Sunteți pe pagina 1din 12

ANEXA nr.

2 la Procedur
PO.IP-02
Revizia 1

ACTIVITI I CHELTUIELI ELIGIBILE

Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate1
lei -
Achiziionarea de echipamente IT
tehnic de calcul (tip PC, format din: 1. Certificatul de garanie, original;
unitate central, server, monitor, 2. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
imprimant/copiator/multifuncional, original;
inclusiv sisteme portabile, licene 3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan/ cotor
necesare desfurrii activitii) fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
conform Hotrrii Guvernului nr. cheltuieli pentru banca/dispoziii de plat externe n cazul
1. 150.000
2139/2004 pentru aprobarea achiziionare importurilor,traduse n limba romn i legalizate), original,
Catalogului privind clasificarea i dup caz;
duratele normale de funcionare a 4. Copie certificat dup extrasul de cont;
mijloacelor fixe, cu modificrile i 5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
completrile ulterioare sau obiecte de codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
inventar asimilate acestora. amortizrii.

1 maxim 90% din valoarea investiiei(exclusiv TVA); valoarea total a AFN nu poate depi 250.000 lei pentru fiecare beneficiar.

26
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
1. Documente de garanie, original;
2. Factur fiscal , original;
3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
fil CEC/ foaie de vrsmnt/ bilet la ordin trecut prin
Achiziionarea de cititoare pentru cod banca/dispoziii de plat externe n cazul
cheltuieli pentru
2. de bare; 8.000 importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
achiziionare
original, dup caz;
4. Copie certificat dup extrasul de cont;
5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
amortizrii.
1. Documente de garanie i de conformitate, original;
2. Factur fiscal , original;
3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
fil CEC/ foaie de vrsmnt/ bilet la ordin trecut prin
Achiziionarea de cntare electronice banca/dispoziii de plat externe n cazul
cheltuieli pentru
3. cu/fr printer pentru etichetare; 10.000 importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
achiziionare
original, dup caz;
4. Copie certificat dup extrasul de cont;
5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
amortizrii.

27
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
1. Certificatul de garanie, original;
2. Declaraia de instalare conform Hotrrii Guvernului
nr. 479/2003, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, original i copie certificat;
3. Factur fiscal , original;
4. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
Achiziionarea de aparate de marcat
cheltuieli pentru fil CEC/ foaie de vrsmnt/ bilet la ordin trecut prin
4. electronice fiscale; 8.000
achiziionare banca/dispoziii de plat externe n cazul
importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
original, dup caz;
5. Copie certificat dup extrasul de cont;
6. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
amortizrii.

28
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
Achiziionarea de echipamente
tehnologice, maini, utilaje i instalaii
de lucru-inclusiv software-ul aferent,
1. Certificatul de garanie, original;
aparate i instalaii de msurare,
2. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
control i reglare necesare desfurrii
original i copie certificat;
activitilor pentru care a solicitat
3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
finanare, conform Hotrrii
fil CEC/ foaie de vrsmnt/ bilet la ordin trecut prin
Guvernului nr. 2139/2004 pentru
banca/dispoziii de plat externe n cazul
aprobarea Catalogului privind cheltuieli pentru
5. 250.000 importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
clasificarea i duratele normale de achiziionare
original,dup caz;
funcionare a mijloacelor fixe, cu
4. Copie certificat dup extrasul de cont;
modificrile i completrile ulterioare
5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
sau obiecte de inventar asimilate
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
acestora, cu excepia jocurilor de
amortizrii.
noroc mecanice, electrice, electronice,
meselor de biliard i automatelor
muzicale;

1. Certificatul de garanie, original;


2. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
original;
3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
Achiziionarea de electro i
cheltuieli pentru 250.000 banca/dispoziii de plat externe n cazul
6. motostivuitoare conform grupa
achiziionare importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
2.3.6.8.1 din HG 2139/2004;
original, dup caz;
4. Copie certificat dup extrasul de cont;
5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
amortizrii.
29
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
1. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
original;
2. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
fil CEC/ foaie de vrsmnt/ bilet la ordin trecut prin
banca/dispoziii de plat externe n cazul
importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
Investiiile n active necorporale original, dup caz;
referitoare la brevete de inventie, 3. Copie certificat dup extrasul de cont;
mrci de produse si servicii (etichetare 4. Contractul cu francizorul, tradus n limba romn i
cheltuieli pentru
ecologica, licente), software pentru legalizat(dac este cazul), factura fiscal, tradus n limba
7. achiziionare. 60.000
comerul on-line, software-uri romn i legalizat(dac este cazul), dovada nregistrrii
necesare desfurrii activitilor de mrcii francizate la organismul abilitat din Romnia sau
comercializare a produselor i din ara de origine, cu traducere autorizat n limba
serviciilor de pia; roman; (pentru francize);
5.Documente care s ateste certificarea etichetrii
ecologice de ctre un organism abilitat(pentru etichetare
ecologic);
6. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
amortizrii, dup caz.

