Sunteți pe pagina 1din 4

Idila aparenta generata de Pax Romana s-a dovedit a fi numai o ama gire: ea continea deja factori

care i-au prega tit deca derea de mai ta rziu. Dupa ca derea despoticului Commodus (192) vor
apa rea numeroase crize ce vor conduce pa na la haosul epocii mpa ratilor militari (235 pa na n
284). Prin exercitarea unei ample forte de constra ngere Imperiul roman s i-a asigurat nca odata
stabilitatea: Diocletian (284-305) a constituit statul corporativ al Antichita tii ta rzii, iar
Constantin cel Mare (309/324-337) a ada ugat la aceasta cres tinismul ca un suport comun.
Ca urmare a superiorita tii ei civilizatorice Roma s i-a dominat ntotdeauna, chiar s i n epocile de
criza , presupuna nd existenta unita tii interne, adversarii externi, cel putin din punctul de vedere
al defensivei, acest lucru fiind valabil n primul ra nd n raport cu germanicii. In contextul
conflictelor interne legate de convertirea ntregului imperiu la ortodoxia cres tina s i-au fa cut
aparitia influentele unui eveniment mondial, care a dat o noua ntorsa tura destinului Imperiului
roman: migratia popoarelor i-a pus n mis care pe ostrogoti (375), aces tia fiind mpins i spre
vest de ca tre hunii originari din Asia centrala . Sub presiunea celor doua popoare migratoare
Imperiul roman s-a divizat definitiv (395), iar abaterea ca tre vest a vizigotilor (401) s i a hunilor
(447) a fost hota ra toare pentru ca derea Imperiului roman de apus (476).
n Apusul ndepa rtat se profileaza clar, specific unitara din punct de vedere universal istoric,
Europa medievala : n timp ce centrele de putere s i de cultura dinspre ra sa rit s i-au pa strat n
principiu identitatea s i continuitatea, n ciuda rupturilor ce aduceau cu sine schimba ri, Apusul
ndepa rtat, cea mai slaba veriga n lantul de civilizatie de la ra sa rit pa na n apus, a fost nencetat
afectat de valuri peste valuri de cuceritori dinspre est, vest, nord s i sud. In cele din urma , toate
elementele indigene ce au supravietuit, elementele latino-romane s i altele venite din afara au
stabilit lega turi stra nse s i au format, n multiple variante, ceva nou (McNeill). Dupa o prima
juma tate de mileniu de regres al civilizatiei, de haos s i confuzie (cea. 476-955), Europa s-a
constituit pe fundamentul diversita tii, instalate de pe atunci, ca nou centru de putere s i cultura ,
n principal odata cu marea trecere a anului 1000.
De atunci noua vitalitate a Europei s i-a ga sit expresia n abundenta uimitoare de stiluri
care s-au succedat ntr-un ritm din ce n ce mai stra ns, anume n artele plastice, mai ta rziu s i n
literatura s i muzica (McNeill). Complexitatea n permanenta cres tere a istoriei europene de la
anul 1000 ncoace justifica faptul ca i se acorda spatiu din ce n ce mai mare n raport cu
regiunile din afara Europei. In Evul Mediu european, acestea au influentat n mod divers Europa
determina nd dezvoltarea ei constanta pe termen lung Bizantul, explozia araba s i expansiunea
Islamului, efectul stimulator al contactelor datorate marelui comert intercontinental, n care
Europa a fost reintegrata pe deplin dupa anul 1000, imbolduri venite din China s i India, invazia
turcilor (selgiucizi s i otomani) s i a mongolilor.
Odata cu ca derea Imperiului roman de apus n 476, s-au profilat treptat contururile
Europei medievale, scindata n urma unor procese complexe ntr-un Apus romano-latin s i un
Ra sa rit grecesc-ortodox. O importanta fundamentala a ca pa tat deosebirea dintre Apusul n care
timp de cinci sute de ani a domnit haosul s i Ra sa ritul de factura bizantin-romanica care a
continuat n forma modificata structurile din Antichitatea ta rzie. Haosul din Apus a fost
declans at, prelungit s i intensificat de valurile de invadatori: dupa migratia popoarelor
germanice (375 568), mai ales de ca tre huni (395 453), avari (568 604), vikingii
(normanzi) din Scandinavia (787 1066), arabi musulmani/mauri/sarazini (711 968), n cele
din urma de ca tre unguri (896/900 955). Interventiile lor cu totul diferite au influentat
esential procesul de formare a statelor s i de consolidare n Europa, prin formele diferite n care
invadatorii s-au integrat n sistemul european n devenire (vikingii, ungurii), n vreme ce avarii
s i arabii/sarazinii au fost din nou goniti. Popoarele nomade de la limita de sud-est a Europei au
mpiedicat formarea propriu zisa a statelor sub slavi, care se situau la cea mai mare depa rtare de
centrele de civilizatie antica s i medievale, fiind din aceasta cauza cuprins i ultimii n procesul de
civilizatie.
