Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IASI

Adresa postala: STRADA M. COSTACHESCU NR. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Punct(e) de contact: VASILE MAHALU, Tel. +40
0232302000-21703 / +40 0746167528, Email: mahaluvasile@yahoo.com, achizitii@is.politiaromana.ro, Fax: +40 0232250505 / +40 0232302175, Adresa
internet (URL): is.politiaromana.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

CAIETUL DE SARCINI, DOCUMENTATIA SPECIFICA (PENTRU CONCESIUNI) SI/SAU DOCUMENTELE SUPLIMENTARE


(INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA
S.E.A.P.

Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: -, Cod postal: 020976, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel. +40 213032937, Email:
contact.companii@elicitatie.ro, Fax: +40 213032937, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
OFERTELE/PROIECTELE SAU SOLICITARILE/CERERILE DE PARTICIPARE SAU CANDIDATURILE TREBUIE TRIMISE LA
S.E.A.P.

Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: ---------, Cod postal: 020976, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel. +40 213032937, Email:
contact.companii@elicitatie.ro, Fax: +40 213032937, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Ordine si siguranta publica

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-02-2016 12:34 Pagina 1/8


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
,,Pneuri de vara si iarna pentru autovehiculele unitatii, cod CPV : 34351100-3 pentru mijloacele de transport apartinnd I.P.J. Iasi
mentionate n Anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru o perioada de 12 luni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: sediul


INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IASI
Str. Mihai Costachescu, nr. 2
Codul NUTS: RO213 - Iasi

II.1.3) Anuntul implica


Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru


Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU
Acord cadru cu un singur operator
Durata acordului cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 102,970.00 si 209,853.00 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia trimestrial in functie
de necesitati si de valoarea fondurilor bugetare alocate.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
,,Pneuri de vara si iarna pentru autovehiculele unitatii, cod CPV : 34351100-3 pentru mijloacele de transport apartinnd I.P.J. Iasi
mentionate n Anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru o perioada de 12 luni
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34351100-3 Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime maxime estimate ce urmeaza a fi achizitionate:

Cantitatile de anvelope pentru tot acordul-cadru.


Cantitatea minima aproximata a acordului cadru = 425 buc,
Cantitatea maxima aproximata a acordului cadru = 856 buc

Cantitatile de anvelope pentru cel mai mare contractul subsecvent


Cantitatea minima aproximata a contractului subsecvent = 227 buc
Cantitatea maxima aproximata a contractului subsecvent = 425 buc

Cantitatile minime maxime estimate ce urmeaza a fi achizitionate, sunt prevazute n anexa 1 la caietul de sarcini.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 102.970,00 lei.
Valoarea estimata fara TVA: intre 102,970.00 si 209,853.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-02-2016 12:34 Pagina 2/8


Fisa de date
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Cuantumul garantiei de participare 4000,00 LEI. Pentru o evaluare si raportare unitare aferenta monedei cuantumului garantiei de
participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR pentru o data anterioara cu 5 zile datei limite de depunere a ofertelor. Dovada
constituirii garantiei de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractante din Iasi, str. Mihai Costachescu, nr. 2 pana la
data limita de depunere/primire a ofertelor (conform datelor din invitatia de participare), ora stabilita de SEAP. De asemenea garantia de
participare obligatoriu se va posta in SEAP (scanata) pana la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru I.M.M.-uri garantia se poate
constitui n procent de 50 % din cuantumul precizat mai sus. In acest caz, ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere,conform
anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se ncadreaza n categoria I.M.M.- urilor. Perioada de valabilitate a garantiei de
participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va constitui potrivit prevederilor art. 86, din
H.G.R. nr. 925/2006, model garantie de participare (Formularul nr 3). Contul autoritatii contractante deschis la Trezoreria Iasi este
RO13TREZ4065005XXX000407, cod fiscal 4541831. Adresa casieriei autoritatii contractante este Strada Mihai Costachescu nr.2,
municipiul Iasi, jud. Iasi.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Nu

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

BUGETUL DE STAT

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c) Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta;
d) Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie;
e) Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si
Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si
a contractelor de concesiune de servicii;
g) Nota: pentru alte acte normative de relevanta n domeniul achizitiilor publice, a se consulta www.anap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-02-2016 12:34 Pagina 3/8


Fisa de date
Cerinta nr.1
Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatia prevazuta de art.180 din OUG 34/2006, pentru a fi
exclus de la procedura, conform Formular nr. 8 din Sectiunea Formulare-Declaratie privind eligibilitatea.
Nota:
n cazul prezentarii unei oferte comune prin asociere, Formularul nr. 8 va fi completat si prezentat de fiecare asociat indiferent de ponderea
din contract ce va fi indeplinita de acesta. De asemenea, in situatia in care ofertantul are terti sustinatori, acestia vor prezenta Formularul nr.
8 atasat Angajamentului ferm de sustinere. n cazul n care ofertantul are subcontractanti declarati, acestia NU vor prezenta documentul
mentionat.

