Sunteți pe pagina 1din 20

Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Ordin nr.

571/2004 din 24 martie 2004

Ordinul nr. 571/2004 pentru aprobarea reglement rii tehnice Normativ


privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferat ,
indicativ CD-27-04
n vigoare de la 20 mai 2004

Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 20 mai 2004. Nu exist modific ri pn la 05 august
2014.

n conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construc ii, cu
modific rile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 i ale art. 5 alin. (4) din Hot rrea Guvernului nr. 740/2003
privind organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului,
avnd n vedere Avizul nr. 7 din 24 februarie 2004 al Comitetului Tehnic de Specialitate CTS 10,

ministrul transporturilor, construc iilor i turismului emite urm torul ordin:

Art. 1. - Se aprob reglementarea tehnic "Normativ privind utilizarea traverselor de beton


precomprimat la linii de cale ferat ", indicativ CD-27-04, elaborat de Autoritatea Feroviar Romn -
AFER, prev zut n anexa*) care face parte integrant din prezentul ordin.

*) Anexa se public ulterior n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 456 bis n afara
abonamentului, care se poate achizi iona de la Centrul pentru rela ii cu publicul al Regiei Autonome
"Monitorul Oficial", Bucure ti, os. Panduri nr. 1, precum i n Buletinul Construc iilor editat de Institutul
Na ional de Cercetare-Dezvoltare n Construc ii i Economia Construc iilor - INCERC - Bucure ti.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.


Art. 3. - Direc ia general tehnic va duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului,


Sergiu Sechelariu,
secretar de stat

Bucure ti, 24 martie 2004.


Nr. 571.

ANEX

Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Reglementare din 24 martie 2004

Reglementarea tehnic "Normativ privind utilizarea traverselor de beton


precomprimat la linii de cale ferat ", indicativ CD-27-04 din 24.03.2004
n vigoare de la 20 mai 2004

Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 456bis din 20 mai 2004. Nu exist modific ri pn la 05
august 2014.

1. GENERALIT I
1.1. Obiect
Prezentul normativ stabile te condi iile de utilizare ale traverselor din beton precomprimat
corespunz toare tipurilor de in S40, S49, 54E, UIC60 i R65.
1.2. Domeniu de aplicare

1
Prevederile normativului se aplic la:
- construc ii de linii noi;
- modernizarea liniilor existente;
- lucr ri de repara ie i lucr ri de ntre inere ale liniilor de cale ferat , la schimb toare de cale, pe
poduri cu cuv de balast;
- lucr ri de repara ie i lucr ri de ntre inere ale liniilor pe care circul material rulant cu acces pe
infrastructura public .
1.3. Clasa de risc
Traversele din beton precomprimat sunt produse feroviare critice care, conform O.M.T. nr. 290/2000,
se ncadreaz n clasa de risc 1A.
1.4. Documente de referin

Tabelul 1
Nr.
Document Denumire
crt.
1. Caiet de Traverse din beton pentru SNCFR - avizat n CTE SNCFR cu nr.
sarcini 191/1993.
2. Caiet de Traverse din beton precomprimat pentru prinderi elastice - avizat CTE -
sarcini Compania Na ional de C i Ferate "CFR" cu nr. 56/2000.
3. Caiet de Prinderi elastice pentru SNCFR - avizat n CTE SNCFR cu nr.
sarcini 191/1993.
4. Instruc ia Instruc ia de ntre inere a liniilor ferate.
300
5. Instruc ia Instruc ia pentru executarea lucr rilor de repara ie radical a liniei de
302 cale ferat .
6. Instruc ia Instruc ia pentru lucr rile de refac ie a liniei de cale ferat .
303
7. Instruc ia Instruc ia privind fixarea termenelor i a ordinii n care trebuie efectuate
305 reviziile c ii.
8. Instruc ia Instruc ia de norme i toleran e pentru construc ia i ntre inerea c ii.
314 Linii cu ecartament normal.
9. Instruc ia Instruc ia de norme i toleran e la linii cu ecartament larg.
315
10. Instruc ia Instruc ia pentru alc tuirea, ntre inerea i supravegherea c ii f
341 joante.
11. SR 2246-96 Piatr spart pentru balastarea liniilor de cale ferat .
12. STAS Lucr ri de cale ferat . Prisma c ii.
3197/1-91
13. STAS 4067- i ferate industriale, normale i nguste. Elemente geometrice.
84
14. STAS 5626- Poduri. Terminologie.
92
15. STAS 7582- Lucr ri de cale ferat . Terasamente. Prescrip ii de proiectare i
91 verificare a calit ii.
16. STAS Traverse prefabricate din beton precomprimat. Traverse pentru c i
8116/1-88 ferate normale.
17. STAS Lucr ri de cale ferat . Infrastructura i suprastructura c ii. Terminologie.
10849-85
18. Normativ Normativul pentru folosirea traverselor de beton precomprimat la linii de
CD 27-78 cale ferat .
19. Not tehnic privind utilizarea traverselor de beton precomprimat P1 i
P2 pentru fixarea contra inelor la podurile cu cuv de balast.
20. Not tehnic provizorie privind montarea, introducerea n cale i
ntre inerea schimb toarelor de cale pe traverse din beton
precomprimat.
21. OMT nr. Ordinul Ministrului Transporturilor privind autorizarea i supravegherea,
290/2000 din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse i servicii n
activit ile de construire, modernizare, ntre inere i reparare a
infrastructurii feroviare i a materialului rulant, specifice transportului
feroviar i cu metroul.
22. SR EN Aplica ii feroviare. Cale. Metode de ncerc ri pentru sistem de prindere.
13146-5: Partea 5. Determinarea rezisten ei electrice.
2004
23. SR EN Aplica ii feroviare. Cale. Traverse i supor i din beton. P ile 1-5.
13230: 2004

