Sunteți pe pagina 1din 11

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Consiliul Judetean Dmbovita

Adresa postala: Piata Tricolorului, Nr 1, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130060, Romania, Punct(e) de contact: Radu Sorin, Tel. +40 245207612,
Email: achizitii@cjd.ro, Fax: +40 245616827, Adresa internet (URL): www.cjd.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate publica locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-12-2016 13:29 Pagina 1/11


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Modernizare DJ702J Morteni-Limita judet Arges

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: jude?ul Dmbovi?a, pe sectoarele de drumul jude?ean DJ702J Morteni-Limita judet Arges

Codul NUTS: RO313 - Dambovita

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Modernizare DJ702J Morteni-Limita judet Arges
Lucrarile se vor executa conform specificatiilor din proiectul tehnic. Cantitatile vor fi conform proiectului tehnic, iar valoarea estimata a
contractului de 1.805.643 lei fara TVA se compune din urmatoarele categorii de cheltuieli:
1. Cheltuieli pentru ob?inerea ?i amenajarea terenului: 15.000,00 lei fara TVA;
2. Cheltuieli pentru investi?ia de baza: 1.782.286,00 lei fara TVA;
3. Organizare de ?antier(Lucrari de constructii): 8.357,00 lei fara TVA;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei tehnice (memoriu tehnic, caiete de sarcini, liste de cantitati, etc.) existente pe SEAP pentru Modernizare DJ702J
Morteni-Limita judet Arges
Valoarea estimata a contractului 1.805.643 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 1,805,643.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Da

Pretul contractului poate fi ajustabil doar in situatiile prevazute la art. 28 alin. (5) din HG 395/2016 (ex. modificarea TVA pe timpul derularii
contractului, etc.)

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-12-2016 13:29 Pagina 2/11


Fisa de date
Garantia de participare (GP) este in cuantum de 17 500 lei sau in orice moneda, la un curs mediu licitat de BNR, la data publicarii invitatiei
de participare in SEAP. Perioada de valabilitate este de minim 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. GP se constituie
conf. art. 36 din HG 395/2016. In cazul constituiri: a) prin virament bancar, contul in care se va vira este RO15TREZ2715006XXX000252-
Trezoreria Targoviste, cu conditia confirmarii viramentului de catre banca emitenta pana la data limita de depunere a ofertelor; b) printr-un
instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Din instrumentul de garantare trebuie
sa rezulte ca sunt indeplinite prevederile art. 36 din HG 395/2016; Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de
participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai trziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.
Daca GP se constituie printr-o banca/societate de asigurari din strainatate, instrumentul de garantare va fi redactat intr-o formulare din care
sa rezulte ca sunt indeplinite prevederile art. 36 din HG nr.395/2016. Dovada constituirii GP se va transmite in SEAP, cu semnatura
electronica extinsa a ofertantului, cel mai tarziu pana la data limita stabilite pentru depunerea ofertelor.
In cazul depunerii de oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii
grupului de operatori economici, cu nominalizarea acestora.
GP emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata.
Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei caz in care perioada de valabilitate a GP trebuie
prelungita in mod corespunzator.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Se va constitui garantia de buna executie, in procent de 10 % din valoarea contractului, exclusiv TVA.

Modul de constituire:
a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari;
b) prin retineri succesive din situatiile de lucrari prezentate la plata cu respectarea prevederilor art. 40 alin. (3)-(9) din HG 395/2016.
c) autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie conform art. 42 alin. (4), din HG 395/2016.
Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, in conditiile de mai sus cel mai tarziu in
termen de 5 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

fonduri bugetare

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

d)Legea 554/2004; Legea 215/2001; Legea nr. 500/2002; Legea 273/2006; Legea 319/2006; HG 1091/2006; HG.1425/2006; Legea
346/2004; Contractul colectiv de munca la nivel de ramura constructii actualizat; HG 808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii; Regulamentul de conducere si asigurare a calitatii in constructii
aprobat prin HG 766/1997;Legea 137/1995; Legea 10/1995; Ordin MDLPL 863/2008. Standarde nationale si reglementari tehnice in
domeniu (ex. SCCOST-07_MDRT). Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
e)Orice alte acte normative in vigoare care reglementeaza achizitiile publice, (vezi www.anap.gov.ro).

