Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercetrii - Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris la Istoria romnilor
PROBA D/E/F
Varianta 5
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I (20 de puncte)


Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice,
ordonndu-le cronologic:
a. sfr itul regimului parlamentar prin instaurarea monarhiei autoritare n Romnia
b. domnia lui Alexandru Ioan Cuza n statul na ional romn
c. cucerirea independen ei de stat a Romniei
d. unificarea administrativ nf ptuit n Romnia ca urmare a Marii Uniri

Subiectul al II-lea (18 puncte)


Citi i cu aten ie textul de mai jos:
Politicienii romni considerau Fran a i, ntr-o m sur mai mic , Marea Britanie, drept
principalii garan i ai acordurilor de pace i se bazau pe ele pentru a contracara amenin rile la
adresa statu-quo-ului teritorial din Europa de Est, mpotriva () Germaniei i statelor revizioniste
mai mici, Ungaria i Bulgaria. Guvernele romne ti au urm rit s p streze () securitatea
colectiv i pentru aceasta au sprijinit eforturile de a transforma Liga Na iunilor [Societatea
Na iunilor] n ap r tor de n dejde al p cii i stabilit ii n Europa i au promovat alian e regionale
cum au fost Mica n elegere i n elegerea Balcanic , pentru a descuraja revizionismul din Europa
de Est. (Keith Hitchins, Istoria Romniei)
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Men iona i, pe baza textului, dou ac iuni desf urate de Romnia pe plan interna ional.
4 puncte
2. Preciza i, pe baza textului, un obiectiv al politicii externe romne ti, n perioada interbelic .
2 puncte
3. Preciza i un conflict interna ional la care particip Romnia, ntre anii 1916-1918. 2 puncte
4. Prezenta i un tratat interna ional semnat n anii 1919-1920 referitor la Romnia. 5 puncte
5. Prezenta i un fapt istoric, desf urat n anul 1940, care a agravat rela iile romno-sovietice.
5 puncte
Subiectul al III-lea (22 de puncte)
Redacta i, n aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, n care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria romnilor:
Sfr itul secolului al XX-lea, perioada postbelic , cenzur , rezisten anticomunist ,
represiune politic , deportare, stat de drept, Parlament, pluralism politic.
Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
cronologice/ logice a faptelor istorice i ncadrarea textului n limita de spa iu precizat .

Subiectul al IV-lea (30 de puncte)


Elabora i, n aproximativ dou pagini, un eseu despre evolu ia Transilvaniei n secolele al
IX-lea al XVI-lea, avnd n vedere:
- men ionarea a trei forma iuni politice prestatale existente n Transilvania n secolele al IX-lea
al XI-lea;
- men ionarea unei forme de organizare politic a Transilvaniei, n secolele al XII-lea al XV-lea;
- prezentarea unui fapt istoric referitor la contribu ia romnilor din Transilvania la ntemeierea
rii Romne ti i/ sau a Moldovei;
- prezentarea unei ac iuni politico-militare cu caracter antiotoman la care a participat Transilvania
n secolul al XV-lea;
- precizarea unei modific ri intervenite n statutul politico-juridic al Transilvaniei, n secolul al XVI-lea.
Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii,
eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
i ncadrarea eseului n limita de spa iu precizat .

Prob scris la Istoria romnilor Varianta 5