2
24. Fi a UIC Poza i ntre inerea c ii f joante.
720
25. Norme de protec ia muncii specifice activit ii de construc ii montaj
pentru transporturile feroviare, rutiere i navale, 1982.
26. Legea nr. Legea protec iei muncii.
90/1996
27. P 130/1999 Normativ privind comportarea n timp a construc iilor.

1.5. Terminologie
Terminologia utilizat n prezentul normativ este conform STAS 10849 i STAS 5626.
n plus se definesc urm torii termeni:
Agraf elastic = pies rotund din o el servind la prinderea elastic a inei de travers sau de
placa suport;
Diagrama traverselor = distribu ia traverselor n lungul unui panou sau tronson;
Geometria c ii = totalitatea elementelor geometrice care stabilesc pozi ia axei c ii n spa iu i
pozi ia relativ a elementelor componente ale c ii;
ntre inere = interven ie determinat de exploatarea obi nuit a liniei constnd n ansamblul
ac iunilor ntreprinse n scopul de a men ine calea n condi iile prev zute de reglement ri;
Linie curent = por iunea de linie de cale ferat cuprins ntre semnale de intrare a dou sta ii
consecutive;
Linie de cale ferat (linie ferat ) = cale pentru circula ia materialului rulant;
Linie direct = linie n prelungirea liniei curente, situat n incinta sta iilor sau haltelor de mi care;
Modernizarea liniei de cale ferat = lucrare prin care se amelioreaz sau se sporesc capacit ile i
parametrii (trafic, vitez , sarcin pe osie, confort, etc.) unei linii de cale ferat ;
Repara ie capital = lucrare avnd ca obiect aducerea c ii de rulare n totalitate sau numai a unor
componente ale acesteia la nivelul performan elor ini iale. Repara iile capitale pot fi:
- refac ii totale, atunci cnd se intervine la calea de rulare n totalitate (la infrastructura c ii i la
suprastructura c ii);
- refac ii par iale, atunci cnd nu se intervine n totalitate la calea de rulare (exemplu: refac ie de
traverse).
Placare = lucrarea prin care pl cile suport sunt fixate de traverse;
Poza c ii = num rul de traverse pe kilometru;
Prindere indirect = prindere cu plac suport la care elementele care fixeaz placa suport de
travers difer de elementele care fixeaz ina n raport cu placa suport;
Toleran = abaterea admis de la dimensiunea prev zut (diferen a dintre dimensiunea maxim
sau minim admis i valoarea nominal a acestei dimensiuni);
Travers = element component al suprastructurii c ii, din lemn, metal, beton armat precomprimat cu
arm tur prentins etc., care se monteaz transversal c ii, sub ine.
2. TIPURI DE TRAVERSE
2.1. Traversele din beton precomprimat sunt traverse monobloc din beton precomprimat cu arm tur
prentins .
2.2. Tipurile de traverse care se folosesc pe liniile de cale ferat cu ecartament normal (1.435 mm)
sunt:
- traverse din beton precomprimat pentru sistemele de prinderi elastice;
- T 13, T 18A, T 29 i T 31 - pentru ina tip S49 i tip 54E;
- T 17, T 26, T 30, i T 32 - pentru ina tip UIC60 i R65.
2.3. Pe linii cu trafic sc zut i cu viteze de circula ie reduse pe care circul material rulant cu acces
pe infrastructura public , pe lng tipurile de traverse men ionate la pct. 2.2. se pot folosi i
urm toarele tipuri de traverse:
- Ts I - pentru ina tip 40;
- Ts 13 i T I - pentru ina tip S49 i 54E.
2.4. Tipurile de traverse care se folosesc pe liniile de cale ferat i pe liniile cu trafic sc zut i cu
viteze de circula ie reduse pe care circul material rulant cu acces pe infrastructura public , linii
nc lecate (ecartament de 1.435 mm i de 1.520 mm) sunt:
- T 19 i T 20 - pentru ina tip S49 i 54E;
- T 21 - pentru ina tip UIC60 i R65.
2.5. Tipurile de traverse care se folosesc pe liniile de cale ferat i pe liniile cu trafic sc zut i cu
viteze de circula ie reduse pe care circul material rulant cu acces pe infrastructura public , cu
ecartament larg (1.520 mm) sunt:
- T 22 i T 24 - pentru ina tip S49;
- T 23 - pentru ina tip UIC60 i R65.

