Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE COMISION nr.

incheiat la data de

Partile in contract ( conventie ) sunt:

1) S.C. SMART WEB DESIGN S.R.L., cu sediul n Craiova, str. Zavoiului nr.18, judetul
Dolj, nregistrat la Registrul Comertului Dolj, sub numrul J16/26/09.01.2013, cod fiscal
31066684, reprezentat legal prin Fota Remus Traian, Administrator, denumita in continuare ,
COMITENT si

2.)Dl./ Dna. Nume ., Prenume , domiciliat


(a) in localitatea , Judet/ Sector .., str.
, nr. .., bl. , sc. , et. .., ap. . avand
resedinta temporara in (daca este cazul) localitatea , Judet/ Sector
, str. , nr. .., bl. , sc. ,
et. , ap. ., care se identifica cu , seria ., nr. .., eliberat (a)
de .., CNP ..., cont bancar
, deschis la
, de telefon .., e -
mail , denumit/a in continuare,
Agent sau COMISIONAR

Art. 1. Obiectul contractului


1.Obiectul prezentei conventii il constituie stabilirea drepturilor si obligatiilor partilor in
activitatea de marketing (prospectarea pietei, plasare si vanzarea produselor / serviciilor),
consultanta, contractare , si derulare a contractelor privind promovare produselor
Comitentului.
2. Comisionarul va intreprinde diligentele necesare pentru promovarea produselor /
serviciilor Comitentului;
3. Comisionarul poate oferi consultanta pentru privind activitatea de marketing
(prospectarea pietei, plasare si vanzarea produselor / serviciilor) pentru alti comisionari care
detin contracte de comision valabile in cadrul SC SMART WEB DESIGN SRL si poate
beneficia de plata conform Art.2.
4. Comisionarul va actiona in mod independent si isi va stabili liber volumul, durata si
locul activitatii sale, fara sa foloseasca vreun bun sau serviciu apartinand SC SMART WEB
DESIGN SRL.

Art. 2. Pretul contractului. Conditii de plata


a.)In schimbul activitatii prestate in favoarea Principalului, AGENTUL va primi :
20% din valoarea facturilor achitate integral.
in functie activitatea extraordinara prestata de catre AGENT , COMITENTUL poate oferi
bonificatii sub diverse forme.
Comisioanele vor fi achitate doar cu condiia ca toate contractele ncheiate prin intermediul
comisionarului s fie pltite si valide. Plata se va face dupa incasarea sumelor din aceste
contracte de catre Comitent.
Suma se va achita de catre Comitent dupa ce se vor face retinerile prevazute de lege ca
obligatorii, orice alte plati, reduceri, deduceri, impozite, taxe, comisioane impuse sau
solicitate de lege sau de activitatea Comisionarului, urmind sa fie achitate de catre acesta
Nendeplinirea obiectivului fixat sau a condiiilor stabilite va exonera Comitentul de orice

Page 1 of 3
obligaie sau rspundere fa de Comisionar, care renun anticipat la orice pretenii de orice
natur mpotriva Comitentului.

Art. 3. Obligatiile si raspunderea Comisionarului


a. s respecte politica i s nu utilizeze marca fr acordul administraiei i s
intermedieze produsele ;
b. Comisionarul este obligat sa indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul
contract,personal, la termen si in conditiile convenite;
c. in executarea prezentului contract, Comisionarul este obligat sa actioneze cu
buna credinta si cu diligenta unui profesionist;

Art. 4. Obligatiile si raspunderea COMITENTULUI


a. are obligatia de a achita Comisionarului pretul Contractului in cel mult 15 zile
lucratoare, dupa emiterea decontului la finele fiecarei luni careia ii este afferent comisionul.
b. are obligatia sa creeze Comisionarului conditii corespunzatoare si necesare
derularii obiectului conventiei in activitatea prestata.

Art. 6. Durata contractului


Prezentul contract se incheie pe o perioada de 1 (una) luna intrand in vigoare la data
semnarii prezentului contract de catre ambele parti. Contractul se poate prelungi cu durate
successive de 1 (una) luna, daca niciuna din parti nu notifica incetarea sa cu cel putin 15 de zile
anterior datei de expirare a termenului contractual.

