Sunteți pe pagina 1din 6

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

SERVICIUL PUBLIC DE Str. Unirii nr. 104, Constanta

ASISTEN SOCIAL CONSTANA CIF: 35804563

DIRECIA FINANCIAR, ORGANIZARE, PERSONAL telefon 0341 180102

FISA DE DATE A PROCEDURII SIMPLIFICATE PROPRII AVND CA OBIECT


ACHIZIIONAREA DE SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII
Cod CPV 85147000-1 - Servicii de medicina muncii

A. Informaii generale

A.1.1. Denumirea autoritii contractante: Serviciul Public de Asisten Social Constana

Cod fiscal: 35804563


Adresa: Str. Unirii nr. 104, Constana

Numrul de telefon: 0341/180102

Serviciul se ncadreaz n anexa 2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice.

Procedura se organizeaz conform Normelor procedurale interne pentru achiziia prin procedur
simplificat proprie a serviciilor sociale si a serviciilor specifice din Legea nr. 98/2016, aprobate prin
decizia nr. 386/23.02.2017.

Sursele de finanare ale contractului de servicii care urmeaz a fi atribuit: bugetul local.
A.1.2. Obiectul contractului de prestri servicii: achiziionarea, conform specificatiilor din caietul de
sarcini, a serviciilor medicale de medicina muncii.

Serviciile ce se achiziioneaz se ncadreaz n codul CPV 85147000-1 - Servicii de medicina


muncii.

Valoarea estimat maxim: 45.400 lei, fr TVA.

B. Condiii de participare

B.1. Situaia personal a operatorilor economici, inclusiv cerinele referitoare la nscrierea n


Registrul Comerului sau al profesiei.

B.1.1. a) Situaia personal a ofertantului

Cerina 1: Ofertanii nu trebuie s se regseasc in situaiile prevzute la art. 164, 165, 167 din
Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice.

Modalitatea de ndeplinire: Completare si prezentare n original a unei declaraii privind


nencadrarea in situaiile prevzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Cerina 2: neincadrarea in dispozitiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice.

Ofertanii vor prezenta declaraia privind nencadrarea n dispoziiile art. 60 din Legea nr. 98/2016
privind achiziiile publice.

Persoanele cu funcie de decizie din cadrul autoritii contractante sunt: Mereu Emil Andrei,
Brbatu Andrada, Zahariciuc Iuliana, Velica Ecaterina, Leu Aurelia, Mdularu Anca Claudia, Mitu
Silvia, Ou Daniela, Rosu Maria, Zainea Georgiana, Cocos Florin Adrian.

Modalitate de ndeplinire: completare si prezentare n original a formularului atasat anuntului


publicitar. Se va prezenta Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 60.

B.1.2. b) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale

Informaii si formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinei menionate.

Cerina: operatorii economici care depun ofert trebuie s dovedesc o form de nregistrare n
condiiile legii din ara de reziden, din care s reiasa ca operatorul economic este legal constituit,
ca nu se afla in niciuna din situaiile de anulare a constituirii, precum si faptul c are capacitatea
profesional de a realiza activitile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de ndeplinire: Certificat si autorizatii de functionare, in conditiile legii, din care


sa reiasa corespondenta cu obiectului contractului de prestari servicii, respectiv faptul ca
serviciile medicale vor fi prestate de un medic cu competente in domeniul medicinei muncii.
NOTA: Documentele se prezint n original/copie lizibil semnat de ofertant cu meniunea
,,conform cu originalul.

B.2. Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Cerinta: Ofertanii vor prezenta lista principalelor servicii prestate n cursul unei perioade care
acoper cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor i a beneficiarilor, din care sa
reiasa c ofertantul a prestat servicii similare n valoare cumulat de minim 45.400 lei, fara
TVA.

Modalitatea de ndeplinire: Se va completa i prezenta n original formularul corespunzator


atasat anuntului publicitar.

NOTA: Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiar i se prezint

n original /copie lizibil semnat de ofertant cu meniunea conform cu originalul.

Ofertantul trebuie s fac dovada c are experiena necesar pentru a presta un serviciu de
natura, complexitatea i valoarea celui ce urmeaz a se ncheia.

C. PROPUNEREA TEHNIC

Propunerea tehnic va respecta n totalitate cerinele din Caietul de sarcini. Oferta tehnica
trebuie intocmita astfel incat procesul de evaluare a informatiilor pe care le contine sa permita
identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini.
Ofertanii au obligaia de a indica n cadrul ofertei faptul c la elaborarea acesteia au inut cont
de obligaiile referitoare la condiiile de munc i protecia muncii, protecia mediului conform:
Legea privind securitatea i sntatea n munc nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerine
minime de securitate i sntate pentru locul de munc, O.G. nr.195/2005 privind protecia
mediului modificat i completat i a Legii nr. 307/ 2006 privind aprarea mpotriva
incendiilor. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obine informaii privind:
Legislaia fiscal: www.mfinante.ro; Legislaia n domeniul proteciei mediului: www.gnm.ro;
Protecia muncii i condiii de munc:www.inspectmun.ro.

D. PROPUNEREA FINANCIAR

Ofertantul trebuie s prezinte propunerea financiara conform solicitrilor din caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta propunerea financiara completand formularele anexate anuntului


publicitar.