Cerinta nr.2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, conform Formular nr. 9 din Sectiunea Formulare.
Nota:
n cazul prezentarii unei oferte comune prin asociere, Formularul nr. 9 va fi completat si prezentat de fiecare asociat indiferent de ponderea
din contract ce va fi indeplinita de acesta.
De asemenea, in situatia in care ofertantul are terti sustinatori, acestia vor prezenta Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la
art. 181 din OUG nr. 34/2006, lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006 modificata prin Legea nr. 279/2011, atasata Angajamentului ferm de
sustinere. n cazul n care ofertantul are subcontractanti declarati, acestia NU vor prezenta documentul mentionat.

Cerinta nr.3
Certificatele constatatoare, in original sau copie conform cu originalul, cu privire la plata impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si a
impozitelor si taxelor catre bugetele locale (certificate-tip emise de organismele competente din tara in care ofertantul este rezident), din
care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a
ofertelor.
Certificatele constatatoare se vor prezenta atat pentru sediul social cat si pentru punctele de lucru si sediile secundare mentionate in
Certificatul constatator eliberat de catre ORC. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei
datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin.(4) din HG nr. 925/2006,
devenind aplicabile prevederile art. 9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011 astfel: autoritatea contractanta va lua n considerare, la verificarea
ndeplinirii cerintei de calificare privind plata de catre ofertant a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, atat declaratia pe
propria raspundere prin care se confirma indeplinirea cerintei, cat si acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma
solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de autoritatile competente ulterior datei limita de depunere
a ofertelor si atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date.
Ofertantii din alte tari dect Romnia vor trebui sa depuna documente echivalente care sa ateste ndeplinirea obligatiilor in tara de origine,
emise de autoritatile competente din tara respectiva.
n cazul prezentarii unei oferte comune prin asociere, fiecare asociat indiferent de ponderea din contract ce va fi indeplinita de acesta, va
prezenta certificatele constatatoare. n cazul n care ofertantul are subcontractanti declarati, acestia NU vor prezenta documentele
mentionate.

Cerinta nr.4
Declaratie privind nencadrarea n situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006, conform Formular nr. 10 din Sectiunea Formulare.
Nota:
Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu trebuie sa aiba membri in cadrul consiliului de administratie/ organ de
conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau
care se afla in relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante n ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de achizitie, respectiv cu:
Chestor de politie SCRIPNICIUC IOAN,
Comisar sef de politie PINTILEI MIHAI,
Comisar sef de politie GITLAN COSTEL,
Comisar sef de politie IUTES MARIANA,
Comisar sef de politie CAPRA AUGUSTIN,
Comisar sef de politie MOCA PETRONELA,
Comisar sef de politie TARNAUCEANU RADU ALEXANDRU
Comisar de politie BUTNARIU CRISTIAN,
Agent sef adjunct de politie MAHALU VASILE,
Agent sef principal de politie ANTAL CRISTIAN,
Agent sef adjunct de politie PLESCAN MIHAI

In cazul n care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
In cazul n care ofertantul are subcontractanti declarati, fiecare subcontractant va prezenta documentul mentionat.
In situatia in care ofertantul are terti sustinatori, acestia vor prezenta Declaratia privind nencadrarea n situatiile prevazute la art. 69^1 din
OUG 34/2006, atasat Angajamentului ferm de sustinere.

Cerinta nr.5
Certificat de participare la procedura cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/12.10.2010 emis de A.N.R.M.A.P, Formular nr. 11-
din Sectiunea Formulare.
In cazul n care oferta este depusa de o asociere, va fi prezentat un singur document in numele asocierii (un singur certificat de participare
la procedura).

Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la
autoritatile competente.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Cerinta nr.1-
Certificat constatator, emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondenta in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse n certificatul constatator trebuie sa fie
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Certificatul constatator va fi prezentat n original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul.
Din certificatul constatator prezentat trebuie sa rezulte: datele de identificare, durata de functionare declarata, activitatea principala,
activitatile secundare, asociatii/actionarii, administratorii/ persoanele mputernicite si activitatile autorizate.
Daca ofertantul clasat pe primul loc a depus Certificatul constatator n copie, nainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii
de atribuire, acesta va prezenta Certificatul constatator n original/copie legalizata pentru conformitate. n cazul unei asocieri, fiecare asociat
este obligat sa prezinte aceste documente, pentru partea sa de implicare.
Nota: n cazul n care tara de origine sau n tara n care este stabilit ofertantul este alta dect Romnia, apartenenta din punct de vedere
profesional va fi dovedita cu documente din tara de origine, echivalente cu cele solicitate. Aceste documente se vor depune n limba
romna, traduse si legalizate de traducator autorizat.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-02-2016 12:34 Pagina 4/8


Fisa de date
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 1. -Formular nr. 13, din Sectiunea Formulare.
Ofertantul trebuie sa aiba cifra de afaceri medie globala pe ultimii trei ani 2.Certificari/ confirmari pentru demonstrarea livrarilor de
(2012, 2013, 2014) de cel putin 102.970,00 lei, (cumulativ in cazul produse.
asocierilor de operatori economici). Pentru echivalenta leu/alta moneda se va calcula la cursul mediu
In scopul demonstrarii indeplinirii cerintei se vor prezenta: anual comunicat de BNR. Cursul de schimb mediu pentru anul n
1.Declaratie privind cifra de afaceri pentru o perioada anterioara care curs se calculeaza ca medie aritmetica simpla a cursurilor
vizeaza ultimii trei ani (2012, 2013, 2014), conform Formular nr. 12 - valutare medii lunare pentru lunile scurse de la nceputul anului,
Informatii generale Sectiunea Formulare. inclusiv luna anterioara celei in care este prevazut termenul
2.Copie dupa bilanturile contabile sau extrase din bilanturile contabile pe limita de depunere a ofertelor.
ultimii trei ani (2012, 2013, 2014) sau alte documente disponibile ale
operatorilor economici pentru demonstrarea cifrei de afaceri (rapoarte
anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, scrisori de
bonitate din partea bancilor, alte documente edificatoare, cu conditia ca
acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza
capacitatea economico-financiara).
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 1. -Formular nr. 13, din Sectiunea Formulare.
2.Certificari/ confirmari pentru demonstrarea livrarilor de
-Ofertantii trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 (trei) ani raportati la data produse.
limita de depunere a ofertelor, au furnizat produse similare cu obiectul Pentru echivalenta leu/alta moneda se va calcula la cursul mediu
contractului in valoare cumulata de minim 102.970,00 lei lei exclusiv TVA la anual comunicat de BNR. Cursul de schimb mediu pentru anul n
nivelul unui contract sau maxim 3 contracte. Cei trei ani se calculeaza prin curs se calculeaza ca medie aritmetica simpla a cursurilor
raportare inversa la data limita de depunere a ofertelor, iar modul de calcul valutare medii lunare pentru lunile scurse de la nceputul anului,
nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita de depunere a inclusiv luna anterioara celei in care este prevazut termenul
ofertelor prevazut in invitatia de participare publicata initial. limita de depunere a ofertelor.
In scopul demonstrarii indeplinirii cerintei se vor prezenta:
1. Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, raportati la
data limita de depunere a ofertelor, continnd valori, perioade de livrare,
beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau
clienti privati, completata in conformitate cu Formularul nr. 13.
2. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate /
documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre
clientul beneficiar.
3. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective,
operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari / confirmari
din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-
o declaratie a operatorului economic.
Cerinta nr. 2 Se va completa Formularul nr. 17;
Ofertantul va mentiona daca subcontracteaza parti din contractul supus Se va completa Formularul nr. 18
achizitiei. Daca ofertantul cstigator va subcontracta o parte sau anumite
parti din contract, Autoritatea Contractanta solicita prezentarea contractelor
ncheiate ntre acesta si subcontractantii nominalizati n oferta, la data
ncheierii contractului de achizitie publica. Declaratie privind partea/partile
din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea
acestora
2.Acord de subcontractare (daca este cazul)
In scopul demonstrarii indeplinirii cerintei se vor prezenta:
1.Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de
subcontractanti si specializarea acestora Formular nr. 17 din Sectiunea
Formulare (Formularul va fi prezentat si in situatia in care nu sunt
nominalizati subcontractanti mentionandu-se acest lucru);
2.Acord de subcontractare-Formular nr. 18 din Sectiunea Formulare (daca
este cazul-in situatia in care sunt nominalizari subcontractanti);
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-02-2016 12:34 Pagina 5/8


Fisa de date
IV.1.1.b) Tipul procedurii
Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