Art. 7. Clauze de confidentialitate si fidelitate


a. Comisionarul asigur i garanteaz confidenialitatea termenilor prezentului
contract de comision.
b. Comisionarul a luat la cunotin de faptul c informaiile interne sunt considerate
secret comercial, n conformitate cu art. I, pct. 2, lit. B din Legea nr. 298 din 7 iunie 2001 pentru
modificarea Legii nr 11/1991 privind combaterea concurenei neloiale. De asemenea a luat la
cunotin c divulgarea, achiziionarea sau folosirea secretelor comerciale fr consimmntul
firmei atrage dup sine rspunderea contravenional sau penal, dup caz, n conformitate cu
art. I, pct.4 lit b din Legea nr.298 din 7 iunie 2001 pentru modificarea Legii nr. 11/1991 privind
combaterea concurenei neloiale..

Art.8 .) Incetarea si Rezilierea Contractului


Prezentul contract inceteaza de drept:
a. ) Cu acordul partilor;
b. ) In cazul deschiderii procesului de insolventa impotriva Comitentului;
c . ) In cazul decesului Comisionarului;
d . ) cind una din parti nu-si executa obligatiile contractuale.
Fiecare parte are dreptul de a inceta unilateral prezentul contract, fara sa fie
necesara interventia vreunui caz de culpa contractuala. In acest sens, partea care
denunta contractul va notifica in scris cealalta parte despre intentia sa. Contractul va inceta
la data indicata in notificare, dar nu mai devreme de data la care cealalta parte
primeste adresa de incetare.
In cazul in care una dintre parti nu-si indeplineste sau isi indeplineste necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract, cealalta parte poate solicta
rezilierea contractului. Partea care doreste rezilierea contractului, va notifica, in scris, cealalta
parte, cu cel putin 15 zile inainte ca aceasta sa isi produca efectele, indicand si motivele de care

Page 2 of 3
se prevaleaza.

Art. 9. Daune Interese


a. Partea care din vina sa aduce prejudicii celeilate pri prin neexecutarea ntocmai a
prezentului contract, datoreaz despgubiri.
b. S.C. SMART WEB DESIGN S.R.L., i rezerv dreptul de a face rspunztor comisionarul
pentru orice daune sau prejudicii care apar datorit unei activiti neconforme cu Contractul de
Comision.
c. Orice operaiune a comisionarului, cu nclcarea sau depirea puterilor primite, rmne
n sarcina sa, dac nu este ratificat de Comitent; de asemenea, Comisionarul poate fi obligat i la
plata de daune-interese pentru oricare prejudicii cauzate Comitentului.

Art.10. Forta Majora


Fora major exonereaz prile de rspundere n cazul executrii necorespunztoare sau
cu ntrziere a obligaiilor asumate prin prezentul contract.
Prin fort major se ntelege un eveniment independent de voina prilor, imprevizibil i
insurmontabil, aprut dup ncheierea contractului i care mpiedic prile s-i execute
obligaiile asumate.
Partea care invoca forta majora are obligatia sa o comunice in maxim 5 zile si sa o dovedeasca.

Art. 11. ALTE CLAUZE


Prezentul contract nu reprezint un contract de munc, nu creeaza relatii de
subordonare intre parti si nu va fi supus legislatiei specifice raporturilor de munca.
Eventualele litigii rezultate din executarea prezentului contract se vor rezolva pe cale
amiabil sau, n caz contrar, ele vor fi de competena instanelor judectoreti din Romnia.
Prile de comun acord declar prin semnarea prezentului nscris c au convenit ca eventualele
litigii deduse judecii, aprute din derularea prezentului contract, s fie judecate de instantele
competente.
Subsemnatul comisionar, am luat la cunotin prezentul contract, am neles coninutul
clauzelor inserate n acesta i am semnat prezentul contract dup ce l-am citit, l-am neles i am
fost de acord ntru-totul cu acesta.
Modificarea prezentului contract se face cu acordul partilor prin act aditional.
La data semnrii prezentului contract, orice alt contract sau convenie semnat anterior
ntre prile din prezentul contract devine caduc. Orice modificare sau adugare necesit act
adiional.
Prezentul contract se completeaza de normele legale in vigoare.
Incheiat astazi, .., in doua exemplare, la

COMITENT COMISIONAR

Page 3 of 3

S-ar putea să vă placă și