3
2.6. Tipurile de traverse care se folosesc la schimb toarele simple sunt traversele tip ST 1 - ST 29
sau alte tipuri de traverse omologate conform O.M.T. nr. 290/2000 (traverse pentru schimb toare cu
sistem de prindere elastic ).
2.7. Tipurile de traverse care se folosesc la podurile cu cuv de balast sunt tip P 1, P 2 sau alte tipuri
de traverse omologate conform O.M.T. nr. 290/2000 (traverse pentru poduri cu cuv de balast cu
sistem de prindere elastic ).
2.8. Tipurile de traverse care se pot utiliza pentru linii situate n curbe cu contra in sunt:
- Tc 18A - pentru ina tip S49;
- Tc 26 - pentru ina tip UIC60 i R65;
- Tc 31 - pentru ina tip S49;
- Tc 32 - pentru ina tip R65.
2.9. Tipurile de traverse din beton precomprimat pentru sistemul de prinderi elastice pot fi utilizate
dup ndeplinirea condi iilor impuse la pct. 2.10. De asemenea dup ndeplinirea condi iilor impuse la
pct. 2.10, se pot utiliza tipurile existente de traverse de la pct. 2.2. i echipate cu prinderi KS sau cu
prinderi PANDROL, pl ci cu reborduri i adaptorii aferen i.
2.10. Tipuri noi de traverse i tipurile de traverse existente se pot utiliza numai cu respectarea
procedurii de omologare impus de O.M.T. nr. 290/2000.
3. CONDI II TEHNICE
3.1. Condi ii tehnice privind recep ia, livrarea, transportul, manipularea i depozitarea traverselor de
beton precomprimat:
3.1.1. Traversele vor respecta condi iile impuse prin proiectul de execu ie i caietul de sarcini.
3.1.2. Fiecare travers are marcat n relief, tipul traversei, anul de fabrica ie (ultimele dou cifre) i
marca de fabric a produc torului.
3.1.3. Traversele pentru prinderile indirecte se livreaz , de regul , placate. Traversele pentru
prinderi elastice se livreaz , de regul , cu prinderile premontate. Fiecare livrare de traverse trebuie s
fie nso it de un document de certificare a calit ii care s specifice att realizarea parametrilor impu i
ct i num rul documentului de omologare final a produsului.
3.1.4. Transportul traverselor din beton precomprimat
3.1.4.1. nc rcarea traverselor n vagoane descoperite se face, de c tre produc tor, cu mijloace
mecanizate. n fiecare vagon traversele nc rcate vor fi de acela i tip i acela i lot.
3.1.4.2. A ezarea traverselor n vagon se face n pozi ia de folosire n lucrare, astfel nct s permit
ulterior manipularea mecanizat a acestora. Fixarea traverselor n vagon se face astfel nct s nu
existe posibilitatea deplas rii traverselor sau degrad rii traverselor n timpul transportului.
3.1.4.3. Rezemarea irurilor de traverse n stive se face prin distan iere (cale de lemn) a ezate n
axul blochetului traversei. Folosirea calelor de lemn este obligatorie, acestea vor avea grosimea
suficient asigur rii spa iului necesar introducerii cablurilor pentru manipularea traverselor att la
produc tor ct i pe antier i pentru a mpiedica rezemarea traverselor pe elementele sistemului de
prindere cu care sunt echipate.
3.1.5. Desc rcarea traverselor se va face cu mijloace mecanizate.
3.1.5.1. Este interzis aruncarea traverselor din mijloacele de transport (de regul vagoane) pe
platforma de montaj, sau desc rcarea lor prin basculare. Desc rcarea traverselor se face folosind o
grind metalic special prev zut cu dispozitive adecvate pentru legarea traverselor.
3.1.5.2. Depozitarea traverselor la produc tor sau pe antiere se face n stive cu n imea de
maximum 4 m, respectndu-se spa iile de depozitare prev zute n proiectul de organizare a antierului
sau reglement rile interne ale produc torului. Platforma de depozitare va fi nivelat pentru a permite
stivuirea corespunz toare a traverselor.
n linie curent traversele trebuie s fie depozitate n afara gabaritului, cu respectarea prevederilor
de mai sus.
3.1.6. Manipularea traverselor
3.1.6.1. Manipularea traverselor se va face, de regul , cu mijloace mecanizate. n cazul manipul rii
traverselor la diagrama pentru realizarea panourilor se vor folosi cle ti speciali, evitndu-se
distrugerea muchiilor traverselor.
3.1.6.2. Deplasarea traverselor n lungul liniei de montare a panourilor se va face de regul cu
ajutorul dispozitivelor cu role sau cu macarale portal.
3.1.6.3. Este interzis r sturnarea pachetului cu traverse sau rotirea traverselor n jurul axului
longitudinal pe inele de montare n scopul deplas rii lor la poza stabilit .
3.2. Condi ii privind protec ia mediului
Traversele nu evacueaz substan e reziduale sau toxice n mediul ambiant care s altereze ntr-un
fel calitatea apei, aerului, solului i subsolului.
3.3. Condi ii privind protec ia i igiena muncii

