Sunteți pe pagina 1din 7

FISA DE DATE DE SECURITATE (REGULAMENTUL (CE) n 1907/2006 - REACH) Data : 09/09/2015 Pagina 1/7

Versiunea : N3 (09/09/2015) Revizie : N5(09/01/2015)


CHRYSO Romania SRL
CHRYSODem Elio P50 - DPS - D0548R

FISA DE DATE DE SECURITATE


(Norma REACH (CE) nr. 1907/2006 - nr. 453/2010)

SECTIUNEA 1 : IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUISI A SOCIETTII/NTREPRINDERII


1.1. Element de identificare a produsului
Numele produsului : CHRYSODem Elio P50 - DPS
Codul produsului : D0548R
1.2. Utilizri relevante identificate ale substantei sau amesteculuisi utilizri contraindicate
ulei de eliberare
1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
Personalitate Juridica : CHRYSO Romania SRL.
Adresa : T. 36, P. Cc203, Cladirea S.E., Aricestii Rahtivani ..Prahova.Romnia.
Telefon : +40 244 410 588. Fax: +40 244 410 590.
msds@chryso.ro
1.4. Numr de telefon care poate fi apelat n caz de urgent : + 40 0213183606.
Societate/Organism : Institutul National de Sanatate Publica.

SECTIUNEA 2 : IDENTIFICAREA PERICOLELOR


2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului
Conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008 i modificrilor sale.
Pericol prin aspirare, Categoria 1 (Asp. Tox. 1, H304).
Acest amestec nu prezint pericol fizic. A se vedea prevederile privind celelalte produse existente n ncpere.
Acest amestec nu prezint pericol pentru mediu. Nu se cunoate niciun prejudiciu sau nu exist probabilitatea niciunui prejudiciu asupra
mediului, n condiii normale de utilizare.
Conform directivelor 67/548/CEE, 1999/45/CE i modificrilor lor.
Acest amestec nu prezint pericol fizic. A se vedea prevederile privind celelalte produse existente n ncpere.
Aceast mixtur nu prezint pericol pentru sntate, cu excepia eventualelor valori limitate de expunere profesional (vezi paragrafele 3 i 8).
Acest amestec nu prezint pericol pentru mediu. Nu se cunoate niciun prejudiciu sau nu exist probabilitatea niciunui prejudiciu asupra
mediului, n condiii normale de utilizare.
2.2. Elemente pentru etichet
Amestecul se utilizeaz sub form de pulverizare.
Conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008 i modificrilor sale.
Pictograme de pericol :

GHS08
Cuvnt de avertizare :
PERICOL
Identificatorii de produs :
EC 265-091-3 DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED LIGHT PARAFFINIC
Fraze de pericol :
H304 Poate fi mortal n caz de nghiire i de ptrundere n cile respiratorii.
Fraze de precauie - Intervenie :
P301 + P310 N CAZ DE NGHIIRE: sunai imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO- LOGIC/un medic/...
P331 NU provocai voma.
Fraze de precauie - Depozitare :
P405 A se depozita sub cheie.
Fraze de precauie - Eliminare :
P501 Aruncai coninutul/recipientul la ...
2.3. Alte pericole
Amestecul nu conine Substane care prezint motive de ngrijorare deosebit (SVHC) >= 0,1%, publicate de Agenia European pentru Produse
Chimice (ECHA), conform articolului 57 din REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
amestecul nu ndeplinete criteriile aplicabile amestecurilor PBT sau vPvB, conform anexei XIII a regulamentului REACH (CE) nr. 1907/2006.

- Made under licence of European Label System MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
FISA DE DATE DE SECURITATE (REGULAMENTUL (CE) n 1907/2006 - REACH) Data : 09/09/2015 Pagina 2/7
Versiunea : N3 (09/09/2015) Revizie : N5(09/01/2015)
CHRYSO Romania SRL
CHRYSODem Elio P50 - DPS - D0548R

SECTIUNEA 3 : COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII


3.2. Amestecuri
Compoziia :
identificare (CE) 1272/2008 67/548/CEE Nota %
CAS: 64741-89-5 GHS08 Xn 25 <= x % < 50
EC: 265-091-3 Dgr Xn;R65
Asp. Tox. 1, H304
DISTILLATES (PETROLEUM),
SOLVENT-REFINED LIGHT PARAFFINIC
EC: 934-956-3 GHS08 Xn 25 <= x % < 50
REACH: 01-2119827000-58 Dgr Xn;R65
Asp. Tox. 1, H304
HYDROCARBONS, C15-C20, N-ALKANES,
ISOALKANES, CYCLICS, < 0.03% AROMATICS
CAS: 40027-38-1 GHS07, GHS09, GHS08 Xn,N 0 <= x % < 2.5
EC: 254-754-2 Wng Xn;R48/22
Skin Irrit. 2, H315 Xi;R36/38
DIOLATE DE N-ALKYL PROPYLNE Eye Irrit. 2, H319 N;R50
DIAMINE STOT RE 2, H373 R53
Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10

