Sunteți pe pagina 1din 11

FISA DE DATE

TIP ANUNT: Invitatie de participare

TIP LEGISLATIE: urmareste principiile procedurii de achizitie publica prevazute de OUG


34/2006, in vederea asigurarii transparentei privind procedura atribuirii serviciilor de catre
SC Eco Rom Ambalaje SA

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT DE CONTACT

SC Eco Rom Ambalaje SA, B-dul 1 Mai, nr. 53, Pavilion Administrativ, etaj 7, sector 6,
avand cod unic de inregistrare 15944252, atribut fiscal R, numar de ordine in Registrul
Comertului J40/16060/2003, tel/fax: 021/4130857, www.ecoromambalaje.ro, (ERA).

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a
ofertelor/candidaturilor: 5

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA


(ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Societate pe actiuni, companie privata

Activitate: Preluarea, prin Contract de Preluare Responsabilitate, a obligatiei ce revine


agentilor economici, de a organiza activitatea de valorificare si reciclare a ambalajelor si
deseurilor de ambalaje.

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1 DESCRIERE

II.1.1 Denumirea data contractului de entitatea contractanta

Contract de prestari servicii de colectare / sortare pentru reciclarea si


valorificarea prin incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje

II.1.2 Tipul contractului si locul de prestare a serviciilor

Furnizare - Cumparare

Locul principal de prestare: Romania

II.1.3 Anuntul implica

Incheierea unui contract

II.1.4 Informatii privind contractul


Contract incheiat cu mai multi operatori economici, pana la realizarea cantitatilor
necesare de material, conform Caietului de saricini

Durata contractului: 1 an, respectiv tot anul calendaristic 2016

Valoarea estimata:

Se calculeaza valoarea loturilor de deseuri de ambalaje x tariful/ tip de material

V = (Qm x Tm), unde

V= valoarea, Qm = cantitatea pe tip de material, Tm = tarif pe tip de material

Tarifele maxime pe tip de material sunt:

Material Tarif maxim acordat,


RON/tona
STICLA 85
PET 80
MATERIALE 60
PLASTICE
HARTIE/CARTON 60
OTEL 60
ALUMINIU 200
LEMN 50
Material deseu de 40
ambalaj incinerabil

II.1.5 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Obiectivul general al proiectului il reprezinta furnizarea de servicii de colectare si


predarea pentru reciclare a deseurilor de ambalaje conform solicitarilor, iar ofertele pot
contine cantitatea dorita, pentru toate tipurile de deseuri de ambalaje sau numai pentru
unele dintre acestea.

Participantul

II.1.6 Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

NA

II.1.7 Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8 Vor fi acceptate variante

Nu

II.2 CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1 Cantitatea totala sau domeniul

Cantitatea totala ce va fi contractata este de cca. 400.000 tone deseuri de ambalaj.


II.2.2 Optiuni

Nu

II.3 DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE (anul 2016)

12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a


serviciilor

II.4 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1 Ajustarea pretului contractului

Da

Pe parcursul derularii contractului la fiecare transa de plata depusa de catre prestator


conform graficului de livrare a cantitatilor de deseuri de ambalaje acceptate de catre
reciclator si validarea documentelor de catre specialistii Eco-Rom Ambalaje SA. Platile se
vor efectua pe baza facturilor trimise de prestator, nsotite de documente justificative si
autorizate de Eco-Rom Ambalaje. Autorizarea facturilor se face n urma verificarilor
documentelor justificative prezentate de prestator conform cerintelor beneficiarului.
Autorizarea facturilor poate fi invalidata ulterior prin constatarea de nereguli.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI


TEHNICE
III.1 CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a Garantie de participare

Nu

III.1.1.b Garantie de buna executie

Nu

III.1.2 Principalele modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Platile se vor face conform specificatiilor din caietul de sarcini

III.1.3 Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie
contractul

Partenerii contractuali ai Eco Rom Ambalaje S.A

III.1.4 Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.5 Legislatia aplicabila

Se urmaresc principiile enuntate de:


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a


prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

Cu luarea in considerare:

c) HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje cu modificarile


si completarile ulterioare;

d) ORDIN al ministrului mediului si padurilor nr. 2742 din 21 noiembrie 2011 pentru
aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anual,
emitere i anulare a licenei de operare, a procentajului minim de valorificare a deeurilor
de ambalaje preluate de la populaie, a operatorilor economici n vederea prelurii
obligaiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare i reciclare a deeurilor de
ambalaje, precum i pentru aprobarea componenei i atribuiilor comisiei de autorizare;

e) OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu completarile si modificarile ulterioare

f) ORDIN al ministrului mediului si padurilor nr. 578 din 6 iunie 2006 pentru aprobarea
Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu
modificarile si completarile ulterioare.

