Sunteți pe pagina 1din 19
IRS ; STANDARD ROMAN SR 1948-2 Indice de clasificare G 71 Lucréri de drumuri PARAPETE PE PODURI Prescriptii generale de proiectare si amplasare Road constructions. Bridge parapets. Design and emplacement general specifications : Travaux routiers. Parapets de ponts. Spécifications générales de conception et emplacement . APROBARE Aprobat de Directorul General al IRS la 18 ianuarie 1995 cu aplicare din 01 iulie 1995 CORESPONDENTA La data aprobarii prezentului standard nu exista nici un standard internagional sau european care s& se refere la acelasi subiect. On the date of this standard approval there is no International Standard dealing with the’same subject A la date d’approbation de la présente norme il n’existe pas de Norme Internationale traitant du méme sujet DESCRIPTOR! TIT Constructie, drum, pod, parapet, prescriptie generalé de proiectare, amplasare INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (IRS), str. Jean Louis Calderon 13-70201, Bucuresti, 2, Romania TP (401) 6111440, (401) 2113296, TF (401) 2100833 ‘GIRS Reproducores sau uilizarea integral rmacenie,fotacopiore, mictofimare ate, enti standard n ore publica i prin fie provedeu (electronic, Edin Ref: SR 1948-2:1995 ee PREAMBUL Standardul SR 1948-2:199B este stenderd nou gi completeazs stendardul STAS 1946/1-91 “Lucrérl de drumurl. StAlp! de ghiders gl parapete. Prescriptil generale de prolectare gl amplasare pe drumuri*. Stendardul stebllegte prescriptille generale de prolectere gi amplasare 8 parspetelor pe podurile definitive situate pe drumurl, care.se construleac eau ele cBror suprastructurl se refac. Anteprolectul prezentuiul standard a fost elaborat de CESTRIN, pe'baza studlului de fundamentare alaborat de IPTANA S.A. > 1 SR 1948.2 1 GEMERALITATI 1.1 Obiect Prezentul standard stabilesie prescripjlle generale de proiectare si amplasare a perapetelor pentru sporirea ‘sigurantei circulatiei pe podurile de gosea. 1.2 Domeniu de aplicare pe drumuri, care se construiasc sau ale clror k Prevederile standardului se aplic& la podurile definitive situat ;dului gi la podurile existente in exploatare 4 ‘suprastricturi se refac. Se recomanda aplicarea prevederilor care corespund din punctul de vedere al gabaritului gi al rezistent » 1.3 Clasificare i A Parapetete pe poduri se clasific8, dup’ scop, in urmatoarele categorii: = ‘a) parapet de siguranta a pietonilor gi a personalulul de intrejinere, conform 3; b) parapet de siguranta a circulatiei vehiculelor, conform 4; " ©) parapet de siguranta combinat, conform 6. if 1.4 Definiii Pontru scopurite prezentului standard se aplic& definitille date in STAS 4032/1 gi STAS 5626. 1 1.5 Referinge 4 STAS 1545-89 Poduri pentru strBzi gi gosele: pasarele. Actiuni i STAS 1948/1-91 Lucr&ri de drumuri. Stalpi de ghidare gi parapete. Prescriptii generale de proiectare gi emplasare pe drumuri ( ‘SR.2924-91 Poduri de gosea. Gaberite . i STAS 4032/1-90 Lucr8ri de drumuri. Terminologie STAS 4068/2-87 __Debite gi volume maxime de apB. Probabilitiile anuale ale debitelor gi volumelor q A maxime in condifii normale gi speciale de exploatare t STAS 5626-92 Poduri. Terminologie I STAS 10144/1-90 _ Str&zi, Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare | I 2 PRESCRIPTII GENERALE i 2.1 Formé gi dimensiuni 2.1.1 Formele, dimensiunile gi detalille de executie se stabilesc prin proiect, care trebuie s& contind $i tehnologia de protectie a lor contra coroziunil. Schemele tipt Aceste tipuri nu sunt limitative. i . 2.1.2 Proiactarea parepetelr din locality treble 88 tnd sama pe lg cerntlo do eiguranta ccultel 9 2.2 Dispozi 2.2.1 Parapetele se executd din elemente metalice gi din beton armat, protejate contra coroziunii $i trebuie concepute asifel incat s& permitd refacerea periodic a protectiei tuturor suprafetelor. 