Sunteți pe pagina 1din 102

Dr. AUREL ,POPE,SqU~BALCE~TI

\.

".

.

SUFLETUL IN TIMPUL VIETII ~I DUPA MOARTE

,

"

.

C~n~tiinta umana,

Con~tiinta cosmidi .

EDlTURA TRIUMF

2004

-

-

Cuprlm

. Cuvant introductiv

Prefata.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

~ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 7

. 9

Diferite conceptii privind localizarea spiritului in

 

corpul uman

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

Con~tiintaumana, con~tiinta cosmica,emanatie"a

.

spiritului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 26

. Con~tiintaomului in

. stare de somn.

.

.

.

.

.

.

.

47

Spiritul-con~tiintain starea de

 

52

Evolutia con~tiintei umane de-a lungul istoriei

 

78

Unicitatea con~tiintei

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

98

Cuvant de incheiere

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

101

Bibliografie.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

109

-

------

Pre/alii

-$tiinla spirituala ne relevafaptul cajUnla umana este alca- tuita din trei entitali: corp, sujlet ~i spirit:

omuluise~

Dupa- moar.tea corpului fizic,

sujletul ~j spiritul

efiber.eaza din inchisoareapecare le~ofacecorpul ~i i§i con-:-' tinua existenla intr-o alta lume, 0 lume paralela cu a noastra, cu care se intrepatrunde, dar pe car.e omul piimantean nu>o poate percepe.

.Spiritul-suflet al omului,formeaza

in timpul intruparii, con-

~.tiinfaomului care cuprinde gandir.ea, vigilitatea, voinla; jude- cata, memoria ~i toate procesele psihke, aceasta con~tiinla umana piistrandu-se dupa mfJarte identificandu-se cu persona-

t litatea omului din viala pamanteasca. Mai mult c~iar, dupa ce

con~tiinla umana se elibereaza 0 data cu moartea, ea devine

_ - mult mai ampla ~i mai complexa cad ea cuprinde ~i amintirile

" - din toate vielile pamante~ti anterioare pe care ~i Ie aminte~te

· cape n~te clase ale unei~coli,fiecare clasiisuperioara urmand a aduce 0 evolulie a spiritului. Mai mult decat atat, i,!trucat in planul astral dispar no/iunile de Spaliu ~i Timp, con~tiinla omului, devenind con~tiinla cosmica, i~i vede ~i urmatoarele sale vieJipamante~ti,prin incarnarile ce vor urma, chiar daca acestea se vor desfi~ura peste zed sau sute de ani. Aceasta arata ca con~tiinla umana este 0 mica parte din con~tiinla cosmica, plecata pe pamant din sanul ei ~i reintor- candu-se in ea dupa in cuprinsul carlii se descriu ~i diversele conceplii privind localizarea spiritului-con~tiinla in corpul uman, trecand in re- vista cu argumente ce sus{in ~i altele care nu Ie suslin, locuri ca:glandapinealii, inima,plexul solar, ventriculiicerebralisau

7

---

---

--- - -

substanla reticulata din trw1chiul cerebral, ipostaza pe care 0 susline ~i autorul.

Omul dupa moarte i~i continua

existenta, intr-o altadimen-

siune nepenetrabi/a de organele noastre de sUnl, con~tiinla lui persista ~i va evolua in dcluri de spirit incarnat ~i de spirit ti- ber, in spaliul astral dupa moarte, aceasta prin reincarnari suc- cesive pdna cdnd va reu~i sa se etibereze de stigmatul pacatului

original', care de fapt a determinat viala

lui in materie. Spiritu-

lui - con~tiinta din planul astral, ii lipse~te numai corpul fizic, dar ~ip'e acesta ~i-l poate imagina prin gdnduri. Cu acest corp invizibi/, el vine pe pamdnt in mijlocul nos- tru, inceardi. sa ne vorbeasca, sau sa ne atinga, dar observa ca

mdna lui invizibi/a pentru noi, trf!.ceprin obiectele pe care vrea sa Ie atinga, neintdlnind nid 0 rezistenla. Cu vederea astrala pe care i-o con/era corpul astral ce insole~te spiritul, in atmos- fera terestra, spiritul- co~tiinla vede toata panorama vielii de pe pamdnt, i~i vede corpullipsit de viala (Jin mormdnt, cum se descompune, f~i vede rudele care flpldng §i inlelege toate gdn- duri/e ce i se, adreseaza cu simpatie sau cu disprel. Con~tiinla spiritualaformdndu-se fn planul astral, de unde

vine la fntrupare, este sub influenla fluidelor

telor sistemului nostru solar §i ale celor 12 constelalii astrale, care formeaza cele 12 zodiace. Aceste fluide astrale avdnd par- ticularitali/e lor, VOl'determina diferite caractere ale co~tiinlei oamenilor, un mod diferit de a vedea viala §i lumea in ansam- blullor, acestea vor diferenfia spiritele incarnate §i va explica modullor diferit de exprimare. Acesta este §i motivul pentru care cred ca nu'toti dtitorii

mei au puterea spirituala de a fnlelege sensul idei/or acestei carli, cad diferenfierea spiritelor este determinata de factori

astrali §i de nivelullor evolutiv, cu cdt vafi absolvit mai multe clase ale §colii pamdnte~ti fn mai multe vie/i, eu atdt mai mult.

astrale ale plane-

omul

va fi mai spiritualizat.

- ---

-

~--

".~ .

Cuvant introductiv

Intreaga lume se indreapta catre moarte, tot progresul nos- tm, vanitatile noastre, placerile, bogati~ ~icunoa~tereanoastraj toate au acee~i fmalitate,moartea. Acesta este singurullucm pe care nu-l putem evita. Ora§e apar ~idispar, imperiile se nasc ~i

se prabu~esc, civilizatii noi se dezvolta ~i dupa aceea dispar, planetele insele expiodeaza ~i se transforma in praful cosmic, pentru a ajunge in atIbosfera altor planete. Moartea este srnr- ~itultuturor lucrurilor, al vietii, al frumusetii, al bogatiei ~i al puterii. Sfintii mor ca ~i oamenii pacato~i,regii ~iimparatH, la

felca cer~etorii, cu totii ne indreptam

agatam cu disperare de viata, tara sa cunoa~tem de ce facem aceasta, caci viata este numai 0 iluzie. in fiecare zi, mor"oameni

in jurul nostru ~itotu~i oamenii continua sa lupte pentru a trai, crezand ca ei nu 0 sa moara niciodata. Aceasta este marea iluzie avietii. Oare nu exism nimic permanent in aceasta viata trecatoiue? Nu exista nimic inlauntrul nostru, care sa dimana in viata atunci cand corpul moare? Jar daca exista, care este destinul sau? Unde pleaca? De unde a venit? Acel ceva nemuritor din fiinta noastra este spiritul, sinele supremoAcesta nu este supus na~- terii ~i nici mortii. EI se exteriorize~a prin intermediul mintii ~i al trupului. Pentru a cunoa~te lumea materiala ~i sa 0 inte- leaga, el i~icreeaza un corp pe care it folose~tepana la epuizare dupa care renunta la el ~ii~i asuma un altul ~ia~amai departe. Toti ne-am nascut din etemitate ~i ne intoarcem la ea, dici spirituIomului este dincolo de viata ~idincolo de moarte. Omul

catre moarte ~itotu~i ne

9

- --

este ternar, fiind format din trup, suflet ~ispirit~o~parte';estene'" muritoare ~i indivizibiHi,acesta este spiritul, o.parte.pieritoate ~idivizibilii, acesta este trupul, sufletul care Ie une~tefac~ par- te din amandouii, el'intrii in alciituirea corpului fluidic,~ieteric asemanatortrupului material,care tara acest dublu invizibil,n-ar putea avea nici viatii, nici mi~care,nici unitate. Omul este su- pus sugestiilor spiritului sau, aflat in Eul sau, sau instinctului trupului, dupii cum prefera una sau alta, corpul fluidic se eteri- zeaza sau se ingroa~a, se unifica sau se descompune. Dup~ moartea corpului fizic, poate surveni 0 a doua moar- te a sufletului, care constii in indepiirtarea elementelor impure ale corpului astral sau sa sufere chiar descompunerea lui. Purificarea ~i regenerarea corpului a~ral eterat ~i fluidic, care este insii~iorganul sufletului, se poate face in timpul vietii printr-un anume fel de existentii,cu cat un suflet este.mai spiri- tualizat, cu atat _maimult se va indeparta el de atmosfera pii- manteasca. Sufl~tul superior, se manifesta omului, numai in vis sau in stare de extaz, caci atunci spiritul omulu~pariise~tecorpul fizic ~i calafore~tein lumea spiritelor din spatiu cu care constituie impreunii con~tiintacosmicii, sinteza sufletului cu materia, re- prezinHidoua fete ale substantei unice, ce se gase~tein spirit. Spiritul omenesc vine din cer ~i se intoarce tot in cer, ciici numai spiritul este nemuritor. Sufletul devenit spirit pur, nu-~i

pierde

voltii inHilnindu-~i prototipul in Dumnezeu. EI i~i mentine memoria vietilor sale piimante~ti,a felului cum au trait ~icum au murit, a copiilor ~i parintilor lor. Faptul.ca spiritul pur i~i mentine toate aceste facultiiti este foarte greu de explicat, avand in vedere ca in viata piimanteascii aceste atribute, spiritul ~i Ie manifestii prin intermediul mate- riei, al substantei nervoase din creierul uman, ori in spatiu ex- [stiinumai fiinte spirituale eterate. Nu existii substanta mate-

10

con~tiinta ~i individualitatea sa, dimpotriva ~i Ie dez-

riaHicare sa inglobeze ni~tecuno~tinte.Aceasta situatie ne face sa banuim ca spiritul nu este altceva decat un computer de energie, perfectionat dar din ce fel ~e energie este alcatuit, nu

r

s-a reu~itsa se afte.

I

I

I

!

r

I

!

f

I

-----

---

Diferile

coneeplii privind

loeolizorea

corpul-uman

spiritului

in

Trebuie sa ineercim sa raspundem la intrebarea unde ,este localizat sufletul, unde se atla sal~ul sau in timpul cat este in- trupat in om, unde deci se afla centrul psihic al omului, ~tiin- du-se ci procesele psihiee sunt determinate de spirit.

1. inca din antiehitate, oculipii au consider at ca acest sliltq se ajllJ in gltuula pineal a numita ~ Epijizii. Psihicul nostru influenteazi in mod direct trupul nostru ~i al altora, psihicul subcon~ent poate sa vindece sau sa dauneze dacii este pervertit. Printre marii giinditori ai omenirii care au crezut.ca epifiza este sediul sufletului este ~i Descartes. Aceasti glandi ~te localizatiiin centrul creierului, fiind de dimensiunea viirfului unei.unghii a degetului inic ~i are forma unui con de brad Este un organ foarte activ, aviindeel mai mare flux sangvin din corp, dopa rinichi, intocmai ca ~i tluxul san- gvin al glandei hipofize. Este organul cu cea mai mare absorb- tie de fosfordin intreg corpul~icu 0 absorbtiede iod foarte mare, fiind al doilea organ en aceastii absorbtie dupa glanda tiroida. Nici 0 parte a creierului nu contine 0 cantitate amt de mare de serotonina, care este un neurotransmititor ~i nici 0 parte a creierului nu poate sintetiza melatonina care este un neurohor- monoEa nu este inveliti de meninge, fiind in afara barierei sangvine a creierului, teoretic nemciind parte din creier. Interventia ei este in exclusivitate data de sistemul nervos vegetativ, care este autonom, neinfluentat de vointa omului. '

13

Aceasta glanda pineala este strans coleral cu glan,dahipofiza,

.

avandun efort inhibitorfata de aceasta.

Ea contine de 50 de ori mai multa serotonina decat oricare alta parte a creierului ~i tot ea secreta un hormon numit mela- t?nina care este,strans legata de serotonina neurochimica ce se afla i~magazinataIn veziculele sinapselor nervoase, cu cea mai mare \:;oncentrareIn creierul mijlociu, hipotalamus, sistemul limbi.c~i substanta retic.ulata.Se considera ca aceste zone sunt cele care fac legatura dintre creier ~isufletul de provenienta as- trala. Serotonina este un neurotransmitator implicit In foarte multe fenomene mentale, inclusiv In ciclurile somnului. Ea este un precursor al melatoninei cu care alterneaza In functie de suc- cesiunea dintre zi ~i noapte, melatonina fiind sintetizata de glanda pineala. Maximum de concentratie al serotoninei este In timpul zilei iar maximum de concentratie de melatonina este In cursul noptii. Aceasta alternanta este rupta daca te afli In permanenta la lumina, determinand mari tulburari psihice. Intrucat melatonina se afla ~i In retina, s-a atribuit glandei

pinealedenumireade al treileaochi.

.

Melatonina determina pigmentatia ocltilor, regland canti- tatea de lumina care ajunge pe fotoreceptorii retinei, din aceasta cauza culoarea ~i intensitatea lumihii determina modificari de cQn~tiinta,acestea fiind atribuite spiritului. Se c.unoa~teca deta~areacorpului astralla mediumi, se face In IntUliericsau Intr-o lumina ro~ie.De asemeni, fantomele apar in ~ediutelede materializare tot In acelea~iconditii, ectoplasma din care se formeaza ele, se deta~eazamai u~orde corpul medi-

umuluiin astfelde conditii.

.

Melatonina este hormonul care determina somnulla Intu- neric, ea se concentreaza maximum la 3-6 ore de la instalarea

Intunericului.

'

In afara de serotonina ~imelatonina, glanda pineaUimai pro-> duce 0 serie de substante numite Beta-carboline din care face

14

.parteHart'fi~lina,.cu mari proprietati halucinogene, cu efect pu- te:rnicinprocesele psihice 1?iin perceptia extrasenzoriaHi.Har- malina este,in stnmsa corelatie cu concentratia vasopresinei din .~ftnge~icu retentia de apa, fenomene care se constata prezente ,lapersoanele ce prezinta mi~carioculare in timpul visului cand

I

!

'-

se~tie ca spiritul ~i corpul astral i~i traiesc

viata lor astrala.

~amanii obtin deta~area psihicului, folosind 0 beta-carbo- lina numita PINOLINA,.care consumata in doze mari provoaca

. viziuni~ihalucinatii.Consumulin cantitatemaimareprovoaca

deta~areacorpului astral ~i vederea astrala, cand putem vedea prin lucruri iar materia 0 vedem transformata in energie. Acti- vitatea glandei pineale este data de hipotalamus prin interme- diuI inervatiei simpatice.:Nivelul maxim al melatoninei este noaptea catre orele doua, cand concentratia de serotonina ~i cortizol este cea mai scazuta. Aceasta concentratie maxima este strans legata de somnul 'Cuvise,.care este insotit de mi~tarea brusca a globilor oculari. Melatonina influenteaza sistemul de activare reticulara, care

prelucreaza perceptia subliminala a subcon~tientului,avand le- gatura cu con~tiinta ~i informatiile telepatice. Acest sistem de

activare reticulara se afla in parteasuperioara

cerebral ~ireprezinta partea cea mai veche a creierului, echiva- lenta cu cea a animalelQt:,i~ferioa,re,.c~ de exemplu.~ ,ramelor ~iel constituie elementulfundamental al con~tiintei.Viseleapar la intervale de 90 de minute; pe toata durata noptii. Pinolina este cea care in fapt determina visarea, datorita proprietatilor sale halucinogene, in timpul visului spiritul i~i traie~teviata sa astrala, iar prin vederea astrala vede imaginile din vis. Melatonina are Mectantiepileptic ~icontribuie la suportarea unei stari de stress', 0 perioada indehingata de timp. Este ~tiut ca in ~colilede initiere din antichitate, candidatii la initiere erau supu~iunei stari de stres indelungat,pentru a se putea deta~acu spiritul ~i corpul astral de corpul fizic.

15

a trunchiului

-

---

-

--.

-

-

-

-

--

La fel se inmmpHi~iin pregatirea ~amanica. in mod normal glanda pinealaindepline~te functia de antidot impotriva stresu- lui, formand 0 conexiune inversa cu hipotalamusul ~ihipotiza. Glanda pineala, are 0 semnificatie de ordin general cu sis- temul CHAKRELOR. Se cunoa~te ca absorbtia fluidelor, ce formeaza corpul eteric ~icorpul astral al creierului, din univers, se face cu ajutorul a 7 centre de absorbtie.Aceste centre de ab- . sorbtie, sunt strans legate de energia Kundalini, care are un rol determinant in producerea co~tiintei omului.

ActiuneaacestorCHAKREasupracentrilornervo~ise poa- .

te compara cu manevrarea unui intrerupator. Trezirea energiei Kundalini care se afla in stare latentii,stimuleaziiactivitatea de ordin psihologic, psihic ~i spiritual. Conceptul yoghin, descrie sistemul CHAKRELOR ca 0 coloana vertebrala cu trei canale, care se intersecteaza, punctele de intersectie, reprezentdnd sis- temul CHAKRELOR. Aceste trei canale corespund celor trei forme ale sistemului nervos: sistemul nervos central, sistemul nervos simpatic ~i sistemul nervos par3$impatic. CHAKRA bazala, este situatii la v3rful coccisului, in peri- neu ~i este legatii de sistemul urogenital. A doua CHAKRA. este situata la baza cordonului spinal, in partea de jos a abdo- menului ~i este legata de sistemul genital. A treia cHAK.RA se aflii in spatele ombilicului ~i este legatii de plexul solar. A patra CHAKRA este situatii in spatele inimii ~i este legatii de

plexul cardiac. AcinciacHAK.RAeste situatiiin dreptulcefei

~ieste legatiicu gatul. A ~aseacHAK.RA este situatiiin glanda pineala ~i este consideratii cHAKRA de comanda. A ~aptea 'CHAKRA este CHAKRA coronara, situatiiin cre§tetulcapului. Actienand aceste CHAKRE, devenim fiinte mai co~tiente din punyt de vedere spiritual. Functia principala a glandei pineale constii in mentinerea ceasului biologic zilnic in functie de pozitia soarelui, lunii ~i anului, in functie de lungimea zilei. Ea realizeaziiimpreuna cu glanda hipofizii, secretia tuturor glandelor eusecretieintema din organism.

16

I

ActivitateaCHAKREI din dreptul inimii, deterniina 0 manre

a vointei omului ~i este in legatura cu simtul tacti!. CHAKRA

imbatranirea,

d~caderea ~i emacierea

~ plexului solar, provoaca

prin arderea a ceea ce yoghinii denumesc "nectarul nemuririi".

Plexul solar

este sala~ul sentimentelor ~i curajului ~i este legat

I de digestie.

CHAKRA radacinii cordonului spinal, este l~gata de toate fazeIe incon~tientului ~i de subcori~tient. Este de asemeni in iegatura cu dezvoltarea uterului ~i producerea de progesteron ~i testosteron.

. CHAKRA plexului coccigian este strans legata de prostata

~i testicul la barbat ~i de uter la femeie. Ea reprezinta sal~ul

energiei Kundalini, avand legatura directa cu energia sexuala. Glanda pineala este considerata CHAKRA psihicului fiicand

legatura dintre trupul omului, ca corp material ~i aspectul psi- ho-spiritual al fiintei noastre, reprezentat de suflet ~i spirit. Se ~tie ca cele mai multe decese, se produc noaptea intre orele 1

~i 3, cand secretia de melatonina

Activitatea glandei pineale este corelata cu modificarea campului magnetic, modificand campul magnetic, se modifica

secretiademelatonina,careseaflasubcontrolulCHAKRELOR.

este maxima.

Glandapinealaeste ceasul biologiccare regleazaciclul somn-ve- ghe, pubertatea ~iimbatriinirea. Glanda pineala ~iin mod special secretia de melatonina de catre aGeasta,este afectata de campurile electrice ~i magnetice ale pamantului; un camp magnetic slab, determina 0 secretie scazuta de melatoriina, iar 0 modificare intensa ~ide scurta du-

o rataa campuluimagneticin ambelesensuri,inhibasecretiade

melatonina. Am amintit ca in pregatirea celor ce doreau sa se initieze in templele din antichitate, pentrua putea obtine deta~area spiri- tului, corelat cu actiunea glandei epifize sau pineale care are rolul de a cre~te rezistenta la stres, a~e~tiatreceau prin grele i)Icercari psihice. in acest sens am sa prezint pregatirea prin

- -

17

- --

--

la care Sfinxul trebuiau din sa Sieh. treaca c~ndidatii ce urmau a se pregati in Egipt

Pt:inprocesul de initiere, care a atins eel mai inalt nivel de

dezvoltare in antichitate, cei initiati au putut obtine cuno~tinte despre evolutia divina a omului ~i despre cosmogonia univ~r- sului. Ei au cunoscut interventia spiritelor celor mai inalte din ierarhia cereasca asupra formarii universului. Astfel formarea eelor 12 constelatii cere~ti,care aIcatuiesc zodiacul s-a datorat

celor

12 Heruvimi. Ace~ti Heruvimi au fost asimilati cu sem-

nele zodiacale, iar sfinxul care reprezinta un corp de taur, cu 'ghearele de leu, aripi de vultur ~icap de om, arata evolutia mo-

nadci spirituale intrupate in om, el fiind construit pentru a arata posteritatii, nivelul spiritual atins de initiatii din antichitate.

qetapa unde,cel ce urma

De altfel insa~i sfinxul reprezinta

sa se initieze, trebuia sa fadi dovada curajului _sau,puterea de concentrare ~i de stapanire a viitorului ii1itiat. Intre picioarele din spate ale Sfinxului, era 0 u~a metalica cu un mecanism secret de inchidere ~i de deschidere. Cel ce urma sa aspire la inaltul grad de initiere, era introdus prin aceasta u~a,de unde urmau 7 coridoare intortocheate, care dupa ce strabateau mai multe culoare, ajungeau la Marea Pi- ramida din Giseh. Candidatul ce urma sa incerce, era ales prin votul secret al initiatilor. El era condus in aceasta incercare de primii doi ini- tiati in ordinea varstei. Odata cu plecare din Memphis, candidatului i se acopereau ochii, pentru ca acesta sa nu-~i dea seama unde este con9us. Dupa ce se deschidea u~a ~i era introdus in interiorul Sfinxu- lui, el trebuia sa coboare 0 scara inspirala cu22 de trepte. Dupa ultima scara, se deschidea 0 noua u~a de bronz, ce permitea in- trarea intr-o sala circulara. Candidatul nu avea voie sa-~idez- lege panglica ce-i acoperea ochii ~i trebuia sa stea nemi~cat. Cei doi initiati care il conduceau se imbracau cu doua ve~minte de in albe, doua centuri, una din aur ~i-alta din argint ~i doua ma~ti, una inchipuind un cap de leu, iar aIta un cap de

18

-

.

. -

-

Ve~mantul alb, reprezinta puritatea magicianului, aurul era

consacratSoarelui,iar argintulLunii.

'

Capul de Leu simbolizeaza semnul zodiacal pe care astro- logii 11asigura pe tron Geniilor Soarelui iar corpul de Taut sim~ bblizeaza semmil zodiacal sub care Geniul Lunii i~i exercita cea mai mare influenta. Dupa ce"imbracaucele doua ma~tl,i se dezlegau ochii candidatului. Acesta se trezea deodata in fata sa Clltrei monstruozitati, a treia fiind 0 aratare mecanica ce in- vartea deasupra capului 0 coasa $i din grota de unde se arata pe jumatate, striga: "Vai profanului ce vine sa tulbm-epacea mortilor".

, Coasa trecea foarte aproape de candidat, atihgandu-l u~orde

7 ori. Daca candidatul facea dovada curajului sau cei doi initi- afi i~i scoteau ma~tile de pe fata. Candidatul i~i continua dru- mul singur, avand in mana 0 lampa. EI trebuia sa strabata un

culoar stramt ~ide mica inaltitp.e,prin care nu putea trece decat in genunchi ~iin maini. Aceasta reprezinta mormantul de dupa moarte, din care trebuia sa se elibereze spiritul pentru a pleca in lumea spiritelor. Daca candidatul evita sa-~i continue dru- mul, i se acopereau din nou ochii ~i era scos afara. Daca el se angaja sa continue, in urma sa 0 placa de bronz ii inchidea in-

toarcerea

care au ravnit la ~tiinta ~i putere". Urma in continuare 0 scara metalica cu 68 puncte de sprijin, care se termina intr-un put cu deschidere larga, apoi continua un drum in spirala ce trecea pe langa 0 galerie cu 12 sfinqi pe 0 parte ~i 12 pe cealalta iar in- tre ele se gaseau 24 de tablouri ce reprezentau personaje ~isim- boluri misterioase.Aici eUntalnea un alt initiat de la care primea

invatatura ce urma. In continuare trebuia sa treaca printr-un cuptor de foc, care de fapt era 0 iluzie optica ~iprintr-o apa, a carei adancime nu era cunoscuta, dar care ii 'ajungea pana la gat. In continuareculoarul ajungea in interiorul Marii Piramide. EI ajungea aiei dupa ce In prealabil i se acopereau din nou ochii. Acolo era a~teptatde un colegiu al Magilor.

