Sunteți pe pagina 1din 1
Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007

Proba scris la Istoria românilor PROBA D/E/F Varianta 54 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
Proba scris
la Istoria românilor
PROBA D/E/F
Varianta 54
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul I (20 de puncte)
10 puncte din oficiu.
Scrie i,
pe foaia
de
examen,
literele
corespunz toare
urm toarelor
fapte
istorice,
ordonându-le cronologic:
a. afirmarea Moldovei în plan interna ional în timpul lui Alexandru cel Bun
b. desf
urarea procesului de etnogenez
româneasc
c. modernizarea statului român în timpul lui Alexandru Ioan Cuza
d. represiunea politic
întreprins
de regimul comunist din România
Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi i cu aten ie textul de mai jos:
“Art. V. Principatele Moldovei i Valahiei punându-se, în urma unei capitula ii, sub
suzeranitatea Sublimei Por i i Rusia garantându-le prosperitatea, este de la sine în eles c ele î i
vor p stra toate privilegiile i imunit ile care le-au fost acordate, fie prin capitula iile lor, fie prin
tratatele
încheiate între
cele dou imperii, fie prin hati erifurile date în diverse momente. În
consecin , ele se vor bucura de libera exercitare a cultului lor, de o siguran perfect , de o
administra ie na ional independent i de o deplin libertate a comer ului, clauzele adi ionale
stipula iilor de mai înainte, considerate necesare pentru a asigura acestor dou provincii posibilitatea
de a se bucura de drepturile lor, sunt consemnate în actul separat anexat, care este i va fi socotit ca
f
când parte integrant
din prezentul tratat. ”
(Tratatul de la Adrianopol, 1829)
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Men iona i, pe baza textului, avantajul economic dobândit, la 1829, de Moldova
i
ara
Româneasc .
2. Men iona i, pe baza textului, prevederea, în plan religios, înscris
2 puncte
în tratatul din 1829. 2 puncte
3. Men iona i, pe baza textului, o prevedere referitoare la statutul politico-juridic al Principatelor, în
anul 1829.
2 puncte
4. Preciza i un eveniment istoric desf
urat în anul 1821 în
ara Româneasc .
2 puncte
5. Prezenta i o ac iune politic
întreprins de românii din Principate în scopul emancip rii
na ionale, la sfâr itul secolului al XVIII-lea.
5 puncte
6. Prezenta i un document interna ional referitor la români, redactat între anii 1856-1858.5 puncte
Subiectul al lll-lea (22 de puncte)
Redacta i, în aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, în care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria românilor :
Primul R zboi Mondial, Marea Unire, egalitate politic , secolul al XX-lea, reforme
legislative, egalitate confesional , epoca contemporan , unificare administrativ , regim politic.
Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
cronologice/ logice a faptelor istorice
i încadrarea textului în limita de spa iu precizat .
Subiectul al lV-lea (30 de puncte)
Elabora i, în aproximativ dou pagini, un eseu despre situa ia Transilvaniei în secolele al
IX-lea - al XVI-lea, având în vedere:
-
men ionarea a trei forma iuni prestatale din Transilvania, în secolele al IX-lea – al XI-lea;
-
prezentarea unei forme de organizare politic a Transilvaniei, în secolele al XII-lea – al XV-lea;
-
prezentarea unei ac iuni militare din cadrul “politicii de cruciad ” întreprinse de Iancu de
Hunedoara, la mijlocul secolului al XV-lea;

men ionarea unei asem n ri între statutul politico-juridic al Transilvaniei i cel al rii Române ti în secolul al XVI-lea;

-

men ionarea unei ac iuni diplomatice sau militare în care a fost implicat Transilvania în secolul al XVI-lea. Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii, eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat .

-

istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat . - Prob scris la Istoria
istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat . - Prob scris la Istoria
istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat . - Prob scris la Istoria
istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat . - Prob scris la Istoria
istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat . - Prob scris la Istoria
istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat . - Prob scris la Istoria
istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat . - Prob scris la Istoria
istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat . - Prob scris la Istoria
istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat . - Prob scris la Istoria
istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat . - Prob scris la Istoria
istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat . - Prob scris la Istoria