Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA

Adresa postala: UNIRII 104, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900544, Romania, Punct(e) de contact: ANDRADA BARBATU, Tel. +40 341448531,
Email: office.spas.cta@gmail.com, Fax: +40 341448531, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-10-2016 15:19 Pagina 1/8


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Furnizare produse :Cadouri de Craciun constand in portocale, dulciuri, jucarii si suc de fructe pentru 31000 copii de vrsta pre?colara ?i ?
colara, clasele 0 - VIII din Municipiul Constan?a, respectiv:
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: punctele de distribu?ie de pe raza municipiul Constan?a

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Conform specificatiilor din caietul de sarcini si anexa B aferent fiecarui lot in parte.
Contractele ce urmeaza a fi atribuite pe fiecare lot in parte au ca obiect furnizare produse Cadouri de Craciun respectiv :
- Lot 1: 03222220-1 - Portocale
- Lot 2: 15842300-5 - Dulciuri
- Lot 3: 37520000-9 - Jucarii
- Lot 4: 15321000-4 - Suc de fructe
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222220-1 Portocale (Rev.2)

15321000-4 Sucuri de fructe (Rev.2)

15842300-5 Dulciuri (Rev.2)

37520000-9 Jucarii (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform informatiilor din ANEXA B pentru Lotul 1 , Lotul 2 , Lot 3 si Lot 4 ale prezentei fi?e de date informa?ii privind loturile.

Valoarea estimata fara TVA: 1,547,743.20 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


10 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-10-2016 15:19 Pagina 2/8


Fisa de date
Garantia de participare este in cuantum de: LOT 1- 1860 lei; LOT 2 - 8920 lei; LOT 3 - 17280 lei; LOT 4 - 2880 lei .Pentru o garantie
depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 3 zile.
Perioada de valabilitate a garantiei este de 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti
membrii grupului de operatori economici.
Garantia emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.
Garantia se va constitui prin instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se
afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, (model orientativ Formularul nr. 1) sau prin virament in contul autoritatii
contractante RO48TREZ24A685050200130X.
Prin exceptie garantia se poate constitui prin depunere la casieria autoritatii contractante a sumei in numerara pentru loturile: LOT 1 si LOT
4 . Garantia de participare trebuie sa fie constituita in suma si pentru perioada de valabilitate prevazuta in documentatie (90 zile de la data
limita stabilita pentru depunerea ofertelor).Garantia emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea
autorizata in limba romana.
Dovada constituirii garantiei se va face prin atasarea in SEAP a documentului scanat pana la data si ora limita stabilite pentru depunerea
ofertelor, in sectiunea Documente de calificare, iar depunerea acesteia in original la sediul autoritatii contractante se va face cel mai tarziu la
data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul garantiei de buna executie este 10% din pretul contractului, fara TVA aferent fiecarui lot in parte. Garantia de buna executie se
constituie conform prevederilor art. 40 alin (1) -(3) din HG 395/2016 pe toata durata contractelor aferent fiecarui lot in parte si devine anexa
la acestea. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricnd pe parcursul ndeplinirii
contractului de achizitie publica, n limita prejudiciului creat, n cazul n care contractantul nu si ndeplineste din culpa sa obligatiile asumate
prin contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;


- Legea nr. 101/2016 privind remediile ?i caile de atac n materie de atribuire a contractelor de achizi?ie publica, a contractelor sectoriale ?i a
contractelor de concesiune de lucrari ?i concesiune de servicii, precum ?i pentru organizarea ?i func?ionarea Consiliului Na?ional de Solu?
ionare a Contesta?iilor;

- Hotarrea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- www.anap.gov.ro,

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-10-2016 15:19 Pagina 3/8


Fisa de date
1.Neincadrarea in situatiile prevazute de dispozitiile art. 164 din Legea nr. 98/2016 se va prezenta DUAE
Documente suport pentru probarea cerintei:
- Cazier fiscal al operatorului economic
- Cazierul fiscal al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator
economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control n cadrul acestuia
- Cazierul judiciar al operatorului economic
-Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator
economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control n cadrul acestuia
2. Neincadrarea in situatiile prevazute de dispozitiile art. 165 din Legea nr. 98/2016 se va prezenta DUAE
Documente suport pentru probarea cerintei:
- Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor restante catre bugetul general consolidat de stat eliberat de ANAF din care sa reiasa
lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii.
- Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor restante catre bugetul local din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii
restante la momentul prezentarii.
Nota:
- Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de
atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile restante de
plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.
- Certificatele se vor prezenta pentru toate punctele de lucru si sediile principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale
- Conform art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cnd cuantumul
impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, ndeplineste una din urmatoarele conditii:
a) este mai mic de 4.000 lei;
b) este mai mare de 4.000 lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la cea mai
recenta data scadenta a acestora.