~i 0 voce lugubra i se adresa: "Aici au pierit nebunii

19

----

- -

_0

_ --

--

In iriteriorul criptei din Marea Piramida erau picturi simbo- lice ce reprezentau cele 28 de Genii ale omului, cele 7 Genii ale Planetelor ~i 360 de Genii ale zilelor care erau de fapt 0 biblie ilustratacu lame de aur, cu traditiiletransmise de Hennes-Troth. In cele patru colturi ale criptei, erau 4 statui de bi-onzce repre- zentau fiecare un om, un taur, un leu ~i0 acvila, precum ~ista- tuia lui ISIS care simbolizeaza natura. Aceasta era mcuta diu- tr:un aliaj din plumb, cositor, fier, aur, cupru, mercur Ajuns aici candidatul trebuia sa depuna un juramant prin carel se lega sa nu dezvaluie nimic din cele ce a vazut.~i auzit. Toata aceasta incercare se efectua pe parcursul unei nopti. i

!

In continuareera condusmtr-o mcapereunde se afla un pat ~i ~

omasa, i se aratau doua preotese care i se ofereau. Daca can- I didatul nu se lasa ispitit.era socotit ca a trecut proba ~i primea I primul grad, acela de ZELATOR, dar daca era ispitit de cele j doua preotese, i se taia imediat capuL Urmatoarele trepte de1 initiere erau THEORIST, PRACTICANT, FILOSOF, ADEPT J MINOR, ADEPT MAJOR, MAESTRU AL TEMPLULUI ~I I MAG AL ROSE-CRUCE, dar pentru toate aceste trepte ii mai trebuiau inca 12 ani de initiere, intr-o viata cu regim auster ~ide I izolare. Secretele initierii nu trebuiau divulgate, fiind pedepsiti cu

moarteacei ce incalcaulegamantuL

.

II. Alp oculi~

inima.

considerii cii sediul spiritului-suflet ar fi

. Se cunoa~te ca inima este organul central al corpului uman

-

~i ca &ra activitatea ei, viata nu este posibila. Prima bataie a inirnii aduce viata, iar ultima, aduce moartea. Inima efectueaza

cea mai mare ~i mai intensa munca din organism,

circa 100.000 de ori pe zi ~i pune in circulatie 0 cantitate de 7 tone de sange. Este un miracol,ca mu~chiulinirnii,nu se opre~te niciodata din activitate, in timpul vietii ~i totu~i nn obose~te. Cum se poate explica acest fapt?

ea bate de

20

- -

.De unde ~tieacest mu~chica daca ~i-arintrerupe activitatea chlar pentru diteva secunde, ar interveni moartea?

A Sepresupuneca atomuldumnezeiescalsufletului,este~ezat

IIIaunculul.drept, la un deget depfu1:arede linia mediana a cor- pului. Acest atom este eel mai mic din tot corpul, dar ~ieel mai putemic. Structura lui nu a pu~t fi descifrata de catre ~tiinta, acest atom invizibilar fi inima spirituala a omului. Daca spiri- tul este eel ce da con~tiinta omului ~i daca orice focta se trage din activitatea spiritului, atunci locul adevarat al con~tiintei,ar

fi inima,con~tiintafiind aceeacare clana~tere gandului ~ipu-

. teriide judecata, creierul ar fi numai un laca~al con~tiinteire- flectate, care de fapt ar proveni din inima.

Se pareca s-a atribuitca laca~al spiritului- suflet- inima,

pentru importanta ei in melitinerea vietii, caci dezvoltarea con- ~tiinteiare loc intr-adevar in regiunea inimii, dar nu in organul ;,' fizic, ci in CHAKRA care se gase~tein dreptul inimii, activand aceasta CHAKRA, oculi~tii i~i dezvolta mult con~tiinta, dan- du-~i seama de con~tiinta cosmica, din care emana ~i con~ti- inta omului. Aceasta'con~tiinta cosmica este etema ~iin nici 0 clipa nu este departe de om, de~inoi nu 0 observam, dar traim

in permanenta in sfera ei. Nu i-a fost dat nimanui sa 0 vada ~i

!

I

.

sa ramana in viata, se spune in Vechiul Testament. Contopirea con~tiintei umane cu con~tiinta cosmica a fost

descrisa de apostolul Pavel, unul din cei mai mari initiati cand

a spus: "Impreuna cu Hristos am fost ~i eu rastignit pe cruce,

totu~itraiesc, dar nu mai traiesc eu, ci Hristos traie~tein mine". Aceasta inseamna ca in conceptia lui, Hristos nu este tot una cu. personalitatea fizica a lui Isus, ci ca spiritul Hristos, exista in

fiecaredintrenoL

-,.

Cei ce sustin ca inima este sediul spiritului-suflet, se bazea- ia ~ipe faptul ca, curentul neintrerupt de gandire din creier se sprijina pe activitatea inimii, iar creierul ar fi numai laca~ul con~tiinteireflectate, care provine din inima, dar ceea ce traie~te' in fiinta umana ca spirit-con§tiinta exista §i In afara lui ca spi-

fit universal.

21

---

-

-

Cu toate aceste argumente, nu inima este liica~ulSpiritului. Con~tiinta, ciici pentru a putea avea 0 con~tiintii este nevoie neapiirat de 0 activitate nervoasii con~tientii,pe care ne-Qdii 0 structurii nervoasii, nu un mu~chi,cum este inima. Ceea ce este adeviirat este cii in inimii se aflii un atom fizic

special, care nu

se na~te in,timpul vietii, el riimanand stabil ~i

piiriisindcorpulfizicnumailamoarte,iar0 datiicureincamarea'

spiritului se reincameazii ~i acest atom spec,ial ~i va servi de nucleu noului corp fizic,.urmand acela~ispirit, care va trece in inai multe vieti. Acesta in timpul vietii ar fi localizat in ventri- culut stang al inimii, aproape de varf. In momentul mortiiacest ato~ special, urcii panii la creier prin nervul pneumagnetic ~i apoi piiriise~tecorpul fizic 0 datii cu spiritul. In auriculul drept, acolo de unde pleacii impulsul nervos ce pleadi apoi in sistemulcardio-nectoral inimii,se afliiun alt atom special al corpului eteric al omului, acest atom are functionali- tatea unui cristal de cuaq, ca a unei pile piezoelectrice ~i care are in memorie ritmul electronic ce provoacii sistolele ~i dia- tolele inimii, lafractiuni de &ecundii.Ace~tidoi atomi speciali, unul al corpuluifizic care se afliiin ventriculul stang ~iceliilalt

al corpului eteric, ar fi un fel de extracte ale celor douii corpuri,

care Qupiimoarte ar urma spiritul ~i ar reveni in planul material

o datii cu reincamarea spirimlui. Atentia deosebitii acordatii inimii, din punct de vedere spiri- tual, poate fi pusii ~i pe seama faptului cii inima reprezintii ul- timul organ al corpului care incepe putrefactia dupii moarte, in

ziua a 9-a ~iultimul care suferii totala lui descompunere, la 42 zile dupiimoarte adiciiexact cand spiritul-suflet piiriise~tepla- nul atmosferei terestre.

Ill. 0 aWi ipotezii, cea mai susfinutii in ultimul timp, este ace(}acare atribuie drept sediu al spiritului-c01z~in/ii, sub- stall/a reticularii dill trullchiul cerebral. Se §tieciistarea de veghe, de vigilentiia omului, este depen- dentiisubstanteireticulare din trunchiul cerebral, in special prin

-

--

-

22

"

sistemul activator ascendent al acesteia. AceasHistructura ner-

!'

r

I

~

'

I

voasa~ coordoneazaintreagaactivitateincon~tientaa organis-

mului, cu 0 precizie uimitoare. Ea este corelata cu sistemul ner- vos vegetativ autonom, cu sistemul nervos senzitiv ~i motor al sistemului nervos al vietii de relatie ~i cu hipotalamusul prin care coordoneaza activitatea tutUror glandelor cu secretiein- terna. Substanta reticulara, prime~teinformatii de la toate organeie de simt prin care omul se adapteaza la mediul extern. Prin sis- teinul activatorascendent,este in legatura~icu scoaqa cerebrala pe care 0 in~tiinteaza,atunci cand este cazul, tara ca noi sa fim

con~tientide toata-aceastaactivitate~i aceastapentrua inter- .

veni con~tient~i voluntar pentru actiuni,lerespective. Aceasta substanta reticulara prime~te in orice clipa, circa 100.000.000 de bioinformatii din intreg organismul, princon- ~tiintaei incon~tien.ta,Ie decodifidi, Ie triaza ~itrirnite raspun-

-

,

. surileadecvate.Ea in~tiinteazascoaqacerebrala',numaiatunci

dind este depa~ita in rezolvat:ea incon§tienta a informatiilor primite ~i dud aceste informatii ave~izeaza pericole ce ar impiedica continuarea vietii. Corelat cu activitatea substantei reticulare din trunchiul cerebral, trebuie sa raspundem la intre- barea: unde se formeaza gandul?,cine il decodifica ~i cum se transmit ihformatiile date prin g~nd, structurilor nervoase ce trebuie sa intre in actiune. ~tim, pe de alta parte ca nu creierul este acela ceformeaza gandul,ci spiritul-suflet,reprezentatprin

corpulastral. Argumentulcelmaiputernicca substantareticularaestecea

care decodifica gandul, 0 avem in telepatie. Astfel, s-a studiat

faptul ca, creierul celui ce prime~temesajul telepatic, daca este cuplatla un seismograf,acestainregistreazadescarcaride curent

.

electric, dar s-a observat ca aceste descarcari electrice apar in-

registratecucatevasecundeinainteca omulce prime~temesajul

sa fie con~tientde aceasta. Inseamna ca mesajul ajunge maiin-

tai la s~bstanta reticulara, carepd~codifica

~iapoi

11trans mite

.

scoaqel cerebrale pel1tru COl1$tIel1tIzare.

23

Aceasta ne face sa credem ca gandurile se fonneaza la nive- lul substantei reticulare :;;iele sunt decodificate tot aici. Aceasta este substanta nervoasa cu rol hotarator in"menti- nerea vietii ~iaceasta 0 face in mod incon~tient,tocmai pentru a mentine ~iperpetua viata. Se cunoa~te ca gandul este decodificat in mod instantaneu de ditre corpul astral ~i putin mai lent de corpul eteric, a~a se explica interpretarea gandului transmis in mod telepatic in ac- tul de magie, tot de substanta reticulara care detennina raspun- suri ale organismului dupa simbolurile arhietip, depozitate in subcon~tientulnostru. Se pot astfel produce modificari ale con- ~tiinteiumane, disfunctii psihice, blocarea gandirii, 0 dezorien- tare in timp ~i spatiu ~i chiar boli psihice ~i organice, a~a,cum am spus, oamenii de ~tiinta nu pot raspunde cu exactitate cum ~iunde se fonneaza gandirea. KC\rlVogt, un naturalist genovez credea in mod eronat ca, creierul secreta gandirea, a~acum rinichiul secreta "urina.Este suficient sa-l combatem spunand ca secretia este un lucru ma- terial pe cand gandifea este imateriala. Gandirea este data de spirit ~i perispirit (suflet), ea nu se fonneaza de materia orga- nica a creierului ci de 0 aIm entitate ce nu are nimic comun cu materia, ci de 0 fonna speciala de energie, capabila sa aiba memorie ~i sa produca idei. Gandirea produsa de spirit, este preluata de corpurile eteric ~i astral ale omului care Ie decodifica ~icare face sa actioneze organulla care se refera gandirea, caci corpul eteric este ma- tricea energetica ce detennina actiunea corpului fizic. Cel mai concludent exemplu ca a~a stau lucrurile, este actiunea meca- nica a unui om prin telepatie sau in hipnoza. Un alt exempluil constituieperceptia ~idecodificareagandu- lui, de catre plante'~ianimale. 0 planm"reactioneazadescarcand curenti electrici,daca ne gandim sa-i rupem 0 crenguta, ori plan- ta nu are creier; corpul ei eteric, ~are este format din acela~ifel de ene.rgieca ~ial omului ~ianimalelor, mte1egegandul omului.

24

Dadi in timpul vietii gandul nu reprezinta forma comuna de comunicare dintre oameni, aceasta fiind prezenta numai in cazul telepatiei, in viata astrala, gandul este forma comuna prin care comunica intre ele spiritele moqilor. Tot prin foqa gahdului, acestea Wimagineaza orice fel de actiune pe care.omul 0 face in timpul vietii pamante~ti. Atat timp cat omul traie~te,eleste con~tientde prezenta sa in spatiu ~itimp, precum ~ide existenta lumii inconjuratoare. Aceasta se datoreaza con~tiintei sale. Con~tiintaomului din timpul vietii, se continua in con~tiinta spiritului-suflet dupa moarte, a~a se face ca imediat dupa moarte Wdaseafua ca personalitatea lui a devenit alta, in sensul ca de~i vede ~i aude tot ce se vorbe~te pe pamant, de~ivede casa, rudeIe.~iprietenii din timpul vietii, ace~tianu-l vad, nu-i simt prezenta in preajma lor.

Con~tiinla

umana,

cOll~tiinla cosmica,

emanafie

a spiritului

Ce este con~tiinla, unde se formeaza este formata?

~i din ce fel de ehergie

Con~tiinta reprezintii reflectarea realitiitii obiective, proce- suI de reflectare al propriului Eu ~ia lumii inconjuriitoare, a 10-

cului, ambiantei

~i timpului.

.

.

Omul spre deosebire de animale, inainte de a executa un lu- cnl il executain minte,il gande~tepentrua atingeun anumitscop, avand in vedere oportunitatea, eficienta ~iconsecintele actiunii a:;upra lui ~i asupra societiitii. Prin gandire omul i~ipoate justifica ~isustine actiunile deja siivar~ite,dovedind un caracter rational al activitiitii sale. Gandirea omului cuprinde mai multe operatii fundamentale:

analizare, sintezii, abstractizare, generalizare ~i caracterizare. Prin analizii intelegem operatiunea de divtzare mintalii a unui obiect in elementele ce-l compun ~i raportul acestora in cadrul intregului. Prin analiza deosebim esentialulde neesential sau necesarul de intampliitor. Prin sintezii reconstruim mental un obiect, din elementele care il formeazii. Abstractizarea este corelatii cu analiza, iar generalizarea cu sinteza. Procesul fundamental al gandirii, 11formeaziijudecata care presupune relatia dintre douii sau mai multe ratiuni; cu ajutorul

judecafiine damseamadaca 0 aCfiuneeste bunasau rea, dad

este adevaratiisau falsii.Douii sau mai multejudecati fonneazii

--

-

26

procesul de rationameIit~icu ajutorul sau obtinem 0 informatie 'noua; nu exista un centru nervos care sa realizeze gandirea. Ea are un caracter complex, multiform ~imultidimensional. Gandirea se desfli~oaranu numai,pe baza informatiilor ale obtinute prin perceptie, caci presupune ~iacumularea unor experiente anterioare; aceasta inseamn~ ca gandirea a~e0 di- mensiune mnezica. Memoria sta la baza tuturor proceselor psihice ~iea este un ~actorimportantin determinarea con~tiinteiomului. Ea se reali-

actu-

,

, zeazaprin memorare,<;:onservare~ireactualizare.

Memoria se realizeaza prin codari-~i recodari care .asigura

- fixareainformatiei~iexperienteloractuale.

Exista 0 memorievizuala, auditiva,tactila, chinestezica,gus- tativa ~i olfactiva. Suportul de codificare al informatiei la nivelul memoriei ar fi de natura b~ochimica~i anume moleculeIe de ADN ~iARN.

. Astfel,informatiade tip extern,bioelectricaadusade organele

. de simt,treceprin suportulstructuralintern,biochimic.

Se poate spune ca intregul creier participa la procesul me- moriei. Trebuie sa deosebim notiunea.de con~tiinta, de cea de con~tienta. Prin con~tienta se intelege posibilitatea de a lua cuno~tinta de ceva, de a reflecta just obiectele ~i fenomenele inconjuditoare ~ide a raspunde adecvat la ele; ea este in stransa

_ corelatiecu stareadevigilitatecate estementinutadesubstanta

I

t

reticulara din trunchiul cerebral. Con~tiintareprezinta nivelul calitativ cel mai inalt de orga- nizare ~i desfli~urareal proceselor psihice. Ea se dezvolta pe plan istoric ~i individual, fiind conditionata de nictorii sociali reprezentati in speciai de procesul muncii ~ide limbaj. Ea pre- supune posibilitatea de a delibera, de a formula ~i stabili sco- puri, de a elabora proiecte ~i planuri de actiune, de a percepe consecintele faptelor intreprinse, de a abstractiza ~i de a gene-

f raliza, de a stabili legaturi cauzale intre fenomene, de a evalua ~iclarifica, de a orienta In spatiu~i timp ~iin propria persoana

!

27

memo ~i d~ a ne relationa corect fata de lumea externa.~i ceilalti se-

Con~tiinta este un atribut exclusiv uman ~i exista tulburari de con~tiinta tara a avea un substrat anatomic, a~a cum se in- tampla in bolile psihice. Pentru a putea sa facem 0 apreciere cit mai corecta asupra con~tiintei umane, care include implicit gandirea ~i memoria,

tre~>uiesa raspundem la cateva intrebarl esentiale pentru intele-

gerea fenomenelor.

. I. Cum se pot explica amintirile din vietile anterioare prin regresiune in timp, sub stare de hipnoza?

.

2. Cum poate fi explicata 0 calatorie a con~tiintei umane

dintr-un corp uman in altul in procesele de posedare sau depo- sedare prin magie?

3. Cum se explica experientele in afara corpului din apro-

.

pierea mortii, dnd oamenii relateaza ca ~i-au vazut propriul corp fizic sau din timpul unei boli grave, caci daca con~tiinta ar fi urmarea unei functionarinormale a creierului, omul ar tre- bui sa nu fieincon~tient.

4. Cu ce con~tiintarelateaza cei aflati in moarte clinica care

redau amanunte legate de reanimarealor din timpul mortii cli- nice, caci in moartea clinica con~ti~ntuleste absent.

S. Cu ce con~tiintase identifica spiritul.unui om atunci dnd acesta se materializeaza in fantome?

6. Cu ce con~tiinta relateaza mediumii aflati in transa; fe-

nomene ~i lucruri aflate la mii de kilometri distanta?

7. Cu ce con~tiinta un somnambul executa in timpul acce-

suLuisomnambulic actiuni ~i fapte cu mare exactitate ~i care nu se opun moralei sociale, ~tiindu-seca acesta are ochii inchi~i

sunt deschi~i ace~tianu percep vederea, ei sunt

fiqi ~ilipsiti de vedere. Pentru a raspunde la aceste intrebari fundamentale in pro- cesul de formare al con~tiintei trebuie sa mai precizam unele .

~~.

28

sau chiar dad

--

hu

+

r

I

,

~stfel sunt ~co~ide g~dire care consideraca con~tiinta~i

'crelerul sunt una ~lacela~llucru. Altii considera ca materia po- seda in mod inerent ~i atributul de con~tiinta. Reprezentantul acestei doctrine este B. Spinoza, dupa care chiar ~iun atom are i'0 con~tiinta redusa, iar combinatia dintre atomi ar duce la 0 fonna de con~tiinta mai complexa, dar ce mecanism duce la integrarea con~tiintei acestor atomi?

l De ce un atom de carbon

are 0 con~tiinta intr-o bucam de

lemn, iar acel~i atom de carbon, in cadrul creierului are 0 aim I con~tiinta? De ce con~tiintacreierului este unificata ~inu este 0 simpla suma totala a tuturor acestor con~tiinte atomice? Cum se explicl ca 0 diversitatede elementeale creieruluisunt sintetizate intr-o experienta .con~tienmunificam cu un caracter

I

~Iobal?

.

Cei ce sustin ca con~tiinta este 0 functie a creierului se ba- zeaza pe faptul ca 0 leziune organica a creierului provoaca tul-

.

· burariale con~ti~tei.

, Daca aceasta nu poate sa combam pe cei ce sustin ca con~ti-

f inta are 0 alta origine ~i ea folose~te numai creierul pe care il

programeaza;

l PENFIOLD.

aceasta este parerea neurochirurgului

WILDER

fcon~tllntapentru expnmare".

1

,,~~eierul este nur~1aiun instrument pe care 11folose~te

t .' nu Gon~tiintaramaneneexplicamprin poatefi descrisaprin legifizice,acesteanu metodecantitative,ea explicacon~ti-

.inta cu care se relateaza alte vieti anterioare in regresarea in ~ timp a celor atlati in stare de hipnoza. Astfel 0 femeie care traia

I in Philade~phiaa fost regresam hipnotic, ea s-a manifestat cu

'. personalitatea

unui fermier

suedez,

vorbind

cursiv suedeza,

. de~iin viata actuala nu a avut nici un fel de cuno~tintedespre

aceasta limba ~i nici hipnotizatorul

nu 0 cuno~tea.

Aceasta confinna

ca con~tiinta se mentine

dupa ~oarte

~i

poate calatori

dintr-un

corp in altul,

caci

se ~tie ca 0 data

cu

I

---

-

29

--

moarte~,creierul moarte. Aceasta confirma faptul ca con~tiinta nu este data de creier, ea este 0 entitate distincta de creier. Procesele de inspiratie, in care id~i noi patrund in con~tiinta individuala, sunt de natura extramentala din afara creierului ele aparand in mod nea~teptat. . Con_~tiintaeste data de sufletul omului care este 0 unitate unica, indestructibila, ce provine din cbn~tiinta cosmica, cu care este de ac<?ea~isubstanta.

.,

,

. Con~tiintele corpurilor sunt calitativ identice, formate din aceea~i forma de energie ~i manifesrn 0 gama de aptitudini ~i potente determinate de particularitatile formelor fizice in care se afla.

Con~tiinta omului provine din substanta universala care se afla intr-o dimensiune dincolo de spatiul ~itimpul material pe care Ie genereaza ~i Ie controleaza. Sufletul-con~tiinta al omului, fiind de ordin spiritual poate patrunde in aceasta dimensiune. In con~tiinta cosmica, .acolo de unde vine spiritulla rein- carnare ~iunde se duce dupa moarte, nu exisrnnotiunea de timp ~i spatiu. Timpul este corelat cu notiunea de mi~care care ex- isHiin planul material ~i care nu exista in cosmos. Timpul nu are 0 existenta proprie, independenta, separata de intelectul care il gande~te ~iil imagineaza; de aceea timpul poate fi inte- les.ca 0 creatie a creierului uman. .Con~tiintacosmica este eterna; ea apaqine unei al\e dimen- sinni, ce depa~e~tetimpul. Se poate spune ca intelectul "na~te timpul, pe cand con~tiinta cosmica il inghite, numaiprezentul reprezinta eternitatea, acolo nu exista trecuf sau viitor". Pentru a se conserva 0 con~tiintanormala, atata timp cat su- fletul este inchis in organismul uman, este nevoie ca ea sa fie in permanenta informata din mediul extern prin organele de simt. In sindromul de izolare, se petrece 0 spalare a creierului, in urma caruia omul prezinta tulburari grave de personalitate, de

30

----

- -

. ---

--

memorie ~i de vointa, cu aparitia unor halucinatii ~i tulburari psihice grave. Copiii care sunt privati de un material informativ in gandire, deci nu sunt recuperati inainte de 3-7 ani, raman cu personali-

au stat izolati complet din mo-

tive diverse, nu-~i dezvolta nici limbajul, iar deprinderile sunt animalice.

De~inu se cunoa~te un loc anume de localizare cerebrala a con~tiintei umane, creierulin totalitatea lui este instrumentul

pe care n folose~te spiritul-con~tiinta pentru exprimare. Este citat cazul unui medic american perfect normal toata viata, care murind la 0 varsta inaintata, la necropsie i s-a constatat absenta totala a unei emisfere cerebrale, care era redusa la dimensiunea

unei vezici pline cu lichid cefalorahidian.