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-12-2016 13:29 Pagina 3/11


Fisa de date
Cerinta nr. 1
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice.

Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti/tert sustinator;
La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit in urma aplicarii
criteriului de atribuire, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
1)Persoanele juridice romane
a)Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
b) Certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata contributiilor la bugetul general consolidat, la
momentul prezentarii acestora;
c)Certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetul local, la
momentul prezentarii acestora. Se vor prezenta Certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor
si contributiilor de asigurari sociale la toate sediile si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata;
d) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 164 alin.
(2), art. 167 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
e) alte documente edificatoare, dupa caz.

2)Persoanele juridice straine


n cazul n care n tara de origine sau n tara n care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la
alin. (1) art 168 din Legea 98/2016 sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164,165 si 167, autoritatea
contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca n tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare
la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data n fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei
asociatii profesionale care are competente n acest sens.

Nota
Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista.
In vederea completarii DUAE se va accesa linkul ,,https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
sau ,,https://ec.europa.eu/tools/espd" , utilizand fisierul atasat, avand extensia .xml.
Cerinta nr. 2
Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 59 si la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
(evitarea conflictului de interese).

Modalitatea de indeplinire
Se va completa de catre fiecare operator economic si separat de subcontractanti/terti sustinatori impreuna cu DUAE si Formularul nr.1-
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si la art.60 alin.(1) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice (evitarea
conflictului de interese).
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: presedinte-Tutuianu Adrian, vicepresedinte-Oprea Alexandru,
vicepresedinte-Stefan Corneliu, secretar judet-Ivanoff Ivan Vasile, director executiv Directia economica, buget-Demenescu Mariana, director
executiv Directia achizitii publice-Radu Sorin Adrian, Director general Directia generala infrastructura locala-Dinu Vasile, director executiv
Directia Juridica, contencios, administratie publica-Stoica Dorina,
Consilieri judeteni: Gilia Claudia, Manole Mihai Alin, Stoica Liviu Cozmin, Comanescu Daniel Nicolae, Costache Mioara, Neculaescu Sache,
Stanescu Mihai, Olaru Luminita Elena, Istrate Mihai, Dinita Alexandru, Vasilescu Liviu Cosmin, Necula Cezarina, Cristea Marinela Luciana,
Fulga Valeriu, Oprea Iulian, Greaca Luisa Marilena, Georgescu Florin Dan, Popescu Claudiu Cezar, Popa Aurelian, Caciamac Gabriela,
Popescu Jean, Grozavu Ion Gabriel, Ion Sorin, Plaiasu Gabriel, Petre Marin, Stan Adrian Mihail, Tica Danut, Mocanu Adrian, Buta Teodor,
Druga Vladut, Brezeanu Iulian, Marcu Corneliu Bogdan.
Nota: Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Cerinta nr. 1
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa faca dovada unei forme de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta. Din
documentul respectiv trebuie sa reiasa faptul ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare
a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti/tert sustinator;

La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta ca documentele justificative, doar de catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul
intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, urmatoarele:

a)Persoanele juridice romane


1) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul ofertantului. Din certificatul
constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:
a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
b) starea ofertantului;
c) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii.
Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre
ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica
extinsa.

b)Persoanele juridice straine


Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii,
care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere
profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara
in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include
activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului.

Nota
In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 196 din Legea
nr. 98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din
contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-12-2016 13:29 Pagina 4/11


