Sunteți pe pagina 1din 12

Despre acest monuo]

An~st manual con line inforrnatn .. irnportanre,. nuuri. propuneri .~i avertismeute refertroare .a uvuovehlculul dumneavoastra. j~lt€ indicatlt lrnpnrtante rererttoarela propria dvs. signranta s: la nlguranta celorlal]l pasageri din autnvehlcul, So'e R(!S8I:1C in celetal te manualc din mapa de bord,

A!-I19ura~-va ca accst manual se gasesre l[um·

d aunatn autovchlcul.Accstlucm cste valabil In special Gand lmprurnutati sau vlndeti aurrwe-

! lculul.

'III aeest manual suntd escrtse echtpamemele IW tevehiculului dvs, existemc la momentul

'l [1~rirHrnanua1uluL Unele din echipamentele ([,f; rise ill ·cH .. ;(:~S[ manual se pot mnnta ulterio r

, IU stint disporrihile numai in anumite piete.

!lm,ag,iniJe put dlferl Ia uncle deralii, rata de au tov hie ululd u m n eavoa srra ~i tre h u ie pri vile careprezentari prlncipia leo

Datele referftoare 130 directie so refera let d lrectia d deplasare, aH~.t(l tlmp cat nu exists alte speerncArt.

® Marcile inregistrate sun [ mareate ell ®.

Lipsa acesuii sunbol nu este n garantie

Cuprins

penlm Ioloslrea neconditionata a aceSIOJ e hlparn nte.

... Corntnuarea pe urrnatoarea pagina .. -4 March a;d'i sral'~ituJ trnul capitol.

-=::;> & Trimitere la 0 AT~ENTI E! in Inrerio rul unui

fragment, ca nd 51:' specifica ~i nurnarul paginii, A1'[NT1\ 1 respectiva nu va fi lln interin ru I fragmej'~d u lui.

Descrierea do,telor

De retinut ". _ . - , .. " " .

Cum em fost colculare ocaste date'? .

Scrcinile :poe remon;;a " , .. , ' , , .

Ro1·ile ....• , , , - - , •. , ..

D'·atele tehnice _ " .

l'(~xtel.e tnsettte de acest sim~)O] contln informatli re eritoere ta slguranp, dV5. ~i arrag alen1,ia asupra posibUe~urp,e.riwle de accident sau r&nhe.

Molor pe b~nztna, 40 kW " "" _ ..

Motor pe· beCi'l.zina 47 kW + •• ""

& ATENTIEI

(D AVertizare,!

Text le insotite d .. · acest sim bol atrag atun tla asupra po ibU Ior deteriorari ale aurovehicululul.

lIllndical~e'

'Iextele.insotite de acest simbol corrtin Indlcatli suplirnentare,

8 B 10

2 2 4 5 -6

Motor pe beozina S5 kW , .. , ..

Motor pe benzino 63 kW FIS ~~ .

Motor pe beJI'z:ina 74 kW .

MotorUli' diesel TDI 47 kW " ,

Moto,rul diiese-I TOl55 kW Mo,t'OfUI di·es,el TIDI 74 kW

Index ., , .. , , " + ••

·Cuprins, 1

11 .13 15 17 18 20

22

Caiefull 3.3 Dete fehnicE!!

Descrierea datelor'

Caietul 3.3 Dale lehnice

Dotele de identificore a autovehiculului

lmpertont

Datele din actele auiouehiculului au p rioritate.

'Ioa te d arcle ,0 i n acest rna t1 ual s u nt va lab i]c pentru modelul de bazaprodus in (~1'rJrJi3nja, Tipul motoruluicu care este echipat.autovehl-

.culul dvs, este precizat p€ etichera 'ell datele autovchiculului, respectiv in acrele autovehicululut.

Valorile date pOI varia din cauza echipementelor supllmeutare rnontate uherlor sau in cazulautovehiculelor speciale sau al autovchiculelor destin are exportu lui.

Pre'S(U'lrtl:ilfi nfilizcte in ocest memuol

Num·,(ilrul die id@f1tific:orecd eutevehlcelulul Numarul deidentlfleare ul motorulm-e fig. 1 [nr, sasiu) se poaIe clti dinexterior printr-un och ~ at pa rbrizului. Acesta se gase~te tn palrlea stanga a autnvehieislului in zona de jos a. parbrixului.

PiaCllil!CI cu dtdele autovehiculului

Placuta ell d at c 10 aurovehicul ului ::::;!> fl g. 2 cs lc lipilfi pe podeaua pnrtbagajului, in partea st.anga 1 a nga ro ata de rezerva,

k\lll Kilowatt, Puterea mnrorulul

----+- ----- - -----------------------------1

CP Cal putere, (invechit) Puterea mororului

PI d curCI ti p

Pen lru a avea acces 111 aceasta pUicu~ r~, trebuie sa desch idel i capota motorulut ~ lh..

PIa c u ~{'1 .~ i P cste fixa tii p e 10 C asul 1) i c.i ') ru lui de arc din partea s La ng,8j. A utovehiculele P en It ru '3 [! umite talfi de export nu au placuta fabricantulu i.

Nrn I Newtonmetru, Hnitatea de nt~surfl:a murnentului de rotajie.a tnutnrului

--------- --- --

1110U km Co ns u rnu 1 fl ~~ <;11 rbu rant In litru 1;][ lOO km

g/krn Caruitatoa dcdioxid de carbun ubtinut Tn grarne pckrn parrurs

[~04 D ioxld de ca rbon

1-----

CC Cifra cetanica, Mas~lra peutru capaclratea de aprlndere a. carburantului diesel

COR CiTra octanica-Hesearcb, Masura pelHlu capadmtea de antidewnanlfi..a benzinei.

eM Cur! a mecanica de viteze

1---

CA Curia. automata de viteze

2

Descll'ierea dote lor

Fi g .. 2 Fti c ~ eta eli dote Ie g IIJJovehic:u I u I u r

E ticheta con tine' ur matoarele da te ~

CD Numarul de identificare al autovehtculului ® Tipul autnvehlcululul Il)utere.t,motorulu~. I

Cu jia de viteze

CD Soria rnotorului si a transrnlsfei f Selia vopselel l Fchiparnerrtele Interioare

@ Echipamentele suplimentare f Nr. rn

Aceste d ate sc gasesc ~i in Pfan1JJ de serviCt;~ .. caietul U.

&.AJENIIE~

--~.------------- --

'~nainte de a deschIde capotamotorulni, cni,i

§oi respectatl aveetismencele ee caiC"tu~ ,3.4 j·Sfamri !?ii. Tt'lll_re~incn.:~", capimlul~'Ef;ecllIJ!area.lu-

l,,'F .ii.riloJr ii1.1I. COllI pa.r Limen tul motorului .' . .f

Descri'elrea datelor

3

Cum au fost calculat·e ace·sle date?