SECTIUNEA 4 : MSURI DE PRIM AJUTOR


In mod general, n caz de dubiu sau daca simptomele persista, consultati fara rezerve un medic.
NICIODATA nu dati sa inghita unei persoane inconstiente.
4.1. Descrierea msurilor de prim ajutor
In caz de nghitire :
Nu dati nimic de absorbit pe cale bucala.
Consultai un medic i artai-i eticheta.
n caz de ingerare accidental, nu administrai ap, nu provocai voma, ci, transferai imediat la spital cu ambulan specializat. Artai
medicului eticheta.
4.2. Cele mai importante simptome si efecte, att acute, ct si ntrziate
Nu este disponibil nicio dat.
4.3. Indicatii privind orice fel de asistent medical imediatsi tratamentele speciale necesare
Nu este disponibil nicio dat.

SECTIUNEA 5 : MSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR


Neinflamabil.
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Nu este disponibil nicio dat.
5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul n cauz
Un incendiu va produce adesea un fum gros negru. Expunerea la produsele de descompunere poate comporta riscuri pentru sanatate.
Nu respirati fumurile.
n caz de incendiu, se poate forma :
- monoxid de carbon (CO)
- dioxid de carbon (CO2)
5.3. Recomandri destinate pompierilor
Nu este disponibil nicio dat.

SECTIUNEA 6 : MSURI DE LUAT N CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTAL


6.1. Precautii personale, echipament de protectiesi proceduri de urgent
A se referi la masurile de protectie enumerate in rubricile 7 si 8.
Pentru persoanele care acord primul ajutor
Persoanele care intervin vor fi echipate cu echipamente de protecie individuale adecvate (A se consulta seciunea 8).
6.2. Precautii pentru mediul nconjurtor
Inconjurati si adunati scurgerile cu materiale absorbante necombustibile, de exemplu: nisip, pamnt, sticla pisata n butoaie n vederea eliminarii
deseurilor.
Inpiedicati orice patrundere n canalizarea de scurgere sau cursuri ale apelor.

- Made under licence of European Label System MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
FISA DE DATE DE SECURITATE (REGULAMENTUL (CE) n 1907/2006 - REACH) Data : 09/09/2015 Pagina 3/7
Versiunea : N3 (09/09/2015) Revizie : N5(09/01/2015)
CHRYSO Romania SRL
CHRYSODem Elio P50 - DPS - D0548R

6.3. Metodesi material pentru izolarea incendiilorsi pentru curtenie


Curatati de preferinta cu un detergent, evitati utilizarea solventilor.
6.4. Trimiteri ctre alte sectiuni
Nu este disponibil nicio dat.

SECTIUNEA 7 : MANIPULAREASI DEPOZITAREA


Prevederile referitoare la spaiile de depozitare sunt aplicabile atelierelor n care se manipuleaz amestecul.
7.1. Precautii pentru manipularea n conditii de securitate
Splai-v pe mini dup fiecare utilizare.
Dezbrcai i splai mbrcmintea contaminat nainte de a o reutiliza.
Prevenirea incendiilor :
Nu inspirai niciodat acest amestec.
Interziceti accesul persoanelor neautorizate.
Echipamente si proceduri recomandate :
Pentru protecia individual, a se vedea seciunea 8.
Observati precautiile indicate pe eticheta deasemeni reglementarile n privinta protectiei muncii.
Echipamente si proceduri interzise :
Fumatul, consumarea de alimente i de buturi sunt interzise n locurile unde se utilizeaz amestecul.
7.2. Conditii de depozitare n conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitti
Nu este disponibil nicio dat.
Depozitare
Pastrati ferit de alimente si bauturi chiar si cele pentru animale.
Ambalaj
Intotdeauna pastrati in ambalaje dintr-un material identic celui de origine.
7.3. Utilizare final specific (utilizri finale specifice)
Nu este disponibil nicio dat.