Fisa de date
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat si a dus la bun sfarsit,in Se va completa DUAE de catre ofertant si separat de tert
ultimii 5 ani(calculati pana la data limita de depunere a ofertelor),lucrari sustinator; La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta
similare cu cele care fac obiectul contractului,respectiv lucrari de constructii oricare dintre urmatoarele documente: contracte sau parti din
si/sau modernizari si/sau reabilitari si/sau lucrari de intretinere periodica acestea/procese verbale de receptie/documente
si/sau reparatii curente de drumuri de interes national/drumuri de interes constatatoare/recomandari, doar de catre ofertantul clasat pe
judetean/drumuri de interes local/autostrazi sau drumuri exprese,in valoare locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
cumulata de cel putin 1797286 lei fara TVA,la nivelul unui contract,maxim 3 ofertelor.
contracte.Cerinta este formulata in temeiul art.179 lit.a) din Legea
98/2016.Cerinta specifica Conform art.113 al.12) din Legea 98/2016
operatorul economic poate sa invoce sustinerea unui/unor terti pentru
maximum 50% din cerinta de experienta similara,respectiv 898643 lei fara
TVA.Modalitatea de indeplinire Se va completa DUAE de catre ofertant si
separat de tert sustinator;La solicitarea autoritatii contractante se vor
prezenta oricare dintre urmatoarele documente: contracte sau parti din
acestea/procese verbale de receptie/documente
constatatoare/recomandari,doar de catre ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Nota:Prin
lucrari similare se inteleg lucrari asemanatoare de tipul/natura si
complexitatea,cat si din punct de vedere al rezultatului sau functionalitatii
urmarite prin scopul contractului,cu cele supuse obiectului achizitiei,ai caror
beneficiari sunt autoritati contractante sau clienti privati.Se vor lua in
considerare si contracte avand ca obiect lucrari
similare,semnate/incheiate/incepute chiar si inainte de perioada
specificata,dar derulate in aceasta perioada,din care sa reiasa ca
respectivele lucrari au fost duse la bun sfarsit.Nu se iau in considerare
contractele aflate in derulare si nereceptionate deloc la data limita de
depunere a ofertelor,in schimb se accepta lucrarile receptionate partial la
aceasta data,cu conditia ca specificul contractului prezentat,sa permita
elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat
independent si cu mentiunea ca sfarsitul executarii lucrarilor pentru o
investitie nu presupune expirarea perioadei de garantie.Autoritatea
contractanta isi rezerva dreptul legal de a verifica informatiile direct la
beneficiarii finali ai lucrarilor prezentate.In conformitate cu prevederile
art.113 al.12) din Legea 98/2016,se va permite ofertantilor sa invoce
sustinerea unui/unor tert/terti pentru maximum 50% din cerinta cu privire la
experienta similara.In acest sens,tertii sustinatori vor depune informatiile de
interes,prin DUAE.In cazul asocierii, ofertantul are posibilitatea de a
indeplini cerinta privind experienta similara prin cumularea experientei
individuale sau comune, prezentata de toti membrii grupului.In acest
sens,toti membrii grupului vor depune informatiile de interes,prin
DUAE.Contractele comune prezentate individual de fiecare dintre membrii
unei asocieri se iau in considerare o singura data.La finalizarea
evaluarii,tuturor ofertantilor implicati in cadrul ofertei clasate pe primul loc,li
se vor solicita documente justificative care sa demonstreze informatiile
declarate prin DUAE,constand in contracte sau parti din acestea/procese
verbale de receptie/documente constatatoare/recomandari.Persoanele
juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare,insotite de
traducere autorizata.Echivalenta pentru sume exprimate in alta valuta se va
face la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR la data publicarii
invitatiei in SEAP.Contractele prin care ofertantii isi demonstreaza
experienta similara pot fi contracte in derulare la momentul depunerii
ofertelor,dar in cadrul carora sau executat lucrari la un nivel minim cumulat
cel putin egal cu cel impuse de AC

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-12-2016 13:29 Pagina 5/11


Fisa de date
Cerinta nr. 2 Se va depune de catre tert sustinator impreuna cu DUAE si
Formularul nr. 2-Angajament privind sustinerea tehnica
Informatii privind sustinerea capacitatii tehnice a ofertantului/grupului de experienta
operatori economici. similara a ofertantului/ candidatului/grupului de
operatori economici.
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru
ndeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura
relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Persoana
care Se va depune de catre subcontractant mpreuna cu DUAE si
asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle n situatia Formularul nr. 3-Acord de subcontractare.
care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor
art. 165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de ndeplinire

Se va depune de catre tert sustinator impreuna cu DUAE si Formularul nr.2-


Angajament privind sustinerea tehnica-experienta similara a
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici.

Nota

n cazul n care pentru ndeplinirea contractului nu este necesara


sustinerea, operatorul economic nu va prezenta Formularul nr. 2.