. Con~tiinta ne ajuta sa anticipam fenomenele, sa prevedem ~i sa tindem spre finalitatea unei actiuni.

, Con~tiinta cosmica este izvorul din care provine con~tiinta omului care insote~te spiritul-suflet la reincamare.

tatea lor nedezvoltata, iar dad

, Dacaatomii~icelulelecreieruluise aflain permanentami~-

care ~itransformare, devenind tot timpul altele, daca admitem

ca con~tiintaeste produsul acestei realitati materiale, cum de nu

se

Nu se poate ca ceva li,rhitatin timp ~ispatiu cum este creie- rul sa produca ceva cu totul superior, nelimitat in timp ~ispatiu. Mai este de retinut ~i faptul de neexplicat, cum cineva poa- te ~tilucruri ~ifenomene care se vor petrece peste zeci sau sute de ani, in viitor. Aceasta confirma faptul ca con~tiinta oniului provine din con~tiintalui cosmidi pe care 0 are inainte de reincamare, unde nemaiexistand spatiu ~itimp, toate evenimentele din vietile an-

schimba ~i con~tiinta ()data cu ele?

terioare ~i cele viitoare se petree la timpul

prezent~

Con~tiintaomului are 0 dualitate, aceea a binelui ~ia raului, dar aceasta este 0 transmitere a dualitatii din con~tiinta cos- midi, unde exista con§tiinta binelui a spiritelor angelice, iarpe

-

31

moralei de alta parte, divine. con~tiintaraului a spiritelor satanice, care se opun

Omul, pOOlibeml sau arbitru are posibilitatea alegerii Intot- deauna a faptelor bune. Interventia satanei vine ca un rau introdus chiar de Dum- nez~u, pentm a da motivatia "libemlui arbitm". In con~tiinta cosmica exista 0 dreptate ~i 0 ordine perfecta, acestei ordini i se supun chiar ~ispiritele divine. Este In puterea c6n~tiinteide a se privi pe sine Insu~i, a se analiza ~ijudeca dupa un cod moral ~i a se pedepsi, pentm abaterile de la etica moralei di- vme. Dupa moarte, con~tiintaomului care supravietuie~te mortii, vafi judecata ~i.rasplatita pentm faptele bune ale omului In timpul vietii ~i pedepsita pentm cele rele. In cadml con~tiintei un loc important Ilare memoria. S-a constatat Insa ca memoria este mult mai buna, chiar perfecta atun~i dnd con~tiinta omului este situata In afara corpului fi- zic. Astfel, In stare de hipnoza s-a constatat ca memoria se ma- nifesta cu oexactitate uluitoare, astfel dupa ce i dau hipnoti- zatului 20-25 de ordine, acesta Ie executa cu exactitate In or- dinea In care i-au fost date. In urma cataclismelor planetare previizqte in Apocalipsa lui loan, la Judecata de Apoi, con~tiintele moqilor se vor afla In fata Tribunalului Divin, In acel moment nu va fi lume pe pa- .mal~t,iar timpul va fi anulat, nu va mai exista timp. Con~tiinta omului este 0 mica particica din con~tiinta lui cosmica, unde nemaifiind spatiu ~i timp, spiritul-con~tiinta al unui medium cazut in transa poate prevedea ~icunoa~te 0 per- soana care inca nu s-a nascut, sau s-o vadii la 0 varsta Inaintata in acea viata, descriind sentimentele, pasiunile ~i gandurile acelei persQane. Astfel de notiuni pot fi comunicate ~i in ~edintele de spiri- tism dind datele sunt comunicate de spiritUl-con$tiintaal unor persoane demult decedate.

.

.

32

-------

Demonstriind di con~tiinta omului se poate deta~ade corp, este suficient pentru a sustine ca aceasta nu este identica cu corpul, ele in timpul vietii convietuind numai impreuna, dar pot functiona ~iseparat, a~acum se intampla in transa hipnoti- ca ~i in timpul somnului; con~tiinta omului persista ~i dupa

Oind con~tiintapiiriise~tecreierul, nu se mai produc ganduri, nu se mai poate concepe 0 idee despre sine, despre obiectele materiale sau despre mediul inconjurator, caci inteligenta i~i are sediul in creier, nefiind insa produsul sau. Corpul este numai un instrument cu ajutorul ciiruiaomul re- cunoa~telumea obiectiva c~e este complet diferita de viata in- tot. terioara a spiritului-con~tiintiicu care alcatuiesc impreuna un, Con~tiinta omului nu dispare niciodata, nici atunci cand toate gandurile dispar. Dupa moarte, spiritul-con~tiinta al omului nu mai cunoa~te notiunea de timp, caci aceasta pe Pamiint este corelatii cu mi~- carea. Daca s-ar schimba viteza de rotatie a pamantului injurul soarelui, s-ar modifica ~i perceptia noastra despre timp. Pe luna, timpul are 0 altiiperceptie, acolo 0 zi este de 27 de ori mai lunga decat pe pamant, intrucat rotatia Lunii se face in 27 de zile ~ijumatate; aceasta confirma faptul ca timpul nu are 0 exis- tenta absoluta, el este a~acum il imaginam noi, caci ideea tim- pului se leaga de mi~care datoritii succesiunii. Con~tiinta omului, care stit langa intelect, nu se mi~ca de loc, dimpotriva, se inradacineaza nemi~catiiin etemitate. Yoghinii care intra in moarte clinica ~i"sunt ingropati de vii" spun ca in timpul experientei lor, sunt lipsiti'de orice senzatie

de timp.

,

Trecerea gandurilor ~isentimentelor prin con~tiintasubJor- ma unor imagini, determina perceperea timpului, aceasta con- finna faptul ca timpul nu face parte din con~tiint3"timpul este o creatie a creierului §i dispare 0 datii cu el", in con~tiintacos-

-

-

---

-

33

mica a spiritului omului, dupa moarte, nuexista dedit etemul prezent.

La intrebarea lui Moise, adresata lui Dumnezeu pe Muntele

Sinai, dind is-au dat cele 10 porunei, cin~ e~ti?EI i:-.a.raspuns:

.

-,

"Eu sunt cel'care sunt'\ caci doar prezentul indiCaetemi~te~,

. In cartea mortilor la Egipteni, marii initiati care s-au unit cu OSIRIS ~iau renascut spiritual'spun:"Eu sunt ieri, azi ~imaine",

l?entruDumnezeu nu exista notiunea de timp.-.

acesta este spiritul-con~tiintacare a obtinut eon~tiintaexistentei

ISIS'se gasea:o;in-

scriptie cu urmatoarele cuvinte semnificative: ,,Eusunt eel care a fost, este ~iva veni, niciodata un muritor nu a datjos valul de

eterne. In Egiptul Antic, in templulzeitei

pe mine".' In carteaSrnntaa Hindu~ilor"CantulMaestrului"(Bhaga~~t.

Gita), Kri~na spune discipohilui sau Ardjuna.;,eu sunteel ne,

nascut, sufletulcare

S-a emis ~iideea ea eon~tiintaar fi acda~i lucru cuvigilitatea, dar aceste notiuni sunt total diferite; nu putem reduce.eon~tiin- ta, care totalizeaza toate proeesele psihice, eu starea de veghe

a omului.

'

flUmoare"'.

.'

.'

.

.

Con~tiinta este viata'psihica laun moment dat, care leaga individul de semenii lui ~ide lumea inconjtiratoare, esteposibi- litatea subiectului de a se constitui el insu$i iIi obiect pentru sine ~i pentru.altii; persoalla traie~teexperienta, seadapteaz~, lumii reale, este dotata eu reflexii ereatoare~i este organizata . intr-un sistem personal. ~iecare om are con~tiintapropriei'persoane, con~tiintaEului

propriu~ialegaturii cu alti oameni.

.

A~a cum am mai spus, con~tiintaomuluinu poate fi:eonfun- data cu starea de con~tienta care este 0 notiune mult mai limi- tata, cuprinzand starea de veghe ~iorientarea persoanei in timp ~i spatiu, deci starea de luciditate ~i capacitatea de reflectare a prezentului.

.

.

Con$tiinta este rezuJtanta evolutiei

istorico-sociaie a omu.

lui, conceptia lui despre lume ~i viata.

34

.

Con~tiinta nu este produsul anumitei structuri nervoase. In

aldituirea con~tiintei ia parte atat con~tientul, cat ~i incon~- tientul.

.

,

o importanta deosebita'in fOrinarea eon~tiintei 0 are sub-

eo'n~tiei1tul'eareteprezinta un ansamblu de servomeeailisme ale eon~tientului;6 rezerva 'de infotmatii~i operatiidedan~ate prin rezonanta, din care se constituie starile de con~tiinta. Subeon~tiei1tuleste un sistem mediator care face parte din Eul omului, el detine in stare latenm toate solutiile la proble- mele care preoeupa con~tientul;orice gand al con~tientuluipro- duce efecte in subcon~tient, ~iaeeste efeete, determina in mod ineon~tientmodificari in eon~tiintaomului. Sa'fim atenti la ce gandim ~i cum gandim, caei gandul este preluat de subeon~- tient tara sa-l cenzureze daca este bun sau rau, el decodifiea gandul ~iraspunde prin simboluri arhietipiceeunoscute din alte vieti, iar efeetul produs in subeon~tient, influenteaza in mod

incon~tientcon~tiii1tairidividuala.

Subeon~tientul este sfera de apel a memoriei, caci in el se

!

[

afla toate eon~tiinteledin viata prezenm, cat ~idin alte vieti an- terioare.

. . Proeesele psihic,ece ip.tr~,~ formarea eon~tiinteipotfi m.o- difieate prin aetiunea telepatica agandirii altor persoane, a§a se expliea marile tulburari ale vointei produse prin efectulma- giei; aeestea se transmit in mod ineon~tient ~i influenteaza con~tiintaomului. Limbajul subeon~tientuluiil reprezinta ima- ginile ~i simbolurile transmise prin gand. Subeon~tientul raspunde sentimentelor gandului ~i cerin- telor care se traduc tot in im~gi,ni,prin raspunsuri sim!Jol<l;rhi- etipuri. Este ~tiutca:o ilustratie valoreaza cat 0 mie de cuvinte, dar ~i un cuvant,poate inspira 0 mie de imagini. Ganqurile se transforma in imagini subeon~tientului, iar acestea se trans- forma in sentiment in con~tiinta omului.

Subeon~tientulintelege perfect cuvintele, prin gan~urile pe '

care acestea Ie reprezinta.

35

. Con~ti~ntaeste determinata de Eul superior, adica de spiri- ~l om~IUl,care se Incarneaza In om, 0 dam cu n3$tereaIui. Spi- ntul remcarnat, aduce cu el cuno~tinte din toate vietile ante- rioare, dar acestea nu sunt relevate in viata actuala, acest "val al con~tiintei"are rolul de a da omului "liberuI arbitru" de com- portare, in actuala viatii, care i-a fost predestinam atunci cand spiritul-con~tiintaal unui om mort se afla in planul astral, adidi inainte de 0 noua reincarnare. Spir!tul-con~tiintii,este partea cea mai inteleapm din om, el ~tietot despre trecutul viefilor sale pamante~ti,cat ~idespre vi- itoarele sale:viep. Toate cuno~tintele acumulate in alte vieti se afla inmagazinate In Eul personal, care este partea cea mai inte- leapta ~imai cunoscatoare din om. Eul superior reprezinm spi- ritul-con~tiillta,prezent in toate aspectele vietii. EI este profe- sorul ~i sustillatorul permanent al omului, este ghidul care ne conduce cu intelegere ~i pricepere, prin amintirile viefilor tre-

. cute.

In spiritul-con~tiinta al omului se gasesc cuno~tinte despre

cine am fost in alte vieti, persoanele existente atunci in antura-

relafii am avut cu acestea, aspecte fiind expli-

jul nostru ~i ce

. cate ca efect al Karmei personale

~i Karmei colective.

Spiritul-con~tiinta intrupat este 0 veriga din lantul spiritu- lui con~tiinta al aceluia~i spirit aflat dupa moarte in con~tiinta cosrnica. El contine verigi ce-l reprezinm in timpul viefilor sale

intrupate ~i verigi ce-l reprezinta ca spirit-con~tiinta liber in planul astral, intre doua incarnari. Sufletul este sursa intangibila ~iviabila a viefii ~i a spiritu- lui nernuritor din interiorul nostru. El este esenta a tot ce sun-

tern, es!e energia ~i con~tiinta care

Sufletul ~eprezinta totalitatea experientelor ~i suma gan- durilor, sentimentelor ~i cunoa~terii noastre din toate vietile trecute, cu toate evenimentele ~i emotiile cuprinse in ele. Aceste evenimente ~iamintiri din alte vieti nu sunt influen- tate de trecerea timpului, ele sunt la fel de reale ~i in prezent, cat au fost ~i in trecut.

ne definesc.

36

- - ---

-

/

Atunci dind spiriful-con~tiintase gase~te in intervalul din- tre doua vieti, amintirea experientelor din alte vieti pamante~ti tdiite pana atunci, este totala. Indiferent cati ani au trecut de la alte vieti anterioare, amintirea lor se deruleaza la timpul prezent ciici in planul astral, unde se afla spiritu1-con~tiintii,nu exista trecut ~iviitor, ci numai prezent. Spatiul ~i timpul dispar. Cunoa~tereaspirituala din alte vieti este cea care determina alegerea felului de viata pe care 0 va reincepe, aceasta trebuie astfel aleasa, ca spiritul sa implineasciinoi lectii de invatat; inca din planul astral spiritul-con~tiintiii~ialege partenerii ~iimpre- juriirileprin care vor fi impreuna, aceastaalegere a noii sale vieti pamante~tise face de catre spiritul-con~tiinta,numai cand aces- ta se afla pe 0 treapta superioariide dezvoltare spirituala. Altfel, aceasta alegere este dictata de alte spirite angelice, ade"arati ghizi ~imae~triispirituali, care ofera sfaturile lor, in legatura cu ce ar fi eel mai bine de rncut in noua viata. Spiritul-con~tiinta i~i va alege momentul eel mai potrivit pentru reincamarea intr-un corp fizic. 0 data cu noua incamare, toate amanuntele vietilor anterioare, raman la nivdul subcon- . ~tientului,de wIde omul prime~tecalauzirea interioara in direc- tia pe care ~i-apropus s-o ia in noua viata, care trebuie sa con- duea la ointelepciune spirituala ~i mai mine. In momentuln~terii are loc 0 trecerede la energiilespirituale la cele fizice, 0 trece de la 0 con~tiintiiampla pe care spiritul 0 are in viata aSh-ala,de la 0 energie cu vibratii inalte, corespun- zatoare nivelului eel mai putin dens de energie, care reprezinta sufletulin forma lui spirituala,la vibratiile cu nivelurile cele mai scazute, corespunzatoare celei mai compacte forme de energie, care corespunde con~tiintei corpului fizic. Fiecare din aceste niveluri de energie, au un domeniu diferit de con~tiinta~ifieca- ruia din aceste domenii ii corespund ganduri, simtaminte ~iex- periente diferite. Spiritul-con~tiinta intrupat, plute~teprin vibratiile de ener- gie legate de timp, spatiu, materie ~i

--'--

-

-

-

37

-

La intrarea in lumea pamanteasdi spiritul-con~tiintapatrun- de in subcon~tient,unde se gase~teintr-uiI echilibru intre ener- giile spirituale ~i cele fizice. Con~tiinta din noua viata, s~ formeaza in ,nlport-cu legea Karmei, faptele din viaia'ttecuta sluit.refIedate in'riouetviata prezenta. Cum omul ~i:a 'creat'propria sa Karm,aintr-o viata anterioara, tot el este cel ce poate sa 0 ~chimbe, sa-~i echili- breze Karma ~i sa-~icorecteze evenimentele ~i emotiile nega- tive. Con~tiintaactuala este urmarea gandurilor, sentimentelor

~i faptelor din vietile trecute ~i din viata actuala. Prill legea Kaunei, divinitatea a gasit calea cea'mai dreapta pentru plata :?irasplata fapteloromului, caci spiritul-co~tiinta este acuzatul, el este judecatorul ~i tot el i~i da ~i propria-i sentinta. Aceasta lege este permanenta ~ive~nicin mi~care.Daca pare nedreapta se poate schimba prin gandurile ~i faptele prezente. Legea Karmei se pune in actiune prin liberul arbitru pe care il are fie- care spirit-con~tiinta, prin liberularbitru i~i alege gandurile, faptele ~i sentimentele. Kanna :?iliberul arbitru lucreaza mana in mana pentru a crea propria noastra existentii. Viata poate fi grea sau u~oarii,plinii de necazuri sau de bucurii, dupa cum singuri'ne-o creiim. Prie-

tenii

din viata prezenta'ne-au fost tovara~ii ~i in trecut;cu 'rU-

dele

din actuala viatii am avut relatii stranse ~i in vietile ante-

rioare, dar poate in roluri diferite, mama din actuala viata, ne-a fost frate sau fiicii, iar soWIdin actuala viata sa fi fost sotie .sau

, un bun prietenintr-o viatiianterioara.

Toti ace~tiasunt ale~ide spiritul-con~tiintaactual,pentru a-~i echilibra Karma pe care 0 avem cu ei, sau din bucuria de a fi din nou impreunii. Exista :?ispitite-con:~tiil1tapereche gemerie, iididi acei oa- meni cu care au avut 0 relatie specialii, de prietenie in multe vieti trecute ~ine simtim bine in preajma lor, aceste suhete pe- rechi gelnene sunt de obicei membri de familie apropiati sau prieteni 'intimi, adesea ace~tia comtinicii intre ei telepatic, cu- noscandu-Ie gandurile ~i simtamintele in mod instinctiv.

---

---

-

-

-

38

Exista~i suflete perechj flacari gemene;'acesta este unicul §i singurul nostru sufIet-pereche adevarat, cu care am petrecut multe vieti impreuna, cu 0 profunda legatura spirituala. Aces- ta se manifesta printr-o puternica atractie, ca §i dind s-ar cu-

n.oa§tedin totdeauna~ieste de obic~ide sex opus. ' .Se pot prezent~§i subformaunui frate.sau sora,eu caJ;e,ne

asemanam fizic, mai ales in jurul ochHor.

, Atragerea§irespingereadintreoamenisedatore§teuneire-

latii Karmice din trecut.

Stanle emotionale din vietile trecute.se transmit dela 0 via-

ta la alta §i infIuenteaza relatiile

vieti succesive; achitarea datoriilor din trecut este traita ca un

procescarete conduceprin.diferitenivelede con~tiinta~iinte-

legere ~ila num~oase experiente. Vietile pamante~tisunt cIDni~tetrepte c1aditedin experiente' care teduc'una din aIta. Fiecare treapta esteolectie pe care tre" buie sa 0 traim peptru a ne ridica mai sus, spre un nivel de

euno~tintesuperior. Aceste trepte formeaza 0 scara pe care spi- ritul-con~tiintatrebuie s-o'urce pentru purificarea sa. Toate ex- perientele neplacute prin care trebuie sa platim Karma, trebuie -. traite cu resemnare, nu eu sentimente de furie, de critica sau de resentiment, caci astfel va trebui sa reluam aceste experiente negative pana cand vomprocedacorect. Trebuie sa ne traim

§i simtiiminteledin mai multe

"

.,

,.

r

Karma, dar sa

datoritii.Karmei, nu inseamna,ca am ~iechilibrat-o. Dorinta noastra dintr-o viata trecuta, sa fim intotdeaunacu

o anumita persoana, poate conduce la 0 tinere in loc a acelei

pe-o ~i echilibram, dCl simplul"faptca suferim

persoane din drumul sau spre spiritualizare, caci prin aceasta ii

anulam liberul arbitru;dar nu numai acelei.persoane"ei ~i a noastra, de care ne legam de o.maniera negativa.

, Sentimentele de vinovatie, teama ~iresentiment dintr-o via-

fa

trecuta au repe;cusiuni fizice ~iemotionale in viafa prezent~

~i

ne impiedica sa ne echilibram Karma in intregime. Karma

viata, iar incercarile grele prin care

putem trece, sunt dovada ca respectiva Karma nu a fost platitii

39

ne urmare~te viatadupa

---'

-

-

~iatunci echilibrarea Karmei trebuie continuata intr-o alta via-

ta viitoare. Echilibrarea Karmei are 0 importanta capitala pen- tru evolutiasufletului ~ia cre~teriinoastre spirituale,ea este until dintre motivele pentru care traim viata pe pamant. Tot ce exista in natura in domeniul fizic, este condus de le- gea universala a echilibrului, iar echilibrul 11reprezinta 0 ener- gie in Ini~care.Sufletul omului se supune legii echilibrului prin ciclul na~te'rilor~ial mortilor, adica de procesul de reincarnare. Prin echili,brareaKarmei putem sa ne dam seama ca omul are

o dubla natura, una fizica ~i alta spirituala, putem atinge inte-

lepciunea ~iiluminarea ce ne conduce la perfectionarea sufletu- lui nostru. Pentru a ne echilibra Karma trebuie sa avem dorinta ferma de a ne echilibra viata ~isa intelegem starile emotionale prin care am trecut. Se poate contribui la echilibrarea Karmei actionand dupa principiul iertarii, care trebtlie facut din adancul sufletului, nu in mod fonnal; ne mai putem corecta Karma apli- cand principiul compasiunii, al milei prin fapte bune pe care trebuie sa Ie facem toata viata. Exista ~iKarma colectiva, cand nu ne putell1da seama daca traim Karma noastra sau a altei persoane cu care suntem strans legati din alte vieti anterioare. In aceste cazuri echilibrareaKarmei personale, este mai greu de realizat, caci in ea se includ mai mult decat sufletul propriu ~i liberul nostru arbitru. Con~tiintanoastra este de provenienta cosmica, ea vine din cosinos ~ise reintoarce dupa moarte in cosmos. Modul de exprimare al con~tiintei omului este determinata de radiatiile cosmice ale constelatiilor astrale, de radiatiile pla- netelor sistemului nostru solar ~i ale soarelui. Se cun9a~te din ~tiinta oculta ca omul are 7 centre de ab- sorbtie eterica ~i astrala care formeaza 7 straturi de energie ce determina con~tiinta omului. Aceste centre de energie se nu- mesc CHAKRE ~i fiecare corespunde unui anumit nivel de con~tiinta. Straturile de energie ale CHAKRELOR soot-reprezentate de energiile celor 7 culori ale spectrului solar; aceste culori sunt

-

40

,.,.

}

unde de energie care vibreaza pe niveluri din ce in ce mai malte de con~tiinta de la 0 culoare la alta, con~tiintacre~te 0 data cu fiecare vibratie. Prima culoare a spectruhii solar este culoarea ro~ie, iar vi- bratia ei corespunde energiilor fizice care ne creeaza perceptia realitatii. UrmeaziiculoareaportocaIie,carene diienergiileemotionale. Ro~u~iportocaliu alcatuiesc impreunii esenta simtamintelor ~i realitiitilor pe care Ie triiim. Culoarea galben este culoarea mentalii ~i cea a gandurilor, reprezentand primul nivel de culoare interioarii.

Culoarea verde prezinta vibratia energiei spirituale ~i a evo- lutiei, ea reprezinta punctul central intre energiile fizice ~icele spirituale. Albastrul reprezintiivibratia energiilor astrale ~icunoa~terea noastra in mi~care. Indigoul reprezinta vibratia energiilor eterice ~i con~tiinta, intr-un cadru spirit!Ialmai inalt de intelepciune ~ide intelegere, aceste culori formeaza esenta cunoa~terii, energia ~icon~tiinta Eului nostru superior. Culoarea violet corespunde energiei sufletului ~i formeaza con~tiinta noastra superioarii. Toate aceste culori formeaza esenta noastta energetidi ~ide- termina modul de manifestare al con~tiintei;toate aceste forme de energie, spiritul-con~tiinta actual Ie strabate in ordine in- versa cand vine la reincaJ,l1are,cand coboara intr-un corp fizic.

.

Sufletul

omului i~i alege 0 expresie fizicii a energiei cores-

punzatoare Eului interior ~iEului superior. Prin constructia fizica ~ispiritualiise absoarbe ~ise filtreaza cunoa~terea intr-o maniera unicii ~i proprie de intelegere care se exprima prin experienteletriiite.Con~tiintaomului avanseaza pe masma adancimii cuno~terii adevaratului scop al existentei fizice.