Diferentele dintre vestul s i (sud-) estul Europei au ra zba tut pa na n prezent, s i au
izbucnit ncepa nd cu 1989/1991 mai violent ca orica nd: Imperiul roman de ra sa rit-Bizantul a
salvat pe de o parte continuitatea structurilor imperiale, dar a ra mas ncremenit, s i n ce prives te
Biserica, s i n ce prives te cultura, la autocratie s i ortodoxie; dispa ra nd n cele din urma odata cu
ca derea Constantinopoluluia n 1453. Insa imperiul apusean s-a cufundat timp de 500 de ani n
haosul statelor ulterioare, mos tenitoare ale Imperiului roman, din care treptat s-a ridicat ceva
nou s i original n istoria universala primele semne ale unei societa ti civile latine organizate n
sine. De la mic la mare, s-au reva rsat n ea tendintele esentiale, afla ndu-s i un nou fundament n
individul liber n aspiratii s i ra spunza tor de sine, reprezentat n primul ra nd de Biserica romana .
Proto-monarhiile nationale ulterioare imperiului, la care se adauga regatele cvasi-nationale nou
cres tinate ale Scandinaviei (Danemarca, Suedia, Norvegia) s i micile regate din centrul s i estul
Europei (Boemia, Polonia, Ungaria), au format baza pluralismului etnic-statal al sistemului
european nca din Evul Mediu, sistem care nu tolera o alca tuire imperiala sau hegemoniala a
continentului sub o putere suverana . La aceasta se adauga faptul ca Europa a fost fragmentata
nca odata , de data aceasta prin granite multiple determinate de structurile interne: Limesul
(cea. 100), granita dintre Europa latina s i cea ortodoxa (395/1054), granitele imperiului
carolingian (cea. 800), mai ales n partea de est s i de sud, n Germania s i Italia de mai ta rziu. O
situatie opusa au cunoscut Italia, ca un prim vid de putere n urma pra bus irii imperiului,
fragmentata ca o consecinta a cuceririi ei partiale de ca tre longobarzi (568), s i mai apoi
Germania, care n special sub forma celui de-al doilea Imperiu Roman restaurat a devenit
primul centru al puterii n Europa (955/962-1198), deca za nd apoi n cel de-al doilea mare vid
de putere al Europei latine (1198-1806/1871).
Criza ada nca de la nceputurile Europei medievale a durat aproximativ de doua ori mai
mult deca t n China, cu aproximatie 500 de ani (401/476-955/962). Fundamentele diversita tii
extraordinare, s i prin aceasta s i ale complexita tii Europei, sunt vizibile chiar n marea varietate a
invadatorilor barbari popoare turco-mongole (huni, avari, proto-bulgari, unguri), germani,
slavi fiind s i mai mult diversificate prin deosebirile nta lnite n sa nul culturii duale greco-
romane
Apusului. Din acel haos au apa rut, odata cu stabilirea papalita tii la Roma s i cu regatul
francilor n Gallia cucerita , noi semne ale consolida rii de amploare n Apusul latin, care sub
presiunea arabilor/maurilor (ncepa nd cu 711), a normanzilor (ncepa nd cu 787), a sarazinilor
(ncepa nd cu 826) s i a ungurilor (ncepa nd cu 900) a suferit din nou o criza profunda .
