Sunteți pe pagina 1din 20

Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Ordin nr. 571/2004 din 24 martie 2004

Ordinul nr. 571/2004 pentru aprobarea reglement rii tehnice Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferat , indicativ CD-27-04

În vigoare de la 20 mai 2004

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 20 mai 2004. Nu exist modific ri pân la 05 august

2014.

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc ii, cu modific rile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 i ale art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului, având în vedere Avizul nr. 7 din 24 februarie 2004 al Comitetului Tehnic de Specialitate CTS 10,

ministrul transporturilor, construc iilor i turismului emite urm torul ordin:

Art. 1. - Se aprob reglementarea tehnic "Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferat ", indicativ CD-27-04, elaborat de Autoritatea Feroviar Român - AFER, prev zut în anexa*) care face parte integrant din prezentul ordin.

*) Anexa se public ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 bis în afara abonamentului, care se poate achizi iona de la Centrul pentru rela ii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucure ti, os. Panduri nr. 1, precum i în Buletinul Construc iilor editat de Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare în Construc ii i Economia Construc iilor - INCERC - Bucure ti.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art. 3. - Direc ia general tehnic va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului, Sergiu Sechelariu, secretar de stat

Bucure ti, 24 martie 2004. Nr. 571.

ANEX

Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Reglementare din 24 martie 2004

Reglementarea tehnic "Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferat ", indicativ CD-27-04 din 24.03.2004

În vigoare de la 20 mai 2004

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 456bis din 20 mai 2004. Nu exist modific ri pân la 05 august 2014.

1. GENERALIT I

1.1. Obiect

Prezentul normativ

stabile te condi iile de utilizare ale traverselor din beton precomprimat

corespunz toare tipurilor de in S40, S49, 54E, UIC60 i R65.

1.2. Domeniu de aplicare

1

Prevederile normativului se aplic la:

- construc ii de linii noi;

- modernizarea liniilor existente;

- lucr ri de repara ie i lucr ri de între inere ale liniilor de cale ferat , la schimb toare de cale, pe poduri cu cuv de balast;

- lucr ri de repara ie i lucr ri de între inere ale liniilor pe care circul material rulant cu acces pe

infrastructura public .

1.3. Clasa de risc

Traversele din beton precomprimat sunt produse feroviare critice care, conform O.M.T. nr. 290/2000, se încadreaz în clasa de risc 1A.

1.4. Documente de referin

Tabelul 1

Nr.

   

crt.

Document

 

Denumire

 

1.

Caiet

de

Traverse din beton pentru SNCFR - avizat în CTE SNCFR cu nr.

sarcini

191/1993.

 

2.

Caiet

de

Traverse din beton precomprimat pentru prinderi elastice - avizat CTE - Compania Na ional de C i Ferate "CFR" cu nr. 56/2000.

sarcini

3.

Caiet

de

Prinderi

elastice

pentru

SNCFR

-

avizat

în

CTE

SNCFR

cu

nr.

sarcini

191/1993.

 

4.

Instruc ia

 

Instruc ia de între inere a liniilor ferate.

 

300

 

5.

Instruc ia

 

Instruc ia pentru executarea lucr rilor de repara ie radical a liniei de

302

cale ferat .

 

6.

Instruc ia

 

Instruc ia pentru lucr rile de refac ie a liniei de cale ferat .

 

303

 

7.

Instruc ia

 

Instruc ia privind fixarea termenelor i a ordinii în care trebuie efectuate

305

reviziile c ii.

 

8.

Instruc ia

 

Instruc ia de norme i toleran e pentru construc ia i între inerea c ii.

314

Linii cu ecartament normal.

 

9.

Instruc ia

 

Instruc ia de norme i toleran e la linii cu ecartament larg.

 

315

 

10.

Instruc ia

 

Instruc ia pentru alc tuirea, între inerea i supravegherea c ii f

341

joante.

11.

SR

2246-96

Piatr spart pentru balastarea liniilor de cale ferat .

 

12.

STAS

 

Lucr ri de cale ferat . Prisma c ii.

 

3197/1-91

 

13.

STAS 4067-

i ferate industriale, normale i înguste. Elemente geometrice.

 

84

14.

STAS 5626-

Poduri. Terminologie.

 

92

15.

STAS 7582-

Lucr ri

de

cale

ferat .

Terasamente.

Prescrip ii

de

proiectare

i

91

verificare a calit ii.

 

16.

STAS

 

Traverse prefabricate din beton precomprimat. Traverse pentru c i ferate normale.

8116/1-88

17.

STAS

 

Lucr ri de cale ferat . Infrastructura i suprastructura c ii. Terminologie.

10849-85

18.

Normativ

 

Normativul pentru folosirea traverselor de beton precomprimat la linii de

CD

27-78

cale ferat .

 

19.

 

Not tehnic privind utilizarea traverselor de beton precomprimat P1 i P2 pentru fixarea contra inelor la podurile cu cuv de balast.

20.

 

Not tehnic provizorie privind montarea, introducerea în cale i între inerea schimb toarelor de cale pe traverse din beton precomprimat.

21.

OMT

nr.

Ordinul Ministrului Transporturilor privind autorizarea i supravegherea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse i servicii în activit ile de construire, modernizare, între inere i reparare a infrastructurii feroviare i a materialului rulant, specifice transportului feroviar i cu metroul.

290/2000

22.

SR

EN

Aplica ii feroviare. Cale. Metode de încerc ri pentru sistem de prindere. Partea 5. Determinarea rezisten ei electrice.

13146-5:

2004

 

23.

SR

EN

Aplica ii feroviare. Cale. Traverse i supor i din beton. P ile 1-5.

 

13230: 2004

 

2

24.

Fi

a

UIC

Poza i între inerea c ii f joante.

720

25.

 

Norme de protec ia muncii specifice activit ii de construc ii montaj pentru transporturile feroviare, rutiere i navale, 1982.

26.

Legea

nr.

Legea protec iei muncii.

90/1996

27.

P

130/1999

Normativ privind comportarea în timp a construc iilor.

1.5. Terminologie

Terminologia utilizat în prezentul normativ este conform STAS 10849 i STAS 5626. În plus se definesc urm torii termeni:

Agraf elastic = pies rotund din o el servind la prinderea elastic a inei de travers sau de placa suport; Diagrama traverselor = distribu ia traverselor în lungul unui panou sau tronson; Geometria c ii = totalitatea elementelor geometrice care stabilesc pozi ia axei c ii în spa iu i pozi ia relativ a elementelor componente ale c ii; Între inere = interven ie determinat de exploatarea obi nuit a liniei constând în ansamblul ac iunilor întreprinse în scopul de a men ine calea în condi iile prev zute de reglement ri; Linie curent = por iunea de linie de cale ferat cuprins între semnale de intrare a dou sta ii consecutive; Linie de cale ferat (linie ferat ) = cale pentru circula ia materialului rulant; Linie direct = linie în prelungirea liniei curente, situat în incinta sta iilor sau haltelor de mi care; Modernizarea liniei de cale ferat = lucrare prin care se amelioreaz sau se sporesc capacit ile i parametrii (trafic, vitez , sarcin pe osie, confort, etc.) unei linii de cale ferat ; Repara ie capital = lucrare având ca obiect aducerea c ii de rulare în totalitate sau numai a unor componente ale acesteia la nivelul performan elor ini iale. Repara iile capitale pot fi:

- refac ii totale, atunci când se intervine la calea de rulare în totalitate (la infrastructura c ii i la suprastructura c ii);

- refac ii par iale, atunci când nu se intervine în totalitate la calea de rulare (exemplu: refac ie de traverse). Placare = lucrarea prin care pl cile suport sunt fixate de traverse; Poza c ii = num rul de traverse pe kilometru; Prindere indirect = prindere cu plac suport la care elementele care fixeaz placa suport de travers difer de elementele care fixeaz ina în raport cu placa suport; Toleran = abaterea admis de la dimensiunea prev zut (diferen a dintre dimensiunea maxim sau minim admis i valoarea nominal a acestei dimensiuni); Travers = element component al suprastructurii c ii, din lemn, metal, beton armat precomprimat cu arm tur preîntins etc., care se monteaz transversal c ii, sub ine. 2. TIPURI DE TRAVERSE

2.1. Traversele din beton precomprimat sunt traverse monobloc din beton precomprimat cu arm tur

preîntins .

2.2. Tipurile de traverse care se folosesc pe liniile de cale ferat cu ecartament normal (1.435 mm)

sunt:

- traverse din beton precomprimat pentru sistemele de prinderi elastice;

- T 13, T 18A, T 29 i T 31 - pentru ina tip S49 i tip 54E;

- T 17, T 26, T 30, i T 32 - pentru ina tip UIC60 i R65.

2.3. Pe linii cu trafic sc zut i cu viteze de circula ie reduse pe care circul material rulant cu acces

pe infrastructura public , pe lâng tipurile de traverse men ionate la pct. 2.2. se pot folosi i urm toarele tipuri de traverse:

- Ts I - pentru ina tip 40;

- Ts 13 i T I - pentru ina tip S49 i 54E.

2.4. Tipurile de traverse care se folosesc pe liniile de cale ferat i pe liniile cu trafic sc zut i cu

viteze de circula ie reduse pe care circul material rulant cu acces pe infrastructura public , linii înc lecate (ecartament de 1.435 mm i de 1.520 mm) sunt:

- T 19 i T 20 - pentru ina tip S49 i 54E;

- T 21 - pentru ina tip UIC60 i R65.

2.5. Tipurile de traverse care se folosesc pe liniile de cale ferat i pe liniile cu trafic sc zut i cu

viteze de circula ie reduse pe care circul material rulant cu acces pe infrastructura public , cu ecartament larg (1.520 mm) sunt:

- T 22 i T 24 - pentru ina tip S49;

- T 23 - pentru ina tip UIC60 i R65.

3

2.6.

Tipurile de traverse care se folosesc la schimb toarele simple sunt traversele tip ST 1 - ST 29

sau alte tipuri de traverse omologate conform O.M.T. nr. 290/2000 (traverse pentru schimb toare cu sistem de prindere elastic ).

2.7. Tipurile de traverse care se folosesc la podurile cu cuv de balast sunt tip P 1, P 2 sau alte tipuri

de traverse omologate conform O.M.T. nr. 290/2000 (traverse pentru poduri cu cuv de balast cu sistem de prindere elastic ).

2.8. Tipurile de traverse care se pot utiliza pentru linii situate în curbe cu contra in sunt:

- Tc 18A - pentru ina tip S49;

- Tc 26 - pentru ina tip UIC60 i R65;

- Tc 31 - pentru ina tip S49;

- Tc 32 - pentru ina tip R65.

2.9. Tipurile de traverse din beton precomprimat pentru sistemul de prinderi elastice pot fi utilizate

dup îndeplinirea condi iilor impuse la pct. 2.10. De asemenea dup îndeplinirea condi iilor impuse la pct. 2.10, se pot utiliza tipurile existente de traverse de la pct. 2.2. i echipate cu prinderi KS sau cu prinderi PANDROL, pl ci cu reborduri i adaptorii aferen i. 2.10. Tipuri noi de traverse i tipurile de traverse existente se pot utiliza numai cu respectarea procedurii de omologare impus de O.M.T. nr. 290/2000. 3. CONDI II TEHNICE

3.1. Condi ii tehnice privind recep ia, livrarea, transportul, manipularea i depozitarea traverselor de

beton precomprimat:

3.1.1. Traversele vor respecta condi iile impuse prin proiectul de execu ie i caietul de sarcini.

3.1.2. Fiecare travers are marcat în relief, tipul traversei, anul de fabrica ie (ultimele dou cifre) i

marca de fabric a produc torului. 3.1.3. Traversele pentru prinderile indirecte se livreaz , de regul , placate. Traversele pentru prinderi elastice se livreaz , de regul , cu prinderile premontate. Fiecare livrare de traverse trebuie s

fie înso it de un document de certificare a calit ii care s specifice atât realizarea parametrilor impu i cât i num rul documentului de omologare final a produsului.

3.1.4. Transportul traverselor din beton precomprimat

3.1.4.1. Înc rcarea traverselor în vagoane descoperite se face, de c tre produc tor, cu mijloace

mecanizate. În fiecare vagon traversele înc rcate vor fi de acela i tip i acela i lot.

3.1.4.2. A ezarea traverselor în vagon se face în pozi ia de folosire în lucrare, astfel încât s permit

ulterior manipularea mecanizat a acestora. Fixarea traverselor în vagon se face astfel încât s nu existe posibilitatea deplas rii traverselor sau degrad rii traverselor în timpul transportului.

3.1.4.3. Rezemarea irurilor de traverse în stive se face prin distan iere (cale de lemn) a ezate în

axul blochetului traversei. Folosirea calelor de lemn este obligatorie, acestea vor avea grosimea

suficient asigur rii spa iului necesar introducerii cablurilor pentru manipularea traverselor atât la produc tor cât i pe antier i pentru a împiedica rezemarea traverselor pe elementele sistemului de prindere cu care sunt echipate.

3.1.5. Desc rcarea traverselor se va face cu mijloace mecanizate.

3.1.5.1. Este interzis aruncarea traverselor din mijloacele de transport (de regul vagoane) pe

platforma de montaj, sau desc rcarea lor prin basculare. Desc rcarea traverselor se face folosind o grind metalic special prev zut cu dispozitive adecvate pentru legarea traverselor.

3.1.5.2. Depozitarea traverselor la produc tor sau pe antiere se face în stive cu în imea de

maximum 4 m, respectându-se spa iile de depozitare prev zute în proiectul de organizare a antierului

sau reglement rile interne ale produc torului. Platforma de depozitare va fi nivelat pentru a permite stivuirea corespunz toare a traverselor. În linie curent traversele trebuie s fie depozitate în afara gabaritului, cu respectarea prevederilor de mai sus.

3.1.6. Manipularea traverselor

3.1.6.1. Manipularea traverselor se va face, de regul , cu mijloace mecanizate. În cazul manipul rii

traverselor la diagrama pentru realizarea panourilor se vor folosi cle ti speciali, evitându-se distrugerea muchiilor traverselor.

3.1.6.2. Deplasarea traverselor în lungul liniei de montare a panourilor se va face de regul cu

ajutorul dispozitivelor cu role sau cu macarale portal.

3.1.6.3. Este interzis r sturnarea pachetului cu traverse sau rotirea traverselor în jurul axului

longitudinal pe inele de montare în scopul deplas rii lor la poza stabilit .

3.2. Condi ii privind protec ia mediului

Traversele nu evacueaz substan e reziduale sau toxice în mediul ambiant care s altereze într-un fel calitatea apei, aerului, solului i subsolului.

3.3. Condi ii privind protec ia i igiena muncii

4

Personalul ce manipuleaz /utilizeaz traversele trebuie s respecte m surile de tehnica securit ii muncii conform "Normelor de protec ia muncii specifice activit ii de construc ii-montaj pentru transporturile feroviare, rutiere i navale" din 1982 i "Legii protec iei muncii" nr. 90/1996. 4. CONDI II DE UTILIZARE

4.1. Traversele de beton precomprimat se folosesc la construc ii de linii noi i moderniz ri de linii, la

repara ii capitale i la între inerea c ii pe linii cu ecartament normal (1.435 mm), linii înc lecate (1.435

mm i 1.520 mm) sau linii cu ecartament larg (1.520 mm).

La construc ia i modernizarea liniilor precum i la lucr rile de refac ii, se vor folosi de regul , traverse pentru sistemul de prindere elastic a inelor.

4.2. Traversele de beton precomprimat, func ie de tipul acestora, se pot folosi în linie curent , linii

directe i alte linii din sta ii, pe calea cu joante sau f joante, la treceri la nivel i linii în pavaj, la schimb toare de cale, la calea în tunele i pe poduri cu cuv de balast precum i pe linii pe care circul material rulant cu acces pe infrastructura public .

4.3. Traversele din beton precomprimat se utilizeaz în func ie de categoria liniei (sarcin pe osie i

viteza maxim de circula ie) i caracteristicile c ii (ecartament, tip de in , tip de prindere a inei,

traseu). În tabelul 3 sunt prezentate tipurile de traverse, datele lor de proiectare, caracteristicile c ii, etc.

4.4. Diagrama traverselor (aranjarea traverselor în corpul panoului) pe tipuri de ine, tip de traverse,

pentru diferite lungimi ale inelor i num r de buc i traverse pe panou i km de cale, pentru calea cu

joante i calea f joante, conform prevederilor instruc iei de norme i toleran e pentru construc ia i

între inerea c ii (Instruc ia 314).

4.5. Num rul de traverse pe km (poza traverselor), depinde de intensitatea traficului, pozi ia c ii în

plan, felul i destina ia liniilor i se stabile te conform tabelului 2.

Tabelul 2

   

FELUL I DESTINA IA LINIILOR

 
 

LINII DIN STA II, TRIAJE, DEPOURI, ATELIERE

Valoarea

LINII PRIMIRI EXPEDIERI I DE CIRCULA IE din TRIAJE, DEPOURI I ATELIERE

LINII DE TRIERE I MANEVR DIN STA II I

ALTE LINII DIN STA II, TRIAJE, DEPOURI I

traficului

LINIE curent

DIN linia

CURENT

TRIAJE

ATELIERE

în milioane

tone brute

Buc i pe km în

Buc i pe km în

Buc i pe km în

Buc i pe km în

pe an

               
 

Aliniament i Curbe cu R > 500 m

Curbe

Aliniament i Curbe cu R >= 500 m

Curbe cu R < 500 m

Aliniament

curbe

Aliniament

curbe

cu R

i curbe cu R >= 500

cu R

i curbe cu R >= 500

cu R

<=

< 500

< 500

500 m

 

m

m

m

m

> 33

1734

1800

           

15-33

1667

1734

1467

1600

1400

1467

1200

1267

3-15

1600

1667

< 3

1467

1600

1400

1467

1334

1400

1200

1267

4.6.

Pe linii curente i directe sudate poza minim în aliniament i curbe cu R >= 500 m este de

1.667

buc. traverse/km, iar în curbe cu R <= 500 m, poza minim este de 1.734 buc. traverse/km. La

liniile din sta ii poza minim în aliniament i curb cu R >= 500 m este de 1.467 buc. trav./km respectiv

1.600 buc. trav./km în curbe cu R < 500 m. Traversele se a eaz echidistant.

Alte poze minime pe liniile cale cu/far joante se pot aplica cu acordul gestionarului infrastructurii feroviare.

4.7. La schimb torii simpli diagrama traverselor va corespunde proiectului de ansamblu al aparatului

de cale pus la dispozi ie de produc tor (furnizor).

Poza traverselor pe podurile cu cuv de balast va fi conform prevederii pct. 4.5., respectiv a proiectului de specialitate.

4.8. La trecerile la nivel i liniile în pavaje care se realizeaz cu traverse de beton precomprimat,

poza traverselor este cea a liniei respective. În cazul utiliz rii dalelor prefabricate din beton armat poza va corespunde proiectului de ansamblu al trecerii la nivel.

4.9. Traversele de beton precomprimat sunt:

5

- pentru prindere direct , caz în care traversele respective presupun folosirea unor prinderi f

placa suport (de exemplu, prinderea W14 sau prinderea PANDROL FASTCLIP). Utilizarea prinderilor se va face urmând instruc iunile de montaj ale produc torului.

- pentru prinderi indirecte, caz în care traversele respective presupun folosirea de pl ci suport care permit fixarea inei cu agrafe elastice Skl 12 sau cu agrafe elastice i adaptori PANDROL. Utilizarea prinderilor se va face urmând instruc iunile de montaj ale produc torului.

4.10. Pe linii de cale ferat curente i directe din sta ii nu se admite intercalarea traverselor de lemn

cu traverse de beton precomprimat, intercalarea de traverse echipate cu diverse sisteme de prindere.

4.11. La joantele provizorii (cu dou g uri), întâlnite înainte de realizarea c ii f joante pe liniile cu

traverse de beton, vor fi utilizate tot traverse de beton.

4.12. Pe liniile înzestrate cu circuite de cale se vor introduce numai traverse de beton precomprimat

care corespund din punct de vedere al rezisten ei electrice prevederilor Caietelor de sarcini, respectiv SR EN 13146-5: 2004 "Determinarea rezisten ei electrice".

5. EXECU IA LUCR RILOR DE LINII CU TRAVERSE DE BETON PRECOMPRIMAT

5.1. Lucr rile de linii cu traverse de beton precomprimat se execut mecanizat cu utilaje adecvate

metodei folosite i, în mod excep ional, manual. 5.2. Traversele de beton precomprimat trebuie utilizate numai pe por iunile cu terasamente

executate conform STAS 7582 "Lucr ri de c i ferate. Terasamente. Prescrip ii de proiectare i verificare a calit ii".

5.3. Prisma c ii se realizeaz conform prevederilor STAS 3197/1. Planeitatea fe ei superioare a

prismei c ii poate avea o abatere de ± 15 mm. La schimb torii simpli i poduri cu cuv de balast se vor respecta prevederile proiectelor de execu ie.

5.4. Piatra spart din prisma c ii va corespunde SR 2246.

5.5. Traversele de beton precomprimat trebuie s se rezeme pe patul de piatr spart pe suprafa a

inferioar a bloche ilor traverselor.

5.6. La traversele din beton precomprimat, echipate cu prinderi indirecte, utilizate în curbele arc de

cerc cu supral rgire a c ii sau în curbele progresive cu supral rgire a c ii, supral rgirea c ii se asigur prin pl ci suport marcate corespunz tor i g urite diferen iat (conform proiectului). Aceste

pl ci suport sunt montate pe traverse de c tre produc tor pe baza prescrip iilor specifice fiec rui tip de travers . La traversele destinate realiz rii prinderilor directe, supral rgirea c ii se va face prin montarea de elemente componente corespunz toare ale prinderii (izolatori, distan ieri).

5.7. La calea pe podurile cu cuv de balast utilizarea traverselor se va face cu respectarea

prescrip iilor specifice tipurilor respective de traverse.

5.8. Utilizarea traverselor din beton precomprimat la schimb toarele simple se va face cu

respectarea prescrip iilor specifice tipurilor de traverse respective.

5.9. Burajul traverselor de beton se execut cu utilaje mecanizate, conform procesului tehnologic

propriu utilajului folosit i cu respectarea Instruc iei 303. Burajul manual se execut cu caracter accidental i cu aten ie deosebit pentru a evita deteriorarea muchiilor traverselor.

5.10. Pentru linii pe care circul material rulant cu acces pe infrastructura public , în lipsa utilajelor

mecanizate, burajul traverselor de beton precomprimat se execut manual.

6. ÎNTRE INEREA LINIILOR ECHIPATE CU TRAVERSE DE BETON PRECOMPRIMAT

6.1. Lucr rile de între inere a liniile echipate cu traverse de beton precomprimat se execut conform

Instruc iei de între inere a liniilor ferate (Instruc ia 300).

6.2. La între inerea liniilor echipate cu traverse de beton precomprimat se vor respecta urm toarele

prevederi:

- se va asigura în permanen o rezemare corect a traverselor;

- rectificarea la nivel a liniei prin buraj se va executa cu utilaje mecanice de burat. În mod

excep ional, se poate utiliza i buraj manual (de regul numai pe liniile pe care circul material rulant cu acces pe infrastructura public );

- se interzice ridicarea liniei prin a ezarea cricului sub travers , acesta trebuie s fie a ezat sub in i în apropierea traversei, pentru a nu se deteriora traversa; Între inerea traverselor de beton precomprimat la trecerile la nivel, în pavaje, pe poduri cu cuv de balast i la schimb toarele de cale se va face pe baz de prescrip ii specifice.

7. VERIFICAREA I CONTROLUL

7.1. Verificarea c ii cu traverse din beton precomprimat, atât la execu ia lucr rilor de linii, cât i în

exploatarea liniilor echipate cu astfel de traverse, se face conform instruc iilor 300, 303, 314, 315, 341, iar controlul conform instruc iei 305. Se verific :

- geometria c ii (ecartament, s ge i i nivel transversal i longitudinal, torsiuni) - cu vagonul de surat calea, c ruciorul de m surat calea, tiparul de m surat calea, etc.;

6

- verificarea momentelor finale de strângere la traversele echipate cu prindere K;

- rezisten a de izolare electric - Riz-metru;

- integritatea elementelor componente ale sistemului de prindere;

- integritatea traversei - vizual i cu instrumente de m sur corespunz toare (lup , ubler, etc.)

7.2.

Se vor respecta prevederile normativului privind comportarea în timp a construc iilor P 130-

1999.

8. POSTUTILIZAREA TRAVERSELOR DE BETON PRECOMPRIMAT

8.1. Traversele din beton precomprimat rezultate din demontarea panourilor la refac ii de linii se

sorteaz i depoziteaz pe categorii de recuperare corespunz toare st rii lor reale astfel:

8.1.1. Traverse din beton precomprimat semibune, f defecte i cu ecartamentul în limitele toleran elor admise, care pot fi folosite f prelucr ri.

8.1.2. Traverse din beton precomprimat cu unul sau mai multe dibluri (elemente înglobate în beton)

uzate, cu tirfoane rupte în dibluri, cu ecartament în afara toleran elor admise, care pot fi folosite numai dup înlocuirea diblurilor (elemente înglobate în beton) uzate i recondi ionarea traversei. Traversele reutilizabile nu trebuie s prezinte: fisuri verticale longitudinale, fisuri transversale pe toat sec iunea, decojiri care las liber arm tura, decojiri pe partea de a ezare a inei sau în zona diblurilor.

8.1.3. Traverse din beton precomprimat defecte, rele.

8.2. Traversele din beton precomprimat rele, care nu mai pot fi recondi ionate sau reparate se pot

utiliza la: ap ri de maluri, lucr ri de consolidare a terasamentelor, drumuri provizorii de acces, etc.

Tabel 3

     

Caracteristici de

       

Nr.

Tipul

traversei

Nr. proiect/

an/elaborator

proiectare

 

Caracteristicile c ii

Domeniu de

crt.

Sarcina

pe osie

Viteza

maxim

Ecartament

[mm]

Tip

in

Tip

prindere

 

Traseu

Trafic

utilizare

   

[kN]

[km/h]

 

0

1

 

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

 

1. Traverse

pentru

 

200

     

aliniament i curbe cu

 

Linii de cale ferat i linii

sistemul

de

prindere

elastic

W14:

TG

R

>= 350 m

private

pe

(DUNAPREF-GIURGIU)

 

care circul

TW (PREFA AIUD)

25

200

1435

60-

W14

material

65

rulant

cu

TVS PITE TI)

(INCOMPLEX-

200

acces

pe

infrastructura

   

public

B70W-60 (CCCF)

 

160

T00W

(PREFA-

200

BRA OV)

 

2. Traverse

pentru

25

200

1435

60-

PANDROL

aliniament

 

sistemul

de

prinderi

65

FASTCLIP

i curbe cu

elastice

PANDROL

R

>= 350 m

FASTCLIP: TPF i TPF

 

1

(INCOMPLEX-

PITE TI)

T

17PF

(PREFA AIUD)

 

T

3. 13

86.331/1986

25

200

1435

49-

 

aliniament

 

ICPTT

Func ie de raza curbei, conform

54E

K, Skl 12 (KS)

curbe cu R > 1001 m

Instruc iei

314

 

4. 18A

T

85.312/1985

25

Func ie de raza curbei, conform Instruc iei

314

1435

49-

curbe cu R

 

ICPTT

54E

=

350-1000

m

 

7

5.

T

29

90.338/1990

25

Func ie de raza curbei, conform Instruc iei

314

1435

+ 20

49-

 

curbe cu R

<

15

 
 

REFER

 

54E

=

151-350

mil.

 

m

tone

 

brute/an

6.

T

31

92.394/1992

25

Func ie de raza curbei, conform

1435

+ 25

49

curbe cu R

>

15

 

REFER

 

=

151-350

mil.

 

m

tone

 

brute/an

Instruc iei

314

7.

T

17

86.330/1986

25

200

1435

60-

aliniament

 
 

ICPTT

Func ie de raza curbei, conform

65

curbe cu R > 1001 m

Instruc iei

314

8.

T

26

84.313/1984

25

Func ie de raza curbei, conform Instruc iei

1435

60-

curbe cu R

 

Linii de cale

 

ICPTT

65

= 401-1000

ferat i linii

 

m

pe

care

 

circul

material

314

rulant

cu

9.

T

30

90.338/1990

25

Func ie de raza curbei, conform

1435

+ 20

60-

curbe cu R

<

15

acces

pe

 

REFER

 

65

=

151-350

mil.

infrastructura

 

m

tone

public

 

brute/an

Instruc iei

314

10.

T

32

92.394/1992

25

Func ie de raza curbei, conform

1435

+ 25

60-

curbe cu R

>

15

 

REFER

 

65

=

151-350

mil.

 

m

tone

 

brute/an

Instruc iei

314

11.

T

19

86.333 ICPTT

25

100

1435

i

49-

K

aliniament

 
 

Func ie de raza curbei,

conform Instruc iei

1524

54E

curbe cu R

>

350 m

 

314

12.

T

20

82.185/1982

25

Func ie de raza curbei, conform

Instruc iei

1435

+ 20

49-

K

curbe cu R

 
 

ICPTT

1524

54E

=

151-350

 

m

 

314

13.

T

21

82.187/1982

25

100

1435

i

49-

K

aliniament

 
 

ICPTT

Func ie de raza curbei, conform

Instruc iei

1524

54E

curbe cu R

>

350 m

 

314

14.

T

22

84.238/1984

25

Func ie de raza curbei, conform

Instruc iei

1524

49-

K, Skl 12 (KS)

curbe cu R

 
 

ICPTT

54E

>

350 m

   

314

15.

T

23

84.239/1984

25

100

1524

60-

K, Skl 12

aliniament

 

8

 

ICPTT

 

Func ie de raza curbei, conform Instruc iei

314

 

65

(KS)

curbe cu R

 

>

350 m

T

24

16. 84.240/1984

25

Func ie de raza curbei, conform

Instruc iei

1524 + s

49

K, Skl 12 (KS)

curbe cu R

=

151-350

   

m

 

314

Ts 13

17. 86.333 ICPTT

22

120

1435

40

K

aliniament

Linii pe care circul material

Func ie de raza curbei, conform Instruc iei

314

curbe cu R

>

400 m

rulant

cu

acces

pe

infrastructura

public

18. IPCF

T

I

 

22

Func ie de raza curbei, conform

Instruc iei

1435

+ 25

49-

K

curbe cu R

 

54E

=

151-400

 

m

 

314

19. Ts I

IPCF

22

Func ie de raza curbei, conform

Instruc iei

1435

+ 25

40

K

curbe cu R

 

=

151-400

 

m

 

314

20. P1, P2

87.254/1987

25

conform Instruc iei

1435

49,

K i prinderi

aliniament

Poduri

cu

INCERTRANS

60,

cuv

de

314

65

pentru contra ine

balast

ST1-

21. INCERTRANS

25

- pe linia

1435

40,

rigide,

Schimb tor:

Aparate

de

ST29

direct :

49,

elastice

S60-300

cale

200 km/h

60

1:9 Af S49-

190

1:9 Af

S49-125

1:6,6 S49- 70 1:5 Ac

S40-190

1:9 Aa S49-

125

1:6,6

S65-300

1:9 Af

TIPURI DE TRAVERSE

9

ANEX

la normativ

DETALIU B - suprafa a de rezemare - prindere PANDROL FASTCLIP D = 168 mm

DETALIU B - suprafa a de rezemare - prindere PANDROL FASTCLIP

D

= 168 mm (pentru ina tip 60, 65)

F

= 1822 mm (pentru ina tip 60, 65)

L

maxim = 2,60 m

l 1 maxim = 0,30 m h 1 , h 2 , h 3 , l 1 , l 2 , l 3 = cote de proiectare

TRAVERS DE BETON PRECOMPRIMAT PENTRU SISTEM DE PRINDERI ELASTICE PANDROL FASTCLIP

PENTRU SISTEM DE PRINDERI ELASTICE PANDROL FASTCLIP DETALIU A - suprafa a de rezemare - prindere

DETALIU A - suprafa a de rezemare - prindere W14

E

= 1822 mm (pentru in tip 60, 65)

C

= 298 mm (pentru in tip 60, 65)

L

maxim = 2,60 m

l 1 maxim = 0,30 m h 1 , h 2 , h 3 , l 1 , l 2 , l 3 = cote de proiectare

TRAVERS DE BETON PRECOMPRIMAT PENTRU SISTEM DE PRINDERI ELASTICE W14

10

TRAVERSA TIP T 13 CARACTERISTICI TEHNICE   Beton   Arm tura     Diblu  

TRAVERSA TIP T 13

CARACTERISTICI TEHNICE

 

Beton

 

Arm tura

   

Diblu

       

For a de pretensionare [kN]

Masa

   

Clasa de

Volum

Tip

Masa

[kg]

Tip

Nr. buc i

rezisten

[m

3 ]

[kg]

C

40/50

0,092

LBP 3 ? 3

mm

OL 00

4,90

0,46

360

225

B

5

polietilen

4

 

?

2,5 mm

360 225 B 5 polietilen 4   ? 2,5 mm TRAVERSA TIP T 18A CARACTERISTICI TEHNICE

TRAVERSA TIP T 18A

CARACTERISTICI TEHNICE

 

Beton

 

Arm tura

   

Diblu

       

For a de pretensionare [kN]

Masa

   

Clasa de

Volum

Tip

Masa

[kg]

Tip

Nr. buc i

rezisten

[m

3 ]

[kg]

C

40/50

0,110

LBP 3 ? 3

mm

OL 00

4,90

0,46

360

275

B

5

polietilen

8

 

?

2,5 mm

11

TRAVERSA TIP T 29 CARACTERISTICI TEHNICE   Beton   Arm tura     Diblu  

TRAVERSA TIP T 29

CARACTERISTICI TEHNICE

 

Beton

 

Arm tura

   

Diblu

       

For a de pretensionare [kN]

Masa

   

Clasa de

Volum

Tip

Masa

[kg]

Tip

Nr. buc i

rezisten

[m

3 ]

[kg]

C

40/50

0,115

LBP 3 ? 3

mm

OL 00

5,10

0,46

360

288

B

5

polietilen

8

 

?

3 mm

360 288 B 5 polietilen 8   ? 3 mm TRAVERSA TIP T 31 CARACTERISTICI TEHNICE

TRAVERSA TIP T 31

CARACTERISTICI TEHNICE

 

Beton

 

Arm tura

   

Diblu

       

For a de pretensionare [kN]

Masa

   

Clasa de

Volum

Tip

Masa

[kg]

Tip

Nr. buc i

rezisten

[m

3 ]

[kg]

C

40/50

0,124

LBP 3 ? 3

mm

OL 00

5,10

0,46

360

312

B

5

polietilen

8

 

?

3 mm

12

TRAVERSA TIP T 17 CARACTERISTICI TEHNICE   Beton   Arm tura     Diblu  

TRAVERSA TIP T 17

CARACTERISTICI TEHNICE

 

Beton

 

Arm tura

   

Diblu

       

For a de pretensionare [kN]

Masa

   

Clasa de

Volum

Tip

Masa

[kg]

Tip

Nr. buc i

rezisten

[m

3 ]

[kg]

C

40/50

0,105

LBP 3 ? 3

OL 00

mm

5,10

0,46

360

262

B

5

polietilen

8

 

?

2,5 mm

360 262 B 5 polietilen 8   ? 2,5 mm TRAVERSA TIP T 26 CARACTERISTICI TEHNICE

TRAVERSA TIP T 26

CARACTERISTICI TEHNICE

 

Beton

 

Arm tura

   

Diblu

       

For a de pretensionare [kN]

Masa

   

Clasa de

Volum

Tip

Masa

[kg]

Tip

Nr. buc i

rezisten

[m

3 ]

[kg]

C

40/50

0,115

LBP 3 ? 3

OL 00

mm

5,10

0,46

360

288

B

5

polietilen

8

 

?

2,5 mm

13

TRAVERSA TIP T 30 CARACTERISTICI TEHNICE   Beton   Arm tura     Diblu  

TRAVERSA TIP T 30

CARACTERISTICI TEHNICE

 

Beton

 

Arm tura

   

Diblu

       

For a de pretensionare [kN]

Masa

   

Clasa de

Volum

Tip

Masa

[kg]

Tip

Nr. buc i

rezisten

[m

3 ]

[kg]

C

40/50

0,115

LBP 3 ? 3

OL 00

mm

5,10

0,46

360

288

B

5

polietilen

8

 

?

3 mm

360 288 B 5 polietilen 8   ? 3 mm TRAVERSA TIP T 32 CARACTERISTICI TEHNICE

TRAVERSA TIP T 32

CARACTERISTICI TEHNICE

 

Beton

 

Arm tura

   

Diblu

       

For a de pretensionare [kN]

Masa

   

Clasa de

Volum

Tip

Masa

[kg]

Tip

Nr. buc i

rezisten

[m

3 ]

[kg]

C

40/50

0,124

LBP 3 ? 3

OL 00

mm

5,10

0,46

360

312

B

5

polietilen

8

 

?

3 mm

40/50 0,124 LBP 3 ? 3 OL 00 mm 5,10 0,46 360 312 B 5 polietilen

14

TRAVERSA TIP T 19

CARACTERISTICI TEHNICE

 

Beton

 

Arm tura

   

Diblu

       

For a de pretensionare [kN]

Masa

   

Clasa de

Volum

Tip

Masa

[kg]

Tip

Nr. buc i

rezisten

[m

3 ]

[kg]

C

40/50

0,144

LBP 3 ? 3

mm

OL 00

6,00

0,50

360

360

B

5

polietilen

8

 

?

2,5 mm

360 360 B 5 polietilen 8   ? 2,5 mm TRAVERSA TIP T 20 CARACTERISTICI TEHNICE

TRAVERSA TIP T 20

CARACTERISTICI TEHNICE

 

Beton

 

Arm tura

   

Diblu

       

For a de pretensionare [kN]

Masa

   

Clasa de

Volum

Tip

Masa

[kg]

Tip

Nr. buc i

rezisten

[m

3 ]

[kg]

C

40/50

0,144

LBP 3 ? 3

OL 00

mm

6,00

0,50

360

360

B

5

polietilen

8

 

?

2,5 mm

LBP 3 ? 3 OL 00 mm 6,00 0,50 360 360 B 5 polietilen 8  

TRAVERSA TIP T 21

15

CARACTERISTICI TEHNICE

 

Beton

 

Arm tura

   

Diblu

       

For a de pretensionare [kN]

Masa

   

Clasa de

Volum

Tip

Masa

[kg]

Tip

Nr. buc i

rezisten

[m

3 ]

[kg]

C

40/50

0,144

LBP 3 ? 3

OL 00

mm

6,00

0,50

360

360

B

5

polietilen

8

 

?

2,5 mm

360 360 B 5 polietilen 8   ? 2,5 mm TRAVERSA TIP T 22 CARACTERISTICI TEHNICE

TRAVERSA TIP T 22

CARACTERISTICI TEHNICE

 

Beton

 

Arm tura

   

Diblu

       

For a de pretensionare [kN]

Masa

   

Clasa de