3. Neincadrarea in situatiile prevazute de dispozitiile art. 167 din Legea nr. 98/2016 se va prezenta DUAE

4. Nencadrarea n situatiile prevazute de dispozitiile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 (conflict de interese) se va prezenta DUAE
Persoanele din cadrul autoritatii contractante cu functii de decizie sunt:
Mereuta Emil Andrei, Barbatu Andrada, Velica Ecaterina, Leu Aurelia, Madularu Anca Claudia, Mitu Silvia, Ou Daniela, Ro?u Maria,
Zahariciuc Iuliana, Clipota Nicoleta Cristina

Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor:


Ofertantul/ ofertantantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile de excludere prevazute de
dispozitiile art.164, art. 165, art. 167, art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a ndeplini criteriile de
calificare si selectie, va completa un singur DUAE.
Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti
sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea n cadrul procedurii a propriului sau DUAE, precum si a cte un DUAE
separat
pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.
In cazul n care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa mpreuna la procedura, trebuie prezentat cte un
DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate pentru fiecare dintre operatorii economici participanti n cadrul grupului.
La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul situat pe primul loc n clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor
depuse, conform criteriului de atribuire, prezinta documentele suport indicate n fisa de date n vederea probarii celor asumate prin DUAE.
Documentele suport vor fi prezentate n original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul si vor fi nsotite, daca
este cazul, de traducerea autorizata n limba romna.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare n conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa
reiasa ca acestia sunt legal constituiti si ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Documente suport pentru probarea cerintei:
Pentru persoanele juridice romane:
Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial. Informatiile din certificatul Constatator trebuie
sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Din certificat trebuie sa rezulte obiectul de activitate principal/secundar relevant pentru
obiectul prezentei achizitii, autorizat potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004.

Documente de confirmare:
-Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii
tarii de rezidenta a operatorului economic;
-Documente de atestare asupra urmatoarelor, n conformitate cu prevederile legale din tara n care ofertantul este rezident: denumirea
completa, durata de functionare, sediul social, asociati/actionari, persoane mputernicite/administratori, domenii de activitate, activitati
autorizate;
-prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs;

n cazul ofertantilor persoane fizice sau juridice straine toate documentele care vor fi prezentate vor fi insotite de traduceri autorizate in limba
romna.n cazul unei asocieri, toti asociatii vor prezenta documente suport pentru probarea cerintei ce fac obiectul acestui contract, activitati
la care se angajeaza prin acordul de asociere.
Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor:
Operatorii economici care participa pe cont propriu vor depune un singur DUAE.

Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori /subcontractanti) vor depune un DUAE propriu si cte un
DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.
Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune cte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului.
La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul situat pe primul loc n clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor
depuse, conform criteriului de atribuire, prezinta documentele suport indicate n fisa de date n vederea probarii celor asumate prin DUAE.
Documentele suport vor fi prezentate n original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul si vor fi nsotite, daca
este cazul, de traducerea autorizata n limba romna.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-10-2016 15:19 Pagina 4/8