III.2 CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1 De prezentat situatia actuala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare


la inscrierea in registrul comertului

III.2.1.a Situatia actuala a ofertantului

Toate certificatele/ documentele/ formularele mentionate mai jos trebuie sa fie prezentate
n original sau copie semnata si stampilata cu precizarea "conform cu originalul.

Toate documentele vor avea, pe lnga semnatura si stampila, mentionat n clar numele
ntreg al persoanei semnatare. A nu se folosi prescurtari.

III.2.1.b Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:

1. Certificat de inregistrare eliberat de Ministerul Justitiei Oficiul Registrului


Comertului;
2. Copii conform cu originalul dupa autorizatia/ autorizatiile care dovedesc ca pot
furniza serviciile/ produsele cerute de aceasta licitatie (Autorizatia de mediu);
3. Declaratie din care sa rezulte ca raportarea cantitatilor realizate pt. atingerea
obiectivelor de reciclare/valorificare prevazuta in contractul de prestari servicii nu
este utilizata si pentru alti agenti economici in acelasi scop (model anexat).
4. Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al ofertantului privind
garantarea respectarii trasabilitatii deseurilor de ambalaje si a posibilitatii de
control al fluxurilor (model anexat)

III.2.2 Capacitatea economica si financiara

Copii de pe situaiile financiare, ntocmite conform prevederilor reglementrilor


contabile n vigoare, aferente exerciiului financiar anterior bilant 6 luni.

III.2.3. Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Declaratie privind capabilitatea de a utiliza sistemul electronic de raportare din


care sa reiasa ca ofertantul a inteles modul de raportare si are dotarile necesare si
prezentarea documentelor relevante justificative in acest sens (model anexat);

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1 Procedura: Cerere de oferta

IV.2 Criterii de atribuire: Cele mai avantajoase oferte din punct de vedere economic,
pana la acoperirea cantitatilor necesare de materiale, conform Caietului de sarcini.

IV.3 Informatii administrative: Limba sau limbile in care pot fi redactata


oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare: Romana

IV.3.1 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la
termenul limita de primire a ofertelor): 90 zile

IV.4 Prezentarea ofertei

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnico-financiare

Propunerea tehnico-financiara trebuie sa fie prezentata n Lei, cu mentionarea TVA


separat conform tabelului din modelul anexat.

Departajarea ofertelor cu pret egal se va realiza prin impartirea cantitatii de materiale


contractate intre firmele cu preturile egale.

IV.4.2 Modul de prezentare a ofertei

Ofertele trebuie depuse pna la termenul limita de primire a ofertelor specificat n Anuntul
de Participare:

- prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (serviciu postal) catre: Eco-


Rom Ambalaje SA, Blv. 1 Mai (fost Compozitorilor), nr. 53, Pavilion Administrativ,
etaj 7, sector 6,
- SAU livrate personal la sediul Autoritatii Contractante pe baza unei Scrisori de
naintare, semnata si datata.

Ofertele depuse prin alte mijloace dect cele mentionate anterior sau la o alta adresa nu
vor fi luate n considerare. Oferta va fi insotita de urmatoarele documente:
Ofertantul trebuie sa prezinte oferta intr-un ORIGINAL plus o varianta electronica pe CD /
DVD a propunerii tehnico-financiare.

Oferta va trebui sa contina:

1. Documente de calificare si alte documente, prevazute la sectiunea III.2

2. Propunerea tehnico-financiara

3. CD/DVD cu formatul electronic

Intreaga oferta va fi:

- initializata si stampilata pe fiecare pagina si numerotata crescator de la prima pana la


ultima pagina, pe aceasta din urma fiind trecuta mentiunea ULTIMA PAGINA.

In cazul unor neconcordante intre varianta pe suport hartie si cea in format electronic, va
prevala cea pe suport hartie (original).

In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens,


documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

Oferta va contine in mod obligatoriu un OPIS al documentelor care se depun.

Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca
sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta.

Pe plicul exterior se vor scrie urmatoarele informatii:

a) adresa unde trebuie depuse ofertele: Eco-Rom Ambalaje, Blv 1 Mai (fost
Compozitorilor), nr 53, etaj 7, sector 6, Bucuresti, Romania

b) numele licitatiei pentru care se depune oferta

c) numele ofertantului.