A~acum am spus, con~tiintaomului este in sttansa corelatie cu cosmosul. Aceasta legatura se reflecta in modul de gandire

--

41

al omului, dici felul cum gandim este determinat de momen-

tul na~telii.Din acest punct de vedere, a~acum exista 12 zodii,' ce corespund celor 12 constelatii astrale, exista 12.moduri de gandire ale omului. Aceste :12feluri de con~tiinte se caracterizeaia 1.Con~eptiamateriala, considera ca la baza tuturor fenome- nelor este materia, ea corespunde zodiei Racului.

2. ConcePtia spiritualista, sustine camateria nu este'decat 0

revelarea spirituluicare sta la baza ei ~iea corespundezodiei

3. Concepti a realista, admite lumea a~a cum se prezinta,

rncand abstractie de materie ~i de spirit, ea corespunde zodiei Balantei.

4. Conceptia idealista, coIisidera ca la 'baza vietii lumii se

afla lumea ideii ~ia idealului. Tqate formele evolueaza spre un progres, unei tendinte de a merge mereu inainte. Tot ceea ce exista este numai un instrument pentru ideile care strabat pro- cesul devenirii cosmice. Aceasta conceptie corespunde zodiei Berbecului.

5. Conceptia matematicienilor explica lumea in mod pur

matematic, aceasta conceptie despre lume nu 'recunoa~tenimic in afara formelor matematice ~iea corespunde zodiei Gemerii.

6. Conceptia rationali~tilor, ace~tia recunosc numai exis-

tenta acelQridei pe care Ie gase~te el insu~i, numai acele lu-

aceasta corespunde zodiei

cruri care au 0 realitatesensibila,

7. Conceptia psihista, considera ca in spatele fiecarei idei

este 0 anumita fiinta; aceasta corespunde zodiei Pe~tilor.

8. Conceptia pneumatista considera fiintele ce determina

ideile ca posedaun element activ care Ie insufletesc prin spirite; aceast~ conceptiecorespunde zodiei Varsator. Devenim spirituali~ticand admitem 0 ierarhie a spiritelor ~i

ideea ca nu exista un spirit unitar. Aceasta-conceptie cores- punde zodiei Capricorn. In cadrul acestor conceptii se mai dis-

---

42

J

- -

----

-

-

--

------

tinge conceptia panteista care crede intr-un spirit unitar, uni- versal.

monadi~tilor este 0 conceptie spirituala ab-

stracta, ea admite ca in lume exista spirite, de fiind cu capaci- tati ~ireprezentari diferite, avand 0 insu~ire abstracta ~i ea co- respunde zodiei Sagetator.

9 Conceptia

10. Conceptia dinami~tilor,consideriica tot ce exis~ In rea-

litatea exterioara, e dominata de anumite fo* zodiei Scorpionului.

11. Conceptia fenomenali~tilor considera ca lumea care ne

inconjoara nu este reaHi,este 0 lume a fenomenelor, ea cores- punde zodiei Fecioarei.

12. Conceptia senzuali~tilor, considera ca reale sunt numai

~i corespunde

impresiile noastre despre lumea care ne :inconjoara ~i acestea sunt date de simturi; ea corespunde zodiei Leului. Astfel, exista 12 conceptii despre lume, acestea sunt copiile spirituale ale cercului zodiacal. Sufletul uman fiind influentat de radiatiile astrale, contine imaginile a 12 conceptii despre lume. Influentele care vin asupra omului, din cosmos sunt di- ferite, in functie de imaginea zodiacului, pe care aceste conste- latii Ie acopera. In ceea ce prive~teinfluentele planetelor sistemului solar, se poate afirma ca atunci cand predomina influenta planetei Saturn oamenii sunt gnostici, cei sub influenta lui Jupiter sunt 10gi~ti, cei ce sunt influentati de Marte sunt voluntari~ti, cei ce sunt sub influenta Soarelui sunt empiri~ti, sub influenta lui Venus sunt mistici, sub influenta lui Mercur sunt transcendentali~ti, iar cei sub influenta Lunii sunt oculi~ti. Se poate spune ca omul se afla in permanenta sub influenta muncii de gandire cosmica, noi suntem ganduri ale cosmosu- lui, gandul cosmic este stapanul creierului uman, el .fiind 0

oglindace reflectaviata sufletelor.

.

Con~tiinta omului trebuie sa raspunda la intrebarea: Cine sunt Eu?

--

43

------

Eul omului este 0 esenta interioara, imperceptibila, care nu este trecatoare, nu se schimba §i intr-un anumit fel este centrul nostru. Acest Eu este propriu unei persoane §i nu poate fi im- prumutat de () alta personalitate, el se identifica cu realitatea

intema §i profunda, dar incon§tienta §i inradacinata in

adancul fiintei noastre. Logica:generala ~i experienta zilnica este inclinata sa con- sidere ca Eul este corpul fizic. Aceasta este numai 0 aparenta, caci Eul flUse gase~te in nici un organ al corpului fizic. Nici una dintre partile corpului ~i nici organele de perceptie nUse

cea mai

pot identificacu Eul omului.

.

Dar cine este Eul care este con~tient di are un corp fizic? di are trup? Din punct de vedere fizic, Eul care este ceva real nu poate fi identificat nici un corpul intreg ~i nici cu vreuna din partile lui componente. Eul con~tient dispare pentru lume in fiecare noapte, in somn, timp in care corpul fizic i~i continua activitatea caci omul este viu, nu este mort. Aceasta inseamna ca Eul nostru nu este nici intelectual, caci in somn acesta nu e~ista; aceasta confirma faptul ca nu corpul fizic este E\d etem

~iadevaratal omului.

.'

Dar ce lipse~te din punct de vedere biochimic din corpul omului care doarme, fata de cprpul aflat in stare de veghe, caci componentele ce aleatuiesc structura lui sunt acelea~i.Raspun- suI corect este ca lipse§te facultatea de a gandi, aceasta f,\(ml- tate a parasit corpul. Dar ~i in soIim exista 0 con~tiinta, nu a corp£1luifizic ci a impresiilor, a amintirilor, senzatiilor,gandu- rilor, dOrlntelor ~i sperantelor, atribute ale omului treaz §i in somn toate cele cinci simturi sunt active, caei in vis omul vede, aude, miroase, pipaie ~i gusta. In vis omul se inHHne~teeu pa- rintii, cu rudele ~iprietenii saL Aceasta inseamna ea Eul con- ~tient rational exista §i in vis, in continuare, caci dispune de aeela~i mod de gandire .~ide memorare ea ~i in starea de ve- ghe, realitatea eorpului fizic este eonstatata atat in vis, cat ~iin stare de veghe ell 0 eon~tiinta reala la fel ca ~i con~tiinta din starea de veghe.

-

--

-

--

44

1

Eul se situeaza deasupra fizicului, el este dat de spiritul-con- ~tiintaal oniului care in somn se desprinde de corpul fizic, care in vis patrunde intr-o lume spirituala, aceasta pentru ca perso- nalitatea omului traie~te~iactiveaza in continuare, complet se- parata de corpul fizic, dar ca manifestare este dependent de

, acesta. Sa deducem ca Eul nu este trupul, ci 0 esenta con~tienta, care devine una cu trupul, el este cel ce poarta con~tiinta lui. Eul nu se poate confunda cu corpul fizic,.altfel acesta nu s-ar putea despaqi in stare de somn. In starea profunda a unei transe, se poate separa complet con~tiinta de corp ~i aceasta ne arata faptul ca in timpul vietii con~tiinta omului se poate separa de truP, devenind indepen- denta. in transa, spiritul-con~tiinta, poo vocea celui ce se afla in trans-a, descrie prin vedere ~i auz astralintamplari ~i eveni- mente indepartate, care se inmrriplachiar in acel moment. Demonstrarea .separarii spiritului de corpul fizic, sustine faptul ca Eul nu este acela~ilucru cu corpul fizic. Spiritul-con- ~tiinta are acelea~i atribute, atat in stare de transa, cat ~i in vl- ata de zi cu zi. Pe de alta parte spiritul-con~tiinta continua ~i dupa moarte a~acum se poate conStatain ~edintelede spiritism,' cand se poate lua legatura Cllel, poo intermediul unui medi- um. Acest medium poate lua contact cu spiritul mortilor ~i sa aduca mesaje din partea lor. Mediumul Alfred Peters, vedea aceste spirite ale mortilor care se gaseau, fie in planul astral, fie pe pamant, situate prin- tre oamenii fizici. Prin toate acestea se constata ca Eul este dat de spiritul-con~tiintaal omului, el este acela care produce gan-

durile~iideileoamenilor.

.

Acestea sunt transmise prin intermediul creierului, dar nu- mai curentul de inteligenta i~i are sediul in corp, tara a fi ~ipro- dusullui. Corpul este numai un instrument cu ajutorul caruia omul recuno~te lumea obiectiva, care este diferita deviata in- terioara a Eului, cu care insa alcatuie~te un tot impreuna.

45

Nici sentimentele omului nu se pot identifica cu Eul perso", nal;caci Eul este 0 entitate stabila, pe cand sentimentele omu- lui sunt instabile ~i schimbatoare. Eul omului nu se poate confunda nic! cu intelectullui, cad .la fel ca ~i in somnul profund.tara vise, in le~inul pr9fund sau starile de transa, activitatea gandirii, deci a intelectului este suprimata. Cu toate acestea nu se poate spune ca se distruge. insu~i Eul, deoarece viata omului nu este oprita, ea este pre- zenta in corpul fizic, iar la trezire, EuI apare din nou ca prin gand. Aceasta inseamna ca Eul nu dispare complet niciodata, pentru ca Eul nu este format de gandurile noastre, el se afla de- asupra lor. Eul adevarat este dincolo de corp, de sentimente $i

de ganduri.

.

C,

Eul, este spiritul incamat in corpul fizic, dar mai exista un Super Eu, adica Spiritul-con~tiinta al omului car~ s-a aflat in planul astral inainte de reincamare ~i care se reintoarce in pla- nul astral dupa moarte. Eul omului este numai oclasa, din lun- ga ~coaHipe care 0 are petrecuta in alte vieti anterioare, a caror amintire este pastrata in totalitate, atunci cand spiritul se afla in afara corpului fizic. Cat timp este incamat aceste amintiri Ie uita voit, pentru a da omului liberul arbitru, sa-~i continue .evolutia spirituala

Con~tiinla omu/ui in stare de somn

A~acum am precizat, con~tiintaeste structura psihidi de su-

port a vietiiinterne.

-

lung 0 considera 0 emanatie a subcon~tientuluicare se na~- te In fiecate zi, dupa somn. Implicata In.atentie, con~tiintacon- trole~a stanle adaptarii, luciditatea ~ifunctionalitatea totala a organismelor. Exista patru stari de con~tiinta:

1. Starea de veghe

-

2. Starea de somn.

3. Starea de vis

4. Starea de extaz, din Yoga, meditatia transcendentala, ~i

din meditatia Zen etc. Starea de extaz, este starea de iluminare interioara ~ide calm

profund, este 0 stare de revelatie, cu trairi de exceptie. In medi- tatia transcedentala programul cuprinde ~apteetape de cate 90 de minute. Iluminarea se face de doua or.ipe zi, cate 15-20 mi- nute, persoana aflandu-se cu ochii inchii?ii?irostind "mantra" personala. In aceasta stare se mobilizeaza un uria~ potential al psihicului uman. SOIIU1ulsuprima starea de vigilenta, anuleaza procesul gan- dirii, ~tergerelatiile cu mediul inconjurator. EI este comparabil cu "neantul". Trezirea din stare de somn, face sa reapara con~ti- inta din starea de veghe. Somnul revine in fiecare noapte, iar tara el omul nu poate trai. Se apreciaza ca aproximativ 0 treime din viata omul 0 traie~te in somn. Durata somnului este diferita in functie de varsta:

- la sugar sunt-necesare 16-18 ore de somn in 24 de ore;

-la

ore:

-

copihil de 3-4 luni, sunt necesare 13 ore de somn, in 24

--

--

47

---

.-

.

.-

- la 12-16 ani, sunt necesare 9 ore de somn in 24 ore;

- la adult, sunt necesare 8 ore de somn in 24 de ore.

Neputand

e?Cplicastarea de somn, oamenii

din antichitate

.credeau di este aetiunea unui zeu pe care I-au numit

HYPNOS,

ea zeu al noptii ~i frate geaman cu zeUl mortii, THANATOS.

In somn, spiritul

§i corpul astral parasesc corpul fizic ~iimpre-

un5 calatorese in lumea astraHi unde i~i traiesc viata de spirit li-

fortele, caei

ber. In aceasHi stare eorpul astral i~i improspateaza

el se hrane~te cu fluidul astral pe care nu-l poate primi in tim- pul zilei, caci atunci se interpune radiatia solarii. Plutarh spunea: "Somnul este singurul dar gratuit pe care il aeorda zeii". Gerard de Nerval afmna: "Primele momente ale somnului

prezintaimaginea mortii". Periodicitateafunctieiveghe-somnestelegata de altemanta

zi-n.oapte,conseeinta a mi~cariide rotatie a pamc1ntuluiinjurul soarelui. In timpul somnului se produc unele modificari neuro-vege- tative; frecventa cardiaca este maineregulata decat in stare de veghe, ritmul respirator scade ~iin general este neregulat. Ten- sitmea arteriala scade in timpul somnului, urmand a cre~te bmse in faza de somn cu mi~carioculare, sau in trezirile bru~te; in somn rezistenta eleetrica a pielii cre~te de cinci ori mai mult, se produce 0 mic~orare a pupilelor, iar erectia peniana apare

periodic in timpul somnului

d\lreaza in medie 25 de minute, in somnul rapide.

la intervale

de 85 de minute

~i

cu m.i~cari oculare

Somnul este 0 lege inexorabila

in regnul vegetal, cit ~i in eel animal.

a vietii, care se extinde atat

In somn,

eon~tiinta

subiectiva

a incon~tientului

este ins a

permanenta, ea nu'obose~te ~inu inceteaza niciodata, ea intre- tine insa~iviata, nu doarme niciodata, caci daca ar adormi ~i-ar inceta actiunea ~i ar interveni moartea. Ea controleaza toate functiile corpului, amt ill stare de veghe cat ~i in stare de somn.

-

-

- ---

----

48

---

In timpul somllului sufletul uman se une~tecu spiritul Divin, inspirandu-se din illtelepciunea con~tiintei cosmice. Somnul este absolut indispensabil bunei functionari a con- ~tiintei umane; lipsa somnului poate duce la stari de incon~ti- enta, ~ila imagini disparate.Daca lipsa somnuluise prelunge~te,

. pierderile cOll~tiinteidevin mai frecvente ~i mai lungi. Se pro-

duc modificari ale

memoriei ~i ale simturilor.

Exista 0 stransa legatura intre con~tiilltaobiectiva con~tienta ~icon~tienta subiectiva incon~tienta. De~iaceasta din urma nu obose~te niciodata ~i nu doarme niciodata, ea este influentata de 0 stare de con~tiintaobiectiva normala, orice gand con~tient aJ omului provoaca reactii negative sau pozitive in activitatea

ei, aceastain functiede gandulpe care il avem

Subcon~tientul,locul de actiune al coh~tiinteisubiective, in- con~tiente, prime~tegandul pe care il decodifica, tara a-I inter- preta daca este real sau nu, bun sau rau. EInu are discemamant ~i ca atare reactioneaza dupa arhietipuri simbolice, care sunt cunoscute din amintirile spiritului din alte vieti; incon~tientul i~i adapteaza activitatea pentru ca con~tientulsa realizeze efec- tul ce urmeaza acestei informatii. Daca se transmit incon~tien- tului ganduri nefaste, de boala sau insucces, con~tientul se va imbolnavi. Con~tiinta subiectiva a incon~tientuluieste 0 con~tiinta spi- rituala care Ware originea in con~tiintacosmica. Mentalul sub-

con~tient cunoa~te rezolvarea oricarei probleme caci ,,~tiinta" lui este de ordin spiritual, fiind dedusa din cuno~tintelepe care Ie are din alte vieti~i din studiul spiritului pe care il intreprinde in planul astral, dupa moarte. El functioneaza independent de vointa mentalului con~tient, mentinand normala intreagaacti- vitate a corpufui prin intermediul sistemului nervos vegetativ, care este autonom, al nervilor simpatic ~i parasimpatic care functioneaza antagonist. Mentalul obiectiv al con~tiinteiobiective, are con~tiinta lu-

mii obiective pe care 0 percepe cu ajutorul celor cinci simturi.

Ellnvata prin observatie directa, prin experimente ~iprin edu-

catie ca pdncipala sa indatorire este aceea de a rationa.

49

- -- -

Mentalul subiectiv poate parasi corpul fizic pentru a calatori in lumi paralele, aducand de acolo informatiile pe care Ie obtine prin vedere $i auz astral. Con~tiintaincon~tientuluicontroleaza. toate functiile vitale ale corpului, tara a fi nevoie de ajutorul mentalului 'con~tient, inima nu-~i inceteaza activitatea nici in .absenta con~tiinteiobiective, la fel respiratia; digestia, secretia glan.delor~i toate functiile vitale ale organismului, pe care Ie meritine cu 0 con~tiinta irepro~abila. El cunoa~te raspunsulla orice feI de informatie, fie de ordin extern,prin organelede simt, fie de ordin intern prin impulsuri nervoase pr9prioceptive ~i interoceptive preluate din fiecare organ in parte. Legea actiu-

nii ~i reactiunii este legea universala,aceeaa

~i ea este prezenta atat in regnul vegetal, cat ~i in eel animal. Con~tiintaincon~tientului este chiar constructorul organismu- lui ~itot el mentine toate functiile vietii, ea lucreaza 24 de ore pe zi ~inu obose~te niciodata, intelepciunea ei este nelimitata. lnspiratia ~iintuitiain toate domeniile, sunt emanate din aceas- ta con~tiinta. Aceasta intervine in progresul vietii prin intuitie ~i presentimente. Dorinta de a salva ~i mentine viata provine din con~tiinta subcon~tientului care este de origine cosmica. Din aceasta con~tiinta s-au inspirat marii oameni de ~tiinta, savanti ca Edisson, Marconi, Poincaro,. Einstein; chimistul Frederich yon Stadonitz a descoperit formula chimica a ben- zinei in stare de soron, la fel ~i Frederick Banting a descoperit tratamentul diabetului eu insulina. Nils Borr a descoperit struc- tura atomului, Mendeleev a descoperit tabelul ce-i poarta nu-

mele, Beethoven, Victor Hugo ~iGoethe primeau informatii cu care ~i-au scris operele lor, prin intuitie. Trebuie sa amintim ~i0 alta conceptie privind locul unde ar actiona acest incon~tient, in afara de conceptiile amintite pri- vind localizarea con~tiintei incon~tiente in organism. Astfel un alt sediu ar fi plexul solar. Acesta este 0 formati- une nervoasa, formata din doi ganglioni nervo~i numiti semi-

care

mentinerii vietii

lunari, dupa forma lor, ce se aseamana cu 0 semilun~i

au dimensiunea unui sambure demaslina. Ace$tiasuntdispu$i fata in fata, unul stang ~ialtul drept, fiind situati anterior de co-

50

---

loana vertebrala, imediat sub diafragma, in spatele stomacului. Ace~ti ganglioni nervo~iprimesc informatii simpatice ~ipara- simpatice fiind conectati prin firele comunicante de toate ple- xurile nervoase vegetative din abdomen, coordonand actjvita-

te.a incon~tieI?-ta a tu~~ror,vis~erelot:; pin ace~sta ca1.l;z,a,ctmai

fost n~mit §i "Creier abdomina!,,; plexul solar prime~te prirt CHAKRA din dreptul ombilicului culoarea verde din lumina solara, care determina sensibilitatea astrala. Subcon~tientul are 0 vedere astrala ~i 0 con~tiinta a sa, bazata pe un discemamant propriu. Astfel daca unui hipnotizat care are ochii inchi~i sau legati, i se cere sa gaseasca un pasaj dintr-o carte ~i sa-l citeasca, acesta lara nici 0 greutate 0 face. In stare de transa hipnotica corpul sau astral poate calatori la distante ~i prin vederea astrala se descrie aspectul unei per- soahe pe care i-o indicam. Con~tiintain stare de extaz poate transcede limita simturilor $i chiar proJ?riaputere de.a rationa ~i sa aile de existenta unor adevaruri spirituale ce nu pot fi cunoscute prin -intermediul celor cinci simturi exterioare ~i care nu pot fi deduse prip ra- tionam,ent.Cunoa~tereaacestor adevaruri spirituale stiilabaza tuturor religiilor lumii.

-

--

--

---

Spiritul con~tiinlli in starea de somnambulism

.Somnambulismul

spontan

denotii 0 dedublare

a personali-

Hitiisa~ mai bine definit, 0 personalitate multipHi la acela~i in- divid. In somnambulismul natural omul se scoaHi noaptea ~i execut.a gesturi automate sau actiuni inteligente. Ei se scoala din pat. se imbradi ~i i~i reiau activitatea din cursul zilei, i~i executa profesia sau rezolva 0 problema pentru care cautase in zadar pana atunci solutia. Dupa ce i~i termina activitatea se culca din nou, adorm, iar a doua zi, nu-~i amintesc nimic din ce se intamplase noapte ~i sunt surprin$i sa observe terminat, un

lucru pe care nu-l rezolvase pana la culcare.

.

o aHa categorie de somnambuli, se urca. pe acoperi:;ml casc- lor, unde fac plimbari ~i0 echilibristica cu 0 multime de exceIl-

tritati, tara a suferi vreodata un accident.

.

La s.omnambuli

se manifesta

0 dedublare

a personalitatii,

con~tiinta persoanei care se scoala noaptea, este cu totul diferita de cea care este treaza in timpul zilei, caci in con~tiinta persoa- nei din cursul zilei, nu se gase~te amintirea din cele intamplate in timpul noptii, pe de alta parte con~tiinta omului in stare de somnambulism, este mult mai ainpla ~i mai complexa decat atunci cand este in stare normala.

Exista ~i forme de somnambulism care apar in timpul zilei

'in care omul traie~te 0 viata

tata dQ0 persoana care este neavizata. Se citeaza cazul unei fe-

mei

de 0 stare de somn pro fund, ce dureaza mai multe ore, la trezire

ea nu mai ~tia ni-

prezinta 0 alta con~tiinta, 0 alta personalitate,

mic din ceea ce cuno~tea inainte de aparitia noii sale personali-

Hiti, uu mai ~tia sa scrie ~i sa citeasca sau sa numere, fiind nevoitii sa inceapa totul de la inceput.

52

obi~nuita ~i este greu de a fi consta-

tinere ~i instruite, care fiind cuprinsa in cursul zilei brusc

-

-

-

Dupa mai multe l~i, fiind cuprinsa din nou de un somn pro- fund, se treze~teexact ca inainte de primul somn, adica a reve- nit la prima personalitate, dar nu-~i aminte~te nimic din ce se intamplase in acest interValde timp. Aceste doua con~tiinteau c0l!tinuat sa apara in mod alternativ, timp de patru ani. In con~tiinta primei personalitati se pastreaza toate aminti- rile ~i cuno~tintele acumulate, inca din copilarie, dar in starea noua de con~tiinta, ea nu mai avea nici 0 cuno~tinta, despre acestea. Aceasta dedublare a con~tiintei se explica prin pose- darea persoanei de ditre un alt spirit cu 0 altii con~tiinta. Aceste stari alternative de con~tiintasunt citate de mai multi autori. Astfel este cazul Felida descris de Azam din Bordeaux, pc care a studiat-o timp de 30 de ani. Aproape de varsta de 40 de ani ea simtea 0 puternidi durere de cap ~i 0 didere intr-o amoqire profunda. Era 0 femeie robusta, bruneta ~i de talie obi~nuita,care prezinta destul de des hemoptizii, inteligenta ~i instruita, trista ~imelancolica, vorbea putin ~iavea 0 marc do- rinta sa munceasca; atunci cand intra in a doua stare de con~ti- inta, era cuprinsa de un somn special din care nu se putea trezi prin nici un fel de excitatie. Dupa trezirea din acest somn, ea prezenta 0 alta con~tiintacu 0"altiipersonalitate,devenea vesela, nu se mai plangea de nici un fel de dureri de cap ~i se comporta

ca 0

rite, 0 con~tiinta sup"erioarafata de prima. Este de retinut ca in situatia celei de a doua c(Jn~tiintei~i aminte~te de tot ce s-a intamplat in alte stari similare prece- dente precum ~i din viata ei inainte de aparitia celei de a doua con~tiinte, dar atunci cand revine la prima con~tiinta nu-~i aminte~tenimic din timpul celei de a doua con~tiinte. Deosebirea dintre cele doua conditii mentale, se bazeaza pe o schimbare de caracter ~i0 modificarea memoriei, 0 manifes- tare a doua Euri diferite, sunt doua con~tiintecare se alterneaza. Ina doua stare este con~tiintaunui spirit care i~iconserva toate amintirile vietii dinainte de schimbarea personalitiitii cat ~i

dupa aceea."In prima stare de con~tiintaeste con~tiintaunui

fata tanara, iar facultatile intelectuale ~i morale erau dife-

spirit diferit care nu a trait memoria celei de a doua stari, este

53

-----

-

-

deci un spirit mai tanar. Aceasta altemanta, a celor doua spirite se face dupa un somn, caci in timpul somnului spiritul ~i cor- pul sau astral, paraseau corpul fizic, putand sa-i ia locul altul.