Consumul de eurburcnt

valorile con su mule! de carburarn ~j ale emis i ilor au fast calculate conform pn~\'cderii 9~U InO/EG ~i se refera la greutatea proprle a autovehicululu i (clasa de greurate) .. Pent ru ealcularea consu-

mului de carhuran I. So-au efectuat doua cicluri du masurare pc 0 platfnrma cu role. Pentruaceasta s- a u avu 1: in ve dele urm atoarele co ndi l i i de rnasurare:

urban Masurarea ciclului urban Incepe prtntr-un start la rece, Apoi se simuleaza 0 de-
plasarc in om~,
In executarca tid u lui extraurban au toveh icu Iul CI fast franat ~ i accelerat in tu a lc
extraurban treptelc de viteza de mai multo uri urrnarindu-se respectarea unei situatii reale
de: traflc. Vltezaa.variat intre 0 ~i 120 km/h.
I---- -
cornbinat Consumul comhinat a fostdcrerminai luand in calcul o pondere de 37% pentru
ciclul urban si de 63% pen truciclul extra urban,
- - -
Pentru determmarea errrisfilor de dioxid de carbon 8-{!lI colectat gazele de
EH1D!j,inlc dc·C02 esapament eVC1Cl.I.aH~ tn li mpul efectuarii CelOI doua clcluri, Aceste gaze de
esaparnent au fO'81 eval uate ~i pe aceasta baza 50-a calculat valoarea emlsnlor de
CO~. [i~ I ndkafie

'. Valorile consumului de carburant si ale emisnlorde dioxid de carbon din urmatnrultabel au fostmasurate la modelul de badl , fiha echlpamente supltmentare.Infuncrie de echiparea autovehlcululu l, greutate a proprle ~j clasa de grentate se pot modiftca, Valorile consumului de CdIhurant ~i ale ernisiilor de CO2 pat creste putin,

Greutati

~

Valonle valabile pen tru EU tovehiculul dvs, le puterl afla dela dealerul dvs.Volkswagen.

• In functie de st ilul de conducere, conditiile de drum ~i l ra fie, condltille de me diu ~i stan-a autovehiculului dvs., in practice pOI revulta vain r i. de cons am care a r P li I cad i ferl de cele dln tabel, <41

Valoarea greutatii p ropri lesre valabila pernru modelul de baza, I'a.ra. echipamente suplirnentare, eli rezervnrul de carbu rant pJi 1l.HO%. La calcularea valorilnr au rust. incluse si 75 kg pentru greuratea conduea tn rulul auto.

'Greutatea proprie a au LOI.'ch Iculului creste la momarea echipam en telor suplimentarc sau 1111 cazul modelulor speciale ___:;. &.

& ATENJIE!

.- -

• La transportarea obiectelnr grele tie modifica proprietatile aU'Ll)vehLcUilului~ prill depJa-

4

ill ArE['\~:rI'E!t~l;l'tiiIiUIll.f@

sarea centrulul de gr~ut~te- pericol de accident! Do aceea rnndul de. ccnducere.sl viteza trebu i.e ada pita te cnres~m nzator.

• Nu depa~iti sarclulle pe punti §i sarcin a totaUt a autevohieulului .. La depasirea sarclni i ad mise pe p unji sa u a greutii {U to talc ill au tovehlcululut, p:mprie[iti~e aurevehiculuhel se pot rn vdl fi C~, Ace st lucru p03 t e atrage d u p a sine producerea accidenrekrr, accidentarllor :1ji dcteriorarea autovehiculului."411

CaietllJl 3.3, Dateteh,ni'ce

Sar(;ini pe remo,r,cQ

Sarcina pe remorea sl sarcina de sprljln au fost calculate dupa criterii exacte, m urma rnai multor incercari. Sarcina pe remotes este va lubila pentru autuvehiculelc I..i i n Germanla, pima 1~1 0 viieza de 80 km/h (in cazurl de exceptie chlar panala 100 km/h), Acestevalori pot fl. diferite pentru autnvehiculelc destinate altur ~ari_ DaLde din actelc autovehteululul au prloritate .:::;- &.'

50m:::~nne die spriji'n

Sarcina maxima admisa pc cupla de remurcare cste de 50 kg.

In interesul asig~rarH unei deplasan sigure va rccornandarn sa utlllzatl sarcina maxima admlsa pe cupla de remorcare, 0. sarcina prea mica influenteaza comportamenrul autuvehiculului In trafic.

Daca sarcina maxima de sprijin nu se poa rc pastra (de exIa I~J1oshcCl rcrnnrcilor gnale,

u~.oa ret CU 0 singura pun te sau a remcrcilor eu punti tandem ell [I distanta intre puntirnal mica de 1,0 m), trebuie sa se foloseasca eel putin 4% din sarcina [cali\. de spriiin.

• Din motive de slguranta, cand tractati 0 remorca, viteza de deplssare nu trebule sa fie mal.mare de 0.0 km/h, Acest lucru este valabll ~i"in ~arUeln care este permisa dcplasarea eu viteze mal rldlcaee.

.' N u dep,af}iti swrcinile. pe punti §i serclnile de sprijin. daca dep~iti aceste sareiui, caracterlstlclle autovehlcul ulni se pot medlflca. Acest Iucru poate atrage dupa sine pr'oducerea ace td en I.e 10 r, aeciden Ililrilor ·§i deteslo rare-a autovehiculului. ..

Descrierao dah:!,lo,r

5

. '

Rotile

,"

IPre,siu neo din pneuri, ~a,nturi'lle pentru zCipoda, ~uru burile d,e rocrtc

Iil1Hl"siunea din pneur]

Ericheta cu valorlle presiunii dl n pneuri se 'gase~te pe partea Interioaraa clapetei rezervnrulul, Valorlle de PC! aceasta eticheta sunl valabile pentru pneunle reci. Nu reducep presiunca mariti] Ia pnuurile calde :::::;. ~"

tanFurile pentr~ zCipeda

Lanturile pentru t:apadaD trehuie rnontate numai la t(,pile din fat«.

Lanturile pentru zapada pot f rnon late numai la urrnatoarelc mJi:

• 155/80 n 1:)

• 165.170 n 14

'. ]85/60 U14

'. mS155 R 15

Indicatil suplimentare gih .• iti In = catetul s.z "Sfa turi ~i Intretmere" ~ capi iolul "Rutile".