O premisa a ascensiunii temporare a germanilor din epoca medievala a fost consolidarea
Europei nceputa dupa victoria germanilor asupra ultimilor invadatori, ungurii, la Augsburg n
955. Dupa aceasta a nceput pentru Occidentul latin o etapa unitara s i continua n istoria
universala , de 1000 de ani de dezvoltare demografica s i economica , lipsita de oscilatii
declans atoare de crize. Noua dezvoltare a Occidentului a corespuns cu procesele de dezvoltare
similare din Orientul ndepa rtat, dupa instaurarea n 960 a dinastiei Sung n China, acestea fiind
determinate de transformarea impozitelor pla tite pa na atunci prin da ri n ma rfuri n impozite
ba nes ti. La acestea s-au ada ugat tendintele de expansiune din alte zone euroasiatice n jurul
anului 1000 turcii din Asia centrala nspre Orientul Apropiat s i n nordul Indiei, nfiintarea
unor state-oras dupa model musulman la limita de sud a Saharei n vederea organiza rii marelui
comert , ntre altele cu sclavi negri din Africa adus i la Marea Mediterana .
Centru de prim ordin al noii dezvota ri din Europa a fost nordul Italiei -Toscana, iar un al
doilea vechile T ari de Jos, cu preca dere Flandra s i Valonia, s i apoi axa Rin Ron ca lega tura
geografica ntre cele doua centre economice s i culturale. Acestea se aflau n contact cu doua rute
de trafic: pe directia est-vest Marea Mediterana ca ruta de prima nsemna tate n sud s i Marea
Nordului s i Marea Baltica ca ruta secundara n nord, ambele legate pe directia nord-sud prin
ruta Rin Ron.
Abia n perioada de trecere 955-1000, ntr-un mod asema na tor cu cel din China
(ncepa nd cu 960), s-a instaurat o perioada de lunga durata de expansiune economica s i
demografica , care a determinat modul europeanului de a privi viata. Italia s i zona
mediteraneeana , ca s i cea a Ma rii Nordului s i a Ma rii Baltice au devenit principalele axe pentru
ascensiunea economica a Europei. Imperiul german medieval a devenit primul centru al puterii
politice n Europa latina (955/962-1198), n timp ce Franta s-a ridicat ca punct de plecare al
exploata rii teritoriale din centrul noii dinastii capetiene (n bazinul parizian = Ile-de-France),
Italia devenind al doilea reper cultural important al Europei. Conflictele dintre mpa rat s i papa
(1075-1122), Reconquista din Peninsula Iberica (1063-1492), cucerirea Angliei de ca tre
normanzi (1066) s i cruciadele (1096-1291) au prega tit aparitia a noi centre de putere, ntre
care Franta, prin evolutia ei spre o prima mare putere europeana , a fost prima care a doba ndit
experienta n ce prives te puterea politica . Pra bus irea Imperiului german, care a fa cut loc unui
nou vid de putere (ncepa nd cu 1198), a corespuns cu dezvoltarea unor noi centre de putere
nspre est, mai nta i Polonia (1386), apoi Rusia (ncepa nd cu 1480), care s-au detas at ca relative
puteri suverane ra sa ritene.
Timp de aproximativ 300 de ani Limesul roman a reprezentat n Europa, spre nord (Britannia,
Duna rea) s i spre vest granita dintre civilizatie s i barbarie; s-a ada ncit literalmente ca granita de
structura n teritoriul Europei, pe care a submpa rtit-o n doua mari regiuni, sudul s i vestul
civilizat (linia Rin Duna re) s i estul s i nordul care vor ra ma ne barbare pentru secole ntregi. De
o parte s i de cealalta a limesului istoria s-a desfa s urat diferit, s i a fost receptata astfel s i de
popoare, lucru vizibil n denumirea fenomenului istoric care a anulat aparent linia Limesului
invazia barbara dincoace s i migratia popoarelor dincolo de limes. In Britannia chiar doua
linii de Limes (valul lui Hadrian s i cel al lui Antoninus) marcheaza zona a ceea ce mai ta rziu va fi
border ntre Anglia s i Scotia. Dincoace de Limes statele germanice urmas e ale Imperiului
roman de apus au format un cadru larg favorabil proto-monarhiilor nationale s i mai ta rziu
statelor nationale moderne Portugalia, Spania, Franta, Anglia.
2. De-a lungul liniei de demarcare din 395 stabilita provizoriu ntre imperiile apusean s i
ra sa ritean, Europa s-a fragmentat, daca nu lua m n considerare exceptiile regionale (Italia de
sud s i Sicilia predominate de o civilizatie greaca , s i valahii proto-roma ni pa stra nd caracterul
romanic), aproximativ n teritoriile grec s i latin ale civilizatiei antice duale pe care o cuprinsese
Imperiul Roman din punct de vedere statal s i politic. O data cu ra spa ndirea n Evul Mediu a
cres tinismului la nord s i la est, n cele doua forme de atunci ale acestuia (cea greco-bizantin-
ortodoxa s i cea latino-romano-catolica ), apartenenta la cele doua Biserici rivale a devenit o sigla
extrema pentru ansamblurile complexe de factori spirituali, religios i, sociali, economici, politici.
