Sunteți pe pagina 1din 2

i-":ru\'$-ry

$os. Iancului, nr. 49,sector2nBucuregti

Nr.

Data

Anexa 3

AUTORIZATIE deproducrtor destruguri destina{iob{ineriidevinuri cu denumirede origine controlatr"r)/ indicafiegeograliei.l) 1. Seacordl Cultivatorului. (cu sediul) in

producestruguri destinatioblinerii de vinuri cu denumireade origine controlat[.1]indicalie

., domiciliat

dreptul de a

sale) situat[

,

geografrc6.tY

din via

prin

sa (viile

(situate) in urmltoarele comune qi sate:

condilia respect[rii normelor de culturd a

DoC.r)/IG"r) 2' Ca baz6,a producerii

vilei de vie stabilite

Caietul de sarcini oentru

pot

fi

strugurilordestina{ioblinerii de vinuri cu denumirede origine

folosite ha qi pot fi

controlat6*1)/indicalie geografisS*l) urmdtoarelesoiuri din parcelelede vi1[ de vig

oblinuteproduc{iile indicatein AnexaAltoriza{iei

vinuri cu denumiredeoriginecontrolati*llindicalie geografici*1).

de pe supraf4atotall de

deproducdtor destruguridestinalioblineriide

3. Lutoizafiaestevalabil[ pentruanul.

4'

Eliberarea

acestei autorizalii se bazeazd pe cererea intocmitd de reprezentantul

,,.din

la

qipeverificErileadministrativeqi

inregistrati

Inspectoratul

Inspectorulde specialitatg din cadrul Inspectoratului teritorial al

?ncarese.realizeazlproducerea strugurilordestina{ioblinerii

de

controlat5.rlindicalie geografici*l) conformCaietuluide sarcini

produc[torului Teritorial al tehnice ficute de cbtre

O'N'V'P.V., asupracondiliilor vinuri cu denumirede origine pentru vinuricuDOC*rhG*l). -

5. A fost achitati taxa de autorizarecu chitan{alordinde plat[ nr.

"'' in valoarede

-.--

6' Prezentaautoriza{iea fost intocmiti in trei

din data

lei,a cirei copieconstituieanexilaprezentaautorizalie.

exemplareoriginale,dintre care:un exemplar

I

pentruCultivatorgi doubexemplarepentru O"N.V-P.V.

O.N.V.P.V.

Directorgeneral,

Noti:

coatrolatd. t)/indica{ie geografici.

.t)

Dac[ un producltor

de]ine vri indreptd{itesd

tl

* teritoriJ mai multor

producd struguri **"fr.o!"*t;.,**r;;

a"rr.*ir"'de'origine

areale,i sevor elikra autonzafiiseparatepentrufiecmedintre acestea.

Seva retrinedoar specificafia corespunzltoare cererii

Oficiul Nationalal Viei qi produselor Vitivinicole $oseaua Iancului,m.49, Sector2, Bucure$i Tel.(0M)02 1.250.50.97Fax.(004)021.250.50.98 E-mail:office@onvpv.ro

10

l"{ Ii$tsl-[ RtJ{""Ac nicu

5i {}FZ\.rt}t-I-At{ti

tTi_iR' i

liuaiAi.F

*s:YPff

Oliciul Nafion*l at Viei qi Produselor Vitivinicole (O.N.v.p.V.)

$os. Iencului, Rn 49,sector2, Bucuregti

Nr.

Data

Anexa nr. 4

AnexaAutorizafiei de producltor de struguri destinafiobfinerii devinuri cu denumiredeorigins controlatii.l|indicatie geograficI.l)

Cultivatorul

a producerii

strugurilordestinatioblinerii de vinuri cu

geograficf,.l)

,

urmdtoarele soiuri din parcelele de ha qipot fi oblinuteproduc{iile:

Localitatea

Amplasamentulplantatiei

CNPV

Tillal

Blocfizic

Parcela

Supafata

{I{a)

poatefolosi, cabazd

denumirede origine controlati* 1)indicalie

vili

de vig

de pe

zuprafala totald de

 

Produc{ia

Froduc(ia

maxin[

maxim[

Soiul

admisd

de struguri

de*ruguri

peparceli

(o lha)

(q)

(

)

.t) Seva relinedoarspecificafiacoreqpunzitoareererii

ll

Oficiul Na{ionalal Viei gi ProduselorVitivinicole $oseaua Iancului m.49, Sector2, Bucurqti

Tel.(0M)021.250.50.97 Fax.(004)021,250.50.99

E-mail: offi ce^@onvpv"ro

Inspectordespecialitateal O.N.V.P.V.,

ffi