Starea de con.rtiintadin somnambulism a provocat HIP- NOZA

Prin hipnoz;a se face 0 modificare provocata artificial a con~tiintei omului. Aceasta se face prin'mai multe metode. Un procedeu vechi cunoscut este cel allui BRAID. EI con-

, sta in fixarea priviriisubiectului ce urme.azaa fi hipnotizat.

Prill ochi se emit cele mai putemice unde electromagnetice ale

gandiriiomului.Subiectulaflandu-sea~ezat,se face lini~tein .

jurul sau, iar examinatorul il roaga sa priveasca fix un niic

obiect luminos sau neluminos, pe care il apropie de ochii lui,

in a~a fel ca sa determine 0 convergenta

pentru globii sai oculari. Dupa catva timp, vederea se tulbura, pleoapele tremura ~isubiectul adoarme. Alte procedee de a produce hipnoza sunt cu ajutorul unui zgomot monoton ~i prelungit, sau prin strangerea degetului mare, prin pase magnetice sau Cllun jet de lumina electrica. In toate cazurile sugestia transmisa telepatic prin gandire este cea care hipnotizeaza subiectul, cu toate acestea nu se cu-

fortata ~i obositoare

noa~te precis mecanismul intim de producere al hipnozei,dar ~tiintaoculta sustine ca in aceasta stare se produce 0 deplasare

a spiritului ~i corpului astral, in afara organului fizic:

Se produce 0 modificare profunda a con~tiinteisubiectului. Se intampla adesea ca hipnotizatul sa-~i'modifice caracterul ~i personalitatea avuta inainte de a fi aclormit ~i 0 modificare a tonusului emotional. Cel mai mult se observa 0 schimbare a memoriei, care este distinsa fata de starea anterioara a somnu- 'lui.

Subiectulill stare de veghe, nU-$i aminte~tenici un eveni- ment petrecut in timpul somnului hipnotic, dar readus in starea

54

de hipnoza, el i~i aminte~tenu numai starile sale de somn hip-

~i evenimente care apartin starii de veghe

cu lux de amanunte, evenimente pe care in stare de veghe, su- biectulle-a uitat demult. Daca s-au prezentat persoane in timpul hipnozei, el nu Ie recunoa~tela trezire, chiar daca i se adreseaza

o scrisoare scrisa in stare de hipnoza, scrisa de el, nu-~i am-

notic anterioare, dar

inte~tela trezire,ceea ce a scrisin ea.

.

.-

In timpul somnului hipnotic; lJ1emoriaatinge maximum de

extensie, caci ea cuprinde simultan cele doua existente psiho- logice, ceea ce memoria normala nu 0 face niciodata.

. In'stare de hipnoza, subiectul afirma ca nu mai este aceea~i

persoana din starea de veghe, el vorbe~te de aceasta persoana

ca de un strain, el vorbe~te de acesta, la persoana a treia, iar

unui om mort, manifestan-

du-se cu con~tiinta acestuia. Toate cuno~tintele pe care le-a acumulat in aceasta viata nu ~i Ie aminte~te atunci cand se

noua sa personalitate ~i

oatribuie

. prezinta cu con~tiintaunui decedat ~i nu-~i aminte~tenici

cuno~tinteleobtinute anterior datei pe care 0 reprezinta con~ti- inta celui mort. Persistenta con~tiintei omului dupa moarte ~i manifestarea

ei pe pamant, s,eobserva ~iin cazulde scriere automata, ace~tia

scriind fraze intregi, :tarasa fie con~tienti despre ceea ee scriu.

Mi~careadegetelor ~i a creionului este

rigida ~i pare auto-

mata. Textul se terminaintotdeauna

unei persoami decedate, in mod cert este manifestarea con~ti-

cu 0 semnatura, aceea a

intei ce persistadupamoarteaei fizica.

.

Este de remarcat ca inregistrarea iIi timp a persoanelor hip:- notizate, subiectii transpu~i intr-o perioada anterioara a exis- tentei lor determinati sa retraiasca amintirile a acelor vieti, una din personalWitile sale moarte, (ezul.ta ca pentru moment, va disparea amintirea Eului sau actual, ca ~i toate cuno~tintele

. acumulateposteriordatei fixateprin sugestiahipnotica,toate

amintirile ulterioare nu Ie cunoa~te, aceasta pentru ca spiri- tul-con~tiinta parasind corpul fizic, impreuna cu corpul astral care il imbraca, se manifestiiin aceasta siiuatie prin con~tiinta persoanei hipnotizate care in situatia aceasta l~iare toate vietile

.~

55

.~nterioare inmagazinate in memoria sa, ca pe ni~te fi~e, ce se

apeleaza la memoria

unei date anterioare, aceasta se manifesta cu memoria acumu- lata pana la acea data ~inu are cum sa cunoasdi date ce au fost introduse ulterior in memoria sa. Aceasta inseamna ca toate vietilenoastre se gasesc fi~ate;intocmaicum sunt fi~atecartelele intr-un calculator, cuno~tinteleacumulate ulterior, nu au cum sa fie inscrise intr-o fi~aanterioara, toate amintirile se derulea- za in raport cu datele cand ele au fost cunoscute.

mtroduc intr:-un computer, ori dadi se

Con$tiinta unei personalitati din ultima viata; nu se poate gasi 1ntr-oc""n~tiintaanterioara lui, dar toate con~tiintele ante- rioare se gasesc in con~tiinta actuala, cu singura conditie sa ne adresam coil~tiinteiaflate in planul astral, a~acum se inHimpHi in starea de hipnoza sau stari de transa obtinute prin yoga, me- ditatia transcedentala sau prin diferite tehnici de meditatie. Personalitatea evocata prin regresia in timp este una reala ~i . nu una fictiva, in care 0 multime de amintiri vechi, pe care Ie credeam moarte, incapabile sa Ie evocam dupa vointa, continua sa traiasca in con~tiintanoastra, atunci cand ea devine cosmica. Con~tiinta omului continua ~i dupa moarte, ea poate fi re- . . ceptionata de catre un medium. Gandirea omului este cea care creeaza Eul, entitatea presupusa a fi separata in stare de hip- noza. In timpul vietii, in con~tiintanoastra obiectiva nu se gasesc toate experientele vietii, dar acestea sunt toate retinute in sub- con~tient ~i vazute ca Intr-o oglinda de con~tiinta omului de dupa moarte, in viata lui astrala. Cea mai mare parte a experientelor noastre, de zi cu zi, com- portamentul, starea de spirit ~igandurile noastre sunt guvema- te de sqbcon~tient,pe care il mai putem numi psihic subliminal. Noi nu vede.mdecat ceea ce ne ofera subcon~tientulnostru, nu gandim dedit ceea ce subcon~tientul nostru vrea ~i nu auzim

decatceeace vrea subcon~tientulnostrusa auzim.

Subcon~tientul este in permanenta influentat telepatic de gandurile cosmice ale spiritelor din spapu, care sunt percepute ~idecodificate la acest nivel, caci universul este de natura men-

--

-

-

-

56

tala iar subcon~tientul.este veriga de legatura intre universul spiritual ~ipsihicul uman. Subcon~tientulgase~teprin intermediul simbolurilor arhieti- pale, raspunsulla toate informatiile primite, acestea reprezinm psihicul universal, limba Pamantulu{mama, psihicul subliminal

gande~tein simboluri.-

.

Psihicul con~tient ~iconvingerile sale nu au nici 0 puteresa opuna rezistenta,limbajului, destinat subcon~tientului. In procesul de gandire, emisfera stanga a creierului este im- plicata in gandirea de tip logic ~ianalitic ~iin limbaj, iar emis- fera dreapta este implicata in gandirea de tip holistic, nonver- bal ~i imaginativa. Subcon~tientuleste mult mai mult decat psihicul nostru con- ~tient,pentru ca in el actioneaza con~tiintacosmica a spiritului nostrucare a trait ~ialte vieti ~icare s-a consultat ~iexperimen- tat in hmpul vietii lui astrale. De~inu suntem con~tientide cuno~tinteledepozitate in sub- con~tient, acestea contribuie decisiv la formarea con~tiintei omului, caci cotnportamentul nostru se afla permanent sub in- fluenta subcon~tientului.

Con~tiinla omului in stare de somn ~i vis

Visu! este forma de manifestare a subcon~tientului. Pentru a putea sa ne controlam ~isa ne coordonam procesele mentale ~ifizice trebuie sa intelegem mesajele trimise din subcon~tient ~iacestea devin active numai in stare de somn, caci in stare de veghe, cunoa~terea datelor inregistrate de subcon~tient este blocata. EI devine activ nurhai atunci cand con~tientul este in parte inactiv. De~iomul viseaza In tot timpul somnului, el i~iaduce aminte de visele sale, numai dt'?cele produse imediat, dupa ce a ador- mit sau de cele avute Inaintea trezirii, adica atunci dind con~ti- entuI este partial activ ~i este apt sa primeasca impresii pe care

I

I

l

---

57

memoria Ie retine. In timpul unei vieti de 70 de ani 25 de ani "

~venimentele pe care Ie traim in vis, se intind pe 0 perioada de bmp mult mai lunga dedit-timpul efectiv de visare, aceasta pentru ca in somn, timpul este 0 iluzie. Marele filozof grec HERACLIT spunea cii in somn, fiecare se intoarce la adeviirata sa natura. In somn se manifesta spiritul-con~tiinta ce se afla in sub- con~tiel1t~i care devine liber in timpul somnului ~i calatore~te

in planul astral, unde Wrecapata toate amintirile vietii actuale

omul ii petrece dormind.

~i ale aitor vieti anterioare, avand in plus cuno~tinte ~i despre viitoarele sale vieti pamante~ti ce se vor derula in viitor. In Grecia antidi se sustinea ideea valorii tamaduitoare a

vise1or, in acest scop, omul bolnav Wpetrecea 0 noapte in tem-

plullui Esculap, zeul sanatiilii.Daca visa un vis frumos, insem- na ca omul se va vindeca. In timp ce Aleandru Macedon, era bolnav pe patul de moarte, in Babilon, trei generali ai sai au dormit 0 noapte in Templullui Marduk, in ideea de a visa leacul tamiiduitor al bolii acestuia. Freud, considera in psihanaliza sa, ca in stare de vis, se ma- nifesta dorintele noastre refulate in subcon~tient, sentimentele de placere ~ide ura. EI considera ca refularea din subcon~tient cea mai putemicii, 0 reprezinta dorintele sexuale ale omului. Karol lung explica visele prin manifestarea incon~tientului individual~icolectiv,visul aducandu-neinformatiidespre sinele interior. Simbolurileviselor reprezinta limbajul subcon~tientuluiadus rnrijcenzura in memoria con~tientului. Potrivit lui lung, sufle- tul com\}.nicacu noi in somn prin vis. S'-a constatat cavisele survin iIi perioada de somn, care se insote~te de mi~carirapide ale globilor oculari. Somnul de 7 ore se imparte in cicluri de 6090 de minute, in fiecare in acest ciclu, au loc vise insotite de mi~cari ale globilor oculari. Cele mai importante vise, sunt cele de premonitie prin care offiul care viseaza Wvede evenimentele ce vor urma inviata sa. Aceasta se explidi prin faptul di spiritul-con~tiinta in timpul

58

-

--

----

.1

I

J

somnului se aflii in planul astral, unde nu existii timp ~i spatiu

~i unde spiritul con~tiintiii~i vede

care Ie va urma. Mi~carea globilor oculari in timpul-visului, se explicii prin faptul cii acestea urmiiresc peisajele in care.se deruleaza evenimentele, vazute prin vederea astrala, in timpul somnului manifestandu-se con~tiinta cosmicii a spiritului. Exista 0 deosebire esentiaHidintre conceptia din stare de ve-

vis. In prima este 0 asociatie obiectivii

urmiitoarele evenimente pe

ghe ~i cea din stare de

de fenomene,pe cand in stare de vis, este 0 asociatiesubiec- .

tiva, in sensul di in stare de con~tiinta treaza, spiritul copiaza datele exterioare pe candin stare de vis, spiritul este condus de propriile sale legi ~i pierde facultatea de a reprezenta realul. Aceasta inseamna ciiin vis, fiecare om i~i are universullui, pe cand in stare de veghe ~xista un singur univers. S-a constatat ciivisul apare intr-o stare de somn superficial,

nu in starede

.

Din punct de vedere metafizic visul se realizeazii prin per- ceptia astralii a spiritului care se aflii desprins de corpul eteric ~i corpul fizic, d~r pentru a se realiza visul este nevoie ca cor- donul care leagiicorpul astral de corpul fizic ~i eteric siinu fie prea slab ~iaceastase mtampliiimediat dupiice adormim ~iciitre trezire, cand corpul astral se reintoarce in corpul fizic; visul se realizeaza cand omul nu este nici adormit nici treaz, aceasta se confirma ~i prin faptul ca mentinandu-se 0 astfel de legatura, in timpul visuluiglobii oculari reprezintii mi~ciirirapide, ceea ce inseamnii ciivederea astrala a spiritului este transmisiistnic- turilor nervoase care sunt implicate in vedere. Visul survine la aproximativ 90 de minute in cursul somnu- lui ~idureaziiin medie 15-20 de minute. Tot astfel se explicii ~i manifestiirile vegetative din timpul visului, modificiiri ale res- piratiei ~itensiunii arteriale. Visul poate fi uitat, sau dimpotriva sa fie retinut. In antichi- tate visul era atribuit zeului ONElRES, ei acordau visului 0 va- loare de profetie ~i de premonitie. Este cunoscut visul Calpurniei, sotia lui Iulius Cezar, care inainte de a fi asasinat in SenatuI Romei, a visat acest eveni-

---

59

. plent in noaptea premergatoare

ea visand ca tinea

in brate cadavrul sotului ei. Goethe ~i-a scris multe din poemele sale, in stare de somn cu vise, iar Mozart s-a inspirat scriind 0 parte din muzica sa, tot in stare de vis. Newton, in stare de somn, a visat rezolvarile unor probleme matematice. In conceptia lui Freud, visul este expresia ineon~tientului, 0 realizare a unei dorinte refulate ca

o supapa de siguranta eu rol important in mentinerea eehili- .

brului ]11ental, dar el a exagerat in explicarea viselor prin re-

fuUiri ale d<.>rintelorsexuale nerealizate.

de explicare a viselor, dupa eoneeptia psihanali~tilor

asasinatului,

lata cateva exemple

freudieni:

- dad! se viseaza obiecte

alungite:

baston, bat, trunchi

de

copac, cutit, sabie, pumnal, acestea sunt simboluri de virilitate,

o relatie eu 0 persoana de sex masculin;

.

- armele, reprezinta agresivitate, cearta, scandal, 0 nenoro-

cire;

- obiectele rotunj ite sau mentinatoare de obiecte (cutie, du- lap, soba, caseta) reprezinta corpul unei femei;

- 0 camera, este simbol feminin ~i poate semnifica matemi-

. tatea, sexualitate

iar daca camera este cu u~a deschisa,

semni-

fica mariajul sau evenimente de intimitate;

- vasele, corabiile, se refera la persoanele de sex feminin, fie la caHitorii :?ila reintoarceri in trecut;

- personalitatile de seama in vise, se refera la parintii celui

care viseaza sau la 0 dorinfa de acaparare aunei

- obiectele plate sunt simboluri ale unor obstacole psihice ale unor e~ecuri sau unor succese;

- visele in care se urca sau se coboata pe scari sau schele,

sociala sau invers;

simboijzeaza .fie actul sexual, 0 promovare

puteri;

- dad! St1viseaza 0 cravata, aceasta simbolizeaza penisul;

- peisajele simbolizeaza organele sexuale;

- ma~inile ~iuneltele simbolizeaza activitiifi profesionale ~i

dorinte sexuale;

.

.

. - $arpele reprezinta imaginea penisului $i a sexualitatilor,

dar ~i a raului sau a unei tradari;

60

- penisul, excrementele ~ibanii, simbolizeaza ca~tigurisau pierderea lor;

- ap~, simbolizeaza purificarea;

- focul simbolizeaza 0 pasiune, 0 dorinta sau 0 disputa;

- visele cu examene, simbolizeaza 0 reu~ita, san sexul;

- visele de pierdere a dintilor, simbolizeaza onanismul, im- potenta sau dorinta de a avea un copil;

- visuri de zbor, de cadere, de inot, simbolizeazaimpresiidin

de a evada din conflicte actuale ~i de aseme-

nea simbolizeaza dragostea;

- moarteaunei persoane dragi,simbolizeazanecazuri,0 veste

rea sau readucerea in incon~tient a unui conflict oedipian. Trebuie sa recunoa~tem ca aceste interpretari freudiene sunt fanteziste.

Interpretarea metafizica a visului este urmatoarea: in tim- pul somnului, corpul astral se deta~eaza de corpul fizic~i im- preuna cu spiritul calatore~te in lumea astrala, intrand intr-o alta dimensiune in afara celei tridimensionale in care traim noi.

In planul astral con~tiinta spiritului se pastreaza ~i devine

copilarie, dorinta

mult mai ampla, caci in aceasmviata astrala, ea are ~iamintirile vietilor pamante~ti an~erioaredar vede ~i evenimente din alte

pe pamant, aceas-

ta pentru ca in viata astrala nu mai exista timp ~i spatiu, totul se vede la timpul prezent, toate evenimentele trecute, prezente ~i viitoare fiind inscrise in arhiva cosmica. Visul are loc intr-o stare intermediara intre somn ~i veghe

vieti viitoare, care vor urma sa se des~oare

cand cordonul prin care se leaga corpul astral ~i spiritul de cor- pulfizic, este inca puternic.

o prima categorie de vise, 0 reprezinm dorintele refulate din

subcon~tient,sunt traite astfel diverse amintiri vizuale ~iauditi- ve din timpul vietii. 0 aimcategorie de vise, 0 reprezinmaminti- rile din alte vieti anterioare care se gasesc intiparite in con~tiinta

astralaa omului.

'

o alta categorie de vise, 0 reprezinta impresiile pe care spi-

ritulle prime~tede la alte spirite, aflate In planul astral. Aceste impresii sunt transmise prin gand sub forma de imagini, a~ase

--- -

;.-

-

- --

61

intamplainHilnirilein vis, cu parintii ~irudele moarte. Cea mai 'i~po~t~n~acategorie de vise, este aceea prin care spiritul-con- ~tllnta l~l vede aspecte din viitoarele sale vieti pamante~ti. -Acesteevenimente i se detuleaza ca intr-un film ~iacestea sunt vise~ede premonitie ~i de prevenire a unui eveniment care se vor derula in actuala lui viata in viitor. Oniromancia (interpretarea viselor) a fost dezvoltata In an- tichitatein Egipt, in Fenicia, in Mesopotamia, in Asia, Babilon;

inGrecia.

.

Visul era interpretat de indieni ~ide egipteni - ca_0 ahastare deexistenta, ce permite accesul omului intr-o alta dimensiune, un alt univers, transcedental.

La gr~ci, lumea viselor se situa in imparatia mortilor. Exista ~icredintaca yisele rele sunt date de demoni, de aceea egiptenii ~ichineziii~i puneau sub perna diverse obiecte care aveau rolul de a alunga demonii in timpul visului. May, mama lui Buda, a visat ca poarta in ea un elefant alb ca

neaua sau

elefantcu picioare frumoase cu articulatii puternice ~idure ca diamantul.Brahmanii i-au interpretat visul precizandu-i .ca va na~teun copil care va fi viitorul Buda, ciilugar ratacitor ~imo- narhuniversal.

Ajutorul cerut zeilor in vis, poarta numele de incubatie ~i

ca argintul, mai stralucitor decat luna ~i soarele, un

.

aceastaera foarte dispandita in Grecia, Egipt

Acestelocuri de incubatie, au devenit temple de tamiiduiremi- raculoasii prin.vis a~a cum a fost sanctuarul din Dendera in Egipt;bolnavii dormeau in temple ~ivisele lor emu interpretate de onirocriticii care Ie prescriau diverse formule terapeutice. Un alt centru vestit din antichitate este eel allui Exculap in Grecia,la Epidaur, care initial a fost un centro de incubatie. In arhivele regelui Asurbanibal s-.agasit 0 carte de tiilmacire a viselor care data din anul 669-629 inainte de Hristos, aceste dirti de talmiicire a viselor existand ~i in Egipt $i in India. Aceastaarata imensul interes pe care visull-a trezit omului. Dar talmacirea viselor nu a fost admisa in toate civilizati- ile,astfeI in Spania, pe timpul inchizitiei, tiilmacitoriide vise,

~i Mesopotamia.

62

)

J

erau ar~ipe rug, iar in Franta prin lege, era interzisa talmacirea

visului.'

'

In Grecia antica cel ce dorea sa consulte sufletul unui dece- dat se ducea sa se culCeHingamormantul sau ~i duhul a,cestuia

ii trimitea ca raspuns un vis, care era apoi talmacit de un oniro-

mant.

Evolulia con~tiinleiprin meditalie

Prin diverse forme de meditatie, gandirea noastra patrunde

in a patra dimensiune, acolo unde se afla con~tiintacosmica pe

de 0 parte ~i spiritul omului localizat in subcon~tient, scopul meditatiei fiind tocmaj eliberareasubcon~tientuluiin con~tiinta. In interiorul fiintei umane se afla raspunsurile la toate in- trebarile care au existat de-a lungul timpului, cine suntem, de ce suntem aici ~i ce-i de facut pentru evolutia noastra spiritu- ala. Prin meditatie reu~im sa patrundem in subcon~tient, acolo unde se afla raspunsurile la toate aceste intrebari. In subcon- ~tientse afla Eul spiritual al omului, care pastreaza toate amin- tirile cuno~tinteloracumulatede-a lungul vietilor anterioare,dar la care nu putem avea acces in stare normala, din cauza barie- rei pe-care'o face coqml eteric. Prin meditatie fotiam aceasta bariera ~i dialogam cu Eul nostru. Prin tehnicile de meditatie, ne putem ordona fiinta, ne stimulam energia ~i ne extindem con~tiinta.Pentru a intelege cum poate evolua con~tiintaumana prin meditatie, trebuie sa ne amintim cum functioneaza creierul uman. Electroencefalograma evidentiaza patru feluri de unde cere- , brale: alfa, beta; delta ~iteta. Ritmlil afla se situeaza intre 8 ~i 12 cicluri pe secunda, aces- tea se intalnesc in starile de spirit'treaz, acest ritm apare cand suntem cu ochii inchi~i $i in stare'adinainte de a ad0l!11i:

Ritmul beta, are Intre 14$i 30 de cicluri pe secunda, el'apare In procesul de gandire ~i stiirile de agitatie mentalii.

63

Ritmul delta, avand intre 0 jumatate ~i 3,5 cicluri pe secunda

?pare .intr-o stare de boaHi ~i in apropierea

moqii,

in somn, ~i

IIIbohle cerebrale in special in tumorule cerebrale. Ritmul teta are 4- 7 cicluri pe secunda ~i apare in stan emo- tionale.

teta care con-

duc la 0 stare de calm; prin meditatie

ritmului undelor cerebrale, trebuie deci urmarita 0 stare in care

creierul sa emita unde alfa in stare de veghe, iar pentru aceas- ta este nevoie de odihna a Eului personal.