151371/24.02.2016

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi prezentata n asa fel nct sa detalieze si sa demonstreze modul de ndeplinire a tuturor cerintelor din Caietul de
sarcini.
Prin dovedire nu se intelege simpla asumare a respectarii cerintelor, ci prezentarea informatiilor tehnice detaliate care sa permita
verificarea modului concret in care cerintele sunt indeplinite. Pentru demonstrarea ndeplinire a tuturor cerintelor din Caietul de sarcini se
vor prezenta fise tehnice/cataloage pentru fiecare tip de anvelopa ofertat.
Propunerea tehnica trebuie astfel intocmita incat aceasta sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din
caietul de sarcini.
Lipsa descrierii oricarei specificatii din caietul de sarcini atrage dupa sine respingerea ofertei.
Toate cerintele caietului de sarcini sunt obligatorii.
Ofertantii au obligatia de a elabora propunerea tehnica cu respectarea stricta a specificatiilor prevazute in caietul de sarcini.
Informatii privind cadrul de reglementare general referitor la conditiile de munca si protectia muncii se pot obtine de la urmatoarele adrese
de internet:www.mfinante.ro; www.mmediu.ro, www.mssf.ro, www.inspectmun.ro.
Nota 1: In conformitate cu art.170 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul va indica in cuprinsul
propunerii financiare care informatii sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
1. Propunerea financiara va fi depusa de ofertant n SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Actul prin care operatorul economic si manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic n relatia contractuala cu autoritatea
contractanta l reprezinta formularul de oferta nr. 21 si anexa la formularul de oferta nr. 21.
2. Propunerea financiara va fi ferma pe toata perioada de valabilitate a ofertei, exprimata n lei fara T.V.A,
3. Pretul/buc fara TVA, din centralizatorul de preturi, se va nscrie n mod obligatoriu, cu 2 (doua) zecimale.
4. Propunerea financiara si Centralizatorul de preturi se vor ntocmi pentru cantitatea maxima de anvelope a acordului cadru prevazuta la
pct. II.2.1) - Cantitatea totala sau domeniul din prezenta Fisa de date a achizitiei.
5. n cazul asocierilor de operatori economici care depun oferta comuna, propunerea financiara va fi prezentata sub forma unui document
comun, ntocmit de liderul asociatiei si semnat de catre toti membrii asociatiei.
6. Nu se accepta oferte alternative.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-02-2016 12:34 Pagina 6/8


Fisa de date
Oferta se depune in SEAP, in format electronic, potrivit procedurilor stabilite prin Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006 aprobate cu H.G. 1660/2006 precum si a
procedurilorstabilite de operatorul SEAP.
Oferta se va depune online pe site-ul operatorului SEAP (www.e-licitatie.ro), sub forma fisierelor electronice atasate, reprezentnd
documentele scanate, solicitate de autoritatea contractanta, la sectiunea III 2.1. lit a) si b) , sectiunea III 2.2.,sectiunea III 2.3. lit a) si de la
Sectiunile IV 4.1 si 4.2 a fisei de date a achizitiei.
Conform notificarii ANRMAP nr.85/2012, fiind o procedura integral online, documentele ce vor fi depuse vor fi semnate cu semnatura
electronica bazat pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnatura electronica.
La cererea autoritatii contractante, ofertantul declarat cstigator, va depune la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Iasi, str. M.
Costachescu nr. 2, municipiul Iasi, judetul Iasi documentele mentionate la sectiunea III 2.1. lit a) si b) , sectiunea III 2.2., sectiunea III 2.3. lit
a) si de la Sectiunile IV 4.1 si 4.2, nsotite de scrisoarea de naintare (Formularul 1).
Documentele care nu sunt NTOCMITE/EMISE de catre ofertant se pot depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila
semnata si stampilata cu mentiunea "conform cu originalul", n cazul n care nu este solicitata n mod expres prezentarea lor n original sau
copie legalizata.
Toate documentele ntocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedurile initiate n vederea atribuirii contractelor de achizitii
publica se vor prezenta n original, inclusiv angajamentul ferm al tertului,tertilor sustinatori conf. ORDIN 509/14.09.2011 emis de
presedintele ANRMAP.
Documentele ofertei vor fi tiparite si vor fi datate, semnate si stampilate de catre reprezentantii legali ai ofertantului. Ofertantul va elabora
oferta n conformitate cu prevederile din fisa de date a achizitiei.
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea
contractanta.
n cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate n acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate
conform prevederilor legale.
Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate.
Nota 1: Propunerea financiara si propunerea tehnica se depun in SEAP, conform art. 17, alin. 2 din H.G. 1660/2006, autoritatea contractanta
nu va lua in considerare ofertele a caror propunere tehnica si financiara nu sunt depuse in SEAP. Ofertele depuse dupa data si ora limita de
depunere sau la o alta adresa dect cea stabilita n invitatia de participare vor fi respinse conform art.33 alin.3, lit.a din HG nr. 925/2006.
Autoritatea contractanta nu-si asuma raspunderea pentru documentele ce nu au putut fi atasate in SEAP si au fost depuse/transmise la o
alta adresa decat cea stabilita. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale precum si a documentelor
care o insotesc.
Data limita de depunerea ofertei: Conform invitatiei de participare.
Nota 2: Ora limita este generata automat de sistem si se regaseste n invitatia de participare. Dupa data si ora limita de depunere a
ofertelor, sistemul electronic (SEAP) nu mai permite nici o modificare /retragere/ depunere de oferte.
Recomandare: Pentru a fi mai usor de ncarcat si descarcat din sistem, scanati documentele de calificare si oferta tehnica n cat mai putine
fisiere n format PDF sau COMPACT PDF.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-02-2016 12:34 Pagina 7/8


