Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
AGENTIA DOMENIILOR STATULUI

Adresa postala: str. Stirebi Voda nr. 43, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010103, Romania, Punct(e) de contact: ANDREI LAZAR,
Tel. +40 0214053564, In atentia: ANDREI LAZAR, Email: achizitii@domeniilestatului.ro, Fax: +40 0214053574, Adresa internet (URL):
www.domeniilestatului.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Institutie Publica aflata in subordinea Secretariatului General al Guvernului

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 11-10-2016 16:35 Pagina 1/7


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Furnizare autoturisme - 3 loturi

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Sediul Agentiei Domeniilor Statului din Str. Stirbei Voda, nr. 43, sector 1, Bucuresti, Romania

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Achizitie 20 buc. autoturisme noi, in 3 loturi. Se poate depune oferta pentru un lot, doua loturi, sau pentru toate cele 3 loturi.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


34110000-1 Autoturisme (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia unui numar de 20 autoturisme noi, dupa cum urmeaza:
- Lot 1 - 7 buc. autoturisme conform specificatiilor/cerintelor tehnice minime prevazute in caietul de sarcini
- Lot 2 - 11 buc. autoturisme conform specificatiilor/cerintelor tehnice minime prevazute in caietul de sarcini
- Lot 3 - 2 buc. autoturisme conform specificatiilor/cerintelor tehnice minime prevazute in caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1,092,500.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


45 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Da
Lot 1 - 8750 lei, Lot 2 - 10400 lei, Lot 3 - 2700 lei. Perioada de valabilitate va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei,
raportat la termenul limita de primire a ofertelor. Se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile
legii de o societate bancara ori o societate de asigurari, in conditiile legii. Garantia trebuie sa fie constituita in suma si pentru perioada de
valabilitate prevazute in documentatia de atribuire. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa
prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia
cu privire la culpa persoanei garantate si se va prezenta autoritatii contractante in original, cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a
ofertelor. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada si situatia retinerii in conditiile art. 37, alin. 1 din HG 395/2016. Echivalenta pentru
garantia ofertelor depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP. Contul Autoritatii
contractante: RO85TREZ7015005XXX00124 deschis la Trezoreria Sector 1. In cazul ofertelor comune, se constituie de oricare din membrii
asocierii in numele asocierii. Garantia se va depune in original la sediul autoritatii contractante, la adresa Str. Stirbei Voda, nr.43, sec.1,
Bucuresti, pana la data limita de depunere a ofertelor si va fi incarcata si in SEAP. Retinerea garantiei de participare se va face in
conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Nu

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 11-10-2016 16:35 Pagina 2/7