In meditatie se intalnesc undele aifa ~i undele

se face 0 autoreglare

a

In acest scop trebuie sa folosim

in special hipotalamusul,

sistcmul

afla sediul intuitiei ~i instinctului

ne antrenam

fundai'e spirituala. Prin meditatie, concentrare, relaxare ~i controlul respiratiei

se produc !1umeroase un de alfa ~i ne.deschidem fiinta spre noi

dimensiuni

Prin meditatie Onedam seama ca lumea de dincolo -pe care con~tiinta omului 0 constata dupa moarte, se afla in viata aceas-

ta la nivelul subcon~tientului, omului.

limbic ~i talamusul,

adica creierul

primitiv

se trebuie sa ~i 0 apro-

unde

iar pentru aceasta

cu unde alfa care ne aduc 0 destindere

ale con~tiintei.

locul de unde actioneaza

spiritul

Meditatia

produce 0 stare de profunda

relaxare, unita cu 0 "

stare de veghe psihica, metabolismul scade, la fel :}iritmul car-

diac ~irespiratia. Este 0 stare fiziologica, opusa celei provocate de manie ~ifrica. In timjml meditatiei, metabolismul scade, de asemeni se~de ~iproducerea de bioxid de carbon. Procentul de

lactoza scade

mult decat in odihna obi~nuita c~nd starn culcati :}ilini:}titi. Cre~terea procentajului de lactoza in sange, produce 0 stare de anxietate ~iincordare. Cu cat anxietatea este mai mare eu atat mai mica este rezistenta piehi fata de curentii electrici slabi. In starile de meditatie, rezistenta pielii cre~tepana la 400%, ritmul cardiac incetine:}te~i cre~tenumarul de unde alfa lente (8-9 pe secunaa).

in sange pe tiP1pul meditatiei depatru ori mai

64

----

Meditatia se face prin concentrarea pe,un singur lucru, intr-o de relaxare. perfecta ~iprin antrenarea respiratiei ritmice, msplratle, retmerea suflului ~i expiratie. Din aceste tehnici con~tl1ntacuno~te 0 stare de trezire. Relaxarea se obtine in tacere, a~ezati culcat pe un covor, se expira de mai multe ori incet ~i adanc, strangand abdomenul, apoi nemi~catine concentram atentia, asupra corpului incepand de la degetul picioarelor, apoi labele picioarelor, gambele, ge- nunchii, coapse, fese, spate, abdomen, cu~ca toracica, umeri, gat, cap, frunte,obraz, ochi, ceata, barbie, brate, maini ~idegete. Se expira incet de mai multe ori. Trebuie sa eliminam orice gand din mintea noastra. Dupa aceasta ne ridicam, ne intindem de cateva ori ~i cu ambele maini, ne masam partea camoasa dintre gat ~iumar. Se rasuce~te capul de la stanga la dreapta ~i invers, apoi ne aplecam dit putem de mult, in fata ~iin spate, ne udam mainile ~ifata cu apa rece ~ine spalam pe dinti, zambindu-nein oglinda. Meditatia se face intotdeauna cu spateIe drept, cu ceafa ~icor- pul drept ~i cu umerii destin~i. Pe langa 0 postura potrivita, a doua conditie pentru medi- tatie este 0 respiratie echilibrata. Se inspira din ce in ce mai tare, tara sa ne fortam ~i de asemeni se expira din ce in ce mai tare, incercand sa prelungim mi~carea in abdomen. Expiratia se face pe nas. Se ~aza mainile una peste alta in dreptul plexu- lui solar, care este situat in adancitura de la baza stemului, mai sus de stomac ~ise urmare~te cu ele mi~careaabdomenului, in inspiratie ~i expiratie, timp de cinci minute, apoi se pun mai- nile pe coapse ~i se urmare~te din nou respiratia cinci minute, se reia expiratia abdominala apoi se pun ambele maini pe abdo- men cu degetele mari in dreptul rinichilor. Se inspira apasand abdomenul spre interior ~ise expira lasandu-lliber, se face ast- fel de 10 ori, dupa care se revine la respiratia normala. Prin metodele de meditatie ne putem da seama ca cunoscutul nu este decat aspectul aparent al necunoscutului. Obstacolele mentale incalea meditatiei sunt: mandria, mania, resentimen- tele, ura, furia, iritarea, teama, gelozia, detaimarea, duplicitatea,

,

-

--

-

65

vicIenia,par~ivitatea,pesimismul ~igandurile rele lenea indo- !enta, boala, inertia, reaua vointa, descurajarea, a~bitia ;i dor-

Inta. Cunoa~temdin ~tiintaocultaca atatcorpul etericcat ~icor- .

.

.pul astral intercepteaza gandul~i-l decodifica. Exista 7 centre de absorbtie eterica ~iastrala care se pun in mi~careastfel:

- centrul CHAKRA din cre~tetul capului, care are-960 de

petale sau spite, activat determina continuareaco~tiintei in

planulastral;

"

- CHAKRA situata intre sprancene are 96 de spite, activata,

determina c1arviziunea;

.

- CHAKRA gatului situata in furculita sternaIa are 10-16

. spite~ideterminaauzuleteric;

- CHAKRA cardiaca are 12-14 spite ~i determina cuno~-

.

tinte sentimentale;

- CHAKRAdin dreptulombiliculuiare 10petale ~ideter-

mina sensibilitatea as.trala;

.

- CHAKRA splenica are 6 spite ~i determinamemoria .

calatoriilor astrale;

- CHAKRAde la baza ~ireispinariiare 4 spite,determina

focull\undalini,

situata in osul sacru, cu care se teqnina coloana vertebrala. Prin meditatie reu~im sa deta~amcorpul astral ~ispiritul de corpul fizic, sa patrundem in spatiul astral ~isa luam contact cu lumea suprasensibila, deci in afara corpului eteric, reu~iin sa aflam ce se afla in profunzimea Eului nostru, care prin des- prindere de corpul fizic, devine con~tiinta cosmidi ~iastfel i~i dezvaluie adevarata sa inqividualitate, cacj in con~tiinta lui intr-o astfel de stare se pastreaza amintirea tuturor vietilor sale anterioare. Prin rn,editatie,con~tiinta noastra patrunde in a pa- tra dimensiune, acolo unde se afla con~tiintacosmica. Concentrandu~ne privirea~i gandirea asupraunui singur

trezirea unei energii speciale care se gase~te

obiect,prin antrenarearespiratieiritmice,inspiratie,retinerea.

respiratiei ~iexpiratie ~iprintr-o relaxare nervoasa ~imusculara putem lua contact cu subcon~tientulnostru, sa calatorim in pla- nul astral allumii spiritelor sau sa descoperim toate amintirile

--

--'---

-

--

--

66

u

_

.

-------.-.

~i experientele sufletului, din alte vieti pamfutte~ticunoscute de subcon~tientul nostru.

Prin meditatie,putem activa CHAKRELE,centrelede as-

piratie eterica ~i astrala care sunt in stransa legatura cu g~an- dele cu secretie intema, suprarenale, gonade, pancreas, timus, tiroidii,hipnoza ~iepifiza. Activarea acestor CHAKRE, se poa- te face prin meditatie ~i prin prontmtarea silabelor-germeni

.corespunzatoarefiediruia dintreele

urmatoarele,in ordinecrescandade la cea din regiuneasacro- .

cocigiana, la cea din cre~tetul capului: VAM,. BAM, RAM,

JAM,

--: aceste silabe sunt

Trebuie sa modelamde cinci ori fiecare silaba,cu voce grava, ~i conducand expiratia in zona unde se afla situatii CHAKRA

respectiva. Acest exercitiu practicat 0 data pe zi, te ajutiisa obtii con~tiinta corp-spirit.

i~i are originea in

textul sacru al hinduismului, Vedele, redactat in urma cu 6000 de ani. Acesta ca ~i Biblia se refera la ~ sunet primordial, un cuvant preexistent creatiei ~i care a determinat-o pe aceasta. Acest sunet ar fi OM care trebuie pronuntat cu expiratie pro- funda, forta acestui sunet, bine modulat ~ste incredibila.

Practicarea "mantrelor" pentru meditatie

-

Persistenla con.~tiinleiomului In cazulfantomelor materia- lizate

se conserva ~i persista

dupa moarte. In con~tiintalui astrala se mentine personalitatea persoanei fizice din viata pamanteasca. 0 dovada elocventa a acestui fapt, se confirma in cazul fantomelor materializate care odata aparute, se recomanda intotdeauna cu numele unei per-

Spiritul-con~tiinta din timpul vietii,

Experientele. de materializari de fantome au fost mcute de

William Crookes, descoperitorul radiatiilor cosmice

al premiului Nobel.?cu mediumul Florence Cook. El a materia-

67

~i laureat

--

--'--

---

-

---

-

-

-- -

- -

~

.--

lizat fantoma Katy King. Pe parcUrsula trei ani de zile aceasta fantoma a aparut aproape dite doua ore, plimbandu-se prin camera ~i purtand convorbiri cu toti asistentii de fata, de care s-a lasat atihsa, comportandu-se ca 0 fiinta umana reala. Aceas- ta fantom~ s-a recomandat a fi spiritul materializat allui Anna Owen Morgan, care traise pe pamant sub acest nume. Toate fantomele materializate in ~edintede materializare de fantome, se recomanda a fi intruparea unor spirite ale unor oa- meni m011i.Este cat se poate de elar ca spiritul-con~tiinta al omului din timpul vietii persista ~i i~i mentine personalitatea sa in planul astral dupa moarte, altfel nu se poate explica acest fenomen. Dar aceste fantome materializate care ne vorbeau

despre viata lor pamanteascain care a trait spiritullor ne mai dovedesc ca con~tiinta ~i limbajul omului nu sunt determinate de activitatea creierului ci sunt atribute ale spiritului. Cu ce creier i~i aminte~te fantoma care apare instantaneu ~i dispare brusc dupa ~ed.intade materializare? Cele afl11Ilatemai inainte sunt confirmate ~iin cazul dedublarilor persoanei in timpul vie- iii, cand corpul astral ~i spiritul omului se desprind de corpul fizic pe care illasa in transa, deci-in stare de pierdere a con~ti- intei ~i caIatorind la mari distante descriu prin vederea lor as- trala,obiecte, persoane ~ipeisajele aflate acolo. Este cunoscut cazul fotografului de targ Edgar Cayce care a facut peste 7000 deastfeltde experiente. Acestcide~inu avea

nici un fel de cuno~tintemedicale era solicitat sa calatoreasca

astral ~i'sa'consulte diverse persoane bolnave aflate la sute sau

mii de kilometri distanta. EI facea aceasta cu 0 precizie extra-

ordinara. De~iera in stare de transa, descria persoana bolnava, locul unde se afla ~i de ce boala suferea. Mai mult, el reco-

unde se

gasesc medicamentele respective. Intr-un astfel de caz familia bolnavulul a fost la farmacia re- comandata de Edgar Cayce, in stare de transa, dar -medica- mentul respectiv nu I-a gasit. EI a intrat din nou in transa ~i a

manda ~i tratamentul respectiv spunand ~i farmacia

. trimis familia la aceea~i farmacie, precizfu1draftul pe care se afla medicamentul pe care farmacistul nu.:.lvazuse. Este cea

-

- ---

----

68

mai elocventa confinnare a faptului ca co~tiinta

este data de creier, caci creierullui Edgar Cayce era in stare de transa la mii de kilometri de locul unde se afla bolnavul pe care

omului nu

11consulta.

Cuno~tintelemedicale ale acestui medium sunt din cele mai mari pe.care le-a avut omenirea. In planul astral al co~tiintei lui, se poate sa Ie fi avut dintr-o aim viata cand sa fi fost medic sau in planul astral in care se gasea spiritul sau, sa se fi con- sultat cu spiritul unui medic mort aflat ~i el in planul astral. De altfel Edgar Cayce, afmna ca inspiratia ii vine din par-

tea unui medicgermanmort pe numeFrich.

.

Aceste dedublari ale con~tiintei umane, apar ~i in stare de

. veghe,nu numaiin transa.1nacestsenssuntcitatedouacazuri

celebre. Apolonius din Tiane, aflandu-se la Efes, unde tinea 0 confe- rinta in gradinile care tineau de xystes, deodam i~i intrerupe discursul ~iuimit de spaima incepe sa strige: "Love~te tiranul, fiti plini de curaj, efeseni, tiranul a fost ucis. Asffizi,ce zic? As- tazi? EI a fost ucis chiar in clipa in care m-am intrerupt". In aceI moment la Roma fusese asasinat imparatul Domitian de catre Clement. Cel de al doilea caz de dedublare a con~tiintei umane in stare de veghe pe care 0 puteau face initiatii, il intiil- nim relatat in 1759, Swedenborg afliindu-se la Goteburg intr-o sambarnla sfiir~itulluniiseptembrie, seam la orele 18, spune in fata anturajuluisau, ca in clipa aceea la Stockholm a izbucnit un incendiuin Sudermalm~ifocul se extindeasupra casei sale, apoi la orele 20, el spuse ca focul s-a oprit la a treia poarta de casa sa. Swedenbourg vazuse cu vederea astrala exact, fenomenele petrecandu-se a~a cum Ie descrisese ca localizare, ca inceput, ca duram ~ica s:tar~ital incendiului.

69

Con~tiinJa omu/ui in caz de Posed are # Reposedare

Se cunoa~te faptul di la na~terea fiedirei persoane, un spi- rit afl~t In planul astral, spirit al unei persoane moarte, se reIn- cameaza in.noul nascut. Acest spirit reincamat determina mai tarziu con~tiinta omului respectiv ~i personalitatea lui. Este posibil ca prin fenomenul de posedare un alt spirit al unui om mort sa vina In corpul unui om ~i sa se substituie spiritului sau iar persoana respectiva sa se manifeste cu con~tiinta~ipersona- litatea spiritului intrus. Am sa descriu In acest sens, un caz citat de doctorul Stevens, sub denumirea de minunea Watseka. In 1864, 0 tanara numitii Mary Roff din Watseka in statuI Ilinois din SUA, a decedat in urma unei afectiuni psihice. In timpul acesta, 0 vecina a ei, care se numea Lurancy Vennum avea varsta de un an. Dupa 13 ani de la moartea -lui Roff,

I

Lurancy s-a imbolnavit

,

prezentand

simptomele

unei afyctiuni

,)

psihice numita manie. Fiind supusa hipnozei, ea a spus df este

sub influenta unor spirite malefice. Tot sub hipnoza i s-a cerut sa caute un alt spirit bun care sa 0 ocroteasca. Ea a comunicat

ca a gasit un spirit bun care se nume~te Mary Roff,

acestui spirit, ajutor. Dupa revenirea din starea de hipnoza Venum Laurancy se comporta intocmai ca Mary Roff cu al carui nume se ~irecomanda. Ea s-a dus la familia Roff pe care a recunoscut-o ~i chiar s-a mutat la aceasta familie. Ea ~i-a reamintit v.iataei, de fapt a noului spirit ce 0 poseda, care se derulase Cllmult inainte de na~tereasa. Aceasta comportare s-a mentinut 0 perioada de 3 luni. La data de 21 Mai 1879 Roff a sP,usfamiliei ca Vennum se va intoarce, ca vindecarea spiritu- lui sau a fost obtinuta,iar ea va trebui sa pIece in lumea spiri- telor ~i intr-adevar a plecat, iar Vennum sanatoasa psihic s-a reintors In corpul ei. Aceasta Intamplare confirma faptul ca spiritul-con~tiinta dupa moarte I~ipastreaza individualitatea ~ipersonalitatea, ca este 0 entitate trahscedenta ce se poate reintoarce pentru 0 noua viata pamanteasca. Cum poate fi explicat acest fenomen din

~i i-a cernt

70

. p~ct de vederematerialist,doarin creierulluiLurancy,nu era

crelerullui Roff care sa se'manifeste prin amintirile acesteia? Este clar ca con~tiintaomului este :datade spiritul din om ~i nu de creier, acesta este numai un instrument pe care II folos~~- te pentru exprimare. Un alt caz de posedare care cO.Qfinnafaptul ca con~t~inta~i personalitatea omului sunt date de spirit ~inu de creier este ca- zul femeiiUttara Radar cares-a nascutin India la Naggurin anul 1941. Cand aceasta ajunge la varsta de 32 de ani, in mod brusc se prezinta cu 0 alta personalitate, care nu mai vorbe~telimba

natala,ea vorbe~teacumfoartebinelimbflbengalipe carenu 0

cuno~teainainte de aceasmschimbarede personalitate.Subnoua personalitate ea se recomanda Sharada, imbracandu-se ca 0 fe- meie bengaleza,nu-~imai recuno~te parintii ~iprietenii.Aceas- ta schimbare de personalitate ~i de con~tiinta, dureaza ~ateva sapmmani, dupa c.arerevine la nonnal ~i nu-~i mai aminte~te nimic.din'cele intamplate sub noua ei personalitate. Comporta- meritulcelor doua persoane este total diferit. Cftndvorbea limba bengala nu mai cuno~tealimbile in care ea vorbea curent, adica limbile engleza ~i hindi, cand se prezenta cu personalitate. Sharada poveste~teca atunci cftndavea 22 de ani, ~iera ins~ci- nam a fost mu~catade un ~arpe'~ia murit. Cercetandu-se aceas- ta afinnatie, s-a constatat ca acea personalitate Sharada traise intre anii 1840 ~i 1862.

Parasirea cOlpuluijizic de catre spiritul-con~tiinta in mo- mentu/ morlii

Spiritul omului vine din cer ~i se reintoarce tot in cer, dupa moarte. Pe cand spiritul-con~tiintaeste nemuritor, corpul eteric ~i corpul astral nu sunt nemuritoare. Corpul astral3e schimba in raport cu mediul astral princare trece. In preajma mortii, spiritul, prevede despiirtirea de corpul fi- zic. EI revede toamviata lui de spirit incamat. Aceasmpanorama

71

vietii 0 vede sub forma unor imagini, care se succed rapid ~i

in mod clar. Dupa eliberarea sa, spiritul se simte atras intr-omare lumi- na, spre familia spirituala care ii apartine, acestea sunt spiritele sfinte ~i curate. Spre deosebire de acestea spiritele oamenilor dominati de instinctele materiale, se trezesc dupa moarte, intr-o stare .desemicon~tiinta.Ele nu mai pot comunica caci numai au glas ca sa ~trige,nici maini sa ne atinga, dar ele i~i amintesc de placerile materiale ~ine(1Utiindsa Ie mai obtina, sufera. In jurul lor totul €steintuneric ~ihaos. Aceasta stare se poate prelungi luni sau ani de zile. Aceasta durata depinde de forta instinctelor materiale pe care Ie avea omul in timpul vietii. Oar incet, incet, spiritul i~i da seama de noua sa stare. El incepe 0 lupta cran- cena incercand sa se desparta de atractia pe care i-o face pa- mantul ~ilncearcii sa se insinueze spre planurile astrale superi- oare, spre zona care ii corespunde. In drumullui spre planurile astrale, spiritul este ajutat de alte spirite. Aceasta perioada a vietii spiritului dupa moarte a fost cunoscuta de marele initiat Moise, sub numele de HORER Orfeu 0 d~numea EREB, iar religia cn~~tina0 nume~te Purga- .

a

toriu sau "Valeaumbrelormortii".

.

lnitiatii greci 0 identifica cu conul de umbra pe care paman~ tul il tiira~tein spatele sau, con de umbra care ajunge pana la Luna ~idin acest motiv it denumesc ABISUL HECATEL Spiritele fac eforturi mari sa ajunga in atmosfera spirituala

a Lunii, dar pentru aceasta trebuie sa lupte cu forta vanturilor

care Ie impinge din nou in atmosfera P'entruacest motiv Homer ~iVirgiliu, care se deduce ciierau mari initiati in ~tiinteleoculte, Ie asemanau cu ni~teviirtejuride frunze sau roiuri de pasan, care se lupta cu furia unei furtuni.

Ajunse pe Luna, spiritele i~i reimprospateaza corpul astral, pe fata Lunii intoarsa spre cer. Luna are puterea de a magnetiza spiritul ce vine la reincar- nare ~ide a-I demagnetiza pentru ascensiunea lui spre cer. Pen- tru a-§i putea continua caHitoria,spiritul trebuie sa se debara- seze de toate impuritatile lasate de intruparea pamanteasdi.

72.

Sdipat din atmosfera spirituaUia Lunii, spiritul este cuprins de somn ~i0 stare de le~in,care ii da 0 situatie de desfiitare. El este Insotit de spiritul sau calauza, care il duce cu iuteala gan- dului spre spatiile cerului. Aici el vede formele luminoase ale altor spirite, care radiaza gandirea, iubirea, dorinta sau teama, Intr-o gama de culori luminoase. Aici spiritul transparent apare In adevarata sa forma :?istraluce:?tein lumina adevarului pur, caci el ~i-aregasit fericirea. Acesta este Sut1etul Universului, in care se simte prezenta lui Dumnezeu. Aici spiritul nu mai intampina nici 0 rezistenta pentru a iubi ~ia Wi. In acest spatiu astral cei ce se iubesc, se atrag, iar cei ce nu se iubesc, se res-

pmg.

-

Spiritele care ajung aici sunt preluate de alte spirite supe-, rioare care Ii fac sa inteleaga marele "Poem al verbului ocult". In cealalta lume, spiritulI:?ipastreaza individualitatea :?iperso- nalitatea. El pastreaza numai amintirea faptelor sale bune din viata pamanteasca, pe cele rele Ie uita, astfel spiritul i:?isimte con~tiinta intoarsa, din afara, ea a trecutin interior. Aici I~ida seama ca singurele lucruri reale :?ide durata de pe pamant sunt manifestarile frumusetii, ale ,iubini :?iale adevarului spiritual, caci, viata de dincolo nu cuno~te decat acest adevar. In aceasta stare spiritele pot sa stea sute de ani, dar numai cele desavar~ite pot sa ramana defmitiv, acestea sunt spiritele ce cunosc lumea :?iuniversul. Celelaltespirite sunt trimise la reincarnare pentru 0 noua ~coalapamanteasca, spre 0 evolutie superioara spirituala. Cand se apropie reIncarnarea, spiritul devine trist :?i.melancolic, dat

o

putere nestapanita il atrage din nou spre pamant de:?iel simte

o

durere imensaca parase~testarea de fericire cereasca din viata

divina. Cu cat puterea de atractie spre pamant cre~te, spiritul intra Intr-o stare de somnolenta:?i se treze:?temtr-o atmosfera densa, el reincepe cic1ulna:?terii:?ial mortii. Calauza spirituala care il insote~teIi arata femeia care ii va deveni mama. Ea are deci In uterul sau un embrion uman dar acesta nu va trai daca

nu vine spiritul sa-l insufIeteasca.

L-

-73

-

Contopirea spiritului Cllnou nascutul face sa se uite cUi1o~- tinta vietii sale divine,dar ~i"aaltor'vieti pamante~ti,anterioare, acestea raman intiparite numai'in adancurile oculte ale subcon-

~tientului.

'.

Legea incarnarii ~iadestuparii este adevaratul inteles alvie- tii ~ial mortii, caci na~tereape pamant este 0 moarte spirituala, iar moartea, o'ihviere a"spirituliIi;'~llternantaacestor ddua, este indispensabila pentru dezvoltareaspiritului. Spiritul vine la reincarnare in momentul cand i se ofera

conditiilecele mai potrivitepentru indeplinireadestinulufce .

~i-l alege sau i se impune; optiunile ~i deciziile pe care leia inainte de reincarnare, devin amintiri intiparite in con~tiintasa astrala, dar in noua viata fizica, ramal}necUnoscute,fiind loca- lizate la nivelul subcon~tientului;,De la nivelul subcon~tientului

acesteaincearcasa coordonezeactivitateaomului;calauzindu '

. in directia pe care ~i-apropus-o, inocaziile ~iim:ercarueCllcare

. a fost'deacordsa Ie traiascain aceastanoua viata.