30
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
Achiziionarea de bunuri prevzute la
1. Certificatul de garanie, original;
subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatur
2. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
birotic i 3.3 sisteme de protecie a
original;
valorilor umane i materiale (ex.
3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
sisteme de supraveghere video,
fil CEC/ foaie de vrsmnt/ bilet la ordin trecut prin
sisteme de alarm). conform Hotrrii
cheltuieli pentru banca/dispoziii de plat externe n cazul
8. Guvernului nr. 2139/2004 pentru 250.000
achiziionare importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
aprobarea Catalogului privind
original, dup caz;
clasificarea i duratele normale de
4. Copie certificat dup extrasul de cont;
funcionare a mijloacelor fixe, cu
5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
modificrile i completrile ulterioare
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
sau obiecte de inventar asimilate
amortizrii, dup caz.
acestora;
1. Certificatul de garanie, original;
2. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
Achiziionarea de autoutilitare din
original;
categoria N1, N2, N3, cu excepia
3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
vehiculelor de teren simbol G conform
fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
Ordinului MLPTL 211/2003 cu
banca/dispoziii de plat externe n cazul
modificrile i completrile ulterioare
cheltuieli importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
9. respectiv cu excepia vehiculelor de 250.000
pentru achiziionare original, dup caz;
transport rutier de mrfuri n contul
4. Copie certificat dup extrasul de cont;
terilor sau contra cost, solicitate de
5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
ntreprinderile care efectueaz
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
transport rutier de mrfuri n contul
amortizrii, dup caz.
terilor sau contra cost;
6. Cartea de identitate a mijlocului de transport din care sa
reias tipul (autoutilitar, etc)

31
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
Certificarea unui sistem de
management al calitii/ mediului/ 1. Contract de prestri servicii2;
sntii i securitii ocupaionale/ 2. Factur fiscal, n original ;
siguranei alimentelor, n conformitate 3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
cu unul din standardele: SR-EN-ISO fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
Taxa de audit i
9001:2008 (sistem de management al banca/dispoziii de plat externe n cazul
certificare
calitii); SR-EN-ISO 14001:2005 importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
10. 24.000
(sistem de management de mediu); original, dup caz;
SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de 4. Copie certificat dup extrasul de cont;
management al siguranei 5. Original i copie certificat dup certificatele emise de
alimentelor); OHSAS 18001:2007 organismele de certificare;
(sistem de management al sntii i 6. Copie dup documentul care atest acreditarea sau
securitii ocupaionale), simplu sau recunoaterea european a acestora.
integrat;
Elaborarea de
1. Contractul de prestri servicii4, privind realizarea paginii
pagini WEB pentru
web, cu specificarea adresei paginii WEB, original
prezentarea
2. Factur fiscal, n original;
Realizarea unei pagini web pentru activitii
3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
prezentarea activitii solicitantului i solicitantului i a
fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin), original, dup
a produselor sau serviciilor produselor sau
3 caz;
11. promovate , (inclusiv cheltuieli serviciilor 10.000
4. Copie certificat dup extrasul de cont;
nregistrare domeniu, fr hosting), promovate;
5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
pentru operatorii care nu au alt taxa de
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
pagin web; achiziionare a amortizrii, dup caz.
domeniului
Internet;

2 n contract se va preciza perioada de desfurare a activitii i tematica serviciilor de certificare furnizate.


3
Padina web se realizeaz n limba romn i este functional la data depunerii decontului si pe toata perioada de monitorizare;
32
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
1. Certificatul de garanie, original;
2. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
original;
Achiziionarea de
3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
instalaii/echipamente specifice n
fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
scopul obinerii unei economii de
banca/dispoziii de plat externe n cazul
energie, precum i sisteme care cheltuieli pentru
12. 250.000 importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
utilizeaz surse achiziionare
original, dup caz;
regenerabile/alternative de energie5
4. Copie certificat dup extrasul de cont;
pentru eficientizarea activitilor
5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
pentru care a solicitat finanare;
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
amortizrii.

1. Factur fiscal, n original;


2. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
Achiziionarea de instalaii de
cheltuieli pentru banca), original, dup caz;
13. nclzire sau climatizare aferente 20.000
achiziionare 3. Copie certificat dup extrasul de cont.
spaiului de comer sau servicii;
4. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
amortizrii.

