Sunteți pe pagina 1din 1
Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007

Proba scris la Istoria românilor PROBA D/E/F Varianta 66 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
Proba scris
la Istoria românilor
PROBA D/E/F
Varianta 66
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
10 puncte din oficiu.
Subiectul I (20 de puncte)
Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice,
ordonându-le cronologic:
a. constituirea statului medieval Moldova
b. activitatea României la Societatea Na iunilor
c. afirmarea
rii Române ti pe plan extern, în timpul domniei lui Mihai Viteazul
d. modernizarea statului român în timpul lui Alexandru Ioan Cuza
Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi i cu aten ie textul de mai jos:
“Traian construi peste Istru un pod de piatr
pe care nu tiu cum s -l admir prea mult. ( )
Ast zi îns
podul nu folose te la nimic, c ci nu mai exist
decât stâlpii, iar pe deasupra lor nu se
mai poate trece: ai zice c
au fost f
cu i numai ca s
fac
dovada c
firii omene ti nu-i este nimic
cu neputin . Traian se temea c , dup ce înghea
Istrul, s
nu se porneasc
r zboi împotriva
romanilor r ma i dincolo i construi acest pod, pentru ca transporturile s
se fac
cu u
urin
peste el. Dimpotriv , lui Hadrian îi fu team
c
barbarii vor birui str jile acestuia
i vor avea trecere
lesnicioas spre Moesia. De aceea distruse partea de deasupra.”
(Dio Cassius, Istoria roman )
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Preciza i, pe baza textului, deosebirea dintre deciziile celor doi împ ra i, în privin a podului de
peste Dun re.
2 puncte
2. Men iona i, pe baza textului, un motiv al deciziei adoptate de c tre Traian în privin a podului.
2 puncte
3. Men iona i, pe baza textului, un motiv al deciziei adoptate de c tre Hadrian în privin a podului.
2 puncte
4. Men iona i o ac iune politic -militar
sau diplomatic
a dacilor desf
urat
în secolul I. d.Hr.
2 puncte
5. Prezenta i o alt
tr
s
tur
a civiliza iei romane în Dacia, în afara celor precizate în text.5 puncte
6. Prezenta i o caracteristic
a civiliza iei daco-ge ilor.
5 puncte
Subiectul al III-lea (22 de puncte)
Redacta i, în aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, în care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria românilor:
Epoca postbelic , secolul al XX-lea, activist, cenzur , dizident, munc for at , represiune
politic , rezisten
armat , Securitate.
Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
cronologice/ logice a faptelor istorice
i încadrarea textului în limita de spa iu precizat .
Subiectul al IV-lea (30 de puncte)
Elabora i, în aproximativ dou pagini, un eseu despre rolul monarhiei în statul român, în
perioada 1866-1940, având în vedere:
-
prezentarea unei caracteristici a regimului politic din România, instaurat în anul 1866;
-
men ionarea a dou
institu ia monarhic ;
evenimente istorice desf
urate pân
în anul 1914, în care a fost implicat
-
numirea regelui României implicat în procesul de înf ptuire a Marii Uniri, din 1918;
-
precizarea a dou
ac iuni în care a fost implicat
institu ia monarhic , în perioada 1919 - 1937;

prezentarea unei caracteristici a regimului politic instaurat de monarhie, în anul 1938. Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii, eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice

-

succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice - i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat
succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice - i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat
succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice - i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat
succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice - i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat

i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat .

istorice - i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat . Prob scris la Istoria