Sunteți pe pagina 1din 4

PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI CALITĂŢII

(Baza seriei ISO 9000:2000)

● Pot fi utilizate de managementul de vârf ca un cadru care să-l sprijine în


îmbunătăţirea performanţei organizaţiei.
● Provin din experienţa colectivă şi cunoştinţele experţilor internaţionali,
membri ai Comitetului Tehnic ISO-TC-176 "Managementul calităţii şi asigurarea
calităţii", care are responsabilitatea dezvoltării şi menţinerii standardelor ISO 9000.

1. FOCALIZAREA CĂTRE CLIENT


Organizaţiile depind de clienţii lor şi prin urmare este necesar să:
● înţeleagă necesităţile prezente şi de viitor;
● îndeplinească cerinţele acestora;
● se străduiască şi depăşească aşteptările clienţilor.
AVANTAJE:
● creşterea încrederii şi câştigarea pieţei prin răspunsuri flexibile şi rapide la
oportunităţile care apar;
● eficacitate crescută şi utilizarea resurselor organizaţiei direcţionate pentru
satisfacerea clientului;
● loialitatea crescută a clientului care conduce la menţinerea relaţiei de
afaceri.
Aplicarea conduce la:
● cercetarea (analizarea) şi înţelegerea necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor
(N.A.C.);
● asigurarea ca obiectivele organizaţiei sunt focalizate pe N.A.C.;
● comunicarea N.A.C. în întreaga organizaţie;
● măsurarea satisfacţiei clientului în întreprinderea de acţiuni în funcţie de
rezultate;
● atenţie sistematică acordată relaţiei cu clienţii;
● asigurarea unei abordări echilibrate între satisfacerea clienţilor şi alte părţi
interesate (proprietari, angajaţi, furnizori, finanţatori, comunitatea locală şi societatea
în ansamblu).

2. LEADERSHIP
Liderii stabilesc unitatea domeniilor şi direcţiilor de acţiune ale organizaţiei.
Ei vor asigura şi menţine un mediu de lucru în care oamenii pot fi complet implicaţi
în îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.

AVANTAJE:
● oamenii vor înţelege şi vor fi motivaţi pentru îndeplinirea scopurilor şi
obiectivelor organizaţiei;
● activităţile sunt evaluate, corelate şi implementate într-un mod planificat;
● lipsurile în sistemul de comunicare între nivelurile organizaţiei vor fi
minimizate.
Aplicarea conduce la:
● luarea în considerare a tuturor părţilor interesate;
● stabilirea unei viziuni clare a viitorului organizaţiei;
● luarea în considerare a modificării obiectivelor şi ţintelor stabilite;
● crearea şi promovarea de modele cu rol etic la toate nivelele organizaţie;
● încredere şi eliminarea suspiciunilor;
● asigurarea pentru oameni de resurse, instruire şi libertate de acţiune,
conform responsabilităţilor şi în limitele resurselor financiare;
● încurajarea şi recunoaşterea contribuţiei oamenilor.

3. IMPLICAREA OAMENILOR
Oamenii, la toate nivelele, sunt esenţa (inima) unei organizaţii, iar totala lor
implicare conduce la utilizarea competenţelor în beneficiul organizaţiei.
AVANTAJE:
● motivarea, angajarea şi implicarea oamenilor în interiorul organizaţiei;
● inovare şi creativitate în stabilirea de obiective viitoare;
● recompensarea oamenilor pentru performanţele proprii;
● disponibilitatea oamenilor de a participa şi contribui la îmbunătăţirea
continuă.
Aplicarea conduce la:
● înţelegerea importanţei contribuţiei şi rolului oamenilor în organizaţie;
● identificarea constrângerilor legate de performanţa acestora;
● acceptarea conştientă că omul devine responsabil pentru dezvoltarea
problemelor în care este implicat;
● evaluarea performanţelor faţă de obiectivele şi scopurile personale;
● implicarea lor activă pentru a-şi valorifica oportunităţile legate de
competenţe, cunoştinţe şi experienţă;
● libertatea lor de a-şi demonstra cunoştinţele şi experienţa;
● discutarea problemelor în mod deschis.

4. ABORDAREA TIP PROCES


Rezultatul dorit este obţinut mult mai eficient când activităţile şi resursele
sunt conduse ca un proces.

