urmeaza sa fie furnizate cu cerintele prevazute n caietul de sarcini. n acest scop, propunerea tehnica
va contine un comentariu, articol cu articol, privind elementele continute n caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta
propunerii tehnice cu elementele respective.
Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor / obligatiilor prevazute n caietul de sarcini si va
include toate documentele suport pe care ofertantul le considera necesare.
ATENTIE: Pentru a fi declarate conforme, produsele ofertate trebuie sa respecte fiecare cerinta minima si obligatorie, specificata ca atare n
caietul de sarcini.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va fi exprimata n lei fara TVA n conditia franco-destinatia finala (sediul autoritatii contractante).
Preturile ofertate vor include toate cheltuielile ocazionate de furnizarea produselor la destinatia finala, receptia acestora si prestarea
serviciilor specifice perioadei de garantie.
Preturile unitare, vor ramne fixe si ferme pe toata perioada de implementare a contractului.

Propunerea financiara va cuprinde:


1. Formularul de oferta (Formularul nr. 4);
2. Anexa la Formularul nr. 4 (continnd detalierea pretului ofertei).
Detalierea elementelor de cost ce formeaza propunerea financiara, respectiv un tabel n care se vor prezenta cantitatea, pretul unitar si
valoarea aparatelor telefonice oferite.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta n format electronic n SEAP pna la termenul limita pentru depunerea ofertelor.
Documentelor care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica (Legea nr.
455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare). Astfel, documentele ofertei, DUAE, orice alte documente
justificative, precum si, dupa caz, raspunsurile la solicitarile de clarificari, se transmit conform solicitarii AC, prin intermediul SEAP, n mod
obligatoriu semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat, fiind considerate documente originale.
Operatorii economici au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform
art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr.395/2016.
Documentele emise de institutii/organisme oficiale abilitate trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale, urmnd ca
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, apartinnd
operatorului economic sa fie aplicata de acesta asupra copiei respectivului document.
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata durata de valabilitate a acesteia prevazuta n documentatia de
atribuire si asumata de ofertant.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad n sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta.
Dupa termenul limita de depunere a ofertelor nu se poate modifica sau retrage nicio oferta depusa.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: conform anuntului de participare
Locul deschiderii ofertelor: sediul autoritatii contractante din Splaiul Independentei nr. 323A, sector 6, Bucuresti, Romnia

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-04-2017 19:13 Pagina 5/7


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)
1. Departajarea ofertelor cu preturi egale: Daca doi sau mai multi ofertanti sunt clasati pe primul loc, avnd acelasi pret, AC va solicita numai
acestora depunerea de noi oferte de pret, n SEAP. Ofertantii respectivi nu vor avea dect dreptul de a mbunatati pretul ofertat anterior,
urmnd ca oferta al carei nou pret (reofertat) este cel mai scazut sa fie declarata cstigatoare. Daca si n urma reofertarii n SEAP, ofertantii nu
vor putea fi departajati, vor deveni incidente prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile ulterioare, fiind imposibila
ncheierea contractului.
2. Elemente de confidentialitate: Ofertantul va elabora oferta n conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si va indica, motivat, n
cuprinsul acesteia, care informatii din propunerea tehnica si/sau propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un
drept de proprietate intelectuala conform legislatiei aplicabile.
3. AC are dreptul sa solicite n original orice document cu regim special a carui valabilitate este conditionata de prezentarea n aceasta forma.
4. Conform prevederilor art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, AC poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele
justificative ca dovada a informatiilor cuprinse n DUAE, n orice moment pe durata desfasurarii procedurii, daca acest lucru este necesar
pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
5. Operatorii economici interesati sa participe la procedura pot accesa DUAE la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
6. Autoritatea contractanta va ncheia cu ofertantul ce va fi declarat cstigator un contract de furnizare iar acesta se va implementa ntre parti
cu obligatii si drepturi pentru fiecare dintre acestia.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenul de exercitare a caii de atac este cel prevazut la art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.M. 0201 Bucuresti

Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 323A, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060044, Romania, Tel. +40 0212022251, Email:
achizitii.0201@stsnet.ro, Fax: +40 0213151611, Adresa internet (URL): http://www.stsnet.ro

Anexa B
INFORMATII PRIVIND LOTURILE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-04-2017 19:13 Pagina 6/7


Fisa de date
LOT NR. 1 DENUMIRE: APARAT TELEFONIC TIP 1 (analogic)
1) DESCRIERE SUCCINTA
Obiectul achizitiei consta n livrarea la sediul autoritatii contractante a 1.500 buc. APARAT TELEFONIC TIP 1 (analogic).

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


32552100-8 Receptoare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
APARAT TELEFONIC TIP 1 (analogic) - 1.500 buc.

Valoarea estimata fara TVA: 102,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 1020.00 RON

LOT NR. 2 DENUMIRE: APARAT TELEFONIC TIP 2 (analogic cu taste de memorie)


1) DESCRIERE SUCCINTA
Obiectul achizitiei consta n livrarea la sediul autoritatii contractante a 490 buc. APARAT TELEFONIC TIP 2 (analogic cu taste de
memorie)
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
32552100-8 Receptoare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
APARAT TELEFONIC TIP 2 (analogic cu taste de memorie) - 490 buc.

Valoarea estimata fara TVA: 55,517.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 555.00 RON

LOT NR. 3 DENUMIRE: APARAT TELEFONIC tip 3 (digital)


1) DESCRIERE SUCCINTA
Obiectul achizitiei consta n livrarea la sediul autoritatii contractante a 25 buc. APARAT TELEFONIC tip 3 (digital)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


32552100-8 Receptoare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
APARAT TELEFONIC tip 3 (digital)- 25 buc.

Valoarea estimata fara TVA: 29,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 290.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-04-2017 19:13 Pagina 7/7