Momente de strcn,gere of1Llruburilor de rootii Dupa in lncuirea rottltrebuic sA, veriflcati Cal rnai rcpede posibll, en 0 chcie dinamometrica, momeutul destrangcreal buloanelor de rnatll::::;> &.

1) Echipal'€ suplirnentara

6

~ La janteledin Olc1.?,i metal usor, mornentul de So t range re este de 120. N m,

A ·il.T'E'N.·;'1"~'E'1 ill~· -, >'IJ,I. ~

• Presiunc'3 dmpneuntrebute vcrifkalfa Cf'J pu{in 0 data pe luna. Va,lor:ile coreete pentru preshmea dlnpneurl sum. de mare hnportanta. Daca preslnnea din pneuri este pr,e.a sc'a't'.u Ili sa u prea ridlca ta~ ln :SJJN~d a] in eazul vltezelor de deplasare 'ridicate, extsta pertcolul pmducerli acclden telorl

• Daca prezna n el e de roataau fost stranse cu un moment prea mlc, jautelese poll desprtnde

, in timpul mersului -'pedrol de accident! Uo moment de 'strangere prea mare determlna dcterlerarea prezoanelerde roata, ill special a metullui acestora,

[]] lindko!ie

Va rccomandam sa va inforrnati la dealerii Volkswagen asupra marhnilor ro'[i1.or, pneurilor ~i lanturilor penlru zapada. ~

Caietul3~3 D,ate tehnice

7

Ccieful 3.3 Daile tehniee

3) In functie de marlmea jantei ~i· a pneunlor, valorile pot varia

Dlmensfunl

Consola.spatc

634 mm

Garda La sol la greutateu totala admlsa

89mm

VQJohii pentr:u (w~o~h~cl!leie: ed;ipmB- ell rnoro. pe bellz;r,t) 'lei kW

Motor pe benzin,a 40 kW

Fig.3, Imagine d'e: referinta; Prez.entarea comportiIY'!MhJlui motor

CD Vas de expansiune lichid de lIa:Clre ® Joj~ nivel ulei motor

CD GIJra. dcu rnplere ulei rno'Lor .0 Rezervor llrhi.d hanl;

CD Bateria 3111lQVehIcllIUJ1L1i,

o Rezervor Jlchid spalat geamurl

Vel'ifkarea ~'u adaugarea lichidelur S'C exeeura la curnponemele enumerate mal su s. iar PJi(H.:Cdeelc sunt descrisc lU .:::::;;>-.caie-t ul 3"2 "Sfaruri ~l. intretinere", capi tolul "Executarea lucrarilor 'in cnmpartlnrcntul motorului".

IPr@zentare tobelarci

P.xl11icatii detalratc, indicatii ~j lamuortgasitt Ia => paglnaz,

Dare generate despre meter

======

4!IJ. rw (55 CP) hi

4750Jmin

Putere

Cuplu maxim Cilindru, ciHndree Carburanttara plumb

.106 Nm la.3000 {min ;3 cilindrl, n93 ccm .Super con 95 Normal con 9]1)

Ampararnent

2.460 rnrn

Dlatnetrul minim al eercului de vira]

CC~L H16m

Date generate despee mOlt_or

Transmisia de pu- Cu tie manum lilicu 5

tere trepte

--------------------~

.fcartament .sp a te3i]

1,425 mrn

i) Cumica red uce re dcputcre, cousnrn putin mei ridicat sizgomcte de motor maiaccentuate.

Pneuri pentru vara: Valorile presiuuil sunt indicate pe Interiorul clapetei rezervorului .

Anvelopele pentru iarua: Sunt valahile aceleasl valorl ca in cazul pneurilor de vara, ma,ri te ell U,2 bar,

P1l''eSi1l.U1Ca. dinpnem:i

Accelerare {)o - 30 kml h

~-

Accelerare o - 100 km/h

nns«.

rzs sec.

Viteza max] mao

15.2.krn/h

ConS'lllffi"u] de carburant

Karcmile pe remorea

-=;=====1

en f][ane. rampe pana la 1.2% 7DOkg

------------+---

en frane, ram p e pana. Ia 8% 900 kg

--------------1-----_. --,

Hirfi. frilJ:ne. rampe pana La 12% 500 kg

Rezervar de carburant Ie.zerva

Rezervor penrru apa de )""1 _

spa are

1- -

Rezervnrul apet pentru

spalarea parbrizului

la lnstalatta de :splilan~ a fa.rurilor

era. 45 .. lltri cca, 7 Iitrl

-I~--

(ca. 2".0 litri

cca .. 5.5 ']ltd

UJe'.~ motor ~'i tnlocuire mull.

TIpul senrke-uluia)

~=~-

Speeiflcape

4 ,711 FOO km 5.31/100 krn

Demunlrea.uletuhtl meter u.I.ei.luuhign1:d de vascozitate redusa

urban 1-----

E'..xi.rt • urban

combinat

7.71/100. krn

VW50aoo

Autovehicule fara Lnngl.ife-Service

Ulei multigrad de va.s;cozitats redusa

Emisiile de C02:

139 glhn

VIN50000 V\¥ 50101 V\N .502 00

Sa.rcina adr'nisape plafun 75 kg

-- -

1) Grcutarea proprio depinde de echipamenrele ex.h:;JCTilC

Greutatile Greulatea maxima admisa

L5Wkg

a} lnfmrn.atii detallate gasip ]n planul de service:::::) caietull.! ~i::::::. caletuI3-2,. capimlul tUlelul motor".

Gr.eu tate p fOp) rie 2) c u ~o m.l uci:l tor Sarcina adm~S'"a pe flu n ~C<~ ra[fl S>('1tdna mlmit>o:-1 ]H:~ puntea spate

1,055 kg

760 kg 7BOkg

I) im enst uni

Lungirne

1 _"_

Latime

lnaltimea antavehicufu lul neln-

3;897mlU

.80Jmm ...

1,465 mm

di.rc'.'it Consola (ata

,

9

C.c,ietul 3.3 Date tehnice

Motor pe benzine 47kW

Fig.4 PraZEll'ltofle generola 0 cornportimentului motorului

CD Vas de expansiune lichid de racire

@ Inja (nivelul uleiului trebuic vcr"il'ical nurnai

cand mororul este cald)

<1) Cura de umplere ulei motor @ Hezervor lichfd frana

G) Bateria autovehiculuhu

G) Rezervor lichid spalat gearnuri

Veriflcarea ~i adaugaroa lichidclor se executa la componenrele enumerate mai sus, iar procedeele sunt descrlse tn ~ eaielu13.2 "Sfatnri ~i intretlnere", cupltnlul "Executarea lucrarilor rn co ,mpa r ti 111 en tuL rnotorului" .