2.2.2 Proiectarca parapetelor trebuie fcuté astfel inc&t s& permité o inlocuire ugoaré @ lor sau ale unor sR tap? 2 flemente de parapet degradate, (818 a afecta structura podulul 2.2.3 Dispunerea.parapetelor pe pod nu trebuie $8 afecteze hidroizolatia podului si scurgerea apelor. De asemenea, trebuie ca lucratile de montare - demontare si de intretinere a parapetelor s& poata fi efectuate 188 a provoca degradarea etangeitatii podulul 2.2.4 Parapotele trebuie prevazute cu rosturi de deformayie pentru a preveni degradarea lor prin deformares cauzatd de urmatoarele fenoment + dilatatile diferite ale parapetului fay’ de tablie + crearea unei sectiuni compuse, in care parapetul devine fibra superioaré a sectiunii transversale a tablierului 2.2.5 Rosturile de deformatie trebuie realizate astfel incat 8 asigure continuitatea parapetului din punctul de vedere al indepliniri scopului pentru care este construit, 2.3 Amplasare 2.3.1 Parapetele se amplaseaz8 pe poduri conform 3, 4 si 5, cu respectarea gabaritelor prevazute In STAS 2924 si STAS 1014/1. , 2.3.2 Pe podurile prevazute cu trotuare (denivelate sau nedenivelate) se amplaseaz’ parapete de siguranya a pietonilor si a personalului de intrefinere si parapete de sigurant& a circulatiei vehiculelor. 2.3.3 Pe podurile frs trotuare se amplaseaza parapete de sigurant’ combinate. 3 PARAPETE DE SIGURANTA A PIETONILOR $1 A PERSONALULUI DE INTRETINERE 3.1 Scop Parapetele de sigurania a pietonilor 5/ a personalului de Intresinere se amplaseaz8 pe poduri pentru protejarea oamenilor contra cAderii de pe pod. 3.2 Dispozitii constructive 3.2.1 Schemele tipurilor uzuale de parapete de sigurantsa pietonilor gi prezentate in fig. 1 gi 2 din anexa. personalului de Intrefinere sunt 3.2.2 Dimensionarea parapetelor de sigurant& a pietonilor gi a personalului de Intretinere se face la ncBrcBirile prevazute in STAS 1845, 3.2.3 Indltimea, A, de amplasare a mainii curente deasupra nivelului trotuarului, trebuie s& satisfac conditia: 1,00 545 1,20 [ml a In limitele impuse de conditiile (1), inditimea h se determina cu relagia: 0,95 + 0,005H- 0,05 < h < 0,95 + 0,005H + 0,05 —Iml (2) In care: 1H indltimea maxims a trotuarului deasupra vail sau a oglinzii apei traversate, in metri. 3.2.4 Spatile libere din parapet trebuie 88 fie suficient de mici pentru ca s& nu poatd trece prin ele o sfer8 cu diametrul mai mare de 15 cm, 3.2.5 Mana curentd trebuie s& aibé suprafata néteda pe toata lungimea ei, chi ‘ny existe pericolul lezarii mainil pietonilor, sila Imbingri, astfel incat si 3.2.6 Pe podurile care traverseaza o autostrads se instaleazé adiacent parapetului de sigurant& a pietonilor $1 @ personalului de intretinere 0 plas& de protectie sau un dispozitiv similar de 2,50 m indltime. Aceasté plasé trebuie 8 protejeze autostrada de orice cSdere sau aruncare de obiecte. 3.3 Amplasare 3.3.1 Parapetele de siguranta a pietonilor 5 a personalului de intretinere se amplaseaz8 pe toate podurile prevazute cu trotuare. * o a SR 1948-2 3.3.2 Parapetele se fixeaza pe longrina marginala a podului astt precizatd In STAS 2924. incat s8 nu fie afectats latimea trotuarulu 4 PARAPETE DE SIGURANTA A CIRCULATIEI VEHICULELOR 4.1 Scop Parapetele de sigurant8 a circulate! vehiculelor se amplaseaza pe poduri pentru reducerea riscului c&derii de pe pod a vehiculelor, pentru cresterea siguranjei circulatiei pietonilor gi ciclistlor si pentru ghidarea opticé a vehiculelor. 4.2 Tip 4.2.1 Tipurile de parapete de siguran8 a circulatiei vehiculelor, dupa felul constructiel si impactul produs de autovehicule, sunt: = rigid - deformabite. Parapetele de siguranta rigide se executs din beton armat, sunt de tip greu si corespund tipurilor din STAS 1948/1. Parapetele de beton armat trebuie fasonate gi dimensionate cu grié tn sensul reducerii pe c&t posibil a lor impactului accidental al vehiculelor usoare. Parapetele de sigurant deformabile se executd din elemente metalice si sunt de tip semigreu, greu si foarte greu si corespund tipurilor din’ STAS 1948/1. Aceste parapete permit, In general, alunecarea