Fisa de date
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va face dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani, produse similare Se va prezenta DUAE
fiecarui lot in parte in valoare cumulata de cel putin: Documente suport pentru probarea cerintei:
Pt. Lot 1: 93000 lei fara TVA. - Certificate/ documente de buna executie / procese verbale de
Pt. Lot 2: 446 000 lei fara TVA receptie / recomandari / sau oricare alt document care sa
Pt. Lot 3 : 860000 lei fara TVA confirme produsul furnizat si valoarea acestuia.
Pt. Lot 4: 144100 lei fara TVA Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor:
Operatorii economici care participa pe cont propriu vor depune
un singur DUAE.
Operatorii economici care se bazeaza pe capacita?ile altor
entita?i (ter?i sus?inatori/subcontractan?i) vor depune un DUAE
propriu si cte un DUAE separat pentru fiecare dintre entita?ile
pe care se bazeaza.
Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor
depune cte un DUAE pentru fiecare dintre membrii
asocierii/grupului.
La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul situat pe primul
loc n clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor
ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, prezinta
documentele suport indicate n fi?a de date n vederea probarii
celor asumate prin DUAE.
Documentele suport vor fi prezentate n original/ copie legalizata/
copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul si vor fi
nsotite, daca este cazul, de traducerea autorizata n limba
romna.
Note:
Vor fi acceptate documente care atesta atat produse
receptionate partial cat si produse receptionate la sfarsitul
furnizarii.
Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei
similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a
ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de
eventuale decalari ale termenului limita de depunere a ofertelor
stabilit initial in Anuntul de participare.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede vor
utiliza ratele de schimb valutar medii anuale stabilite de catre
BNR.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica
si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta
entitate, acesta va completa DUAE, iar angajamentul ferm -
conform Formular nr. 11 - prin care tertul confirma faptul ca va
pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale
invocate va fi prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante
la finalizarea evaluarii ofertelor.
Esantioane/descrieri sau fotografi ale produselor care urmeaza a fi livrate, a Completare Documentul unic de achizitie european (DUAE),
caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante, La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul situat pe primul
conform art.179 lit. l) loc n clasamentul intermediar realizat dupa finalizarea evaluarii
din Legea nr.98/2016 ofertelor, prezinta documentele suport indicate n fi?a de date n
vederea probarii celor asumate prin DUAE
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, Se va prezenta:
eventual, intentia sa o subcontracteze - DUAE
In cazul in care oferta include subcontractanti, se vor prezenta informatii cu Documente suport pentru probarea cerintei:
privire la denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si - Acordurile de subcontractare
specificarea partii din contract pe care urmeaza a le executa
subcontractantul/subcontractantii Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor:
Operatorii economici care participa pe cont propriu vor depune
un singur DUAE.
Operatorii economici care se bazeaza pe capacita?ile altor
entita?i (ter?i sus?inatori/ subcontractan?i) vor depune un DUAE
propriu si cte un DUAE separat pentru fiecare dintre entita?ile
pe care se bazeaza.
Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor
depune cte un DUAE pentru fiecare dintre membrii
asocierii/grupului.
La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul situat pe primul
loc n clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor
ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, prezinta
documentele suport indicate n fi?a de date n vederea probarii
celor asumate prin DUAE.
Documentele suport vor fi prezentate n original/ copie legalizata/
copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul si vor fi
nsotite, daca este cazul, de traducerea autorizata n limba
romna.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-10-2016 15:19 Pagina 5/8


Fisa de date

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica se va depune prin mijloace electronice, care se desfasoara prin intermediul SEAP.
Este obligatorie ntocmirea propunerii tehnice astfel nct, n procesul de evaluare, informatiile din propunerea tehnica sa permita
identificarea facila a corespondentei cu cerintele tehnice din caietul de sarcini. Se va prezenta:
a) descrierea detaliata a produselor ofertate precum ?i alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a
propunerii tehnice;
b) Prin propunerea tehnica, n ceea ce prive?te descrierea tehnica a produselor, ofertan?ii vor trebui sa demonstreze, coresponden?a
stricta a acestora cu specifica?iile solicitate de autoritatea contractanta;
c) Propunerea tehnica va cuprinde n mod obligatoriu toate caracteristicile men?ionate n specifica?iile tehnice, aferente fiecarui lot n
parte, pentru care ofertantul depune oferta. Nu se accepta oferte par?iale;
d) Ofertan?ii ?i asuma prin propunerea tehnica n cazul n care vor fi declara?i c?tigatori obligarea livrarii produselor n maximum 3 zile
de la comanda ferma emisa de beneficiar, n baza contractului de furnizare;
e) ofertantii vor prezenta modul de indeplinire a cerintelor din caietul de sarcini si normativele in vigore aferente produselor ce urmeaza a
fi livrate (specificatii tehnice, marcare, ambalare, transport etc...)
f) Prin propunerea tehnica, ofertan?ii ?i asuma obliga?ia respectarii cerin?elor din caietul de sarcini si normativele in vigoare specifice;
g) Propunerea tehnica va fi semnata, datata ?i ?tampilata de reprezentantul legal sau un mputernicit al acestuia.
- Ofertantul/subcontractantul trebuie sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile legale referitoare la conditiile de
mediu, sociale si de munca reglementate la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului. Informatii
detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, sociale si de munca, se pot obtine de
la
- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor sau pe site-ul: http://www.mmediu.ro
- Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale ?i Persoanelor Vrstnice sau pe site-ul: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie
-InspectiaMuncii sau pesite-ul:http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
Ofertantul va completa Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea obligatiilor referitoare la conditiile de mediu, sociale si de munca
- model orientativ.Formularul nr. 6. In cazul unei asocieri, aceasta declara?ie va fi prezentata in numele asocierii de catre lider.
Autoritatea contractanta atrage aten?ia tuturor ofertan?ilor asupra necesita?ii corelarii tututor activitatilor si aspectelor prezentate in oferta
tehnica cu oferta financiara. Toate activitatile si aspectele tehnice trebuie cuprinse in tarifele ofertate.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-10-2016 15:19 Pagina 6/8


