Sunteți pe pagina 1din 2

ROMANIA

JUDFJUL ALBA
COMUNA BUCIUM
CONSILIUL LOCAL
Tel/fax: 0258-7 B4LI2 ;031 28985t2
e-mail primaria. bucium@yahoo.com

HOTARAREA NR.65
din 29.L2.2016
privind aprobarea Acordului de Parteneriat incheiat intre UAT Judetul Alba si unitdtile
administrativ-teritoriale de pe traseul drumului judetean 107I in vederea promovdrii si
implementdrii proiectului"Modernizare drum judetean DJ 107 I: Aiud (DNI) - Aiudut de Sus -
Rtmet-Brddesti-Geogel-Mdcdresti-BtrlestiCdtun-Cojocani-ValeaBarnii-Btrlesti-
Mogos - Vqlea Albd- Ciuculesti - Bucium - Izbita - Coleseni Bucium Sat DN 74 (Cerbu,'in
- -
cadrul Programului Operalional Regional (POR) 2014-2020,AXA PRIORITARA O:
^Imbundtdtirea
infrastructurii rutiere de importantd regionald, Prioritatea de investitrii 6.1.
Stimularea mobilitdtii regionale prin conectarea nodurilor secundare si terttiare la infrastructura
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 20161616.112

Consiliul Local Bucium, intrunit in sedinta extraordinara, in data de29.12.2016


Ludnd in dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotdrdre privind aprobarea Acordului de Parteneriat
incheiat intre UAT Judetul Alba si unitdtile administrativ-teritoriale de pe traseul drumului
judetean 107I in vederea promovdrii si implementdrii proiectului "Modernizare drum judetean DJ
107 I: Aiud (DNI) - Aiudul de Sus-Rtmet - Brddesti Geogel Mdcdresti - Btrlesti Cdtun
- - -
Cojocani-ValeaBarnii-Btrlesti-Mogos-ValeaAlbd-Ciuculesti-Bucium-Izbita-
Coleseni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)" in cadrul Programului Operafional Regional (POR)
2014-2020, AXA PRIORITARA 6: imbundtdtirea infrastructurii rutieie de importantd regionald,
Prioritatea de investitii 6.1. Stimularea mobilitdtii regionale prin conectarea nodurilor secundare si
tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. pOR
201616t6.U2:
- raportul de specialitate al Compartimentului urbanism, achizitii publice din cadml
aparatul de specialitate al primarului comunei Bucium;
TinAnd cont de prevederile:
- Strategiei de dezvoltare a Judelului Alba pe perioada 2014-2020;
- Ghidului solicitantului - condilii generale pentru accesarea fondurilor, POR 2014-2020,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Ghidului solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020,
Axa prioritarl 6, Prioritatea de investilii 6.7., aprobat prin Ordinul Ministrului ff.
3r6U06.r2.2016:
-
Adresei nr.21746122J1,2016 a Agentiei pentru Dezvoltare Regionald Centru;
Luand in considerare prevederile:
-art. 14,afi..9! alin.(1)lit.b)silit.e), art.9l alin.(3)lit.d)qiarr.91 alin.(6)lit.a)din
Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd, cu modificdrile gi compleidrile
ulterioare;
- art. 35 din Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;
In temeiul art 45 alin.(l) din Legea nr. 21512001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta

HOTARARE
Art,I. Se aproba Acordul de parteneriat care va fi incheiat intre UAT Judetul Alba - lider de
proiect si UAT Municipiul Aiud - partener 2,[JAT Comuna Bucium partener 3, UAT
- q
Comuna Mogos - partener 4, UAT Comuna Ponor - partener 5 si UAT Comuna Rimet - partener
6, in vederea promovdrii si implementdrii Proiectului "Modernizare drum judetean DJ I07 I: Aiud
(DNI)-AiuduldeSus-Rtmet-Brddesti-Geogel-Mdcdresti-BtrlestiCdtun-Cojocani-Valea
Barnii-Birlesti--Mogos-ValeaAlbd-Ciuculesti-Bucium-Izbita-Coleseni-BuciumSat-
DN 74 (Cerbu " in cadrul Programului Operalional Regional (POR) 2014-2020, AXA
PRIORITAnA e: imbundtdtirea infrastructurii rutiere de importantd regionald, Prioritatea de
investitrii 6.1. Stimularea mobilitdtii regionale prin conectarea nodurilor secundare si terttiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 20161616.112,
oonform qnexei - parte integrantd a prezentei hotdrdri.
Art.z. La data adoptdrii prezentei hot[rdri, Hotdrdrea Consiliului Local Bucium, nr.
46117,10.2016 privind aprobarea Acordului de Parteneriat incheiat intre Judelul Alba prin
Consiliul Judefean Alba gi unitdtile administrativ-teritoriale de pe traseul drumului judetean 107I
in vederea promovdrii si implementirii in comun a Proiectului "Modernizare drum judetean DJ
107 I: Aiud (DNI) - Aiudul de Sus-Rimet - Brddesti - Geogel - Mdcdresti - Btrlesti Cdtun -
Cojocani-ValeaBarnii-Btrlesti-Mogos-ValeaAlbd-Ciuculesti-Bucium-Izbita-
Coleseni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)" in cadrul Programului Operalional Regional (POR)
2014-2020, AXA PRIORITAfTA O: imbundtdtirea infrastructurii rutiere de importantd regionald,
Prioritatea de investitii 6.1. Stimularea mobilitdtii regionale prin conectarea nodurilor secundare si
tertiare la infrastructura TEN-T, apel de proiecte nr. POR 20161616.lll, iSi inceteazd.
aplicabilitatea.
Art.3. Se imputemiceqte primarul comunei Bucium, Napau Cornel, sd semneze toate actele
necesare promovdrii proiectului.
Art.4 Prin intermediul secretarului comunei Bucium prezentahotdrdre se comunicd:
-Institutiei Prefectului judelului Alba ;
- Presedintelui Consiliului Judetean Alba;
-Primarului comunei Bucium;
-pe pagina de internet www.primariabucium.ro.
Art.5 Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local Bucium, in sedinta extraordinara,
cu 9 voturi ,,pentru", 0 ,,abtineri" si 0 ,,impotriva, din 9 consilieri prezenti, dintr-un numar de 11
consilieri validati"

Presedinte de sedi Avizat,


Consi{ier lo$l, Secretar comuna Bucium,
Jr.David Carmen-Nadia

--Sl-'^n""{/

,r\
flu
^