Cerinta nr. 3

Informatii privind subcontractantii

Operatorul economic are obligatia de a preciza partea /partile din contract


pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale
subcontractantilor propusi. Subcontractantul nu trebuie sa se afle n situatia
care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor
art. 165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de ndeplinire

Se va depune de catre subcontractant mpreuna cu DUAE si Formularul nr.


3-Acord de subcontractare. nainte de semnarea contractului, ofertantul
cstigator va prezenta Acordul de subcontractare ncheiat ntre ofertant si
subcontractantii n original mpreuna cu declaratia subcontractantului
privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 218 alin. (1) din Legea
98/2016 privind achizitiile publice (daca opteaza sau nu pentru posibilitatea
mentionata n articol).

Nota

n cazul n care pentru ndeplinirea contractului nu este necesara


subcontractarea, operatorul economic nu va prezenta formularul nr. 3.
Cerinta nr. 4 Se va depune de catre asociat/ti mpreuna cu DUAE si
formularele:
Informatii privind asocierea
1) Formularul nr. 4-Acordul de asociere.
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta
comuna. 2) Formularul nr. 5-Declara?ie privind legalizarea asocierii.

Asociatii nu trebuie sa se afle n situatia care determina excluderea din


procedura de atribuire, conform prevederilor art. art. 165, art. 167, art. 164
din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Se va depune de catre asociat/ti mpreuna cu DUAE si formularele:

1) Formularul nr. 4-Acordul de asociere.

2) Formularul nr. 5-Declaratie privind legalizarea asocierii.

Nota

n cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la


aceasta cerinta.

n cazul n care pentru ndeplinirea contractului nu este necesara asocierea,


operatorul economic nu va prezenta formularele nr. 4 si nr. 5.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-12-2016 13:29 Pagina 6/11


Fisa de date
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim

1 Pretul ofertei 90.00% 90.00

Descriere: Pretul ofertei care se compara in vederea acordarii punctajului este pretul declarat de ofertant in cadrul
Formularului de oferta, fara TVA.
Algoritm de calcul: a) Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor, se acorda punctaj maxim, respectiv 90 de puncte.
b) Pentru alt pret, Pn, decat cel prevazut la pct. a), punctajul se acorda astfel:
Pn = (pret minim ofertat/pret oferta n) x 90 puncte
Unde: - Pn = punctajul ofertei n pentru factorul de evaluare Pretul ofertei;
-Pret minim ofertat = pretul cel mai scazut ofertat;
-Pret oferta n = pretul ofertat de ofertantul pentru care se calculeaza punctajul.
Note:
(1) Pretul ofertei este cel declarat de ofertant, calculat pe baza preturilor din listele de cantitati de lucrari. Pretul ofertei se va
compune din insumarea resurselor totale necesare executarii lucrarii.
(2) In situatia in care nu se ating absolut toate cerintele din Caietul de sarcini oferta este considerata neconforma.
2 Propunerea tehnica 10.00% 10.00

Descriere: PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARII (exprimata in luni)

Algoritm de calcul: a) nu se accepta perioade de garantie mai mici de 36 de luni calendaristice;

b) pentru oferta care prevede o garantie acordata lucrarii de minim 36 de luni calendaristice se acorda 0 puncte;

c) pentru oferta care prevede cea mai mare perioada de garantie acordata lucrarii, de maxim 84 de luni, se acorda 10
puncte;

d) pentru alta perioada decat cea prevazuta la pct. b) si c) se acorda punctajul astfel:

Pn = (Gn - Gmin. acceptata)/(G max. - Gmin. acceptata)x 10

Unde: - Pn = punctajul ofertei n pentru factorul de evaluare Perioada de garantie acordata lucrarii;

-Gn = perioada de garantie ofertata de ofertantul pentru care se calculeaza punctajul;

-Gmin. acceptata = perioada de garantie minim acceptata (36 de luni) in cadrul procedurii de atribuire;

-G max. = perioada de garantie maxima acceptata (84 de luni) in cadrul procedurii de atribuire;