4
Personalul ce manipuleaz /utilizeaz traversele trebuie s respecte m surile de tehnica securit ii
muncii conform "Normelor de protec ia muncii specifice activit ii de construc ii-montaj pentru
transporturile feroviare, rutiere i navale" din 1982 i "Legii protec iei muncii" nr. 90/1996.
4. CONDI II DE UTILIZARE
4.1. Traversele de beton precomprimat se folosesc la construc ii de linii noi i moderniz ri de linii, la
repara ii capitale i la ntre inerea c ii pe linii cu ecartament normal (1.435 mm), linii nc lecate (1.435
mm i 1.520 mm) sau linii cu ecartament larg (1.520 mm).
La construc ia i modernizarea liniilor precum i la lucr rile de refac ii, se vor folosi de regul ,
traverse pentru sistemul de prindere elastic a inelor.
4.2. Traversele de beton precomprimat, func ie de tipul acestora, se pot folosi n linie curent , linii
directe i alte linii din sta ii, pe calea cu joante sau f joante, la treceri la nivel i linii n pavaj, la
schimb toare de cale, la calea n tunele i pe poduri cu cuv de balast precum i pe linii pe care
circul material rulant cu acces pe infrastructura public .
4.3. Traversele din beton precomprimat se utilizeaz n func ie de categoria liniei (sarcin pe osie i
viteza maxim de circula ie) i caracteristicile c ii (ecartament, tip de in , tip de prindere a inei,
traseu). n tabelul 3 sunt prezentate tipurile de traverse, datele lor de proiectare, caracteristicile c ii,
etc.
4.4. Diagrama traverselor (aranjarea traverselor n corpul panoului) pe tipuri de ine, tip de traverse,
pentru diferite lungimi ale inelor i num r de buc i traverse pe panou i km de cale, pentru calea cu
joante i calea f joante, conform prevederilor instruc iei de norme i toleran e pentru construc ia i
ntre inerea c ii (Instruc ia 314).
4.5. Num rul de traverse pe km (poza traverselor), depinde de intensitatea traficului, pozi ia c ii n
plan, felul i destina ia liniilor i se stabile te conform tabelului 2.

Tabelul 2
FELUL I DESTINA IA LINIILOR
LINII DIN STA II, TRIAJE, DEPOURI, ATELIERE
LINII PRIMIRI
Valoarea EXPEDIERI I DE LINII DE TRIERE ALTE LINII DIN
traficului LINIE curent CIRCULA IE din I MANEVR STA II, TRIAJE,
DIN linia TRIAJE, DIN STA II I DEPOURI I
CURENT DEPOURI I TRIAJE ATELIERE
n milioane ATELIERE
tone brute
Buc i pe km n Buc i pe km n Buc i pe km n Buc i pe km n
pe an
Aliniament Curbe Aliniament Aliniament curbe Aliniament curbe
Curbe
i Curbe cu R i Curbe i curbe cu cu R i curbe cu cu R
cu R <
cu R > <= cu R >= R >= 500 < 500 R >= 500 < 500
500 m
500 m 500 m 500 m m m m m
> 33 1734 1800
15-33 1667 1734 1467 1600 1400 1467 1200 1267
3-15 1600 1667
<3 1467 1600 1400 1467 1334 1400 1200 1267

4.6. Pe linii curente i directe sudate poza minim n aliniament i curbe cu R >= 500 m este de
1.667 buc. traverse/km, iar n curbe cu R <= 500 m, poza minim este de 1.734 buc. traverse/km. La
liniile din sta ii poza minim n aliniament i curb cu R >= 500 m este de 1.467 buc. trav./km respectiv
1.600 buc. trav./km n curbe cu R < 500 m. Traversele se a eaz echidistant.
Alte poze minime pe liniile cale cu/far joante se pot aplica cu acordul gestionarului infrastructurii
feroviare.
4.7. La schimb torii simpli diagrama traverselor va corespunde proiectului de ansamblu al aparatului
de cale pus la dispozi ie de produc tor (furnizor).
Poza traverselor pe podurile cu cuv de balast va fi conform prevederii pct. 4.5., respectiv a
proiectului de specialitate.
4.8. La trecerile la nivel i liniile n pavaje care se realizeaz cu traverse de beton precomprimat,
poza traverselor este cea a liniei respective. n cazul utiliz rii dalelor prefabricate din beton armat poza
va corespunde proiectului de ansamblu al trecerii la nivel.
4.9. Traversele de beton precomprimat sunt:

5
- pentru prindere direct , caz n care traversele respective presupun folosirea unor prinderi f
placa suport (de exemplu, prinderea W14 sau prinderea PANDROL FASTCLIP). Utilizarea prinderilor
se va face urmnd instruc iunile de montaj ale produc torului.
- pentru prinderi indirecte, caz n care traversele respective presupun folosirea de pl ci suport care
permit fixarea inei cu agrafe elastice Skl 12 sau cu agrafe elastice i adaptori PANDROL.
Utilizarea prinderilor se va face urmnd instruc iunile de montaj ale produc torului.
4.10. Pe linii de cale ferat curente i directe din sta ii nu se admite intercalarea traverselor de lemn
cu traverse de beton precomprimat, intercalarea de traverse echipate cu diverse sisteme de prindere.
4.11. La joantele provizorii (cu dou g uri), ntlnite nainte de realizarea c ii f joante pe liniile cu
traverse de beton, vor fi utilizate tot traverse de beton.
4.12. Pe liniile nzestrate cu circuite de cale se vor introduce numai traverse de beton precomprimat
care corespund din punct de vedere al rezisten ei electrice prevederilor Caietelor de sarcini, respectiv
SR EN 13146-5: 2004 "Determinarea rezisten ei electrice".
5. EXECU IA LUCR RILOR DE LINII CU TRAVERSE DE BETON PRECOMPRIMAT
5.1. Lucr rile de linii cu traverse de beton precomprimat se execut mecanizat cu utilaje adecvate
metodei folosite i, n mod excep ional, manual.
5.2. Traversele de beton precomprimat trebuie utilizate numai pe por iunile cu terasamente
executate conform STAS 7582 "Lucr ri de c i ferate. Terasamente. Prescrip ii de proiectare i
verificare a calit ii".
5.3. Prisma c ii se realizeaz conform prevederilor STAS 3197/1. Planeitatea fe ei superioare a
prismei c ii poate avea o abatere de 15 mm. La schimb torii simpli i poduri cu cuv de balast se
vor respecta prevederile proiectelor de execu ie.
5.4. Piatra spart din prisma c ii va corespunde SR 2246.
5.5. Traversele de beton precomprimat trebuie s se rezeme pe patul de piatr spart pe suprafa a
inferioar a bloche ilor traverselor.
5.6. La traversele din beton precomprimat, echipate cu prinderi indirecte, utilizate n curbele arc de
cerc cu supral rgire a c ii sau n curbele progresive cu supral rgire a c ii, supral rgirea c ii se
asigur prin pl ci suport marcate corespunz tor i g urite diferen iat (conform proiectului). Aceste
pl ci suport sunt montate pe traverse de c tre produc tor pe baza prescrip iilor specifice fiec rui tip de
travers . La traversele destinate realiz rii prinderilor directe, supral rgirea c ii se va face prin
montarea de elemente componente corespunz toare ale prinderii (izolatori, distan ieri).
5.7. La calea pe podurile cu cuv de balast utilizarea traverselor se va face cu respectarea
prescrip iilor specifice tipurilor respective de traverse.
5.8. Utilizarea traverselor din beton precomprimat la schimb toarele simple se va face cu
respectarea prescrip iilor specifice tipurilor de traverse respective.
5.9. Burajul traverselor de beton se execut cu utilaje mecanizate, conform procesului tehnologic
propriu utilajului folosit i cu respectarea Instruc iei 303. Burajul manual se execut cu caracter
accidental i cu aten ie deosebit pentru a evita deteriorarea muchiilor traverselor.
5.10. Pentru linii pe care circul material rulant cu acces pe infrastructura public , n lipsa utilajelor
mecanizate, burajul traverselor de beton precomprimat se execut manual.
6. NTRE INEREA LINIILOR ECHIPATE CU TRAVERSE DE BETON PRECOMPRIMAT
6.1. Lucr rile de ntre inere a liniile echipate cu traverse de beton precomprimat se execut conform
Instruc iei de ntre inere a liniilor ferate (Instruc ia 300).
6.2. La ntre inerea liniilor echipate cu traverse de beton precomprimat se vor respecta urm toarele
prevederi:
- se va asigura n permanen o rezemare corect a traverselor;
- rectificarea la nivel a liniei prin buraj se va executa cu utilaje mecanice de burat. n mod
excep ional, se poate utiliza i buraj manual (de regul numai pe liniile pe care circul material rulant
cu acces pe infrastructura public );
- se interzice ridicarea liniei prin a ezarea cricului sub travers , acesta trebuie s fie a ezat sub in
i n apropierea traversei, pentru a nu se deteriora traversa;
ntre inerea traverselor de beton precomprimat la trecerile la nivel, n pavaje, pe poduri cu cuv de
balast i la schimb toarele de cale se va face pe baz de prescrip ii specifice.
7. VERIFICAREA I CONTROLUL
7.1. Verificarea c ii cu traverse din beton precomprimat, att la execu ia lucr rilor de linii, ct i n
exploatarea liniilor echipate cu astfel de traverse, se face conform instruc iilor 300, 303, 314, 315, 341,
iar controlul conform instruc iei 305.
Se verific :
- geometria c ii (ecartament, s ge i i nivel transversal i longitudinal, torsiuni) - cu vagonul de
surat calea, c ruciorul de m surat calea, tiparul de m surat calea, etc.;

6
- verificarea momentelor finale de strngere la traversele echipate cu prindere K;
- rezisten a de izolare electric - Riz-metru;
- integritatea elementelor componente ale sistemului de prindere;
- integritatea traversei - vizual i cu instrumente de m sur corespunz toare (lup , ubler, etc.)
7.2. Se vor respecta prevederile normativului privind comportarea n timp a construc iilor P 130-
1999.
8. POSTUTILIZAREA TRAVERSELOR DE BETON PRECOMPRIMAT
8.1. Traversele din beton precomprimat rezultate din demontarea panourilor la refac ii de linii se
sorteaz i depoziteaz pe categorii de recuperare corespunz toare st rii lor reale astfel:
8.1.1. Traverse din beton precomprimat semibune, f defecte i cu ecartamentul n limitele
toleran elor admise, care pot fi folosite f prelucr ri.
8.1.2. Traverse din beton precomprimat cu unul sau mai multe dibluri (elemente nglobate n beton)
uzate, cu tirfoane rupte n dibluri, cu ecartament n afara toleran elor admise, care pot fi folosite numai
dup nlocuirea diblurilor (elemente nglobate n beton) uzate i recondi ionarea traversei.
Traversele reutilizabile nu trebuie s prezinte: fisuri verticale longitudinale, fisuri transversale pe
toat sec iunea, decojiri care las liber arm tura, decojiri pe partea de a ezare a inei sau n zona
diblurilor.
8.1.3. Traverse din beton precomprimat defecte, rele.
8.2. Traversele din beton precomprimat rele, care nu mai pot fi recondi ionate sau reparate se pot
utiliza la: ap ri de maluri, lucr ri de consolidare a terasamentelor, drumuri provizorii de acces, etc.