Inaintea ria~terii, sufletul se afla sub forma unor relevatii energetice de con~tiinta. In ceea ce prive~te patrunderea spiritului in corpul fizic al noului nascut, oculti~tii sunt de mai multe pareri. Dupa unele opinii spiritul intra in interiorul corpului in orice, moment situat intre conceptie ~i trei' luni dupa na~ten;~,Dupa primele trei luni de viata in phmul.fizic, sufletul se lega de cor- pul fizic ~i raman impreuna pana in momentul mortii. 0 alta parere' este ca sufletul se inglbbeaza in corpul fizic 0 data cu

fOQTIareasangeluiadici'idin luna a treia, considerandca san- .

gele este ac"elac~\feintretine viata, Altii considera ca spiritul patrunde in corpul copilului in momentul aparitiei,primelor mi~cari fetale, adica in luna V a vietii intrauterine. o alta conceptie, considera ca spiritul se afla in preajma mamei viitorului copiI, inca din momentul conceptiei dar el se afla in jurul pantecelui mamei, de unde coordoneaza formarea ~idezvoltarea copilului. El patrunde in interiorul corpului aces- tuia in momentul expulziei, adica 0 data cu na§terea.

74

--0

o data cu intruparea lui, ~i pierde cUIio~tinteleacumulate in

adica con~tiinta luicosmica~ care ramane cantonata

la nivelulsubcon$tientului,. nepqtmd fi Jolosite drept calauza con~tienta in noua viata. Aceasta restrictie constituie 'ce~a,ce se nume~te "Valul con~tiintei~'.Aceasta.eon~tiinta interioara form~~zaEul nostru eu care p~ putem consulta in momentele de meditatie profunda, ea ne poate. ajuta in timpul vietii prin

alte vieti,

inspiratie~iintuitie.

.

.

Meditatia profunda ne permite sa con~tientizam energiile Eului interior. Spiritul imbracat in haina pamanteasca a corpului fizic se adaptea?:aenergiilor fizice care ii permit existenta intr-un me- diu fizic. Aceasta pentru achitarea Karmei ~i echilibrarea aees- teia rncand ca sufletul sa treaca pe nivele din ce in ce mai ridi- cate de con~tiinta, pentru obtinerea intelepciunii spirituale ~i atingerea iluminarii.

Con~tiinJa umana ~i spiritismul

Persistenta con~tiinteiomului.dupa moarte, a putut fi qo've- dita pitn comunicarile obtinute in ~edintele de spiritism. AceS'te~edinte au fost tinute de oamenii de ~tiinta a caror probitate nu poate fi pusa la indoiala. Printre acestea putem cita pe Thomas 'Edison, marel'e inventator american 'care"a lucrat cu mediumul Bert Reese, William Crockes, pre~edinteleAca- demiei de $tiinte Britanice, descoperitorul Thaliumului ~ia ra- diatiilor cosmice care a avut ca mediumuri pe D.O. Home, Kate For ~iFiorence Cook reu~ind.chiarmaterializari totale de fantome, care au pufut fi fotografiate. Mai amintim pe prof Galvani, Faraday, Mendeleev, sotii Curie, Charles, Richet, lau- reat al premiului Nobel pentru medicina care a avut ca medium pe Eusapia Palladino,Lord Rayleigh laureat al premiuluiNobel, descoperitor al Argonului, H.H. Price profesor de filozofie la Oxford, profesor Cezare Lombroso, profesor a.N. Tireel care

75

----

impreuna cu Marconi au descoperitradioul, astronomul Camille Flamarion, §i lista ar putea continua cu parintele cibe~eticii Norbert Wiener, profesorul Bechiterev care a lucrat cu mediu- mul Nina Kulachina. in Brazilia profesorii Newton Bochard §i Rubens Romanelli avand ca mediUiIlpe Francesco Lins Peisato au reu§it materia- lizari de fantome, obtiniind mulaje ale acestora. Toti ace§tia au obtinut comunicari de la spiritele din spatiu care atesta ~ontinuitateacon§tiintei umane dupa moarte. Toate aceste entitati afirma ca apartin unor fo~tioameni decedati. Aceste fapte nu contravin religiei, din contra exista 0 com- pleinentaritate a ~cesteia. Aceste comunicari spiritiste confirma faptul ca con~tiinta omului, de-a lungul nenumaratelor sale reincarnari, are 0 evo- lutie ascendenta din punctul de vedere al spiritului.

Punerea in actiune a unui creion lasat liber pe 0 coala de hartie, care este pus singur in mi~care ~icare scrie desturde re-

intregi dictate de con~tiinta

unor spirite aflate in lumea astrala, care ne descriu evenimente ~ifenomene ale oamenilor inainte de moarte, dovedesc cu pri- sosinta ca a~eastacon~tiintaumana, nu este determimitade ele- mentul material al creierului. Toate acestea in prezenta unor oameni dotati cu facultati mediumnice. De muIte ori aceste scrieri sunt rncute in limbi straine necunoscute de medium ~icu scriere total diferita de cea a mediumului. , De multe ori intrebarile erau puse in gaud, nu cu voce tare. Toate aceste scrieri se semneaza la sfiir~itca spirit al unei per- soane decedate. Identificarea spiritelor se sprijina pe caracterul scrisului, caci scrisul mediumului se schimba cu cel al Spiritu- lui evocat Gareeste exact de fiecare data pentru acela~i spirit, fiind individual ca ~ila oamenii in viata. in cazul unor persoane recent decedate scrisul este exact cu al acesteia. In con~tiinta cosmica a spiritului se pastreaza ideile, gan- durile, parerile ~i maniile pe care le-a avut omul in timpul vietii. Limbajul folosit este in coneordanta ell caracterul spiri- tului omului decedat Spiritele evoluate se exprima diferit fata

pede

fraze inteligente ~i discursuri

76

- --

de cele mai putin evoluate, s-au putut obtine comunidiri spiri- tiste de la spirite superioare cum ar fi Socrate, Platon,-Fenelon, Franklin, Swendenborg, Saint Augustin, Saint Jean Evanghe-

. listul,

Sf'antul

-

--

Mina

~i altii.

~

'J.;

<

1

Datorita pacatului originar,' Monada spirituala a .plecatdin lumea astrala a spiritelor pe pamant, In lumea materiala. Aceasta evolutie In materie a spiritului are loe pe parcursul a ~apteperioade lungi de timp, despartite una de alta de mari Ca- taclisme pla~etare, fiecarecataclism planetar aducand 0 noua rasa umana. In primeIe trei perioade de evolutie, spiritul este strans legat de materie ~i dominat de aceasta, astfel ca el i~i pierde amintirea originii sale divine, omul fiind dominat de in-

stinctelemateriei.

.

.

Din punctul de vedere al con~tiinteiumane ca atribut spiri- tual ~iaceasta cunoa~te 0 lunga perioada de timp,de limitare a gandirii filozofice, privind crearea omului pe pamatlt ~isCQPul acestei creatii. Evolutia con~tiintei umane, a mers, paralel cu aparitia ~i dezvoltarea raselor umane. Aflandu-se ina patra perioada de evolutie apamantului

pana acum, auaparut patru rase umane: ro~ie, neagra, galbena ~i alba. Aparitia rasei albe, a condus la 0 .trezire spirituala dirt Intunecimea incatu~arii maferiei, astfel ca omenirea a Inceput

sa raspunda la intrebatil'e majofealeehigIhei

Din sanul acestei rase albe, se vor na~teoameni al caror spi- rit se trt?ze~te~ipercepe chemarea originii sale, care ilindeam- na sa se redreseze ~i sa se reorienteze spre originea lui divina. Aceasta este perioada cand spiritualismul se echillbreaza cu materialismul, aceasta este perioada antichitatii~care se iritinde pe 0 perioada de 7-8.000 de ani, perioada in care se dezvolta con~tiintalui Zoroastru, in Persia, con~tiintaIndiei antice allui Krisna, cea greaca a lui Orfeu, Pitagora ~iPlaton, cea egipteana' a lui Hermes, eea ebraidi a lui Moise, care eulmineaza eu Iisus

vietii ~imortii.

Hristos.

.

78

--

.

.

Acestea percep iluzia vietii pamante~ti-~ive~niciavietii spi- ritului. Ei incearca sa reorienteze con~tiintaumana spre aceasta entitate transcendenta ~i nemuritoare a sufletului uman. In aceasta perioada exista Templele de initiere ale misterelor an-

tice, in care se da'raspunsul creatiei ~i scopului

omtilui .pepa-

mant. Este petioada cand apar marile religii monoteiste. Marii initiati amintiti in diversele civilizatii percep lumea de dincolo,

paralela cu a noastra, in care se afla spiritele oamenilor moqi ~i spiritele divine. Ei constata ca fiinta umana este temara in a1ca- tuirea ei, fiind formam din corpul fizie,sufletul.~i spiritul, iar dintre acestea numai spirituleste de provenienta divina; nemu- ritor ~i transcendent. Con~tiinta omului va cre~te in spiritualitate in urmatoarele perioadede dezvoltare a pamantului, caci monada spirituala va

terminacic1ul.evolutiilorsalepamante~ti;evolutieisalein ma-

, terie ~ise va reintoarce defmitiv in con~tiintacosmica acolo de

. unde"aplecat

Doctrina misterelor

'.'

din antichitate, este izvoriII civilizatiei

.

umane, ea a creat marile religii, atat ariene dit ~i semite. In as-

censiuneasa spiritultrebuiesa sedebarasezede imperfectiunile pe care le-a creatmateria.

Daca din punctul de vedere materialist, cauza ~iscopul vietii raman pentru totdeauna de nepatruns.mintii omene~ti,adevarul despre existenta noastra seafla in noi in~ine,-in'viataanterioara a sutletl,lluinostru, care este unica realitate divina ~icheia uni-

.

versului.

.

Spiritul parase~te corpul fizic, 0 data cu moartea acestuia. Cand moartea survine in ~o<! natural prin imbatranire, sepa- rarea spiritului se face in mod.lent. El parase~te corpulinain-

tea corpului'eteric.Acestase desprindede corpin mod gradat, ,

Cll0 incetineala care difeia de la individ la individ. La unii se face in mod subit, la cei ce in'viata, sunt mult legati de dorin- tele materiale; aceasta deta~are se face in cateva zile, alteori saptamani sau luni, eu cat _spi.~itullnviatii s-a identifieat eu ma- teria, cu atat mai muIt sufera in separarea sa.

79

De semnalat ca de multe ori, in agonie spiritul a parasit deja corpul, de~iacesta devine incon~tientin acest moment omului

ii

sa batao

.

,

mai ramane un suflu de viata, atata timp cit inima continua

De multe ori, omul simte cum se desfac legaturile spiritului

~i corpul astral, de corpul fizic ~i con~tientizeaza apropierea

mortii. Nu sunt putini aceia care inainte de moarte, afirma ca sim1:ca vor muri. '

lmediat dupa moarte, spiritul i~ivede doua corpuri, unul fi- zic Hisat.pe pamant ~ialtul eteric, 0 dubluffia sa, care se afla des- prins de primul. Din aceasta cauza nu realizeaza inca moartea corpului fizic, in continuare insa constatand ca cu mainile sale eterice nu poate face nimic in plan fizic ~ica de~i se adreseaza persoanelor din familie, el nu este auzit, i~i da seama ca a mu- rit. Dupa desprindere spiritul este ajutatin calatoria astrala de spiritele rudelor moarte aflate in spatiul astral. Totu~i dupa,' moarte spiritul se afla intr-o stare de confuzie care este varia- bila, de la cateva ore, la cativa ani, in functie de puritatea lor; aceasHiconfuzie este frecvenmin mortile subite ~iea va dispare dupa sepanirea conipleta a perispiritului, adidi a corpului as- tral, atunci spiritul se recunoa~te~iintelege ca nu mai face par- te dintre pamanteni. In moartea lenta, desprinderea.spiritului de corpul fizic se face prin ajutorul unor spirite ce se comporta ca adevarati me- dici cere~ti,care fac demagnetizarea ~ide electrizarea corpului. Ace~tia desfac legaturile corpului eteric ~i astral de fiecare ce- lula a corpului, ace~ti medici cere~ti fiind trimi~i de spiritele angelice. lmediat dupa moarte, spiritul i~i vede toam viata sa pamanteasca, sub forma de imagini, intocmai cum se vede un film sau.0 video caseta. Cand tot perispiritul s-a degajat din corp, atunci aceasta masa fluidica se deschide ~i ia forma corpului fizic, asemanatoare cu a celui ce moare. Ciind cordonul se rupe - in popor exista 0 zicaHi"S-a rupt firul"- spiritul l$i ia zborul spre planurile subtile ale spatiului astral.

80

-

---

-

Inainte de aceasta totala 'desprindere de corpul astral care este in parte deta§at, omuI ii vede la distanta pe tei ce se afla in alte camere ale locuintei sale dar §i alte spirite din spatiu care vin in inmmpinarea Iui, cu -careare convorbiri pe care cei de fata Ie eticheteaza halucinatii, elle vede ca pe ni§te fiinte flui- dice in care i§i recunoa§te panntii sau alte rude moarte. Dupa ce spirituI ajtinge in planul astral, el se desparte de corpul astral §i de corpul eteric §i imbraca alte haine pentru a putea ciiliitorispre spatiile mai eterate ale astralului. Imediat ~upa moarte spiritul se gase§te in conul de umbra al pamantu- lui care se intinde pana la Luna, din aceasta cauza se ard luma- narile mortilor, consideriind ca sunt lipsiti de lumina. Pe luna spiritul este demagnetizat, iar pe fata Lunii intoarse spre cer, el imbraca alte haine astrale pentru continuarea calato- riei sale. Corpul astral §i eteric lasat in atmosfera pamantului ramane alaturi de corpurile astrale ale animalelor moarte §i acestea constituie "elementalii" pe care ii folosesc cei ce fac magie neagrii, la materializari satanice. Omul merge dupa moartea sa in locul pe care el §i I-a pre- gatit prin viata painanteana. In lumea spiritelor se gasesc toate gandurik oamenilor pamanteni, iar spiritele din spatiul astral comunicii intre ele tot prin intermediul gfu1dului.Prin foqa creatoar~a gandului spiri- tele.i§i construiesc in imagini tot ceea ce gandesc. Confirmarea faptului ca gandurile se transmit de fapt prin imagini a putut fi doveditii prin fotografierea imaginilor gan- durilor bolnavilof mintali, care au halucinatii. Atunci cand spu- nem ca in lumea spiritelor se comunica prin imagine creata prin gandire - s-a putut dovedi in viata pamanteasca. A§adargandirea este totul in viata spiritului dupa moarte iar prin gandire §i cu vointa i§i creeaza toate lucrurile de care are nevOte. Tot prin gand spiritele influenteazatelepatic oamenii carnali, gandul fiind interceptat de subcon§tientul omului care deter- mina la randullui modificari ale con§tiintei.

81

Con~tiinla spiritualii

Judecata

sufletului

dupii moarte

Faptele ~i.gandurileomului din timpul vietii raman intiparite

in con~tiintaspiritului sub f<;>rmade imagini. Aceste imaginiale

vietii lui sunt derulate pentrujudecata spiritului. La vizionarea

vietii lui pamante~ti se afla spiritullui, impreuna cu spiritele angelicepe de 0 parte ~ide spiriterele, satanice pe de altiiparte. Faptele bune ~i cele rele nu pot fi ascunse sub nici 0 forma" caci in con~tiinta spiritului acestea sunt inregistrate sub forma

de imagini ~i nu se pot

gresia in timp a omului carnal sub hipnoza, cand acesta i~ides- crie cu lux de amanunte faptele din viata actuala, uitate, sau din alte vieti anterioare. Aceste date sunt relatate sub forma de

imagini, omul ~i Ie descrie ca ~i cand el se prive~te pe sine de .la distanta. Dupa judecata spiritul este trimis in planul astral core.s- punzator gradului sau evolutiv, de unde este trimis la reincar-

~terge.Acest fapt il constatam ~i in re-

. nare,atuncicand spiriteleangelicehotarascaceasta.

Judecata con~tiinlei spirituale in conceptia Religiei Cre~tine

In concept1areligiei cre~tinesufletul dup~ ce parase~te tru., pulla moarte, timp de trei zile sta in atmosfera pamantului, vi- zitand locul unde a rncut fapte bune ~itrupul sau lipsit de viata.

A treia zi, dupa ce se inmormanteaza mortul, sufletul se prezin-

Hiin fata lui Dumnezeu, de unde este condus de ingeri in Rai. Aceasta viziHiin Rai se face timp de 6 zile. In a 9-a zi dupa despartirea de trup, sufletul urea din nou in fata lui Dumnezeu, dupa care acesta il trimite sa viziteze ladul.

Dupa 40 d.ezile de la moarte, sufletul urea pentru a treia. oarii in fata lui Dumnezeu, cand are loc judecata particulara.

- - - --

82

.1

.J

In unna acestei judediti este hotanlt locul unde este trimis su-

fletul.

'

De semnalat ca putrefactia corpului incepe in a 9-a zi dupa moarte, in afara inimii care ramane intacta, ea descompunan-

du-sein a 40-a zi dupamoarte.

,

Judecata sufletului se face trecand succesiv prin 24 de tri- bunale, numite varni cere~ti. Judecata'sufletului se face in fata lui Iisus Hristos, ge fata' afHindu-sespirite bune, angelice ~i spirite rele, satanice. lata care sunt cele 24 de varni ale vazduhului:

la prima vama se judeca pacatele savar~ite prin cuvant; la a doua vama se judeca pacatele 'savar~iteprin minciuna;

la

la a patra vama se judeca pacatele savar~ite prin lacomie;

la a cincia vama se judeca pacatele savar~ite prin lenevie;

la a ~aseavama se judeca pacatele savar~ite prin furt;

a treia vama se judeca pacatele savar~ite prin calomnie;

, la a ~apteavama sejudeca pacatele savar~iteprin avaritie ~i

I iubirede argint;

la

a opta vama se judeca pacatele savar~ite prin camatiirie;

la a zecea vama sejudeca pacatele savar~iteprin mandrie ~i ambitie;

I

la a 12-a vama, se judeca pacatele savar~ite prin manie;

la a 13-a vama, se judeca

l~ a 14-a vama,

pacatele savar~iteprin razbunari;

savar~ite prin ucidere;

se judeca pacatele

la a 15-a vama, se judeca pacatele savar~ite prin magie, vrajitorie, fannece ~i spiritism;

I la a 16-a vama, se judeca pacatele sayar~ite prin necuratire,

I dorinte necurate ~iiubiri pasionale neunite prin casatorie legi-

tima, adulterul;

la

a

17-a vama, se judeca

pacatele

savar~ite prin

sodomie;

la

a

18-a vama,

se judeca

pacatele

savar~ite prin

incest;

la a 19-a vama, se judeca pacatele savar~ite prin erezi~, fal- selor rationamente asupra religiei, hulirea ~iblasfemia;

la a 20-a vama, se judeca pacatele savat~ite prin nemilos- ,tiviri $i c11lzimi;

83

--,.

-

Idoh; l~a 21-a varna,se judeca pacatelesav~ite prin slujiri de

.

.

la a 22-a .varna,sejudeca pacatele sav~ite ~i slutirii fetelor;

prin sulerneniri

la a 23-a varna, se judeca

pacatele sav~ite

prin fumat;

la a 24-a varna, se judeca

pacatele sav~ite

prin sirnonie ~i

curnparare eu bani a treptelor ierarhice preote~ti. Trecerea prin aceste varni, are loc in a 3-a zi dupa moarte. Poporul rnai nurne~te aceste varni, punti. Atunci cand mortul

este condus spre inrnormantare pe drumul pe care il parcurge carul rnortuar, se a~aza aceste punti, cu ~temuturi, panza, un

~i lurnanari, peste care trebuie sa treaca eo~-

ciugul ~i c~r preotului sa citeasca 24 de evanghelii, ectenii ~i blagoslovenii pentru u~urarea sufletului celui mort :?itrecerea lui rnai u~oara peste aceste 24 de varni.

vas-cu vin, paine

Sufletele care nu s~aufiicutvinovate de pacatele celor 24 de

varni acelea nu vor fi oprite la toate acestea, iar pruncii, cu- 'I

,vio:?ii,rnartirii ~i altii care n-au pacatuit de loc, nu se vor opri la nici 0 varna.

~

I

'

Judecata particulara in conceptia religiei cre:?tine,se face de , insu:?iIisus Hristos. Pentru aceasta El are de fata pe de 0 parte 1

-spiritele angelice, iar pe de alta parte de spiritele satanice; pri- .

rnele arata faptelebune ale omului parnantean, iar cele satanice,

arata faptele ~igandurile lai rele. Toate aceste fapte se prezinta t

.~

in fata acestei instante prin irnaginile vietii care se deruleaza

.

in~~

,

Daca predornina

faptele bune,

sufletul

ornului este dus in

~

, :

I

Rai, iar daea predornina

XVI -22). Ca aceasta judecata are loc imediat dupa moarte, ve-

dern ~idin euvintele lui Iisus Hristos catre talharul de pe cruce. "Astazi vei fi irnpreuna cu mine in rai" (Luca XXIl-43), iar ; apostolul Pavel spune cuvintele "Randuit este oamenilor 0 data sa rnoara, iar'dupa aceia judecata" (~ei IX-27). Desprejudecata particulara a sufletUblr,vorbe~te~iTertulian care spune ca "Sufletul pacatosului dupa moorte, eel dintai tre- buie sa incerce judecata lui Dumnezeu". Faptul ea judeeata' .

\

cele rele, este condus

iit lad (Luca

84

particulara

loan (X-22)

0 face lisus Hristos ~i nu Dumnezeu, este scnsa de

ei toatii

care spune "Tatal nu judeea

pe nimeni,

judecata

a dat-o fiului".

Judecata spiritului in conceplia Egiptului antic

In Egiptul Antic, ca ~i in Grecia antica au existat cele m~i importante temple de initiere. Aceasta se explica prin faptul ca in acea perioada s-au reincamat in aceste regiuni geografiee mari spirite plecate din planurile superioare ale astralului care luasera contact cu cele mai inalte spirite divine. Este sufieient sa amintim ca in aceastiiperioada s-a eonstruit Marea Piramida

. ~i mca. ~finxul din Giseh, ale earor mistere nu au fost dese~!rnte
,

Egiptenii cuno~teau alcatuirea fiintei umane, din punet de vedere ocult. Ei euno~teau ea spiritul eliberat de trup se inalta spre planul astral ~i devine nemuritor. Aceastii eoneeptie des- pre viata ~imoarte 0 gasim bine expusa de Empedpcles. Dupa

I moarte~entitateave~niea~i.nemuritoaredin om, se desprinde

de corpul fizic ~ise prezintii peRtrujudecatii in fata lui ISIRIS, care in conceptia religioasa a Egiptului antic, reprezintii Spiri- tul SupremoAcesta era asistat de 42 de judecatori ~idaea eon- sideram ca spiritul mortului ~i-a:marturisit paeatele ~i nu este considerat vinovat, el va trece in imparatia lui QSIRIS, fiind

un spirit desavar~it. Ei eonsiderau ca spiritul omu-

lui este 0 piirticica din OSIRIS, ~a eum religia ere~tinaeonsi- dera ca spiritul este Scanteia Dumnezeiasca in om, dar pentru ca spiritul omului sa patrunda in imparatia lui OSIRIS, omul pamantean trebuie sa aiba 0 viata desavar~itii. $i ei ~tiauca spiritul plecat din divinitate este invaluit prin puterea naturii pamante~ti. Aceastii natura pamanteasca a oa- menilor, trebuie sa se descompuna in monnant pentru ca natu- ra superioanla spiritului sa se poate elibera. in templele de ini-

I considerat

85

tiere din Egiptul Antic se urmarea tocmai acest aspect, elibera- rea spiritului de corpul fizic in timpul vietii omului. Conform doctrinei oculte egiptene,judecata sufletului dupa moarte se tacea prin cantarirea inimii. Aceasta avea ca suport, ideea ca in inima este cantonat sufletul in timpul vietii.

Modifidjrile con~tiinlei umane sub acliunea drogurilor

Con~tiintaomului este vazuta de Williamm J.ames,ca pe un

curent continuu, un fel de monolog interior,totdeauna prezent

in mintea omului. Dupa conceptia lui, in con~tiintasunt impli-

cati doi factori: informatia senzoriala, pe care 0 primim prin organele de simt ~i emotiile interioare care determina modi- ficari in con~tiinta. Dad se suprima informatia senzoriala apar in con~tiinta, . doua efecte diferite, fie 0 stare cu un nivel mai adanc de con~ti- inta, a~acum se intampIa in meditatie, cand con~tiinta omului poate ascede in con~tiinta cosmica, fie 0 stare opusa, de pier- dere totala a personalitatii, cu aparitia de halucinatii ~itulburari

marcateale acesteia.

Con~tiin1aspirituala sufera modificari marcate, sub aCliunea drogurilor. Aceste droguri, pentru ca aclioneaza asupra psihi- cului se numesc droguri psihogene.