Note:

i.Perioada de garantie se va exprima in luni de la data intocmirii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

ii.Perioada de garantie este perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale, in
cadrul careia executantul are obligatia inlaturarii pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii
clauzelor si specificatiilor contractuale sau a reglementarilor tehnice aplicabile in domeniul lucrarii;

iii.Ofertele care prevad o perioada de garantie mai mica de 36 de luni calendaristice vor fi declarate neconforme.

iv.Ofertele care prevad o perioada de garantie mai mare de 84 de luni calendaristice nu vor fi punctate suplimentar
( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional

Punctaj maxim: 100.00

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-12-2016 13:29 Pagina 7/11


Fisa de date

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-12-2016 13:29 Pagina 8/11


Fisa de date
Propunerea tehnica va contine:
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in caietele de sarcini, memoriile
tehnice, etc. (Documentatia tehnica). Se vor prezenta formularele:
1) Formularul F1-Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv.
2) Formularul F2-Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte.
3) Se vor completa Formularele F3 - Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari.
4) Extrasele de resurse rezultate din completarea listelor de cantitati intr-un program specializat:
C6-Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale;
C7-Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru;
C8-Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii;
C9-Lista cuprinzand consumurile privind transporturile.
5) Formularul nr. 7-Graficul fizic de executie a lucrarii (fara valori), pe zile, saptamani, luni pe categorii de lucrari, pe etape si subetaje, cu
mentionarea fiecarei activitati si sub activitati, inclusiv activitatea de organizare de santier; Se va prezenta si un grafic de execu?ie detaliat,
de tip Gantt, e?alonat pe luni, saptamni, zile, cu men?ionarea fiecarei activitati/sub activitati, inclusiv activitatea de organizare de santier,
de unde trebuie sa rezulte durata de mobilizare si durata efectiva de realizare a obiectivelor de investitii.

Atentie
Toate formularele solicitate mai sus vor fi prezentate FARA VALORI, din care sa se poata verifica cu usurinta doar corespondenta cu
proiectul tehnic.

Ofertantii straini vor putea prezenta rapoarte echivalente din care sa rezulte aceleasi informatii de interes in verificarea corespondentei cu
cerintele caietului de sarcini (proiectul tehnic).
Informatiile cu privire la formularele/documentele solicitate se regasesc in legislatia nationala - Ordinul MDLPL nr.863/2008. Se vor
prezenta documentatii tehnice in limba romana sau in traducere autorizata in limba romana.
Ofertantii au obligatia de a preciza in oferta tehnica faptul ca au tinut cont de obligatiile privind muncii conform precizarilor art. 51 alin. (2) din
Legea 98/2016 privind achizitiile publice, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari.

De asemenea ofertantii vor indica in cuprinsul propunerii tehnice, care informatii sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept
de proprietate intelectuala, daca este cazul. Nu sunt acceptate limitari ale obligatiilor ofertantului fata de cerintele prezentate in documentatia
de atribuire.
Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca ofertantul a inteles corect cerintele si specificatiile tehnice asa incat:
- sa demonstreze ca solutia tehnica pe care o va adopta la executie, va indeplini intrutotul aceste cerinte;
- sa demonstreze ca in cazul atribuirii contractului, ofertantul dispune de resurse materiale, financiare si umane, suficiente pentru a asigura
executia lucrarilor cu respectarea tuturor STAS-urilor, normativelor si prevederilor legislative nationale in vigoare, in termenele si bugetele
impuse;
- sa furnizeze informatii despre managementul tuturor resurselor alocate si al timpului de executie pe fiecare activitate in parte;
- sa prezinte informatii despre managementul deseurilor inerte, calitatea executiei, protectia mediului;
- sa descrie detaliat organizarea, metodologia si planul de lucru conceput pentru realizarea contractului;
- perioada de garantie a lucrarii, impreuna cu actiunile/interventiile prevazute in aceasta perioada.
- toate celelalte informatii de interes ce reies din caietul de sarcini, asa incat sa se concretizeze intr-un mod clar indeplinirea cerintelor
contractului.
- sa prezinte Programul calitatii, care concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile lucrarii ce face obiect
al ofertei, semnat si asumat de operatorul economic, programul calitatii trebuie sa cuprinda:
a) descrierea sistemului calitatii, aplicat la lucrare;
b) listele procedurilor tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului.
c) planul de control al calitatii, verificarii si incercarii;
d) planul cu masurile privind protectia mediului (insotit de documente relevante pentru sustinerea masurilor propuse);
Se vor prezenta Contract lucrari (clauzele contractuale obligatorii), completate si semnate. Insusirea clauzelor contractuale reprezinta
conditie de acceptare a ofertei. Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractului contractuale obligatorii se vor formula in scris sub
forma de clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertei, tinand cont si de termenul de raspuns la clarificari. Amendamentele
solicitate dupa deschiderea ofertelor nu vor fi acceptate.

