Sunteți pe pagina 1din 1
Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL

Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007

Proba scris la Istoria românilor PROBA D/E/F Varianta 65 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
Proba scris
la Istoria românilor
PROBA D/E/F
Varianta 65
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
10 puncte din oficiu.
Subiectul I (20 de puncte)
Scrie i pe foaia de examen literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice,
ordonându-le cronologic:
a. participarea României la Primul R zboi Mondial
b. sfâr itul regimului parlamentar prin instaurarea monarhiei autoritare în România
c. activitatea României în cadrul Tratatului de la Var ovia
d. afirmarea
rii Române ti pe plan extern, în timpul lui Mihai Viteazul
Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi i cu aten ie textul de mai jos:
„Întrucât comuni tii înaintau inexorabil spre dobândirea monopolului puterii politice,
monarhia devenise o anomalie. Temându-se c acest ultim vestigiu al vechii orânduiri politice ar
putea s mai serveasc drept un centru al opozi iei fa de noua societate, Partidul Comunist a
f cut pasul final, logic, pentru asigurarea domina iei sale asupra rii, atunci când l-a for at pe rege
abdice, la 30 decembrie 1947. Proclamarea de c tre comuni ti a Republicii Populare Române a
fost apogeul campaniei lor pentru dobândirea puterii. Ac iunea lor a determinat pe plan intern
subordonarea rii modelului politic i economic sovietic i aservirea ei scopurilor sovietice în
s
rela iile interna ionale.”
(Keith Hitchins, România 1866 – 1947)
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Men iona i, pe baza textului, un motiv al ac iunii întreprinse de Partidului Comunist pentru a-l
for a pe rege s abdice.
2. Men iona i, pe baza textului, o consecin
Republicii Populare Române.
, pe plan intern, a proclam
rii de c
3. Men iona i, pe baza textului, o consecin
Republicii Populare Române.
, pe plan extern, a proclam
rii de c
4. Numi i regele României for at s
abdice în anul 1947.
2 puncte
tre comuni ti a
2 puncte
tre comuni ti a
2 puncte
2 puncte
5. Prezenta i un alt eveniment istoric desf
urat în România, în perioada 1944-1947, în afara
celor precizate în text.
6. Prezenta i o m sur
economic
ini iat
5 puncte
de Partidul Comunist Român, între anii 1948-1962.
5 puncte
Subiectul al III-lea (22 de puncte)
Redacta i, în aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric în care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria românilor:
Epoca Modern , secolul al XIX-lea, Al.I.Cuza, Constitu ie, independen , monarhie
constitu ional , proiect liberal, colegiu electoral, corp profesoral.
Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
cronologice / logice a faptelor istorice i încadrarea textului în limita de spa iu precizat .
pân
Subiectul al IV-lea (30 de puncte)
Elabora i, în aproximativ dou pagini, un eseu despre evolu ia Moldovei, de la întemeiere
în secolul al XIX-lea, având în vedere:
-
men ionarea unui factor extern favorabil întemeierii statului medieval Moldova;
-
precizarea unei ac iuni prin care voievodul Bogdan contribuie la întemeierea Moldovei ca stat
medieval, în secolul al XIV-lea;
- prezentarea unei institu ii a Moldovei în Evul Mediu;
- prezentarea unei ac iuni prin care Moldova s-a afirmat pe plan interna ional, în secolul al XV-lea;
-
men ionarea a trei consecin e ale manifest rii crizei orientale asupra Moldovei.
Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii,
eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice
i încadrarea textului în limita de spa iu precizat .