Fisa de date
Buget de stat

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


1. Declaratie pe proprie raspundere a operatorului economic - DUAE (Regulament CE 7/2016, Document Unic de Achizitie European
furnizat in format electronic de op. economici participanti la procedurile de atribuire in functie de calitatea pe care o au in respectiva
procedura de atribuire - candidat, tert sustinator, subcontractant), ca dovada preeliminara in locul certificatelor, care confirma ca operatorul
economic in cauza indeplineste urmatoarele conditii:
a) Nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din L98/2016 privind achizitiile publice. Declaratia privind
nencadrarea in prev. art. 58-63 din Legea 98/2016
b) Indeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractanta. In cazul in care operatorul economic
intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE va include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Modul in
care se poate accesa DUAE: prin intermediul serviciului on-line dedicat, pus la dispozitie gratuit de CE, disponibil la adresa de internet
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Operatorii economici au obligatia de a incarca DUAE in SEAP, in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa si numai pana
la data si ora limita prevazute in anuntul de participare.
Autoritatea contractanta solicita participantilor urmatoarele documente, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare,
in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE:
A)Certificat de cazier fiscal al operatorului economic, conform Ordonantei nr. 39/2015;
B)Certificat de cazier judiciar al operatorului economic, conform L.290/2004 Republicata;
C)Certificat de cazier judiciar pentru administrator,conform L.290/2004 Republicata,in vederea respectarii prev art 164 alin. (2) din L
98/2016 ;
D)Certificat de atestare fiscala al operatorului economic emis de Ministerul Finantelor, conform Ordinului ANAF nr. 3654/2015;
E)Certificat fiscal al operatorului economic cu privire la impozitele si taxele locale, conform L227/2015-Codul fiscal. Cerificatele fiscale
trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora;
Autoritatea contractanta accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca candidatul nu se incadreaza in una din
situatiile prevazute la art 164, 165 si 167 din L98/2016 orice document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care candidatul
este stabilit sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. In cazul in care in tara de origine sau in tara
in care este stabilit candidatul nu se emit documentele de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile
prevazute la art.164, 165 si 167 din L98/2016, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere, sau daca in tara
respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei
autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante (conform art. 60 din L98/2016, coroborat cu art 21, alin. (5)
din HG 395/2016): Presedinte comisie fara drept de vot: Elena Lucia Hrlea, Membri: Andrei Lazar, Alexandru Danciu, Florin Neculae,
Mariana Dinu; Rezeve: Maria Luisa Pastragus, Serban Arisanu.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita potrivit Art. 196 din L98/2016, participantului clasat pe primul loc, dupa
aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte urmatoarele documente justificative actualizate, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor
criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE:
1)Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului(act normativ nr.3117/MJ/2004), din care sa rezulte obiectul de activitate al
respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de
ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului.
In situatia in care participantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea criteriilor de calificare, autoritatea
contractanta va solicita participantului clasat pe locul urmator sa depuna documentele justificative.
Se va permite prezentarea certificatului constatator emis de ONRC si in forma electronica, avand incorporata, atasata semnatura electronica
extinsa.
Operatorii economici stabiliti in alte state pot prezenta orice document edificator care sa demonstreze forma de inregistrare ori apartenenta
din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.
2)Operatorii economici vor trebui sa faca dovada ca sunt inscrisi si acceptati in Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National, in
acest sens urmand sa prezinte documente doveditoare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 11-10-2016 16:35 Pagina 3/7


Fisa de date
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 11-10-2016 16:35 Pagina 4/7


Fisa de date
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


38/2016

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
60 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Pentru a fi considerata conforma, propunerea tehnica se va elabora cu respectarea specificatiilor tehnice minime prevazute in caietul de
sarcini pentru fiecare lot si se va prezenta astfel incat sa asigure posibilitatea corespondentei cu specificatiile tehnice prevazute in caietul de
sarcini. Operatorii economici trebuie sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca - formular nr. 4. Ofertantii vor prezenta in oferta denumirea si datele lor de identificare,
precum si partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze cu datele de identificare ale subcontractantilor. Subcontractantii
propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, completand in acest sens formularul nr. 4.
Institutiile competente de la op. economici pot obtine informatii detaliate sunt: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Ministerul Muncii,
Familiei si Protectiei Sociale. Ofertantii vor completa formularul nr. 6 (descrierea tehnica a produselor). Ofertantii vor stampila/insusi draftul
de contract. Autoritatea contractanta accepta formularea de amendamente la contract.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Din punct de vedere juridic, in relatia contractuala cu autoritatea contractanta, oferta are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al
continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si trebuie sa fie semnata, pe proprie raspundere, de
membrii asociatiei sau de liderul de asociatie, daca acesta are mandatul expres din partea celorlalti membri de semnare a ofertei.
DATA PENTRU CARE SE DETERMINA ECHIVALENTA LEI/EURO. Cursul de referinta comunicat de BNR in ziua publicarii anuntului de
participare. Oferta se va exprima in pret total fara TVA. Stabilirea ofertei castigatoare se va face potrivit criteriului de atribuire - pretul cel mai
scazut. Oferta financiara, depusa separat pe fiecare lot de op. ec. si criptata in SEAP, se va exprima in lei fara TVA si trebuie sa fie egala cu
valoarea inscrisa in formularul de oferta/propunere financiara pentru fiecare lot in parte.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Ofertele (propunerea tehnica si financiara) impreuna cu DUAE se depun electronic in SEAP la adresa wwww.e-licitatie.ro, semnate cu
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat (si nu la sediul autoritatii contractante). Ofertele care se depun la sediul AC nu
sunt luate in considerare. Garantia de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractante la adresa Str. Stirbei Voda, nr. 43,
sec. 1, Bucuresti, pana la limita de primire a ofertelor si va fi incarcata si in SEAP. Nu se accepta oferte alternative. Oferta are caracter ferm
si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si trebuie sa fie
semnata, pe proprie raspundere, de catre ofertant sau de catre o persoana imputernicita legal de catre acesta.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 11-10-2016 16:35 Pagina 5/7


