Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei i Cercetrii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris la Istoria romnilor
PROBA D/E/F
Varianta 9
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul I (20 de puncte)
Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice,
ordonndu-le cronologic:
a. domnia lui Alexandru Ioan Cuza
b. confiscarea propriet ii private n Romnia comunist
c. cucerirea independen ei de stat a Romniei
d. participarea statului romn la Primul R zboi Mondial
Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi i cu aten ie textul de mai jos:
Apari ia () rii Romne ti i Moldovei n cursul secolului al XIV-lea, care a consacrat
politic supravie uirea romanit ii nord-dun rene n ndelungata perioad a migra iilor, a fost
rezultatul mpletirii a trei linii de evolu ie interdependente: concentrarea forma iunilor politice n
cadre teritorial-politice unitare; crearea institu iilor supreme, laice i ecleziastice, ale puterii
autonome; eliberarea teritoriului celor dou state de sub domina iile str ine () n secolul al XIV-
lea. Momentul decisiv al constituirii statelor (), a fost nl turarea domina iei teritoriale a Regatului
Ungar. (M B rbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, . Papacostea, P.Teodor, Istoria Romniei)
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Men iona i, pe baza textului, procesul consacrat prin apari ia statelor medievale romne ti. 2 puncte
2. Men iona i, pe baza textului, un fapt istoric desf urat pentru organizarea politic a rii
Romne ti i a Moldovei. 2 puncte
3. Men iona i, pe baza textului, un fapt istoric desf urat pentru modificarea statutului politico-
juridic extern al Moldovei sau al rii Romne ti. 2 puncte
4. Preciza i o ac iune politico-militar la care particip ara Romneasc , n secolul al XV-lea.
2 puncte
5. Prezenta i un fapt istoric la care particip Moldova, n secolul al XV-lea. 5 puncte
6. Prezenta i o ac iune prin care romnii transilv neni au contribuit la constituirea statului
medieval ara Romneasc sau Moldova. 5 puncte

Subiectul al III-lea (22 de puncte)


Redacta i, n aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, n care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria romnilor:
Secolul al XX-lea, perioad interbelic , proces electoral, egalitate politic , clas politic ,
legisla ie, egalitate confesional , Constitu ie, monarhie autoritar .
Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
cronologice/ logice a faptelor istorice i ncadrarea textului n limita de spa iu precizat .

Subiectul al IV-lea (30 de puncte)


Elabora i, n aproximativ dou pagini, un eseu despre evolu ia Transilvaniei, din a doua
jum tate a secolului al XIX-lea pn la realizarea statului na ional unitar romn, avnd n vedere:
- men ionarea statutului politico-juridic al Transilvaniei, n perioada 1861-1865;
- precizarea unei organiza ii politice a romnilor transilv neni, la sfr itul secolului al XIX-lea;
- prezentarea unui document elaborat de romnii din Transilvania, n a doua jum tate a secolului
al XIX-lea;
- men ionarea unei institu ii din Romnia care a sus inut mi carea na ional din Transilvania, la
sfr itul secolului al XIX-lea;
- men ionarea altor dou provincii romne ti, care al turi de Transilvania, se aflau n afara
grani elor Romniei, n anul 1918;
- prezentarea unei ac iuni politice ntreprinse de romnii din Transilvania, n anul 1918.
Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii,
eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
i ncadrarea eseului n limita de spa iu precizat .

Prob scris la Istoria romnilor Varianta 9