Eco Rom Ambalaje nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care documentele de
participare la licitatie nu sunt intacte, sigilate sau plicul exterior nu este marcat conform
prevederilor de mai sus.

Ofertele depuse vor fi deschise imediat dupa expirarea termenului de depunere a


documentatiei, numai de catre reprezentantii ERA in Comitetul de Evaluare. Ordinea in
care se vor evalua ofertele se va efectua in ordinea depunerii acestora.

SECTIUNEA V: INFORMATII SUPLIMENTARE


Important!

Prezenta procedura se aplica deseurilor de ambalaje provenite din fluxul industrial


comercial si in cazul achizitiilor de la populatie.

In situatia in care pentru deseul de ambalaj de sticla reciclarea se face in sistem


circuit inchis se aplica un bonus de 50% la tariful aplicat.
DECLARATIE

Subscrisa . ..., societate comerciala romana, cu sediul situat in , str. ., .,


inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ., sub nr. .., cod unic
de inregistrare , legal reprezentata de D-nul/D-na ., in calitate de , declaram
pe proprie raspundere urmatoarele: cantitatile de deseuri de ambalaje ce vor fi raportate si realizate in anul
2016 in executarea Contractului de prestari servicii pentru colectarea/sortarea si predarea pentru reciclarea
si valorificarea prin incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje ce urmeaza a se incheia cu
S.C. ECO-ROM AMBALAJE S.A., nu vor fi utilizate si/sau raportate la atingerea obiectivelor de
valorificare/ reciclare de catre alti agenti economici, astfel cum sunt stabilite de legislatia in vigoare privind
gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

Data azi, , in doua exemplare, pe proprie raspundere, cunoscand faptul ca falsul in declaratii
este pedepsit de legislatia in vigoare.

SC . ............
Prin .........................

_________________
DECLARATIE

Subscrisa S.C. ..., societate comerciala romana, cu sediul situat in , str. ., .,


inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ., sub nr. .., cod unic
de inregistrare , legal reprezentata de D-nul ., in calitate de , declaram pe
proprie raspundere urmatoarele: pentru cantitatile de deseuri de ambalaje ce vor fi raportate si realizate in
anul 2016 in executarea Contractului de prestari servicii pentru colectarea/sortarea si predarea pentru
reciclarea si valorificarea prin incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje ce urmeaza a se
incheia cu ECO-ROM AMBALAJE S.A., garantam respectarea trasabilitatii si posibilitatii de control a
fluxurilor de deseuri de ambalaje, precum si a conformitatii tuturor activitatilor prestate in baza
Contractului cu autorizatiile si/sau licentele detinute de subscrisa si puse la dispozitia ECO-ROM
AMBALAJE S.A., in caz contrar urmand sa il despagubim pe Beneficiar pentru toate pagubele directe sau
indirecte (inclusiv obligatii fiscale suplimentare constatate de autoritati) cauzate prin neinregistrari sau
inregistrari sau raportari incomplete sau incorecte.

Data azi, , in doua exemplare, pe proprie raspundere, cunoscand faptul ca falsul in declaratii
este pedepsit de legislatia in vigoare.

SC . ............
Prin ........................
DECLARATIE

Subscrisa SC .., societate comerciala romana, cu sediul in ., inmatriculata la


Oficiul Registrului Comertului sub nr .., Cod Unic de Inregistrare .., legal reprezentata
de , in calitate de declara pe propria raspundere ca detinem tehnica si
competenta necesare pentru a efectua raportarile lunare, utilizand sistemul electronic de raportare.

Data Semnatura
OFERTA TEHNICO-FINANCIARA PENTRU ANUL 2016

(deseuri reciclabile)

Cantitati deseuri de
Tipuri de deseuri de ambalaje ambalaje totale 2016
(tone) Tarif solicitat
(RON/TONA fara TVA)

Sticla

PET

PE

PVC

Plastic PP

PS

Alte plastice

Hartie

si carton
Hartie si carton
Ambalaje din carton pt. lapte si
suc

Metale Otel

Aluminiu

Lemn

Data Semnatura
OFERTA TEHNICO-FINANCIARA PENTRU ANUL 2016

(deseuri incinerabile)

Tipuri de deseuri de ambalaje Cantitati deseuri de


Tarif solicitat
ambalaje totale 2016
(RON/TONA fara TVA)
(tone)

PET

PE

PVC

Plastic PP

PS

Alte plastice

Hartie

Hartie si carton si carton

Lemn

Data Semnatura