Sunteți pe pagina 1din 6

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
AGENTIA NATIONALA ANTI-DOPING

Adresa postala: BD BASARABIA 37-39 SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022103, Romania, Punct(e) de contact: ALEXANDRU MIHAI
ZAHARIA, Tel. +40 3115541, Email: m.minzalescu@anad.gov.ro, Fax: +40 3115541, Adresa internet (URL): www.anad.gov.ro, Adresa profilului
cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Recreere, cultura si religie

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-04-2016 15:47 Pagina 1/6


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Furnizare reactivi pentru determinarea hormonului de crestere hGH - prin metoda luminometrica

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Sediul ANAD

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Contract de furnizare reactivi pentru determinarea hormonului de crestere hGH prin metoda luminometrica pentru echipamentul BERTHOLD
TECHNOLOGIES AUTOLUMAT PLUS LB 953, cod cpv 33696200-7, in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in caietul de
sarcini.
Valoarea minima a intervalului valorii de estimare mentionat la sectiunea II.2.1. reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri(in functie
de care se vor elabora si evalua ofertele si cuantumul Garantiei de Participare) iar valoarea maxima a valorii de estimarea reprezinta
valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari.
2) Este obligatoriu ca oferta sa nu se inscrie sub limita minima solicitata prin caietul de sarcini.
3) Valoarea estimata a contractului este cuprinsa intre 132015 fara TVA, si 262785 fara TVA, (valorea minima a intervalului reprezinta
valoarea estimata a contractelor pana la data de 31.12.2016 iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata a contractelor ce contine si
valoarea prosibilelor suplimentari).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696200-7 Reactivi pentru analize de sange (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini;
1) Se va oferta, obligatoriu, pachetul complet de reactivi solicitat prin caietul de sarcini;
2) Este obligatoriu ca oferta sa nu se inscrie sub limita minima prin caietul de sarcini;
3) Valoarea estimata fara TVA:132015-262785
Valoarea estimata fara TVA: intre 132,015.00 si 262,785.00 RON

II.2.2) Optiuni
Da

Prelungire 4 luni conform prev.art 6 alin (3), din HG 925/2006

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


8 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-04-2016 15:47 Pagina 2/6


Fisa de date
Cuantumul garantiei de participare:1321 lei(cfart 43^1).Pentru IMM-uri cuantumul garantiei de participare este de 50% din valoarea mai sus
mentionata.Ofertantii care depun 50% din garantia de participare vor prezenta documente in original sau copii cu mentiuneaconform cu
originalul,semnate cu nume in clar de reprezentantul legal sau imputernicit si stampilate, care certifica faptul ca sunt IMM.Valabilitatea
garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.(90zile)
Constituirea garantiei de participare
Garantia de participare la licitatie se va constitui in conformitate cu art. 86 alin (1) din HG 925/2006.Garantia de participare se constituie prin
scrisoare de garantie bancara sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de
asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Formularul 7
Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante:
a)a unui ordin de plata sau fila cec,cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta,pna la data deschiderii ofertelor;in contul
RO83TREZ7025005XXX006500 TREZORERIA SECTOR 2, CF 18018990
b)a unei sume n numerar, n cazul n care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare.Dovada constituirii garantiei de
participare, n cuantumul si pentru perioada prevazuta n documentatia de atribuire, trebuie depusa/incarcata in copie scanata pana la data
limita de depunere a ofertelor(cf.art17/HG1660/2006),iar originalul(in cazul instrumentului de garantare)se va depune in original la sediul
Autoritatii Contractante,pana la data limita de depunere a ofertelor
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Nu

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

bugetul de stat

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c) Hotararea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica prin mijloace electronice din OUG 34/2006, modificata si completata prin HG nr. 198/2007, OUG 76/30.06.2010
d) Ordinul 314/2010
e) Ordinul 302/2011
f) Ordinul 509/2011
g) www.anap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


1)Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie pe propria raspundere sau alte documente echivalente dn care sa rezulte ca operatorul economic ofertant nu se afla in niciuna
din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, conform formularul 2
2)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, actualizata Declaratie pe propria raspundere sau alte documente
echivalente dn care sa rezulte ca operatorul economic ofertant nu se afla in niciuna din situatiile prevazute la rat. 181 din OUG 34/2006,
aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform formularul 3
3)Declaratie privind calitatea de participant la procedura, conform formular 4
4)Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art 69^ 1 din OG 34/2006 actualizata, conform formular 5. Persoanele ce detin
functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Graziela Elena Vajiala Presedinte
Doina Ofelia Melinte- Vicepresedinte
Eugen Coifan- Secretar General
Magdalena Anda Minzalescu Director Directia Economica Juridica Administrativ si Resurse umane;
Victor Costea Consilier Juridic -Directia Economica Juridica Administrativ si Resurse Umane;
Alexandru Mihai Zaharia Responsabil achizitii publice;
Georgeta Basturescu- ?ef Birou Achizitii Publice si Administrativ;
Pop Valentin- Director Laborator Control Doping;
Zorio Mirela - Director Adjunct Laborator Control Doping;
5) Declaratie privind participarea cu oferta independenta cf Ordin ANRMAP nr. 314/2010, conform formular 6.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Persoane juridice/fizice romane
a) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa obiectul de activitate al operatorului economic. Autoritatea
contractanta in etapa evaluarii ofertelor, va solicita ofertantului clasat pe primul loc, nainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul
procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul n original/copie legalizata.
Persoane juridice /fizice straine
a) documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in
care ofertantul este rezident (in copii legalizate, traduse);

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-04-2016 15:47 Pagina 3/6


Fisa de date
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta informatii referitoare la cifra de afaceri medie anuala pe Se vor completa formularele model (formularul 8)
ultimii 3 ani (2013,2014,2015).
Se solicita ultimul bilant depus, pentru anul 2015 conform Se solicita ultimul bilant depus pentru anul 2015 conform
articolului.185/OUG 34/2006, in sensul in care AC va permite prezentarea legislatiei in vigoare vizat si inregistrat de organele competente
de alte documente edificatoare din care sa reiasa capacitatea economica a
ofertantilor.
Informatii generale
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-04-2016 15:47 Pagina 4/6


Fisa de date
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantii au obligatia de a ntocmi propunerea tehnica astfel nct sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile din caietul
de sarcini (in concordanta cu cerintele acestuia), in asa fel incat sa se furnizeze toate informatiile necesare pentru evaluare.
In cazul in care oferta nu respecta cerintele prevazute in documentatia pentru atribuire, comisia de evaluare are obligatia de a o respinge
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Formular de oferta nr 10 si centralizatorul de preturi cu pret total pe serviciu ofertat ce va cuprinde pret unitar/lei pe serviciu ofertat, conform
caietului de sarcini. Pretul total lei va fi pretul ce se va compara la aplicarea criteriului de atribuire pretul cel mai mic
Ofertele financiare se vor intocmi si evalua tinand seama de cantitatea si valoarea estimata a contractului pana la data de 31.12.2016
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
In SEAP. Documentele vor fi semnate cu semnatura electronica. In vederea vizualizarii documentatiei de atribuire incarcate in SEAP
operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierilor semnate electronic (programul este disponibil gratuit pe site-
urile furnizorilor de semnatura electronica).

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-04-2016 15:47 Pagina 5/6


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Economica Administrativa Juridica ?i Resurse Umane

Adresa postala: Bulevardul Basarabia nr 37-39 sector 2 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022103, Romania, Tel. +40 213115541, Email:
v.costea@anad.gov.ro, Fax: +40 213115541

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-04-2016 15:47 Pagina 6/6