Tabel 3
Caracteristici de
Caracteristicile c ii
proiectare
Nr. Tipul Nr. proiect/ Domeniu de
Sarcina Viteza Trafic
crt. traversei an/elaborator Ecartament Tip Tip utilizare
pe osie maxim Traseu
[mm] in prindere
[kN] [km/h]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Traverse pentru 200 aliniament Linii de cale
sistemul de prindere i curbe cu ferat i linii
elastic W14: TG R >= 350 m private pe
(DUNAPREF-GIURGIU) care circul
TW (PREFA AIUD) 25 200 1435 60- W14 material
65 rulant cu
acces pe
TVS (INCOMPLEX- 200
infrastructura
PITE TI)
public
B70W-60 (CCCF) 160
T00W (PREFA- 200
BRA OV)
2. Traverse pentru 25 200 1435 60- PANDROL aliniament
sistemul de prinderi 65 FASTCLIP i curbe cu
elastice PANDROL R >= 350 m
FASTCLIP: TPF i TPF
1 (INCOMPLEX-
PITE TI) T 17PF
(PREFA AIUD)
3. T 13 86.331/1986 25 200 1435 49- K, Skl 12 aliniament
ICPTT 54E (KS)
Func ie curbe cu R
de raza > 1001 m
curbei,
conform
Instruc iei
314
4. T 18A 85.312/1985 25 Func ie 1435 49- curbe cu R
ICPTT de raza 54E = 350-1000
curbei, m
conform
Instruc iei
314

7
5. T 29 90.338/1990 25 Func ie 1435 + 20 49- curbe cu R < 15
REFER de raza 54E = 151-350 mil.
curbei, m tone
conform brute/an
Instruc iei
314
6. T 31 92.394/1992 25 Func ie 1435 + 25 49 curbe cu R > 15
REFER de raza = 151-350 mil.
curbei, m tone
conform brute/an
Instruc iei
314
7. T 17 86.330/1986 25 200 1435 60- aliniament
ICPTT 65
Func ie curbe cu R
de raza > 1001 m
curbei,
conform
Instruc iei
314
8. T 26 84.313/1984 25 Func ie 1435 60- curbe cu R Linii de cale
ICPTT de raza 65 = 401-1000 ferat i linii
curbei, m pe care
conform circul
Instruc iei material
314 rulant cu
9. T 30 90.338/1990 25 Func ie 1435 + 20 60- curbe cu R < 15 acces pe
REFER de raza 65 = 151-350 mil. infrastructura
curbei, m tone public
conform brute/an
Instruc iei
314
10. T 32 92.394/1992 25 Func ie 1435 + 25 60- curbe cu R > 15
REFER de raza 65 = 151-350 mil.
curbei, m tone
conform brute/an
Instruc iei
314
11. T 19 86.333 ICPTT 25 100 1435 i 49- K aliniament
1524 54E
Func ie curbe cu R
de raza > 350 m
curbei,
conform
Instruc iei
314
12. T 20 82.185/1982 25 Func ie 1435 + 20 49- K curbe cu R
ICPTT de raza 1524 54E = 151-350
curbei, m
conform
Instruc iei
314
13. T 21 82.187/1982 25 100 1435 i 49- K aliniament
ICPTT 1524 54E
Func ie curbe cu R
de raza > 350 m
curbei,
conform
Instruc iei
314
14. T 22 84.238/1984 25 Func ie 1524 49- K, Skl 12 curbe cu R
ICPTT de raza 54E (KS) > 350 m
curbei,
conform
Instruc iei
314
15. T 23 84.239/1984 25 100 1524 60- K, Skl 12 aliniament

8
ICPTT Func ie 65 (KS) curbe cu R
de raza > 350 m
curbei,
conform
Instruc iei
314
16. T 24 84.240/1984 25 Func ie 1524 + s 49 K, Skl 12 curbe cu R
de raza (KS) = 151-350
curbei, m
conform
Instruc iei
314
17. Ts 13 86.333 ICPTT 22 120 1435 40 K aliniament Linii pe care
circul
Func ie curbe cu R
material
de raza > 400 m
rulant cu
curbei,
acces pe
conform
infrastructura
Instruc iei
public
314
18. T I IPCF 22 Func ie 1435 + 25 49- K curbe cu R
de raza 54E = 151-400
curbei, m
conform
Instruc iei
314
19. Ts I IPCF 22 Func ie 1435 + 25 40 K curbe cu R
de raza = 151-400
curbei, m
conform
Instruc iei
314
20. P1, P2 87.254/1987 25 conform 1435 49, K i aliniament Poduri cu
INCERTRANS Instruc iei 60, prinderi cuv de
314 65 pentru balast
contra ine
21. ST1- INCERTRANS 25 - pe linia 1435 40, rigide, Schimb tor: Aparate de
ST29 direct : 49, elastice S60-300 cale
200 km/h 60 1:9 Af S49-
190 1:9 Af
S49-125
1:6,6 S49-
70 1:5 Ac
S40-190
1:9 Aa S49-
125 1:6,6
S65-300
1:9 Af

ANEX
la normativ

TIPURI DE TRAVERSE

9
DETALIU B - suprafa a de rezemare - prindere PANDROL FASTCLIP

D = 168 mm (pentru ina tip 60, 65)


F = 1822 mm (pentru ina tip 60, 65)
L maxim = 2,60 m
l1 maxim = 0,30 m
h1, h2, h3, l1, l2, l3 = cote de proiectare

TRAVERS DE BETON PRECOMPRIMAT PENTRU SISTEM


DE PRINDERI ELASTICE PANDROL FASTCLIP

DETALIU A - suprafa a de rezemare - prindere W14

E = 1822 mm (pentru in tip 60, 65)


C = 298 mm (pentru in tip 60, 65)
L maxim = 2,60 m
l1 maxim = 0,30 m
h1, h2, h3, l1, l2, l3 = cote de proiectare

TRAVERS DE BETON PRECOMPRIMAT PENTRU SISTEM


DE PRINDERI ELASTICE W14

10
TRAVERSA TIP T 13

CARACTERISTICI TEHNICE
Beton Arm tura Diblu
For a de Masa
Clasa de Volum Masa [kg] Nr.
Tip pretensionare Tip
rezisten [m3] [kg] buc i
[kN]
LBP 3 ? 3
4,90 B5
C 40/50 0,092 mm OL 00 360 225 4
0,46 polietilen
? 2,5 mm

TRAVERSA TIP T 18A

CARACTERISTICI TEHNICE
Beton Arm tura Diblu
For a de Masa
Clasa de Volum Masa [kg] Nr.
Tip pretensionare Tip
rezisten [m3] [kg] buc i
[kN]
LBP 3 ? 3
4,90 B5
C 40/50 0,110 mm OL 00 360 275 8
0,46 polietilen
? 2,5 mm

11
TRAVERSA TIP T 29

CARACTERISTICI TEHNICE
Beton Arm tura Diblu
For a de Masa
Clasa de Volum Masa [kg] Nr.
Tip pretensionare Tip
rezisten [m3] [kg] buc i
[kN]
LBP 3 ? 3
5,10 B5
C 40/50 0,115 mm OL 00 360 288 8
0,46 polietilen
? 3 mm

TRAVERSA TIP T 31

CARACTERISTICI TEHNICE
Beton Arm tura Diblu
For a de Masa
Clasa de Volum Masa [kg] Nr.
Tip pretensionare Tip
rezisten [m3] [kg] buc i
[kN]
LBP 3 ? 3
5,10 B5
C 40/50 0,124 mm OL 00 360 312 8
0,46 polietilen
? 3 mm

12
TRAVERSA TIP T 17

CARACTERISTICI TEHNICE
Beton Arm tura Diblu
For a de Masa
Clasa de Volum Masa [kg] Nr.
Tip pretensionare Tip
rezisten [m3] [kg] buc i
[kN]
LBP 3 ? 3
5,10 B5
C 40/50 0,105 mm OL 00 360 262 8
0,46 polietilen
? 2,5 mm

TRAVERSA TIP T 26

CARACTERISTICI TEHNICE
Beton Arm tura Diblu
For a de Masa
Clasa de Volum Masa [kg] Nr.
Tip pretensionare Tip
rezisten [m3] [kg] buc i
[kN]
LBP 3 ? 3
5,10 B5
C 40/50 0,115 mm OL 00 360 288 8
0,46 polietilen
? 2,5 mm

13
TRAVERSA TIP T 30

CARACTERISTICI TEHNICE
Beton Arm tura Diblu
For a de Masa
Clasa de Volum Masa [kg] Nr.
Tip pretensionare Tip
rezisten [m3] [kg] buc i
[kN]
LBP 3 ? 3
5,10 B5
C 40/50 0,115 mm OL 00 360 288 8
0,46 polietilen
? 3 mm

TRAVERSA TIP T 32

CARACTERISTICI TEHNICE
Beton Arm tura Diblu
For a de Masa
Clasa de Volum Masa [kg] Nr.
Tip pretensionare Tip
rezisten [m3] [kg] buc i
[kN]
LBP 3 ? 3
5,10 B5
C 40/50 0,124 mm OL 00 360 312 8
0,46 polietilen
? 3 mm

14
TRAVERSA TIP T 19

CARACTERISTICI TEHNICE
Beton Arm tura Diblu
For a de Masa
Clasa de Volum Masa [kg] Nr.
Tip pretensionare Tip
rezisten [m3] [kg] buc i
[kN]
LBP 3 ? 3
6,00 B5
C 40/50 0,144 mm OL 00 360 360 8
0,50 polietilen
? 2,5 mm

TRAVERSA TIP T 20

CARACTERISTICI TEHNICE
Beton Arm tura Diblu
For a de Masa
Clasa de Volum Masa [kg] Nr.
Tip pretensionare Tip
rezisten [m3] [kg] buc i
[kN]
LBP 3 ? 3
6,00 B5
C 40/50 0,144 mm OL 00 360 360 8
0,50 polietilen
? 2,5 mm

TRAVERSA TIP T 21

15
CARACTERISTICI TEHNICE
Beton Arm tura Diblu
For a de Masa
Clasa de Volum Masa [kg] Nr.
Tip pretensionare Tip
rezisten [m3] [kg] buc i
[kN]
LBP 3 ? 3
6,00 B5
C 40/50 0,144 mm OL 00 360 360 8
0,50 polietilen
? 2,5 mm

TRAVERSA TIP T 22

CARACTERISTICI TEHNICE
Beton Arm tura Diblu
For a de Masa
Clasa de Volum Masa [kg] Nr.
Tip pretensionare Tip
rezisten [m3] [kg] buc i
[kN]
LBP 3 ? 3
5,10 B5
C 40/50 0,105 mm OL 00 355 262 4
0,46 polietilen
? 2,5 mm

TRAVERSA TIP T 23

CARACTERISTICI TEHNICE
Beton Arm tura Diblu
For a de Masa
Clasa de Volum Masa [kg] Nr.
Tip pretensionare Tip
rezisten [m3] [kg] buc i
[kN]

16
LBP 3 ? 3
5,10 B5
C 40/50 0,105 mm OL 00 335 262 4
0,46 polietilen
? 2,5 mm

TRAVERSA TIP T 24

CARACTERISTICI TEHNICE
Beton Arm tura Diblu
For a de Masa
Clasa de Volum Masa [kg] Nr.
Tip pretensionare Tip
rezisten [m3] [kg] buc i
[kN]
LBP 3 ? 3
6,90 B5
C 40/50 0,115 mm OL 00 400 287,5 8
0,46 polietilen
? 2,5 mm

TRAVERSA TIP Ts 13

CARACTERISTICI TEHNICE
Beton Arm tura Diblu
Masa
Clasa de Volum Masa For a de [kg] Nr.
Tip Tip
rezisten [m3] [kg] pretensionare [kN] buc i
LBP 3 3
4,10 A
C 40/50 0,092 mm OL 00 290 225 4
0,46 lemn
2,5 mm

17
TRAVERSA TIP T I

CARACTERISTICI TEHNICE
Beton Arm tura Diblu
Masa
Clasa de Volum Masa For a de [kg] Nr.
Tip Tip
rezisten [m3] [kg] pretensionare [kN] buc i
LBP 3 ? 3 mm
4,90 B
C 40/50 0,092 OL 00 ? 2,5 360 225 4
0,46 lemn
mm

TRAVERSA TIP Ts I

CARACTERISTICI TEHNICE
Beton Arm tura Diblu
Masa
Clasa de Volum Masa For a de [kg] Nr.
Tip Tip
rezisten [m3] [kg] pretensionare [kN] buc i
LBP 3 ? 3 mm
4,10 B
C 40/50 0,092 OL 00 ? 2,5 290 225 4
0,46 lemn
mm

TRAVERSA TIP P1

18
TRAVERSA TIP P2

TRAVERSE DIN BETON PRECOMPRIMAT PENTRU SCHIMB TOARE DE CALE

TIPURI DE TRAVERSE DIN BETON PRECOMPRIMAT


PENTRU SCHIMB TOARE DE CALE

Distan a ntre dibluri [mm]


Tip travers Lungime total L [mm] Masa [kg]
l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8
ST 1 2600 310 1195 310 374
ST 2 2700 500 817 542 382
ST 3 2700 500 871 525 382
ST 4 2800 500 911 551 397
ST 5 2900 564 942 517 412
ST 6 2900 564 942 564 412
ST 7 3000 616 890 616 425
ST 8 3000 702 804 702 425
ST 9 3100 310 105 350 741 310 105 350 438
ST 10 3200 310 169 355 672 310 169 365 452
ST 11 3200 310 242 355 599 310 242 365 452
ST 12 3400 310 320 355 521 310 320 365 481
ST 13 3400 310 403 355 438 310 403 365 481
ST 14 3550 310 491 355 350 310 491 365 502
ST 15 3550 310 583 355 258 310 584 365 502
ST 16 3750 310 680 355 161 310 675 365 530
ST 17 3750 310 775 310 111 310 775 365 530
ST 18 3750 285 195 693 310 374 652 170 310 530
ST 19 4000 480 707 630 698 545 562
ST 20 4000 480 820 517 813 545 562
ST 21 4200 480 911 507 853 545 590
ST 22 4200 480 911 642 843 545 590
ST 23 4350 310 1194 285 242 1164 358 613

19
ST 24 4350 480 896 800 832 545 613
ST 25 4600 310 1197 310 55 310 1128 379 648
ST 26 4600 310 1197 310 122 376 1131 376 648
ST 27 4750 310 1197 310 255 376 1131 376 668
ST 28 5000 310 1197 310 388 376 1131 376 703
ST 29 5000 310 1197 310 521 376 1131 376 703

20