SECTIUNEA 8 : CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONAL


8.1. Parametri de control
Nu este disponibil nicio dat.
8.2. Controale ale expunerii
Msuri de protecie individual, cum ar fi echipamentele de protecie individual
Pictogram/e ce indic obligaia de a purtea echipament personal de protecie (EPP) :

Utilizai echipamente de protecie individual curate i corect ntreinute.


Depozitai echipamentele de protecie individual ntr-un loc curat, departe de zona de lucru.
n timpul utilizrii, nu consumai alimente, buturi i nu fumai. Dezbrcai i splai mbrcmintea contaminat nainte de a o reutiliza.
Asigurai o ventilaie adecvat, n special n spaiile nchise.
- Protecia ochilor/feei
Evitati contactul cu ochii.
Utilizati protectii oculare concepute contra proiectiilor de lichide.
nainte de orice manipulare, este necesar s purtai ochelari de protecie n conformitate cu norma SR EN166.
- Protecia minilor
Purtai mnui de protecie corespunztoare n caz de contact prelungit sau repetat cu pielea.
Folosii mnui de protecie corespunztoaree, rezistente la agenii chimici, n conformitate cu norma SR EN374.
Alegerea mnuilor trebuie fcut n funcie de aplicaie i de durata de utilizare a locului de munc.
Mnuile de protecie trebuie alese n funcie de locul de munc: alte produse chimice care pot fi manipulate, protecii fizice necesare (tiere,
nepare, protecie termic), dexteritate necesar.
Caracteristici recomandate :
- Mnui impermeabile n conformitate cu norma SR EN374
- Protecia corpului
Personalul va purta mbrcminte de lucru splat n mod regulat.
Dup contactul cu produsul, toate prile contaminate ale corpului vor trebui s fie splate.

- Made under licence of European Label System MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
FISA DE DATE DE SECURITATE (REGULAMENTUL (CE) n 1907/2006 - REACH) Data : 09/09/2015 Pagina 4/7
Versiunea : N3 (09/09/2015) Revizie : N5(09/01/2015)
CHRYSO Romania SRL
CHRYSODem Elio P50 - DPS - D0548R

- Protecia respiratorie
Tip de masc FFP :
Purtai o semimasc filtrant mpotriva aerosolilor, de unic folosin, n conformitate cu norma SR EN149.

SECTIUNEA 9 : PROPRIETTILE FIZICE SI CHIMICE


9.1. Informatii privind propriettile fizice si chimice de baz
Informaii generale:
Stare Fizica : Lichid Fluid.
Miros Trasatura
Culoare Galben
Informaii importante legate de sntate, siguran i mediu :
pH : neimplicata.
Punct/interval de fierbere : neimplicat.
Interval de Temperatura de Combustie : neimplicat.
Presiune de vapori (50C) : neimplicata.
Densitate : <1
Hidrosolubilitate : Insolubil.
Vscozitate : >7 cSt (40C)
Vscozitate : 7 mm2/s <= v <= 14 mm2/s (40C)
Punct/interval de topire : neimplicat.
Temperatura de autoinflamare : neimplicat.
Punct/interval de descompunere : neimplicat.
9.2. Alte informatii
Nu este disponibil nicio dat.

SECTIUNEA 10 : STABILITATESI REACTIVITATE


10.1. Reactivitate
Nu este disponibil nicio dat.
10.2. Stabilitate chimic
Acest amestec este stabil n condiiile de manipulare i depozitare recomandate n seciunea 7.
10.3. Posibilitatea de reactii periculoase
Nu este disponibil nicio dat.
10.4. Conditii de evitat
Nu este disponibil nicio dat.
10.5. Materiale incompatibile
Nu este disponibil nicio dat.
10.6. Produsi de descompunere periculosi
Descompunerea termic poate degaja/forma :
- monoxid de carbon (CO)
- dioxid de carbon (CO2)

SECTIUNEA 11 : INFORMATII TOXICOLOGICE


11.1. Informatii privind efectele toxicologice
Toxicitatea prin inspiraie poate provoca grave efecte acute, cum sunt pneumonia chimic, leziunile pulmonare mai mult sau mai puin
importante, i chiar decesul ca urmare a inspirrii.
11.1.1. Substane
Toxicitate acut :
HYDROCARBONS, C15-C20, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 0.03% AROMATICS
Pe cale oral : LD50 > 5000 mg/kg
Specia : ?obolan
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Pe cale cutanat : LD50 = 3160 mg/kg


Specia : iepure
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Prin inhalare : LC50 > 5266 mg/l

- Made under licence of European Label System MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
FISA DE DATE DE SECURITATE (REGULAMENTUL (CE) n 1907/2006 - REACH) Data : 09/09/2015 Pagina 5/7
Versiunea : N3 (09/09/2015) Revizie : N5(09/01/2015)
CHRYSO Romania SRL
CHRYSODem Elio P50 - DPS - D0548R

Specia : ?obolan

Coroziune cutanat/iritaie cutanat :


DIOLATE DE N-ALKYL PROPYLNE DIAMINE (CAS: 40027-38-1)
Efect observat : Overall irritation score
Iritaie : Provoac o iritaie cutanat.