sau ghidarea tn lungul lor a jantei rofilor sau a caroserieh autovehiculelor si revenirea acastora pe partea carosabild, In cazuri justificate de cerinte privind siguranga circulatiei unor mijloace de transport greu cu pondere insemnat& in trafic, specifice drumurilor de exploatare, se proiecteaz3 parapete care s& satisfac& cerinte sporite fat de fecomandarile din prezentul standard, Toate tipurile de parapete de sigurant’ a lusiv cele proiectate pe criterli privind siguranta circulaiei vehiculelor grele, trebuio prevazute cu elemente constructive de forme si adecvate reducerii pe cét posibil a consecintelor impactulul accidental al vehiculelor usoar 4.2.2 Schemele din anex’. urilor uzuale de parapete de siguranfa a circulatiei vehiculelor sunt prezentate In fig. 3 ... 9 4.2.3 Comportarea si rezistenta parapetelor la gocurile produse prin event.ala lovir ‘autovehicule dupind de: unghiul de incident& de lovire, caracteristicile geometrice In pl le traseului, masa vehiculului, viteza de deplasare, natura si starea suprafetel ci ‘meteorologice gi starea tehnic’ a vehiculului Dimensionarea parapetului de siguranta se face la forte de izbire conform STAS 1645, considerand circulatia vehicilului pe un traseu in aliniament (unghi de incidenya de lovire de max. 15°), in limitele vitezei legal Parapetele amplasate pe autostrazi trebuie dimensionate astfel Incat s poatd suporta o fort& orizontalé de 60 KN aplicata la o inaltime de 0,40 m de la s0sea, actionand tn directia cea mai defavorabil’. Ih cazul in care conditile de dimensionare nu sunt simultan indeplinite, factorii care determin’ comportarea si ‘ezistenta la socuri sunt defavorabili, parapetele de sigurangé nu pot asigura, de regul8, redresarea be partea carosabil’ a autovehiculelor. lor de c&tre unele $i profil longitudinal de rulare, conditile 4.2.4 Alegerea tipurilor de parapete se face conform tabelelor 1 si 2, cu respectar ‘specifice in vigoare. Alegerea tipurilor de parapete se face, tn principal, in functie di + categoria strazi si clasa tehnic& a drumului, - elementele geometrice ale drumului; podului; + Inaltimea caii fag’ de obstacolul traversat; + alte condigit locale. reglementarilor tehnice 4.3 Amplasare 4.3.1 Parapetele se amplaseaza pe toate podurile, SR 1948-2 “4. 4.3.2 Parapatele se amplaseaz’, in profil transversal, conform STAS 2924 gi STAS 10144/1. 4.3.3 Amplasarea parapetolor se face conform tabelului 1. Traltimea Drumuri grupa | Drumuri grupe i ‘co | ch Elemente gmoratice | geqnup Parapate det: otter soll erigrey_[__eieu | font grou | somverou_[ _oreu finarants wien] b=? [x : : x : ‘curbelor de orice razi | cre «| x : x > si exteriorul curbelor | 2 <” S furaaa> 200m | _>>4 | : B : = Exteriorul curbelor cu ns? = mel = = 7 roxas 250m [a> a] : x : E vere +e Ee on: pnd cin 9 gta tun, re x ci sd ctor Grupa contine:drumuril pubice de claeSV gi, etre de categoria IV, et Bae din locale rurala, drumtrite de explostae, 2+ Strzle pe care se Incr dramrinaionale de claa Ileal 9 ineadreaz8 in grup I + Ineatul etd autovehiouele ou earcina wht > 60 kN reprezinth min, 18% din ratleul de perspeptiv8, we provid parapete det Intoculceler do tip somigrou. ' 4.3.4 In cazul cénd podul este construit peste un curs de ap8 sau un lac al c&rui nivel fat de fundul albiel ‘este > 1,50 m gi indltimea c&ii fat de fundul albiei este < 4 m, parapetele se previd conform tabelului 2. . Nivelul cursurilor de apa se calculesz& pentru un debit maxim cu 0 probabilitate anuelé de deptsire de 2%, conform STAS 4068/2. * Tabelul 2 == Drumuri grupat Drumuri grupa Wt lemente geomotrice traseului Forsnste de tl gree Toorte greu ‘somigreu ‘orou ae ee Ae ee a | Aliniamente, interior curbelor de orice raz& gi exteriorul curbelor cu raze | > 250m Exteriorul curbelor eu raza [A < 250 m Note 11 Grupa | contne: drum pubice de clas it, autostrtale urbane, drumurle expres din local strze de ceteporia |g! ‘Grupa contine: drum publice do clash IV 9 V, etriile de categoria Il iV, etl dn looalitie urale, drumurie de explostae, 2. Stripe care se inscriudrumuri nationale de clas il eau Il ee meadreaz8 In grupe ‘3 Podurle care au najimea cB fa8 do fundul abit > 4m oe prev cu parapets conform tabehiul 1. pravid dispozitive 3/1 tabelul 6. 