44
n contract trebuie s se precizeze perioada de desfurare a activitii, data la care este functional pagina web i adresa paginii WEB.
5
Surs regenerabil de energie, conform definiiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de
energie, cu modificrile i completrile ulterioare.
33
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
Participarea la cursuri de instruire
1.Contractul de prestari servicii incheiat cu furnizorul de
pentru formare / calificare
formare profesionala;
profesional / specializare /
2. Copie a cerificatului/diplomelor de absolvire/
perfecionare profesional n domeniul
atestatului;
activitilor de comercializare a
cheltuieli pentru 3. Factur fiscal, n original;
14. produselor i serviciilor de pia 20.000
achiziionare 4. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
pentru care a solicitat finanare,
fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
participarea la cursuri privind noiuni
banca), original, dup caz;
fundamentale de igien necesare n
5. Copie certificat dup extrasul de cont.
activitile de comercializare a
produselor i serviciilor de pia
Comisionul de garantare aferent 1.Contractul de garantare cu FNGCIMM;
anului acordrii garaniei, datorate 2. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
instituiilor financiare care emit fil CEC/ foaie de vrsmnt/ bilet la ordin trecut prin
garanii pentru credite, n cazul banca), original, dup caz;
garaniilor acordate pentru creditele 3. Copie certificat dup extrasul de cont.
comisionul de 16.000
15. contractate de beneficiari n vederea
garantare
realizrii planurilor de investiii
acceptate in cadrul Programului,
pentru solicitanii care utilizeaz credit
pentru implementarea proiectului;

34
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
Consultan pentru ntocmirea
documentaiei n vederea obinerii
finanrii n cadrul prezentului
program i implementarea proiectului 1. Contractul de prestri servicii cu consultantul6 7;
(maxim 8000 lei fr TVA)5. 2. Copie dup certificatul constatator al furnizorului de
Furnizorii de servicii de consultan Tarif de consultan, cu codul autorizat din CAEN clasa 70;
maxim
eligibili n cadrul Programului pot fi consultan, cu 3. Factur fiscal, n original;
8000 lei
numai organizaii furnizoare de menionarea 4. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
16. fr TVA
consultan care au dreptul legal de a documentaiei fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
cumulat cu
desfura acest tip de activitate, elaborate n cadrul banca), original dup caz;
punctul 17
respectiv au activitatea de consultan contractului 5. Copie certificat dup extrasul de cont;
n statut sau sunt ntreprinderi care au 6.Proces-verbal privind execuia contractului de
ca activitate autorizat a fi desfurat consultan.
una dintre activitile incluse n cod
CAEN clasa 70.

5 Activitate/cheltuial eligibil care poate fi efectuat nainte de semnarea contractului de finanare, ca i comisionul de garantare aferent anului acordrii garaniei.
* Valoarea activului achiziionat n cazul programului se va face pe baza unei evaluri al unui expert evaluator ANEVAR. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie s aib destinaie locativ.

66 Activitate/cheltuial eligibil care poate fi efectuat nainte de semnarea contractului de finanare.


7 n contract se va preciza perioada de desfurare a activitii i tematica serviciilor de consultan furnizate.

35
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
1. Contractul de prestri servicii cu consultantul7 8;
2. Certificatul constatator al furnizorului de consultan cu
codul autorizat din CAEN clasa 70 (n copie certificat);
3. Specificaia activitilor i documentelor elaborate n
cadrul consultanei:
- procesul verbal de instruire n SMC sau declaraia pe
Achiziionarea de servicii de
propria rspundere, semnat i tampilat de
consultana primit n scopul
Tarif de reprezentantul legal, privind evidena nominal a
ntocmirii documentaiei i maxim
consultan, cu salariailor care au participat la consultan, respectiv
implementrii sistemelor de 8000 lei
menionarea funciile deinute de acetia n cadrul societii comerciale;
17. management al fr TVA
documentaiei - Manualul calitii n format electronic (CD, dischet);
calitii/mediului/sntii i securitii cumulat cu
elaborate n cadrul - lista procedurilor de sistem;
muncii/siguranei produselor punctul 16
contractului - lista procedurilor operaionale;
alimentare, simplu sau integrat;
4. Factur fiscal, n original;
5. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
banca), original, dup caz;
6. Copie certificat dup extrasul de cont;
7.Proces-verbal privind execuia contractului de
consultan.

78 n contract se va preciza perioada de desfurare a activitii i tematica serviciilor de consultan furnizate.

36
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
1. Contractul de vnzare-cumprare;
2. Raport de evaluare ANEVAR , dup caz;
3. Extrasul de plan cadastral, dup caz;
4. ncheierea i extrasul de carte funciar, dup caz;
5. Certificatul fiscal de la Direcia Taxe i Impozite
Locale sau Primria localitii, cu precizarea c imobilul
Achiziionarea de spaii comerciale de
este nregistrat ca spaiu comercial, dup caz;
comer sau prestri servicii n legatur
6. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
direct cu activitile codului CAEN Cheltuieli pentru
18. 250.000 codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
pe care se acceseaz Programul . achizitionare
amortizrii,dup caz;
Activele din cadrul acestei categorii
7. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
nu trebuie s aib destinaie locativ
original;
8. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin), original , dup
caz;
9. Copie certificat dup extrasul de cont.

37