AVANTAJE:
● costuri mai scăzute şi perioade de timp mai scăzute prin utilizarea eficientă
a resurselor;
● rezultate îmbunătăţite, consistente şi predictibile;
● oportunităţi de îmbunătăţire focalizate în funcţie de priorităţi;
Aplicarea conduce la:
● definirea sistematică a activităţii necesare pentru a obţine un rezultat dorit
(aşteptat);
● stabilirea clară a responsabilităţii şi bugetului pentru conducerea
activităţilor cheie;
● analizarea şi măsurarea capabilităţii activităţilor cheie;
● identificarea interfeţelor activităţilor cheie în cadrul şi între funcţiile
organizaţiei;
● focalizarea pe factorii care vor îmbunătăţi activităţile cheie ale organizaţiei
(resurse, metode, materiale, etc.);
● evaluarea riscurilor, consecinţelor şi impacturilor activităţilor asupra
clienţilor, furnizorilor şi altor părţi interesate.

5. ABORDAREA TIP SISTEM DE CĂTRE MANAGEMENT


Identificarea, înţelegerea şi conducerea proceselor interdependente ca un
sistem, contribuie la eficacitatea şi eficienţa organizaţiei în îndeplinirea obiectivelor.
AVANTAJE:
● integrarea şi alinierea proceselor care vor conduce cel mai bine la
rezultatele dorite;
● abilitatea de a focaliza efortul şi procesele cheie;
● asigurarea încrederii pentru părţile interesate în consistenţa, eficacitatea şi
eficienţa organizaţiei.
Aplicarea conduce la:
● structurarea unui sistem pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţiei, în
modul cel mai efectiv şi eficient;
● înţelegerea interdependenţelor dintre procesele sistemului;
● abordări structurate ce armonizează şi integrează procesele;
● asigurarea unei mai bune înţelegeri a rolurilor şi responsabilităţilor necesare
pentru realizarea obiectivelor comune şi prin aceasta reducerea barierelor trans-
funcţionale;
● înţelegerea capabilităţii organizatorice şi stabilirea constrângerilor legate de
resurse, înainte de a acţiona;
● nominalizarea scopului şi definirea modului cum vor opera activităţile
specifice, în cadrul sistemului;
● îmbunătăţirea continuă a sistemului prin măsurare şi evaluare.

6. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ
Îmbunătăţirea continuă a performaţei generale va fi un obiectiv permanent al
acesteia.
AVANTAJE:
● performanţa bazată pe capabilităţi organizaţionale îmbunătăţite;
● alinierea activităţilor de îmbunătăţire la toate nivelele faţă de intenţia
strategică a organizaţiei;
● flexibilitatea pentru a acţiona rapid în caz de oportunităţi.
Aplicarea conduce la:
● angajarea unei abordări consistente la nivelul organizaţiei pentru continua
îmbunătăţire a performanţei organizaţiei;
● instruirea oamenilor privind metodele şi instrumentele continue;
● îmbunătăţirea continuă a produselor, proceselor şi a sistemului se constituie
ca obiectiv individual în cadrul organizaţiei;
● stabilirea de scopuri şi măsuri pentru îmbunătăţirea continuă;
● recunoaşterea şi popularizarea îmbunătăţirilor.

7. DECIZII BAZATE PE DATE REALE


Deciziile efective sunt bazate pe analizarea datelor şi informaţiilor.
AVANTAJE:
● decizii fundamentate;
● posibilităţi crescute de a demonstra eficacitatea deciziilor anterioare prin
raportarea (referirea) la înregistrări reale;
● abilitate mai mare de a analiza, transmite şi modifica opiniile şi deciziile.
Aplicarea conduce la:
● asigurarea ca datele şi informaţiile sunt suficient de exacte şi de încredere;
● asigurarea accesului la date pentru toţi care au nevoie;
● analizarea datelor şi informaţiilor utilizând metode valide;
● luarea deciziilor şi întreprinderea acţiunilor bazate pe analizarea faptelor şi
folosirea experienţei şi intuiţiei.

8. RELAŢII CU FURNIZORII, UTILE AMBELOR PĂRŢI


(PARTENERIAT CU FURNIZORII)
Organizaţia şi furnizorii săi sunt interdependenţi, iar relaţiile de parteneriat
măresc capacitatea ambelor părţi de a crea valoare.
AVANTAJE:
● abilitate crescută de a crea valoare ambelor părţi;
● flexibilitate şi rapiditate a răspunsurilor comune la cerinţele schimbătoare
ale pieţei sau a aşteptărilor şi necesităţilor clienţilor;
● optimizarea costurilor şi resurselor.

Aplicarea conduce la:


● stabilirea relaţiilor pe termen scurt cu luarea în considerare a avantajelor pe
termen lung;
● stabilirea resurselor cu partenerii;
● identificarea şi selectarea furnizorilor cheie;
● comunicarea clară şi deschisă;
● informaţii şi planuri de viitor;
● stabilirea de activităţi de dezvoltare şi îmbunătăţire comune;
● informarea, încurajarea şi recunoaşterea îmbunătăţirilor şi realizărilor
furnizorilor.