Fisa de date
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
In cadrul propunerii financiare ofertantul are obligatia de a prezenta:
- Formularul de Oferta - Formularul nr. 7;
- Centralizator de preturi Formularul nr. 8;
- Clauze contractuale obligatorii, semnate pe fiecare pagina.
Pretul din propunerea financiara se exprima n LEI fara TVA, cu doua (2) zecimale si va reprezenta valoarea totala pentru cantitatile
solicitate si ofertate, aferente pentru fiecare lot in parte pentru care se depune oferta. De asemenea vor include toate cheltuielile aferente
produsului ofertat, inclusiv transportul.
In situatia n care mai multi ofertanti participanti la procedura depun oferta financiara cu aceeasi valoare, autoritatea contractanta va
solicita o noua oferta, care va fi depusa in plic inchis la sediul autoritatii contractante.
Pretul prezentat n oferta declarata cstigatoare este ferm pe toata durata de ndeplinire a contractului.Nu se admite actualizarea
pretului.Oferta se va depune on-line, n cmpul electronic, pe site-ul SEAP pentru fiecare lot in parte pentru care depun oferta.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea
contractanta. Oferta se depune in SEAP si trebuie sa contina:
- DUAE (documentele solicitate la pct. III.2) Conditii de participare;
- Propunerea Tehnica (documentele solicitate la pct. IV.4.1.) Modul de prezentare a propunerii tehnice;
- Propunerea Financiara (documentele solicitate la pct. VI.5.1) Modul de prezentare a propunerii financiare.
Oferta va fi insotita de urmatoarele documente, completate n mod corespunzator:
- Scrisoare de inaintare in original (model orientativ Formularul nr. 9);
- Imputernicire in original (model orientativ Formularul nr. 10);
- Garantia de participare in original (model orientativ Formular nr. 1);
Ofertantul va include in oferta un opis care sa identifice numerotarea paginilor.
In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, acestea vor fi semnate si parafate.
Operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilita pentru depunerea ofertelor, sub
sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si executarea garantiei de participare.
Solicitarile de clarificari se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin
mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea Documentatie si Clarificari din cadrul Anuntului de
participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Prin urmare, pentru
transmiterea solicitarilor de clarificari in legatura cu Documentatia de atribuire operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP
(www.e-licitatie.ro): - ca operator economic; - ca participant la procedura de atribuire.
Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin
utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea Intrebari). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si
eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea Intrebari), in format electronic.
Documentele vor fi semnate cu semnatura electronica EXTINSA, conform art. 60 alin 4 din HF 395/2016.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


In cazul in care pe primul loc se claseaza doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, se vor solicita noi oferte de pret, in plic inchis, castigatoare
fiind desemnata oferta cu cel mai mic pret.
Perioada cuprinsa ntre data ini?ierii procedurii/data transmiterii anuntului de participare spre publicare ?i data limita de depunere a ofertelor va
fi redusa de la 35 zile la 15 zile conform prevederilor art. 74 alin (3) din legea 98/2016
Operatorii economici interesati pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform art. 8 lit a) din Legea nr. 101 privind remediile ?i caile de atac n materie de atribuire a contractelor de achizi?ie publica.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Anexa B
INFORMATII PRIVIND LOTURILE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-10-2016 15:19 Pagina 7/8


Fisa de date
LOT NR. 1 DENUMIRE: Portocale
1) DESCRIERE SUCCINTA
portocale asa cum sun descrise in caietul de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


03222220-1 Portocale (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
24800Kg

Valoarea estimata fara TVA: 93,248.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Durata contractului 10 zile de la data incheierii . Valoarea garantiei de participare: 1860.00 RON

LOT NR. 2 DENUMIRE: Dulciuri


1) DESCRIERE SUCCINTA
Dulciuri asa cum sun descrise in caietul de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


15842300-5 Dulciuri (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
31000 pachete continand: Bomboane , ciocolata, biscuiti, napolitane chec , corn

Valoarea estimata fara TVA: 446,090.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 10 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Durata contractului 10 zile de la data incheierii . Valoarea garantiei de participare: 8920.00 RON

LOT NR. 3 DENUMIRE: jucari


1) DESCRIERE SUCCINTA
31000 pachete conform descrieri din caietul de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


37520000-9 Jucarii (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
31000 pachete conform cantitatilor din Caietul de sarcini pe grupe de varsta.

Valoarea estimata fara TVA: 864,255.20 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 10 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Durata contractului 10 zile de la data incheierii . Valoarea garantiei de participare: 17280.00 RON

LOT NR. 4 DENUMIRE: suc de fructe


1) DESCRIERE SUCCINTA
31000litri conform descrieri din caietul de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


15321000-4 Sucuri de fructe (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
31000 litri

Valoarea estimata fara TVA: 144,150.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 10 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Durata contractului 10 zile de la data incheierii . Valoarea garantiei de participare: 2880.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-10-2016 15:19 Pagina 8/8