.Prezenh:ue tOlblS'llcu·o

Explicatii detaliate, indicatli sl Iamurlri gaslli La :::::;> pagina 2, ,:, Descrierea datelor".

Dategenerale despre motor
Putere 47 kW (64 CP)la
54,O{)imin
Cup Iu maxim nz Nm la 30001 min
- --
CUindru, cillndrce :~ cilindri, UgH cern
-
Carbu rant H1ru Super-COR 95
plumb Nnrrnal COB 9111 110

Dctele tehnica

Date genemle dC5prc motor

Curie manuala ell 5 trepte

Tra nsml s ~H 'd e pLltere

1J eLI mica. reducers de puteru, consnm putin n13] ndicar §! zgornote de motor mai accenmate,

Performanta Ia deplasare
~
Accelerare (J - (1(1 km/h 9.8 S8C.
-
Accelerare 0 -100 k m / h 14.9- sec.
--
Vlteza maxi rna 162.km/h Cnnsumul de carburant
urban 7.6 11 100 km
extraurhan 5.11 { 100.kln
eumbinat 5 .. 9!. I 100 km
- --
Ernisiile de,C02 142 g/km Grentatea
= --
Greuta re a maxima adm isa 1,550 kg
- - -
Greutate proprie 21(U condueaior 1,083 kg
Sarcina ad misa pe puntea fa~a 820 kg
-
Sarcina adrnisa pe puntca spal~ 780 kg
'---- -
Sarcina admlsa peplafon 75 kg
- --
:LJ Crcutatea proprie depinde de ech lpamen-
tole exlstentc Dimenslunt
=
Lungirne 3,897 rum
-
Ui.1imc I 1,fi:iO m m
- -- -
i IlfiHirnca autovehiculului nein- 1,465 mm
carcat
--
Consola Futa aO.:3 mm
Consul a spate 634mm
- --
Garda la sol Ia greutatea 10mla 89nuu
admtsa Dlmensinni
Amp atament ~,1f)O min
-
Diametrul minim al cercului de cca. HHi m
'V lraj
Hcanarnent fa\~\:i.1 1,43~~ nun
Ecartamenr spare3) 1 ,4i[i mn I
31]n tuncjlc de rnf1rimea jantei si a pneurilor,
valonle pot. varia Presiunea din pneuri

Pneuri pcnrru varH: Valorile presiunii sunt indicate pe Interlorul dapCI(~i te/.crvoruJui .

Anvelopele pentru iarna: Sunl valahilr aeeleasi valori ca in cazul pneurlior de vara, rnarite cu 0,2 bal.

Caietu I 3.3. Date feh nice

SarrcwUe pe remorca
cu rrtl ne, rarnpe pana la 12% 800 kg
cu frane, rampe pana fa 8% mm kg
mra Irane, rampe pana Ia 12% SOOkg Capacjtatea
Rezervor de carhu ra n I I cca, 45 !"it ri
rezerva cca.z lltri
Rezervor pentru apa de rca. 2.0 litri
spalarc
Ilczcrvorul apei penrru
spa larea pa rbrizului era. 5.5 li tri
fa lnstalatia de spalare ,J fa-
runlor
Ulet motor sl inloculre 3.2 litri
Iiltru Tipul scrvlcc-ului'V Denumirea uJ.ei ulul mo [0 Ii' I Spcciftcatl e
Ulei mulngrad de vascozltatere- I
Autovehicule cu l.ongl ,m .. i-Service dusa vv..,' 503,00
U lei mul tigrad.d e vasco zi tate re- VV ... r 50000.
Autevehlcule fara. Longl.ife-Servicc I vw sn 01
dusa vv: 5,02. 00 3] Intormatf detaliate gasil!.i in planul de service ::::::> caictul l..1 §l ~ caietul ::t2. capitolul "Uleiul motor".

Motor pe benzinli ,55 kW

Fig,.5 Prezemmegenerala (1 c:omporfriment1.J~ur moterului

CD Vas de expansiune Iichid de racire ® Joj~ nivel ulei motu]'

o Gum de urnplere ulei motor G) Rezervor Ii.chi{i flfi.ma

CD Bateri a autove h lc ul u 1 u i

o Rezervor Iichld spala t ~earnu·ri

Veritlcarea ~?i adfi t.I!:;<I rea Iichidelcr se executa la componentele enumerate lHai sus, iar procudcele sunt descrise in )0 caiem13.2 "Sfaturl ~i lntretl nere", eapitulul "Lxecurarea Iucrarilnr in comparttmentul morn rului ".

Pre;Z.Em~C:lII'e ~Cllb e I Cd ra

Explica ~i1 de tal i a I.e, i nd tcarii .?i Iamunrl ga sl li 13

~pagjna 2, "Descricrra datelor", ..

l'

wn.1

W

C,oietu I 3,.3 Date h!hnice

Date generate despre motor
- I
Putere 55 k \oV (75 CPJ .I:.
5otlO/ min
Cuplu maxim nG Nrnla3130Q,'rnill
- -
Cilindru. cillndree 4c: iii 1.1 dri, 13[)O cern
Carhurant J'an! ~upcrrOR95
plumb Normal. COR. 9~1)
---
Transmlsta de ,PU- Cu l ic man uaJd CUI 5
tere trepte
1) C lllic5 reducere de putcre, consnm putin
,lJ,
mal rldlcat ~i zgornotc de motor mai cl'CCCD-
tuate, Perfermarr[a fa dhplas~u'e
1= - -
Tipul cunei de eM C·A
viteze
i----- - -
Viteza rna- I
.• To 172 km/h 16$ km/h
XllIM
- -
Accelerate 0 - 3.,6 see. 9.9 sec.
80 km/h
Acce lera re 0 - 12.9 sec. l2.9 ~C{;.
100kml11 Saremile pe. remorca
cu Irane, rarnpe pana la 12'11'1 1,000 kg
-
en fr.ane; rampe palla la U% 1,2000 kg
-
fffra fra:ne, rampe pana J~ll~[J{J 500 kg Consumnl de carhurant lJlt/lOO km
eM I CPt
urban R,O 10.2
-
extrau rba n 5:,,2 I 5,8
combinat I 6.4 7.4
f--- - - T:::ll
Emisiile de I
CO2 154 g/km Coietul 3.3 fD,ale tehnice,