In cazul asocierii sau subcontractarii, propunerea tehnica va cuprinde modul de impartire a sarcinilor intre operatorii economici implicati,
precum si nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor materiale si umane utilizate.
In conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea 98/2016, ofertantii sunt obligati sa indice faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont
de obligatiile legale in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.
Se va prezenta Formularul nr. 8-Declaratie pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de mediu, social si al rela?iilor de munca.
Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, conform
prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea 98/2016.
Referitor la respectarea obligatiilor privind protectia mediului, informatii detaliate privind legislatia nationala se pot obtine de la Ministerul
Mediului, Apelor si Padurilor sau de pe site-ul http://www.mmediu.ro/.
Cu privire la relatiile de munca, informatii detaliate privind legislatia nationala, pot fi obtinute de la ITM sau studiind prevederile Legii
319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si HG 300/2006 actualizata privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile.
Lipsa detaliilor cerute in cadrul prezentarii propunerii tehnice, va avea ca efect respingerea ofertei ca fiind neconforma. Documentele
propunerii tehnice se vor depune in SEAP. Adresa si locul de depunere a propunerii tehnice: www.e-licitatie.ro.
Se va prezenta o declaratia privind durata de executie a lucrarii exprimata in luni, prin care ofertantul se obliga sa execute lucrarea, conform
formularului de oferta si a graficului fizic si valoric de executie a lucrarii. Durata de executie se intinde intre momentul emiterii ordinului de
incepere al lucrarilor si momentul receptiei la terminarea lucrarilor. Durata de executie va fi fundamentata prin graficul de executie anexat.
Se va prezenta Formularul nr. 9-Declaratie de insusire a documentatiei de atribuire, prin care se confirma ca elaborarea ofertei s-a facut in
conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Nota:
a)In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu
corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
b)Orice alte informatii cu caracter tehnic vor fi tratate de ofertant intr-un capitol separat al propunerii tehnice, denumit "Alte aspecte tehnice".
c)Totodata, propunerea tehnica va tine cont de toate prevederile referitoare la cerintele care reies din informatiile precizate in fisa de date si
din proiectul de contract, inclusiv de cele privind prezentarea documentelor de calificare ce se refera la aspecte tehnice, dupa caz.
d) Propunerea tehnica se va prezenta sub antetul, semnatura si stampila ofertantului.
e) Propunerea tehnica trebuie sa tina cont de eventualele modificari ale documentatiei de atribuire ca urmare a raspunsurilor la cererile de
clarificari.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-12-2016 13:29 Pagina 9/11


Fisa de date
In conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din HG 395/2016, oferta financiara va fi criptata obligatoriu in SEAP. Se va prezenta
Formularul nr. 10 Formular de oferta si anexa sa, avand ca justificare formularele obligatorii depuse la propunerea tehnica, continand de
aceasta data VALORI, respectiv:
1) Formularul F1-Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv.
2) Formularul F2-Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte.
3) Se vor completa Formularele F3-Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari.
4) Extrasele de resurse rezultate din completarea listelor de cantitati intr-un program specializat:
C6-Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale;
C7-Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru;
C8-Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii;
C9-Lista cuprinzand consumurile privind transporturile.
5) Formularul 17-Graficul fizic si valoric de executie a lucrarii