1.Nicotina - drogul activ din ligari ~i tutun, blocheaza me- sajele nervoase la nive1ulplacii terminale motorii, astfel ca me- sajul de ia cr~ierspre mu~chi,ajunge doar partial. Nicotina duce la 0 stare de.letargie ~i de cre~tere a gradului de oboseala. 2. Alcoolul, este un sedativ, aClionandprin inhibarea recep- torilor de noradrenalina din creier. Se produce 0 somnolenla ~i

o sddere a vitezei de reaclie la informalia senzoriala primita. Este un drog amnestic. Sub influen1aalcoolului, omul uita de grijile reale. Consu- mul constant de a1cooI, toce~te memoria, a1coolul modifidi

86

el inhiba

Judecata cntIdi. De semnalat faptul di daca un om In stare de ebrietate face o actiune, el 0,uita In star~ de trezire, dar ~i-o reaminte~te daca se ImbaHi din nou, daz!d dovada ca exista doua con~tiinte dis- tinete la aceea~i persoana, una In stare de trezire ~i alta In stare

?on~tiinta

~~in distrugerea

eapaeitatii

de judeeata,

de betie.

l'

3. Cofeina, actioneaza direct asupra sistemului nervos ~en-

tral, marind nivelul alertei autonome. Utilizarea masiva ~ipre- lungita poate produce un efect epuizant, poate produce un somn agitat sau insomnie, nervozitate, iritabilitate ~ianxietate.

. 4: Excitantelede tipul amfetaminelorsunt exeitanteputer-

nice, ele duc la prelungirea rezistentei ~i atentiei, conduc un sentiment de Incredere sociala. Un consum prelungit, duee la o slabire fiziea ~i la tulburari psihologice.

5. Cocaina este un excitant, ea da 0 senzatie de euforie ~i0

cre~tere a eq.ergiei,dar un consum prelungit duce la 0 slabire fiziea, nervoasa $i 0 distorsionare a imaginii asupra realitatii.

6. SedativeIede tipuldiazepamului~iclorpromazinei,sting

: activitatea sistemului nervos autonom, producand calmarea. Acestea pot produce un somn adanc sau chiar inton1?tienta.

I 7. Narcoticele produc somnul1?i incon~tienta. Morfina 1?i heroina sunt cele mai puternice, ele produe 0 stare de euforie cand sunt consumate prima data, 0 senzatie de ferieire ~ibuna- stare, care Incurajeaza persoana sa Ie consume din nou, duciind la dependenta, apare apoi 0 obi~nuinta fiziea, fiind necesare doze din ce In ce mai mari.

8. Halucinogenele, produc modificari directe ale starii de

con~tiinta, cauzand halucinatii sau amplificari ale perceptiei senzoriale. Mescalina, Psilocibina 1?iLSD (dietilamida acidu- lui lizergic) au 0 structura chimica similara eu cea a neuro- transmitatoruhii natural numit serotonina. Aeestea produc modificari importante de eon~tiintaprin de- ta~areacorpului astral ~ia spiritului care traiesc In aceasta situ- atie, oexperienta astrala, cu viziuni ale lumii, aflate In planul

Iastral, care Ii confera 0 stare de fericire spirituala. . 87

Evolufia

con~tiinfeispirituale

.

--.

.--

-

---

------

SpirituaJitsteaomului.va cre~teatuncicandel va incepesa I nu mai fie~trasde pHicerilemateriei~iWva cauta fericirea

trairea spirituaHia Eului sau, fiind caIauzit in efemera lui viata pamanteasdi de cerintele moralei divine, care ar putea fisin- tetizate astfel; sa se teama de numele lui Dumnezeu, sa judece toate faptele cu dreptate, nu de dragul rec6mpensei, sa dea 0 haina celor goi ~i paine celor flamanzi, sa aibe mila de orfani ~i vaduve, sa eaute adevarul,. sa aibe dragoste ~i blandete in inimii, astfel con~tiintaspirituala se va inalta treapta cu treapta pe calea dezvoltiirii ~i ascensiunii in foqa sufletului va avea 0 . influenta cu mult mai mare asupra trupului omului. Prin spiri.tualizareasa, omul i~i va schimba destinul, i~i va

echilibraKarma~ii~iva'intrerupeciclulreincamarilor. Spiritul va domina materia, putand-o asocia, realcatui ~i · .ureadupacumdore~te.Aceststadiude dezvoltare,va fi atunci

.

cand intuitia-instinct se va dezvolta in egala masura cu inte-

ligenta. Co~tiinta spiritualai~iva dezvoltadarurileintuitiv-oculte:

:

~imagice dici in spirit, intuitie ~i instinct se afla evolutia ome-

nirii. Se va produceun triumfal spirituluiasupramateriei.

Atributele omului spiritualizatsunt: iubirea, altruismul,mila,

.

jertfa ~iaboegatiade sine.

J

Stadiul evoluat al con~tiintei spirituale Upansky 0 nume~teJ con~tiinta obiectiva prin care putem cunoa~te adevarul deplin

despre orice, putem

eum este ea. Acel~i autor, avand drept criteriu tot con~tiinta,imparte oa- meDiiastfel:

1. omul fizic, este omulln care centrul motor ~i cel instinc- tiv domina intelectualul ~i emotionalul;

studia lucrurile in ele insele, ~i lumea

a~a

88

-

+

- .------

I 2. omulemotional,esle omulin careceutruIemotionalesle

predommant fata de centrele intelectuale motor ~i instinctiv;

3. omul intelectual, este omul in care centruI intelectual pre-

domina fata de cel emotional, motor ~i instinctiv. Numai aceste prime trei categorii sunt intalnite in omul obi~nuit.

afara de aceste categorii exista ~i alte categorii supe-

,rioare dar acestea se obtin numai poo autocunoa~tere, astfel este con~tiintain care functiile ~i centru omului sunt mult mai

4 In

echilibrate. .5. 0 con~tiintaimediatsuperioara-estecon~tiintade sine,el

se deosebe~tede omul obi~nuit,deoarece in el deja functioneaza unul din centri sup"eriori~i are multe functii ~i puteri pe care oamenii citati mai inainte nu Ie au.

.

6. 0 con~tiintaa spiritului superioara este co~tiinta obiec-

tiva. El are mult mai multe posibilitati ~i puteri, dincolo de ca- pacitatea de intelegere a unui om obi~nuit.

7. 0 ultima evolutie a cori~tiinteispirituale, este cea in care

omul are un Eu permanent ~i 0 vointii libera. EI i~i poate con-

I trolatoatestarilede con~tiintii~inu maipoatepierdenimicdin

ceea ce a dobandit. Fiecarei din aceste con~tiintespirituale, din punct de vedere al credintelor religioase, ii corespunde un anumit concept reli- gios. Astfel primei categorii ii corespund toate formele de feti~ism, celei de a doua categorii ii corespunde 0 religie emo-

tionala,aici gasimcele mai primitiveformede.intoleranta~i

I

Ipersecutie. Con~tiintei spirituale Dr.3 ii corespunde 0 religie teoretica scolastica, plina de argumente privind cuvintele, for- mele ~iritualurile. Con~tiinteispirituale Dr.4 ii corespunde re- ligia omului ce depune eforturi pentru autodezvoltare, celui de al 5-lea ii corespunde religia unui om care a atins unitatea sa

-poatasa l cunoascamultelucruripe care ceilaltioameninu pot

nici sa Ie vada, nici sa Ie cunoasca.

I

Ultimele

doua categorii,

Ie corespunde

0 religie

pe care

I omul pamantean inca nu a atins-o.

-

---

89

PersonaJitatea

- -.

- * -* --

--

. -.

-

-.

--

.-------

omului atribut al spiritului

Fieca~e.om are 0 personalitate unica care este compusa din-

tr-o multIme de caracteristicidiferite,careramanstabile0 pe- \

rioada mare de timp.

I

Freudconsideraca personalitateaumana este compusadin I

trei: sinele, eul ~i supraeul. Sinele se manifesta numai pc;:baza principiilor placerii, el

continepulsiunile~iinstinctele.

.

.

.

Eul, se manifesta pe principiul realitatii ~iincearca sa satis-

faca solicitarilesinelui,in raportcu realitatea

Supraeul este ca un piirinteinterior, care indica omului ce ar

trebui~ice uu ar trebuisa faca,continandtoate ideile,datoriile .

~iresponsabilitatile individului ca parte a atributiilor sociale.

Sinele~isupraeulse amiin incon~tient.

.

-

Freud explica originile personalitatii prin conceptul de li- bido pe care I-a considerat 0 energie vitala generala motivanta ;

~iel consideralibidoulde natUraesentialmentesexuala.Criti- .

ca care i-a fost adusa a fost aceia ca daca se poate explica aproape orice dupa consumarea evenimentelor, nu se poate fo-

losi pentrua prezicece se poateintampla.0 alta criticaadusa teorieilui Rreud,este ca subiectiistudiatide el, au fostnumai ., femei~iacesteade conditiemedie.

j

.

Dupa Eysenck, exista trei dimensiuni esentiale ale persona- litatii, acestea sunt:'EXTRAVERSIUNEA, NEVROZISMUL ~iPSIHOZA ~ialti factori secundari ca: dinamismul, sociabili- tatea, disponibilitatea de asumare a riscurilor, impulsivitatea, expresivitatea,chibzuinta ~iresponsabilitatea,respectul de sine,. bucuria, teama, obsesivitatea, autonomia, ipohondria ~i vino- vatia. Un rol important in determinarea personalitatii il are forma- . tiunea reticulara activatoare ascendenta din trunchiul cerebral, care se comporta ca un comutator, ce inchide sau deschide transmiterea'mesajelor interne ditre scoaqa.

90

--

--

--

--

-

--

---

I

Baza biologidi a nevrozei dupa Eysenck ar fi determinata de sistemullimbic din creier, care determina modalitati diferite de functionare a sistemului nervos autonom fata de evenimen- tele stresante. Psihoza, dupa acela~iautor a fost determinata de cantita~ea de hormoni androgeni pe care ii produce organismul. Modelul de personalitate al Jui Eysenck.

I. Personalitatea coleridi:

activ

optimist

impulsiv

schimbator

agreslv

II. Personalitatea me1ancolica:

III. Personalitatea flegmatidi:

ViOl

extrem de sensibil capricios nelini~tit rigid

sobru .

pesimist

rezervat

nesociabil

tacut

calm

echilibrat

slgur .

.

cohtrolat

pa~mc

ganditor

grijuliu

paslv

IV. Personalitatea sanghina:

.sociabil

prietenos

flecar'

91

sensibil

non~alant

energlc

Factori de personaIitate

lipsit de griji autoritar CATTELL:

dupa ~ria

rezervat; .sigur de sine; mai putin inteligent; conservator; sentimental, dependent de grup docil necontrolat, serios relaxat, expeditiv, timid, dur, increzator, practic, direct.

sau factori de persooaIitate sociabil-anxios

opu~i acestora adip:

inteligent-ingrijorat stabil emotional-autonom autoritar-controlat non~alant-incordat con~tiin.cios

aventuros

.

sensibil

suspicios

fantezist

viclean

Ace~tifactori esentiali de personalitatecare influenteaza I

comportamentul individului, suot factori spirituali. Spiritele ce sunt trimise spre reincarnare sunt diferite, fata

de altele,cacinu toate au acela~icapitalde cuno~tinteacumu- .I

'

. late,uneleau un mllnarredusde vieti anterioare,alteleun nu- I

mar mai mare, unele sunt evoluate, altele mai putin evoluate. In afara de acest capitol spiritual acumulat prin experientele vietilor anterioare un rol important in formarea personalitatii umane, II au radiatiile astrale ale sistemului nostru solar §i al constelatiilor astrale ce formeaza cercul zodiacal.

92

----

----

Continuarea con~tiinfei spirituale dupa moarte, dovedita 'prin spiritism

Persistenta con~tiinteispirituale dupa moartea corpului fizic se poate dovedi ~i prin comunicarile spiritului luiFrederick Myers. Acesta in timpul vietii a su~tinutideea continuarii vietii spiritului dupa moarte ~i a scris chiar 0 carte care trateaza aceasta tema "Personalitatea umana ~isupravietuirea ei". Dupa moarte acesta a transmis mai multor mediumi, in scriere au- tomata aflati la distanta unul de altul, co.municarisub forma de mesaje fragmentate, care numai dupa ce au putut fi puse cap la cap, Ii s-a deslu~it intelesu~. El a transmis mesajele in acest fel, pentru a nu se incrimina actiunea oamenilor in mod telepatic mediumilor. Acest spirit a transmis mesaje timp de 30 de ani, astfel putandu-se scrie peste 2000 de pagini de scriere automata. Cele mai multe comunicari au fost fiicute prin mediumul Geraldine Commings. EI a descris 7 trepte de existenta ale con~tiintei spiritului in lumea astrala. Prima treapta este descrisa ca fiind imediat dupa moarte dind are loc desprinderea spiritului ~icorpului astral de corpul fizic, a doua treapta urmeaza primei ~i a fost numita de acesta treapta intermediara. Celelalte trepte sunt denumite de el sfera iluziei, sfera cu- lorii, sfera de flacari, sfera lumii ~ietemitatea. Ultimele 2 sfere sunt in imediata apropiere a sferei creatiei.

Desprinderea co~tiin/ei spiritului in stare de somn

Se ~tieca in somn, spiritul omului, invelit in perispirit, para-

i se~te corpul IIZic~i calatore~tein lumea spiritelor. Persistenta

I I

93

j

.

.- ~---

personalWitiicon~tiinteiindividului in stare de somn a fost do- vedita de yoghinul Swami Rama, acesta aflandu-se in somn profund cand electroencefalograma nu mai inregistra nici 0 ac- tivitate mintala, dupa ce a fost t~ezitdin somn, a relatat toate discutiile purtate intre oamenii ce se aflau in laboratorul de cer- cetari ~tiintificede la Institutul Menninger din America. Amitltirea convorbirilor dintre ei, era mafbuna decat a ori- caruia dintre.ace~tia.Aceasta dovede~tepersistenta c::on~tiintei

omuluiin starede spirit liber,aflat in stareade

Descoperirea vielilor trecute

Con~tiinta spirituala a omului in viata, este 0 veriga din lantul con~tiintei sale spirituale cosmice. Acest lant este for- . mat din vietile trecute pe care le-a avut omul de-a lungul tutu- ror existentelor sale pamante~ti. in con~t1inta cosmica a omu- lui sunt intiparite toate amintirile vietilor sale, toate suferintele ~i toate implinirile, toate [aptelebune ~i rele savar~ite.

are scopul sa achite

Actuala viata pamanteasdi

a spiritului

Karma din ultima no astra viafii ~isa echilibreze prin fapte con- forme cu morala divina.

De~i in subcon~tientul omului se afla prezenta con~tiinta lui cosmicii, ea nu este cunoscuta de om in viata lui pamanteasca, aceasta nu este con$tientizata pentru a-i lasa omulul 0 libertate .de actiune deplina tara resentimente ~i remu~cari, tara a fi ob- sedat in permanenta de mustrarea de con~tiinta pentru anumi- te fapte spvar~ite. Aceasta acfiune a omului in viata, reprezinta ceea ce ~tiinta spirituala 0 denume~te cu termenul de "liber aribitru" prin care omul este pe deplin liber sa faca fapte bune sau fapte rele, dupa cum este influentat de spiritele bune sau

de spiritele rele.

.

Existenta

sa de zi cu zi este determinata

detenninat

de influentele

sau astrale asupra spiritului

de destinul

prestabilit,

sau ~i hotarat de spiritele

94

I

I J

I

I

I

J

I.

I'

D

h

ar c

'

lar

d

~

acaomu

'.

I nu este in mod normal con~tient de

vietile sale anterioare, elle poate descoperi prin anumite prac- tici care 11pun in legatura directa cu subcon~tieniullui, unde se afla Eul sau superior, Aceasta este partea cea rnai inteleapta ~i cea mai cunosca- toare din o~, care ~tietotul despre el. EI este eel care ne protejeaza ~ine indmm,a zi de zi, pe plan fizic $i pe plan spiritual. Devenind con~tient de' Eul tau superior, i~i deschide calea cunoa~teriiinterioare ~ia adeviirului,i~imare~tenivelul de cu- l1oa~tere~ide con~tiinta. Toate greutatile vietii, toate incercarile ei, pot fi rezolvat de Eul tau superior,daca re~e~ti sa-ti deschizidrumul catre el, caci el este profesorul ~i indrumatorul tau permanent. DQbandindintelegere din experientele traite, devii con~tient de adevarul tau, iar cunoscand adevarul,poti avansa spre noi niveluri de intelegere. Cunoscand Eul tau superior poti sa devii con~tientde reacti- iledin prezent, fata de evenimentele din trecut, explicand le- gaturile dintre evenimentele altei vieti ~iviata ta actuala. El ne poate ajuta sa cunoa~tem nu numai actiunile noastre din alte

I vieti dar ~iviata altei persoane din anturajul nostru. To.ateaces-

tea Ie putem descoperi prin meditatie, caci trairid con~tiintasu- I fletului tau vei descoperiesenta ta insati. Prin

tr-o meditatie fiicutain stare de alfa a undelor cerebrale, vei putea primi imagini ~ivei auzi ganduri pe care ti Ie ofera eul

.

\

.

.

r

\ I tau interior,astfelyom putearealizacinesuntem~icu ce scop

. am'venit in actuala viata, Se pot vedea imagini atat din trecu- tuLvietii actuale pe care Ie-am-trait cumulti ani in urma cat ~i I imagini din alte vieti anterioare, yom realiza astfel progresul pe care I-a fiicut sufletulin cadrul evolutiei sale. Toate aceste imagini nu sunt influentate de trecerea timpu-

lui, ele sunt la fel de prezente ~i de reale, ca ~i in prezent. Ne

aflam intr-o situatie speciala, de~itraim fizic in prezent, avem. in acela$itimp triiiriin vietiletrecute.

95

I

Toate aceste trairi sunt mentaie, noi Ie vedem cu ochii mintii a~a cum vedem in gand amintirile pe care nu Ie-am uitat din actuala viata. Con~tiintanoastra spirituala, ne face sa vedem, sa auzim , sa slmtlm ~lsa gustiim imagini din trecut ~isa triiim emotiile res-

.

.

.

pective.

.

Continu~nd meditatia, reu~im deta~area,cc1ndWim experi- enta acelei vieti trecute, tara sa simtim emotiile, ca ~icc1ndeve- nimentele !;-arintampla unei alte persoane, in felul acesta Ie putem interpreta mult mai obiectiv. in continuarea meditatiei, se poate atinge vederea de ansam- blu, cc1ndcon~tiintase va situa deasupra evenimentelor din via- fa trecuta la care participa, astfel va identifica motivele care au dus la acel eveniment. Se poate astfel realiza corelatia dintre faptele petrecute in trecut in triiirea actuala. In timpul acestor trairi pot apare 0 mi~carerapida a ochilof', . aceasta este 0 stare similara cu mi~careaochilor in timpul visu- . lui, cand folosim ochii mentali pentru a urman scenele visului. Uneori apare.senzatiade a inghiti, care se datoreaza senzatieide profunda relaxare, corpul se poate simti foarte u~or sau foarte greu sau vibrand de energie sau sa apara 0 senzatie de plutire a con~tiintei pe deasupra corpului fizic. Este acea "vedere din astral" treapta de initiere din misterele antice pe care 0 atingeau initiatii Poate aparea senzatia ca treci prUitr-untunel in care lumini slabe se deplaseaza rapid, inainte ~iinapoi ~isa auzi sunete care

trecrapid pe langatine.

Aceste senzatii sunt normale ~inaturale dar nu este obliga- toriu sa Ie percepi, aceasta depinde de nivelul nostru de con~ti-

inta spirituala.

.

.

Sa ne amintim din trairile co~tiintei din moartea clinica, cand foarte multi bolnavi, reveniti la viatii, descriu trecerea printr-un tunel de luminai'i perceperea celorlalte senzatii, des- cnse. Trairile din vietile trecute, pot fi foarte dureroase §i chiar inspiiimantiitoare,pentru ca in trecut este posibiI sa fi tacut Iu-

96

cruri sau sa fi trait evenimente dureroase. Putem astfel intelege

faptelece au

.

Din aceasm cauza. reamintim .evenimentele ~i emotiile din vieple anterioare numai daca avem 0 pregatire corespunzatoare spiritual, ele se obtin prin meditatii profunde in aceste regre- siuni pe care Eul mu suprem Ie va conduce prin tine ~iin tine. Protectia impotriva ~tirilornegative se face folosind ca pro- teetie lumina alba care reprezinta energia universala. Pentru aceasta trebuie sa intram in nivelul Alfa al undelor cerebrale ~i sa urcam pe curcubeu pana la ceata alba de deasupra lui aceas- ta reprezinm Lumina Alba Universala care este 0 vibratie de energie pozitiva ~i ajungand la aceasm lumina alba trebuie sa ne confundam in e~ cautiind sa 0 inspiram in interiorul nostru; atunci se percepe 0 vibratie in ritmul acestei energii pure ~i albe, iar co~tiinta se deschide ~i se extinde in toate directiile. Accesulla lumina alba se obtine poo imaginatia ei. .""Toateaceste experiente se fac poo "Legarea la Pamant" care te ajum sa riim3iorientat in planul fizic prezent. Aceasta se face prin atingerea unui obiect fizic de care sa ramai con~tient. Intriind in starea alfa cerebraIa, poti sa faci calatorii men- tale intr-o tara in care crezi ca ai trait intr-o aImviata sau intr-o localitate spre care te simti atras sao vizitezi. Con~tiintata spi-

rituaIa va caHOOri~i va trai evenimente

~i emotii

daca-intr-adevar

au trait in acelloc. Aceste fapte Ie traie~ti fie ca participant di- reet, vazandu-ti imaginea ta din acel moment sau ca un obser- vator din afara evenimentelor.

-

Unicitatea

con~tiinlei

In viata obi~nuita oamenii .se considera fiinte con~tiente. Ei

au 0 experi~ntacontinua a lumii exterioare ~ia lumii interioare, cu sentimente, ganduri ~iemotii. Ne.putem consideraun com- puter con~tientce percepe prin intermediul unei camere video. ExaminaHiintr-un anumit moment, c(jn~tiintanoastra prezinta cel putin un act mental, caruia Ii corespunde un obiect al con~ti- intei, orice experienta con~tienta include obiectul 'con~tiintei , cat ~i modulin care suntem qm~tienti de.acel obiect, adica ac- tul mental. 'Obiectul con~tiintei este ceea ce experientanoastra ne infati~eaza fiind denumit"~i obiect intentional. Con~tfinta

. estefonnatain totalitateaei de actementale.Experientacon~ti-

intei implica cel putin un act mental care este directionat ditre . un obiect al con~tiintei. Acte mentale sunt vederea, auzul, mi- rosul, imaginatia, amintirea, dorinta,spaima, fericirea, supara- rea sau frica; dar de regula in fiecare moment, con~tiinta are mai multe acte mentale.

o aWicaracteristica a experientei con~tienteeste intuitia pe

care 0 avem rata de aptitudinile ~i capacitatilenoastre. Aceas- ta ne ajuta sa intelegem schimbarite ~i capacitatile noastre. A avea expericnta con~tientanu este acela~ilucru cu a Ie cunoa~- te, a~a cum afirma Descartes, ca.ci noi Ie cunoa~tem numai atunci cand Ie intelegem clar ~i distinct, aceasta implicand atat

~11telegereaa~tului mental cat ~i a lucrului la care se'raporteaza gandurile noastre. Orice experienta individuala con~tienta se petrece numai Intr-o con~tiinta, doar 0 persoana 0 poate a:~ea~iaceasta se da-

tore~te deosebirilor dintre spiritele

noastre, de~i"maimulti oa-

menigandescla acela~iiucl1l,fiecareIIgiinde~teeu eon$tiinfa.

sa proprie, care fi este specifica numai lui.

98

Din acest motiv, experientele con~tiente aleunei persoane nu pot fi examinate la 0 aWipersoana. Stanle' de con~tiinta nu' pot fi studiate dupa legi fizice ~i chiniice. Spiritul ~i starile mentale, nu sunt divizibile, a~a cum sunt divizibile obiectele spatiale. Spiritul ~i t~pul sunt strans legate intre ele, noi percep~m lumea prin organele de simt, iar aceste impresii sunt transmi-

,

,

'

se spiritului.

,