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


Intrucat prin rectificarea bugetara din luna septembrie 2016 au fost aprobate credite bugetare la titlul de cheltuieli de capital, si avand in vedere
faptul ca timpul existent pana la sfarsitul exercitiului financiar 2016 este foarte scurt, precum si existenta riscului ca in anul 2017 ADS sa nu
beneficieze de credite bugetare la titlul cheltuieli de capital, autoritatea contractanta solicita urgentarea termenului de depunere a ofertelor
pana la durata de 16 zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare, in conformitate cu prevederile art. 74 alin. (3) din
Legea 98/2016.
Modul in care se poate accesa DUAE:n format electronic, prin intermediul serviciului on-line dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia
Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter; n cadrul sedintei de deschidere nu este
permisa respingerea nici unei oferte, cu exceptia celor pentru care nu a fost prezentata dovada constituirii garantiei de participare. Oferta
depusa dupa data si ora limita de depunere a ofertelor sau la o alta adresa decat cea precizata in anuntul de participare se returneaza fara a fi
deschisa operatorului economic care a depus-o. Oferta este considerata inacceptabila in situatiile prevazute la art.134 alin 5,art 136 alin 3 si
art137 alin2 din HG 395/2016. Oferta este considerata neconforma in situatiile prevazute la art.134 alin 6 si alin 11, art 137 alin 3 din HG
395/2016. Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale:autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua
propunere financiara prin intermediul S.E.A.P, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai
scazut. Ofertantul nu are dreptul ca n cadrul aceleiasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub
sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor n cauza; b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant
n cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei n care este ofertant asociat;

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Term.de exercit.a caii de atac sunt cele prevazute la art 8 alin.1 lit b)din L.101/2016-Sect. I -Termenul de contestare si efectele contestatiei
Form.nr.9-orientativ de contest.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica din cadrul Agentiei Domeniilor Statului

Adresa postala: Str. Stirbei Voda, nr. 43, sec.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010103, Romania, Tel. +40 0214053564, Email:
achizitii@domeniilestatului.ro, Fax: +40 0214053574

Anexa B
INFORMATII PRIVIND LOTURILE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 11-10-2016 16:35 Pagina 6/7


Fisa de date
LOT NR. 1 DENUMIRE: Autoturisme cu tractiune 4x4 cu motorizare pe motorina - 7
buc.
1) DESCRIERE SUCCINTA
7 buc. autoturisme tip SUV, cu tractiune 4x4, motorizare maximum 16000 cmc pe motorina, EURO 6, an de fabricatie 2016.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


34110000-1 Autoturisme (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
7 buc. autoturisme 4x4 noi

Valoarea estimata fara TVA: 437,500.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 8750.00 RON

LOT NR. 2 DENUMIRE: Autoturisme tip cross-over cu motorizare pe motorina - 11


buc.
1) DESCRIERE SUCCINTA
11 buc autoturisme tip cross-over, cu motorizare de maximum 1600 cmc pe motorina, Euro 6, an de fabricatie 2016.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


34110000-1 Autoturisme (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
11 buc. autoturisme tip cross-over

Valoarea estimata fara TVA: 520,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 10400.00 RON

LOT NR. 3 DENUMIRE: Autoturisme tip berlina/sedan cu motorizare pe motorina - 2


buc.
1) DESCRIERE SUCCINTA
2 buc. autoturisme de tip berlina/sedan cu motorizare de maximum 1600 cmc pe motorina, Euro 6, an de fabricatie 2016.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


34110000-1 Autoturisme (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
2 buc. autoturisme de tip berlina/sedan

Valoarea estimata fara TVA: 135,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 2700.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 11-10-2016 16:35 Pagina 7/7