In cei 500 de ani de haos de dupa ca derea Romei (476) s-a format societatea latina civila prin
autoorganizare pornita de jos s i autodeterminare. Ea a fost rezultatul stimulilor esentiali veniti
n mod necesar de jos n sus, n conditiile n care structurile puterii s i autoritatea erau
fa ra mitate, cu exceptia ierarhiei Bisericii romane. Doua dintre pricipiile fundamentale ale celei
din urma au fost transferate din aceasta cauza s i asupra societa tii n general organizarea
autonoma (libertas ecclesiae) s i necesitatea unei permanente rennoiri reformatoare, care sa
puna mereu n discutie vechile forme (Ecclesia semper reformanda Biserica n permanenta
rennoire). Din descentralizarea maxima (feudalizare) s-a na scut s i initiativa de
autodeterminare, care s i-a ga sit mai ta rziu forma de manifestare n forurile ce ncercau sa
limiteze puterea politica n revenire (consilii ora s enes ti, sta ri sociale, parlamentul). Ca urmare a
absentei de secole a unui mpa rat, au crescut n mod firesc s i tendintele de separatie ntre stat s i
religie, n mod identic n ntreaga lume.
Pe de alta parte Imperiul roman de ra sa rit, Bizantul, a conservat structuri s i traditii ale
Antichita tii ta rzii, mai presus de toate autocratia (sta pa nirea unica s i absoluta a suveranului) s i
teocratia (unitatea dintre religie, stat s i societate), iar prin aceasta a pa strat s i structura de baza
universala a tuturor celorlalte societa ti din lume, cu exceptia Apusului latin n plina nflorire.
Europa ortodoxa de sud-est nu a cunoscut nici pe plan intern, nici pe plan extern o suveranitate
s i o autodeterminare reala , ci a fost permanent sub dominatia unui autocrat (mpa ratul roman
ra sa ritean, sultan, tar), fa ra a avea o s ansa de a se dezvolta pornind de la autodeterminare pa na
la democratie, sub forma statelor nationale suverane.
. Ca prima ncercare de restaurare a Imperiului roman, imperiul carolingian a fost doar un scurt
intermezzo. Insa influenta acestuia a atins limite neba nuit de largi, aceasta s i pentru faptul ca
granitele marcate la data simbolica a anului 800 (ncoronarea mpa ratului Carol cel Mare la
Roma) s-au pa strat mai multe secole la est (Elba Saale Boehmerwald), la nord (mpotriva
Danemarcei) s i la sud (Italia), acestea fiind de fapt granitele Bisericii romane s i ale Apusului
latin mpotriva slavilor s i pa ga nilor la vest s i mpotriva popoarelor islamice la sud (s i a celor
cucerite de acestea, cres tinii de cultura greceasca din Italia de sud s i Sicilia). In Franta de nord-
vest ele reprezinta o granita de structura de lunga durata (fr. longue duree) mpotriva
Bretaniei celtice: Roland a fost margraf al ma rcii de granita Bretania.
n prima etapa a Evului Mediu eurasiatic (s i european), n ma sura apartenentei sale la Imperiul
roman, Europa a deca zut mai nta i aproape la nivelul semibarbar al cuceritorilor ei germanici s i
slavi. Totus i bazele esentiale ale culturii materiale nu au mai fost distruse (ntre altele
agricultura, constructia de cla diri, mes tes ugurile), chiar daca rafinamentul bunelor maniere
ora s enes ti s-a pierdut. In mod normal, prin asimilarea n cultura cuceritorii au receptat treptat
resturile culturii clasice superioare, n principal transmisa prin Biserica cres tina latina n Apus
(Roma), greco-bizantina n Ra sa rit (Constantinopol). In ansamblu, Europa medievala ra ma sese
nca n umbra centrelor de putere s i de cultura traditionale ale Orientului, ca dezvoltare nca
superioare. Doar ulterior consolida rii interioare s i exterioare (ncepa nd cu 1000), a nceput n
Apusul ndepa rtat o expansiune economica s i demografica (= nmultirea populatiei) de durata .