Formularele F1-F3 si C6-C9 sunt obligatorii a fi completate cu preturi unitare si valori, intrucat constituie devizul ofertei si vor fi utilizate
pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate in vederea decontarii. Oferta financiara NU VA CUPRINDE valoarea cheltuielilor diverse si
neprevazute, intrucat aceste cheltuieli calculate ca procent aferent ofertei de lucrari prezentate, conform reglementarilor legale in domeniul
contructiilor, vor putea fi accesate oricand pe timpul derularii contractului, daca acest lucru se va justifica.
Ofertantul va evidentia pretul total ofertat pentru obiectul achizitiei, intocmind un singur formular de oferta.
Pretul total va fi exprimat in lei fara TVA si reprezinta singurul pret relevant, celelalte preturi unitare solicitate fiind in scop de calculare si
verificare a acestuia.
In conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. e) din HG 395/2016, ofertele cu pret mai mare decat fondurile disponibilizate, vor fi
respinse ca fiind inacceptabile. Ofertantul va intelege ca sunt incluse in cadrul propunerii financiare costurile legate de protectia mediului
precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor si de asemenea va intelege ca propunerea financiara se va
elabora tinand cont de impactul asupra preturilor prezentate, a evolutiei pietei, a inflatiei, etc., pe intreaga perioada pana la finalizarea
contractului.

Alte precizari:
a) Se va lua in calcul cursul BNR din data publicarii invitatiei de participare.
b) Pretul va include toate cheltuielile necesare pentru executia contractului.
c) pretul contractului poate fi ajustabil doar in situatiile prevazute la art. 28 alin. (5) din HG 395/2016.
d) In cazul existentei unor erori aritmetice care pot fi clarificate, prin exceptie de la dispozitiile art. 134 alin. (6) din Lege, oferta nu va fi
considerata neconforma in masura in care modificarile operate de ofertant in legatura cu propunerea sa financiara reprezinta erori
aritmetice, respectiv aspecte care pot fi clarificate cu ajutorul principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele propunerii
financiare urmand a fi corectate, implicit alaturi de pretul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informatiilor care
sunt cunoscute de catre toti participantii, deoarece sunt prevazute in legislatia aplicabila, documentatia de atribuire, si/sau in alte documente
prezentate de ofertant. In cazul in care ofertantul nu este de acord cu indreptarea erorilor aritmetice oferta sa va fi considerata neconforma.
e) O modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerata o abatere tehnica minora a ofertei initiale in urmatoarele situatii:
1) cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni depaseste 1% din pretul total al ofertei;
2) cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale legii care
instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice;
3) in urma corectarii respectivei abateri/omisiuni, se constata ca s-ar schimba clasamentul ofertantilor;
4) modificarea ar presupune o diminuare calitativa in comparatie cu oferta initiala;
5) modificarea vizeaza o parte din oferta pentru care documentatia de atribuire a exclus in mod clar posibilitatea ca ofertantii sa se abata de
la cerintele exacte ale respectivei documentatii, iar oferta initiala nu a fost in conformitate cu aceste cerinte.
f) viciile de forma reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror corectare/completare este sustinuta in mod neechivoc
de sensul si de continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/completare are rol
de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti participanti la procedura de
atribuire.
g) Modalitate de plata: prin virament, in contul din Trezorerie al ofertantului, care va fi indicat in propunerea de contract.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
In conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) si alin. (4) din HG 395/2016, ofertantii au obligatia de a transmite propunerea tehnica si oferta
financiara impreuna cu DUAE si formularele cerute a fi completate, in format electronic si numai pana la data limita de depunere a ofertelor
prevazute in anuntul de participare simplificat iar documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat digital
calificat. Documentelor semnate electronic postate sau transmise prin intermediul SEAP li se aplica prevederile legii semnaturii electronice,
si ca atare este necesara utilizarea aplicatiilor speciale de validare oferite de furnizorii de servicii de certificare acreditati. Adresa la care se
depune oferta: SEAP (www.e-licitatie.ro); Data limita pentru depunerea ofertelor este cea prevazuta in invitatia de participare simplificata.
Ofertantii trebuie sa ia toate masurile astfel incat ofertele sa fie transmise in SEAP, numai in format electronic si numai pana la data limita de
depunere a ofertelor, asa cum este aceasta evidentiata in cadrul anuntului de participare simplificat. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv
forta majora, cad in sarcina ofertantului. Ofertantii au dreptul de a transmite oferta numai in format electronic si numai pana la data limita
stabilita pentru depunerea ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016, documentelor care se transmit prin
mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica extinsa (Legea nr. 455/2001 privind semnatura
electronica). Semnatura electronica extinsa trebuie sa apartina administratorului (conform certificatului constatator eliberat de Oficiul
Registrului Comertului) sau unei persoane imputernicite de catre acesta. Propunerea financiara se va completa si in SEAP la rubrica
Oferta special prevazuta. In SEAP se vor incarca scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa la sectiunea corespunzatoare
pentru fiecare tip de document, urmatoarele: - Opisul continand indexul documentelor depuse cu precizarea numarului paginii unde se
regaseste fiecare document; - Dovada privind constituirea garan?iei de participare; - DUAE pentru ofertant/ ofertan?ii asocia?i/ terti
sustinatori/ subcontractanti; - Formularul nr. 1-Declaratie privind nencadrarea in situa?iile prevazute la art. 59 si la art. 60 alin. (1) din Legea
nr. 98/2016 privind achizi?iile publice (evitarea conflictului de interese); - Formularul nr. 2-Angajament privind sus?inerea tehnica-experien?a
similara a ofertantului/ candidatului/ grupului de operatori economici (daca este cazul); - Formularul nr. 3-Acord de subcontractare (daca
este cazul); - Formularul nr. 4-Acordul de asociere si Formularul nr. 5-Declaratie privind legalizarea asocierii (daca este cazul); - Propunerea
tehnica; - Propunerea financiara; Daca semnarea documentelor ofertei se face de catre o alta persoana decat administratorul/ directorul
firmei, odata cu DUAE este obligatoriu a se prezenta si mputernicire pentru semnatarul ofertei, Formularul nr. 11 (atat pentru semnarea
ofertei cu semnatura electronica extinsa cat si pentru semnarea ofertei pe suport de hrtie). DUAE se poate accesa, in vederea completarii
de catre operatorii economici interesati, prin intermediul urmatoarele linkuri: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si
https://ec.europa.eu/tools/espd, avand extensia .xml.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-12-2016 13:29 Pagina 10/11