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


1. Pentru demonstrarea ndeplinirii cerintelor de calificare prevazute la pct. III.2.1) - III.2.3) , n conformitate cu art. 11, alin.4 din HGR nr.
925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere -
formularul 19 Declaratie initiala privind ndeplinirea cerintelor de calificare, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca
ndeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate n documentatia de atribuire.n acest caz: - declaratia va fi nsotita de o anexa n
care ofertantul va mentiona succint, dar precis modul concret de ndeplinire a cerintelor de la pct. III.2.1) - III.2.3), inclusiv, daca au fost
solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.
2. Autoritatea contractanta accepta modificari ale clauzelor contractuale prezentate n proiectul de contract/accord cadru, rezervndu-si
dreptul de a respinge oferta daca obiectiunile la clauzele contractuale sunt n mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta iar
ofertantul desi a fost informat cu privire la respective situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective.
3. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au
preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii
economici de documente care contin noi propuneri financiare imbunatatite.
4. Pentru deschiderea si vizualizarea documentelor semnate electronic postate sau transmise prin intermediul SEAP este necesara utilizarea
aplicatiilor speciale de validare oferite de furnizorii de servicii de certificare acreditati, in mod gratuit.
5. Oferta financiara respectiv Formularul de oferta nr. 21 si anexa la Formularul de oferta nr. 21, se incarca in SEAP la sectiunea Documente
de calificare si propunere tehnica si se va bifa casuta din dreptul documentului de pe coloana intitulata Oferta financiara ca formular de
oferta. Prin bifarea casetei din dreptul documentelor mentionate mai sus si ncarcate n sectiunea Documente de calificare si propunere
tehnica acestea vor fi considerate ca fiind formulare de oferta financiara vizibile si care urmeaza a fi luate n calcul de autoritatea contractanta
n perioada de evaluare financiara, neputnd fi vizualizate n perioada de evaluare tehnica.
7. Raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici, notificari/instiintari referitoare la procedura de achizitie vor fi publicate in
Sistemului Electronic al Achizitiilor Publice, atasate invitatiei de participare. Operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta, au
obligatia de a urmari/accesa site-ul www.e-licitatie.ro, pe toata durata de desfasurare a prezentei proceduri.
8. Ofertantii care vor depune contestatie la C.N.S.C. sau la instanta competenta au obligatia constituirii unei garantii de buna conduita, in
cuantumul prevazut la art. 271^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
9. Modalitatea de comunicare. Fiind o procedura de achizitie desfasurata integral prin mijloace electronice (prin intermediul platformei
electronice administrata de Sistemului Electronic al Achizitiilor Publice), operatorii economici pot solicita clarificari privind documentatia de
atribuire si pot transmite raspunul la solicitarea de clarificarile solicitate de autoritatea contractanta, prin intermediul Sistemului Electronic al
Achizitiilor Publice. Deasemenea autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari privind documentatia de atribuire tot prin
intermediul Sistemului Electronic al Achizitiilor Publice, iar solicitarea de clarificari privind oferta operatorului economic, se va face prin
intermediul Sistemului Electronic al Achizitiilor Publice, adresandu-se fiecarui operator economic in parte.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IASI- BIROUL JURIDIC

Adresa postala: Str. Mihai Costachescu, nr. 2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Tel. +40 232302014, Fax: +40 232302175

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-02-2016 12:34 Pagina 8/8