Rentoarcerea la cunos tintele Antichita tii (Renas terea, Umanismul) s i ale vechiului Ra sa rit, care
au ajuns n Europa prin intermediul marelui comert s i al cruciadelor, a dat Apusului noi
impulsuri.
Din haosul de cuceriri s i de state mos tenitoare ale Imperiului roman, de cele mai multe ori
ava nd o existenta scurta , n Apus s i (nesemnificativ/periferic) n Ra sa rit se traseaza treptat
contururile natiunilor europene de mai ta rziu. In combinatii diferite de cuceritori s i cuceriti, n
cazul unora partial chiar ies ind din nou la iveala continuita ti preromanice (Britannia, Gallia, T ara
Bascilor), asimilarea a evoluat n diferite directii. Astfel, din numeros ii factori etnici (germani,
romani, populatie galo-romanica , respectiv brito-romanica , slavi, bulgari) s-a format de-a lungul
secolelor spectrul larg al natiunilor europene printre altele portughezii, spaniolii, francezii,
italienii, englezii, irlandezii, scandinavii, germanii, slavii de sud, cehii, rus ii, polonezii, croatii,
sa rbii, ungurii, roma nii, bulgarii, albanezii.
O etapa importanta a forma rii natiunilor a fost trecerea la cres tinism. Cuceritorii
germanici, inclusiv francii, au venit deja cres tinati, ca arieni. Acolo unde, spre deosebire de
populatia cucerita , s i-au pa strat religia ariana , ei au ra mas minorita ti cuceritoare, n perioade de
criza fa ra sprijin din partea populatiei supuse: vandalii (534) s i ostrogotii (552) au dispa rut
rapid din aceasta cauza . Acolo unde bariera creata de diferenta confesionala a ca zut, prin
trecerea la Biserica romana , s-a realizat asimilarea s i formarea unui nou poporfrancii (499),
burgunzii (516), vizigotii (589). In mod asema na tor a actionat s i acceptarea cres tinismului
(bizantin) de ca tre bulgarii turco-mongoli (864) s i varegi (- vikingi din Suedia) asupra contopirii
lor cu slavii de est, pentru a forma un nou popor, cel al rus ilor.
Din ra ma s itele Imperiului roman apusean s-au na scut forte care ulterior s-au rentors la
Roma s i prin pretentiile lor de a se ra spa ndi au generat o noua coeziune: Biserica romana s i
regatul francilor sub Merovingieni s i Carolingieni. Biserica s i regatul franc s-au rega sit n
colaborarea pragmatica (751/756) ncununata prin ncoronarea ca mpa rat a lui Carol cel Mare
(800).
De la cucerirea Spaniei de ca tre arabi/mauri (711), Europa latina , cu greu stabilizata ca regat al
francilor, a intrat din nou sub o ndelunga opresiune externa : normanzi
scandinavi/vikingi/danezi de la nord (ncepa nd cu 787), sarazini de la sud (ncepa nd cu 826) au
gra bit destra marea Imperiului carolingian dupa moartea lui Carol cel Mare (814). Mai ta rziu,
incursiunile de prada ale ungurilor dupa ncheierea procesului de stabilizare n teritoriu (900)
au intensificat devastarea generala care a determinat ada ncirea Europei ntr-un nou stadiu de
deca dere al dezvolta rii ei. In acelas i timp, slavii de vest, n expansiunea lor spre apus, au ncheiat
ocuparea vidului relativ pe care n migratie l la sasera n urma lor germanii de est (din 375),
retra ga ndu-se din estul s i din unele pa rti ale Europei centrale.
Odata cu nceputurile consolida rii Europei s-a ridicat noul regat al germanilor, ideologic na ltat
la rangul de Imperium Romanum (962), spre a deveni primul centru al puterii n Europa latina .
Punctul de pornire a fost ntemeierea regalita tii germane (911), momentul esential a fost
victoria de la Augsburg asupra ungurilor (955), iar ncununarea afirma rii ca pozitie hegemonica
a fost ncoronarea la Roma a lui Otto I (cel Mare) ca mpa rat (962). Mecanismele ascensiunii
sunt demult ndeajuns de cunoscute dezbinare, lupte de apa rare la periferie, centralizare
politica , consolidare, izba nzi militare, ascensiunea la puterea de la periferia sistemului-
ansamblu de pa na atunci (Europa latina ), expansiune, (pretentia la) hegemonie.