Sunteți pe pagina 1din 2

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru desfasurarea

activitatii de alimentatie publica:


Cerere formular tipizat;
Dovada platii taxei pentru eliberarea/ vizarea autorizatiei copie certificata conform
cu originalul;
Imputernicire pentru depunere documentatie/ridicare autorizatie, daca este cazul in
original;
B. I./C.I. persoana care depune documentatia de autorizare copie;
CUI societate copie;
Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registului Comertului pentru deschiderea si
autorizarea punctului de lucru copie;
Declaratia de impunere privind ocuparea domeniului public, inregistrata la D.I.T.L. al
sectorului aferent, daca este cazul copie;
Dovada folosirii spatiului (contract inchiriere/ act proprietate etc.) copie;
Actul initial care arata cine detine spatiul in calitate de proprietar copie;
Autorizatie de construire/ alt document prin care s-a autorizat schimbarea de destinatie
in unitate de alimentatie publica, daca este cazul copie;
Autorizatia sanitara de functionare/ Proces verbal de constatare a conditiilor igienico
sanitare/ Notificare de certificarea conformitatii copie;
Autorizatie sanitara veterinara/ Documentul de inregistrare sanitara veterinara si
pentru siguranta alimentelor copie;
Autorizatia de mediu/ declaratie pe proprie raspundere ca sunt mai putin de 100 de
locuri pe scaun/ dovada solicitarii de obtinere a autorizatiei de la autoritatea de mediu
copie;
Autorizatia de securitate la incendiu, daca este cazul copie;
Adresa cu informatii privind calificarea personalului angajat;
Declaratie privind clasificarea unitatii original;
Certificatul eliberat de I.T.M/ extras Revisal cu informatii privind calificarea
angajatilor copie;
Acordul Asociatiei de Proprietari care va contine data Adunarii Generale in care s-a
aprobat ca agentul economic sa desfasoare activitate de alimentatie publica intr-un
spatiu al condominiului precum si orarul de functionare aprobat. Tabelul nominal cu
proprietarii direct afectati de activitatea desfasurata de catre agentul economic, pe plan
orizontal si vertical, cu B.I./C.I.- serie si numar si semnatura;
Planul de incadrare in zona, la scarile 1:500 si 1:2000 / Planul complexului comercial
in care se afla unitatea, cu pozitionarea acesteia unde este cazul;
Releveul;
Autorizatia de construire si procesul verbal de receptie a lucrarii /Avizul de amplasare
pentru constructiile provizorii amplasate pe domeniul public (inclusiv pentru terase);
Certificatul de atestare fiscala care arata ca societatea nu are datorii la bugetul local ;
Fotografii (fata si lateral);
Acordul de functionare eliberat anterior, in original;
Alte avize, autorizatii, acorduri, declaratii si certificate speciale, dupa caz;