2,3 <= Scor mediu <= 4,0

Leziuni oculare grave/iritaie ocular :


DIOLATE DE N-ALKYL PROPYLNE DIAMINE (CAS: 40027-38-1)
Provoac o sever iritaie a ochilor.

Opacitate corneean : 2 <= Scor mediu < 3 i efecte total reversibile ntr-o perioad de pn la 21 de zile de
observaie

Irit : 1 <= Scor mediu <= 1,5 i efecte total reversibile ntr-o perioad de pn la 21 de zile
de observaie

Roea conjunctival : Scor mediu >= 2,5 i efecte total reversibile ntr-o perioad de pn la 21 de zile de
observaie

Edem conjunctival : Scor mediu >= 2 i efecte total reversibile ntr-o perioad de pn la 21 de zile de
observaie

Toxicitate specific pentru anumite organe int - expunere repetat:


DIOLATE DE N-ALKYL PROPYLNE DIAMINE (CAS: 40027-38-1)
Pe cale oral : 30 < C <= 150 mg/kg greutate corporal/zi
Specia : ?obolan
Durata expunerii : 28 days
OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents)

11.1.2. Amestec
Pericol prin inspiraie :
Poate fi mortal n caz de ingerare i de ptrundere n cile respiratorii.
Toxicitatea prin inspiraie poate provoca grave efecte acute, cum sunt pneumonia chimic, leziunile pulmonare mai mult sau mai puin
importante, i chiar decesul ca urmare a inspirrii.

SECTIUNEA 12 : INFORMATII ECOLOGICE


12.1. Toxicitate
12.1.1. Substane
DIOLATE DE N-ALKYL PROPYLNE DIAMINE (CAS: 40027-38-1)
Toxicitate pentru peti : NOEC = 1 mg/l

Toxicitate pentru crustacee : EC50 = 0.048 mg/l


Factor M = 10
Durata expunerii : 48 h

CE10 = 1.35 mg/l


Specia : Daphnia magna
Durata expunerii : 21 days
OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)

NOEC = 0.896 mg/l


Specia : Daphnia magna
Durata expunerii : 21 days
OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)

Toxicitate pentru alge : CE10 = 0.0624 mg/l


Specia : Pseudokirchnerella subcapitata
Durata expunerii : 72 h
REACH Method C.3 (Algal Inhibition test)

HYDROCARBONS, C15-C20, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 0.03% AROMATICS

- Made under licence of European Label System MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
FISA DE DATE DE SECURITATE (REGULAMENTUL (CE) n 1907/2006 - REACH) Data : 09/09/2015 Pagina 6/7
Versiunea : N3 (09/09/2015) Revizie : N5(09/01/2015)
CHRYSO Romania SRL
CHRYSODem Elio P50 - DPS - D0548R

Toxicitate pentru peti : LC50 > 1028 mg/l


Specia : Others
Durata expunerii : 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Toxicitate pentru alge : ErC50 > 10000 mg/l


Specia : Skeletonema costatum
Durata expunerii : 72 h
ISO 10253 (Water quality - Marine Algal Growth Inhibition Test with Skeletonema
costatum and Phaeodactylum tricornutum)

12.1.2. Amestecuri
Nicio informaie de toxicitate acvatic despre amestec nu este disponibil.
12.2. Persistentsi degradabilitate
12.2.1. Substante
DIOLATE DE N-ALKYL PROPYLNE DIAMINE (CAS: 40027-38-1)
Biodegradare : Rapid degradabil.

HYDROCARBONS, C15-C20, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 0.03% AROMATICS


Biodegradare : Nu sunt disponibile date privind degradabilitatea, considerndu-se c substana nu
se degradeaz rapid.

12.3. Potential de bioacumulare


12.3.1. Substante
DIOLATE DE N-ALKYL PROPYLNE DIAMINE (CAS: 40027-38-1)
Coeficient de repartiie octanol/ap : log Koe = 32.91

Bioacumulare : BCF = 70.8

12.4. Mobilitate n sol


Nu este disponibil nicio dat.
12.5. Rezultatele evalurii PBT si vPvB
Nu este disponibil nicio dat.
12.6. Alte efecte adverse
Nu este disponibil nicio dat.