Capaeitatea

=====

=

eea.45litril

ccaz Iitrl

F=

Rezervor de carhurant

rezerva

l-

Re zervo r pen il ru a pa de

spalare

Rezervorul apei pentru spaJarea parbrizuhii

la instalatia de spalare a farurllor

I--

Ulei motor ~i tnloculre

filtru

cca, 2.0 li Hi

cca, ~.5 lltti

3.2litri

Tlpul servlce-ulul'" Denumirea ulemlul motor Speciflcatie
Aurovehlcule euLongl.ife-Servlce Ulci rnul tlgrad de vascozi late re- VVV SO:~l O{)
dusa
Ulel multigrad de vascozttate re- VW 500.0n
Au tovehlcule :ta:ra Longl.ile-Service I VW 501 01
dusa
VW50200 GreutatUe
I eM CA
I -
GrcuUHe.a maxima adrnisa l/iflO kg 1,600kg
Greutate proprie cu cnnducator 1:,,093 kg 1,128 kg.
-
Stud ml adm isa pe puntea ra1a 8:10 kg 870 kg;
- -
Sarcina admtsa pe puntea spate 7ROkg I 780 kg
r- - I --
Sarcina a dmis iI pe p lafnn 7Skg 75 kg Dimensiunl
1== - ._ -
LUl11::,Jime 3,8.97 1TIm
Latime 1 ,fi6Hmm
-
lnaltlmea au tovehlcnlului nein- 1.465mm
can.:at
I-- - -
Consula fa~a 8031rnn
'r-- -
Cnnsola spate 634 1I1l11.
-
Garda Ia sol la gruutatea totala Pi9'111m
admisa
-
Ampatament L,46(} m.m
r---- -
Dlametrul min i rn al cercului de 10.6'1.11
viraj cca, 12

Datele tehn lee

V{!!abil pentn) alJtoveni(ul~le· echlpote cu motor pl8: benzif1"O 63kW FIS

M t- . Ib .. • .. ¥ 6' ·3' k· W" F IS . 0 or pe .. e'n.Zlnc .. ~' '.. . ".

Dlmenslunl

Eca.rroment faVl:'l1 I 1,434 m.llil:

-------+--

Ecarlal1Jlentspate31 I 1.425 mrn

3) Infunctie de marimea jantei s! a pneurilor, valoriie pot varia

Preshmea din pneurl

Fig.6 Prel.entoie generalt5 o ccmpcrtimentului rnotorului

Pucuri pen tru vara: Valorile prcshmli sunt indicate pc in terlorul clapetei rezervorului,

---I

Anvelopele pentru iarna: sum valablle

areleasi valori CH In eazul pneurtlor de vara,

mari.1te cu 0,2 bar. ..

G) Vas de expansiune Jkhid de racire G) Gura de umplerc u lei motor

o 10.13 nivel ulei motor

o Rezervor lichid frfula

CD Bateria autovehiculului

o Rezervo r Iichid s p {t1 a l gca m uri

Verificarca ~,] adaugarea lichidelor Sf? executa la cornponeutele enumerate mat sus, Ear P][(J{:'cdeele sunt descrtse in =::. caiem13.2 "Sfaturi ~i tntretincre", capitolul "Executarea lucrarilor in cornpartlmentul motorulu i",

Prcz:entare tab.e~anJ,

Explicatii detaltate, indicatii ~j larnurtrigasiti la ::::::;. pagina2.

Date generate despre motor
Putere 63 kW (96 'CPJ la
50aOlmin
-
Cuplu rnaxirn l30 Nm 1" 3..50Ofmin
C ilindru, cili ndre c 4 cilindrl, 1390 c c m
I -
Ca rb man t f.:"1.Ia Super Plus con 9H
plumb I' Super COR 951) I'. Datele f,ehn ice

13

Ca~etu! 3,~3 D-ate tehnrce

Date generale despre motor

I=·=rf(=.-l=n=s=--n-lll-·s-ia-. _-de pu· I Cutie n~~~luairu m 5 --

ldre

trepte

1) {)iu mica reducere.de putere, consum putin mal rldlcai ~_i /'.gornnl<t.~ de mo IO( mai ~Geenmate.

Pcrforman~a la deplasare

F=== 'I

Acceleraro 0 - eo km (h

Accele rate 0 -100 k rn III

iz.iscc.

vitcza maxima

ri'Bkmfh

Consunsul de carburant

urban

7.7 ,~ / 10'0 km

1

4,.7 I ! 100 km

extraurban

combinat

5,2; I Inf)O km

I

Bmlsl He d e CO~

l3~ g,l_lnu

1,~,80 kg

GmlHa tc prnprie <':JCll cOl1lih.rc,;:Hor I

UI7kg

Sardn<Ji admisa ~H~ JJ~,HHc,a la l~ Sarcina admlsa ]:J€' puntea spate Sarcina admisa pe plafon

8501<:15 7BOkg 75 kg

-------

_2J GreutatE'£hproprie depmde de echipamentell'. exisrente

Dimensi uni

___ =O.a97111m 1l~650mm

Lungime

,---

La\:imt"

1.465 mm

lnaltimea autovehiculultn nelnI.:~~(cat

803mm

]4

natele fehnice

Motor pe benz'in'o 74 kW

~,

TIPiliIl' serviee-ulul'"

",. t I ,- ·1·.· L gI.'·f c.' . .:f,UJei rnull.igrad de Vit~COl.:itate~"e-

nU nvenrcine cu. on I I. e-,)'CrVIC€:_ . d ~.

. 'usa

A- '-·1' ~ j.~ --,;" I 'I' ,:.c Servi Ulei muhlgrad de vascozitatc re-

U.:[)V{lllCU1e_ arq Longi.':Ue,- •. CrVKe . , __

, dUSi1

Cons 0181. spa te

634 Hun

GardaIa sotla greutatea LOla]~ admisa

r-----

Ampatament

1--

Diamemrlmintm al cercului de

\/:110.11

1--

Eca rtamen l r~~ta3J

Denumtrca ulelulul motor

VVVv50(~ 00 V\"'l50lO1 VW 50200

l'

cca, H1Ji In

a) Infnrmatll d~l,tt1iategasi~Hn planul de service ~ caletul Ll {if _::::;:. caletul s.z, caplrolul ·'lHoilll.IYlOhr".

ltUfi 111m

1 EC21 rtamen l Hpa le3)

1,4.15 rum

:i) In fun:ctie de marimea jantei si a pneurrlor, valortle P-flit varia

P'1·C',~iunea. din pncuri

Pneuri pemru vara: Valorile presiunii sunt incJii~,ue pI!::! illtC'yiorul (;htpek~i rczervorului .

----I

Anvelopelo pen tru j,(.I_trrla: Sunt valabile

accleasl valori ca tn C,l:{;U] pneunlor devara, marne cu'O,2 bar,

eu frallie, rampe rani). 10112% CUI frane, rampe.pana la 8%

1,OOOkg 1,200 kg 50Dkg

Fig.7 Imagine de referin!Q ~ Pr@zelltarBCI cornpor+irnentu lui motor

Capacttatea

-=------------'--

RezHrvnr de' earb uran j

rezerva

CD Vas de expansiune Hchid de racire @ Joi~~ nivel ulel motel'

@ Gura de umplere ulei motor G) RezcrvorIlch ld frana

,@ Bateria autnvehlculului

(& Rezervor Iichld spo11~l gearnurl

Verttlcarea ~i adaugarca llchidelor se executa Ia -componentcleenumerate rruai sus, far procedrelc sum deserise in :::;7 caietul 3.2 "Sfaturi :,?i in tre] i nere", cap i to 1 u 1 .. Exec u tare aIucrarilo r 1 n co-mp a r I. i me ntul In 0 10 ru 1 ni' .

cca, 45 li tri GCOit.7 .~ i I ri

Re.7.,ervorpcnLtU apa. de spalare

cca . .2 ~tJ li I ri

RezenlQru ~ <l !]I{~ i pe ruru spalarea parbrlzului

Ja instalajia de spalare a farurilor

eCH. 5..5li.tri

Ulei rnotersi inlocuire flhru

3.2'litri ..

Pr·ez.e rn,~(] re tobe lera

Exp tie.nq ii detalia te, iruJ i ca tii ~i I a rn u r] ri ga.si l.i .1 a = > pagjna 2,

DalLegcnerale despre motor

-===,-------=--

171 kW (100. CP) la

60001 min

Cuplu maxim r------

Cilindru, eilindrea

12H N m 10: 4-400 lmi n 4 cilindrL n90 cern 'Super Plus COR ga Super COR 951)

-

Carhurant I'ij nI plumb

r--

Transrnisia de pu~O_Mie manuals ell 5

ten: treptu

l),Cu mica reducere deputere, cnnsum putin ma i ridicat sl zgornote de mo lor mal accentuate.

-

7.2 sec,

-

Accelerare 0 ~ SU km/ h

I

ACt. elerare 0·1 00 kn~ vireza maxlma ~

10.9 sec, IHHikm!b

Cons,ml1ul de carburani
1== I .=
urban 3.B ] J TOOkm
extraurban ~ 1 I LOa km
-
combtnat l I 100 km
Elln] siiie de CO2 l.'lfJ, g/km GmutaliJe

_:__==~:::__--====f

Creutatca maxima ad rnisa

J

1.570 kg 1,100 kg ..

Greutate proprie iJ.;U cond ucator I

Datelle fehnke

fI1,

Coletwl 3.3 D'ate tehlr1ice

Grell talile

Sarcina adrnisa pe puntea fata Sarcina. admisa pe puntea spate

-----.-

adO kg

(flO kg 1:-) kg

Sareinaadmisa pe plafon

2} Greutatea proprie depinde de echipameniele existente

Dimcns.iu.n1
Lungirne I 3,897mm
- -
Latime 1.65[)mm
--
lnal time a au tovehtcuhtlui nein- 1.465rnm
carcat
Consola fa.la I 803 rnrn
Consola spate I 634nuTI
Carda la 80] la grentarea tnL(.IH1 SHllllTI
admlsa
-- - -
Ampatament 2,460'mm
Diametrul ruinim al cercul ui de 1O.6m
I vira] cca:
Ecartamcnr fat·13~ 1.434 rnm
-
Ecartament SP~]lC3-) 1,1~5 ,[,1:1111
-
3}in functie de marlmea jantei ~i a pneurilor,
valorile pot varia. ,($

Motorul diesel TIDI 47 kW

-

Pneuri pen tru \lma: Valorile pre~illnii snnt in-

d icate fie Interlorul clapctoi r€zerVOruIlli .

Anv Jopele pennu lama: SUTlIj valabile aceleaslvalori cain cazul pneurllor de vara, marlte ell 0.2 bar.

Tipul se,nrico-uluJaJ Denumirea uleiulul .motor 'S peclflcatle
Autovehicule cn. Lo ngl.lfe-Service I Uk~i rJH_MIgrad de vascozltare re- VW50300
dusa
- - - -
[J1e~. multlgrad de vascozltate re- VW 50000
Autnvehicule rara I .ongl.ife-Service VWS010l
(Jusa.
VVV 50200 Sareinlle pc remurca
C'lI f"r§..ne, rampe pana la 12% ~,OOO kg
cu Fr§..ne., ram.pe parllala fYJ~, 1.200 kg
- I ---'----'
fara Jran e, ra m pe p ana la 12 % 500 kg Capacttatea
== -=
Rezervor de carburant cca, 45litd
rezerva cca, 7 Iitri
- -
Rezervor pernru apa de cca 2,.0 lirri
spalare
Rezervoml apel pentru
spalarea parbrizului cell. 5.5 lltri
In lnstalatia de spalare a fa-
rurilor
I-
Ulei motor ~i inlocuire ~2 Iitri
filtru Fig. 8 Prezentare ,general6 a compcrtimantul motorului

CD Vas de expansiune lichid de r~r;jn~ CD Gun. de umplere ulei motor

CD Jo_iii n lvel ulei motor

CD Rezervorul Iichidului de frana CD Baterla au tovchicululut

o Rezervorul ~ichidLlh.Ji pcntru spalarea par-

bnzulul

Verificarea ~i adaugarea I ich idelor se executa Ia cornponenrele enumerate mai Sll~, ia r procedeele SlJ,uL deserise in ::> raierul 3,2 "Sfaturi si lntretinere", capltulul "lixecutarealurrdrllnr in com p artl me n ~. u 1 rno torului" .

Prlezenf(ne tab-elora

Explicatli deraliare, Indiratii ~i Iamurirl gasili In -> pagina 2. ..

Date generate despre meter
Pu h~irC 47 k\V (f).:f CPJ la
4000/m.in
M omcntmaxlm de 125NIIll ,latSOn/min
mtaJiie
Cillnd ru ,ti]i rulree 4 'cilindrl. iess Gem
eel putln rx-: Sl conform
Carburaniul diesel DIN EN 5~HJ sau
Biodiesell) (RME) con-
rorm DIN E 51606
-, <11 Informati] deteliare gasiti'in planul de service .....} eaiatul Ll ~j ~ caleml .3.2, capitolul "Ulelul moror".

16

Doteie tahnice

Dale: generale despre motor
Transrnisia de pu- Curie manuals cu 5
tere I trepre
n cu m ica reducers de putere :?j Co nsurn de
carburam pu]in rnai ridicat Performan ta la deplasare

t========

A etc Ierare 0 - 80 km j h H.1 sec,

Accclerare 0 -lOO km! h r--Vi t cza maxima

17.0 sec,

----f-----

160kmth

Consumul de eerburant
-
urban 6..2,1 / 100 km
extraurban 3,,91/100 km
comhinat 4.7[/100 km
Emtslile de CO2 127 g/krn GreutapJe
Greutalea maxima admlsa 1.630 kg
,
Greuratea proprie 1,150 kg
-
Sarcina admlsa pe puruoa l'a{3 900 kg
- -
Sarcina admisa poe pun Lea spate 780lg
r----
Sarcina admisape plal'{_!111 75 kg Ulmcnsiuni
Lunglme 3JI97 nun
Laume 1,650 mm
1nhltimea au tovehiculului nein- 1,465rnm
carcat
Cnnsola fa~fi J 803,mm
Cansola spate I 634mm
Garda la solla greutatea totala 89mm
admlsa
Ampararnent 2.,4tiO rum
Diamctrwl rrrirrim al cercului de cca, HU:inl
viral '17

CaiehJ I 3.3 D(l1e lel1f1k.E!!

I liim em siur} i

TJA34 rnm

Ecarl:an1ent.sIHllIe3) - =1 _:~5 mm ~

31 tn ru r~IG~,ie de marl mea jantei ~~ a rue urllor, valorile pot varia

Pneuri .pen tru vara: Valorile presiuni! sunt indicate pe imeriorul clapetei rezervorului ,

r------------------------------------.-

Arrvetopele pentru lama: SUJln valahile aceleasi valori Cit incazul pneurilor de vara, mam e eli 0,.2 b ar,

1) CUJ mica reducere de puter'€' ~i consum de carburan [ pujin mai rld icat

Daile generate despre motor 55 1':\<V {75 CP) 1<1 4000fmil1

Bon kg I~onCl kg

I 500 kg

Putere

'eel putin CC 51 conform u iN EN 59U sa u

modiesel11 (B.M E) conform ~)J N E 51G06

en frane, mmpe p[ma Ia S%

-

Cuplu rnaxim

_'

195 Nm 13 2200imin

fara frtme ~ ram pe pfi na la 11.%

-

Cil i mlru, cillnd ree :3 cilill!drj,I.~1,22. cern

Carburant diesel

Rezervor de carburant reserva

cca, 45, lttri cca, 7 ]iui

Rez.£lrvor pentru apa de .()"P~l'am

-

Rezervorul ape], pentru

I spalarca parbrizulul

13 lnstalajiade sp.ruare afarurtlor

cca, 2.0. Ii tri

Tran srni sia de puler€'

Cuuemenuala cu 5 trepre

cca. 5,5 lit ri

Viteza maxima

Ulei motor .~i mlocutre. flltru

Accelerare 0 - 8D km/h 3.7 sec.

-

Accelerate 0 -100 krn Ih

l:Uj,sec, 110 km/h

5,5] lIOn .kIll. s.s 1/100 lm 4.41 i 100 htl

US gJkm.

Dcnumlrea ulelulul motor

I Autovehicule cu LongLife-Servi.ce

Illei rlIu1tigrad de vascozitate red:usa

,,\lW ~(J600

Censurnul de carburant

Autovchicule ff1:t'~ 1.0 ngI j re-SCf\"i.c.c

Illei rrtultigrad de vascozltate redusa

'\fVV 50:-i, 00 VW~Q5 01

F=== urban

-

exrraurban

-

combmat 1-

Emtsttle de CO2

a 1 Infurrna tii detallate gasi'~i in planul de s ervice :::::;> caie tul L 1 ~l ~ caie l ul 3,2, capitelul ,,' Uleiul mo tor" .

Mlotorul diesel TDI 55 kW

o Vas de cxpansiune lich id de raci re ®. }oj:a nivel uleimotor

® .Gura de. umplere ulei motor @ Rezervor lichid frfuila

CD Buterta autovehiculului

o Rezervor Iichkl spalar geamurl

Verificarea ~i atlaugarea Iichidelor se executa la componentele enumerate mai sus, iar procedeelc \;1111t deserise L"n:::::} nli"~lu13.2 "Sfahn-i ~i 'in trerinere", caplrolul "Exeeutareal ucrarllor in compartimentulmutorulul" .

Pr,eZEH'lto r·etcbeh:mJI

E~pitca{Li detullate, indicajll ~j l.amurHt.i . .gasiIi la

:::::::> pagma 2., ..

Gremalca prnprte 11,,163 ]kg

Sa.rcina adrnisa.pe puntea fata 910 kg

--+--- -.

SareinH admisra pe puntea spate '780 kg

Sarcina admisa pe plafon 75.kg

G:remalJHe

=====

Fig.9 Prezentore genemla Cl comportirnentului motorului

18

=

G reutatea maxima. admtsa

1,640 kg

Dlmensuml

Lungime

---------

U~time

---------

Inallhnea autovehleulnlui netn-

carcat

3,897nlHl -----+- 1,650mm

1.465 mrn

Dlmenslunl

. Con sola fata I-

Consnla S])<lLe

Garda Ia sol la greutarea ILOi ah1 adrnisa

f-----

!\ rnpatament

Diametrul minim al cerculu i de \:] raj

.803. mIrJl &14 rnm

89' mm

cca, 10 Jj 11':1

--

1.434.m.m

Ecartament raUI3).

,

1,.425 mm

3) In l'unciie de marlrrtea jantei si a pneurilor, YRIo ril e pn [varia

Presluaea din pneurl

=======

Pneuri pentm \'Bra:: Va]urHe presiunil sunt in-

dicat.epe interiurui dape~ci reZe:i.vomJiLJIi •

.Arrvelnpclepentru .ia.rn:.a: Sunt valabile aceleasl va~od ea in cazul pneurilor de vara, rnarite en 0,211a r,

Sarcintle Fe remorca

ell frane, r,ampe pana. J0112%

, (ufrane, rarnpe pana~a 8% ·fa.ra rrfine, rampe p:flna la 12%

loon kg

J)2![)O kg 5,00 kg

Ca:lladlj'~t'ea

p=======

Rezervor de carburant

rezerva

rca.4S1iui cC<1.7litri

-

Rezervur pentru apa (lie spalare

cca, 2-0 litri

cca . .5.S litri

Rezervorul apei pentru spalarea parbrizului

la instalatla de.spalare a farurilor

-

Ulci motor ~i Inlocutre filtru

3,,8 Iitri .'

Datele tehnice

1'9

DcnumjJea 1IL11clului meter

Autcvehlcu le cu 1.0 r1gIjrc-S~rvjce

Ulei multigrad devascozirate redusa

VW 506"01

Greutatea

1--=====---

Sarcina admisa pe punitea ra~a !BO kg

Sarci~~a adrnisa pe plmtea spate 7HU kE;

-f-------'-

Sarcina admisa pe plafon 7:1, kg

Autove hlcu le .fara Longl.lfe-Servi ce.

VIc i mul t igrad de vihscozi ttl I t~ redusa

a) Informs ti i detaliate gasi:~ in Id<Ul ul de serv j ce => caicru I I.~. ~i:::::> c:ai etu ~ 3.2, capitola I .' tHciu ,I m I) tnr ".

Motorul dieseil TDI 74 kW

Dimensiuni

l.u ngirne :1.897 mm

,___ -----_ , -

~me _-+r __ 1 ,_6_5_O_mnl

hY~nti.mea autovehieulului nelncarcat

Fig.}O Preuntar€ g.enerOII6! 0 ccmporfimeetului rnotorului

0) Vas de expansiune Ilchld de raclre CD Jo]ir nivel ulei motor

CD Guru de umplere ulei mote)!" CD I{czervor lichid fr~H1a

CD Ba.lteri.a aUlovchicululul

CD Rezervor Ih.:·hix] spaial. germHlr1

Veriflcarea siadaugarealiehidelor se execu til la cornpcneutele enumerate mal SlIS, iar procceleele sunt descrlse in :) caietuJ.3.2 "Sfaturi si ]!1 tre tin ere ", capnc lul "Exe ell tarea ] ucrarilor 1.11 com p'lr!i rnentul rnotorului".

IPre:z:entore talbelOir.a

Kxpli(;a~ii detaliate, indicatil si hllTIlJ:drl ga.sitihlJ :::::?- pagina 2: ..

Dotele tsh nice

1,465 rnm

Go n sola futa

~ ------------

Console spate ~ ----------

Garda Ia sol la gre.ru ta tea to tala.

d .. ~ ~'9mm

a rmsa

I---- _

Ampatament 2.400 mm

I--- _

Diametl'ulmi.-nltl1 al cercului de"

eca.1O.6m

BOOmm

Cuplu maxim

Date genesale des pre meter

F===~ -===~~~r===~~============9

74 k.1N (100 CP) 121 Putere

4000/min

240 Nm ia.1800 -

fi34m.m

2400!min

Cilindru, cilindree 4 cilindri, 1896 cern ---i--

eel putin CC 51. conform

llL\J EN 590 sau

R~odiescll,~ (H:ME) confOrm DIN E 516D6

-

1,4.34 rum

--

lA~25mm

vitaj

Fr:artament fut5.31 I--

Ecartament :o::;pa.teJ}

I

,J)Jn lunctie de marimea juntei ~i a pneurilor, valorlle potvaria

'Iransmisia de pu- Cll\tit~ manuala cu 5

tere trepte

!l ClJ m lc if! redu c ere de pu I ere ~ i consurn (1 e carburant pu]in mal ridicu]

Presiunea di~ pneuri

=========== =========~

Pneurlpentru vara: VaJorile presiuntl sunt in-

dicate pe lnteriorul clap ete i rezervorului .

Anvelopele pe f! mriama: S'l.J tl ~ valabile aceleasivalori ca in eazul pneurilor de vara, marne ell 0,2 bar.

Sa.rd rIInepe remorca

=----~=====r=~==c..___.j

ell frane, nu:npe panti 1a.12% I !;.200 kg

-----+1-

cu {dine, mT11]le pana fa 8% L2:00 kg

fara frane, rampe pfuJa 1.a12%, I son kg

Capacitatea

==========

Rezervor de earbnrant

rezerva

CC3. 45 Ii tri eca.7Uu.i

Rezervor pen tru apa de spalare

. Rf.}<.ervolu] apei pen tru spa] a rea parbnzu I. ILl i

la lns talatia de spelare a farurlior

CUI. 2 .. 0 JUri

-

eca. S.5.1itri

Ulet motor ~j inlocuire filnu

":J,.:~I it ri

'fipl:.ll servtce-ului'" Denumdreauleiulutmotor

~ ========~==

I A [ 1." 1 T • Lif S·· Ulei.ll1ul."[_~grad de vascozltate rc-

utovenrcuie cu Longj.t 1.::- entice

dusa

Illei rnultigrad de vascoaitateredusa

VVV 505 m

4

L_ =- =-~ ~ ~~ =_ __ _j

al. Infurmatti derallate gi.U;-il.~i In planul de servicees caiatul 1.1 ~1~ caictul :J.2, eapitolul "Uleh!l. motor".

W.7sec .. 188'101]t11

Perfnrmanta la deplasare

Ace elem re 0 - eo k m I h7.3 .ser.

'Consuraul de earburanr
1== -_ =
urban. 6.41/ 100km.
ex ira urb an 4.011 nWkm
cnrnhinat 4 .. 9·j I 1'00 krn
Emisille de CO2 I ]32 g/km Greutatea

t660 kg

Greutatea prop ric

1,1'90lg ..

Spedliica]ie

=

~ C.a~etull 3 .. 30afe tehnke

Index

c

Capactratca Ht H, 13) 14, lOt 18) 19,.21 Consumul de carburant g, 10112,14, ]5, 17, 19, 20

D

Datcle de klenuflcare a autovehicuhrlui 3 Datele rnotorulul 8,10,12,,11,121, 17, 1~. 20 Dtmensiunl 8, ]0, 12,14, loll, 17,19,21

G

Greuratea 10,20

Greutati 8~ 12, 14, 15.} 17. .. 19

L.

,M

Mnmente de strangere a suruburilor ([0 IuatJ 6

N

Nurnarul de h..tr['JtifittLH~ 3

Numarul de identificare al autovehicul ului 3,

22 Index.

N umarul saslulnt 3

p

Perforrnanta Ia dcplasare '3, IlJ~ 12, 14,15. H,

19,20

Placura en datele aurovehicululul 3:

Placuta tip :i

Presiunea dinpneuri Ti, ·~l, n, ]2,]4, 16, 18,19, 21

Prezentare gerierala a compartlmemului motorului 8, 10, u, 13, i5J 1'71 18" 20

R.

Sarcinile pe remorca 5,9, n, n, 14, ts, 18, 19, .21

Specificatia uleiului rnutor 9, U~ ]3, 15, 16, IB, 20)21

$w.'uburi de mata H·

u

l Jlei motor 9, n, 13·,15,[6, is, 2'{".I, :11