Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercetrii - Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris la Istoria romnilor
PROBA D/E/F
Varianta 72
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I (20 de puncte)


Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice,
ordonndu-le cronologic:
a. cucerirea independen ei de stat a Romniei
b. modernizarea statului prin opera reformatoare a domnitorului Al.I.Cuza
c. participarea statului romn la Primul R zboi Mondial
d. manifestarea crizei orientale asupra Principatelor Romne, n secolul fanariot

Subiectul al II-lea (18 puncte)


Citi i cu aten ie textul de mai jos:
Fiindc sunte i domni cre tini i sunte i cunoscu i drept cre tini, eu vin cernd ajutorul
vostru cre tinesc, spre a p stra aceast ar a mea, folositoare pentru treburile cre tine i
f g duiesc c orice dar i orice ajutor mi ve i trimite, eu l voi ntoarce nzecit (...). Atta cer acum
i asta fiindc tiu c turcul va veni n vara aceasta iar i asupra mea, pentru cele dou inuturi, al
Chiliei i al Cet ii Albe. (solia domnitorului Moldovei c tre Vene ia, din secolul al XV-lea)
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Men iona i, pe baza textului, un motiv al solicit rii ajutorului str in, de c tre domnitorul
Moldovei. 2 puncte
2. Men iona i, pe baza textului, promisiunea f cut de c tre domnitor principilor str ini. 2 puncte
3. Men iona i, pe baza textului, rolul atribuit Moldovei n politica de cruciad de c tre domnitor.
2 puncte
4. Numi i domnitorul Moldovei n a doua jum tate a secolului al XV-lea. 2 puncte
5. Prezenta i un fapt istoric care contribuie la constituirea Moldovei ca stat medieval. 5 puncte
6. Prezenta i o deosebire dintre politica extern a domnitorului Vlad epe i a domnitorului Mihai
Viteazul. 5 puncte

Subiectul al III-lea (22 de puncte)


Redacta i, n aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, n care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria romnilor:
Epoca postbelic , secolul al XX-lea, regim politic, Tratatul de la Var ovia, comunism,
na ionalizare, colectivizare, proprietate, sovrom.
Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
cronologice/ logice a faptelor istorice i ncadrarea textului n limita de spa iu precizat .

Subiectul al IV-lea (30 de puncte)


Elabora i, n aproximativ dou pagini, un eseu despre civiliza iile nord-dun rene din secolul
al III-lea .Hr.- al VIII-lea d.Hr., avnd n vedere:
- numirea unui conduc tor al geto-dacilor din secolele al III-lea .Hr. - I .Hr. i men ionarea unei
ac iuni politice n care a fost implicat acesta;
- men ionarea unei caracteristici a civiliza iei geto-dace, din secolul I d.Hr., n timpul lui Decebal;
- men ionarea unui fapt istoric n care Decebal a ac ionat mpotriva romanilor n secolul al II-lea
d.Hr.;
- prezentarea a dou caracteristici ale civiliza iei romane n Dacia;
- men ionarea unui fapt istoric, desf urat n nordul Dun rii, n secolele al IV-lea al VIII-lea, n
cadrul etnogenezei romne ti.
Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii,
eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
i ncadrarea eseului n limita de spa iu precizat .

Prob scris la Istoria romnilor Varianta 72