SECTIUNEA 13 : CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA


Trebuie stabilit o gestionare corespunztoare a deeurilor reprezentate de amestec i/sau de recipientul acestuia, conform dispoziiilor directivei
2008/98/CE.
13.1. Metode de tratare a deseurilor
Nu varsati n conductele de canalizare nici n cursurile apelor.
Deseuri :
Gestionarea deeurilor se face fr a pune n pericol sntatea uman i fr a duna mediului i, n special, fr a crea risc pentru ap, aer, sol,
faun sau flor.
Reciclati sau eliminati conform legislatiei in vigoare, de preferinta printr-o unitate de reciclare sau o firma autorizata.
Nu contaminati solul sau apa cu deseuri si nu le eliminati in mediul inconjurator.
Ambalaje murdare :
Goliti complet recipientul.Pastrati eticheta/etichetele pe recipient.
A se duce la o unitate de reciclare.

SECTIUNEA 14 : INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT


Scutit de clasarea si de etichetarea Transport.

SECTIUNEA 15 : INFORMATII DE REGLEMENTARE


15.1. Regulamente/legislatie n domeniul securittii, snttii si al mediului specifice (specific) pentru substanta sau
amestecul n cauz
- Informaii referitoare la clasificare i etichetare, care figureaz n seciunea 2:
Urmtoarele reglementri au fost luate n considerare:
- Directiva 67/548/CEE i adaptrile sale

- Made under licence of European Label System MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
FISA DE DATE DE SECURITATE (REGULAMENTUL (CE) n 1907/2006 - REACH) Data : 09/09/2015 Pagina 7/7
Versiunea : N3 (09/09/2015) Revizie : N5(09/01/2015)
CHRYSO Romania SRL
CHRYSODem Elio P50 - DPS - D0548R

- Directiva 1999/45/CE i adaptrile sale


- Reglementarea (CE) nr. 1272/2008 modificat de reglementarea (UE) nr. 487/2013
- Reglementarea (CE) nr. 1272/2008 modificat de reglementarea (UE) nr. 758/2013
- Reglementarea (CE) nr. 1272/2008 modificat de reglementarea (UE) nr. 944/2013
- Reglementarea (CE) nr. 1272/2008 modificat de reglementarea (UE) nr. 605/2014
- Informaii referitoare la ambalaj:
Nu este disponibil nicio dat.
- Dispozitii particulare :
Nu este disponibil nicio dat.
15.2. Evaluarea securittii chimice
Nu este disponibil nicio dat.

SECTIUNEA 16 : ALTE INFORMATII


Conditiile de lucru ale utilizatorului nefiindu-ne cunoscute, informatiile date n prezenta fisa de securitate sunt bazate pe cunostintele noastre si
pe reglementarile att nationale ct si comunitare.
Amestecul nu trebuie utilizat n alte scopuri dect cele specificate n rubrica 1, fr a fi obinut n prealabil instruciunile de manipulare, n scris.
Intotdeauna este responsabilitatea utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru a raspunde exigentelor legale si reglementarilor locale.
Informaiile din prezenta fi tehnic de securitate trebuie considerate ca o descriere a cerinelor de securitate referitoare la acest amestec i nu ca
o garanie a proprietilor acestuia.
Conform directivelor 67/548/CEE, 1999/45/CE i modificrilor lor.
Pentru acest amestec nu se cere niciun element de etichetare.
Fraze de risc :
Fi de date privind sigurana, disponibil la cerere, pentru specialiti
Etichetarea cu frazele H, EUH i frazele R menionate n seciunea a 3-a :
H304 Poate fi mortal n caz de nghiire i de ptrundere n cile respiratorii.
H315 Provoac iritarea pielii.
H319 Provoac o iritare grav a ochilor.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor n caz de expunere prelungit sau repetat .
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
R 36/38 Iritant pentru ochi i pentru piele.
R 48/22 Nociv: pericol de efecte grave asupra sntii la expunere prelungit prin nghiire.
R 50 Foarte toxic pentru organismele acvatice.
R 53 Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
R 65 Nociv: poate provoca afeciuni pulmonare n caz de nghiire.
Abrevieri :
ADR : Acordul european referitor la transportul rutier internaional al mrfurilor periculoase.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organizaia Aviaiei Civile Internaionale.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
GHS08 : pericol pentru sntate

- Made under licence of European Label System MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -