Sunteți pe pagina 1din 32

PROFESOR ÎNVĂTĂMÂNT PRIMAR:

SCOALA NR.

Director,

Programă flexibilizată

SEMESTRUL I PROF. DE SPRIJIN:

Școala Gimnazială Specială Nr.

PROGRAMĂ FLEXIBILIZATĂ orientativă pentru elevii:

**

Z

ona haşurată reprezintă adaptările curriculare.

CLASA: a III- a

LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ

Aria curriculară:LIMBĂ SI COMUNICARE Disciplina:LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ Varianta de curriculum:Curriculum nucleu aprofundat Clasa:a-III-a Număr de ore săptămânal:6ore Manual utilizat:,,Limba si literatura română”-manual,autori:Tudora Pițilă,Cleopatra Mihăilescu,ed.Aramis 2005

Proiectarea unităţilor de învăţare Semestrul I

1. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ŞCOALA (19 de ore)

 

Ob.

 

ActivtăTi de învătare adaptate**

Resurse

 

Nr.

Detalieri de

conţinut

de

ref.

Activităţi de

învăţare

Evaluare/

Instrumente

de

ore

 

1.1

-exerciţii de citire

** exerciții de

Resurse materiale: tablou cu stema României, drapelul ţării, portretele voievozilor - activitate frontală individuală cu: ex. de citire, intuirea materialului didactic, explicarea

Observare sistematică

2

1. Deşteaptă - te, române! de Andrei Mureşanu

1.2

explicativă -exerciţii de analiză a semnificaţiilor -discuţii în grup -exerciţii de memorare

identificare a litrelor cunoscute, **ex. de memorare după model acel putin 2 versuri,

Probă orală

   

-exerciţii de identificare a expresiilor artistice -exerciţii de vocabular (exerciţii de înlocuire a cuvântului nou prin sinonime, antonime) -exerciţii de analiză a semnificaţiei însemnelor ţării (ce simbolizează culorile drapelului, ce simbolizează însemnele de pe stema ţării)

**se vor alege versurule cele mai simple și cu gradul cel mai mic de dificultate; **exerciţii de vocabular (exerciţii de înlocuire a cuvântului nou prin sinonime, antonime) se vor folosi imagini sau alte materiale ajutătore -exerciţii de analiză și identificare a culorilor

cuvintelor noi şi utilizarea lor în noi enunţuri; - activitate pe grupe cu memorarea unei strofe -activitate individuală cu formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare la conţinutul poeziei -activitate frontală cu intonarea imnului de stat al României

   

** fișe de lucru diferențiat .

 

material bazat pe imagini

 
 

drapelul

sugestive

 
 

1.1

-identificarea titlului şi a

-** exrciții de

Resurse materiale: manual, caietul elevului, ilustraţii, fişe de lucru, cărţi diverse, texte diverse Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

3

1.2

autorului textului

identificarea titlului şi a

2.1

-analiza ilustraţiei şi

autorului textului

2.5

sesizarea legăturii dintre

după/fără model

3.1

ilustraţii, titlu şi text

**exerciții de analiza

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic,

3.2

-exerciţii de citire fluentă

ilustraţiei şi sesizarea

**probă de evaluare

 

3.3

şi expresivă a textului

legăturii dintre ilustraţii, **exerciţii de identificare

învăţarea intuitivă, lectura explicativă

 

diferențiată

 

2.

Şcoala din Ponoare,

-exerciţii de citire pe roluri; citire selectivă; citire în lanţ -recunoaşterea personajelor -transcriere -integrarea cuvintelor noi în enunţuri proprii -alcătuirea de enunţuri pe baza unor imagini

 

după Cezar Petrescu Text literar (aşezare, ilustraţie, titlu, autor, recunoaşterea personajelor)

a

literelor cunoscut citire

Forme de organizare a

 

cuvuntelor simple indicate din text:

a

colectivului: activitate frontală (Să înţelegem textul; Să lucrăm); activitate în echipe (Atelier); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştintele; Temă)

 

** exerciții

derecunoaşterea

 

personajelor cu ajutorul

imaginilor

 

-transcriere după/ fără

model a cuvintelor

 

indicate

**alcătuirea de enunţuri pe baza unor imagini

 

1.2

-citire „la prima vedere”,

**citire „la prima

Resurse materiale: manual, caietul elevului, ilustraţii, fişe de lucru Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă, portofoliu) Probă scrisă de evaluare formativă

2

1.5

citire selectivă, pe roluri

vedere” a imagini

3.

Povestea unei cărţi

2.1

-stabilirea sensului unui

**formularea de enunţuri

Etapele apariţiei unei cărţi şi persoanele care participă la apariţia cărţii

3.3

cuvânt prin raportare la

pe baza unor cuvinte de

3.4

conţinut

sprijin

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, lectura explicativă, învăţarea intuitivă Forme de organizare a

3.7

-exerciţii de integrare a achiziţiilor lexicale în enunţuri -exprimarea propriilor

-**exerciţii de înţelegere

a drumului unei cărţi de la elaborare până la apariţie

** fișă de evaluare diferențiată
** fișă de evaluare
diferențiată
 
   

opinii -simularea unei situaţii de comunicare -formularea de enunţuri pe baza unor cuvinte de sprijin -exerciţii de înţelegere a drumului unei cărţi de la elaborare până la apariţie -transcriere

**exerciții de transcriere a unor cuvinte după/fără model,

colectivului: activitate frontală (Să înţelegem textul; Să lucrăm; Spune-ţi părerea); activitate în perechi (joc); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştintele; Portofoliu; Temă)

   
 

1.1

-stabilirea rolului fiecărui

** exerciţii de

Resurse materiale: manual, caietul elevului, ilustraţii, fişe de lucru, cărţi diverse, proverbe Resurse procedurale:

conversaţia, explicaţia,observaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului: activitate frontală (Observăm, Ne amintim, Vorbe înţelepte); activitate individuală (Portofoliu, Tema)

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

1

2.6

element component al unei cărţi -gruparea cărţilor pe diferite criterii; exerciţii de recunoaştere a tipurilor de cărţi: dicţionare, atlase, manuale, culegeri, poveşti, poezii -exerciţii de observare a unor cărţi: copertă, cuprins, număr de pagini, ilustraţii -exprimarea propriilor opinii -exerciţii de citire şi scriere a unor proverbe despre carte -confecţionarea unei cărţi

recunoaştere a tipurilor de cărţi: dicţionare, atlase, manuale, culegeri, poveşti, poezii cu/ fără model; **exerciţii de observare a unor cărţi: copertă, cuprins, număr de pagini, ilustraţii **exerciţii de citire / corespondență între cuvinte simple contextuale şi imagini; ** copierea după model a unor proverbe despre carte

4. Cartea Elementele componente ale unei cărţi (coperte, foi, pagini, cuprins) Tipuri de cărţi

** fișă de evaluare
** fișă de evaluare

diferențiată

 

1.1

-exerciţii de observare a

**exerciţii de observare a

Resurse materiale: manual, caietul elevului, ziare, reviste, foarfecă, lipici; cărţi diverse Resurse procedurale:

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului: activitate frontală (Observăm, Răspundem, Citim, Descriem); activitate individuală (Portofoliu, Temă)

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

1

2.6

diferitelor tipuri de litere:

diferitelor tipuri de litere:

drepte, îngroşate, înclinate -identificarea literelor de tipar -denumirea tipurilor de litere de tipar -sesizarea scopului în care sunt folosite tipurile de litere de tipar (scoaterea în evidenţă a unor date mai importante) -exerciţii de realizare a

drepte, îngroşate, înclinate **identificarea literelor de tipar **denumirea tipurilor de litere de tipar ***exerciţii de realizare a unei fişe după/fără model, cu fragmente din texte scrise cu diferite litere, decupate din ziare

5.Tipuri de litere Tipuri de litere de tipar Importanţa utilizării tipurilor de litere

** fișă de lucru diferențiată, ** se va permite accesul la material concret ** se va diminua gradul de dificultate și nr. exercițiilor

 

** temă diferențiată

 
   

unei fişe cu fragmente din texte scrise cu diferite litere, decupate din ziare şi reviste

şi reviste

     
 

1.1

-identificarea vorbitorului,

**identificarea

Resurse materiale: manual, caietul elevului, casetofon,

 

1

1.5

a ascultătorului, a

vorbitorului, a

- Probă orală de evaluare

2.2

mesajului -identificarea situaţiilor de adaptare la particularităţile interlocutorului -simularea unor situaţii de comunicare -exerciţii de rostire fluentă, corectă a unor mesaje -joc de rol: „La muzeu”, „În recreaţie

ascultătorului, a mesajului cu ajutorul imaginilor; -simularea unor situaţii de comunicare după/ fără model -exerciţii de rostire fluentă, corectă a unor mesaje scurte -joc de rol: „La muzeu”, „În recreaţie** se va alege rolul cu cea mai mică întindere;

instrumente muzicale Resurse procedurale:

(reglarea intonaţiei, a

6. Comunicarea orală Componentele comunicării orale Vorbitor, ascultător, mesaj

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului: activitate frontală (Observăm, Răspundem,Descoperim, Reţinem); activitate în perechi (Jocuri de rol); activitate în echipe (Jocuri de rol)

volumului, a vitezei proprii de a vorbi, dicţia)

 

1.4

-sesizarea unor mijloace nonverbale (gesturi, mimică) -exerciţii de mimă (de comunicare cu ajutorul mimicii) -exerciţii de identificare a mesajului transmis prin gesturi şi mimică -exerciţii- joc: „Ce comunic?” -stări sufleteşti:

**sesizarea unor mijloace nonverbale (gesturi, mimică) **exerciţii de mimă (de comunicare cu ajutorul mimicii) **exerciţii de identificare a mesajului transmis prin gesturi şi mimică -exerciţii- joc: „Ce comunic?” -stări sufleteşti:

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Probă orală de evaluare Cadrane - portretul

1

7. Comunicarea

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului: activitate frontală (Observăm, Răspundem, Să lucrăm, Reţinem); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele; Joc)

nonverbală

Gesturi, mimică

bucurie, curiozitate, tristeţe, uimire, frică, necunoaştere (Nu ştiu!); -acţiuni: a scrie, a arunca, a prinde, a cânta la un instrument, a mânca, etc -sesizarea corespondenţei elementelor verbale cu

bucurie, curiozitate, tristeţe, uimire, frică, necunoaştere (Nu ştiu!); -acţiuni: a scrie, a arunca, a prinde, a cânta la un instrument, a mânca, etc -sesizarea corespondenţei elementelor verbale cu

 
   

cele nonverbale

cele nonverbale

     
 

1.1

-identificarea titlului,

**identificarea titlului,

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă, portofoliu)

3

1.2

autorului

autorului după/ fără

2.1

-sesizarea aşezării textului

model

2.5

în raport cu ilustraţia

-sesizarea aşezării

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, lectura explicativă, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului: activitate frontală (Să înţelegem textul, Să lucrăm); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele, Portofoliu, Tema); activitate în echipe (Atelier)

3.1

-exerciţii de citire fluentă

textului în raport cu

 

3.2

şi expresivă a textului,

ilustraţia, cu ajutorul unor

Probă scrisă de evaluare formativă

3.3

citire pe roluri, citire

săgeți

8.

Domnu' Trandafir,

3.7

selectivă -recunoaşterea personajelor -integrarea cuvintelor noi în enunţuri proprii -determinarea sensului unor cuvinte în contexte date -transcriere -exerciţii de extindere a lecturii prin citirea în întregime a acesteia

-exerciţii de citire a unor litere/ grupuri / cuvinte/ propoziții din text, citire pe roluri, **-recunoaşterea personajelor cu ajutorul imaginilor -integrarea cuvintelor noi în propoziții scurte orale sau lacunare **transcriere după/ fara model

** se va pune accent pe evaluare orală ** fișă de evaluare diferențiată

după Mihail Sadoveanu Textul narativ (aşezare, ilustraţie, titlu, autor, recunoaşterea personajelor)

 
 

1.4

-sesizarea rolului

**-exerciţii de

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului: activitate frontală (Observăm, Răspundem, Descoperim, Reţinem); activitate în echipe (Joc, Atelier)

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

1

2.4

imaginilor -exprimarea propriilor gânduri cu ajutorul imaginilor

descoperire a semnificaţieie unui desen, afiş, indicator ** se vor alege modele din experiența apropiată a elevului, **exerciţii de realizare a unor orare ilustrate după model,

9.

Comunicare prin

-exerciţii de descoperire a semnificaţieie unui desen, afiş, indicator -exerciţii de realizare a unor orare ilustrate -sesizarea corespondenţei între caracteristicile echipei şi simbolul ales

 

imagini Indicatoare, semne convenţionale

 

1.5

-exersarea unor acte de

**exersarea unor acte de

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

- observare sistematică

2

10. Dialogul Formule de prezentare, de permisiune, de solicitare

2.2

vorbire

vorbire după model;

- probe orale

2.4

-exerciţii de formulare a unor întrebări şi răspunsuri

-exerciţii de formulare a unor întrebări şi răspunsuri cu ajutorul

- fişe de lucru

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic,

- teme pentru acasă

Probă orală de evaluare

   

-folosirea intonaţiei potrivite în timpul unui dialog -exerciţii de simulare a unor situaţii de comunicare -joc de rol: „Reporterul şi elevul”, „La policlinică”, etc -reglarea intonaţiei, a volumului, a vitezei proprii de a vorbi -desprinderea mesajului unor proverbe

imaginilor -joc de rol: „Reporterul şi elevul”, „La policlinică”, etc ** se vor alege rolurile cu cea mai mică întindere

învăţarea intuitivă, joc de rol (La spital, La librărie, La gară, La magazin) Forme de organizare a colectivului: activitate frontală (Răspundem, Să lucrăm); activitate în echipe (Atelier); activitate în perechi (Joc, Ilustraţii)

   

** fișă de lucru diferențiată

 
 

1.4

-exerciţii de mimă

**exerciţii de mimă

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

1

2.4

-simularea unor situaţii de

**exersarea unor acte de

2.6

comunicare în care

vorbire cu accent pe

11. Recapitulare Cartea Tipuri de litere Componentele comunicării dialogate Elemente de comunicare nonverbală Exersarea actelor de vorbire

3.1

partenerul de dialog interpretează roluri diferite -exersarea unor acte de vorbire -jocuri de rol pentru exersarea actelor de vorbire (realizarea unor dialoguri folosind formule de adresare) -recunoaşterea unor tipuri de litere

vocabularul activ al elevului; -jocuri de rol pentru exersarea actelor de vorbire (realizarea unor dialoguri folosind formule de adresare) **recunoaşterea unor tipuri de litere

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activitate în perechi (Joc de rol)

** probă de evaluare

 

diferențiată

 
 
 

1.4

-exerciţii de completare a

**exerciţii de completare

Resurse materiale: manual sau

Probă scrisă.

 

1

2.4

enunţurilor lacunare pentru marcarea elementelor componente ale cărţii -sesizarea unor mijloace nonverbale -identificarea unor formule de salut, permisiune, solicitare -identificarea titlului şi a

a

cuvinte /enunţurilor

fişe Forme de organizare a colectivului: activitate independentă

 

12. Evaluare sumativă

lacunare pentru marcarea elementelor componente ale cărţii **identificarea unor formule de salut, permisiune, solicitare **identificarea titlului şi a autorului **recunoaşterea

** fișă de evaluare diferențiată ** se va permite accesul la material concret ** evaluarea va fi preponderent orală

 
autorului unor fragmente literare -recunoaşterea personajelor dintr-un text narativ personajelor dintr-un text
autorului unor fragmente
literare
-recunoaşterea
personajelor dintr-un text
narativ
personajelor dintr-un text
narativ cu ajutorul
imaginilor

2. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: TOAMNA (23 de ore)

 

Ob.

   

Resurse

Nr.

Detalieri de conţinut

de

ref.

Activităţi de

învăţare

Activități de învățare adaptate**

 

Evaluare/ Instrumente

de

ore

 

1.1

-identificarea

**identificarea titlului şi a autorului

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

3

1.2

titlului şi a autorului

după/ fără model

1.4

-sesizarearaportului

**-recunoaşterea personajelor cu

2.1

text- ilustraţie

ajutorul imaginilor

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă, lectura explicativă; Forme de organizare a colectivului: activitate frontală (Să înţelegem textul, Să lucrăm)activitate în echipe (Joc, Atelier); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele, Portofoliu, Tema)

2.5

-recunoaşterea

**exerciţii de citire în ritm propriu a

3.1

personajelor

literelor/ grupurilor de litere/

** fișă de evaluare diferențiată ** se va permite accesul la material concret

3.2

-exerciţii de citire

cuvintelor / propozițiilor simple din

1. Puişorii, după Emil Gârleanu Textul narativ (aşezare, ilustraţie, titlu, autor, recunoaşterea personajelor, succesiunea logică a întâmplărilor)

3.3

fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de citire pe roluri sau selectivă -integrarea cuvintelor şi expresiilor în enunţuri proprii -identificarea întâmplăriilor petrecute într-o succesiune logică -exerciţii de mimă -transcriere

texti **identificarea întâmplăriilor petrecute într-o succesiune logică cu ajutorul imaginilor; **transcriere după/ fără model a literelor/cuvintelor propozițiilor scurte;

** evaluarea va fi

 

preponderent orală

 
 

1.5

-exerciţii de citire

-exerciţii de citire în ritm propriu a

Resurse materiale: manual, caietul elevului, Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

1

2. Propoziţia Delimitarea cuvintelor în propoziţii Alcătuire de propoziţii

2.1

selectivă

literelor/ cuvintelor/ propozițiiloe

2.5

-exerciţii de citire la

scurte

3.3

„prima vedere”

*formularea de propoziții simple

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă

3.4

-simularea unor situaţii de

orale i pe baza unor imagini

 

** fișe de lucru diferențiate

   

comunicare -formularea de enunţuri pe baza unor imagini -alcătuirea unor propoziţii simple şi propoziţii dezvoltate

 

Forme de organizare a colectivului: activitate frontală (Citim, Să lucrăm, Joc); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele); activitate în echipe (Atelier)

** temă diferențiată

   
 
 

1.3

-sesizarea intonaţiei

-sesizarea intonaţiei corecte sau

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului: activitate frontală (Să lucrăm); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele, Temă); activitate în perechi (Joc)

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

2

2.5

corecte sau incorecte a unor propoziţii interogative, enunţiative sau exclamative -formularea unor propoziţii enunţiative, interogative şi exclamative -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie

incorecte a unor propoziţii interogative, enunţiative sau exclamative după/ fără model ** copieren unor propoziţii enunţiative, interogative şi exclamative

3. Semne de punctuaţie Intonarea propoziţiilor Utilizarea semnelor de punctuaţie

** probă diferențiată ** se va pune accent pe evaluarea orală

 
   
 

2.5

-exerciţii de citire

*se va indica un fragment din text

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

3

3.1

expresivă pe roluri

pentru a da posibilitatea exersării

3.3

-exerciţii de citire

citirii;

4.1

selectivă în funcţie de diferite repere -înlocuirea unor cuvinte cu sinonimele lor -identificarea sensului unor expresii -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie -utilizarea corectă a cuvintelor scrise cu cratimă -exerciţii de memorare şi de

*şi ex. de recunoaştere a alineatelor;

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă, lectura explicativă Forme de organizare a colectivului: activitate frontală (Să înţelegem textul, Să lucrăm); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele, Portofoliu, Tema); activitate în perechi (Atelier)

**şi ex. de ordonare cronologică a unor scene de poveste; **se va alege rolul cu întindere mai mică; *se va respecta ritmul propriu dse citire; **transcrierea doar a unui fragment, a titlului şi autorului, a unui anumit alineat ; **se va pune accent pe încadrarea pe spaţiu şi în pagină; **se acceptă şi propoziţiile simple; **formulări cu ajutorul întrebărilor suplimentare;

** probă diferențiată

 

** se va pune accent pe

 

evaluarea orală

 

4. Ce te legeni Mihai Eminescu Textul liric

,

de

 
5. Cuvântul. Silaba Despărţirea în silabe 4.1 recitare expresivă - exerciţii de transcriere selectivă -

5. Cuvântul. Silaba Despărţirea în silabe

4.1

recitare expresivă -exerciţii de transcriere selectivă -exerciţii de reprezentare prin desen a elementelor semnificative din conţinut -exerciţii de recitare selectivă din alte poezii scrise de acelaşi autor

-despărţirea cuvintelor în silabe -alcătuirea familiei de cuvinte -completarea tabelelor în funcţie de numărul de silabe al cuvintelor -exerciţii de stabilire a sensurilor unui cuvânt -exerciţii de alcătuire a unor propoziţii şi de precizare a numărului de cuvinte dintr-o propoziţie -exerciţii de selectare a cuvintelor după ceea ce denumeşte

*se vor alege cuvinte uzuale; **exerciţii de corespondenţă între sinonime,intre antonime, intre sinonime şi antonime; **ex. de sinonimie/antonimie între cuv. care exprimă caracteristici ale personajelor; **propoziţii mai simple(4-5cuv, din care 1-2 cuv. cu gr. de lit.) şi texte scurte (2-3 propoziţii); **se va utiliza autocorectarea după

o indicare a nr. greşelilor;

**ex de ordonare a cuvintelor în

propoziţii; **cărţile vor fi şi ilustrate;

**textul va cuprinde 8-9 propoziţii

şi

se vor adresa întrebări ajutătoare

şi

se va utiliza şi dramatizarea cu

exprimare liberă;

-despărţirea cuvintelor cunoscute în silabe -alcătuirea familiei de cuvinte prin oferirea unei liste sau înlocuirea cuvintelor din liste cu pictogame reprezentative **completarea tabelelor în funcţie de numărul de silabe al cuvintelor nt -exerciţii de completare a unor propoziţii cu ajutorul pictogramelor sau a cuvintelor diferențiate printr- un sistem de culori sau pictograme şi de precizare a numărului de cuvinte dintr-o propoziţie **exerciţii de selectare a cuvintelor după ceea ce denumeşte fiecare, cu ajutorul imaginilor,

după ceea ce denumeşte fiecare , cu ajutorul imaginilor, Resurse materiale : manual, caietul elevului Resurse

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului: activitate frontală (Observăm, Să lucrăm); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele, Tema); activitate în perechi (Atelier, Joc)

Tema); activitate în perechi (Atelier, Joc) Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, tem e

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

** probă diferențiată

** se va pune accent pe

evaluarea orală

 

2

6. Sunetul şi litera Delimitarea cuvintelor în propoziţii Alcătuire de propoziţii 7. Casa păpuşii, după

6. Sunetul şi litera Delimitarea cuvintelor în propoziţii Alcătuire de propoziţii

7. Casa păpuşii, după Titel Constantinescu Textul narativ Utilizarea corectă a unor ortograme

Textul narativ Utilizarea corectă a unor ortograme 2.2 4.1 1.1 2.3 2.4 3.3 fiecare - despărţirea

2.2

4.1

1.1

2.3

2.4

3.3

fiecare

-despărţirea corectă

a cuvintelor în silabe -pronunţarea corectă a vocalelor şi consoanelor

-formularea

răspunsurilor la

întrebările ce

vizează informaţiile desprinse din text -folosirea intonaţiei potrivite în funcţie de context şi de partenerul de dialog -exerciţii de citire fluentă, expresivă -utilizarea corectă a ortogramelor -discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu

-discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu - despărţirea corectă a cuvintelor în silabe -

-despărţirea corectă a cuvintelor în

silabe -pronunţarea corectă a vocalelor şi consoanelor

**se va indica un fragment din text

pentru a da posibilitatea exersării

citirii;

**şi ex. de recunoaştere a alineatelor; *şi ex. de ordonare cronologică a unor scene de poveste; *se va alege rolul cu întindere mai mică; *se va respecta ritmul propriu dse citire; *transcrierea doar a unui fragment, a titlului şi autorului, a unui anumit alineat ; *se va pune accent pe încadrarea pe spaţiu şi în pagină; *se acceptă şi propoziţiile simple; *formulări cu ajutorul întrebărilor suplimentare; *se vor alege cuvinte uzuale; *exerciţii de corespondenţă între sinonime,intre antonime, intre sinonime şi antonime; *ex. de sinonimie/antonimie între cuv. care exprimă caracteristici ale personajelor; *propoziţii mai simple(4-5cuv, din care 1-2 cuv. cu gr. de lit.) şi texte

simple(4 -5cuv, din care 1- 2 cuv. cu gr. de lit.) şi texte Resurse materiale :

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului: activitate frontală (Observăm, Ne amintim, Să lucrăm); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele); activitate în echipe (Atelier)

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului: activitate frontală (Să înţelegem textul, Să lucrăm); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele, Temă); activitate în echipe (Atelier, Joc)

Temă); activitate în echipe (Atelier, Joc) Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

** probă diferențiată

** se va pune accent pe

evaluarea orală

 

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

** probă diferențiată

** se va pune accent pe

evaluarea orală

 
scrisă de evaluare formativă ** probă diferențiată ** se va pune accent pe evaluarea orală  

2

3

     

scurte (2-3 propoziţii); *se va utiliza autocorectarea după o indicare a nr. greşelilor; *ex de ordonare a cuvintelor în propoziţii; *cărţile vor fi şi ilustrate;

   

*textul va cuprinde 8-9 propoziţii şi se vor adresa întrebări ajutătoare şi se va utiliza şi dramatizarea cu exprimare liberă;

 

1.2

-exerciţii de citire

**exerciţii de citire „la prima

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului: activitate frontală (Citim, Ne amintim, Să lucrăm); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele, Tema)

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

2

2.5

„la prima vedere”

vedere” a literelor, grupurilor de

3.4

-utilizarea sinonimiei -folosirea

litere/ cuvinte / propoziții scurte **utilizarea sinonimiei , folosirea unor imaginii contextule sugestive ** completare de cuvinte sinonime lacunare **identificarea sensului unor cuvinte şi a sinonimelor cu ajutorul imaginilor, pictogramelor

8.

Cuvinte cu înţeles

dicţionarului pentru identificarea sensului unor cuvinte şi a sinonimelor -integrarea achiziţiilor lexicale în enunţuri proprii

** probă diferențiată de evaluare ** se va permite accesul la material concret ** se vor reduce nr. și gradul de dificultate al exercițiilor

asemănător

Sensul cuvintelor

   
 

1.2

-exerciţii de citire

**exerciţii de citire „la prima

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

2

2.5

„la prima vedere”

vedere” a literelor, grupurilor de

3.4

-utilizarea

litere/ cuvinte / propoziții scurte

4.3

antonimiei

**utilizarea antonimiei , folosirea unor imaginii contextule sugestive ** completare de cuvinte antonime lacunare **identificarea sensului unor cuvinte şi a antonimelor cu ajutorul imaginilor, pictogramelor

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului: activitate frontală (Citim, Ne amintim, Să lucrăm); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele, Rebus, Tema)

9.

Cuvinte cu înţeles

-integrarea achiziţiilor lexicale în enunţuri proprii -redactarea unor texte folosind cuvinte date

 

opus

** probă diferențiată de evaluare ** se va permite accesul la material concret

Sensul cuvintelor

** se vor reduce nr. și

 
   

gradul de dificultate al

exercițiilor

 
 

1.4

-rezolvarea unor

**în grupe mici de lucru (trei

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

- observare sistematică

 

1

10. Proiect Propoziţia Semne de punctuaţie Cuvântul

2.6

sarcini

planşe: zilele toamnei; cuvântul;

- probe orale

3.7

în grupe mici de lucru (trei planşe:

zilele toamnei;

asemănător- opus cu ajutorul imaginilor)

- fişe de lucru

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă

teme pentru acasă Autoevaluare

-

 

cuvântul;

   
 

asemănător- opus)

 

Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activitate în echipe

** fișă de lucru diferențiată ** temă diferențiată ** se va pune accent pe evaluarea orală

 

-sesizarea unor

mijloace de

comunicare

 

nonverbală

 

(imaginile)

-prezentarea unor

lecturi individuale

suplimentare

 

-alcătuire de propoziţii folosind anumite expresii -formulare de propoziţii cu ajutorul unor imagini -precizarea numărului de cuvinte ale fiecărei propoziţii -despărţirea unor cuvinte în silabe -analiza unor propoziţii până la nivelul sunetelor -alcătuirea unor familii de cuvinte -construirea unor enunţuri în care anumite cuvinte să aibă înţelesuri diferite -completarea unor texte lacunare cu semnele de punctuaţie potrivite -rezolvarea unor rebusuri cu antonime şi sinonime -completarea unor

**completare de propoziţii simple lacunare folosind cuvinte/pictograme reprezentând anumite expresii **formulare de cuvinte/propoziţii simple cu ajutorul unor imagini **precizarea numărului de cuvinte ale fiecărei propoziţii **despărţirea unor cuvinte în silabe ** realizarea corespondenței dintre sunetul inițial și imaginea ce reprezintă cuvântul **completarea unor enunţuri în care anumite cuvinte să aibă înţelesuri diferite cu ajutorul imaginilor/ pictogramelor **completarea unor texte lacunare scurte cu semnele de punctuaţie potrivite ădupă/ fără model **rezolvarea unor rebusuri cu antonime şi sinonime în care răspunsurile să fie reprezentate de imagini -completarea unor texte lacunare scurte cu antonimele ori sinonimele potrivite cu ajutorul imaginilor;

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe,

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă)

1

11.Recapitulare

rebusuri, planşe cu ortograme Resurse procedurale:

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activitate în echipe

Probă scrisă de evaluare formativă

   

texte lacunare cu antonimele ori sinonimele potrivite

       
 

1.2

-determinarea

**determinarea sensului unor

Resurse materiale: culegeri, fişe Forme de organizare a colectivului: activitate independentă

Probă scrisă. Calificativul obţinut se va compara cu alte calificative obţinute la probe orale, teme pentru acasă, probe de evaluare continuă.

1

4.1

sensului unor cuvinte în contexte date -aplicarea regulilor de despărţire în silabe -scrierea corectă a cuvintelor după scheme date -utilizarea corectă a

cuvinte în contexte date cu ajutorul imaginilor **aplicarea regulilor de despărţire în silabe pe o listă de cuvinte date **transcrierea corectă a cuvintelor după scheme date **utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie după/ fără model dat

 

** fisă de evaluare diferentiată ** se va evalua progresul realizat

-identificarea titlului, a autorului

unor fragmente din textele „Puişorii” de Emil Gârleanu; „Ce

te legeni

,

de Mihai Eminescu;

semnelor de punctuaţie -identificarea titlului, a autorului unor fragmente din textele „Puişorii” de Emil Gârleanu;

 

12. Evaluare sumativă

„Casa păpuşii”, de Titel Costantinescu

Ce te legeni

,

de

Mihai Eminescu; „Casa păpuşii”, de Titel Costantinescu -sesizarea relaţiei ilustraţiei- text -formularea mesajului transmis de fiecare text

3. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ŢARA (23 de ore)

 

Ob.

   

Resurse

 

Nr.

Detalieri de

conţinut

de

ref.

Activităţi de învăţare

Activități de învățare adaptate**

Evaluare/ Instrumente

de

ore

1. Condeiele lui Vodă, după Boris Crăciun Textul narativ (aşezare, ilustraţii,

1.1

-identificarea titlului, a

**identificarea titlului, a autorului, a

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

3

1.2

autorului, a raportului

raportului dintre text şi ilustraţie

2.1

dintre text şi ilustraţie

-recunoaşterea personajelor cu

2.3

-recunoaşterea

ajutorul unei liste de cuvinte date,

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia,

2.5

personajelor

sau a imaginilor sugestive.

titlu, autor,

personaje,

cuvântul,

succesiunea logică

a întâmplărilor)

2. Aşezarea corectă a textului în pagina caietului Scrierea datei, titlului, textului Utilizarea alineatelor Scrierea

caligrafică

3. Formularea de întrebări şi

răspunsuri

Aşezarea corectă în pagina caietului

a întrebărilor şi

răspunsurilor

Scrierea

caligrafică

3.1

3.2

3.3

4.1

4.5

2.4

3.7

4.1

4.2

-exerciţii de citire fluentă,

expresivă

-exerciţii de citire pe roluri, selectivă

-integrarea achiziţiilor lexicale în enunţuri proprii -identificarea întâmplărilor într-o succesiune logică -exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplări, personaje din text

-plasarea corectă a

titlului, a alineatelor -aşezarea corectă a textului în pagina caietului -exerciţii de scriere caligrafică -autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor de scriere, de punctuaţie -copiere

-formularea de întrebări

şi răspunsuri vizând

conţinutull textului citit

-utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie -dialoguri pe teme cunoscute

**exerciţii de citire în ritm propriu a

literelor / silabelor / cuvintelor /

propozițiiloe scurte ** exerciții de formare de propoziții simple din 3-4 cuvinte , majoritatea din vocabularul activ al elevilor -** exercișii de aranjare în ordine cronologică a imaginilor sugestive -** reprezentarea prin desen a informației din text

** se simplifică activitățile de

învățare, dar se va păstra formatul

** exerciții de completare cuvinte/

propoziții lacunare

** exerciții de transcriere a unui

model de text cu semne de punctuație folosite în mod corect ** exerciții de construire a unui dialog pe bază de imagini sugestive

jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului : activitate frontală (Să înţelegem textul, Ne amintim, Să lucrăm); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele, Spune-ţi părerea, Portofoliu, Tema); activitate în echpe (Atelier)

** fișe de lucru diferențiate ** temă diferențiată

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului: activitate frontală (Observăm, Ne amintim, Nu uita!, Să lucrăm, Vorbe înţelepte); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele, Tema)

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă, joc de rol „Întreabă-mă şi-ţi voi răspunde” Forme de organizare a colectivului: activitate frontală (Observăm, Descoperim, Reţinem,Nu

activitate frontală (Observăm, Descoperim, Reţinem,Nu Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

** probă de evaluare diferențiată ** se va utiliza mai mult evaluarea orală

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

** probă de evaluare

 

difrențiată** se va pune

accent pe evaluarea

orală

1

1

       

uita!, Să lucrăm); activitate individuală (Tema), Activitate în perechi (Joc)

   
 

2.3

-formularea de întrebări

**se va indica un fragment din text

Resurse materiale: manual,

Observare sistematică (probe

3

3.2

şi răspunsuri ce vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu ce se desprind din text -exerciţii de citire explicativă şi de citire selectivă pentru desprinderea ideilor principale -delimitarea textului în fragmente logice -povestirea independentă a unui fragment

pentru a da posibilitatea exersării

caietul elevului Resurse procedurale:

orale, fişe de lucru, teme

4. Stejarul din Borzeşti, după Eusebiu Camilar Delimitarea textului în fragmente logice Formularea ideilor principale Planul simplu de idei

citirii; *şi ex. de recunoaştere a alineatelor;

**şi ex. de ordonare cronologică a unor scene de poveste; **se va alege rolul cu întindere mai mică; *se va respecta ritmul propriu dse citire; **transcrierea doar a unui fragment, a titlului şi autorului, a unui anumit alineat ; **se va pune accent pe încadrarea pe spaţiu şi în pagină; **se acceptă şi propoziţiile simple; **formulări cu ajutorul întrebărilor suplimentare; *se vor alege cuvinte uzuale; **exerciţii de corespondenţă între sinonime,intre antonime, intre sinonime şi antonime; **ex. de sinonimie/antonimie între cuv. care exprimă caracteristici ale personajelor; **propoziţii mai simple(4-5cuv, din care 1-2 cuv. cu gr. de lit.) şi texte scurte (2-3 propoziţii); **se va utiliza autocorectarea după o indicare a nr. greşelilor; **ex de ordonare a cuvintelor în propoziţii; **cărţile vor fi şi ilustrate;

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului : activitate frontală (Să înţelegem textul, Nu uita!, Reţinem); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele, Tema)

pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

 

**textul va cuprinde 8-9 propoziţii şi se vor adresa întrebări ajutătoare şi se va utiliza şi dramatizarea cu exprimare liberă;

 

2.3

-formularea de răspunsuri

**se va indica un fragment din text

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

conversaţia, lectura explicativă, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