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale.
In cazul ofertelor cu punctaje egale situate pe primul loc, departajarea se va face dupa factorul pret, iar in cazul in care si preturile sunt egale,
se vor transmite solicitari pentru depunerea unor noi oferte de pret, pana se va departaja o singura oferta.
Atentie !
1) Solicitarile de clarificari se vor completa exclusiv in SEAP la Sectiunea intrebari, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate tot in SEAP.
Pentru orice solicitare de clarificari in legatura cu Documentatia de atribuire operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP
(www.elicitatie.ro) ca operator economic si ca ca participant la procedura de atribuire. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de
clarificare in legatura cu oferta depusa in SEAP, la rubrica Intrebari. Operatorii economici vor depune raspunsurile la clarificari si eventualele
documente solicitate in SEAP, in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind
semnatura electronica.
2) Raspunsurile la clarificari vor fi publicate in mod exclusiv pe SEAP (www.e-licitatie.ro). Riscurile neaccesarii clarificarilor cad in sarcina
operatorului economic.
Precizari
Oferta castigatoare se va stabili numai in urma aplicarii criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-pret ofertelor declarate admisibile. In
cazul ofertantilor a caror oferta nu a fost declarata castigatoare in comunicarea privind rezultatul procedurii se va preciza daca oferta a fost
respinsa si care sunt motivele respingerii, iar in cazul in care a fost admisa dar necastigatoare, se va indica numele ofertantului castigator,
precum si caracteristicile si avantajele relative ale ofertei castigatoare fata de oferta respectivului ofertant declarat necastigator. In cazul
ofertantului castigator in comunicare se va preciza faptul ca oferta sa a fost declarata castigatoare si ca este invitat in vederea incheierii
contractului de lucrari. Contractul intra in efectivitate dupa semnarea lui de catre ambele parti si constituirea garantiei de buna executie.
Accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati / implicati in procedura se realizeaza prin utilizarea
urmatorului link : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Dambovita

Adresa postala: Piata Tricolorului, nr. 1, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130060, Romania, Tel. +40 245207612, Email: achizitii@cjd.ro, Fax: +40
245207668, Adresa internet (URL): www.cjd.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-12-2016 13:29 Pagina 11/11