4.3.5 Pentru sporirea sigurantei circulatiei rutiere gi asiguraroa ghid&ri leterale, ‘eflectorizante, similare cu ale stélpilor de ghidere, la distantele previzute in STAS 1 4.3.6 Parapetele pe rampele de acces se amplaseaz8 conform prevederilor STAS 1948/' solutilor care s& asigure continuitatea perepetului adoptat pentru pod. : legandu-se utilizarea 4.3.7 Se recomanda asigurerea continuit&ii parapetelor de pe pod cu cele de pe rampele de acces, cu conditia Ca prin aceasta s& nu fie sténjenitd circulatia pietonilor. 4.3.8 In cazul tn care conditia dele 4.3.7 nu poate fi Indeplinitd sau dac& pe rampele de acces nu este necesar’ amplasarea parapetelor,glsierele de po pod trebuia continuata a ambele capete ale podului cu céte o zon8 de la sol de 12 m lungime, conform fig, 3 ... 9 din anox®. | | | 5 SR 1948-2 9 In cazul cand sectoarele pe care trebuie montate parapete sunt situate la distante mai mici de 26 mi intro pravad parapete continue. ele, 4.3.10 In cazul amplasarii pe str8zi, prevederile 4.3.6 ... 4.3.9 se adapteaz® cerintelor de asigurare a fluxuritor de circulat) 5 PARAPETE DE SIGURANTA COMBINATE 5.1 Scop . Parapetele de siguranya combinate se amplaseaz® pe podurile pe care nu se amensjeaz& spatil pentru circulati@ pietonilor (trotuare) pentru a indeplini atat functille parapetelor de siguranB a pietonilor si personalului dr Intretinere, cét si cele ale parapetelor de siguranta a circulatiei vehiculelor. 6.2 Dispozitii constructive 8.2.1 Parapetele de siguranté combinat celor doud categorii de parapete de la 391 4 Intr-o structuré comund. ‘se realizeaz8 prin combiner 5.2.2 Perapetele de siguranté combinate sunt de trei tipuri: semigreu, greu gi foerte grou. 6.2.3 Schemele tipurilor uzuale de parapate de sigurant& combinate sunt prezentate in fig. 10 ... 12 din anexé. 5.2.4 Parapotele de siguranta combinate trebuie s8 corespunds atat prescriptllor referitoare la parapetele de jguranta a pietonilor gi a personalulul de Intretinere, conform 3, c&t si prescriptilor reteritoere le parapetele de sigurant& a circulatlel vehicutelor, conform 4. 6.3 Amplas iguranté combinate se fixeszi de longrina merginal8 a podlui, conform fig. 10 ... 12 din 5.3.2 Amplaserea parapetelor 4e sigurant® combinate se face conform 4.3.3 ... 4.3.10. sat serena tah é & 4 By Anexa vedered ep resy nvoieq U Rieqo|Gul ginogG ‘e3s esepuyd nnuad ginoeig : aimg E BrevoBexey ging > LE 80 UP einige ‘RPUNIOS g/ iP drs & Spunios great uip gueouesuy ei6ty Z ‘RPUMION BABSt UIP eiuesno eURW | e~ Lz Be @4 ne: xiv v0 Ba aiLvAa1a ‘ww ut unrsuaWdig. BU3dVeWd 30 FIVNZN YONALL TTNBHOS RRR NINN VAT aa INGE. \ iv i 28 1 “64 uvoyuoo ovousenuy ep injnjevosied e 16 soquoied © giuesn6is ep exedese4 “Ly ‘Rpueqeld ‘great up einjasgez y & z 1 SR 1948.2 ar yedesed ap wore € “By uuojuoo “ereyontuep ee pn he aie no unpod ed nas6iwos da ep soj@)noWaA Jeiteinosto w BiUBNB|s ep eledeved L'2"Y ‘uuojU09 Joje;no!YoA lorieInOND w piueINBIs op sedeseg zy SA 1948-2 “Oy "yuoo ouqesoveo ued injonwy e ‘@2eM208 no uNpOd ed nesEwwes da ep soje;NDIYBA JerheynDH9 e RiUeINEIS ep sladeseg Z°Z « € mo ce _ = SR 1955 2 SR 1948-2 oh ee « <12- SR 1948-2 SR 1948-2 b $ if ste £ i sR 1948 2 4. A.2.7 Parapete de sigurant’ a circuletiei vehiculelor rigite de tip greu pe poduri cu trotuare denivelate conform fig. 9 SR 1948-2 -18- eT 01°6y wsoqu09 nesBwes da op srewiquico givesn6is op siodeied |'€"V ZL" Ob “By wuoju09 eveuquoo glueinbys op eradeved EY ‘ ' € SR 1948-2 16- A.3.2 Parapete de sigurants combinate rigide de tip greu conform fig. 11 Fig. 11 SR 1948-2 4 1 } a Thy Zi “By wuoyw05 nes6 euro; da op s1eurqivod Fludnbrs op eredesed EE