3

3.2

pentru întrebările ce vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu -delimitarea textului în fragmente logice

pentru a da posibilitatea exersării citirii; ** ex. de recunoaştere a alineatelor;

**şi ex. de ordonare cronologică a

** proba diferențiată de evaluare ** se va pune accent pe evaluarea orală

- povestirea independentă

unor scene de poveste;

a unui fragment

**se va alege rolul cu întindere mai mică; *se va respecta ritmul propriu dse citire; **transcrierea doar a unui fragment, a titlului şi autorului, a unui anumit alineat ; **se va pune accent pe încadrarea pe spaţiu şi în pagină; **se acceptă şi propoziţiile simple; **formulări cu ajutorul întrebărilor suplimentare; *se vor alege cuvinte uzuale; **exerciţii de corespondenţă între sinonime,intre antonime, intre sinonime şi antonime; **ex. de sinonimie/antonimie între cuv. care exprimă caracteristici ale personajelor; **propoziţii mai simple(4-5cuv, din care 1-2 cuv. cu gr. de lit.) şi texte scurte (2-3 propoziţii); **se va utiliza autocorectarea după o indicare a nr. greşelilor; **ex de ordonare a cuvintelor în propoziţii; **cărţile vor fi şi ilustrate;

**textul va cuprinde 8-9 propoziţii şi se vor adresa întrebări ajutătoare şi se va utiliza şi dramatizarea cu exprimare liberă;

-identificarea şi formularea ideilor principale din textul citit

Forme de organizare a colectivului : activitate frontală (Să înţelegem textul, Să lucrăm, Reţinem); activitate individuală (Portofoliu,

 

5.

Ocaua lui Cuza,

   

după Dumitru Almaş Delimitarea textului în fragmente logice Povestirea orală a fiecărui fragment Planul simplu de

Tema); activitate în perechi (Atelier); activitate în echipă (Joc)

idei

6.

Patria română,

1.1

-formularea de întrebări

**exerciţii de recunoaștere și de

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă)

2

de George Coşbuc

2.5

şi răspunsuri ce vizează

citire în ritm propriu 2-3 versuri

Textul liric

2.6

conţinutul textului

**exerciţii de sinonimie prin asociere

Strofa. Versul

3.3

-exerciţii de citire,

inagini- cuvinte, după / fără model

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă, lectura explicativă; Forme de organizare a colectivului : activitate frontală (Să înţelegem textul, Ne amintim, Să lucrăm); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele, Vreau să ştiu!, Tema); activitate în echipe (atelier)

Probă scrisă de evaluare formativă

   

Memorare.

3.7

respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie -discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu prin citirea selectivă, explicarea unor versuri -exerciţii de sinonimie -rezolvarea unor sarcini în grupe mici de lucru (descoperirea rimei pentru cuvinte date, completarea unor versuri cu cuvinte potrivite)

** exerciții de reprezentare prin desen a informației din text

Recitare

** fișe de lucru diferențiate

   
 

2.2

-formularea de întrebări

 

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

2

2.3

şi răspunsuri

2.6

-exerciţii de memorare şi

**exerciţii de recunoaștere și de

4.5

recitare -exprimarea propriilor opinii -aşezarea corectă a textului în versuri în pagina caietului -citirea selectivă a unor versuri -desprinderea mesajului fiecărei strofe -desprinderea mesajului trensmis de poezie

citire în ritm propriu 2-3 versuri **exerciţii de sinonimie prin asociere inagini- cuvinte, după / fără model

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului : activitate frontală (Să înţelegem textul, Să lucrăm)

7. Ţara mea de Andrei Ciurunga Textul liric Strofa. Versul Memorare. Recitare

** probă de evaluare

 
 

difrențiată

 

** exerciții de reprezentare prin desen a informației din text

 
 

4.1

-plasarea corectă a datei,

** se vor păstra activitățile, dar se va

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă ** fișă de lucru diferențiată

1

8. Aşezarea corectă în pagina caietului a textului în versuri Scrierea datei, titlului, strofelor, versurilor Scrierea caligrafică

4.5

a titlului -aşezarea corectă a strofelor, a versurilor în pagina caietului -exerciţii de scriere caligrafică -autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor -copiere

reduce numărul și gradul de dificultate al exercițiilor

-plasarea corectă a datei, a titlului -aşezarea corectă a strofelor, a versurilor în pagina caietului -exerciţii de scriere caligrafică -autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor -copiere

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă, lectura explicativă, joc de rol „Întreabă-mă şi-ţi voi răspundeForme de organizare a colectivului: activitate

       

frontală (Observăm, Descoperim, Reţinem); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele, Portofoliu, Tema)

 
 

2.1

- formularea de întrebări

**se va indica un fragment din text

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

3

2.3

şi răspunsuri vizând

pentru a da posibilitatea exersării

2.4

conţinutul textului

citirii;

3.7

-autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor

** ex. de recunoaştere a alineatelor;

conversaţia, lectura explicativă, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă; Forme de organizare a colectivului : activitate frontală (Să înţelegem textul, Să lucrăm, Citim, Observăm); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele, Portofoliu, Tema); activitate în echipe (Atelier)

**şi ex. de ordonare cronologică a unor scene de poveste; **se va alege rolul cu întindere mai mică; *se va respecta ritmul propriu dse citire; **transcrierea doar a unui fragment, a titlului şi autorului, a unui anumit alineat ; **se va pune accent pe încadrarea pe spaţiu şi în pagină; **se acceptă şi propoziţiile simple; **formulări cu ajutorul întrebărilor suplimentare; *se vor alege cuvinte uzuale; **exerciţii de corespondenţă între sinonime,intre antonime, intre sinonime şi antonime; **ex. de sinonimie/antonimie între cuv. care exprimă caracteristici ale personajelor; **propoziţii mai simple(4-5cuv, din care 1-2 cuv. cu gr. de lit.) şi texte scurte (2-3 propoziţii); **se va utiliza autocorectarea după o indicare a nr. greşelilor; **ex de ordonare a cuvintelor în propoziţii; **cărţile vor fi şi ilustrate;

** probă de evaluare

 
 

difrențiată

 

9. După steag, băieţi! după Petru Demetru Popescu Textul narativ Povestirea orală după planul de idei Utilizarea semnelor de punctuaţie Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana „m” înainte de „p” sau „b”

-povestirea orală după planul de idei -povestirea orală a textului

 

**textul va cuprinde 8-9 propoziţii şi se vor adresa întrebări ajutătoare şi

 
     

se va utiliza şi dramatizarea cu exprimare liberă;

     
 

2.3

-aşezarea corectă a

**se va indica un fragment din text

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

3

3.2

textului în pagină

pentru a da posibilitatea exersării

4.5

-povestirea orală a unui fragment -povestirea orală a unui text -formularea ideilor principale -exerciţii de sinonimie, antonimie -utilizarea semnelor de punctuaţie -exerciţii de memorare, recitare

citirii; ** ex. de recunoaştere a alineatelor;

10. Recapitulare Aşezarea corectă în pagina caietului a unui text Delimitarea textului în fragmente Povestirea orală a unui fragment Planul simplu de idei Povestirea orală a textului

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului: activitate frontală (Citim, Să lucrăm); activitate individuală (Temă)

**şi ex. de ordonare cronologică a unor scene de poveste; **se va alege rolul cu întindere mai mică; *se va respecta ritmul propriu dse citire; **transcrierea doar a unui fragment, a titlului şi autorului, a unui anumit alineat ; **se va pune accent pe încadrarea pe spaţiu şi în pagină; **se acceptă şi propoziţiile simple; **formulări cu ajutorul întrbărilor suplimentare

** fisă de lucru diferențiată ** evaluare diferențiată

 
 

1.1

-discriminarea

**se vor alege cuvinte uzuale;

Resurse materiale: fişe, culegere Forme de organizare a colectivului : activitate independentă

Probă scrisă.

1

2.5

elementelor esenţiale de

**exerciţii de corespondenţă între

3.3

cele de detaliu

sinonime,intre antonime, intre

4.1

-exerciţii de sinonimie, antonimie -formularea ideilor principale -utilizarea semnelor de punctuaţie -identificarea titlului, a autorului, a personajelor dintr-un text narativ -formularea de întrebări şi răspunsuri privind conţinutul textului narativ şi cel al textului liric

sinonime şi antonime; **ex. de sinonimie/antonimie între cuv. care exprimă caracteristici ale personajelor; **propoziţii mai simple(4-5cuv, din care 1-2 cuv. cu gr. de lit.) şi texte scurte (2-3 propoziţii); **se va utiliza autocorectarea după o indicare a nr. greşelilor; **ex de ordonare a cuvintelor în propoziţii; **cărţile vor fi şi ilustrate;

11.Evaluare

sumativă

 

4.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: TRADIŢII ŞI OBICEIURI (19 de ore)

 

Ob.

 

Activități de învățare adaptate**

Resurse

 

Detalieri de conţinut

de

ref.

Activităţi de

învăţare

 

Evaluare/

Instrumente

 
 

1.1

-formularea de

** exerciții de recunoaștre a

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

2.3

întrebări şi

elementelor componente ale

2.4

răspunsuri

unei imagini sugestive și de

1. Uite, vine Moş Crăciun! de Otilia Cazimir Textul liric Strofa. Versul Semne de punctuaţie Memorare. Recitare

3.3

-exerciţii de citire, respectând intonaţia potrivită -discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu -identificarea unor acte de vorbire -utilizarea semnelor de punctuaţie

citire a imaginii de ansamblu

-exerciţii de citire în ritm propriu a literelor/ sialbelor/ cuvintelor și propozițiilor simple ** exerciții de completare cuvinte/ propoziții lacunare cu suport de imagini,

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă, lectura explicativă; Forme de organizare a colectivului : activitate frontală (Să înţelegem textul, Să lucrăm)

** fișe de evaluare

 

diferențiată

 

** se va pune accent

 

pe evaluarea orală

 
   
 

2.5

-explicarea folosirii

 

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

4.1

cratimei în scrierea

** exerciții de transcriere/

4.6

unor cuvinte -utilizarea corectă a ortogramelor -completarea enunţurilor lacunare -selectarea ortogramelor şi alcătuirea de enunţuri -dictare

copiere enunțuri simple care conțin ortograme ** exerciții de citire și recunoaștere/ subliniere a ortogramelor

2.

acuvintelor „sa”, „s-a” Utilizarea corectă a ortogramelor Scrierea corectă a cuvintelor care conţin

Scrierea corectă

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului: activitate frontală (Observăm, Descoperim, Reţinem); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele, Portofoliu, Tema); activitate în perechi (Atelier)

** fișe de evaluare

 
 

diferențiată

 

** se va pune accent

 

pe evaluarea orală

 

diftongi Dictare

 
 

4.3

-citirea compunerii model din manual -structurarea compunerii în introducere, cuprins, încheiere -ordonarea părţilor unei compuneri -transcriere

** exerciții de citire a unor propoziții simple ** exerciții de transcriere a unui fragment scurt dintr-o compunere

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

3.

Părţile unei compuneri

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului : activitate frontală (Citim,Răspundem, Reţinem Să lucrăm); activitate individuală (Temă)

Introducere

Cuprins

 

** fișe de evaluare

 

Încheiere

diferențiată

 
 

** se va pune accent

 
 

pe evaluarea orală

 
 
 

4.1

-redactarea unor

** exerciții de aranjare a unor

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

4.2

compuneri pe baza

imagini date în ordine

4.3

unui suport vizual

cronologică

4.

Compunerea unor texte

4.5

-structurarea compunerii în introducere, cuprins, încheiere -exerciţii de scriere caligrafică -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie

** exerciții de povestire orală

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului : activitate frontală ( Observăm, Răspundem, Să lucrăm)

pe baza unui suport vizual

Compunere după un şir de ilustraţii Compunere după benzi desenate

** fișe de evaluare

 

diferențiată

 

** se va pune accent

 
 

pe evaluarea orală

 
 
 

2.3

-

formularea de

** exerciții de recunoaștre a

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului : activitate frontală (Să înţelegem textul, Să lucrăm)

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

3.2

întrebări şi

elementelor componente ale

3.3

răspunsuri -exerciţii de citire explicativă şi de citire selectivă

unei imagini sugestive și de citire a imaginii de ansamblu

5.

Pomul de Crăciun, după

Ioan Alexandru Brătescu-

-exerciţii de citire în ritm propriu a literelor/ sialbelor/ cuvintelor și propozițiilor

Voineşti Textul narativ Delimitarea textului în

-delimitarea textului în fragmente logice

** fișe de evaluare

 

diferențiată

 

-

povestirea

simple ** exerciții de completare cuvinte/ propoziții lacunare cu suport de imagini,

** se va pune accent

 
 

independentă a unui fragment -redactarea planului de idei

 

pe evaluarea orală

 

fragmente Planul simplu de idei

 
 

2.5

-explicarea folosirii

 

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

4.1

cratimei în scrierea

** exerciții de transcriere/

6. Scrierea corectă a cuvintelor „sau” şi „s-au” Utilizarea corectă a ortogramelor Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana „m” înainte de „p” sau „b” Dictare

4.6

unor cuvinte -utilizarea corectă a ortogramelor -completarea enunţurilor lacunare -selectarea ortogramelor şi alcătuire de enunţuri -dictare

copiere enunțuri simple care conțin ortograme ** exerciții de citire și recunoaștere/ subliniere a ortogramelor

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului : activitate frontală (Descoperim, Reţinem); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele, Vreau să ştiu!, Tema); activitate în perechi (Atelier)

** fișe de evaluare

 
 

diferențiată

 

** se va pune accent

 

pe evaluarea orală

 
 

7.

Colinde, colinde, de

2.5

-

formularea de

** exerciții de recunoaștre a

Resurse materiale: manual, caietul elevului

Observare sistematică (probe orale, fişe de

Mihai Eminescu

3.3

întrebări şi

elementelor componente ale

Textul liric Strofa. Versul Memorare. Recitare

3.7

răspunsuri

unei imagini sugestive și de

Resurse procedurale:

lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

 

4.5

-respectarea intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie -exerciţii de sinonimie -aşezarea corectă a textului în versuri în pagina caietului

citire a imaginii de ansamblu

-exerciţii de citire în ritm propriu a literelor/ sialbelor/ cuvintelor și propozițiilor simple ** exerciții de completare cuvinte/ propoziții lacunare cu suport de imagini,

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului : activitate frontală (Să înţelegem textul, Să lucrăm);

 

** fișe de evaluare

 

diferențiată

 

** se va pune accent

 
 

pe evaluarea orală

   

activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele, Tema)

 

2.3

-exerciţii de citire

** exerciții de recunoaștre a

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formati

3.2

explicativă şi de

elementelor componente ale

3.3

citire selectivă

unei imagini sugestive și de

8. Povestirea scrisă a unui fragment Text- suport: O seară minunată după Monica Rohan

4.3

-delimitarea textului în fragmente logice

citire a imaginii de ansamblu

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului : activitate frontală (Să lucrăm; Citim, Observăm, Nu uita!); activitate individuală (Tema)

-

povestirea orală a

-exerciţii de citire în ritm propriu a literelor/ sialbelor/

unui fragment

** fișe de evaluare

   

povestirea scrisă a unui fragment

-

cuvintelor și propozițiilor simple ** exerciții de completare cuvinte/ propoziții lacunare cu suport de imagini,

diferențiată

 

** se va pune accent

 
   

pe evaluarea orală

   
 
 

2.5

-

formularea de

 

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică

3.3

întrebări şi

**exerciţii de citire în ritm

(probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de

 

3.7

răspunsuri

propriu a silabelor, cuvintelor,

4.1

-exerciţii de citire

propozițiilor simple

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului : activitate frontală (Să înţelegem textul, Să lucrăm);

4.5

explicativă şi de citire selectivă -respectarea intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie -exerciţii de antonimie -aşezarea corectă a textului în versuri în pagina caietului -autodictare şi

**exerciţii de antonimie cu ajutorul imaginilor cu / fără model dat ** exerciții de copiere după model cu accent pe aşezarea

9. Pace, de Octavian Goga Textul liric Strofa. Versul

evaluare formativă

**
**

fișe de evaluare

 

diferențiată

 

** se va pune accent

 
   

pe evaluarea orală

   

Memorare. Recitare Autodictare

corectă a textului în versuri în pagina caietului

activitate în echipe (Atelier); activitate individuală (Tema)

   

corectarea greşelilor

   
 

2.3

-exerciţii de citire

** exerciții de recunoaștre a

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

3.2

explicativă şi de

elementelor componente ale

3.3

citire selectivă

unei imagini sugestive și de

4.3

-delimitarea textului

citire a imaginii de ansamblu

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului : activitate frontală (Citim, Observăm, Nu uita!); activitate individuală (Tema)

4.5

în fragmente logice -identificarea şi formularea ideilor principale -povestirea orală a textului după planul de idei -povestirea scrisă a textului -plasarea corectă a alineatelor

-exerciţii de citire în ritm propriu a literelor/ sialbelor/ cuvintelor și propozițiilor simple ** exerciții de completare cuvinte/ propoziții lacunare cu suport de imagini,

10. Povestirea scrisă a unui text de mică întindere Text suport: Dincolo de iarnă, după Silvia Kerim

** fișe de evaluare

 

diferențiată

 

** se va pune accent

 

pe evaluarea orală

 
   
 

1.1

-discriminarea

 

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

2.3

elementelor esenţiale

** exerciții de transcriere/

3.2

de cele de detaliu

copiere enunțuri simple care

3.5

-exerciţii de citire explicativă şi de citire selectivă -formularea ideilor principale -argumentarea folosirii dialogului în textele narative -povestirea independentă a unui fragment

conțin ortograme ** exerciții de citire și recunoaștere/ subliniere a ortogramelor

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului : activitate frontală (Să înţelegem textul, Să lucrăm)

11. În ajunul Anului Nou, după Fănuş Neagu Textul narativ

** fișe de evaluare

 
 

diferențiată

 

** se va pune accent

 
   

pe evaluarea orală

 
 
 

4.1

-explicarea folosirii

 

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului : activitate frontală (Descoperim, Reţinem); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele, Vreau să

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

4.6

cratimei în scrierea unor cuvinte -utilizarea corectă a ortogramelor -dictare

** exerciții de transcriere/ copiere enunțuri simple care conțin ortograme ** exerciții de citire și recunoaștere/ subliniere a ortogramelor

12. Scrierea corectă a cuvintelor „ia”, „i-a”, „iau”, „i-au” Utilizarea corectă a ortogramelor Dictare

 

** fișe de evaluare

 
 

diferențiată

 

** se va pune accent

 
 

pe evaluarea orală

 
 
       

ştiu!, Tema); activitate în perechi (Atelier)

 

2.3

-exerciţii de citire

**completare de propoziţii

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

3.2

explicativă şi de

simple lacunare folosind

4.1

citire selectivă -formularea ideilor principale -povestirea orală a textului -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie

cuvinte/pictograme reprezentând anumite expresii **formulare de cuvinte/propoziţii simple cu ajutorul unor imagini **precizarea numărului de cuvinte ale fiecărei propoziţii **despărţirea unor cuvinte în silabe ** realizarea corespondenței dintre sunetul inițial și imaginea ce reprezintă cuvântul **completarea unor enunţuri în care anumite cuvinte să aibă înţelesuri diferite cu ajutorul imaginilor/ pictogramelor **completarea unor texte lacunare scurte cu semnele de punctuaţie potrivite ădupă/ fără model **rezolvarea unor rebusuri cu antonime şi sinonime în care răspunsurile să fie reprezentate de imagini -completarea unor texte lacunare scurte cu antonimele ori sinonimele potrivite cu ajutorul imaginilor;

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului : activitate frontală (Să înţelegem textul, Să lucrăm)

** fișe de evaluare

 

diferențiată

 

** se va pune accent

 
 

pe evaluarea orală

 

13.

Amintiri din copilărie,

   

după Ion Creangă

Text narativ

 

2.4

-explicarea folosirii

 

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

2.6

cratimei în scrierea

** exerciții de transcriere/

3.3

unor cuvinte -dictare -simularea unor situaţii de comunicare

copiere enunțuri simple care conțin ortograme ** exerciții de citire și recunoaștere/ subliniere a ortogramelor

14. Scrierea corectă a cuvintelor „nea”, „ne-a” Utilizarea corectă a ortogramelor Dictare

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului : activitate frontală (Descoperim, Reţinem); activitate în perechi, în echipe

** fișe de evaluare

 
     

diferențiată

 

** se va pune accent

 

pe evaluarea orală

 
       

(Atelier); activitate individuală (Îmi folosesc cunoştinţele, Vreau să ştiu!, Tema)

 

2.2

-exerciţii de citire

** exerciții de recunoaștre a

Resurse materiale: manual, caietul elevului Resurse procedurale:

Observare sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pentru acasă) Probă scrisă de evaluare formativă

2.6

expresivă,

elementelor componente ale

3.3

respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie -reglarea intonaţiei, a volumului, a vitezei proprii de a vorbi -exprimarea propriilor opinii şi gânduri în legătură cu fapte şi întâmplări cunoscute

unei imagini sugestive și de citire a imaginii de ansamblu

-exerciţii de citire în ritm propriu a literelor/ sialbelor/ cuvintelor și propozițiilor simple ** exerciții de completare cuvinte/ propoziții lacunare cu suport de imagini,

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare a colectivului : activitate frontală (Colinde)

15.Obiceiuri de Crăciun de Anul Nou Colinde Memorare. Recitare

şi

** fișe de evaluare

 

diferențiată

 

** se va pune accent

 
 

pe evaluarea orală

 
   

5. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: IARNA (25 de ore)

 

Ob.

   

Resurse

Nr.

Detalieri de conţinut

de

ref.

Activităţi de

învăţare

Activițăți de învățare adaptate**

 

Evaluare/ Instrumente

de