Sunteți pe pagina 1din 1
Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007

Proba scris

i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007 Proba scris la Istoria românilor PROBA D/E/F Varianta 12

la Istoria românilor

PROBA D/E/F

Varianta 12

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Subiectul
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul I (20 de puncte)
10 puncte din oficiu.
Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice,
ordonându-le cronologic:
a. modernizarea statului na ional român prin reformele înf ptuite în timpul lui Al. I. Cuza
b. constituirea statului na ional unitar român
c. alternan a la guvernare în România pân
la Primul R zboi Mondial
d. sfâr itul regimului parlamentar prin instaurarea monarhiei autoritare în România
Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi i cu aten ie textul de mai jos:
„For ele de securitate au reprezentat instrumentul nemijlocit al represiunii aplicate de
Partidul Comunist. Ele au fost organizate dup tiparul sovietic i sub coordonare sovietic . (
)
În
procesul de constituire a democra iei populare, for elor de securitate li s-a cerut s elimine
anumite institu ii politice i anumite structuri sociale existente. Constrângerea i amestecul poli iei
au ajuns s fie parte din via a zilnic , tr s turi ale existen ei care au instaurat teama generalizat ,
o stare de spirit ce a schimbat nu doar structura societ ii, ci i comportamentul personal.
Conversa ia animat a l sat loc cuvintelor optite pe fug sau exprim rilor prin parabole, aluziile
au înlocuit discu ia deschis , iar mesajele cele mai simple erau mascate.”
(D. Deletant, Teroarea comunist în România. Gheorghiu-Dej i statul poli ienesc, 1948-1965)
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Preciza i, pe baza textului, o misiune pe care trebuiau s-o îndeplineasc
în România.
“for ele de securitate”
2 puncte
2. Preciza i, pe baza textului, modelul pe care l-au preluat “for ele de securitate” în România.
3. Preciza i, pe baza textului, o consecin
a activit
ii “poli iei” în România.
4. Men iona i o caracteristic
România.
a “revolu iei culturale” promovate de
2 puncte
2 puncte
regimului comunist în
2 puncte
5. Prezenta i o m sur
economic
impus
5 puncte
6. Prezenta i o ac iune de politic
extern
de regimul comunist în România.
a României în timpul regimului comunist.
5 puncte
Subiectul al III-lea (22 de puncte)
Redacta i, în aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, în care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria românilor:
Secolul al XVIII-lea, epoc istoric , drepturi cet ene ti, proiect liberal, criza oriental ,
politic
hegemonic , con tiin
na ional , emancipare politic , Mari Puteri.
Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
cronologice/ logice a faptelor istorice
i încadrarea textului în limita de spa iu precizat .
Subiectul al IV-lea (30 de puncte)
Elabora i, în aproximativ dou pagini, un eseu despre civiliza ia româneasc în context
european în secolele al XV-lea – al XVI-lea, având în vedere:
-
men ionarea a dou
aspecte ale lumii rurale în spa iul medieval românesc;
-
prezentarea unei institu ii implicate în consolidarea statelor medievale din spa iul românesc;
-
numirea a dou
personalit
i care au preluat tronul Moldovei, în secolul al XV-lea;
-
prezentarea unei ac iuni antiotomane la care particip
ara Româneasc , în secolul al XV-lea;
-
men ionarea unei modific ri a statutului politico-juridic al Transilvaniei, în secolul al XVI-lea;
-
precizarea statutului politico-juridic al
rii Române ti fa
de Imperiul Otoman, în anul 1593.

Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii, eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat .

istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat . Prob scris la Istoria românilor
istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat . Prob scris la Istoria românilor
istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat . Prob scris la Istoria românilor
istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat . Prob scris la Istoria românilor
istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat . Prob scris la Istoria românilor