Toate tarifele vor fi exprimate in lei fara TVA, care se va evidentia distinct. Trebuie specificat
daca vreun serviciu este scutit de TVA.
E. ALTE INFORMATII

Garania de participare:

Garantia de participare este n valoare de: 450 lei. Perioada de valabilitate este de 120 de zile
de la termenul limit de depunere a ofertelor.

Modul de constituire: 1. virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis n


conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla n situatii
speciale privind autorizarea ori supravegherea, n conditiile legii. Garantia de participare
trebuie sa fie constituita n suma de 450 lei, pentru o perioada de valabilitate de 120 zile de la
termenul limita de depunere a ofertelor si se va depune in contul IBAN
RO89TREZ2315006XXX026717 deschis la Trezoreria municipiului Constanta, cod fiscal
35804563. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se
va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Autoritatea contractant are obligaia de a
reine garania de participare atunci cnd ofertantul se afl n oricare dintre urmtoarele
situaii:

a) i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia;


b)oferta sa fiind stabilit ctigtoare, nu constituie garania de bun execuie n termen de 5
zile lucrtoare de la data semnrii contractului de achiziie public.

c)oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuz s semneze contractul de achiziie public n


perioada de valabilitate a ofertei.
Nota: Dovada constituirii garaniei de participare va nsoi oferta, neintroducndu-se n plicul
exterior. n orice situatie, dovada constituirii garaniei de participare trebuie s fie prezentat
cel mai trziu la data i ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.

Garania de bun executie:


Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA, reprezentand
garantia furnizata de catre prestator in scopul asigurarii Beneficiarului de indeplinirea
cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. Executantul va transmite dovada
deschiderii contului de garantie de buna executie, in termen de 5 zile lucratoare de la data
semnarii contractului de achizitie publica. Dovada va fi un document emis de Trezoreria
Statului. Garantia de buna executie se va constitui astfel:

- (1) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o
societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract; sau

- (2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu conditia ca
Beneficiarul sa prevada aceasta posibilitate in documentatia de atribuire. In acest caz,
prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia Beneficiarului, la Trezoreria
municipiului Constanta, care va fi alimentat initial cu 0,5% din pretul contractului, fara TVA. Pe
parcursul indeplinirii contractului, Beneficiarul va alimenta contul de disponibil prin retineri
succesive din sume datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite
drept garantie de buna executie in contractul de achizitie publica si va instiinta contractantul
despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.
- (3) prin achitarea sumei la casieria instituiei.

F. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Limba de redactare a ofertei: limba romn.

Documentele care au fost emise ntr-o limb strain vor fi traduse legalizat n limba romn de
traductor autorizat.

Durata contractului va fi de 12 luni.

Perioada de valabilitate a garaniei pentru participare: 120 de zile (de la data depunerii
ofertelor).

Perioada de valabilitate a ofertei este de 120 de zile.

Transmiterea ofertelor: prin post sau depunere a plicului nchis la adresa autoritaii
contractante din Str. Unirii nr. 104, Constana, camera 1.

Nota: Riscurile transmiterii ofertei prin post, inclusiv fora major, cad n sarcina operatorului
economic.

Ofertele depuse la o alt adres a autoritii contractante dect cea stabilit n documentaia
de atribuire, sau dup expirarea datei limit, se consider oferte ntrziate i se returneaz
nedeschise.
Mod de prezentare:

Oferta se va elabora i depune, n original. Ofertantul are obligaia de a numerota i semna


fiecare pagina a ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnic, propunerea
financiar), precum i de a anexa un opis al documentelor prezentate, pentru fiecare plic.

Sigilarea i marcarea ofertei:


Documentele de calificare, propunerea tehnic i propunerea financiar se vor introduce n
plicuri distincte, marcate corespunztor DOCUMENTE DE CALIFICARE, PROPUNERE
TEHNICA, PROPUNERE FINANCIARA, i cu menionarea denumirii i adresei ofertantului;
plicurile vor fi introduse apoi ntr-un plic exterior, nchis corespunztor i netransparent. Plicul
exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritii contractante, denumirea achiziiei i cu
inscripia A NU SE DESCHIDE NAINTE DE 12.06.2017, orele 08:00. .
Oferta va fi nsoit de urmtoarele documente:

a) Scrisoarea de naintare: Ofertantul va trebui s prezinte scrisoarea de


naintare n conformitate cu modelul anexat;

b) mputernicirea scris, prin care reprezentantul mputernicit, n scris, este


autorizat s angajeze ofertantul n procedura pentru atribuirea contractului de achiziie
public; (mputernicirea va fi nsoit de copia dupa actul de identitate al persoanei
imputernicite);

c) Garania de participare (dovada constituirii acesteia, n cuantumul prevazut n


documentatie).

Scrisoarea de naintare, mputernicirea, Garantia de participare vor nsoi oferta


neintroducndu-se n plicul exterior.

Plicul exterior se va nregistra i depune la sediul autoritaii contractante din Str.


Unirii nr. 104, Constana, camera 1.

Termen limit de primire oferte: 09.06.2017, orele: 16:00.

G . Deschiderea i evaluarea ofertelor


Ofertele se vor deschide in data de 12.06.2017, orele 08:00, la sediul autoritaii
contractante din Str. Unirii nr. 104, Constana, camera 1.

Oferta elaborat va respecta n totalitate cerinele din cuprinsul fiei de date, caietul de sarcini
i propunerea de contract .

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public este: preul cel mai sczut
pentru ofertele corespunztoare cerinelor specificate n caietul de sarcini.